Gazeta Malanowska nr 6 (październik-listopad 2006)

Transkrypt

Gazeta Malanowska nr 6 (październik-listopad 2006)
Egzemplarz
bezpłatny
GAZETA
MALANOWSKA
Nr 6/06
SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY MALANÓW
Duma Dziadowic otwarta
28 września 2006 roku zapewne na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców Dziadowic. Tego dnia właśnie,
odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej Szkoły Podstawowej. Pani
dyrektor Jolanta Rusiecka-Drygała już myśli o kolejnych inwestycjach mających jeszcze bardziej poprawić
warunki nauczania w jej szkole.
Już od wczesnych go- go, który celebrował mszę
dzin rannych wyczuwało się świętą. Jej oprawę przygotow Dziadowicach podniosłą,
uroczystą atmosferę.
Uczniowie szli do szkoły
odświętnie ubrani, a mieszkańcy Dziadowic grupkami
zmierzali do Kaplicy Parafialnej. Na krótko przed godziną 10.00 wyruszyły tam
ze szkoły, dzieci pod opieką
nauczycieli i wychowawców. Na schodach kaplicy
przybywających gości witał
Gerard Krzeszewski - wójt
Gminy Malanów w towarzystwie Jolanty RusieckiejDrygały - dyrektorki szkoły.
Punktualnie o dziesiątej
dzieci przywitały księdza
biskupa Stanisław Gębickie- Uroczyste przecięcie wstęgi
wali uczniowie i nauczyciele
oraz zespół „ Jarzębinki”.
Podczas mszy, zostały poświęcone przez księdza biskupa krzyże, które zawisły
w szkolnych klasach.
Po zakończonej liturgii
dzieci zaprowadziły gości
do szkoły. Świecka część
uroczystości rozpoczęła się
od odśpiewania hymnu państwowego.
cd. str. 2
Cztery dni spędziła w gminie Malanów delegacja złożona z przedstawicieli
zaprzyjaźnionej ukraińskiej gminy Pieciera i rejonu tulczyńskiego. Podczas
uroczystego spotkania wójtowie podpisali akty wykonawcze porozumienia
o współpracy. Ukraińscy goście zachwyceni byli naszą gminą.
październik—listopad 2006
SPRAWOZDANIE
WÓJTA
Na stronach od trzeciej do siódmej, publikujemy sprawozdanie
wójta Gerarda Krzeszewskiego, podsumowujące
dokonania
władz samorządowych
Gminy Malanów w
mijającej
kadencji
2002-2006. Szczególny
nacisk położył w nim
na wykonanie działań
inwestycyjnych i projektów. Dowiecie się
Państwo z niego między innymi na co jakie
kwoty pieniędzy pozyskano z zewnątrz na
ich realizację. Jest to
niebagatelna kwota
3 900 000 zł. W sumie
nakłady inwestycyjne
zamknęły się kwotą
10,5 milionów złotych.
dziony jest tam duży nacisk na prowadzenie różnego rodzaju zespołów artystycznych. Jak nam powiedziano, ich
państwo nie szczędzi na to pieniędzy.
Pod koniec dnia, obejrzeli gospodarstwo
rolne państwa Kubackich w Miłaczewie, specjalizujące się w hodowli bydła opasowego. Następnego
dnia złożyli wizytę w firmie Sun Garden, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie oraz nowoczesnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów ,,Orli
Staw’’ w gminie Ceków, z którego
usług korzystało będzie większość gmin
powiatu tureckiego w tym także nasza.
Ukraińscy goście w Malanowie
Goście z Ukrainy
zamieszkali hotelu ,,Domal’’. Zaraz po przyjeździe, odwiedzili Urząd Gminy. Wójt Gerard
Krzeszewski, przedstawił im jego strukturę. Omówił też źródła finansowania
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej. Przedstawił również kierowników poszczególnych działów Urzędu.
W trakcie odwiedzin w Malanow-
skiego Gimnazjum, skonkretyzowano z
dyrekcją szkoły, plany wymiany młodzieży szkolnej.
- Gości – mówi pani dyrektor Krystyna Sobczak – bardzo interesowały
możliwości pozyskiwania środków z
zewnątrz na działalność szkoły. Nas
zainteresowały ich metody edukacji kulturalnej. Z ich słów wynikało, że kła-
cd. str. 2
..
Duma Dziadowic otwarta
cd. ze str. 1
Kolejnym punktem programu było przecięcie
wstęgi przez: księdza biskupa, Krzysztofa Kolędę wicestarostę tureckiego,
Krzysztofa Majchra - kierownika Oddziału Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
wójta Krzeszewskiego, panią dyrektor i uczniów.
Uroczystego otwarcia
drzwi szkoły, dokonał Wójt
Gminy. Pierwszy wszedł
przez nie ksiądz biskup,
aby poświęcić budynek.
Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosiła dyrektorka szkoły.
W ciepłych słowach podziękowała tym wszystkim,
którzy przyczynili się do jej
rozbudowy i modernizacji.
Przede wszystkim słowa
wdzięczności skierowała
pod adresem wójta i radnych. Rodzicom podziękowała za życzliwość i zainteresowanie, a nauczycielom
za trudny rok pracy poprzedzający poświęcenie
i otwarcie szkoły oraz za
przygotowanie uroczystości. Glos zabrali również:
ksiądz biskup, pan Majcher, Ignacy Kurpik - przewodniczący Rady Gminy w
Malanowie, Stanisław
Płaszczyk - proboszcz parafii Malanów oraz zaproszeni dyrektorzy innych szkół,
sołtysi, strażacy.
W części artystycznej,
dzieci zatańczyły poloneza,
którego układ przygotowały pod kierunkiem Zofii
Krys zczyńskiej. Chór
szkolny pod batutą Krystyny Langa, zaprezentował
pieśni i piosenki. Tą część
uroczystości zakończył występ „Jarzębinek”. Ostatnim
punktem uroczystości, było
zwiedzanie szkoły przez
przybyłych gości.
- Ten ważny i długo
oczekiwany przez nas dzień
– powiedziała Jolanta Rusiecka Drygała - okupiony
był latami starań, niepokojów, rozmów i propozycji,
nie zawsze dla nas korzystnych. W tej chwili szkoła
przyciąga wzrok estetycznym wyglądem i zadbanym
obejściem. Bez wątpienia
stanowi powód do radości
wszystkich dziadowiczan.
Na razie radujemy się nową szkołą, ale myślimy już
o dalszych przedsięwzięciach. Należałoby wyremontować tzw. Dom Nauczyciela, gdzie znajdzie
pomieszczenie biblioteka
szkolna, centrum multimedialne oraz zespół „ Jarzębinki”. Należy również postawić płot od strony północnej, zagospodarować
boiska szkolne i ogródek.
Czeka nas jeszcze wiele
pracy, ponieważ chcemy,
aby również cały teren
szkoły był naszą dumą
i zapraszał do odwiedzin.
DT
Trzeci dzień poświęcono na wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Szczególnie duże wrażenie wywarła ta wizyta na
Wiaczesławie Bodnarze –
o współpracy pomiędzy
gminami. Wójtowi Krzeszewskiemu, przekazano list
od posła Siergieja Matusiaka – przewodniczącego Stowarzyszenia ,,Ukraina-
Ukraińscy goście w Malanowie
głębokiej wiary biznesmenie polskiego pochodzenia,
a zarazem przewodniczącym Rejonowego Oddziału
T owar zys t wa ,,Pol s ki
Dom’’. Ogrom licheńskiej
bazyliki i ilość wiernych,
zachwyciły również pozostałych członków ukraińskiej delegacji. Wieczorem
na uroczystym spotkaniu,
z udziałem przedstawicieli
samorządu, miejscowych
przedsiębiorców, dyrektorów placówek oświatowych
i Zarządu Stowarzyszenia ,,Efekt’’ Gerard Krzeszewski i Wasilij Wasyliszyn – przewodniczący Pieczierskiej Rady Wiejskiej
(odpowiednik polskiego
wójta) podpisali akty wykonawcze por ozumi enia
Polska’’, w którym złożył
życzenia wszelkiej pomyślności mieszkańcom gminy
Malanów
W ostatnim dniu pobytu,
goście wzięli udział
w otwarciu Szkoły Podstawowej, w Dziadowicach.
Podczas pożegnalnej kolacji, podziękowano gospodarzom za gościnność i niezwykle pouczający i atrakcyjny program pobytu.
W gminie Malanów podobało im się wszystko. Zadbane domostwa, sprawnie
działający Urząd Gminy,
nowoczesne zakłady pracy
i piękne placówki oświatowe. Za pobyt ukraińskiej
delegacji w gminie Malanów odpowiedzialny był
wicewójt Andrzej Sobczak.
Gazeta
Malanowska
Podczas podpisywania porozumień
2
Redakcja: ul. Kaliska 2 62-709 Malanów
tel. 063-2883322
e-mail [email protected]
Wydawca: Urząd Gminy w Malanowie oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malanowie
Redaguje zespół pod kierownictwem Małgorzaty Przygońskiej
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek w nadesłanych materiałach. Za treść reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy. Dystrybucja Gazety Malanowskiej w placówkach handlowych na terenie
Gminy Malanów oraz w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Malanowie (biblioteka) .
Gazeta Malanowska
październik - listopad 2006
Informacja Wójta Gminy Malanów
z wykonanych działań, inwestycji i projektów
mijającej już
czwartej kadencji samorządu gminnego (XI-2002 – 2006)
Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Malanów!
Z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu informację z wykonanych działań, inwestycji i projektów mijającej już kadencji 20-XI-2002 – 2006.
Mijająca kadencja przebiegała w czasie wielu zmian przeprowadzanych przez Rząd Polski oraz w czasie
wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym okresie w Polsce zmieniło się wiele aktów prawnych, zmieniły się
przepisy dotyczące niemal wszystkich działań jakimi zajmuje się Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Zmieniły się warunki gospodarowania budżetem gminnym. Gospodarowanie środkami publicznymi stało się dużo bardziej efektywne i przejrzyste.
Gmina Malanów przez ostatnie 4 lata stała się jedną z najlepiej zarządzanych Gmin nie tylko
w Powiecie Tureckim ale także w Wielkopolsce.
Gmina Malanów otrzymała za dobrą pracę Urzędu Gminy wyróżnienia ogólnopolskie takie jak:
*Certyfikat „Gmina Fair Play” (Krajowa Izba Gospodarcza przyznała ten certyfikat za
profesjonalne podejście Urzędu Gminy do inwestorów),
*Certyfikat „Przejrzysta Gmina” (za przejrzyste, uczciwe i rzetelne wykonywanie
przez Urząd Gminy ustawowych zadań),
Ilość zadań zrealizowanych w tej kadencji samorządu ale także zaplanowanych na najbliższe lata jest
ogromna. 4 lata to mało czasu aby zmienić wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego
w sprawnie funkcjonujący mechanizm, wiele działań przyniesie realne oszczędności lub dochody w przyszłości.
Jednak Gmina Malanów przez ostatnie 4 lata osiągnęła wiele!
Ze względu na dużą ilość dokonanych działań pozwolę sobie na syntetyczne ujęcie najważniejszych dokonań mijającej kadencji:
OŚWIATA:
• Budowa Gimnazjum w Malanowie (największa część płatności dla firmy budowlanej przypadła na rok
2003 a spłata kredytu w wysokości 2,5 miliona zł na lata 2002 - 2007),
• Budowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Dziadowicach,
• Budowa Szkoły Podstawowej w Kotwasicach (zakończenie w sierpniu 2007),
• Zakup autobusu szkolnego,
• Organizacja dowozów szkolnych dla wszystkich uczniów Gminy Malanów,
• Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Malanowie (ukończenie w sierpniu 2007),
• Utrzymywanie bardzo wysokich nakładów na szkolnictwo i oddziały przedszkolne,
• Uczniowie szkół podstawowych Gminy Malanów osiągają aktualnie najlepsze wyniki egzaminów
końcowych w Powiecie Tureckim,
• Montaż nowych okien na sali sportowej w szkole podstawowej w Malanowie,
• Montaż kilkudziesięciu nowych okien w szkole podstawowej w Malanowie i Kotwasicach,
• Dokumentacja budowy - dużej - Hali sportowej przy Gimnazjum w Malanowie (aktualnie trwają prace
nad sporządzeniem dokumentacji budowlanej),
• Wprowadzenie języka angielskiego dla wszystkich uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
Uczniowie Gimnazjum w Malanowie uczą się 2 języków obcych (j.angielski – obowiązkowo
i j.niemiecki – fakultatywnie),
• Utworzenie w każdej szkole sal komputerowych wraz z dostępem do Internetu,
• Organizacja w szkołach wielu zajęć dodatkowych,
• Nastąpił dalszy rozwój Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie,
DROGI, ULICE
W Gminie Malanów wybudowano 17 kilometrów dróg asfaltowych!!!
• Budowa ulicy Zielonej w Malanowie,
• Budowa drogi Kotwasice – Żdżenice,
• Budowa drogi Dziadowice – Słodków,
• Remont ulic Słonecznej i Kwiatowej w Malanowie (nowy dywanik asfaltowy),
październik—listopad 2006
Gazeta Malanowska
3
Budowa drogi Kotwasice – Bibianna,
Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Targówka,
Budowa drogi przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach,
Rozpoczęte budowy dróg gminnych wraz z wykonaną dokumentacją i pozwoleniem na budowę
w miejscowościach: Poroże, Rachowa, Feliksów, Grąbków, Dziadowice Folwark,
• Trwają prace nad dokumentacją budowy ulic w Malanowie. Wykonywane są aktualnie podkłady
geodezyjne a także analiza projektowa najlepszego zaplanowania budowy tych ulic (Wiatraczna,
Młodych, Pogodna, Szeroka, Wąska, Nowa),
• Wykonano już dokumentację budowlaną następujących dróg gminnych (drogi przygotowane do budowy):ul. Stawiszyńska– Feliksów, Miłaczewek – Grąbków do drogi 470 Turek-Kalisz,
• Budowa chodnika na ulicy Parkowej w Malanowie (zakończenie budowy w roku 2006),
• Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z budową chodnika (odcinek od ulicy Tureckiej do ulicy Parkowej – zakończenie 1 etapu budowy w 2006 roku),
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planuje w najbliższym czasie przebudowę drogi 470 (Kalisz Turek) na odcinku Gminy Malanów – projekt jest w bardzo dużym stopniu przygotowany. Wnioski
Gminy Malanów zostały zaakceptowane przez właściciela drogi – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu,
• Budowa lub remont oświetlenia ulicznego i drogowego (Malanów, Rachowa, Poroże, Celestyny,
Zygmuntówek, Dziadowice, Dziadowice Folwark – w planach są kolejne),
Na kolejne ponad 12 kilometrów dróg asfaltowych wykonane już są dokumentacje budowlane oraz wprowadzane są procedury wnioskowania po środki Unii Europejskiej!
•
•
•
•
WODOCIĄGI, KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
• Utworzenie Referatu Komunalnego i sukcesywne rozwijanie usług dotyczących budowy i naprawy
infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej i wszelkiego typu prace gospodarcze na terenie
Gminy Malanów,
• Odzyskanie od Zakładu Usług Wodnych w Koninie wszystkich wodociągów, hydroforni, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w lipcu 2005 roku (od 1992 roku do 2005 roku to ZUW w Koninie
dostarczał wodę i odbierał ścieki – w tym czasie ZUW praktycznie nie dbał o jakość wody ani
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych),
• Od 2005 roku po odzyskaniu wodociągów, Urząd Gminy rozpoczął remonty hydroforni – jakość wody
znacznie poprawiła swoje parametry. Aktualnie poprawiane są wieloletnie zaniedbania w systemie
sieci wodociągowej i hydroforni oraz kanalizacji,
• Od 2005 roku czas napraw uszkodzonych wodociągów i brak wody dostarczanej mieszkańcom gminy
znacznie się skrócił,
• Zakup koparko – ładowarki JCB,
• Budowa około 16 kilometrów wodociągów gminnych wraz z przyłączami,
• Opracowano dokumentację techniczną budowy wodociągu Kotwasice – Bibianna. Aktualnie rozpoczyna się budowa tego wodociągu (około 3 km),
• Do końca 2006 roku powstanie projekt przebiegu realizacji budowy nowej sieci wodociągu na terenie
Malanowa i Grąbkowa (w celu zastąpienia rur azbestowych tego wodociągu),
• Opracowywana jest aktualnie dokumentacja techniczna budowy wodociągu na Czachulcu Starym
(Niedźwiady). Wykonano podkłady geodezyjne pod budowę wodociągów w miejscowościach
Brody i Zygmuntówek,
• Plany rozwoju Referatu Komunalnego Urzędu Gminy zakładają zwodociągowanie Gminy Malanów
w całości do jesieni 2007 roku,
OPIEKA SPOŁECZNA
• Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie (budowa rozpoczęta w poprzedniej
kadencji a finansowana tylko w obecnej kadencji). Co roku na utrzymanie Gmina otrzymuje od
Wojewody Wielkopolskiego około 150 tysięcy złotych,
• Zwiększenie wartości pomocy socjalnej dla mieszkańców gminy,
• Znaczna poprawa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzenie na podstawie Ustawy, komórki Świadczeń Rodzinnych,
• Utworzenie Gminnego Centrum Informacji (pracownik w wymiarze ½ etatu) - punktu obsługi bezrobotnych (niestety w zakresie ograniczonym ze względu na brak zgody Urzędu Pracy na zwiększenie
zakresu działania),
• Zakup nowego samochodu VW Transporter do przewozu osób niepełnosprawnych (Gmina otrzymała
dofinansowanie 80% wartości samochodu),
4
Gazeta Malanowska
październik– listopad 2006
BEZPIECZEŃSTWO
• Zakup samochodu ratowniczego FORD dla OSP w Malanowie,
• W lutym 2007 roku otrzymamy nowy samochód pożarniczy GBA dla OSP w Malanowie,
• Pomoc finansowa w zakresie zakupu samochodu (opel astra) dla Policji w Malanowie,
• Powrót pełnej obsady Policjantów na posterunek Policji w Malanowie,
• Podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 470, powstanie sygnalizacja świetlna. W roku 2006 na
wysokości Ośrodka Zdrowia zostanie zamontowana instalacja do obsługi fotoradaru. Przed wjazdem
do Malanowa umieszczone zostaną z tego tytułu tablice ostrzegawcze.
KULTURA I SPORT
• Organizacja Dni Malanowa,
• Powstanie i organizacja Gminnej Ligi Piłki Nożnej (od 2003 roku),
• Powstały Ludowe Zespoły Sportowe,
• Powstanie stowarzyszenia „Nadzieja”. Następne stowarzyszenia powstaną w Dziadowicach
i na Czachulcu Starym,
• Powstanie stowarzyszenia Klub Sportowy „Grom Malanów”,
• Trwają prace nad projektem stworzenia reprezentacji uczestniczącej w rozgrywkach „o mistrzostwo
klasy B w piłce nożnej” oraz nad projektem budowy kilku profesjonalnych boisk w Gminie Malanów,
• Wspomaganie rozwoju zespołu ludowego „Jarzębinki” z Dziadowic,
• Reaktywacja zespołu „Malanowianie”. Zespół ten koncertuje dziś pod nazwą „Tradycja”,
• Rozwój i aktywna działalność Koła Emerytów i Rencistów w Malanowie,
• Organizacja wielu imprez sportowych które odbywają się regularnie co roku,
• Utworzenie w roku 2006 Gminnego Centrum Kultury i Sportu (od kwietnia 2006 - organizator wielu
imprez kulturalnych i sportowych oraz wydawca Gazety Malanowskiej),
• Budowa kompleksu rekreacyjno – parkowego w Malanowie (za pieniądze Unii Europejskiej),
GOSPODARKA KOMUNALNA
• Utworzenie Referatu Komunalnego w Urzędzie Gminy,
• Zakup ciągnika, przyczepy ciągnikowej oraz sprzętu do prac porządkowych w Gminie,
• Założenie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki, Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz
OSP w Malanowie (realizacja – jesień 2006 rok),
• Odnowienie i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia,
• Odnowienie budynku Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Malanowie,
• Likwidacja czynnego wysypiska śmieci w Kotwasicach i jednocześnie bezpłatny i regularny odbiór
śmieci przez Referat Komunalny od mieszkańców Kotwasic, Dziadowic, Dziadowic Folwarku,
Bibianny, Brodów i Zygmuntówka,
• Bieżąca naprawa, udrażnianie i budowa przepustów, kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych itp.
INNE DZIEDZINY
• Duża pomoc w rozwoju firmy Sun Garden oraz pomoc w realizacji planów inwestycyjnych wielu
podmiotów gospodarczych naszej Gminy,
• Współpraca z holenderską firmą Ecofys dotycząca planów budowy farmy wiatraków,
• Zmniejszono procentowo zadłużenie budżetu Gminy w stosunku do dochodów budżetowych Gminy
Malanów przyjmując za porównanie projekt budżetu na 2003 rok (zaplanowany jeszcze
w październiku 2002 r.) który zakładał 30,80% natomiast na koniec 2006 roku zadłużenie będzie
wynosiło mniej niż 29,80%,
• Lepsza obsługa mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy,
• Komputeryzacja Urzędu Gminy pozwalająca szybciej i bezbłędnie rozwiązywać problemy mieszkańców oraz efektywniej wykorzystywać czas pracy urzędników (w 2002 roku pracownicy tracąc ogromną
ilość czasu pisali wiele spraw na maszynach do pisania),
• Zakup przez Gminę Malanów kilku hektarów gruntów pod boiska sportowe i drogi gminne,
• Gmina Malanów jest członkiem programu Leader Plus (fundacja ma zamiar pozyskać wiele milionów
dla 8 gmin zrzeszonych w fundacji),
• Rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi,
październik– listopad 2006
Gazeta Malanowska
5
•
•
•
•
Urząd Gminy oraz niektóre jednostki samorządu terytorialnego składają coraz lepsze projekty unijne
oraz różne wnioski o dotacje lub granty do wielu instytucji – w czasie ostatniej kadencji pozyskano
w ten sposób ponad 3 miliony dziewięćset tysięcy złotych
Większość pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych posiada wykształcenie wyższe,
Kilkudziesięciu młodych mieszkańców Gminy Malanów odbyło praktyki szkolne i studenckie oraz
płatne staże absolwenckie,
Urząd Gminy w Malanowie jest najtaniej funkcjonującym urzędem w Powiecie Tureckim.
Zestawienie środków pozyskanych tylko przez Urząd Gminy z funduszy unijnych
oraz innych funduszy pozabudżetowych :
30.000 zł – dofinansowanie do budowy wodociągów (Związek „Czyste Miasto, Czysta Gmina”)
400.000 zł – dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do pól (Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych – Urząd Marszałkowski w Poznaniu)
1.144.000 zł - dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do pól (SAPARD – fundusze Unijne)
587.000 zł - dofinansowanie do budowy wodociągów (SAPARD – fundusze Unijne)
20.000 zł – dofinansowanie do budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie
(Powiatowy funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej)
79.080 zł – dofinansowanie do budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie
(PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
72.000 zł – zakup mikrobusu do przewozu osób (PFRON)
20.800 zł – utworzenie stanowiska pracy (PFRON)
300.000 zł – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (Wojewoda Wielkopolski)
260.000 zł – do zakupu średniego samochodu pożarniczego GBA (ten samochód kupuje Zarząd
Wojewódzki OSP w Poznaniu przy dofinansowaniu przez Państwową Straż Pożarną
i budżet Gminy Malanów). Samochód otrzyma jednostka OSP w Malanowie
60.000 zł – do zakupu samochodu ratowniczego – marki FORD (Zarząd Wojewódzki OSP w
Poznaniu oraz firma ubezpieczeniowa)
100.000 zł – do budowy Szkoły Podstawowej w Dziadowicach (Urząd Marszałkowski – kontrakt
wojewódzki)
49.250 zł – termomodernizacja szkoły podstawowej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
300.000 zł – na wyposażenie Gimnazjum w Malanowie (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
50.000 zł – utworzenie Gminnego Centrum Informacji (Wojewódzki Urząd Pracy)
439.000 zł – budowa kompleksu rekreacyjno – parkowego (Sektorowy Program Operacyjny
- fundusze unijne)
ponad 3 900 000 zł
to suma środków pozabudżetowych pozyskanych w tej kadencji
przez Urząd Gminy w Malanowie
Doliczyć do tej kwoty należy środki zdobyte przez szkoły – są to środki sięgające kilkuset tysięcy zł
oraz środki które istnieją w budżecie Gminy Malanów dzięki gospodarności i oszczędności.
Kwota inwestycji w latach 2003-2006 przewyższyła wartość
10 500 000 zł (dziesięć i pół miliona nowych złotych)
Gmina Malanów jest liderem w pozyskiwaniu środków
oraz ilości realizowanych inwestycji.
Z wyrazami szacunku dla wszystkich mieszkańców
Gerard Krzeszewski
Wójt Gminy Malanów
6
Gazeta Malanowska
październik– listopad 2006
INFROMACJA
Referat Ewidencji i Bezpieczeństwa Ludności w Urzędzie
Gminy w Malanowie informuje, że zgodnie z ustalonym w
ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych harmonogramie wymiany dowodów osobistych w roku 2006
podlegają wymianie dowody wydane w latach 1992-1995
oraz wszystkie dowody , które nie zostały wymienione
a podlegały wymianie we wcześniejszym okresie tj. dowody osobiste wydane w latach 1962-1991.
Do końca 2007 roku podlegają wymianie dowody wydane
w okresie od 1996 roku do 2000 roku.
Wnioski na wymianę dowodów można pobrać
w Urzędzie Gminy w Malanowie (pokój nr 5).
Wniosek o wydanie dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie. Małoletni składa wniosek w obecności jego ustawowych przedstawicieli. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie
dowodu.
Do wniosku należy dołączyć:
- dwa aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach
35x45mm, z całkowicie odsłoniętym lewym uchem,
- dowód uiszczenia opłaty – 30,00 zł (opłaty dokonuje się
w KASIE URZĘDU GMINY),
- odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby będącej stanu
wolnego lub odpis skrócony aktu małżeństwa dla osób,
które zawarły związek małżeński,
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport
polski (do wglądu).
Karate Kyokushin
Wielkopolski Klub Kyokushin Karate
Zaprasza do udziału w zajęciach
Dzieci, młodzież i dorosłych
Od lat 5 do 105
tel. 063 288 32 93 lub 0697673661
Zajęcia dwa razy w tygodniu + dodatkowe
dla kadry zawodniczej
(organizujemy obozy rekreacyjne,
seminaria, ogniska klubowe)
NIE SIEDŹ PRZED KOMPUTEREM! WEŹ
SIĘ ZA SIEBIE! KSZTAŁTUJ SWÓJ
CHARAKTER! BY INNI MOGLI TOBIE
ZAZDROŚCIĆ!
Jesteśmy aktualnymi brązowymi medalistami
Mistrzami Polski Juniorów
NIE LICZ NA NIKOGO, LICZ NA SIBIE!!!
OBROŃ SIĘ SAM
,,Wszystkie egoistyczne pragnienia, powinny
wypalać się w ogniu ciężkiego treningu’’
Masutatsu Oyama
Główny instruktor—Zbigniew Nycek 1 Dan
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Malanów z dnia 17 października 2006 roku
Na podstawie Art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. Z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców, że Rada Gminy Malanów
Uchwałą nr XXXVII/187/2002 z dnia 17.06.2002 r. utworzyła obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
12 listopada 2006 roku
Nr
obwodu
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej (numer telefonu)
1
Bibianna, Brody, Dziadowice, Dziadowice Folwark, Kotwasice, Zygmuntówek
Szkoła Podstawowa
w Dziadowicach
tel. 63 289 25 25
2
Celestyny, Feliksów, Grąbków, Targówka, Żdżenice
Szkoła Podstawowa
w Malanowie
tel. 63 288 30 87
3
Czachulec, Miłaczew, Miłaczewek, Młyny Miłaczewskie, Poroże, Skarżyn Kol.
Szkołą Podstawowa
w Miłaczewie
tel. 63 288 30 15
4
Malanów, Rachowa
Gimnazjum w Malanowie
tel. 63 288 30 14
Gminna Komisja Wyborcza w Malanowie pełni dyżur w swej siedzibie w Urzędzie Gminy Malanów, ul. Turecka 16,
tel. 063 288 30 83. Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 roku w godzinach 600—2000 .
Karty do głosowania wydawane będą wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości.
październik– listopad 2006
Gazeta Malanowska
7
WYBORY DO RADY GMINY W MALANOWIE 12 LISTOPAD 2006
Nr
okręgu
Granice okręgu
Liczba
mandató
w
48
57
38
1
Cajdler Józef
Herbich Lilia Bożena
Nowoczesna Gmina
Towarzystwo Samorządowe
45
42
Brody Kotwasice,
Zygmuntówek
2
Danisz Roman
Haberman Tomasz
Herbich Ireneusz
Towarzystwo Samorządowe
Nowoczesna Gmina
Nowoczesna Gmina
40
42
40
Celestyny , Feliksów
1
Chojnacka Barbara
Dudek Andrzej Bogumił
Sulej Eugeniusz Sylwester
Nowoczesna Gmina
Samoobrona
Towarzystwo Samorządowe
38
47
43
Cebula Adam
Frimus Wiesław
Harasny Marek Grzegorz
Kapusta Józef Andrzej
Klimt Teresa
Kołaciński Tomasz
Lament Andrzej
Piąstka Stanisław
Tomaszak Jerzy
Nowoczesna Gmina
PSL
Towarzystwo Samorządowe
PSL
Nowoczesna Gmina
Towarzystwo Samorządowe
Towarzystwo Samorządowe
PSL
Samoobrona
58
45
46
55
42
46
42
36
37
Adamczak Rajmund St.
Dopieralski Tadeusz
Frątczak Jerzy
Kowalczyk Ryszard
Markiewicz Krzysztof
Nycek Zbigniew
Pawlic Zbigniew
Pińczak Mirosław
Surdyga Adela
Susło Karol Grzegorz
Żebruń Eugeniusz
PSL
Towarzystwo Samorządowe
Towarzystwo Samorządowe
Nowoczesna Gmina
Nowoczesna Gmina
Towarzystwo Samorządowe
Towarzystwo Samorządowe
Samoobrona
Nowoczesna Gmina
Samoobrona
Nowoczesna Gmina
55
59
46
55
42
25
31
33
41
27
56
Augustyniak Ireneusz St.
Werczyńska Małgorzata
Towarzystwo Samorządowe
37
Nowoczesna Gmina
32
Jasiak Piotr
Maciejewski Stanisław
Nowoczesna Gmina
PSL
43
54
Janicki Stanisław
Siemiątkowski Dariusz
Zając Eugeniusz
Samoobrona
Nowoczesna Gmina
Towarzystwo Samorządowe
48
42
57
1
2
Dziadowice
3
3
Grąbków, Targówka,
Żdżenice
4
6
7
8
wiek
PSL
Towarzystwo Samorządowe
Nowoczesna Gmina
Bibianna – Dziadowice
Folwark
5
Komitet Wyborczy
Langa Józef Jan
Kołek Bożena Krystyna
Michałowska Iwona
1
4
Kandydaci
Malanów, Rachowa
Miłaczew, Młyny Miłaczewskie
1
8
Miłaczew, Poroże
1
9
Czachulec, Skarżyn Kolonia
1
Gazeta Malanowska
październik-listopad 2006
WYBORY 2006 * WYBORY 2006 *WYBORY 2006*WYBORY 2006
KANDYDACI NA URZĄD WÓJTA GMINY MALANÓW
Lp.
Nazwisko i Imię
Wiek
Komitet Wyborczy
1
Kowalczyk Ryszard
55
Nowoczesna Gmina
2
Krzeszewski Gerard
32
Towarzystwo Samorządowe
KANDYDACI DO RADY POWIATU TURECKIEGO Z GMINY MALANÓW
Nazwisko i Imię
Czekała Bogdan
Filipowicz Wojciech
Gruszczyńska Zofia Ewa
Pyszel Hieronim Henryk
Barglik Magdalena
Walczak Arkadiusz
Chajduk Okraska Ewelina
Reśkiewicz Arleta
Agnieszka
Mozio Mariusz
Zieliński Robert
Górski Jerzy
Wiek
46
61
47
34
29
38
29
Miejscowość
Targówka
Malanów
Miłaczewek
Poroże
Miłaczewek
Malanów
Malanów
Komitet Wyborczy
PSL
PSL
PSL
Liga Polskich Rodzin
Liga Polskich Rodzin
Liga Polskich Rodzin
PiS
31 Bibianna
PiS
35 Malanów
32 Malanów
Młyny
44
Miłaczewskie
40 Żdżenice
37 Malanów
32 Malanów
49 Malanów
Samoobrona
Samoobrona
Samoobrona Patriotyczna
Samoobrona Patriotyczna
Samoobrona Patriotyczna
Rozwój i Przyszłość
40 Malanów
Rozwój i Przyszłość
Samoobrona
Zając Jan
Witkowska Agata
Kriger Katarzyna
But Andrzej Zenon
Kubiak-Tutak Dorota
Wioletta
Sobczak Andrzej
Władysław
Adamek Karol
Ryczyński Zbigniew
47 Malanów
Towarzystwo Samorządowe
29 Kotwasice
37 Dziadowice
Tygielski Jan Jędrzej
53 Kotwasice
Karasiak Maciej
50 Grabieniec
Graczyk Marek
43 Kotwasice
Towarzystwo Samorządowe
Towarzystwo Samorządowe
Powiatowe Forum Samorządowe
Powiatowe Forum Samorządowe
Powiatowe Forum Samorządowe
Gmina Malanów wraz z Gminą Kawęczyn tworzy Okręg nr 4, na który przypadają 3 mandaty.
Liczba kandydatów: 45; Kandydatów/mandat: 15.
październik– listopad 2006
Gazeta Malanowska
9
Ludzie z pasją
Jedną z nich są kwiaty. Pani
Janina z dumą pokazuje
swój przepiękny ogród
kwiatowy, który w zależności od pory roku przybiera
różne barwy. Można w nim podziwiać
kolorowe łubiny, malwy, dalie, floksy, michałki i wiele innych gatunków
kwiatów. W jesienne wieczory, tworzy kompozycje
z zasuszonych kwiatów,
liści i żołędzi, którymi przyozdabia swoje mieszkanie.
Jednak największą jej pasją
jest poezja. Wiersze pisze
od dawna, a ich tematyka
uzależniona jest od nastroju,
samopoczucia i doświadczeń życiowych. Śmierć
Jana Pawła II i smutek po
jego odejściu były motywem cyklu wierszy. Twórczość poetki z Feliksowa
prezentowało na swojej
antenie Radio Centrum
z Kalisza oraz Radio Łódź.
Wiersze pisane z okazji
Dnia Matki deklamowała
wnuczka pani Janiny, podczas szkolnej akademii. Inspiracją dla wielu wierszy jest piękno
otaczającej przyrody.
Wielkim marzeniem pani Michalak
jest wydanie własnego tomiku wierszy.
Na razie na naszych łamach drukujemy
jeden z nich.
MP
Poetka z Feliksowa
P
ani Janina Michalak mieszka w
Feliksowie. Zawsze była osobą,
aktywnie uczestniczącą w życiu spo-
Pani Janina kocha kwiaty
łecznym. Przez piętnaście lat kierowała
tamtejszym Kołem Gospodyń Wiejskich. Dla mieszkających tam pań, organizowała liczne wycieczki i kursy.
Od kilku lat jest emerytką i jak twierdzi, dopiero teraz może w pełni poświęcić się swoim życiowym pasjom.
P
ierwszą wzmiankę dotycząca tej wsi odnaleźliśmy w XV wiecznej poznańskiej księdze ziemskiej. Otóż
przeczytaliśmy tam, że niejaki Florian z Żychlina, sprzedał Janowi z Kalinowy – wojewodzie kaliskiemu, całe
wsie: Dziadowice, Kotwasice
i Piętno. Kolejnym właścicielem tych wsi, został syn tegoż
wojewody - Mikołaj Zaręba.
Udziały w majątku mieli również jego bracia: Krzysztof i
Jan. To oni właśnie pod dług
zaciągnięty od Jana Jesiołowskiego, zastawili wieś Piętno
wraz z młynem wodnym,
10
A na wojnie dzień jest czarny
Czarna noc i ciężki głód
Ukochana ojczyzno żebym cię zobaczyć mógł
Zachodzi słońce za lasy za wody
Czemu muszę umierać tak młody
Skończyła się wojna skończyło się
wszystko
I nie pozostało po mnie nawet nazwisko
Janina Michalak
W swoim ogrodzie czuje się najlepiej
Z historii wsi gminy Malanów położonym
Dziadowice
Ojczyzna
Gdy szedłem na wojnę, miałem ja
wszystko
Ukochaną ojczyznę, matkę, ojca i nazwisko
Miałem ja braci i siostry rodzone
I poszedłem niewiadomo w którą stronę
Łzy mi po licach spływały
Gdy cię żegnałem kraju ukochany
między
Dziadowicami, a Piętnem. Zarębowie w XVI
wieku byli także właścicielami Tuliszkowa, Wielopola, Tuliszkowa Wsi, Sarbicka, Kremy, Ogorzelczyna i
Tarnowy. W 1531 roku wydzierżawili Dziadowice Stanisławowi Górskiemu. Z biegiem lat, udziałowców majątku przybywało. W XVIIwiecznych, poznańskich księgach ziemski znajduje się
zapis z 1634 roku. Czytamy
w nim, że Katarzyna z Leszna, wdowa po Adamie Sędziwoju Czarnkowskim – wojewodzie łęczyckim oraz staroście pyzdrskim i międzyrzeckim, część majtku w tym
i Dziadowice, które otrzyma-
ła w spadku po Zarębach,
podarowała córce Teresie,
żonie Krzysztofa Opalińskiego z Bnina – staroście śremskim.
W 1667 roku Dziadowice
trafiły w ręce Jana Karola
Opalińskiego syna zmarłego
starosty. W 1762 roku, udziały w Dziadowicach uzyskuje
Jan Nepomucen Mycielski –
starosta ośnicki. Częściowo
sprzedaje je w 1775 roku
Konstantemu Bnińskiemu.
Kolejnych części pozbywa
się rok później na rzecz Jerzego Waniewskiego.
W 1788 roku w inskrypcjach
kaliskich ksiąg ziemskich,
odnaleźliśmy zapis dotyczący
Dziadowic, z których wynika,
że właścicielem Dziadowic
Gazeta Malanowska
był wówczas A. Rudnicki.
W XIX wiecznym Słowniku Geograficznym Królestwa
Polskiego znajduje się tylko
krótka wzmianka dotycząca
Dziadowic: Wieś w powiecie
tureckim, gmina Piętno, parafia Malanów. W 1827 roku
było tu 21 domów i 191
mieszkańców.
Tutejsza szkoła, będąca
obecnie chlubą wsi, założona
została w 1918 roku. Ostatnim właścicielem dziadkowickich włości był Emil
Iwańczyk z Piętna. Był to
największy ziemianin w powiecie tureckim. Gospodarował na 2 210 hektarach ziemi.
Dla porównania, Malanowski
dziedzic Tadeusz Doruchowski, posiadał zaledwie 211 ha.
DT
październik-listopad 2006
NUMERY TELEFONICZNE DO NAJWAŻNIEJSZYCH
URZĘDÓW I INSTYTUCJI W GMINIE MALANÓW
URZĄD GMINY W MALANOWIE 62-709 MALANÓW UL. TURECKA 16
Centrala telefon 063 2888-30-83
Stanowisko
Nr pokoju
Gospodarka komunalna
663 660 662
Nr tel.
wew.
E-mail
[email protected]
informacja@malanów.pl
1
34
Gminny Zespół Oświaty
Kasa
2
35
30
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej GOPS
Świadczenia
Rodzinne
3
32
4
31
USC
Ewidencja ludności
5
33
[email protected]
[email protected]
Gospodarka gruntami
Gospodarka przestrzenna
Wymiar podatku
Działalność gospodarcza
Rolnictwo, gosp. lokalna
7a
40
[email protected]
[email protected]
[email protected]
7b
26
[email protected]
9
10
11
24
36
23
20
22
21
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Przew. Rady Gminy
Kierownik GZOO
Skarbnik Gminy
Sekretariat
Wójt
Z-ca Wójta
12
Gł. Księgowa , Księgowość
[email protected]
gops@malanów.pl
ś[email protected]
[email protected]
Płace
13
28
księgowość@malanow.pl
[email protected]
Informatyk
14
27
[email protected]
15
25
16
29
[email protected]
[email protected]
ś[email protected]
[email protected]
7c
42
[email protected]
Kadry
Zamów. Publiczne
Ochrona środ.
Sekretarz Gminy
Wymiar podatku
Dział. gospodarcza
INNE GMINNE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Stanowisko
Adres
Nr Tel.
e-mail
Gminna Biblioteka
Publiczna
Gminne Centrum
Kultury i Sportu
ul. Kaliska 2
063-2883322
[email protected]
ul. Kaliska 2
063-2883322
063-2884115
ul. Kaliska 2
063-2884135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Kaliska 2
063-2884135
[email protected]
Gminne Centrum
Infomacji
OSP Malanów
październik-listopad
2006 Gazeta Malanowska
Po wizycie na Ukrainie,
Andrzej Sobczak – wicewójt gminy Malanów,
udał się na Węgry, by tam
nawiązać współpracę
z jednym z gminnych samorządów. Okazją do tego był wyjazd grupy kolskich przedsiębiorców
Malanowianin
Węgier
dwa bratanki
Celem wizyty wicewójta,
była gmina Markaz. Jest ona
malowniczo położona w dolinie, której centrum stanowi
sztuczny zbiornik wodny.
Jej burmistrzem jest Laszlo
Potoczki, posiadający (jak
na to wskazuje jego nazwisko) polskie korzenie. Wyraził zainteresowanie współpracą z gminą Malanów,
będącą podobnej wielkości
co Markaz. O konkretach
jeszcze nie mówiono, ponieważ burmistrz Potoczki nie
chciał podejmować dalekosiężnych decyzji w obliczu
wyborów samorządowych.
Zapewnił jednak, że w przypadku reelekcji, podejmie
działania zmierzające do
zbliżenia obu gmin. Do kolejnego spotkania może już
dojść w dwa tygodnie po
jego ponownym zaprzysiężeniu. Najbardziej kusiła go
propozycja trójstronnej wymiany dzieci i młodzieży
z udziałem młodych Ukraińców. Byłaby ona nieomal
w całości finansowana
z funduszy Wspólnoty Europejskiej. Zainteresowany
jest również udziałem polskiego kapitału w budowie
infrastruktury turystycznej.
Szczególnie chodzi o miejsca hotelowe i aquapark,
oparty na miejscowych wodach termalnych.
11
NUMERY TELEFONICZNE DO NAJWAŻNIEJSZYCH
URZĘDÓW I INSTYTUCJI W GMINIE MALANÓW
GBP
INFORMUJE
INNE INSTYTUCJE
Nazwa
Komisariat Policji w Malanowie
Adres
ul. Słoneczna 1
Nr tel.
063-2883084
Niepubliczny Zakład Podst. Opieki Zdrowotnej Art-Med
ul. Turecka
063-2883019
PLACÓWKI OŚWIATOWE
Nazwa — miejscowość
Nr tel.
E-mail
Szkoła Podstawowa w Dziadowicach
063-2892525
[email protected]
Szkoła Podstawowa w Kotwasicach
Szkoła Podstawowa w Malanowie
0632883086
063-2883087
[email protected]
[email protected]
Szkoła Podstawowa w Miłaczewie
063-2883015
[email protected]
Gimnazjum w Malanowie
063-2883014
[email protected]
Przedszkole w Malanowie
063-2883095
[email protected]
Uprzejmie informujemy
Szanownych Czytelników, że od dnia 1 września 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w
Malanowie zmieniła
godziny otwarcia.
Serdeczne zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00.
Filia w Dziadowicach
Czynna:
Poniedziałek12.30–16.30
Wtorek
9.00-13.00
Środa
9.00 –13.00
Czwartek
9.30–15.00
Piątek
14.00–16.30
Konkurs ,,Polska mapa baśni’’ rozstrzygnięty
W
środę 25 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Malanowie odbyło się podsumowanie III gminnego
etapu konkursu plastycznego „Polska Mapa Baśni”
Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła baśni i legend
związanych z regionami:
Warmii i Mazur, Pomorza
oraz Polesia. Konkurs miał
na celu rozwijanie wśród
dzieci zainteresowania polskim słowem pisanym, rozwój wyobraźni oraz doskonalenie sprawności manualnych.
Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie
szkół podstawowych z
Dziadowic, Kotwasic i Miłaczewa, w sumie wpłynęło
36 pomysłowych prac, wy-
konanych różnorodną techniką. Wyboru najciekawszych, dokonali czytelnicy
biblioteki, przyznając każdej odpowiednią ilość punków. Podobnie jak w ubiegłym roku, największym
talentem artystycznym wykazali się uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Kotwasicach. Opiekunem tych
młodych artystów jest Teresa Klimt n au cz yc i e l ka
tamtejszej
szkoły. Sukces
odniesiony w
kolejnym roku
świadczy
o
wzorowo
prowadzonej
p r a c y
z dziećmi. Organizatorzy
wyrażają ubolewanie, że w
t e go r o c z n ym
konkursie nie
wzięły udziału
dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Malanowie, największej w naszej gminie.
WYNIKI KONKURSU
Zwycięzcy:
I miejsce – Joanna Drożdż
– kl.V – SP Kotwasice
II miejsce –Kamil Hebich
– kl.V – SP Kotwasice
III miejsce – Justyna Nowicka – kl.V – SP Miłaczew
Wyróżnienia:
Karina Zając – kl.V – SP
Miłaczew
Daria Wągiel – kl.IV - SP
Kotwasice
Dominik Zomer – kl.V SP Kotwasice
Katarzyna Haberman –
kl.IV - SP Kotwasice
Aleksandra Rabiega –
kl.IV - SP Kotwasice
Anna Michałowska – kl.V
- SP Dziadowice
Kinga Szczap – kl.V - SP
Dziadowice
Prace najwyżej ocenione na
szczeblu gminnym wezmą
udział w konkursie powiatowym.
MP
Laureaci konkursu z organizatorami i opiekunami
12
Gazeta Malanowska
październik-listopad 2006
Korona Dziadowice Mistrzem Jesieni
Z
akończyła się jesienna runda rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Malanowie. Pierwsze miejsce
zajęła KORONA Dziadowice, która
lepszą różnicą bramek wyprzedza
GROM Malanów. Ostatnie miejsce
zajęła drużyna z Kotwasic, która jako
jedyna nie wygrała żadnego spotkania.
Organizatorem rozgrywek było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Mala-
nowie a ich koordynatorem Tomasz
Adamczak.
W rywalizacji o tytuł króla
strzelców prowadzi Łukasz Włodarczyk (KORONA Dziadowice), który
zdobył osiem goli. Kolejne miejsca
zajmują: Dawid Grzesiak (LZS Bibianna) i Jerzy Kłodawski (KORONA
Dziadowice) – obaj po sześć bramek,
Krystian Cichy (ZRYW Kotwasice)
pięć, Przemysław Kochanowski (LZS
Bibianna) – cztery.
Tabela końcowa rundy jesiennej
mecze punkty bramki
1. Korona Dzidowice 5
2. Grom Malanów
5
3. Old Boy Malanów 5
4. LZS Bibianna
5
5. Sparta Grąbków
5
6. Zryw Kotwasice 5
11 21:15
11
7:2
8
9:9
5 1 6:14
4 8:15
1 8:14
Puchar Wielkopolski w Malanowie
P
onad 80 zawodników z naszego
regionu i województwa łódzkiego, zjechało się w dniu 21 października 2006 r. do Malanowa, na V Puchar
Wielkopolski Karate Kyokushin Młodzików i Juniorów w kata. Reprezentowali kluby z: Poznania, Konina, Kalisza, Turku, Zduńskiej Woli, Łodzi,
Goliny, Władysławowa. Nie zabrakło
też silnej ekipy gospodarzy. Zawody
przeprowadzono na sali bankietowej ,,Domal’’. Zawodnicy rywalizowali w konkurencji kata, walk reżyserowanych a także konkurencji pierwszego kroku.
KATEGORIA PIERWSZY KROK
Chłopcy do lat do lat ośmiu
1.Jakub Owczark —Turek
2. Waldemar Tykwa —Golina
3. Mateusz Pakuła —Turek
Dziewczęta do lat ośmiu
1. Kaja Drzewiecka — Turek
2. Paulina Zwolińska — Malanów
3. Alicja Rybczyńska—Konin
Chłopcy do lat dziesięciu
1. Wiktor Owczarek —Turek
2. Joachim Terpilowski —Turek
3. Kacper Maliszewski —Kalisz
Dziewczęta do lat 10
1. Anna Wierzbicka —Turek
2. Oliwia Durska —Turek
3. Gabriela Trebasiewicz - Konin
KATEGORIA KATA
Chłopcy do lat 10
1. Michał Ignaczak —Turek
2. Szymon Ignaczak —Turek
3. Adrian Gwizd —Konin
Chłopcy do lat 12
1. Rafał Gembalski — Turek
2. Mariusz Urbaniak —Zduńska Wola
październik-listopad 2006
3. Sławoj Filipowicz i Wiktor Owczarek—Turek
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
3. Maciej Ryczyński — Konin
1. Turek
2. Konin
Dziewczęta do lat 12
1. Aleksandra Filipowicz - Malanów 3. Malanów
2. Paulina Sobieradzka —Turek
Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe puchary, medale, a także dyplo3. Joanna Kantorska —Konin
my.
Chłopcy do lat 14
1. Patryk Osiński —Malanów
Sędzią głównym maty był Dariusz
2. Jakub Mikuła —Turek
Jasiakiewicz 3 dan.
Organizatorem pucharu był Wielko3. Michał Rackoś — Golina
polski Klub Kyokushin Karate prowaDziewczęta do lat 14
dzony przez sensei Zbigniewa Nycka
1. Sara Stawska —Turek
2. Marzena Kucharska —Turek
1 dan. Jego zdaniem organizacja zawodów stała na bardzo wysokim po3. Justyna Rybczyńska —Konin
ziomie. Nie zawiedli także malanowChłopcy do lat 16
scy karatecy, którzy wywalczyli dru1. Szymon Baran —Turek
żynowo brązowy medal. Oprócz me2. Arkadiusz Gwizd —Konin
dalistów, na pochwałę zasługują także:
3. Sylwester Kocański — Malanów
Paweł Bortnowski, Przemysław TyWALKI REŻYSEROWANE
gielski, Daniel Pakuła, a także Łukasz
1. Rafał Gembalski i Jakub JasiakieKlimek, którzy uplasowali się tuż za
wicz —Turek
2. Marcin Szymczak i Sylwester Ko- podium.
DT, ZN
cański — Malanów
Zawodnicy Wielkopolskiego Klubu Kyokushin Karate
Gazeta Malanowska
13
dra Kaczmarek z Turku – rocznik 1990
oraz 72-letni Eugeniusz Sikorski z Koła.
dniu 8 października 2006 roku, 6,18 min
Po biegu, zawodniczki i zawodniodbyły się w Malanowie Biegi Kobiety - bieg główny 5 km
cy mogli zregenerować utracone kaloUliczne ,,Malanowska Jesień’’. Zjecha- 1. Aleksandra Kalendorawa – Leszno
rie, ciepłym posiłkiem. Organizatorem,
ło na nie wielu czołowych zawodników 16,50 min
przygotowanych z dużym rozmachem
z Wielkopolski oraz goście z Białorusi 2.Tatiana Miednica – Leszno 17,08 min malanowskich biegów, było Gminne
i Ukrainy. Zawody zostały podzielone 3. Karolina Rakieć – Kalisz 17,35 min Centrum Kultury i Sportu w Malanona dwie części. W pierwszej rywalizo- Chłopcy
wie. Jego dyrektorka Małgorzata
wały przedszkolaki oraz uczniowie Przedszkola - 100 m
Przygońska ma nadzieję, że wpiszą się
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Jakub Sarniak – Koło 21 s
one na stałe w program gminnych imW drugiej odbył się bieg główny z 2. Daniel Perliński – Kotwasice 24s
prez sportowych. Pragnie jednocześnie
udziałem osób niepełnosprawnych. 3. Rafał Sikora 26 s
gorąco podziękować za pomoc w ich
Imprezę przygotowano z dużym rozma- Klasy 1-2 SP – 300 m
profesjonalnym przygotowaniu i przechem. Postarano się również o profesjo- 1. Karol Smółka – Ostrów Wlkp. 1,07
prowadzeniu panu Czesławowi Wernenalną oprawę techniczną.
min
rowi oraz: Arturowi Borkowskiemu,
Biegacze z takich miejscowości jak: 2. Łukasz Kowalski – Miłaczew – 1,16 Katarzynie Osińskiej, Elżbiecie MłotKalisz, Koło, Leszno, Ostrów Wielko- 3. Mateusz Przybylak – Miłaczew 1,16 kiewicz i dyrekcji Gimnazjum. Podziępolski, Turek, Sieradz, Bukowina, Klasy 3-4 SP – 500 m
kowania należą się również policjantom
Chojnica, Odolanów, nie szczędzili 1. Kamil Koligot – Koło 1,48 min
i strażakom z Malanowa za zabezpiesłów uznania pod adresem organizato- 2. Przemysław Kaczmarek – Turek 1,49 czenie trasy biegów.
rów.
3. Konrad Sikora – Ostrów Wlkp. 2,08 Sponsorami tegorocznych zawoKlasy 5-6 SP – 1km dów byli: Gminna Komisja Roz1. Robert Werner –
wiązywania Problemów AlkoholoCelestyny 3,34 min
wych w Malanowie, Sławomir Jaku2. Szymon Sypniew- bowski, P.P.H.U. Jerzy Kubacki,
ski – Malanów 3,46
Domal – Teresa i Czesław Dopieral3. Artur Sikora –
scy, Tadeusz Dopieralski, Agencja
Ostrów Wlkp. 3,44
PKO - oddział w Malanowie, Urszula
Gimnazjum – 2 km
i Zbigniew Lamentowie, Monika
1. Damian Błaszczyk
i Piotr Pakulscy, Mariusz Mozio, Be– Odolanów 6,26 min
ata Harasna, Maria Osajda, Stani2. Krzysztof Gruszsław Paszak, Maria Bruź, Kamila
czyński – Malanów
Janicka – Górska, Zbigniew Janicki,
6,27 min
3. Paweł Jakubowski Stefan Koralewski, Ireneusz Her– Malanów 6,31 min bich, Rajmund Adamczak, Albina
Starterem biegu głównego był wójt Gerard Krzeszewski
i Zdzisław Płóciennikowie, Adam
Koralewski, Ryszard Kowalczyk,
Mężczyźni – bieg główny – 5 km
Ryszard Chojnacki, Robert Wadas,
1. Łukasz Panfil – Turek 16,01 min
Dziewczęta
Elżbieta i Wiesław Foint, Firma
2. Marian Świtoń – Bukownica 16,44
Przedszkolaki – 100 m
Drew-Kam DMK Stencel, Dagmara
1. Dorota Werner – Celestyny 27 s
3. Bartłomiej Botta – Koło 16,48 min
Marek, Czesław Werner, Krystyna
2. Anna Werner – Celestyny 31 s
Niepełnosprawni – 5 km
Ignaczak.
3. Marcelina Koralewska – Miłaczew
1. Jan Ignasiak – Sieradz 20,47 min
DT, ZN
34s
2. Ireneusz Szustak – Poroże 23,01
3. Krzysztof Dziedzic –
Klasy 1-2 SP - 300 m
1. Ewelina Rybicka – Miłaczew 1,23
Kalisz 25,14 min
min
Najlepsi w katego2. Karolina Koralewska – Miłaczew
riach dziecięcych i mło1,24 min
dzieżowych, otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczoKlasy 3-4 SP - 500 m
1. Magdalena Kowalczyk – Koło 1,47
we. Zwycięzców biegów
min
głównych uhonorowano
2. Iwona Werner – Celestyny 1,48 min nagrodami pieniężnymi.
3. Konstancja Pakuła – Malanów 1,50
Dodatkowe nagrody otrzymali: Czesław i Katarzyna
Klasy 5-6 S P – 1 km
1. Ewa Frątczak – Koło 3,84 min
Werner - najlepsi zawodni2. Martyna Michalska – Kalisz 3,50 min cy biegu głównego z gminy
3. Agata Kaczmarek – Turek 4,00 min Malanów. Nie zapomniano
także o najmłodszym i najGimnazjum 1,5 km
1. Klaudia Świrk – Malanów 6,11 min starszym zawodniku na tym
2. Małgorzata Kwietniewska - Koło
dystansie. Byli to: Aleksan- Zwycięzcy biegu głównego z organizatorami
Malanowska sportowa jesień
W

Podobne dokumenty

Gazeta Malanowska nr 19 (marzec 2008)

Gazeta Malanowska nr 19 (marzec 2008) się od życzeń złożonych przez przedstawicieli władz samorządowych wszystkim paniom z okazji ich święta, a następnie każda z nich została obdarowana kwiatkiem. Przyjęcie uświetnił występ dzieci z kó...

Bardziej szczegółowo