INNOWACYJNA GOSPODARKA - Instytut Włókiennictwa

Transkrypt

INNOWACYJNA GOSPODARKA - Instytut Włókiennictwa
INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATLGIA SPÓiNO,Cl
UNIA EUROPEJSKA
FIJROPFJ5KI FUNDUSZ
ROZWOJU RŁGIONALNE GO
POIG.01 .03.01-00.006108
Łódź, dn 02.O1.2014r.
znak sprawy: KF!ZP-236-60!13
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wyceny znaku
towarowego UV STOP® opracowanego w ramach projektu POIG 01.03.01-OO-006/08 ENYIROTEX
pt. Barierowe inciteriały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dziafając w oparciu
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z póż. zm.) zwanej dalej
ustawą, wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
Brante Partners Sp. z o.o.,
AI. Kasztanowa 3A
53-125 Wrocław
Uzasadnienie Hyboru oferty:
Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. Z analizy
treści oferty wynika, że odpowiadała ona wymogom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrana olrta została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą punktację w oparciu o zawarte w
specyfkacj i istotnych warunków zamówienia kryterium.
W postępowaniu złożono 7 ofert.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty
Ilość punktów w
kryterium
Cena
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
F Consułt Włach Andrij, uł. Świerkowa lB/10. 55-040 Kohierzyce,
Bielany Wrocławskie
.
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o..
3.
iii.
-
100,00
Brante Pariners Sp. z o.o.. Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław
2.
79
C
43.13
Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Financial Metiagment Seryices Sp. zo.o., ul. Ks. Bogusława X 45/12.
70-440 Szczecin
3469
5.
PKF Consuit Sp. z o.o., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa
38.33
)
Przedsiębiorstwo l)oradztwa i Wdrożeń Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego
59/1, 51-602 Wrocław
4
.
„
79
-.
69.00
Sawyer Doradztwo Ciospodarcze. ul. Towarowa 35, 61-896 l”oznaó
7.
Zamawiający inhrmujc. iż umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 91
list.
2 pkt 3 lit, a ustawy PZP.
ZAMAWIAJĄCY
-
INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
Zakład Naukowy Chem Wckir-iri
Modyfikacj Wyrobow
Biuro Lidera
-
Cz
tel: +4842 61 63 44 l4 119
fax +46 42 61 92 638
e-ma eiyrotex6wJodz p1
r.

Podobne dokumenty