Przygotowanie i dostarczanie kanapek oraz

Transkrypt

Przygotowanie i dostarczanie kanapek oraz
Zakroczym 22.12.2008
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. O.H.Koźmińskiego 15
05-170 Zakroczym
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn:„Przygotowanie i dostarczanie kanapek oraz soku
w kartoniku o pojemności 0,25 L.dla dzieci i młodzieŜy do szkół w Emolinku , Wojszczycach i
Goławicach oraz dostarczanie zestawów obiadowych dla dorosłych z terenu Gminy Zakroczym
w roku 2009.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu informuje, zgodnie z art 92
ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655. z późn zm.), Ŝe
w powyŜszym postępowaniu wybrano ofertę nr 2, tj,:
Firma Handlowo- Gastronomiczna
Daniel Osik
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Górska 39
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskała największą ilość
punktów ( cena 100 %), tj.: jest najtańszą ofertą ,jednocześnie jest jedyną ofertą złoŜoną w w/w postępowaniu.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie ofert:
Numer
oferty
Firma ( nazwa lub nazwisko wykonawcy
Ocena ( liczba pkt.)
1
P.P.H.U „ Markiza”
Mariusz Piotrowski
ul. Rady Narodowej 5a,
05-170 Zakroczym
100
2
Firma Handlowo- Gastronomiczna
Daniel Osik
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Górska 39
70,37
3
IMPERIUM
Marcin Brodnicki
05-170 Zakroczym
ul. O.H.Koźmińskiego
61,91
4
DISCO BAR
Michał Dobrzalski
Przysiersk 74
86-122 Bukowiec
Uzasad
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
84,94
Cena najniŜszej oferty
X = ------------------------------ x 100
Cena badanej oferty
Jedynym kryterium – cena 100 %
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Lewicka

Podobne dokumenty