Katalog BD Vacutainer

Komentarze

Transkrypt

Katalog BD Vacutainer
5pistreści
Działalnoićfnmy BD w EuropieWschodńiei.
srodkowym Ws.hodziei Afry.e (EMA)
SystemBO Vacut inera . . . ..
5zko|€ n iai matela|ypÓńÓ.ni.ze
czynnikiprzed|abo;io]-yjńe
odk.ywanieprawdzlwy(h
rozwią
cańa produkiówfirmyBDdo pobierania
krwiwłośńckowej
hforma(jedotyaąc€ probóWekBDVacutainef'' '. ' ' '''''
E t y ke t az n a k Ó w a nBaD V a f u t a i n e ć ' . . ' ' ' ' ' . ' '
'''''
SYśTEMDo PoB|ERAN|AKRWIBD VACUTA|NIR':
otobóń( do
zylu'oary ' '
''
"nd
(BDRsn ' ', ' ',
Probówkdo9zybkiego
uzysk]wania
śUrowi.y
PlÓbówk]dÓana zy 9urowicy
2 że|em
rozdzie|ającyń
{BDssrr
Probówk]do ana]zyosoaa (Neparyna)
(Bo PsTrM
Probówklzże|em
rozdżie|ają.ym
do ana|izyo9oea
||)'
Plobówkido anajzyg|ukozy
o'obo^\'do
ly |oag-|oog'on. 4}4'yn'ón'ooo$'}|
P ' Ó b o ^ \/' E"nd
DTĄ
P'odullydoJnó|'yoB
Ptobowli do ana ż' oB G.loto 'dn\ Mry' ic' lodod} '
P'obowtidop.ob'|ł7o*y.\ '' '' ''
P'obow(' do p'7elhowyła' ia k.
P l o b o w kd' Ó J n J h 7 vp e M i a * t o w l ó d o , ' c h
''''''
''
''
DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA :
Prcbówkido ifoa.jiośoca (BDV'.utain€ . PPTn) 1 ' '. ' '.
P ' o b ó * l i d o ! e p a ' d ( jI o f ó . e L T o 1 o n U l | " " ' ' yh / B D ( P - " )
s ń . ń d o U / v +w d 1 c P \ A f \ a o A \ g e r P . ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
TRANSPLANTAOA
PROTEOMICS:
PoBIERAN|E
PłóBEK Mocfu l
próbek moau
Plodukv do Uzyśkiwania
PoB|ERANlE PRÓBKl:
q r yd o p o b e r a n ak N i . . . . .
Befpieońe iqly BD E.|iperM .
|glymoty|kÓwedÓ pobierania
!(hwyty i adaptery. . . . . . . . .
PoB|ERAN|EPRóBE( k [email protected]śZ|auĘl:
NakłUwa.ze,''..''.''.'' .''.''.'''
P l Ó b ó w k i B DM i c l o t a i n e f
'.. '.. ' '
AKCESOBIA:
PoBIERANIEPRógEK KRW| TINIczEJ
Pob eraniekruina inten,yunejterap i .
ośwadcfeniaojakościproduktu',,'',
D o d a l k o w en f o m a ( j e . . . . . . . . . . .
Uwag]BDv..utaińeć , ',
Auioryzowan]DyłrybutoŻy', ', ',
BDw Eurcpievvs(Mniei, stodkon'yml'/gd'odie ore A'I}je (EMĄ
ponad1]0 |a1iemu w NM ]e6E W U'A' ]akoprcducnt [ylobóW medyeny.h
F ma BDrcfpooęładf ała|ność
f r.anym dochodPm
tgqÓ rcdfaiulm na świe.]e,
od l.qo ńom.nlu B0 st.la 5ięJednąf na]wiąksfyĆh
plawnezanĘezonych
edrnÓlÓq ' dąe BD
pżekaaająqm6 m łdów !9D s|ntsbJfJ w pośbcW|aśny(h,
pozy.]ęw odą.ego dostdwcyproduktóWmed,cńyĆh p2afnaczonychdo podawants ekóW' pob erania kfu
badań diaqnonyeny.h, .}ąomPfu p'ep]FÓWer, terapii nfufyner' .|r rurq ' tsnenefjÓ|Óq' okulktyk' nlen
mmuńżaĆr
olaf a|ceśoliów
do usuwania
ostry.hna2ęda
sywnejierapi]'
W EMA (EulÓpaW(hodna, s.od|o\q!ł{hód L Alryka]l ma BD odfnaaa $o]ą 5|nąobe(no!ćpÓpżez
pżedśbwi.
BD
swoch produk1óWPonadlo,1rma
e nwą unuq 1echnane olaf 'koen]a dÓ pełnejqfmy
f rm dFlrybu.y]nychR}sÓko pon2eganych na rynku fapewn a]ąĆy.h
Wśpółpla.uje
z 5e( ą prcles]ona|ny(|r
W}fza wanoś.poduktomi unuqom
Systems
BD Diagnostics- Preanalytical
sFbm' [email protected]
deruF |ońp d
'g
kdĘ :ofi! @lrn! ni! 4Pq4tEd!
- Diagnosti(Systems
BD Diagnostics
d!ruie n(E (${łu
f deglm
. ią. nMa l Ę Eń[email protected]
b b|ó gd*lw
ńnommbm da d4rc5Ń [email protected] e|łif|
4eł@ e N !ł! kM, dńV bq bks] oą Ńn d do!ł Ś&
qd(t Ńdha !9eń'envl.i
Ń|tn, n
kkd,pd!|!ębddm&ąlrąnondn
BD Medi(al- Diabetescar€
dsd!|on
ł! f rclo c'md nąbre|
|ńdiĄł
lD Mtc.
Ę"' 9' do Fim
la|sFae
io'ą
BD Medical- MedicalSurgicalSystems
sFbFyMJc
dóD(.ji
gryj ną|ek,
BD Medi(al- Ophthalmicsystems
cżńa łod(tr
oĘmq!
rczqk
9Fę
BD Biosciences
deruie /dd|y
ł*ł4z
oejnlF a.WdnlEd€
*tsń
łddtł
g&plPowł Jlołmdry e ponł! nav]
.n(Es4
BD Bs.sG
obrętd. i kMr
[email protected]
&tr4
SystemBD Vacutainef
sFbń do poberaniakŃ BD Va.Lrl.inePjd zmkni9tyms}stenempóżnowym,śkładańĆym
sę f iq|yo dwó.h
befp]eńŚfua, u.hwylu BD Vafut.inef oraf neryn.] prÓbówk BD Vaota net.
f plóżną Ó kB|ibrowdne]
objętołi
J.
r\
zfu
fupeńfuo
żcbedeoig pęąl
qpfuffi kB| @fuś frhry pŃwek
KrcW]e5tpobietnap2ypomoqig|ywkę.one]wu.|rsy1
Po doŁonaniu
Wk|!.iaplÓbówkdume'aan.]en
w.WńątfU.hw]lufaśtdibrowanaplófnawplÓbóW(epo&..naópm.]ęokeśÓnejobręioś.kM
nniejeWie|.ż et pżEmawiają.y.h
za kozFtani.m f śyneńJdÓ pobrańkŃi 3D V5.Utain.f
' ProbÓwkapÓsiadóneryneWnętue'
.
.
.
oooa..' ^ F I oF'''e odf ' *.'oÓo""'"*
-.'*'
"";'"'
kontak ułtkownikaf kfuiąpd.jenta'
stne]etakżełelÓkó 9amtsofnaoony.hkoorowym|Ódem plÓbóWekz odpowiedn
mi od(4nn]|ań
preparlją.ym' pozwaahca na s}kÓnywanie róznorodny.hbadańf fakreśU
hemdo oqii,.hem r t nkfnej,
mńUnÓoqi koaquloo9l
Blak wpływJmtsnJJ|ne]mebdy na plo.es pÓb Elań a kfu 5prawia,żeblądośobypob elają.ejW tak. e
aspła.ji kfu' foŚb]e oqEn czony do m n mUń s}śtemłtsnow w tsrygodne]sząa lemat}tP WÓbeĆ
tradyq]ne]l..hn k aspnł] puy uży(u 9|yońz nży|awk
PlÓbóWki oznaęono kolorcwyńi kodam fqodn e z rodza]emdodan.i subnańĆ]ÓIóf m ędzynarodoh}m
lbndódam l50 6710) ]eśiprobow|apżezńaęona]e5tdo pobeDna kfui Ó fńniej'onej obręloś.'
fmkn q.e łanowipÓlp?ezroaFĘ weu]ęfańkńię.iao odpowiedn
m ko|oue
Pobówk do pobrana kfu BD VaNta ne. PUś(pankowe)$!Łonane są z deano pże'ÓĆ4neqo
bef|atekoweqÓp|ani|U|ypu PEl lPo|yethyene
Torepthaate)'
odporneqona ślu.zeneiltanNą.eqo
k|inięnieplzebadaną
bazpean e]sfąa lernaqrę wfq ęd.ń śfkłal
gerokągamęinny.hplodu|lów,lak.hjak
BD Diagno5tiś P.eanay{i(aisy*eńśofPrJjerównreź
. q|y;ófnych .ofmaóW (cauqe)i dłUqośĆ,
słą@ją(bezpiecnaiglęBD E( ]pse"ońz q|ęBD F|alhba.k
. qiyfu1ykredopńelanDkŃ óźńythrcfmJrów(Gduge)
dfugośo
Mą@ją.BDVfuinećfuhBńton
. Rófn.rcdne u.hwyty' adaptery a|.eśortsnp stazy.
. Produkty
do poberaniapże.hÓłWaniJprćbekmo.fu'
. PrcbóWkiBD M (otaine. dÓ pÓbranń kfujW pedarl Maf z probow|amBD MifubineP f zamknię.iem
BD Mi.roqard.' nak|uwaoamal(!,@anym [email protected] kontah BD Mkota neć olaf ań.ebń BD Qu kht|.'
. Produkiydo pobeEna |fu na ńtenśyune]
terapii,bezpeane produky dÓ pÓbńńa iana|]zykM
BD Diagnoikś - Preana|yti.a|syśemoleru]ena]ęo6fą qamebezpiŁnyr|r W ufy. u produktćW.]onępny.h
na rynkupofnoweqo pÓbierania
kM
Szko|eniai mateńa|ypomocniczeBDVacutainef
różnorodne
systemyBDVacutainePoferująrownieżswoim uźytkownikom
wysokiejiakościprogramyszko|eniowe.aby sta|eufupełniaćwiedzę
peBoneIumedycnego o posługiwaniu
się syst€ m em pobieraniakrwi
BD Vacutain€ r '. system pobieraniakrwi BD vacutainef stworzono
istotneiest to, aby catypersone|
tak' by byt prostyw użyciu.lednakźe
w sŹkolenia
korzyści.
sĘd naszezaangażowanie
czerpatz niegomaksimum
personerumeoy(zne9o.
w żks e Ui,wm a ooduk'óW'u
wpleadak.e
rcd!|vdo Fbietsió |M BD Velh nef oiefuremyękohnF
B'!q fry}emonone]s.epued waf
WBoPrgana'tic|sFtem5donępneĘć.dodipmłgalyulperną<es
BDopljm'\lohMyw.ofum
pode]fudow.ider próbr
3D Va idÓ" ] lo mukowe
P&dP
ftogBm €dukx}'l'y w fkEie Fb enh kŃ do badóń:lo nażędfe
aprejeldMno w au 'łoeió u.,r|ow
(D6ępiy s!ąoie d|a U4down kdw
skó.ony pE€rcdnik
BD va.ubine.
p2€ w odn k w formeIe'onkowej k5dea|i
h'omald o rcd'i]d' pmhdRk 9,[email protected]óoa |oląndć pobżń
pQypó €Bni! kfu do w$er nz 'EdfujplÓbM ożf ldą
lM8ią
p'obek
bŹd:ń:' do |b€go pn|ry brt u4vfne pNeqóh
Poradnik dol}eą@ mie*an a:
ookumentqaBadańK i]ońy.h (c inic|siudy Pape6) don9pna
niome]oE:spóópda!i,l|en|ow'śfr!Boveubiner
MożnŻn. n er zióreźćń in ] ńni!|.F !łlke.n f,tb c ś.rre'
ńlom&]e o prcduk. od me ńłł żrypomen ag
.
po€ d n'M€ i
Dfi.|uobsluq( enb:Fł lÓ ,pspół
.
speF ł ds Teóncnrh *do!Ępndosy]Żlnł€ k wiiióukÓlyhpą
.
spe]a !. ds' śpueda4&spół!p..j: tlow ofefu]r.y.rr*efułąqóńę Mp
iF&dil
Czynnikiprzedlaboratoryjne
46.68% wszystkich błędóW |aboratoryjny(hpojawia się w {azie
przedana|ityczneil,zaś 12.5"/.blędów przedlaboratorynychmoże
spowodowaćb|ędnądecyzjęmedyczn{.
Aby zapewnić iak najdokładniejszeWyniki i zredukować i|ość
ponowniepobieranychpróbek, nal€ ł zawsze pamiętaćo cynnikach
przedlaboraloryjnych.
fu|efÓiipobGń
D. probóWerP[ 1p&re}.h)
może me. wp[Ą' iŹ tyi k e. ł
rtu
plobowekżWł33ńlyko.qlad!bakipłor
f łl'keq!łbń
ia|m' ja| np EDrA meł do|łŹdie9ńgż.
aby
.efÓieriŹely|9.enpprcbowk
qmażnesĘ
clbn:mF dÓdłtÓW: kew]
MBfąĘ[email protected]ńowłepr4uy.'U
Wr;nW].] młel alóW,b| d j3łlo .
!b Wńiy byt pobrare do uobóW|
łFr.Wnyńnfńńo}lowpłynąći:qiIb.dań
w leńpłduze 4'5oc (39'7.|), .hyba r fu eq|ie.e ame9oÓio
solodowai
Źbnńk'ńE
nii
qijk
Miei{e wkłu.ia f''rymąi.e p.gilb
af6blaU9rÓdfÓn3Wqdeuc$ty.h
Włk' ńżjep ą r6t po'Ukić .Ą w 'nnym m€F.U
BD DĘńdjG-Pr€E|yt'@|'ńteffist6uje
siędoM/ylygnyrhclinkŹl ańd L2b.ddyllandaró
|rEt'.hjt.(osD
Poszukiwanieprawdziwychrozwi7ań
wiod{tyń ptodu.enl€ m wytobów medyonvlh
BD j€ i
f.plojehowJny.h z mys|ąo bP'pFuPńfuie' a BD Diaqnoni6
-Prcana|yti€ | sy'tems jar wiodą(ym na świe.iedo*aw(ą
bezp'eeny.h pmdu|fuw ń. rynku prcdu('ow do pob6ń
Żó|l!.b oEr inneuE4 MĘaip f uy
.wodM
pmsem
m apóreńień wątoby łeu B
d. ponód 5'6 flliona pleMników medyony.h'BD ien
w p6d!k.l
neunannedzałónaby
f Użlkowł gm Bll}th mf,ędf
minosr
lelhmbq€
'
śpoWMMły.h [email protected] 6te iŹźę.rf a niż ]akalo W * ńn3 l ma f Wd.'łami
ptrłmomym m godd.k' bŻdana ' rc&ćj i: p.fiomie ponad 50o nL ońów UsD
uządzń ognnofho.h
t fma BDj€n.dqażowaft
W podno9m e śwńdÓńÓk dotyo{ej ry4ka ió r:
o cppmm9e]frmyFn|slółcnńdŻf nformowaioBt'1Uq |UdfoBfu
nijw ę|sfą gamę produktówżprc]e
jr4kaw|
j3k
pob
Ls,.teńy do tnp' nl!ł]ne] ]eneśńyU.&an a
śynemydo
ekna |M,
o befpieoeńsMie' 1* .h
minN4.h re.h
I dsa w ddbcmiu
poEam rnr].łw uqdioś. f qmoqam
w allreśe beżpńoenjM. (sai€ly cÓńp|an.e h l a1€), .by podn€(
akese ryda żkfu.a ub
.hnanedżiBędfemyG*ń
bbrĘorydń!hildBdł
nie popĘsbją. r
ż be,pńoónw€m'
Ópek Fd€ Ń on
sD udf€ a b|że s
tP|Nd'" (The epośure
q'omdd?ii ła f U]epuw.d|
rc]Bted
a pź}!:d|e aklli'
pryiami
dreloqmi.
innym
kon
plÓqnmów apob eqań.y.h poypadkryń
[email protected]ą skueony słradiłplÓqnmu reduk] ak|uć
Wtieńt doqodn€, befpi€ane prod!|ly f naFfeBq ńó śwń.e ofeĄ'
Pańnwu dongp do iaFfetrej qamy
€durŻ.y]ry.
ińfoma.]i ocf pr€r'ń&
qfupąldfidedy|eły.h
p6widłowy.h
rc&
[email protected] ! najbadf er
e fdrcw '
befp eoeńsMa w dui!er*j śł!żb
ok uąśkańa dodłko{y.h nlom&j
':T.J:ł;1J::frlflLśb l 1.- ńt4 4
"
Cramaploduk!ówfimryBDdo pobierania|(lfli w|ośniąkotivei
Nakłuwac BD Quikhee|rM
B.fpieęn'
łaMł oraf pla|'eo e
Ó ńakuć pięty u weein.kóq
B0 ouikhee." .pewna kp9ą
poeŻŻ n: prc.yfyjne
qbrane
;Ą
' aulomŻ\'ane fukk € o ÓdpÓw odn 9r
rpewn arą. w tn [email protected] pożądmyryp\^t |M
mhee .hrurgrae
pkftra e błbo esym mklfipm pĘty
Naty.hmb(oW€ . dlnie.e
sknt!]ąG
BD [email protected]
nn a kei włÓ.ńi.zkowej ap.ojekto
l
WygodneFdnÓrażÓtqo !łłkU konpeh€
qmagą{e waeśne]ęeoo żłŻdoWJ
Unąden€
nń
eifl konbk! } skóĘ .o
1
Aulomqa
e dM3ip
o(że ń
BD Microtainer'zzamknięCiem
BD Microgardo
fBpÓkajah(a potzeby związangz pobraniamikMi w|ÓśnokÓwe'
;':rffi:.{
a:nJlŹM]fulęp
NUmg p:łi onf dda Weiośd wŃrukełŻ
d3 wę|l4]
qltkowa tksluD W€WĘt.e]
polieĘ.hn$ię|'.puepl}wdł!hŃ€ m evmń
rcdukuje 'eleh agofo ow' Bn.6 fdeimowłó ro.b
w .e ! dopsowan a do na!ł! prcbow
Informacjedotycząceprobówek BD Vacutain€ t .
zamkn'ę.e
Probow|do pobeland kfu BD Vacutańeć posadaiąbef|atPkśdlE
sę f dwó.h aęś.:we4ńętżńoqokorkaorazfewnętfne]
BD Hemoga.dlł, kióre składa
pótLowe]o:łonyzamknę.eBDNemoqardI']enlalWreEedoU5un]
ka p2ed konlJkiemf kNvąpa.jenb fumknę.eBDHemoga.d
ko.kóW.'.hloń Uf''1kown
możnaróWnez UlrnąćpEy pÓńo.y faltomł'fowaneqo:yne.rulatego ]a| PLUGGoIM
ldołepneqÓw cLii .on UK Ltdr
Wymiary probóWek
lyŚIemBD Va.Uta neć posada] qlowńerozmaryprobóWek:
EtykietaznakowanaBD Vacutainef
ktbsq
pó€ i ż
ieńod.
Dokładność
to nasz priorytet
W l|mie BD lozumemy' że neńaś.iwe Jm g]j(owiona
e1ykelamÓżepże9kÓdfićW odęytanu kodu
kośkee9Ó w zJtomatyzowanym
śystemia,
.o z koe moze plwadf ć dÓ s}dłUżenra
ęa5u dfałania
systgm0,poneneqo ełk e1owana plobowek Óraz n epo12ebny.|ropóŹ0ieńw badaniuprÓbk
NBfym @|em]ed pomóc Pańśeuw eięk9en u wydarnÓk|abDrat.rium
poprzezzapropÓnowania
lofwiąfań [email protected]
f ńyś|ąo zrgdulowaniu
plaĆyłiązdnej f ponownym
dodatkowej
Aby Wespęei te nłania wory pałkowy(h pobóWek BD VaĆlb ńeó fosta\' zmienionetak Źby
UWg|edńćWid(fnośćkoe]ny.hpżyke]any(he1ykel Wraf f odpow€ d nim Vkoenjem' koąstang
z ÓpalentÓWóńy.h e ementćWe!,kiety powinńo oqranr.zyćb|ędywyn kah.e fe 'EqÓ Uń eęęenia etykiet'
Probówkido ana|izysurowicy
Prchó$łidoanaifysufuicy BDVad ain.. nosMare Ę g|ćwnewóemii k|inianejora*rooqi' [email protected]
kdkień' PfubówkidÓ ana]ifyśufuiq BD Va.utainef WFępuh ńWnieŹw reEji z ńżW)łn
Ę aMĄń
kol*[email protected] elytjeĘ@€mną dopń6 kfyżd'lld' d|apa.imlówpoddMnFh tanń']i kMi (Pafzslma 21)'
P|aslik(M prcbówk do ana|irysurNi.y BD V.cuta]ne. !.s ada]ądodalekw p6ta. akryłatÓlaśkuepJ
Ózpy]ÓneqÓnaWenetny.h j.iańka.h pbbówł d a pŹyŚpiegena plo.esowykzepaniakŃi.
Prcbół*i do ana|[email protected] BD Vó.ulaifu. v!śĘpująbk'e f dÓda& em lmb ry' ktła mało skaa @5
l!)*Elialia' Prctółi 3D Va(1naire. z tmbiną [email protected]ó ]@e]ać po p.łmEń@}m kd*0 BD Hemogardfu'
za {any minma|nyoas wykrepiana d|a prcbówekdo ana zy [email protected] .y u pa.]entówn e poddawanyth
|.oeniu antykÓaq
U]anta
mi wynośi:
Prcbówki do ana|izysulowigBD va(Utaine. (.zeRońe)
Plobówki BD Vacutain€. ż trombina (Pomarańoow€)
fyp ejkie,
ifuki€
[email protected]
ńŃi
my hvi & *di e dsłłe
ó: tooq pE
apłdn'Dp'zbiru
d
o ]@ 56 Eł
Pr6iry o końkr w @|uuł!*anlatop||bódańk|injayó dogarryó prcbórek BDVaMine. do ana|Ę sulMi.y'
- BDR9]
trobót]vkado gybłĘo Lq'skit/vaniasurrń/t/Ły
Tubes
Gapidserum
PlobÓwkaBD va.ńaińef RsT to [email protected]}' innMacyjnypÓdukl kióly zpeM
plÓbki s!fui.y qdyb}maqany]estna!rchmano!'y \ryn k
|tsboralol
um słt6e [email protected]
[email protected]ó!!*aBD Va.u1ain€f Rsr ddaroa x!{@poną próbkęw 5 m nut
odann k wyrżepiarą.yna baf e lrcmbinyord że
pobńn ! lM
wFifry(nnl
tlpeĘlie|'
[email protected]@]nryb!ćdekhi
o nń(
w cńEńbn.
pddre]
Probówla fNela
oPjęrn lq zbjale śż
Probówki do sulowicy z żelemrozdzie|ającym,BDssT" ||Adva..")
Probó^łiBD vaot.ine. ssr* [ AdvaR€ ś6uiesę do U4/skanai oddf.|enapńbk śufui.y Pfuhó^łi
p anjkM Ę d619pnew pelrejgamietm aóa, a rcfpMać ]emoźna
pofIoryńkÓ U,
PDbówkiBDva.utain.. sfitx ||Advóń@aW eń]ąakq{aw 5*[email protected]Ęqdoaini.]@anial!1*repaniaJę
prÓbkikMj [email protected] że,ktÓrypo odwiMn UlvloŹybańelępomięd4skftp.m a sW cĘ'
PrcbółłiBDvacut.ine. ssr" l Advanc faweląążelńa bafieakĄluo !łiąlkÓ!!m kiikie z aryma|nyn
-e.
bb|im
|@ł pfu|a
M wę\ęą eh$o.e
D|apÓbów€k
BD sslu || Advan.€ a|[email protected][email protected] dla p&]entół nie |@onyth anlt.aguhnbm
d łWt' odM'o$rwJfu
wnhr|knń)
|ype'*ieq
apjedn'lop 2b]@
łobóddz iPln mfd.i!|]kr doJ.jąt lBdry @nry Ąćd!re.bi!oółlfore o Ef' 56 ą
sr|lAdvanelfuc,oooqp*?lońiul
fun'yokofibt1wruJ'}\l6akop'bads|lń'dĄóBDdoi}ałrópmbó{tk
ń'
Probówki do ana|izyosocza(heparyna)
Prchółł BD [email protected]ńe. aieEh.e hepalyĘ śódo,,ą]ub |tfrą' Ę powethnie q^łane do analił osma
w.hem i kin 14 Protr'd plólikM Ę d6ĘFł.€ w pełEjgame cm łdł a 6fpd!ćje ńożm po żdon}mko*U'
ieżen e dodalkóww psdi hepalyny]tot] i $dM] w pbbóNk&h BD Vacutainef do ana|fyoffi M6
l7 |Uhgparyny/m|
kfui W p anjkorej p'.bćre h€paMa lestnapylomna qMęff€
ś.iankiprch'Wti
PrÓbódki żh€parrą mogąb'( odwnow}M€
łdŃ
śl
& Źfu żyo&
@]iq
q [email protected] l0 n ndł Maaua
na!^hmiól'
ry d bb
Fkqfu]
P6bny o konb]ć w c|u uf}sr.nia kop||badańkllńianyó sD dĄ'4q{h
p.obórek BD !b.ńjie.
do an. i4 @@'
y olÓoJ
peeprowadf
ania ana|if
Plobowk BD Vacuia]neć dÓ anal'y
w badJnf.h .]reń.fńy.h PlobowhBD V..u1anef P51rMdonępne5]]W rófiy.|r r.zmiJE.h ńÓźna
]erofpÓfnaćpo F5nofeonymko*u
Prcb.wki BD vaota ne'" PITaMf&ela]ą ]7 L[ń [email protected]] w @|UŹpob eganżkoagua.] prÓbk' uaś
po ińefu fmmu]ebł €.ę pomęd./ końó*am ośÓoomw oa!'" prcGs! [email protected]ń
że\9ronany z obo]ę1neqo
Probół| BD va.uiainef PsTr! f3wPąą NoWY Udojk.iaony ze' któryWprowadfÓńÓa|rysp.oia.
fm eńarą.ymie po1zebomabolatorióW
BbDiótÓlow
fe|W BD Va.uiaineroPsTrMłąoyw sobć i€ 5 t9p!]ą.ekouyś.abypodne5ćskule.fność
. fwękfona dyŚ1Ó5.osoaa polwerdzonarcduk.]ąfblyn oGz pomaEm bJly.|r|fure| ceMony.h
kMinekÓlaf p]yle|kN'
' zwękfÓna nab'lio(.na zowany.hfuąfkÓW,]akożeuęksuośizn.|rttfymu]etmaros.wprobow.P
pżef f4 godfnyw lemp 25oc,
t'p e|yl|ely ap jĄlln rap zbiarczeęr
Błnry
Ę! {! |di P dMndć
opibadańkinionrhBDdotylzą.lt
o ] BP B jo żry
Probówkido ana|izyg|ukozy
Prcbówk Bo vacdaine. z fuo*em
potaśuÓlaf p.obóWki
z f|Uorkiemsodu/EDTAnBowane Ę do ohaoeń 9 ukozy W o'erc e doś4pnesą probljwki p|a( kowe,
je @zpoznać
można
po varymkÓrkJ
fawalrc( q UkÓżyW próbc kfu pÓbranejna 5k2ep obniżas e ęybko' pon *aż g]ukofaj.n śpa|ana
puez
komó*i kMi DÓdatk .awańe w pmbówkaó BD Vacu{ainef f l|Uorkifi $du^4fawianem pÓbsu oraz
l|uorkiem$dU/EDTA hóńują aklvno( en4ma\Eną W plocsie g|ikoDy
PlobówkiBDva.utaine. P|ul'|UÓlek $du/EoTA zaps^ a]ą:
. taNlośćw Ufy.iu i skuteaność:
J Óznaoenia W iedne]probóWe. q ukoza' HbAl. o.af ń|eaany
' ]ako* próbk : mniej* |iaba hemo|iz mniejęa i|ośc
mik6knepćW,
r'ni'ry(m)
rmen*iety opjedn)opźiorueżl'
p]nry * & dn. Ń3ctr
! Emg [email protected] ]o n nu w kń[email protected]
o ttr &lo q
Fkirer
z od.zynnjkami
nabi zują.ympoz]om9|UkÓfy'
-dvil
]!nż. io] lor.||n. Am l
, v
fu ]!Ó dd.P
'loner EIn[s
prłmllydÓbręlo(łrpobłIq|a
" . . , . t , rółną
r
M{b Bó Veu;ing.
ol.fu.
wyn)ary hn)
;
typ etYkitY
!
b&n I n 2ryh BD do!<!,rh
prcbóWk BD V d i.i
Hu! f .ltryn aoeń
n.h' mohŹ je o:po4ai po .ftido
Dto ŻniykoŻgu|ani
w hemłÓ|Óq
Dnmn€ refu A.d. A.id) W pa{koq.h pÓbóWka.h BD va.!
are] pełm]tN
Wolg.e dołępre'ą
Dnu póbsMeq o K, ub €
t DrA lfth/ene
łobówka 3D Va.UlaneP f ŹpŃlynńą i K3EoIA jen pohcnf do bŻdańvrymag:ń.'thńhbloŹ pnłńóW
rófre
uoto \Ęnfh fuobfu| BD Va.utaine'ł , :plÓly^ ią EDrA qónt
PEŃ
f EDIA P! nry ąć e bh g Ń.
BD doy- ąq '1p'ooob* Bo v..J J ne'o f Lo A
Produktydo analiryOB
ApłłBDsedi ''! ]6t w pe|niaubmalażnyi' un|nęlym sFtemgmdo a
uF| WżnyW melodfie mmua ne]Ws
bmely ./llM]
Bo sedil5fu jen vypoężony w na!w' kó]] mbk'
fintglNanego nodu|u ńie'ab
kŻ.kedo na!.hmadMqo $!i!ku
łyn ków oIł ded&e e pdąomb f nnymiŻpacbm sD sedi l5'' DcĘpny Fn ówn €ż d:w ó bnlo i ]Żkoś.i
wyniaryhd
rYP etYktetY
fŻmknę1yfdomdya.rysył€ m BDsedłslM
sbłw na pobótrł d0 apłdu BD ędll5fu
cfFnir rod! pótoweqo do apdd! 9D sed lstM
frMdo
JryoBFńnrybfekdie
opi badańk ińidńyó BD dolaąq.
Probówki do anaIizy oB 18u1orowany
<yrrynian
sodowy)
pa&n 3 efifuqtów
(oo bł @tfebv
ynaełuń.l.ćFwsbl}!ńBDse
60 mnub.h, n3qw BD seditaingrlM
m
iPn rypoęfony t m tats reg!&]ępofwJ3ńę na
ą.ąÓd.z}indodą Wstrqreia
!al}aBDva.utŹińe.'edtinerli
Wnńąhn|
rn eqlEry
c/rM 3nodo n (o r05Ml
l,yMÓl.
łdŃ
tmełdwłł
oFdan a erytrc.ylÓw (oB)
,peln;eĘ
PlMbaBł[email protected];m'bIebbe
op je|ln'lapzb)orceęl
'Ć:Ę
F
ekfłt^ldÓrcń|'epnĘ.Żwęyni.e
.E
3
I
*E
3sr
-5
ryp e|ykie'
op kdń rap,żbiorcz.rt'
q1lynoqmonfd4{lÓą
ga]r *l}ti}
łly|tgu.nl
wpfib..'irynm|tsodo#qof|Wa|oń
w WdśrA€D f rcfMsem B [email protected]]a do&l|U
p'edfuW3 sę rńłępuń.o:
flpe9|ie\
op'ielln lap zb)afte śżt
ryp et'kiety opjedn rÓP żio.e" 9t
wnkry(mn)
Vacutan0. EsTf p'eźro.4no b.lym zamknię.em
BD Hemogaldru
Probówkido analiry pierwiastkówś|adowych
śadowy.hzawieG]ąakwłol
do ana 4 p
łobótr{ BD Va.ul'in..
k ku pi€Nj*ltów
śadry.h
6] p|$likore]
ieŃ ó1tów .|Źdon}rh fŃ giią u gwa
Mał'ń:
!!!9m
25.0
0.6
wyniarylnnttfr.ą\|e1y
e d. bl p Ńdń
śB0Ę @
PBhy
[email protected]
rc n ru! tń*du6
Ó kofu|ł w c|u uą*!nh
p
iry ą. @jkbP o Br &l0 ńł
!łqfu.
kopii badań k|ińdnyó
BD dogaąqdr p
mam je [email protected]ć
3Wa]ą.ę n Ęp!ją.o:
!Ł
ł(fu
kĘepńjęca !b EDTA
[email protected]:G]o ! @[email protected]@Gz" cD PP rri!)
6E
@
o
(^
FD
@
@
PPId:
Plobód BD [email protected]|. do zoa.ii(,lle
t [email protected]żdńe żnÓfuan e do badańoż[email protected]
.
.
F9
na obeno!. w fu$ H V
sbn&ią famkn ęiy sJĄbmemdraap€wn s a W)żego pdiomu befp €@ńfua
lliminują
manufnąępładei pmnN€ n i€ md€ ń a|u
l"!
fo a.ja ojoo: f kM pelnerr6t p eMfym krc|bm w Wń|Ut.hn |a.h d€gnos'k mo|€ł0|ame]in v to'aówrc
PcR
i/lubt.hnki amp]fka.] bDNA D|ko|w€ k iednymf okeślgńGoa. ]en
afkeptNaną t.hnrri foa.]i oma ]en pobrane kfu pelne]do spejaher pobód ż EDTA ub AcD 6kńj rak
k6w'pÓb€nai!l'nÓwo'łymagaWiowanawc]U
{&M:iyó
N:ty.hmian po odw l$.n U Fobówk. ]st oM gmą a o$ae
p2ss.re
p
peĘ
probówłi,
do oddf e re]
]al stożn e
że po|ełrc{',kó'yi,o|ujp
łobówk doióej offiBDvaMń..PP]ał
aeBjąa.hy'napyoiyón'roaquańl
qńnu|o.}1ów
Ó
Więł*ośt.rylo.y1ów i
żpfugł
W}źlzypof om plyiek kM nżwkN pelre] Probówka PP]ar 'o:
Wygodny'bezpbay' ]€łnoprbówkowy syn€m do p.boru pelre] kfu fo|a.]i osooa Pnjbłi moqą M pobieńie'
.kspoży.jinŹ pa'oqenypŻneon€
!m gmym oqBn ftn. enąą ńof ]Wośr
[email protected] [email protected] i]e]opra.ownń
f'Fetyki.ty opjdn'lop zdda
wynizly (nn)
z perlM bialymżńkn ęc em BD Hemogard'M
iEMidopąplfi)*ia([email protected]]irybn&
r [email protected] r0 ntu wrmFduft
bb.Me*o
ń'
]@ &]olą
[email protected]
łGimy o k.fu|. w c|U uż}jł6niakopi] badJń k|inanrh BD dolyqqó
prcbóŃk BD [email protected]
PF -
f5
-
a l]_tr r''riti-
tr
EU
@
o
uil
ó
F
0!ł
3
@
F
6E
. oŹnaoenb prolńg&j imf${ów
tWyk'ywane|ońólekpże2ubwy.hnMlMlów
OE
i
An:|iŹ ma'reów gen.Ę(ay.h
. rsoT (c[)(ońordńmunot.h)
kmdek kM ob!fuj
@M.) oflEa b' źene
fu ]edndoęnŃą boh.]ę mrcnukeńrh
Prcbó.!łab pffia
o na|adana wańtJ4 q'łisfu sĘren
polżebująj!ż Pańfu dod'lkor4th prc
m'Ajm]ą
anl}łBqu|ónl(.}lly] 3n'nu |!b hep€łnę {de!ą) i |omb .'e ż€łf o |F|o 'lćń
łobó'{i BD Vłein..
ęp:fun.y fub&ł elpoełlodllM
pmągu
o pÓbkł: do prob]jt* (pry !łt Ufund.rdtrj l*hn l BD va.d.inen mir byćop€o.Bw
idbaFsedi
Ż]€l jd
roMc
M2ą
MdW
md
+
eń
(d"
w
fian
Ż
kqndlt
k*ód$}th)
w Gs e
..eeń
fa ,"d. po pob""i"
"
pcd
dp\fth€
g
o
Uł*u
n
ń
fo
odł]lean
u
d|a
granuhryd'
łŹ'du]ąqdl
+
sbi t, ń 4m kaĘ baieĘ d ó eńrłr-g{ół
naĘpne
oMElt
fub]'ł*9
mEna
Ę
wcuto4&adenaPBMCwÓvB
(''Mrą.
prprukŻna
fub
odFpellMhd
w
el!
prb&*
np
w au
n6ĘsnE
a M(ępnie kom
'&-dfful€.. [email protected] i PBMC'cde @wnrc b''t !ś!neEia|o p eŃ
(hDdr^r' ub
mŃ sńem cPr{ ohru]edodłk$ unibhą mf]im( FM
(@e
p4ah
ŚbnN
Źdobgag
po oddfu3n !, w !'r
@wę
Me]
brpudryłedoa€ q odzWGńllrłlnepdorMr
nmrryzŻ.ję rcbq aMc trł @ldIa
!^Em cPrB ]ó|o a|Ó( gwaBntli€ ś!ś|ą
iakomó[email protected]ły.h,iypw.n
PoMórye]bńódrynryb^&
26
n eżbędne]e, Fdsy
f:mknĘł'
jj.'.
I
t5
PAxqenerM B oÓd
k.hnooq ą, Umo: !ąa.ą
k U..V"!.r ło|o!] pobenn. kfu pElną nab ż.] h!aój' iuke nowy.h oaF.faiŹ
RNA Popf,ef
r'aftsrPi z ohlob|ą RNA 'i.nr poL'odu]anvętsf.Ę .]o|ladnÓn
PAxqenerM srnelr
t .pł.!
o t..]rnoog? BD VJ.Uianero, łękząa.
łoro!/| PAXgenelM rallPr.rl .dp.fi.dl.
od.zynnk njb 7! i.e n.ly.hnraf, !rcfJnłrztomór|.i.
frNA ii l .r .li r :plrpeEtf,p pok.rorfl ub l rJ ryqodnrvr rmD
amEran j
'|ładoĘłj a ptbP| orł n r ii f..]:
obrobt ' Wyrlńo .Vię|sfJ
ooyiaara
ren
!ep.F.r
r c f y r r f l r i . r y : o l e J Jaroi.
oo]iśażnJ QAGEN Pro.e5
RNA f probsk n;tirfovJany.h
PAxgenelMBood RNA 5yn.ń cUlVD 'provJad. aboralora| fuane, pzemvn f;lm;.e!iy..ny (Ro
].dionk bJdJ ce .ił|o!V(r fńleqllwdf.qtsdn en e o.:y'aan a RNA
lProbówki PAxg.ne " 5a doltępne w BD Diagnośln\ Pr.ana|ytica|systemŚ;
.fe'tawy PAxgene'" Śą
do9tępn€ w Qiaqen.
2l
-a![tfE"
^Ll'./.
r:1
Absorber
pue.iwi.|k aśy
|gGi|9M speryfienyń
Drogado lozrcj! t<hno oqiipzyqÓtÓWaniaorazofna.zania
. Ddła
L€!4łó n'oma.] podst.boĄth' kon€dńy.h pży pod]ęcU dec]z]W(w61 tófophnbd organćw
. Ddła
[email protected]&h endoteian}thjak njMież o pueifta|a.h HLĄ k|ajy| ||
.fo.m.] o s'r{ńaxh
. Biak wp'vu teEpi] bazJją.erna pż..iw.ia|a.h pzeowko komó*oń T
. oleru]e mof|]MśćÓznażnia p2g.iw.ia| 9M p2e. W NLA klaśy||
. Min ma zu]emÓż|iwośi
zakłu.a
. wFtandaryfowany
ze9tawxM oNE6)fawiera Śkladowepot2ebne dow'konania badań:
. 16probóftk BDVa([email protected]" f Haparyńą
sodowądop'yqoimaniakÓńol.k
. 4 ampułkz kUkamimagnety.zn\midÓ
sepłac]komórekendot Jń
. l ampułkęzaw elają(adlusÓżędde p2e( W ałapuedwło lqM
. l ampułkę
zdwelają.ądfusÓżędNg prec Wcala pże.wkÓlq(
PÓńadlo do kompletudodano]
. 4 i9' moly|kowe
BD VJ.Utaińef PUśh
Bu1lon nrkal ]67j4.ł
. 4 Uchwyly]ednolauÓWeqoUżlk
r&iLbqącpnKhryda
o
pżeżBD A
xM.oNE. jest znaki€ m hand|owymAbsorberAb.Dyśtrybu<ia
] =..
. it.łlr i,fl
i. ltuO
festaw 8Dfu P100to pmbl'wkapóżniowado poblańa kMi faw erąąa opaienteane sbb na1olyprcle n ola,
[email protected]]nymeÓanony ęparator'.o apfuna pÓbrane'separa.jelranspońo$oa pże,aeoneqo do
anaifyprc1en Prodokien reł puefnaaonyWyląonedo .eóW badd[cyó i u4wane go dÓ pro.gdur
diaqńÓslonFh oraf a żądfania eońiem pa.enta jen śU
lMo żbion one Nie zosta|ousta|ongan df alańie
k|nione ańi żs16owdnie k]inane tE prcbljwk ]akoeęśdpro(eduryd aqńdyonej in vitlo'
ProbóWkaBD- P100 żWiera suóe rcfpyońe K,EDIA ]ako an1ykoagulant
orau opdentMane nabi|ialoly
w @ u zm nima|ówan a deqiada!] proten Podaas w]lean a Ufu.hań anyje5tmfthan].fnysepalatÓL hóry
pżeń esea !ę pomędzyośÓoea e]ańeńly komórkMe' M(hanidny ępłalor W spo$b zna.ąq rcdukJje
/fan e.zFfoeńie,' 05(@ e emen1amikońó{owymi Po €paG(]iŃęg
możebyćżasp lMane bezpołednio
z 1e]prcbówki e ń nU]ą.pob4be pĘeno'enia ośÓ@ do kÓ ejnejprcbóWk
olo [email protected]ż€n e Fkie ]eśpotżebńedÓ nosNan a zes1Mu BDń P] 00 (niezńajdurąG5ięW komp|{ o):
l, redńoEz'M pipetj/,]eżg ni. jen nÓśdvóne rbe.anr bezpośrednio
ż innrJmentu ub jeże|póbka €n
2' w ńWkagen.fu]ą.a2000do 3m09 0cf)na dniepńbówki
! RękaW.ą o.hrcna oou Ód inne nodk oóony ndywdua|nejniezbednedo o.hrony p2ed wystaweniEń
ńa dżalaniepalogenóWkŃ Ópr.hodny.h
ProbóWkBDB P1có awieG]a opatentNane śbbnaioly prdein, klóle rozpu'oą śienaly.hman po pobEniu
' Ó.7.
p'óbL |.pżlą.Ód^LJ"'o.|!.ę lob'' 'eaĄ.
. steryne gotNg do !ży.ń
. Bez koni€nośc nŃwania kÓejneqopĘ[email protected]
. Noly n eźe|owy
separalol
. Pfu.hÓ}Ęttsnie [email protected] u.^ em:Ód 2! dÓ a c
sFtem do pobieżniakfu BDs P1m ]6t Wyąane do Uż}iłU
badfuElq
'!ną]y BDf noo
!pi''@eFhkM!o"łm6flllllMrapą.dą.r*n,[email protected]{fuwfoWrd&!
qd novb$h
e [email protected] rM [email protected]
]@Ęfnruqł[email protected]óó/[email protected]
n e Bdare* do p(eedu d ąŃ}ay$
BD'" FFE
ępara.yjn' któryumoż|wlarczdziałioey*eanie próbeko różnejmasi€mÓ|eku|amej
]edynyryśem
-od peptydówpÓ Órgańe||ekomó*fue'
E|eKrofoćŹ w wa|unkaÓ lwobÓdn.go pżeplywu FfE (t€ e Fow E|€ d rÓphoresk) to t{hnkó
e ektroforca, w klólE nie]estnÓWany na' nośnk Ańa|ifowane ob ekly są Ófdf e|ang Wed|ug.h ladunkJ
i ruch wośce ekt.oforełenej w dąglm pnep]!łie |ańinamym'bulolNtsny.hlÓfuróws}śem baf nośnka
nałeooUmofŃa rofdz]al komóre| orqane |Óńó o\rh' du4Ćh pÓ meńW (bńłek) błdfÓ ma'.h
@ ia+ Fp dtu' op'oo' . ooy o d aa 4 4dr 'd D_a rk^
r'..'{łdr'a.''"d".|LJaYI
l " i . o ' m a l a p o f u . ą + e' .
poiąaoreqo
z
PAct .hromaloqratą
RdnÓrcdnÓść możwok loudfa|U
ba|kach,
kompeg.h biał|dq.h pepldtsĆh,
s}óran}ó prłk|ada.hÓlqane komć*@}(h'
sk|adnk'klnrcmoqąbrrcfdfeone
Ekktoloretyon€ m dodyrcfdria|u
dodaik (pą|lad'
ToLelowane
cHAPs.cHA6o. d s ronrna.doderyGp D m io4!.
olry o E.o.qukozld,r, brxr 00 TweĄ sDs, Dn
50|rL
l:M iyonŻ)do > ]00ńL(prcpł.q|ć]
'bn. Ńr W |ÓńÓ2€
rcfdfia|u(meloda.ĘgrŻ)
Ó9n sk&anń ie 44areqo
(Jh ]ł0) fu 50 qodfin
Probówka BD'" P700
o
(t0
o
t
BD'"P7ootoiowaprobótr'Ljdopobłónr|iłlbbfu]ąGp.oleny,koiafaw..aopalentolvtsnyn|rb1Ól
nada]e
5ę do pobnnJ kfu dÓ bódao
Eń}/mupepryd.fydipeplydyom]VoPP.V] Prcbowtat.9oEqÓi€
póbek ÓsMa tynagąiq.lr jnhLbt.raoPP-V .o ma f
horc Wym.qJ]ą
peplydu](GLPj)
g !kagonopodobnegÓ
20 plofnotl.h Dobófiet BD- P7oo dÓ pÓdnawoly.h b;dań mdŹboąny.h 2 lorebk fo owe pÓ ]0
Pon.P \ł}oosa&ńe ].n \Ąlmaqme
qlańoly |Ma BD Va(utaneć 9afeiy.LÓkl'
U.hbyiBD Vatuta]nećone LJseHo|der
]edno..7o[y
r
000
r000s fic|) ńa dn e p..bóx'k
W rcwdn."
Rę|tsWGŃhlonJ ocu olaf nnełodk o.hronyndynduane]
Prcbo'k BD'" P700 znądu]a
anoso'óiew
bariańń.hnad ecen ań.ukfyc/ gpu
\!yl!diPdo!f)1trŃd]|(4!Ó
opłertoy[ry
nh [email protected] D|P ! ( Ó1 fowły)
Frodui(tt,i llO
!dl'{
efuV:h2di
:irrit iii
.lL-,
!m hvóJ kTlI
4łcI!|Bh|Brdq!gao'.|ótrtlł.
Óbj (nD
wyńra|y (rn)
op,zbioKzeęt'
lgty do pobieraniakrwi
steryre glyBDPj<iionc|idd p6ńda]ąn skikątkię. a o5tĘaorazpokyteśą
s konemfńńje]sż]ą.ym
1arcie'
puezco fapewńń]ą
de k.lneorafqładke
Wk]u.edo z/y hdyvduana|alerow;
tontoa qiEłpoł.a
Lh n4. aw!?^ńn
oN do oobFż' d Lv BDVeeiref
Mad. '"dĄ1d.f ooLÓrq\BDDFi'oitd"'/
12co4.
BD prfuot|de " qoo'ęp-" I'o.t o.o7'o
qly we1.Mary]neBDVa.u|Źn.P sing|egmp]eV.teńEry donępngĘ W ń,midra.h ]3 Ólaf 20 Gauqe
b! p?e. Ą 1Lof
'o1o'
BDVdąJlclT' I]Btbel 'doP^1b" fl&
n ''' '.7óMoed''o''
Ą ąLo\qJ
stosMań'a qly BD VacltŹinel F]fuhba*:
. Un kane fb}l slębokego sun e.ń qly oraf We]okÓtneqowklu(iaw (elu pobraniat N pa.]enb
. |fu<pż.'ko|enń
pra(M kóW,fłóWno nov,}ó]ak dÓlwdouonrn
. PeMąt p.]negovtrÓżJĄbn tsamkn
ętego'neńu d6tam]ą.e!o do'ą [email protected]ł mmanfuVv|tda gir/w./e
-
I
-
E
-
BezpieczneigłyBD EclipseTM
dÓdłkM befpeaeńsŃo' bEz końecioś. wprowadena fńan
lq' BD Vaota ne. Ed pFrM zapewnń]ą
. [email protected]ą.ó jen Umeęaom W ]edrerń f stfeń gry
wt€ ó ni.gpoberanakN WbUdMŹńaoś]onka
fu.|]!]edńąręką
i możezo5taćuaklwńiÓnana!.hmast po pobnniukM' pÓpżeżwykonanep|ynnEqo
Uak!rynene osłonkini. [}maga s1olu.zy teź ńne] pNeachn do pra.y onÓń|a fabeżpMa]ą(a
tŃale amyka qlP' co fnaoąco rcduku]ery'ńo plfypadkMęgo zak|uda żkafe^ń lqł/ BD k p6e]u są
kompaĘhne ze sł9kmi
u.h!t},tam oraf prbówkam' BD VaąJbne. NMo(ą ]*1 q]a zespoona
p&!'rł'
4 Ńnb
ahą
v*b
lgfy motylkowedo pobieraniakrwi
qly mdy|owe do pobgm3 |fu BD velbńeisafu!^Loklł ,tTową s
p fy' po9 ł-M o€r |d dlon B0 Veft neć salely bkle mżńf ńeqdEĘ
qtymolrl|oM BDVadbńe.safel'4oku deodry sop]skueoid.
oiodę hoE rbokfuqe 9ĘpoFbtn!NM
aly mÓlykowe BD Vedain€'.safely
b
Wmyti,.b!nia{opodienefp{}tsfu
pareWnk.iubyfdo!ato qł3
PÓ Wk{! W ąlę anosoYana W łn p[duke qh soła J9 n.lrhmól jv
s|onfonudb pż.re: fńi4b ryłto
-
E
-
-l
Uchwfi iadaptery
probóWkami qhmi BD VeulŹineć'
]ednordoweu.hwylyBD Vac!'tiimP są kÓńpaqbihe ze wszystkim]
ląeniez iqłamBDV*ul.in.P thśhbad.befpiMnymiiq|amiBDVaota neP EdiperM'iqłammorykowymi
BDV&uiainei s.fevrlklM oEz BDVao1.lm"lŁsh Bń1r
Uch$ytp6ada naps,,SNGLE usE oN|Y' (edńÓ6f
lednokzrego uada.
ego Ułca)' o Ulatlv]arczpozndnie
użądŹna
BDVa.Utańe. Óferu]ą.ÓWnieżadapterydo pobeGnia kMj
AdaplgBD V&utaineP LJe.Lok''. do b€4ośrcdń eqo pobmna b neryhe uu.dzen e żpń]ektNan€ tak' aby
proG pobierań]apóbk b}'łbaldf ej befp eany UEąd4n e jestkomparybne f żeńskń łąoem9pU Luer
Adaplel BD Vacu|.ire. do [email protected]'ena kfui]6t pżyqoiÓwanym la|'Ą,}mW uzycu uuadzeńeń
Ź pm]€ktNanymi z myś
ą o bezpeęeńslw e Ułafuiabefpion g pżeno*eniekMi 4 st.fykawk do fa ńkni e]
p'obóWk]pńżniM] ub buteki do p6 fuów kN '
]ednoafe} ńWl
B0 V&dańe.
-
Nakłuwacze
BD Diaonosli6 . PHna|[email protected]| sys1efu ÓfarJją żeroką gamę nakłuwó.fydÓ pob elan a kMi lvJośniakowej
BD Micrt.in.f confad'Activated L.neE . [email protected] aktyswane prz konl.ld śaplÓdukbńi
jednolafMgo ui.ia fprcjektManyńi t.k, aby apsnć bezp]eżeńfu Poea|ajądokonaĆnaklu.ia
Ó kÓnkelńejqlębokok.konlaktf pfu eżĆhną pa]ca]engbwn}me|emenlem
me.hanżńuuruóam ają.ego'
EQonomi.hy k9€h apewn a syz* po.zu.iepewnokiw @sie Wykonfianianakluciapaka,
Nakieaoe BDM].rct.inq. aklyrcwanepżef kÓnb|t 5ądo{ępnew 3 reriach
Mkł[email protected] BD QujkheFMĘ b€ z peonymiproduktami
do lat]ł€ g oipńwe bezbo|esneqo
nakluca,
fpo]eklNanymi do naklućpięl u Weśniaków,n(Mrodków i niemry ąt'chańktel [email protected]
oŚlża nakluważ BDQu]kh€€lrM m nima|hu]e
bó ÓdouwanypPą ma]Fhpac]enrówonźe Uwanianere5t
naly.hmistM' cÓ dajeszybk]ei automawne naHuce o ÓdpMiednierq|ębokoki 'ercko& ap.wn ają.
Więkrysyp|yukMi' Niefq,klec enke onre chiruĘimefe Śa n eldBńejcofa siiądoośonki,minima|Duia.
moż|[email protected]ść
zraniena onz apob eoapÓnÓWreńuużycu
kopii badań k|iniq$h
BD dotyEą]th Bo auikher{ [email protected]
Probówki BD Microtainef
ProbóWkiBD MifulŹjrei Ę noryane do pobeEn a WnManra póbgk kMivlroónkfkower
o}ną1ddÓbo^L BDMtdae"ooehl"'o/ego'
" " /eÓ1n
o'.od'e7"'fud.'.
d.'
'i"oo?on 'obdo^ o'd' q ol óoo' e mŃń
' l o o ow}Ę ,mcT'
. ! o 0 @ ' T ' d o ł a 1 d d d"?op
o!4'| obMe' BD.".LD F, j ' b ^b 1 'ofoo/
'" D.'Ęp'; { Ó'' "f
"ł"
plobowkrbuEzlynowed a subn.n.ii waż]iMh na śW
aÓ
Etyketr/BD Miful. neć ddępne Ę W Df a]eobsluqiK|ieńb f rm]r'Bu'
W G u LlaMimE pob gania i JśpcM en a ńieęnń pobÓWk BD [email protected] z ftsmtnięrem BD Migogadlu
ponada'ą'e6fą lredn ę {3mm)Ó2f z]n1egrcWany
z proMwką ejek D.datkM b.ńĘ. e BD Mio€ardUbfua *hronę peMre|U meąono!Ó pned konuk€ń z potenc]a|nyń
ńater alemżkżnym dz ęk śyślóńmi
otłrrana fmykana pÓbÓwki 'twn aŚł, BD Mi.El']Ńć z famkńję.emBD MńolaldiM ńoqą byi
1 N , e r ' o M r " e r o ? i d ,, . r 1 '
o.,q...oo-."
,"..;"r.
|ÓżF6n a fr [email protected] na p'obóvłlioWmifń.h ]]mm^75mń
3Dfrbud\fwąN€ p arynaliwe
-
Prosmy o kÓńbh w e|u ufFkańiż kopii bgdań k|ińjdńy.h BD dolyżąq.h B
Akcesoria
sFleń BD Vaot.iner9 oleluje dwa rodfaje naf śtazębeza|ekseą PrcnloIM oraz jtaf9 befatk$Wa
ajdu]esięw łal!ł,yńdo Ui.ia pUdelkJ'które nadd]es ę .]o p2e.howania,
|slne]e ryfyko farażeniaśięchorobam preno9onym drcgą kMi lakiń ]ak: w fuś@ezapa|ene wątroby
łpJ B, w rusowefapa|.nie wątfubylypu c Qy MRSA np popzez Wie|okrotneUfywańe t€r gmej ną
w cfas e [email protected] badanianaJkÓweqo odkn4o, ż skażeniestdz kMią by'o pNęe.hne' zÓnalÓ
sMeldfÓńe w 31%oEebadanv.h
naf
AdapB do rcfmdów Dl|f.sAE.
fuc| €z do prcbóWk l6mm (neb g| )
Terapii
Pobieraniepróbek krwi na Intensywnej
sfak&ki
' rn'y B0 nolełe
B [email protected] elap i ńÓfM {ÓWł
do pÓh e€nb lfui Ębiog zaw enń napyoną
odkątmqdonłcle]qfupyinn}th
badańoł[email protected]'th r deńś}wńejEnpi
sbakeki Bo PMs
A|jn.n Ę sbsowłg do ana|ry |e pń.r nŹ intnśj^mejb6p
sf4kawki BDA.LjngJŃ lfuowane Ę do pobi€En 3 ]ft mebdą manua|nej*p ra.]i.Moqą Ęć nowme do pob era^a
kMj ' ne]ilę[email protected]]|ubż iji V
ąb}'ćlóbńiefsbÓWanedÓpÓbBna
fflpÓ$źÓny w $mo*i!|qrą.r
membBnę klón po&aa na adomflyary
mpł' kŃi'rrbk łzykawki msi byćwoeśnieiod.iąqn ę! w c u nóW en a pofądóńg obręlÓś.i(|aLbraq'
felońy koreklyp! BD Hćmogód ]at d6tę
żM.ądq.,{L"ęq|dboLdJ''
|glyBDvmfuine. Ed F€" do Fbi€Bnia kM tęln @] zap&ni.ją & gksrcnąoóońę pe&ie u ńed}oneqo ołoib
jeł Źin€qfu:i:
f głą'Błu igry da odmt. abefpeaiąc
są rcfmenftie
w Fdnei ini'
ab*[email protected]ąr
giminują. pdEebę rykolryóiń
|y Tehnik: ż''ry|ana ig|yw 6lome
dodd
j€dną ĘĘ ni€ fmi€nia [email protected]! ŃbieBn . kM Poó^ó]nymfrh.nim b okqąq *.nw aróWno w]dodner:k śl'lŹhp
poMiede^ e ńa.( Wlo abąp @en a q]y
po2Merny
!91!
PGiq
BD Prd''
BD bł brB f żm|nĘ. em BD Hemoga'd
BDPeBDłd-
BDlls.LotlM , ańrńię(iń BDHemoga'iz 9Ęa9 BDH !eBD|!s.Lols z żńłńę.iń
o konbk w e u 'ańtźńja kopiibadańk iniarh 3D dolyaąsh ną
na inrenwei e6pii
oświadczenie
o jakościproduktu
P oDf wypoęĘnie pomoo oe ę (bł Ai€|śu ) uądenńm
d.qnslk n vto W9F(ń & uod||ly są wlplddN.ne 4odne f qm
MEda oeu.eDredre9Mgtrclruropejskadyrehyvado'4tÓbówdodĘgnoslyk n!16l
medyanymi dÓ
gry do pobłón: |M BD Veb m. P!<5m.6ide'' rs|ymotykowedÓ pobieEn. |M BD Vaot'ne.' i,ly
mo9rowe do pÓbeGnia|M 3D VłuJner 9le|y.Lok-oDf n'ykawk do qłońdli iNi teinad (kaę D) t
Dwrc D red !e ,]/42E!c lEuopqs|a dyre|l}WŻdo| ryrcl]e
do dEgnosqk n YlÓ]
Włń|e siy|€ ł Fo.]!klŃ rednst
sp.ib
.h 4odrclt
f Wże]
r e n ew e l e r B M r n i
poj.d.cdy1ikłyso9oo]2000,
spek.]omfDĄ : pŻr lÓ p6 .d. śWEddo
adylfu|ó[email protected]ąfonłpiłdnŹw]onEn.ącene
PofonJe żklady produkqjne 3D pol 3dąr podobre .ed}r kiy, |lore lowi eżń
W9y!M! uod||v ónŹry żplojetlo
chodf lu n i o śo6'10 (dol}tfącploUowe|
do pobganż kfu')
q d do pobeńn ; |M ), EN930(doly.fążśyńbo|znajdulq.h ne na op*ow:nńd)
prowadD g'unlownE tny k|n an.
lei|eń
dyenu (Eio) fgodnń ż nÓr
!Ą\'
Uł. J Eon a Ó!łń 9mn. fgodne
ó(Req!rcmeitslÓlVŹidd]onandRouneconirc| RadłiÓi n*|'lon)",
l994 ''ł ńdion01M.dc|D&.5
cob/qodnMp'€ F owŻd.n:re{ś
bŃr a neryż.] qduklów BDv&u
Va dłon
bd.n łropeis|m
1eb!4eie
oxdeneiięlod 1sEry]ż.ir
|onto: łlly lłj l|'łk fr e1yend)
4mbŃńa'cnwh
Nadeł e tm i! Włidd Ua (ĄnM
rońrc J nery rq prcń endłi!ń")
&n bymod hd" ( 5tlylixj: ryDbół
. oDf fulyiow3 |oi'o 3 {ery aq @Ę rcdĘ w md. śnł d )
'srrRLE lwymogdts
o
ta.
M
lnformacjedodatkowe
sńb.r ftkr cf, e[eó/ dodoryId rumł
REF
Ńt'obo{W
K.E ::Ji";'""tr"*
K3E::B":.tr"*
N2E::n.ff.-
a **"'
pf,lQ c"*"" r r
""a.*
I
4NC ."*.""r.*.'
ł- ó..i
fĘ
r'*"' "*"'eoro
f|{
n-"l -a" Ircxł."
ż'.
SN **'.
LH **-.**
NH "**--**
z
Bd B4 dodonÓ.t
BDDia9ncri6 Ptana|}.tiG|systemŚjen donowaly do ndsĘpuiaothstanda.dów:
/A\
Bl/td
r\ C€
Uwagi BD VacutaineP

Podobne dokumenty