Homeopatyczne leczenie kaszlu

Transkrypt

Homeopatyczne leczenie kaszlu
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
HOMEOPATYCZNE LECZENIE KASZLU
Kaszel jest bodaj?e najcz?stsz? dolegliwo?ci?, która dotyka cz?owieka. Nie stanowi on
jednak?e odr?bnej, samoistnej choroby. Mo?e on wyst?powa? w wielu i niekiedy znacznie
ró?ni?cych si? od siebie stanach chorobowych. Pojawia si?, na przyk?ad, w zapaleniu
op?ucnej, co nie budzi zdziwienia i nie jest zaskoczeniem. Inaczej jest, gdy chodzi o
kaszel wywo?any podra?nieniem zapalnym przewodu s?uchowego zewn?trznego. Wtedy
z pewno?ci? nie spodziewamy si? go w ogóle.
Najcz??ciej jednak kaszel jest objawem stanów chorobowych tocz?cych si? w drogach
oddechowych i p?ucach: od nosogard?a pocz?wszy a na p?cherzykach p?ucnych
sko?czywszy.
Niektóre z tych stanów mog? stwarza? powa?ne zagro?enie dla zdrowia i ?ycia.
Wymie?my cho?by tylko zapalenie p?uc oraz choroby nowotworowe uk?adu
oddechowego. Jest wi?c powód, aby od razu powiedzie?, i? kaszel nie mo?e by?
lekcewa?ony, zw?aszcza kaszel przewlekaj?cy si?. Inna sprawa, ?e najcz??ciej jest on
spowodowany infekcjami górnych dróg oddechowych, które zwykle mog? by? opanowane
przy pomocy samych tylko leków homeopatycznych. Infekcje te powinny da? si?
opanowa? w czasie nie d?u?szym ni? 7-10 dni. Stosownie do tego, kaszel trwaj?cy nie
d?u?ej ni? 10 dni, w odró?nieniu od kaszlu przewlek?ego, nazywamy kaszlem ostrym.
Do leczenia samodzielnego nadaj? si? tylko przypadki kaszlu ostrego. W przypadku
kaszlu przewlek?ego zawsze niezb?dna jest konsultacja lekarza. Konsultacja z lekarzem,
tak?e w przypadkach kaszlu ostrego, niezb?dna jest równie? wtedy, gdy kaszel jest
bardzo nasilony oraz, gdy jest po??czony z duszno?ci?. Na kontakt z lekarzem trzeba si?
zdecydowa? ponadto w ka?dym takim przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ?e w drogach
oddechowych mo?e zalega? jakie? cia?o obce. Cia?o obce w drogach oddechowych
nale?y podejrzewa?, na przyk?ad wtedy, gdy nag?y, gwa?towny kaszel pojawia si? u
zdrowego dotychczas ma?ego dziecka. Dzieci starsze i osoby doros?e zwykle wiedz?, ?e
do ich dróg oddechowych dosta?o si? cia?o obce i informuj? nas o tym.
Kaszel mo?e mie? te? charakter specjalny. Mo?na mianowicie zakas?a?, gdy co? nam
przeszkadza w gardle lub, na przyk?ad, gdy chcemy w ten sposób da? komu? znacz?cy
sygna? (zamiast mrugni?cia okiem). Mo?liwy jest zatem kaszel kierowany w?asn? wol?.
Kaszel spontaniczny, odruchowy jest zawsze objawem choroby. Jest on wywo?any
podra?nieniem zako?cze? nerwowych czuciowych w uk?adzie oddechowym
uszkodzonym jakim? procesem chorobowym. Najcz??ciej chodzi o przekrwienie, obrz?k
lub wzmo?one wydzielanie b?ony ?luzowej tego uk?adu. Takie wywo?uj?ce kaszel
podra?nienie wyst?puje mi?dzy innymi w nast?puj?cych chorobach uk?adu oddechowego:
zapaleniu nosogard?a, zapaleniu gard?a i migda?ków podniebiennych, zapaleniu krtani i
page 1 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
tchawicy, zapaleniu oskrzeli, odoskrzelowym zapaleniu p?uc, p?atowym zapaleniu p?uc.
(Dwa ostatnie stany chorobowe wymagaj? zwykle dodatkowego zastosowania
antybiotyków).
Kaszel jest odruchem obronnym. Stanowi jeden z mechanizmów usuwania cia? zb?dnych
z dróg oddechowych. Zaleganie tych cia? jest szkodliwe. Utrudnia bowiem ono
oddychanie, a ponadto mo?e dodatkowo sprzyja? powstawaniu innych chorób, na
przyk?ad, ropni p?uc. Zalega? mog? oczywi?cie nie tylko przedmioty, które dosta?y si? do
dróg oddechowych z zewn?trz, ale tak?e produkty podra?nienia samej b?ony ?luzowej, na
przyk?ad, nadmiar ?luzu, który pod wp?ywem bakterii zmieni? si? mo?e w rop?. Na skutek
wysychania mog? powsta? strupy, które trudno jest wykrztusi?.
Odruch kaszlowy jest na ogó? wywo?ywany pobudzeniem zako?cze? czuciowych nerwu
b??dnego. Najliczniej zako?czenia te s? rozmieszczone w rozwidleniu tchawicy oraz w
krtani. Znajduj? si? one jednak równie? w tkance p?ucnej oraz op?ucnej. Niekiedy kaszel
mo?e pojawi? si? w zwi?zku z chorob? ucha, na skutek podra?nienia usznej ga??zki
nerwu b??dnego (nerw Arnolda). Zakas?anie w czasie oczyszczania zewn?trznego
przewodu s?uchowego te? jest wywo?ane w taki w?a?nie sposób.
Sam akt kaszlu sk?ada si? z krótkiego wdechu oraz nat??onego wydechu przy zamkni?tej
g?o?ni[1]. W p?ucach powstaje wysokie ci?nienie. Nag?e otwarcie g?o?ni przesuwa
materia? podra?niaj?cy tak, by w nast?pnych atakach kaszlu usun?? go zupe?nie z dróg
oddechowych.
Spontaniczny kaszel jest naturalnym odruchem obronnym. Jednak?e i sarn kaszel, gdy
jest d?ugotrwa?y i mocno nat??ony mo?e prowadzi? do skutków negatywnych. Mo?e
mianowicie doprowadzi? do destrukcji ?cian p?cherzyków p?ucnych i przewodów
oddechowych i oskrzelików i w rezultacie do rozedmy p?uc. Rozedma jest ju? powa?nym
uszkodzeniem p?uc i mo?e, poprzez ró?ne stany chorobowe przyczyni? si? do
niewydolno?ci oddechowej i dalszych powa?nych konsekwencji patologicznych.
Utrzymywaniu si? kaszlu i jego wzmaganiu wybitnie sprzyja palenie tytoniu. Palacz tytoniu,
który stale pokas?uje musi si? mie? szczególnie na baczno?ci. Sk?onny jest bowiem
uwa?a?, ?e to tylko zwykle podra?nienie tytoniem i nie ma si? czym przejmowa? a
tymczasem mo?e ju? chodzi? o raka p?uc. Kaszel bowiem to pierwszy i cz?sto przez
d?u?szy czas jedyny objaw raka p?uc. Palacz tytoniu, a palacz kaszl?cy w szczególno?ci
powinni cz?sto poddawa? swój uk?ad oddechowy kontroli lekarskiej. Znakomita bowiem
wi?kszo?? raków p?uc to raki odtytoniowe.
Kaszel i jego w?a?ciwo?ci s? ?atwo rozpoznawalne przez samych chorych lub osoby z ich
otoczenia. Ma to istotne znaczenie w doborze leków homeopatycznych.
page 2 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Kaszel, jak ju? wiemy, mo?e by? ostry lub przewlek?y. Kryterium tego podzia?u jest tylko
czas trwania kaszlu. Kaszel ostry, to taki mianowicie kaszel, którego czas trwania nie
przekracza 10 dni. Tylko taki kaszel mo?e by? leczony samodzielnie.
Ze wzgl?du na u?atwienie doboru odpowiedniego leku, w homeopatii przyjmuje si?
dodatkowo nast?puj?cy podzia? kaszlu ostrego:
1/ kaszel ostry suchy,
2/ kaszel ostry wilgotny
3/ kaszel ostry spastyczny.
Podstaw? tego podzia?u jest to, czy kaszlowi towarzyszy tylko przekrwienie i obrz?k
b?ony ?luzowej dróg oddechowych, czy równie? jej wydzielanie i czy wyst?puj? kurczowe
zw??enie w obr?bie dróg oddechowych.
Kaszel ostry suchy
Kaszel ostry suchy
Kaszel ostry suchy wyst?puje zwykle w pocz?tkowym okresie ostrego zapalenia górnych i
dolnych dróg oddechowych (dolnymi drogami oddechowymi nazywa si? tchawic? wraz z
oskrzelami)[2]. B?ona ?luzowa tych dróg jest w ostrym zapaleniu przekrwiona i
obrz?kni?ta. Z tego powodu pojawiaj? si? takie dolegliwo?ci jak drapanie, ?askotanie,
pieczenie a czasem tak?e ból w klatce piersiowej zw?aszcza w czasie kaszlu.
Mo?e nawet wyst?pi? samoistny ból za mostkiem, tak jak to bywa w chorobie wie?cowej
serca. Dzieje si? tak zwykle wówczas, gdy proces zapalny jest szczególnie nat??ony w
obr?bie tchawicy. W takim przypadku trzeba si? skontaktowa? z lekarzem, zw?aszcza
wtedy gdy taki ból wyst?powa? ju? wcze?niej i nie by? wówczas zwi?zany z kaszlem.
W pocz?tkowej fazie ostrego zapalenia dróg oddechowych nie ma jeszcze wzmo?onego
wydzielania gruczo?ów zawartych w ich b?onie ?luzowej. Jest ona wtedy sucha. W
przekrwionej, suchej i obrz?kni?tej b?onie ?luzowej, ?atwo dochodzi do podra?nienia
zako?cze? nerwowych, które wyzwala kaszel.. O takim kaszlu mówimy, ?e jest ostry i
suchy.
page 3 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
W kaszlu ostrym, suchym najcz??ciej stosowane s? nast?puj?ce leki:
ACONITUM, BELLAONNA, HEPAR SULFUR, SPONGIA, SAMBUCUS, BRYONIA,
STICTA, RUMEX, ARUM,
ACONITUM NAPELUS 9CH (D18)[3]
Jest to lek produkowany ze ?wie?ych ro?lin rosn?cych w Alpach. Polska nazwa tej ro?liny
- tojad. Zawiera ona akonityn? oraz kwas akonitynowy. S? to zwi?zki chemiczne o bardzo
silnym dzia?aniu toksycznym. Gdy s? podawane w potencjach i dawkach
homeopatycznych trac? oczywi?cie zupe?nie t? toksycmo?? zachowuj?c w?a?ciwo?ci
lecznicze. Aconitum jest lekiem w pe?ni bezpiecznym nawet dla najm?odszych dzieci i
kobiet w ci??y.
Jest to lek szczególnie przydatny w przypadkach, w których kaszlowi towarzyszy wysoka
gor?czka, dreszcze oraz du?y niepokój. Chorzy odczuwaj? przy tym sucho?? w ustach i
gardle. Kaszel jest do?? intensywny. W nocy a tak?e wieczorem i w cieple wyst?puje
pogorszenie. Nie poc? si?.
DA WKOW ANIE:
Je?li kaszel jest bardzo nasilony podajemy po 3 granulki nawet co 30 minut, niemowl?tom
po l granulce za? dzieciom do 10 roku ?ycia - po 2 granulki.
W miar? jak nast?puje poprawa zmniejszamy cz?sto?? podawania leku a? do 3 razy na
dob?.
Aconitum podajemy tak d?ugo, jak d?ugo nie wyst?puj? poty. Je?li poty pojawi? si?, to
rozpoczynamy, zamiast Aconitum, podawanie Belladonny. Je?li natomiast chory poci si?
od razu, to leczenie, tak?e od razu rozpoczynamy od podawania Belladonny.
BELLADON NA 9CH (Dl8)
Jest to lek równie? pochodzenia ro?linnego. Sporz?dza si? go z ca?ych, pobieranych wraz
z pniem korzenia, ?wie?ych ro?lin. Ro?lina nosi polsk? nazw?: pokrzyk wilcza jagoda.
Nazwa ?aci?ska: Atropa belladonna. St?d urobiono nazw? leku. Ro?lina ta zawiera dobrze
znane w medycynie alkaloidy: atropin? oraz skopolamin?. W dawkach konwencjonalnych
mog? one da? nawet powa?ne objawy uboczne. W potencjach i dawkach
homeopatycznych s? natomiast takiego dzia?ania pozbawione zupe?nie.
Belladonn? podajemy w przypadkach, w których b?ona ?luzowa dróg oddechowych jest
obrz?kni?ta i sucha. Kaszel jest intensywny i pojawia si? nagle. Mo?e mu towarzyszy?
page 4 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
gor?czka, nawet wysoka. Chory poci si? obficie. Odczuwa t?tnienie w g?owie a niekiedy w
ca?ym ciele. Sucho?? b?ony ?luzowej chory odczuwa jako brak ?liny oraz wysychanie
j?zyka, b?ony ?luzowej jamy ustnej oraz gard?a. Jest to odczucie wielce dotkliwe i chory
cz?sto si? na nie uskar?a. Wszystkie objawy nasilaj? si? pod wp?ywem zimna, a
zw?aszcza zimnych przeci?gów.
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek co godzin?. Dzieciom podajemy Belladonn? po 3 granulki.
Niemowl?tom - po I granulce. W miar? nast?powania poprawy cz?sto?? podawania leku
zmniejszamy do 3 razy na dob? i tak podajemy do czasu zupe?nego ust?pienia kaszlu.
HEPAR SULFUR 15CH
Jest to siarczek potasowo-wapniowy przygotowywany nadal jeszcze wed?ug technologii
opracowanej przez Hahnemanna, która polega na preparowaniu wewn?trznej bia?ej
cz??ci muszli ostrygi z tzw. kwiatem siarczanym (odmiana krystaliczna siarki).
Lek podajemy zw?aszcza w takich przypadkach, gdy bardzo nat??ony, suchy kaszel
wyst?puje seriami. Chory jest bardzo wra?liwy na zimne powietrze. Najmniejszy powiew
zimnego powietrza mo?e wywo?a? przezi?bienie i kaszel. Wyst?puje, co wielce
charakterystyczne, nadwra?liwo?? na bod?ce psychiczne i fizyczne. Chorego mog?
zirytowa? nawet drobne rzeczy. Wybucha w sposób nieopanowany. Podobnie rzecz si?
ma z bod?cami fizycznymi. Choremu trudno jest znie?? nawet ucisk paska; nie lubi te?,
gdy go dotyka kto? inny.
DAWKOWANIE:
Hepar sulfur podajemy w przypadku suchego kaszlu zwykle razem z Belladonn? i
Spongi?, gdy s? dla nich wskazania. Podajemy jednorazowo 10 granulek, dzieciom - 7
granulek.
SPONGIA TOSTA 5CH - (D10)
Jest to lek sporz?dzony z palonej g?bki pobieranej z Morza ?ródziemnego, Morza
Czerwonego oraz Atlantyku. G?bka ta zawiera liczne sole nieorganiczne, zw?aszcza
jodowe. Spongia tosta jest szczególnie przydatna w leczeniu kaszlu po??czonego z mniej
lub bardziej wyra?n? chrypk?.
Kaszel powstaje na skutek podra?nienia w dolnym gardle, krtani lub tchawicy.
Podra?nienie to jest przez chorego wyra?nie odczuwane. Potrafi on wskaza? jego
miejsce.
page 5 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Chory cz?sto chrz?ka. Kaszel jest bardzo g?o?ny i przypomina pi?owanie deski. Oko?o
pó?nocy nasila si?. Po wypiciu zimnej wody mo?e nast?pi? poprawa.
DAWKOWANIE:
Podajemy po 5 granulek nawet, je?li kaszel jest bardzo nasilony, co 30 minut. Dzieciom po
3 granulki. Niemowl?tom - po 1 granulce. Cz?sto?? podawania zarówno granulek
zmniejszamy w miar? poprawy do 3 razy na dob? a? do zupe?nego ust?pienia kaszlu.
SAMBUCUS NIGRA 5CH (10D)
Lek jest sporz?dzany z czarnego bzu rosn?cego w Europie i ?rodkowej Azji. Ro?lina
zawiera wiele zwi?zków czynnych biologicznie: cholin?, sambucyn?, sambunigryn?,
emulsyn?, saponiny, garbniki oraz olejki eteryczne.
Sambucus nigra jest szczególnie przydatny w kaszlu po??czonym z katarem nosa oraz
dolegliwo?ciami ze strony krtani (chrypka a niekiedy nawet kurcz krtani i duszno??).
Cz?sto zdarza si? zupe?ne zatkanie nosa.
Chory poci si? obficie, zw?aszcza zaraz po przebudzeniu. Pocenie, co wielce
charakterystyczne, zanika je?li chory powtórnie zasypia. Nie poci si? w czasie snu.
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek nawet co 30 minut; dzieciom 3 granulki, a niemowl?tom l granulk?.
Zmniejszamy cz?sto?? podawania leku w miar?, jak mmiejsza si? nasilenie kaszlu.
BRYONIA ALBA 7CH (D14)
Jest to równie? lek ro?liny. Sporz?dzany jest ze ?wie?ego korzenia ro?liny pobranego
przed samym kwitnieniem.
Polska nazwa ro?liny - przest?p dwupienny. Przest?p dwupienny ro?nie w Europie i w
Ameryce. G?ówne sk?adniki czynne biologicznie: glikozydy - bryonina i bryonidyna,
enzymy - peroksydaza i elateraza, polisacharydy pyrogenne, kukurbitacyny (goryczki).
Lek jest szczególnie przydatny w leczeniu kaszlu o stopniowo nasilaj?cym si? pocz?tku,
któremu towarzyszy mniejsza lub wi?ksza gor?czka. Szczególn? w?a?ciwo?ci? kaszlu jest
jego nasilanie si? przy najmniejszym ruchu. Suchy kaszel brzmi g?ucho. Wzmaga si? po
wej?ciu do ciep?ych pomieszcze?. Wszystkie inne dolegliwo?ci a zw?aszcza bóle stawów
i mi??ni, które wspó?wyst?puj? z kaszlem pod wp?ywem ciep?a zmniejszaj? si?.
page 6 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Chory ma intensywne pragnienie. Ch?tnie pije du?e ilo?ci zimnej wody. Mo?e te?
odczuwa? ból w klatce piersiowej, który wyra?nie si? mmiejsza, je?li chory uci?nie klatk?
piersiow?. Ka?dy ruch przynosi pogorszenie, spoczynek - popraw?.
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek co godzin? lub co dwie. Dzieciom - 3 granulki. Niemowl?tom - l
granulk?. W miar? nast?powania poprawy zmniejszamy cz?sto?? podawania leku.
STICTA PULMONARIA 5CH (D10).
Sticta pulmonaria nosi polsk? nazw? granicznik p?ucnik. Ro?nie jako epifit na drzewach
ca?ej kuli ziemskiej. Do sporz?dzania leku u?ywa si? tylko epifitu rosn?cego na klonie
cukrowym w Ameryce.
Podajemy ten lek w kaszlu nieprzerwanym, przypominaj?cym ci?g?e szczekanie psa.
Kaszlowi towarzyszy uci??liwa sucho?? nosa. Nos jest niekiedy zupe?nie zatkany. Chory
stara si? go oczy?ci?, by przywróci? dro?no??. Nic jednak nie udaje si? wydmuchn??. Lek
ten jest szczególnie u?yteczny w leczeniu osób starszych. Podajemy go jednak tak?e u
dzieci, którym równie? przynosi zwykle ulg?.
Je?li znajdujemy odpowiednie wskazania, to dobrze jest podawa? Stict? naprzemian z
Bryoni?. Uzyskuje si? w ten sposób szybsze ust?pienie kaszlu.
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek co godzin?, dzieciom 3 granulki, niemowl?tom za? - 1 granulk?. W
miar? poprawy zmniejszamy cz?sto?? podawania leku.
RUMEX CRISPUS 5CH ( D10 )
Rumex crispus to nazwa ?aci?ska popularnego szczawiu. Ro?nie on w Europie i w
Pó?nocnej Ameryce. Szczaw zawiera m.in. nast?puj?ce zwi?zki czynne biologicznie:
kwasy chryzofanowy i lapatynowy, emodyn?, kwas oksalowy a tak?e witamin? C.
Kaszel ma charakter napadowy. Napady s? cz?ste. Kaszel, jak mówi? chorzy, ? jest
spowodowany jakby drapaniem piórkiem w krtani.?
Kaszel wyst?puje przewa?nie w ci?gu nocy. Towarzyszy mu zwykle wodnisty katar nosa z
cz?stym kichaniem. Wci?gni?cie zimnego powietrza powoduje znaczne nasilenie kaszlu.
DAWKOWANIE:
page 7 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Podajemy 5 granulek co godzin?, dzieciom 3 granulki, niemowl?tom l granulk?. W miar?
nast?powania poprawy zmniejszamy cz?sto?? podawania leku.
ARUM TRIPHYLUM 5CH ( D1 O )
Lek ro?linny o tej samej nazwie. Ro?lina ro?nie w Chinach i Ameryce.
Lek sporz?dza si? z korzeni ro?liny pobieranych w okresie przed pojawieniem si? li?ci.
W?ród cia? czynnych, jako najwa?niejsze, trzeba wymieni? cyjanowodór.
Stosujemy zw?aszcza w przypadkach, w których kaszel jest powi?zany z zapaleniem
krtani i nosogard?a. Kaszlowi towarzyszy wi?c zwykle chrypka a niekiedy nawet bezg?os.
G?os cz?sto za?amuje si? i zmienia wysoko??.
Wielce charakterystyczny jest równie? wygl?d warg. S? suche i cz?sto maj? krwawe
punkciki, poniewa? chory ci?gle je skubie i zdrapuje z nich naskórek, pomimo bólu, który
wówczas odczuwa.
DA WKOW ANIE:
Podajemy co godzin? 5 granulek, dzieciom 3 granulki a niemowl?tom l granulk?. W miar?
nast?powania poprawy zmniejszamy cz?sto?? podawania leku.
HYOSCYAMUS 5CH (D10)
Hyoscyamus niger (lulek czarny) jest ro?lin? znan? równie? w medycynie
konwencjonalnej. Ro?nie w Europie i Azji. Lek sporz?dza si? z ca?ej ?wie?ej ro?liny
pobieranej w czasie kwitnienia. W?ród zwi?zków biologicznie czynnych zawiera
hyoscyamin? oraz niewielkie ilo?ci skopolaminy i atropiny. Hyoscyamus jest dobrym
lekiem w suchym kaszlu, który si? przeci?ga w czasie.
Chory kaszle, poniewa? odczuwa ?askotanie w gardle. Kaszel pojawia si? najcz??ciej
zaraz po po?o?eniu si? i w nocy. Jest lekiem szczególnie przydatnym w leczeniu suchego
kaszlu u dzieci, które niespokojnie ?pi? i miewaj? nocne l?ki. Jedzenie, picie i mówienie
nasilaj? kaszel.
DA WKOW ANIE: Podajemy co godzin? po 5 granulek.
Dzieciom po 3 granulki, niemowl?tom po l. W miar? nast?powania poprawy zmniejszamy
cz?sto?? podawania leku.
page 8 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Kaszel ostry wilgotny
Kaszel ostry wilgotny
O kaszlu wilgotnym mówimy wtedy, gdy towarzyszy mu wydzielina, zawarta w górnych
drogach oddechowych, odkrztuszana podczas kaszlu.
Kaszel wilgotny pojawia si? zwykle po kilku dniach jako dalszy ci?g nie wyleczonego
kaszlu ostrego. Niekiedy, chocia? rzadko, wydzielina pojawia si? zaraz na pocz?tku
choroby.
W kaszlu ostrym wilgotnym stosuje si? najcz??ciej:
FERRUM PHOSPHORICUM, IPECAC, ANTIMONIUM TARTARICUM, MERCURIUS
SOLUBILIS,
FERRUM PHOSPHORICUM 9CH (D18)
Jest to fosforan ?elaza. Stosowany jest w kaszlu, który najpierw jest suchy, a nast?pnie
przechodzi w wilgotny. Kaszel wyst?puje lub tylko nasila si?, gdy chory si? k?adzie.
Wydzielina jest stale sk?pa i podbarwiona ?ó?tawo. Niekiedy w wydzielinie pojawiaj? si?
pojedyncze, cienkie pasemka krwi. Cz?sto te? pojawiaj? si? niezbyt nasilone krwawienia z
nosa. Dolegliwo?ciom tym towarzyszy niezbyt wysoka temperatura (do 38,0C). Twarz
chorego jest raz czerwona, raz wyra?nie blada.
Lek szczególnie dobrze nadaje si? dla osób s?abych; dla doros?ych, którzy szybko ro?li
oraz dzieci w okresie intensywnego wzrostu. Jest wielce skuteczny w okresie
przechodzenia kaszlu suchego w wilgotny. Dobrze jest go podawa? razem z Bryoni? i
Droser?, która b?dzie opisana przy omawianiu kaszlu spastycznego.
DA WKOW ANIE:
Lek podajemy co 2 lub 3 godziny po 5 granulek, dzieciom po 3 granulki. W miar? poprawy
zmniejszamy cz?sto?? podawania leku.
IPECAC 9CH (D18)
Ro?lina, z której lek jest produkowany, nosi nazw? Ipecacuanha. Po polsku - wymiotnica.
page 9 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Ro?lina ro?nie na terenie Brazylii tropikalnej. Lek jest wyrabiany z podziemnych,
wysuszonych cz??ci ro?lin. Zawieraj? one nast?puj?ce zwi?zki biologicznie czynne:
alkaloidy - emetyn?, cefelin?, psychotryn? i inne, glikozyd ipekozyd, kwa?ne saponiny,
cholin?.
Kaszel pogarsza si? na powietrzu i w czasie ruchu.
Towarzysz? mu zwykle nudno?ci a czasem wymioty. Wymioty, jak wiadomo, przynosz? w
wymiotach przewa?nie ulg?. W przypadku kaszlu, w którym warto poda? Ipecac, wymioty
nie przynosz? ?adnej ulgi.
Cz?sto te? chory ma katar ciekn?cy wr?cz nosa z cz?stym kichaniem. W jamie ustnej
zbiera si? du?o ?liny, któr? chory musi stale prze?yka?.
Wieczorem i w nocy wyst?puje pogorszenie.
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek w czasie ka?dego napadu kaszlu. Dzieciom 3 granulki.
ANTIMONIUM ARSENICOSUM 5CH (D 10)
Lek jest sporz?dzony z mieszaniny tlenku amonu oraz tlenku arsenu wzi?tych w równych
cz??ciach. Kaszel uporczywy z do?? obfit? wydzielin?, któr? chory z trudem odkrztusza.
Pacjent jest bladawy, s?aby i senny. Czasem ma krótki oddech. Mo?e by? pe?en
niepokoju.
DA WKOW ANIE:
Podajemy 5 granulek 2 do 4 razy dziennie, dzieciom 3 granulki.
MERCURIUS SOLUBILIS 7CH (D14)
Jest to mieszanina zawieraj?ca g?ównie amidonitrat rt?ci, rt?? metaliczn? oraz tlenek
rt?ci. Mercurius solubilis jest podawany w takich przypadkach kaszlu, gdy obfita wydzielina
z oskrzeli ma ju? charakter ?luzoworopny.
Cz?sto, zw?aszcza w nocy, chory ma dreszcze i poci si? obficie. Pocenie to nie przynosi
poprawy. Pot ma przykry zapach. Dalsze najwa?niejsze cechy charakterystyczne
wskazuj?ce na celowo?? podania tego leku to: przykry zapach z ust (foetor ex ore),
?linotok, grubo ob?o?ony, obrzmia?y j?zyk, na bokach którego s? widoczne odciski
z?bów, wra?liwo?? na zimne powietrze.
page 10 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek dwa razy dziennie, dzieciom 3 granulki.
BLATTA ORIENTALIS 5CH
Lek jest produkowany z owadów ? karaczanów (karaluchy). Lek przygotowuje si? z
ca?ego owada.
Stosuje si? go g?ównie w alergiach dróg oddechowych spowodowanych roztoczami ale
bywa te? przydatny w leczeniu kaszlu ostrego, je?li przybiera on form? napadów
podobnych do astmy. Kaszlowi towarzyszy wówczas w ró?nym stopniu nasilona duszno??
ze s?yszalnymi go?ym uchem ?wistami wydobywaj?cymi si? z klatki piersiowej.
DAWKOWANIE:
W ataku kaszlu podajemy po 5 granulek nawet co 30 minut. Dzieciom podajemy 3
granulki. Lek ten dobrze jest podawa? razem z Ipecac i Antimonium arsenicosum w
dawkach podanych wy?ej. Warto tu doda?, ?e ??czne stosowanie tych leków mo?e si?
okaza? skuteczne tak?e w napadach astmy oskrzelowej. Pozwala to wydatnie zmniejszy?
dawki przyjmowanego zwykle w astmie którego? z kortykosteroidów lub w ogóle go
wyeliminowa?.
PULSATILLA 7CH (D14)
Sasanka ??kowa rosn?ca w Pó?nocnej Europie. Lek jest sporz?dzany ze ?wie?ych
ca?ych ro?lin zbieranych w okresie kwitnienia. Ro?lina zawiera anemonin?, kwas
izoanemonowy oraz saponiny. Kaszel jest suchy w ci?gu nocy za? wilgotny w ci?gu dnia,
poprawia si? w pozycji siedz?cej. Wydzielina, któr? pacjent odkrztusza jest g?sta i
?ó?tawo-zielonkawa. Podobnie wygl?da wydzielina z nosa, je?li chory ma równocze?nie
katar.
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek leku dwa razy dziennie, dzieciom 3 granulki dwa razy dziennie.
Kaszel ostry spastyczny
Kaszel ostry spastyczny
page 11 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Kaszel ostry spastyczny tym si? szczególnie charakteryzuje, i? obok zmian chorobowych
wyst?puj?cych w rodzajach kaszlu dotychczas opisanych pojawia si? dodatkowo skurcz
ró?nych fragmentów dróg oddechowych, a przede wszystkim oskrzeli.
W kaszlu ostrym spastycznym najcz??ciej podajemy nast?puj?ce leki:
DROSERA, CUPRUM METALICUM CORALIUM RUBRUM, COCCUS CACTI MEPHITIS
PUTORIUS, IGNA TIA
CUPRUM METALICUM 9CH
DROSERA 9CH (D18)
Drosera jest lekiem ro?linnym. Jest sporz?dzona z ro?liny o ?aci?skiej nazwie Drosera
rotundifolia. Polska nazwa - rosiczka. Ro?lina ta ro?nie w Europie, Azji i Ameryce
Pó?nocnej. Jako zwi?zki biologicznie czynne Drosera zawiera: chinon, droseron oraz
plumbagin?.
Kaszel ma charakter kurczowy. Wyst?puj? ca?e serie kaszlu, zw?aszcza w nocy. Mog?
wyst?pi? bóle ?eber, tak?e bóle w nadbrzuszu. Gdy chory w czasie ataku kaszlu ?ciska
klatk? piersiow? r?koma, ból si? zmniejsza. Kaszlowi cz?sto towarzyszy uczucie duszenie
si? zwi?zane z niedoborem tlenu. Mo?e pojawi? si? zasinienie twarzy. Kaszel taki jest
typowy dla kokluszu.
DA WKOW ANIE:
Podajemy 5 granulek leku, w zale?no?ci od nat??enia dolegliwo?ci, 2 do 4 razy dziennie.
Dzieciom 3 granulki.
CUPRUM METALICUM
Jest to zhomeopatyzowana mied? metaliczna. Kaszel jest suchy, podobny te? do kaszlu
kokluszowego. Cz?sto towarzyszy mu duszenie si?. U dzieci pojawiaj? si? niekiedy
reakcje przypominaj?ce drgawki; cz?sto w takim stanie dzieci ?ciskaj? kciuki w swoich
d?oniach i dr?? przyjmuj?c skurczon? pozycj?.
DA WKOW ANIE:
Podajemy 5 granulek w czasie napadu kaszlu; dzieciom 3 granulki.
CORALIUM RUBRUM 7CH (Dl4)
page 12 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Lek jest sporz?dzany ze szlachetnego korala pobieranego z Morza ?ródziemnego i
Adriatyku. Zawiera przede wszystkim w?glan wapnia, fosfor oraz jod i inne pierwiastki
?ladowe.
Kaszel, który leczymy przy pomocy Corallium ma charakter napadowy, szczekaj?cy,
wyst?puj?cy z krótkimi przerwami. Kaszel przypomina te? kaszel kokluszowy. Niekiedy w
czasie napadu kaszlu wyst?puj? wymioty ?luzem. Chory skrywa si? jak mo?e w swoje
ubranie aby unikn?? ch?odu, który wywo?uje napady kaszlu. Napady kaszlu s? bardzo
gwa?towne.
DAWKOWANIE:
Podajemy 5 granulek w czasie napadu kaszlu; dzieciom 3 granulki.
COCCUS CACTI 7CH (D14)
Coccus cacti to nazwa pluskwiaka ?yj?cego w Meksyku na tamtejszych kaktusach.
Homeopatyzowana jest cala samiczka pluskwiaka. W materiale wyj?ciowym wyst?puje
kwas karminowy, coccocarmin oraz myristin. Lek podaje si? w kaszlu, który pojawia si?
najcz??ciej oko?o godziny 23 oraz po ka?dym przebudzeniu. Chory cz?sto ma uczucie
w?ókna w gardle, którego nie mo?e odkrztusi?. Kaszel nasila si? w cieple. Poprawa
nast?puje na zimnym powietrzu oraz po wypiciu zimnego napoju.
DA WKOW ANIE:
Staramy si? poda? 5 granulek przed ka?dym atakiem kaszlu, na godzin? przed czasem, w
którym zwykle wyst?puje. Dzieciom - 3 granulki.
MEPHITIS PUTORIUS 5CH (D10)
Jest to lek sporz?dzony z wydzieliny gruczo?ów oko?oodbytowych skunksa. Materia?
wyj?ciowy zawiera merkaptan oraz inne zwi?zki organiczne siarki. Dusz?cy kaszel pojawia
si? cz?sto z du?? regularno?ci?, na przyk?ad, co dwie godziny. Kaszel jest dusz?cy.
Chory ma trudno?ci z oddychaniem. Pojawia si? zasinienie twarzy. Ataki kaszlu cz??ciej
zdarzaj? si? w nocy ni? w ci?gu dnia.
DAWKOWANIE:
Podajemy po 5 granulek w czasie ka?dego ataku, dzieciom -3 granulki.
IGNATIA AMARA 9CH (D18)
page 13 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
Lek jest pochodzenia ro?linnego. Polska nazwa ro?liny: kulczyba. Kulczyba zawiera
dobrze znan? w medycynie konwencjonalnej strychnin? oraz brucyn?.
Lek podaje si? w kaszlu spastycznym u osób znerwicowanych. Po ka?dym wysi?ku
fizycznym i psychicznym nast?puje pogorszenie. Niekiedy bywa tak paradoksalnie, ?e im
chory wi?cej kaszle tym wi?cej chce mu si? kas?a?.
DAWKOWANIE
Podajemy 5 granulek dwa razy dziennie lub 5 granulek w czasie ataku kaszlu. M?odszym
dzieciom Ignatii raczej nie podajemy. Krople: 10 na dawk?.
Kaszel przewlek?y
Kaszel przewlek?y
W rozumieniu przyj?tym w tym artykule kaszel przewlek?y to taki kaszel, który trwa d?u?ej
ni? 10 dni. Jest to oczywi?cie granica tylko umowna. W przebiegu samego kaszlu nie ma
?adnej istotnej zmiany chorobowej, która nadawa?a by si? na slup graniczny.
Do?wiadczenie lekarzy homeopatów jednak pokazuje, ?e w d?u?ej trwaj?cym kaszlu
dobór leków homeopatycznych jest trudniejszy i wymaga specjalnego zbadania chorego.
W samoleczeniu homeopatycznym nie nale?y tej granicy, ju? stanowczo, przesun??
ponad dwa tygodnie.
W kaszlu przewlek?ym stosuje si? te? przewa?nie inne leki homeopatyczne ni? w kaszlu
ostrym. Czy nale?y te leki ju? zastosowa?, czy te? dalej podawa? leki stosowane w kaszlu
ostrym mo?e rozstrzygn?? tylko homeopata.
Kaszel przewlek?y wymaga zawsze kontrolnego badania lekarskiego. Mo?e on by?
sygna?em powa?niejszej sprawy chorobowej tocz?cej si? w drogach oddechowych lub w
p?ucach. Pami?ta? o tym powinni, jak to mówili?my wcze?niej, zw?aszcza palacze
tytoniu.
Kaszel przewlek?y dzieli si? w homeopatii na ogó? na:
page 14 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
kaszel przewlek?y spastyczny,
kaszel przewlek?y z odkrztuszaniem oraz
kaszel przewlek?y z duszno?ci?.
Podzia? taki znakomicie u?atwia dobór leków homeopatycznych i dlatego jest w
homeopatii preferowany. Podzia?y przyjmowane na terenie medycyny konwencjonalnej
maj? zreszt? podobny charakter. Ale, co oczywiste, mo?na dokonywa? tak?e innych
podzia?ów przewlek?ego kaszlu.
Potencje i dawki leków stosowanych w kaszlu przewlek?ym powinny by? dobrane przez
homeopat?.
Oto leki najcz??ciej stosowane w kaszlu przewlek?ym:
a) w kaszlu spastycznym:
CUPRUM METALICUM, CUPRUM OXYDATUM, CINA,
b) w kaszlu z odkrztuszaniem:
KALIUM BICHROMICUM, STANUUM, SILICEA, DULCAMARA, NA TRIUM
SULFURICUM
c) w kaszlu z duszno?ci?:
ANTIMONTIJM TART ARICUM, KALIUM CARBONICUM, ACIDUM HYDROCY ANICUM,
LAUROCERAZUS, PHOSPHORUS
Lek. Med. Zenobiusz ?o?nowski
Master of Homeopathy
[1]
G?o?nia jest to cz??? krtani utworzona przez fa?dy g?osowe. Powstaje w niej g?os.
page 15 / 16
Creator - Studium super nauczania
Homeopatyczne leczenie kaszlu
G?o?nia jest zamkni?ta, gdy fa?dy g?osowe schodz? si? razem i nie przepuszczaj?
powietrza
[2]
Niekiedy i tchawic? zalicza si? do górnych dróg oddechowych.
W nawiasach podane s? warto?ci równowa?nych potencji D. Pomi?dzy potencjami C i
D wyst?puje nast?puj?ca równowa?no??: C=2D.
[3]
{/tab}
page 16 / 16