Uchwała Nr vll59l20l5

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr vll59l20l5
Uchwała Nr vll59l20l5
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu olszfyńskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 t., poz. 595 z poźn. zm.) oraz art. 2lI i 212 ustawy
z dnta 27 sierpua 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póŹn.
zm.) uchwala się, co następuje:
$ 1. W uchwale Nr III/3 112015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie budzetu Powiatu olsztyńskiego na 2015 rok wprowadza się następujące
zmiaty:
1) $ 1 otrzymuje brzmięnie:
,,$ 1. Uchwala się dochody budzetu powiatu w wysokoŚci 108.994.832,22
zzaŁącznikięm Nr 1 do uchwaĘ, ztego:
1) dochody bieŻące w wysokości101 .575.355,22 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości7 .4l9.477,00 zł.";
zł, zgodnie
2) w$2:
3 otrzymuje brzmienie:
,,$ 2. 1 . lJchwala się wydatki budzetu powiatu w wysokoŚci 109.59 4.832,22 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwĄ, ztego:
1) wydatki bieŻące w wysokości95.673.814,22 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.921.018,00 zł.
2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 10.939 '696,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwĄ.
3. Pozostałe wydatki majątkowę w 20l5 roku uchwala się w wysokości2.98l'322,00
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwaĘ'';
a) ust. t
-
b) ust. 5 pkt
l-2 otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki mviązane zreaIizacją:
1) zadan z zal<ręsu administracji rządowej i innych zadan zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowiązałącznik Nr 4 do uchwaĘ,
2) zadafi wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami
samorządu terytorialnego, stanowiązałącznik Nr 5 do uchwały.".
,,5.
3
otrzymujebrzmienie:
,,$ 3.1 Deficy't budzetu powiatu w wysokoŚci 600.000,00 Zł, zostanie pokyty
przychodem pochodzącym z zaciryniętego kredytu w kwocie 600.000,00 zł.
3) $
budzetu w wysokości 7'617'016,00 Zł, rozchody
w wysokości 7.017.016,00 zł, zgodnte zzałącznikiem Nr 6 do uchwĄ.''.
2. Uchwala się przychody
4) $ 4 pkt2 otrzymuje brzmięnie:
,,2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu - w kwocie 600.000,00 zł.".
5) $ 7 otrzymuje brzmienie:
samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.".
$
2' Wykonanie uchwaĘ powierza sięZarządowi Powiatu.
$ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dnięm podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Woj ew ó dzlrła Warmińsko -M azurski e g o.
Przewodnicząca
Rady rowiflT,olsztynie
(wp'
Alicja Danuta Wąsik
Załącznik nr
1
do uchwały Nr Vl/59/20'15
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czewvca 2015
Plan dochodów budżetu powiatu na 2015
Dziai
Ro-zdd
ał.._',,,
TRANSPoRT
600
ó00l4
zmiańżmi
LĄCZNoŚC
4 841 732.0(
Drogi publiczne powiatowe
)970
5300
6009s
Wpłyrłr, z róŻny ch dochodórv
Z t}'t. pomocy tlnans. udzielanej między jst na
dofinans. rvł' zad.inlvest.i zakupór.v inwes
Dot. celorva
5Ż07
700
70005
)770
1690
r 212 585.0(
90 000.0(
I 302 585.0(
69 500.0(
880 924.0(
950 424.0t
0.0(
24 000.0(
24 000.0(
0.0(
856 924.0(
856 924.0(
642 732.0(
261779.0{
904 5l1.0(
642 732.0(
261779,0(
904 5l r .0(
Wpłaty z ty,tułu odpłatnego nabycia prawa rvłasnościorźV prawa
uŻ1tkowania wiecZystego nieruchomości
l
l5 6ó0.0(
Ż61 1'19"0(
377 439_0(
23 546 565,0(
63 602,0(
23 6t0 167,0(
3 355 747,0t
63 602,0(
3 419 349,0(
0.0(
r3 200.0(
l3 200.0(
Grzywny i inne kary pienięŻne od osób prawnych i innych
jednostek organizacy jnych
Wpłyuy z róŻnych opłat
I
WYCHOWANIE
Licea osólnoksztalcace
)970
80130
Wołlłłłlz r óżnv ch dochodów
Szkolv zawodowe
)970
80r32
Wpływy z róŻnych dochodÓrv
Szkoly artysĘczne
)920
)970
Wohwv z
5300
8s202
85403
I171797.0{
70ó.0(
I r73 s03.0(
89 400-0(
706-0(
91 106.0(
3 000.0(
200.0(
t97,0(
4 200.0(
3 897.0t
5 265 679.0(
287.0(
303.0(
45 000.0t
148 723.{t(
Ż4 223 783,0t
148 723,0(
t48 723.0(
129 642.0(
23 208 487,0(
l3 537 6l1.0(
320 882.0(
52 900,0(
129 642,0{
182 542,0(
500.0(
lŻ9 642.0(
r30 t42-0(
954 738,0t
30 000,0(
984 738,0(
200 000,0t
30 000,0(
230 000,0(
0.0(
30 000,0(
30 000.0(
107 079 986.22
I 914 846.0(
t08 994 832.22
Wpływv z usłuq
Wołww z róŹnvch dochodów
I
oCHRoNA
Wpływy i wydatki rwiązane z gromadzeniem Środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2440
Ż0 287.0(
tl7
45 000.0(
ŚRonowrsxł
90019
19 "187.0(
0,0(
GosPoDARI(Ą KoMUNALNA
900
500.0(
Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na
dofinans. wł. zad'inwęst.i zakupów inwes
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
)970
97 s00.0t
0,0{
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
8s4
848 402.0(
l485263.Ż2
Szpitale ogólne
óŻny ch dochodórv
Domy pomocv spolecznei
)830
50 402.0(
22 693.0(
t9 787.0(
2 397 -0(
4s 000,0(
4s 000.0(
r
PoMoC SPoŁECZNA
852
798 000.0(
I 462 570.2)
I 500.0(
I 500.0(
5 220 679.{l(
Pozostałe odsetki
OCHRONA ZDROWIA
85lll
7t5.0t
253 1.19.0(
Gospodarka gruntami i nieruchomoŚciami
OSWIATA
80r20
0s5 139,0(
5 104
I
GOSPODARKA MIESZ}GNIOWA
z innych oplat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
801
::
332 483.0(
242 483.0(
Dotac.je celowa rv ramach programów fin. z udziałem środkórv
Wplywy
1580
::.1'
4 772 232.0(
l0 656-0(
europejskich
POBOREM
75618
l,
Pożmianach
6
Srodki otrzynlane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP
na real. zad.bieŻ. iedn'zalioz. do SFP
DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN.
NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI Z\\.2 ICH
756
Suńa zmian
213 407,0(
Pozostala dzialalność
Ż460
851
I
r"
?.iirzed
Nazwa
$
r.
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadańbieŻących
jednostek sektora finansów publicznych
oGoŁEM:
24 075 0ó0.0t
23 {ts9 764.0{
13 388 888-0(
191 240.0(
4s 000.0(
Załączn|k nr 2
do uchwaĘ Nr Vl/59/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015
Plan wydatków budżetu powiatu na 2015
Dżieł
Ro zdz
ial
TR{NSPoRT
600
t
zmlanamt
..:::
ŁACZNoŚC
Ż3l0
4270
4300
4430
t6 378 479.0(
t5 I l4 2r0.0(
260 66t-0(
I 640-0(
262 301.01
780 4 I 2.0(
23 490.0(
748 286,0(
ó5 858.0c
44 060-0(
803 902-0(
I 792 346.01
0 374,0(
55 484"0(
0.0c
I 347.0(
r 347,0(
7 535 2ó0.0c
480 000.0(
8 015 260.0(
6 968.0(
7 452-0(
l4 4Ż0.o(
2 3Ż3'0l
2 484-0(
4 807.0(
-24 20fi.O(
-24 200.0(
999 6s7.0(
800.0(
Ż64 612.0[
I
RóŻne oDlatv i składki
4s60
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetor'r'ych
6667
Zlvroty dotacji oraz płatnościw tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z.
naruszeniem procedur
Zrvroty dotacji oraz płatnościw
r
Ęm uykorzystanych
z
iezgodn ie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
raruszeniem procedur
6001ó
1300
6009s
Droei nubliczne sminne
I 023 8s7.0(
4akup usług pozostałych
25 000.0(
240 456.0(
350.0(
90 018.0(
Pozostala dzialalność
3020
r300
Jr'ydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
1390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
1430
Rózne opłaty i składki
700
4300
71015
506.0(
78 0r8.0(
000-0(
2 000.0(
3 000.0(
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
l2 900.0(
521 380.0(
521 380.0t
Zakup usług pozostafuch
162'765-O(
34 000.0(
I I 000.0(
r l 000.0(
r I 000.0(
2 388 426.0(
0.0(
2 388 426.0(
s49 793.0(
8 r 60.0t
0,0(
I s74,0(
549 793.0(
6 586.0(
132.0(
| 574.0(
I 784 633.0(
0.0(
l
osPoDARKA MIESZI(ĄNIoWA
usrucowł
Nadzór budowlanv
4260
4270
71095
Zakup energii
Zakup usług remontowvch
Pozostala dzialalność
4400
4610
75020
Starostwa powiatowe
3020
7507s
2710
4r70
75495
757
75702
80t 0
l
l
706"0(
784 633.0(
l
2 000.0(
r I 873 640.0(
r0 871 796.0(
I 190.0(
I t90-0(
9 s00,0(
164 641.0(
I l90-0(
874 830.0t
r0 872 986.0t
l0 ó90.0(
0.0(
t64 64t.0(
6 860.0(
8120.0c
r4 980,0(
24 000.0(
-8 120.0C
l5 880.0t
3s7 500,0(
0,00
3s7 s00.0c
0,0(
r0s 000.00
194,0(
OCHRONA
Pozostala działalność
3000
4210
t73 765"0(
-2 000.0(
Wynagrodzenia bezosobowe
PRZECIwPożARowA
s32 380.0(
0.0(
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na
dofi nansowanie własnych zadań bieŻący ch
I
46 900-0(
sJ2 380.0(
168.0(
Wydatki osobowe nię zaliczone do wynagrodzeń
Promocja jednostek samorządu terytorialneqo
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE
754
l3
)płaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
ADMINISTRACJA PI]BLICZNA
7s0
24156.0(
t56-0(
DZLĄŁALNoŚĆ
710
-I
-12 000,0(
4akup usług pozostahch
G
7000s
P.a,żfti'ńaćh
550 055.0(
550 099.0{
Dotacje cel- przek. gminie naz.adania bieŻące realizowane na
nodstalvie norozumień miedur'l JST
Zakup usług renrontowych
Zakup usług pozostałych
suma,:żńiah
lll.0(
145ó4
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych lv nadmiemej uysokości
5669
?
l5 828 424.0{
Drogi publiczne powiatorve
60014
r.
łrzed .
IYazwź
s
r.
105 000.0(
Wpłatyjednostek na fundusz celowy
5 100,0(
r
ll
168,0(
2 000,0(
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo
l
900.0(
657 1r3.0(
-4r 698.0(
4 906 0(
2 094.0(
I 615 415.0(
obsługa papierów wartościowych, kredytów i poźyczek
jednostek samorządu terytorialnego
t 657 113,0(
-41 698,0(
I 615 415,0(
7 r 13.0(
-7 I 13,0(
0,0(
Zakup materiałów i wlr:osaŹęnia
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
l
-
194.0(
Dział
RozĘ
iał:
8l l0
I
WYCIIOWANIE
Licea ogólnoksztalcace
80 120
4430
80130
lóŻne opłatv i skladki
+270
jzkolv artystt'czne
4170
4430
80r9s
Wr,nasrodzenia hezosoborve
1Ózne oplaty i składki
Pozostala dzialalność
4Żl'|
4300
4427
łakup nlateriałów i rłryposaŹenia. Płatnościrv zakresie birdŻetu
;r. euroociskich.
1akup usług pozostałych
)odróŻe służborve zagranicz'ne' Płatnościrv zakresie budŻetu śr.
:uroneiskich.
f,CHRONA ZDROWIA
85ln
5Ż20
85195
Domv nomocv snołecznei
Jy'vdatki osoborłe nie zalicuone do wvnasrodzcń
4210
4220
4230
łakuD materiałów i wvnosażenta
+270
Zakup usług remontowych
1300
4akup usług pozostalych
ł360
)ołatv z tr,łułu zakunu usłus telekomunikacvinvch
+440
)doisv na zakładowv fundusz świadczeń socialnvch
1480
)odatek od nieruchomości
)ozostałe podatki na rzecz budŻetólv JST
łakup środków Żyrvności
4akup leków i materiałórv medycznych
izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŹb;
25 628.0(
r93 236.0(
40 000.0(
Ż33 236.0(
33 284.0(
-9 900.0(
23 384.0(
5 668 479.0(
l2 400.0(
0,0(
0,0(
I 000-0(
6 295.0(
-"7 295.0(
148 723.0(
t48 723-0(
-2 864,01
4l
585-0(
484 850.0(
852 555.0(
204 029.0(
576 960.0(
718 033.0(
45 ó3 l.0(
520 336.0(
49 740,0(
4 420.0(
Itil
r
16.0(
-35 000.0(
-3 486.0(
25 000.0(
t
2 400.0t
I 000.0(
7 r95"0(
Ż 705-0(
33 69J 619.0(
23 208 487.0(
38 721-0(
| 66s 966.0(
1
8t7 555.0(
200 543.0(
601 960.0(
712179-0t
-5 854-0(
45
509
48
4
-57 I,0(
-10 54r.0(
1 054.0(
-)7 0(
060.0(
795-0(
686.0(
397 -0(
SPoŁECZNEJ
4 951 490,0{
-2 000,0t
4 949 490,0{
Powiatowe urzędy pracy
3 464 497.0(
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
18 143-0(
9 811 809.0(
-2 000.0(
-2 000.0(
3 46Ż 497.o(
RóŹne opłaty i składki
t29 642,0(
9
Specjalne ośrodki szkolno-wychorvawcze
4 083 361,0(
t29 642,0(
4 213 003,0(
0,0(
129 642.0(
129 642.0(
954 238,0(
30 000,0(
984 238,0(
200 000,0(
30 000,0(
230 000,0(
4 000.0(
30 000,0(
34 000,0(
100 000,0(
20 000-0(
120 000,0(
20 000.0(
-20 000.0(
0,0(
108 679 986,2i
914 846,0(
109 594 832,2)
Wydatki inwesĘcyjne jednostek budŹetowych
I
OCHRONA
Wplywy i wydatki zlviązane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środolviska
t210
Zakup materiałów i wyposazenia
5230
Dotacje celowe z budŻetu na fin.lub dofin.kosztów
realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP
t6l0
Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest
realizowane na podst. porozum' między JST
oGoŁEM:
o\
9 900.0(
23 000"0(
ŚRooowrsxł
90019
15'128,0(
2 000,0(
GOSPODARKA KOMUNALNA
900
3 9l tt_o(
515 t 72,0(
21 000.0t
;yrvilnej
PoZosTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE P0LITYKI
i050
6 200-0(
40 000,0(
900,0(
10 000.0(
33 544 896.0(
23 059 764.0(
1020
85403
I 200.0(
r 528.0(
469 000.0(
POMOC SPOLECZNA
854
66 54'7.0(
3 448 063.0(
45 000-0(
łakup usług pozostałych
{430
706.(X
2 7Ża.0{
424 000.0(
4300
85333
6 0tt6,0(
8 594 ó53.0{
Dotacje celorve z budzętu na fin. lub dofin. kosztórv realiz.
inrvest. i zak. inlvest. innych ledn. SFP
Z'akup matęriałów i rwDosaŻenta
853
20 08l o47.Ż2
3 945 614.0(
5 713 479.0(
469 000.0(
42t0
1700
42 934,0(
s00.0{
500.0(
706.0(
45 000.0{
4S 000.0(
Wwasrodzenia bezosohowe
4500
20 038 I t3,2t
3 947 lt4,O(
,{24 000.0(
Pozostala dziaIalność
8s202
I 6 t5 415.0(
izpitale ogólne
4170
852
P.ó_.:żfuianach
-34 585.0(
8 s92 941.0(
64 84r.0(
3 445 335.0(
5 000.0(
2 390,0(
475 t72.0t
4akuo r'rsłus remontowvch
Suma żmian
r 650 000.0(
7 586.0(
izkoly' zarvodowe
80132
851
zmranaml
fdsetki od samorządorrych papierór'v wartościo$),ch lub
laciągniętych przezjst kredytórv i poŻy'czck
f,SWIATA
80r
- przŁd
Nazłva
$
t6
143.0(
94t 45t.0(
Załącznik nr 3
do uchwaly Nr VIl59/2015
Rady Powiatu w Olsztynre
z dnia 29 czevca 2015
Zadania lnwestycyjne
(
roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015
w:t]/m
.:.:.
u
t.t
uuuuut
tuu
i'it=j,....=,,.-, t,==
-"'
;
=,::lttjl'p:::
1)PrŻebudowa drogi powiatowej Nll435N w m.
olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu
nowej nawieŻchni do miejscowości Jemiołowo
(1700 m) oraz wybudowaniu chodnika w
granicach administracyjnych miasla Olsztynek
60014
Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący
DK 16 z drogą Wojew dzką Nr 527
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 na
odcinku od skrzyŹowania z drogą powiatową Nr
1449N do m. Barczewo DK 16 - dokumentacja
projektowa
024129 W
PrŻebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy
gm. Gietrzwałd W miejscowości sząbruk - Siła
dalą przez Uniszewo do DK 'l6 (opracowanie
Pzebudowa: droga powiatowa 1203N od
skrzyżowania z drogą Wojew dzką 527 do
iejscowości Jonkowo, daIej drogą powiatową
1407 w m' Jonkowo' nasłępnie drogą powiatowa.
1368N prŻez miejscowoś Węgajty do
Godki, dalej drogą 9minną przez
do miejscowości Wrzesina-skzyżowanie
drogą Wojewodzką 527 (opracowanie
ebudowa: droga powiatowa 1464N od
W miejscowości ostrzeszewo prŻez m'
Wielki' dalej drogą powiatową 1463N do
z DK53 w m. Klewki (opracowanie
projektowej)
Strona I z 3
r.
nsowaft la
. śrÓdki.
wyffi!eniÓ r
'w arL s llśt.
' 1,p1tZ i31
Nażwe:aadgili8lnweśĘEyjnogo
;;r
600
:ź dła fina
r.
śrÓdki pochodżąĆe
Ż innyĆh Źr'*
aN&ssE16ląisśs\Niił{j*4* lł;
rjM
l
7
605( 024132W
B
605( 0241 33 W
I
605( 024211 W
10
605(
024243
w,c
)24286 C
11
12
't3
14
15
605(
605(
605(
605(
605(
J
Przebudowa: droga powiatowa 1442N od
sklzyżowania z DKSl w m. Spręcowo, do m.
Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do
skŻyżowania z drogą powłatową 1430N
R żnowo-Barczewko, następnie do granicy
Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)
na rzece Wadąg przeŻ miejscowośÓ KieŹliny do
DK51 (opracowanie dokumentacji projeklowej)
PrŻebudowa budynku biurowo-Warsztalowego
2) PrŻebudowa drogi powiatowej Nr'l507N
Rudziska-Kobułty na odcinku od km 0+270 do km
5+470
)Źebudowa drogi powiatowej Nr 1486N
37 50(
't
il4
13
I
300 00(
860 00(
90 00(
'125 00(
)zebudowa drogi powiatowej Nr 1435 N w
(unki
A.1
8.4
irl
,16
5
215 00(
800 000
m
300 00(
430 00(
1 550 00(
)24287 C
1
trzebudowa drogj powiatowej Nr 1407 N w m
)24289 W
Jonkowo
540 34(
)24290 C
)rzebudowa drogi powiałowej Nr 1495 N Kolno
]ęsia l etap
350 00(
_
949 66(
55 00(
200 0o(
1
)24289 C
)24290W
37 50(
_
rrzebudowa drogi powiatowej Nr 1449 N w m.
3radki
)24288W
77 50(
o
w
oD Dobrym Mieście
-abuszewo - Bolowo
)24288 C
77 50C
fi
Pzebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu
)24286W
)24287 W
1
l:ll:llllll ll llllll:al!
35 08{
87 50(
605( 024291 W
17
605( 024292W
Modernizacja drogi powiatowe.i Nill425N na
odcinku Biesal - Guzowy Piec
120 00(
18
605( 024293W
Budowa chodnik w W ciągu dr g powiatowych Nr
1462N w miejscowości Bartołty Wielkie oraz Nr
1483N W miejscowości Wipsowo
780 00(
390 00(
'19
606( 024217 W
Zakup kosiarek brjakowych
39 36(
39 36(
20
606( 024219 W
Zakup karczownika
34 44C
34 44(
21
606( )24253W
zakup rębaka do gałęzi
22 098
22 09t
22
606( 024255W
Zakup zbiornika na en]ulsję
79 95(
79 95(
z
606( 024256W
Zakup 3 szt. skrapiarek
0 00(
21 0 00(
Strona 2 z 3
A.1
270 17(
B.B
'135 08r
A.1
8.3
775 00(
155 00(
400 00(
200 00(
175 00(
87 50(
474
Ó.'
L
474 83(
't6
21
465 00(
A,1
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475N relacji
Radostowo - Derc na odcinku od km 0+000 do
km 1+942 otazdrcgi powiatowej Nr 1477 N na
odcinku od km 0+000 do km 1+952 (DK 1475N.
Studzianka)
60 00(
A.1
8.4
D.
4.1
B 5
PSD
60 00(
8.11
120 00(
8.2
390 00(
24
tft
!
700
70005
606( )05286
70005
606( 905245 W
25
I
6'
il.w/!ł
W
g
1,0,r
12
1'l
Nabycie prawa Wlasności nieruchomości
pobżonej w Rożnowie gm. Dywity oznaczonej
numerem działk'l dz' Nr 250/9 o pow' 0'0600 ha
14
13
15
16
19 50(
'19 50(
3 30(
3 30(
Starostwo
1 70(
1 70(
Starostwo
800 00(
800 00(
Starostwo
Nabycie prawa własnościnieruchomości
położonej w Kikitach gm. Jeziorany oznaczonej
numerem działki Nr 147l1 o powieŻchni 0,0165
Slarostwo
ha
Żr
70005
606t 905294 W
Wykup grunt w dz' 1216 obląb Dąbr wka Wielka
gm. Dywity niezbędnych pod modernizację drogi
powiatowej 1453N
Modernizacja budynku admnistracyjnego Powiatu
Olsztyriskiego pzy Placu Bema 5 w Olsztynie
27
750
75020
605( 906274 W
28
801
801 30
605(
80'130
605C 014230 W
85202
605( 004206
906254
't 340 00(
Budowa hali sportowej w Biskupcu
c,w
4.2
8.4
340 00(
'1
Starostwo
000 00(
Przebudowa istniejacego pfzyłącza kanalizacji
29
30
852
sanitarnej W zespole pałacowo_parkowym
smolajnach pŻy budynku nr 45
w
Nłodernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk
ciepła z uŻądzef' pralniczych
31
605( 004216 W
32
606( 004203
w
zakup bieżni rehabilitacyjnej
33
606( 004209
w
Zakup pralnicowirÓWki
34
854
85403
Doiaq.l Edhz
^
A'1
A.2
łem:
4 006 20(
.nffi L
mj ody, MEN, UKFis '')
sko_Meu6k
! lTurysry*i
b
'
Minrer.EMspo
Mi.lto
B.2_ G ' Bat..fu
Bt G .JonkM
B.t G
'
DPS
1 286 20ę
oż lnny.'ll.d
ośi.k z.la.nych do
2 120 00(
600 00(
dł. fr
od in ychjśł
Smolajny
Grazymy
17 00(
17 00(
4 50(
4 50(
42 00(
42 00(
't29 64t
129 642
DPS
Grazvmv
DPS
Grazymy
DPS
Grazvmv
Starostwo
3 285 90r
6 933 49(
3 647 58a
c
budź.lu pd .lya(np' od
budż.t pafulya _wojdldd Wami
B śŃdkj doi'q. otży an.
ZSR
80 00(
'100 94(
Dostosowanie budynku W kt rym znajduje się
Publiczny Specjalny KatoIicki ośrodek
Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do
wymogÓw ochrony pzeciwpożarowej.
605( 906212W
@M
100 94(
Madernizacja budynku Pałacu
og
'[email protected]ć odpołi.dii.
80 00(
W
sKoE ffn.n!
Fundus&
c'1 NFoś Gw
C.2 PFRON
ł plbllenycn
Bi_ cm
o.bE
B'5
Gm
8.6-Gm
Strona 3 z 3
c
Dyw;ły
S1*igudd
Blgkup
B'7B'3_
8.9,
obzvn
G ośżyn.k
G J.to ny
M
B.lo
B 11
Gm' Świ4k
Gm
GielfuL
x
Zalącznik nr 3a
do uchwaly Nr Vl/59/201 5
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca
Pozostałe wydatki majątkowe w 2015
::::=
I
rlitiŃ'\
-,iA
Planowano wydatki
titfti
tÓk .
Ń$r,ii
*pEs
NI
4=i
:]:'::2:::ł
|:ł#=
60014
661
0
)24302 R
2
60014
661
0
)24301 R
ąealizacja zadania "Poprawa bezpiecze stwa drÓg na terenie gminy Slawiguda W
niejscowościach: Dorotowo i stawiguda (ut' Bukowa, ul. Lipowa, Klonowa' Grabowa i
lesionowa) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drog
-okalnych - ETAP ll Bezpiecze stwo-DostępnośÓ_RozwÓj
3
60014
6661
)24268 U
bbbt
)24268 B
6300
)24303 R
4
600'16
Bezpiecze stwo-DostępnoŚÓ-RozwÓj"
5
6
754
6001 6
6300
)05294 R
Nykup gruntow dz. 'l216 obrąb DąbrÓwka Wielka gm' Dywity niezbędnych pod modernizację
lrogi
7541',|
6170
909348 W
Budowa Bazy Kontenerowej przy Komendzie l\i]iejskiej Palrstwowej straży Pożarnej w olsztynie
oraz przebudowa i modernizacja placu manewrowego
70
109351 W
)ofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrŻowskiego
3aśniczej nr 3 W Biskupcu
85111
6220
t13301 W
)ofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec
851'11
6220
)13350 W
aakup aparatury i sprzętu medycznego -
)13352 W
Zakup materacy przeciwodleżynowych dla pacjentow ZzoZ w Dobrym Mieście
7
I
61
851
9
10
85111
6220
900
11
90019
6230
't2
90095
661
0
)02001
w
)06340 R
g/
zzoz
przeznaczonego Jednostce Ralowniczo_
Dobre lv]lasto
i
...p.'łl9dy'l
włesne i$t
hri+dY1-Y.,
i b.bźycrl<l
z innych ź/Ódeł|,
}vymi ntłnÓ
w art; 5 ust, 1
pkt ż'l 3 u,l.o.
o
t0
rrdd ośtka
Órganizacylna
reallzująca progfam lu!
koo/dynuJąca
rvykonanlE programu
11
PsD, Gm' Gietrzwałd
250 000
250 00c
PSD, Gm. Satwiguda
't4 420
4 807
995 057
995 057
3 800
3 80C
PSD
PSD, Gm. Dywity
Starostwo/Gm.
DyYVity
50 000
1
50 000
Slarostwo
100 000
1
00 000
Starostwo
350 000
350 000
Szpital Powiatowy w
Biskupcu
74 000
74 000
ZZOZ Dobre N4iasto
I
1
45 000
754 23ź
Źr dła finansowania:
r .
20 00c
Modernizacja gospodafki energetycznej w budynkach użytecznościpublicznej służących
mieszkancom powiatu olszty skiego i nidzickiego
środki z budżetu pa stwa (np' od wojewody, l\łEN' UKFiS, '.')
B' Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansÓW publicznych
B.1 Gm Dobre Miasto
A' Dotacje
5
1
120 000
łem
1
120 000
lnne zadania sfużące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, Wynikające z zasady
zr wnoważonego rozwoju i polityki ekologicznej pa stwa _ ze szczegÓlnym uwzględnieniem
zWiększenia beZpieczel]stWa przeciWpożaroWego
og
" WybraÓ odpowiednie oznaczenie
srogrl
n
19 221
Realizacja zadania ''Przebudowa drogi na odcinku RÓżnowo - DąbrÓWka Wielka''w ramach
programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudolvy Dr g Lokalnych - ETAP ll
.
źi dła finensowanle
6
ąealizacja zadania "Poprawa bezpiecze stwa drÓg gminnych i powiatowych na terenie gminy
jietrzwałd w mie'iscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy' Pęglity poprzez ich przebudowę w
amach Narodowego Programu Przebudowy DrÓg Lokalnych - ETAP ll Bezpiecze stwo)ostępnoś -RozwÓj"
600
ż tobo
;:.'
blł'dł]cto$Ąli
20i1$ i ,'r
(słt0+11+12)
li))=
20
r.
2 981
32i
1
ZZOZ Dobre Miasto
45 00(
20 000
Starostwo
1
2 162 857
0
754 23t
799 23t
C lnne ŹrÓdła
c 1 NFoŚiGW
Starostwo
19 227
x
Załącznlk nr 4
do uchwały Nr Vl/59/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czeruvca
201 5
r .
Dochody i wydatki zwaązane z realizacjązadan z zakresu administracji rządowej
i innych zadan zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2015 r.
W
z tęqo:
Dźał Rozdżiał
dochodp
s*
. doJaĘE:
,]
ogółł._m,-,
4
700
wtym;
Wydątki.]
ogółem
{6+10}
:
Wydatki
wynagrodze
nia
bióĘce
€
5
Wydatki
pochodne od świadczeni majątkow
e
wynagrodzeń społeczne
I
a
7
70005
Dochody
Skarbu
Państwa
lo
11
1
0470
0750
o76o
0770
I.u"r'
o( ;oŁEM
010
01
700
70005
005
0690
łol o
8 000,0c
4120
4170
4210
4270
4300
4480
2110
1015
2110
7 898,
00,
5 000,
59 681 l
219,
12 000,0
12 000,0(
28 000,0
28 000,0(
100r0
9!
100,0(
82 507,0(
286 335,0(
28123,0t
g! ]21tjt
4 059101
121,0
1q59,q
4?io
!?30
5 040,0
5 q10,0(
14q0,0
I
4270
15
01010!
60orq!
14 g00rq!
3 638rq
32 000,0
3
!q8,01
32 0qq,0l
400,0(
400,0
1140,0
114qq
10 020,
ąsń
?86 335,0C
28123109
12q6,0(
11!99p
4900
4360
4400
4410
4430
4440
4480
1
82 507,0C
409,q!
6 586,0(
6 586,0
1 706,0
600,0
!280
401 0
1
189,0
1 ooo,oc
3 900,0
82 pq7,0
286 335,0
28 123,0
4020
4040
4110
4120
4170
2110
1
1 000
9 200,
3 900,
3020
75011
7
'1 189,
548 793,0(
401 0
750
44 433,0C
28 000 0(
4300
7
44 433,
7 898,0
1 189,0
1 000,0
100!q
5 000,0
53 681,0
12 000,0(
4300
71014
44 433,0
219,9
4700
2110
I 000,
9 200,0
461 0
71013
B 000,0
126 620,0C
41 10
710
000,0(
000,0(
000,0t
59 810,0(
1
2110
4300
2110
000,0(
000,0(
4 000,0(
s9 810,0(
091 0
oEż
038
803
16
30
185
1
0 029,0(
1 81B,
1818rq
'I
1
500,
500
0(
236 494,
160 986,
1
60 986,
1
60 98604
Strona 1 z 2
g!
321,Lq
1!qe,0
097 810,0(
:)
3
6
{
4110
4120
4170
4300
27 662,0C
3 944,0(
23 s00,0c
20 392,0C
3 944,0C
23 500.0c
20 392,0C
10,0c
461 0
75045
801
801 02
80111
85'1
851 56
B{2
85205
85.
85421
2110
4110
4120
4170
4210
4300
2110
10,0c
179,0C
1 916,0C
'179,0C
31 900,0c
3lr 900,0r
925,0C
80,0c
925,0C
80,0c
2830
1712,4C
1 712,4C
4210
4240
2110
2830
4210
4240
2110
33,6C
33,60
3 362,61
3 362,61
5 062,31
5 062,31
47,91
2110
4170
2110
iozo
10
11
27 662,OC
3 944,0C
23 500,0(
35 000, 0c
1916,0C
1 9161 0c
179,0c
31 900.0(
5 108,61
9 814,61
47,0Ą
4 705,2e
Ą
705,26
5 220 679,0C
4t 30
s żżoarc,oc
5 220 679,0A
59 22o,OC
ss zżo,o1
ss no,gr
5oo,oc
227 709,OC
13 040,0c
43 000,0c
6 0o0,0q
20 000,0c
000,00
1 500,00
300,00
124 351 pA
200,00
7 2q0,00
soo,op
227 709,00
zzt tos,ic
sg zzo,óc
ąsg aoo,oć
401 o
4040
ąl1|o
4120
ąlio
l5
4210
iito
4280
łjoo
4410
iąąo
4700
ogółem
B
27 662,0(
500,00
6 749 529,22
6 749 529,22
13 040,00
43 000,0!
6 000100
20 000,00
15 000,09
J 500,00
300,09
12! ?51,09
20orqq
z 7q9,00
500,0c
13 04gpc
43 oo!'oó
6 000,00
zo oooroc
500,00
6 749 529,22
983 793,00
Slrona 2 z 2
160 168,00
600,00
0,00
0,00
Załączn|k nr 5
do uchwały Nr Vl/59/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015
r.
Dochody iwydatki związane zreaLzacjązadan wykonywanych na podstawie porozumień
lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
Dział
600
Rozdział
$:
2
3
6001 4
2310
Dolacj€
ogfiern
A
2320
6300
6050
750
6300
63095
2710
75075
2710
754
75495
2310
801
801 30
6300
801
80147
,b.]i.zące
pochodnć,od
ta
wynagrodżeń
7
B
':,Wydatl<i
ńajątkowe
dota$€
5
6
262
262 301
262 301
3 00c
3 00c
9
10
302 58a
1
370 00c
998 857
2 50C
14 gBC
2 50C
2 50c
'14 98C
14 98C
95 00c
95 00c
95 00c
000 00c
1
?45
99 415
4040
4110
4120
4170
4210
797e
17 71C
2 538
50c
3 528
245
95 1:r5
7 g7e
17 71C
2 538
5qc
3 528
4240
3 00c
3 00c
4260
15 ooć
15 000
4270
13 849
13 849
4280
4300
4C
4A
2 2ot
2 204
4360
2 46C
2 464
4410
4430
10c
100
53C
530
6 307
6 307
500
500
900
900
4440
4700
801 95
239
Ę1
851 11
6300
45 00c
853
8531
6220
2320
rc728
95 415
7 678
17 71C
2 53e
50c
900
45 000
2820
45 00(
eoq
eqqgq
661 Ó
19 728
23 016
754 238
921
921 05
2710
59 000
59 000
59 000
92116
2310
39 080
39 080
39 080
92605
2710
2320
ogółem
000 00(
171 60C
3020
926
302 58{
370 00(
998 85i
1 000 00c
401 0
1
lrrl,ydatki
{6*110}'.
302 5Ba
6050
2330
w tyqr:
09ółeń
3 00c
1
661 0
6001 6
z tego:
Wydatki
13 000
2 538 913
5 174 785
19 728
23 016
23 016
19 728
13 000
704 105
iEl Ąx
13 000
103 593
20 24t
532 50ł
4 470 68(
Załącznik nr 6
do uchwały Nr Vl/59/201 5
Rady Powiatu w Olsztynie
zdnia29 czerwca 2015
Przychody i rozchody budżetu w 2015
K=1.- ka$ja
.Treść
L,p:
:::.:
ś:
::
r-
r.
Flań
,
20{51,r,
2
1
1.
Planowane dochody
108 994 832,22
2
Planowane wydatki
109 594 832,22
Deficyt (1-2)
-600 000,0c
l.:Ą
600 000,0c
Przychody ogółem:
7 617 016,0C
1
Kredyty
s 952
1 585 258,0C
2.
PoŻyczki
s e52
165 717,00
3.
PoŻyczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem ŚrodkÓw
pochodzących z budzetu UE
s 903
4
Spłaty pozyczek udzielonych
s 951
5.
Prywatyzacja majątku j.s.t.
6.
Nadwyzka budŻetu z lat ubiegłych
s 957
7
Cbligacje skarbowe
s 911
8.
lnne papiery wartoŚciowe
s
o
lnne Źrodła (wolne środki)
s 950
Rozchody ogółem
$ 94'1 do 944
e31
5 866 041,00
7 017 0'16,0C
:
1
Spłaty kredytow
s eez
6 882 660,0C
2
Spłaty poŻyczek
s ee2
134 356,0C
3.
Spłaty poŻyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
ŚrodkÓw pochodzacvch z budzetu UE
s e63
4.
Udzielone poŻyczki
s ee1
5.
Lokaty
s e94
6.
//yku p papierow WańoŚciowych
s eB2
7
//ykup obligacji
s e71
B.
Rozchody z tytułu innych rozliczen
s ees
Załącznik nr 7
do uchwały Nr Vl/59/20'15
:::L",XT:il":';:'J:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
kwota dotacji
Dział Rozdział
Lp.
2
1
s
N
aąwa zadania/podm
otu
[email protected],igto
W€l
r
4
3
i
.'
podrnioto\ryej
csloYYd
7
I
b
Dotar ;je dla podmiotów należą;ych do sektora finansów publicznych
urrolDoflnansowanie
Biskupiec
oEa
1
,)
l
851
'l
851
1
801
L.,,,
I
u,,,,
urroJ
Zakup aparatury
projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital
i sprzętu medycznego
-
Zzoz
74 000,0
Dobre Miasto
6220 Zakup materacy przeciwodleŻynowych dla pacjentóW ZZoZ
I
350 000,0
W Dobrym
45 00
Mieście
]
Dotar ;je dla podmiotów niezali :zanych do sektora finansów publicznych
2
l
3l
4
I
5
ul
851
7
852
853
8
l
I
10
12
13
14
854
l
l
l
l
I
15
I
854
I
18
I
I
l
19
900
,..0
]
zsło
Katolickie Liceum ogólnokształcące
uu'nu
L.uo
u,,nu
lr...l Wychowawczych,
I
|
I
I
I
uu.,,
,,,,
I
t
I
I
]
]
,
asłos
asłoł
W
Biskupcu
d|a Dorosłych w Wipsowle
1 500
ń
potrzeoy domÓW pomocy społecznej. placóWek opiekuńczorodzin zastępczych' usamodzielnionych WychowankÓw oraz
innych jednostek na terenie Powiatu olsŻtyńskie9o
20 000
WTZ - Po|skie stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym
1,,,.1 Koło w Biskupcu
- Polskie Stowarzyszenie
,'ro WTz
Koło w Dobrym Mieście
WTZ
l"rrl
I
I
na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłovvym
u, ,uo ool
I
_
stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych i lch Rodzin
W
49 320 00t
Olsztynku
zuoo
I
zsso
PubIiczny specjaIny Katolicki ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach
1
uno uun
oJ
4 352,OOl
I
asłoł I zsło
oŚrodek
asłrs l zsąol
I
l,;l
asłls
1,...1
noo,n
5 062.3
Promocja zdrowego stylu życia przy WykoŻystaniu walorów przyrodniczych Warmii
zbiórłJ zvwńsci
|
l,*,,
I
I
|
I
I
1 712,4
w Kruzach
l
sorso
I
I
l
sorzo
]
I
I 2540 Ntepubliczne Lo
I
,.1
,rl
aort
zsao
Publiczny specjalny Katolickj ośrodek Edukacyjno_Wychowawczy
I
I zaso
Lo',ro
I
1
I
aoroz
| "'"
l
11
I
I
I
I
,auo
;,
I
Rehabilitacyjno-Edukacyjno_Wychowawczy
!t]
Biskupcu
Udzielenie stypendiÓW absoIWentom gimnazloW' uc.niom s.xoł
ponadgimnazjalnych,
studentom pochodzącym z terenu PoWiatu oIsztyńskiego
W trudnej sytuac]i
osiągającym vvysokie Wyniki w nauce i znajdujących się
48 000,
materialnej
Udzielenie stypendióW absolwentom gimnazjów, uczniom szkoł
ponadgimnazjalnych, studentom mieszka.jącym na terenie PoWiatu olsztyńskiego'
osiągającym wysokie wyniki W nauce i zna.jdujących się W trudnej sytuacji
materialnej, będących repatriantami z terenÓW
Działania maiłce.'a1elńpowszócnnianie
i Wspieranie ochrony zwierząt
dziedZictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomoŚci ekologicznej
' ie9.!9!99'
I
W
25 000,0(
i
rqryĘlu olsztyńskiego
3 000,0(
Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacjj eko|ogicznąpopŻez
działania ochronne i zabezpie1ząąCe jednostek osP skierowane do dzieci i
młodzieŻy z terenu Powiatu olsztyńskiego
5 000,0(
lnne iaoania słuzące ocnroni" s.oowiska i gospodarki Wodnej' Wynikające z
zasady zrównoważonego rozwo.iu i polityki ekologicznej państwa _ ze szczególnym
uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoŻarowego
120 000,0(
Strona 1 z 2
1
?,:,
a
Ę
4
o
?
I
2360
lmpreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorsklch grup
teatraInych z terenu PoWiatu oIsztyńskiego
3 000,0(
21
2360
Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła
artystycznego z terenu Powiatu olsztyńskiego
6 000,0(
22
2360 popularyzację, promocję prezentację
i
dorobku grup chóralnych
,a
2360
20
921
921 05
lmpreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu
10 000,0(
organizacja imprez promujących l popularyzujących fo|klor i xulturę rJznycn
2 000,0(
narodowości
Działania lub impreza lub cykl lmprei o zasięgu co najmnieJ powiatowym ma1ąca
na celu wspieranie i upowszechnianie ku|tury i sztuki - ich twofzenie, prezentację
popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
24
2360
25
2360 Powiatu o|sztyńskiego oraz Utrzymanie
i
10 000.0(
lmpreza mająca na celu promocję działalnościorganizacji pozarządowych z terenl
i rozwó'| wspołpracy pomiędzy powiatem a
organizacjami pozarządowymi
lmpreze lub cykl Imprez Sportowo-rekreacyjnych
o zasĘgu co najmniej
2360 powiatowym
mają€ na celu podnoszenie aktywności ruchowej
5 000,0(
27
2360 Promocja i organizacja Spońu i rekreacji osób niepełnosprawnych
6 000,0(
28
2360
26
926
92605
3 000,0(
Wspieranie popularyzacji zasad bezpieczn€go
zachowania się na wodzie oraz
1 500,0(
ratownictwa i ochrony ludności
ogołem
0,0(
Slrona 2 z 2
5 633 283,0(
744 774,71