Zarządzenie nr 60/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. Rektora

Transkrypt

Zarządzenie nr 60/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. Rektora
Zarządzenie nr 60/2001
z dnia 26 listopada 2001 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie utworzenia
Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogika w Procesie Systemowego
Rozwoju Kadr Policji
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn, zm.) oraz Zarządzenia Rektora nr 53/2001 z dnia 24
września 2001 r. w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych i kursów specjalnych w
Uniwersytecie Śląskim, zarządza się, co następuje:
§1
1. Tworzy się w Wydziale Pedagogiki i Psychologii "Podyplomowe Studia
Kwalifikacyjne Pedagogika w Procesie Systemowego Rozwoju Kadr Policji", zwane
dalej "studiami."
2. Uczestnikami studiów mogą być funkcjonariusze policji oraz nauczyciele
poszczególnych szczebli kształcenia resortowego legitymujący się dyplomem ukończenia
studiów magisterskich.
§2
1. Zajęcia na studiach trwają dwa semestry, odbywają się systemem zaocznym i są
odpłatne.
2. Program studiów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Studiami kieruje kierownik powołany przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału
Pedagogiki i Psychologii.
§4
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1
grudnia 2001 r.
REKTOR
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Ostatnia modyfikacja strony: 01/22/2002 12:12:04

Podobne dokumenty