dr Zofia Zasacka Lista publikacji Ksiaki:

Transkrypt

dr Zofia Zasacka Lista publikacji Ksiaki:
dr Zofia Zasacka
Lista publikacji
Ksiażki:
- Wiedza o kulturze z elementami wiedzy o społeczeństwie. Poradnik metodyczny do nauki
przedmiotu. Warszawa 1994
- Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla
szkoły podstawowej w latach 1945-1990. Warszawa 2000
- Nastoletni czytelnicy. Warszawa 2008
Artykuły:
- Miedzy zasadą obowiązku a zasadą przyjemności. W: Ksiażka – prasa – wideo. Forum
Czytelnicze. Warszawa 1995, s. 21-26 (współaut. A. Franaszek)
- Różnorodność kulturowa w dobie globalizacji. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki
Narodowej” 2000, nr 3, s. 40-41
- Promowanie kultury czytelniczej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. „Biuletyn
Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2002, nr 3, s. 31
- Ekspansja piśmienności. „Biblioteka Analiz” 2003, nr 26, s.14-15
- Co czytają gimnazjaliści? W: Dziecko i książka. Materiały z ogólnopolskiej konferencji.
Biblioteka Narodowa 27-28 października 2003 r. Warszawa 2004, s. 82-91
- Piśmienność bez granic. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005, nr 3, s. 3943
- The Image of the Adolescent Reader. W: Literacy without Boundaries. Proceeding of the
14th European Conference on Reading. Ed. Gerry Shiel, Ivanka Stricevic, Rijana
Sabolovic-Krajina. Osijek 2007, s.138-144. Także wersja
elektroniczna:WWW.hcd.hr/datoteke/Zagreb_Conference_Proceeding.pdf
- Nastoletni czytelnicy. „Biblioteka w Szkole” 2007 nr 6
- Powieści Małgorzaty Musierowicz w lekturach gimnazjalistów. W: Moja Musierowicz. O
twórczości autorki „Jeżycjady”. Łódz 2008 s. 71-81
- Zagubieni w lekturze – czas wykorzystany czy stracony. W: Czas ukoi nas? Jakość _życia i
czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Red. nauk. Wojciech Muszyński. Toruń
2008
- Gimnazjaliści i książki. „Meritum” Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2008 nr 2
- Dlaczego czytamy powieści – kilka implikacji dla badaczy czytania dla przyjemności.
„Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 3 s. 81-93
- Nastoletni czytelnicy – podobieństwa i dystanse. Raport z badania czytelnictwa
gimnazjalistów Elbląga i powiatu elbląskiego. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida 2009
(ISBN: 978-83-61282-publikacja na CD)
- Doświadczenia czytelnicze elbląskich gimnazjalistów „Poradnik Bibliotekarza” 2010 nr 1 s.
3-7.
- Nastoletni czytelnicy – wspólnota symboliczna i społeczne dystanse. W: Czytanie,
czytelnictwo, czytelnik. Red. Anna Żbikowska-Migoń, Agnieszka Łuszpak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
- Czytelnictwo młodzieży, „Bibliotekarz” 2011, nr 1.
- Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów – biblioteki publiczne i szkolne
jako źródło czytanych książek. – Bibliotekarz Lubuski 2011 nr 1.
--
Od
codzienności
do
unikania
–
lektury
gimnazjalistów
„Poradnik
Bibliotekarza” 2011 nr 7
- Czytanie dla przyjemności – podobieństwa i dystanse wśród nastolatków. W:
Czas
wolny.
Mroczkowska
Refleksje,
dylematy,
perspektywy.
Red.
naukowa:
Dorota
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
-Chłopięce i dziewczęce sposoby czytania książek – z ogólnopolskich badań
czytelnictwa
nauczania.
gimnzjaklistów.
II
Międzynarodowy
W:
Sukces
Kongres
w
Edukacji
edukacji.
Personalizacja
Zróżnicowanej.
red.
M.
Skibińska, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 2011
Publikacje w Internecie
- Gimnazjalni czytelnicy książek i ich wybory lekturowe, „EBIB” 2011, nr 4 (122)
www.nowyebib.infobiuletyn
- Adolescent reading for pleasure W: Proceedings of 2nd Baltic Sea Reading Conference −
15th Nordic Reading Conference Edited by: Vuokko Kaartinen, Carita Kiili and Marita
Mäkinen w Turku, Finlandia (11-13 VIII 2010 http://www.parnet.fi/~finra/
- Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów – biblioteki publiczne i szkolne
jako źródło czytanych książek.
http://bibliotekarzlubuski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=
157:dowiadczenia-czytelnicze-gimnazjalistow&catid=35:artykuy&Itemid=54