Kurier 1080 - Kurier Bytowski

Komentarze

Transkrypt

Kurier 1080 - Kurier Bytowski
Mariot do przebudowy
Nie wszyscy bezdomni i osoby schorowane, których nie
staæ na utrzymanie lub wynajêcie mieszkania, mog¹ w
Bytowie znaleŸæ dla siebie jakiœ k¹t. I niestety nie zmieni
siê to w najbli¿szym czasie. Byæ mo¿e miasto wygospodaruje pomieszczenia, ale dopiero w 2015 r.
Jedynym miejscem dla tej grupy osób obecnie jest przepe³niony
i przestarza³y budynek socjalny
przy ul. Przemys³owej 38. W nim
te¿ znajduje siê otwarta od 1.10.
ogrzewalnia dla bezdomnych. Na terenie gminy Bytów mamy
teraz oko³o 30 bezdomnych. Z
ogrzewalni z regu³y korzysta oko³o 10 osób. Dlatego potrzeba nam
dodatkowych pomieszczeñ, w
których znaleŸliby siê pozostali
oraz osoby starsze, schorowane,
które nie s¹ w stanie zap³aciæ na-
wet za pobyt w domu pomocy
spo³ecznej - wyjaœnia kierownik
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bytowie, Urszula Porañska.
Jak mówi szefowa MOPS-u,
obecna ogrzewalnia nie daje
mo¿liwoœci prowadzenia terapii
z osobami uzale¿nionymi, nie
tylko tymi od alkoholu, ani te¿
socjalizacji. Poza tym budowa
nowego obiektu dla bezdomnych
sprawi³aby, ¿e czêœæ osób, które
teraz s¹ utrzymywane z gmin-
nych pieniêdzy w domach pomocy spo³ecznej, mog³aby siê do
niego przenieœæ. To by³oby o wiele tañsze.
Pomys³ dotyczy Przemys³owej
38. - Mamy ekspertyzê, która mówi, ¿e obiekt nadaje siê do rozbudowy. Myœlimy o dostawieniu
piêtra. Na górê chcielibyœmy
przenieϾ pokoje socjalne, a po
generalnym remoncie do³u tam
w³aœnie utworzyæ jednostkê, o
której myœli MOPS - t³umaczy
wiceburmistrz Andrzej Kraweczyñski.
W nowym domu dla bezdom-
nych mia³oby siê znaleŸæ 10 pokoi. 5 dwuosobowych dla starszych, chorych i niepe³nosprawnych oraz drugie tyle, ale ju¿
4-5-osobowych dla bezdomnych. Tak, by na jednego mieszkañca
przypada³o od 3 do 5 m2. Oprócz
tego w budynku powsta³oby coœ
na wzór kuchni, jadalnia, ³azienka oraz kilka pokoi socjalnych. A
wœród nich m.in. dy¿urka, pokój
dla personelu, lekarza lub pielêgniarki, toaleta oraz izolatka - wymienia U. Porañska.
Ale nie wiadomo, kiedy budynek przy ul. Przemys³owej zostanie przebudowany. - Jeœli w
przysz³orocznym bud¿ecie pojawi¹ siê pieni¹dze na dokumentacjê, to tematem zajmiemy siê za
kilka miesiêcy. Jednak dopiero
po przygotowaniu projektu przebudowy zaczniemy szukaæ œrodków na sam¹ inwestycjê - wyjaœnia A. Kraweczyñski.
M.T.
Bardziej ambulans ni¿ radiowóz
Choæ z zewn¹trz
wygl¹da jak normalny policyjny
bus, w œrodku ma
defibrylator i deskê ortopedyczn¹.
To pierwsze takie
auto w bytowskiej
komendzie policji.
Do nas trafi³o dziêki
œrodkom
europejskim. - Jego wyposa¿enie oraz dostosowana
konstrukcja
sprawiaj¹, ¿e mo¿liwe bêdzie bezpieczne
oznakowanie miejsca zdarzenia, jak
równie¿ udzielenie
profesjonalnej
pomocy
przedmedy-
cznej - mówi oficer
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Micha³ Gawroñski.
Na wyposa¿eniu
nowego auta znalaz³ siê automatyczny defibrylator,
który na podstawie analizy stanu
poszkodowanego
samoczynnie uruchomi impuls elektryczny do pobudzenia
serca
lub te¿ poda ko-
To pierwszy taki pojazd na wyposa¿eniu bytowskiej komendy policji.
munikat o koniecznoœci prowadzenia resuscytacji przez ratownika. Dodatkowo na wyposa¿eniu pojazdu znalaz³y siê m.in.
zestaw znaków, oœwietlenie
miejsca zdarzenia, lampy pulsacyjne, pacho³ki, urz¹dzenia pomiarowe, parawan do oglêdzin i
walizka medyczna. Œrodek furgonu jest tak przygotowany, ¿e
mo¿e s³u¿yæ jako mobilne biuro
u³atwiaj¹ce sporz¹dzanie funkcjonariuszom
dokumentacji
s³u¿bowej. - Nasi policjanci zostali ju¿ przeszkoleni z obs³ugi
tego pojazdu, który z pewnoœci¹
bardzo dobrze sprawdzi
siê w naszej
pracy - dodaje
M. Gawroñski.
B.K.
2
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
W TUCHOMIU
W BYTOWIE
CMS spó³dzielni¹
By siê nie rozpad³o
Niebawem Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu mo¿e przestaæ s³u¿yæ miejscowej kulturze. Gmina, która jest w³aœcicielem obiektu, zamierza oddaæ go
tworz¹cej siê spó³dzielni socjalnej.
Na pocz¹tku ubieg³ego tygodnia
w Tuchomiu odby³o siê spotkanie
zorganizowane przez Pomorsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego i
miejscowy samorz¹d. - PARR wesprze
11
nowo
za³o¿onych
spó³dzielni socjalnych. Ka¿demu z
ich cz³onków przeka¿e m.in. po 20
tys. z³ pomocy. Dodatkowo przez
pierwsze 6 miesiêcy te nowe podmioty otrzymaj¹ na funkcjonowanie po 1,3 tys. z³ na ka¿dego cz³onka. Po pó³ roku kwota ta zredukowana zostanie do 1 tys. z³. Oprócz
wsparcia finansowego spó³dzielnia
rozpoczynaj¹ca dzia³alnoœæ otrzyma doradcê, który pomo¿e w prowadzeniu biznesu. Pojawi³ siê pomys³, aby spó³dzielnia za³o¿ona
przez 5 mieszkañców naszej gminy
poprowadzi³a Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu mówi wójt Tuchomia, Jerzy Lewi
Kiedrowski.
Propozycjê powierzenia spó³dzielcom prowadzenia hotelu z salami
konferencyjnymi poparli ju¿ miejscowi radni. - Dotychczasowej dyrektorce koñczy siê kadencja.
Gminny Oœrodek Kultury ma doœæ
w³asnych zadañ. Uznaliœmy, ¿e dobr¹ form¹ prowadzenia CMS-u by³aby spó³dzielnia socjalna. Byæ mo¿e jej cz³onkowie znaleŸliby ciekawy pomys³ na funkcjonowanie obiektu. Przekazalibyœmy go w u¿yczenie z zapisem, ¿e wszelkie poniesione nak³ady na wyposa¿enie lub
modernizacjê bêd¹ zaliczane na poczet czynszu - mówi wójt Tuchomia.
Ostatecznych deklaracji osób
chêtnych do przyst¹pienia do
spó³dzielni socjalnej jeszcze nie
ma. Powodzenie projektu zale¿y
te¿ od przyznania wsparcia przez
PARR. Ostateczny termin sk³adania wniosków mija 4.11.
W.R.
Pracownicy bytowskiego zarz¹du melioracji remontuj¹
próg wodospadu na Bytowie poni¿ej ul. M³yñskiej.
- By³ ju¿ w bardzo z³ym stanie,
praktycznie siê rozpada³. Poprawiamy te¿ œcianê od strony Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - mówi zastêpca kierownika
bytowskiego oddzia³u Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
Województwa Pomorskiego, Janusz Miko³ajczyk. Remont jest
czêœci¹ prac konserwacyjnych
przy rzece. - To w zasadzie taka
kosmetyka, by rzeka p³ynê³a
swoim korytem, a nie rozbryzgiwa³a siê w tym miejscu na boki. Dodatkowo murek przy progu
wzmocniliœmy stalowym zbrojeniem - t³umaczy J. Miko³aczyk.
M.T.
Oprócz remontu betonowego progu ZMiUW w najbli¿szym czasie zajmie siê obkaszaniem skarp i hakowaniem
czêœci roœlinnoœci Bytowy w okolicach Niedarzyna (gm. Borzytuchom).
Oszczêdniej, to i wiêcej
Filmy w 3D ju¿ wkrótce bêdziemy mogli ogl¹daæ w bytowskim kinie.
Podlegaj¹cy Gminnemu Oœrodkowi Kultury w Tuchomiu CMS jest miejscem organizacji konferencji, wystaw i spotkañ.
W GMINIE STUDZIENICE
Odetn¹ i przepompuj¹
W tym roku skoñcz¹ siê k³opoty w³aœcicieli najni¿ej po³o¿onych gospodarstw domowych w Studzienicach.
Dziœ, przy ka¿dej wiêkszej ulewie, dr¿¹ o swoje mienie w
obawie przed zalaniem wod¹ i fekaliami.
Na ostatniej sesji Rady Gminy
Studzienice 24.10. radni wprowadzili zmiany do tegorocznego bud¿etu, rezerwuj¹c œrodki na modernizacjê gminnej sieci kanalizacyjnej w Studzienicach. Obecnie
przed przelaniem siê œcieków broni¹ zasuwy na kolektorze. Ale to
nie zawsze wystarcza i zmusza
mieszkañców do œledzenia prognozy pogody i czuwania na wypadek
wiêkszych ulew. - Ta sytuacja
trwa od kilku lat. W tym roku w
bud¿ecie uda³o siê wygospodarowaæ dodatkowe œrodki. Chcemy
zmodernizowaæ sieæ tak, aby skoñ-
czy³y siê wszystkie uci¹¿liwoœci deklaruje wójt Studzienic, Bogdan
Ryœ. Jeszcze w tym miesi¹cu Gmina wy³oni w przetargu firmê, która wykona wszystkie prace. Prawdopodobnie dwie z najni¿ej
po³o¿onych posesji zostan¹ odciête
od dotychczasowej nitki kolektora
i pod³¹czone do nowej ma³ej przepompowni, któr¹ zainstalujemy
na naszej posesji przy jeziorze mówi B. Ryœ.
Prace maj¹ siê zakoñczyæ do
grudnia. Ich koszt to kilkadziesi¹t
tys. z³.
W.R.
22.10. rozstrzygniêto przetarg
na firmê, która zajmie siê cyfryzacj¹ zamkniêtego w lutym kina. Jedyn¹ ofertê z³o¿y³a firma dcinex
Polska sp. z o.o. z £odzi. Mimo ¿e
wczeœniej koszt nowego cyfrowego
projektora szacowaliœmy na ok.
400 tys. z³, ostatecznie zap³acimy
za niego zaledwie 307 tys. z³. W zale¿noœci od tego, co jeszcze trzeba
bêdzie wymieniæ, zaoszczêdzimy
prawdopodobnie co najmniej kilkadziesi¹t tys. z³ - mówi Marian
Gospodarek, dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury. 175 tys. z³ na
nowy projektor wy³o¿y Polski Instytut Sztuki Filmowej. Resztê
BCK pokryje z kredytu, który zaci¹gn¹³ w Banku Spó³dzielczym
na 4 lata.
Oprócz cyfrowego projektora dcinex Polska dostarczy m.in. okulary
wielokrotnego u¿ytku do ogl¹dania
filmów 3D, komputer z oprogramowaniem steruj¹cym projektorem
czy materia³y potrzebne do czyszczenia sprzêtu i okularów. - Za
kilka dni przyjad¹ do nas przedstawiciele firmy, by sprawdziæ, czy
jeszcze coœ kupiæ lub wymieniæ.
Najprawdopodobniej trzeba bêdzie
Mimo ¿e nie produkuje siê ju¿ filmów na taœmach, BCK nadal zamierza korzystaæ ze starych projektorów, np. prowadz¹c klub filmowy.
poprawiæ wentylacjê w pomieszczeniu, w którym znajdzie siê projektor. Nie wiem te¿, czy ekran nadaje
siê do wyœwietlania filmów 3D. Za
dodatkowe rzeczy tak czy inaczej
zap³acimy z pieniêdzy, które ju¿ zaoszczêdziliœmy - mówi M. Gospodarek.
Kino „Albatros” nie zmieni swojej nazwy. Byæ mo¿e BCK zdecyduje siê jednak na stworzenie nowego logo kina. - Ale nad tym zastanowimy siê dopiero, gdy ustalimy
z dcinex Polska harmonogram
prac. W umowie na kupno projektora jest te¿ zapis, ¿e firma ma obowi¹zek przeszkoliæ naszych pra-
cowników, by samodzielnie obs³ugiwali urz¹dzenie. Na pewno te¿
zatrudnimy minimum dwie osoby.
Jeden cz³owiek to za ma³o. Pamiêtamy równie¿ o panu Zagdanie,
który wczeœniej prowadzi³ kino t³umaczy dyrektor BCK.
Pierwszy seans w reaktywowanym kinie byæ mo¿e ju¿ w listopadzie. - Jeœli jednak oka¿e siê, ¿e nie
uda nam siê podpisaæ odpowiedniej umowy z którymœ z dystrybutorów filmów, to zrobimy wszystko, by kino dzia³a³o jeszcze przed
Bo¿ym Narodzeniem - zapewnia
M. Gospodarek.
M.T.
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
Chodnik i nowy asfalt
przy okazji rur
Kanalizacja £¹kiego w gminie Lipnica zbli¿a siê do finiszu. Wykonawca rozpocz¹³ ju¿ naprawê zniszczonego
przy tej okazji asfaltu. Nie wszyscy s¹ jednak przekonani, ¿e nawierzchnia przywrócona zostanie do stanu poprzedniego.
Od kilku miesiêcy trwaj¹ prace
przy budowie kolektora, który po³¹czy £¹kie z gminn¹ sieci¹ kanalizacyjn¹. Budowa przy³¹czy do
budynków wymaga³a usuniêcia
czêœci nawierzchni asfaltowej na
drodze powiatowej biegn¹cej przez
wieœ. Od kilku tygodni przejazd
przez miejscowoœæ przypomina³
przeprawê przez teren budowlany.
Umowa z wykonawc¹, firm¹
Eko-Instal ze Studzienic, przewidywa³a przywrócenie nawierzchni
drogi do stanu sprzed inwestycji.
Kilkanaœcie dni temu ruszy³a naprawa. - Na d³ugo to nie starczy.
Na w³asne oczy widzia³em, jak
pracownicy szufl¹ zasypali dziurê
asfaltem i przydeptali nog¹. Taka
nawierzchnia ma jakieœ 2 cm gruboœci. Przejedzie kilka samochodów i znów bêdzie dziura - skar¿y³
siê na sesji 18.10. radny Gerard
Lemañczyk. - W takim razie trzeba
pojechaæ i sprawdziæ, czy naprawa
jest wykonywana zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ - zaproponowa³
przewodnicz¹cy Rady Gminy,
Wojciech Megier.
Po kilku dniach sprawa siê wyjaœni³a. - To by³ tylko wstêp do wy-
lania w³aœciwej nawierzchni. W
ubieg³ym tygodniu zakoñczono
wiêkszoœæ prac. Wygl¹da to dobrze. Nie ma co oczekiwaæ, ¿e nowa
nawierzchnia bêdzie grubsza od
starej. Umowa przewidywa³a jedynie przywrócenie stanu pierwotnego - mówi wójt Lipnicy, Andrzej
Lemañczyk.
Mieszkañcy £¹kiego mog¹ jednak liczyæ na dodatkowe elemen-
ty infrastruktury. - Oprócz naprawy nawierzchni wzd³u¿ powiatówki u³o¿ono odcinek nowego chodnika oraz wykonano zatoczkê autobusow¹. Zarz¹d Dróg Powiatowych przy okazji zleci³ poszerzenie
jezdni na zakrêcie w stronê Borzyszkowych - mówi A. Lemañczyk.
Jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele samorz¹du spotkaj¹
siê z wykonawc¹ w sprawie odbioru inwestycji. - Z tego co
wiem, czêœæ nieruchomoœci ju¿ zosta³a pod³¹czona i œcieki p³yn¹.
Ca³a inwestycja zostanie odebrana jeszcze w listopadzie - mówi A. Lemañczyk.
W.R.
W koñcu z nawierzchni¹
Na ca³ej d³ugoœci ul. Zwyciêstwa pojawi³a siê pierwsza
warstwa asfaltu. Prace maj¹ zakoñczyæ siê jeszcze w
tym tygodniu.
Termin zakoñczenia prac przy przebudowie ul. Zwyciêstwa mija dziœ
(31.10.). Natomiast oficjalne otwarcie przebudowanej drogi zaplanowano
na 8.11.
- W sumie pojawi¹ siê dwie warstwy asfaltu. Ta druga, przynajmniej wed³ug zapewnieñ wykonawcy, 31.10., czyli w dniu, gdy
mija termin realizacji inwestycji.
Reszta prac w zasadzie jest ju¿ gotowa. Pozosta³a tylko kosmetyka i
ewentualne porz¹dki - mówi Izabela Trojañska, kierownik wydzia³u inwestycji i infrastruktury
Urzêdu Miejskiego w Bytowie, zapewniaj¹c, ¿e nic nie wskazuje na
to, by oddanie przebudowanej ul.
Zwyciêstwa mia³o siê odsun¹æ w
czasie. - Nie mieliœmy te¿ ¿adnych
sygna³ów ze strony mieszkañców,
¿e coœ jest nie tak - t³umaczy I. Trojañska.
Przebudowa drogi biegn¹cej
przez najwiêksze bytowskie osiedle kosztowa³a 1,441 mln z³, czyli
500 tys. z³ mniej ni¿ pocz¹tkowo
zak³adano. Inwestycj¹ zajmowa³a
siê firma Pol-Dróg z Gdañska.
Oprócz asfaltu i chodników przy
skrzy¿owaniu ul. Zwyciêstwa z ul.
Gdañsk¹ pojawi³ siê te¿ nowy parking.
M.T.
Zabrak³o chêtnych
Przesunie siê termin przebudowy drogi w Gostkowie.
Wykonawca kanalizacji w £¹kiem w ramach prac zwi¹zanych z odtworzeniem nawierzchni drogi, zniszczonej podczas wykopów pod kolektor,
wykona³ m.in. now¹ zatoczkê autobusow¹ i chodnik.
W STUDZIENICACH
Odda³ mandat radnego
Rada Gminy Studzienice od ubieg³ego tygodnia funkcjonuje w okrojonym sk³adzie. Z mandatu radnego zrezygnowa³ Rafa³ Lepak z Ugoszczy.
Rezygnacja z mandatu do biura
Rady Gminy wp³ynê³a 17.10., na
tydzieñ przed kolejn¹ sesj¹ Rady
Gminy Studzienice. - Radny z³o¿y³
pismo, w którym informuje o rezygnacji z mandatu z przyczyn
osobistych i dziêkuje cz³onkom Rady za dotychczasow¹ wspó³pracê.
Nie wspomina o szczegó³ach swojej decyzji - mówi wójt Studzienic,
Bogdan Ryœ. Po odczytaniu na sesji 24.10. listu przez przewodnicz¹cego Aleksandra Silutê, radni
wiêkszoœci¹ g³osów, przy jednym
wstrzymuj¹cym siê, stwierdzili
wygaœniêcie mandatu swojego ko-
3
legi. Uchwa³ê wys³ano do wojewody i komisarza wyborczego w
S³upsku. - Chocia¿ do koñca kadencji Rady pozosta³ niespe³na
rok, zgodnie z prawem musimy
przeprowadziæ wybory uzupe³niaj¹ce. O konkretnych terminach poinformuje nas komisarz w kalendarzu wyborczym. Ma na to trzy
miesi¹ce. Dlatego wybory uzupe³niaj¹ce odbêd¹ siê najprawdopodobniej dopiero na pocz¹tku
przysz³ego roku - mówi B. Ryœ.
Nieplanowane g³osowanie czeka
jedynie mieszkañców okrêgu wyborczego w Ugoszczy. Wrzucaj¹c
g³osy do urny, uzupe³ni¹ sk³ad Rady o jednego z trzech swoich przedstawicieli.
Jak uda³o nam siê dowiedzieæ,
do s¹du wp³yn¹³ akt oskar¿enia
przeciwko radnemu R. Lepakowi.
Bytowska prokuratura prowadzi³a bowiem od lipca postêpowanie
w sprawie nieprzestrzegania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków. - Ustaliliœmy, ¿e osoba ta
z³ama³a tê ustawê odprowadzaj¹c
do ogólnej kanalizacji olej opa³owy
- wyjaœnia prokurator rejonowy w
Bytowie, Ryszard Krzemianowski.
Gdyby dosz³o do skazania, radny i
tak musia³by rozstaæ siê z mandatem.
W.R., B.K.
- Chodzi o tê prowadz¹c¹ do koœcio³a. Planowaliœmy wylanie 160
m asfaltem i zrobienie nowych
chodników z kostki betonowej.
Oprócz tego pod drog¹ mia³o siê
pojawiæ przejœcie na kanalizacjê
deszczow¹ - wyjaœnia Izabela Trojañska, kierownik wydzia³u inwestycji i infrastruktury Urzêdu
Miejskiego w Bytowie. - 28.10. min¹³ termin sk³adania ofert, ale nie
znalaz³ siê ¿aden chêtny do wykonania prac. Teraz zastanawiamy
siê, czy znowu og³aszaæ przetarg,
czy mo¿e spróbowaæ w inny sposób
W KILKU S£OWACH
• Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Edwarda Muchy zajmie siê w
tym roku zimowym utrzymaniem dróg
na terenie gminy Ko³czyg³owy. Firma
wygra³a przetarg na odœnie¿anie w
dwóch rejonach sk³adaj¹c najni¿sze
oferty. W rejonie £ubna cena wyniesie
103 z³ za godzinê pracy sprzêtu, a w
Ko³czyg³owach 140 z³. Warunkiem
udzia³u w przetargu by³o posiadanie
przynajmniej dwóch wyposa¿onych w
p³ugi pojazdów o mocy 120 KM.
znaleŸæ wykonawcê - t³umaczy I.
Trojañska. Najprawdopodobniej
przyczyn¹, ¿e nikt siê nie zg³osi³,
jest to, ¿e firmy budowlane maj¹
bardzo du¿o pracy przy innych inwestycjach. - Tak przypuszczamy,
ale oczywiœcie pewnoœci nie ma. Po
prostu akurat jest sezon na tego rodzaju roboty i firmy budowlane
nie nad¹¿aj¹. O tym, w jaki sposób
poszukamy wykonawcy, poinformujemy za jakiœ czas - koñczy I.
Trojañska.
Koszt przebudowy czêœci drogi po
po³owie ma pokryæ dofinansowanie z
Urzêdu Miejskiego oraz Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
M.T.
• Na wniosek mieszkañców Urz¹d
Gminy Lipnica w poniedzia³ki wyd³u¿a godziny urzêdowania. Tego
dnia petenci bêd¹ przyjmowani od
godz. 8.00 do 16.00.
• Na najbli¿szej sesji Rady Gminy Borzytuchom, która odbêdzie
siê 6.11., radni zajm¹ siê uchwalaniem po³¹czenia gminnej biblioteki z domem kultury. Jedn¹ z proponowanych nazw nowej instytucji jest Biblioteka i Gminny Oœrodek Kultury.
4
AKTUALNOŒCI
Resztki, ale spokoju nie daj¹
Choæ sezon na owady zbli¿a siê ku koñcowi, te wci¹¿ daj¹ siê we znaki. Mieszkaniec Zapcenia, pozbywaj¹c siê
ich na w³asn¹ rêkê, niechc¹cy wywo³a³ po¿ar na poddaszu swojego budynku.
W niedzielê 27.10. stra¿acy otrzymali zg³oszenie o pal¹cym siê
budynku mieszkalnym w Zapceniu (gm. Lipnica). Na ratunek ruszyli miejscowi ochotnicy, a tak¿e
zastêpy z Lipnicy, Borzyszkowych
i zawodowy z Bytowa. - Stra¿acy
w sprzêcie ochraniaj¹cym drogi
oddechowe weszli na poddasze,
gdzie znajdowa³o siê Ÿród³o ognia
i panowa³o najwiêksze zadymienie. Podali pr¹d wody, który okaza³ siê wystarczaj¹cy, aby ugasiæ
p³omienie. Wtedy zaczêli sprawdzaæ i rozmawiaæ z w³aœcicielem,
jak dosz³o do zapalenia - wyjaœnia zastêpca Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
KRONIKI
• 25.10. w okolicach Pomyska Wielkiego (gm. Bytów) kierowca Opla potr¹ci³ dzika, który wbieg³ na jezdniê.
• 25.10. po po³udniu na ul. Derdowskiego w Bytowie kierowca BMW, cofaj¹c, uderzy³ w Renault, po czym odjecha³ z miejsca zdarzenia. Policjanci
ustalili œwiadków i wyjaœniaj¹ okolicznoœci kolizji.
• 26.10. rano dy¿urny bytowskiej komendy policji otrzyma³ zg³oszenie, ¿e
w okolicach Z¹binowic (gm. Bytów) w
rowie le¿y Volkswagen. Jak wstêpnie
ustalili policjanci, samochodem najprawdopodobniej kierowa³ 22-letni
mieszkaniec gminy Studzienice. Mê¿czyzna w chwili zatrzymania by³ nietrzeŸwy. W organizmie mia³ ponad 2
promile alkoholu. Dodatkowo okaza³o
siê, ¿e posiada zakaz kierowania pojazdami do 2016 r. Sprawa trafi do s¹du.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeŸwoœci w okresie obowi¹zywania s¹dowego zakazu
kierowania pojazdami grozi mu kara
pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
• 26.10. przed po³udniem kieruj¹cy
Audi, wyje¿d¿aj¹c z ul. M³yñskiej w ul.
Wojska Polskiego w Bytowie, nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i zderzy³ siê z Volvo. W zdarzeniu nikt nie
ucierpia³. Sprawca kolizji zosta³ ukarany 300-z³otowym mandatem.
• 26.10. przed po³udniem na ul. Koœciuszki w Bytowie policjanci zatrzymali do kontroli Volkswagena. Okaza³o siê, ¿e 38-letni kierowca posiada zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Po zakoñczonym przez policjantów postêpowaniu sprawa trafi do
s¹du. Za niestosowanie siê do s¹dowego zakazu grozi mê¿czyŸnie kara pozbawienia wolnoœci do 3 lat.
• 26.10. po po³udniu na drodze BrzeŸno Szlacheckie - Wierzchocina (gm.
Lipnica) kierowca Volkswagena na zakrêcie nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków drogowych, zjecha³ do rowu i
dachowa³. W zdarzeniu nikt nie ucierpia³. Kierowca za spowodowanie zagro¿enia w ruchu drogowym zosta³ ukarany 300-z³otowym mandatem.
• 27.10. wieczorem na drodze Unichowo - No¿yno (gm. Czarna D¹brówka)
dosz³o do kolizji Renault i Dacii. Poli-
nej w Bytowie, Stefan Pituch. Okaza³o siê, ¿e gospodarz zajmuje
siê amatorsko pszczelarstwem, a
na poddaszu gromadzi³ ramki do
uli. Jakiœ czas temu zauwa¿y³ jednak, ¿e zagnieŸdzili siê tam równie¿ nieproszeni goœcie. - Postanowi³ siê z nimi rozprawiæ za pomoc¹ dymu, jednak gdzieœ musia³a
pojawiæ siê iskra i dosz³o do zapalenia siê ramek. W³aœciciel pocz¹tkowo usi³owa³ sam ugasiæ po¿ar, ale obawiaj¹c siê, ¿e nie podo³a, wezwa³ pomoc - dodaje S. Pituch.
Straty po po¿arze oszacowano
na 4 tys. z³.
B.K.
cjanci ustalili, ¿e obaj kierowcy nie
zachowali szczególnej ostro¿noœci
podczas wymijania, w wyniku czego
dosz³o do zderzenia pojazdów lusterkami. Kierowcy byli trzeŸwi. Obaj zostali ukarani mandatami w wysokoœci 300 z³.
• 27.10. wieczorem na drodze £ubno
- £obzowo (gm. Ko³czyg³owy) kierowca Forda potr¹ci³ dzika, który wbieg³
na jezdniê.
• 28.10. rano na ul. Lêborskiej w Bytowie kierowca ciê¿arowego Iveco,
skrêcaj¹c, naczep¹ uszkodzi³ zaparkowany pojazd. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem.
• 28.10. w po³udnie na ul. Wybickiego w Bytowie kieruj¹ca samochodem
Kia w³¹czaj¹c siê do ruchu, nie
ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu i
zderzy³a siê z prawid³owo jad¹cym
Renault. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.
47-letnia sprawczyni kolizji przyjê³a
220 z³ mandatu.
• 28.10. po po³udniu w Trzebiatkowej (gm. Tuchomie) policjanci kontrolowali kierowcê Opla. Okaza³o siê,
¿e 50-latek jest nietrzeŸwy. Mê¿czyzna w organizmie mia³ 1,4 promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeŸwoœci grozi
mu kara pozbawienia wolnoœci do 2
lat.
• 29.10. w po³udnie na skrzy¿owaniu ulic Przemys³owej, Wybickiego i
Ceynowy w Bytowie zderzy³y siê
Opel i Subaru. Jak ustalili policjanci,
kolizjê spowodowa³a kieruj¹ca Oplem, która nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu. Kobieta za pope³nione wykroczenie zosta³a ukarana
220-z³otowym mandatem.
• 30.10. w nocy na drodze Rekowo Udorpie (gm. Bytów) kieruj¹ca Nissanem wjecha³a do rowu. Kobieta
najprawdopodobniej zasnê³a. 64-latka by³a trzeŸwa. Za pope³nione wykroczenie zosta³a pouczona.
***
• 23.10. w jednym z budynków przy
ul. M. D¹browskiej w Bytowie zapali³a siê sadza w przewodzie kominowym.
• 23.10. w M¹drzechowie (gm. Bytów) stra¿acy usuwali gniazdo os.
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
Zagro¿enie by³o spore
Prawdopodobnie zapalenie siê oparów oleju spowodowa³o eksplozjê w jednym z zak³adów w Ko³czyg³owach.
Tylko szybka i sprawna akcja stra¿aków zapobieg³a katastrofie.
PóŸnym popo³udniem w poniedzia³ek 28.10. w Ko³czyg³owach
rozleg³ siê g³os syren. - By³o ju¿
szaro. Przez okno zauwa¿y³em
b³ysk nad zak³adem drzewnym.
Potem ³una siê zmniejszy³a, a na
miejscu pojawi³o siê kilka wozów
stra¿ackich - opowiada jeden z
mieszkañców Ko³czyg³ów. - O
godz. 15.50 otrzymaliœmy zg³oszenie, ¿e pali siê komputer sterowania piecem w zak³adowej kot³owni. Na miejsce natychmiast
rozdysponowane zosta³y jednostki z Ko³czyg³ów, £ubna oraz
dwa zastêpy z Bytowa, w tym jeden ratownictwa chemicznego mówi zastêpca Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Bytowie, Stefan Pituch.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e pali
siê w pobli¿u pieca. - Nie by³ to jednak tradycyjny piec. Ciecz¹ wyrównuj¹c¹ nie by³a woda, a olej syntetyczny w dwóch zbiornikach. Jeden z nich umieszczono w³aœnie w
kot³owni, a drugi na dachu. Osoba
odpowiedzialna za opalanie zauwa¿y³a, ¿e coœ niedobrego dzieje
siê z ciœnieniem w piecu, jednak
zanim zd¹¿y³a kogoœ zaalarmowaæ, dosz³o do wybuchu - wyjaœnia
S. Pituch. Poszkodowanemu pracownikowi z pomoc¹ przyszed³ dozorca zak³adu. Obaj mê¿czyŸni zostali lekko poparzeni. Jednego pogotowie zabra³o do szpitala, drugi
po opatrzeniu na miejscu móg³
wróciæ do domu. Dziêki sprawnej
akcji stra¿aków uda³o siê ugasiæ
p³on¹cy sprzêt i obni¿yæ temperaturê oleju tak, by nie dosz³o do rozszczelnienia pojemników. - W kot³ach znajdowa³o siê kilka tysiêcy
litrów oleju. Akcja by³a bardzo
trudna, a zagro¿enie spore. Z miejscem po¿aru s¹siadowa³a bowiem
hala do klejenia, gdzie sk³adowane s¹ rozmaite ³atwopalne materia³y - wyjaœnia S. Pituch. - Przypuszczamy, ¿e przyczyn¹ by³o zapalenie siê oparów oleju. Prawdopodobnie zaczê³y siê one wydobywaæ ze zbiornika umieszczonego
na dachu budynku. W zetkniêciu z
iskr¹ kominow¹ dosz³o do zapalenia siê i niewielkiej eksplozji - wyjaœnia stra¿ak.
Straty po po¿arze oszacowano
na 12 tys. z³, uratowano zaœ mienie warte 1 mln z³.
B.K.
Bezpieczniej do szko³y
Pierwszoklasiœci ze szkó³
naszego powiatu otrzymali
odblaskowe kamizelki. Akcja „Jestem widoczny, jestem bezpieczny!” to wspólne przedsiêwziêcie policjantów oraz firmy Drutex.
250 pierwszoklasistów odblaskowe kamizelki za³o¿y³o wspólnie
w czwartek 24.10. na bytowskim
rynku. - Jesieñ i zima to czas, kiedy piesi na drogach s¹ ma³o widoczni. Szczególnie nara¿one na potr¹cenia przez pojazdy s¹ ma³e
dzieci, które dopiero staj¹ siê uczestnikami ruchu - mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego
Policji w Bytowie, Micha³ Gawroñski. By zadbaæ o bezpieczeñstwo
maluchów policjanci zainicjowali
akcjê „Jestem widoczny, jestem
bezpieczny!”. - Ide¹ przedsiêwziêcia by³o zapewnienie wszystkim
pierwszoklasistom z powiatu by-
Odblaskowe kamizelki otrzymali wszyscy uczniowie pierwszych klas ze
szkó³ ca³ego powiatu.
towskiego odblaskowych kamizelek, które sprawi¹, ¿e uczniowie
bêd¹ widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego - dodaje
policjant. W kolejnych dniach poli-
cjanci pojawili siê równie¿ w pozosta³ych szko³ach powiatu, gdzie
przekazali kamizelki. Ich fundatorem jest bytowska firma Drutex.
B.K.
Ros³y sobie w polu
14 dorodnych krzaków konopi indyjskich zabezpieczyli
bytowscy kryminalni. W ich rêce wpad³ te¿ w³aœciciel
uprawy.
W jaki sposób bytowscy kryminalni ustalili, ¿e 27-letni mê¿czyzna uprawia konopie indyjskie, policja nie chce zdradzaæ. - Mê¿czyzna kupi³ nasiona konopi i zasia³ je
na polu. Policjanci przeprowadzili
oglêdziny miejsca, w którym ros³y
roœliny. Zabezpieczyli 14 krzaków
- mówi oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie,
Micha³ Gawroñski. 27-latek zosta³
zatrzymany. Œledczy przedstawili
mu zarzuty uprawiania konopi.
Prokurator wobec mê¿czyzny zastosowa³ dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Po zakoñczonym postêpowaniu sprawa zostanie przekazana do s¹du, który
zdecyduje o jego dalszym losie.
Za uprawianie tych roœlin grozi
mu kara pozbawienia wolnoœci do
3 lat.
B.K.
27-latek konopie uprawia³ na polu.
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
5
W BYTOWSKICH SZKO£ACH
Trudne dojrzewanie gimnazjalistów
Postawieniem zarzutu naruszenia nietykalnoœci i skierowaniem sprawy do s¹du rodzinnego i nieletnich zakoñczy³a siê bójka dwóch gimnazjalistek z Bytowa.
Kilka dni temu Bytów obieg³a
informacja o bójce dwóch gimnazjalistek. Krótko po jednej z lekcji,
dy¿uruj¹ca na szkolnym boisku
nauczycielka Gimnazjum nr 1 w
Bytowie zauwa¿y³a, ¿e spora grupa uczniów wychodzi poza teren
szko³y. M³odzie¿ kierowa³a kroki
w stronê pobliskiego parku jordanowskiego. Nauczycielka natychmiast powiadomi³a o tym szkolnego pedagoga. Ten chwyci³ kurtkê i
pobieg³ za uczniami. Gdy doszed³
do parku, na miejscu zobaczy³
grupê gimnazjalistów œmiej¹cych
siê i kibicuj¹cych jak na zawodach. Stali wokó³ dwóch dziewcz¹t, z których jedna le¿a³a na ziemi, a druga kopa³a j¹ po ca³ym
ciele. Okaza³o siê, ¿e to bijatyka
kole¿anek. Jak by tego by³o ma³o,
ca³¹ akcjê zaplanowa³y ponoæ
wczeœniej. Pedagog rozdzieli³
dziewczyny i zaprowadzi³ do dy-
rektorki szko³y.
Nastêpnego dnia rano o sprawie
poinformowano policjê. - Uczennicom na szczêœcie nic siê nie sta³o.
Poniewa¿ ciê¿ko mówiæ o tym, kto
tu jest ofiar¹, a kto wywo³a³ bójkê,
zastosowaliœmy wobec nastolatek
naganê dyrektora. Zostanie im te¿
obni¿ona ocena z zachowania - mówi Miros³awa Dawidowska, dyrektorka Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Bójki zdarza³y siê ju¿ wczeœniej, ale
nigdy nie s³yszeliœmy, aby by³y umawiane - dodaje dyrektorka.
Oprócz szkolnych kar jedna z
uczestniczek zajœcia trafi przed
s¹d rodzinny i nieletnich. - Na
podstawie filmiku, który nagra³
jeden z uczniów, postawiliœmy jej
zarzut naruszenia nietykalnoœci
cielesnej drugiej z dziewczyn. Oprócz tego odpowie te¿ za groŸby
karalne, które kierowa³a pod adresem ofiary przez telefon komórkowy - mówi Micha³ Gawroñski,
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie. Jesteœmy informowani o takich
zdarzeniach przez dyrekcje szkó³
czy te¿ rodziców pokrzywdzonych. Nie mo¿na jednak mówiæ o
pladze podobnych incydentów.
Od lat nie zmienia siê te¿ grupa
wiekowa, której najczêœciej dotycz¹ - to gimnazjaliœci. Wœród
starszej m³odzie¿y zdarzaj¹ siê
one sporadycznie - t³umaczy policjant dodaj¹c, ¿e zazwyczaj po takich zajœciach rozmawiaj¹ z
uczniami przedstawiaj¹c im gro¿¹ce za takie zachowanie œrodki
karne. Zdarza siê jednak te¿, ¿e
kieruj¹ sprawê do s¹du. Ten ma
ju¿ wiêkszy wachlarz mo¿liwoœci
ukarania m³odego cz³owieka od
upomnienia, poprzez nadzory, a
na umieszczeniu w specjalnych
placówkach koñcz¹c.
M.T., B. K.
6
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
Zd¹¿aj¹c na groby bliskich
Przed nami Wszystkich Œwiêtych. Policjanci
apeluj¹ o rozwagê i rozs¹dek na drogach.
Ju¿ w czwartek 31.10. na bytowskich drogach rozpocznie siê akcja
„Znicz”. Jak co roku funkcjonariusze zapowiadaj¹ w tym czasie
wzmo¿one kontrole. - Po naszych
drogach bêdzie jeŸdzi³ wideorejestrator, ale te¿ kierowcy powinni
liczyæ siê z kontrolami radarowymi. Bêdziemy surowo karaæ przekraczanie prêdkoœci, wyprzedza-
nie w niedozwolonych
miejscach,
przewo¿enie dzieci
bez fotelików czy je¿d¿enie z niezapiêtymi pasami - zapowiada oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, Micha³ Gaw-
Mapka przedstawia zmiany w organizacji ruchu w
okolicach nekropolii.
roñski. Funkcjonariusze prosz¹
równie¿ o rozwagê
w trakcie odwiedzania
cmentarzy. - Nie zabierajmy tam ze sob¹
cennych
rzeczy,
które mog¹ staæ
siê ³atwym k¹skiem dla kieszonkowców. Nie pozostawiajmy te¿ to-
rebek, dokumentów, portfeli w samochodach - radzi policjant.
W Bytowie tradycyjnie ju¿ pojawi¹ siê zmiany organizacji ruchu
w okolicach nekropolii. W tym roku dotycz¹ one jedynie cmentarza
przy ul. Gdañskiej. Przed g³ównymi wejœciami na teren nekropolii
wyznaczono parking z mo¿liwoœci¹ skoœnego parkowania. Z kolei
na ul. Dzia³kowej pojawi siê ca³kowity zakaz zatrzymywania po obu
stronach jezdni. Natomiast na ul.
Mi³ej od skrzy¿owania z ul.
Dzia³kow¹ bêdzie obowi¹zywa³ zakaz wjazdu, niedotycz¹cy jednak
mieszkañców i zaopatrzenia.
B.K.
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
7
Dworzec jak centrum... kultury?
Burmistrz Bytowa, wójt Studzienic i bytowski starosta
podpisali siê pod listem intencyjnym w sprawie odbudowy linii kolejowej do Gdañska i przejêcia dworców.
- To inwestycja, która wp³ynie
na rozwój ca³ego regionu, nie tylko Bytowa - twierdzi burmistrz
Ryszard Sylka. Poci¹gi z Bytowa
do Gdañska maj¹ pomkn¹æ po
nowych torach z prêdkoœci¹ 100
km/h. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy to siê stanie, choæ budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ju¿ siê rozpoczê³a. O tym,
gdzie dotrze, kto j¹ wybuduje i co
stanie siê ze starymi budynkami
dworców, rozmawiano 29.10. na
konferencji w Szymbarku (pow.
kartuski). W spotkaniu z pos³em
Stanis³awem Lamczykiem, wiceministrem transportu Andrzejem Masselem i marsza³kiem
Mieczys³awem Strukiem uczestniczyli równie¿ w³odarze z Ziemi Bytowskiej. - To by³o kolejne
spotkanie w sprawie rewitalizacji
linii kolejowej, ale pierwszy raz
poruszono kwestiê przekazania
przez PKP dworców kolejowych.
Chodzi jednak wy³¹cznie o nieruchomoœci, z których nie mo¿na
wydzieliæ czêœci na funkcje niezwi¹zane z obs³ug¹ transportu
kolejowego. W Bytowie chcemy
przej¹æ wszystko. To spory teren,
z którego w przysz³oœci mo¿na
wydzieliæ czêœci na ró¿ne cele, w
tym komercyjne - mówi R. Sylka,
który 12.11. chce siê spotkaæ z
dyrektorem PKP Nieruchomoœci
w Gdañsku, Tomaszem Czabañskim. - Przedstawimy nasz¹ koncepcjê zagospodarowania terenów kolejowych na odcinku od
drogi krajowej do Koœcierzyny po
zabytkowy most nad Boruj¹. Zgodnie ze strategi¹ na terenie województwa pomorskiego planuje siê
utworzenie 10 wêz³ów komunikacyjnych. Takie miejsca maj¹
³¹czyæ wszystkie rodzaje transportu. Nie tylko po³¹czenie kolejo-
we, ale i drogowe, jak równie¿
œcie¿ki rowerowe w kompleksie z
wielofunkcyjnymi parkingami mówi R. Sylka. Równie¿ sam budynek dworcowy ma s³u¿yæ nie
tylko jako schronienie dla podró¿nych. W przygotowanej na
spotkaniu w Szymbarku prezentacji pokazywano przyk³ady podupadaj¹cych obiektów, które po
przejêciu przez samorz¹dy zamienia³y siê w oœrodki kultury i
biblioteki.
- Zgodnie z za³o¿eniem strategii
województwa wêz³y komunikacyjne maj¹ nie tylko obs³ugiwaæ
transport, ale staæ siê równie¿ celem podró¿y - mówi R. Sylka. Plany
bytowskiego
samorz¹du
zwi¹zane z terenami dworcowymi s¹ znacznie szersze, m.in. zamierza siê wybudowaæ wzd³u¿ linii kolejowej skrót krajówki z
Miastka do Koœcierzyny omijaj¹cej miasto. To jednak bêdzie wymaga³o nie tylko zgody
PKP, ale równie¿ konsultacji z
Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajo-
wych i Autostrad.
Spotkanie w Szymbarku potwierdzi³o, ¿e po³¹czenie kolejowe z Lipusza do Bytowa jest
przewidziane do rewitalizacji, jednak nadal nie wiadomo, kto i
kiedy weŸmie jego modernizacjê
na swoje barki. - S¹ trzy mo¿liwoœci. Zrobi to PKP Polskie Linie
Kolejowe, Pomorska Kolej Metropolitalna albo samorz¹dy. Tê ostatni¹ mo¿liwoœæ odrzucamy, bo
to zadanie, które wp³ynie na rozwój ca³ego regionu, a nie tylko
Bytowa. Odcinek z Gdyni do Koœcierzyny buduje PMK. Dobrze
by³oby, gdyby jeden podmiot zarz¹dza³ ca³¹ tras¹ a¿ do Bytowa sugeruje R. Sylka.
Wójta Studzienic, który równie¿ bra³ udzia³ w konferencji, interesowa³a kwestia przystanków
na linii z Bytowa do Lipusza. PKP rozebra³o obiekty dworcowe
na naszym terenie, dlatego nie
mamy ju¿ czego przejmowaæ.
Chcielibyœmy jednak, aby wzd³u¿
linii powsta³y przynajmniej dwa
JESZCZE O POMNIKU
przystanki, tak by nasi mieszkañcy nie musieli jechaæ do Bytowa lub do Lipusza, ¿eby wsi¹œæ
do poci¹gu. Na spotkaniu zwracano uwagê, ¿e wiêksza liczba
przystanków wp³ynie na wyd³u¿enie podró¿y, a celem rewitalizacji po³¹czeñ kolejowych jest dotarcie do stolicy województwa z
ka¿dego miejsca w ci¹gu 1,5 godziny. Z naszego punktu widzenia jednak w razie braku przystanków poœrednich ca³e przedsiêwziêcie mija siê z celem. Bêdziemy zabiegaæ o ich uwzglêdnienie - mówi³ po spotkaniu
Bogdan Ryœ.
W przedstawionej na spotkaniu
w Szymbarku prezentacji odcinek
z Koœcierzyny do Bytowa zosta³
zaznaczony jako planowany do
przebudowy. - Wcale to jednak nie
oznacza, ¿e sprawa jest przes¹dzona. Du¿o zale¿y od œrodków
zarezerwowanych na transport
kolejowy w nowej perspektywie
unijnej na lata 2014-2020 - mówi
W.R.
R. Sylka.
OP£ATY ŒMIECIOWE
Œwiatowid nie jest zabytkiem D³ugu tyle,
Bytowiak straszy w³adze miejskie, ¿e jeœli zburz¹ pomnik stoj¹cy na placu Krofeja, sprawê zg³osi prokuraturze.
Tu¿ przed obradami Rady
Miejskiej 30.10. Wincenty Kniter
próbowa³ przekonaæ radnych, by
wycofali swoje poparcie dla likwidacji pomnika „Byliœmy, Jesteœmy, Bêdziemy” postawionego w
1965 r. przez bytowskich rzemieœlników. Jednoczeœnie zagrozi³, ¿e je¿eli dojdzie do zburzenia
obelisku, odda w³adze miejskie
do prokuratury. Z kolei nieco póŸniej w rozmowie z nami sugerowa³, ¿e Œwiatowid jest zabytkiem. - Jest zbyt m³ody, by sta³
siê zabytkiem. Poza tym nie
przedstawia tak du¿ej wartoœci
artystycznej - mówi poproszony
przez nas o komentarz miejski
architekt Leszek Neubauer. Urzêdnik jednoczeœnie przypomina, ¿e w 1960 r. wzgórze, na którym znajduje siê cerkiew, razem
z ni¹ zosta³o wpisane do rejestru
zabytków i w ca³oœci obejmuje je
ochrona konserwatorska. - Wed³ug prawa w takiej okolicy nie
powinny siê znajdowaæ budynki,
czy tak jak w tym przypadku pomniki zas³aniaj¹ce widok na teren objêty ochron¹ - mówi miejski
architekt. - Jeœli Œwiatowid to
tak wa¿ny obiekt, to przed nim
powinna znajdowaæ siê wolna
przestrzeñ, gdzie mog³yby siê odbywaæ ró¿nego rodzaju uroczystoœci. Tu nie doœæ, ¿e tego nie ma, to
jeszcze dooko³a stoj¹ samochody.
P³yta placu jest te¿ zarwana i potrzebuje remontu. Krótko mó-
wi¹c, pozbycie siê pomnika to dla
nas w rzeczywistoœci czêœæ porz¹dkowania terenu wokó³ cerkwi - t³umaczy L. Neubauer.
Architekt miejski przypomina,
¿e pomnik na placu Krofeja to
nie jedyny obiekt, który mia³ zostaæ w Bytowie wyburzony, poniewa¿ zas³ania widok na wa¿ny
zabytek. - Wystarczy przypomnieæ historiê s¹du. W pewnym
momencie te¿ pojawi³a siê propozycja, by go rozebraæ, poniewa¿
zamek i wzgórze, na którym stoi,
s¹ pod tak¹ sam¹ ochron¹ jak
cerkiew. Tam jednak z innych
powodów zdecydowano siê pozostawiæ obiekt, co nie zmienia faktu, ¿e teoretycznie staæ tam nie
powinien - wyjaœnia miejski architekt.
M.T.
Œwiatowid ma byæ zburzony, poniewa¿ koszt jego odnowienia jest dla w³adz miasta za wysoki. W miejscu pomnika lub jego najbli¿szym otoczeniu powstanie tablica pami¹tkowa.
co nadp³aty
79 tys. z³ bytowiacy zalegaj¹ miejskiej kasie za wywóz œmieci.
Taka kwota uzbiera³a siê za
okres od 1.07. kiedy w ¿ycie wesz³a nowa uchwa³a reguluj¹ca
wywóz odpadów. Brakuj¹ce 79
tys. z³ to dane na 24.10., co stanowi niespe³na 6% szacowanych
przez ratusz kosztów utrzymania nowego systemu gospodarowania œmieciami. Sprawa wyp³ynê³a na sesji Rady Miejskiej
30.10. po zapytaniu radnego
Wies³awa Dykiera. - To problem
ksiêgowania czy jaki? - pyta³
w³adze miejskie radny Ludwik
Lenc.
Okazuje siê jednak, ¿e póki co
w miejskiej kasie w pozycji op³aty œmieciowe nie ma dziury.
- Nie jest tak Ÿle, poniewa¿ zaksiêgowaliœmy sporo nadp³at.
£¹cznie mamy ich na kwotê 77
tys. z³ czyli prawie tyle, ile brakuje - t³umaczy³a miejska
skarbnik, Barbara Góra. D³u¿nikom zalegaj¹cym z op³atami
ratusz wyœle upomnienia. Jeœli
to nie poskutkuje, urzêdnicy
zlec¹ egzekucjê d³ugów komornikowi.
M.T.
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
SOMINY (GM. STUDZIENICE)
9
ZEBRANIE OSIEDLA NR 1 W BYTOWIE
Co pojawi siê po topolach? Oferta idealna,
Mieszkañcy Somin wygl¹daj¹ dnia, gdy przy zabytkowym koœciele na powrót pojawi¹ siê drzewa.
- Chcia³bym siê dowiedzieæ, kiedy w koñcu coœ siê przy naszym
zabytkowym
koœciele
bêdzie
dziaæ. Ponad rok temu wyciêto tu
5 ponad 100-letnich topól. Wójt
Bogdan Ryœ i ks. proboszcz Boles³aw Lis obiecali, ¿e posadz¹ nowe drzewa. Jeœli dobrze pamiêtam, wojewódzki konserwator zabytków zobowi¹za³ nawet parafiê
do przygotowania projektu zagospodarowania terenu. Minê³o ju¿
tyle czasu, a nowych drzew czy
krzewów nie widaæ - mówi jeden z
mieszkañców Somin, który odwiedzi³ nasz¹ redakcjê w ubieg³ym tygodniu.
Od ks. B. Lisa dowiedzieliœmy
siê tylko, ¿e o projekt nale¿y py-
ale uci¹¿liwa
- G³oœno jest g³ównie w weekendy. Wtedy w lokalu zbiera
siê najwiêcej m³odzie¿y, która bêd¹c ju¿ pod wp³ywem
alkoholu, wychodzi na zewn¹trz, ha³asuje nam pod
oknami albo idzie coœ zjeœæ i wyrusza dalej w miasto.
Chcemy, by policja czêœciej pojawia³a siê tu w weekendy
- mówi¹ jednym g³osem mieszkañcy bloków przy ulicach
Œródmiejskiej i Kochanowskiego.
W miejscu wyciêtych topoli na pewno pojawi siê co najmniej tyle samo nowych drzew.
taæ w Urzêdzie Gminy. - W jego
stworzeniu pomaga³ miejski architekt, Leszek Neubauer. Gotowy
dokument ju¿ jakiœ czas temu wys³aliœmy do konserwatora zabytków do zaopiniowania, ale spra-
wa wci¹¿ jest w toku. Myœlê jednak, ¿e wiosn¹ pojawi¹ siê ju¿
nasadzenia i krzewy - zapewnia
Maciej Pluto Prondziñski z Urzêdu Gminy Studzienice.
M.T.
W PARCHOWIE
Podwy¿ki w urzêdzie
O brak sprawiedliwoœci wzglêdem swoich pracowników
oskar¿a wójta gminy Parchowo jeden z jej mieszkañców.
- ¯e gospodarz naszej gminy to
demokrata, to ka¿de dziecko wie.
Ostatnio mówi siê jednak o tym,
¿e bardziej zas³u¿onym i przez
siebie lubianym urzêdnikom da³
spore podwy¿ki. Zrobi³ to jednak
w tajemnicy. Dlaczego wszyscy
ich nie dostali? - zapyta³ przez
formularz „Napisz do nas” na
www.kurierbytowski.com.pl mieszkaniec Parchowa.
W Urzêdzie Gminy dowiedzie-
liœmy siê, ¿e w tym roku zaplanowano podwy¿ki, ale na poziomie 1% i dla wszystkich pracowników. - Jednak nic z tego nie
wysz³o. Oszczêdzamy na wszystkich. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e 2 czy 3 osoby podwy¿kê
otrzyma³y. Ale nie dlatego, ¿e kogoœ lubiê bardziej. Po prostu
koñczy³y im siê umowy i musieliœmy podpisaæ nowe. Podwy¿ki
wynosi³y nie wiêcej ni¿ 100 czy
200 z³. Zreszt¹ wszystkie dokumenty s¹ do wgl¹du w Urzêdzie
Gminy. Niczego nie ukrywam odrzuca zarzuty wójt gminy Parchowo, Andrzej Do³êbski, zapowiadaj¹c, ¿e w przysz³ym roku
byæ mo¿e Gminie uda siê podwy¿szyæ wynagrodzenia wszystkich jej pracowników. Ma to byæ
3%. - Trzeba oszczêdzaæ, ale rozumiem, ¿e naszym pracownikom te¿ siê coœ nale¿y. Te 3% nie
jest jednak jeszcze pewn¹ informacj¹ - koñczy wójt.
M.T.
Chodzi o bar dzia³aj¹cy przy
ul. Œródmiejskiej oraz bar
szybkiej obs³ugi znajduj¹cy siê
kilkanaœcie metrów dalej przy
ul. Ogrodowej. Pierwszy w ofercie ma g³ównie napoje, w tym
równie¿ te wysokoprocentowe.
Drugi natomiast oferuje fast
foody. To w³aœnie o nich mówili
24.10. mieszkañcy bytowskiego
Osiedla nr 1 na swoim zebraniu.
- Oba lokale s¹ otwarte do póŸnych godzin nocnych. A wiadomo, ¿e gdzie m³odzie¿, bo chyba
tylko ona z nich korzysta, tam i
ha³as. Przyda³oby siê, by policja
czêœciej kontrolowa³a te miejsca.
Mo¿e trochê by siê uspokoi³o.
Cz³owiek chce w weekend odpocz¹æ, a nie ma jak. Dwa lokale,
jeœli chodzi o oferty, nieŸle siê
uzupe³niaj¹, co przyci¹ga jeszcze
wiêcej m³odzie¿y - mówi³ 24.10.
na zebraniu jeden z mieszkañców bloku przy ul. Œródmiejskiej.
Inni zwracali uwagê, ¿e s¹
dodatkowe powody, dla których
policja powinna pojawiaæ siê tam
czêœciej. - Zdarza siê, ¿e pod lokalem mo¿na spotkaæ osoby ewidentnie niepe³noletnie. Czêsto s¹
pod wp³ywem alkoholu. To po
prostu widaæ. Albo ktoœ kupuje
im go i wynosi na zewn¹trz, albo
w jakiœ sposób udaje im siê go
dostaæ na miejscu. To równie¿
przyda³oby siê na wszelki wypadek sprawdziæ - dodaje inny z
mieszkañców, tym razem ul. Jana Paw³a II.
Czy coœ siê w tej sprawie zmieni? Nie wiadomo, choæ w spotkaniu oprócz w³adz miasta uczestniczyli te¿ funkcjonariusze bytowskiej komendy policji. - Nasze
patrole maj¹ na uwadze lokale
gastronomiczne, gdzie sprzedaje
siê alkohol. Te miejsca s¹ pod
szczególnym nadzorem. Najczêœciej jednak okazuje siê, ¿e nie
ma tam osób niepe³noletnich. Co
do zak³ócania ciszy nocnej, to
najlepiej, ¿eby w momencie, gdy
bywa za g³oœno, ktoœ do nas zadzwoni³. W przeciwnym razie
funkcjonariusze sami z siebie nie
bêd¹ reagowaæ, poniewa¿ mo¿e
byæ tak, ¿e nikomu np. g³oœno
graj¹ca muzyka nie przeszkadza
- powiedzia³ nam Micha³ Gawroñski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w BytoM.T.
wie.
MIÊDZY TUCHOMIEM A £UBNEM
Uwaga... droga! Potrzebny remont
- Odcinek z Tuchomia w stronê £ubna mo¿na nazwaæ
czarn¹ drog¹, bo co chwilê s³ychaæ, ¿e dosz³o na niej do
wypadku. Zgin¹ ludzie, je¿eli zarz¹dca jej nie poprawi skar¿y siê Henryk Fosmañczyk z W¹do³u w gminie
Ko³czyg³owy.
- Na moim podwórku do dziœ
stoi rozbity samochód mieszkañca Gdañska, który zderzy³ siê z
innym pojazdem na zakrêcie, bo
widocznoœæ ogranicza³y krzaki.
Poza tym droga jest bardzo w¹ska, a jeŸdzi ni¹ du¿o ciê¿arówek.
Drzewa rosn¹ tu¿ przy jezdni,
dlatego miniêcie siê z takim pojazdem to bardzo niebezpieczny
manewr szczególnie dla niedoœwiadczonych kierowców. Ju¿ kilka razy ktoœ wyl¹dowa³ z tego
powodu na drzewie. Do tego dochodz¹ dziurawe i rozje¿d¿one
pobocza. Mam wra¿enie, ¿e osoby odpowiedzialne za tê drogê
nic nie robi¹. Zastanawiam siê,
czy nie nadaje siê to do zg³oszenia do prokuratury, bo dochodzi
tam do spowodowania zagro¿enia ¿ycia i zdrowia - skar¿y siê
H. Fosmañczyk, który w tym tygodniu przyszed³ do naszej redakcji.
- Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e za-
pomnieliœmy o tej drodze. Dziury
kleimy na bie¿¹co, a dopiero niedawno rozpocz¹³ siê okres, w
którym wycinamy przydro¿ne
zakrzaczenia. Nasi pracownicy
ju¿ s¹ na drogach. Jeszcze w listopadzie rozpoczn¹ wycinkê na
odcinku z Tuchomia do W¹do³u
- zapewnia Marian Miazga, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Bytowie. Przyznaje, ¿e
trudniejsza jest naprawa poboczy. - Rocznie na bie¿¹ce utrzymanie naszej sieci dróg, licz¹cej
ponad 600 km, mamy ok. 300
tys. z³. Wchodzi w to równie¿ wyrównywanie i wzmacnianie poboczy. Nie chcemy za³atwiaæ problemu doraŸnie, tylko zrobiæ tak,
aby starczy³o na kilka lat. Zasypanie mieszank¹ ¿wirow¹ mija
siê z celem, dlatego stosujemy
kruszbeton i destrukt ze skruszonego asfaltu. Przekonaliœmy siê,
¿e zdaje to egzamin przez wiele
lat. Mo¿e nawet stanowiæ podbudowê pod poszerzenie dywanika
asfaltowego, tak jak niedawno
zrobiliœmy
na
drodze
do
Ko³czyg³ówek. 1 m3 kruszbetonu
to wydatek 50 z³, dlatego z powodu ograniczonych œrodków takie
remonty musimy wykonywaæ
sukcesywnie. W ci¹gu roku udaje
nam siê wzmocniæ pobocza na
kilku kilometrach - mówi M.
Miazga.
Dyrektor ZDP ma jednak do-
bre wieœci dla kierowców korzystaj¹cych z powiatówki ³¹cz¹cej
gminê Tuchomie z gmin¹
Ko³czyg³owy. Niebawem zakoñcz¹ siê prace przy budowie chodnika i poszerzenia na kilkuset
metrach ul. Ogrodowej w Tuchomiu, która jest jej czêœci¹, a w
przysz³ym roku rozpocznie siê
wzmacnianie poboczy na odcinku od Tuchomia w stronê Nowych Hut. - W przysz³ym roku
zaplanowaliœmy na ten cel 90
tys. z³, z czego gmina Tuchomie
wy³o¿y 30 tys. z³. Po przetargu
bêdziemy wiedzieli, jaki odcinek
uda siê za to zrobiæ. Jednak
czêœæ drogi zyska solidne pobocze
- zapewnia M. Miazga.
W.R.
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
11
BSM rz¹dzi siê swoimi prawami
Niektórym bytowskim spó³dzielcom nie podoba siê sposób p³acenia za œmieci. Ich zdaniem przep³acaj¹.
O CO CHODZI
ROZLICZAJ¥ SIÊ DOBRZE?
- Rada Miejska uchwali³a, ¿e
op³ata za œmieci bêdzie naliczana
od iloœci zu¿ytej wody. A nasza
spó³dzielnia nalicza nam tê op³atê
od osoby. Sposób ten nie ró¿ni siê
niczym od tego z lat ubieg³ych. Z
tym, ¿e w czerwcu ubieg³ego roku
p³aciliœmy 8 z³, a w lipcu po wprowadzeniu nowego systemu dostaliœmy pismo, ¿e op³ata wzrasta do 12,5
z³ od g³owy. W mieszkaniu mam 4
osoby, miesiêcznie zu¿ywam oko³o 5
m3 wody. Z³o¿y³am deklaracjê, ¿e
bêdê segregowaæ œmieci, wiêc wed³ug prawa, czyli uchwa³y RM, powinnam p³aciæ oko³o 25 z³. Tymczasem Bytowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa wystawia mi co miesi¹c
rachunek na ponad 50 z³ - mówi
mieszkaj¹ca przy ul. Zwyciêstwa
Anita Ignatowicz, która próbuje wyjaœniæ, sk¹d bierze siê tak wielka
ró¿nica w op³atach. - Rozmawia³am
z prezesem spó³dzielni. Zacz¹³ coœ
niejasno t³umaczyæ, ¿e jeœli Urz¹d
Miejski stwierdzi, ¿e mamy nadp³atê, to dostaniemy zwrot, który trafi
do kasy BSM-u. W takim wypadku
w przysz³ym roku byæ mo¿e zmniejszy siê op³ata za odpady o z³otówkê.
Ale nadal nie wiemy, dlaczego p³acimy du¿o wiêcej ni¿ to, co mówi
miasto? Pos³ugujê siê liczb¹ mnog¹
poniewa¿ ten problem dotyczy równie¿ moich s¹siadów - wyjaœnia A.
Ignatowicz.
Zarówno mieszkanka ul. Zwyciêstwa, jak i jej s¹siedzi chc¹ od
BSM-u, by zgodzi³ siê na samodzielne rozliczanie siê z ratuszem ze
œmieciowej op³aty. - Dziêki temu
p³acilibyœmy tyle, ile powinniœmy.
Niestety pan prezes powiedzia³ mi,
¿e wi¹¿e siê z tym tyle pracy, ¿e to
nieop³acalne. Ja jednak uwa¿am, ¿e
warto, skoro mam p³aciæ przesz³o
200 z³ rocznie wiêcej, ni¿ powinnam. Jestem ciekawa, co maj¹ powiedzieæ rodziny wiêksze ni¿ moja,
na przyk³ad 8-osobowe, bo takie te¿
tu mieszkaj¹ - t³umaczy A. Ignatowicz.
W ratuszu dowiedzieliœmy siê
natomiast, ¿e BSM rozlicza siê z
gmin¹ prawid³owo, czyli pos³uguj¹c siê zu¿yciem wody wskazanym
przez g³ówne liczniki budynków. Natomiast op³aty, jakie mieszkañcy wp³acaj¹ do kasy spó³dzielni, to
ich wewnêtrzna sprawa, w któr¹
my nie ingerujemy. Tak czy inaczej
u nas wszystko gra - t³umaczy
Marcin Chac, kierownik wydzia³u
spraw rolnych i ochrony œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Bytowie.
Czy BSM dzia³a zgodnie z prawem, mieszkañcy próbowali siê te¿
dowiedzieæ w Starostwie u powiatowego rzecznika konsumentów. - By³a u mnie jedna osoba ze spó³dzielni
BSM. Ale nie mog³am jej pomóc, poniewa¿ miêdzy spó³dzielni¹ a jej
mieszkañcami nie zachodzi relacja
konsument-przedsiêbiorca. Lokatorzy sami tworz¹ tego rodzaju organizacjê i maj¹ wp³yw na wybór jej
w³adz. Musz¹ to za³atwiæ we w³asnym zakresie - rozk³ada rêce powiatowy rzecznik konsumentów, Izabela Metel.
ZGODNIE Z PRAWEM
Prezes BSM-u nie widzi w naliczaniu op³aty œmieciowej od osoby
nic dziwnego. - Uwa¿am, ¿e naliczanie op³aty od wody nie jest adekwatne do rzeczywistoœci. Zreszt¹ nas nie obowi¹zuj¹ uchwa³y
Rady Miejskiej. Poza tym o takim
sposobie zdecydowa³a Rada Nadzorcza spó³dzielni i tylko ona mog³aby to zmieniæ, jeœli mieszkañcom
coœ siê nie podoba. Mimo to nie
bardzo wiem po co? To, ¿e ktoœ p³aci wiêcej, to jednostkowe przypadki. Jakiekolwiek zmiany s¹ dla
nas nieekonomiczne. Przede wszystkim musielibyœmy siê zaopatrzyæ
w podliczniki - mówi prezes
BSM-u Miros³aw Galas, dodaj¹c,
¿e na pocz¹tku przysz³ego roku
wysokoœæ op³aty mo¿e ulec zmianie. Wszystko zale¿y od tego, w jaki sposób spó³dzielnia rozliczy siê
Anita Ignatowicz uwa¿a, ¿e op³aty
œmieciowe w Bytowskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej powinny byæ naliczane
tak jak u innych administratorów, a nie
rycza³tem za osobê.
z op³aty œmieciowej z ratuszem.
Tymczasem lokatorzy zwracaj¹
uwagê, ¿e liczniki s¹ ju¿ zainstalowane. - W ka¿dym z mieszkañ s¹
co najmniej dwa, osobno na ciep³¹
i zimn¹ wodê - zapewnia A. Ignatowicz. Wed³ug prezesa nie ma to
¿adnego znaczenia. - Te wodomierze nie maj¹ atestów. Ich wymiana
na takie, które zaakceptuj¹ Wodoci¹gi Miejskie, lub przeprowadzanie legalizacji, jeœli dobrze pamiêtam co dwa lata, jest zbyt droga wyjaœnia prezes. Mieszkañcy zastanawiaj¹ siê jednak, dlaczego w
takim razie spó³dzielnia je zamontowa³a? Inni zwracaj¹ uwagê, ¿e
koszty legalizacji i tak siê zwróc¹.
W przypadku A. Ignatowicz gdyby przez okr¹g³y rok mia³a p³aciæ
54 z³ miesiêcznie za œmieci, poniewa¿ tyle wychodzi wed³ug zarz¹dzenia rady nadzorczej BSM,
musia³aby do kasy spó³dzielni
wp³aciæ 648 z³. Natomiast wed³ug
tego, czego ¿¹da ratusz, wychodzi
jej tylko 270 z³. Ró¿nica to 378 z³.
Tymczasem jak nam powiedzia³
dyrektor Wodoci¹gów Miejskich
Marcin Rychter, legalizacja liczników kosztuje 20 z³ od ka¿dego urz¹dzenia. Trzeba te¿ kupiæ nowe
liczniki, których ceny wahaj¹ siê w
granicach 40 z³ za sztukê. Jednym
s³owem koszt przy licznikach to
180 z³. Jak ³atwo policzyæ, w kieszeni mieszkanki ul. Zwyciêstwa
pozostawa³oby co roku nawet 200
z³. A jako ¿e legalizacja liczników
odbywa siê co 6 lat, jeszcze wiêcej.
I mimo ¿e w domu ma nawet trzy
liczniki, to ich wymiana wraz z legalizacj¹ i tak bêdzie dla niej sporo
tañsza ni¿ p³acenie za œmieci od osoby. A w ci¹gu kolejnych kilku lat
rocznie oszczêdzaæ bêdzie co najmniej kilkaset z³.
Z REGU£Y WODOMIERZE
Inni zarz¹dcy wspólnot mieszkaniowych swoich mieszkañców
rozliczaj¹ wed³ug wskazañ liczników z ubieg³ego roku. - Miasto
otrzyma³o dane o zu¿yciu wody z
Wodoci¹gów Miejskich za zesz³y
rok i na tej podstawie wyliczy³o
stawki. My wiêkszoœæ naszych mieszkañców te¿ w³aœnie w ten sposób
Ankieta odpowie, co i gdzie
Mieszkañcy gminy Studzienice wypowiedz¹ siê, czy
chc¹ ogniw fotowoltaicznych, a mo¿e solarów na swoich
dachach.
24.10. Rada Gminy Studzienice
powiedzia³a „tak” stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej.
Koszt przygotowania dokumentu
to 33 tys. z³. Jednak z w³asnego bud¿etu Gmina przeznaczy na to tylko 5 tys. z³. - Podpisaliœmy umowê,
na podstawie której firma spo-
rz¹dzaj¹ca plan mo¿e ubiegaæ siê o
85% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. Dokument
bêdzie podstaw¹ dla gminnych
projektów ochrony œrodowiska z
udzia³em funduszy unijnych w latach 2014-2020 - t³umaczy wójt
Studzienic, Bogdan Ryœ.
Pomocna w stworzeniu gminnego programu ma byæ ankieta przeprowadzona wœród mieszkañców
gminy Studzienice. - W ten sposób
dowiemy siê, jakimi instalacjami
korzystaj¹cymi ze Ÿróde³ energii
odnawialnej mieszkañcy s¹ zainteresowani. Na tej podstawie bêdziemy chcieli ubiegaæ siê o unijne
wsparcie np. na urz¹dzenia fotowoltaiczne na dachach budynków.
Program umo¿liwi te¿ pozyskanie
dofinansowania na termomodernizacjê gminnych obiektów, m.in.
szkó³ w Studzienicach i Pó³cznie mówi B. Ryœ. Ankieta zostanie
przeprowadzona w przysz³ym roku.
W innych gminach dopiero siê
do projektów uchwa³ niskoemisyjnych przymierzaj¹ lub ju¿ je
uchwalili. Radni Gminy Czarna
D¹brówka uchwa³ê w sprawie
rozliczamy. S¹ jednak przypadki,
gdy ktoœ mia³ wykupione mieszkanie jeszcze kilka miesiêcy przed
wprowadzeniem nowego systemu,
a mieszkaæ zacz¹³ póŸniej. W takiej
sytuacji ma praktycznie zerowe zu¿ycie wody i za œmieci teoretycznie
nie powinien p³aciæ - t³umaczy Katarzyna Gierszewska z przedsiêbiorstwa Cyferka, które zajmuje
siê równie¿ administracj¹ budynków mieszkalnych. W praktyce tacy p³ac¹ za œmieci, ale rycza³tem
od osoby. - A rozliczymy siê ze
wszystkimi dok³adnie za to, co zu¿yli na pocz¹tku przysz³ego roku,
gdy bêdziemy wiedzieli, w jaki
sposób z nami z kolei rozliczy siê z
op³aty œmieciowej ratusz - wyjaœnia K. Gierszewska.
W BSM-ie tak naprawdê sposób
naliczania op³at zale¿y tylko od
spó³dzielców. Wiadomo, ¿e ci, którzy oszczêdzaj¹ wodê, wol¹ p³aciæ
tak jak gdzie indziej. Natomiast
ci, którzy zu¿ywaj¹ jej wiêcej, najpewniej bêd¹ optowaæ za obecnym
systemem naliczania op³at za
œmieci.
M.T.
przyst¹pienia do programu wdra¿ania gospodarki niskoemisyjnej
podjêli na sesji 28.10. - Oznacza to
po prostu, ¿e za ka¿dym razem,
gdy bêdziemy staraæ siê o dofinansowanie na termomodernizacjê
budynków u¿ytecznoœci publicznej, postaramy siê przygotowaæ
projekt tak, by jak najbardziej odpowiada³ wymogom ochrony œrodowiska. Przyjêcie tej intencyjnej
uchwa³y by³o niezbêdnym warunkiem do tego, by staraæ siê o pieni¹dze np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska - t³umaczy sekretarz gminy Czarna
D¹brówka, Rados³aw Krawczyk.
W.R.
AKTUALNOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
13
WRACAMY DO SPRAWY
M³ody ¿uraw na rehabilitacji
Leœnikom i mieszkañcom Mokrzyna uda³o siê z³apaæ
rannego ¿urawia, który nie odlecia³ na zimê. Ju¿ zaopiekowali siê nim specjaliœci.
Przypomnijmy, ¿e o niecodziennym widoku o tej porze roku, czyli
trzech ¿urawiach chodz¹cych po
polach przy drodze krajowej pod
Z¹binowicami, zaalarmowa³ nasz
Czytelnik. - Myœlê, ¿e to para z
m³odym. Jeden z ptaków ma
uszkodzone skrzyd³o, prawdopodobnie dlatego ptaki jeszcze nie
odlecia³y - zadzwoni³ do naszej redakcji w ubieg³ym tygodniu Miros³aw Burczyñski z Bytowa.
Postawi³ prawid³ow¹ diagnozê.
Problemem jednak okaza³o siê
znalezienie osób odpowiedzialnych za niesienie pomocy dzikim
zwierzêtom. Z Urzêdu Miejskiego
zostaliœmy odes³ani do pracowników Nadleœnictwa Bytów. Tam,
chocia¿ mieli w¹tpliwoœci, czy nale¿y to do ich obowi¹zków, pomogli
rannemu ptakowi.
Od samego pocz¹tku by³o wiadomo, ¿e z³apanie dzikiego ¿urawia to nie³atwe zadanie. P³ochliwe ptaki na widok ludzi szybko
siê oddala³y na dystans kilkuset
metrów. O sukcesie akcji zdecydowa³o szczêœcie. - W poniedzia³ek 28.10., gdy po raz kolejny próbowaliœmy schwytaæ rannego ¿urawia, m³ody osobnik, który nie
móg³ lataæ, próbowa³ schroniæ siê
w krzakach ko³o zabudowañ gospodarskich. Jego dalsz¹ ucieczkê uniemo¿liwi³ p³ot - mówi
Marek Skierka z Nadleœnictwa
Bytów.
Leœnicy przyznaj¹, ¿e nieoceniona okaza³a siê pomoc mieszkañców, których zmobilizowa³ miejscowy leœniczy. - Para ¿urawi lata
jeszcze po okolicy w poszukiwaniu
swojego m³odego, ale myœlê, ¿e lada dzieñ odlec¹. Wszyscy z niepokojem obserwowaliœmy te ptaki.
Próbowaliœmy im jakoœ pomóc.
Nie byliœmy w stanie. Nie wiedzieliœmy te¿ do kogo z tym iœæ. Dobrze,
¿e leœnicy siê tym zajêli. Pomagali
nawet nasi s¹siedzi i dziêki temu
uda³o siê to zrobiæ bardzo sprawnie - opowiedzia³a nam mieszkanka Mokrzyna, która obserwowa³a
akcjê. Jeszcze tego samego dnia
ranny ptak trafi³ do Pomorskiego
Oœrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja” w
Pomieczynie ko³o Kartuz.
Tymczasem leœnicy utrzymuj¹,
¿e obowi¹zek pomocy dzikiej zwierzynie nale¿y do organów administracji publicznej, a nie do nich. Swoj¹ tezê opieramy na ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierz¹t. W art. 1 jest napisane:
„1. Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca,
Ranny ¿uraw trafi³ do Pomorskiego Oœrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków i
Drobnych Ssaków „Ostoja” w Pomieczynie.
zdolna do odczuwania cierpienia,
nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu
winien poszanowanie, ochronê i
opiekê. 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierz¹t stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce rzeczy. 3. Organy admini-
stracji publicznej podejmuj¹ dzia³ania na rzecz ochrony zwierz¹t,
wspó³dzia³aj¹c w tym zakresie z
odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i miêdzynarodowymi” - cytuje M. Skierka.
W.R.
Lipienie do z³owienia Psy do wziêcia
w rzece za dwa lata
Od kilku tygodni w Parchowie i D¹brówce wa³êsaj¹ siê
bezpañskie psy. Mimo prób nie uda³o siê znaleŸæ dla
nich w³aœcicieli.
5 tys. ma³ych lipieni trafi³o do S³upi nieopodal Go³êbiej
Góry. To drugie zarybianie rzeki w tym roku.
- Wiosn¹ wpuœciliœmy do niej
60 tys. sztuk pstr¹ga, który jest u
nas bardzo popularny. Teraz
chcieliœmy, aby by³a to mniej
znana ryba, a równie¿ doceniana
przez wêdkarzy - t³umaczy prezes
bytowskiego
ko³a
Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego, Piotr
Kluk. Narybek lipienia cz³onkowie ko³a wpuœcili do rzeki 16.10.
w kilku miejscach, aby dobrze siê
rozszed³.
Lipieñ to gatunek s³odkowodnej,
zimnolubnej ryby ³ososiokszta³tnej.
Dorasta przeciêtnie do 30-40 cm,
maksymalnie do 60 cm d³ugoœci,
ale jego œrednia waga nie przekracza 1 kg. Cia³o ma lekko sp³aszczone i ma³¹ g³owê. £uski s¹ du¿e,
mocno osadzone w skórze. M³ode
osobniki maj¹ srebrzysto-jasnozielony kolor z niebieskawymi pla-
mami na bokach, osobniki starsze
zaœ szarozielony grzbiet, zielonkawe boki i bia³y brzuch. Na bokach
znajduj¹ siê pod³u¿ne ciemne
smugi odpowiadaj¹ce poszczególnym rzêdom ³usek.
Najlepiej ³apie siê je na muchê. Ryba do osi¹gniêcia wymaganej
d³ugoœci, czyli 30 cm, jest chroniona. Od fachowców wiem, ¿e
nasz narybek do takich wymiarów bêdzie dorasta³ przez oko³o 2
lata - dodaje P. Kluk.
B.K.
To ju¿ drugie w tym roku zarybianie S³upi dokonane przez bytowskie ko³o PZW.
Br¹zowo-bia³y kilkuletni kundel
pojawi³ siê w D¹brówce (gm. Borzytuchom) kilka tygodni temu. - To
by³o jeszcze we wrzeœniu. Pocz¹tkowo krêci³ siê przy jednym z podwórzy, ale potem zacz¹³ przychodziæ z
dzieæmi do szko³y - mówi kierowniczka Szko³y Filialnej w D¹brówce,
Beata Rzepiñska. Maluchy szybko
zatroszczy³y siê o psiaka. Dokarmia³y go, a on towarzyszy³ im w wycieczkach po okolicy. - Niestety, na
d³u¿sz¹ metê tak siê nie da. Robi siê
coraz ch³odniej, a my nie mamy warunków, aby zatrzymaæ go na zimê.
Poza tym piesek ostatnio sta³ siê trochê agresywny i nie chcemy, ¿eby
dosz³o do jakiegoœ nieszczêœcia - dodaje D. Rzepiñska.
W trosce o dzieci jedna z mieszkanek D¹brówki o b³¹kaj¹cym
siê
czworonogu
powiadomi³a
Urz¹d Gminy Borzytuchom. Okaza³o siê, ¿e pies, który pojawi³ siê
przy szkole, nie jest jedynym porzuconym w tej miejscowoœci. Bezpañskich zwierzaków b³¹ka³o siê
tam kilka. - Szkoda tych psów, bo
pewnie trafi¹ do schroniska, chyba
¿e w³aœcicieli poruszy nasz apel i
zabior¹ je z powrotem - dodaje B.
Rzepiñska. - Dostaliœmy takie
zg³oszenie i jeszcze dzisiaj udamy
siê tam, aby zabraæ zwierzêta. Póki
co umieœcimy je w gospodarstwie, z
którym mamy podpisan¹ umowê
na opiekê nad takimi psami. Jeœli
jednak w ci¹gu kilku dni nikt nie
Bezpañski pies w D¹brówce zaprzyjaŸni³ siê z uczêszczaj¹cymi
do miejscowej szko³y dzieæmi.
zdecyduje siê ich zabraæ, bêdziemy
musieli zawieŸæ je do schroniska powiedzia³a nam 29.10. pracownica Urzêdu Gminy Borzytuchom,
Anna Pa³asz.
Problem z porzuconym psem od
kilku tygodni maj¹ równie¿ w Parchowie. Tam pod koniec wrzeœnia
do jednego z domostw przyszed³
œredniej wielkoœci czarny zwierzak o d³ugiej sierœci. - Informacje,
¿e poszukujemy w³aœciciela tego
czworonoga umieœciliœmy w prasie
i internecie. Niestety, mimo up³ywu czasu do tej pory nikt siê nie
zg³osi³. Piesek jest grzeczny, u³o¿ony. Na razie zajmuje siê nim jedna
z naszych pracownic, ale nie wiadomo, jak d³ugo. Liczymy, ¿e byæ
mo¿e ktoœ inny zechce przygarn¹æ
psiaka - mówi pracownica Urzêdu
Gminy Parchowo, Katarzyna
Stenke.
B.K.
16
KULTURA
Henryk Czy¿
Ostatnia wioska
Pamiêci Bronis³awy Lawendy
- Szkoda Ziemi Lubelskiej?
Zasiedli³a siê Kobieta
ko³o Lipki Krajeñskiej
we wioszczynie
o jednym sznurze...
W ¿niwa
pe³nymi garœciami
wi¹za³a snopki Coraz czêœciej
wyciera³a pot
A wieczorem
jedz¹c chleb ze smalcem
chwyta³a „Przyjació³kê”
- prze¿ywa³a losy ludzkie
Nagle jej serce
œcisn¹³
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
Bytów kry³ wiele haczyków
Agnieszka Ma³yszewicz z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych w Miastku zdoby³a tytu³ mistrza ortografii w powiecie bytowskim.
VIII Dyktando o Z³ote Pióro
Starosty zorganizowano w pi¹tek
25.10. w czytelni dla dzieci bytowskiej Biblioteki Miejskiej. Z
tekstem opisuj¹cym uroki naszego miasta, który przygotowa³a
nauczycielka jêzyka polskiego jednej z bytowskich szkó³, zmierzy³o siê 20 uczniów z piêciu placówek ponadgimnazjalnych. Prawie stronicowy tekst czyta³a
uczniom Kamila Boyke, nauczycielka Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie. Opowiadanie naje¿one by³o licznymi
informacjami na temat zabytków
naszego miasta, historii, a tak¿e
walorów turystycznych. Pisz¹cy
musieli uwa¿aæ nie tylko na zasady ortografii, ale równie¿ inter-
punkcji oraz zadbaæ o estetykê
pracy. Za ka¿dy b³¹d przyznawano bowiem ujemne punkty.
Najlepiej z dyktandem poradzi³a sobie Agnieszka Ma³yszewicz z
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Technicznych w Miastku i to do
niej powêdrowa³o Z³ote Pióro
Starosty oraz tytu³ mistrza ortografii w powiecie bytowskim.
Drugie miejsce zajê³a Sylwia
£angowska, a trzecie Karolina
Dzier¿yñska - obie z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w £odzierzy. Jury przyzna³o równie¿
trzy wyró¿nienia: Edycie Kisiel,
Karolinie Kowalskiej, Marcinowi
Chatysowi (wszyscy ZSOiT w
Miastku).
B.K.
Dyktando o Z³ote Pióro Starosty odby³o siê w Bytowie po raz ósmy.
Tym razem o obliczach miast
ostatni oddech
- spad³a gazeta
I ¿al¹ siê ob³oki
zachodz¹cemu s³oñcu
Po siedmioletniej przerwie Bytów ponownie bêdzie goœci³ naukowców na jesiennych warsztatach antropologicznych. Trzecie z cyklu spotkanie poœwiêcone bêdzie
ma³ym miastom w czasach „p³ynnej” nowoczesnoœci.
U jesiennej gruszy
wiatr przystan¹³
Nie ma ju¿ gospodyni
- straci³a adres...
Smolnica, 2012 r.
Andrzej Szczepanik
Zwrotki
nagrobne
matce
Z krwi wyssanej z podziemi
zmienionej rdz¹ zapomnienia
wyros³y krzy¿e zimne
i choæ tu kwiatów tyle
zegary dla martwych/
nie bij¹...
znad spojrzeñ pochmurnych
szept zabrzmia³ refrenem/
po¿egnañ
w zwrotkach nagrobnych/
ukryta œmieræ
przeznaczona i nieœmiertelna
w smutku okrzep³y
g³owê schylam w zadumie
oddalony od s³oñca
do ciebie wraca moja myœl
przeb³yskiem ognia/
w szklanych oczach
zostaniesz w pamiêci zawsze/
wierna
¿yciowej poprawnoœci.
Pierwsze spotkanie na bytowskim zamku w ramach jesiennych
warsztatów odby³o siê w listopadzie 2005 r. i poœwiêcone by³o „Obliczom sztuki nieprofesjonalnej”.
Rok póŸniej naukowcy rozmawiali
o „Obliczach muzealnictwa”. Po tej
d³ugiej przerwie 7 i 8.11. w sali portretowej Muzeum Zachodniokaszubskiego zagoszcz¹ warsztaty
antropologiczne. Konferencjê przygotowan¹ pod kierownictwem prof.
Ewy Nowiny-Sroczyñskiej z Uni-
wersytetu £ódzkiego, poœwiêcono
obliczu miast. - Dziœ, gdy nasze
oœrodki tak bardzo podlegaj¹ zmianom, powinniœmy zastanowiæ siê,
czy racjê maj¹ ci, którzy twierdz¹,
¿e ludzie coraz bardziej obco siê w
nich czuj¹. Czy miasto, którego
centrum jest powszechnie uznawane za przestrzeñ lokalnej wiêzi,
kreowania i umacniania lokalnej
to¿samoœci, nadal pe³ni tak¹ rolê?
Mam nadziejê, ¿e to spotkanie pozwoli nam odpowiedzieæ na wiele
nurtuj¹cych pytañ - mówi wspó³organizator spotkañ, doktor Tomasz
Siemiñski z bytowskiego muzeum.
W ci¹gu dwóch dni bêdzie mo¿na
wys³uchaæ referatów dotycz¹cych
zarówno architektury, urbanistyki,
jak równie¿ roli miast, dylematów
dotycz¹cych wielokulturowoœci, ¿ycia codziennego, sposobów spêdzania wolnego czasu. Wœród wyg³aszaj¹cych referaty znajd¹ siê m.in.
Kai Kornow z Pommersches Landesmuseum Greifswald, który
przedstawi 800-letni¹ historiê doszczêtnie zniszczonego w trakcie II
wojny œwiatowej Greisfaldu, który
po jej zakoñczeniu z mieszczañskiego oœrodka uniwersyteckiego
sta³ siê centrum klasy robotniczej.
Us³yszymy równie¿ profesor Ewê
Nowinê-Sroczyñsk¹, która przedstawi postaæ znanego re¿ysera Andrzeja Barañskiego. Wœród oratorów znajd¹ siê te¿ bytowiacy - dr T.
Siemiñski zaprezentuje referat o
miejscowym rynku i pomniku Chrystusa, prof. Cezary Obracht-Pr¹dzyñski o wielokulturowoœci naszego
miasta, a Hanna Obracht-Pr¹dzyñska skupi siê na problemach
kszta³towania urbanistyki ma³ych
miast.
Pe³en program konferencji dostêpny jest na www.muzeumbytow.pl.
B.K.
Z akordeonem w miêdzynarodowym gronie
Muzycy z Niemiec, Bia³orusi, Rosji, Litwy, £otwy, Estonii,
Mo³dawii oraz Polski spotkali siê na Miêdzynarodowym
Konkursie Akordeonowym w Tczewie. Wœród nich znalaz³o
siê równie¿ dwóch bytowiaków.
Na konkursie, do którego wytypowano najlepszych akordeonistów, w
dniach 10-12.10. w Tczewie spotka³o siê 120 osób. Impreza oprócz
przes³uchañ obejmowa³a warsztaty,
które poprowadzili mistrzowie gry
na akordeonie. Uczestników konkursu ocenia³y dwie niezale¿ne komisje pod przewodnictwem prof. El¿biety Rosiñskiej i prof. Krzysztofa
Olczaka z Akademii Muzycznej w
Gdañsku. Wœród prezentuj¹cych
swoje zdolnoœci znaleŸli siê równie¿
Piotr Gawin oraz Józef Pr¹dzyñski uczniowie bytowskiej filii Pañstwowej Szko³y Muzycznej w S³upsku.
Ten drugi za swój wyj¹tkowy pokaz
zosta³ wyró¿niony przez jury. M³ody
muzyk zaprezentowa³ polkê Frosiniego pt. „Coquette” oraz kompozycjê Derbienki „Koguty”. - Józek jest
w trzeciej klasie cyklu czteroletniego. To jego pierwszy sukces na konkursie akordeonowym, ale warto
podkreœliæ, ¿e to impreza miêdzynarodowa, a konkurencja spora chwali osi¹gniêcie swojego ucznia
nauczyciel klasy akordeonu bytowskiej filii PSM w S³upsku, Pawe³
Nowak. - W tym roku szkolnym
chcia³bym zabraæ m³odzie¿ na konkurs ogólnopolski do Koœcierzyny i
miêdzynarodowy w Gi¿ycku. Je¿eli
bêd¹ nadal pracowali tak jak teraz,
to wyjazd maj¹ pewny - dodaje nauczyciel.
B.K.
Józef Pr¹dzyñski (po prawej) zdoby³ wyró¿nienie na miêdzynarodowym
festiwalu muzycznym.
KULTURA
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
17
Œpiew, gitara, fortepian Koniarze i kolarze
Anna Bienias, Bartosz Paprot i Piotr Nowicki wyst¹pi¹ podczas listopadowego koncertu z cyklu „Muzyka na Zamku”.
Koncert w sali portretowej Muzeum Zachodniokaszubskiego odbêdzie siê 5.11. o godz. 18.00. Melomani wys³uchaj¹ studentów i
doktora gdañskiej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki, czyli
gitarzysty Bartosza Paprota, wokalistki Anny Bienias i pianisty
Piotra Nowickiego. Ten pierwszy
jest studentem prof. Jana Paterka. Do najwiêkszych osi¹gniêæ B.
Paprota mo¿na zaliczyæ pierwsze
miejsca na Miêdzynarodowym
Festiwalu Muzyki Gitarowej
Trzêsacz-Rewal, Miêdzynarodo-
wym Konkursie Gitarowym „Premio Accademia” w Rzymie i Miêdzynarodowym Festiwalu Gitarowym w Olsztynie w grupie zespo³ów kameralnych.
A. Bienias to sopranistka koloraturowa. Studiuje œpiew solowy
na wydziale wokalno-aktorskim
pod kierunkiem dr Aleksandry
Kucharskiej-Szefler.
P. Nowicki z kolei ukoñczy³
gdañsk¹ AM w klasie fortepianu
prof. W³odzimierza Wiesztordta.
Wspó³tworzy zespó³ Kwartludium, a tak¿e polsko-niemieck¹
grupê European Workshop for
Contemporary Music. Wystêpowa³ m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Danii,
Niemczech, Rosji, Finlandii i Izraelu. Od 1995 r. w swojej macierzystej uczelni pracuje jako pianista korepetytor na wydziale
wokalno-aktorskim. Uzyska³ tytu³ doktora na wydziale instrumentalnym, a od 2012 r. pe³ni
funkcjê kierownika Miêdzywydzia³owego Zak³adu Muzyki
Wspó³czesnej.
Muzycy wykonaj¹ m.in. kompozycje Aleksandra Tansmana,
Franza Schuberta, Leo Delibesa i
Johanna Straussa.
I.T.
Pogoñ za lisem, bieg z przeszkodami, wyœcigi kolarskie tak miêdzy innymi bawiono siê podczas III Hubertusa w
Barnowie.
Pierwszy bardzo udany
Koncert zespo³u Almost Jazz Group przyci¹gn¹³ do „Jasia Kowalskiego” rzeszê melomanów, którzy entuzjastycznie oklaskiwali muzykê tego gdañskiego kwartetu.
W pi¹tkowy wieczór 25.10. nowa
sala klubu „Jaœ Kowalski” wype³ni³a siê po brzegi. Publicznoœæ
s³ucha³a koncertu Almost Jazz
Group w sk³adzie Pawe³ Nowak na
akordeonie, Ignacy Wiœniewski na
klawiszach, Maciej Sadowski na
kontrabasie i Roman Œlefarski na
perkusji. Zespó³ podbi³ serca publicznoœci jazzowymi standardami,
a tak¿e w³asnymi kompozycjami,
okraszaj¹c wszystko anegdotami
sypanymi przez Paw³a Nowaka.
Muzycy zaprezentowali te¿ liczne
solówki, P. Nowak poza akordeonem równie¿ na akordinie. Artystów nagradzano gromkimi brawami.
I.T.
Jednym z punktów III Hubertusa by³a gonitwa konna za lisem.
El¿bieta i Czes³aw Langowie po
raz trzeci zaprosili do swojej stajni w Barnowie (gm. Ko³czyg³owy)
mi³oœników koni i rowerów. 26.10.
gospodarze przygotowali sporo
atrakcji. Dzieci wziê³y udzia³ w
quizie, w którym pytano m.in. o
bezpieczn¹ jazdê konn¹. Czas
spêdzi³y równie¿ aktywnie - szuka³y lisa i œciga³y siê w biegu z
przeszkodami i slalomie. Ponad
40 dzieci wystartowa³o te¿ w wyœcigach
kolarskich.
1,5-kilometrow¹ trasê najszybciej wœród
dziewcz¹t pokona³a Karina Zieliñska, wœród ch³opców z kolei
Bartosz Binczyk. - Na naszej imprezie chcemy pokazaæ najm³odszym, dlaczego warto spêdzaæ
czas aktywnie i jak bardzo mo¿e
to byæ atrakcyjne - mówi³a inicjatorka wydarzenia, E. Lang.
Oprócz zabaw dla dzieci podczas barnowskiego Hubertusa odby³ siê m.in. pokaz gonitwy konnej za lisem. Mateusz Kiempa z
klubu jeŸdzieckiego w Bia³ym Borze jecha³ z kit¹ przyczepion¹ do
ramienia,
pozostali
jeŸdŸcy
usi³owali go dogoniæ i zerwaæ „li-
sa”. Po kilkunastu minutach
uda³o siê to Cz. Langowi, w którego rêce trafi³ puchar. Wrêczy³ mu
go specjalny goœæ imprezy, Bogus³aw Jarecki - jeŸdziec, trener,
olimpijczyk i wielokrotny medalista mistrzostw Polski we Wszechstronnym
Konkursie
Konia
Wierzchowego. Oprócz niego pojawi³ siê te¿ m.in. Kamil Rejnert
(olimpijczyk z Aten, wielokrotny
medalista mistrzostw Polski w
WKKW) i £ukasz KaŸmierczak
(mistrz Polski w WKKW z 2009 i
2010 r.).
Uczestnicy Hubertusa s³uchali
tak¿e sygna³ów myœliwskich,
ogl¹dali pokaz koni, a tak¿e czêstowali siê lokalnymi specja³ami i
biesiadowali przy ognisku. - Ju¿
dziœ mogê zapewniæ, ¿e bêdziemy
to wydarzenie kontynuowaæ w
przysz³oœci - zapowiada Cz. Lang.
Patronat nad Hubertusem obj¹³
wójt gminy Ko³czyg³owy, Wac³aw
Koz³owski. Organizatorem by³
Klub Sportowy LIDER.
I.T.
Wiêcej zdjêæ na www.kurierbytowski.com.pl
Pond 40 dzieci wziê³o udzia³ w wyœcigu kolarskim na 1,5-kilometrowym odcinku.
Podczas pierwszego w sezonie koncertu w „Jasiu Kowalskim” publicznoœæ nie szczêdzi³a oklasków.
Ods³oniêcie z koncertem
8.11. w po³udnie ods³oniêty zostanie pomnik poœwiêcony bytowskim ¯ydom. Obelisk oraz plac, na którym stanie, s¹ ju¿ gotowe.
Jak zapowiada³ Komitet Upamiêtnienia Spo³ecznoœci ¯ydowskiej, na którego czele stan¹³ profesor Cezary Obracht-Pr¹dzyñski,
uroczystoϾ podzielona zostanie
na dwie czêœci. Uczestnicy wydarzenia spotkaj¹ siê w po³udnie
przy Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Bytowie. Po przemówieniach
burmistrza Ryszarda Sylki oraz C.
Obracht-Pr¹dzyñskiego w 75 rocznicê zniszczenia synagogi w Bytowie ods³oniêty zostanie obelisk
poœwiêcony ludnoœci ¿ydowskiej.
Nastêpnie przedstawiciele Gminy
Wyznaniowej ¯ydowskiej w Gdañ-
sku odmówi¹ modlitwê za zmar³ych.
Dalsza czêœæ uroczystoœci odbêdzie siê w klubie „Jaœ Kowalski”.
Tam o historii bytowskich ¯ydów
i dokumentacji ich losów opowie
Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk. O godz. 17.00 zaœ odbêdzie
siê koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneñskiego pod
kierownictwem Wojciecha Szroedera.
B.K.
18
ROZMAITOŒCI
Nasi najm³odsi
Od 9 do 29.10. w bytowskim szpitalu urodzi³o siê 25
dzieci. Oprócz tych, które widzimy na zdjêciach, na
œwiat przysz³o jeszcze 6 dziewczynek i 11 ch³opców.
Maja, córka Doroty i Tadeusza P³otków z Choœnicy (gm. Parchowo), ur.
8.10. o godz. 10.04,
wzrost 54 cm, waga
3450 g.
Zofia, córka Alicji i Adama Depka Pr¹dzyñskich z
Mas³owic Tuchomskich
(gm. Tuchomie), ur. 17.10.
o godz. 8.10, wzrost 55 cm,
waga 3450 g.
Maja, córka Karoliny i
Sebastiana Sadoniów z
D¹brówki (gm. Borzytuchom), ur. 18.10. o godz.
11.25, wzrost 53 cm, waga 3300 g.
Wiktor Skiba, syn Moniki i Jacka ze Œwi¹tkowa
(gm. Bytów), ur. 18.10. o
godz. 23.00, wzrost 53
cm, waga 3500 g.
Syn Lucyny i Miros³awa
Modrzejewskich z Rekowa (gm. Bytów), ur. 21.10.
o godz. 1.50, wzrost 59 cm,
waga 3900 g.
Natalia, córka Doroty i
Andrzeja Kalkowskich z
Bytowa, ur. 23.10. o
godz. 21.50, wzrost 56
cm, waga 3400 g.
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
Na forum o kulturze
Jeœli nie wiesz, jak zrobiæ coœ dla innych albo zamierzasz
pochwaliæ siê dokonaniami, przyjdŸ na spotkanie z innymi podobnymi osobami.
Bytowskie Forum Animatorów
Kultury odbêdzie siê w dniach
15-16.11. w Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu. Podczas niego zaprezentuj¹ siê ci, którzy dzia³aj¹ na polu kulturalnym,
spo³ecznym lub edukacyjnym,
m.in. Bractwo Rycerskie Grodu
Chocimierza czy bytowska grupa
plastyczna „Gwasz”. Uczestnicy bêd¹ równie¿ mogli zaczerpn¹æ wiedzy od ekspertów m.in. na temat
zmian w kulturze czy sposobów organizacji inicjatyw kulturalnych.
Jeœli chcesz wzi¹æ udzia³ w spotkaniu, wyœlij swoje zg³oszenie (dostêpne na www.pds.org.pl) do 8.11.
pod adres Biuro Fundacji Partner-
W sali wiejskiej w Modrzejewie 17.10. mieszkañcy wsi
bawili siê na œwiêcie kapusty. Z tej okazji przygotowano ³azanki, kapustê szmurowan¹, surówki, pierogi, go³¹bki, kapuœniak i kwaœnicê.
Przy stole rozmawiano te¿ o
zaletach soku z kiszonej kapusty, a Krystyna Chwojnicka przygotowa³a wyk³ad o
w³aœciwoœciach tego warzywa. Spotkanie zorganizowa³
Gminny Oœrodek Kultury w
Tuchomiu.
Takich zajêæ chc¹ uczniowie
Sprzêt wêdkarski, AGD i fotograficzny za ponad 30 tys. z³
trafi³ do szkó³ z gminy Studzienice. Dziêki niemu uczniowie bêd¹ rozwijali swoje zainteresowania.
Fabian, syn Anny i Grzegorza Zieliñskich z Bytowa, ur. 23.10. o godz.
9.12, wzrost 53 cm, waga
2650 g.
Mateusz, syn Katarzyny
i Tomasza Rekowskich z
Bytowa, ur. 25.10. o
godz. 10.28, wzrost 53
cm, waga 3500 g.
Lena, córka Pauliny i Daniela £angowskich z Pomyska Wielkiego, ur.
28.10. o godz. 20.55, wzrost
55 cm, waga 3450 g.
stwo Dorzecze S³upi, Krzynia 16,
76-248 Dêbnica Kaszubska, e-mailem pod adres [email protected]
lub faksem pod nr 59 822 22 00.
Wiêcej informacji pod nr. tel. 59
813 22 01 lub 59 822 55 12. Koszt
udzia³u to 20 z³ od osoby. Decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ.
Warsztaty organizuj¹ Partnerstwo Dorzecze S³upi, Instytut Kaszubski i bytowski oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
I.T.
Pomys³odawczyni¹ nietypowych
zajêæ by³a dyrektorka Zespo³u Szkó³
w Ugoszczy, Teresa Pluto-Pr¹dzyñska. - W ubieg³ym roku przeprowadzi³am w naszej szkole ankietê. Uczniowie mieli wypowiedzieæ siê, na jakie zajêcia dodatkowe chcieliby uczêszczaæ. Okaza³o siê, ¿e oprócz tych
tradycyjnych, czyli plastycznych,
muzycznych, sportowych, marzy im
siê gotowanie, wêdkowanie i fotografowanie. Kiedyœ w szko³ach by³a te-
chnika i m³odzie¿ na tych zajêciach
zdobywa³a praktyczne umiejêtnoœci.
Teraz tego brakuje - mówi T. Pluto-Pr¹dzyñska. W pozosta³ych szko³ach gminy Studzienice chêtnych na
tego rodzaju zajêcia te¿ nie brakuje.
Gmina napisa³a wiêc projekt do Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze
Bytowskie”, aby pozyskaæ œrodki na
potrzebny sprzêt. Pomys³ „Ocaliæ od
zapomnienia” okaza³ siê trafiony,
LGR przyzna³a 21,7 tys. z³. Dziêki
tym funduszom oraz w³asnym gmina zakupi³a 24 wêdki, podbieraki,
siatki na ryby, pozwolenia na po³owy, a tak¿e po trzy kuchenki elektryczne i halogenowe, frytkownice
bezt³uszczowe, garnki, patelnie oraz
aparaty fotograficzne, drukarki, laptopy. Wart ponad 30 tys. z³ sprzêt
trafi do szkó³ w Ugoszczy, Studzienicach oraz Pó³cznie.
Kó³ka zainteresowañ rusz¹ lada
dzieñ. - Nasi uczniowie ju¿ s¹ gotowi. Chêtnych jest tak wielu, ¿e musieliœmy stworzyæ kilka grup w ka¿dej tematyce - dodaje T. Pluto-Pr¹dzyñska.
B.K.
Szlakiem wielkich Kaszubów
Lipusz, Tuszkowy, Brusy,
Czarnowo i jeszcze kilka
innych miejsc odwiedzili
uczniowie
bytowskiego
ekonoma, by poznaæ ¿ycie
znanych postaci z Kaszub.
Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z gminy Czarna D¹brówka
pojechali na wycieczkê do Gdyni, Gdañska i Sianowa. Pierwsza grupa
wybra³a siê tam 2.10., druga 16.10. Zaczêli od Akwarium Gdyñskiego.
Nastêpnie spacerowali ul. D³ug¹ w Gdañsku, podziwiaj¹c Stare Miasto.
Zwiedzili te¿ Bazylikê Mariack¹, a tak¿e wystawê „Droga do Wolnoœci”
w Muzeum Stoczni Gdañskiej „Solidarnoœæ”. Z kolei w Sianowie (pow.
kartuski) wst¹pili do Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej Królowej
Kaszub.
W jednodniowej wycieczce udzia³
wziê³a m³odzie¿, która uczêszcza na
jêzyk kaszubski w bytowskim
Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych. Pierwszym przystankiem by³o Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w poewangelickim koœciele w
Lipuszu. Nastêpnie wycieczka uda³a siê w kierunku Tuszkowych,
gdzie na œcie¿ce edukacyjnej podziwiano pomniki przyrody: okaza³¹
sosnê zwan¹ Tuszkowsk¹ Matk¹ i
Diabelski Kamieñ. PóŸniej m³odzie¿
odwiedzi³a dom, w którym mieszka³a pisarka Anna £ajming. - Kolej-
nym punktem by³y Brusy, gdzie
uczniowie tamtejszego Kaszubskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego wraz
z dyrektorem Zbigniewem £omiñskim i nauczycielk¹ Felicj¹ Baska-Borzyszkowsk¹
przedstawili
swoj¹ szko³ê oraz opowiedzieli o ¿yciu i twórczoœci Jana Karnowskiego
- opowiada Wioletta Ratajczak-Toczek, opiekunka grupy.
Wielkie wra¿enie wywar³a na
uczniach stoj¹ca w Brusach Jagliach Chata Kaszubska oraz gospodarstwo, w którym mieszka³ i tworzy³ Józef Che³mowski. W otoczeniu
jego rzeŸb uczniowie mieli okazjê
porozmawiaæ z ¿on¹ zmar³ego niedawno artysty, Jadwig¹, która
wspomina³a mê¿a.
W drodze powrotnej m³odzie¿
zwiedzi³a zabytkowy koœció³ i
zwi¹zane z wieloma legendami ka-
M³odzie¿ z bytowskiego ekonoma,
uczêszczaj¹ca na kaszubski, poznawa³a miejsca zwi¹zane z postaciami wa¿nymi dla Kaszub.
mienne krêgi w Leœnie, a tak¿e izbê pamiêci poœwiêcon¹ Annie £ajming w budynku Szko³y Podstawowej w Przymuszewie.
B.K.
ROZMAITOŒCI
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
W TUCHOMIU
Dynia niejedno ma imiê
Choæ ma wiele cennych w³aœciwoœci, w naszej kuchni wci¹¿ jest niedoceniana. Panie
z gminy Tuchomie obali³y mit dyni jako niesmacznej i md³ej.
19
Piaszno na podium
- W naszej wsi dzieje siê bardzo du¿o. Tylko przez ostatnie dwa lata zainwestowano u nas blisko 1 mln z³. Niebawem ruszy budowa kolejnej œcie¿ki turystycznej z unijnym dofinansowaniem - mówi Kazimiera Paw³owska,
so³tys Piaszna, które znalaz³o siê w gronie trzech najpiêkniejszych wsi na Pomorzu.
Najpierw niewielka miejscowoϾ
w gminie Tuchomie zdoby³a tytu³
najpiêkniejszej w powiecie bytowskim. Kwalifikuj¹c siê do szczebla
wojewódzkiego, stanê³a w szranki
z ponad setk¹ wsi. Jury zwraca³o
uwagê nie tylko na ogólny wygl¹d,
³ad i porz¹dek, ale równie¿ na
kwestie pielêgnowania dziedzictwa kulturowego, ochronê œrodowiska, a tak¿e zaanga¿owanie
mieszkañców w prace spo³eczne
na rzecz swojej miejscowoœci. - Z
Gdañska przyjecha³a do nas specjalna komisja, która siê wszystkiemu przygl¹da³a. Aby jak najlepiej
wypaœæ, przygotowaliœmy prezentacjê i wycieczkê po naszej miejscowoœci. Wœród osób oceniaj¹cych
by³ profesor z Politechniki Gdañskiej. Œmia³ siê, ¿e musia³ przyjechaæ do Piaszna, aby zobaczyæ betonow¹ drogê wykonan¹ w nowej
Œwiêto dyni w Tuchomiu tak jak przed rokiem cieszy³o siê sporym zainteresowaniem.
Dynia na dobre rozgoœci³a siê w
Centrum
Miêdzynarodowych
Spotkañ w Tuchomiu. W œrodowy
wieczór 23.10. w jednej z sal
CMS-u sto³y ugina³y siê od smako³yków przyrz¹dzonych w³aœnie z
tego warzywa. Chêtni mogli go
spróbowaæ na s³odko i na s³ono.
By³y ciasta typowo deserowe, ale
te¿ ciasteczka œniadaniowe. Prawdziw¹ furorê zrobi³ sernik i kopytka z dyni. Te drugie przygotowano
na s³odko z orzechami, rodzynkami i musem dyniowym, a tak¿e na
s³ono. Nie zabrak³o te¿ bardziej
znanej zupy - kremu z curry - oraz
konfitur i kompotu.
Przy okazji rozstrzygniêto konkurs na najoryginalniejsz¹ potrawê z dyni. Jury pierwsze miejsce
zgodnie przyzna³o Halinie Chamier Gliszczyñskiej za wyj¹tkowe
ciasto z galaretk¹. - To nic trudnego. Mój pomys³ zrodzi³ siê z potrzeby. Upiek³am biszkopt i zastanawia³am siê, czym go prze³o¿yæ.
Wtedy pomyœla³am o dyni. Pokrojon¹ w kostkê ugotowa³am z ja-
b³kami, pomarañczami i goŸdzikami. Potem wymiesza³am j¹ z agrestow¹ galaretk¹ i tak przygotowan¹ mas¹ prze³o¿y³am biszkopt,
który udekorowa³am jadalnymi
liskami z dyniowej skórki - zdradza swój przepis pani Halina, która w kuchni chêtnie siêga po dyniê
równie¿ na inne sposoby. Oprócz
konfitur przygotowuje z niej sok z
dodatkiem marchwi, który cieszy
siê ogromnym powodzeniem zw³aszcza u m³odszych domowników.
B.K.
technologii - opowiada K. Paw³owska. Wieœ musia³a zrobiæ wra¿enie, bo w ostatecznym rankingu
Piaszno pokona³o znacznie wiêksze miejscowoœci, l¹duj¹c na trzecim miejscu w konkursie Piêkna
Wieœ Pomorska 2013.
W œrodê 30.10. w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Pomorskiego w Gdañsku odby³a siê
uroczysta gala, na której wrêczono
nagrody. - Mieliœmy zaledwie trzy
dni na decyzjê, na co przeznaczyæ
wygrane 10 tys. z³. Zdecydowaliœmy, ¿e kupimy wyposa¿enie si³owni, któr¹ stworzymy w salce nad
remiz¹. Panie bêd¹ mog³y zadbaæ
o kondycjê i figurê na automatycznej bie¿ni i rowerku, a panowie
nabior¹ tê¿yzny fizycznej na
urz¹dzeniach si³owych - mówi K.
Paw³owska.
W.R.
Jak ze œmieci
zrobiæ coœ
Reprezentacje 6 oœrodków wychowawczych z woj. pomorskiego przyjecha³y do Bytowa, by walczyæ o tytu³ omnibusa ekologii. Najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Koœcierzyny.
Do bytowskiego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego przyjechali reprezentanci 6 szkó³ naszego województwa.
24 i 25.10. w sali Urzêdu Cywilnego w Bytowie odby³y siê uroczystoœci wrêczenia medali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie. Z okazji z³otych godów odebrali je: Irena i Kazimierz Ziegiertowie, Renata i Edward Diksowie, Monika
i Stanis³aw Nosalowie, Anna i Stanis³aw Wa³dowscy, Irena i Aleksander Zdanowiczowie, Jadwiga i Jan Dawidowscy, Ryszarda i Jan £ukaczowie oraz Gertruda i Henryk Hincowie. Specjalne odznaczenia przyznane parom przez Prezydenta RP wrêczy³ burmistrz, Ryszard Sylka. Gratulacje odebrali równie¿ Anna i Micha³ Kutenowie oraz
Anna i Tadeusz Wójciccy, którzy obchodzili 60 rocznicê zawarcia œlubu, a tak¿e pañstwo Józefa i Kazimierz Itrychowie z okazji 65-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
Wojewódzki konkurs wiedzy „Z
ekologi¹ za pan brat” odby³ siê w
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym
w Bytowie 24.10. - Tego typu imprezy prowadzimy od lat. Ka¿dego
roku wybieramy jednak inn¹ tematykê. Tym razem to ekologia i recykling, bo przez zabawê chcemy
zwróciæ uwagê m³odych ludzi na
to, jak wa¿na jest ochrona œrodowiska - mówi wspó³organizatorka
imprezy Bogumi³a Kortas. 3-osobowe dru¿yny z Wejherowa, Kartuz,
Koœcierzyny, Turska, Chojnic i Bytowa odpowiada³y wiêc na kilkanaœcie pytañ z ekologii. Sprawdzano
m.in. ich wiedzê o segregacji œmie-
ci, recyklingu, a tak¿e œwiatowych
obchodach Dnia Ziemi czy sprz¹tania œwiata. Najwiêcej punktów
zdoby³a ekipa z Koœcierzyny, wyprzedzaj¹c Bytów i Tursko.
W ramach konkursu szko³om
wrêczono równie¿ nagrody za najciekawsz¹ zabawkê ekologiczn¹.
M³odzie¿, u¿ywaj¹c zu¿ytych opakowañ po napojach, mleku, przygotowa³a m.in. kota, roboty, platformê p³ywaj¹c¹, lalki i akwarium. Wygra³a platforma do p³ywania z butelek po wodzie mineralnej przygotowana przez dru¿ynê z Koœcierzyny.
B.K.
28
SPORT
KRÓTKO
• 23.10. w Jasieniu rozegrano II
biegi prze³ajowe XVII edycji Grand
Prix Czarnej D¹brówki. Na ich
starcie stanê³o 218 zawodników,
rywalizuj¹c w 23 biegach na dystansach od 100 m do 6000 m. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii:
przedszkolaki - ur. w 2008 r. i
m³odsi - Maja Wojniak - Jasieñ i
Rados³aw Sobieraj - No¿yno; zerówka - ur. w 2007 r. - Paulina Jóskowska - SP Rokity i Igor Sycha; kl.
I - ur. w 2006 r. - Agata Butowska oboje SP Czarna D¹brówka i Karol
Labuda; kl. II - ur. w 2005 r. - Monika Stenka - oboje SP Rokity i Dominik Butowski - SP Czarna D¹brówka; kl. III - ur. w 2004 r. - Urszula
Rybarczyk - SP 2 Bytów i Daniel
Gosz - SP Jasieñ; kl. IV - ur. w
2003 r. - Agata Lejk - SP Jasieñ i
Maciej Brzeski; kl. V - ur. w 2002 r.
- Dominika Szczerba i Miko³aj
Szczerba; kl. VI - ur. w 2001 r. - Julia Labuda - wszyscy SP Rokity i
Damian Czarnowski - SP Czarna
D¹brówka; klasy I gimnazjum - ur.
w 2000 r. - Weronika Wieligda - G
Czarna D¹brówka i Dominik Cyrson - G 2 Bytów; kl. II gimnazjum ur. 1999 r. - Martyna Dalecka i Dawid Mizgier - oboje ZS Rokity; kl.
III gimnazjum - ur. w 1998 r. - Ewa
Dawidowska - G No¿yno i Marcin
Wolski - G Rokity; bieg g³ówny - 1.
Sylwia Lewandowska - Baszta Bytów, 2. Dorota Finster-Dziadek, 3.
Jolanta Szczerba - obie Rokity i 1.
Jerzy Koz³owski - GTS Czarna
D¹brówka, 2. Waldemar Wolski Jasieñ, 3. Wojciech Rumiñski GTS. Kolejne zawody cyklu 14.11.
(czwartek) w No¿ynie.
• 26.10. Tadeusz Zblewski z Taleksu Borzytuchom wygra³ IV Bieg
Œw. Huberta w Tucholi (woj.
kujawsko-pomorskie), dystans 15
km pokonuj¹c w czasie 51,03 min.
Wyniki innych zawodników rejonu
bytowskiego: 148. Roman Czech 1,10.47 h, 151. Wojciech Krajewski
- obaj KB Goch Bytów - 1,10.54 h,
187. Bogus³aw Or³owski - Borzytuchom - 1,13.22 h, 234. Hanna
Muerau-Nowicka - 1,16.54 h (29
miejsce wœród kobiet), 244. Jacek
Muszyñski - 1,17.56 min, 277. Urszula Zaborowska - wszyscy KB
Goch - 1,20.02 h (38 miejsce wœród
kobiet, 2 lokata w kat. 50-59), 310.
Irena Tur - Borzytuchom - 1,23.41
h (51 miejsce wœród kobiet), 365.
Stanis³aw Majkowski - 1,32.47 h,
376. Leszek Tur - obaj KB Goch 1,35.33 h. Bieg ukoñczy³o 409 osób.
WYNIKI - TABELE - STRZELCY - RELACJE
PI£KA NO¯NA
Gryf S³upsk - AP Lechia Gdañsk
Gedania Gdañsk - GSS Pszczó³ki
¯u³awy Nowy Dwór Gd. pauzowa³y
Czarni Pruszcz Gd. - U-2 Bytów
SENIORZY
II LIGA - GRUPA ZACHODNIA
14 KOLEJKA - 26/27.10.
Gryf Orlex Wejherowo - Rozwój Katowice
Chrobry G³ogów - Ruch Zdzieszowice
KS Polkowice - Calisia Kalisz
Polonia Bytom - Drutex-Bytovia Bytów
MKS Kluczbork - Jarota Jarocin
UKP Zielona Góra - Zag³êbie Sosnowiec
Raków Czêstochowa - Górnik Wa³brzych
Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
- B³êkitni Stargard Szcz.
Odra Opole - Warta Poznañ
0:1
5:2
1:0
2:0
2:1
0:2
1:1
2:1
1:1
1. Warta
14
29
25-11
8-5-1
2. Chrobry
14
28
23-8
8-4-2
3. Górnik
14
27
19-9
8-3-3
4. Rozwój
14
26
15-8
7-5-2
5. Polonia
14
23
20-12
7-2-5
6. Drutex-Bytovia
14
23
22-13
6-5-3
7. Raków
14
23
18-17
7-2-5
8. Zag³êbie
14
19
11-11
4-7-3
9. Odra
14
18
15-19
4-6-4
10. MKS
14
17
19-22
4-5-5
A¿ 9 goli zobaczyli kibice w meczu klasy B pomiêdzy Gromem Nakla a Baz¹
44 Siemirowice. Gospodarze wygrali 7:2 po bramkach Marka Mañskiego 2, Marcina Kluczewskiego - 2, Damiana Skonecznego, Mateusza Szultki i
Macieja Strojka. W 40 min przy stanie 3:1 jeden z pi³karzy goœci otrzyma³
drug¹ ¿ó³t¹ kartkê i od tego momentu Baza 44 graj¹c w os³abieniu straci³a
kolejne 4 bramki.
13. Koral II
12
11
20-32
3-2-7
14. Pomorze II
12
9
12-43
3-0-9
15. Swe Pol Link
12
9
17-28
3-0-9
16. Rowokó³
12
7
15-34
2-1-9
1. Zawisza
10
26
38-14
8-2-0
2. Sokó³
10
24
29-18
8-0-2
3. Skotawa
10
22
29-17
7-1-2
4. Lipniczanka
10
16
19-22
5-1-4
70 minut, bo wczeœniej wyst¹pi³
II-ligowym meczu Drutex-Bytovii).
By³ on najlepszym zawodnikiem na
boisku. Przy oœwietleniu na sztucznej
murawie stadionu przy ul. Traugutta
w Gdañsku prowadzenie objêli poloniœci, strzelaj¹c bramkê w 20 min po
rzucie ro¿nym. Stakom Bytovia wyrówna³a tu¿ po przerwie. Trójkowa akcja Mateusza Zblewskiego, A. Wojacha i Macieja Stenki zakoñczy³a siê
strza³em tego ostatniego do pustej
bramki. - Bardzo szybki, fajny dla
oka mecz. Wynik nie krzywdzi ¿adnego z zespo³ów. Jestem bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników podsumowuje trener M. Wojach.
5. Leœnik
10
16
24-18
5-1-4
1. Polonia
9
22
34-12
7-1-1
6. Stegna
10
14
16-17
4-2-4
2. Olimpic Skat
9
20
27-10
6-2-1
11. Ostrovia 1909
14
17
13-17
4-5-5
12. B³êkitni
14
16
21-19
5-1-8
13. Gryf Orlex
14
16
18-18
4-4-6
KLASA A - GRUPA II
14. KS Polkowice
14
15
11-16
3-6-5
10 KOLEJKA - 26/27.10.
15. UKP
14
14
16-25
4-2-8
16. Ruch
14
14
23-26
3-5-6
17. Jarota
14
10
11-29
3-1-10
18. Calisia
14
8
9-29
2-2-10
IV LIGA POMORSKA
14 KOLEJKA - 26/27.10.
Wierzyca Pelplin - Drutex-Bytovia II Bytów
1:2
Anio³y Agro North Garczegorze - GKS Kolbudy 1:2
GOSRiT Wikêd Luzino - Pomezania Malbork
(mecz odwo³any z powodu wypadku autokaru
z pi³karzami goœci)
Wietcisa Skarszewy - GKS Przodkowo
1:4
Amator Kie³pino - Gryf 2009 Tczew
3:0
Powiœle Dzierzgoñ - Pogoñ Lêbork
3:1
Olimpia Sztum - KS Chwaszczyno
0:0
Gryf S³upsk - Piast Cz³uchów
14:1
¯u³awy Nowy Dwór Gd. - Orlêta Reda
1:1
Lipniczanka Lipnica - GKS Ko³czyg³owy
Granit Kocza³a - Myœliwiec Tuchomie
Stegna Parchowo - Leœnik Cewice
Sokó³ Wyczechy - Zawisza Borzytuchom
Dolina Ga³¹Ÿnia Wlk. - SSPN Malczkowo/£upawa
Victoria D¹brówka - Skotawa Budowo
LKS £ebunia - Orkan Gostkowo
3:0
3:2
1:1
1:8
3:3
2:3
4:0
0:4
2:0
4:0
Nie uda³ siê wyjazd pi³karzy U-2 do
Pruszcza Gd. Bytowiacy, prowadzeni
w tym meczu przez trenera Grzegorza
Rzepiñskiego, od pocz¹tku byli w defensywie i dobrze zorganizowani gospodarze niepodzielnie panowali na
boisku, a zw³aszcza w œrodku pola.
Graj¹cy „na stoj¹co”, s³abo kryj¹cy i asekuruj¹cy zawodnicy U-2 w pierwszej po³owie stracili dwie bramki.
Pierwsz¹ z rzutu wolnego z 20 m, drug¹ po dobitce strza³u z 10 m, gdy pi³ka
trafi³a w s³upek. Tak¿e po przerwie
przy biernej postawie bytowiaków
Czarni zdobyli dwie bramki. Najpierw
zawodnik gospodarzy przeprowadzi³
d³ugi rajd, prowadz¹c pi³kê z w³asnej
po³owy, i w sytuacji sam na sam pokona³ Bartosza Ryngwelskiego. Potem
po udanej interwencji bytowskiego
bramkarza z dobitki.
1. AP Lechia
10
25
46-5
8-1-1
2. Czarni
10
25
29-6
8-1-1
3. Ba³tyk
10
23
33-9
7-2-1
4. Chojniczanka
10
20
28-9
6-2-2
5. U-2 Bytów
11
17
26-26
5-2-4
6. ¯u³awy
10
16
18-24
5-1-4
7. Gryf 2009
10
16
19-28
5-1-4
8. Arka SI
10
12
16-10
3-3-4
9. Gedania
10
9
10-17
2-3-5
10. GSS
11
7
15-38
2-1-8
11. Gryf
10
6
7-22
1-3-6
12. KP Starogard Gd. 10
6
12-34
1-3-6
13. Or³y
4
9-40
1-1-8
10
TENIS STO£OWY
IV LIGA - GRUPA A
4 KOLEJKA - 26.10.
1. GKS Przodkowo
14
36
47-7
11-3-0
2. Amator
14
29
27-18
9-2-3
12. Myœliwiec
10
9
18-26
3-0-7
8. Wierzyca
9
10
15-19
2-4-3
3. Powiœle
14
28
25-17
8-4-2
13. Victoria
10
6
14-32
1-3-6
9. Rod³o
9
9
12-32
2-3-4
4. KS Chwaszczyno
14
25
23-14
7-4-3
14. Dolina
10
6
18-29
1-3-6
10. Sapa
9
7
9-23
2-1-6
11. Gryf
9
4
11-26
1-1-7
KTS-K GOSRiT Socha Meble Luzino
- ATS I Ma³e Trójmiasto 2:10
ATS II Ma³e Trójmiasto
- Poltarex Pogoñ III Lêbork 6:10
Osada Rzucewo - Wicher Wierzchucino
10:2
Czarni Domis³aw - Myœliwiec Tuchomie
10:2
Punkty dla Myœliwca zdoby³ Krzysztof Baumgard.
SL Salos Rumia - ZSP Jedynka Bytów
10:4
Punkty dla ZSP Jedynki zdobyli: Wies³aw P³otek 3, Renata Krefta - 1.
12. Pomezania
8
4
9-31
1-1-6
1. Osada
4
8:0
40-17
JUNIOR C1
2. ATS I
4
6:2
35-12
3. KTS-K GOSRiT
4
6:2
32-25
POMORSKA LIGA
4. Czarni
4
4:4
29-23
5. Poltarex Pogoñ
4
4:4
29-31
6. ATS II
4
3:5
33-37
7. Wicher
4
3:5
21-34
8. Salos
4
2:6
27-34
9. ZSP Jedynka
4
2:6
25-36
5. GOSRiT Wikêd
13
24
30-16
8-0-5
6. Gryf
14
24
40-18
7-3-4
7. GKS Kolbudy
14
23
34-28
7-2-5
7. GKS
10
13
23-23
4-1-5
3. Jantar
9
18
32-11
5-3-1
8. LKS £ebunia
10
13
22-19
4-1-5
4. Stakom Bytovia
9
18
28-9
5-3-1
9. Granit
10
13
21-29
4-1-5
5. Gryf 2009
9
12
21-19
3-3-3
10. Orkan
10
13
22-30
4-1-5
6. KP Starogard Gd.
9
11
9-15
3-2-4
11. SSPN
10
10
24-23
3-1-6
7. Pogoñ
8
10
10-10
2-4-2
KLASA B - GRUPA II
8 KOLEJKA - 26/27.10.
8. Anio³y Agro North
14
23
21-14
6-5-3
9. Wierzyca
14
20
24-25
6-2-6
10. Drutex-Bytovia II 14
20
31-25
6-2-6
11. Pogoñ
14
20
27-28
6-2-6
12. Olimpia
14
17
16-24
5-2-7
Grom Nakla - Baza 44 Siemirowice
Sokó³ Kuleszewo - B³êkitni Motarzyno
Koral Maszewo - Arkonia Pomysk Wlk.
WKS No¿yno - Urania Udorpie
Brda II/ Victoria Przechlewo
- Magic Niezabyszewo
13. Pomezania
13
16
19-23
5-1-7
1. Brda II/Victoria
8
19
14-7
6-1-1
14. ¯u³awy
14
12
16-33
3-3-8
2. Sokó³
8
18
26-10
6-0-2
15. Orlêta
14
11
15-26
3-2-9
3. Arkonia
8
17
23-11
5-2-1
16. Gryf 2009
14
10
15-42
3-1-10
4. Grom
8
16
23-12
5-1-2
17. Wietcisa
14
10
14-34
3-1-10
5. WKS
8
13
14-12
4-1-3
18. Piast
14
6
20-52
1-3-10
6. Urania
7
7
12-17
2-1-4
7. Baza 44
7
7
11-19
2-1-4
8. Magic
8
7
13-12
1-4-3
9. Koral
8
4
7-21
1-1-6
10. B³êkitni
8
3
5-27
1-0-7
KLASA OKRÊGOWA
12 KOLEJKA - 26/27.10.
• 26.10. dwóch zawodników GTS
Czarna D¹brówka wystartowa³o w
Kolbudzkiej Dziesi¹tce, zaliczanej
do cyklu „Kaszuby Biegaj¹”. Ich
wyniki: 18. Jerzy Koz³owski - 42,03
min (2 miejsce w kat. 50 i wiêcej
lat), 75. Jan Klasa - 51,25 min.
Bieg ukoñczy³o 158 zawodników.
Diament Trzebielino - ZS Damnica
Koral II Dêbnica - Skotawia Dêbnica Kasz.
Pomorze II Potêgowo - Start Miastko
Kaszubia Studzienice - Rowokó³ Smo³dzino
Jantar Ustka - Prime Food Brda Przechlewo
Stal Jezierzyce - Karol Pêplino
Czarni Czarne - GTS Czarna D¹brówka
Swe Pol Link Bruskowo Wlk. - MKS Debrzno
• 26.10. Andrzej Kaiser zaj¹³ 2
miejsce w kategorii elity w III serii
Pucharu Polski w kolarstwie prze³ajowym, rozegranej w Ptakach (woj.
podlaskie). Wygra³ Wojciech Halejak
z Las Vegas Power Energy Drink.
Nastêpnego dnia bytowiak je¿d¿¹cy
w barwach Corratec Team Poznañ w
tej samej miejscowoœci zwyciê¿y³ w
wyœcigu elity o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Turoœl.
1. Jantar
12
34
39-7
11-1-0
2. Czarni
12
28
40-12
9-1-2
3. Start
12
26
27-8
8-2-2
4. Prime Food Brda
12
24
29-12
8-0-4
5. Diament
12
19
19-20
6-1-5
6. Kaszubia
12
18
23-22
5-3-4
7. MKS
12
17
19-21
5-2-5
8. Stal
12
16
26-19
4-4-4
9. Karol
12
16
19-25
5-1-6
10. Skotawia
12
16
20-25
5-1-6
11. ZS Damnica
12
14
14-25
4-2-6
12. GTS
12
12
18-24
3-3-6
R.N.
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
1:0
3:3
0:5
4:1
2:1
5:0
5:1
1:2
7:2
6:0
1:3
3:0
3:1
ZALEG£E MECZE
¯u³awy Nowy Dwór Gd. - Arka Gdynia SI
GSS Pszczó³ki - KP Starogard Gd.
0:5
3:0
11 KOLEJKA - 26/27.10.
Chojniczanka Chojnice - Ba³tyk Gdynia
Gryf 2009 Tczew - Or³y Tczew
KP Starogard Gd. - Arka Gdynia SI
0:0
3:2
2:2
10. Myœliwiec
4
2:6
16-38
Dru¿yny ATS Rumia zmieni³y nazwê na ATS Ma³e
Trójmiasto.
JUNIOR A
POMORSKA LIGA
9 KOLEJKA - 26/27.10.
Jantar Ustka - Wierzyca Pelplin
KP Starogard Gd. - Sapa Rumia Janowo
Pogoñ Lêbork - Pomezania Malbork
(goœcie nie stawili siê na zawody)
Olimpic Skat Gdañsk - Rod³o Kwidzyn
Gryf S³upsk - Gryf 2009 Tczew
Polonia Gdañsk - Stakom Bytovia Bytów
5:2
0:0
11:1
4:4
1:1
1:1 Maciej Stenka
Bytowski zespó³ zanotowa³ kolejny
sukces, remisuj¹c z liderem tabeli Poloni¹ Gdañsk. Dru¿yna trenera Miros³awa Wojacha zagra³a w najsilniejszym sk³adzie, czyli tak¿e ze swoim
kapitanem Arturem Wojachem (gra³
W 60 min meczu w Parchowie Leœnik Cewice obj¹³ prowadzenie po dobitce strza³u z rzutu wolnego i pi³karze Stegny musieli siê mocno natrudziæ,
by wywalczyæ choæby remis. Uda³o siê. W 80 min wyrównuj¹cego gola
zdoby³ Rafa³ Soldatke. Na zdjêciu: w udanej interwencji bramkarz Stegny
Marcin Majkowski.
29
SPORT
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
PI£KA NO¯NA KLASA OKRÊGOWA
KOLARSTWO PRZE£AJOWE PUCHAR ŒWIATA W TABORZE
Dwa oblicza Kaszubii Aktywna jazda
basztowca
Po pierwszej, beznadziejnie s³abej w wykonaniu Kaszubii po³owie, w drugiej studzieniczanie zdemolowali zamykaj¹cego tabelê Rowoko³a, wygrywaj¹c 4:1 * Pi³karze z Czarnej D¹brówki wrócili z Czarnego na tarczy, ulegaj¹c gospodarzom 1:5.
KASZUBIA Studzienice
ROWOKÓ£ Smo³dzino
4
1
KASZUBIA: J. Pela - M. Stoltman, S. Piêta,
J. Kapiszka, T. Zaborowski, M. Chirk (82 K.
Bartelik), M. Zieman (55 K. Kreft), M. Borzyszkowski, P. Gostomski (55 M. Przytu³a), J.
Du³ak (80 W. Werra), A. Rzepiñski.
BRAMKI: 1:1 S. Piêta (39), 2:1 J. Du³ak (54),
3:1 M. Przytu³a (80), 4:1 W. Werra (84).
Ju¿ w 5 min outsider ze
Smo³dzina obj¹³ prowadzenie po
strzale g³ow¹ Adama Hostyñskiego. Goœcie nadal atakowali i tylko
doskona³ej dyspozycji Józefa Peli
studzieniczanie zawdziêczaj¹, ¿e
nie stracili kolejnych bramek. W
19 min sêdzia ukara³ jednego z
graczy Rowoko³a czerwon¹ kartk¹
(pierwsz¹ ¿ó³t¹ za faul na Arturze
Rzepiñskim, drug¹ za niewybredne epitety pod adresem arbitra) i
pojawi³a siê szansa, ¿e Kaszubia,
graj¹c w przewadze, przejmie inicjatywê. Tymczasem ju¿ minutê
póŸniej na boisku znów by³a równowaga si³, bo „czerwieñ” obejrza³ Tomasz Zaborowski za faul na
wychodz¹cym na czyst¹ pozycjê
rywalu. Nadzieje na korzystny
wynik przywróci³ w 39 min Sylwester Piêta, sprytnym uderzeniem z
rzutu wolnego lokuj¹c pi³kê w
bramce. W jednej z ostatnich akcji
KOLEJKA Z WIOSNY JESIENI¥
24.10. komisja ds. rozgrywek
podokrêgu s³upskiego Pomorskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej podjê³a decyzjê o rozegraniu awansem pierwszej kolejki rundy wiosennej klasy okrêgowej w niedzielê 24.11. o
godz. 12.00. Jednoczeœnie zastrzeg³a sobie mo¿liwoœæ zmiany decyzji w
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
pierwszej po³owy doskona³¹ okazjê zmarnowa³ Micha³ Borzyszkowski, który w sytuacji sam na sam
pos³a³ pi³kê obok bramki.
Dopiero po przerwie studzieniczanie zagrali, jak trzeba. Atakowali z animuszem i przede wszystkim w przemyœlany sposób. W efekcie w 54 min objêli prowadzenie po mocnym strzale przy dalszym s³upku Jacka Du³aka. Co
prawda potem gracze Kaszubii
d³ugo bez powodzenia szturmowali bramkê ekipy ze Smo³dzina,
ale po roszadach w sk³adzie ich
gra zyska³a na jakoœci. W ostatnich 10 minutach gospodarze udokumentowali przewagê jeszcze
dwiema bramkami. Na 3:1 podwy¿szy³ Marcin Przytu³a, wykorzystuj¹c podanie A. Rzepiñskiego, a 4 minuty póŸniej do bramki
rywali trafi³ inny rezerwowy,
Wojciech Werra, koñcz¹c kapitaln¹ akcjê Kacpra Krefta, który mija³ rywali jak tyczki na treningu.
- Wygrana cieszy, ale nasza gra
w pierwszej po³owie by³a tragiczna.
Teraz zmierzymy siê ze Startem
Miastko i, jeœli chcemy coœ ugraæ,
musimy z tego starcia wyci¹gn¹æ
w³aœciwe wnioski - uwa¿a strzelec
czwartej bramki, W. Werra.
CZARNI Czarne
GTS Czarna D¹brówka
5
1
GTS: D. Gralak - Piotr Szczegielniak, Pawe³
Szczegielniak, M. Gralak, D. Sobisz, Grzegorz Lejk I (75 A. Cyrson), Grzegorz Lejk II,
J. Gralak, P. Toporek (80 K. Dawidowski), A.
Celep, M. Biernat (60 M. Ciep³uch).
BRAMKA: 1:1 M. Gralak (31).
Pocz¹tkowo GTS z wiceliderem
klasy okrêgowej na jego boisku
walczy³ jak równy równym i nawet
pierwszy umieœci³ pi³kê w bramce
rywala. W 10 min zagrana z g³êbi
pola pi³ka po g³owie obroñcy Czarnych spad³a pod nogi Grzegorza
Lejka II (m³odszego), który mocnym strza³em wpakowa³ futbolówkê do bramki. Arbiter jednak gola
nie uzna³, odgwizduj¹c spalonego.
Krótko potem defensywê GTS rozklepa³ bramkostrzelny duet napastników £ukasz Koœcian - Karol
Pelikan i po uderzeniu tego pierwszego Dawid Gralak, zastêpuj¹cy w bramce nieobecnego z powodu obowi¹zków w pracy Filipa
Gawina, musia³ wyci¹gaæ pi³kê z
bramki. Goœcie siê nie pod³amali i
niespe³na 10 minut póŸniej wyrównali za spraw¹ Micha³a Gralaka,
który efektownym strza³em g³ow¹
trafi³ w okienko. Jeszcze przed
przerw¹ pi³karze GTS dwukrotnie
stawali przed szans¹ na objêcie
prowadzenia, jednak uderzaj¹cym
g³ow¹ Micha³owi Biernatowi i Piotrowi Szczegielniakowi zabrak³o
precyzji.
Niewykorzystane sytuacje zemœci³y siê po przerwie. W 53 min
po raz drugi na listê strzelców wpisa³ siê £. Koœcian. By³ to ju¿ 20 w
tym sezonie gol lidera klasyfikacji
strzelców okrêgówki. Gdy chwilê
póŸniej K. Pelikan zdoby³ dwie
bramki w odstêpie zaledwie minuty, z zawodników z Czarnej D¹brówki zesz³o powietrze. Gospodarze nadal grali koncertowo i wyraŸn¹ przewagê potwierdzili pi¹t¹
bramk¹. Zdoby³ j¹ fantastycznym
strza³em z dystansu Maciej Jaroszyñski.
- Zapowiada³o siê na niespodziankê, a skoñczy³o pogromem.
Gorzka lekcja, ale jako beniaminek ci¹gle jeszcze musimy siê wiele uczyæ. No có¿, czekamy na kolejn¹ okazjê do zdobycia punktów,
które pomog¹ nam w walce o utrzymanie - mówi trener Tadeusz
Gralak.
D.Z.
Kamil Ma³ecki zaj¹³ 20 lokatê w Pucharze Œwiata, zdobywaj¹c 11 pkt. w rankingu UCI juniorów. Po tym udanym wystêpie zawodnik Baszty Bytów najprawdopodobniej otrzyma powo³ania do reprezentacji na kolejne zagraniczne wyœcigi.
Po zwyciêstwach 19-20.10. w
wyœcigach w Rzeniszowie i Mas³oñskich Kamil Ma³ecki znalaz³ uznanie selekcjonera kadry narodowej Jana Antkowiaka i zosta³ powo³any do reprezentacji Polski na
drug¹ seriê prze³ajowego Pucharu
Œwiata w czeskim Taborze. Nie
maj¹c w dorobku punktów rankingowych UCI (Miêdzynarodowa Unia Kolarska), zosta³ na starcie ustawiony w trzecim rzêdzie, co od
razu skazywa³o go na przebijanie
siê przez co najmniej po³owê
56-osobowego peletonu. - By³o nieŸle. Wprawdzie zapl¹ta³em siê trochê na starcie, ale szybko doskoczy³em do pierwszej dwudziestki.
Jecha³em na 15, 16 miejscu, ca³y
czas maj¹c czo³ówkê w zasiêgu
wzroku. Na prostej do mety da³em
siê wyprzedziæ kilku szybkim rywalom z grupy, w której jecha³em
od drugiego okr¹¿enia, ale do zwyciêzcy straci³em niewiele ponad
minutê, z czego jestem zadowolony, i co wa¿ne, tak¿e trener Antko-
PUCHAR ŒWIATA - II SERIA
TABOR - 26.10.2013 r.
Juniorzy - 1. Adam Toupalik - Czechy, 2. Eli
Iserbyt - Belgia, 3. Joris Nieuwenhuis - Holandia, 20. Kamil Ma³ecki, 29. Remigiusz
Gil, 40. Patryk Z³otowicz, 42. Piotr Wyderka
- wszyscy Polska.
Orlicy (U-23) - 1. Mathieu Van Der Poel Holandia, 2. Gianni Vermeersch, 3. Wout
Var Alert - obaj Belgia, 35. Patryk Kostecki,
38. Bartosz Pilis, 46. Mariusz Nawrocki, 47.
Tomasz Grabarek - wszyscy Polska.
Elita - 1. Lars Van Der Haar - Holandia, 2.
Philipp Walsleben - Niemcy, 3. Kevin Pauwels - Belgia, 23. Mariusz Gil - Polska.
SPORTOWY WEEKEND
• Sobota 2.11. godz. 11.00 - Stakom Bytovia Bytów - Gryf 2009
Tczew (PLJ A); godz. 14.00 Drutex-Bytovia Bytów - MKS Kluczbork.
• Niedziela 3.11. godz. 12.00 - U-
Rowokó³ Smo³dzino (ciemne stroje) napsu³ sporo krwi ekipie ze Studzienic. Ostatecznie jednak zawodnicy Kaszubii odnieœli wysokie zwyciêstwo.
rania Udorpie - Brda II/Victoria
Przechlewo; godz. 13.00 - Myœliwiec
Tuchomie - Stegna Parchowo, Orkan
Kamil Ma³ecki ma nadziejê, ¿e po
udanym starcie w Taborze otrzyma kolejne powo³ania do kadry narodowej na zagraniczne wyœcigi.
wiak. Wreszcie przekona³em siê, ¿e
jestem w stanie nawi¹zaæ walkê z
najlepszymi - komentuje 17-latek
z Grzmi¹cej.
- Kamil, bêd¹c na mecie najwy¿ej spoœród 4 startuj¹cych Polaków, potwierdzi³ swoj¹ dominacjê
w krajowej stawce juniorów, co daje nadziejê na kadrowe powo³ania
na kolejne wyœcigi zagraniczne.
Dla mnie jako szkoleniowca by³o
istotne, ¿e mimo pewnych zaleg³oœci treningowych, wynikaj¹cych z
niedawno przebytej choroby, jecha³ aktywnie z przodu - oceni³ Tomasz Natkaniec, trener bytowskiej Baszty.
P.B.
Gostkowo - Lipniczanka Lipnica, Arkonia Pomysk Wlk. - WKS No¿yno,
Magic Niezabyszewo - Grom Nakla;
godz. 13.30 - GKS Ko³czyg³owy Granit Kocza³a; godz. 14.00 - GTS
Czarna D¹brówka - Swe Pol Link
Bruskowo Wlk., Zawisza Borzytuchom - Dolina-Speranda Ga³¹Ÿnia
Wlk.; godz. 14.15 - Drutex-Bytovia
II Bytów - Anio³y Agro North Garczegorze.
30
SPORT
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
BADMINTON XIII MAZOVIA JUNIOR CUP
Weronika, m³odsza siostra Anety
Z sukcesami, ale i niedosytem wróci³y zawodniczki U-2
Lotka Bytów z miêdzynarodowego turnieju w P³oñsku i
Sochocinie k. Warszawy. Na podium imprezy stanê³y
Weronika Niklas i Anna Duda.
25-27.10. w dwóch halach w
P³oñsku i Sochocinie (woj. mazowieckie), odleg³ych od siebie ok. 10
km, rozegrano XIII Mazovia Junior Cup, miêdzynarodowy turniej
badmintona dla juniorów, juniorów m³odszych, m³odzików, m³odzików m³odszych i ¿aków. Wziê³o
w nim udzia³ ok. 400 zawodników
z 64 klubów krajowych oraz z Bia³orusi, Czech, Ukrainy i Rosji, w
tym 7-osobowa ekipa dziewcz¹t z
ULKS U-2 Lotka Bytów.
Jako pierwsza z podopiecznych
trenera Jerzego Saldata na korty
wkroczy³a Aneta Niklas. Nie by³y
to dla niej udane zawody. W grze
pojedynczej juniorek m³odszych
badmintonistka U-2 Lotka pierwszy mecz wygra³a, ale drugi, z
póŸniejsz¹ triumfatork¹ turnieju
Aleksandr¹ Lugovykh z Ukrainy,
przegra³a 0:2 i nie wysz³a z grupy
eliminacyjnej. W grze podwójnej
bytowianka i Urszula Karwowska
z UKSB Milenium Warszawa
(gra³y ze sob¹ w parze drugi raz)
dwa pierwsze mecze grupowe wygra³y, jednak potem przegra³y 1:2
z duetem zawodniczek z Bia³orusi
i Ropczyc 1:2 (21-14, 16-21, 16-21)
i odpad³y z dalszej rywalizacji.
Nie powiod³o siê te¿ „eksportowej” parze bytowskiego klubu w kategorii m³odziczek m³odszych. Anna Duda i Laura Bujak,
• 17.10 na bytowskim stadionie
rozegrano fina³ powiatowy Licealiady w sztafetowych biegach prze³ajowych. Klasyfikacja: dziewczêta
- 1. LO Bytów, 2. ZSER Bytów, 3.
ZSP Bytów, 4. ZSP £odzierz, 5.
ZSP Miastko; ch³opcy - 1. ZSER
Bytów, 2. LO Bytów, 3. ZSP Bytów, 4. ZSP £odzierz, 5. ZSP Miastko.
• 22.10. w sali sportowej ZSER w
Bytowie odby³ siê fina³ powiatowy
Licealiady w pi³ce rêcznej dziewcz¹t. Wyniki: ZSER Bytów - LO
Bytów 10:4, ZSER - ZSOiT Miastko 18:2, LO - ZSOiT 16:1. Kolejnoœæ: 1. ZSER Bytów, 2. LO Bytów,
3. ZSOiT Miastko.
• 22.10. w SP 2 w Bytowie odby³y
siê fina³y powiatowe Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjady w
badmintonie. Dziewczêta z miejscowej „dwójki” nie mia³y rywalek
i bez gier awansowa³y do pó³fina³u
wojewódzkiego, a ich rówieœnicy z
bytowskiej SP 2 przegrali z SP 2
Miastko 1:3. W rywalizacji gim-
klasyfikowane na pierwszym
miejscu list PZBad, mia³y pecha w
losowaniu, bo ju¿ w fazie grupowej
musia³y zmierzyæ siê z Bia³orusinkami, z którymi miesi¹c temu
przegra³y w finale turnieju w Suchedniowie. I choæ bytowianki zaskoczy³y rywalki szybkimi atakami i pierwszego seta wygra³y bardzo wysoko (21-7), w dwóch kolejnych po zaciêtej grze gór¹ by³y zawodniczki zza wschodniej granicy.
A. Duda i L. Bujak uleg³y im 17-21
i 20-22. Przegra³y tak¿e drugi pojedynek i w efekcie sklasyfikowane zosta³y na bardzo odleg³ym
miejscu. - Zak³ada³em, ¿e uplasuj¹ siê w pierwszej trójce - nie ukrywa trener J. Saldat.
Du¿o lepiej Ania i Laura wypad³y w grze pojedynczej. Wygra³y mecze grupowe i awansowa³y
do fazy pucharowej. W jej pierwszej rundzie A. Duda mia³a wolny los, a L. Bujak ogra³a zawodniczkê MKS Strzelce Opolskie. W
meczu o wejœcie do strefy medalowej Ania pokona³a Martynê Pietrzak z MLKS Solec Kujawski 2:0
(21-18, 21-16). Trudniejsze zadanie mia³a Laura, której przysz³o
zagraæ z Ann¹ Kramchanin¹ z
Brzeœcia. Po zaciêtej walce bytowianka uleg³a zawodniczce z Bia³orusi w dwóch setach: w obu
22-24, co w stawce 42 zawodninazjalistek triumfowa³ zespó³ G
Miastko, który pokona³ G Czarna
D¹brówka 3:0 i w finale G 1 Bytów
3:2. Trzecia lokata przypad³a G 2
Bytów po zwyciêstwie nad G Czarna D¹brówka 3:0. W jedynym meczu gimnazjalistów G 2 Bytów uleg³o G Miastko 0:3.
• 25.10. w Tuchomiu rozegrano fina³ powiatowy halowej pi³ki no¿nej
szkó³ wiejskich. Wyniki meczów: SP
Parchowo - SP Gostkowo 3:0, SP
Parchowo - SP Tuchomie 1:0, SP
Parchowo - SP Œwierzno 11:0, SP
Gostkowo - SP Tuchomie 4:1, SP
Gostkowo - SP Œwierzno 7:1, SP Tuchomie - SP Œwierzno 9:0; klasyfikacja: 1. SP Parchowo, 2. SP Gostkowo, 3. SP Tuchomie, 4. SP Œwierzno. Zwyciêski zespó³ z Parchowa
awansowa³ do pó³fina³u wojewódzkiego.
• 23.10. w sali bytowskiego ekonoma rozegrano fina³ powiatowy
Licealiady w pi³ce rêcznej ch³opców. Wyniki: ZSER Bytów - LO
Bytów 12:10, LO - ZSOiT Miastko
19:7, ZSER - ZSOiT 11:6. Kolejnoœæ: 1. ZSER Bytów, 2. LO Bytów,
3. ZSOiT Miastko.
R.N., D.Z.
WYNIKI
¯ACY
Gra pojedyncza dziewcz¹t - 2. Weronika
Niklas, 5-7. Anna Radtke.
M£ODZIK M£ODSZY
Gra pojedyncza dziewcz¹t - 3-4. Anna Duda, 5-8. Laura Bujak, 29-42. Natalia Staszkiewicz i Agata Mielewczyk - wszystkie
ULKS U-2 Lotka Bytów.
Gra podwójna dziewcz¹t - 13-18. L. Bujak i
A. Duda.
JUNIORZY M£ODSI
Gra pojedyncza dziewcz¹t - 9-16. Aneta
Niklas - U-2 Lotka.
Gra podwójna dziewcz¹t - 5-8. A. Niklas i
Urszula Karwowska - UKSB Milenium Warszawa.
Weronika Niklas i Anna Duda z ULKS U-2 Lotka Bytów zajê³y miejsca na
podium w silnie obsadzonym miêdzynarodowym turnieju badmintona Mazovia Junior Cup.
czek da³o jej miejsce w przedziale
5-8. A. Duda by³a jedyn¹ Polk¹ w
pó³finale. W meczu o wejœcie do fina³u Ania nieznacznie przegra³a z
bardzo dobr¹ technicznie Bia³orusink¹ Lizavet¹ Bayarouskay¹ w
dwóch setach 20-22 i 19-21, zajmuj¹c 3-4 miejsce. - Ania i Laura
udowodni³y, ¿e nale¿¹ do czo³ówki zawodniczek w naszym kraju i
potrafi¹ stawiæ opór najlepszym
zawodniczkom reprezentuj¹cym
Bia³oruœ i Ukrainê - twierdzi J.
Saldat.
W tej samej kategorii zagra³y
debiutuj¹ce w du¿ym turnieju Agata Mielewczyk i Natalia Staszkiewicz. Obie przegra³y swoje
mecze grupowe. - Najwa¿niejsze,
¿e widaæ u nich zapa³ i chêæ rywalizacji - podsumowuje trener U-2
Lotka.
W Mazovia Junior Cup mia³y okazjê zaprezentowaæ siê te¿ badmintonistki z najm³odszej grupy
U-2 Lotka: ¿aczki Weronika Niklas i Anna Radtke. Gry grupowe
10-letnia Weronika i o rok m³odsza Ania przesz³y bez pora¿ki. W
æwieræfinale W. Niklas mia³a wolny los, a A. Radtke w walce o pó³fina³ musia³a uznaæ wy¿szoœæ silniejszej fizycznie zawodniczki z
Bia³orusi, przegrywaj¹c 0:2.
W pó³finale W. Niklas ogra³a
Weronikê Szempliñsk¹ z UKS
Badminton Stare Babice 2:0
(21-12, 21-15), a w meczu o 1 miejsce uleg³a „pogromczyni” A. Radtke, Veronice Tarusavej z Bia³orusi
0:2 (11-21, 6-21). - Dla Ani i Weroniki by³ to pierwszy tak powa¿ny
turniej. Swoj¹ postaw¹ da³y dowód, ¿e mog¹ rywalizowaæ z najlepszymi w swojej kategorii - ocenia J. Saldat.
B.M.
PI£KA NO¯NA IV LIGA POMORSKA
Koñcówka pod kontrol¹
Po pierwszej po³owie Drutex-Bytovia II Bytów przegrywa³a z Wierzyc¹, ale w drugiej wbi³a rywalom dwa gole i
z Pelplina wyjecha³a z kompletem punktów.
WIERZYCA Pelplin
DRUTEX-BYTOVIA II Bytów
1
2
DRUTEX-BYTOVIA II: D. Sobañski - T. Galikowski, K. Król, M. Szmidke, J. Karwat, M.
Pakosz, £. Chylewski, D. da Costa Bezerra, J.
Cesarek, £. Pietroñ (85 M. Cybula), B. Chojnacki (88 T. Rachwa³).
BRAMKI: 1:0 M. Bujanowski (31), 1:1 M.
Pakosz (60 - karny), 1:2 K. Król (75).
Pierwsza po³owa nie dostarczy³a
wielu emocji. Pi³karze z Bytowa
mieli spore problemy z przedarciem siê przez zasieki obronne gospodarzy, podobnie miejscowi ze
sforsowaniem defensywy DrutexBytovii II. Obie ekipy stworzy³y
zaledwie po jednej dogodnej okazji
bramkowej. Gracze Wierzycy j¹
wykorzystali. W 31 min bytowscy
obroñcy zostawili zbyt du¿o przestrzeni Maciejowi Melerowi, ten
poda³ do Macieja Bujanowskiego,
który bez k³opotów pos³a³ pi³kê do
siatki. O wyrównanie móg³ siê pokusiæ ju¿ chwilê póŸniej £ukasz
Chylewski.
Pomocnik
Drutex-Bytovii II poci¹gn¹³ z pi³k¹ ze
œrodka pola, mijaj¹c dwóch zawodników Wierzycy, jednak po jego
strzale sprzed szesnastki gospodarzom z pomoc¹ przysz³a poprzeczka.
Bytowiacy dopiêli swego po
przerwie, gdy w polu karnym faulowany by³ Jakub Karwat i sêdzia
bez wahania wskaza³ na „wapno”.
Golkiper Wierzycy wyczu³ intencje
egzekwuj¹cego jedenastkê Mateusza Pakosza, ale pi³ka po jego rêkach ugrzêz³a w bramce. Zawodnicy z Bytowa poszli za ciosem i
kwadrans póŸniej cieszyli siê z
prowadzenia. Precyzyjnie doœrodkowa³ £. Chylewski, a ³adnym
strza³em szczupakiem golkipera z
Pelplina pokona³ Krzysztof Król.
Gospodarzom zaczê³y puszczaæ
nerwy. Za zbyt agresywn¹ grê w
destrukcji zap³acili wysok¹ cenê,
koñcz¹c spotkanie bez dwóch
pi³karzy. Najpierw w 78 min boisko musia³ opuœciæ Krzysztof Rzepa, a chwilê póŸniej jego los podzieli³ Emilian Imianowski. W
koñcowych minutach bytowiacy
kontrolowali sytuacjê i jeszcze kilka razy groŸnie atakowali, jednak
nie zdo³ali powiêkszyæ rozmiarów
zwyciêstwa.
- Do momentu zdobycia przez
nas drugiej bramki spotkanie by³o
bardzo wyrównane. Potem trochê
pomogli nam pi³karze Wierzycy,
którzy otrzymali dwie czerwone
kartki. Tak naprawdê tu¿ po drugim golu by³em spokojny o wynik.
Gospodarze atakowali bardzo nerwowo i nie wynika³o z tego wiêksze
niebezpieczeñstwo - komentuje trener Krzysztof Babiñski.
D.Z.
31
SPORT
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
PI£KA NO¯NA II LIGA - GRUPA ZACHODNIA
Z POMECZOWEJ KONFERENCJI
Najs³abszy mecz jesieni
Po dwóch wygranych z dru¿ynami górnej czêœci tabeli
Drutex-Bytovia nie zdo³a³a pokonaæ kolejnego wysoko
notowanego rywala. Uleg³a w Bytomiu spadkowiczowi z
I ligi 0:2.
W poczynaniach Drutex-Bytovii
wyraŸnie widoczny by³ brak bêd¹cego ostatnio w wysokiej dyspozycji Wojciecha Piêty, który odczuwa jeszcze skutki trudnego meczu
poprzedniej kolejki z KS Polkowice. Bez g³ównego rozgrywaj¹cego
si³a ofensywna czarno-bia³o-czer-
wonych by³a praktycznie ¿adna. W
pierwszej po³owie bytowiacy tylko
raz zagrozili bramce gospodarzy,
gdy po efektownym rajdzie na
strza³ z dystansu zdecydowa³ siê
Wojciech Wilczyñski i pi³ka minimalnie minê³a œwiat³o bramki Polonii. Miejscowi dla odmiany roz-
Micha³ Pietroñ (na zdjêciu w meczu z Zag³êbiem Sosnowiec) nie bêdzie
mi³o wspomina³ spotkania w Bytomiu. Drutex-Bytovia przegra³a 0:2, a on
w 71 min otrzyma³ czerwon¹ kartkê.
grywali tego dnia jeden ze swoich
najlepszych meczów tej jesieni. W 8
min tylko nieznacznie pomyli³ siê
uderzaj¹cy g³ow¹ z bliskiej odleg³oœci Bart³omiej Setlak. Nieco póŸniej groŸnie zza pola karnego
strzela³ Bartosz Nowak, jednak na
linii zmierzaj¹cej w kierunku
bramki pi³ki stan¹³ jeden z bytowskich obroñców. Gor¹co by³o te¿ w
17 min po strzale g³ow¹ znakomicie ustawionego w polu karnym
Damiana Michalika, jednak dobrze
spisa³ siê Mateusz Oszmaniec. Golkiper Drutex-Bytovii musia³ siê têgo wysiliæ równie¿ w 32 min, by zastopowaæ mocno uderzon¹ przez Adriana Laskowskiego pi³kê, a zaraz
potem w ostatniej chwili ubieg³ wychodz¹cego na czyst¹ pozycjê Dawida Jarkê, niegdyœ zawodnika
Górnika Zabrze i reprezentanta
Polski. W 41 min golkiper Drutex-Bytovii poradzi³ sobie jeszcze z kapitalnym strza³em Roberta Trznadla z ok. 20 m. Jednak tu¿ przed zejœciem do szatni nie zdo³a³ zapobiec
stracie gola. Po doœrodkowaniu z
rzutu ro¿nego Norbert Radkiewicz
z bliska wpakowa³ pi³kê do siatki.
W przerwie trener Pawe³ Janas,
chc¹c odwróciæ losy spotkania,
wprowadzi³ do gry drugiego napastnika, Roberta Hirsza, ale nie
prze³o¿y³o siê to na lepsz¹ grê bytowiaków w ofensywie. Dodatkowo
skrzyd³a zawodnikom DrutexBytovii podciê³o drugie trafienie
dru¿yny z Bytomia w 51 min, kiedy
przebojem w pole karne wdar³ siê B.
Nowak. M. Oszmaniec sparowa³
pi³kê po jego strzale, jednak wobec
dobitki D. Jarki by³ bezradny. Prowadz¹c 2:0 poloniœci nieco rozluŸnili
szyki i niewiele brakowa³o, by wykorzystali to pi³karze Drutex-Bytovii. Pi³kê w pole karne bytomian
wprowadzi³ W. Wilczyñski, a strzela³ £ukasz Kowalski, tyle ¿e pomyli³
siê o centymetry. Bytowiacy przenieœli ciê¿ar gry na po³ow¹ gospodarzy, lecz nie potrafili skutecznie wykoñczyæ akcji. Ich sytuacja sta³a siê
jeszcze trudniejsza w 71 min, kiedy
to za drug¹ ¿ó³t¹ kartkê boisko opuœci³ Micha³ Pietroñ. Przewaga jednego zawodnika, przy s³abej grze
bytowskiego zespo³u, sprawi³a, ¿e ostatnie fragmenty meczu toczy³y siê
pod wyraŸne dyktando Polonii. Gospodarze jeszcze dwukrotnie mogli
pokusiæ siê o podwy¿szenie rezulta-
KARATE TRADYCYJNE IV PUCHAR POMORZA
Trzy medale bytowiaków
Podopieczni Micha³a Gawroñskiego z Karate Klubu Bytów w zawodach w Gdañsku wywalczyli 3 medale. Ten z
najcenniejszego kruszcu przypad³ m³odzikowi Piotrowi
Szafrañcowi.
27.10. w hali widowiskowo-sportowej AWFiS Gdañsk w IV Pucharze Pomorza, zorganizowanym
przez Okrêgowy Zwi¹zek Karate
Tradycyjnego w Gdyni, udzia³
wziê³o 278 zawodników z 17 klubów. Wœród nich 16 reprezentantów Karate Klubu Bytów. Rywalizuj¹cy w kata (prezentacja technik w walce z wyimaginowanym
przeciwnikiem) zawodnicy trenera
Micha³a Gawroñskiego zdobyli 3
medale. Najlepiej spisa³ siê Piotr
Szafraniec w kategorii m³odzików
(ur. w 2000-2001 r.) do 7 kyu. Wygra³ wszystkie walki grupowe, nastêpnie te systemem pucharowym
i siêgn¹³ po z³oty medal. - By³ to
dopiero jego drugi start w zawodach tej rangi, a poradzi³ sobie z
bardziej doœwiadczonymi przeciwnikami. Robi du¿e postêpy, co wró¿y kolejnymi sukcesami w przysz³oœci - ocenia trener M. Gawroñski.
W tej samej kategorii na trzeciej
pozycji zawody ukoñczy³ Micha³
Gospodarczyk, który w bratobójczym pojedynku pokona³ klubowego kolegê Jakuba Lubiñskiego. Ró¿nice miêdzy nimi by³y nieznaczne. To by³ tak naprawdê bardzo
równy pojedynek, a o zwyciêstwie
Micha³a zdecydowa³ niewielki
b³¹d Kuby - mówi trener M. Gawroñski.
Piotr Szafraniec odbiera puchar za zwyciêstwo wœród m³odzików. W tle jego klubowy kolega Micha³ Gospodarczyk, zdobywca br¹zowego medalu.
Drugi br¹zowy „kr¹¿ek” dla bytowskiego klubu wywalczy³a Jagoda Rolbiecka w kategorii dziew-
cz¹t ur. w 2004-2005 r. do 7 kyu. Tego dnia jej rywalki zaprezentowa³y siê perfekcyjnie. W najlep-
Pawe³ Janas, trener Drutex-Bytovii: - Zagraliœmy najs³abszy mecz w sezonie. Nie wiem, z czego to wynika³o, byæ mo¿e byliœmy
niewyspani i zmêczeni podró¿¹.
Wygl¹da³o to bardzo Ÿle i w tygodniu musimy siê zastanowiæ, dlaczego tak by³o.
Artur Skowronek, trener
Polonii: - Buduj¹ce jest to zwyciêstwo i nasze morale zapewne
wzros³o. Cieszê siê, ¿e mamy zal¹¿ek wspólnego kierunku naszej
pracy, zarówno w organizacji gry
obronnej, jak i w ataku. Dziêki temu kontrolowaliœmy przebieg meczu, poza 20 a 35 minut¹ gry,
gdzie zdarzy³ siê przestój. Wytr¹ciliœmy Drutex-Bytovii argumenty, którymi dysponuje.
WIDZIANE Z BOISKA
Micha³ Pietroñ, pi³karz Drutex-Bytovii: - Czerwona kartka by³a wynikiem naszej, mojej bezradnoœci. Nie mia³a wiêkszego wp³ywu na
wynik meczu, bo ten przegraliœmy
wczeœniej. Trzeba przyznaæ, ¿e nawet na remis nie zas³u¿yliœmy. Oddaliœmy zaledwie jeden celny strza³
na bramkê rywali.
Adrian Wróblewski, pi³karz
Drutex-Bytovii: - Byliœmy tego
dnia zdecydowanie s³absi, praktycznie nie istnieliœmy na boisku, a
Polonia prezentowa³a siê naprawdê
dobrze. Trochê przypomina³o to sytuacjê z poprzedniego sezonu, kiedy
to w Kluczborku sromotnie przegraliœmy z MKS.
tu, ale po strza³ach B. Nowaka
pi³ka nieznacznie mija³a œwiat³o bytowskiej bramki.
Zwyciêstwo pozwoli³o bytomianom zrównaæ siê z Drutex-Bytovi¹
liczb¹ punktów, ale dziêki wygranej w bezpoœrednim starciu
„przeskoczyli” bytowski zespó³ w
tabeli.
D.Z.
szym razie Jagoda mog³a siêgn¹æ
po srebrny medal - ocenia M. Gawroñski.
Szkoleniowiec chwali te¿ zawodników, którym do walki o medale
zabrak³o nieco szczêœcia: Mateusza
Lubiñskiego, Szymona Tredera i
Dawida Jarosza w kat. dzieci ur. w
2004-2005 r. do 8 kyu oraz Dominika Kotza rywalizuj¹cego w gronie
m³odzików (ur. w 2000-2001 r.) do
5 kyu. - Wyszli ze swoich grup, ale
w fazie pucharowej musieli uznaæ
wy¿szoœæ rywali, przegrywaj¹c jednak naprawdê nieznacznie - mówi
opiekun m³odych karateków.
Najlepsi zawodnicy oprócz medali i dyplomów otrzymywali cenne nagrody, m.in. od wspieraj¹cej
imprezê firmy Orlen SA, która
rozdawa³a punkty programu VITAY (promocyjne punkty zamieniane na prezenty). Za 1 miejsce
rodzice zawodników otrzymywali
50 tys. pkt., 2 miejsce 30 tys. pkt.,
za 3 miejsce 20 tys. pkt. - To naprawdê wartoœciowy upominek.
Jeœli ktoœ tankuje za punkty, wie
jak du¿y to bonus - mówi siê M.
Gawroñski.
D.Z.
32
SPORT
Kurier Bytowski | 31.10.13 r. | 44 (1080)
To by³ dla mnie trudny czas
Ryszard M¹dzelewski, jeden z najbardziej zas³u¿onych
dla bytowskiego futbolu pi³karzy, wraca do zdrowia po
ciê¿kiej kontuzji. Czo³owy niegdyœ zawodnik Bytovii Bytów, a ostatnio graj¹cy trener Uranii Udorpie, opowiada
o feralnym zdarzeniu, d³ugiej rehabilitacji i planach na
przysz³oœæ.
„Kurier Bytowski” - Z pewnoœci¹ niechêtnie wracasz pamiêci¹ do majowego spotkania
z Orkanem Gostkowo, ale jak
dosz³o do kontuzji?
Ryszard M¹dzelewski - Jak to
w pi³ce bywa przy takich urazach zbyt ostre wejœcie rywala i tragedia gotowa. To by³a naprawdê brutalna i przede wszystkim niepotrzebna interwencja zawodnika
Orkana, bo przecie¿ w ni¿szych ligach [Urania wystêpowa³a wówczas w klasie A - przyp. red.] gra
siê o przys³owiow¹ pietruszkê.
Gdybym mia³ na karku mniej lat,
pewnie, jak to nieraz bywa³o, unikn¹³bym wœlizgu, albo przynajmniej odj¹³ nogê od ziemi, ¿eby zamortyzowaæ uderzenie. Nie zd¹¿y³em. Po wszystkim spojrza³em na
nogê, wygiê³a siê na zewn¹trz, a
getry napi¹³ ostry kikut. Wiedzia³em, ¿e jest nieciekawie...
Panika na boisku?
Trochê zamieszania by³o. Fauluj¹cy zawodnik ³apa³ siê za g³owê
widz¹c, co siê sta³o, koledzy z dru¿yny biegali wokó³. Trochê to dziwnie wygl¹da³o, bo to ja powinienem wpaœæ w panikê, a tymczasem by³em tym, który musia³ resztê uspokoiæ... (œmiech).
Widzê, ¿e teraz opowiadasz o
tym ze spokojem, jakby to by³o
jedynie st³uczenie...
Od tamtego meczu minê³o ju¿
prawie pó³ roku, wiêc teraz wspominam to z zupe³nie innej perspektywy. Wydarzenia na boisku
w Gostkowie to by³ tak naprawdê
dopiero pocz¹tek mêczarni i mo¿e
dlatego mówiê o tym doœæ „lekko”.
Na boisku, potem w karetce i w
szpitalu w Koœcierzynie musia³em
byæ jeszcze w szoku, wiêc ból nie
by³ a¿ tak dotkliwy. PóŸniej weso³o
nie by³o. Najtrudniejszy okaza³ siê
czas po zoperowaniu nogi. Faszerowali mnie rozmaitymi lekami
przeciwbólowymi, a mimo to nie
spa³em praktycznie tydzieñ. Teraz
wiem, ¿e cz³owiek jest w stanie
znieœæ naprawdê wiele.
D³ugo le¿a³eœ w szpitalu?
Trzy tygodnie, czyli mia³em trochê czasu na rozmyœlanie (œmiech).
Powiem ci, ¿e nie raz œledzi³em w
pamiêci dzieñ, w którym dosz³o do
kontuzji. Ciekawa sprawa, ¿e od
pocz¹tku uk³ada³ mi siê dziwnie
pechowo, jakby coœ wisia³o w powietrzu. Od rana czu³em siê kiepsko. Przed wyjazdem do Gostkowa
odwiedzi³em stadion, gdzie tego
dnia odbywa³ siê 1-majowy turniej, w którym grali moi znajomi.
Pomyœla³em, ¿e lepiej by by³o pokopaæ w³aœnie z nimi, dla zabawy.
Tym bardziej ¿e nigdy nie lubi³em
jeŸdziæ do Gostkowa, bo tam ch³opaki zawsze grali ostro. Nie zamierza³em w ogóle w tym meczu
wybiegaæ na murawê. Nie by³o jednak wyjœcia, bo jeden z naszych
zawodników dozna³ kontuzji i w
przerwie zrobiliœmy zmianê. Piêæ
minut po wznowieniu gry sta³o siê,
co siê sta³o. Jak mówi³em, coœ wisia³o w powietrzu.
Masz ¿al do zawodnika Orkana?
Absolutnie nie. Jak grasz w
pi³kê, musisz mieæ na uwadze, ¿e
takie rzeczy mog¹ ci siê przytrafiæ.
Poza tym facet zachowa³ siê naprawdê fair. Gdy by³em w szpitalu, dzwoni³ z zapytaniem o zdrowie i samopoczucie. To by³o bardzo
mi³e, bo nie wszyscy w tej trudnej
dla mnie chwili pamiêtali... Przyznam siê, ¿e trochê zawiod³em siê
na dzia³aczach Bytovii. Nie liczy³em z ich strony na coœ wielkiego,
ale zero zainteresowania zawodnikiem, który tyle lat gra³ w klubie?
Trochê to zabola³o. Na szczêœcie
nie zawiedli przyjaciele. Ostatnio
znajomi, z którymi gra³em w Bytovii, ale nie tylko, przygotowali dla
mnie niespodziankê. Zorganizowali mecz, w którym zebrali trochê grosza na rehabilitacjê. Nie
nag³aœniali zbytnio sprawy, bo
wiedz¹, ¿e tego nie lubiê. Jestem
im naprawdê wdziêczny.
A jak obecnie z Twoim zdrowiem? Co lekarze mówi¹ o stanie nogi?
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e z³amanie by³o naprawdê skomplikowane, jest ca³kiem nieŸle. Oczywiœcie daleko mi do pe³nej sprawnoœci i tak naprawdê nie wiem, czy
ca³kiem j¹ odzyskam, ale muszê
powiedzieæ, ¿e w moim przypadku
koœcierscy lekarze zrobili kawa³
dobrej roboty. W tak trudnych z³amaniach nie zawsze wszystko idzie dobrze. Dlatego z tego miejsca
chcia³bym serdecznie im i tamtejszym pielêgniarkom podziêkowaæ
za pomoc, tak¿e lekarzom z Bytowa za dalsz¹ opiekê. Oczywiœcie
wyleczenie nogi bêdzie mnie jeszcze kosztowaæ sporo pracy.
A w kontekœcie pi³ki?
Jeden
lekarz
powiedzia³:
„Spokojnie, jeszcze bêdziesz kopa³” (œmiech). Bardziej jednak
traktujê to na pó³ serio. Tak naprawdê planowa³em, by sezon
2012/2013 by³ ostatnim, w jakim
gram czynnie. Potem chcia³em oficjalnie zakoñczyæ karierê. Marzy³em nawet, ¿e uda mi siê skoñczyæ
przygodê z pi³k¹ tam, gdzie siê zaczê³a, w Bytovii. Pech chcia³, ¿e
wszystko potoczy³o siê inaczej i
wszystko by³o kwesti¹ nie wyboru,
a koniecznoœci.
Czyli z futbolem koniec?
Z tym wyczynowym na pewno
tak. Po takim urazie pewnie nawet
nie bêdê móg³ poodbijaæ pi³ki w turniejach dla oldboyów, choæ bardzo
bym chcia³, bo to zawsze okazja
spotkaæ siê ze znajomymi z boiska.
Nie bêdzie trudno siê z tym
pogodziæ?
Karierê mia³em bogat¹ i tak naprawdê swoje siê ju¿ nagra³em
przez te wszystkie lata. Chyba
wiêc raczej bez wiêkszego ¿alu zawieszê buty na ko³ku. Przyznam,
¿e rywalizacja na boisku by³a ju¿
ponad moje si³y. Mam 45 lat, wiêc
i tak mogê dziêkowaæ losowi, ¿e
tak d³ugo cieszy³em siê uprawianiem futbolu.
Z „bytowskiej pi³ki” znikniesz zupe³nie?
Tego bym nie chcia³, bo jeœli coœ
kochasz, to nie da siê z tego zupe³nie zrezygnowaæ. Ju¿ ostatnio
w Uranii by³em graj¹cym trenerem, wiêc chyba nadesz³a pora, ¿eby w³aœnie temu siê poœwiêciæ. Póki co, jestem w Udorpiu, ale
chcia³bym zmieniæ otoczenie. Czas
poka¿e, gdzie bêdê kontynuowa³
przygodê z „trenerk¹”.
Rozmawia³ Daniel Zakrzewski
BYTOWSKA AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI
WYNIKI
Drugi dzieñ rozgrywek
W najciekawszym z 4 spotkañ SPS Borzytuchom po piêciosetowej walce pokona³ UKS Jedynka Bytów. Tabeli
przewodz¹ D&H Poland Bytów i Thunder Czarnica.
O krótkie spojrzenie na 4 mecze
rozegrane w niedzielê 27.10. w ramach BALPS poprosiliœmy Marcina Chaca, jednego z organizatorów ligi i zawodnika D&H Poland
Bytów.
Sendom Bartoszylas
Thunder Czarnica
1
3
- Dosyæ wyrównany mecz. Sendom zacz¹³ s³abo, póŸniej gra³ ju¿
lepiej. Jeœli bêdzie wystêpowa³ w
sk³adzie jakim dysponowa³ w lidze
koœcierskiej, mo¿e byæ mocny.
Thunder, który tym razem zagra³
ju¿ z rozgrywaj¹cym, prezentuje
fajn¹, solidn¹ amatorsk¹ siatkówkê. To na pewno zespó³ na pierwsz¹ czwórkê BALPS.
KSK U³an Spa Ko³czyg³owy
ZSP Bytów
3
1
- Ko³czyg³owianie graj¹ m³odymi zawodnikami, ze starszych jest
tylko Jordan Wiktorowicz. Mimo
wszystko s¹ oni bardziej ograni
ni¿ ich niedzielni rywale z zawodówki. Widaæ jednak, ¿e jak d³u¿ej
ze sob¹ pograj¹, to ZSP mo¿e jeszcze w tej lidze trochê namieszaæ.
UKS Jedynka Bytów
SPS Borzytuchom
2
3
- Na pocz¹tku myœla³em, ¿e Jedynka wygra. Dla mnie by³a faworytem. Jednak jak potem zobaczy³em, co wyprawia Borzytuchom, by³em w szoku i zastanawia³em siê, czy mu nie kibicowaæ
(œmiech). Wed³ug mnie, by³ to
najlepszy mecz dnia. Dru¿yna
Jedynki w tym sezonie to w po³owie m³odzi gracze. Kwestia ogra-
2 KOLEJKA - 27.10.
nia, a bêdzie to ciekawy zespó³.
Myœlê, ¿e Sebastian Brucki i Tomek Maciejewski wszystko to pouk³adaj¹.
D&H Poland Bytów
Relaks Dziemiany
3
0
- Cieszê siê, ¿e ch³opcy z Relaksu
zebrali siê i przyjechali. Zdziwi³
mnie wysoki poziom gry gimnazjalistów. S¹ m³odzi, w przysz³oœci
bêd¹ coraz lepsi. My na pewno ju¿
nie. Pokazaliœmy siê jednak z dobrej strony, wszystko nam wychodzi³o, nie ma siê do czego przyczepiæ. Jeœli Dziemiany bêd¹ przyje¿d¿aæ w sk³adzie, który znamy z u-
Sendom Bartoszylas - Thunder Czarnica
(18-25, 25-20, 19-25, 20-25)
KSK U³an Spa Ko³czyg³owy - ZSP Bytów
(25-21, 25-16, 18-25, 25-11)
UKS Jedynka Bytów - SPS Borzytuchom
(25-14, 25-11, 22-25, 16-25, 12-15)
D&H Poland Bytów - Relaks Dziemiany
(25-18, 25-19, 25-16)
STG Judasze pauzowali
1:3
3:1
2:3
3:0
1. D&H
2
6
6-0
2. Thunder
2
6
6-1
3. UKS Jedynka
2
4
5-3
4. STG Judasze
1
3
3-0
5. KSK U³an Spa
2
3
3-4
6. SPS
2
2
3-5
7. Relaks
1
3
0-3
8. Sendam
2
0
1-6
2
0
1-6
ZSP
dzia³u w innych rozgrywkach, powalcz¹ o play-off.
B.M.
Kolejna seria gier odbêdzie
siê 17.11.

Podobne dokumenty