PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W

Transkrypt

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
W PRZEDSZKOLU NR 35 „TĘCZOWY DOMEK”
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2007r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2007r. Nr 35 poz. 222 /.
2. Statut Przedszkola Nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek”.
1. Cele procedury
Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
2. Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
3. Definicja przedmiotu procedury
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod
opiekę nauczycielki
Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby
upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
przez domofon lub wideodomofon.
4. Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, prawni opiekunowie, osoby
upoważnione do odbioru i nauczycielki.
5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie,
które jest przedmiotem procedury
Rodzice (prawni opiekunowie):
 przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach, zgodnie z podpisaną
umową z przedszkolem
 upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola na druku przedszkolnym
z zaznaczeniem imienia i nazwiska osoby oraz nr dowodu osobistego osoby
upoważnianej, pokrewieństwa z dzieckiem,
 w wyjątkowych sytuacjach rodzic/prawny opiekun przekazuje jednorazowe
upoważnienie lub telefoniczne upoważnienie wskazanej osoby do odbioru dziecka.
 odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę
nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,
Nauczycielki:

przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

upoważnienia przechowywane są w segregatorze grupy (niedostępne dla
osób „trzecich”)

kopie upoważnień przekazane są w grupie zbiorczej dla nauczycielki
zamykającej przedszkole,

odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go
do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,

sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w
upoważnieniu z dowodem osobistym w sytuacji, gdy mają wątpliwości co do
tożsamości osoby odbierającej dziecko
Pomoce nauczyciela:
 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej przyprowadzają dziecko do szatni
 mogą sprawdzać tożsamość osoby odbierającej dziecko jeśli zaistnieje wątpliwość
co do upoważnienia do odbioru dziecka
 osobom nieletnim i nietrzeźwym nie oddają dziecka lecz zgłaszają ten fakt
nauczycielowi dyżurującemu lub dyrektorowi lub wicedyrektorowi
Woźne oddziałowe:
 pełnią dyżur od godz.14.00 do 17 (w obydwu budynkach zgodnie z
harmonogramem)
 obserwują osoby, które przyszły po odbiór dziecka, w razie wątpliwości co do
tożsamości osoby wołającej dziecko przez domofon, podejrzenia o nietrzeźwość,
niepełnoletność- mają obowiązek poinformować o swoich wątpliwościach
dyrektora lub nauczyciela dyżurującego. W wyjątkowych sytuacjach mogą też
legitymować osoby odbierające dziecko jeśli nie są znane pracownikowi i sprawdzić
czy dana osoba posiada upoważnienie do odbioru dziecka
 W budynku przy ul. Pułaskiego 20a za zamknięcie drzwi wejściowych na klucz o
godz.8.45 i otwarcie o 14.00 odpowiedzialne są: woźna oddziałowa gr.1 i pomoc
nauczyciela z gr.1
6. Opis pracy
 Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola oraz odbierają je zgodnie z
podpisaną umową, ale w czasie funkcjonowania przedszkola tj. 6.30-17.00.
Ewentualne spóźnienia w przyprowadzeniu lub odbiorze dziecka rodzice zgłaszają
telefonicznie.
 Rodzic dzwoni domofonem do grupy dziecka i prosi nauczyciela o wydanie dziecka.
(W budynku przy ul. Komuny Paryskiej wideodomofon znajduje się przy wejściu do
budynku, w budynku przy ul. Pułaskiego - w holu na parterze.)
 Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do
podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.
Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie
dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić
dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, nielotność lub małoletność ).
 O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być
poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor
(wicedyrektor) podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu
z rodzicami lub rodzina dziecka.
 W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka
zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w
placówce przedszkolnej 30min (do 17:30)
 Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o
niemożności skontaktowania się z rodzicami ( Komisariat Policji, Os. Przedmieście
Oławskie).
 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczeniem sądowym.
7. Tryb dokonywania zmian w procedurze
Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.
Procedura wchodzi w życie w dniu 01.09.2011r