Spotkania na boisku

Komentarze

Transkrypt

Spotkania na boisku
NR 3 (66) marzec 2012
Nr rej.: 1862
KATOWICE sp. z o.o.
W W W. P K M . KATO W I CE . P L
Wios na!
Wiosna!Z wykrzyknikiemi przytupem.
Pozimowezmęczenierekompensująnam
coraz wyższa temperatura i budząca się
do życiaroślinność.Gruntowniejczyścimy wszystkie kąty, wyrzucamy zbędne
rzeczy,chowamyzimoweubraniai robimywiosennepostanowienia.Toczaswiosennych porządków, nowości i zmian.
W związkuz przebudowącentrumKatowicdokonanozmianw organizacjiruchu,
o czym informujemy Was szczegółowo
w tymnumerze.Znajdzieciew nimrównież informacje o nowych autobusach,
którew majuprzyjadądo PKMKatowice.
Solarisywzbudziłydużezainteresowanie
Czytelników,w związkuz czymchcielibyśmyWamniecoprzybliżyćichszczegółytechniczne.W tymnumerzezabierzemy
Was także na kolejny, trzeci już etap
wyprawy do Nepalu oraz zaprosimy
na setną premierę do Teatru Rozrywki
w Chorzowie.
Redakcja
Dream,ItWorks!
Zmiany
w organizacji ruchu
str. 6
str. 7
Zrób przegląd
na wiosnę
Setna premiera
w Chorzowie
str. 8
str. 2
Spotkania
na boisku
str. 9
jesteśmy na www.facebook.com/pkmkatowice
str. 11
2
aktualności
Drodzy Państwo!
kolejny numer
ukaże się już po świętach,
więc chcielibyśmy już teraz
złożyć Państwu życzenia
zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary,
nadziei i miłości
oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i przyjaciół.
Zarząd oraz Pracownicy
PKM Katowice Sp. z o.o.
WiadomościPKMKatowice
Czekamyna Solarisy
SzanowniCzytelnicy,jużniedługokażdyz Wasbędziemiałmożliwośćskorzystan ia z usług now ych przeg ub ow ych
autobusówmarkiSolarisUrbino 18z Bolechowa.W porównaniu do obecnie eksploatowanych przegubowych Solarisów,
teniskopodłogoweautobusybędąsięróżnił y kilk om a det al am i. Jedn ą z tych
różnic będzie zastosowanie układu drzwi
2-2-2-2 (czyli dodatkowa, czwarta para
drzwi), co umożliwi łatwiejsze wejście
i wyjście z pojazdu. Jest to dużym ułatwieniem, zwłaszcza w godzinach szczytu.Standardowo,autobusyzostanąwyposażonew instalacjęsamogaszącą.Bonusem
dla pasażerów i kierowców, zwłaszcza
w upalnedni,będziedwustrefowaklimatyzacjaprzestrzenipasażerskiejorazkabinykierowcy.Równieżwandaleautobuso-
wi mogą liczyć na prezent w postaci cyfrowegomonitoringu.
Pod względemmechanicznym,noweSolarisyzostanąwyposażonew silnikmarki
DAF PR 228.Trzeba podkreślić również
to, że autobusy te spełniać będą rygorystycznenormyczystościspalinEEV(EnhancedEnvironmentallyfriendlyVehicle).
Takjakw większościnowychautobusów,
przy każdych drzwiach, na zewnątrz, zamontowanezostanątzw.ciepłeprzyciski,
umożliwiające otwieranie drzwi poprzez
ichnaciśnięcie.Wszystkieprzyciskiotwierające drzwi, znajdujące się wewnątrz
i na zewnątrzpojazdu,będąopisanealfabetemBraille`a,cobędziedużymułatwieniemdlaosóbniewidomychi niedowidzących. Takż e z myś lą o nich, syst em
informacjipasażerskiejbędziemiałmoż-
liwośćuruchomieniazapowiedzigłosowej
na przys tank ach za pom oc ą pil ot a.
Przy II i III drzwiachznajdowaćsiębędą
otwieraneplatformy.Całakonstrukcjaautobusujestsamonośnąkonstrukcjąspawaną,wykonanąz profiliza stalinierdzewnej. Zarówno wielkoprzekrojowe profile,
zastosowane w konstrukcji, zwiększające
sztywnośćpojazdui jegoodpornośćna drgania,jaki niezależneprzedniezawieszenie,
znaczącozwiększąkomfortjazdy.Poszycieścianbocznychw pasiepodokiennym
orazdachzostaniewykonanyzestalinierdzewnej,natomiastw pasiedolnymz aluminium. Do konstrukcji ścian przedniej
i tylnej wykorzystane zostanie tworzywo
sztucznewzmocnionewłóknemszklanym.
Całość będzie odzwierciedlać trzecią generacjęautobusówmarkiSolaris.
Wiosennyprzegląd
Nasze porady
Choćpogodalubipłataćnamfigle,kalendarzwskazuje,żewiosnajużtuż,tuż.Czasnajwyższyabypomyślećo wiosennymprzeglądzienaszegosamochodu.
Mrozyzniechęcająkierowcówdo czyszczeniasamochodów,dlategogdyjużzrobisięcieplej,powinniśmywybraćsięna gruntownemycie.Pamiętajmyjednak–nietylkonadwoziewymagapielęgnacji.Podczas
zimy podwozie samochodu ulega zanieczyszczeniu
solą,a tapowodujekorozję.Koniecznejestzatemprofesjonalnewymycietejczęścisamochodu.
Podwozie w zimie niszczy nie tylko sól. Jeżdżąc
po nieodśnieżonychdrogachlubparkingachwielokrotnie uderzamy podwoziem o bryły lodu czy śnieżne
muldy,a niejednokrotniewjeżdżającw dziuryna jezdni,cow konsekwencjimożeprowadzićdo uszkodzeń
mechanicznych podwozia i zawieszenia. Sygnały
świadcząceo uszkodzeniachtona przykład:luzw układzie kierowniczym, stuki dochodzące z podwozia
i skrzypieniew czasieruchówkierownicą.
Wymagającewarunkipanującena drogachw czasie opadów czy zalegania śniegu wzmagają zużycie
jednegoz najważniejszychelementówpojazdu–hamulców.Częstehamowanie,brud,sól,wzmożoneużycieelementówciernychorazwystawieniena działanie niskich temperatur mają negatywny wpływ
na elementyukładuhamowania.Początekwiosnyto
idealnymomentna sprawdzeniestanuhamulcóww autoryzowanymserwisie.
Wiosnąwartowybraćsiędo serwisuw celusprawdzenia,wymianylubuzupełnieniapłynuhamulcowe-
go,płynuw układziechłodzenia,olejusilnikowego
czyolejuw układziewspomagania.Niezapominajmyrównieżo wymianiepłynudo spryskiwaczyna taki,którylepiejdziałaprzy wyższejtemperaturze.
Wszyscy wiemy, że wiosna to czas zmiany ogumienia.Aleuwaga–nienależyspieszyćsięz zamianąoponzimowychna letnie.Początekwiosnytoczas,
gdy niskie temperatury oraz lód na drogach są częste. – Opony letnie sprawują się dobrze dopiero
przy temperaturzewyższejniż 7°C.
Wartoteżsprawdzićpiórawycieraczek,stanuszczelek,przewodóworazpasków.
Wszystkieprzeglądyi naprawymożeciePaństwo
wykonaćw naszejstacji.Zapraszamy.
Mirosław Kucia-Piekarski
STACJAKONTROLIPOJAZDÓW
✆ 32/258 62 94
www.pkm.katowice.pl
ZAPRASZAMY
samochodów osobowych
Okresowe  samochodów
ciężarowych
badania techniczne  autobusów i ciągników
pon.-pt. 6.00 – 20.00, sob.-niedz. 6.00 – 13.00
w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 6.00 do 12.00 DARMOWYPRZEGLĄD:
hamulców, zawieszenia, amortyzatorów, świateł
aktualności
marzec 2012
3
Bezpieczeństwoioszczędność
W ubiegłymmiesiącuKomisjakonkursowa
dokonała rozstrzygnięcia zorganizowanego
przezZarządPKMKatowicekonkursuBHP.
Konkurs był realizowany w kategorii: „Rozwiązaniatechnicznei organizacyjne,związane z ergonomią, bezpieczeństwem i higieną
pracymającena celupoprawęwarunkówpracy”.Przedmiotemkonkursubyłwybórnajlepszegorozwiązaniatechnicznego,organizacyjnego,którejużzostałozastosowanew praktyce
lub które mogłoby mieć takie zastosowanie
w przyszłości,wpływającna poprawęwarunkówpracy.
Rozmawiamyz laureatamitegokonkursu:ze
zdobywcą 1miejscapanemRobertemDziurą
oraz zdobywcą 2 miejsca, panemAndrzejem
Mirowskim.
– Gratulujemy sukcesu i pytamy, czego dotyczyły panów projekty?
ROBERT DZIURA: Głównymcelemmojego projektu o nazwie „Zmniejszenie zadymienia w pomieszczeniach warsztatowych
a oszczędnośćpaliwaw PKMKatowice”,jest
ograniczenieemisjispalinw halachnaprawpojazdówznajdującychsięna tereniezajezdniautobusowejw Katowicach.
ANDRZEJ MIROWSKI: Pracujęod kilkudziesięciulatw dzialeTZT(zapleczetechniczne). Dawno temu przyszedł mi do głowy pomysł przebudowy hali działu TZT, tak aby
poprawićorganizacjępracy,cowiązałobysię
z poprawieniemwarunkówBHP.
– Konkurs był realizowany w kategorii
„Rozwiązania techniczne i organizacyjne
związane z bhp mające na celu poprawę warunków pracy…
ANDRZEJ MIROWSKI: No i tu właśnie
wpasowałemsięz moimpomysłemw tematykękonkursu.Zgodniez warunkamikonkursu
opracowaniepowinnouwzględniaćażsiedem
punktów,m.in.takiejakograniczeniezagrożeń
powodującychwypadkiprzy pracy,czynników
szkodliwychna stanowiskupracy,czynników
szkodliwychdlaśrodowiska,zagrożeńpowodowanychprzezprądelektrycznyorazobciążeniafizycznegolubpsychicznego.
ROBERT DZIURA: Mój projekt polega
na modernizacjiistniejącejinstalacjipneumatycznej,którasłużydo obsługinarzędzipneumatycznych (szlifierki, wiertarki itp.). Zastosowanie dwóch rodzajów szybkozłączy:
zewnętrznego (w zestawie z zaworem zwrotnym w autobusach) i jednoczesnym zastosowaniuszybkozłączytypuwewnętrznegow instalacji w miejscach obsługi, pozwoli nam
wykorzystaćw 100%możliwościsprężonego
powietrza.
– Jakich efektów możemy się spodziewać
po wprowadzeniu zaproponowanych przez
panów rozwiązań?
ROBERT DZIURA: Dziękiujednoliceniu
przyłączy, występujących obecnie w pojazdachbędziemożna łatwopodłączyćsprężone powietrze do autobusów i w ten sposób
RuszaprzebudowacentrumKatowic
Przebudowa centrum miasta to najważniejszewyzwaniestojąceprzed Katowicami–z tym
stwierdzeniemzgadzająsięwszyscy.W ostatnichlatachzainicjowanoszeregprojektówi inwestycjisprawiających,żeKatowiceznajdują
się w centrum bezprecedensowych przemian.
Dzisiejszy charakter centrum Katowic zawdzięczamy inicjatywom zrealizowanym
po drugiejwojnieświatowej.W opracowanym
w 1947r.przezJulianaDuchowiczai Mariana
ŚramkiewiczaplanierozwojumiastazaproponowanoposzerzenieRynkuw kierunkupołudniowym,w miejscezniszczonegow 1945r.,
kwartału zabudowy. W kolejnych latach tacy
architekcijakHenrykBuszko,AleksanderFranta,MaciejGintowt,JurandJareckiczyMieczysławKról,realizującswojeodważneprojekty
sprawili,żecentrumnabrałonowoczesnej–jak
na ówczesneczasy–formy.
Po przemianachustrojowychcorazczęściej
podnoszono głosy, że istniejąca forma zagospodarowaniacentrumstałasięmałofunkcjonalna.Brakściślewyodrębnionegorynku,coraz gorszy stan techniczny obiektów oraz
ewolucjamodeluspędzaniawolnegoczasuspowodowałypotrzebęzmian.Szansąna znaczącąprzebudowęcentrumstałosięczłonkostwo
Polskiw UniiEuropejskieji funduszepomocowez tymzwiązane.
W 2006rokukatowickiUrządMiastawraz
z lokalnymoddziałemStowarzyszeniaArchitektów Polskich ogłosił konkurs na koncepcjęurbanistycznącentrum.Najszerszeuznanie znal az ła konc epc ja Tom as za Kon ior a
zakładającam.in.istotnewzbogacenietreści
i funkcjioferowanychw centrum.Takoncepcjastałasięinspiracjąnietylkodo przebudowystrefyRondo–Rynek,aletakżedo ulokow an ia w cent rum now ych obiekt ów
kubaturowych i wzmocnienia już obecnych
funkcjitegomiejsca.
GruntownieprzebudowanazostaniealejaKorfantegoorazRynektworzącprzyjaznąprzestrzeń
publiczną.Pasażerówpodróżującychkolejąprzywitanowoczesnydworzeci GaleriaKatowicka.
Zakupybędąmoglizrobićtakżew nowymSupersamie.PowstanąnowesiedzibyMuzeumŚląskiegoi NarodowejOrkiestrySymfonicznejPolskiego Radia. Międzynarodowe Centrum
Kongresowei Spodekodwiedzaćroczniebędzie
około 80tys.osób.
Pierwsze realne efekty zobaczymy już
w 2012roku,kiedydo użytkuzostanieoddany
nowydworzecPKP.
Radydlakażdego
–Odwiedzajstronęwww.kzkgop.pl i www.przemiana.katowice.eu.Tamznajdziesznajświeższe
informacjeo wprowadzonychi planowanychzmianach.
–Zapiszsiędo Katowickiego Informacyjnego Serwisu SMS (www.katowice.eu/kiss),dziękitemuinformacjeo zmianachw centrumdostanieszbezpośredniona swojąkomórkę.
– Czytaj gazety i internet, słuchaj radia, oglądaj telewizję.Zapowiedzizmianbędąregularnie
pojawiaćsięw najlepszychśląskichmediach.
– Jesteś kierowcą? StarajsięomijaćRynek.ZamkniętedlasamochodówzostanąulicePocztowa
i św.Jana,wyłączonychz użytkowaniazostaniewielemiejscparkingowych.
– Korzystasz z komunikacji miejskiej? Uważnieczytajrozkładyjazdy,kilkadniprzed planowanązmianąznajdziesztamszczegóły.
– Często przechodzisz przez Rynek? Uważajna przejeżdżająceczęściejniżdo tejporysamochody.
ograniczyćdo minimumpracęsilnikaw pomieszczeniach warsztatowych. Taki prosty
zab ieg ogran ic zy zad ym ien ie hal nap raw
o około 80%. Natomiast oszczędności paliwa pow inn y wyn ieść 50% w stos unk u
do obecnegozużyciapaliwaw wozachpodczasnaprawi obsługwykonywanychna kanałach obsługowych. Oszczędności po modernizacjipowinnywynieśćokoło 40000 zł
rocznie.
– A w pana projekcie?
ANDRZEJ MIROWSKI: Projekt, który
przedstawiłem, obejmuje wszystkie wymaganezalecenia,a na dodatekrozdzieladwadziały tj. dział Obsługi Codziennej i dział TZT,
na którymprzeprowadzanesąnaprawybieżącenaszychautobusów.Jestemprzekonany,że
dobre kompleksowe rozwiązania techniczne
i organizacyjne poprawią warunki pracy oraz
funkcjonowanie zaplecza technicznego, co
w 100% rzutuje na działalność przedsiębiorstwa.
– Gratuluję jeszcze raz i życzę zadowolenia ze zdobytej nagrody.
ANDRZEJ MIROWSKI: Co do nagrody,
to jej część przekażę na rzecz Fundacji „Dr
Clown”,którejjestemAmbasadorem.Fundacja
ta ma w swoich szeregach młodych wolontariuszy,którzypoświęcająswójczasi docierają
do ponad sześciutysięcychorychdzieci,oderwanychod bliskichprzezchorobę,skazującje
na szpitalne łóżko. Terapia śmiechem prowadzona przez„doktorówclownów”w ponad 100
szpitalachw Polscepomagatymdzieciomz nadziejąpatrzyćw niezawszeróżowąprzyszłość.
Przy okazji, prosiłbym również, aby swój
1% podatku przekazać na rzecz Fundacji
„Dr Clown”. Nr KRS 0000024181.
Ikarusybeztajemnic
DziśkończymynaszkonkurssprawdzającyPaństwawiedzęzeznajomościIkarusów.Przypominamypytania,którezamieszczaliśmyw poprzednichwydaniachnaszejgazetyoraz
prawidłoweodpowiedzi.
Pyt. 1.W którymrokupowstałprototypIkarusa 280?Prawidłowa była odpowiedź B) 1971
Pyt. 2.PodstawowymiwymiaramiIkarusasą:długość 16500 mmi szerokość 2500 mm.Podajprawidłowąwysokość:Tym razem, prawidłowa była odpowiedź A) 3100 mm
Pyt. 3.W którymrokuzałożonofabrykęIkarusa?Znowuprawidłowaodpowiedźbyław punkcieB) 1895
Zwycięzcąkonkursu„ikarusowego”jestPan Krystian Hantulik.Gratulujemy!
REKLAMA
4
miejsca
WiadomościPKMKatowice
Trekingtrzeci
Nepal,AnnapurnaBaz
Nepalsłyniez Himalajów,któreprzyciągająturystówjakmagnes.Największegóryświatatonieladagratkadladoświadczonychalpinistów.JednakHimalajeniesągóramidlakażdego.Do tematuwspinaczkiwysokogórskiejnależy
podejśćpoważnie.Osobymniejdoświadczonepowinnysięograniczyćdo zdobywanianiższych,łatwiejszychwewspinaczceszczytów.Dlaosóbnielubiącychwspinaczki,bądźniemającychdostateczniedużoczasu,w Nepaluznajdująsię
miejsca,z którychdoskonalemożnapodziwiaćnajwyższeszczytyświata.Międzyinnymiz NagarkotmożnaobserwowaćMountEverestorazManaslu.Obowiązkowąpozycjądo odwiedzenia,jeżeliznajdujemysięjużw Nepalu,jestjego
stolica–Kathmandu.
Do Nepalu (26°-30°N, 80°-88°E), państwana północyktóregorozciągasięgłówny łańcuch Himalajów (Himalaje Wysokie)z najwyższymszczytem– Czamolungą
(8856 mn.p.m.),przybyłemdżipemwraz
z grupą polskich turystów z pobliskiego
Katmandu.Znaleźliśmysięw centrumNepalu,mieściePokhara.Po kontroliwojskowej, sprawd zen iu perm it ów (stos own e
zezwolenia), udaliśmy się w góry rozpoczynając III Trekingz zamiaremdotarcia
pod południowąścianęAnnapurny.Takjak
poprzednionocujemyw lodżach,(budynkach o niskiej zabudowie, murach i dachówkachz kamienia,gdyżtylkotakiema-
teriały tam występują). Początkowo przy
pod ejś ciu pog od a sprzyj a, jest ciep ło.
Na szlak u tur ys tyczn ych nie ma jak ów
(zwierzęta przypominające krowy). Podchodząccoraztowyżej,mamyniebywałą
okazję podziwiania przepięknych wodoKobiety nepalskie tłuką kamienie i rozbijają na drobne, w zależności od potrzeb. Pracują w dorzeczach rzeki i tu
też mieszkają.
spad ów, him al ajs kiej dżung li. Niek tór e
okazy natury wprost nas zadziwiają, np.
drzewapokrytedelikatnąpowłoczkąprzy-
pominającąpajęczynę.Mimogrudniowej
pory,kwiatyokazalekwitną.Po przejściu
przezwioskęBirethati,kontynuujemykilkugodzinnepodejściepod górę.Na całej
trasietowarzyszynamnepalskiprzewodnikRamsingThaman.Zapadazmrok,nocujemy w lodży.Wewnątrz jest chłodno,
czas am i jest prąd. Są łóżk a, ale nal eż y
miećwłasnyśpiwór.W jadalniskładamy
zam ów ien ie dod aj ąc słówk o „now”,
z ang.”ter az”, chcąc otrzym ać pos ił ek
w danejchwili.W tymmiejscu,przy cieplekozy(żelaznypiecyk),toczysiężycie
towarzyskie. Panuje przyjemna atmosfera,ludziesiadająwokółkozy.Noclegw lo-
dży kosztuje nas 100-200 Rs, co wychodzi od4do 8 zł.
W indyjskich hotelach są duże, rodzinne łóżka, które nie mają nic wspólnego
z naszymi łóżkami tzw. małżeńskimi.
Z Birethanirozpoczynamytreking,pokonujemy trzy tysiące osiemset schodów
i idziemywyżej.Nocujemyw Ulleri 2080
m.n.p.).Jesteśmystalew drodze.TerazGhorapani(3194mn.p.m.).
Drugiego grudnia weszliśmy na punkt
widokowy Poo Hill (3210 m n.p.m.), aby
obejrzeć wschód słońca, później ruszamy
miejsca
marzec2012
w dalsządrogędo wioskiTadapani(2540m
n.p.m.) po następnym noclegu w Chomorong dochodzimy do Hmalaje Hotel (Dovan 2870 mn.p.m.Wieczoremzrywasięhimalajski wiatr, porywa kosze na śmieci.
Nepalskie dzieci już od maleńkości noszą
plecaczki, które początkowo są puste.
Młode Nepalki, stosownie do wieku, noszą na swoich plecach do 20 kg ryżu,
a niektórzy Szerpowie noszą po 100 kg
prowiantu. Powszechny w użyciu jest
kosz „koko”, gdzie ciężar jest zawieszony rzemieniem na czole.
Lodżadrgapod naporemwiatru.Ponieprzespanejwietrzejnocywychodzimyo godz. 5
do AnnapurnyBaseCamp(4130mn.p.m.).
W końcudotarliśmy,do kolejnegodocelowego noclegu – Machapuchare Base
Camp,gdzieprzenocujemydwadniw już
ogrzewanej hetarą lodży (ogrzewanie naf-
towe pod stołem). W nocy zerwał
sięhimalajskiwiatr,podnoszącyadrenalinę wśród turystów, bowiem
na tubylcach nie robi to wrażenia.
Wiatrporwałwszystko,coniestawiło mu oporu. Przed wschodem
słońca w mrozie podchodzimy
pod południowąAnnapurnę.Na morenie, nad przepaścią podziwiamy
lodowiec, czekając aż wzejdzie
Słońce – będzie nam ciepło. Piękna góro wschodziesłońcanieukażenamżadnezdjęcie,najlepiejsamemu to zobaczyć.Annapurna to
siedmiotysięcznik, ale jest bardzo
trudna technicznie do „zdobycia”,
dlategomałoudajesiętamwypraw
alpinistycznych.Naszfantastyczny
przewodnik nepalski zafundował
namnieladaniespodziankępodczas
zejściaz gór.Otóżpoprowadziłnas
nieoznakowanymi szlakami turystycznymi nadając naszej górskiej
przygodzie niepowtarzalny klimat.
Po drodzemijamyzapomnianąwioskę, pola tarasowe, chłopa orzącego pole sochą, pomagającego mu
syna rozrzucającegoobornikrękoma.W tledziecibawiąsięz domowymizwierzętami.Podziwiamyule
w pniudrzewai niesamowiciepięknelasy,drzewaniczymwyjętez bajki (oczy nie wiedziały, co miały
oglądać). Schodzimy do cywiliza-
REKLAMA
cji, po drodze kąpiemy się w wodach termalnych.
Po dwunastu dniach wracamy do Tolka-Pedii busemjedziemydo Pokhary.Po trekinguw sandałachzwiedzamymuzeumgórskie. To urocze miasto urzeka swym
pięknem. O ile Katmandu zachwyca turystówwspaniałymizabytkamistworzonymi
ręką ludzką, o tyle Pokhara jest rajem dla
wielbicielipiękna stworzonegoprzeznaturę. Horyzont zamyka jedna z najwspanialszychpanoramHimalajów,widzimy:Dhaulagiri (8167 m), niemal wszystkie szczyty
Annapurna Himal, w tym Annapurna I
(8091mn.p.m.),strzelisteMachhapuchhare,Pek 29,orazHimalachuli.
W Pokharze idziemy na Sarangosh obserwować wschód Słońca, które dla Nepalczykówstanowiprawdziwysymbolkultu.Nawetprzy prozaicznych,codziennych
czynnościach,wyciągająręcew kierunku
Słońca,symbolużycia,uśmiechuipogo-
dyw przeważającejtamreligiihinduizmu.
Mamyokazjękupićbananywprostz ogrodu, rosnące wśród skaczących małp oraz
skosztować ryb dopiero co złowionych.
W ogóle,świetnejestto,żeżywnośćjest
tunaturalna.
12 grudnia udaliśmy się obejrzeć wschód
słońcana Saranhoti przejazddo Katmandu.
(Do stolicyNepalujeżdżąautobusyklasyLux
z obiadem w cenie biletu). Ostatni spacer
po Thameluw Katmandu.ZwiedziliśmyDurbar Square – centralny plac miasta, na którymzgromadzona jestwiększośćzabytków.
Swayambunath–zespółświątyńi stuppołożonych na szczycie wzgórza. Byliśmy
przy spalaniuzwłoknad rzeką.(rzekamusi
wpływaćdo Gangesu).Po zakończeniugórskiejczęścitrekingu,przelatujemydo stolicy
Indii- Delhi,gdziebędziemyzwiedzaćzabytki.Przejeżdżamyekspresowąkoleją 200 km
w 2 godziny do Agry. Po drodze widzimy
slumsyz tektury.WAgrzezwiedzamyTajMahal nad rzeką Jumeną, wykonany w całości
z marmuru,z wzoramiręcznieumieszczony-
5
miprzedstawiającymikwiatyi różneinneobrazy.Budowatrwała 20lat.Chodziliśmyteż
po Rotfordzie,zabytkuklasyzerowej.
Tetrzytrekingiw którychbrałemudział,
zaostrzyły tylko mój apetyt. W przyszłości zamierzam być na Aba Dablam. Tam
na pięciotysięcznikachdostałemporządną
szkoł ę przeż yc ia. Był em tak wys ok o
Młodzi Hindusi wskakują do autobusów
w czasie jazdy, przez to autobusy jeżdżą zawsze z otwartymi przednimi
drzwiami. Pojazdy zatrzymują się tylko
przy dużych grupach ze starszymi
osobami.
i gdzieterazpójdę?–tylkowyżej,wyżej.
Jestemwdzięcznylosowi,żemiałemokazjęwszystkotozobaczyći spotkaćna miejscu pog odn ych, uśmiechn ięt ych lud zi.
Wróciłemdo Polskipodbudowanyi chętny do kol ejn ych przyg ód. Dan e bat!
Dziękuję!
Łukasz Smyk
6
Katowice
WiadomościPKMKatowice
Zmianyw organizacjiruchuw centrumKatowic
w okresiemarzec–lipiecbr.
I. Pasażerowie autobusów
II. Pasażerowie tramwajów
W relacji Rynek-Brynów w obu kierunkach kursować
będzie tylko linia nr 16, a linie nr 6 i 19 zmieniły swój bieg.
Przystanki autobusowe z Rynku zostały przeniesione na ulice Mickiewicza i Sokolską.
Linie 600, 672, 672N i 910
Linie 51, 674
Przystanekz Rynkuzostałprzeniesionyna ul.Mickiewic za obok DH „Śląz ak”. Lok al iz ac ję zmien ił takż e
przys tan ek przy ul. Koś ciuszk i (obok Dworc a PKP),
któr y zos tał przen ies ion y na ul. Kop ern ik a (przy pl.
Miarki).
Przystanek z Rynku został przeniesiony na ul. Sokolską
obok Filharmonii Śląskiej. Podobnie jak w przypadku linii 600, 672, 672Ni 910przystanekz ul.Kościuszki(obok
DworcaPKP)zostałprzeniesionyna ul.Kopernika(przy pl.
Miarki).
Linia 6
Aż do odwołania zmianie uległa trasa przejazdu tej linii–na Rynkutramwajskręcaw kierunkuZawodzia.Pasażerowiez pl.Miarkii Brynowa,abyskorzystaćz tejliniipowinninajpierwdojechaćdo Rynkukorzystającz liniinr 16.
Linia 19
Aż do odwołania zmianie uległa trasa przejazdu tej linii–na Rynkutramwajskręcaw kierunkupl.Wolności.Pasażerowiez pl.Miarkii Brynowa,abyskorzystaćz tejlinii
powinninajpierwdojechaćdo Rynkukorzystającz liniinr 16.
Niewielkiej zmianie uległa lokalizacja przystanków na Rynku (linie nr 6, 16 i 19), które zostały przesunięte o kilkadziesiąt metrów w kierunku Ronda (przed Muzeum Śląskie).
III. Kierowcy
Zamknięto ulice św. Jana oraz Pocztową.
Wjazdna Rynekjestmożliwyjedyniez aleiKorfantego,a wyjazdw ul.
Mickiewicza(przezdotychczasowyparkingprzy CH„Skarbek”).W tym
celu,wzdłużCHSkarbeki dawnegoDomuPrasy,zaaranżowanazostała
jezdniaw dwóchkierunkach.
Ul. Teatralna stała się dwukierunkowa z wjazdem i wyjazdem tylko
od ulicySzkolnej(dotychczaswyjazdodbywałsięprzezRynek).
Zamknięto dla ruchu kołowego przejazd ul. św. Jana pod wiaduktem (obok Kinoteatru „Rialto”). Dojazd do ulic Dworcowej i Mariackiej jest możliwy tylko od ul. Francuskiej przez Tylną Mariacką.
Katowice
marzec2012
7
Katowicestawiająnamłodych
Dream,ItWorks!–pod takąnazwąodbędziesięinauguracjastarańKatowico tytułEuropejskiej Stolicy Młodzieży w 2015 roku. Cykl wydarzeń, warsztatów i spotkań, które
odbywaćsiębędąmiędzy 21a 30marca,mapromowaćideękandydaturyorazdostarczyć,szczególniemłodymmieszkańcommiasta,niepowtarzalnychwrażeń.
Has łem kand yd atur y Katow ic do
ESM 2015jestMiastoMarzeń.Sloganten
nawiązujedo marzeniao MieścieOgrodów,
wykreowanegopodczasstaraństolicyregionuo tytułEuropejskiejStolicyKultury.Przyjaznemiasto,którepobudzawszystkiezmysły, zachęca do działania, nie może istnieć
bezmieszkańcówi ichmarzeń.Wyjątkowe
znaczenie w tworzeniu takiego idealnego
miastamająmarzeniamłodych.Tobowiem
onistanowiąo kształciejutra,tood ichaspiracji,pragnieńi możliwościzależy,jakKatowicebędąwyglądałyza 5, 10czy 20lat.
Marzenia, które działają
Dream, It Works! –tymhasłeminstytucjaKatowice–MiastoOgrodów,którabędzie główn ym koo rd yn at or em star ań
o ESM 2015,starasięzachęcićmieszkańcówdo zaangażowaniaw kandydaturę.Inauguracja to pierwsze z serii wydarzeń,
któremająpokazaćmłodymmieszkańcom
miasta,żeichinicjatywy,pomysłyi marzeniamająszansęznaleźćspełnieniewłaśnie
w Katowicach,MieścieMarzeń.
Ekologiczny początek wiosny
Całość wydarzeń rozpocznie się pierwszego dnia wiosny. Katowice obudzą się
do życia dzięki akcji ekologicznej organizowanej przy pomocy Klubu Gaja. Już
o wschodziesłońcamieszkańcymiastabędąmięliokazjęprzemierzyćnietypowyszlak
szopienickichstawów,prowadzącdokumentacjęfotograficznąi filmową.Kulminacyjnym momentem akcji ekologicznej będzie
event„PrzykryjRawębłękitem”,w czasie
którego w okolicach ul. Bankowej pojawi
się barwna mandala, a sama rzeka zdobędzie nietypowe okrycie w postaci błękitnychwstążek.
W kolejnychdniachMiastoMarzeńzawita także w Zespole Szkół Ogólnokształcącychnr 7,w ramachDniEuropejskichKulturalnejMłodzieżyorazw czasie XIV edycji
TargówEdukacjiw Spodku.
Młodzi na start
Najważniejsze wydarzenia planowane
sąmiędzy 28a 30marca.Głównymbędzie oficjalna inauguracja pod hasłem
Młodzi na start. Ta całodniowa debata,
pod patronatemPrezydentaKatowicPiotra Uszok a i Mars załk a Woj ew ództ wa
Śląskiego Adama Matusiewicza, odbędzie się 28 marca.Wśród zaproszonych
prelegentówznajdąsięm.in.KamilDurczok czy przedstawiciele Turynu, który
mian o Eur op ejs kiej Stolicy Młod zieży
nosiłw 2010roku.W drugiejczęścidnia
zaproszeni goście będą dyskutować m.
in. na temat kreatywnego uczestnictwa
młodychw przestrzenipublicznej,przedsiębiorczości młodych, kulturze w mieścieczywrażliwościspołecznejmłodych
ludzi.
Warsztaty, spotkania, koncerty
W programieinauguracjiznalazłysiętakżelicznewarsztaty,spotkaniaorazkoncertyi imprezy.PatrycjaWalter,znanaz wyjątkowoświeżegopodejściado tradycyjnej
śląskiejkuchnipoprowadziwarsztatykulinarne.GrupaWzorro,znanaz nietypowych
ZAGłOSuJ
WGALERIIARTYSTYCZNEJ
Wewrześniu,w 147.rocznicęnadaniaKatowicomprawmiejskich,w usytuowanejprzy placuGrunwaldzkimGaleriiArtystycznejpojawisiękolejna rzeźba.Listauhonorowanychw niej
wybitnychpostaciświatakultury,zasłużonychdlaśląskiegoregionu,wydłużysięo kolejne
wyjątkowenazwisko.KtóżstanieobokZbyszkaCybulskiego,AleksandryŚląskiej,Jerzego
Dudy-Gracza,PawłaStellera,StanisławaHadyny,BogumiłaKobielii AlfredaSzklarskiego?
O tymzadecydujemymy–katowiczaniei mieszkańcyregionu.Tegorocznychkandydatów
do upamiętnieniawskazały–jakzawsze–tutejsześrodowiskatwórcze.
Abyoddaćgłos,należywypełnićzamieszczonyobokkuponankietowy,któryjestdostępny
równieżna łamach„DziennikaZachodniego”,a takżew marcowymwydaniuinformatora„NaszeKatowice”.Następnie–najpóźniejdo 31marca–należyprzekazaćgoorganizatorom,korzystającz jednejz możliwości:
–dostarczyćkupondo CentrumInformacjiTurystycznejprzy Rynku 13,
–listownie – wysyłając kupon pod adres Urzędu Miasta Katowice (40-098 Katowice,
ul.Młyńska 4)z dopiskiem„GaleriaArtystyczna”.
Będziemożna równieżwyrazićswojezdanieza pośrednictweminternetu(usługagłosowaniajestaktywna od 1do 31marcana stroniewww.katowice.eu).
Wartopamiętać,żewzoremlatubiegłychkserokopiekuponówniebędąbranepod uwagę
przy podliczaniugłosów.
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu, a uroczyste odsłonięcie rzeźby na Placu
Grunwaldzkimz wizerunkiempostaciwybranejprzezmieszkańcównastąpiwewrześniu.
Przypomnijmy,żeGaleriaArtystyczna powstaław 2004rokuz inicjatywykatowickiegosamorządu.Jejpodstawowymzałożeniemjestupamiętnieniei przybliżeniemieszkańcomŚląska
wybitnychpostaciświatasztuki,którzybylizwiązaniz górnośląskąstolicą.
projektówpromującychŚląsk,poprowadzi
zajęciaz designu.Chętnibędąmoglitakże
wziąć udział w warsztatach sportowych
z capoeiry i tańca współczesnego oraz
w olimpiadzieekonomicznej.
Ciekawympunktemprogramubędzieniewątpliwiedebataoksfordzka,w którejudział
wezmąabsolwenciCentrumKreowaniaLiderów„Kuźnia”orazprzedstawicieleszkolnychklubóweuropejskichi obywatelskich.
Debata,któradotyczyćbędzietematykipolityki młodzieżowej, ma być formą żywej
lekcji polityki, aktywności obywatelskiej
i retoryki.
Kolejnespotkaniaplanowanena czasinauguracjitoprowadzonaprzezEdwinaBendykadebata„My–dziecisieci”,poświęcona roli Internetu w życiu młodych ludzi
oraz „Młoda generacja ESK”, mająca pokazaćrolęmłodzieżyw budowaniuprogramówESKw polskichmiastach–kandydatach. Dni wyp ełn ion e spot kan iam i
i warsztatamizakończąplenerowekoncerty, klubowe imprezy i muzyczne niespodziankidla,i z udziałemmłodych.
Zróżnicowanyprograminauguracjiz pewnością dostarczy wrażeń, a kandydatura
miastado tytułuEuropejskiejStolicyMłodzieżyprzyczynisiędo kolejnychdziałań
dlamłodegopokoleniakatowiczan.
Europejska Stolica Młodzieży
– o co chodzi?
Pomysłna EuropejskąStolicęMłodzieży narodził się w 2009 roku w Rotterdamie, który pod tym hasłem przedstawił
program wydarzeń dla młodzieży. W kolejnych latach tytuł przyznawany był już
na zasadziekonkursu.W 2010rokuEuropejs ką Stol ic ą Młod zież y był Tur yn,
w 2011–Antwerpia.Obecnietytułnależy
do portugalskiejBragi.
WyboruESMdokonujeEuropejskieForum Młodzieży (European Youth Forum
lubYouthForumJeunesse)–międzynarodowa organizacja założona przez narodowe rady młodzieży oraz międzynarodowe
organizacjepozarządowe,działającew sferzepolitykimłodzieżowej.
Miano Młodzieżowej Stolicy Europy
miasto otrzymuje na jeden rok, podczas
którego organizuje młodzieżowe przedsięwzięciao charakterzekulturowym,socjologicznym,politycznymi ekonomicznym. Inic jat yw a ma przyc zyn ić się
do rozwojunowychpomysłówi innowacyjnych projektów, dzięki którym młodzież zac znie akt ywn iej uczestn ic zyć
w życiuspołecznym,ekonomicznymi kulturalnym.
8
rozrywka
KINO
WiadomościPKMKatowice
KOSMOS
zaprasza
CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ
MARZEC 2012
Filmowy Uniwersytet III Wieku | poniedziałki | godz. 13.00
5marca|„OrzełkontraRekin”reż.T.Waititi,NowaZelandia2007,93min.
19marca|„Frida”reż.J.Taymor,Kanada/Meksyk/USA2002,123min.
bilety: 5 zł
………………………………………………………………………………………………
13 marca | wtorek | godz. 19.00
Premiera filmu „Krystyna” w reż. Bożeny Klimas i Grażyny Ogrodowskiej
FilmdokumentalnyoKrystynieBochenek.Ojejpasjachipomysłachbędąopowiadaćludzie,
którzyteinicjatywykontynuujądodziś.FilmotrzymałdofinansowaniezeŚląskiegoFunduszu
Filmowego.
na premierę obowiązują zaproszenia
bilety: 10 zł (liczba biletów ograniczona)
………………………………………………………………………………………………
Czwartki z kryminałem | czwartki | godz. 18.00
Wnaszymcykludlamiłośnikówzbrodniigenialnychdetektywówtymrazem:
15marca|„Wcieniupodejrzenia”reż.A.Hitchcock,USA1943
29marca|Śmierćnaklęczkach|reż.J.Delannoy,Francja/Włochy1959
bilety: 5 zł
Filmy pokazywane w ramach Czwartków z kryminałem pochodzą
ze zbiorów Filmoteki Śląskiej.
………………………………………………………………………………………………
Filmoteka dla koneserów
4marca|niedziela|godz.16.00„Z książki na ekran”:
Całkowitezaćmienie|reż.A.Holland,Belgia/Francja/W.Brytania/Włochy1995,111min.
11marca|niedziela|godz.16.00|„Filmoteka Konesera”:
filmwybranywgłosowaniuwidzów
18marca|niedziela|godz.16.00„Z książki na ekran”:
Lotnadkukułczymgniazdem|reż.M.Forman,USA1975,133min.
25marca|niedziela|godz.16.00„Filmoteka Konesera”:
Sercejaklód|reż.C.Sautet,Francja1992,105min.
28marca|środa|godz.18.00„Słynne debiuty”:
Miłośćigniew|reż.T.Richardson,W.Brytania1959,98min.
bilety na każdy seans klasyki: 10 zł
Filmy pokazywane w ramach Filmoteki dla koneserów pochodzą ze zbiorów Filmoteki
Śląskiej i Filmoteki Narodowej.
………………………………………………………………………………………………
23 marca | piątek | godz. 18.00
Wieczór z Mironem
Setnapremiera
w Chorzowie
Więc wejdźmy w tę noc, chłopaki;
Nasza ta noc jest, psiamać!
Więc chodźmy się życia napić,
Jeszcze nie pora nam spać.
Jeszcze nie pora nam spać to –tojakzwykle w kabarecie Rafała Kmity – znakomite
tekstyi świetnepiosenki,połączonew całość
dowcipnąi aktualnąkonferansjerką.Ówmariażkameralnegokabaretuliterackiegoo dobrychtradycjachz dużąoprawąteatralną–baletem, zespołem wokalnym i big bandem
TeatruRozrywki–jestswoistymeksperymentem, dziwowiskiem kabaretowym, w wykonaniukrakowskiejGrupyRafałaKmityz zespołemTeatruRozrywki.Spektaklopowiada
o Polscei Polakachz początkudwudziestego
pierwszegowieku.
GrupaRafałaKmitypowstaław Krakowie
jakokabaretstudencki,a popularnośćzdobyła
w pierwszej połowie lat 90. Szybko jednak
odeszłaod widowisko charakterzekabaretowymw stronęwłasnych,niepozbawionychhumoru przedstawień teatralnych, działając
przy krakowskimTeatrzeScena STU.Do najbardziej znanych przedstawień tego zespołu
należą„Pop-show”,„Wszyscyśmyz jednego
szynela”czychociażby„Ajwaj!czylihistorie
z cynamonem”.
Wartowspomnieć,żespektakl„Jeszczenie
poranamspać”,któregopremieraodbyłasię 3
marca,jestsetnąpremierąw historiichorzowskiejsceny.Pierwszyspektaklteatralnyna scenie przy ul. Konopnickiej w Chorzowie
pod szyldem„TeatrRozrywki”(wcześniejdziałałtuMusicHall)zagranow roku 1984.Było
towidowiskodladzieci„Trala,TralaTralalińscy”. Od tego czasu, spektakle własne teatru
obejrzały 2milionywidzów.Aktorzyi realizatorzy 32razyzdobywaliZłoteMaski–najważ-
niejsze wyróżnienia teatralne w regionie,
a 4tytułyzostałyuznaneza „spektakleroku”.
Siedzibą teatru od początku jego istnienia
jestpiękny,secesyjnybudynekw samymcentrum miasta, nieopodal chorzowskiego Rynku. Został otwarty w roku 1900 i do końca II wojny światowej pełnił funkcję
ekskluzywnegohoteluGrafReden.
Widownia Dużej Sceny Teatru Rozrywki
ma 582 miejsca siedzące. Nowa Mała Scena z widownią na 100 osób i nowoczesnym
zapleczemotwartazostaław roku 2008.Był
to jeden z ostatnich etapów kompleksowej
przebudowyTeatru,któratrwaławielemiesięcy. Dzięki pracom budowlanym teatr zyskał
nowewejście,powiększonefoyerDużejSceny,noweszatniei toalety,kawiarenkęorazbufet dla widzów, parkiet taneczny i nowoczesną,przeszklonąfasadę.
ObliczeartystyczneTeatruRozrywkiokreśla jednak przede wszystkim repertuar
a zwłaszczatenwłasny.Ogromnymuznaniem
publiczności cieszyły się światowe przeboje
musicalowe,takiejak„Operaza trzygrosze”,
„Cabaret”,„Evita”,„Człowiekz LaManchy”
czy „The Rocky Horror Show”. „Skrzypek
na dachu”w sezonie 2009/2010zostałzagranypo raztrzysetnyi wciążcieszysięaplauzem publiczności. Podobnie odbierana jest
rock-opera„JesusChristSuperstar”.
Czysetna premieraw wykonaniuGrupyRafałaKmityi TeatruRozrywki„Jeszczeniepora nam spać” powtórzy sukces poprzednich
przedstawień–przekonamysięjużniebawem.
Premiera była ze wszech miar udana. Teraz
poraabyzmierzyćsięz publicznością.Myjuż
dziśzachęcamynaszychCzytelnikówdo odwiedzeniachorzowskiejsceny.
Zdjęcia pochodzą z próby przed premierą
spektaklu „Jeszcze nie pora nam spać”.
OfenomenietwórczościMironaBiałoszewskiegorozmawiają;AnnaiTadeuszSobolewscy
orazprof.RomualdCudak
dla uczestników spotkania wstęp na film wolny
(prosimy o odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie kina)
bilet tylko na film: 8 zł
………………………………………………………………………………………………
27 marca | wtorek | godz. 18.30
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ambasada”
Cienkaczerwonalinia|reż.T.Malick,Kanada/USA1998,170min.
Tradycyjniezapraszamynawstępfilmoznawcyidyskusjęposeansie.
bilety: 8 zł normalny / 6 zł ulgowy
………………………………………………………………………………………………
Powtórka na życzenie
Przegapiłeśważnystudyjnytytuł,któryprzemknąłprzezekrany?Niezdążyłeśobejrzeć
głośnegohitu,bomusiałeśbyćwpracy,miałeśegzaminyalboimieninyucioci?
Nażyczeniewidzówciekawe,wybitne,odjazdoweiniesamowitefilmywkinieKosmos.
Wmarcu„Służące” wreż.T.Taylor,opowieśćoczarnoskórychsłużącychzatrudnianych
wdomachbogatychbiałych,znominowanądoOscaraVioląDaviswroliAlbeen.
Kino Kosmos – Centrum Sztuki Filmowej, ul. Sokolska 66, 40-087 Katowice
rezerwacja biletów: 32 351 12 20; 32 258 05 08
[email protected] www.csf.katowice.pl
kino Kosmos zastr zega sobie prawo zmian w repertuar ze
KonKurs filmowy
SpecjalniedlanaszychCzytelnikówKinoKosmos– CentrumSztuki
Filmowejprzygotowałominikonkurs.
23 marca zapraszamy do Kina Kosmos na wspomnienia o poecie Miron i jego „Tajny dziennik”
Czytelników marcowego wydania prosimy o podanie przynajmniej 2 tytułów książek
Mirona Białoszewskiego.
WśródCzytelników,którzypodadząprawidłowetytuły, rozlosujemydwienagrody:
2podwójnezaproszeniado KinaKosmosdozrealizowaniawkwietniu
(z wyłączeniemtransmisjioperorazimprezspecjalnych).
Czekamy na Wasze odpowiedzi do końca miesiąca pod adresem mailowym:
[email protected]
Prawidłowaodpowiedźw konkursiez poprzedniegonumerubrzmi:
Marylin Monroe otrzymała nagrodę Złotego Globu za film „Pół żartem pół serio”.
ZwycięzcamikonkursusąIwona Banaś iPiotr Jankowski.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się e-mailowo.
sport
marzec2012
9
Spotkaniana boisku
Jużpo razjedenastyrozegranoMistrzostwa Pols ki w Hal ow ej Piłc e Nożn ej
PracownikówKomunikacjiMiejskiejo pucharPrezesaIzbyGospodarczejKomunikacji Miejskiej pod honorowym patronatem Prez yd ent a Mias ta Chor zow a.
Organizatorami imprezy byli: Tramwaje Śląskie S.A., Związek Zawod ow y Kom un ik ac ji
Miejskieji Transportu
oraz PKM Kat ow ice Sp.z o.o.
W dniach 23-26 luteg o, w chor zows kich
hal ach przy ul. Dąb rowskieg oi ul.Gran iczn ej,zaprez ent ow ał o się 16 ekip z cał ej Pols ki.
Walczyłyo głównąnagrodę,czyliPuchar
Prez es aIzbyGos pod arc zejKom un ik ac ji
Miejs kiej (IGKM) w Wars zaw ie.
misuz MPKInowrocław 1:1,bynastępnie
ulectramwajarzomszczecińskim 2:3i chorzowskim 0:3.Na tymetapienasizawodnicy zajęli 4 miejsce w grupie. Ostatecznie
na 16 zespołów nasi uplasowali
sięna 11pozycji.
Niedosytodczuwałteżkapitan
naszejdrużyny,KrzysztofZazuwiak,mówiąc:–Liczyliśmy
na więcej,aletrudno,taki
jestsport.Tymrazemkoledzy z innych zespołówbylilepsi.A może
zwyczajnie mieli więcejszczęścia…
Przedstawiciel organizatora–PrezesZarząduTramwajówŚląskich S.A. Tadeusz Freisler powiedział –
Ważnyjestnietylkoaspektsportowy.Równieistotny–jeślinieistotniejszy–jestczyn-
Sp. z o.o. w Pozaniu, 5. Tramwaje Śląskie S.A., 6. Tramw aj e Szczec ińs kie
Sp.z o.o.,7.KomunikacjaMiejska–Płock
Sp. z o.o., 8. MPK Lub lin Sp. z o.o.,
9. MZA Wars zaw a Sp. z o.o., 10. KPA
„Kombus” Sp.z o.o.Kórnik,11.PKMKatowice Sp.z o.o., 12.MPKSp.z o.o.Inowrocław, 13. KZK GOP w Katowicach,
14. Voith Turbo Sp. z o.o. Majków Duży, 15.PKMGliwice Sp.z o.o., 16.MZK
Toruń Sp.z o.o.
Rodzinnezawody
Po dwóch lat ach przer wy, kied y to pucharzdobywaładrużynaMZKKonin,puchar pon own ie wyw alc zyl i zaw odn ic y
z MPKŁódź,któr zyod wiel ulatsązwycięzc am i tych rozg ryw ek (patrz zdjęcie
naokładce).
Nasizawodnicyw pierwszymmeczugrupowymuleglidużomłodszymreprezentantom MPK Kraków 5:0, honorową bramkę
zdobyliw meczuz MPKLublinktóryostatecznie przegrali 6:1, by wreszcie rozgromićzespółz MajkowaDużego.Towystarczyło aby awansować do drugiej rundy
turnieju.Tuzaczęlicałkiemdobrzeod re-
nik integracyjny. Pracownicy poszczególnychprzedsiębiorstwkomunikacjimiejskiej
z całego kraju prawdopodobnie nigdy nie
mielibyokazjisięspotkać,choćłączyichta
samaprofesja,mająpodobnezainteresowaniai problemyzawodowe.Turniejpiłkarski
jestdoskonałąsposobnościądo wzajemnegopoznaniasię.
Myz kronikarskiegoobowiązkupodajemy jeszcze klasyfikację końcową XI MP
w HalowejPiłceNożnejZakładówKomunikacjiMiejskiejo PucharPrezesaIGKM:
1.MPKŁódźSp.z o.o., 2.MZKw Koninie, 3. MPK S.A. w Krakowie, 4. MPK
W sobotę, 10marca,odbyłsię II Turniej
KręgliorganizowanyprzezTKKFAutobusy.W turniejuudziałbralipracownicyPKM
Katowicewrazz rodzinami.Zawodyodbyłysięw następującychkategoriach:dzieci,
młodzież,kobiety,mężczyźnido lat 40oraz
powyżej 40lat.Ogółemw zawodachwzię-
łoudział 42uczestników.I miejscazajęli:
w kategoriidziecięcejPiotrHenne,w kategorii młodzieżówej Grzegorz Wideman,
wśródkobietJoannaHeliosza wśródmężczyzn do lat 40 – Tomasz Kozieł. Puchar
PrezesaTKKFza zdobycienajwiększejilościpunktówzdobyłKrzysztofZazuwiak.
10
strefaklubowa
Moje pierwsze zetknięcie z pochodzącym z nowojorskiego Brooklynu indie
rockowym zespołem TV on the Radio
nastąpiłodopieropo wydaniuichczwarteg o alb um u zat yt uł ow an eg o „Dea r
Science”.Takzaczęłasiępenetracjawcześniejszych zmagań mieszanki gatunków
indie rock, post-punk, modern soul, freeformjazzi wieluwieluinnych,stądteż
niezwykletrudnookreślićjednoznacznie
muzyczną twórczość TV on the Radio.
nawiązuje do albumu Radiohead „OK
Computer”)zespółwydałwłasnymiśrodkamiw 2002roku.Różnisięonod późniejszych krążków, które zawierają elementy trip-hopu oraz electro. W 2004
roku pojawiło się drugie wydawnictwo
„DesperateYouth,Blood ThirstyBabes”,
dziękiktóremuTVontheRadiozdobyło
rozgłos,otrzymującamerykańskąnagrodę shortlist music prize. I tak powstała
miażdżąca,energetyczna falaradiowo-te-
Telewizor
czy radio?
Awangardowe fundamenty zespołu tworzy obecnie czterech muzyków, którzy
wok al am i, git ar am i, loo pam i oraz
niezwykle charakterystycznymi bębnami
oddająniesamowitąenergięrozprzestrzeniającą się omal wszędzie, gdzie tylko
zabrzmidźwiękTVontheRadio.Do występówna żywooraznagrańw studiuzaproszenizostająwybitnimuzycyz takich
zespołówjak:AntibalasAfrobeatOrchestra,YeahYeahYeahs oraz the Celebration, dopełniając zbiór energii o sekcję
dętą, wokale i charyzmatyczne gitary.
Pierwszy album „OK Calculator” (tytuł
lewizyjna.W 2006roku,za sprawąalbumu „Return to Cookie Mountain” i najbardziejcharakterystycznegoutworu„Wolf
likeMe”,zespółotrzymałniezwyklepozytywne opinie słuchaczy i krytyków.
Ostatni album, wydany w zeszłym roku
„NineTypesofLight”towedługgłosów
znawców muzyki najbardziej naładowana pozytywną energią płyta w dorobku
TV on the Radio. Zatem sami dajcie się
pon ieść w najb ard ziej rad os ne krańc e
dźwięków.
Natalia Markowska
http://natsqmusic.blogspot.com
WiadomościPKMKatowice
Dubsteppassé??
Albumrozpalaklucz–„Ignitionkey”.Zaczęłosię.Mocnybeat,basyprzypominającenieco
nowąepokęmuzykidisco,w tlepodobnywokal,choćwskazujetakżekierunek–rave.A gdzie
dubstep?Scuba,czylijedenz najbardziej znaczących twórców
dubstepu, odpowiedzialny
za powstaniewytwórniHotflush,w którejwydaliswoje albumy m.in. Mount
Kimbie,JoyOrbisoni Roska,zaskoczyłsłuchaczy.
Odchodzącod swychkorzenizapętlasiębardziej
w electro i techno,
wiążąc coraz bardziej
i bardziej, aby w końcu
powalić na kolana. NajnowszapłytaScuba,czyli
PaulaRose'a –„Personality”,potwierdzaogromnemożliwości lawirowania pomiędzy
różnymigatunkamimuzycznymi.Trzecialbum
Rose'a zdecydowanieróżnisięod poprzednich.
Wydanyczterylatatemu„A MutualAntipathy”
ujawnia eksperymentalne połączenie dubstepu
z elementamiambientutworzącniecomedytacyjnepodłożedlamuzykiScuba.Kolejnykrążek„Triangulation”,zostałnagranypo przeprowadzce producenta z Wysp Brytyjskich
do Niemiec.Tutajsłychaćzdecydowanywpływ
niemieckich dj-ów i ich fascynację industrialnym techno. Tym razem Scuba sięga jeszcze
dalej. Wspomniany, otwierający album utwór
„Ignitionkey”wprowadzanasw zadziwiającą,
transowąpodróżpo różnychgatunkachmuzycznych.Podobnezastosowaniewydźwiękówmożemy usłyszeć w utworze „July” i „NE1BUTU”. Charakterystyczne użycie syntezatorów
przypomina tutaj o wpływie disco.
Kolejne pozycje: „The Hope”,
„Action”i „Gekko”można porównaćdo twórczościszwedzkiegokolektywuLuckyPeopleCenter,któryoscyluje
pomiędzygatunkamielectro i dance. Charakterystycznezdubowanei rozmyteakordy,wprowadzają
słuchaczarównieżw świat
drum'n'bassu w utworze
„Cognitive Dissonance”,
przypominając o wydanej
w zeszłym roku kompilacji
„JungleRinseOut 1993-2001”.
Numercztery„Personality”,czyli
„Dsy Chin” najbardziej zwróciłmojąuwagęna nowyalbum
Scuba. Utwór ten to skupisko
największychemocji,któreidealnie wprowadzają słuchacza
w trans,unoszącjeszczebardziejponad wszelkie gatunki. Scuba odwraca się od dubstepu
przyjmującnowąformę,którazmuszado zgięciasięjaknajmocniejw pas,coniebawembędziemymogliuczynić 31-gomarcaweWrocławiu oraz pod koniec sierpnia w Katowicach
na festiwaluTauronNowaMuzyka.
Natalia Markowska
http://natsqmusic.blogspot.com
strefaklubowa
marzec2012
30. marca w Megaclubie na jedynym w Polsce koncercie wystąpi MS DYNAMITE. Spośród osób, które
napiszą do nas na maila, rozlosujemy 8 pojedynczych
biletów na ten koncert. Mail z dopiskiem MS DYNAMITE na [email protected]
SUPERGWIAZDA
W MEGA!
Kto nie pamięta „It takes more”, „Dy-na-mi-tee” czy
nie słyszał nowego „Neva Soft”? Ms. Dynamite nie raz
zwracała na siebie naszą uwagę. Naprawdę nazywa się
NiomiArleen McLean-Daley, urodziła się i wychowała
w Londynie. Zaczynała od słuchania reggae i hip hopu.
Jakomaładziewczynkamarzyłamiędzyinnymio zostaniunauczycielką,jednakna szczęściedlanaswybrałakarieręmuzyczną.Początkowowystępowałapod pseudonimemLadyDynamite.Pierwszyutwór,„Booo!”,granybył
przezpirackieradiolondyńskie,dopieropo jakimśczasie
kawałekdoczekałsięwydaniajakosingiel.W 2002roku
pojawiłsiępierwszysingielMs.Dynamite–„A LittleDeeper”. Kolejny, pod tytułem „Judgement Days”, ujrzał
światłodziennew 2005roku.Premieręswojegotrzeciego
albumujużzapowiedziałana obecnyrok.
Ms. Dynamite może poszczycić się zdobyciem takich
nagród jak Mercury Music Prize, MOBOAwards (trzykrotnie),BritAwards(dwukrotnie).
Audioriver
Audioriveri OffFestivaltochybadwanajciekawszefestiwalemuzykialternatywnejodbywającesięw naszymkraju.Jeszczew 2010
rokuodbywałysięw jednymterminie,cozmuszałofanówtejmuzykido wyborujednegoz nich.Na szczęście,w ubiegłymroku–na prośbyfanów–organizatorzyobufestiwalidoszlido porozumieniai ustalili
różnedatydlaswoichwydarzeń.Ludzieposzukującymuzyki,mogąteraz
bezprzeszkódposzukiwaćjejzarównow Katowicachjaki w Płocku.Niewszyscyjednakmogąpozwolićsobiena odwiedzenietych
miejsctydzieńpo tygodniu.CowięcwybraćAudioriverczyOffFestival?Cieszęsię,żeniemamtakiegodylematu,bowiemline–up
w obuprzypadkachzapowiadasiębardzozachęcająco.
W ostatniweekendlipcawystartujeAudioriver,na którymzobaczymym.in.Luciano,BlackSunEmpire,SebastiAna,Byetone
i DubPhizixfeat. MCDRS.Tojednakniewszystko,boAudioriverzaskakujesprowadzeniemprawdziwychhardcore’owców,czyli
grupyEnterShikari!Takmocnegouderzeniajeszczew Płockunie
było.Autorzy fantastycznej, wydanej niedawno płyty „A Flash
FloodofColor”łącząelementymuzykipost-hardcore,alternatywnegometalu,dubstepui drum&bassu.W odpowiedzina ankietę
podsumowującąostatniąedycję,dlamiłośnikówmuzykidubstep
i drum&bass,organizatorzypostanowilisprowadzićBlackSun
Empirei DubPhizix,któryw Płockuwystąpiwraz MCDRS.GeorgeOwens–botakbrzmijegoprawdziwenazwisko–możenie
matakbogatejbiografii,jakBlackSunEmpire,alez pewnością
jestjednąz ciekawszychpostacina dzisiejszejscenie.Dowodzą
tegom.in.wydawnictwaw takrenomowanychwytwórniach,jak
Soul:R,ExitczyIngredients.Z kręguhousei technopojawisię
Luciano.Togenialny,pełencharyzmyDJi producent,właściciel
11
wytwórniCadenzai głównodowodzącycyklemimprezVagabundosnaIbizie.
Wracającdo niespodzianek,na Audioriverwracaelectrorodem
z wytwórniEdBangerorazeksperymentalnai bezkompromisowa
elektronika.PierwszyzewspomnianychnurtówreprezentowałbędzieSebastiAn,czyliautordwóchsolowychalbumóworazwspółtwórca płyty „Steak” nagranej wraz z Sebastienem Tellier
i Mr. Oizo. Po drugiej stronie medalu mamy zaś Olafa Bendera
czy Off Festival?
znanegojakoByetone,którywrazz AlvaNotoi FrankiemBretschneideremprowadzilegendarnąwręczwytwórnięRaster-Noton.To
świetnymoment,żebyzobaczyćgona żywo,bow zeszłymroku
wydałkolejnyświetnyalbum,„Symeta”.
Z koleiw Katowicachw pierwszyweekendsierpniabędziemy
mogliposłuchaćm.in.Converge,AlvaNoto,Kirk,KingCreosote
i JonHopkins,SuicideorazlegendępunkrockaIggyAndTheStooges.Będzietudużomocnegobrzmieniaod hardcorez pancernymbrzmieniemekstremalnegometaluw wykonaniuConverege
poprzez elektroniczne mroczne nuty kiRk do szaleństwa i punk
rockowegorockandrollajakiniewątpliwiezaprezentujeIggyAnd
TheStooges.
AleOffFestivaltotonietylkomnóstwo„hałasu”.Będziei czas
na oddech.TheHouseOfLove,KingCreosotei JonHopkinsoraz
NerwoweWakacjetoartyści,którychzobaczymyna OFFFestivaluna ScenieTrójki.ArtyściCizafundująnamdelikatnemelodie,
trochępsychodeliki,trochęfolkui elektronikioraztrochędobrej
polskiejretroalternatywy.
Poszukiwaczemuzykibędąmoglitegolataznaleźćprawdziwe
rarytasymuzycznei w Płockui w Katowicach,więcnajlepiejjeśli
niebędąmusieliwybieraćpomiędzyjednymz tychfestiwali.
Adam Tys
Rozdajemy wejściówki do klubów. Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem przesyłajcie na maila: [email protected]
12
rozrywka
WiadomościPKMKatowice,marzec2012
KRZYŻÓWKA
Szekspirowski
monarcha
▼
20
Wydawca
angielski
(zm. 1971)
▼
11
▼
Bursztynowa
w „Panu
Tadeuszu”
Nieobsiane pole;
nieużytek
▼
▼
Pot. o naszych utytułowanych
siatkarkach
Uparte
zwierzę
... Ćmikiewicz
►
3
▼
Człowiek
niezaradny,
niezdarny
(pot.)
▼
Skaza,
minus
Składnik
kompozycji zapachowych
Ścienne
lub na
płótnie
▼
Szydełkowa
pętelka
16
►
18
▼
▼
►
►
▼
2
10
Wiecznie
zielone
drzewo
tropikalne
Bije
wszystkie
kolory
w grze
▼
... Buzek,
aktorka ►
19
Niebieski
kwiatek
polny
Większy
od trustu
17
4
Składnik
czekolady
▼
Miasto we
Francji nad ►
Mozą
Zakrapiana
uczta
▼
9
▼
►
Płynny
tłuszcz
z ryb
morskich
5
Prezydent
USA,
następca
Cartera
Granda,
chryja
12
▼
▼
►
Gracz
Stoi
z owalną w lokalu
piłką
wyborczym
8
Figura
przeniesiona
na rzutnię
Dolna
część
budowli
21
▼
►
Jedwabny
dodatek ►
do sukni
7
▼
Dojrzewa
w gąsiorze►
Środek
przeciw
komarom
▼
▼
►
▼
1
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
14
13
15
16
17
18
19
20
21
Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać na adres redakcji do końca marca. Nagrodą w tym miesiącu jest
album „80 lat komunikacji autobusowej w aglomeracji śląskiej”.
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego miesiąca otrzymuje Pan Maciej Rochel
z Mikołowa (prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny). GRATULUJEMY!
Kącik adopcyjny
Anabella – biało-czarna, 2-letnia kotka, znaleziona w piwnicy, następnie odniesiona do
schroniska. Kiedy tu trafiła, była cała w pyle węglowym. Kochana kotka;
otwarta i miła, choć
odrobinę płochliwa. W pierwszym kontakcie bywa nieśmiała, ale zaraz potem chętnie daje się
głaskać i mruczy. Będzie z pewnością fajną towarzyszką. Jest wysterylizowana, zaszczepiona,
szuka dobrego domu.
Merlotka to kochany
i urzekający kot, który
skrada serce; kot, jakiego nie spotyka się często.
Jeszcze się boi, jeszcze
czasem fuknie ze strachu
na człowieka, ale powoli
oswaja się i zaprzyjaźnia
z ludźmi. Jest lekko nie-
ufna, ale i coraz śmielsza. W nowym domu będzie potrzebować czasu i cierpliwości. Wysterylizowana, młoda, zaszczepiona, przebywa
w schronisku w Katowicach.
Anda jest spokojną,
grzeczną, kochaną kotką.
Trafiła do schroniska
z etykietką dzikuski, okazało się jednak, że z dzikim kotem nie ma nic
wspólnego. Jest domowa, miła, lubi ludzi. Całkiem możliwe, że została
porzucona na ulicy. Anda ma około 4 lat, została wysterylizowana i zaszczepiona. Boi się innych
kotów. Może zostać kotem wychodzącym.
Tel. +48 889 771 107
Więcej na stronach:
www.niekochane.org
www.niekochane.org/facebook
www.niekochane.org/nasza-klasa
www.niekochane.org/aukcje
KATOWICE sp. z o.o.
W W. P K M . KATO W I CE . P L
WydawWca:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Adres: ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice
Tel.: 32 493 10 37; [email protected]
Redaktor naczelny: Monika Jeleń
Fot. arch. wyd., mat. promocyjne: Z. Piksa, Ł. Smyk. Rysunki: Agata Nawrat
Realizacja wydawnicza: Agencja Reklamowa BORGIS
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
BLIŹNIĘTA(ur. 22 V – 21 VI)
Jużod początkumarcazorientujeszsię,żedni,którenadchodzą,niosązesobązapowiedźnerwowych
sytuacji.Okresnapięćniepotrwadługo,alechybaniedasięgouniknąć.Później–kilkaszansna udanezałatwieniesprawdlaCiebiedośćistotnych.Ważne,abyw sposóbzręcznyoweszansewykorzystać.Staraj
sięustrzecod posunięć,którebyłybypozbawionetaktui życzliwościwobecotoczenia.Pod koniecmiesiącawięcejspokoju,niżw dniachpoprzednich.Dobraatmosferaw kręguosóbnajbliższych,czasna sprawyosobiste.Znakiwarteuwagi–BYKi RYBY.
RAK(ur. 22 VI –22 VII)
Sprawy,któreteraz–w marcu–wezmąswójpoczątek,majądużeszansepowodzenia.Niewartowięc
niczegoodkładaćna później,bobyłabytostratadobrejokazji.A będzieCizależałona korzystnymzałatwieniuwszystkiego.CzyjaśszczerażyczliwośćokażeCisięteżbardzopomocna.Nieodmawiajwięctemukomuś.Natomiastinnasytuacja,któradoprowadzido spięciaz kimśzazwyczajmałointeresującym
sięTobąi Twoimiproblemami,powinnabyćzażegnanaw zarodku.Inaczej—mogąwyniknąćkłopoty.O ile
zamierzaszwyjechać,bardzouważajw drodze.Znakidobre–RAKi LEW.
LEW(ur. 23 VII– 22VIII)
Będzieszmiećbardzomałoczasudlasiebiew tymmiesiącu.Będzieszciąglew ruchu,w sprawachwłasnychi cudzych.Wszystkieokażąsiępilnei ważne.NiechCiępocieszyfakt,żeszybkozdobędzieszsobie
uznaniei sympatięza swojądziałalność. I tobędzienajwiększasatysfakcja.Natomiastczyjaświadomość,
czy też przyjazd, mogą okazać się mniej udane, niż się tego spodziewasz. Może więc nie robić sobie
w związkuz tym,z góry,zbytwielkichnadziei?...Znaki,którychznaczenienależydocenić–RAKi BYK.
PANNA(ur. 23 VIII– 22IX)
W pierwszychdniachmarcastarajsięuniknąćnieporozumieniaz kimśktozechceokazaćCipomoc,
którejwłaściwieniebędzieszpotrzebować. I na tymtlemożepowstaćniepotrzebnykonflikt.Warto
spróbowaćrodzącesięnieporozumienierozwikłaćna własnąrękę.Nieudasięnatomiastuniknąćwydatków,któreCiw tymokresiegrożą.Tutylkopomockogośbliskiegomożerozwiązaćchwilowekłopoty.
Pod koniecmarcasprawyułożąsięjużlepiej,zapanujespokojniejszaatmosfera,a i problemówdo natychmiastowegorozwiązaniabędziemniej.Znakisympatyczne–RYBYi WAGA.
WAGA(ur. 23 IX – 23X)
Po dośćspokojnychi mijającychbezwiększychproblemówpierwszychdniachmarcanastąpiądniożywionychkontaktów.Zarównoprywatnychjaki zawodowych.Teostatniezajmązresztąw tymmiesiącu
dużowięcejTwegoczasui uwaginiżwszystkieinne.Po okresiepewnychtrudnościw rozwiązywaniubieżących spraw, przyjdą dni, kiedy wszystko okaże się nieco łatwiejsze. Druga połowa miesiąca bogata
w przeżycianowe,chybanieoczekiwane.Niebędątosprawywielkiejwagi,aledlaCiebiebędąmiałydość
istotneznaczenie.Znaki,któremogąw tymi owympomóc–PANNAi SKORPION.
SKORPION(ur. 24 X –22XI)
Odczujeszw tychdniachpewnąpoprawęwłasnychfinansów.Trudnopowiedzieć,czybędzietosytuacjastała,czyjednorazowa,alei takucieszy.Ponadto–czekaCięjakaśkłopotliwasprawaw bliskimotoczeniuprywatnym.Trzebabędziewieletaktui spokoju,byz tegowybrnąćszczęśliwiei bezzbędnych
starć.Drugapołowamarcapod znakieminnychsprawniżdotychczas.Możesprawitoczyjśniespodziewanyprzyjazd?Byłabytosytuacja,któraCiwcaleniebędziena rękę.Alechybaniedasiętegounikać.
Znaki,na którychpomoci radęmożeszliczyćw marcu— WAGAi SKORPION.
6
Koleżanka
Pawła
z „Wojny ►
domowej”
l
k
j
i
h
g
f
e
BYK(ur. 21 IV– 21V)
MarzecmożeokazaćsiędlaCiebiezupełnieniezłymmiesiącem.Zwłaszczaw sprawachzawodowychnowe,dobreszanse,przedewszystkimdziękiTwojejwłasnejpomysłowości.Siedzeniez założonymirękami
i czekaniena dobreszanse–nicnieda.NiebędzieCizresztązbywaćna energiii ochotado działaniapomożezałatwićniejedno.W kręgusprawdomowychjakieśnowekłopoty,któresprawią,żejakiśczaspanowaćbędzienerwowaatmosfera.Od połowymarcasytuacjasięunormujei będziemożnaspokojniej
odetchnąć.Znaki,na którychżyczliwośćmożeszliczyć–BLIŹNIĘTAi LEW.
Lekkomyślny
człowiek
(pot.)
14
▼
Trudniejsze wyrazy: AKA, BRETNAL, IRON, SEDAN, SUŁKOWSKI, ŚWIERZOP, ZŁOTKA
13
Dramat
wystawiany Książe
w teatrze świdnicki
muz.
►
BARAN(ur. 21 III – 20IV)
Sporouwagitrzebabędziepoświęcićw pierwszejpołowiemarcasprawomzawodowym,którychniezabraknie,a nawetchwilamibędzieażza dużo.Sąszansena powodzenie,alemusiszpamiętać,żeistnieje
równieżmożliwośćzrobienianieudanegokroku.A więcostrożnie!Drugapotowamiesiącaniecospokojniejsza pod tym względem, ale z kolei przybędzie zajęć o charakterze prywatnym. W tym też czasie–spotkanie,bardzoudane,a nawetniespodziewanyprezent.Ponadto,przezcałytenokresożywione
kontaktyw ważnejdlaCiebiesprawie.Znakisympatyczne–STRZELECi WODNIK.
▼
Rybożerny ptak ►
wodny
▼
Służący
książęcy
prowadzący ogary
Święta
góra
staroż. ►
Greków
▼
15
▼
BawełWiązka
niana
zżętej
tkanina pszenicy
pętelkowa
Wielki
Józef,
prawa ręka gwóźdź
z dużym
Bonapartego łepkiem
Efekt
wypadku
Zespół
z
Kazikiem
HOROSKOP
Jeśli chcesz zamieścić reklamę
w naszej gazecie
dzwoń pod numer
32 493 10 37
lub napisz na adres
[email protected]
STRZELEC(ur. 23 XII –22XII)
Pierwszadekadamiesiącapod dobrymznakiem.PrzedewszystkimuładząsięsprawyTwoichdomowych
finansów.Jakiśjednorazowyzastrzykokażesiębardzopomocny.Późniejszedni–todużozawodowych
zajęć. Nie wszystkie uda się załatwić tak, jak sobie tego życzysz. Niech Cię ten zawód nie pozbawia
energiido działaniana innychpolach!Drugapołowamiesiącaprzyniesietrochęnowościw kręguspraw
osobistych.Dowieszsięo sprawach,którewymagaćbędąTwegoczynnegoudziałuw ichdalszymprowadzeniu.Niebędzieinnegowyjścia.Znakisympatyczne–BARANi KOZIOROŻEC.
d
c
b
KOZIOROŻEC(ur. 23 XII – 20I)
Spotkaszsięw tychdniachz wyrazamisympatiii życzliwościąz różnychstron.Topowinnobardzokorzystniewpłynąćna zmianęTwojegonastroju,ostatnionienajlepszego.Ponadto–zapowiedźzmianw życiuosobistym.Niebędątozmianyzasadnicze,alena pewnowróżącepewnąpoprawędotychczasowych
układówi sytuacji.Drugapołowamiesiącamożeokazaćsięokresemwydatków,czasemdośćdużych.Starajsięjakośjezmniejszyć,boinaczejpopadnieszw nowe,niepotrzebnekłopoty.Pod koniecmarcaszansana wyjazd.Znaki,którychsympatiędoceńwłaściwie–STRZELECi WODNIK.
WODNIK(ur. 21 I– 20II)
Nadchodzące tygodnie będą dość różnorodne. Sprawy korzystne przeplatać się będą z kłopotami.
Czegobędziewięcej?Trudnopowiedzieć.Od Ciebie,Twojegooptymizmu,będziezależećjaksięwszystkodalejpotoczy.W każdymrazienieopuszczajrąk,bojednakw drugiejpołowiemiesiącapojawiąsię
szansena powodzenie,nawetw skomplikowanychsprawach.Uważajwięc,bytychszansnieprzegapić,bo
wtedyrzeczywiściebyłobyzmartwienie.Pod koniecmiesiącabaczna zdrowie,nielekceważdrobnychdolegliwości!Znaki,którymwartopoświęcićuwagę–KOZIOROŻECi BARAN.
RYBY(ur. 21 II – 20III)
Planowanywyjazdlubjakieśinnezmiany,którew pierwszychdniachmarcazajdą–okażąsiębardzo
udane!Niezabraknieteżw tymokresiesukcesówzawodowychi towarzyskich.Będzieszteżmiećokazję
udowodnićbliskimCiosobomswojążyczliwośći chęćprzyjściaz radąi pomocą.Spotkaszsięw związku
z tymz wyrazamiszczerejsympatii.A więcdnizapowiadająsięciekawiei dobrze.W podróżykonieczna
będzieuwagai koncentracja!Pod koniecmiesiącanawałsprawnowych,a takżetychodłożonych.Na szczęściestarczyCienergii,byimpodołać.Znakidobre–PANNAi BLIŹNIĘTA.
a
Przychodzi adwokat do swojego klienta w areszcie i mówi, że ma dla niego dwie wiadomości dobra i złą.
– No to wal pan tą złą.
– No niestety ślady krwi znalezione na miejscu
zbrodni wskazują, że to jest bezspornie pana krew.
– A ta dobra?
– Cholesterol i cukier w normie.
☺☺☺
Przychodzi blondynka do lekarza ze spalonymi
uszami.
Lekarz się pyta:
– Co pani dolega?
– No bo prasowałam, a z przedpokoju zadzwonił
telefon, a ja odruchowo przyłożyłam żelazko do ucha.
– A dlaczego ma pani spalone drugie?
– A bo chciałam zadzwonić po pogotowie.
☺☺☺
Lekarz telefonuje do pacjenta:
– Mam dla pana dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. Którą chce pan najpierw usłyszeć?
– Dobrą.
– Zostało panu 7 dni życia.
– A zła wiadomość?
– Nie mogłem się do pana dodzwonić od sześciu dni.

Podobne dokumenty