Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy

Transkrypt

Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy
Warszawa, dn. ………..………...201….. r.
………………………………………………..……
Imię i nazwisko
Nr albumu
………………
Rok studiów
………………
Stopień studiów ……..………..
dr Szymon Pawłowski
Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa
Międzynarodowego, Unii Europejskiej
i Stosunków Międzynarodowych
PODANIE W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU ZŁOŻENIA
PRACY DYPLOMOWEJ
Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy licencjackiej/magisterskiej
do dnia ………………………… z powodu ……………………………………………………………………………..
………………………........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….………..……………………………….……………..
………………………………………………………………………………….……………………………….…..……………..
………………………………………..
data, podpis Studenta
Opinia Promotora w sprawie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
data, podpis Promotora
Pouczenie:
Przed złożeniem podania proszę zapoznać się z § 38 i 42 Regulaminu Studiów w UKSW w Warszawie

Podobne dokumenty