Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy na zakup oraz dostawę

Transkrypt

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy na zakup oraz dostawę
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy na zakup oraz dostawę fabrycznie nowego, nienoszącego
śladów użytkowania, wyprodukowanego minimum w 2016 roku samochodu osobowego o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3500kg.
...................................dnia...............................
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, my niżej podpisani reprezentujący:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
nr tel....................................................
e-mail..................................................
1) Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że realizując zamówienie wykonamy za cenę łączną brutto:
Tabela - Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot
Marka
Model
Rok
produkcji
Cena brutto
Okres gwarancyjny w
miesiącach
Adres punktu
serwisowego w odległości
do 80 km od siedziby
Zamawiającego
mechaniczna
na powłokę
lakierniczą
na perforację
nadwozia
Wartość
zamówienia
x
x
x
x
x
…........................................................................................................................zł w tym należny podatek VAT
(słownie cena brutto:
…...............................................................................................................…....................................................zł)
4) Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 2 niniejszego formularza oferty obejmuje wszystkie opłaty, koszty
i podatki.
5) Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu
zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
….................................................................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Podobne dokumenty