Krzysztof Rogulski

Komentarze

Transkrypt

Krzysztof Rogulski
HP logo
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
1
Przekształcenia sektora
elektroenergetycznego w
warstwie procesów
teleinformatycznych
Krzysztof Rogulski
HP Polska Sp. z o.o.
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice
Dyrektywa 2003/54/WE oraz wytyczne KE
216.01.04 w sprawie wydzielenia operatorów
Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2007:
•Powszechne prawo wyboru sprzedawcy
•Rozłączne traktowanie:
•usługi przesyłowej
•usługi dystrybucyjnej
•Wykluczenie operatorów z działalności obrotowej
•Wprowadzenie instytucji sprzedawcy z urzędu – LRS
•Wprowadzenie Operatora Układów Pomiarowych
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
3
Organizacja koncernu energetycznego
Obecnie
KONCERN ENERGETYCZNY
Zarządzanie siecią
Zarządzanie koncernem
Koordynacja pracy sieci
Komitet Strategiczny
Planowanie rozwoju sieci
Komitet Inwestycyjny
Negocjowanie i zawieranie umów
Centrala Zakupów
przesyłowych
Zakup
i obrót
KLIENT
7/25/2014
Oddział 1
LUBZEL SA
Oddział 2
Marketing
Nowe produkty
Odział 3
Oddział
3
KE SA
Oddział 4
Oddział 5
KLIENT
SPÓŁKI USŁUGOWE
SPÓŁKI
USŁUGOWE
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
4
Podział koncernów energetycznych
Rozwiązanie docelowe
KONCERN ENERGETYCZNY
Operator Sieci
Rozdzielczej (OSR)
Operator układów
pomiar-rozlicz (OUPR)
Inne
działalności
Sprzedawca z urzędu
(LRS)
Taryfy
Odbiorcy
nieaktywni w TPA
7/25/2014
Spółka Obrotu (S O)
Rynek
Odbiorcy aktywni
w TPA
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
5
Wyzwania dla Koncernów
Energetycznych przy wydzielaniu OSD
•
•
•
•
•
•
•
•
Wydzielenie OSD ze struktur Koncernów . Firma powstała
przez połączenie wielu podmiotów .
Wydzielenie majątku sieciowego .
Przeprowadzenie zmian zasad zatrudnienia grupy kilku
tysięcy pracowników
Wprowadzenie nowej organizacji ruchu ( CDR CDM itp..)
Rozdział kompetencji służb pomocniczych ( księgowość ,
płace itp..)
Budowa nowego planu kont ( usługi OSD pozostają
koncesjonowane i mają zatwierdzaną taryfę )
Konsolidacja systemów SCADA , GIS jako podstawowych
narzędzi OSD
Wdrożenie procedur zmiany dostawcy
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
6
Wyzwania dla Koncernów Energetycznych
przy wydzielaniu Spółki Obrotu
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymanie klientów mających możliwość korzystania z
alternatywnego dostawcy
Zdążyć przed atakiem konkurencji. Utrzymanie klienta jest
znacznie tańsze niż pozyskanie nowego. Wzbogacenie
oferty handlowej (nowe taryfy) dla klientów z grup C oraz
G
Optymalizacja kosztów obsługi klientów
Segmentacja klientów
Przygotowanie nowych planów taryfowych
Przygotowanie systemów bilingowych CRM i CC dla
nowych struktur organizacyjnych
Racjonalne wykorzystanie pracowników koncernu w
nowych strukturach organizacyjnych
Wdrożenie procedur zmiany dostawcy
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
7
Modele biznesowe
Model Taryfowy
Obszar obrotu
Model
Sprzedaży
Obszar dystrybucji
Model
Windykacji
Model
Wpływów
Dane o sieci rozdzielczej?
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
Model
Przesyłowy
analiza danych o sprzedaży
usług przesyłowych
8
Model Taryfowy - beneficjanci
Model Taryfowy
Obszar obrotu
Obszar dystrybucji
Spółka obrotu
Plany
Taryfowe
Po 1 lipca 2007
Spółka obrotu
7/25/2014
OSR
LRS
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
OSR
9
Modele biznesowe – Dyrektywa
2003/54/WE
OSP –
Wytwórcy
Energii
Elektrycznej
sieć przesyłowa
OSR –
sieć rozdzielcza
LSR –
Sprzedawca z
urzędu
SO –
Spółka obrotu
Działalność regulowana
Działalność konkurencyjna
sieci + LSR
wytwarzanie + obrót
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
10
Modele biznesowe – układ docelowy
KONCERN ENERGETYCZNY
Operator układów
pomiarowo-rozlicz.
sieć
up-r
OSR
MT
Taryfy
MSp
MP
MWp
LRS
MWi
LRS
Odbiorcy nie aktywni
i rezygnujący z TPA
7/25/2014
Inne
działalności
PTi
PT
Spółka obrotu
POi
POi
SOi
Rynek konkurencyjny
Odbiorcy aktywni
na rynku ee
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
11
Modele biznesowe - podsumowanie
Model Taryfowy
Obszar obrotu
Model
Sprzedaży
Obszar dystrybucji
Model
Model
Windykacji
Wpływów
Model Przesyłowy
Bilans energii
GIS
SCADA
Wszystkie modele muszą umożliwiać ewolucyjne przejście od
układu zróżnicowanych Oddziałów do jednorodnej organizacji
koncernowej oraz od stanu obecnego do warunków
wyznaczanych przez Dyrektywy UE (OSR, LRS, SO, OUR-P).
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
12
Klienci Koncernów Energetycznych
• Klienci
A obsługiwani przez dedykowanych
opiekunów
• Klienci
B wymagają dedykowanych opiekunów
wyposażonych w narzędzia wspomagające
• Klienci
C i G nie są optymalnie obsługiwani od
strony handlowej (dopasowanie taryfy do potrzeb)
i mogą być łatwym celem dla konkurencji
prowadzącej masową kampanię
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
13
Podstawowe systemy informatyczne OSD
•
•
•
SCAD System telemechaniki
Zadania:
Budowa Centralnego Systemu Dyspozytorskiego Nadzoru
nad Siecią CDM CDR
Centralizacja telepomiarów i telesygnalizacji dla GPZ i
Stacji RPZ
Budowa Centrów Sterowania w Koncernie
DCI Dyspozytorskie Centra Inżynierskie
Segmentacja i podział sygnałów
Tworzenie centrów kompetencji
Organizacja pracy w nowych realiach
Systemy Licznikowe i zarządzanie Pomiarami ( Operator
Układów Pomiarowych)
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
14
Podstawowe systemy informatyczne
OSD cd.
•
•
•
GIS System informacji przestrzennej
Budowa i centralizacja systemu dla koncernu
ERP systemy Finansowo – Księgowe
Budowa nowego planu kont
Analityka taryfowa dla Operatora
HR ( ktoś musi naliczyć place dla pracowników w
nowej firmie )
Majątek Sieciowy –wycena ( określenie wartości
godziwej ) naliczanie amortyzacji planowanie i rozwój
sieci elektroenergetycznej
Awarie i praca w stanach awaryjnych
Call Center współpraca z CDM
Zarządzanie brygadami Pogotowi Energetycznych
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
15
Podstawowe systemy informatyczne
Spółki Obrotu
•
•
Nowy Biling zgodny z TPA
Obsługa planów taryfowych
Segmentacja Klientów
Kreowanie nowych planów taryfowych
Obsługa sprzedaży poza prądowej
Sprzedaż usług i towarów skojarzonych
CRM
Badanie lojalności klientów
Kreowanie kampanii wychodzących
Bezpośredni marketing energetyczny na terenie
własnym i poza granicami koncernu
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
16
Podstawowe systemy informatyczne
Spółki Obrotu cd..
•
Call Center
telefoniczna obsługa klienta
obsługa reklamacji faktur i rachunków
•@BOK Internetowa Obsługa Klienta
•ERP podobnie jak w OSD
•Workflow wsparcie procesów zmiany
dostawcy
Standaryzacja procesów obsługi w wielu
biurach
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
17
Propozycja kompleksowego
rozwiązania dla Koncernów Energetycznych
Corporate
Regulatory Affairs
Regulatory Accounting
EH&S
DSM
Human Resources
Finance and Accounting
Executive Information Systems
Financal Management
Treasury Management
Workflow
Controlling
Central Procurement
Generation
Asset Management
Transmission
Distribution
Retail
SCADA
Plant Management and Control
Integrated Res. Planning
Energy Management System
Materials Management
Load Balancing
Energy Trading
Distribution Automation
Finance
Automatic Meter Reading
EH&S
Customer Information Systems
Project Management
Billing
Call Center
Work Management
CAD/CAM/CAE
Sales and Distribution
Value-Added Services
AM/FM/GIS
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
18
Propozycja HP dla koncernów
Energetycznych w procesie przekształceń
• Wdrożenie
systemów ERP (SAP ORACLE )
• Wdrożenie systemów bilingowych ( ISU SPL )
• Budowa centrów inżynierskich ( Temip )
• Systemy licznikowe ( SZOR )
•
Workflow ( IXOS @Work itp.. )
• Integracja
i konsolidacja systemów
• Systemy GIS
• Opracowanie koncepcji informatyzacji koncernów
z uwzględnienie OSD i Spółki obrotu
• Projekty ITSM ( OV HP )
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
19
Koncepcja architektury systemów IT
1
e-BOK
Nowy Centralny System Bilingowy
CRM
Telefoniczne
Centrum Zgłoszeniowe
Workflow
2
EAI (Enterprise Application Integration)
warstwa middleware
SZOR
Biling 1
Zakład1
3
Biling 3
Zakład 3
7/25/2014
Biling 4
Zakład 4
Biling 2
Zakład2
Biling 5
Repozytorium
Danych
SCADA
I II
SCADA
SCADA
SCADAIIIIV
SCADA V
Zakład 5
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
20
Co wyróżnia HP w projektach IS-U
Dane
podstawowe
Kreator
kontraktu
Przepisanie
kontraktu
Obsługa
odbiorcy
CIC
Internetowa
obsługa odbiorcy
Finanse
Wystawienie
Korekty
Przyjmowanie
wpłat
Sprzedaż
Nielegalny pobór
energii
Sprzedaż
pozapradowa
Rozliczenia
Podstawowe
taryfy
Taryfa
Pracownicza
Odczyty
Wprowadzanie
Odczytów
Szacowanie
Odczytów
Fakturowanie
Drukowanie
Deregulacja
Kreator
Kontraktu
Zarządzanie
urządzeniami
Liczniki
Hurtownia
Danych
Analizy
7/25/2014
Kreator zmiany
dostawcy
Taryfa
Pracownicza
Taryfa
Pracownicza
Windykacja
Potrzeby własne
Układy bez
licznika
Sprzedaż
przedpłatowa
Cenniki
dynamiczne
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
21
SZOR więcej niż e-metering
5 obszarów biznesowych
•Zdalne odczyty
•Zarządzanie obciążeniem lokalnym –
bilansowanie obwodów
•Zastąpienie liczników przedpłatowych
•Przenoszenie taryf i cen na klientów
•Kompensata rynku bilansującego
Umożliwienie praktycznej realizacji zapisów prawa energetycznego
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
22
Zdalny dostęp do liczników
SN/nn
GPRS
Moduł
komunikacyjny
Billing
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
ODBIOREM
ROZPROSZONYM
SN/nn
Bilans ee
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
23
Przenoszenie taryf i cen na klientów
Billing
Monitorowanie
I sterowanie
•Najskuteczniejsza metoda wpływu na charakterystyki odbioru
•Sposób rozszerzenia rynku energii na klienta indywidualnego
•Zmiana w podejściu do billingowania
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
24
Więcej niż e-metering
Obszary wpływu na billing:
•Pomiary dostępne on-line i o dużej rozdzielczości
•Optymalne dostosowanie taryf lub modeli
sprzedaży
•Optymalizacja charakterystyk odbioru
•Przeniesienie dynamiki cen energii na klienta
końcowego
•Odejście od dotychczasowych liczników
przedpłatowych i energomatów
•Dostosowanie częstotliwości billingowania do
potrzeb klientów
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
25
Proces zmiany dostawcy (20 dni)
Nowy dostawca
Klient
Zgłoszenie
Stary dostawca
OSD
OSP
Zakończenie umowy na dostawę ee
Potwierdzenie
Informacja o zmianie dostawcy (Zarejestrowanie)
Wyrejestrowane
Potwierdzenie zmiany dostawcy
(Profil obciążenia, Roczne zużycie energii)
Wyrejestrowane
Informacja dla Klienta
Zgłoszenie zmiany w planie zapotrzebowania ee
Zgłoszenie zmiany w planie zapotrzebowania ee
Odczyty licznika
Odczyty licznika
Faktura końcowa
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
26
Dlaczego TEMIP dla centrów
Inżynierskich
TeMIP pozwala zbierać i obrabiać dane z :
−z SCAD-y
−Liczników i maksygrafów
−Zabezpieczeń
−Kanałów łączności
−Rejestratorów zdarzeń i zakłóceń sieciowych
Pozwala wizualizować , sortować i
obrabiać zebraną informację .
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
27
Jak on pracuje ?
Moduł prezentacji
Moduł dostępu
Moduł funkcjonalności
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
28
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
29
Referencje światowe
TeMIP
REFERENCES
IN EUROPE
TEPCO 
KT FREETEL/SAMSUNG
LIAONING NETCOM  DAEHAN   LG TELECOM
LIAONING MOBILE 
KTRC 
KDDI
 NTT
YAN TAI PTT 
 VODAFONE Japan

TIBET
PTT
MOBINIL 
GSTA 
CHINA UNICOM 
 CHUNG HWA TELCOM
CHINA TELECOM 
 TAIWAN CELLULAR
Q-TEL 
CHINA RAILCOM 
 TNOMS
ETISALAT 
CHINA MOBILE 
 POWERGRID
 STC
 BARTHI
TATA TELESERVICES LTD 
 BSNL
WELLS FARGO BANK  TELUS   CON EDISON
MOBILITY  EDS/EBS
GLOBAL ONE 
GENERAL DYNAMICS 
 CINGULAR
LOCKHEED MARTIN 
DOBSON   C&W.Inc
MCI 
 US POSTAL Svc
 CFE
BESTEL
TELEFONICA
 METRONET S.A.
MEXICO 
 C&W JAMAICA
MEXICO NATIONAL 
 ICE
SECURITY TELCEL 
 C&W PANAMA
CELCOM 
 MALAYSIA TELECOM
 MGTI
 TELKOMSEL
SATELINDO 
TYPE OF NETWORK:
 WIRELESS
 TRANSMISSION
 SWITCH
 EMBRATEL
 VIVO
 GLOBAL MANAGER
 TRANSTEL
 DATA / IP / CORPORATE
 SS7 & OTHERS
7/25/2014
REACH 
TELSTRA DSL
OPTUS AUSTRALIA  
HUTCHISON AUSTRALIA 
AIR SERVICES AUSTRALIA
 TELEFONICA ARGENTINA
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
30
Referencje Europejskie
 TELIA FINLAND
 NTL GROUP
TYPE OF NETWORK:
METOFFICE 
 WIRELESS
 TRANSMISSION
EIRCELL 
 BT
 ENITEL AS
 FINNET
 TELENOR
 PHP, FINLAND
 NORWEGIAN RAILWAYS
 TELE 2
NORTHSEA
 ERICSSON GLOBAL SERVICES
COM SUBMARINE  BANVERKET
CABLE
 TELIA SONERA EMT ESTONIA
GAZPROM 
MTS RUSSIA 
 TELIA
 TELE DANMARK
  SONOFON
VODAFONE 
 AIR TRAFFIC CONTROL
 INTEROUTE  KPN
VODAFONE  D2 VODAFONE
CABLE & WIRELESS 
 DATA / IP / CORPORATE
 PTT HOLLAND
MOBISTAR   UPC
 E-PLUS MOBILFUNK
 SS7 & OTHERS
FORTIS BANK 
 O2
 PTK-CENTERTEL
BELGACOM 
 RSLcom
 T.P. S.A.
 EUROTEL
DEUTSCHE TELEKOM AG   DFS


 CARRIER1
BOUYGUES SFR
TELEKABEL WIEN 
TELECOM
SWISSCOM   SWISS RAILWAYS (SBB)
 SASKTEL
SWISSCOM FIXNET 

MATAV
MOL 
 UPC
 SLOVENIA TELECOM
 WIND
RADIO MARCONI SA 
SERVICE TELECOM
 H3G
ANDORRA 
OPTIMUS 
 ALBACOM
PORTUGAL TELECOM SA 
 AIRTEL
RAI S.p.A. 
 TELEFONICA MOVILES
VODAFONE 
TIM 
 CABLEEUROPA
TMN 
 TELECOM

 TURKCELL
 RETEVISION
ITALIA
MACEDONIA
 VODAFONE
TELEKOM
 SWITCH
 GLOBAL MANAGER
 COSMOTE
 VODAFONE
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
31
Centra Kompetencji HP dla Energetyki
O&G Competency Center
Stavanger, Norway
Energy Competency Center
Intel/HP, Moscow 1Q03
O&G Competency Center
Calgary, Canada
O&G Competency Center
Intel/HP, China 2Q03
O&G Competency Center
Schlumberger/HP, Abingdon UK
Utility Competency Center
HP Hungary
O&G Competency Center
HP, Annency
O&G Competency Center
Schlumberger/HP Houston
Energy Competency Center
Schlumberger/HP, Grenoble
O&G Competency Center
HP, Dubai
O&G Competency Center
HP, Singapore
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
32
HP logo
7/25/2014
Copyright © 2004 HP corporate presentation. All rights reserved.
33

Podobne dokumenty