Amsterdam

Komentarze

Transkrypt

Amsterdam
Amsterdam
kształtowanie modelu inteligentnego miasta
przy udziale wytwarzania rozproszonego
Kwiecień 2012
Copyright © 2012 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.
Projekt Amsterdam – ogólna charakterystyka
Unia Europejska (2020)
Holandia (2020)
Amsterdam (2025)
•
•
•
•
•
•
•
•
20% redukcja CO2 vs 1990
20% redukcja zużycia energii
20% energii z odnawialnych źródeł
•
30% redukcja CO2 vs. 1990
Podwójna redukcja zużycia energii do
2% w kolejnych latach
20% energii z odnawialnych źródeł
40% redukcji CO2 vs. 1990
20% energii z odnawialnych źródeł
Miasto neutralne klimatycznie do 2015
Wyzwanie
Podejście
Umożliwić realizację
ambitnych celów
klimatycznych poprzez
nowoczesną technologię
energetyczną i zmianę
zachowań
Accenture pełni dla miasta Amsterdam rolę
koordynatora rozwoju nowych idei,
priorytetyzacji inicjatyw, koordynacji wielu
sił i konfliktów interesów
Inteligentna
Sieć jako
fundament
•
Zrównoważone życie
•
Zrównoważona praca
•
Zrównoważony transport
•
Zrównoważona przestrzeń
publiczna
Bieżący status
Technologie
Rezultaty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekt „Inteligentne Miasto Amsterdam” jest głównym
narzędziem realizacji celów klimatycznych Amsterdamu
w sposób zrównoważony ekonomicznie poprzez
partnerstwa, innowacyjne technologie oraz stymulację
zmiany zachowań odbiorców końcowych :
Rozpoczęte programy w 2012
Rozpoczęcie ‘Global Smart City Network’
16 partnerów projektu
Copyright © 2012 Accenture All Rights Reserved.
Inteligentne liczniki
Wyświetlacze energii
Doradztwo energetyczne
Oświetlenie LED
Elektryczne samochody
Podłączenia do sieci
Logistyka
Etc
“Inteligentne projekty, które zmienią
Świat. Najpierw testujemy je w
Amsterdamie”
1
Zależność między generacją rozproszona a inteligentną
siecią dystrybucyjną
Wytwarzanie i Przesył
Dystrybucja
zlokalizowane wokół miasta farmy wiatrowe
inteligentna sieć jako narzędzia
bilansującego fluktuacje w poziomie zarówno
popytu i podaży
Zarządzanie podażą ze źródeł rozproszonych
Konsumpcja
aktywne mechanizmy
zarządzania popytem (DSM)
Zarządzanie popytem
Inteligentna Sieć Energetyczna
•
•
•
Uwarunkowania
• (Jeszcze) nieregularność
dostawy energii
• Prawne wymagania zakupu
energii odnawialnej
Copyright © 2012 Accenture All Rights Reserved.
•
Strona Popytowa
Zarządzanie niedoborem (źródła
kompensacyjne) i nadwyżkami
(przekazanie do OSP)
Strona Popytowa
Analiza zachowań pojedynczych
odbiorców
Zmiana charakterystyki korzystania z
energii odbiorców końcowych
Wdrożenie Home Area Network
(docelowo częściowa automatyzacja
zarządzania zużyciem)
Uwarunkowania
• Zróżnicowanie popytu w cyklach
dobowych i rocznych
• (Jeszcze) brak możliwości
magazynowania energii
2
Wnioski dla innych krajów i projektów
• Wraz ze zwiększeniem udziału rozproszonych źródeł energii niezbędny jest równoległy rozwój inteligentnych sieci –
jako narzędzia integrującego źródła z popytem
• Inwestycje wymagają osiągnięcia konsensusu publiczno-prywatnego z odpowiednim podziałem odpowiedzialności,
kosztów i zysków
• Zakres korzyści będzie również zależny od uruchomienia działań mających na celu aktywne zarządzanie popytem
(na poziomie świadomości i technologii)
Kwestia konsensusu publiczno-prywatnego i ustrukturyzowanego podejścia do niego w Amsterdamie
Sektor publiczny
• Jako największy właściciel majątku
dystrybucyjnego podejmuje
inwestycje sieciowe
• Definiuje model wsparcia / regulacji
Stabilność modelu wsparcia
Uzgodnienie oczekiwań
Sektor prywatny
• Inwestuje w źródła odnawialne w
oczekiwaniu na zysk
• Podejmuje decyzje w oparciu o
przewidywalny scenariusz
Koordynacja celów
inwestycyjnych
Korzyści
Copyright © 2012 Accenture All Rights Reserved.
3

Podobne dokumenty