korekta kojce dla psow

Transkrypt

korekta kojce dla psow
KWP w Szczecinie.......
(nazwa zamawiającego)
Korekta planu zamówień publicznych na rok 2008
L.p. Zamawiający
1
KWP
Szczecin
Numer
referencyjny
Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż 16
szt kojce do psów
służbowych
Jednostka
miary
Ilość
Kod CPV*
szt
16
CPV-28112320
-9
Rodzaj**
Wartość
szacunkowa
PLN/EURO
Pozycja
budżetowa
D
81.967,21/
21.141,37
7-42700150
* Kod CPV (z dokładnością do pięciu pierwszych cyfr)
** D - dostawy
U - usługi
R - roboty budowlane
Planowana data
wszczęcia
postępowania
10.2008r
Zastępca Naczelnika WZiI
Inż Jan Belkowski
20.10.2008r
(Podpis osoby uprawnionej)
Planowana
data
zakończenia
realizacji
umowy
31.12.08r
Uwagi
Środki
finansowe :
50.000,-zł
brutto z
Woj.Fundusz
Ochrony
Środ.i
Gospodarki
Wodnej,
50.000,-zł
brutto KWP
Szczecin

Podobne dokumenty