Śpiewnik Wspólnoty

Komentarze

Transkrypt

Śpiewnik Wspólnoty
)prewnrK
a
a
aI
Wykrzykujcie na cześćPana
wszystkie ziemie !
Wspó|notoLewJudy
Wrocłow. Popowice
p o ź d z i e r nl 9i k9 8
1.
Jak łaniapragniewody ze strumieni,moja duszapragnieCię, CeaCFGC
moim pragnieniem' za\^lsze
Tylko Ty j esteś
chcęuwielbiaóCię,CeaCFGC
j
Tylko Ty esteś
mocąmą Twoja wola, wolą mą
CEFCFCdE
Tylko Ty j esteś
mym pragnieniem,zawszechcęuwielbiaćCię' CeaCFGC
2.
rel Alleluj a (x4),
t.Niech zabrzmichwałaPanu w niebiosach'
Na wysokościniechcześóoddadzą
Wielbijcie Pana duchyniebieskie,
Wielbijcie Pana Jegozastępy,
z'S,łońce,
księżycuwielbijcie Pana,
wielbijcie.Pana,
Gwiazdy świecące
Niebiosa niebioswielbijcie Pana,
wrelbrjcie
Pana,
Wody podniebne
:.Ńech wszyscy wielbiąImię Pana,
Bo Jego słowostwarzawciążwszystko,
Bo tylko jego Imięjest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwata,
ł'on dajesiłęswemuludow,
Z prochupodnosiswoich przyjaci,6ł,
JestBogiem bliskim dla Izraelą
Swoich wybranychOn samumacnia,
s.Niechzabrzmi chwałaojcu, co stwarza,
Jego Synowi' }tóry jest Panem,
Duchowi' który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkiewieki wieków amen'
aGFea
aeGa
Gea
FGea
eGa
Jezus,najwyższ"I.ię, n^" Zl.u*iciel, KsiążePokoju, CadG
Emanuel,Bóg jest z nami' odkupiciel, SłowoZywota,
CadCC7
jest,
ref KsięciemPokoju
r'c
on WszechmogącyBóg'
on źródłem
wszelkich'lask,odwiecznyojciec nasz'dCC7
FC
Caławładzajest w Jegoramieniu'
Królestwo ookoiuwieczniebedzietrwaó.
dcc
SwiętyBóg' Mesjasz prawdziwy,jedyny ojca Syn, umiłowany'
ref.Zaufałem,zaufałempun.'
1.on nademnąsię pochylił,
aeae
I wysfuchałmegogłosuz dnazag)adymniewydobył'
FGFE
t.on postawiłmojestopyna skale,w mojeustawłożył
nowąpieśń,
Wielu zobaczyi uwierzyi położą
swojąufność
w Panu.
z.Błogosławiony,
kto zawierzyłPanu,
Swą nadziejęzłozyłw swoimBogu,
A nie idzie za pysznymii nie kroczy drogąkłamstwa.
r'Wiele cudów dla nasuczyniłeś,
w Twych zamiarachni,k Ci nie dorówna,
je
jest ich więcejniżbymoina z|iczyĆ'
Gdybymchciał wypowiedzieć,
ł.Krwawychofiar ani obiatnie żądałeś,
W zamianza to otworzyłeś
mojeuszy
Całopalenia
za grzechnie wymagałeś,
dlategompowiedział:
''oto idę,by spełnićTwojąwolę...
:'Głosiłem
Twojąwierność
wobecbraci,
Twojej łaskinie ukryłemw głębiserca,
Ty o Jahweokażmi swemiłosierdźe,
Twoja dobroćniechmniezawve strzeże'
Jesteś
Panieradością
kazdegoporanka,głosemmojegoserca, DeGDA
Zawsze chcęuwielbiaóCię ,
DeGAD
Spiewam: Alleluja, Alleluja,
GAD
Spiewam, AlleĘa , zawszechcęuwielbiaóCię .
5.
Święty, Święty, Święty PanZastępówjest(x2) CaGCI.CG
Całaziemiajest pełnaJegochwĄ (x3) ,
CC7 F,DGG7,E7a
jest
Święty
naszPan.
FGC
6.
Godzieno godzienjestnaszPan,
DGD
Godzien, aby prĄąć cześć
i uwielbieniapieśń (*2)
eAD
ret Spiewa1my
AlleĘa przedBarankatronem,
GAD
WielbijmyGo i czcijmy,śpiewajmy
chwĄ psalm, eADD7
Alleluja,chwałaBarankowi,
GAfish
on w walcejest' Bóg z nami, Iftól i Pan ,
GAeAD
Paniemój, Tyśdroższynadsrebro,
DAGD
Ponadz.lotocenniejszyskarb,
DAGA
Czym przedTobąjestpięknodiamentów,
DAGD
Czyż możeCi cośdorównaćPaniemój .
GADD7
7.
Twa,DhGA
Niewyczerpane są łaski od Pana, bez końca wierna jest miłość
GAfish
i
nowa
i nowa , świeża
Ciągle świeŻa
,
Twa (x2) ' GADD7
WiJka jest Panie wiernośćTwa, wielkajest wierność
8.
oddajmy cześćwiecznemu Panu chwał,pokłońmysię Temu który,efisheD
h
Rozpostarłniebiosai utwierdziłziemikrąg,
eAh
Jego chwaławznosisię ponadszcryty gór,
jest
eAGAhGAh
tron
a
niebo
Jego
nad
nami
Jego łaska
,
,
GAh
Bóg to naszPan i tylko on (x3).
9.
TwąCFCa
Twoją, gdy spoglądamw świętość
Kiedy patrzęw piękność
CFG
Wtedy wszystko, co otaezamnie ginie w blasku Twym,
CF
Gdy mam radość,bo mam miejscew Twym sercu,
Ca
Gdy Twój tron jest nad wolą mą
CFG
ginie
Twym,
w blasku
Wtedy wszystko, co otacza mnie
lt'.vielbiamCię, uwielbiam Cię, moja każdamyśl,to uwlelbiaó Cię.CGCa
dGC
10.
dgdA
męstwa,
Jahwejest mojąmocą on źródłem
dgCFA
lemu zawdzięczammojeocalenie,
BCFA
on BogiemmoimuwielbiaóGo będę,
dBad
on Bogiem ojca mego,będęGo wy.wyższał,
Któi jestwśródbogów równy tobieJahwe,
któż Cijest podobny,
W blaskuświętości
Straszliwyw czynachcudadziałający,
pożarła
ich ziemia,
Prawicęswąwyciągnąłeś,
swąłaskąlud oswobodzony,
Wiodłeś
w święteswe mieszkanie,
Zaprowadziłeś
ze drżeniem,
Wieść
tę narodyprzyjęły
mieszkańcy
Kanaanu,
z
tr.wogi
Truchlejąc
na górze Twej chwĄ,
osadziłeś
Prowadziłeś,
któreś
uczynił
swoimmieszkaniem,
W miejscu,
którązałożyły
twe ręce,
W świątyni
jest
na wieki.
Królem
na
zawsze
Jahwe
11.
dał, dcgcd
żeSynaJednorodzonego
umi,łował
świat,
AlbowiemBóg tak
By kaŻdy,kto w Niego wler4, nie zginĄ, aleĘcie wiecznemiał,dCgCd
cFCdA
Lecz, by móg}Żyćna wieki, by mógłżyćna wieki (x2) .
12.
radość,
która wieczniema trwać,GhcD
mieć,
radośó
w
sercu
chcesz
Jeśli
Jego chwałę(x3) '
Przed tron Boga przyjdźi głoś
chwatęi moc .
I moc , głoś
chwałęi moc , głoś
Miłość
' pokój '
13.
DhGA, DGAGA
A-a-a Alleluja (x4),
on jest Światłem,on jest Drogą Prawdą Życiem,leals Panemjest.
14.
cFGcFG
Bogu Wszechmogącemu'
ojcu naszemuoddajmydziścześć,
jest
jedynie,
CFGaFGC
godzien
Alleluja,
czci
Temu
co
,
rer. Alleluja (x4).
dziśwzvyż, majestatJego czcijmy,
sztandarJezusapodnieśmy
Temujedynie,co godzienczcijest,Alleluja,
nas,
ChwalmyGo za to, żeDuchanam dał,który napełnia
Temujedynie,co godzienczcijest,Alleluja,
15.
Gh
Przystą)my,chwalmyGo, oto Syn Boży,MitościDar,
CaD
nas,
nam,
bo
umiłował
życie
swoje
dał
on
jako ofiaręskładamyCi,
Gh
WznosimychwĄ pieśń,
CDGGT
Bo radośó
której nie da nikt, Ty Królu dajesznam,
Ca
Przystą:my,chwalmyGo, sławmyGo,
GeCDG
chwaĘ uwielbiajmyGo
Bo on Królem jest,pieśnią
ló.
GhCD
wstań,
Boga
ref' DziśKoście|e
Ę1ącego
jest,
GhCD
Bóg Królem całejziemi
ZadneMoce ni Zwierzchnościnie wzrusząnasnigdyjuz, GeCa
GDGD
Gdy stajemyw jedności
, nikt nasjużnie rozdzie|i,
eCDG
Bo stajemyrazemgdzienaszBóg
eCH
Krwią
l 'Jesteśmy
ludemnabytymcenną
,
eA
Bogu oddajemycześó,
W radości
i
moc,
eaDH
głosimy
majestat
Jego
Bożąwielkość,
Gdy
eCFD
To niszczymymoc Szatanana ziemi tej.
po
chwałę
dzień
dniu
2.UwielbiajmyJego
,
Bogu oddawajmycześć,
W radości
i miłosierdzia
dar,
Gdy głosimyJegowiernośó
To niszczymymoc Szatanana ziemitej.
3'ogłaszamymocomzłana świecie
tym : v/aszczasjużkończy się,
Nasz Bóg dałnamzwycięstwoi my Jego Kościółdziś,
Niszczymymoc Szatanana zlemlteJ.
.ZatemcaĘ ludu Panaterazwstań,
Uwierz mocy Słowa,które dajeBóg'
Bo szatanjest pokonanyi zastępyJegoteż'
Kiedy KościółprzyjmujeBożąMoc.
17.
FCdBC
niech
słysząuszy me,
oczy,
Niech widzą Cię moje
FCdBC
w mroku,więcwołamw duszymej:
mym światłem
Ty jesteś
FdBC
ref. o Jezu mói Jezu tak bardzokochamCię,
ka:żdy
dzień,
ZTobąlezu, mój Jezu chcęspędziókażdy dzień,
jest
dla Ciebieczłowiek,żewciążtak troszczyszsLę'
Kim
Twe.
sobiena miłosierdzie
I czym zastużył'
18.
CdC"'
Nie ma Boga takiegojak Ty (x4),
CdeF
Tyjesteśgodzienwziąó potęgęi bogactwg
jak
Ty'
GFGFGC
takiego
ma
Boga
i chwałę,nie
i wdzięczność
I mądrośó
19
dcdc
(x2)'
oto stojęu drzwi i kołaczę
FCd
Jeślikto, postyszymój głosi drzwi otworzy,
daFCdC
ze
mną'
a
on
w1eczerzał
Wejdę do niego i będęz nim
GDCD
Hosanna,hosanna,hosannaw wysokości(x2)'
CDGCDG
Paniewznosimygłos,abyw1vyższaćCię'
CDGDeaDG
w
wysokości
Cię'
hosanna
Nasze sercatak wielbią
Chwała,chwała,Barankowichwałacześó(x2),
Jezus,Jezus,JezusKrólem królów jest (x2)'
21.
jest,jestwielki,jestrvielki, DheA
który
w
tobie
Bóg,
Pan
twój
Twój
hfis
Pan,
SpotkałemGo, zmartwychwstaĘ
GCA
Łaskawyi wierny,WszechmocnyBóg,
DheAD
Amen.
i
wszędzie,
I w duchutlvym,on panowaóchce,na zawsze
,',
Przyjdźmytamgdziemiejscenajświętsze,
Przez BarankaKrew wejdźmytam,
Go wielbiąc,
Przyjdźmydoń śpiewaniem
Tron,
BoĄ
Wywyższając
WznoszącręcesweżwielbiącKróla chwał,
ChwałaCi, Ieal (x2).
G
Ce
aC
D7D
CahEET
aDG
23.
Pragnęz Tobąbyć,pragnęmodlićsię,
Dfis
PragnęwielbićSwięteImięTwe,
Dhe
Ty czasdla mniemasz,kiedyszukamCię mój ojcze, Bożemój. GDe
f4.
Chcę mocy,miłości'
więcejCiebiew życiumym (x2) ,
eDe
WielbićCiebie clrcęcałymsercemswym'
eDe
WielbićCiebiechcęcałąsiłąmą
eDe
WielbićCiebie chcęcałądusząmą TyśPanemmymjest'
eDeCDe
'Ę
Będzieszcieszyćsięi w pokojużyó'
Góry, wzgórza wszystkiewraz swągraćbędąpieśń,
Radość
będziebrzmteć,polne drzewaw ten takt,
Będąklaskaćw dłonieswe'
Będądrzewawcią7klaskaów dłonieswe (x3),
Z rad'ościąbędziesz
iść.
26.
Duchu Święty,Duchu Święty, Bożeprzyjdź(x2),
Prryjdźi napełnijnasswoimpokojem,
PrĄdź jako światło
płonącenad światem,
PrĄdź i napełnijnasswojąradością
Przidź ! Przyjdź|
Czy nie wiecie,Źejesteście
świątynią
Boga,
I żeDuch Bożymieszkaw was,
Jesteście
świątynią
Boga, Duch Boży mieszkaw was,
Jeżelikośzruszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg,
jest
SwiątyniaBoga
świętąa wy niąjesteście.
28.
jak
ja
KochajJezusatak
(x2),
Bo On kochanas,bo On kochanas.
29.
Niech Pan cię dziśbłogosławi,
niechda Ci pokój swój,
Jegomiłośó
niechrozjaśni
twojeserce,terazi na zawsze.
30.
Mój Zbawicie|,on bardzo kocha mnie,
Ja nie wiem czemu,miłością
darzymnie,
on mi noweŻyciedzisiajofiarowaóchce,
Będę'będęmieszkałrazemz Panemmym (x2)
31.
d
FC
d
Ad
FC,ad,FC
ad
aeae
Ce
Ee
CeEe
DG
DG
DGAh
hfishfis
hfiseDGDA
EAII
dAddAd
gAdAd
o:tn
DAh
nadsfugątwym, dAdFBC
Niech obliczetwe Paniemój, zajaśnieje
dAd
Niech przenikamnieJegoblask.
32.
CFGCFG
Nie ma innegoBoga,który by byłjak Bóg nasz,
Wielki jest Pan, wspaniałedziełaJego, wielki jest Bóg nasz Pan'FGEaFGC
33.
ŚpiewajcieBogu pieśni
chwaĘ (x3),Alleluja,
Nasz Pan królemjest całejziemi,
Mu z categoserca'
Więc zawsześpiewaj
O klaszczcie,krzyczciewraz wszyscyludzie,
Bo On jest godzienwszelkiejczcr.
GF,..DG
GDCG
,Ł
aGaG
ChwałaBogu ojcu, w chwaleJĘo Syn,
jedno
aGaGEa
w Nich,
ChwałaTobie Duchu,tworzysz
aGEa
Alleluja(x3).
35.
DG...De
AlleĘa, Alleluja, Pancmjest,Panemjest,
jest,
jest,
DAGeAD
AllelujaJezusPanem
JezusChrystusPanem
DG...
ChwataPanu i cześć,
od wszystkichwiernychMu sług,
i
oddajmy
Mu,
sweręceku miejscuświętemucześć
Wznieśmy
gdzieTwój tron,
nam' trwamytźrm,
Paniebłogosław
Ty
nam.
Ty co stworzyłeś
i nieboiziemię, Paniebłogosław
36.
pieśń
przez
całeswojeżycie,
GheCD
Chcę śpiewaó
Panu
Panupieśń
dopókibędęistniał,
GheCDG
Chcęśpiewaó
GheDCD
l . on uwalniajeńców, dajechlebgłodnemu.
2. On podnosipochylonych,chroniwdowy i sieroty.
3' on królujena Syjonie,on królujepoprzezwieki.
4. On podnosipokornego,dajepokarmswoimwiemym.
J/.
PanieTwój tron wznosisięnadwszystkieziemieświata, dCa
dccc7
Jesteś
najwyŹszyPaniemój, Królu mój,
CeFGC
Wy,łtyższamy
Cię (x3), Bożenasz.
38.
ref AJleluja,AllelujaBóg jestz nami,Duch Panajest,
FdBc
FdBCF
AJleluja,AllelujawystawiajmyPana chwat.
Ukrzyżowaniz Chrystusemwraz,w Nim żyćbędziemy,AlleĘa,
Bóg sprawiedliwyobiecałnam,życiena wieki' AlleĘa'
Chwalmy dziśBoga wznoszącpieśń,
radosnymgtosem,Alleluja,
39.
ręcewielbiącJegoImię,DAD'DIIEADGA
Jezusjest ru (x2) ' o wznieśmy
DAD
Jezusiesttu.
40.
DfisEDfisE
Święty, Święry, Święty,Pan ZastępówBóg,
Niebo i ziemiasąpełnetwej chwĄ,
DfiSEDE
Hosanna,Hosanna,na wysokości.
EDE
4t.
Z Tobą ciemnośó
nie będzieciemnawokół mnie, hADGFis
A noc takjak dzień zajaśnieje.
hADeFis
42.
Jesteś
Panemmym,Królem chwaĘ i czci,
DGDG
jesteś
Jesteś
zawszeblisko,
ojcem mym,
hfishGeA
Z całegoserca,z całejduszymej'
GDADGDA
Ze wszystkichswoichsił,PaniekochamCię'
GDADGDA
Styszęjuż Armii Panagtos (x2),
E,fisE
SłyszęArmii głos,sĘszęPana głos,
E
(x3),
To idzie Armia Pana
uwielbiającGo'
AfisE,EE
45.
.
ref Allelują Allelują AlleĘa'
GDCDe
l.Chwalcie Pana,bo jest dobry,Jego Imieniawrywajcie, GDCD
Rozg,łaszajcie
Jego dzieła,pośródwszystkichludów ziemi.GDeD
2'SpiewajciePanu wdzięcznie,bo uczyniłwie|kierzeczy,
Niechajbędzieto wiadomepo całejnaszejziemi,
3.Krzycz z radości
i weselamieszkankoSyjonu,
Bowiem wielki się okazałw tobieSwiętylzraela'
46.
Chwalimyi wielbimyGo' ChrystusKrólem jest (x2),
GeDCDe
A więc pójdźmyza Nim razem,pójdźmyza Nim razem,GDCD
A więc pójdźmyza Mm razem,ChrystusKrólem jest. GDCDe
47.
Dziśjest czas,by oddaóBogu chwałę,
DGD
W tejświątyni,
którąmyjesteśmy
sami,
DGA
ref Więc otwórz serceswe,i zacznijwielbió Go,
GDGD
Jego chwaławnet wypełnimiejsceto,
GCA
- chwalmyGo (x2).
Chwałacześć
DGAD
Bóg przebywaw chwaleswegoludu,
on pragnie,abywzyłvaćJego Imię,
48.
aeaG
ref' Duchu Święty Bożeprzyjdź,przyjdźDuchuŚwiatło,
i rozpalnas
CGea
Duchu ogniu przyjdź,przy1dź
aeaGa
PrzyjdźDuchu ojca, bądźnaszymświatłem,
Gaea
Niech promieniejeTwej chwaĘ blask.
umocnijnas,
O Swiadkuprawdziwy,
Chcemy rozgłaszać: ZmartwychwstałPan !
PrzyjdźŻródł,oNiebieskie,przyjdż,
Zdroju Życia,
Bądźnamuzdrowienie,moc sercomdaj.
rozradujKościół,
o Duchu radości,
Niech płyniez sercnaszych,Barankapieśń.
Ty daj nam doświadcryó
miłości
ojca,
ObliczeChrystusa,objawiajnam.
promieniem'
Bądźnam natchnieniem,
światła
Przez Ciebiejaśnieje
ChrystusaKrzyż.
49.
Jak dobrzejest dziękowaóCi, PanieiśpiewaópsalmTwojemuImieniu,DcGA
De
I opowiadaćranoTwoje miłosierdzie,
A w nocy wiernośÓ
Twojąprzy dziesięciostrunnej
harfie
Deh
I lutni i dźwięcznej
cytrve
ehFisA
50.
DeD
Ja kochamCię, Paniewznoszęgłos,
UwielbiaóCię z całejduszychcę,
GDeDA
Rozradujsię,dźwiękiem
modlitwmych,
DeD
Pragnęmiłąpieśniąbyó
w uszachTwych.
GDAGD
51.
Ja wierzę,żeto Jezus,wierzę,żeon SynemBogajest'
EAHEAH
życiedał, EAHEAH
on zmarti powstał,abyŻyć'i za cenęśmierci
Wierzę,żejest tu teraz,on tu terazjest,stoi pośródnas, AHEAHE
Ma moc nasterazuzdrawiać,uzdrowieniamoc,
AHEA
Ma przebaczeniadar.
AHE
Ja wierzęTobie Panie,wierzę,iLeTyśSynemBogajest,
Zmarłeś
i powstałeś
abyzyć, i za cenęśmiercizycie dać,
Wierzę,żefutajjesteś,
Ty jesteś
tu, stoiszpośródnas,
Masz moc nasterazuzdrawiaó,uzdrowieniamoc'
Masz przebaczeniadar.
52.
Pan ma wielkąmoc (x2) , w Nim całanaszasiła, eH'GD'GeCH
AJleluja,Alleluja' catanaszasiła'Alleluja'
eGDGCHaHe
53.
ludu święĘ,DeAD
PrĄdź z pokłonemludu boży,przyjdźze śpiewem
DheAD
SławJezusaswego Zbawcę,wspaniałego
Króla chwĄ'
54.
l.otwórzcie sercatchnieniedajeBóg,
adGe
Niech Jego życierośnie
w naszejduszy,
FadG
I niech nowy lud narodzisięz wód,
aFGe
na życieumocniony,
ChrztemświęĘm
adG
otwórzmy sercą tchnieniedajeDuch,
CadG
On jest oddechemnaszejdusry,nam zostawiony.
CadGeGC
2'Wydajcieciałana ogniażar,
Tym ogniempłoniesercestarejziemi,
Zwycięstwaznak,Jezusaznak,
Nadziejąduszęwam wypełni,
Wydajmyciałana ogniażar,
Jezusaspełnisiępragnienie,naszezbawienie,
3 'la|-żyznaro|aprzyjmijDuchasiew'
Niech on przemienikażdetwe cieęienie,
Bo krzywdai ból to znak,żeBóg twój'
Wraz z tobądopelniaodkupienią
Jak Ązna rola tenprzyjmijmysiew'
Na sfużbęPanu dajmysiebie,w żywymKościele,
55.
miłości
Twej świeci,
Panieświatło
ADAE
Pośródwszelkiejciemności
świeci,
ADAE
oświeónas Jezu światłości
świata.
DEcisfis
Wyzwól Prawdę,którą przynosisz,oświeómnie,oświeómnie,DEcisfisGE
ref. SwiećJezu świeó,chwałąojca napełnijziemię, AEDhDEDE
PłońDuchu płoń,w sercachogieńzłóz.
AEDhE
Płyńrzeko płyń'zd'ejłaskąnarodycałe,
AEDhDEDE
Slij słowoTwe, światłośó
niechstaniesię.
AEDhEA
Paniewchodzęw Twą obecność,
Cień ustąpiłprzedTwoim blaskiem,
Dzięki Krwi Twojejżyjęw światłości,
Badajmnie,wypal,pochłońciemności
mnie,oświeómnie,
, oświeć
Widzę TwojaKrólewskąjasnośó,
Która twarzenamrozjaśnia,
Potem prowadziod chwĄ do chwały'
Życie naszymo Tobie opowe, oświeć
mnie,oświeć
mnie,
56.
Niech miłość
Twoja Panie strzeżemnie,
DhGA
Pieśnią
chcęchwalićImięTwe' dziękczynieniem
sławióCię,
Allelu, AJlelujao AJleluja, Amen.
Ą1
Jezus,Jezus,SwrętynamaszczonyPan, Jezus, EgisAEEAEHAfisEEE
Jezus,Jezus,Ąje wyvtyższony
Pan,Jezus,
jak
Twe Imię miód na ustachmych,
Twój Duchjestjak wodaduszymej,
Twe Słowojak lampau mychstóp,
EAcis
Jezuja kochamCię,ja kocham.
AE
58.
l.Panemjestwszechmogący
Bóg, PanemjestwywyŻszajmy
Go, aeaea
jest
aea
Bo wielka
Jego moc,
ref Alleluja,ĄleĘa, AlteĘa (x2),
aeGa
2'Mocy ma miłujęCię' sławięImięTwe,
ChwalęCię wsród narodów,mój Paniei Wybawicielu.
3.Radujmysię,weselmysię,oddajmychwałęBogu,
Nasz Bóg jest godzienuwielbienia,Bóg jest godzienuwielbienia,
59.
Memu Bogu, Królowi będęśpiewał
tę pieśń,
eDhe
Teraz,zawsze,na wieki, Amen
eCDe
AJleluja,Alleluja,Alleluja,Amen (x2).
ó0.
ref' Podnieśmy
saandarymiłości
Alleluja'
aFGa
A trąbyniechgrajądo boju,
FcG
Chrystusnam dajeZwycięstwoAlleluja,
FGa
Jerychoupadnie,
FGa
l.Ciato Chrystusajest armiązbrojną
CGDa
Co zwalczamoce ciemności.
X'Gae
Wynła|aona wieźniów,
CDa
Mocą imieniaChrystusaKróla,
FGa
Z,BraciadziśChrystusnaswzywa do siebie,by wa|czyćprzy Jegoboku,
To on nam dajeĘcie, by zanosióje tam'gdzie go brak,
3.Braciazostańmyw jedności
ze sobą i Ducha z.łączeni
mocą
ZebraniwokołPana,walczmydo dnia,gdy on znów powróci.
4.W imieniuBoga naszegoOjca,w ImieniuChrystusaPana,
W imieniuDuchamocy,toczmywalkędo końcaswychdni'
To"
61.
jest Pan Alleluja,wielkijest Pan Alleluja,
Jak ..łlielki
Ceaea
jest
Wielki
Pan A.lleluja.
eFfCG
62.
Śpiewajmy wraz - uż zejdziez góry Boża moc (x2),
ADA,AE
Niech sercetwe - niechsercetwe, nie lęka się- nie lękasię,EA,AEGD
Śpiewajmyuizzejdziez góry Boża moc.
AEA
64.
l.Wielbij' wielbijGo, wielbijpieśnią
swą
EHEcisAHE
Wielbij,wielbijGo' wielbij całydzień,
ref Bowiem Panjestgodzien,godzienprzyjąóchwałypieśń(x2),
2.Wielbij,wielbijGo, wielbrjsercemswym,
Wielbtj'wielbijGo, wielbijz wszystkichsił,
3. Wielbr.y,
wielbl Go, wielbijzyciemswym,
Wielbij' ńelbij Go, ImięPanagłoś.
ó5.
Wielkie i dziwnesą dziełaTwoje,PanieBożeWszechmogący,GDaeGDeD
I sprawiedliwesądrogi Twoje,Królu narodów,Królu narodów,GDeCDG
Któż by się nie bałCiebie,o Boże,i nie uwielbiłTwego imienia,
GdyżsprawiedliwesąsądyTwoje,Królu narodów,Królu narodów,
Totez przyjd'ąwszystkie
narodyi oddadząTobie pokłon,
GdyżsprawiedliwesąrządyTwoje,Królu narodów,Królu narodów.
66.
W moim Ąciu bądźuwielbiony,bądźuwielbiony,
DAhfisGeCA
W moim życiubądźuwielbionydziś.
DAhfiseAD
67.
Chcę uwielbiaóTwoje Imię,pośródludów Twych,
AdAdAd
Bo Ty samjesteś
Swięty,wielbi Cię Izraelahymn,
DgCFBgA
DziśwystawiamTwojądobroó,Twojąświętą
moc,
ChwałaTwemuImieniu,w niebiena ziemi w sercumym'
Laj laj ..
68.
rel o Matko z częstochowskiego
wizerunku,
DAGA
Pani Jasnogórska,JutrzenkoWolności,
GfiseA
Zródło Swiatłai Źyciadla nas,
FishDeGFis
BądźMatką bądźMatką naszegozawierzenia,
hGfisheGh
1 'Wrazz TobąMatko chcemydziśsięzanurzyć,
DAhA
W jedynymświetle,
którymjest Jezus,
GfiseA
AbymocZmartwychwstałego,byłauzdrowieniem,
DAhDefisGeA
2'Spraw,abyw sercachtwoichsynów i córek,
Dotkniętych
ogniemBożegoŚwiatła,
Wytrysnęło
źródtoĘcia, darmiłości
ojca,
3 'PomóżnamMatko przyjąócałąprawdę,
I za JezusempójśćdrogąKrzyĄ
By w ciemności
nikt nie chodził,lecz miałSwiatłożycia.
69.
Każdydzieńjest zwycięstwem(x3)'
F,d'BC'ad
w
go.
Jeśli ręcePana zechceszoddać
Bc
70.
On jest tu, Jezusjest tu (x2),
Cd,FG
Chcę Go wielbió,Jezusjest tu'
FGCF'CGC
71.
Śpiewam Tobie pieśńchwĄ Panie,błogosławió
Cię chcę (x2), DGD
Alleluja (x3).
72.
Chwałana wysokości
Bogu, chwałaWszechmogącemu, GCGC
ChwałaBarankowi,chwałaJezusowi,chwała'cześć
i hołd,GCGCGDcDG
oddamy chwałę- chwałę,chwałę- chwałę,
GcG
Chwałę,chwałę,cześć
i hołd,
AD
oddajmychwatę'cześó'n'o,..
CDGDCDG
Powołałeś
mniePaniedo Ęcia, wyzwo|ił'eś
z niemocymej,
DeG
jak
KiedyśbyłemumaĄ
kamień,dałeś
mi nowe Źycie,
pieśńuwielbieniąTwojemuImieniu,
Pragnęśpiewaó
Duch Twój Paniepłoniew mym sercu'mnożypokój.
74.
Miłość
bożąw sercumym dzisiajmam,
FBF
Tą miłością
corazbardziejkochamCię,
FgC
w tobiewidzętez wspaniatośó
Króla chwał,
BcFcd
Bo miłość
bożąw sercumym,dzisiajmam.
BcF
76.
oto Pan, oto KIól, Zbawca nasz'Boży Syn,
AEGDE
ojciec nasz,JahweKról, Święty Pan, TyświecznieżywyKról, AEGhE
Uwielbiamy Cię i wylvyźszamyCię,
AE
Ty ogarniaszcbĘ świat,
okazujeszłaskęswą
fishDE
ChwalimyCię i wywyższamyCię,
AE
PanieJezu,Zbawicielunasz.
hfishEDA
nie pokonamnie, gCF
W Chrystusiezawszemamzwycięstwo,diabeł
JegoKrew'
W Chrystusiezawszemamzwycięstwo,poprzezświętą
7E.
e,ae
Zjednoczeniw Duchu, zjednoczeniw Nim (x2),
jednośó
nas,
byłaodnowionaw
ae
Módlmy się,aby
Cea
Aby światcatypoznałuczniów Chrystusaw nas,
Aby światcałyujrzałmiłośó
w nas,
eae
Wraz z innymipójdziemy,podami swojądłoń (x2)'
Wszystkimgłosióbędziemytę radosnądla naswieść,
Ze naszPank'rocryz nami,żenaszPan z namijest,
Że naszPanzawszez namiwszędziejest,
Chcemyrazempracować,chcemyńączyć swój trud (x2)'
którą Pan obdarzyłnas,
By nie stracićgodności,
Aby strzec ludzką dumę,aby strzec dumęswą
Zeby człowiekzachowałgodnośó
swą
Niechaj chwałabrzmi ojcu, który stworzyłten świat(x2),
ChwałateżChystusowi,który Synemjegojest,
I Duchowi teżchwała,który jednoczynas,
I Duchowi też,który łączynas,
79.
Pokój wypełniaserceme i radośó
śpiewa
mi pieśń,
DhGA
Bo mój Pan, kochamnie,
on przez życiei śmierć
swą przynosidar,ojca dar'
Życie mi,
Ąleluja, Allelujao Alleluja,Amen.
81.
Panu' Alleluja,
GeaDG
SpiewajmyPanu,AJleĘa, śpiewajmy
CDGaDG
on jest naszymBogiem,Królem naszymjest,
CDGaDG
GodzienwszelkiejchwaĘ,oddajmyMu cześć.
82.
Lwie Judy któryśobjąłtron,niechkuzdy poznaImięTwe, cG
Ty jesteś
królów Król, Pokoju Ksiq.zeprzyjdź,
FGFC
Twe Królestwo niechna wieki trwa,niechzyjeKról'
cGc'cG'dG
Lwie Judy dziśna ziemie zstąp,za Ęcie Twe dziękujęCL,
Za żryweSłowoTwe, za Twojej śmlerciKrzyż,
Zmartwychwastania
dar,zwycięstwoTwe, AlleĘa,
ponownie
przyjdź,obejmtjtron Jeruzalem,
Lwie Judy dziś
Tys Panempanówjest,uwolnijziemięsw6
Niech nadejdziejuż Królestwo Twe, Maranatha.
83.
jest
Pan
Pasterzem moim, niczego mi nie braknie,
Na niwach zielonychpasiemnie,
Nad wody spokojneprowadzimnie.
E4.
hehGADFis
GADh
eheh
Przejdziemyświata w sercachżar,modlitwąbędzienaszka.żdy
krok, GC
już
aeaDG
Nadziejarośnie,dzień świta, to rozbrzmiewanouy śpiew.
To ten samblaskrozjaśnia
śńat,juz od dwóch tysięcylat,
Gc
jeszcze
Sercatęskniącierpią pragną przebudzenia
rM.
aeaDG
płonie,
ref.Niech zapłoniefiomień, niechw ciemńości
G
Zmienianoc najasny dzień,niechajśpiewsię wzmaga
GDa
e'GCeD
I niechmiłośó
wzrasta' ogniupłoń(x2).
Za pra:wdąidź'
w miłości
mów, JezusaImięto naszamoc'
By chronió dzieci,upadłychpodnieśó
napełniónaród , pieśnią
swą
E5.
PrzyjdźDuchu Swięry,sĘsz wołanie(x2),
C'C
PrzyjdźDuchu SwięĘ, sĘsz wzywamyCię,
F
PrzyjdźDuchu Swięty,styszwołanie,
c
SĘsz wołanie,słyszwzywamyCię,
dcc
Przy1dźobdarznas,zbudujKościótswój,
cd
Przyjdźz prawdąswą oddajPanu cześó,
Ge
Przyjdźprowadźnas,drogęwskaż,'przyjdźz namibądź.
adGC
8ó.
Wywyższonyzawszebędzieszwyryższony,
DAh
godzienhonorui czci,
Jesteś
eAGAD
Zawszebędęstaó przedtobą by Cię wielbić,
DAh
I chwalićprzezwszystkiemojedni.
eAGAD
87.
Mój Panjest siłąmą mojąpieśniąjest,
DCGD
już
I Pan stałsię
moim zbawieniem,mym Bogiemjes!
DCGDeD
ref. I Jemuprzygotujęserceswe (x3),
CGD
NIój Pan władaćbędziewcię, na wieki wieków, amen (x2)
EE.
PaniepragnęCi dziękować,Paniepragnęmodlió się,
DAhGA
Paniepragnęwznosićserceswe'by wielbió Cię.
DAGAG
E9.
ŚpiewajAllelujaPanu (x2),
hAh''hAFis
SpiewajAlleluja,śpiewaj
Alleluja,śpiewaj
AllelujaPanu.
hAeDhAh
90.
fisDE
Król królów, panów Pan, Lew Judy,Boży Syn (x2),
AfisDEfis
Nadchodzitu, Król chwatyprzychodzitu,
DhGE
W sprawiedliwości
sądzióziemięswa,
przychodzi
AfisDEfis
u,
Nadchodzitu, Król chwĄ
jest.
hEA
To on prawymw.ładcą
91.
GDCGaGD
Duchu Święty prĄdź, działajpośródnas,
przyjdź'
radośó
w
nas,
GDCGaDCG
Duchu Swięty
odnów
GaDGaD
Przyb|iŻnas do ojca, objawSynanam,
Prowadźnas do prawdy,zjednocznas.
GaDCDCG
92.
ImięTwe,
CdCF
PaniewielbięCię, śpiewam
Tobie pieśń,
błogosławię
cd
JedynymBogiem Tys, godnymchwałyi czci,
CF
Tyśmój Bóg' mój IGó|'
eadG
Tylko Ty, nadajeszżyciusens,
wzrok,
Tylko Ty, przywracaszś|epym
Tylko Ty, dajeszpokój mi,
eadGdeFGC
Tylko Ty, przy mniejesteś
wciąż,Tys mój Bóg' mój IGól.
93.
CgC
Niech przyjmiechwałęi cześć
siedzącyna tronie,
i moc, niechweźmieBaranek,
CeC
Błogosławieńsrwo
GisBC
od wieków na wieki niechpĘnie Królowi pieśńchwaĘ (x2).
94.
DFeD
ogłaszamyKrólestwo Bożew nas (x2)' wśródnasjest (x2),
powstają
by ż,yć,
cG..D
Głusiznów słysząniewidomiwidzą zmarli
cG..A
Ubogim głosimytę DobrąNowinę,JezusjestKrólem, Amen.
95.
AEfisADADE
Godzieno godziennaszBóg, siedzącyna tronie'
siłęi moc,
AE|isADADA
Baranekwśródchwał,przyjąćwdzięczność,
Honor i chwałęi cześó,
GDE
AEDfis'E
ref' on Bogiemjest na wieki wieków (x3),Amen,
jedności
i w prawdzie'
Będziemyniezmienniewcię trwaćw
wdzięczność,
siłęi moc,
oddającci hołd'mądrośó,
Honorichwałęicześó.
96.
jest
jest
on
moim życiem,on
mojąsiłą
Ge
on jest mą nadziejąJezusmój Pan,
cGD
WielbióCię chcężyciemmym,wielbióCię chcępieśnią
mą
cDG"
Ze wszystkichmych siłuwielbiaóCię chcę,mojanadziejato Ty. DGEaFD
97.
(x2),
GFCD
HosannaPanu chwał,
Hosanna
Wielbimy (x2),wielbimyPana chwał.
9E.
dgCFdgCd
Alleluja (x7),
CiebiePaniewielbió chcę (x3)' AlleĘa.
100.
DGAD
LMy Jego dzieci zrodzonez cierpienia,
heCA
Krwią Swojąodkupiłnas,
DGAh
narodów,
Chce miećnasświętym
światłem
cA
i moc, przyodziałnas,
W miłośó
hAhAhAhAh
ref W Jego Imięidź'Jezusawładzęgtoś,
jest czas abyś
powstałi gtosit,
eAfishGD
oto Kościele
GDeGD
Jezusnasz Odkupicieli Pan.
2.Tak wiele istnień,co gubiąsięw mroku,
chceszspaó,
Czy mającświatło
Jezusnakazałnamiśćczynićuczniów,to jestnaszcel, a walka trwa'
3.Sfuchajten powiewto wiatrjego Ducha,
Kres wiekujuż zbliżasię,
JezusnaszPan,ukażesię.
Niebo i ziemiazostĄ wstrząśnięte,
101.
pieśń, FCda
dziękczynnąsercaśpiewaj
ŚwiętemuBogu oddajcześć,
BFEsC
nam,
Jezusa'Synaswego,Bóg darował
adgCF
W }{imsłabymocnymstajesię,biednyniechajwyzna,że,
dEsC
Bogatymjest,gdyżwszystkodałnam Bóg'
lo2'
,
Geh
Swięty,Swięty,Swiętyjest naszBóg,
jest
CaD
naszBóg Wszechmogący,
Swięty
CDGD
Którybyt, któryjestiktóry przychodzi,
jest
GeaDG
Święty, święty,
święty naszBóg,
Godzien,godzien,godzienjestBaranek,
GodzienjestBaranekzabity,
Który był,który jest i który przychodzi,
Godzien,godzien,godzienjest Baranek,
Jezus,Jezus,JezusPanemJest,
JezusjestBogiem wszechmogącym,
Który był,który jesti który przychodzi,
Godzien,godzien,godzienjest Baranek.
103.
i przenikajĄcie me (xf),
eCh
Tchnij moc,tchnijmiłość
Bo całymsercemswymoddajęCi cześć,
eae
Bo każdąmyślą
eae
swąoddajęCi cześć,
eaeCh
I z całejsiłyswejoddajęCi cześó,
o Paniemój,
Tchnij moc' tchnijmiłość
i przenikajĄcie me (x2),
Bo caĘm sercemswymuwielbióCię chcę,
Bo kazdąmyślą
swąuwielbióCię chcę'
I z całejsity swejuwielbióCię chcę,o Paniemój'
Tchnij moc' tchnijmiłośó
i przenikajĘcle me (x2),
Bo caĘm sercemchce odna|eżóTwą twarz,
Bo ka:Źdą
myślą
chcęodnaleźó
Twą twarz,
I z całejsĘ chce odnaleźć
Twą twarz,o Paniemój.
105.
Przed obliczemPanauniżmysię,Pan samwywyższynas,
dcdFcA
jest
Jego
ziemiai czas,Pan samwyvvyższy
nas ,
FcdAd
Wszy.:ikieswojetroskioddajmyMu .
106.
witaj Jezu,cześć
Ci Królu, przyjmijśpiewnasz,
DG..
wielbienie,
Bozy
Modlirwę,
Synu,
DG-eA
Dziśku Tobie,wznosimyręceswe,
DD /Gg
Na znak szacunku,miłości,
wdzięczności,
Alleluja,
DheAD
108.
Ty jesteś
w moim sercu,Panie (x3),
FsCĘdg
wcią2,
o Tobie tylko myślę
cF
To Ty dateś
mi nowe życiei prowadziszmniekazdegodnia,
gCFd
Ty napełniasz
mnieprzebaczeniem
i radością
swą'
ccF
109.
głosuwielbiającGo (x2)'
Wznieśmy
C
otwórzmy sercadla Jezusa,wywyższajmy
Go,
dcc
otwórzmy sercadla JezusąnaszegoKróla,
110.
ogłaszam,że,Pan jesttutajpośródnas,
ADEA
Ze śmierciwstał,sprawiedliwyB ozy Mąz'
Niech każdezegniesię,kolanoprzedNim bo,
Baranekgodzienjest,by wywyższonoGo.
tt2.
l.GłosPanaBoga Wszechmocnego,
wzywado walki sfuchajGo, F
ludemwybranym,potężną
Jesteście
siłąw ziemi tej,
CadBC
F
Całestworzenieoczekuje,by ujrzećchwĄ Boga blask,
Wyruszyóz Jego namaszczeniem,
wypełnić
BoĄ wiecznyplan, CadBC
FBc
ref. Więc wstań,godzinajużnadeszła,
Więc wstan, żołniernl'Króla chwał,
więc wstań,i zał6zświętązbroję,
BCad
Nie zwyciężąnas,potęgizta,
gC
A więc wstańDuch Bożymówi wstań,
Z.Zebrana1użjestBożaArmia,
Bóg dałjej sitęoraz moc,
To jestten czaswięc sięnie wahaj,
Weźmieczeswe.oowstańi walcz.
113.
Dobry Bóg, wykzykuj to z radościŁ
eDeDA
eDeCII
Dobry Bóg, uwielbiajGo,
Dobry Bóg' on zwątpiónie pozwoli,
eDeDA
Dobry Bóg' on prawdąjest,
eDeDe
ogarniamnie,
ae
Gdy Jego miłość
W sercuradośó
mamprzedNim tanczyóbędę,
Ee
On dla mniew sercuswymmiejscema,
ae
Czeka wciĘ, więc pobiegnętam.
FisH
115.
Krzycz ze szczęścia,
Ge CDG
Bo Pan ukochałnas.
SpiewajPanu,
K|aszczz radości.
116.
On trzyma klucze zbawieniai ponadwszystkimtrwa,
aGFGa
NazwanyPanemstworzenia,o Allelu, AlleĘa Pan,
Jestskałąwieczniestojącąnikt nie poruszyGo,
Na wieki prawdątrwającąo Allelu, AllelujaPan,
jaśnieje
jego twarz,
pośródciemności
Jak światło
on wiedzienasku wolności,o A.llelu,AllelujaPan,
Moc Temu,który jest mocny,błogosławieństwo
i cześć,
Na wieki Bogu naszemu,o Allelu, AllelujaPan.
l.lJ'.nos.i
Z opresjiznów wydobyłn* i
rozproszyłysię,
EEE
jedno
jednoczy
I znów łączymyw
się,bo Duch Boży
nas,
EHE
więc powstańmy,więc powstańmyo-o,
AH
jedności
By w
znów doświadczyć
Go,
EE
118.
jest
GDe
l .Święty
naszPan o Święty Pan Zastępów,
GDGeE
Prawyjest i słusznykażdyJegoczyn,
prawdąjest,
aDGe
Fałsznie wyjdziez Jego ust,bo Jego droga
CDeE
Niebiosaz ziemiągłosząchwałęMu,
jest
i
i
wciąż
ten
sam'
aDGeCHe
ref. Swiętyo Swiętyzawszebył
będzie
Choć grzesznycałyświaton czystywciąz niewinnyjest, aDGe
CDe
SwięteImięTwe,
2.Godzienjest naszPan o godzienPan Zastępów,
Jego dobroćciąglepĘnie poprzezświat,
jest naszPan, lecz miłosierny
będzienam,
Sprawiedliwością
Niebiosaz ziemiągłosząchwałęMu.
120.
ADEA
Wielki jest Pan nasz,godzienchwĄ i czci,
jest,
DEfisAh
A miastoBoga świętym
miejscem
radością
ziemi Pan,
ADEA
Wielki.jest Pan i Nim zwycięstwo dane nam,
on mocnymswymramieniemwspieranas,kolanaskłońmyswe,DEfisAh
Acis
WywyższaćchcemyPanie Imię Twe,
I chcemyCi dziękować,za twa taskęw naszymżyciu,
DhE
W Tobie Paniepokładamy
swą
Acis
ufność
JedynieTyśwszechmocnym
Bogiem'tu na ziemii na niebiosach'
DhEA
t22.
EgisAEgisA
Paniezmifuj się,przyjdźi uzdrów naszkaj,
nas,uzdrów dotknięciem,
cisHAcisAgis
ogniem swym oczyść
Bo w pokorzedziśwołamy: Miej litośóPanienasz'
fisIICDE
124.
jesteś
Wywyższony,
SwięĘ,Bóg straszliwy,w mocy swej,
eCahe
i pobiłeś,
moc,
Ty powstałeś,
zwyciężyłeś,
śmierci
Alleluja,radujmysię (x2).
DAE(H)
tzs.
DCGAD
Wszystko,co zyje niechuwielbiaCię,
Tobie Panienajwyższytron nad całymdziełemTwym,
Tu, teraz,wszędziedokądpoślesz
nas,
Tobie Panienajwyższytron,niechusĘszyświat,
DCGD
Jesteś
naszymBogiem,zbrojnymw światłości
miecz,
DCGD
Kruszyszsiłyciemności,
do walki prowadzącnas,
Dzięki Krwi Jezusaw zwycięstwiebędziemytrwaó,
Tobie Panienajwyższytron,niechwszystkooddaCi hołd' DCGA
126.
cG..Fc.'G
ref' To on Król (x3),ziemioradujsię (x3),
FGc
bo władaBóg'
Spiewajchwałypieśń,
zniszczyć
swoich
wrogów,
ccdc''
1.Posyłaz niebaogień,by
CGCFG
SzczytyprzedNim drżą gdy nadchodziKról,
2'Niebiosagłosząprawośó,
a ludziewidząchwałę,
wywyższony,ca,lejziemiPan'
Bo jesteś
127.
GDCG
Stwórz we mnieserceczyste,Bożemój,
wlej (x2)'
GDG
odnów we mniemoc ducha,prawość
CDGEe
Nie odbierajmi swegoDucha Swiętego,
aDG
Od obliczaswegonie odrzucajmnie,
z wybawieniaswego,
CDhe
Prz1rzvróómi radość
mą (x2).
aDG
WzmocnijDuchemochoczyms.łabośó
1f8.
Jak Dawid kiedy przedBogiem był'będętńczyó ze wszystkichsił, ae
aeGa
Przed Panem,Królem mym,
Jak Miriam grałana bębnieswym,będęklaskaó ze wszystkich sił'
Przed Panem,Królem mym,
oddajmyPanu chwałę,cześć,
Jak Jozuewznieśmy
bojowąpieśń,
A wróg uciekniewnet,
Jak Judejczycyprzedbitwąswą zawierzmyPanu i chwalmyGo,
Pobitybędziewróg,
rGFGC
PokłońmysięprzedBogiem,oddajmyJemucześó,
WielbijmyImięJezus,śpiewajmy
Panu pieśń.
FGFGa
129.
ADDA
Jezusmój, dobryjest,dobryjest,Jezusmój,
jest
KsiąŹęPokoju,dobry
GheaD
Jezusmó.j,cudownyjest,cudownyjest,Jezusmój,
Zbawca,Boży Syn, WszechmogącyBóg' cudownyjest'
130.
jesteś
Błogosławię
Cię, skałomoja,
twierdząmąimym zbawieniem,EAHE
Bowiem Bóg po stroniemejjest,i zv'lyctęzcąonmnieuczynił, HGiscisA
BłogostawięCię, skałomoja,
fisHE
Błogosławię
Cię (xa) Błogosławię
Cię, skałomoja' AE'',EFis'',fisHE
131.
Czcijmy Jezusa,czcijmy Go (x4),
DGAD
już,
Powstałz martwych,powstałz martwych,i on żyjena wieki
AhAhAh
Powstałz martwych,powstałz martwych,
AhAh
Więc razemsię radujmy'świętując
zmartwychwstania
ten dzień. ADGD
r32.
Chwała'chwała,Król jest godzienczci (x2),
aGEaFG(C)
Kto jest tym królem chwały'tym Królem ChrystusPan,
aeFGC
Wywyższonyponadwszystkona ziemijest, JegoImię głośno
brzmi. aeFG
133.
ref' Większyjest Ten, który mieszkaw nas,
Ecis
jest,
Większy niżten,który w świecie
fisDH
Bo JezusnaszPan nadziemskiewładze,zwierzchności
rozbroił,AHEA
I wystawiłje na pokaz nam,
fisHEE7
odniósłszynaKrzyżu wielki triumf nad nimi,
AHEA
Dzisiaj Panemi Królem królów jest.
fisHE
Błogosławię
Imię Twoje,.^l1|,o, nie przestanęwielbió Crę, EAEAH
Tyśjest Mesjasz, Zbawca,Święty Bóg lzraela,
giscisAH
BłogosławęImię Twoje Parrie,Imię które dajeżyciemi,
Tyśj estMesjasz, Zbawca,Swiętej estImię Twe,
Imię Twe jest ponadwszelkieimię, Imię Twe przynosiwolnośónam,CECE
Z niewoliwybawianarody,jestĄciem i zbawieniem
mym.
CEfisH
okaż swoją moc' niechobjawi się Królestwo Twoje,
GcD
SłowoprawdyTwej, niechrozs,ławiBoze Swięte Imię Twe. GCDG
Wielkie są dziełaTwe Bożenasz,znów objaw się wśródnas, CDheAaD
oka:ż
swoją moc o Panie okażznów.
GCDG
okaż swojąmoc, niechTwój Kościołzerwiesię do czynu,
przepędź
wszelki strach, daj skosztowacmocy przyszĘchwieków dziś,
My' Twój lud chcemysfuchaćCię i sfuĄć z cĄch sił'
okażswoją moc wynta|aj ludzi dziś.
136.
Wszystkleludy głośno
wołajcie,mocnoHaszczciew swojedłonie,GCGCD
Wszystkieludy g.łośno
wołajcie,Bogu oddajciecześó,
GCGDG
Śpiewajmy Alleluja, Alleluja (x2).
GCGaGDG
r37.
Jezuszwyciꥳ'to wykonało
się,
dg
Szatanpokonany,Iezusztamałśmiercimoc,
CFA
Jezusjest Panemo Alleluja, po wieczneczasyKrólem kólów jest, dgdAd
Jezusjest Panem (x4),tylko Jezusjest Panem,
dgCFA
JezusjestPanem.On jestPanemzremitej.
dgdAd
139.
1.Jezusjest mym Panem, Jezusznalazłmnie
DGDG
DheAD
on mnie wyrwałz tegoświata
, bym Mu sfuzyó mógł
ref.Tak, tak, tak, o Paniemój dzięki' dziękiCi (x2)
GAD
podał
2.on mi
rękę, i wybaczyłto '
dno,
Co mnie wiodłonabezdroizai w przepaści
3.Widzępięknoświata
miłośó
tą ,
' czuję
mą
Którą Jezusmnie obdarza, widząc słabość
jeżeli
pragniesz,
4.A
uwolnionymbyć '
Dołączgłosswój do mojego, śpiewajze mnąpieśń.
140.
Nasz Bóg straszliwy,wielki Bóg, nadziemiąKrólem jest,
CGDeGC
jest.
W mądrości
i chwale,on mocnymZbawcą
Geaehe
141.
Bóg twój Pan, on dajeci moc, on swądłoniąprzygamiamnie, dgdA.'
FgCdgdAd
Zyciu twemunadajesens,i w tlvym sercukroczyó chce.
t42.
ref. O ! Niebo jest w sercumym.
Ghe CDG
jest
j
pośród
1.KrólestwoBoże
nas' obecny estw majestacieswym,
wypełniamnre,
W Nim moje serceradujesię,i Jegoświatło
2.on swojąKrwią odkupiłmnie,bym życiewiecznew sobiemiat,
W Chrystusiewszystkoprzemieniasię,i nowanadziejarozpalamnie,
jest wiary w nas,
3'on w sercachnaszychtron swój ma, on fundamentem
Przyjdź|
on wróci znów, by zabraónas,a sercanaszewoła1ą:
143.
Hej JezuKrólem Tyś,, , Zycie Twe uwalniamnie '' ,
Będę sławiócałydzieh '' , Doskonałedrogi Twe '' ,
Hej Jezu PanemTyś '. , Chcę stuchaćTwoich słów' '
Twe Królestwo ujrzećchcę '' , Wola Twa niechspełnisię' ,
ChwałąBarankowi cześć,, , Weźmnie do ziemi swej ' ,
ZulycięĄmy w Imię Twe '' , ogtosimy rządyTwe '' ,
Hej o hej o Lwie Judy '' , Jak potęznymj esteś
Ty '' ,
''
Ty '
Hej o hej o Lwie Judy , Jak wspaniĄm jesteś
t44.
jest (x2),
DhGa
W moim sercumieszkaBóg, a Jegoflagąradość
DGA
Podniosęflagęwysoko,wysoko (x2),
GAGA
Niech pozna,poznacałyświat(x2),
DGA
Niech wszyscy |udzie zobaczą"zobaczą (x2),
(x2),
pozna,
pozna
GAGA
Niech
całyświat
145.
Zbudujekościótmój, moce piekielnychbram,
Ge
Nie przemogąGo, jużnigdy,
DCD
Wszelkiemoce złamanesą tak, tak,
GeCD
I Zwierzchności
poddająsię,tak, tak,
GeCaD
Gdy ogłaszasz,
żeleans,Jezus,Jezusto Pan' to Pan. CDEeCDHeaDG
t46.
Tylko CiebiepragrręPaniemój,
GDCG
jestem
Gdy
z Tobą nie cieszyziemiamnie,
GDCDG
Moje ciato i serceczęstosłabesą
CGDG
JednakBożemój, Tyśjest opoką mą
CGCD
Bóg jestopoką mą (x3),i moimdziałem
na wieki,na wieki.CG'.ChaGD
147.
Chwalę mojegoBoga, całymsercem,
DAhGAD
I cieszęsięjestemwesółPaniew Tobie,AlleĘa.
GAfiShGAD
148.
Idziemyw rytm pieśni
miłości,
śpiewając
na cześóKróla chwał,aCD''
Ma moc, aby piekłootylorzyć,uwolnió od grzechui zła,
aCDFGA
Niesiemywięc flagęzbawienia,a JezusnaszMistrz i naszPan, DCDFGA
To armiaczcicielistoi z Nim wraz,w ogniuochrzczona,
hfisGDeh
Niosącatej chwaĘ blask.
CeA
ref Wznosimykrzyk, zwycięskikrzyk,
GDGD
GdyżBarankaKrwią zwycięzyliśmy
Ghfis
I słowemnaszychust,
GDA
A walka trwa,dla Panachwał,
GDGD
Swe życiesktadamy,by tryrrmfChrystusa
GhfisG
W
tym
świecie
mógł
brzmieó.
AD
,
Spiewamyna cześć
Króla niebios,miecz Słowa,tę broń każdyma,
jako Pan.
By burzyćforteceSzatana,by Jezusmógt przyjść
150.
PrĄdź, śpiewaj
pieśń(x4),
Panu radości
D
ref.Przyjdź,śpiewaj
Panu nowa pieśń,
DGAD
okrzyk wznieś,
bo on skałąjestnaszegozbawienia,
GADAG
1,Z dziękczynieniemdo Niego przyjdźmy'
GAD
Chwalmy pieśni
GAD
ą, muzykąwraz,
Bowiem on naszPan, to wielki Bóg,
GAFish
on Królem królów iest.
EA
2'W uwielbieniudo Niego przyjdźmy,
na kolanachoddajmyhołd,
Bowiem on naszBóg, a my Jego lud, Wzyczmyna Jego cześc'
151'
aGa...
ref' PrzyjdźDuchu Święty, napełnijsercaswych.wiernych,
Twe;,
I 'afal * nasswój ogień,ogieńmiłości
aGCGaGa
Duch Tw-ój,na noio będziemystworzeni,
r. 'Niech
CGaGa
"siąpi
T;iu 'il odnowiszobliczeziemi Ę,
2.Nie moc nie siła,lecz Duch mój na was spocznle,
on sam dopełnidzieła,tak mówi Pan Zastępów.' , ,
3 'Pan
-nęa"i"*y
iestduchem,gdzieDuch BożytamJestwohosc'
cię wielbićPanie,na wieki wieków Amen.
153.
DcheAD
ŚwiętyjestBaranekwielbijmyGo,
Jemutron,
Świętyjest naszBóg wznieśmy
GAh''GAD
(x2).
wieiui,l,wielbi.i,wielbijGo
dziełemJegojest,
Wierzęw Boga ojca Stwórcę,wszechświat
I w JezusaJego Syna,co z Dziewicy zrodziłsię,
grzecn'
on na Krzyżuza nasumarł'wziąłna siebleŚwlata
siadł,
ojca
prawicy
z grobupowstał,po
i"."
--l.ł.
Imię'
"*v"ię't.o
'*"t" pń, ś*iutoPun (xł),-najwyzszeImię,najwyższe
darydał'
Kościołowi
on swojegoDuchazesłał,
nas.
PotwierdJającswojeStowo,do narodówposłał
świat,
cały
swego
uy osądzić,z tronu
iiiii"i"i
"t'*ató
prń Nim ugnąsię kolana,każĄ język wyznato:
ImięTwoje tchnie'
Święty, Panieświętością
Panie,Ty jesteś
i;;l;" ś;ń soe,jó.t"sŚwięryBóg naszPan,
eCDACDe
.CDACD.
cDAcD
MiłujęCię wywyzszamwszecńiotężneImięTy". Ty",. eCDACDe
wszechpotężne.ITę
panie,mitujęcię wyvrryzszam
panie,ivs sóg *o"ćh*o.ny, PaniepotęgąImĘTwoje tchnie,
Tyśwszóchmocny,Bóg, TyśpotężnyBóg naszPan.
157.
GC
wśródchwał'
wywyższony
Pan wyvtyźszonynasz Król
D
UwielbiajmyGo,
G
Pan wy'wyższonynasz Król wywyższony'
CDCDE
oddajmyJemucześó,
aeDGhCG
on-Królem jest, Jego łaskana wieki trwa,
aeDGhCD
Niebo i ziemiaradująsięJego Imientem'
aCFaG
Pan wywyższonynisz Król wyvyższony wśródchwał.
158.
jak Ty, o Bożemój,
GDehCD
Pragnębyćświęty
GDehCaGD
Twą chcęgłosićwciąz Królu mój
Swiętość
jak
jesteś
GCGDGaD
Panie mój
Swięty,pragnębyó święty Ty'
jak Ty,
GCGDGDCG
Panie mój jesteś
Święty, pragnębyćświęĘ
Kocham Cię i drogątwą chcęzawszeiść'
Kocham Cię, chcęgłosićwcię Twojąświętośó'
1ó0.
GCGDG
JezusChrystusPanemjest,Panemziemitej (x4),
jest,
Panem
wszystkiego
GCDG
JedynyBóg nad narodami'
I w Jego Imieniujesttwe zbawienie.
(BFCG)
JezusChrystusPanemjest1ó1.
dał,
GcD
że
Syna
SwegoJednorodzonego
Bóg tak umiłował
świat
Aby kazdy , kto w Niego wierzy,nie 4iną!, a|eĄcie wiecznemiał,
Jezus.Jezus. Jezus.
1ó3.
ADAE
i Królem mojegoĄcia,
Panemwszechświata
Jesteś
ADE
Jezu TyśPanemmym,
DCisfisdA
i Panemmojegożycia,
Jesteś
Królem wszechświata
AEA
WywyższamCiebiedziś,
ADE,EfisD,DAEA
WywyższamCię (x3)'
165.
GaDGCDe
1.Jeśli
lud mój upokorzysię,zawezwieImieniamojego,
ja
GaDGCDG
od dróg swoichku mniezwróci się, wysfuchamich,
GDeCDG
Wtedyim przebaczęgrzech,ocalęcĄ ich kraj (x2)'
2.Duchamegona nowo damim, napetnięich mocąz wysoka,
A pustynięuczynięjaksad,urodzajnysad,
jak wie|kilas,i tak ocalęich kraj (x2).
Sad wyrośnie
L66.
hAD
l.Łańcuch gór otaczawkąg Jeruzalem,
efish
Tak jak dzieci swojePan ogamiawciąż (x2),
refl Dziś,jutro, na wieki, otaczasobąPan swedzieci, hAhAhefish
hAhAh
Dziś,jutro, zawsze,w każdyczas,
Pan
efish
sobą
swe
dzieci,
otacza
2'Góra Syjon wznosisięw sercuJeruzalem,
Nie zachwiejeniąnic, nie zachwiejenic,
My jak Syjon' który trwa w sercuJeruzalem,
Nie zachwiejenaminic, nie zachwiejenic.
WielkijestnaszBóg, potęznv
ljJ nas' K.ól,
WielkijestnaszPan,on stworzył
całyświat.
ADEADE
AfishDEA
WylvyższajBoga dziś,Królowi oddajcześć,
ADEADE
jest,
Niech Panu chwałabrzmi' on stwórcąwszystkiego
AfishDEA
JegoImięjestwiększe, niżka;żde
inneImię,
AGDA
jest
Jegomoc
największa,on stworzyłnieboi ziemię. GDE
168.
jest
Tyś Bóg, w}nvyższamy
Cię, TyśjestPan uwielbiamyCię, CGFG''
Tyśnaszodwiecznyojciec, Twe strvorzenie
wielbiCię
FGCFGaGD
Twe stworzeniewielbi Cie. Amen.
FGaGFGC
t69.
Panieświatujrzy Cię i napełnisiępoznaniemchwaĘTwej, DAGDG
Takjak oceanpełenjest
wód (x2),
DefisGA
jest
Wśródnarodówlud Twój Panie
sztandarem,
eAGDh
By głosićwciążKrólestwaTwego chwałę,
eAGD
Twój lud nie wstydzisię,wyznawaóImięTwe,
GADAhAII
pełenchwałyTwojejjest.
Caływszechświat
eCA
170.
Paniemój przychodzędziś,serceme skruszoneprzyjm,
GCGC
Skłaniamsię,przedświęrym
tronemTwym,
GeaD
Wznoszęręcemojewzwyz, miłośó
mąwyznajęCi,
GCHe
UwielbiamCiebiew Duchu,uwielbiamw prawdzieCię,
aDaD
je.
Zycieme oddajęTobieuświęó
aDG
t7l.
on jest dobry,on jest Święty,Dawcaszczodry,widziećuczy nas GaDGD
on łagodny,pełenciepła,on Zbawiciel,Bogiemjest'
GaDCDG
jesteś
Jesteś
dobry,
Święty,Dawca szczodry,widziećuczysznas'
Tyśłagodny,pełenciepła,mój Zbawiciel,Tyśmój Bóg.
17ta.
ŚpiewajciePanu,który IGó|emjest,Jemucześć
i chwałana wieki. eDe..
172.
Kochamwięc nie muszęsiębaó, zabierzmój strach (x2),
HAE
Jezusmówi ci, żemitość
ta, zabierastrach (x2),
Jezusdajeci miłość
swą nie lękajsię (x2),
Jezusmówi ci, żemiłość
ta, zabierastrach (x2),
Jezus.Jezus.Jezuso-o ..,
t73.
NadchodziPan w swejmocy i chwale,
DGAD
NadchodziPan śpiewijmy
Mu pieśń,
DGhA
NadchodziPan Hosanna,Hosanna,
DGAI)
NadchodziPan śpiewajmy
Mu pieśń.
DGAD
Pan powracana Syjoń pośródchwĄ jestJegotron, hDEAD
P: t:::
UwlelolaJmyUo wywyższajmy'
chwalmyGo niechujrzyświat.hDCahCA
jest,o'ul,o"*u,u* oanówPan,
Panem
!trv.str1s
|e1s
Cała
ziemiaJegojest,po najda|szyświata
ńes,
Jezus,królów Król, Jezus,świata
Pan
(x2),
^
on okrzykiemw walcejest' sprawiedliwość
niesienam,
PoznaćbardziejchcemyGo, w marszuwie|biącImięto.
A
CAGA''
r7s.
Imięto, ro-zgtasz
aj wciąż,wołajcoraz głośniej,
Jezusagłoś
a7D
,
Zanieśmy
Imięto, wszystkimnarodom'
Złózmy hołd,z wszystkimico żyją
Królu narodów,
Cię, kólestwo Twe niech przyjd,zrc,
tsądźwola Twa,t9turny
Kró|u narodów176.
P-anłle. niechbędzieuńelbiony i b,łogosławiony
|,I9j
DADG
Bóg zbawieniamego,
DAD
Będęśpiewał
Ci, sławiłImięTwe, i wśródnarodów
GDADE
Głosi,lchwałęTwą.
A
176a.
WielbićImięPanadziśchcę(x3),to mój Bóg (x2)
,
ĘBc'FBc
rmtęfana Jesttwierdzą, warownątwierdzą
F'BF
Skałązbawienia, schronieniemmym.
CF
l.Chcę zmieniaóbieg historii,',]łu,
nowe kaĘ w nie1 zapisać, D
"n.u
piórem w Twojejdłoni,
pragnę
być*i"-y Jao koń.u,
-T"g,ig,b':
rel. ń'rolestwotsożewidziećchcę,
hfishfis
Niech twojawola spełnisię,
hfishfis
W żryciumym (x2),w niebiei na ziemi,
h,A
^^
2 PałrBóg, nas'wybrał
i powołał,dawnopr,ćznaczyłnasdla srebie,
oysmybyhludemświętym,
i wydawaliowoc Ducha,
. 'b^og
:|ce
5
wzywa naszepokoIenie'byśmy
głosiliEwangellę,
on nasnapełniaswoimDuchem,mocąpotwierdia,ńi"
słorvo.
178Ziemio raduj się, Pana chwal,
ChwałęJego wkrąg' głośświeciecały,
Mów jak wielkie są przedziwne dziełaTwe,
Wielka jest twa moc, o Boże nasz'
DAGA
TyśnajwyższyPan wszechświata,
wróg u twoichpadniestóp, DGA''
Moc i wielkośóTwą ogłasza,całejzieminiebachór.
DGADGAD
t79.
Izraelusłysz,żePan twój Bógjedynym Bogiemjest (x2),
ehe..
BędzieszkochałBoga twegocĄm sercem,całąmoc6
GDeDGD
Daj Mu chwatę,on Król chwĄ w Nim jest szczęście
twe,
GDeChah
Bo poza Nim nie znajdziesz,zbawieniaani żrycia,
eDeDe
Więc całymsercemwielbij,
eDe
Wznoszącgłosswój w tym wyznaniu,
CahCD
180.
Bóg *y*v?.zajmy Go , u stóp Jegozłóżmycześć(x2),
eDe..
19
Gdyżon' jestSwięry,
eDG
Bo naszPan, naszBóg jest Święty (x4).
GeCD
lE1.
jest ImięTwe (x2)
Błogosławione
DfiseA"
I wywyższonenad wszelkąchwałęi cześć,
GADFish
TyśjedyniePanemjest.
ecA
Powstańi Panachwal,chwalGo na wieki,
DfisGBC
Powstań,chwalBoga wciąż,on jedyniejestPanem,
Powstańi Pana chwal,chwalGo na wieki'
PowstańchwalBoga wciąż,on Panemwszechświata
jest.
DfisGBCD
tEz.
Czemuś
smutnaduszomą Pan nadziejąTwą (x3),
FB,ad,gad,gC
o-o czemuś
smutnaduszoma Pan nadziejątwą
CFBa
UwielbiajGo duszoma (x2)
dgBCBF
WielbięGo, on rozjaśnia
me oblicze,
dCgFC
WielbięGo, on podnosigłowęmą
Welbię Go, on rozjaśnia
me oblicze,nie zawstydzęsięjuż nie. '',dGC
183.
refl Wie.lbięImię Twe (x4),
dG
TyśmocnymKrólem jest,wiedziesznassam,
FGCaFGC
Zywym SłowemBoga, nad wszystkimPan,
FGeadGFC
l.Bóg Wszechmogący,
Doradca,Zbawicieldobry,nadwszystkimPan,
2'PokojuKsiąże,Emmanue|, Żyjącyojciec nasz,nad wszvśtkim
Pan.
184.
JezusChrystusprzyszedł
na świat,
CGaeFGC
Aby zniszcryćna wieki potęgęzta,
aG
Chrystusw nas zwycięzcąjest,więc radujmysię dziś,
CGaeFE
Bo Jego królestwojestw nas'
aDG
Wszelki grzechPan zwycięĘł,alle|ujaPan zwycięzył, CFC'.
Smiercimoc pokonał,allelujapokonał,
DGD..
Nad chorobątryrrmfuje,
allelda tryumfuje,
EaE..
JezusKrólem jest,
FGc
ImięPana,moc Jego Krwi, nad Szatanemdarujezwycięstwonam,
Musi pierzchnąózłegomoc, ChrystusPanemtujest,
I Jegozwycięstwojestw nas'
lE5.
Uradowałemsię gdy mi powiedziano,pójdziemydo domuPana' aGFa
186.
WielbięmajestatTwój, radośnie
śpiewam
Tobie pieśń,
DGA"
WielbięmajestatTwój,
DGA
o wielkich czynachTwych opowiadaóchcę,
hGeAD
Błogosławieństwo
i honor i cześóTobie,Paniemój,
acD
Wy,ł*yższam
Ciebie w Twej władzyi sile, Tyśmocny Król.
aCD
187.
on powstaje,powstajew sercumym,jak wojownikwalczymój Pan, Heahe
Zbrojędo walki przyodziałon sam,w rękuswymdzierżymiecz, aGcD
Poraziłswym tchnieniemwszystkichwrogów mych,
he
Polegliu Jego stóp,
cGA
A więc powstańjużi walcz Zbawicie|umój (x2).
GDIIheA
1EE.
JestjednoCiało,jestjedenPan,
AGD
Jednoczynasw Duchu,byśmy
razemszli,
GD
UstagłosząchwałęMu, w rękusłowaJegomiecz,
GAfish
W moc odzianitak idziemy,zdobywamyziemiętę,
CeA
Jesteśmy
|udemKróla chwał,Jego świętym
narodem,
DhA
Wybranympokoleniem,by objawiaćJego cześć,,
GeDGe
Jesteśmy
ludemKróla chwał,Jegoświętym
narodem,
GADhA
WielbimyJezusa,on jest Królem całejziemi tej.
GheDeAD
189.
JezusChrystusjestPanem (x4),nad Polską
ehe,C,a
on sprawiedliwymKrólem jest,on prawymsędziąświata, Cde"
A Jego cennaKrew uwalnianasz mocy złych,
CDGDe
Jego zwycięstwo ogIaszajdzis'
r90.
DeAD
PragnęwielbićCiebie' zaśpiewać
chwałypieśń,
eAD
Złożzyć
u stópTwoich'ca'lezycieme,
GAfish
Niechajz gtębiserca,pbnie hymnmiłości,
eAGD
Wszystkowe mnieśpiewa,
Abba, ojcze,
GAfish
PragnęTobie poddać'myśli,czyny,wolę,
.'
EADGD
wyznać
kocham
Cię'
Szczerze teraz
Ja
191.
aFGa
Czy wiesz,czy nie wiesz,BogiemwiecznymjestPan,
Czy nie sĘszałeś,
snvórcąkrain on jest,
CGFa
on się nie zmienia,cztowiekpomocw Nim ma,
Którzy Mu ufają nabierająsił.
192.
ad
oblubienicai Duch wołająprzyjdź,
GC
A ten,kto słyszyniech powieprzyjdź,
jest
Kto
spragniony,niechprzyjdziei pije,
aFd
Ea
Niech wody Ącia za darmozaczerpnie,
Ead,Gea,Fd,Ea
Alleluja,wielbimyCię (xa).
193.
Nie ma w żadnyminnymzbawienia,
cGcG
cGFcG
Gdyżnie danoludziompod niebem,
Żadnegoinnegoimienia'w którym moglibyśmy
byćzbawieni, cG..FcG
aGF
Ja jestemdrogą prawdąi życiem,
Nikt nie przychodzido Ojca inaczej,jak tylko przezemnie.
aGaGFa
194'
chwała,
Barankowi
DAGeA(D)
Chwała,
cześÓ(x2),
DGAfish
on godzienchwĄ jest i godzien,by Go czció,
Nasz Pan na tronieswym,
GACDCD
WielbijmyGo, bo godzienchwaĘjes!
GAfish
Nasz Pan na tronieswym.
GAG
195.
Panieprzebacz,winy nasze,
fCisfCis
Łaskęswojądaj nam (x2),Panienasz,
bcB'C
ZeślijDucha,ześlijDuchą Ducha swegodaj nam (x2)' Panienasz,
Zbavłnasznaród, zbaw nasznaród, okażłaskęswąnam (x2),Panienasz.
196.
(x6),
SłowoTwoje Panie
oczy moje|eczy,
ehe..,CaD
Tak tak , o tak .
GhCD
197.
Ty jesteś
skałązbawieniamego'w Tobie ma siłai moc,
efishGAh
Tyśmą nadziejąi mym natchnieniem,
wznoszędo Ciebiemój głos, GAh"
PaniewierzęCi, tak wierzęCi, bo Twa miłośó
wiernajest, GAfishGAh
Tyśpomocąmą w potrzebachmych,Panie przy tobiebyó chcę.GAfisheFis
198.
jest
Święty, Święty, Święty
nasz Pan (x2),
aD,GCe,aDG
Przed tronem Twym chwalimy Cię,
CFGC
Przed tronemTwym wielbimyImięTwe,
CFGC
Przed tronemTwym wznosimyhymnchwĄ.
CFGCG
199.
oczyśćserce me chcęjak ztoto lśnićijak czyste srebro,
EHcisfisH
oczyśÓserceme, chcęczystegozłota,blaskiemlśnić,
EIIcisfieEtl
Zstąpogniu zstap,przyjdźoczyśóserceme,
EAIIEAH
Pragnębyć święty
Tobie oddanyPanie ,
EIIEAH
Chcę zawszebyó święty,Tobie
mój Mistrzu
EHEA
Na zawszeoddany,gotów by sfużryć
Ci'
EEfiSHAE
oczyśćserceme, obmyjswojąKrwią sprawbym mógłbyćświęty,
grzechów,oczyśćje.
oczyśćserceme, z najtajniejszych
200
ref Rozradujsię Chrystusw sercu,nadziejąwielkiejchwaĘjest,DGDheA
on Ęje' tak on żyjew tobie,
DGDGD
PotężnaarmioBożawstańo wstań,
heADA
już
l .Najwyższyczas' by
postawićnogi swe na ziemi tej,
AhG
Którą dajenam Pan, samChrystuswiedzienas,
ADA
jest,
żeon najwyższym
Chce, aby poznałcałyświat,
Panem
hGheA
2.Bóg wciĘ przekształca
nas,by swój osiągnąócel,
By Jego moc mogładźałaópośródnas,
Co niemożliwedziś,gdywierzysz możefaktembyć,
Wielbijmy za to Króla chwał,
3.WspaniĄ' cenny skarb w sw)rmsercu ktŻdy ma,
Kto z cĄch siłswemuPanu sfuzyćchce,
W słabości
naszejPan objawiaswojąwielką moc,
SpiewajmyJemupieśni
chwał.
201.
Tylko Bóg odwagędajenam,tylko on do zwycięstwwiedzienas,
dAd
Bo ChrystusPan pokonałpiekłamoc, Królem jest,
dAd
On przenvyciężyłz.łegomoc i swój wyzwoliłlud,
CFgd
Na słowoBoga zadrĄ wróg,
CF
gA
A ziemia pozna, że to Ęlko Bóg...
foz.
EAH
oddaj brzemięJezusowi,on pomożeci (x2),
Wyżej,wyżej' '. Jezuscoraz wyŻej
Niżej,niżej.'.Szatancorazniżej'
203.
l 'Jezusdajenam zbawienie,JezusdajeĄcie nam,
eDheDhe
Jemuskładamdziękczynienie,
chwatęz sercamegodam,
ref Jezussiłąmą Jezuspieśnią
GDHe
megoĄcia,
Królem wiecznymon, niepojętyw mocy swej,
W Nim znalazłemto' czegoszukałemdo dzisiaj,
Sam mi podałdłoń,bym zwyciężatw każdydzień,
2.W Jego ranachuzdrowienie,w Jegośmierci
życiadar,
Jego śmieróto oczyszczenie,lego Ęcie chwałąnam.
204.
FcB
l.Szeroko TwojejłaskirzekapĘnie wciąŹ,
FCBC
Z mitością
darmo dajeu życiadar,
ref Przed Tobąkorzę się,chcęw pełnipojąÓmiłość
Twą (x2)' CdBC
2.Do końca ukochałeś
PanieKościółswój,
Na Krzyżu z grzechemświatatocząc bój,
3.Takłatwomożnaprzyjść
do Ciebiełaskęwziąó,
Z radościądarmo dajeszirycia dar'
205.
Święty żarniechw sercachpłonie,chwĄ pieśńniechw duszybrzmi,GDt;c
oczyśónasniebiańskiogniu,daj nam moc świętymi
być,
GDCD
Z gorliwością
sfuzryć
Ci,
cDG'
ref:CGDGCGDCDG
Ci' daj nam moc świętymi
byó (x2)'
, Cały- sercemchcemysfuźryó
Swiętyżarniechw sercachptonie,mitośóBożażyjew nas,
Uczyń naswiemymiTobie,Panienaszprosimydziś,
Daj nam moc świętymibyć.
f06.
WywyższamCię, Tyświelki Bóg, TyśjedynyPan,
GeCDGD
Pokoju Pan, wywższam Cię, zawszebędęchwalióCię,
GeCGD
Chcę wielbió Cię' Tyśsprawiedliwością
mą
CeaD
WylvyższamCię' Tyświelki Ró8'.TvśjedynyPan.
GeCDG
TyśjestKról' TyśjestKról, Jezusto Król (x2),
EHcisA"
Podnieśmywszyscy nasze serca' podnieśmywszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go.
208.
Nie bój się , bo jestemz tobą (x3), mówi Pan'
Jam cię odkupiłrwojeimięznam,Ęśdzieckiemmym'
Choóbyśmusiałprzezwo dę,przezogieńprzejśó,
Sam będęcię strzegł,
Ja Pan ( twój Pan ), twój Bóg, ja Pan ( twój Pan ), twój Bóg'
Nie możeszutonąÓ,nie sptontesz.
arF,d,a
CGFC
CG
FC
EaeFe
FGCE
jest,
eDe
1. Nasz Pan to *,"."n'o"n, il'ut - on stwórcąświata
eDCDe
się,
zrodzita
on stworzyłziemi kąg powiedziałod razu
',Stwórzmy
ludzki ród'' . człowiekana swójwz6r,
on rzekł
Podobny niech będzienam - swój obraz utrwaliłBóg w każdymz nas.
ref. Bóg uczyniłnasna Swój wzór, obdarzyłnasĄciem swym,GDae
Gc
w ródzińe jednejzryó,
CDEaDCG
By chwałąiego byó ' by chwałąJegobyó.
2 . Zvłićdzionybyłkazdy z nas, przez dumęuwierzyłw fałsz,
obróciłsię, w tym dniukażdyczłowiekpoznałgrzech,
Ku śmierci
I teraz caĘ świat- wolnościchce poznaćsmak ,
kłitdyzna.s'
W Chrystusiezbawieniejest- p rzezKrew odkupiony-jest
210.
'.,
'''
Da
Duchu Święty w ołalnprĄdź Bądźjak ogień duszymej
GD
Bądźjakogióń w cielemym'., Rozpal mnie.
jest,
aGD
wielkie
jest
Jego
pośródnas' miłosierdzie
Ńs"echmógący Bóg
dla Ęch którzy chcąmiłowaćGo. a i GDaGA
dziś,
swoją
okazuje dobroó
ftt.
GhaCDG
źemi
Pan,
Tyś
nieba,
Panem
Jesteś
GhaCDG
Król,
Panemstworzenia'wszechświata
Jesteś
GeFD
To wszystkojest Twoje' wszystko dziełemTwych rąk,
moc,
GdGCF
Twoja
miary
granic,
bez
Twa łaskanie ma końcą bez
GDEsFG
wznosisię'
A tron Twój w świętości
212.
pozwól
widzieó twarząw twarz,GDehCGaD
poznać
Ciebie,
nam,
daj
Jezu
zawszepontó| trwaóGDehcGDG
provładź,
w
Tobie
Dotknij,u|ecz,trzymaj,
213.
cFcFcFccT
l.Jesteś
o Paniewśródnas,Twoje to miejscei czas,
FGea
Gdzie dwóch lub trzech w lmieniu Twym,
jesteś
FCFCFGC
pośród
nich.
Ty
Przychodzi,by wielbićCię,
2.Jesteś
o Paniewśródnas,Twoje to miejscei czas,
tu,
W ImieniuTwym jesteśmy
By miłośó
wyznawaóCi, wysławiaćCię i czcić,
3.ChwałaCi Jezu i cześć,
z sercnaszychpĘnie ta pieśń,
WznosimyręcewielbiącCię'
TyśKrólem, TyśPanemjest' sławimyImięTwe.
214.
Jednądziśtworzącrodzinę'wszystkiedzieci Twe,
ChwaląCię w jednymDuchu Króla królów, chwaląwciąz,
Brzmi pieśń,
Abba, ojcze, SwięteImięTwe (x2).
fts.
fisAfisAE
fisAfisAE
EcisgisfisAE
Jesteśmy
w Nim i w Nim jest naszeĘcie (r2),
cFcc(c)
raduj
Głośno
się,śpiewaj
Panu chwał,miłość
wyznajMu,
GFG
TańczącprzedNim,
F
radujsię,śpiewaj
Głośno
Panu chwał'miłośó
wyznajMu,
GFG
A.lleluia.
FG
216.
ojcze nasz,dzieci Twe, prayszłytu, by wielbićCię,
cdcBcBdcBFc
Zjednocznas,miłością
swą Duchu zstą),
CdCdCFdGC
''
ref Twoja miłość
niechłączynas (x2),
CGFC"
Niech zstąpiTwój Duóh, takjak rosaporanna,
CdGFC
Twoja miłość
niechłączynas', (x2)'
CGFC"
Jak uczy nasPan, i jak on nam rozkazał'
cdGfc
Miłojest i pięknie,razemĘ| w jedności
Twej'
WoniąTwa pragniemybyc, w swiecie6,rn,
Pomóżwięc,wszystkimnam,zgodniezyć i pokój nieśó,
Zycie swe,rozwijajw nas,Duchu zstąl.
217.
Choóby góry ustąpiłyi pagórki się zachwiaĘ,
CDCDC
Nie porzuciszmnie
G
Choćbygóry ustąpiłyi pagórki się zachwiĄ,
CDCDC
Będzieszkochaó mnie,na wieki już,Paniemój'
GDCG
ztE.
SfuchajJzraelu,tylko JahwejestBogiem trvym,
Kochaj PanaBoga swegocĄm swymsercem,
Kochaj PanaBoga swegocałąswąduszą
Kochaj PanaBoga swegocałymumysłem,
Kochaj Pana Boga swegocĄm swymĄciem.
ft9.
Niechajmiłość
Twa,jak potężnafala,
Sptynietu, przez tas|<l
Twej zdrój, Chrystedotknijnas.
CdeG
DGDeDeGA
fishfishefisD
220.
I .Me sercejest przy Tobie Panie,
UwielbiamCię,TyśKrólem mym,
Twa jest mym natchnieniem,
Wspaniałość
Twa łaskaduszymojejbudzi śpiew,
i moc sąw rękachTwych'
Całachwała,godnośó
rękach
Twych,
Są w
lezu, Zbavłco,TyśSynemBoĄm wielbięCię,
UwielbiamCię,
2 'Zto obceCi, miłujeszprawośó,
DlategoBóg wywyŻszyCię,
Namaści
Cię olejemradości,
pałacTwój,
się
Napełni wonnością
3.PanieTwój tron,będzietrwałwiecznie,
Wyroki Twe tak sfusznesą
I w chwaleznów przyjdzieszzwycięski,
swej.
W pokorze,prawdziei w prawości
Do mniewróó, zbawięCię, całaziemio (x2),
Bo jamjestBóg i Twój Panjedyny (x2)'
Doń, zbawiwas,przy1dźcie
do Pana (x2)'
Przyjdźcie
Bo on waszBóg iwaszPan JedW,Y(t2)'
GDGCe
CaDGC
GDGCE
CaDG
eCaDHC
aDG
eCaDHC
aDG
fisEDEfis
AECiSFiSED(fis)
Fd
SkałąPan, Bóg opokąjestnam,
BF
Niech mówi co kto chce' lecz my sławimyPana,
Fd
z tarcząwiaryprzezmrok,
Choó ciemnow|<rąg
blask,
FBF
Będziemyiśówytrwale,ażolśninasświatła
FBCF
1.Chceszbym Ci owoc przyniósł,Paniemój,
FBFC
Wciążpodobniejszym
byłdo Ciebie,
Więc wiary toczębój, by ujrzećCię twarząw twarz,
dBc
2.Tyśna swychuczniów Paniewybrałnas,
I namaściłeś
nas s\ĄymDuchem'
Więc wiary toczęboj,by ujrzeó Cię f,łarząwtvłaIz.
223.
PanieusĘsz nas,i ożyw,tak ożywnasznów'
DfishGAeA
Poprzezwzg|ądna swąchwatę,wysfuchaji oŻywnasznów,DfishFisGDeA
ref Panieusłysznas,Panieusłysznas,
GAhGAD
PanieusĘsz nas,i ożyw,tak oży.v/
nasznów,
My twe dzieciprosimy,wysfuchaji ożywnasznów.
f24.
|' HołdJezusowiz|óżlmy,
to wspaniały
królów Król,
GDeCeCeaD
Potęznyi laskawy,sprawiedliwy
Bóg,
GDeC eaDG
on nasobdarzył
szczodrze,swąmiłością
chwałą
swą
I w jedno wszystkichzłączył,
któtzy lego s4
ref Jezus,Kró|emnarodów,JezuspanówPan,
DaeDCDG
panów
DaeaD
Jezus,Królem narodów,
Pan,
przy1dźcie
2'Wszystklenarodyświata,
hołd,
Jemuzłożyć
l wielkim g'losemwołać,żenajwyżsryon,
Przyjdż.
Paniei napełnij'
swąświątynię
chwałą
Twą
By to ujrzawszyludzie,chcieliszukaćCię,
jużnadchodzisądudzień,
3'Czcr;Pana'złóŻMu pokłon,
Bóg stworzycie|em
oddajcześć.
twoim,
|ełu
niechwie każdykraj,
Caly świat
niechusłyszy'
GaGDG
Ze ChrystusPanjestKrólem nieba,i całejziemiPanemjest. GCGaDG
Grzechunloc prze,lamiemy,
zwiastując
tę wieśc,
pomocnieść,
Ze Chrystusumarłi zmartwychwstał'
by zniewolonym
Wlęc pracujmyniestrudzenie,
bo dzienkrótkijest,
będąsnopynieść,
Ci, co ze łzamisia|iziarno,z radością
wkrótce Pan przy1dzie
w chwale,Baranek,BożySyn,
By z wszystkichplemioni narodów,oblubienicę
swojąwziąć.
t26.
dCdCBgF
Jeś|i
Iud,który nosilmięme,przedemnąuniżysię,
wciąż,
dcdc
Gdy me;twarzyszukaćbędzie
BgA
od złychdróg odwrócisię'
Wtedywysłucham
ich wołania,
iprzebaczę
im,
DgCFgdA
DgCF
Grzechim odpuszczę'krajich uzdrowię,
gdgAd
Tak uzdrowlękra1,ich kraj'
2ź,7.
WyruszynaszPanjak potężny
wódz,
FCF
już (x2), dCBCF
Jak wojownikgotującysiędo boju,Pan powstaje
z
bo;owym
wyruszy
wnet,
dB
On okrzykiem
dc
Ząbr:ni kr:yk, glośnykr:yk, co do boju zwie,
I nadwrogiemodniesiezwycięstwo
swe,
dB
dc(gC)
7-abr:ni kr:yk, gtośnykr:yk, co do boju zwie,
krzyk- Jezus!
fabrzml g,łośny
CF
f28.
cFc
Pane przyjdżczekamy, to Twój czas,
lezu prryjdźi ulecznas,
cFc
Duchuprzyjdź'
napełnrj
nas,
CFC
KochamyCię (x3)'Panienasz,
CGFdC
ja czekamto Twój czas,
Panieprzyjdź.
leal przyjdźi ulecz mnie,
Duchuprzyjdź,
napełnij
mnie,
Ja kochamCię (x3)'Paniemój.
229.
Jużterazwe mniekwitnąTwe ogrody'
DGA
jest.
luŻ terazwe mnieTwe Królestwo
GeA(D)
230.
JezusChrystusmoim Panemjest,Alleluja,
eGDe
On kochamnie,On kochamnie,Alleluja,
aeDe
231.
on szedłgdzie idęja, stałtam,gdziestojęja'
C'FCa
ja,
to
co
rozumie
Czuł
cz.lję
mnie,
c'G
Moje słabości
zna,człowiekiem
byłjak ja,
Pokusymusiałznieść,lecz
czystyjest.
jest
ref Bóg
wśródnas,tak bliskonas,
aGaGF
Bóg jest wśródnas,Emmanuel.
aGaG
Wzgard'zonypizez tenświat'przesądówpoznałsmak,
Cierpiałniewinnie,leczkochawciąż,
Płakałnad życiemmym, zapłacił
za mój grzech
Za mnie dałĄcie, bym życiemiał.
.
232.
Poślijnas,.byogłuzaćTwoje Kró|estwo,
CGaFC
Aby głosić,
uzdrawiaó,poślij
nas,
CGaFDG
obdarz nas,swojąmocąi swojąwładzą
CGaFC
By anyciężaćzłoiuzdrawiaćświat.
GC
Nic nie bierzciez sobąw drogę,
CGaFC
BowIemBóg swój ch|ebwam da'
CGaFDG
A na dom do któregowejdziecie,
CGaFC
Pokój swój niechześ|e
Bóg.
GC
233.
Tyśucieczkąi mocąmą Bożezbawienia
mego, eADh
KsięciemPokoju,Panemwszystkiego'
eAD
TwojeKró|estwona wiekitrwa,
eADG
Alleluja(x3),chwałaCi.
hArGD
jest?31,,,
życieme.
Jezus,moimzbawieniem
".",'
23s.
FBCBFBdC
cdGc
Twa, topi mego sercaża7,
Paniemój wrażliwośó
eFGCG
swądajeszmi,
Paniemój, miłośó
gładzi
grzech,
CdGC
Twoja
pragnę
miłośó
Cię,
Paniemój, tak
eFGC'FGC'FGC
swądajeszmi (x3).
Paniemój, miłość
236.
FCBFBFC
Świętyjest,Bóg naszPan, Jegolmię chwalićchcę,
BCcDgC
Potęxy, wieczny Boże nasz,jedynie godny chwał.
F
(WielbięCię).
237.
eeDe
Pan jestpasterzemmoim,
Niczego mi nie braknie,na zielonychniwachpasiemnie, eaDe
enDe
Nad spokojnewody mnieprowadż,
et
I duszęmą pokrzepia,
CDCDe
swojej,
sprawiedliwości
I wiedzie mnie ścieżkami
GDae
Choćbymnawet szedłciemnądoliną
GDae
Złasię nie ulęknę,bośTy ze mną
GDAeGDAe
Laska Twoja i kij Twój mniepocieszają
4e...
La laj la la la la la laj...
238.
wezwałemtwe imię, tyśmój' cdcd
Cię,
Nie lękaj się bo wykupiłem
Cię, Ja Pan pŻygarnęcię znów, cdcdc
ChoÓby ojcieci matkaopuścili
C
Sfuchajmnie,
eFd
Góry mogąustąlić, pagórki się zachwiać,wzgórza utonąó,
c
mą
Ale miłośó
eFd
Ńe odstąpiod ciebie,moje przymierzesię nie zachwieje,
c
Słuchajmnie.
23g.
ea
jest
mego
życią
zródłem
Mój Bóg
(x2)
CDe
mnie'
Swą łaskąobdarzamnie wciąż,obdarza
I wedtugbogactwachwĄ swej, obdarzamoje życiecodziennie'GDaGH
Gr
Daje mi aniołów,co strzegąwciążmnie,
CDe
tr,tó1latwe o mnie troszczy się,tak troszczy się,
CDe
Mój Jahwe o mnie troszczY siQ.
..
eeEe
Swiętego(x2)'
lecz
mocąDucha
naszą
Nie siłąnie mocą
eaffe
Ruah (x3).
244.
heAD
Tyśjest schronienienrmym' napełniaszserceme'
GeFis
Wolnościąwvych pieśni,kiedy strachogarnieduszęmą
heA
BędęufaÓ Ci, będęufaó Ci'
DeFis
Słabyniechajwyzna:mocąi siłąmą Bóg!
2Ą|.
GaDG
ojcze, Tyśnajcenniejszyw życiuskarb,
GaDG
Radośóma i nadziejaduszymej'
(x3)'
eaPGrea,DG
Tyśmój skarb.
Koch.amCiebie
Jezu, Tyśnajwspanialszejłaskidar
242. .
l.ojcze, wołamCiebie ojcze, bo jestemdzieckiemTwym, AIlEADEfis
Chcę wciąż,przy boku Twoim byó, Tyśmoim ojcem, DfisEA
AfiscishEA
Ojcze, Ojcze latem dzieckiemTwym,
fiscishEA
Tyś
Ojcan
mym.
Święty
ojcze,
Qcze,
Tobiepieśń,
2.ojcze,kochamCiebie,Ojcze,śpiewam
Bo Ty, tak bardzo kochasz mnie, Tyśmoim ojcem.
3.opze, chcę Ci słuryć,ojcze, szukamtwarzy Twej'
Chcę wciąż,przy boku Twoim być, Tyśmoim ojcem.
f43.
DA
Chwalcie Pana wszystkienarody (x2),
GDA,DAI)
WysławiajcieGo wszystkieludy (x2)'
Albowiem łaskaJegojest nad nami (x2),
(x2)
A wiernośóJego trwa na wieki
244.
GChaD
Kocham CiebiePaniemój (x4),
swemu,
GCaD
Z ciemnościwyprowadzaszmnie, ku światłu
GCaD
mnie, swąmocą
Z niewoli wybawiłeś
CDHe
Wciążze mnąjestś,Ty o mnie ffoszczysz się,
głębi
że
CarDG
Z
serca cbcę dnśwymać,
Kochamy
Ciebie,,^"r" t1i'.
"
Wejdzmy do lego bram z dziękc4mieniem,u Jego troru oddajmycześć
pieśń,
Wejdźny do Jego bram z uwielbieniem,radomą Bogu śpiewajmy
Rozraduj się w Nim, Twym Stworzycielu,
aGa
Rozraduj się w Nim, Światłościt'wej'
Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim, wywyższaćgo chciej.
247.
jak nasz Pan?
Któż jest tak potężny
GCG
Któż w zwycięstwiewiedzienas?
CD
Któż miłością
swąobdarzaświat?
GCG
Któż nam dajetyle łask?
CD
Rl.To Pan nasz Bóg' potężnyKró| w niebiosach,
CDGCG
To Pan naszBóg, na ziemiędo naszszedł,
CDGCD
To Pan naszBóg, zamieszkatw naszychsercach, CDGCG
I miłością
swązamieniasmutekw śmiech
eCD
Jego sercezawsze czułejest, on usĘszy kazdy szept,
on przygamiawszystkiedzieci swe,i za rękęwiedzieje'
Rll.To Pan naszBóg' w miłości
nieskończonej,
To Pan nasz Bóg' ptzychodzi do nas dziś,
To Pan naszBóg, więc oddajJemuĄcie,
A zobaczysz jak przemieni sercetwe,
R3.To Pan naszBóg' niechchwĄ pieśńpopĘnie'
To Pan nasz Bóg , wylłtyŻszaj
sercemGo'
To Pan nasz Bóg' uwielbiajJegoImię,
Jemuskładajdziśchwałę,cześć
i hołd.
248.
Będęśpiewał
Tobie,mocy moja,
DeAGD
Ty Paniejesteśmą nadzieją
GAD
Tobie ufam i baćsiQnie bQdQ,on.
hDAD
Niech Twa ż}rvawodapĘnie przezduszęmą
DGDAD
Niechaj Duch Twój Święty samkierujemną
DGDAD
w kazdejs1'tuacji,
która trapimnie,
DGDAD
Troski i kłopotyu twych stóp złozyćchcę.
hGAD
Jezu (x3),Ojcze (x3)
DG,DA,hGAD
Swięty'Duchu' SwięĘ.
Ptzyjdźo Duchu ŚwięĘ, kierujżyciemmym'
Niech w ramionachTwej miłości
skryjęsię,
Usuń strach,zwątpienia,zabierz dumęmą
pragnęiśćdrogąTwą'
B|isko Twej miłości
zycie
oddaj
Panuniech on samwypełnije,
Niech w ramionachswejmiłości
skryjecię,
Gdy Mu oddaszżycie,on ci wo|ność
da,
Będzieszżył,panowałwieczniejuż razemz Nim
250.
jak górski wiatr,
Pokój jak rzeka'miłość
CGFC
Gdy moc TwegoDucha,ogamiacaĘ świat,
FCdCG
jak strumieńkoi duszęmą
Radość
CGFCG
PrzyjdźDuchu ŚwięĘ, ogniemswoim zstąp.(x2)
aEaFCGC
fSt.
Gdy stoiszprzedPanemucisz się,bo Świętyjest wśródnas, DfisheA
Przed Panem kolana skłoń, zbojażniąi ze czcią
DfisheA
jest, GADGAD
Nie znajdzieszgrzechuw Nim, gdyżBóg nasz święty
Gdy stoiszprzedPanemucisz się,bo Święty jest wśródnas. GAfisheAD
Gdy trwamw uwielbieniuwtedyPan,jaśnieje
w życiumym,
Zapalaw nim święĘżar,wypełniapięknemswym.
Przejmujelękiemmnie,widok światłości
Twej,
Gdy trwamw uwielbieniuwtedyPan,jaśnieje
w zyciu mym'
jego
przed
Stoimy
Panem
moc' wypełniamiejsceto,
on przyszedłoczyszczai,leczyónas,udzielaółaskiswej'
Wszystkomożliwejest,jeś|iwierzymyMu,
StoimyprzedPanemjego moc,wypełniamiejsceto.
) ą.,
GDGCGD
Gdy Syn Bozy' odkupiciel, przelałKrew, bezcennydar. GDGCGDG
Czy ktośmoŹeto ztozlmieć,co w JezusieBóg nam dał? DGDG
Nie zapomnijtej miłości,
która wieczniebędzietrwać. GCGDG
Na Golgocie wzgórzu|lańby,trysłoŹródłożyciawód,
pojednaniei omywagrzechubrud.
Niesie miłośó,
Łaski tej potężne
rzeki, z Chrystusowychpłynąran,
Pokój, Bożąsprawiedliwość,
wszystkimchcedaćChrystusPan'
153.
ZłoĘłemw Panu całąnadzieję (x2),
GCG
on schylił się nade mną i wysłuchałwołaniamego,
aCaCD
Wydobyłmnie z dołllzagłady
, wydobyłmnie z kałuirybłota,CDG
A stopyme postawiłna ska|ei umocniłmojekoki.
eGeDG
254.
'',
przyjdź
Duchu Święty
dotknijmnie Paniemój,
GCDG
'', rozlejesię w sercumym'
Niech Twa miłośó
GCDG
UsĘsz mój głos,PaniewzywamCię,
cDG
Pragnędoświadczyó
obecności
Twej'
CDG
Chcę byśdotknąłterazmnie,Duchu Święty przyjdź
CDeaDG
Miłośćwielkąjak ocean, ojciec Bóg okazałnam,
f55.
DGADCA
jeśli
ją
nie
będziemyJezwsaczcić,
dziś
nie Ę,
Jeślinie
DGAh
Jeślidziśnasznie zabrzmiśpiew,
eAD
To kamieniewzniosąswój krzyk
GADGAD
Cię, Paniei Bożemój,
1. Błogosławię
odbierz Królewską cześó,bośTy godzienby sławióCię' FishGA
mój dzień,
2. okazujesz swąmoc' błogosławisz
Przyjmij dziękcrynnąpieśĄBośTy godzienby sławićCię.
WeidŹdo Panskichbram' z sercempełnymwdzięczności, FgCF
FgFC
chwał,
Pruyjdżdo Panaz pieśnią
FgCF
BlogosławMu i dziękujwciąz.
FdFCF
radujsię,on zbawienianasząskałą.
Głośno
Pan naszdobryjest,Jegołaskatrwaćbędziena wieki' BCFBCF
BCFBCF
Pan naszdobryjest, Jegołaskana wieki trwa.
257.
jest,jak zyó bez miłości
Twej? DAGA"
dla
mnie
wszystkim
Jezu,Tyś
cud. DAGA"
Jezu' otwórz me oczy, bym qrzeć mógł,Twej miłości
GADGAh
i napełnijnas,mocąBożąco dnia,
Przyjdż,
GAlish
TyśPokoju Księciem,Lekarzemdusz,
GA
gaśnie.
nie
Światłem'co w ciemności
Jesteś
258.
GCDGCDH
ref. Allelują Alleluja'
CDGeaDG
mej.
W Bogu nadziejemam,on pełniąradości
GcG
dziś,
śpiewajmy
1. PrzyjdŹmyradośnie
CaD
Skale naszegozbawienia,
GcG
Z wdzięcznymsercem' za wszystko dziękującMu,
CD
Wykzykujmy radosnąpieśń.
2' Gdyżwielkim Bogiemjest naszPan,i Królem wszelkiegostworzenia,
Góry i morzaw Jegorękusą on cudownieuczyniłświat.
3. Pójdźmyi przedNim pokłońmysię,uklęknijmyprzedJegotronem'
on Bogiem naszym,on zbawiłnas,on broni nasrękąswą'
259.
CGa
Twoja Krew oczyszczamnie,
FG
Nowe Ącie znajdujęw Twojej Krwi,
Twoja Krew prze|anajest,by wykupió z grzechumnie, F.GCea
aFfCGa
niżśnieg,
obmywa tak, abymbielszybyłniz śnieg,
dFGc
Mój Jezu zmazujeszwiny me.
f60.
Spocznijna nasDuchu Pana'Duchumądrości
i rozumu, DfisGDfisG
Duchupoznaniai bojaźni
i mocy. DfisGDeAD
""i?il""n".iłości
Allelu o alle allelu,allelu alleluja (x2)
dCgd dCdC
Ześ|ijdeszcz,o Panieześ|ijdeszcz,
Niech Twój ŚwięĘ Duch oczyszcza nas,
PrzygoĘ nas,dziśweselaTwegoczas,
Przyodziejsługiw ImięTwoje.
Umocnij nas' lamentzmień w radosnąpieśń,
Niech kajdanyopadnąz naszychzimnychserc'
TyśBożrySyn,do zwycięstwawiedziesznas,
Twoje Słowojest światłem
naszejdrogi'
WyslawiajmyGo. bo w Jezusienaszamoc.
Niech IzraeloddaJemuchwałę,
Mesjasz'Król, on ukoi wszelki ból'
Bóg Jakuba,Święty Bóg'
262'
MiłościTwojej Panienaszi łaskiTwej nie pojmienikt,
Ce
Prz1jdźotvtórzoczy naszedziś,i oświeć
wszystkichnas, eFf
Twoja prawdaniezmiennąna wieki, utwierdźw wierzenas. CeadC
Ty Panietak miłujeszświat,
żeswegoSynadałeś
by,
grzech
Za|udzki
nakłzyżuzmarł'i dałnam poznaćCię,
Twojąprawdęniezmiennąna wieki, i wielkąmiłość
Twą
Ty jesteśBogiemmym,Ty jesteś
radościąmą ADADAfis
Uwielbiam Cię Panie
EDE
Połóżmniejak pieczęóna Twyn sercu,
ADA
Jak pieczęóna twoim ramieniu,
ADA
jest miłość'
potężna
Bo jak śmierĆ
cG
AzazdrośÓjej nieprzejednana,
DEDE
Nie lękamsię,bo Ty mnie wybawiłeś,
po imieniu,jam Twój,
Wezwałeś
Gdzie pójdę tam Ty będzieszza mną
Bo Ty jesteś
Jahwe'mój Bóg.
Rozważmy,oceńmyswe drogi'powróćmydo Boga Jahwe,
Wraz z dłońmiwznieśmy
i serca
Do Boga naszegow niebiosach.
264.
ofiaruję Tobie,Panie mój, całeżycieme,
CeaCR
CĄ jestemTwój' ażna wiekl,
CdG
oto moje serceprzecieżwiesz,
Cea
Tyśmiłością
mą jedynąjest.
CFGC
265.
Chcę wywyższaóImię Twe,
GCDC
Chcę zaśpiewać
Tobie chwałę,
Panie dziśraduję się,
Bo przyszedłeś,
by mnie zbawić,
rcr. Z niebazstryi.łeś
i chceszprowadziÓmnie,
bcncc
Na Krzyzu zmarłeś,
by mój, zapłacićdfug,
GCDCG
Z grobuwstałeś
i dziśniebaKrólem jesteś
Ty,
GCDhe
Chcę wywyższaćImię Twe'
CDG
266.
ChwalęCiebie Panie' i wywyższam,
Afis
Wznoszęw górę swojeręce,uwielbiającmiłośó
Twą
hE
Bo wielkiśTy' wielkie cudaczynisz dziś'
Afis
""r.
Nie dorównaTobie nikt'
h
Nie dorównaTobie nikt'
E
267.
o tak, tak,tak Panie mówię tak, Twemu Słowu,
gC...
o tak,tak, tak Panie mówię tak, Twojej woli'
o tak, tak,tak Paniemówię tak, Twym natchnieniom,
o tak' tak, tak Panie mówię tak, Twemuprawu'
Jesteś
mym Pasterzem,uczysz mniejak n:;;ĄżyÓ,
cgcg
Twoje napomnienia,
cg
Chroniąmnie' strzegąmnie, dajążyciemi.
BCD
Alleluja,Alleluja. (x2).
gC...
268.
ChrystusPan, BoĄ Syn, Zbawca nasz,zgodzitsię,
EAEfishE
Wziąć mój grzech,za mnieumrzeóchciał,
AD
kircbym znał,mój ogrom win i wiedziat że,
DAhA
Krew Jegozbawia,ocryszczai leczy.
DEAE
r.r. Wywyższonybądź,JezuBarankumój'
DAEfis
Tyśjedyny odkupiciel, Tyśmój Król,
hA
WywyŹszonybądź,BoĄ Baranku,
DAEfis
Przed Twym tronemdziśnajwyższyskładamhołd'hEDA
Niechz radości
tańczyserce,"?!",&,'
hFis
efisGAFish
GAhAh
GAhAEFiS
r. Panie dzięki Ci zaTwój kosztownydar'
Dałeś
życieswe,zmarłeś
za nas,dzieki Ci.
ZwycięĄ|eś
na Golgocie.
śmierć
Przebaczyłeś
nam catkowicie'.dzĘbCi'
t, JakżekochamCię, bardzokochamCię,
Lecz nie pojmęnigdy czemukochaszmnie,
Dajeszradośó
mi, Tyśpokojemmym,
Ale najcenniejsze
dla mniePaniejest,
To' żekochaszmnie.
z. W Twoich ranachmamuzdrowrenre,
Dając miłość
swą mój zabrałeś
strach,dzieki Ci'
Krwi Twej cennydar,zmywa winy me,
Przebaczyłeś
mi całkowicie,dzięki Ci.
A
ehA,DA
A
ehA,DA
EAfis
fisAfisHE
hfis
AfisH
EA
TyśwspaniaĘPan, wspaniĄ Król' mój Bóg.
Jakżeinaczejznieśóradość
tak wielkąo Paniemój,
W swoim zwycięstwiewo'*i;o:.", dar dałeś
mi'
..r. Jahweja wiem,jesteś
tu,
GCGD
Przy mym boku dzień po dniu,
CaGD
ochraniaszmnie od zła,
Ch
I prowadziszmnie drogąodwieczną.
CaG
r. Ty przenikaszmnie Paniei znasz,
GCD
Czy siedzęczy stojęzawsze wlesz,
eah
Twoja dłońjest nademną odsuwaśmiercicień,
heah
Chroni mnie przed złem'
aD
przed
u. Gdzie
Twojąmiłością
uciecmam.
GdybymwstąpiIdo niebabędziesztam,
jutrzenkiczy na krańcumórz,
Czy na skrzydłach
Tam bym zna|azłCię.
s. To Ty samutworzyłeś
mnie,
Moje sercei myśliwszystkieznasz,
Zanim słońceujrzałem,Ty utkałeś
mnie' w łoniematki m e j .
ł. Jak wspaniałesą dziełaTwoich rąk,
Jak głębokiesą Panie myśliTwe,
Gdybym wszystkiepo|icryt'a więcejich niż gwiazd,
Znów bvm znalazłCie'
272.
DAGA
Miłosierdziepada i pada i paoa^
jak
wiosenny
deszcz.
pada
śr'vieiy
Miłosierdziepada i pada dziśna mnie teŹ.
Hej, ho dostałemTwąłaskę. hej, lro miłosierdziadar,
rcl
Hej, ho będętańczYćna u'tiekiiuŻ,
DGD
Tyśjak skała,Tyśjak wzgórze, Panie nasz' BoŻe nasz,
jest
Stwórcą wszystkich nas,
Tyśjak wiatr w swej naturze,Tyś
prosto wiedzie nas,
która
rozświetlasz
drogę,
Światłem swym
Tam, gdzie źródłoTwej miłości,gdzie radośniepłynieczas.
Łamderej'łamdaoo,
ref.
Łarnderej,łamdaoo.(x2)
274.
AfisAfis
ojcze dĄ mi Ducha, ojcze daj mi Ducha,
hDAEFis
By m z w dzi ęcznościąprzyj Ą kaŻde upokorzenie,
hDA
przychodzą
do
mnie.
przeciwności,
które
I
2 t5.
ref.
oto ja poślijmnie, dotknij ogniem moich warg,
Powiedz Panie, czego chcesz,
A moją rozkoszą będzie byÓ posłuszn1m.
r.Daj mi Twego Ducha, abym mógł staó się chlebem'
Abym stałsię winem, abym gasiłTwe pragnienie.
z'Nie chcę Ci już mówiÓ o moich potrzebach,
Panie Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienie.
276.
Duchu Święty tchnienie Zycia,
Duchu Święty tchnienie ognia,
Duchu Święry Pocieszycielu.dziśna nas stąp.
277'
Jezusnasz Pan (x4)
Zmartwychwstał
oniyje, onĄje I
JezusnaszPan.
Zmańwychwstał
278.
Dotknij Paniemoich oczu, abymprzejrzał',
DGADGA
DGA
GhGA
fishGA
fishGA
fis,E
GD,DG
DG
CDG
EHcis
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił, uwielbieniem, EHcisAH
EHcis
Dotknij Panie mego serca, i oczyśÓje,
,.:
^
AfisH
Jwlęty Uucn ozls ogarnIamnIe.
Nlecn |\Ąo.|
279.
aGea
rer'. Alleluja.Alleluja.Amen.Amen Alleluja
t'Pokłońnly
sięprzedNint. on naszynrPanemjest(x2) Gea
PokIońmysięprzcd Nint- on naszynlPaneIn.
Amen amenalleluja
z.Radujmysię bracia - on naszymPanemjest
Radujmysię siostry- on naszymPanemjest
Radujmy się wszyscy- on naszym Panem'
Amen amenalleluja
s.Posyłanam Ducha - on naszymPanemjest(x2)
Posyłanam.Ducła - on nas4m Panem,
Amen amen,alleluja
n.Chrystusdo naspowróci - on naszymPanemjest (x2)
on do naspowróci - on naszymPanem,
Amen amen,alleluja.
280.
ecD
r€f'
Wykzykujcie na cześóPanawszystkieZiemie'
wysławiajcie
eCD
Wśródokrzyków i radości
Go!
jest
Bogiem,
nas,
CH7,CIfl7
l. Wiedzcie,żePan
on samstworzył
Jegowłasnością'
cH7,cH7
Jesteśmy
Jego ludem,jesteśmy
z.W Jegobramywstępujciez dziękczynieniem,
Wśródhymnów w jego przedsionki
Błogosławcie
JegoImię,Chwalcie Panadziś.
Jegona wieki,
s.Albowiem dobryjest Pan,łaskawośó
jest
Pan,Jegowielkośóprzez poko|enia.
Albowiem dobry
281.
Duchu Święty do nasprzyjdź,
GaG
Dotknij w sercachnaszychran,
swą
Uzdrów je mitością
w
nasze
wlej. (x2)
Pokój serca
Królu życiado nasprzyjdź'
w nas'
Niech Twój Krzyżjaśnieje
Łaskąswojąulecz nas,
ogień niechzapłoniedziś.(x2)
przyjdż.
ojcze Stwórcoświata
Niech Twój obrazżyjew nas
Ducha nam,
Przyjdźl' ześI1j
Niech umocniĄcie w nas. (x2)
t.My'którzywszy..t. ri""y-]%2ibiemamyza darmo, hAhGDGA
DAhEDA
takirozrzutny'
i jesteś
Dajesznamsiebiew całości,
DAeD
Każdy wschód słońcaCiebie zapowiada,
przespać
poranka.
GADA
Nie pozwól nam
co dzień dajesz nam siebie,
z.Mało,że do nas przyszedłeś,
z nami w Ęm chlebie, który bierzemy do ręki.
Zostałeś
nam siebie za darmo' Twoja hojnośózdumiewa,
r.Dałeś
Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiekjuż nie umiera.
ł.TyjesteśpełniąĘcia, dij nam Twojego chlebą
Daj nam oddychaćwiecznościąTwój oddech ożywia i wspiera.
już kiedyś'
s.Przyjdź,Panie,przy1dźnareszcie'jak przyszedłeś
A co dzień nowy wschód słońca,niech Ciebie nam zapowiada.
r€ f .
eDCD
Cieszcie się weselciesię,
eDe(G)
Śpiewajcie i grajcieMu. (x2)
GDCG
lZagrajcie Panu nowąpieśń
GD
Albowiem cudawam uczynił,
GDCG
on zbawiłnas,objawiłsię,
De
On wiernyjest dla lzraela.
z.Rozradujcałaziemio się,
ŚpiewajcieMu przy wtórze cyĘ,
Prry dźwiękuharfuwese|ciesię,
Wobec Boga, on jest naszymKrólem.
łZak|aszczcierzeki w dłonieswe'
Niechaj góry wołająradośnie,
PrzychodziPan,by sądzićnas,
on okażeswojąsprawiedliwość.
284.
e
Niechaj zstąli Duch Twój i odnowiziemię,
C
Zyciodajnysptyniedeszczna spragnioneserca.
obmyj mnie i uświęómnie,uwielbienianiechpopĘniepieśńaHe
CG
ChwałaJezusowi,który za mnie życiedał'
CG
mnie,
Chwała,Temu który pierwszyumiłował
jest
Che
Jezus,tylko JezusPanem
ref.
nu,"u *.odliinljTwej obronie,
o Pani ufność
Chroń nas,cfuoń nas,Królowo Pokoju.
DGDGDGA
HDGDGDAD
286.
SwięteImięJezus,SwięteImięJezus,
Jest na ustachmych i w sercumym,
W mocy Duchauwie|biamCię'
r.f.
Nie ma w żadnymzbawienia,
Gdyżnie danonam ludziom' innegoimienią
W którym zbawieniejest.
287
r.f.
Duchu Święty, Duchu Święty
przyjdż'
Ń
i rozpal nasi ulecz nas,miłość
namdaj.
z.o prryjdż',napełnijnas,rozradujnas,miłośó
namdaj.
ło przyjdźl
i utul nas,rozkochajłras,
miłość
nam daj.
ref.
ZmartwychwstĄ Pan Królestwo objąłdziś'
WszechmogącyWódz okazałswojąmoc'
Zakwitt Iśrzyżi karmi, chroni mnie,
JezusPan rozdajeżycieswe.
t.MilczącyBaranek,Baranekzabity,
Wybawiłdziśnas' z niewoli tegoświata,
Hanbą okryłśmierć'nasza Pascha'
on wywiódłnasdziś,ze śmiercido życia.
z.WAblu zabity,w lzaaku zwiryany,
Wzgardzony w Jakubie,w Józefie sprzedany,
Ztodzony z Maryi, pięknej owieczki,
Złożonyw ofierze,powstajedziśz mańwych.
r'Zstępuje
z nieba,do naszegocierpienia.
By wyprowadzićnas,z ciemności
do światła,
Wzięty ze stada,zawieszonyna drzewie,
Naznacza nas Duchem i własnąKrwią.
f89.
przybądŹ,
Duchu Swiętydo nas
ogamij nas swąmocą
Przytul nas do sercaswego,
Dotknij swąmiłością
' byśmyźrylidla Ciebie.
Daj nam doświadczyć
Twojej mocy'
Daj nam rozkochaćsię w Tobie.
Niech Twa milość
osamianas.
GCD
Ge
CD
eD
GDC
D(G)
eCaH
GDC
GDC
aD
aD
eDeD
CDCD
eDeI)
CDCD
DAh
GD
eDA
GDAD
hAh
hAh
AGA
Uwielbiam I-ię t*oj" runi"]90.
WywyższamCię i dajęCi hołd,
W przedsionkuchwĄ Twej staję'
Z radością
śpiewam
Ci pieśń.
ref. o PanieJezu, chcęwyznaó,że
Ja kochamCiebie,Ty zmieniaszmnie.
Chcę Ci dziękowaćdziśze wszystkichsił,
Dajeszmi siebie,bym na wieki zył.
291.
Pan mnie strzeże,Pan mnie strzeże.
Czuwa nademnąBóg, on jest moim cieniem.
r.f.
Czuwa nademnąBóg (x3)' mój Bóg.
292.
WietrzeDuchawiej' chwałąokryj nas,
rozpalw nas.
Mocą swojąnasnapełnij,miłość
293.
re}. Alleluja' alleluja,allelujaPanuchwał(x2)'
Jezu,Tyśmiłością
duszymej,
Ty obmywaszwiny me,
Choć upadam'grzeszęwcię,
ADE
ADE
fisD
hE
ADE
ADE
ADE
hE
*'"""." ,".l.no.
Twemiłosierdzi"
GCGCFC
aeF
dGc
aeF
dG
Uwielbiać mego Pana chcę,
WyśpiewaćJemu nową pieśń,
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej,
Tylko Jemu służyćchcę.
r.r.
Alleluja, uwielbiaj duszo ma,
Wyvvyżnzaj Pana' w1tvyższaj Go,
Alleluja, uwielbiaj duszo ma,
on godzien wsze|kiej chwaĘ jest.
EAH
cisAH
cisAfiscis
AcisGis
AEfiscis
AcisAH
AEfiscis
AHE
EA
cisH
EAcisH
eG
aH7
Ca
Kocham Cię, Panie kocham Cię,
jest.
jedynie
FG
Bogiem moim, Panem moim
Tyś
FG,Ca
mnie swą Krwią
ref'
ZmieniłeśĘcie me, obmyłeś
dzieckiem swym, Fd'G
Dałeśmi pokój swój' nazvtałeś
FG'Ca
Uwielbiam Panie Cię, wysławiamImię Twe,
Wznoszę swe fęce wzwyż, Tyśgodzien chwaĘ jest. Fd'GC
296.
o Panie nasz, chwalimy Cię,
Przedziwne Twe Imię, wielka Twoja moc.
Władco naszych serc, wielbimy Cię,
W potędze swego Ducha' działajw nas.
r€ f .
Jakżenie uwielbić Ciebie'
Gdy aniołów sĘchać pieśń,
Niech niebo z ziemią chwalą Cię,
Na wieki, Amen.
297.
Do Ciebie Panie' woładusza moja.
Tęskni ciałome,
Gdy nie ma Cię' moje serce ogamia lęk,
PrzyjdŹdotknij mnie. rozradujmnie.
ref.
Jezu, pragnę blisko Ciebie być'
Jęzu w Twych ramionach się skryć'
Słodycz Twą poznawać co dnią
Przy sercu Twym trwać.
298.
r€ f .
Mój Pan dobry jest, Wybawcą moim jest'
Pokonał mój grzech,odnowiłżycie me.
Dziśjestem wolny dla Niego,
By głosiÓ kólestwo chwaĘ,
Dziśjestem wolny dla Niego,
By głosió' żejest tutaj z nami.
f99.
jest,
Jezus Królem naszym
Jezus nasz umiłowany'(x2)
Daj wielki pokój nam, przy1dż'i zamieszkaj z naml (X2)
300.
ZaśpiewaÓchcę miłościpieśń'memu Zbawcy, Jezusowi,
Za dziełaTwe wychwalam Cię,
Kochany Zbawco, drogi Jezu,
ref.
Raduję się, bo nazwałeśmnie swym,
Tylko z Tobą pragnę być,
W twych ramionach się skryć'
W twych ramionach się sĘć'
Więc przy'lulmnie i uĘj mnie.
W Twych ramionach dziś.
hAh,hAD
AE,cish
hAh,hAD
AEcisFis
AE
AE
AE
DEFis
CGCG
G
CGCG
CG
eCGD
eCGD
eCGD
eCG
fisD
Efis
AE
hAE
AE
hAE
DAhGA
DAhGA
GDeCeD
GDe
CeD
aeDG
aeD
Ghc
Ghc
CehC
CG
ifi.ogu.iu .oi"'
r.Jezus,Jezus,niechjasnośó
Jezus,Jezusw blaskuTwoimpragnębyó.
jest'
Bo Imię Twe, tak wspaniałe
jest,wylvyższamCię,
Tak potężne
Bo lmię Twe, pełneblaskujest,
Wciążuwalńa mnie,w Nim zbawieniejest.
z.olśniewaszmnie,przenikaszmnie,
Duch Twój wcię odnawiamnie,
Przed obliczem Twym, pragnęstanąódziś,
Z bojaźńąwielbićCię.
302.
Alleluja, Alleluja (x2)
Ja kochamCiebie,Ty kochaszmnie,
w niebiei o mnietroszczyszsię'
Tyjesteś
pokój swój'
radość'
Dałeś
mi życie,dałeś
Dlategotylko Ciebie chcęwielbió Bożemój,
ref. Alleluja, Alleluja' śpiewaj
ze wszystkichsił,
Alleluja' Alleluja' przedPanemzatńcz dziś,
Alleluja' Alleluja' wmieśdo góry ręceswe,
Alleluja' Alleluja' Jezuskochacię.
J03.
Czy ty o tym wiesz, czy ńesz o Ęm, Że
Ktośbardzokochacię,
Czeka na twój znak wypatrujewciąż'
Nasz Ojciec w niebie
304.
jedynemu'
Jezusowi'chwałai cześć,
ief.
Bogu
Jezusowi,
Panu Wszechmocnemu,
Chwałai cześó,
na wieki.
ziemi krąg,
t. on uczyniłniebiosa,rozpostarł
Króluje nadnami'
Wznieśmywięc ręceswe,przyjdŹmyprzedJegotron,
Śpiewającze wszystkichsił(x2).
:. on jest Królem chwĄ, światpodnóżkiemjego stóp,
Odzianyw majestat,
w pokorze,
PrzedNim uniżmysię,podejdźmy
By ztoŻyćlemll hołd(x2).
rćf.
AhDE
AhDE
Ah
DE
Ah
DE
DhAh
GA
DhAh
GAD
GeaD
GeaDGe
aD
HeaCD
He
aCe
FD
. J05.
Jak oŻywczy deszcz Duchu SwięĘ przyjdŹ'
Dotknij naszych selc, rozpal ogniaizar,
Dziśprzenikaj nas, tchnieniem mocy swej.
ref'
d{;j.nadziejł setc
Bądźnam światłem
Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze
Chwalcie Króla świata,bo on Bogiem jest.
l. Chwal duszo moja Pana, mego Króla,
Chcę chwalić'Pana, jak długobędę 'ył'
Chcę śpiewaómemu Bogu, póki będę istniał'
Chcę Go wysławiaó, śpiewać: Alleluja!
z.Szczęśliwyten, któremu Pan jest pomocą
Kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym'
W Bogu, który stworzyłniebo i ziemię'
Wszystko co Ąje śpiewa'śpiewa: Alleluja!
.l.Pan Bóg kóluje. wesel się ziemio.
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia'
on dałci życie, on dałci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiajGo : Allelujal
307.
r.Idziemy do Ciebie Jezu, obdarz nas Sob6
Nakarm Ciałem i Krwią chcemy ŻyćTobą
Idziemy do Ciebie Panie' by wyznać światu,
Że mieszkasz w sercach naszych,
I działasztak, jak chcesz.
Twój dar z Siebie daje nam życie,
rcf.
Sprawia, że z mocą głosimy Twe Imię,
Twój dar z Siebie, zapewnia nam wiecznośÓ,
Będziemy na wieki przy Tobie.
z.Przemień nas w siebie Jezu, naucz jak kochać,
Słowa w czyny zamieniać, Ącie oddać,
Niechaj Twa Krew i Ciało' uzdrowi rany,
Da nam prawdziwy pokój, którego nie zna świat'
308.
Niech nas ogamie, łaskaPanie Twa,
Duch Twój Święty, niech dotknie nas.
r€ f .
GCeD
GCeD
ahCh
ahCh
e
DhCe
e
DhCe
e
DhCe
DhGA
fishGA
DhGA
fish
GA
GAfish
GAfish
GAfish
GAGD
DAheGA
GD,GeA
o wychwalajcie
co *r"y.tn"3llroay,
ADE
I wysławiajcieGo wszystkie ludy,
Jego łaskawość
nad nami potęŹna,
A Jego wiemośćtrwa na wieki.
O alleluja, alleluja.
310.
l. Sławię Cię, sławięcię, zawsze chcę przy Tobie być,
C7*h7c9G
Dziękować Ci pragnę,to właśnie
Ty kochasz mnie.
c7*h7ccD
rcf.
Wyrwałeśmnie ze śmierci,odmieniłeś
me,
GDaG
Ęcie
Zmazałeśmo1e wtny, przebaczyłeśmi mój grzech. GDaG
Wyrwałeśmnie ze śmierci,odmieniłeś
Ącie me,
już
od dzisiaj
na zawsze, będęśpiewał
Tobie pieśń,
z' Kocham Cię, kocham Cię' przyjmij dziśmiłośóm6
Raduję się w Tobie, to właśnieTy kochasz mnie.
J11.
tCo zrobisz gdy zobaczysz Jentsa?
GDC
Co zrobisz gdy nie będzie istnia] czas?
Co zrobiłeśze swoim życiem?
odpowiedŹ kiedyśbędziesz musiałdać
Co zrobiłeŚ ze swoim Ęciem?
Odpowiedzi przyj dzie czas.
GDe
(Co zrobiłeśz Panem Jezusem?)
z.Z|óŻje na Krzyżu z Jezusem.
Złóizje naKrzyżtuw Jego miłości.
Takiej miłościnie miał żadenczłowiek.
Tylko On, tylko On.
312.
SwięĘ.SwięĘ' Swięty.SwięĘ'SwiętyPan,
Święty, Święty, Święty, Święry Bóg i l(ról
otwieram serceme' podnoszęręceme,
Królu wejdŹi rozgośósię.
313.
Chcę do Ciebie podobnymbyó,
Chcę do Ciebie podobnymbyó,
Naczyniem.które byśuży.wać
mógł,
Chcę do Ciebie podobn1mbyć.
CeF
CeF
Ce
FG
FaBC
FaBC
eADd
gFBCF
314.
Ja jestemdarem,dla ciebiedarem,
Ja jestemdarem Najwyższego
Witam ciebie, szczęść
Boże.
jest,
pewne
Witaj mi bracie,to
Trafiłeś
dobrze'twojaobecnośÓ
radujemnie
Tyjesteś
darem...
Moim Panemjest Jezus,Jegowyznaję,Pan zyje tu'
wciążnas.DuchemŚwiętym.siłąSwą.
Pannape|nia
On jestdarem...
315.
Paniemój, Tyśdobryjest (x2)
Kalżdego
ranka,każdydzień,pokazujeszdrogi swe.
Twoja dobroćprzemieniame serce,
Twoja Krew przynosiwolnośó,
Twoja łaskaprowadzimnie dziśprzedBożyTron,
W Twej dobrocijest mojezbawienie.
W Twojej Krwi - odkupienie,
W Twojej łasceprzeb1'wamdziśprzed Tronem Twym
Przed TronemTwym.
316.
Paniemój, jestemtu,
Bo przedTobąchcęwylaćdziśserceme,
Wiem, żeTy widzisz moje łzy,
Znasz serceme,wiesz co w nim jest,
Ty odpowieszna pewrro,
A słowoTwe prawdąi życiemjest,
tu, blisko mnie,uwalniaszmnie od wrogów mych,
Jesteś
Więc bezpiecznymogębyó wyznaję,żze
ref. W mym sercujest miłość
dla Ciebie'
W mym sercujestpragnienieCiebie,
W mym sercujestwdzięczność
dla Ciebie,
W mym sercujest pieśńuwielbieniai czci'
Witaj Panie'dobrzeżejesteś,
na Ciebie
Witaj Zbawicielu,czekaliśmy
Dobrze, ie przyszedłeś,
dobrze,żrcptzyszedłeś.
eDGCD
DCDCD
GCD
eDC
GD
GCD
eDC
GD
e
DAhG
eaea
eaea
CDeCDe
318.
eC
ZmańwychwstałPan i i'yje dziś'
GD
jaśnieje
noc,
Blaskiem
eC
Nie umręnie, lecz będężrył,
GD
Bóg okazałswąmoc,
ae
Krzyż tojest bramaPana,
GD
Jeślichceszprzez niąwejdż',
aeGD
cześć!
Zb|iŻmysię do ołtarza'Bogu oddajmy
eDGaH
r.Dzięki składajmyMu' bo wielkajest Jegołaska,
eDGaH
Z grobupowstałdziśPan,a nocjest pełnablasku,
eDGaH
Chcę dziękowaćMu i chcęGo dziśbłogosławió,
eDGaH
Jezusmój Pan i Bóg, on przyszedł,aby naszbawić.
książętom'
zaufaó
z.Lepiej się uciec do Pana,niŻ
gdy mnie popchnięto,
podtrzymał,
Pan . mojamoc i pieśń,
Jużnie będęsię baó, cóż możezrobió mi śmierć,
chwałypieśń.
Nie' nie lękamsię i śpiewam
.r.OdrzuconyPan, stałsię kamieniemwęgielnym'
mnie,on jest zbawieniemmym,
Pan wysłuchał
Cudem stajesię noc,gdy w dzieńjestprzemieniona,
Tanczmydla Niego dziś,prawicaPańskawzniesiona!
319.
aEl a
Gdyby wiara twa byławie|kajak gorczycyziarno,
tr'7a
Te słowamówi ci Pan (x2)
da
do góry:
I z takąwiarą rzekłbyś
E7a
(x2)
przesuń
się!
Przesuńsię,
E1a
A góra posłusznieprzesuniesię (x3)
E1a
przesunie
(x3)
się
I w ImięJezusa
f.7a
I ktojest smutnYucieszYsie (x3)
E1a
A chromystaniena nosi swe(x3)
E7a
I kto łzyleje otrzeie (x3)
E7a
A choryodzyskazdrowieswe (x3)
aBl a
(x2)
Spty*a. spływa.spĘr,vaDuch Święty
E7a
Duch ŚwięĘ swąmocądotykamnie (x3)
E7a
od czubkagłowyoo stopvme (x3)
E7a
Duch ŚwięĘ swąmocadotvkacię (x3)
E7a
od czubkagłowypo stoDYtwe (x3).
320.
AEDE,ADAE
(x3),
życieswel
tchnij
Duchu
Dirchu Święty
lef.
327.
Panieprzepaszmnie,
gdzieja nie chcępójść'
I poprowadź
Panie,o Panieprzepaszmnie.
Czy mifujesz mnie więcej aniże|ici?
PanieTy wiesz,Ty wiesz,żeCię kocham, (x2)
Czy miłujeszmnie więcejaniżelici?
PanieTy wiesz,żeja miłujeCię'
,2f.
r€f.
aF
Ga
FGa
Ea
dada
Ea
dFE
r.Niechaj wiatr powieje, niech ogamie świat'
Wonrry podmuch Duchą niech powieje zrów,
Nie wiem skąd nadchodzisz, dokąd zmierzać chcesz,
Nade mną wiej, wietrze wiej, nade mną wiej.
z.Padaj deszcz,l Pana, obmyj wszystko dziś,
Swoim miłosierdziem,łaskąkopel swych,
Zwrócę twarz ku niebu, a ty wodo spłyń,
I obmyj mnie, deszczu Pana' dziśna mnie spĄń.
łZeś|lj z nieba ogień, niech zapłoniedziś,
Wielki Bozy płomień,niech rozpali nas,
Czuje jego siłę'widzę jego blask,
ogamij mnie, ogniu Pana, nade mną płoń.
323.
głosimy
ref.
chwała
cześć,
Panu
i
chwałęi cześć,
Panu chwałai cześć,potężnymBogiem jest.
l. Ty, co mieszkasz na wyspach,
Ty, co morza pr zemierzasz,
I ty mieszkańcu miasta,
Wznieśswój głosi zaśpiewaj.
z.Spiewaj Panu pieśńnową
ogłośchwałępo kańcach ziemi,
Niech każdynaród *yzna Jego cześć,
Tak, aby każdy usĘszał.
ADA
ADA
DGD
AEDA
GCDC''
GCDCGCD
GCDC
GCDC
GCDC
GCD
324.
Gdybymprzechodziłprzezciemnądolinę,złanie ulęknęsię.aDaG
W kazdą noc i dzień, Pan prowadzi mnie,
Wiedzie na łąki,gdzie odpocząćchcę,
Drogę swą wskazuje mi' (x2)
Pan jest Pasterzem mym. (x2)
GgHTe
ae
GD,GDHT
eHTre
1.wszystkostworzenie,
nuniJil i ri".i,
oddaje Ci chwałę,
AA.
wo{a|ącswlęty'Jwlęry,(xl)
Aniotyprzedtronemi ludziena ziemi.
oddająCi pokłon'
A.A.
WołającSwięty. Swięty (x2), Baranekjest.
ref.
Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów,
Który był,który jest i który przychodzi.
Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów'
Który był'który jest i będziena wieki.
z.Cudownaobecność.
w1pełnia
to miejsce.
przed
Więc staję
Tobą
WołającSwięty' Swięty(x2),Baranekjest.
326.
Twój blask przeniknął
mnie,odrodziłradość
mą
Jak deszczwylałasię,cudownałaskaTwa.
r€f.
Smutekmój obróciłeś
w taniec,
(x2)
Moje łzyobróciłeś
w śmiech.
Twoja dłońpodniosłamnię,na skale stojęTwej,
wszystkim,że:
Więc pieśńzaśpiewam
Ci, og)'oszę
eC
e
(CD)
eC
e
(CD)E
CDCD
CDe
CDCD
CDe
FGa
CGFG
CGFG
otwórz me oczy o Panie,otwórz me oczy i serce,
DA
Chcę widzieć Ciebie,chcęwidzięćCiebie.
eGD
r€f.
WyvyŻszonegowidziećchcę,
Ah
UjrzećCiebie w blaskuTwej chwaĘ,
GA
Ah
Wylej swąmiłość
i moc,
A.
Gdy śpiewam
Swięty.Swięry.Swięry
GA
Święty, Święty, Święty, (x3)
DAGe
Chcę widzieć Ciebie.
D
328.
Swięty' Swięty' Swiętyjest nasz Pan wszechmogący,(x2) EHEAEH
on byłi jest i przyjdzieznów. (x2)
AHAH
pieśń,
r€f.
WywyższamCię, tobie śpiewam
EAH
W}r,vyższam
EAH
Cię, wielbię ImięTwe,
Wznoszęmój głos,by daó Ci chwałę'
cisAH
jesteś
godzien
wszelkiej
czci.
fisAH
Bo
329.
Jedyniew Bogujest uciszenieduszy mojej,
U Niego jest zbawienieme,
Tylko on jest opoką mą
Moja twierdząprzetonie zachwiejęsię,
W Bogu zbawienieme i chwałamoja,
on skałąmocy mej, ucieczkąmą
Narodzie ufaj Mu w kazdymczasie,
Bo Bóg ucieczkanasząjest,nasząjest.
rcf. Do Boga naleĄ moc,
U Ciebie Paniełaskajest,(x2)
Więc wielbimy lmię Twe, wy.wyŹszamy
Cię.
330.
Paniemy Twoje dzieci,
Wybranew ImieniuTwym,
Jednosercei cel nas gromadzi,
By wie|bió Cię i śpiewać
hymn.
ref. ZetoTy, Paniejesteśfundamentem,
Nie musirnysię bać,
Gdy nadejdąburze my będziemytnvać,
Bo Ty zbawiłeś
nas (x2).
331.
Przyjdź,teraz
czas
by
wielbió,
1est
Ptzyjdź'teraz jest czas, by sercedaó,
Ptzyjdź,do Niego takjak jesteś,
Ptzyjdź,'przed swoim Bogiem teruz stań,przyjdż^
l.f.
KaŻdy język wynta, żLe
tyśBogiem j est,
Kolano każdezegniesię.
Wcią.znajwiększe skarby czekająna tych,
Którzy dziśwybiorąCię.
332.
Panjest wśródnas,prawdziwiejest wśródnas,
Panjest wśródnas,widzę Go.
r.f.
Kto zrrrarnvychwstał
i króluje? Jezus, Jezus!
Kto jest tutaj,by nam słuzyó?Jezus,Jezus!
Pan zmartwychwstaĘ,wspaniĄ nasz ptzyjacie|,
Chrystus, Emmanuel tutajjest.
eDCD
CDe
eDCD
CDe
D
c
aH7
Ca
FG
Ca
FG
AGFC
F'GC
aGFC
FGaT'GC
DGD
AeG
DGD
AeGD
GD
GD
Gh
eA
dG
GA
AH
JJJ.
1.Ziemia,którąIni dajesz,niejest fikcjąani bajką
GCD'
Wo|ność,
którą mamw Tobiejest prawdziwa.
GCD'
Wszystkiegóry na drodzemuszą musząustą:ić,
Bo wiaragóry przenosi,a ja wierzęTobie.
rel. BędętańczyćprzedTwoim tronem'
G
l oddamTobie chwałę,
De
I nic,już nie zamkniemi ust,
eCGD
Zadenmur i Źadnaściana,
G
Największanawettama'
De
Już'nie, nie zatrzymamniejuż.
eCGD
z.Większy,większyjest we mnieTen,który mnieumacnia,
ZadenGo|iatnie moŻez Nim równaćsie.
334'
rei Jezusjest z namitu (x4)
CDG
A Jego moc działadziś,by uzdrowió cię,
CDGe
A Jego moc dziatadziś,by uwolnić cię,
A Jego moc działadziś,by zbawić cię
Tezrrc iect z nemi trr
CDG
J5J.
t ojcze nasz,Ty cieszysz się,swoimi dziećmi.
ref. Wszystkoco dobre,co doskonałe
od Ciebiejest,
Ojczenasz.
z.ojcze nasz,Ty kochaszmnie.Ty się nie zmieniasz.
336.
1.Jesteś
Panie,jak potężnywiatr,
Który wieje dokądchce,
A ja, a ja jestem orłemi unosi mnie ten wiatr,
Będędziśleciećwysoko.
rer
Zabieraszmnie, dzisiaj wysoko,
Zabieraszmnie, ażprzedTwój tron,
Twoją mocą i dzięki łascewzbijam się.
Zabieraszmnie. ponadmych wrogów,
Zwycięż'aszich, Panie Ty sam,
Zabieraszmnie, ponadmą słabość
i strach.
PoddajęsięTobie.
ADAD
AEDA
A
jest przy tobie Chrystus.
Nie bój się' wypĘń na głębię,
DAGA
GCDG
GCD
eDGC
aDC
GCDG
GCDG
GCGDC
GaD
338.
Będęchwa|ićCię, całymsercemmym'
DAGA
opowiadaćwszystkimTwe dzieła,
DAG
Cieszyćbędęsię,obecnością
Twą
Pragnęśpiewać
Ci pieśni'
mój Panie.
ref. Bo Twoja łaska,nad namijest,
AGD
Wstydunie zazna,kto szukaCię.
AGD
339.
r. Stojędziś,u Twoich stóp (xĄ
AEfis,DhE
pełny,
Święty i wierny,mądrości
DAfisD
Królem mym,jesteśTy.
hE4E
rct
o mój Jezu,Zbawicielu,
DEADAD
Wszystkoco jest w duszymojej.
AED
Składamdziś,u Twych stóp.
hE
z.Klękam dziśu Twoich stóp (x]
Uwalniasz i |eczysz,wszechmocnyBoże,
Królem m)ĄnjesteśTy.
340.
Jesteśmy
Panie kapłństwem Twym,
CFG
By wielbić majestatTwój,
FG
By ogłaszaćTwoje dzieładziś,
FGCa
By każdyCiebie poznaćmógł.
FG
Niebo i ziemia wciąi głosząTwą chwałę,
CFG
A gwiazdy oddająCi cześó,
FG
Tyśjest potężnyi wielki Pan,
FGCa
Twa chwałai moc wiecznie trwa,wiecznietrwa.
FGCCT
ref. Niech świątynia
Twoja, w1pełnisię chwałą
Fe
Niech naszegłosyCiebie czczą
FGCCT
Niech świątynia
Twoja, wypełnisię chwĄ
Fe
Niech instrumentygłośno
brzmią'
FGC
341.
Wielbimy Pana stojącprzedNim,
EHcisE
jest'
on blisko
błogosławi
nam,
AEH
PrzyjdźDuchuŚwięty w mocyswej.
EHcisE
Pokój i radość
w sercawlej.
AEHE
ref. Święty (x$, jest Pan,
EH,DE,AEIIf,
Wiemy (x$, jest Pan,
Wielki (x$, jest Pan.
342.
Powietrzemmoimjest, powietrzemmoimjest,
GCGC
obecnośóTwoja święta
w sercumym'
GeDCD
Powszednimchlebemmym,powszednimchlebemmym,
Twe żyweSłowo,danedziś,
Bez Ciebienie mogęjużżyć,
GDeDCeD
Dla Ciebie,me sercechcebió (x2)'
GeDCD
343.
Jużnie chcęletnimbyć.
DAeG
Więc wołamdziśrozpa|znowumnie,
Chcę w sobieĘcie mieć,więc wołamdziś...
Znasz dobrzeserceme' więc wołamdziś...
Chcę znów gorliwymbyć,więc wołamdziś...
Tak zakupićchcęu Ciebie skarb,
ehGA
Jestemhr biednyślepy,
nagi,
GDA
Więc okryj mnie,bymjuż nie wstydziłsię,
CGAG
Więc znowu rozpa|mnie.
DAeG
144.
Niech strumienieiywej wody wypĘnąze mnie dziś'(x2) CF
Wołamprzyjdźwypełnijmnie,przyjdŹwypełnijmnie, GFGF
Duchu Swięty.
c
Przyjdżciewięc wszyscyspragnienimówi Pan,
GFC
już'
Przyjdżciewięc i pijcie by nie pragnąó
GFC
Bo kto wierzy we mnie,w tym
GF
Rzeki zylvejwody wytrysną(x2).
GFc
345.
WielbięPanabo dobryjesti wielki'
GCD
chwałę
Jemuskładam
i cześć
na wieki,
GCD
Wielbię Panabo dobryjest, Jemuchwałamoc i cześć' GCDeD
PanieTyśjestwielki Bóg' wielkieTwojedzieła, GCD'
PanieTyśjest wielki Bóg'
GCD
Wielkajest Twoja łaska,Twoja chwała.
eD
346.
Duchu ŚwięĘ ptzyjdź'(x4)
DAh'GDA'
347'
SwojegoDuchaPaniewylej na nasdziś.
D,h,GE,D
348.
LaudateDominum,LaudateDominum,omnesgentesAlleluja
349.
l. JezusnajwyższejgodzienchwĄ,
Jezus najwyższejgodzienczci,
JegoImięjest ponadwszystko,
Niech niebo ziemia zgodniechwa|ąGo.
z. I my w pokorzechcemyGo uwielbiać,
Na imięJezusakażdyskłonisię.
I kaŻdyjęz1k wyzna,
Ze to Chrystus,BoŹy Syn,
Panie nasz najwyższyptzyjmij hołd.
l.f.
Wszelka władzai moc i majestat'
Są w rękachTwych /x2
Tak' władzai moc i majestat
Są w rękachTwyćh/x2
TyśPan i Król' BożyjedynySyn
350.
l.f'
Mój JezusKrólem kólów jest,
Mój Jezuswładaćbędziewciąż.
Kró|estwoJegowiecznietrwa
on zbawiłduszęmą i terazwe mnie mieszkajuż
l. on dal mi calkiemnoweżycie.
Uczyniłmnie dzieckiemświatłości,
Dziedzictwemswym obdarzylmnie.
Bo umiłował
mnie mój ojciec - Bóg.
z.on wziąlna siebiemojewiny,
on w}rwałmnie z królestwaciemności,
Chorobywsrystkiewziąłna siebie,
Ijuż nie muszęsię niczegobać.
351.
Ponadwszystko,ponadwszystko,
KochamCię Jezu,ponadwszystko,
Nad bogactwa,ponadżycieswe,
KochamCię Jezu,ponadwszystko,
Nic nie zajmieTwegomiejscaPanie,
Nie zniszczynikt miłości
Twej,
ZobaczękiedyśCiebie twarząw twarz,
I wyznam wtedy jeszczeru2.
Gah
CDhe
aDGe
CAD
GDe
CGaD
GDe
CGaD
HeaCDG
GCD
DAfish
eGDA
DAfish
eGD
F'I)
FI)
hE
hA
a<t
Duchu Swiętyproszęprzyjdź
W sercemoje miłość
wlej
Dotknij mnie, rozpal mnie
Bo chcędzieckiemBoga być
353
Panie nasz uwolnij nas
1. Do Ciebie sercawznosimyabyśuzdrowiłje
Byśnasze grzechy wymazał,ukazałnam swojątwarz
2' W naszejsłabości
nas osłońi daj nam swąśv/iętąmoc
Niech Duch Twój życiew naswleje' na nowoprzemieninas
354
Przychodzędziśby wielbić Cię
By oddaćhołd'pokłoniósię
TyśKrólem Izraelajest
Na wiecznyczas,na wiecznyczas
J55
Ukaż mi Panie swą twarz
Daj mi usłyszeÓTwój głos
Naucz mnie szukaćCiebie
Wskaz mi cień Twegooblicza
356
MajestatTwój nie wstrzymałCię
Korony swej w1rzekłeś
się
Wydany byłeś
w ręcetych, których stworzyłeś
Mój grzech,mój bród zmazałeś
sam
Kiedyśwstałi zmartwychwstał
Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wylvyższony
Tylko Ciebie Panie wielbió chcę
Bo Ęlko Ty zmieńłeśserceme
Po wieki wiecme będękochałCię
Bo tylko Ty zdecydowałeś
Umrzeć za mrnei wyzwolió mnie
w uwielbieniu
Tobie Parriewięc dziśśpiewam
J5/
Twa nie wyczerpienigdy się
Wiem, żełaskawośó
Twa otaczastalemnie
Wiem, żemiłośó
Więc mogęstaó przed Tobą \'r'znoszącręcemoje wzv'ryż
Mogę wielbićTwoje Imię z wszystkichsił x2
358
Duchu przyjdŹ x2
otwórzcie się bramynieba
359
1.Zmartwychwstałeś
Panie
na Krzyżu
Moce złarozbroiłeś
Śmierć zwycięzonazrriknąłlęk
Do Ojca w niebiejest otwartadroga
Bo Twoje Słowowieczrrietrwa
l
nie ustąpinigdy l xf
Bo Twoja miłość
Będziewieczrriewiecznietrwać xf
Na wieki x3
2. Mieszkaniew niebieszykujesznam
A my idziemy za Twoim Krzyżem
Ujrzymy Ciebie twarząw twarz
Płaczucz1 lęku nigdy tam nie będzie
360
1. Pasterzemmoim Jezusjest
/ x2
Niczego nie brakujemi
To on mi dajeĘcie
Hej noweżyciedajemi
lx2
2.To on pokrzepiamojąduszę
wiedzie mnie
Po prawychścieżkach
I choóbymszedłciemnadoliną
on przy mniejest nie lękamsię
3, Zwyctężamoich ńeprzyj aciół
I dajemi obfitośÓswą
A Jegołaska,dobroópokój
Na moich drogachstrzegąmnie
4. Zarrieszkam tazemz moim Panem
Na wieki będęmieszkaćz Nim
/ x2
361
JedynyPan PrawdziwyBóg
Wszystkoco mamoddajęMu
On JedynymPanemjest
SH'MAISRAEL
362
PrĄdż dzisiajgdy czekamy
Nasze sercagłodnesą
Wejdz Królu w naszeĘcie
ChcemyTobącieszyósię
lxZ
Cieszyćsię będziemy
I weselićTobą
ChwalićTwojąmiłośó
na wieki
Pociągnij nas za sobą
lxf
363
Zwtóć oczyswe na Jezusa
DAhD7
Spójrz w Jegowspaniałą
twarz
GeAA7
Rzeczy świata
przedziwniezamg|ąsię
DD7Gg
jego
W świetle blaskui czci
DeAD (A)
364
l.Gdym muzyki dŹwiękgdzieśodchodziwdal
DAG
Jestemznowutu
A
Tęsknięza tym by coścennegodać
DAG
Cośco dotknieCię
GA
Chcę pruynieść
więcejnii pieśń,kilka nuteki słów
GDAD
To niejest to czegochcesz
GDA
pattzysz
głębiej
Ty
niŻ tam, skądpochodzi ten d:Źwięk
GDAG
Zaglądaszdo naszych serc
GDA
Ref.
Powracam znouu do głębichwĄ
DA
I wszystkoco mam dla Ciebiejest Jezumój
GDGA
Za winy moje przepraszamPanie
DA
jest
I wszystkoco mam dla Ciebie
Jezumój
GDGeAI)
2.Nie w1'raziniktjak cennyjesteśTY całejziemi Pan
DAGA
Nie ma we mnie nic wszystkodajeszTY kazdyoddechmój
DAGA
przynieść....
Chcę
365
W Ciele Chrystusa,tworzlrmyjedno
Dh
Chociażtak wielu nasjest x2
GA (D)
Jednow Chrystusie,jednanadziejajest w Nim
AhAGD
JedenBógjedna wiara,
Ah
JedenOiciec nasz
GA
366
Błogosławmy
ImięPanachwał,(x4)
To on Skałąjest(x2),on Panemjest,
JezusKrólem całejziemi jest (x4)'
367
Tyśjest pokojemw sercum}.rn'to Ty pomagaszmi,
Swojąnadziejąprowadziszmnie,upadamu Twych stóp.
Ty ciągle na mnie czekasz,uwalniasz duszęmą
pieśń,
Wielbię Ciebie caĘm sercem,dla Tobie śpiewam
ref. JedynieTyśjest godzienchwĄ,
JedynieCiebie wielbić chcę,
ojcze uwielbiamImięTwoje'
ojcze tak pragnęujrzeó Cię.
368
Jezusmoim zbawieniemjest,
Jezusmoim zbawieniemjest,PaniekochamCię.
369
Dh
Duchu Święty powiejwiaffem
eA
I z mocąnanaszsĘl
naszychsercach
Dh
Bądźmiłościąw
eA
Światłemogamij nas
Daj nowe oczy ześIijTwój ogień
Dh
Ijedność
z Tobądaj
x2
eA
Z cńeręch wiatrów przybądźDuchu
Powiej mocąożywnas
Bądźwolnością
w naszychsercach
Zyciem w1pełnijnas
Daj noweoczy...
370
Przyjdżciedo StofuMiłosierdzia
Gdzie Ciałoi Krew Panajest
Wszyscy spragnieni przybądżcie
Nakarmió duszeswe
Przyjdźmybo pan nas zaprasza
Wyciągaprzebitądłoń
Syćmy się CiałemChrystusa
Bo przezNie namĄcie dał
AcisfisDE
AcisfisDCis
fiscisDA
hADE
ADE
cisfis
fisDE
EcisFis
DhG
GAD
371
Z całegosercawciążchcę,za Tobąiśó,
Z całegosercawciążchcę'blisko Ciebie byÓ,
Z całegosercawciążchcę'byćz Tobą
Przez wszystkiedni w życiumym
l.Świętościdróg twychnauczmnie,bym w prawdzietwejkroczyćmógł.
dróg twych nauczmnie,i wiemym sługąswym dziśuczyń
Swiętości
mnie.
2. otwórz me oczy pozwól mi, twe cudaoglądaćco dnia,
otwieraj szerzejserceme,niech będziewieme ci po wszystkiedni.
ref.
372
ChwałaniechbędzieJezusowi x3
on Królem ziemi jest
Bo nie ma innegoimienia
W którym moglibyśmy
byćzbawieni
Nie ma innegoBoga,tylko TY, ooooo
Nie ma innegoPana
Tylko Tobie służyć
chcemy
Więc przyjmij od nas chwałypieśń
J /J
1.Kiedynadszedł
czas
GcaD x2 (EafisH)
Ten cudownyczas
Gdy znalazłemsię na twojejdrodze
Ty przyszedłeś
tak
Dającsercuznak
Zrozumiałem,
żejesteś
Bogiem
Ref. Uwielbiam Cię , wywyższamCię x2 c G a o (AEfisH)
Duchu Święty cudownymwiatremjesteś G c e D (EAcisH)
wokółnas,nie odchodź
2. odnowiłeś
mnieCzujęwiosnyzew
W mojej duszyjest radość
Twoja
Więcej Ciebie chcę
Bardziejz dnia na dzień
Rozkoszujęsię Twym pokojem
374
oddaję Ci całąchwałę
i cześó
D eC a
oddajęci całeserceme
Ref. ŚwięĘ, Święty, Święty WszechmogącyJezus
375
Za wszystko,co uczyniłeś
mi, Jezuja dziękujęCi
Ze kochaszmnie
Za wszystkoco od Ciebie mam , żenie będęnigdy sam
DziękujęCi
376
Ą.DuchuSwiętyja potrzebuję
Ciebie
Wody źrywe
niechpoptynądzisiajtu
Duchu Święty, rozpal we mnie ogień
Miłośóczystąwlej dzisiaj w sercemoje
-, I I
Duchu Swięty proszęprzyjdź,
dc
gA
W sercemoje nadziejętchnij
Ref. Tylko Ty moŹeszzmienió coś
378
prowadź
dodaj
Jezu,
mnie'
mi sił,bym mógłiśóza Tobą C e a FG
379
ty dajeszmi siłę
aF C G
Ty dajeszmi wolność,
Z TobąPanienie zginę'o nie!
Ty wyrwałeś
mnie ze śmierci,
abymkochałtych,którychnie chcę
Powiedziałeś
mi abymzył
Zamieniłeś
smutekmój w radośó'
abymmógłją irrrrymofiarowaó
Żeby zarniastłezpokój był
380
Uucnu bwlęryprzJJaz/Xz
Uzdrów nasze Ęcie dziś
Z Tobąchcemybyó
A.
CGda FG
aF
aF
CGda FGC
A,
Duchu Swięty przyjdź'o pnybądźtu
Duchu Święty zstap lxL
Miłośćw serca wlej
Pokojem napełnićchciej
A.
Duchu Swięryzstąl. o przybądŹtu
Duchu SwiętypĘń /x2
Prowad:Źku woli swej
GotowychgłosióImięTwe
Duchu SwięĘ pĘń, przenikajnas
381
Gdy wszystkotraci sens_jesteśTy
Gdy w życiugubięsię -jesteśTy
Mówisz. żekochaszciągletak.
Ze jestemdzieckiemTwym, a ja
Wstaję,by chr,vałę
oddaóznów
Ref.
Dfis
Dfis
Gh
Gh
GhC
Podnoszęręcewzwyż
eD
Podnoszęgłowęwysoko,bo wiem eD
eD C
Ze moja siłai moc to Ty
PonadwszelĘ grzech
Ponadstrachi śmieró
MiłośóTwojajest
eD
eD
C
382
Duchu Swięty rozpal we mnie ogień,
Miłość
czystawlej dzisiajw sercemoje,
DuchuSwiętyja potrzebuję
Ciebie
Wody żytveniechpopĘnądzisiajtu.
cisAEH
383
Ja wytvyższamCiebie ponadrzeczy,
których pragnie serceme
Chcę z Tobąbyó'
Ukochany mój Zbawicie|
To, co mam zawdzięczamtylko Ci
Zawdzięczamci
Aniołowiehołdskładają
Razem z nimi śpiewam
Ci ,
TyśBogiem mym
Tyśświatemmym
Składamdla ciebieżycieme
mą
TyśPanemmym,miłością
Nikt nie zastąpiCiebie mi
dBFC (eCGD)
dBFC (oCGD)
g.lBC (a7CD)
FCBC (GDCD)
x2
Wszystkoto, co mam oddajęTemu,dla któregopragnęĘć
Dla Ciebie chcęzyć
Ka:żdydzieńjest darem,który pragnęużyótak,jak tegochcesz
Ty uĘj mnie
Aniołowie...
384
Wszeika Chwała
Wszelka Cześó
Wszelka Moc
Twoja j est.
Święty ojcze uwielbiamCię
Drogi Jezu mój Zbawco
DuchuŚwiętyczekamprzyjdźl/x3
Ześlijogień
dBgC
cd
cF.A
BCBCBC
dCBc
385
aGC
ReJ Zyć w społeczności
z Tobą
To cośtak pięknego
DGc
dEA
Że sercew ogniu staje
płonie
DFE
A duszamiłością
wszyscy
przyjdźcie
spragnieni
dziś
do wody
o
Przyjdżciechoćnie maciepieniędzy
Kupujcie spoiywajcie,dalejżekupujcie
Bez pł.acenia
za wino i clrleb
Czemu wydajeciepieniądzena to
Co nie jest z niebachlebem
A wasząpracęna to co nie syci
Słuchajcie a Ąć będziecie
Dusza waszazakosztuje rozkoszy
Jeślinakłonicieswegoucha
Przyjdźeiedo Pana,słuchajcieGo pilnie
A duszawaszażyóbędzie
386
.Re/ Na nowo stwarzajmnie
Niechaj z Duchazrodzęsię
CDe
CDe
To Ty jesteśoiywicielem
aC
Tchnij nowe życiew moje mańwe ciało
To Ty jesteśodnowicielem
Sprawby me serceiywe się stało
To Ty jesteś
MiłościPłomieniem
Przyjdżi rozpa|przygaszoneserce
To Ty jesteś
oŻywczymStrumieniem
Niech z boku Cbrystusanoweiycie czerpię
To Ty jesteśduszyoczyszczeniem
Niech me rany obmywaK:ew z drzewaĄcia
H7
aC
H7
Gc
dG
Ea
GdG
To Ty jesteś
moim odpocznienrem
Niech w ramionachKrzyża,
Twój powiew mnie porusza
To Ty jesteśmoim Pragnieniem
Niechaj me serceTwojej woli szuka
To Ty jesteśmoim spełnieniem
Daj mi dziśPanienarodzićsięz Ducha.
387
JeśliPan domuńe zbuduje
Na próŹnotrudząsię ci, którzy go wznoszą
JeśliPan miastanie usttzeŻe
Strażnikczuwa daremnie
GAh
GAI)
GAh
GA
łel Chwalcie Parrawszystkienarody
WysławiajcieGo wszystkieludy
Bo Jegołaskanad namipotężna
A wiemośóPańskatrwana wieki
A wiemośóPańskatrwana wieki
GAI)
GAI)
GAh
GAh
GAD (GD)
Daremnymjest dla was wstawaóprzed świtem
Wysiadywaó do późnadla was
Którzy jecie chlebzapracowanyciężko
Daje on to we śnietym,którychmiłuje
388
Ref. Jezus,Jezus,Jezus
mój przyjaciel
CG CG eDG
GAh
Przyjacielamam, co bliższyjest niz brat
Mym ukochanymjest, dotykaczule mnie
on jest mą nadziejąnigdy nie zavtiedzie,
A rozstaniez Nim, życieby rni złamało
Ga Ga
Ga Ga
389
Nieskorydo gniewułaskawyPan
Pełenmiłości'cierpliwy
Wyciągaszdo mnie swojądłoń
Podnosiszmnie z ziemi do góry
Ref. Przebaczaszmi kazdy grzech
Ptzebaczaszmi kazdąwinę
Przębaczaszmi to, co złe
Zrobiłem'zrobiłem
Pociągnijmnie za sobądziś
GaF
Na zawszez Tobąchcęjuż byó
CeaF
CaeF
390
1. DziśstajęprzedmajestatemTwym
aC aC
DziśklęczęprzedŚwięq.rnBogiemmym,
Który pięknyjest, cudownytak w chwaleswei /x2BCBaA
Ref. CałaziemiaoddajeCi cześć
FC
Całeniebodla chwaĘ Twejjest
Bd
Aniołowieśpiewają
Ci pieśń
FC
Mówią: Swięty,ŚwięĘ!
BC
Sercem,dusząoddajęCi cześć
F'C
Moje Życiedla chwĄ Twej jest
Bd
Z aniołarni
chcęśpiewać
Ci pieśń
FC
Jesteś
Swietv
BC
2. Ty, Święty Bóg, ńan ZastępówKról
Chcę iycie me złoŻyću Twych stóp
o, Najwyższymój, cudownytak,w miłości
swei
391
Lepszyjedendzień w przedsionkachTwych
Lepszyjedendzień w domu Twym
Niż gdzieindziejPanie mój tysiącdni
Lepiej w domuTwoim być
Niż gdzieindziejspędzać
czas
W Tobie radość,
pokój i zbawieniejest
Ref. Jesteś
mą nadzieją
Jesteś
mym schronieniem
Mojątwierdząnie bojęsię
wywyŹszam,chwalęCię _ Ja kochamCie
G
c
GA
a
G
CD
G
H7
eA
aDG
392
Bogatyw każdycud,bogaĘ słowemust
Ty, Święty nasz Bóg
Bogatykaidy kto przebyva tam, gdzieTy
I strzeie Twych dróg
Gc
e DC
GC
e DC
w moim życiu
sząradość
Ty dajesznajcenniej
swą
stodką
obecność
Ty dajeszmi swąmoc, gdy modlęsię w ukryciu
I skłaniamsię do Twych stóp
GDeD
Ref. Święty Bóg, WszeclrmogącyJezus
jest
CaD
UwielbiamCię, godzienchwaĘTyś
FCDG
potrzebuję
Twej
obecności
Tak bardzo
FCD
Tak bardzopragnęCię dziś
FCDG
Tak bardzooczekujębyśobjawiłsię
F.cD
Drogi Jezu proszęprzyjdź
393
D
mnie
dotknij
Duchu Święty dziś
F
I nauczBoiych dróg
I)
B1m mógłżyć'jakJezusŻył
F
Wielbić Cię, Tobie składaóhołd
Czuję w Duchuporuszenie
Dzień, by powstaójuż nadszedłczas
By posłusznymdzieckiembyó
Słuchaójak zbliżasię Pan
Ref. Pan nadchodzi/x2
Głosemswym do przebudzeniawołanas
wielbiącCię
Dziśśpiewamy
Chciej do nas zbliiyó się
I wołamydo narodów
na nich zlej
Więc oż1tvienie
Czujęw Duchu'. .
aC
DF
aC
D F.
D eC
Dc
D eC
Dc
CD CF'
aG F
394
To on nasz Pan i Bóg
G
odziany w majestatswój
e
Ziemio radujsię,ziemio radujsię c D
go
okrywa światłość
UCięka Cięmność
i zło
głos,
I drĄ najego
drżynajego głos
Ref.
Jak wielki jest Bóg,
Wielki jest Bóg
Wielki jest nasz Bóg
on czas w swejdłonima
od wieków na wieki trwa
Początkiem,końcemon, Początkiem,końcemon
Jedynyw Trojcy Bóg
ojCięc' Syn i Duch
Barankiemjest i Lwem, Barankiemjest i Lwem
Na wieki godzienjest
Przyjąóchwałę'moc i cześó
o$aszac chcęjak wielki jest Bóg!
395
Zstąpiteś
w mrok będącświatłem
dla świata
otwarłeśsam oczy me
na piękno,więc sercemmym cię wielbię
Nadziejąmąjesteśty
Więc jestemtu by klęknąć
By uwielbió Ciębie
Jestemby powiedzieótyśmój Bóg
Ty jesteś
w pełnigodny
w pełnipiękny
Jesteś
Dla mnie tak cudownyjesteś
ty
Tyśkólem dni wielce samwywyższony
Niebiosawciążchwalącię
Zszedłeś
na światbędąctak uniżony
Bo miłośó
twa wiodłacie
E H fis
EHA
E
H
cis A
39ó
W obecności
twej kroczyćdziśchcę
Tyśjest m}m dziedzictwem
Twoja łaskai pokój tujest
Tyśjest panemmym
Będęchwalió Cię
będęwie|bićCię
będęsławióCię
do końcamych dni
bo Tyśjest mym dziedzictwem
Tyśjest mój król
CD
G
397
Uradowałem
się gdy mi powiedziano
Pójdziemydo domu Pana
dc
l.A d
Ge
CG
G
1. JużsĘą naszenogi w twych bramacho Jeruzalem
dc G d
Jeruza|emwzniesionejako miastogęstoi ściśle
zabudowane
2. Tam wstępująpokoleniaJahwepokoleniaJahwe
Wedfugprawalzrae|aabywielbićimię Jahwe
3.Przez wzglądmoich braci i przyjaciółbędęmówił.,pokójtobie''
P^r.z91wze|łd
na dom naszegoBoga Jahwebędęmodliłsię o dobrodla
Ciębie
398
UwielbiajCięPanaludzkich sercbijącedzwony,
dcdc
padnijna kolanaprzedNim, ludu utrudzonv.
on osuszytwojełzy,on ratunkiemiędzie ci.
FGFa
U Jego stóp padniewróg. bo on Bóg niezwycięzony.
Święty, Święty Bóg miłości.
\iepojęty w Swej mądrości.
SpiewajPanuziemio,chwalCięwszystkieświata
stroni.
398
Nie bój się,nie lękajsię
Bóg sam wystarczy' Bóg sam wystarcry
Zostańfu i ze mnąsię módl
Razemczuwajmy.razemczuwaimy
dgdg
dCFC dA
399
Chwalmy Panabo jest dobry.
eD
Na wieki trwałaskaJego.
CDe
Chwalmy PanaKIó1akrólów. Na wieki ...
Na wieki....
Który stworzyłcaływszechświat.
Który czyni wielkie cuda'Na wieki....
Ref'
Mój Pan ,mój Bóg jest tarcząma"/
l x2
Skałązbawieniamego.
GD
CDe
GrajmyPanu ,bojest dobry.Na wieki....
Klaszczmy Panu ,bojest dobry. Na wieki....
Taf'czmyprzedPanem,bojest dobry.Na wieki....
Chwalmy Pana,bo jest dobry.Na wieki...
400
Twej
Rozpal Panierozpa1ogieńmiłości
Abym mógłwciąŹwielbić Cię
StajęprzedTobąPanie
Zbadal mnie,poznajserceme
Przeniknijmegoducha
Złamiskruszto co jest Zte
Daj mi czysteserce
przez Ęcia dni
Daj mi siłę'aby przejść
ProszęCiebie Panie
dziś
Aby Duch Twój mnie napełnił
401
Przyjacielamam,co pocieszamnie,
gdy o jego ramięopręsię.
W Nim nadziejęmam,uleciałstrach.
on najblizejjest. zaws e troszczysię.
Królów Król, z nami Bóg.
Królów Król z nami Bóg.
Jezusx4
e H7 G D
a C eD
e H7
CD
aD
G H7
DAhG
402
A E fis D
BłogosławięCię, kiedy ziemia wydaje p1on
Cię.
A E D
gdy obfitośóPanie zlewasz swą błogosławię
błogosławięCię gdy pustynia w krąg otacza mnie
choćbym przez pustkowie szedłbłogosławięCię
Za Twa łaskęktórą zsyłaszja chwa1ęCię
choćby ciemnośÓmnie przyk'ryłaJa powiem że:
Panie błogosławięImię Twe, BłogosławięCię
Panie błogosławięImię Twe
BłogosławięświęteImię Twe
BłogosławięCię, kiedy słońcablask oświecamnie
To, co dajesz mi najlepszejest. BłogosławięCię
BłogosławięCię, kiedy drogę mojąznaczy cień
Chocia:Źcierpię pragnę chwalió Cię. BłogosławięCię
Ty dajesz z woli Swej, zabierasz kiedy chcesz
W mym sercu zawsze chcę błogosławióCię (2x)
403
W lekkim powiewieprzychodziszdo mnie Panie/x2
Nie przez wicherogromnyi nie przez ogieir
Ale w lekkim powiewieprzychodziszdo mnie
Lecz w lekkim powiewienawiędzaszduszęmą
404
Stoiszu naszychdrzwi,kołaczeszdługo.
SłowaĄcia wiecznegomasz.
Kto Twój usłyszygłosi drzwi otworzy
Będzietrwałw Tobie,a Ty w nim.
Twa,
Panie,wielkajest Miłość
Tak cierpliwa,wiema i łaskawa.
Chceszją wnieść
do naszychserc.
PaniewejdŹ,zamieszkajw nas.
Panie,Ty dar życiamasz.
CGF.G
aG
Fd
c G
(a)F.Gc
(a)rGC
aDaD
FG
FG
aFEaD
405
w4.vvamCię
Wołamdo Ciebie Panie,z głębokości
Ty1koTy j esteŚ nadzieją mą
Ty znaszmnie dokładnie'nigdzienie ukryjęsię
Tylko Ty możeszzmienićmnie
PomóŹ mi, zabierz|ęk,zabierzłzy /
R:
/x2
PomóŹ mi do Ciebie przyjśó
hAeD
406
hDAE
Całymsercemi dusząmą
Ze wszystkichsiłi myśliswych
mnie,bym kochałCię hGDA
Stworzyłeś
IĘithall my heart, I|,ithall my soul
Itrithall my strength,And all I know
I was madefor loving you
407
aEF
1.opuścił
tron dzieckiembył,
GC FCG
na ziemięzszedłswąchwatęskrył.
aEF
Ażebytu sługąbyć.
GC FCG
Swe Źyciedałbymja mógl Żyć.
Bóg,
to
sługa
Król
Ref. To Pan nasz
Zapraszadziś'by za Nim iśÓ
Mu,
I życieswe wciąŻw ofierzeskładać
Bo godzienczci jest Sługa-Król.
2.W ogrodzietam stoczyłbój'
Na siebiewziąłmój ciężarwin.
Wycierpiałstrach.gorycz.ból.
Lecz ojcu rzekł:''Bądźwola Twa.''
3.Spójrz'oto ran krwawyślad,
Gdzie gwoździewbiłokrutnygrzech.
Tak cierpiałPan, Stwórcagwiazd,
ofiarą byłza grzechytwe.
4.Więcuczmy się słuĄó tak'
By w Ąciu swym tron JemudaÓ.
Znaćb|iźnichból, pomocnieśó
I stugąbyó j ak Chrystus Pan.
CG aa
FG CG
CC FH7
CG CE7
408
Paniebędęwielbić Cię' będęśpiewać
Ci chwĄ pieśń DGDG fisheA
Twoja krew obmyłamój grzech,wyzwoliłeś
mnie
DAhG DAI)
CĄm sercemkochaćchcę,niech Cię wielbi wcią,zmojapieśń
Z całejduszy ze wszystkich sit pragnęsłuzyćCi
409
Składamzycie u Twych stóp,TyśjedyrrieŚwięty Bóg. E cis
Chcę wysławiaóCię' TyśKrólem mym. HA
Nie dorównaTobie nikt. Jesteś
pierwszyw żfciu mym.
To, co mam,oddajęTobie dziś.
ręf. Jezusdrogą
EH
w kazdejchwili pragnęiśćza Tobą. cis A
Kiedy potrzebujęCię, zawszewszędziewspieraszmnie.
ŁaskaTwojadobradla mniejesl.
Ty nie zmieniasznigdy się.Wciąi ten sam. dobrzewiem,
zawszejuż będęwielbiłCię.
Bóg drogąjest,wyzwoliłmnie. EH
Nie muszęw strachuŻyć, cisA
bo Jezussam zwyciężawrogów mych. cisHA
41.0
Nic nie musiszmówić nic odpocznij we mnie
Czuj sie bezpiecznie
Pozwól kochaćsie Miłość
pragnieCiebie
Pozwól kochaćsię,JezuspragnieCiebie
eCD
GH7
4tt
Panu naszemupieśnigrajcie,wysławiajcieJegoświęte
Imię.dCF CFA7d
Allelujaalleluja
FCFAT
Allelujaalleluja.
dAd
412
PrzychodziszPaniemimo drzwi zamkniętych
F C ,Ą7
Jezu zmartwychwstały
ze śladami
męki
dB A B C
Ty jesteśz nami poślijdo nasDucha
F c .Ą7
Panienasz i Bożeuzdrów n aszeży-y-cie. d B A BCd
4r3
Panie, proszę zabierz mnie
d
Tam gdziejest Twój tron
B
Zabięrz mnie od ttumu ludzi
c
Przed oblicze Twe
dC
Chcę byó Panieblisko Ciebie
Patrzećw Twoją twarz
Świat zostawiógdzieśdaleko
W Twych objęciachtrwać
ref. Zabierz mnie tam gdzie miejsce najświętszedC
gcd
Zabierz mnteprzez Baranka krew
Zabierz mniętam gdziemiejscenajświętsze
ogień weŹ,dotknijust,jestemtu
414
DAG
DAG
Działasz w moc pośródnas
eGA
Przenikaszsercagładziszgrzech eGDA
ref. My chcemywięcejCiebie
D
Więcej łaskiTwej
GA
Pragniemywięcejmocy
D
Więcej miłości
Twojej
GA
Boże Twa łaskanad nami
przychodziwcię
Twojamiłość
415
Gdy drogipomylilosĄ I oczymgłązasnuje GC Dh
Miej w sobietę ufność Nie lękajsie
CDG
jak chwastzakiełkuje
A kiedy gniew światci przesłonil zazdrość
Miej w sobietę ufność
Nie lękajsię
Ref.:Ty tylko mnie poprowadź c D
Tobie powierzammą drogę G h e
Ty tylko mnie poprowadź c D
Paniemój
G
jego prowadziszPrzez droginajprostszez możliwych
2. Poprowadźjak
I pokażmijedną Tęjednąz nich
A kiedyjużgłostwój usłyszęI karmićsię będęnim co dzień
Miej w sobietę ufnośc
Nie lękajsię
416
WielbićPanachcę
radosnąśpiewać
pieśń
Wielbić Panachcę
on Źródłemzyciajest.
aDaF
GCE7
aD a
FGa
417
Mów do mnie' Panie,chcęsłyszećCię
Przyjąóod Ciebie,co masz dla mnie'
Nie chcęsię chować,lecz w Tobie skrvć.
W cieni}lTwym Paniechcęiść'
Ref.: Swięty,potężnyjesteś
Panienasz.
PrzedTobądziśmożemystać
dzięki łasce,
nie dzięki nźrm
samym.
lub
c Dc D
C D aD
e CD
e CD
ea
eD
418
AŻ sponadmórz i szczytów gór
DeGA
l wa mllosc sp1.rzva
na mnie w dół.
A ja otwieramserceme
Niech miłość
Twa uwolnimnie.
jestemw prawdzieTwei
Szczęśliwy
Do Ciebiewznoszęręceswe.
Chcę zawsześpiewać
o miłości
Twojej,Panie
Ref. o miłości
Twej zawsześpiewaó
Chcę o milościTwej zawize śpiewać.
419
Pelen czci przedTobą k|ękam
Wszystko oddam. by móc ujrzeć Cię
By z Tobą Panie być
Zycie składamw Twoje ręce
Boże łaski cześćoddaję Ci
Przed Twym tronemklaniam się
Re|. Mój placz styszałeś
I z pomocąptzyszedłeś,
od dziś
Chcę być za:wsze tam gdzie Ty
hEhc
A D FisT
hEh
GAh
GDeC
sPIs TREśCI
A więc pójdźmy za nim mzem
świat
Albowiem Bóg tak umiło\,vał
Alleluja' ciebie Panie wielbió chcę
Alleluja, alleluja,Panemjest
Anioło}viehołdskładają
Będę chwalić cię, catyll sercem mym
Tobie mocy moJa
Będę śpiewał
Będę tańczyćprzed Twoim tronem
Będziesz cieszyć się
BłogosławięCię, skałomoja
Błogosławięcię, kiedy ziemia wydaje plon
Błogosławięimię Twoje Jezu
jest imię T1łe
Błogosławione
Błogosławmy Imię Pana chwał
Bo Imię Twe, tak wspaniałejest
Bo Twoje sło\"r'o'.lr'iecznietrwa
Bogaty w kazdy cud, bogaty sło\łemust
Bogu jedynemu.Je7usor''i.chwałar cześć
Bóg tak umiłowałświat
Bóg t\'r'ó-jPan
cała ziemia oddaje ci cześć
cały światniech usłyszy
chce mocy, miłości'więcej Ciebie
chcę do ciebie podobnym być
Panu pieśń
chcę śpiewać
Chcę uwielbiać Twój imię, pośródludów Twych
Chcę w).wyższaćImię Twe
chcę zmieniaćbi€ g histo i
choćby góry ustą)iły
chrystus Pan, Boży syn, Zbawca nasz
Chwalcie Pana wszystkie narody
chwalcie Pana bo jest dobry
Chwalcie Pana niebios
chwalę Ciebie Panie, i \\.y\łYższam
Chwalę mojego Boga
Chwalimy i wielbimy Go
Chwalmy Pana bojest dobry
ChwałaBogu ojcu' w chwalejego syn
chwała na wysokościBogr1 chwałaWszechmogącemu
chwała niech będzie
Chwała' chwałaBaraiikowi
chwala, chwała'KJóljest godzien czci
ciało cĘstusa jest ar.miązbrojną
cieszcie się, weselcie się
Co zrobisz gdy zobaczysz Jezusa?
Czcijmy Jezusa
czemuś smutna duszo ma
Numer pieśni
46
ll
98
35
383
338
f48
333
25
130
402
L34
181
366
301
359
39f
304
161
141
390
225
24
313
36
67
f65
r77
217
268
45
306
266
r4'7
46
399
34
72
3',72
194
132
6A
283
311
l3l
182
czy nie wiecie, żejesteści€świątyniąBoga
Czy ty o tym wiesz
Cry wiesz, czy nie wiesz
Daj nowe oczy ześlijTwój ogień
Do Ciebie Panie, woładusza moja
Do Ciebie serca wznosimy
Do mnie wTóć
Dobry Bóg
Dotknij Panie moich oczu
Duchu przyjdź (otwóŹcie się bramy nieba)
Duchu swięty Boże przyjdź
Duchu swięty do nas przybądź
Duchu Swięty do nas przyjdź
Duchu Swięty Duchu, tchnij życie swe
Duchu Swięty dziśmnie dotknij
Duchu swięty powiej wiatem
Duchu swięty ploszę przyjdź (w s€ r ce mo.ienadziejętchnł)
Duchu Swięty proszęprzyjdż
Duchu Swięty przyjdŹ (dotknij mnie Panie mój)
Dtrchu Swięty ptzyjdź(uzdrów naszeżyciedziś)
Duchu swięty przyjdź (działaj pośródnas)
Duchu swięty przyjdź'Duchu Swięty płyń
Duchu Swięty przyjdź
Duchu swięty tchnieni€ Źycia
Duchu swięty \,vołamprzyjdź
Duchu swięty, Boże pruyjdź
Duchu swięty, Duchu swięty (o Przyjdź i rozpal nas)
Duchu swięty, ro4al we mnie ogień
Dziśjest czas, by oddaćBogu chwalę
DziśKościeleryjącego Boga wstali
Dziś staję przed majestatem Twym
Dziś,jutro,na wieki
Gdy muzyki dźwięk
Gdy stoisz przed Panem ucisz się
Gdy wszystko traci sens -jesteśTy
Gdyby wiara twa
Gdybym przechodził przez ciemną dolinę
Głos Pana Wszechmocnego
Codzien o godzienjest nasz Pan
Godzien o godzien nasz Bóg, siedzącyna tronie
Hej Jezu Królem Tyś
Hołd Jezusowi żóżmy
Hosanna, hosanna Panu chwal
Hosanna, hosama, hosanna \ł'|wysokości
Idziemy do Ciebie Jezu' obdarz nas sobą
Idziemy w r}tm pieśnirniłości
Imię to rozgłaszajwciąŹ
Izraelu slysz
Jajestem dalem, dla Ciebie darem
Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie
f1
303
l9l
369
291
353
221
Il 3
218
358
48
289
281
320
369
380
9l
382
346
276
ft0
287
376
t6
390
lóó
364
251
381
319
324
t12
6
95
143
97
20
307
I48
175
119
314
302
Ja kocham Cię, Panie wznoszęgłos
Ja wierzę, ie to Jezus,wierzę, Źe to on Synem Bogajest
Ja w1'llyższam Ciebie ponad rzec7-y
Jahweja wiem,jesteśtu
Miłosierdziepada
Jahwejest mojąmocą
Jak Dawid
Jak dobrzejest dziękowaćCi Panie
Jak łania
Jakożywczy deszcz Duchu Święty przyjdŹ
Jak wielkijest Bóg
Jak wielkijest Pan Alleluja
Jai<zenie uwielbić Ciebie
Jednądziśtworzącrodzjnę
Jedynie Tyśjestgodzienchwały
Jedyniew Bogujestuciszenieduszymojej
Jedyny Pan PrawdzirtryBóg
Jestjedno ciało
Jesteś
mą nadzieją
Jesteś
o Panie wśródnas
TF.r.ć peńcm
mvm
JesteśPanem nieba
Jesteś
Panem wszechświata
IA"rpi
p'ńip
r';óć.i'
Jesteś
Panie,jak potężnywiatr
Jest€ ś ny ludem nab},tymcennakwią
Jesteśmy
Panie kapłaństwemTwym
Jesteśmy
w Nilrl
Jeślilud mój upokorzy się
Jeślilud, który nosi imię Twe
Jeślinieja,jeślinie ty
JeśliPan domu nie zbuduje
w sercuchceszmieć
Jeśliradość
Jezu daj nam poznaćCiebie
Jezu Tyśwszystkim dla mniejest
Jezu' pragnęblisko Ciebig być
Jezu, prowadźmnie
mej (All€ l uja Panu chwał)
Jezu, Tyśmiłościąduszy
r.,''.
.h'."h'e
iAcl pąńAń
Jezus CĘsfus moim Panemjest
Jezus ChrystusPanemjest (Panem ziemi tej)
Jezus Cbrystus Panem j est
Jezus chrystus przyszedłna świat
Jezus daje nam zbawieni€
Jezusjest mym Panem
Jezusjest tu (o wzni€ ś my ręce)
Jezusjest z nami tu
Jezus K.ólem naszymjest, Jezus nasz umiłowaDy
Jezus moim zbawienlem(ocaliłn,liżycie)
Jezus moim zbawieniemjest
50
51
383
271
2'/2
10
128
49
1
305
394
6l
296
367
329
188
39t
fl3
42
2IT
r63
3a
336
ló
340
215
165
226
387
1Z
212
257
29'1
378
293
189
1ó0
184
203
139
39
334
299
363
Jezus mój dobry jest
Jezus naju,y^ze imię
Jezus najwyższej godzien chwaly
Jezus zlłyciężył
Jezus, Jczus, niech jasnosc Twa ogamia mnle
Jezus, Jezus, swięty namaszczony Pan
Jrrżteraz we mnie kwitną twe o$ody
Każdy dzień jest zwycięstwem
Kiedy nadszedłczas
Kiedy patrzęw piękność
Twoją
Kochaj Jezusatak jał ja
Kocham Ciebie Panie mój
Kocham cię, Panie kocham cię
Kocham, więc nie muszę się bać
I(ńl laólów' panów Pan, Lew Judy
KJólestwo Boże widzieć chcę
Krzycz zśsfczęścia
Któż jest tak Potężnyjaknasz Pan
Laudate Dominum
Lepszy jeden dzień w przedsioŃach Twych
Lwie Judy, któryśobjąłtron
Łaricuch gór otacza w krąg Jeruzalem
Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Me sercejestprzy Tobie Panie
Memu Bogu kólowi będęśpiewaltę pieśń
MiłościPanie Twojej Panie nasz
MiłośćBożą w sercu dziśmam
Miłośówielkąjak ocean
Mój Bógjest źródłemmego życia
Mój Jezus Królem kólów jest
Mój Pan dobry jest
j€ s t
Mój Pan jest siłąmą mojąpieśnią
Mój Paf' zyje
Mój PaĄ mój Bógjęst tarcząmą
Mój zbawiciel on baldzo kocha rnnie
My jego dzieci zrodzonez cieĘienia
My, kórzy wszystko licz1my
Na nowo stwarzaj nuńe
Nadchodzi Pan w mocy swej
Najwyższy czas
Nasz Bó8 straszliwy
Nasz Pan to wszechmocny Król
Nie bój się, bojestem z Tobą
Nic bój się' Die lękaj się
Nie bój się, wypłyńna głębię
Nie lęl..ajsię
Nie rna Boga takiegojak Ty
Nie ma innegoBoga
Nie ma w żadnym innym zbav/ienia
r29
3
349
137
301
57
343
229
69
9
28
244
295
t72
90
177
ll5
241
148
391
82
166
156
220
59
262
252
239
350
298
ól
r76
399
30
r00
f8f
386
173
200
140
f09
203
398
2i8
t8
193
Nie siłąniemocąnaszą
Niebojest w sercu mym
Twoja Panie strzeŹemnie
Niech miłość
Niech nas ogamie, łaskaPanie Twa
Niech oblicze Twe Panie mój
Niech Pan cię dziśbłogosławi
Niech przyjmie chwałęi cześćsiedzącyna tronie
Niech strumienie żywej wody wnłyną ze mnie dziś
Niech Twa lrywa woda płynie
Niech widzą cię moje ocuy
Niech z radościtańczy serceme
Niech zabrzmi chwała Panu
Niechaj miłośćTva
Niechaj wiatr powieje, niech ogamie świat
Niechaj zstpi Duch Twój i odnowi ziemrę
Nieskory do gniewu łaskawyPan
Niewyczerpalresą łaskiod Pana
o maiko z częstochowskiegowizerunku
o mój Jezu, Zbawicielu
o Pani ufnośćnaszaw modliMry Twej obronie
o Panie nasz,chwalimy cię
o tak, tak, tak Panie mówię tak
O wychwalajcie Go wszystkie narody,
Oblubienica i Duch
oczyśćserceme
oddaj brzeńię Jeansowi
oddaję ci całąchwałęi cześć
oddajmy cześćwiecznemu Panu chwał
ofia ję tobie Panie mój
ogłaszam,że Panjest tutajpośIódnas
oglaszamy Królestwo Boże w nas
ojcu naszemuoddajmy dziścześć
Ojcze daj mi Ducha
Ojcze nasz dzieci Twe
ojcze nasz.Ty cieszysz się, swoimi dziećnri
ojcze Tyśnajcenniejszyw życiu skarb
ojcze, wołamciebie ojcze
okaz swojąmoc
on dałmi całkiemnowe życie
onjest dobry, onjest święty
onjest moim życiem
onjest światł€ m ,onjest drogą
Onjest tu, Jeuus jest tu
On powstajesercu mym
on szedłgdzie idę ja
On trzyma klucze zbawienia
on uczyniłniebiosa,rozpostarłzi€ m i kląg
oto ja poślłrnnie,dotknij ognięm moich warg
oto stojęu dŻwi i kolaczę
ot\'r'órz me oczy o Panie
245
r42
56
308
3t
29
93
344
249
I7
2.69
2
2t9
322
284
389
7
68
339
285
296
267
309
r92
L99
20f
314
8
264
It 0
94
l4
214
335
241.
242
135
350
t'71
96
13
'70
187
231
116
304
l9
321
otwórzcie sercatchrrieniedaje Bóg
Pan jest Pasterzemmoim
Pan jest pasterzem moim, niczego m nie braknie
Panjest wśródnas' prawdziwiejest wśródnas
Parr ma wie|ką moc, w Nim cała nasza siła
Pa. mnie strzeże
Pan nadchodzi
Pan wywyższony
Panemjest wszechmogącyBóg
Panie przebacz winy nasze
Panie dzięki Ci za Twój kosztowny da.
Jakze kocham cię, baldzo kocham cię
Panie mój przychodzę dziś
Panie mój wBżliwość Twa
Panie mój, jestem tu
Panie mój' Tyśdobry jest
Panie my Twoje dzieci
Panie nasz uwolnij nas
Panie pragnęCi dziękovr'ać,
Panie pmgnę modlić się
p.ńip
ń'Fńrc'
23'7
83
332
52
291
393
157
58
195
270
210
170
235
315
330
353
88
ńńie
Panie przyjdź,czekamy
Panie światujrzy cię
Panie światłomiłościTwej świeci
Panie twój tron '
Panie Tyjesteśswięty
Patrie usłysz nas
Panie wielbię cię' śpiewarn
Tobie pieśń
Panie zmiłuj się' przyjdź i uzdrów nas
Panu chwałai cześć,g|osimy chwalę i cześć
PaŚterzem moirn Jezusjest
PodnieśmysztandarymiłościAlleluja
Podniosęflagę
Pokłofunysię przed Nim - on naszym Panemjest
Pokój jak rzeka
Pokój wypełnia serce me
Ponad wszystko, kocharn cię Jezu
Poślijnas, by oglaszaćTwe kólestwo
Powietrzemmoim jest
Powołałeś
mnie Panie do życia
Pragnębyó swiętyjak Ty
Pragnęwielbić Ciebie
Pfagnę z Tobą byó
Pżebaczasz mi każdy grzech
Przed obliczem Pana uniżmysię
Przejdziemy świat,a sercach żat
Przychodzędziśby wielbić Cię
Przyjaciela mam, co blizszyj€ s t niż brat
Przyjaciela mam, co pocieszarnnie
.
Przyjdź Duchu swięty
Przyjdź Duchu Swięty, sĘsz wołanie
228
t69
3'7
156
223
92
122
323
360
60
r44
279
250
79
351
232
342
73
158
t90
23
389
105
84
354
388
401
t5l
85
Przyjdź dzisiaj gdy czekamy
PrzyjdźśpiewajPanu radościpieśń
Przyjdż tęraz jęst czas, by wielbić
Przyjdźz pokłońem ludu boży
Przyjdźciedo stofu Miłosierdzia
Przyjdźciewięc wszyscy spngnieni mówi Pa'r
Plzyjdźmyradośnieśpiewajmydziś
Przyjdźmytam gdzie miejsce najświętsze
Przystą)my, chwalmy Go
Rozpal Panie rozpal ogień milościTwej
P^..r.1"i
ciF ah^,.i".
skałąPan, Bóg opoką namjest
SławięCię, sławięcię, zawsze chcę przy Tobie być
słowo Twoje Panie
SłuchajIzraelu
Słyszę Armii Pana głos
Smutekmój obróciłeś
w radość
Spocznij na nas Duchu Pana
stoję dziś,u Twoich stóp
stwórz we mnie
Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś
szeroko Twojej łaskirzeka płynie
Spiewaj Alleluja Panu
SpiewajcieBogu pieśnichwały
Śpiewajcie Panu, który kólem jest
Spiewajmy Panu Alleluja
Śpiewajmy wraz
spiewarn Tobie pieśńchwały
swięte Imię Jezus, swięte Inrię Jezus
swiętemu Bogu oddaj cześć
Swięty Bóg' wszechmogącyJezus
Swiętyjest Baranek
swiętyjest Bóg nasz Pan
Świętyjest nasz Pan wszechmogący
Święty jest nasz Pan
Święty zar niechrv sercachzapłonie
swięty, swięty' swięty jest nasz Pan
swięty, święty,świętyjęstnasz Bóg
Święty, święty,świętyPan zastępów
swięty' swięty, swięty Wszechmogący Jezus
Swięty, święty,ś\'/ięty,
Pan zastęPów Bóg
swięty, swięty, swięty, swięty, swięty Pan
Tchnij moc, tchnł niłośći przenikaj życieme
To Bóg w}nryższajmyGo
To on KJól
To on nasz Pan i Bóg
Twoja Krew oczyszcza mnie
Twój blask przeniknąłmnie, odrodziłradość
mą
Twój Pan twój Bóg
rJ
udJcr.,",
wvurvrl
36f
150
331
53
370
344
258
22
15
400
f00
222
310
t96
218
44
260
339
r2'7
341
204
89
33
17Ia
62
'7L
286
101
392
153
236
328
118
205
198
L02
5
374
40
103
180
126
394
259
326
2I
379
TyjesteśBogiem mym
Ty j esteś
skałązbawieniamego
Tyjesteśw moim sercu,Panie
Tylko Bóg odwagę daje narrr
Tylko Ciebie pragnęPanie mój
Tyśjak skałąTyśjak wzgórze
TyśjestBóg wywyższamycię
TyśjestKJól
Tyś,jest pokoj em w sercu mym
Tyśjest schonieniem mym
Tyśucieczką i mocąmą
Ukaż mi Panie swą twarz
Ukrzyżowani \łraz z chrystusem
Uradowałemsię
Uradowałemsię gdy mi powiedziano
UwięIbiaó mego Pana chcę
Ułielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzrvouy
Uwielbiam Imię Twoje Panie,
w Chrystusiezawsze marn z\ł}cięstwo
W Ciele Chrystusa,tworzymy jedno
W jego imię idź,Jezusaimię głoś
W moim sercumieszka Bóg
w moim życiu bądźuwielbiony
w obecności
twej koczyć dziśchcę
Wejdz do Panskich bram
Wejdżmydo Jego bmm z dziękczynieniem
Wielbię imię Twe
wielbię majestatT\'r'ój
Wielbię Pana bo dobryjest i wielki
Wielbij, wielbij Go' wielbł pieśniąswą
wielbimy Pana stojącprzed Nim
Wielkijest nasz Pan
Wielki jest nasz Pan
wielkie i dziwne SA dziełaTwoje, Panie Bożę wsueclunogący
wiem, żełaskawość
Twa nie wyczeĘie nigdy się
wieizę w Boga ojca stwórcę
wiehze Ducha wiej, chwalą okryj nas
więc jestemtu by klęknąć
Więc wstań godzinjuz nadeszła
większy jest Ten
witaj Jezu, cześćci Królu
witaj Panie,dobrze żejesteś
wraz Tobą Malko chcemy dfis się zanurzyć
Wszelka Chwała,wszeika Cześć
Wszystkie ludy głośno
wołajcie
wszystko co żyjeniech uwielbia cię
wszystko stwoźenie'na niebię i ziemi
wykzykujcie na cześćPana wszystkieziemle
Wyrusz nasz Pan
Wywyższam Cię
263
197
108
201
146
168
20'7
240
233
155
38
185
397
294
398
290
'77
365
100
r44
66
396
256
246
183
186
345
64
341
r20
65
35'7
155
292
395
112
1.33
106
3t7
68
384
L36
125
325
280
22'7
f06
wylvyższonybądź,J-ezuBarankumój
wywYższonyj esteś
swięty
wywyższonyzawsfę będzieszwywyższony
WznieśmygłosuwielbiającGo
Walosimy krzyk, zwycięski krzyk
z całegosercawciążchcę,za Tobąiść
z opresji znów wydobyłnas
mi, Jezuja dziękujęci
Za wszys&o, co uczyniłeś
pieśń,memuZbawcy,Jezusowi
Zaśpiewać
chę miłości
zaufałem,zaufałemPanu
Zbudujekościółmój
ześlijdeszczo Panie
ziąnia, któ!ąmi dajesz,niejestfikcjąanibajką
ziemio radujsię, Panachwal
Zjednoczeniw Duchu
Złozyłemw Panucałanadzieję
znarhłychwstałJezusnaszPan
zmańwychwstałPan i żyjedziś
Panie
zmartwychwstałeś
zmańwychwsta}yPan Królestwo objąłdziś
dla świata
zstą)iłcśw rD-Iokbędącś\yiatłem
zrMńć oczy swe Ba Jczusa
fyć w społeczności
z Tobą
268
t24
86
109
148
3',11
tr'7
4l
375
300
4
145
261
333
1.78
78
27?
318
359
288
395
363
385

Podobne dokumenty