Załącznik nr

Transkrypt

Załącznik nr
Załącznik A.6
Numer sprawy: PP.33/14PN/14
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Wykonawcy: …...................................................................................................
....................................................................................................................................................
Miejscowość: ............................................
Data: ....................................
Oświadczam, że oferowane urządzeń i meble gastronomiczne oraz naczynia i akcesoria
gastronomiczne będące przedmiotem oferty i zaoferowane w cenie wskazanej w formularzu
cenowym i ofertowy – załączniki A.1 i A.2 stanowiące integralną część oferty, spełniają
parametry techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w szczególności określone w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 1.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Podobne dokumenty