Dokument w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Dokument w formacie PDF
1
Kraków dn. 05.10.2014 r.
Sprawozdanie
z wyjazdu do Chińskiej Republiki Ludowej
w okresie od 15 do 24 września 2014 roku
I.
Skład delegacji AGH
W wyjeździe uczestniczyli:






Dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. AGH, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Współpracy z Chinami,
Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Dr hab. inż. Marek Borowski, Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii,
Dr inż. Jerzy Ziętek, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Dr inż. Krzysztof Tajduś, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
II. Cel wyjazdu
Celem wyjazdu było przede wszystkim uczestnictwo w 3th International Mining Conference, która
odbyła się w dniach od 19 do 22 września br. w Huainan – prowincja Anhui w Chinach.
Przedmiotowa konferencja organizowana jest wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą
w Krakowie i Anhui University Science and Technology w Huainan co dwa lata (pierwsza edycja
konferencji odbyła się w 2010 roku w Huainan, druga w Krakowie w 2012 roku). Niezależnie od
konferencji delegacja odwiedziła innych partnerów chińskich, z którymi AGH współpracuje.
1
2
III. Wizyta w CCTEG China Coal Technology Engineering Group
W dniu 17 września odbyło się spotkanie w CCTEG China Coal Technology Engineering
(www.ccteg.cn). W spotkaniu uczestniczyli ze strony CCTEG:




Prof. Ning Yu, Deputy Director ,
Prof. Liu Jianzhong, Deputy Director,
Pan Huang Zhong, Director Department of International Cooperation,
Prof. Qu Xianchao, Director High-Tech Department.
Oprócz delegacji AGH w rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele JSW S.A., miasta Jastrzębie
Zdrój, firmy FASING S.A. oraz Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej.
2
3
CCTEG od wielu lat prowadzi współpracę z AGH, m.in. realizuje projekt z Wydziałem Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki w ramach dwustronnej współpracy polsko-chińskiej (ze strony AGH prof.
Marian Wójcik i prof. Andrzej Tytko, a ze strony CCTEG prof. Qu Xianchao).
Dyrektor CCTEG przedstawił kierunki badań i rozwoju grupy techniczno-przemysłowej, szczególnie
podkreślając problematykę prowadzenia badań i wdrażania ich wyników w przemyśle górniczym
chińskim, a także wykazywał duże zainteresowanie problematyką wykorzystania metanu z pokładów
węgla.
Strony zgodnie stwierdziły, że widzą możliwości przyszłej współpracy w zakresie mechanizacji
górnictwa, bezpieczeństwa pracy i utylizacji metanu z pokładów węgla.
W związku ze zmianą formy prawnej instytucji (uprzednio AGH ma zawartą umowę z China Coal
Research Institute) w powstałą CCTEG - strony wyraziły chęć zaktualizowania dotychczasowej
umowy ramowej i kontynuowania współpracy. Uzgodniono, że AGH wystąpi z odpowiednim
dokumentem do podpisania.
3
4
IV. Wizyta w China University of Mining and Technology w Xuzhou
W dniu 17 września delegacja AGH zwiedziła także China University of Mining and Technology
w Xuzhou, a w szczególności zapoznała się z działalnością State Key Laboratory of Coal Resources and
Safe Mining, które zajmuje się problematyką zwalczania zagrożenia tąpaniami i wyrzutami metanu
i skał dla całego górnictwa chińskiego. Laboratorium jest bardzo dobrze wyposażone, a jego
przedstawiciele już współpracują z Politechniką Śląską oraz Głównym Instytutem Górnictwa.
Dyrektorem State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining jest prof. Dou Linming, PhD,
który zna język polski i pracę doktorska obronił na Politechnice Śląskiej – jest bardzo życzliwie
nastawiony do współpracy z AGH.
Dyrektor SKL prof. Dou Linming, PhD, oświadczył, że CUMT może zapewnić bezpłatny pobyt na
Uniwersytecie i umożliwić prowadzenie badań w laboratorium dla wytypowanych pracowników
AGH przez okres 1 – 3 miesięcy – ustalono, że AGH zaproponuje odpowiedniego kandydata.
Ustalono także, że AGH wskaże podmiot i osoby, które mogłyby operatywnie współpracować
z State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining należącym do China University of Mining
and Technology w Xuzhou.
4
5
Ponadto przeprowadzono także rozmowy z:
 Prof. Sang Shuxun, Director of International Office CUMT,
 Panem Xu Yang, European Asian and African Program Supervisor Section of International
Education,
którzy wykazali zainteresowanie współpracą z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH
w zakresie zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie, a także z innymi wydziałami AGH (np.
w zakresie informatyki, mechanizacji i automatyzacji górnictwa). W związku z tym złożyli
propozycję:
1. Zawarcia umowy o współpracy – AGH prześle odpowiedni list intencyjny
2. Nieopłatnego przyjęcia na okres od 1 do 3 miesięcy asystenta, doktora, lub innego
pracownika z AGH, który mógłby prowadzić badania w State Key Laboratory of Coal Resources and
Safe Mining.
5
6
CUMT jest najsłynniejszą państwową uczelnią górniczą w Chinach, wielkościowo, strukturalnie
i tematycznie podobną do AGH (http://cumt.edu.cn).
Jednocześnie przedstawicie strony chińskiej zaprosili do udziału w 8th International Symposium on
Green Mining oraz w 7th International Conference on Mining Science and Technology (załącznik 1).
Przekazano także czasopismo, wydawane przez stronę chińską, w którym istnieje możliwość
zamieszczania publikacji (Journal of Mining & Safety Engineering 2014 vol.31 No.4, ISSN 1673-3363)
V.
Spotkanie z władzami AUST
W ramach rozpoczynającej się konferencji w dniu 19 września odbyło się spotkanie delegacji AGH
z władzami AUST w osobach:


Prof. Guo Yongcun, Rektor AUST,
Prof. Wang Quidong, Prorektor AUST
oraz

Prof. Su Chuanrong z Deparment of International Cooperation China National Coal Association
(CNCA),
a także:

Prof. Liang Xing, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą,

Prof. Yuan Shuije, AUST
6
7
7
8
8
9
W czasie spotkania strony potwierdziły wolę kontynuowania istniejącej już od 27 lat współpracy
między uczelniami, ze szczególnym ukierunkowaniem na:
1. Wymianę pracowników naukowych – zgodnie z porozumieniem AUST skieruje do AGH na
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Mgr Leigang Miao, który rozpocznie staż naukowy od 24
stycznia 2015 r.
2. Kształcenie studentów I i II stopnia – zagadnienie to będzie w dalszym ciągu dyskusji w celu
ustalenia warunków studiowania studentów z AUST w AGH (odpowiednie materiały w tym
zakresie AGH przekazała stronie chińskiej).
3. Kontynuowania organizacji Konferencji, której 4 edycję zaplanowano w AGH w roku 2016.
Zarówno strona chińska, jak i polska skierowały wzajemne zaproszenia do odwiedzenia swoich
uczelni.
VI.
3th International Mining Conference
W dniu 20 września w Anhui University Science and Technology rozpoczęła się 3th International
Mining Conference. Konferencja była organizowana przez Anhui University of Science and
Technology, AGH University of Science and Technology oraz National Natural Science Foundation
Committee. W ceremonii otwarcia udział wzięło 4 przedstawicieli Chińskiej Akademii Nauk, Prof. Guo
Yongcun, Rektor AUST, Prof. Wang Quidong, Prorektor AUST, Prof. Su Chuanrong z Deparment of
International Cooperation China National Coal Association (CNCA) i Dr inż. Andrzej Pieczonka, Radca
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju. Konferencję ze strony
chińskiej otworzył Rektor AUST - Prof. Guo Yongcun, a ze strony polskiej Pełnomocnik Rektora AGH
ds. Współpracy z Chinami – Prof. Stanisław Nawrat, odczytując pismo Rektora AGH prof. Tadeusza
Słomki, skierowane do organizatorów i uczestników konferencji.
9
10
Po części oficjalnej, nastąpiła prezentacja referatów naukowych. W przedpołudniowej sesji wystąpił
dr hab. inż. Stanisław Nawrat z tematem “Evaluation of the possibility of estimating coal bed
methane resourses”. Natomiast w popołudniowej wystąpił dr hab inż Marek Borowski z tematem
10
11
“Predicting the reease of methane into the longwall workings in Polish coal mines using neutral
network” oraz dr inż. Krzysztof Tajduś z tematem “Numerical modeling and geometric numerical
integration in calculation of mining-induced surface displacement vectors”.
Następnego dnia (21 września) w przedpołudniowej sesji miał wystąpienie prof. Prof. dr hab. inż.
Krzystof Krauze na temat: „Prototype of temporary mechanized mine roadway support of the dog
headings”.
W konferencji oprócz delegacji AGH uczestniczyli także przedstawiciele JSW S.A., miasta Jastrzębie
Zdrój, FASING S.A. oraz Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej.
11
12
Szczegółowy program konferencji stanowi załącznik 2.
Podstawowym dokumentem konferencji były materiały Theory and Technique of Coal Mining and
Disaster Prevention in Deep Mines, zawierające 110 artykułów, których autorami byli przedstawiciele
10 chińskich uczelni, 2 uczelni polskich, w tym AGH, 2 instytucji polskich, a także uniwersytetów
w Australii i USA.
Władze AUST i Komitet Organizacyjny Konferencji posumował, że Konferencja zakończyła się
sukcesem – w załączeniu kończące Konferencję wystąpienia Dziekana Wydziału Energii
12
13
i Bezpieczeństwa Prof. Shu Jie i Pełnomocnika Rektora AGH ds. Współpracy z Chinami, Prof.
Stanisława Nawrata (Załącznik 3, Załącznik 4).
Ostatnim punktem Konferencji była wizyta w kopalni nr 1 należącej do Huainan Mining Group, gdzie
zwiedzono dyspozytornię, stację odmetanowania oraz laboratorium przykopalniane specjalizujące się
w badaniu zagrożeń naturalnych przy eksploatacji na dużych głębokościach.
W dniu 30.09.2014 dr inż. Andrzej Pieczonka, Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu
Generalnego RP w Szanghaju przesłał podziękowania na ręce Rektora AGH Prof. Tadeusza Słomki za
wspaniałą organizację konferencji i promocję Polski w Chinach (Załącznik 5).
13
14
VII. Spotkanie z władzami administracyjnymi miasta Huainan
Na spotkaniu stronę chińską reprezentowali:
 Dong Zhongbing, Deputy Mayor of Huainan Minicipality,
 Tang Yongzhi, Chief Engineer of Huainan Mining Industry (Group) Co., Ltd
 Yang Qian, Director of Huainan Foreign Affairs Office,
 Zhao Qizhong, Director of Economic and Information Committee,
 Li Jun, General Manager of Huaianan Chemical Group Co., Ltd
 Chen Jian, Chief Engineer of General Research Institution of Safe Coal-Mining & Management of
Huainan Mining Industry (Group) Co., Ltd
 Wang Zhigen, Deputy Chief Engineer of SDIC,
 Yuan Shujie, Professor of AUST.
Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Pan Andrzej Pieczonka, Radca Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju, delegacja AGH oraz przedstawiciele JSW S.A.,
sekretarz miasta Jastrzębie Zdrój Pan Grzegorz Dulemba, prezes firmy FASING S.A. Pan Zdzisław Bik
oraz prezes Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej Pan Grzegorz Calik.
W trakcie rozmów miasta Huainan i Jastrzębie Zdrój jako miasta górnicze wyraziły chęć partnerstwa i
podpisania stosownego porozumienia.
14
15
VIII. Wizyta techniczna w kopalni nr1 należącej do Huainan Mining Group
Kopalnia węgla kamiennego prowadzi eksploatacje na głębokości ok. 800 m i wydobywa ok.
3 mln t w roku. Kopalnia liczy ok. 60 lat i obecnie składa się z 2 połączonych kopalń.
Podstawowym zagrożeniem naturalnym jest zagrożenie metanowe – metanowość wynosi
ok. 270 m3/min, z czego ok. 100 m3/min metanu ujmowane jest poprzez odmetanowanie
i spalane w silnikach gazowych napędzających generatory produkujące energię elektryczną,
a ok. 100 m3/min metanu jest odprowadzane na powierzchnię o stężeniu ok. 5- 15%
i zatężane w stacjach na sitach molekularnych do stężenia ok. 30% i następnie gromadzone
w nadciśnieniowym zbiorniku stalowym, z którego przetłaczane jest siecią rurociągów do
odbiorców komunalnych (podobno 50 000) miasta Huainan.
Kopalnia jest dobrze wyposażona w systemy kontrolno – pomiarowe, z których dane
gromadzone są w dobrze zorganizowanej dyspozytorni.
15
16
16
17
17
18
18
19
Na terenie kopalni zostało uruchomione państwowe Laboratorium Badań Eksploatacji
i Zagrożeń na dużych głębokościach zwłaszcza zagrożenia metanowego oraz wyrzutami
metanu i skał. Laboratorium wyposażone jest w unikalne stanowiska badawcze pozwalające
symulować zjawiska w skali półtechnicznej. Laboratorium współpracuje z Wyższym Urzędem
Górniczym w Katowicach.
19
20
IX. Spotkanie w Shanghai University Science and Technology Park
W dniu 23 września odbyły się rozmowy z Zheng Changlu z Shanghai University Science and
Technology Park w sprawie możliwości nawiązania współpracy z AGH, w szczególności w zakresie
budowy urządzeń transportowych, elektrycznych i akumulatorowych, co odpowiada profilom
działalności naukowo-badawczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.
Istnieje możliwość nawiązania współpracy.
20
21
X. OCENA 3th Internatianal Mining Conference 2014 w Huainan
Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju – Pan dr inż.
Andrzeja Pieczonka, wysoko ocenił cele i efekty polsko-chińskiej konferencji naukowej poświęconej
wydobyciu węgla, pt.: Theory and Technique of Coal Mining and Disaster Prevention in Deep Mines”,
biorąc osobiście w niej udział, a także w przesłanym piśmie do JM Rektora AGH prof. Tadeusza
Słomki.
21
22
22
23
Sprawozdanie przygotował:
Pełnomocnik Rektora AGH d.s. Współpracy z Chinami
dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. AGH
we współpracy
z członkami delegacji AGH
i mgr inż. Dagmarą Nowak – Senderowską
23

Podobne dokumenty