UkĜad sterowania SELOGICA

Komentarze

Transkrypt

UkĜad sterowania SELOGICA
9EGPVTWOWYCIK
7MĜCFUVGTQYCPKC5'.1)+%#
www.arburg.com
9U\GEJUVTQPP[WMĜCF\CT\âF\CPKC
VGEJPQNQIKâYVT[UMW
Podstawowe właściwości
1
2
Kompleksowa obsługa wszystkich wtryskarek ALLROUNDER, manipulatorów ARBURG i zastosowań
Intuicyjna obsługa graficznego edytora cyklu
przy użyciu układu SELOGICA
pracy układu SELOGICA
Największą zaletą naszego centralnego,
logicznego i wydajnego układu sterowania SELOGICA jest z pewnością coraz
łatwiejsze sterowanie coraz bardziej
skomplikowanymi procesami wtrysku. Układ SELOGICA zarządza nie tylko
wszystkimi wtryskarkami ALLROUNDER,
lecz także wszystkimi manipulatorami, urządzeniami peryferyjnymi i technologiami wtrysku. Made by ARBURG
– Made in Germany Skoordynowane
zarządzanie skomplikowanymi procesami wtrysku można osiągnąć w prosty
i komfortowy sposób tylko przy użyciu
układu SELOGICA. Poprzez ciągłe udoskonalanie naszego układu sterowania
gwarantujemy użytkownikom naszych
maszyn stałą przewagę technologiczną.
Efektywne i przejrzyste programowanie skomplikowanych operacji technologicznych umożliwia kompletny nadzór nad produkcją.
2
1
Kompleksowa obsługa
Układ SELOGICA jest przeznaczony do
uniwersalnego stosowania podczas programowania i sterowania wszystkimi znanymi
wersjami procesów. Dzięki łatwej integracji
różnych urządzeń peryferyjnych układ sterowania może być stosowany nawet do zarządzania kompletnymi liniami produkcyjnymi.
Układ sterowania SELOGICA pozwala na
oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów
dzięki swojemu ujednoliconemu sposobowi
obsługi. Oznacza to mniejsze nakłady na
szkolenie, a także wyeliminowanie potrzeby
przestawiania się operatorów, pracujących
na różnych wtryskarkach ALLROUNDER,
na nowy tok myślenia. Dzięki możliwości
zsynchronizowania ruchów manipulatora i
wtryskarki w jednym centralnym układzie
sterującym produkcja staje się znacznie bardziej ekonomiczna. Umożliwia to zaprogramowanie krótszych czasów cyklu. System
zarządzania programami pracy wtryskarek
jest tak uproszczony, jak nigdy dotąd. Do
kompletnej linii produkcyjnej jest tylko jeden
program pracy.
2
Intuicyjna obsługa
15-calowy ekran dotykowy układu SELOGICA
pozwala na bezpośredni, szybki i przejrzysty
dostęp do wszystkich danych. Graficzny system obsługi, obejmujący wszystkie zespoły
wtryskarki, umożliwia intuicyjną obsługę
a doskonały edytor cyklu pracy z opatentowaną funkcją bezpośredniej kontroli
poprawności zawsze jednoznacznie wskazuje logiczne położenie aktualnego kroku
programu. Dzięki temu można zapobiec
niewłaściwej obsłudze wtryskarki. Całkowita
kompatybilność zapisu programów pracy
tworzonych na różnych stopniach rozwoju
układu sterowania zapewnia płynność produkcji wyprasek. Operatorzy mogą szybko
zorientować się w zasadzie pracy układu
i z łatwością wdrożyć się do jego obsługi
dzięki opatentowanej nawigacji tematycznej,
samoobjaśniającym się elementom obsługi
i przejrzystej wizualizacji graficznej. Dzięki
temu można z łatwością obsługiwać skomplikowaną technologię wtrysku.
www.arburg.com · 10/2013
3
4
Krótki czas przezbrajania – logiczny układ
wprowadzania zorientowany na przezbrajanie
formy wtryskowej
Zapewniona optymalizacja – wiele możliwości optymalizacji procesu, jego nadzorowania
3
4
Krótki czas przezbrajania
Logiczny układ wprowadzania jest ukierunkowany przede wszystkim na przezbrajanie
narzędzia wtryskowego oraz optymalizację
procesu wtrysku. Skrócenie czasu przezbrajania i redukcję kosztów można uzyskać
zarówno dzięki przejrzystemu układowi
tabel i wykresów na ekranie, jak i przez jednoznaczne programowanie cyklu pracy przy
użyciu symboli graficznych. Dzięki temu
nawet skomplikowane procesy stają się bardziej zrozumiałe i przejrzyste.
Moduł „Asystent programowania” ułatwia codzienną pracę dzięki intuicyjnemu
programowaniu formy wtryskowej, automatycznemu obliczaniu wstępnych wartości parametrów i „uczeniu się” procesu;
dzięki temu nie jest wymagana dokładna
znajomość układu sterowania. Równie
komfortowy dialog człowieka z maszyną
umożliwia funkcja Teach-in służąca do programowania manipulatorów.
10/2013 · www.arburg.com
i dokumentowania
Zapewniona optymalizacja
Głównym zadaniem układu SELOGICA jest
umożliwienie łatwego i niezawodnego
sterowania skomplikowanymi operacjami.
Układ sterujący przyczynia się do dużej
stabilności i powtarzalności procesu dzięki
precyzyjnej regulacji temperatur (w tym
przypadku nawet adaptacyjnej), ciśnień,
prędkości i położeń. Ponadto istnieje wiele
możliwości optymalizacji, nadzorowania i
dokumentowania procesu. Mimo tak dużej
ilości alternatywnych parametrów układ
SELOGICA zawsze oferuje przejrzystą prezentację danych i bezpośredni dostęp.
Pojęcie „Nadzorowanie maszyny” obejmuje
liczne funkcje ochrony formy wtryskowej,
diagnostyczne i wspomagające, takie jak
wskazywanie konserwacji. Dzięki komfortowemu wyświetlaniu wszystkich komunikatów tekstowych operator zawsze dokładnie
wie, co powinien zrobić.
Ze względu na wysoki stopień funkcjonalności układ SELOGICA nadaje się nie tylko
do optymalnego przetwarzania obecnych
wymagań procesowych. Jest on wyjątkowo
uniwersalny i dzięki temu już dziś jest przygotowany do realizacji przyszłych zadań.
3
Intuicyjna pomoc kontekstowa
1
Przeciągnij i upuść – szybkie i komfortowe dopasowanie wykresów
Kiedy układ sterowania wtryskarką
można obsługiwać w sposób ergonomiczny i intuicyjny? Wtedy, gdy jest
wyposażony i działa tak jak układ sterowania SELOGICA. Jego edytor cyklu
pracy został w pełni dostosowany
do specyficznych potrzeb występujących w zakładzie produkcyjnym. Dlatego 15-calowy ekran dotykowy charakteryzuje się odpowiednią jaskrawością i kontrastowością, a wszystkie pola
obsługi mają odpowiednio duże wymiary. Duża przejrzystość układu SELOGICA
umożliwia znacznie szybszy i bardziej
bezpośredni dostęp do danych; łatwo
zrozumiały graficzny system obsługi
jest ukierunkowany na zastosowanie
w produkcji. Wpływa to na łatwość
wdrożenia się pracowników i małe
koszty ich szkolenia w Państwa zakładzie przetwórstwa tworzyw. Firma
ARBURG umożliwi Państwu osiągnięcie znacznej wartości dodatkowej dzięki
większemu komfortowi obsługi.
Ergonomiczne wzornictwo ekranu
Szybki, bezpośredni dostęp do danych ma
duże znaczenie podczas produkcji. Układ
SELOGICA zapewnia to dzięki menu kontekstowemu wybieranemu w zależności
od sytuacji produkcyjnej. Na przykład nawigacja tematyczna ze stale wyświetlaną
strukturą zapewnia większą przejrzystość,
nawigacja cyklu pozwala na bezpośredni
wybór strony funkcyjnej z poziomu cyklu
produkcyjnego, a pola bezpośredniego dostępu umożliwiają szybki dostęp do funkcji
optymalizacji procesu.
2
Łatwe wprowadzanie
parametrów
Parametry można opcjonalnie wprowadzać
za pośrednictwem tabel lub wykresów;
różnym funkcjom przyporządkowane są
jednoznaczne kolory. Wyświetlanie następuje zgodnie z kierunkiem określonego
ruchu. Dzięki temu system obsługi jest
łatwo zrozumiały, gdyż opiera się na praktycznych procedurach programowania pracy
wtryskarek w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych.
1
2
Łatwe wprowadzanie
parametrów
Ergonomiczne wzornictwo ekranu
4
www.arburg.com · 10/2013
3
Bezpieczne wprowadzanie
parametrów
Identyfikacja użytkownika następuje na podstawie kart zbliżeniowych zgodnych z wytycznymi EUROMAP. Wprowadzanie danych
może być ograniczone za pomocą autoryzacji
dostępu. Wszystkie zmiany są protokołowane
wraz z nazwą użytkownika, co umożliwia
jego jednoznaczną identyfikację. Dane wprowadza się w postaci liczbowej, z listy wyboru
lub w postaci tekstu w osobnych wyskakujących okienkach. Na ekranie wyświetlane są
dopuszczalne zakresy ustawianych wartości.
4
Wygodne wprowadzanie
parametrów
Komfort pracy zwiększa wyświetlanie komunikatów tekstowych. W celu uzyskania
bezpośredniego, selektywnego dostępu do
danych można indywidualnie zaprogramować trzy przyciski bezpośredniego dostępu.
Ponadto wszystkie parametry, ważne dla
programu pracy, można zestawiać na trzech
dowolnie konfigurowanych stronach. Dzięki
temu można także utworzyć koncepcję
autoryzacji odnoszącą się do określonych
parametrów.
3
Karta selektywnego dostępu do danych
4
Wygodne wprowadzanie
parametrów
Bezpieczne wprowadzanie
parametrów
10/2013 · www.arburg.com
5
Intuicyjne przezbrajanie i programowanie
1
Racjonalna wymiana formy wtryskowej
Podczas programowania formy wtryskowej
definiowane są wymagane kroki programu;
należy je jedynie kolejno wykonać i zatwierdzić na centralnym ekranie. Operacje
częściowe, np. bazowanie (zerowanie) poszczególnych osi maszyny, układ sterowania
wykonuje automatycznie po naciśnięciu
przycisku. Wprowadzanie parametrów zasadniczo nie jest wymagane.
2
Automatyczne obliczanie
Należy wprowadzić tylko niektóre istotne
dane procesowe, aby układ mógł automatycznie obliczyć zasadnicze parametry przetwórstwa, takie jak temperatury, ciśnienia
lub prędkości. Układ SELOGICA korzysta z
obszernej bazy danych, którą można uzupełnić o stosowane u siebie materiały. Na przykład po zmianie materiału funkcja indywidualnego zestawiania umożliwia wyznaczenie
Intuicyjne programowanie formy wtryskowej –
stopniowe tworzenie racjonalnego przebiegu
procesu
Moduł „Asystent programowania” w
każdej sytuacji aktywnie pomaga w
przezbrajaniu i programowaniu wtryskarki. Operator jest prowadzony krok
po kroku przez wszystkie wymagane
etapy – od wymiany formy wtryskowej,
poprzez automatyczne obliczanie wartości parametrów, do „uczenia się” gotowego procesu. Wprowadzanie parametrów zostało ograniczone do absolutnie niezbędnego minimum. Dzięki temu
równocześnie ustalany jest racjonalny
przebieg procesu. Ponadto układ zawsze
umożliwia dodatkowe dostosowanie i
optymalizację procesu.
Dostarczanie praktycznych rozwiązań stanowi ogromną zaletę układu
SELOGICA. W efekcie Państwa specjaliści będą mogli z większą łatwością indywidualnie zaprogramować kompletny
proces wtrysku, gdyż nie będą musieli
szczegółowo znać układu sterowania.
1
Racjonalne programowanie
formy wtryskowej
6
www.arburg.com · 10/2013
na nowo tylko temperatur jednostki wtryskowej. Ponadto wszystkie istniejące funkcje
nadzorowania i protokołowania można
wybrać automatycznie jednym kliknięciem.
W ten sposób całkowicie wyeliminowano
dotychczasowe wprowadzanie parametrów
w różnych oknach i wybór różnych funkcji
nadzorowania i protokołowania.
3
Uczenie cyklu pracy
W tym celu należy tylko kolejno wykonać
i potwierdzić wszystkie niezbędne ruchy.
Wprowadzanie wszystkich parametrów oraz
uzupełnianie cyklu pracy odbywa się automatycznie w tle. Podczas kierowanego programowania lub „uczenia” się ustalane są
także funkcje nadzorowania, takie jak położenie zabezpieczenia formy wtryskowej. W
ten sposób można także zaprogramować
operacje manipulatora.
Uczenie się – łatwe programowanie przy
użyciu przycisku
3
2
Uczenie cyklu pracy
Automatyczne obliczanie
10/2013 · www.arburg.com
7
Inteligentne graficzne programowanie cyklu pracy
1
Selektywne wprowadzanie operacji
Szybki dostęp do dostępnych symboli
operacji ułatwia ich logiczny podział na
grupy. Edytor cyklu pracy proponuje odpowiednie symbole operacji odnoszące się do
wtryskarki i procesu oraz ich pozycje. Oznacza to, że bez trudu można skonfigurować
procedury uruchamiania i wyłączania
lub uruchamiania w funkcji drogi przy
ruchach równoległych.
2
Łatwe tworzenie cyklu pracy
W celu ułatwienia obsługi układ SELOGICA
korzysta z cykli pracy wstępnie zdefiniowanych dla określonego wyposażenia maszyny,
które szybko można indywidualnie dostosować do zadań produkcyjnych specyficznych
dla określonej formy wtryskowej. Operacje
wtryskarki można z łatwością edytować, a
odpowiednie strony parametrów – wybierać
bezpośrednio z edytora cyklu pracy.
Szybki dostęp do dostępnych symboli
Tylko indywidualnie dostosowane,
graficzne programowanie przebiegu cyklu umożliwia uzyskanie niezbędnej uniwersalności procesów wtrysku
przy jednocześnie największej przejrzystości. Umożliwiają to funkcje układu SELOGICA, np. opatentowana bezpośrednia kontrola poprawności, która wyklucza błędy już podczas programowania cyklu, a także całkowite zintegrowanie manipulatorów. Typowe dla
firmy ARBURG jest dostarczanie prostych rozwiązań skomplikowanych problemów, co prowadzi do znacznego
zmniejszenia kosztów w Państwa zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
2
Łatwe tworzenie cyklu pracy
8
www.arburg.com · 10/2013
%GEJ[U\E\GIÏNPG
,GFPQE\GUPCMQPVTQNC
RQRTCYPQıEK
9RQTÏYPCPKW\RQFQDP[OKWMĜCFCOKUVGTQYCPKCWPKMCVQYâEGEJâWMĜCFW5'.1)+%#
LGUVLGIQQRCVGPVQYCPCDG\RQıTGFPKC
MQPVTQNCRQRTCYPQıEK,WŏRQFE\CURTQITCOQYCPKCE[MNWRTCE[WMĜCFUVGTQYCPKC
YUMC\WLGNQIKE\PGRQ\[ELGQMTGıNQP[EJ
QRGTCELKKURTCYF\CMQORNGVPQıäFCP[EJ
YRTQYCF\CP[EJRT\G\QRGTCVQTC2QFE\CU
RTQITCOQYCPKCQRGTCVQT\[QVT\[OWLâYKöE
PCLNGRU\âOQŏNKYâRQOQE&\KöMKVCMKO
RT\[LC\P[OFNCWŏ[VMQYPKMCıTQFMQO
\CRQDKGICYE\[OPCYGVDCTF\QUMQORNKMQYCPGE[MNGRTCE[KYGTULGRTQEGUÏY
OQŏPCRTQITCOQYCäYURQUÏDĜCVY[
RT\GLT\[UV[KPKG\CYQFP[9VGPURQUÏD
OQŏPCDG\RTQDNGOW\CRTQITCOQYCä
UMQORNKMQYCPGRTQEGU[VCMKGLCMYVT[UM
RQFE\CU\CO[MCPKCHQTO[QFRQYKGVT\CPKGYVT[UM\FQRTCUQYCPKGONWDYVT[UM
V[RWVCPFGO
r 7MĜCFUVGTQYCPKCFNCECĜGLYVT[UMCTMK
r 1RCVGPVQYCPCPCYKICELCVGOCV[E\PC
QMKNMWRQ\KQOCEJ
r 2T\GLT\[UVGRTQITCOQYCPKGE[MNW
RTCE[YVT[UMCTMK\CRQOQEâU[ODQNK
ITCƂE\P[EJ
r $G\RQıTGFPKCMQPVTQNCRQRTCYPQıEK
r 9URÏNP[RTQITCORTCE[MQORNGVPGL
NKPKKRTQFWME[LPGL
r /QFWĜd#U[UVGPVRTQITCOQYCPKCq
r +PVGTCMV[YPGHWPMELG6GCEJKP
1
3
,GFPQE\GUPCMQPVTQNCRQRTCYPQıEK
5GNGMV[YPGYRTQYCF\CPKGQRGTCELK
“YYYCTDWTIEQO
9
Optymalizacja i dokumentowanie procesu
1
Ukierunkowana optymalizacja
procesu
Uniwersalnym narzędziem do optymalizacji
procesu wtrysku są wykresy dowolnie konfigurowane w układzie SELOGICA. Obsługa
może być jeszcze bardziej komfortowa
dzięki możliwości automatycznej konfiguracji wykresów procesu. Wyświetlanie
wszystkich sygnałów w czasie rzeczywistym
pozwala na bezpośrednią ingerencję w proces. Zarejestrowane sygnały można zmierzyć
przy użyciu kursora już podczas trwającej
produkcji. W ten sposób operator może
bezpośrednio wpływać na jakość produkcji,
rozpoznawać problemy w sposób ukierunkowany oraz zapobiegawczo skracać czas
cyklu i zmniejszać ilość braków. Wszystkie
te funkcje obniżają koszty produkcji i zwiększają jakość produkcji.
Ciągła rejestracja przejrzystej historii alarmów
Efektywny układ sterowania wtryskarką powinien oczywiście udostępniać
użytkownikowi także liczne możliwości optymalizacji, nadzorowania i dokumentowania procesu. Tylko wówczas
można uzyskać ekonomiczną produkcję przy minimalnych kosztach jednostkowych. Pod tym względem SELOGICA
wyróżnia się wieloma możliwościami dostosowania. Na przykład różne złącza umożliwiają wyprowadzenie
danych produkcyjnych, ich zapisanie
lub przekazanie do systemów nadrzędnych. Szczególną zaletą jest możliwość
dysponowania przez Państwa specjalistów gotowymi środkami do rozpoznania potencjału optymalizacji i jej bezpośredniego przeprowadzenia – wielokrotnie i bez kosztów dodatkowych.
2
1
Szczegółowy nadzór procesu
Ukierunkowana optymalizacja procesu
10
www.arburg.com · 10/2013
2
Szczegółowy nadzór procesu
Podstawę do nadzorowania wykresów w
celu indywidualnej kontroli wartości granicznych parametrów jakościowych stanowią
łatwe do zapisywania krzywe referencyjne.
Takie graficzne analizy tworzy się na podstawie wartości szczytowych lub średnich,
krzywych obwiedniowych lub całek wykresów. Układ sterowania SELOGICA umożliwia nadzorowanie wykresów maksymalnie
ośmiu parametrów.
3
3
Efektywne sterowanie jakością
Także pod tym względem najwyższy
komfort ma priorytetowe znaczenie dla
wszystkich dostępnych funkcji. Wartości referencyjne i zakresy tolerancji rzeczywistych
wartości procesowych można wyznaczać
automatycznie i szczegółowo nadzorować
zadane wartości tolerancji. Wytwarzane
wadliwe wypraski mogą być oddzielane
przez układ selekcjonujący lub manipulator.
Analiza wadliwych cykli pomaga zapobiegać
powstawaniu braków.
4
Dokładne dokumentowanie
procesu
Rzeczywiste wartości procesowe wpływające
na jakość są indywidualnie zapisywane w
protokole produkcji. Stanowi on podstawę
do wszystkich ocen statystycznych. Możliwa
jest graficzna prezentacja protokołu z całego
przebiegu produkcji. Dzięki temu można
bezpośrednio ocenić korelacje i odchyłki
oraz idealnie dokumentować jakość.
4
Dokładne dokumentowanie procesu
Efektywne sterowanie jakością
10/2013 · www.arburg.com
11
%CĜMQYKVCKPVGITCELCWT\âF\GĞRGT[HGT[LP[EJ
<FLöEKG-7-#4QDQVGT)OD*
,GFPQNKV[U[UVGOQDUĜWIK
6[NMQOQŏNKYQıä\CUVQUQYCPKCWMĜCFWUVGTQYCPKCYVT[UMCTMCOKOCPKRWNCVQTCOKKWT\âF\GPKCOKRGT[HGT[LP[OKVYQT\[\PCE\PâYCTVQıäFQFCVMQYâYRTCMV[EGRTQFWME[LPGL
r &\KöMKKPVWKE[LPGOWU[UVGOQYKQDUĜWIK
\OPKGLU\CLâEGOWPCMĜCF[PCU\MQNGPKG
r &\KöMKRT\GLT\[UVGOWITCƂE\PGOW
RTQITCOQYCPKW
r &\KöMKPCFT\öFPGOWUVGTQYCPKWLCMQıEKâ
KRTQEGUGO
r &\KöMKEGPVTCNPGOWPCF\QTQYCPKWKUVGTQYCPKWWT\âF\GPKCOKRGT[HGT[LP[OKY\CNGŏPQıEKQFTWEJÏYYVT[UMCTMK
r &\KöMKU[PEJTQPK\CELKTWEJÏYOCPKRWNCVQTCKYVT[UMCTMKQFRQYKGFPKQUMTCECLâEGL
E\CUE[MNW
r &\KöMK\CUVQUQYCPKWRCPGNW5'.1)+%#FQ
UVGTQYCPKCOCPKRWNCVQTGOQU\GıEKW
QUKCEJTWEJW
+FGPV[E\PCRQFUVCYCsRTQITCOQYCPKGRTCE[
OCPKRWNCVQTCQQUKCEJTWEJW
7MĜCFUVGTQYCPKCLGUVQFRQYKGFPK
FQWPKYGTUCNPGIQUVQUQYCPKCFQRKGTQYÏYE\CUIF[OQŏPC\CUVQUQYCä
IQPKGV[NMQFQ\CT\âF\CPKCYVT[UMCTMâ&NCVGIQWMĜCFUVGTQYCPKC5'.1)+%#
RQ\YCNCPCYĜâE\GPKGFQRTQEGUWRTQFWME[LPGIQVCMŏGOCPKRWNCVQTÏYK
WT\âF\GĞRGT[HGT[LP[EJEQWOQŏNKYKCĜCVYGEGPVTCNPGUVGTQYCPKGECĜâ
NKPKâRTQFWME[LPâ-QPEGRELCWMĜCFW5'.1)+%#UVCPQYKâEGIQEGPVTCNP[
KPVGTHGLUOKöF\[E\ĜQYKGMKGOCOCU\[PâRTQYCF\KFQY[TCōPGLQU\E\öFPQıEK
E\CUWK\OPKGLU\GPKCMQU\VÏYRT\[LGFPQE\GUP[O\CRGYPKGPKWOCMU[OCNPGL
PKG\CYQFPQıEKRTQEGUW&QRKGTQLGFPQNKV[KYU\GEJUVTQPP[U[UVGO\CT\âF\CPKC
RTQEGUGOYVT[UMWWOQŏNKYKCTGCNK\CELö
YRGĜPKTCELQPCNPGLRTQFWMELK
&QFCVMQYGKPHQTOCELG
2TQURGMVd5[UVGOMQORWVGTCPCFT\öFPGIQ
#4$74)q
%GPVTCNPGYRTQYCF\CPKG
RCTCOGVTÏY
,GFPQNKV[U[UVGOQDUĜWIK
%GPVTCNPGRT\GEJQY[YCPKG
RTQITCOÏYRTCE[
2TQURGMVd%12;.1)q
12
www.arburg.com · 10/2013
2
Centralne wprowadzanie
parametrów
Bezpośrednie sterowanie
może być stosowane nie
tylko do manipulatorów,
lecz także do obwodów
grzewczych formy wtrys­
kowej. Oznacza to, że
SELOGICA całkowicie
przejmuje proces regulacji.
Standardowe urządzenia
peryferyjne można łatwo
podłączyć przy użyciu stan-
dardowych złączy. Wejścia nadzorowania
umożliwiają sterowanie procesem wtrysku,
np. w zależności od zasilania granulatem,
sprężonym powietrzem lub wodą. Indywidualną integrację urządzeń umożliwiają
dowolnie programowane wejścia i wyjścia.
Ponadto za pośrednictwem złącza komputera nadrzędnego dane sterujące maszyny
mogą być wykorzystywane w systemach
BDE i MES lub w układzie zdalnej konserwacji, np. w systemie komputera nadrzędnego
ARBURG (ALS) certyfikowanym przez SAP.
3
Centralne przechowywanie programów pracy
Dane z układu SELOGICA mogą być w komfortowy sposób zapisywane na kartach pamięci CompactFlash. Program pracy zawiera
wszystkie parametry niezbędne dla kompletnej jednostki produkcyjnej, co umożliwia
łatwiejsze, szybsze i bardziej niezawodne zarządzanie oraz programowanie. Można także
dołączać własne notatki. System ARBURG
COPYLOG i system komputera nadrzędnego
ARBURG (ALS) umożliwiają nadrzędne zarządzanie programami pracy wtryskarek.
2
1
3
System komputera
nadrzędnego ALS
10/2013 · www.arburg.com
13
Funkcje umożliwiające efektywną produkcję
1
2
Dobrze widoczny potencjał optymalizacji – przejrzysta prezentacja graficzna na schemacie
Wyeliminowanie przypadkowości – automatyczne
blokowym cyklu
wskazywanie konserwacji
Układ SELOGICA posiada ogromną różnorodność funkcji umożliwiających
dowolną konfigurację procesów wtrysku, ich optymalną regulację, a tym
samym efektywną produkcję.
Na codzienne potrzeby produkcyjne
użytkownika ukierunkowane są konsekwentnie wszystkie funkcje, takie jak
automatyczne układy uruchamiania i
wyłączania z indywidualnymi przebiegami, schemat blokowy cyklu lub wskazywanie konserwacji. Rozpoczynając od
przezbrajania a kończąc na indywidualnej optymalizacji parametrów procesu.
Wiadomo, że maszyna jest zawsze tylko tak dobra, jak układ jej sterowania.
A pod tym względem układ SELOGICA
ustanawia nowe standardy.
14
1
Schemat blokowy cyklu
Schemat blokowy cyklu umożliwia graficzne
porównanie czasów realizacji funkcji z
wcześniej zdefiniowanymi wartościami referencyjnymi. Ponadto pokazany jest podział
operacji na czas uruchamiania, opóźnienia i
pracy. Dzięki temu na ekranie wyświetlane
są wszystkie informacje niezbędne do analizy i optymalizacji cyklu produkcji. Pozwala
to na wykrycie czasów nieproduktywnych,
które można wyeliminować przez lepszą
synchronizację operacji. Różnice występujące w procesie produkcyjnym można bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich funkcji bez konieczności wyświetlania
poszczególnych stron funkcyjnych. Przydatność tego sposobu zwiększa się wraz ze
wzrostem skomplikowania procesów.
2
Wskazywanie konserwacji
W zależności od wyposażenia określonej
wtryskarki ALLROUNDER wszystkie wymagane dane dotyczące konserwacji i okresów
jej wykonywania są przechowywane w postaci tekstowej. Opcjonalnie można ręcznie
wprowadzać indywidualne instrukcje konserwacji dotyczące na przykład zastosowanych urządzeń peryferyjnych. W ten sposób
można wygenerować przejrzysty harmonogram konserwacji dla całej linii produkcyjnej
obejmujący nadzorowanie przypadających
terminów i przypominanie o konieczności
wykonania czynności konserwacyjnych. Ponadto układ SELOGICA sporządza w dzienniku konserwacji protokół prawidłowego
wykonania czynności konserwacyjnych.
Każdą przeprowadzoną konserwację można
jednoznacznie zidentyfikować; jednocześnie
jest także idealnym dowodem do audytów
i certyfikacji.
www.arburg.com · 10/2013
1RELGY[RQUCŏGPKC
3
4
ěCVYKGLU\CQDUĜWICHQTOYVT[UMQY[EJsOQŏNKYQıä
'HGMV[YPQıäGPGTIGV[E\PCRTQFWMELKsU\E\GIÏĜQYC
KPF[YKFWCNPGIQWUVCYKGPKCQRGTCELKE\öıEKQY[EJ
CPCNK\CPCRQFUVCYKGRQOKCTÏYGPGTIGV[E\P[EJ
2CMKGV[HWPMELQPCNPG
1RELQPCNPGRCMKGV[HWPMELQPCNPGĜâE\â
YU\[UVMKGHWPMELGQFRQYKGFPKGFQURGELCNP[EJY[OCICĞRTQFWME[LP[EJ
r d6GTOQUVCVQYCPKGHQTO[YVT[UMQYGLqs
\CNGECPGFQRT\GVYÏTUVYCU\E\GIÏNPKG
YTCŏNKY[EJOCVGTKCĜÏYNWDYRT\[RCFMW
UVQUQYCPKCIQTâE[EJMCPCĜÏY
r d0CF\QTQYCPKGQUKqsLGUVVQFQFCVMQYC
HWPMELCYRT\[RCFMWHQTOYVT[UMQY[EJ
\PCRöFGOTF\GPKWT\âF\GĞU\E\QVMQY[EJNWDWT\âF\GĞFQWUWYCPKCY[RTCUGM\HQTO[CVCMŏGUĜWŏâECFQ\CRGYPKGPKCLCMQıEKRTQFWMELK
r d4WEJ[HQTO[YVT[UMQYGLqsPQYGOQŏNKYQıEKTGIWNCELKYRT\[RCFMWUMQORNKMQYCP[EJHQTOYVT[UMQY[EJFQYVT[UMW
YKGNQMQORQPGPVQYGIQHQTOV[RWVCPFGONWDRKöVTQY[EJPR\HWPMELâQRGTCELKE\öıEKQY[EJ
r d4Q\TWEJKY[ĜâE\CPKGqsHWPMELCW\WRGĜPKCLâECRT\G\PCE\QPCFQ\CUVQUQYCĞ
U\[DMQDKGŏP[EJYKGNQUVCPQYKUMQY[EJ
HQTOYVT[UMQY[EJCWVQOCV[E\PGIQFQRTQYCF\CPKCYMĜCFGMNWDUVQUQYCPCY
RT\[RCFMWRNCPQYCPKCKPCF\QTQYCPKC
RTQFWMELK
10/2013 · www.arburg.com
2QOKCTGPGTIGV[E\P[
1RELQPCNPCHWPMELCRQOKCTWGPGTIGV[E\PGIQ
WOQŏNKYKCFQMQPCPKGU\E\GIÏĜQYGLCPCNK\[
RQDQTWOQE[YVTCMEKGE[MNW&\KöMKTQ\F\KGNGPKWGPGTIKKPCRöFWKIT\CPKCPCV[EJOKCUV
YKFQE\PGUâPCUVöRUVYC\OKGPKQP[EJWUVCYKGĞYVT[UMCTMK9EGNWW\[UMCPKCU\E\GIÏĜQYGLFQMWOGPVCELKCWVQOCV[E\PKGQDNKE\CPG
UâRCTCOGVT[GPGTIGV[E\PGVCMKGLCMURGE[ƂE\PG\CRQVT\GDQYCPKGOQE[PKG\DöFPGLFQ
Y[MQPCPKC\NGEGPKC2QPCFVQOQŏNKYGLGUV
VCMŏGPCF\QTQYCPKGıTGFPKGIQRQDQTWOQE[
r 1MPCYRTQYCF\CPKCQFPQU\âEGUKö
FQWŏ[VMQYPKMC
r 5RGELCNPGQRGTCELGVCMKGLCMYVT[UM
TQ\RQE\[PCLâE[UKöLWŏRQFE\CU\CO[MCPKCHQTO[YVT[UM\FQRTCUQYCPKGO
QFRQYKGVT\CPKGQRTÏŏPKCPKGHQTO[
YVT[UMQYGL\TGIWNCELâRQĜQŏGPKC
r 4GIWNCELCPCRQFUVCYKGMT\[YGL
TGHGTGPE[LPGL
r 9KGNQUVQRPKQYG\CDG\RKGE\GPKG
PCT\öF\KC
r -CUMCFQY[WMĜCFUVGTQYCPKCF[U\COK
KINKEQY[OKYHQTOKGYVT[UMQYGL
r 4GIWNCELCCFCRVCE[LPCQDYQFÏY
IT\GYE\[EJHQTO[YVT[UMQYGL
r 2TQVQMÏĜMCTV[TGIWNCELK
r <GYPöVT\PGPCF\QTQYCPKGLCMQıEK
r 2TQITCOQYCPGYGLıEKCY[LıEKC
r #4$74)/QDKNG5'.1)+%#
#/5
FQOCPKRWNCVQTÏY
15
(KNO
#4$74))OD*%Q-)
2QUVHCEJ“.QUUDWTI“VGN
“HCZ
“YYYCTDWTIEQO“GOCKNEQPVCEV"CTDWTIEQO
2T\GFUVCYKEKGNUVYC'WTQRC0KGOE[$GNIKC&CPKC(TCPELC9KGNMC$T[VCPKC9ĜQEJ[*QNCPFKC#WUVTKC2QNUMC5\YCLECTKC5ĜQYCELC*KU\RCPKC
&CNU\GKPHQTOCELGFQUVöRPGRQFCFTGUGOYYYCTDWTIEQO
…#4$74))OD*%Q-)
$TQU\WTCLGUVEJTQPKQPCRTCYCOKCWVQTUMKOK-CŏFGLGLY[MQT\[UVCPKGMVÏTGPKGLGUVY[TCōPKGFQ\YQNQPGRT\G\WUVCYöQRTCYKGCWVQTUMKOY[OCICWRT\GFPKGL\IQF[ƂTO[#4$74)
9U\[UVMKGFCPGKKPHQTOCELGVGEJPKE\PGRT\[IQVQYCPQ\PCLYKöMU\âUVCTCPPQıEKâLGFPCMƂTOC#4$74)PKGIYCTCPVWLGKEJRQRTCYPQıEK
9RQLGF[PE\[EJRT\[RCFMCEJOCU\[P[RT\GFUVCYKQPGPCKNWUVTCELCEJOQIâTÏŏPKäUKöQFT\GE\[YKıEKGFQUVCTE\QP[EJOCU\[POQIâVCMŏGRQLCYKäUKöTÏŏPKEGYKPHQTOCELCEJ/KCTQFCLPGKPHQTOCELGFQV[E\âEGWUVCYKGPKCKRTCE[OCU\[P[\COKGU\E\QPQYCMVWCNPGLKPUVTWMELKQDUĜWIK
#4$74))OD*%Q-)
EGTV[ƂMCV\IQFPQıEK\&+0'0+51
A2.A“<OKCP[\CUVT\GŏQPG
&TWMQYCPQY0KGOE\GEJ
4GRWDNKMC%\GUMC6WTELC9öIT[^#\LC%JKĞUMC4GRWDNKMC.WFQYC+PFQPG\LC/CNG\LC5KPICRWT6CLNCPFKC<LGFPQE\QPG'OKTCV[#TCDUMKG^#OGT[MC$TC\[NKC/GMU[M75#

Podobne dokumenty

Elektryczne wtryskarki ALLROUNDER Wtryskarki do produkcji skomplikowanych wyprasek

Elektryczne wtryskarki ALLROUNDER Wtryskarki do produkcji skomplikowanych wyprasek oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów dzięki swojemu wyjątkowemu, ujednoliconemu sposobowi obsługi. Dzięki łatwej integracji różnych urządzeń peryferyjnych układ sterowania może być stosowany na...

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER

Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER układu sterowania SELOGICA. Dzięki pakietom wyposażenia specyficznym dla określonych technologii wtryskarki hydrauliczne stają się bardzo uniwersalne. Wtryskarki ALLROUNDER S umożliwiają na przykła...

Bardziej szczegółowo