dziennik

Transkrypt

dziennik
Kryteria oceny dziennika (zapis w ciągu kilku dni)
Kryteria
I
TEMAT (0 – 6)*
1. Przedstawienie wydarzeń i faktów w narracji
pierwszoosobowej
2. Relacja z aktualnych spraw i wydarzeń
3. Informacje o przemyśleniach, uczuciach, refleksjach narratora
– co najmniej 3 przykłady
4. Obecność odautorskich komentarzy zawierających ocenę
przedstawionych zdarzeń – co najmniej 3 przykłady
Punktacja
0 – 1p.
0 – 1p.
0 – 1p.
0 – 1p.
5. Używanie słownictwa wartościującego dodatnio lub ujemnie
6. Ułożenie zapisków w sposób chronologiczny
II
KOMPOZYCJA (0 – 3)**
8. Wszystkie zapisy poprzedzone datą (dzień, miesiąc, rok,
ewentualnie nazwa kolejnego dnia tygodnia, godzina)
0 – 1p.
0 – 1p.
9. Spójność tekstu
10. Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia)
III
JĘZYK I STYL (0 – 4)**
0 – 1p.
0 – 1p.
0 – 1p.
0 – 3p.
11. Poprawność językowa
12. Funkcjonalność stylu (styl odpowiedni do formy wypowiedzi)
IV
ZAPIS (0 – 4)**
[0 – 5bł. –> 3p.
6bł. –> 2p.
7bł. – 8 bł. –> 1p.
9bł. ... –> 0p.]
0 – 1p.
0 – 2p.
13. Poprawność ortograficzna
14. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 4 błędy, dla
uczniów z dysleksją dopuszczalnych 8 błędów)
[0 – 2bł. –> 2p.
3bł. –> 1p.
4bł. –> 0p.]
Dla uczniów
z dysleksją
0 – 2p.
[0bł. – 5bł. –>
2p.
6bł. –> 1p.
7bł. –> 0p.]
0 – 1p.
15. Estetyka zapisu (czystość, czytelność, brak skreśleń) oraz
poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu (akapity,
0 – 1p.
marginesy)
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat.
** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów
z tych kategorii.
Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -) :
17p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) –> celujący
17 – 16p. –> bardzo dobry
15 - 13p. –> dobry
12 - 9p. –> dostateczny
8 - 4p. –> dopuszczający
3 – 0p. –> niedostateczny

Podobne dokumenty