Pobierz - bip szlichtyngowa

Transkrypt

Pobierz - bip szlichtyngowa
RIOŚiM - 7624/1/DŚ/2011r.
Szlichtyngowa, 2011.01.14
DECYZJA Nr 7624 – 01/2011
o środowiskowych uwarunkowaniach
Stosownie do przepisów art. 71, art. 75 ust.1 pkt. 4 i art. 84
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227) po
rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia złożonego przez ,, SKANSKA S.A. ul. Gen.
Zajączka 9, 01- 518 Warszawa, w sprawie wydania decyzji środowiskowych
uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
,, Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dryżyna, gmina
Szlichtyngowa na dz. nr 233/1, obręb Dryżyna ’’.
ustalam
Na podstawie obowiązujących przepisów tj.
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227z póź.zm.),
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr
25 poz. 150 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku; Nr 156 poz.
1118 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z
późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2004r. Nr 121 poz. 1266 z poźn. zm.),
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89
poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841),
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.),
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony
w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).
13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r.
Nr 213, poz. 1397).
Ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
opisanego wyżej przedsięwzięcia;
I. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
1.Rodzaj przedsięwzięcia ;
Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dryżyna, gmina
Szlichtyngowa na dz. nr 233/1, obręb Dryżyna ’’. zgodnie z charakterystyką
przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
2.Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Dryżyna, gmina
Szlichtyngowa na dz. nr 233/1, obręb Dryżyna ’’.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 22 i 37 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r., Nr 257,
poz. 2573 z późn. zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) jest przedsięwzięciem
mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący
postępowanie wystąpił o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.
Organy te wydały opinie:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie WLKP. pismem znak;
RDOŚ -08- WOOŚ-II-6617-609/10/pt z dnia 13 grudnia 2010r., wydał opinię, że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli pismem znak;
ONS-NZ-4300/63/10 z dnia 03 grudnia 2010r., wydał opinię , że zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia, a
konieczny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może zostać
pomniejszony o zapisy zawarte w art. 66, ust.1, pkt. 4 ustawy o ooś.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wytwórni mas
bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno - biurowym i niezbędną
infrastrukturą techniczną w miejscowości Dryżyna, gmina Szlichtyngowa na dz.
nr 233/1, obręb Dryżyna ’’.
Celem przedsięwzięcia jest budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności
240 mg/h, wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną.
Projektowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących obiektów:
- instalacji do produkcji masy bitumicznej, biura kontenerowego (5 segmentów),
laboratorium (6 segmentów), parkingu dla samochodów osobowych, dróg
wewnętrznych, linii odwodnienia powierzchni utwardzonych z osadnikami zawiesiny i
separatorem koalesacyjnym oraz zbiornikiem bezodpływowym.
Podstawowymi elementami instalacji do produkcji mas bitumicznych będą:
- dozator kruszywa,
- przenośniki taśmowe,
- suszarka kruszywa wyposażona w palnik o maksymalnej wydajności 20 MW
spalający węglowy i olej opałowy,
- mieszalnik kruszywa,
- sortownik kruszywa,
- 4 zbiorniki asfaltu o pojemności około 60 m3 każdy,
- 2 silosy wypełniaczy o pojemności około 40 m3 każdy,
- zbiornik gotowej masy o pojemności 200 Mg,
- silos o pojemności 120 m3 do magazynowania pyłu węglowego,
- zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 40 m3 do magazynowania oleju opałowego,
- układ oczyszczania gazów odlotowych z pyłów,
- placu składowego z zasiekami.
Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone
w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji oraz karty informacyjnej
przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie jest ona zlokalizowana na obszarach wodnobłotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym strefie
ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach, na których
standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do
jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane w obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i
siedliska tam chronione. Najbliższe obszary Natura 2000 to:
- obszar o znaczeniu Wspólnotowym PLH020008 „Łęgi Odrzańskie" położony w
odległości ok. 1 ,2 km od planowanego przedsięwzięcia.
Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania przedsięwzięcia względem obszaru Natura
2000 stwierdzono, że eksploatacja niniejszej inwestycji nie będzie miała
negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 i cele ochrony, dla których został on
wyznaczony.
Ponadto realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać
na środowisko, ze względu na:
- rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia - wytwórnia mas bitumicznych o
wydajności 240 Mg/h, wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną.
- specyfikę inwestycji - projektowana wytwórnia przystosowana jest do szybkiego
montażu i demontażu; podzespoły (moduły) wytwórni ustawiane są na utwardzonym
podłożu bądź żelbetowej płycie fundamentowej bezpośrednio na własnych ramach
wykorzystywanych ponownie w przypadku zmiany miejsca pracy,
- zakres planowanej inwestycji budowa instalacji do produkcji masy bitumicznej wraz
z pomieszczeniem biurowym i laboratorium; wytwórnia przeznaczona jest do
produkcji mieszanek mineralno asfaltowych głownie na potrzeby drogownictwa,
przygotowanie masy asfaltobetonu polega na zmieszaniu w odpowiednich
proporcjach kruszywa z wypełniaczami oraz otoczeniu materiału sypkiego lepiszczem
asfaltowym,
- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia - oddziaływania będą miały
zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań; w instalacji projektuje się
rozwiązania redukujące emisję pyłów do atmosfery (stacja odpylania gazów
odlotowych z procesu spalania i suszenia kruszywa) charakteryzują się sprawnością
odpylania - poniżej 20 mg/m3 na wyjściu, ponadto silosy na wypełniacze oraz silos na
pył węglowy wyposażone będą również w urządzenia ograniczające emisję pyłów filtry tkaninowe z automatycznym mechanizmem czyszczenia.
- w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych, czy
innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży,
obszarów górskich, obszarów na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarów przylegających do jezior i obszarów ochrony
uzdrowiskowej,
- powstałe w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy,
- w celu ochrony ziemi i wód podziemnych wszystkie zbiorniki zostaną wykonane jako
szczelne,
- zastosowane zostaną niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu
utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz ograniczające emisję pyłu w trakcie
transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych,
- z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się
oddziaływań,
- wykorzystanie zasobów naturalnych, czy wystąpienie poważnej awarii przemysłowej
nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia.
Po zapoznaniu się opiniami organów uzgadniających, przedmiotowym wnioskiem oraz
kartą informacyjną i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale i
pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a
także po wnikliwej analizie uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w
przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63, ust. 1
ustawy o ooś, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia
(polegający na eksploatacji inwestycji na terenie przeznaczonym pod tego rodzaju
przedsięwzięcia, poza miejscami występowania chronionych siedlisk przyrodniczych),
a także skali i charakteru przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości znaczącego,
negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Uwzględniając pozostałe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w
art. 63 ww. ustawy o ooś uznano, że analizowana inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 21.12.2010r. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wydał Postanowienie
3/2010/OOŚ znak; RIOŚiM 7624/002/Pos./05/10 z dnia 21.12.2010r. w sprawie
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Pouczenie
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną
podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających
środowisko.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie
decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko; wniosek ten powinien być złożony nie później
niż przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy termin
ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, jeżeli realizacja planowanego
przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo, wniosek może być złożony nie później
niż przed upływem sześciu lat od dnia , w którym decyzja stała się ostateczna - pod
warunkiem, że nie zmienią się określone w niej warunki.
Otrzymują;
1. SKANSKA S.A.
ul. Gen. Zajączka 9
01- 518 Warszawa
2. a/a
Do wiadomości;
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellończyka 8
66- 400 Gorzów Wlkp.
2.PPIS w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 11
67– 100 Nowa Sól
Załącznik nr 1 Karta informacyjna
Charakterystyka przedsięwzięcia
1. RODZAJ I KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie polega na realizacji i eksploatacji wytwórni mas bitumicznych o
wydajności 240 Mg/h wraz z zapleczem laboratoryjno – biurowym i niezbędną infrastrukturą
techniczną.
Przedsięwzięcie planuje się zlokalizować w miejscowości Dryżyna w województwie
lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Szlichtyngowa.
1.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia
Grupa I i II
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia
raportu oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2004 r, Nr 257, poz. 2573 ze zm.] do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w
art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.] zalicza się:
• §3 ust. 1 pkt 22 – instalacje do produkcji mas bitumicznych,
• §3 ust. 1 pkt 73 – instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39-41
• §3 ust. 1 pkt 37 - instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców
energetycznych, niewymienionych w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, z
wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz
zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3.
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę wytwórni mas bitumicznych w skład której
wchodzą również naziemny zbiornik na olej opałowy o pojemności około 40 m3 oraz naziemny
zbiornik na pył węglowy o pojemności około 120 m3.
Okresowo na czas potrzebny do przygotowania destruktu na terenie WMB będzie pracował
mobilny granulator destruktu.
Mając powyższe na uwadze, w świetle prawa krajowego przedsięwzięcie kwalifikuje się do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności
240 Mg/h, wraz z zapleczem laboratoryjno – biurowym oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną. Przedsięwzięcie planuje się usytuować na działce nr 233/1 w miejscowości
Dryżyna w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie Szlichtyngowa.
Projektowana wytwórnia przystosowana jest do szybkiego montażu i demontażu. Podzespoły
(moduły) wytwórni ustawiane są na utwardzanym podłożu bądź żelbetowej płycie
fundamentowej bezpośrednio na własnych ramach wykorzystywanych ponownie w
przypadku zmiany miejsca pracy.
3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ
Przedsięwzięcie planuje się zlokalizować na działce nr 233/1
Powierzchnia nieruchomości i obiektów:
• Działka nr 233/1 - zostanie zajęta część około 3ha (cała działka ma powierzchnię
16,92 ha)
• Instalacja do produkcji masy bitumicznej będzie zajmować teren o pow. około
1 600m2.
• Realizacja inwestycji zakłada posadowienie zaplecza kontenerowego techniczno –
laboratoryjnego składającego się z 6 segmentów oraz biurowego składającego się z 5
segmentów.
TABELA 1. Zestawienie działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie
Lp.
Numer działki
Obręb
Właściciel
1
233/1
Dryżyna
Skarb Państwa Agencja
Nieruchomości
Rolnych Skarbu
Państwa w Gorzowie
Wielkp. filia w Zielonej
Górze
TABELA 2. Zestawienie działek na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Lp.
Numer działki
Obręb
1.
364
Dryżyna
2.
366
Dryżyna
3.
361
Dryżyna
4.
354/2
Dryżyna
Władający
Skarb Państwa Agencja
Nieruchomości
Rolnych
Skarbu Państwa w
Gorzowie Wielkop. filia
w Zielonej Górze
Jako działki na które może oddziaływać przedsięwzięcie uznano zgodnie z
orzecznictwem WSA działki bezpośrednio graniczące z działką na której planuje się realizować
przedsięwzięcie.
Do karty informacyjnej przedsięwzięcia zostały dołączone: mapa ewidencyjna potwierdzona przez
właściwy organ obejmująca teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypisy z rejestru gruntów dla tych terenów.
Teren planowanego przedsięwzięcia jest wykorzystywany jako teren rolniczy, pole orne.
W roku 2010 nie zostało ono obsiane (jest odłogowane).
Sąsiednie działki użytkowane są jako:
• pola uprawne
• nieużytki
• droga polna z towarzyszącymi zakrzewieniami
• droga publiczne z zadrzewieniami
Na terenie inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono podczas wstępnej wizji
terenowej, występowania chronionych gatunków roślin. Wizja została dokonana poza optymalnym
okresem inwentaryzacji botanicznych, niemniej ze względu na użytkowanie terenu
prawdopodobieństwo występowania chronionych gatunków roślin jest znikomo małe.
4. RODZAJ TECHNOLOGII
Wytwórnia przeznaczona jest do produkcji mieszanek mineralno asfaltowych głównie na potrzeby
drogownictwa. Przygotowanie masy asfaltobetonu polega na zmieszaniu w odpowiednich
proporcjach kruszywa z wypełniaczami oraz otoczeniu materiału sypkiego lepiszczem asfaltowym.
Opis procesów jednostkowych wraz z urządzeniami wytwórni przedstawia się następująco:
• magazynowanie i dozowanie wstępne kruszyw (dozator kruszywa)
• suszenie kruszywa (suszarka wyposażona w palnik o maksymalnej wydajności 20MW
spalający pył węglowy i olej opałowy)
• sortowanie i dozowanie gorących kruszyw (mieszalnik, sortownik)
• magazynowanie i dozowanie asfaltu (4 silosy magazynowe o pojemności około 60m3 każdy),
•
•
•
•
•
magazynowanie i dozowanie wypełniaczy (2 silosy wypełniaczy o pojemności około 100m3
każdy)
magazynowanie i wyładunek gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej (1 zbiornik gotowej
masy o pojemności około 200 Mg)
magzynowanie paliw (pył węglowy magazynowany w 1 silosie o pojemności 120 m3, olej
opałowy magazynowany w 1 zbiorniku dwupłaszczowym o pojemności 40 m3),
transport składników (przenośniki taśmowe),
oczyszczanie spalin z pyłów (układ odpylania).
Rys. 2 Przykładowe rozwiązanie wytwórni mas bitumicznych
Proces technologiczny polega na przygotowaniu mieszanki mineralnej poprzez dozowanie kruszyw w
odpowiednich porcjach. Mieszanka mineralna kierowana jest do suszarki wyposażonej w palnik na
pył węglowy i olej opałowy lekki (przy rozpalaniu i awaryjnie).
Kruszywo ogrzewane jest bezpośrednio splinami powstającymi przy spalaniu pyłu węglowego.
Olej opałowy służy do rozpalania pyłu węglowego. W sytuacji braku pyłu węglowego palnik może być
zasilany wyłącznie olejem opałowym. Spaliny z bębna suszarki odprowadzane są za pomocą
wentylatorów, wraz ze spalinami unoszone są drobne frakcje kruszywa, które następnie wytrącane są
w urządzeniu odpylającym. Kolejny etap procesu technologicznego realizowany jest w pionie
mieszającym, którego podstawowymi elementami są sortownik kruszywa oraz mieszalnik składników.
Wysuszone i nagrzane kruszywo podawane jest elewatorem na sortownik gdzie następuje podział na
frakcje.
Przesiane frakcje gromadzą się w odpowiednich komorach gorącego kruszywa, z których zsypywane
są do zbiornika wagowego wagi i naważane zgodnie z recepturą. Naważane są również pozostałe
składniki masy tj. asfalt, wypełniacze, dodatki. Wszystkie składniki kierowane są do mieszalnika.
Po dokładnym wymieszaniu gotowa masa bitumiczna kierowana jest do izolowanego zbiornika
gotowej masy lub bezpośrednio na samochód transportujący ją do miejsca przeznaczenia.
W ramach eksploatacji instalacji do wytwarzania masy bitumicznej okresowo może
być wykorzystywane mobilne urządzenie do granulacji destruktu pozyskanego z remontów
nawierzchni dróg (odpadu o kodzie 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01).
Destrukt rozdrabniany będzie przy pomocy mobilnego granulatora będącego w posiadaniu Skanska
S.A. – granulator w zależności od potrzeb jest eksploatowany na różnych wytwórniach należących do
SKANSKA S.A. na terenie kraju. W procesie technologicznym możliwe jest wykorzystanie destruktu,
który może być dodawany podczas produkcji masy bitumicznej w ilości do 20% ( najczęściej dodatek
ten stanowi 15%). Sfrezowany asfalt zasypywany jest mechanicznie do kosza stalowego dozatora.
Następnie z dozatora kierowany jest za pomocą elewatora na wagę destruktu umieszczoną w
poziomie mieszalnika wytwórni mas bitumicznych. Z wagi destrukt w odpowiedniej ilości jest
podawany do mieszalnika.
W urządzeniu tym destrukt jest mieszany z pozostałymi składnikami masy bitumicznej (w przypadku
wykorzystania destruktu wielkości zużycia pozostałych składników będą mniejsze).
5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1. Wariant 0
Wariant 0 w porównaniu do wariantu proponowanego przez inwestora i realnego wariantu
alternatywnego jest bardziej korzystny pod względem oddziaływania na poszczególne komponenty
środowiska, nie pozwala jednak na zrealizowanie przedsięwzięcia i niekorzystnie wpływa na rozwój
gospodarczy okolicznych terenów poprzez ograniczenie efektywnych możliwości budowy nowej
infrastruktury drogowej bądź remontów istniejącej.
Należy jednocześnie podkreślić, że w wariancie proponowanym przez inwestora zostaną
zastosowane rozwiązania znacznie ograniczające uciążliwość przedsięwzięcia dla środowiska,
a sama lokalizacja z dala od terenów mieszkaniowych minimalizuje możliwość występowania
uciążliwości dla ludzi.
5.2. Realny wariant alternatywny
Realnym wariantem alternatywnym jest lokalizacja przedsięwzięcia w takim samym zestawieniu
modułowym na działce nr 258/1 zlokalizowanej po południowej stronie działki objętej
przedsięwzięciem.
Nie analizowano wariantów pod kątem stosowanych maszyn i urządzeń. Wynika to z faktu, że
wytwórnia mas bitumicznych jest instalacją systemową, opracowaną pod kątem bezpieczeństwa i
ochrony środowiska, produkowaną i transportowaną w całości. Jedynie jej montaż odbywa się na
wskazanym terenie inwestora. W niewielkim stopniu o wariantach pracy instalacji można mówić w
odniesieniu do zastosowanych materiałów i surowców. Mogą one w niewielkim stopniu różnić się
parametrami np. wielkością ziaren w przypadku kruszywa.
5.3. Wariant proponowany przez inwestora
Wariant proponowany przez inwestora obejmuje budowę wytwórni mas
bitumicznych o wydajności 240 Mg/h, wraz z zapleczem laboratoryjno – biurowym oraz
niezbędną infrastrukturą na działce nr 233/1.
Projektowane przedsięwzięcie składać sie będzie z następujących obiektów:
• instalacji do produkcji masy bitumicznej,
• biura kontenerowego (5 segmentów),
• laboratorium (6 segmentów),
• parkingu dla samochodów osobowych
• dróg wewnętrznych,
• linii odwodnienia powierzchni utwardzonych z osadnikami zawiesiny i separatorem
• koalescencyjnym oraz zbiornikiem bezodpływowym,
• ogrodzenia,
• wagi samochodowej,
• stacji transformatorowej.
Podstawowymi elementami instalacji do produkcji mas bitumicznych są:
• dozator kruszywa,
• przenośniki taśmowe,
• suszarka kruszywa wyposażona w palnik o maksymalnej wydajności 20 MW spalający pył
• węglowy i olej opałowy,
• mieszalnik kruszywa,
• sortownik kruszywa,
• 4 zbiorniki asfaltu o pojemności około 60 m3 każdy,
• 2 silosy wypełniaczy o pojemności około 100 m3 każdy,
• zbiornik gotowej masy o pojemności około 200 Mg,
• silos o pojemności 120 m3 do magazynowania pyłu węglowego,
• zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 40 m3 do magazynowania oleju opałowego,
• układ oczyszczania gazów odlotowych z pyłów,
• placu składowego kruszyw z zasiekami.
6. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH SUROWCÓW I MATERIAŁÓW,
PALIW I ENERGII
Do produkcji mas bitumicznych wykorzystane zostaną następujące materiały i surowce:
• woda (do celów socjalno-bytowych) z sieci lub zbiorników,
• energia elektryczna (utrzymanie ruchu, ogrzewanie zbiorników asfaltu, oświetlenie),
• pył węglowy, olej opałowy (suszenie i podgrzewanie kruszywa),
• kruszywa (łamane zwykłe i granulowane tj. piasek, grys, granulat),
• wypełniacze (mączka kamienna, pyły z odpylania),
• lepiszcze (asfalt),
• sfrezowany asfalt (odpad o kodzie 17 03 02)
Przewidywane zużycia są następujące (przy produkcji na poziomie 100 000 Mg/rok):
• kruszywo, grysy, ganulat ok. 63 000 Mg/rok,
• piasek ok. 22 000 Mg/rok,
• wypełniacz ok. 7 000 Mg/rok,
• asfalt ok. 8 000 Mg/rok,
• pył węglowy ok. 1 400 Mg/rok
• olej opałowy (awaryjnie i do rozpalania) ok. 15 Mg/rok,
• energia elektryczna ok. 650 MWh,
• woda ok. 60m3/rok.
• sfrezowany asfalt zmienna ilość do 20%
7. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
7.1. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej
Ścieki opadowe i roztopowe z terenu szczelnego po podczyszczeniu w osadniku i separatorze
odprowadzane będą do rowu melioracyjnego lub zbiornika odparowywalnego.
Na terenie inwestycji zostanie zapewnione prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i
smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić powierzchni ziemi
i wód.
Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku wybieralnym, a następnie będą nodbierane
przez uprawniony podmiot i oddawane do oczyszczalni ścieków.
7.2. W zakresie gospodarki odpadami
Eksploatacja przedsięwzięcia będzie prowadzona w taki sposób aby ograniczyć powstawanie
powyższych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie
ludzi. Odpady do czasu ich odbioru przez firmy specjalistyczne magazynowane będą selektywnie w
miejscu oznaczonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.
Dodatkowo prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencję odpadów, zgodnie z obowiązującym
katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
7.3. W zakresie ochrony przed hałasem
Do najistotniejszych źródeł emisji hałasu do środowiska, jakie będą związane z pracą
projektowanej instalacji, będą należały:
- ruch transportowy realizowany przez samochody ciężarowe
- rozładunek pneumatyczny asfaltu i wypełniaczy
- zasyp surowca przez ładowarkę kołową
- praca suszarki wraz z palnikiem i urządzeniami towarzyszącymi
- praca wentylatora promieniowego współpracującego z instalacją odpylacza
- przesiewanie surowca, dozowanie półproduktów i mieszanie masy bitumicznej
Niektóre z elementów instalacji, jak układ palnika suszarki, będą wyposażone w urządzenia
obniżające poziom emitowanego hałasu. Rozwiązania te będą stanowiły integralną część konstrukcji
urządzenia i nie należy ich traktować jako urządzenia ochrony środowiska.
Odrębna forma ochrony środowiska przed hałasem dotyczy użytkowania ładowarek, które będą
wykorzystywane do zasypywania dozatorów kruszywa. Poziom mocy akustycznej tych urządzeń jest
ograniczony rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. Z dnia 27 lutego 2006r. nr 32, poz. 223] i nie może być
wyższy jak 101dB(A).
W przypadku elementów generujących wibracje, ich konstrukcje zostaną odseparowane
wibroakustycznie od konstrukcji nośnej instalacji, co zapewni, że generowane przez nie drgania nie
będą propagowane przez grunt.
7.4. W zakresie ochrony powietrza
W instalacji projektuje się rozwiązania redukujące emisję pyłów do atmosfery (stacja odpylania
gazów odlotowych z procesu spalania pyłu węglowego i suszenia kruszywa) charakteryzują się
sprawnością odpylania – poniżej 20 mg/m3 na wyjściu. Silosy na wypełniacze oraz silos na pył
węglowy wyposażone będą również w urządzenia ograniczające emisję pyłów – filtry tkaninowe z
automatycznym mechanizmem czyszczenia.
8. RODZAJ I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI I ENERGII
PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
8.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych
Etap budowy
Etap budowy będzie wiązał się z powstawaniem ścieków bytowych, które będą gromadzone w
szczelnym zbiorniku do którego podłączone będą instalacje sanitarne kontenerów następnie
wywożone przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne.
Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji powstawać będą ścieki socjalno bytowe, których ilość w tym przypadku
bilansuje się z poborem wody na cele socjalno – bytowe. Należy przyjąć, że około 90% pobieranej
wody na cele socjalne staje się ściekiem. Szacuje się, że przy zatrudnieniu 8 osób łączna ilość ścieków
bytowych wyniesie ok. 0,20m3/dziennie (ok. 4,8m3/m-c).
Etap likwidacji
Ilość ścieków bytowych na etapie likwidacji obiektu będzie podobna do ilości powstałej podczas jej
montażu. Plac robót likwidacyjnych powinien być zabezpieczony w węzeł sanitarny dla pracowników,
wyposażony w szczelny zbiornik wybieralny.
8.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych
Etap budowy
Na etapie budowy ścieki przemysłowe nie będą powstawały.
Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.
Etap likwidacji
Na tym etapie ścieki przemysłowe nie będą powstawały
8.3. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych
Średniorocznie z terenu utwardzonego wytwórni mas bitumicznych (fundamenty,
place utwardzone) odprowadzane będą wody opadowe w ilości około 3400m3/rok, natomiast
natężenie spływu miarodajnego, w trakcie deszczu nawalnego, wyniesie ok. 81,9 dm3/s
Wody opadowe będą odprowadzane do odbiornika (po uprzednim uzyskaniu zgody
administratora cieku i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego) lub zbiornika odparowywalnego.
Przed odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika zostaną one podczyszczone w osadniku
zawiesiny oraz separatorze substancji ropopochodnych.
8.4. Rodzaj, ilość i sposób postępowania z odpadami
Etap budowy
Odpady wytworzone zostaną podczas realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na niewielki zakres prac
budowlanych ilości odpadów będą również niewielkie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów
[Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.], klasyfikuje się je następująco:
TABELA 3. Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap budowy
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod
odpadu
Prognozowana
ilość [Mg]/
okres budowy
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 01
1,000
Tworzywa sztuczne
17 02 03
0,050
Żelazo i stal
17 04 05
1,000
Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 01
0,400
* odpady niebezpieczne
Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 z
2007, Poz. 251 ze zm.) podmiot realizujący przedsięwzięcie powinien posiadać decyzję zatwierdzającą
program gospodarki odpadami.
Wytyczne do postępowania z wytworzonymi odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia:
1. Na placu budowy należy wydzielić miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych odpadów.
2. Wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie.
3. Wytworzone odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje
administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, dotyczy to również transportu odpadów.
Etap eksploatacji
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z produkcją masy
bitumicznej, odpady z eksploatacji maszyn i urządzeń oraz typowe odpady komunalne:
TABELA 4. Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap eksploatacji
Lp.
Rodzaj / grupy odpadów
Kod
Prognozowana
odpadu
ilość [Mg/rok]
1.
Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 01 04 08
07
10 000,000
2.
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
08 01 11*
0,003
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
3.
Cząstki i pyły
10 12 03
5000,000
4.
Odpady spawalnicze
12 01 13
0,010
5.
Inne oleje hydrauliczne
13 01 13*
0,200
6.
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 05*
0,300
niezawierające związków chlorowcoorganicznych
7.
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 08*
0,100
8.
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03*
0,100
9.
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
0,100
10.
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
0,100
11.
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 15 02 02*
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)
0,100
12.
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 15 02 03
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
0,100
13.
Zużyte opony
16 01 03
0,200
14.
Filtry olejowe
16 01 07*
0,005
15.
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 16 02 13*
wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 (zużyte źródła światła)
0,005
16.
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) 16 05 06*
zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
0,010
17.
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje 16 05 07*
niebezpieczne (np. przeterminowane nodczynniki chemiczne)
0,040
18.
Żelazo i stal
17 04 05
10,000
19.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 01
0,800
W procesie produkcji mas bitumicznych może będzie wykorzystywany destrukt (odpad o kodzie 17 03
02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01). Wykorzystanie odpadu w procesie wytwarzania masy
bitumicznej będzie stanowiło odzysk R14. Możliwe jest stosowanie dodatku destruktu asfaltowego w
postaci granulatu w ilości do 20%.
Przed rozpoczęciem działalności powodującej wytwarzanie odpadów prowadzący instalację ureguluje
stan formalno – prawny w zakresie gospodarowania odpadami.
Wszystkie odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego
przeznaczonych miejscach na terenie do którego inwestor ma tytuł prawny.
W zależności od rodzaju odpadu będą one odbierane przez odbiorców mających wymagane
prawem zezwolenia. Ponadto w zakładzie będą prowadzone działania zmierzające do ograniczenia
ilości powstających odpadów.
Etap likwidacji
Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie istotnym źródłem odpadów. Zasadniczo wszystkie prace
rozbiórkowe powodują powstawanie znacznych ilości odpadów.
Na etapie likwidacji powstawać będą głównie odpady z grupy 17. Należy spodziewać się, że w
największej ilości powstaną odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 oraz
złom stalowy o kodzie 17 0 05. Na etapie likwidacji z uwagi na znaczne ilości odpadów należy
szczególną uwagę zwrócić na odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
8.5. Emisja hałasu
Etap budowy
Na etapie realizacji inwestycji uciążliwości akustyczne będą związane z pracą maszyn budowlanych.
Jednak ze względu na relatywnie krótki charakter pracy nie spowodują one znacznych uciążliwości i
przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaną zaraz po
zakończeniu prac budowlanych.
Dodatkowo prace budowlane związane będą z montażem już gotowych elementów co dodatkowo
wpłynie na ograniczenie hałasu. Dla zminimalizowania emisji hałasu, wykonawca będzie prowadził
prace emitujące najwięcej hałasu w porach najmniej szkodliwych dla warunków bytowych ludności.
Etap eksploatacji
Obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikają
z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826].
Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono w poniższej tabeli.
TABELA 5. Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym
poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe
Lp.
Przeznaczenie terenu
Pozostałe obiekty i grupy
źródeł hałasu
LAeqD
LAeqN
przedział
czasu
przedział
czasu
LAeqD
LAeqN
przedział
czasu
przedział
czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy 8
równy 1
równy 16
równy 8
najmniej
najmniej
godzinom
godzinom
korzystnym
korzystnej
godzinom
godzinie nocy
LAeqD
LAeqN
przedział
czasu
przedział
czasu
LAeqD
LAeqN
przedział
czasu
przedział
czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy 8
równy 1
równy 16
równy 8
najmniej
najmniej
godzinom
godzinom
korzystnym
korzystnej
godzinom
godzinie nocy
1.
a. Strefa ochronna A uzdrowiska
50
45
45
40
55
50
50
45
60
50
55
45
65
55
55
45
b. Tereny szpitali poza miastem
2.
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i młodzieży.
c. Tereny domów opieki społecznej
d. Tereny szpitali w miastach
3.
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe
4.
a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców
za: Dz. U. 07. 120. 826
W procesie produkcji mas bitumicznych w istotny sposób na lokalny klimat akustyczny będą
okresowo wpływać emitory stacjonarne tj. mechaniczne podzespoły instalacji WMB takie jak:
• Dozowniki
• Przenośniki taśmowe
• Bębnowa suszarka
• Mechanizm podnośnika kubełkowego
• Sortownik gorącego kruszywa
• mieszalnik
• Wentylatory
• Pompy sprężarki
• Ładowarki
Odrębna forma ochrony środowiska przed hałasem dotyczy użytkowania ładowarek,
które będą wykorzystywane do zasypywania dozatorów kruszywa. Poziom mocy akustycznej
tych urządzeń jest ograniczony rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. Z dnia 27 lutego 2006r.
nr 32, poz. 223] i nie może być wyższy jak 101dB(A).
Etap likwidacji
Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie się charakteryzował bardzo podobnym oddziaływaniem na
klimat akustyczny jak w przypadku realizacji inwestycji.
Istotnym elementem będą prace rozbiórkowe, w tym usuwanie fundamentów.
Z uwagi na relatywnie krótki czas likwidacji, a także odwracalność akustyczną tego etapu, nie należy z
nim wiązać znaczących uciążliwości dla środowiska akustycznego.
8.5.1. Generowane drgania i wibracje
Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające
się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie dzięki
problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i
budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię
wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających
dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska.
W przypadku niniejszej inwestycji, do urządzeń generujących drgania będą należały:
wibratory w lejach dozatorów, ruszty wibracyjne taśm transportowych, zespoły odsiewu
wieży. Ze względu na separację tych urządzeń od konstrukcji nośnej instalacji, generowane
przez nie drgania nie będą się przedostawały do środowiska. Należy zatem stwierdzić, iż
projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie
powstających drgań i wibracji.
8.6. Emisja substancji do powietrza
Etap budowy
Wśród podstawowych źródeł emisji związanych z etapem budowy wymienić należy roboty
budowlane związane z przygotowaniem podłoża pod instalacje do wytwarzania mas bitumicznych.
W przypadku tego typu instalacji roboty budowlane są krótkotrwałe. Instalacja dostarczana jest w
postaci gotowych elementów których instalowanie odbywa się na miejscu.
W związku z tym na etapie budowy należy spodziewać się niewielkich emisji pyłów w tym także
frakcji drobnych o średnicy poniżej 10μm, możliwe są również nieznaczne emisje substancji lotnych
pochodzących z materiałów wykorzystywanych przy pracach wykończeniowych.
Z uwagi na charakter budowy wytwórni mas bitumicznych zwiększona imisja pyłów w rejonie
lokalizacji przedsięwzięcia będzie występować przez bardzo krótki okres czasu.
Etap eksploatacji
Wytwórnia mas bitumicznych stanowić będzie źródło emisji:
• zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, powstających w procesie spalania pyłu węglowego i oleju
opałowego w palniku suszarki i suszenia kruszywa,
• zanieczyszczeń gazowych, głównie pochodzenia węglowodorowego, związanych z
magazynowaniem i załadunkiem asfaltu (lepiszcza),
• zanieczyszczeń pyłowych w efekcie załadunku silosów z wypełniaczem,
Pozostałe źródła emisji związane z wytwórnią mas bitumicznych nieistotne z
punktu wodzenia jakości powietrza:
• badania laboratoryjne gotowego produktu – ekstrakcja masy bitumicznej,
• załadunek oleju opałowego do zbiornika,
• emisji z pojazdów samochodowych dostarczających surowce i odbierających gotowy produkt oraz
ładowarki kruszywa.
Wielkości emisji z instalacji zostały zestawione w poniższej tabeli.
TABELA 6. Wielkości emisji z instalacji
Lp.
Substancja
Emisja
Jednostka
Spalanie pyłu węglowego
1
Pył
0,0167
kg/h
2
SO2
12,68
kg/h
3
NO2
11,64
kg/h
4
CO
13,10
kg/h
Załadunek wypełniaczy i pyłu węglowego
1
Pył PM10
0,115
kg/h
Załadunek asfaltu
1
Węglowodory alifatyczne
0,03452
kg/h
Etap likwidacji
Na etapie likwidacji najbardziej uciążliwa będzie niezorganizowana wtórna emisja pyłów związana z
transportem powstałych w związku z rozbiórką odpadów. Oddziaływanie w zakresie emisji substancji
do powietrza na etapie likwidacji przedsięwzięcia w zakresie źródeł emisji jest zbliżone do
oddziaływań na etapie budowy.
8.7. Emisja promieniowania elektromagnetycznego
Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urządzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez samą sieć, niemniej jednak źródłem pola elektromagnetycznego,
mogącego naruszyć wartości normatywne, są linie energetyczne o napięciu roboczym co najmniej
110kV. Z uwagi na powyższe można stwierdzić, że z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie będzie
związane oddziaływanie w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.
9. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Biorąc pod uwagę położenie, wielkość oraz zakres oddziaływań, wytwórnia mas bitumicznych wraz z
towarzyszącą infrastrukturą nie spowoduje trans granicznego oddziaływania obiektu na środowisko.
10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
ZLOKALIZOWANE W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIEWZIĘCIA
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
nr 151, poz. 1220] wyróżnić można zestawione poniżej formy ochrony:
- obszary NATURA 2000 - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- parki narodowe - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- rezerwaty przyrody - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- parki krajobrazowe - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- obszary chronionego krajobrazu - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- pomniki przyrody - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- stanowiska dokumentacyjne - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- użytki ekologiczne - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
- zespoły przyrodniczo krajobrazowe - poza zasięgiem znaczącego oddziaływania
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie objętym ochrona obszarową.
Nie jest też zlokalizowane w obrębie korytarza ekologicznego co mogło by pośrednio wpłynąć
na stan terenów objętych formą ochrony obszarowej.
Oba warianty przedsięwzięcia znajdują się w sąsiedztwie obszarów Natura 2000
zlokalizowanych w dolinie Odry i przyujściowym odcinku doliny Baryczy (patrz mapa).
Oba warianty przedsięwzięcia znajdują się w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w
dolinie Odry i przyujściowym odcinku doliny Baryczy.
W przypadku wariantu I odległość ta wynosi ok. 1200m a w przypadku wariantu II około 700m.
Mimo bliskiej lokalizacji skala przedsięwzięcia sprawia że obszar chroniony znajduje się poza
bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji w fazie budowy, eksploatacji oraz zamknięcia.
Teren planowanej inwestycji w obu wariantach oddziela od obszaru Natura 2000 teren zabudowany
miejscowości – brak jest więc bezpośredniego połączenia ekologicznego z obszarem chronionym.
Ewentualne oddziaływanie na przedmiot ochrony może dotyczyć obszaru ptasiego SOO „Łęgi
Odrzańskie” ponieważ ptaki z zasady są bardziej mobilne niż inne organizmy żywe.
Obszar na którym będzie lokalizowane przedsięwzięcie (pola uprawne) różni się zasadniczo od
siedlisk chronionych na obszarze Natura 2000 (wody, lasy i tereny otwarte w dolinie rzeki) i jako taki
nie stanowi siedliska lub ważnego żerowiska dla gatunków chronionych w SOO „Łęg Odrzański”.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Biotop
Bocian czarny
Ciconia nigra
lasy, tereny podmokłe
Bocian biały
Ciconia ciconia
otwarte tereny podmokłe,
głónie łąki
Trzmielojad
Pernis apivorus
lasy (głównie liściaste) wraz z
mozaiką terenów otwartych
Kania czarna
Milvus migrans
starodrzew w sąsiedztwie wód
Kania ruda
Milvus milvus
starodrzew w sąsiedztwie
terenów otwartych
Bielik
Haliaeetus albicilla
starodrzew w sąsiedztwie wód
Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
Tereny podmokłe
Żuraw
Grus grus
lasy, tereny podmokłe
Zimorodek zwyczajny
Alcedo atthis
wody płynące, strome brzegi
Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus
starodrzew
Dzięcioł czarny
Dryocopus martius
lasy
Dzięcioł średni
Dendrocopos medius
lasy liściaste
Muchołówka mała
Ficedula parva
lasy liściaste
Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
lasy liściaste
Teren planowanej inwestycji nie obejmuje siedlisk które mogą być istotne dla ww. gatunków.
11. PODSUMOWANIE
Podsumowanie oddziaływań zestawiono w poniższej tabeli.
TABELA 8. Podsumowanie oddziaływań
Szczegółowe uwarunkowania, związane z
kwalifikowaniem wpływu przedsięwzięcia
na środowisko
Wpływ przedsięwzięcia – istotność parametru w
Szczegółowe uwarunkowania, związane z
kwalifikowaniem wpływu przedsięwzięcia
na środowisko
Wpływ przedsięwzięcia – istotność parametru w
odniesieniu do wpływu na środowisko
odniesieniu do wpływu na środowisko
Znaczne
średnie
Skala przedsięwzięcia i wielkość
zajmowanego terenu oraz ich wzajemne
proporcje
Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w
szczególności nakładanie się oddziaływań
małe
marginalne
brak
X
X
Wykorzystywanie zasobów naturalnych
X
Emisje i występowanie innych uciążliwości:
- emisja ścieków
X
- emisja odpadów
X
- zanieczyszczenie gleby
X
- emisja hałasu
X
X
- emisja substancji do powietrza
X
- emisja pola elektromagnetycznego
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii, przy
uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii
X
Wpływ na obszary wodno-błotne oraz inne
obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych
X
Wpływ na obszary wybrzeży
X
Wpływ na obszary górskie i leśne
X
Wpływ na obszary objęte ochroną, w tym
strefy ochronne ujęć wód i obszary
ochronne zbiorników wód śródlądowych
Wpływ na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk
oraz siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000
wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
X
X
Wpływ na obszary, na których standardy
jakości środowiska zostały przekroczone
X
Wpływ na obszary o krajobrazie mającym
znaczenie historyczne, kulturowe oraz
archeologiczne
X
Występująca gęstość zaludnienia w rejonie
inwestycji
X
Wpływ na obszary przylegające do jezior
X
Wpływ na obszary ochrony uzdrowiskowej
X

Podobne dokumenty