Biedronka – nauczanie wielozmysłowe uczniów 6-, 7

Komentarze

Transkrypt

Biedronka – nauczanie wielozmysłowe uczniów 6-, 7
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Marta Kotarba-Kaƒczugowska
Biedronka – nauczanie wielozmysłowe
uczniów 6-, 7-letnich
Obszary programowe i cele ogólne zaj´ç:
1. Edukacja polonistyczna
1) w zakresie umiej´tnoÊci społecznych warunkujàcych porozumiewanie si´ i kultur´ j´zyka:
a) obdarza uwagà dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieç, co przekazujà; (...)
2) w zakresie umiej´tnoÊci czytania i pisania:
a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, odczytuje uproszczone rysunki;
3) w zakresie umiej´tnoÊci wypowiadania si´ w małych formach teatralnych:
a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimikà, gestem zachowania bohatera; (...)
2. J´zyk obcy nowo˝ytny
2) nazywa obiekty w najbli˝szym otoczeniu;
3) recytuje wierszyki; (...)
4) rozumie sens opowiedzianych historyjek (wiersza), gdy sà wspierane (...) gestami;
3. Edukacja muzyczna
2) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; (...)
4. Edukacja plastyczna
1) wypowiada si´ w wybranych technikach plastycznych na płaszczyênie i w przestrzeni; (...)
2) ilustruje sceny i sytuacje (tekst); (...)
5. Edukacja społeczna
2) współpracuje z innymi w zabawie; (...) przestrzega reguł obowiàzujàcych w społecznoÊci
dzieci´cej;
6. Edukacja przyrodnicza
1) rozpoznaje (...) zwierz´ta ˝yjàce w takich Êrodowiskach przyrodniczych, jak park (...);
7. Edukacja matematyczna
1) w zakresie czynnoÊci umysłowych wa˝nych dla uczenia si´ matematyki:
a) ustala równolicznoÊç mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywalnych
zbiorach;
c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje; (...)
2) w zakresie liczenia i sprawnoÊci rachunkowych:
b) wyznacza sumy (dodaje) i ró˝nice (odejmuje), manipulujàc obiektami lub rachujàc na zbiorach
zast´pczych; (...) sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10; (...)
3) w zakresie pomiaru:
a) długoÊci: mierzy długoÊç, posługujàc si´ linijkà; (...)
10. Wychowanie fizyczne
2) potrafi:
b) pokonywaç przeszkody naturalne i sztuczne,
c) wykonywaç çwiczenia równowa˝ne.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
1
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
odbiorca
klasa I, dzieci 6 i 7-letnie
liczba uczestników
ok. 25 osób
czas trwania
6 spotkaƒ po ok. 45 minut ka˝de
Zaj´cia metodà projektów
Scenariusze cyklu zaj´ç przygotowane zostały zgodnie z metodykà prowadzenia
projektów edukacyjnych. Metoda projektu jest jednà z najbardziej skutecznych
metod nauczania, gdy˝ bazuje na samodzielnej pracy uczniów. Projekt jest te˝
doskonałym sposobem zwi´kszenia motywacji uczniów do uczenia si´. Proponowany cykl zaj´ç składa si´ na projekt krótkoterminowy. Na koƒcu przedstawiam
jednak dodatkowo obszary treÊciowe, o które mo˝na go rozszerzaç. Podczas realizacji zaj´ç nale˝y pami´taç, ˝e gdy zauwa˝amy spadek energii w grupie – przerywamy
na chwil´, proponujemy gimnastyk´ Êródzaj´ciowà lub çwiczenie relaksacyjne.
Spis treÊci
scenariusz nr 1
s. 2
scenariusz nr 2
s. 6
scenariusz nr 3
s. 8
scenariusz nr 4
s. 11
scenariusz nr 5
s. 13
scenariusz nr 6
s. 16
Scenariusz nr 1
Cele zaj´ç:
Uczeƒ:
l
słucha uwa˝nie wiersza,
l
opisuje, jak wyglàda biedronka,
l
rozró˝nia w tekÊcie poszczególne słowa i właÊciwie na nie reaguje,
l
improwizuje muzycznie do tekstu wiersza,
l
odpowiada na pytania kontrolne,
l
podejmuje próby odczytania podpisów pod obrazkami.
Metody pracy:
2
l
poglàdowe: pokaz, pogadanka ilustrowana,
l
oparte na słowie: pogadanka,
l
gry dydaktyczne: odgrywanie, improwizowanie.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Materiały pomocnicze:
l
kilka zdj´ç (kolorowych!) prawdziwych biedronek,
l
cymbałki, grzechotki, szeleszczàcy papier, puszki, plastikowe butelki wypełnione
ró˝nymi materiałami (groch, ry˝, fasola, ziarenka kawy, monety, kamyki, kasztany itp.),
l
tekst wiersza Biedronka (materiał pomocniczy nr 1),
l
5 kart obrazkowych, które ilustrujà tekst wiersza (materiał pomocniczy nr 2).
Formy pracy:
l
praca zespołowa,
l
praca grupowa,
l
praca indywidualna.
Przebieg zaj´ç:
I. CzynnoÊci przygotowawcze
1. Przywitaj si´ z uczniami. PoproÊ, aby uczniowie wygodnie usiedli i uÊmiechn´li
si´ do kolegi/kole˝anki z ławki.
2. Sprawdê list´ obecnoÊci.
3. Poinformuj dzieci, ˝e zaczynacie fascynujàcy projekt pt. Biedronka. Zapytaj,
czy kiedykolwiek widziały biedronk´ i czy lubià biedronki.
4. Poka˝ uczniom kilka zdj´ç prawdziwych biedronek. Przypnij je w widocznym
miejscu w sali.
5. Zapytaj, czy ktoÊ trzymał biedronk´ w r´kach. PoproÊ, aby ci, którzy kiedykolwiek
trzymali biedronk´, wstali i klasn´li w r´ce.
6. Porozmawiaj z uczniami o tym, jakie to uczucie trzymaç biedronk´ w r´kach.
7. Przeprowadê z uczniami krótkà zabaw´ dramowà. Udawajcie, ˝e trzymacie na
dłoni biedronk´. Popatrz, jak uczniowie realizujà zadanie. Zapytaj o ich wra˝enia.
8. Pochwal uczniów za to, ˝e potrafià wczuç si´ w rol´.
9. PoproÊ, aby wszyscy zaj´li swoje miejsca.
II. CzynnoÊci właÊciwe
1. Poinformuj dzieci, ˝e przeczytasz im wiersz o biedronce. PoproÊ, aby uwa˝nie
słuchały.
2. Odczytaj tekst wiersza (materiał pomocniczy nr 1), właÊciwie modulujàc głos.
3. Poinformuj dzieci, ˝e odczytasz tekst wiersza ponownie. PoproÊ, aby za ka˝dym
razem, gdy usłyszà słowo biedronka, tupn´ły nogami. PoproÊ o uwa˝ne słuchanie
i przeczytaj wiersz.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
3
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
4. Poinformuj, ˝e jeszcze raz przeczytasz wiersz o biedronce – teraz w trakcie
słuchania uczniowie b´dà musieli wykonaç podkład muzyczny do tekstu. W tym
celu rozdaj przedmioty, które posłu˝à do tworzenia podkładu muzycznego:
cymbałki, grzechotki, szeleszczàcy papier, puszki lub plastikowe butelki wypełnione ró˝nymi materiałami (groch, ry˝, fasola, ziarenka kawy, monety, kamyki,
kasztany itd.). Powiedz, ˝e rytm mo˝na te˝ wybijaç ołówkiem, palcami b´bniàc
w stół itd.
5. PoproÊ, aby uwa˝nie słuchali oraz próbowali zagraç do tekstu, i przeczytaj wiersz.
6. Pochwal uczniów za udanà improwizacj´. WyjaÊnij, ˝e granie bez przygotowania
nazywamy improwizowaniem.
7. JeÊli uczniowie sà zainteresowani, przeczytaj wiersz jeszcze raz, dajàc im mo˝liwoÊç improwizowania do tekstu.
Dostosuj prac´ do grupy
JeÊli uczniowie sà gotowi, mo˝esz te˝ poprosiç o granie pewnych ustalonych
sekwencji. Mo˝esz te˝ podzieliç uczniów na grupy i ka˝dej z nich daç sekwencj´ do odtworzenia w danym momencie wiersza.
JeÊli twoim zdaniem to konieczne, odczytaj tekst wiersza po raz kolejny,
proszàc dzieci, aby skoncentrowały si´ na treÊci i przez chwil´ nie wykonywały
˝adnych dodatkowych czynnoÊci.
8. Zadaj uczniom pytania kontrolne, które majà na celu sprawdzenie, czy dzieci
zrozumiały tekst. W trakcie pytaƒ kontrolnych wspomagaj si´ podpisanymi
kartami obrazkowymi (materiał pomocniczy nr 2), które ilustrujà tekst wiersza.
9. Zadawaj poszczególne pytania, wysłuchaj odpowiedzi. Mo˝esz zapisaç niektóre
odpowiedzi na tablicy. Pami´taj, aby pisaç poprawnie i wystarczajàco czytelnie,
aby uczniowie z ostatnich rz´dów wyraênie widzieli, co jest na tablicy. Na koniec
odczytaj podpis pod kartà obrazkowà.
Pytania kontrolne:
– Kto opowiada o biedronce? – pokazujesz kart´ z du˝ym znakiem zapytania;
– Kiedy najcz´Êciej bohater spotyka biedronk´? – pokazujesz kart´ z letnim
krajobrazem i dzieckiem na spacerze;
– Czy biedronka jest du˝a? – pokazujesz kart´ z małà biedronkà na sporym liÊciu;
– Co ma na myÊli bohater, mówiàc, ˝e biedronka jest zawsze tak samo ubrana?
– pokazujesz kart´ z biedronkà;
– Co dobrego mo˝na powiedzieç o biedronce? – pokazujesz kart´ ze szcz´Êliwà,
spokojnà biedronkà.
4
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
åwiczcie czytanie
JeÊli niektórzy uczniowie sà w stanie samodzielnie odczytaç podpisy pod
obrazkami, poproÊ ich o to. Ale pomimo tego, zawsze na koƒcu to ty odczytuj
podpisy dla wszystkich uczniów.
Mo˝esz poprosiç uczniów, aby czytali razem z tobà. Cz´Êç b´dzie czytaç, inni
tylko chóralnie powtarzaç, ale widzàc tekst. Dla jednych i drugich jest to
Êwietne çwiczenie.
10. Po uzyskaniu odpowiedzi na pytania kontrolne przypnij obrazki w widocznym
miejscu w klasie.
11. PoproÊ, aby uczniowie wygodnie usiedli i przyjrzeli si´ podpisanym obrazkom.
III. CzynnoÊci koƒcowe
1. Podzi´kuj uczniom za prac´. Powiedz, ˝e to nie koniec przygód z biedronkà.
2. Podsumuj, co zostało zrobione, powiedz: WysłuchaliÊcie wiersza o biedronce, do
którego pi´knie improwizowaliÊcie (przypomnij, co to znaczy), udzielaliÊcie odpowiedzi na pytania i czytaliÊcie podpisy pod obrazkami. StworzyliÊcie te˝ wspaniałe prace do wiersza o biedronce, które potem podpisaliÊcie. Mamy teraz w sali
wystaw´ waszych prac.
3. JeÊli jacyÊ uczniowie szczególnie si´ wyró˝niali – powiedz o tym, pochwal ich za
zaanga˝owanie, współprac´, za wspaniały podkład muzyczny do tekstu wiersza,
za uwa˝noÊç, dobre odpowiedzi na pytania, ciekawe spostrze˝enia itp.
4. PoproÊ dzieci o wykonanie pracy domowej. Narysuj na tablicy symbol domku,
aby daç znaç, ˝e zadajesz zadanie domowe. PoproÊ uczniów, aby w dowolny
sposób (podpunkty, równowa˝niki zdaƒ, pełne zdania, komiks, obrazki itd.) spisali,
co działo si´ na zaj´ciach: słuchanie wiersza i granie na instrumentach – oglàdanie ilustracji i odpowiedzi na pytania.
Praca domowa zale˝nie od SPE
Wiedzàc, jak uczniowie radzà sobie z pisaniem, zadaj im właÊciwe prace
(ró˝nicowanie). Tym, o których wiesz, ˝e sobie poradzà, poleç opisaç, co było
na zaj´ciach; tym, dla których mo˝e byç to trudne, poleç narysowanie schematycznych rysunków lub komiksu.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
5
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Scenariusz nr 2
Cele zaj´ç:
Uczeƒ:
l
wykonuje prace plastyczne, ilustrujàce tekst wiersza,
l
planuje kompozycj´,
l
manipuluje drobnymi przedmiotami (groch, ziarenka ry˝u itd.),
l
podpisuje swojà prac´,
l
opowiada, co jest na ilustracji,
l
dyskutuje na temat wykonanych prac.
Metody pracy:
l
poglàdowe: pokaz, pogadanka ilustrowana,
l
oparte na słowie: pogadanka,
l
oparte na działaniu: wykonywanie prac.
Materiały pomocnicze:
l
ziarenka ry˝u, fasoli, grochu, maku lub te˝ łuski gryki, kawałki waty, włóczki
(zielonej, czerwonej, czarnej), skrawki materiału w ró˝nych kolorach i o ró˝nej
fakturze, zapałki, kawałki gazet, klej, taÊma samoprzylepna, no˝yczki,
l
szablony z gotowymi tekstami1 do podpisania obrazków np. biedronka, czerwona biedronka, ja i biedronka itp. – przygotowujemy tyle, ilu mamy uczniów,
którzy mogà mieç trudnoÊç z samodzielnym podpisaniem obrazka.
l
szablony do pisania po Êladzie2 – przygotowujemy tyle, ilu mamy uczniów, którzy
mogà mieç trudnoÊç z samodzielnym podpisaniem obrazka.
l
nagranie z tekstem wiersza Biedronka (opcjonalnie).
Formy pracy:
l
praca zespołowa,
l
praca grupowa,
l
praca indywidualna.
Przebieg zaj´ç:
I. CzynnoÊci przygotowawcze
1. Przywitaj si´ z uczniami, mówiàc wesoło: Dzieƒ dobry!
1
2
6
Szablony mo˝na przygotowaç na komputerze.
Szablony te mo˝na przygotowaç na zaj´ciach. Po konsultacji z uczniem, co chciałby napisaç, po prostu nale˝y wykropkowaç
mu wybrany tekst, aby mógł napisaç po Êladzie.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
2. Pobawcie si´ krótko, np.: ty wołasz: Dzieƒ dobry kochane misie!, a dzieci odpowiadajà: Dzieƒ dobry, dzielny tygrysie.
3. Sprawdê list´ obecnoÊci.
4. Sprawdê prac´ domowà, zadanà na poprzednich zaj´ciach. PoproÊ wybranych
uczniów o zaprezentowanie swojej pracy (odczytanie, pokazanie, opowiedzenie).
II. CzynnoÊci właÊciwe
1. PoproÊ, aby uczniowie wygodnie usiedli i przyjrzeli si´ podpisanym obrazkom.
Zapytaj, czy pami´tajà wiersz, którego słuchali na ostatnich zaj´ciach. Mo˝na
nagraç tekst wiersza i odtwarzaç w trakcie pracy dzieci, ewentualnie odczytaç
ponownie przed pracà oraz w jej trakcie.
2. Poinformuj dzieci, ˝e b´dà teraz wykonywaç prace plastyczne.
3. Podziel uczniów na grupy lub pozwól na prac´ indywidualnà (w zale˝noÊci od
preferencji uczniów).
4. Rozdaj dzieciom materiały: ziarenka ry˝u, fasoli, grochu, maku, łuski gryki,
kawałki waty, włóczki (zielonej, czerwonej, czarnej), skrawki materiału w ró˝nych
kolorach i o ró˝nej fakturze, zapałki, kawałki gazet, klej, taÊm´ samoprzylepnà.
5. Daj dzieciom chwil´ na obejrzenie i dotkni´cie materiałów. Porozmawiaj z nimi,
jakà faktur´ majà dane materiały, zapytaj, które wydajà im si´ przyjemne w dotyku, a które nie.
6. PoproÊ o wykonanie prac plastycznych do wysłuchanego wiersza. Tematyka prac
jest dowolna, ale motywem przewodnim jest biedronka.
7. Zapisz słowo biedronka na tablicy. Pami´taj, aby pisaç poprawnie i wystarczajàco
czytelnie, aby uczniowie z ostatnich rz´dów widzieli, co jest na tablicy.
8. Gdy dzieci pracujà, chodê po sali i przyglàdaj si´ ich wysiłkom. Nie zapominaj
o pochwałach! Gdy to konieczne – pomó˝ przyklejaç małe elementy lub te˝ zasugeruj pewne rozwiàzania.
9. Po zakoƒczeniu przygotowywania prac plastycznych poproÊ uczniów o ich podpisanie. Niech napiszà, co jest na obrazku. Mogà przy tym posiłkowaç si´ podpisami, które widniejà pod wiszàcymi w sali obrazkami.
Dostosuj çwiczenia zale˝nie od SPE
Uczniom, którzy majà trudnoÊci z samodzielnym podpisaniem obrazków,
udost´pnij szablony z gotowymi tekstami tak, aby mogli dobraç podpisy do
swoich obrazków.
JeÊli uczniowie radzà sobie z pisaniem, ale majà trudnoÊç w samodzielnym
podpisywaniu, daj im szablon do pisania po Êladzie lub poproÊ o przepisanie
z szablonu.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
7
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
10. PoproÊ uczniów o zaprezentowanie swoich prac i opowiedzenie, co si´ na nich
znajduje.
11. Przypnijcie prace w widocznym miejscu, na poziomie oczu dzieci. Niech uczniowie chodzà – jak w muzeum – od pracy do pracy i oglàdajà je. PoproÊ wybranych
uczniów o odczytywanie podpisów pod niektórymi obrazkami. Zapytaj, które
prace szczególnie podobajà si´ uczniom i dlaczego.
III. CzynnoÊci koƒcowe
1. Podzi´kuj uczniom za prac´.
2. Podsumuj, co zostało zrobione, powiedz: StworzyliÊcie ciekawe prace do wiersza
o biedronce, które potem podpisaliÊcie. Mamy teraz w sali wystaw´ waszych
prac.
3. JeÊli jacyÊ uczniowie szczególnie si´ wyró˝niali – powiedz o tym.
Scenariusz nr 3
Cele zaj´ç:
Uczeƒ:
l
bierze udział w zabawach ruchowych do tekstu wiersza,
l
dopasowuje ruch do narzuconego tempa,
l
recytuje fragmenty wiersza (w j´zyku ojczystym oraz w j´zyku angielskim),
l
pokonuje przeszkody,
l
wykonuje çwiczenia równowa˝ne,
l
smakuje ró˝ne rodzaje chleba (opcjonalnie).
Metody pracy:
l
oparte na słowie, oparte na działaniu,
l
gry dydaktyczne.
Materiały pomocnicze:
l
tekst wiersza Biedronka (materiał pomocniczy nr 1),
l
3 tunele, co najmniej 3 ławeczki gimnastyczne, 3 du˝e piłki, 3 szarfy,
l
ró˝ne rodzaje chleba, po kawałku dla ka˝dego ucznia (opcjonalnie)3.
3
8
JeÊli chcemy z uczniami smakowaç ró˝nego rodzaju produkty spo˝ywcze, nale˝y zawsze upewniç si´, ˝e nie ma ˝adnych
przeciwwskazaƒ (alergie, nietolerancje pokarmowe itp.).
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Formy pracy:
l
praca zespołowa,
l
praca grupowa,
l
praca indywidualna.
Przebieg zaj´ç:
I. CzynnoÊci przygotowawcze
1. PoproÊ uczniów, aby ustawili si´ w kole.
2. Zach´ç do przeciàgania si´.
3. PoproÊ, aby chwycili si´ za r´ce, i powiedz, ˝e przeka˝ecie sobie teraz pozytywnà
energi´, iskierk´ radoÊci. Wytłumacz, ˝e iskierk´ przekazuje si´, delikatnie Êciskajàc dłoƒ koledze, ale mo˝na to zrobiç dopiero, gdy sami zostaniemy uÊciÊni´ci.
4. ÂciÊnij delikatnie dłoƒ dziecka, które stoi po twojej prawej stronie, i zach´ç je,
aby Êcisn´ło dłoƒ kolegi stojàcego po jego prawej stronie. Gdy uczniowie zrozumiejà ju˝ reguł´, rozpocznijcie w skupieniu i ciszy przekazywanie iskierki.
II. CzynnoÊci właÊciwe
1. Poinformuj dzieci, ˝e b´dà teraz odgrywaç pantomim´.
2. Odczytuj fragment wiersza Biedronka i pokazuj ruch, który towarzyszyç ma danemu
wersowi.
Wychodzàc na spacer
Czasami spotykam biedronk´
Biedronk´ spotyka si´ latem
Najcz´Êciej gdy Êwieci słoƒce
marsz w miejscu
zatrzymujemy si´ i pochylamy
ocieramy pot z czoła
mru˝ymy oczy, patrzàc w słoƒce
Zawsze tak samo ubrana
Idzie przed siebie lub leci
Biedronka jest wcià˝ taka sama
KtoÊ by powiedział niestety
oglàdamy własny strój
maszerujemy, potem udajemy, ˝e latamy
wykonujemy gest i min´ smutku
3. Powtarzaj kilka razy. Nast´pnie poproÊ uczniów, aby odegrali sam ruch, bez tekstu.
4. Podziel uczniów na dwie grupy. Jedna grupa b´dzie recytowaç fragment wiersza,
druga b´dzie odgrywaç ruch. Nast´pnie grupy zamieniajà si´ rolami.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
9
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Ró˝ne warianty çwiczenia
åwiczenie wykonujemy w kilku wariantach: wariant podstawowy, wariant
cichy (uczniowie recytujàcy mówià szeptem, uczniowie odgrywajàcy – starajà
si´ poruszaç bardzo cicho), wariant zm´czonego ˝ółwia (uczniowie recytujàcy
mówià bardzo wolno i spokojnie, uczniowie odgrywajàcy – starajà si´ poruszaç jak na zwolnionym filmie), wariant biegnàcego rumaka (szybko) itp.
5. Zapytaj dzieci, czy znajà rymowank´:
Biedroneczko, biedroneczko!
Leç do nieba! PrzynieÊ mi kawałek chleba!
PoproÊ wybranego ucznia o zademonstrowanie ruchów do tekstu. JeÊli to
konieczne, pomó˝ uczniowi.
6. WyjaÊnij, kiedy u˝ywamy tej krótkiej rymowanki. Powiedz, ˝e tekst ten mówimy,
gdy biedronka usiàdzie nam na r´ku, a my podnosimy jà wysoko, aby odleciała.
Pobaw si´ z uczniami w ten sposób – mówcie wierszyk i udawajcie, ˝e biedronka
siedzi na waszych dłoniach.
7. Ustaw tor przeszkód (przejÊcie przez tunel, skoki do i z rozło˝onych na podłodze
szarf, przejÊcie lub przeciàgni´cie si´ po ławeczce, okrà˝anie przeszkód, np. du˝ych
piłek). Powiedz, ˝e teraz wszyscy zamieniajà si´ w biedronki i majà za zadanie
polecieç do nieba po kawałek chleba. Niech ka˝de dziecko w swoim rytmie
przejdzie tor. JeÊli dziecko chce ominàç pewne çwiczenia, pozwól mu na to.
8. Ustaw drugi tor przeszkód i zorganizuj „wyÊcigi po kawałek chleba” w dru˝ynach
dla ch´tnych uczniów. Dla uczniów, którzy nie majà ochoty si´ Êcigaç, ustaw
trzeci, krótszy tor przeszkód, i pozwól bawiç si´ w ich rytmie. Zawsze te˝ – o ile
zmienià zdanie – przyjmij ich do wspólnej zabawy w wyÊcigu.
Na zakoƒczenie mo˝na próbowaç z uczniami ró˝nych rodzajów chleba: pszennego, ˝ytniego itd. W trakcie smakowania rozmawiamy o wra˝eniach, dyskutujemy, który chleb smakuje nam najbardziej.
III. CzynnoÊci koƒcowe
1. Podzi´kuj uczniom za prac´.
2. Pochwal ich sprawnoÊç fizycznà.
10
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Scenariusz nr 44
Cele zaj´ç:
Uczeƒ:
l
powtarza po nauczycielu słowa w j´zyku angielskim: biedronka, lataç, maszerowaç, siedzieç,
l
klasyfikuje obiekty ze wzgl´du na kolor,
l
nazywa kolory w j´zyku angielskim,
l
wymienia nazwy obiektów w j´zyku angielskim: ryba, jabłko, biedronka, ksià˝ka,
samochód, piłka.
Metody pracy:
l
poglàdowe: pogadanka ilustrowana,
l
oparte na słowie,
l
gry dydaktyczne.
Materiały pomocnicze:
l
tekst wiersza Biedronka w j´zyku polskim (materiał pomocniczy nr 1),
l
tekst wiersza w j´zyku angielskim (materiał pomocniczy nr 3),
l
karty tematyczne z podpisami w j´zyku angielskim (materiał pomocniczy nr 4),
l
kolorowe obrazki lub zdj´cia przedstawiajàce: czerwonà biedronk´, czerwonà
ksià˝k´, czerwonà ryb´, czerwone jabłko, zielony samochód, zielone jabłko,
zielonà ksià˝k´, ˝ółtà piłk´, ˝ółtà ksià˝k´.
Formy pracy:
l
praca zespołowa,
l
praca grupowa,
l
praca indywidualna.
Przebieg zaj´ç:
I. CzynnoÊci przygotowawcze
1. PoproÊ uczniów, aby ustawili si´ w kole.
2. ZaproÊ jednà osob´ do Êrodka i poproÊ wszystkich, aby wesoło si´ z nià przywitali, wołajàc: Hello (imi´)!
4
JeÊli dzieci majà j´zyk obcy z innym nauczycielem, poproÊ go, aby pracował z tekstem o biedronce. Udziel mu niezb´dnych
wskazówek, udost´pnij mu ten scenariusz.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
11
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
II. CzynnoÊci właÊciwe
1. PoproÊ dzieci, aby usiadły w kole.
2. Powiedz, ˝e przeczytasz im wiersz, który ju˝ znajà w j´zyku polskim. Tym razem
wysłuchajà go w j´zyku angielskim. PoproÊ, aby uwa˝nie słuchały. Mo˝e byç
konieczne przypomnienie dzieciom wiersza w j´zyku polskim.
3. Odczytaj wiersz. W trakcie czytania wykonuj układ ruchowy i wspomagaj si´
planszami z materiału pomocniczego nr 3.
marsz w miejscu
zatrzymujemy si´ i pochylamy
ocieramy pot z czoła
mru˝ymy oczy, patrzàc w słoƒce
pokazujemy palcami, ˝e jest bardzo mała
demonstrujemy kart´ biedronki obok kropli
deszczu
And she is red with some black dots demonstrujemy kart´ z du˝à biedronkà,
Such are the colours of ladybugs
pokazujemy na kropki
Sometimes when I take a walk
I come across a ladybug
Ladybugs come in summertime
Especially if there’s much sun
A ladybug is tiny or small
The size of a raindrop, on the whole
Always dresses the same way
She crawls onward or flies
A ladybug cannot change
Someone might say: alas
oglàdamy własny strój
maszerujemy, potem udajemy, ˝e latamy
wykonujemy gest i min´ smutku
4. Poinformuj dzieci, ˝e b´dà teraz odgrywaç pantomim´. Bawcie si´ w gr´ z poprzednich zaj´ç, ale w j´zyku angielskim. Odczytuj fragment wiersza i pokazuj ruch,
który towarzyszyç ma danemu wersowi.
5. Powtarzaj kilka razy. Nast´pnie poproÊ uczniów, aby odegrali sam ruch, bez tekstu.
6. Podziel uczniów na dwie grupy. Jedna grupa b´dzie z twojà pomocà recytowaç fragment wiersza, druga b´dzie odgrywaç ruch. Nast´pnie grupy zamieniajà si´ rolami.
Ró˝ne warianty çwiczenia
åwiczenie ponownie wykonujemy w kilku wariantach: wariant podstawowy,
wariant cichy, wariant szybki itp.
7. PoproÊ dzieci, aby stan´ły w kole.
8. Powiedz: Look at me! I’m a ladybug! Poka˝ kart´ z biedronkà.
9. Zamieƒ si´ w biedronk´. Fruwaj po sali, powtarzajàc: I’m a ladybug! I’m flying!
10. Powiedz uczniom, ˝e gdy usłyszà hasło: Now you! lub Join in! te˝ zamieniajà si´
w biedronki.
12
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
11. Wydawaj ró˝ne polecenia i baw si´ razem z dzieçmi:
I’m a ladybug! I’m flying!
I’m a ladybug! I’m crawling!
I’m a ladybug! I’m sitting on the flower!
I’m a ladybug! I’m standing on the floor!
I’m a ladybug! I’m jumping!
12. PoproÊ dzieci o zaj´cie miejsc. Mogà usiàÊç w kole albo w ławkach.
13. Przypnij na tablicy kilka obrazków: czerwonà biedronk´, czerwonà ksià˝k´, czerwonà ryb´, czerwone jabłko, zielony samochód, zielone jabłko, zielonà ksià˝k´,
˝ółtà piłk´, ˝ółtà ksià˝k´, itd.
14. PoproÊ dzieci o wybranie rzeczy w okreÊlonym kolorze. Zapytaj: What is red here?
15. Dzieci kolejno wybierajà kart´ i nazywajà rzecz z obrazka. Pomó˝ dzieciom
w zbudowaniu zdania: The fish is red; The apple is red; The book is red. And the
ladybug is red itd.
16. Na zakoƒczenie poproÊ dzieci o samodzielne stworzenie takich jednokolorowych
zbiorów – niech je narysujà. Powiedz: Now you! Draw your sets!
Mówimy i piszemy jak najwi´cej po angielsku
JeÊli uczniowie sà gotowi, poproÊ, aby nazwali rzeczy w swoich zbiorach
w j´zyku angielskim. Chodê po sali i pytaj uczniów o ich zbiory. Niektórzy uczniowie mogà te˝ podpisaç elementy zbiorów. Mo˝esz im pomóc, proponujàc
pisanie po Êladzie.
III. CzynnoÊci koƒcowe
1. Podzi´kuj uczniom za prac´.
2. Podsumuj, co zostało zrobione, powiedz: recytowaliÊmy fragmenty wiersza w j´zyku
angielskim i odgrywaliÊmy ruch. TworzyliÊcie te˝ kolorowe zbiory i nazywaliÊcie
przedmioty w tych zbiorach w j´zyku angielskim.
Scenariusz nr 5
Cele zaj´ç:
Uczeƒ:
l
akompaniuje do słów piosenki,
l
Êpiewa i gra,
l
wypełnia kolorem małe elementy,
l
podpisuje obrazek,
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
13
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
l
liczy na konkretach w zakresie 1–20,
l
porównuje zbiory,
l
dokonuje pomiaru długoÊci linijkà.
Metody pracy:
l
poglàdowe: pogadanka ilustrowana,
l
oparte na słowie,
l
oparte na działaniach praktycznych.
Materiały pomocnicze:
l
tekst piosenki Biedroneczka (materiał pomocniczy nr 5),
l
karty pracy z biedronkami do kolorowania dla ka˝dego ucznia5 (materiał
pomocniczy nr 6),
l
gitara (opcjonalnie),
l
cymbałki, grzechotki, szeleszczàcy papier, puszki lub plastikowe butelki wypełnione ró˝nymi materiałami (groch, ry˝, fasola, ziarenka kawy, monety, kamyki,
kasztany itp.,
l
klej, taÊma samoprzylepna, linijki.
Formy pracy:
l
praca zespołowa,
l
praca indywidualna.
Przebieg zaj´ç:
I. CzynnoÊci przygotowawcze
1. Przywitaj si´ z uczniami, mówiàc wesoło: Dzieƒ dobry!
2. PoproÊ, aby uczniowie wygodnie usiedli i przybili piàtk´ koledze/kole˝ance z ławki
oraz osobie, która siedzi za nimi.
3. Sprawdê list´ obecnoÊci.
II. CzynnoÊci właÊciwe
1. ZaÊpiewaj (zaimprowizuj) dzieciom piosenk´ Biedroneczka. JeÊli potrafisz graç na
gitarze, akompaniuj sobie. JeÊli nie – graj na grzechotce lub wybijaj rytm o blat
stołu.
5
14
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e sà trzy rodzaje kart pracy, w zale˝noÊci od stopnia rozwini´cia motoryki małej.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
2. Rozdaj uczniom przedmioty, które posłu˝à do tworzenia podkładu muzycznego:
cymbałki, grzechotki, szeleszczàcy papier, puszki lub plastikowe butelki wypełnione
ró˝nymi materiałami (groch, ry˝, fasola, ziarenka kawy, monety, kamyki, kasztany itd.).
Powiedz, ˝e rytm mo˝na te˝ wybijaç ołówkiem czy palcami, b´bniàc w stół itd.
3. ZaproÊ dzieci do wspólnego Êpiewania i grania.
4. Po zakoƒczeniu Êpiewania rozdaj uczniom karty pracy z biedronkami do pokolorowania. PoproÊ o dokładne pokolorowanie biedronek na czerwono oraz kropek
na czarno. PodkreÊl, aby uczniowie starali si´ nie wychodziç za linie.
Uczniom o dobrze rozwini´tej motoryce małej daj kart´ A1, uczniom o słabiej
rozwini´tej motoryce małej – daj kart´ B1. Kart´ C1 rozdaj dzieciom, które majà
trudnoÊci w liczeniu.
5. PoproÊ dzieci o policzenie kropek na biedronkach i zapisanie wyniku przy ka˝dej
biedronce.
Sprawdê rozumienie liczebników
Upewnij si´, ˝e dzieci potrafià nadaç podwójne znaczenie ostatniemu liczebnikowi (okreÊla ostatni liczony przedmiot oraz jednoczeÊnie okreÊla liczb´
wszystkich policzonych przedmiotów).
Zapytaj, ile jest przedmiotów; gdy uczeƒ zacznie liczyç od poczàtku lub powie,
˝e jest du˝o itp. jest to znak, ˝e nie potrafi nadaç ostatniemu liczebnikowi
podwójnego znaczenia6. Z takimi uczniami pracuj indywidualnie. Zapytaj: Jak
myÊlisz, ile jest kropek? Zach´ç dziecko do podania liczby. Nast´pnie poproÊ, aby
policzyło kropki. W trakcie delikatnie podpowiadaj właÊciwe liczebniki. Nie
krytykuj ucznia, nie ponaglaj! Pozwól liczyç tak, jak potrafi. Na koniec wspólnie
policzcie kropki, licz głoÊno i wyraênie. Po policzeniu stwierdê: Jest dziesi´ç
(wspomagaj si´ gestem, zatocz r´kà kràg, aby otoczyç wszystkie obiekty) kropek7.
6. Przed lekcjà mo˝esz napisaç cyfry na tablicy, ˝eby uczniowie mogli na nie zerknàç.
Mo˝esz te˝ przyczepiç w widocznym miejscu potrzebne cyfry.
7. PoproÊ, aby uczniowie porównali, czy na biedronkach jest tyle samo kropek – niech
łàczà poszczególne kropki na biedronkach ołówkiem, zasłaniajà takà samà liczb´
kropek itd. Zapytaj wybranych uczniów, która biedronka ma najwi´cej kropek.
6
W grupie dzieci 6-, 7-letnich indywidualne ró˝nice w zakresie umiej´tnoÊci liczenia mogà byç du˝e. Nale˝y wspomagaç dzieci
w kształtowaniu właÊciwych schematów liczenia, a nie zakładaç, ˝e sà niezdolne czy ˝e nie sà w stanie poprawnie liczyç.
7 Polecam: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim
roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treÊci kształcenia, podstawy psychologiczne
i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zaj´ç z dzieçmi w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja
Polska, Warszawa 2009.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
15
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
8. PoproÊ, aby dokonali pomiaru długoÊci biedronek linijkà i zapisali swój wynik do
zeszytu.
9. Porównuj z uczniami długoÊci ró˝nych biedronek. Pytaj, która jest dłu˝sza, a która
krótsza.
10. Na zakoƒczenie poproÊ, aby uczniowie ustawili si´ od najni˝szego do najwy˝szego. Mo˝ecie te˝ wspólnie zaÊpiewaç piosenk´.
III. CzynnoÊci koƒcowe
1. Podzi´kuj uczniom za prac´.
2. Podsumuj, co zostało zrobione, powiedz: ÂpiewaliÊmy wspólnie piosenk´ o biedroneczce i jej kłopotach, graliÊmy te˝ wspólnie do tekstu, nast´pnie kolorowaliÊcie
i liczyliÊcie kropki waszych biedronek, okreÊlaliÊcie, gdzie jest ich najwi´cej, a na koniec
wspaniale mierzyliÊcie długoÊç biedronek. Rozumiecie ju˝ co to znaczy: krótsza,
dłu˝sza.
Scenariusz nr 6
Cele zaj´ç:
Uczeƒ:
l
bierze udział w zabawie ruchowej,
l
przestrzega reguł zabawy,
l
Êpiewa piosenk´,
l
liczy obiekty,
l
zapisuje wynik liczenia,
l
ustala równolicznoÊç zbiorów.
Metody pracy:
l
oparte na słowie,
l
oparte na działaniach praktycznych,
l
gry dydaktyczne.
Materiały pomocnicze:
16
l
tekst piosenki Biedroneczka (materiał pomocniczy nr 5),
l
zestawy kółek (16 du˝ych oraz 12 małych) dla ka˝dej pary uczniów (materiał
pomocniczy nr 7),
l
szarfy,
l
koperta z czarnymi kółeczkami dla ka˝dego ucznia (mogà te˝ byç np. czarne guziki).
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Formy pracy:
l
praca zespołowa,
l
praca grupowa,
l
praca indywidualna.
Przebieg zaj´ç:
I. CzynnoÊci przygotowawcze
1. Zapytaj uczniów, czy potrafià bawiç si´ w berka. Zapytaj, na czym polega ta
zabawa. Zbierz odpowiedzi uczniów i podsumuj, wyjaÊniajàc reguły zabawy.
2. Krótko pobawcie si´ w berka.
3. PoproÊ, aby uwa˝nie słuchały, w co i jak b´dziecie si´ dalej bawiç.
II. CzynnoÊci właÊciwe
1. Podziel uczniów na cztery grupy: Biedronki, Pajàki, Wróbelki i ˚aby. Ka˝dej grupie
rozdaj szarfy we właÊciwych kolorach.
2. Poinformuj uczniów, ˝e b´dziecie Êpiewaç piosenk´ Biedroneczka.
3. Omów zasady zabawy: biedronki „fruwajà” po sali, a osoby z pozostałych zespołów we właÊciwym momencie piosenki starajà si´ złapaç biedronki (odmiana
zabawy w berka). JeÊli złapià biedronk´, to trzymajà jà chwil´, ale na słowa:
Biedroneczko, leç do nieba! PrzynieÊ mi kawałek chleba! puszczajà dane dziecko.
4. Przed rozpocz´ciem zabawy upewnij si´, ˝e wszyscy rozumiejà i pami´tajà reguły.
Zapytaj uczniów, czy rozumiejà, kto kogo łapie w zabawie i kiedy nale˝y puÊciç
złapanà osob´. Krótko przeçwiczcie reguły (pobawcie si´ do fragmentu piosenki),
zanim zaczniecie si´ bawiç z pełnym tekstem piosenki.
5. Âpiewaj z uczniami piosenk´ i bawcie si´ w berka. JeÊli uczniowie wykazujà ch´ç,
mo˝na bawiç si´ kilka razy. Zaleca si´ zmiany grup dzieci tak, aby np. ka˝dy miał
szans´ byç biedronkà.
6. Po zakoƒczonej zabawie poproÊ, aby wszyscy wrócili na swoje miejsca.
7. Rozdaj uczniom koperty, w których znajdujà si´ czarne kółeczka (kropki biedronki).
Indywidualizuj prac´
Dzieciom, które majà kłopoty z liczeniem, przygotuj koperty z mniejszà liczbà
kółek; dzieciom, które nie demonstrujà takich trudnoÊci, daj koperty, w których znajduje si´ wi´cej kółek.
8. PoproÊ uczniów o wyj´cie kropek i policzenie ich. Uczniów mo˝esz dobraç
w pary, tak aby dzieci, które majà problemy z liczeniem, mogły zobaczyç, jak radzi
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
17
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
sobie z tym kolega. JeÊli masz w grupie dzieci, które nie potrafià jeszcze nadaç
podwójnego znaczenia ostatniemu liczebnikowi (poj´cie stałoÊci liczby), pracuj
z nimi indywidualnie, podczas gdy pozostali uczniowie liczà swoje kropki.
9. Zapytaj wybranych uczniów, ile majà kropek w swoich kopertach.
10. PoproÊ o narysowanie w zeszytach biedronki i wklejenie kropek oraz napisanie
cyfry, która symbolizuje liczb´ kropek.
11. PoproÊ, aby dzieci usiadły w parach.
12. Ka˝dej parze rozdaj zestawy kółek (materiał pomocniczy nr 7).
13. PoproÊ, aby uczniowie ustalili w parach równolicznoÊç zbiorów na dwa sposoby:
zsuwanie kółek parami do siebie i nakładanie małych kółek na du˝e. Zwróç
uwag´ na dobór dzieci w pary. Nie dopuÊç do sytuacji, w której dwoje dzieci nie
jest w stanie poradziç sobie z zadaniem. Zawsze bàdê czujny i jeÊli to niezb´dne,
słu˝ pomocà.
14. Zapytaj, których kółek jest wi´cej, a których mniej.
15. Poka˝ i omów znaki matematyczne: <, > na konkretnych przedmiotach, np. kółkach, magnesach itp.
16. Zapisz na tablicy wynik liczenia kółek i okreÊl wspólnie z uczniami, jaki znak
wstawiç.
17. Powiedz dzieciom, ˝e teraz spróbujecie ustaliç, czy w klasie jest wi´cej dziewczynek, czy chłopców.
18. PoproÊ, aby dzieci utworzyły dwa koła współÊrodkowe (jedno koło dziewczàt
i drugie koło chłopców). Poleç uczniom, aby stali twarzami do siebie.
19. Włàcz rytmicznà muzyk´ i poproÊ dzieci, aby poruszały si´ po obwodzie koła
w prawà, a potem w lewà stron´. JeÊli dzieci dobrze rozpoznajà kierunki, mo˝na
utrudniç zadanie i poprosiç chłopców, aby poruszali si´ w prawà stron´,
a dziewczynki w lewà.
20. Wyłàcz muzyk´ i poproÊ, aby dzieci utworzyły pary i złapały si´ za r´ce (chłopiec
z dziewczynkà).
21. PoproÊ dzieci, aby rozejrzały si´ po sali i stwierdziły, kogo jest wi´cej.
22. Wynik liczenia zapisz na tablicy i wspólnie z uczniami ustalcie, jaki znak nale˝y
wstawiç.
III. CzynnoÊci koƒcowe
1. Podzi´kuj uczniom za prac´.
2. Podsumuj, co zostało zrobione, powiedz: BawiliÊmy si´ w berka do słów piosenki,
a potem wykonaliÊcie wiele wcale niełatwych zadaƒ matematycznych: liczyliÊcie,
ustalaliÊcie, gdzie jest wi´cej, a gdzie mniej. Pochwal uczniów za wysiłek wło˝ony
w prac´.
18
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Pomysły na rozwini´cie tematu
Scenariusze stanowià pewnà propozycj´ działaƒ. Mo˝na zaplanowaç dalsze aktywnoÊci, aby rozszerzyç i rozbudowaç projekt nawet do kilku tygodni. Dalszymi działaniami mogà byç np.:
l
kształtowanie umiej´tnoÊci czytania i pisania: udost´pnienie dzieciom tekstu
wiersza lub piosenki do odczytywania, przygotowanie specjalnych szablonów
z tekstami do pisania po Êladzie albo uzupełniania – my odczytujemy wiersz lub
piosenk´, a zadaniem uczniów jest Êledziç tekst i wpisaç brakujàce słowa;
l
kształtowanie umiej´tnoÊci czytania i pisania: zach´canie uczniów do tworzenia
własnych limeryków, wierszyków, które dotyczà biedronek lub innych owadów
łàkowych, np. według zasad poezji pi´ciu zmysłów. Bawiàc si´ w poezj´ pi´ciu
zmysłów, nale˝y opisaç coÊ poprzez porównania z rzeczami, które widzimy,
słyszymy, wàchamy, dotykamy oraz smakujemy. Podczas ostatniego etapu tworzenia wiersza mo˝na pomóc uczniom w dodaniu do ich skojarzeƒ nowych, ciekawych przymiotników;
wyglàda jak?
brzmi jak?
mój parasol
w czarne kropki
głos wró˝ki
BIEDRONKA
smakuje jak?
pachnie jak?
co za pytanie?!
Êwie˝y chleb
w dotyku jest jak?
mgiełka
Wiersz napisany przez mojà uczennic´ podczas warsztatów „Êpiewanki-rymowanki”:
Biedronka jest jak mój czerwony parasol w czarne groszki
Brzmi jak głos wró˝ki
I pachnie Êwie˝o, jak chleb
W dotyku jest jak mgiełka
I nie mo˝na jej zjeÊç!
Co za pech;-)
Sonia, 8 lat
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
19
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
20
l
przygotowanie z uczniami inscenizacji do słów piosenki Biedroneczka. Zaanga˝owanie rodziców do projektu – wspólne szycie kostiumów: biedronek, pajàków,
wróbli czy ˝ab;
l
zorganizowanie balu pod hasłem: Na łàce!, który mo˝na połàczyç z piknikiem
i degustacjà chleba (mo˝e któryÊ z rodziców mógłby upiec chleb);
l
kształtowanie umiej´tnoÊci matematycznych: porównywanie wielkoÊci zbiorów,
stosowanie znaków matematycznych: <, >, =, rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych, które b´dà dotyczyç owadów mieszkajàcych na łàce (np. Na łàce mieszkało
26 biedronek, 5 odleciało na innà łàk´. Ile biedronek zostało?). Przechodzimy od
działaƒ na konkretach do działaƒ abstrakcyjnych;
l
edukacja artystyczna: tworzenie trójwymiarowej makiety wielkiej biedronki z całà
grupà, szycie biedronek (z pomocà rodziców), przygotowanie kukiełek do przedstawienia;
l
j´zyk obcy nowo˝ytny: poznawanie nazw owadów, czynnoÊci, poznawanie nazw
roÊlin łàkowych itd.; zabawy na podstawie piosenki Biedroneczka w j´zyku obcym;
l
wycieczka na łàk´, podczas której mo˝na Êpiewaç znane piosenki, np. Biedroneczka,
bawiç si´ w gry çwiczone na zaj´ciach, szukaç biedronek w trawie, poznawaç
ekosystem łàki.
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Materiał pomocniczy nr 1 – Wiersz Biedronka
Biedronka
Mateusz TEO Kurcewicz
Z tomu: Esyfloresy, Viva Litera, S´kowo 2008
Wychodzàc na spacer
Czasami spotykam biedronk´
Biedronk´ spotyka si´ latem
Najcz´Êciej gdy Êwieci słoƒce
Biedronka jest niewielka
WielkoÊci jak deszczu kropelka
Jest czerwona i czarne ma kropki
To jest kolorystyka biedronki
Zawsze tak samo ubrana
Idzie przed siebie lub leci
Biedronka jest wcià˝ taka sama
KtoÊ by powiedział niestety
Lecz myÊl´, ˝e to jest w jej guÊcie
˚e dobrze jest ˝yç jej w ten sposób
Nie zmartwi si´ o strój na pojutrze
Ten problem jej nie dotyczy po prostu
Biedronka jest zawsze spokojna
Jak gdyby wcià˝ na wakacjach
Wiele dobrego powiedzieç o niej by mo˝na
Albo po prostu – biedronka jest fajna
NA
KO
21
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Materiał pomocniczy nr 2 – Karty do scenariusza nr 1
?
NA
KO
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
ODA
E
ZG
NI
22
PIO WA
Biedronk´ spotykam latem.
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
NA
KO
23
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA
Biedronka jest niewielka.
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
NA
KO
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
ODA
E
ZG
NI
24
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Biedronka jest zawsze tak samo ubrana.
NA
KO
25
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Biedronka jest zawsze szcz´Êliwa i spokojna.
NA
KO
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
ODA
E
ZG
NI
26
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Materiał pomocniczy nr 3 – wiersz Ladybug
Ladybug
Tłumaczenie: ‘‘Nietoperz/the Bat’’ Zdzisław Zabierzewski
Z tomu: Esyfloresy, Viva Litera, S´kowo 2008
Sometimes when I take a walk
I come across a ladybug
Ladybugs come in summertime
Especially if there’s much sun
A ladybug is tiny or small
The size of a raindrop, on the whole
And she is red with some black dots
Such are the colours of ladybugs
Always dresses the same way
She crawls onward or flies
A ladybug cannot change
Someone might say: alas
But I do think it’s to her taste
And she likes leading such a life
She won’t tret what to wear these days
Such problems don’t bother her kind
She acts as if there was only summer
A ladybug is always calm
You could say many good things about her
Or sum up – a ladybug is fun
NA
KO
27
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
A ladybug is small. The size of a raindrop.
Materiał pomocniczy nr 4 – Karty do scenariusza nr 4
NA
KO
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
ODA
E
ZG
NI
28
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Ladybug
A ladybug is red with some black dots.
NA
KO
29
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Materiał pomocniczy nr 5 – Piosenka Biedroneczka
Biedroneczka*
Mała Biedroneczka siedem kropek miała,
Na zielonej łàce wesoło fruwała.
Złapał jà pajàczek w swojà paj´czyn´
– uratuj´ Ci´ Biedronko, a ty mi coÊ przynieÊ.
Biedroneczko leç do nieba, przynieÊ mi kawałek chleba.
Biedroneczko leç do nieba, przynieÊ mi kawałek chleba.
Mała Biedroneczka siedem kropek miała,
Na zielonej łàce wesoło fruwała.
Złapał jà wróbelek, niesie t´ kruszyn´
– uratuj´ Ci´ Biedronko, a ty mi coÊ przynieÊ.
Biedroneczko leç do nieba, przynieÊ mi kawałek chleba.
Biedroneczko leç do nieba, przynieÊ mi kawałek chleba.
Mała Biedroneczka siedem kropek miała,
Na zielonej łàce wesoło fruwała.
Złapała jà ˝aba i po wodzie płynie
– uratuj´ Ci´ Biedronko, a ty mi coÊ przynieÊ.
Biedroneczko leç do nieba, przynieÊ mi kawałek chleba.
Biedroneczko leç do nieba, przynieÊ mi kawałek chleba.
* Nauczyciel układa dowolnà melodi´ do tekstu piosenki.
NA
KO
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
ODA
E
ZG
NI
30
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Materiał pomocniczy nr 6 – Karty pracy od scenariusza nr 5
Karta pracy A1
NA
KO
31
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Karta pracy B1
NA
KO
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
ODA
E
ZG
NI
32
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Karta pracy C1
NA
KO
33
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
Materiał pomocniczy nr 7 – Karty pracy do scenariusza nr 6
NA
KO
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
ODA
E
ZG
NI
34
PIO WA
Zindywidualizowana praca z całà klasà
Klasy I–II
NA
KO
35
ODA
E
ZG
NI
Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
PIO WA

Podobne dokumenty