Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od

Komentarze

Transkrypt

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Pion Spraw Studenckich
Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009
po pięciu latach od ukończenia studiów
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Studia stacjonarne II stopnia
Raport
Kraków, grudzień 2014
Spis treści
1.
Wprowadzenie ................................................................................................................................ 4
2.
Cel badania ...................................................................................................................................... 4
3.
Metodyka badania i struktura próby............................................................................................... 4
3.1.
Badana grupa........................................................................................................................... 4
3.2.
Czas przeprowadzenia badania ............................................................................................... 4
3.3.
Narzędzie badawcze ................................................................................................................ 4
3.4.
Sposób pozyskiwania danych .................................................................................................. 5
3.5.
Analiza danych ......................................................................................................................... 5
3.6.
Responsywność badania, struktura próby .............................................................................. 5
4.
Streszczenie wyników ...................................................................................................................... 8
5.
Status zawodowy............................................................................................................................. 9
6.
Absolwenci pracujący .................................................................................................................... 11
6.1.
Status prawny zatrudnienia................................................................................................... 11
6.2.
Zgodność pracy z wykształceniem ......................................................................................... 11
6.3.
Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów............................ 13
6.4.
Lokalizacja zatrudnienia ........................................................................................................ 14
6.5.
Wysokość zarobków .............................................................................................................. 16
6.6.
Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów........................................... 17
6.6.1.
Zmiana pracy ................................................................................................................. 17
6.6.2.
Awans i rozwój zawodowy ............................................................................................ 20
6.6.3.
Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych .............................................................................................................. 20
6.7.
Kontynuacja nauki i formy dokształcania .............................................................................. 21
6.7.1.
Kontynuacja nauki w latach 2009-2014 oraz obecnie– studia (doktoranckie,
podyplomowe, dodatkowy kierunek) ........................................................................................... 21
6.7.2.
Kursy, szkolenia, samokształcenie ................................................................................. 23
7.
Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. ....................................................................... 25
8.
Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia..................................................................... 28
9.
Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację ....................................................................... 28
10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy ............................................................................... 28
11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy .......................................................................... 28
12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów......................................................................... 29
Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014 według wydziałów .............. 31
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
2
Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających z
niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. ...................................................... 41
Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach doktoranckich,
podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach studiów podjętych przez zatrudnionych absolwentów
po ukończeniu AGH w 2009 roku. ........................................................................................................ 49
Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH
w 2009 roku. .......................................................................................................................................... 55
Załącznik 5. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH – odpowiedź „Tak”............ 63
Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH – odpowiedzi „Nie”, „Trudno
powiedzieć”. .......................................................................................................................................... 71
Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi na pytanie „Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś
w procesie kształcenia na AGH?” .......................................................................................................... 74
Spis tabel ............................................................................................................................................... 85
Spis diagramów ..................................................................................................................................... 87
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
3
1. Wprowadzenie
Badanie losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich Akademii GórniczoHutniczej po pięciu latach od ukończenia studiów jest III etapem monitoringu zawodowego
absolwentów będącego następstwem I i II etapu badań prowadzonych odpowiednio po
6 miesiącach i 3 latach od ukończenia AGH.
Badanie przeprowadzono po raz drugi i objęto nim absolwentów rocznika 2009 reprezentujących
15 wydziałów1.
2. Cel badania
Głównym celem badania była analiza przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego absolwentów AGH
rocznik 2009 po pięciu latach od ukończenia AGH w odniesieniu do:
 stanu zatrudnienia absolwentów,
 formy prawnej zatrudnienia,
 statusu zawodowego (branża i nazwa firmy zajmowane stanowiska),
 zgodności pracy z wykształceniem,
 lokalizacji miejsc pracy,
 zmiany miejsca pracy i stanowiska,
 rozwoju i awansu zawodowego,
 uzyskiwanych zarobków,
 wzrostu zarobków w trzyletniej karierze zawodowej,
 oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów,
 oceny dostosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w pracy zgodnej
z uzyskanym wykształceniem,
 kształcenia ustawicznego po ukończeniu studiów magisterskich.
3. Metodyka badania i struktura próby
3.1. Badana grupa
Absolwenci AGH studiów stacjonarnych magisterskich
reprezentujący
15 wydziałów.
oraz studiów II stopnia, rocznik 2009
3.2. Czas przeprowadzenia badania
Październik-listopad 2013 (po pięciu latach od ukończenia studiów).
3.3. Narzędzie badawcze
Anonimowy kwestionariusz ankiety (Załącznik 8.) Kwestionariusz zawiera grupę pytań identycznych
jak w ankiecie wypełnianej w I etapie badania (do pół roku od ukończenia uczelni) oraz pytania
dodatkowe dostosowane do celów III etapu badania (po pięciu latach od ukończenia studiów).
1
Niniejsze badanie nie obejmuje absolwentów Wydziału Zarządzania ze względu na brak adresów e-mailowych
do absolwentów WZ z rocznika 2009.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
4
3.4. Sposób pozyskiwania danych
Dane zebrano metodą CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview), czyli wspomaganego
komputerowo wywiadu przy pomocy formularza internetowego. Respondenci otrzymali e-mail
z linkiem do ankiety na podstawie danych kontaktowych uzyskanych podczas I etapu badań w roku
2009.
Na udział w badaniu absolwenci wyrazili zgodę podpisując deklarację uczestnictwa
w „Badaniu losów zawodowych absolwentów AGH” zgodną z Ustawą o ochronie danych
osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia 07.03.2009r
Dz. U. 2010.229.1497, art. 1.
3.5. Analiza danych
Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa).
Przy kodowaniu danych, obliczaniu i zestawianiu wyników korzystano z programu IBM SPSS Statistics.
3.6. Responsywność badania, struktura próby
Analizowana w I etapie badania grupa absolwentów wyniosła 1216, co stanowiło 46,3% wszystkich
absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia z roku 2009 (2624 osoby). Adresy mailowe
umożliwiające przeprowadzenie II etapu badania uzyskano od 874 absolwentów, spośród których na
ankietę rozesłaną po pięciu latach odpowiedziało 350, co stanowiło:
 13,3% absolwentów z rocznika 2009,
 40,0% absolwentów (responsywność badania), do których wysłano kwestionariusz ankiety
po pięciu latach od ukończenia studiów.
Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy.
Kategoria
Absolwenci 2009 - I etap
badania
Absolwenci 2009 - II etap
badania
Absolwenci 2009 - III etap
badania
Czas
przeprowadzenia
badania
2009/2010
(do pół roku od
ukończenia
studiów)
październiklistopad 2012
(po trzech latach
od ukończenia
studiów)
październiklistopad 2014
(po pięciu latach od
ukończenia
studiów)
Liczba
przebadanych
absolwentów
(liczba absolwentów
AGH 2009)
1216
46,3%
27,1%
512
19,5%
53,5%
350
13,3%
40,0%
N=2624
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
Responsywność
badania
5
Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Wydział
WEAIiE
WEiP
WFiIS
WGGiIŚ
WGGiOŚ
WGiG
WH
WIMiC
WIMiIP
WIMiR
WMN
WMS
WO
WWNiG
WZ
Razem
%
Liczba
absolwentów
2009
Liczba
respondentów
w I etapie
badań
Liczba
respondentów
w II etapie
badań
Liczba
respondentów
w III etapie
badań
(w odniesieniu
do liczby
absolwentów
danego
wydziału)
470
121
134
182
136
318
49
171
214
325
80
53
49
111
211
2624
164
58
41
90
75
136
16
133
58
135
50
34
25
47
154
1216
78
24
28
42
36
66
7
59
26
78
20
17
9
22
0
512
66
15
18
29
26
38
4
38
51
16
17
6
7
19
0
350
14,0%
12,4%
13,4%
15,9%
19,1%
11,9%
8,2%
22,2%
23,8%
4,9%
21,3%
11,3%
14,3%
17,1%
0,0%
13,3%
Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350.
WO
2.0%
WMS
1.7%
WMN
4.9%
WWNiG
5.4%
WEAIiE
18.9%
WIMiR
4.6%
WEiP
4.3%
WFiIS
5.1%
WIMiIP
14.6%
WGGiIŚ
8.3%
WIMiC
10.9%
WH
1.1%
WGiG
10.9%
WGGiOŚ
7.4%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
6
Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy,
N=350.
Płeć
Liczba wskazań
%N=350
Kobiety
115
32,9%
Mężczyźni
235
67,1%
Razem
350
100,0%
Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350.
32.9%
Kobiety
Mężczyźni
67.1%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
7
4. Streszczenie wyników
Badanie losów zawodowych absolwentów AGH po pięciu latach od ukończenia Uczelni
przeprowadzono po raz drugi. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu
o badanie zrealizowane wśród absolwentów stacjonarnych studiów magisterskich i studiów II stopnia
AGH z rocznika 2009. Kwestionariusz ankiety wypełniło 350 respondentów, co stanowiło 13,3%
absolwentów AGH z roku 2009. Responsywność badania wyniosła 40,0%, (Metodyka i Struktura
próby przedstawione są w Rozdziale 3.).
78,3% respondentów było zatrudnionych, 8,9% było zatrudnionych i jednocześnie kontynuowało
edukację, 3,4% było zatrudnionych i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, a 4,3%
prowadziło działalność gospodarczą. 1,4% respondentów pracowało bez formalnego zatrudnienia.
Edukację kontynuowało i nie poszukiwało pracy 1,4% respondentów. W momencie realizowania
badania 2,0% absolwentów poszukiwało pracy, w tym 1,4% było w trakcie zmiany pracy. Wskaźniki
zatrudnienia podane są w Rozdziale 5.
W grupie pracujących absolwentów 89,2% było zatrudnionych na umowę o pracę, a 0,6% na umowy
cywilno-prawne. Wśród zatrudnionych absolwentów 85,5% wykonywało pracę całkowicie lub
częściowo zgodną z wyksztalceniem.
Główne branże zatrudniające absolwentów to: IT, budownictwo oraz przemysł naftowy, w większości
na terenie województwa małopolskiego (54,6%), z czego 36,3% w Krakowie. Dane na temat
zatrudnienia absolwentów znajdują się w Rozdziale 6., zaś wykaz firm i zajmowanych stanowisk
w Załączniku 1.
W trakcie pięciu lat od ukończenia AGH ponad połowa (59,6%) z zatrudnionych absolwentów
zmieniła pracę, z czego 25,4% trzykrotnie lub więcej. Wśród przyczyn zmiany pracy najczęściej
wskazywana była „wysokość zarobków” (60,8%), a następnie „brak możliwości rozwoju
zawodowego” (54,5%).
81,4% absolwentów zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy, a 74,4%
wzmocnienie pozycji zawodowej. Funkcje kierownicze pełniło 17,7% absolwentów. Szczegółowe
dane na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów znajdują się w Rozdziale 6.6.
Spośród 27 absolwentów prowadzących działalność gospodarczą 74,1% podjęła działalność na
terenie województwa małopolskiego. Klasyfikacja działalności, lokalizacja oraz wysokość dochodów
znajdują się w Rozdziale 7.
84,9% respondentów ponownie wybrałoby studia na AGH, a 56,6% ten sam kierunek studiów.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
8
5. Status zawodowy
Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=350
317
90,6%
Prowadzący działalność gospodarczą
15
4,3%
Pracujący bez formalnego zatrudnienia
5
1,4%
Kontynuujący edukację
5
1,4%
7
2,0%
1
0,3%
350
100,0%
Zatrudnieni
274
78,3%
Zatrudnieni i kontynuujący edukację
31
8,9%
Zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą
12
3,4%
Poszukujący pracy – w trakcie zmiany pracy
5
1,4%
Poszukujący pracy – pozostający bez formalnego
zatrudnienia od ukończenia AGH
2
0,6%
Niepracujący, nieposzukujący pracy
Razem
Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350.
1.4%
1.4% 2.0%
0.3%
Jest zatrudniony/a
4.3%
Prowadzi działalność
gospodarczą
Pracuje bez formalnego
zatrudnienia
Kontynuuje edukację, nie
poszukuje pracy
Poszukuje pracy
90.6%
Nie pracuje, nie poszukuje
pracy
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
9
Diagram 5.2. Status zawodowy – porównanie 2009, 2012 i 2014. Rozkład procentowy, N2009=1216, N2012=512,
N2014=350.
2014
2012
2009
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
90.6%
82.3%
71.1%
Jest zatrudniony/a
4.3%
4.1%
3.4%
Prowadzi działalność gospodarczą
1.4%
1.4%
Pracuje bez formalnego zatrudnienia*
1.4%
4.5%
10.8%
Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy
2.0%
6.1%
12.7%
Poszukuje pracy
Nie pracuje, nie poszukuje pracy
0.3%
0.8%
2.1%
*Kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2012.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
10
6. Absolwenci pracujący
6.1. Status prawny zatrudnienia
Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba wskazań
%N=332
296
89,2%
Umowa cywilno-prawna
2
0,6%
Samozatrudnienie
15
4,5%
Brak danych
19
5,7%
Razem
332
100,0%
Wybór odpowiedzi
Umowa o pracę
*Absolwenci zatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą.
Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=332.
4.5%
0.6%
5.7%
Umowa o pracę
Umowa cywilno-prawna
Samozatrudnienie
Brak danych
89.2%
6.2. Zgodność pracy z wykształceniem
Analizowana w dalszej części rozdziału grupa respondentów wynosiła
absolwentów zatrudnionych.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
317 i obejmowała
11
Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
wskazań
162
Zgodność pracy z wykształceniem
Praca zgodna z wykształceniem
%N=317
51,1%
Praca częściowo zgodna z wykształceniem
110
34,7%
Praca niezgodna z wykształceniem
41
12,9%
praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami
respondenta
6
1,9%
praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości
28
8,8%
nie podano powodu
7
2,2%
4
1,3%
317
100,0%
Brak danych
Razem
Diagram 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317.
12.9%
1.3%
Praca zgodna z
wykształceniem
Praca częściowo zgodna z
wykształceniem
51.1%
34.7%
Praca niezgodna z
wykształceniem
Brak danych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
12
Diagram 6.3. Zgodność pracy z wykształceniem – porównanie 2009, 2012 i 2014. Rozkład procentowy,
N2009=1753, N2012=426, N2014=317.
2014
0.0%
2012
10.0%
2009
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
51.1%
Praca zgodna z wykształceniem
50.7%
53.8%
34.7%
Praca częściowo zgodna z wykształceniem
35.4%
27.8%
12.9%
Praca niezgodna z wykształceniem
13.8%
13.2%
6.3. Nazwy, stanowiska i profil branżowy firm zatrudniających absolwentów
Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014.
Szczegółowy wykaz firm i stanowisk oraz profili branżowych firm zatrudniających absolwentów AGH
2009 w roku 2014 znajduje się w Załączniku 1. (ss. 31-40).
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
13
6.4. Lokalizacja zatrudnienia
Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia – Polska. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
absolwentów
%N=317
173
54,6%
115
36,3%
śląskie
31
9,8%
podkarpackie
30
9,5%
mazowieckie
21
6,6%
świętokrzyskie
12
3,8%
dolnośląskie
9
2,8%
lubelskie
5
1,6%
łódzkie
5
1,6%
warmińsko-mazurskie
4
1,3%
lubuskie
3
0,9%
wielkopolskie
2
0,6%
kujawsko-pomorskie
1
0,3%
opolskie
1
0,3%
pomorskie
1
0,3%
brak danych
2
0,6%
300
94,6%
Województwo
małopolskie
w tym Kraków
Razem
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
14
Diagram 6.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317.
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
małopolskie
36.3%
śląskie
9.8%
podkarpackie
9.5%
mazowieckie
6.6%
zagranica
dolnośląskie
60.0%
54.6%
w tym Kraków
świętokrzyskie
50.0%
5.4%
3.8%
2.8%
lubelskie
1.6%
łódzkie
1.6%
warmińsko-mazurskie
1.3%
lubuskie
0.9%
wielkopolskie
0.6%
kujawsko-pomorskie
0.3%
opolskie
0.3%
pomorskie
0.3%
Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia – zagranica. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
absolwentów
%N=317
Niemcy
3
0,9%
Norwegia
3
0,9%
Wielka Brytania
2
0,6%
Arabia Saudyjska
1
0,3%
Belgia
1
0,3%
Francja
1
0,3%
Holandia
1
0,3%
Republika Czeska
1
0,3%
Szkocja
1
0,3%
Szwajcaria
1
0,3%
Nie podano
2
0,6%
Razem
17
5,4%
Kraj
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
15
6.5. Wysokość zarobków
Tabela 6.6. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Przedział zarobków brutto
Liczba wskazań
%N=317
poniżej 1500 zł
5
1,6%
1501 - 2000 zł
11
3,5%
2001 - 2500 zł
32
10,1%
2501 - 3000 zł
22
6,9%
3001 - 3500 zł
23
7,3%
3501 - 4000 zł
22
6,9%
4001 - 4500 zł
22
6,9%
4501 - 5000 zł
20
6,3%
5001 - 5500 zł
23
7,3%
5501 - 6000 zł
8
2,5%
powyżej 6000 zł
102
32,2%
brak danych
27
8,5%
Razem
317
100,0%
Diagram 6.5. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317.
35%
32.2%
30%
25%
20%
15%
10.1%
10%
6.9%
5%
7.3%
6.9%
6.9%
6.3%
8.5%
7.3%
3.5%
1.6%
2.5%
0%
poniżej 1501 - 2001 - 2501 - 3001 - 3501 - 4001 - 4501 - 5001 - 5501 - powyżej brak
1500 zł 2000 zł 2500 zł 3000 zł 3500 zł 4000 zł 4500 zł 5000 zł 5500 zł 6000 zł 6000 zł danych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
16
81,4% absolwentów (258 osób) zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do pierwszej pracy.
Zarobki absolwentów wzrosły średnio o 3273,82 zł:
 dominanta wzrostu: 2 000,00 zł,
 wzrost maksymalny: 30 000,00 zł.
1,9% absolwentów (6 osób) zadeklarowało spadek zarobków.
6.6. Przebieg kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów
6.6.1. Zmiana pracy
Tabela 6.7. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2009 roku. Absolwenci 2009/2014. Rozkład
liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=317
Tak
189
59,6%
Nie
119
37,5%
9
2,8%
317
100,0%
Brak danych
Razem
Diagram 6.6. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189.
5.8% 0.5%
19.0%
Jednokrotnie
Dwukrotnie
48.1%
Trzykrotnie
Czterokrotnie i więcej
Brak danych
26.5%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
17
Tabela 6.8. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=189.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=189
Wysokość zarobków
115
60,8%
Brak możliwości rozwoju zawodowego
103
54,5%
Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych
54
28,6%
Brak stabilności zatrudnienia
47
24,9%
Awans zawodowy w kolejnej firmie
47
24,9%
Kultura firmy/atmosfera pracy
32
16,9%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
27
14,3%
Lokalizacja firmy
27
14,3%
Powody rodzinne/osobiste
21
11,1%
Niekorzystne relacje między pracownikami
17
9,0%
Inne
18
9,5%
Diagram 6.7. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189.
0%
10%
20%
30%
40%
Wysokość zarobków
60%
70%
60.8%
Brak możliwości rozwoju
54.5%
Niemożność realizacji zainteresowań
zawodowych
28.6%
Brak stabilności zatrudnienia
24.9%
Awans zawodowy w kolejnej firmie
24.9%
Kultura firmy/atmosfera pracy
16.9%
Praca niezgodna z kwalifikacjami
14.3%
Lokalizacja firmy
14.3%
Powody rodzinne/osobiste
50%
11.1%
Niekorzystne relacje między pracownikami
9.0%
Inne
9.5%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
18
W kategorii „Inne” (wypowiedzi absolwentów):
 „brak pracy w Krakowie”,
 „koniec projektu”,
 „koniec terminowej umowy”,
 „Koniec umowy”,
 „Kryzys w branży budowlanej”,
 „likwidacja firmy zatrudniającej”,
 „monotonia”,
 „możliwość wyjazdu z kraju, i praca w międzynarodowym środowisku”,
 „Nowe perspektywy”,
 „nuda, mało ambitne obowiązki”,
 „Potrzeba zmiany, dalszego rozwoju”,
 „Powrót osoby za którą pełniłem zastępstwo”,
 „praca w nadgodzinach, w weekendy, praca na dwie zmiany”,
 „skończyła się umowa na czas określony”,
 „upadłość firmy”,
 „upadłość firmy”,
 „wygaśnięcie umowy na czas określony”,
 „Zdobycie doświadczenia w pokrewnej dziedzinie”.
Tabela 6.9. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowe.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=189
Zmiana miasta
56
29,6%
Zmiana województwa
60
31,7%
Zmiana kraju
17
9,0%
Diagram 6.8. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189.
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
29.6%
31.7%
20.0%
9.0%
10.0%
0.0%
Zmiana miasta
Zmiana województwa
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
Zmiana kraju
19
6.6.2. Awans i rozwój zawodowy
Tabela 6.10. Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=317.
Wybór odpowiedzi
Tak
Kategoria
Nie
Nie wiem
Liczba
wskazań
%N=317
Liczba
wskazań
%N=317
Liczba
%N=317
wskazań
Zwiększenie odpowiedzialności
255
80,4%
23
7,3%
31
9,8%
Wzmocnienie pozycji zawodowej
236
74,4%
34
10,7%
37
11,7%
Zmiana stanowiska
224
70,7%
82
25,9%
-
-
Awans zawodowy
191
60,3%
112
35,3%
-
-
Ponadto:
 56 absolwentów (17,7%) zajmowało stanowiska kierownicze,
 100 absolwentów (31,5%) miało podległych pracowników.
6.6.3. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych
Tabela 6.11. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba
wskazań
%N=317
Trudności w pracy zawodowej
111
35,0%
Brak trudności
135
42,6%
Nie ma zdania
67
21,1%
Brak danych
4
1,3%
317
100,0%
Wybór odpowiedzi
Razem
Tabela 6.12. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Liczba wskazań
%N=111
%N=317
Niedostateczna wiedza uzyskana na studiach
77
69,4%
24,3%
Niedostateczne umiejętności zawodowe
57
51,4%
18,0%
Niedostateczne kompetencje społeczne
30
27,0%
9,5%
Wybór odpowiedzi
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
20
Diagram 6.9. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, NI=317, NII=111.
%N=317
100%
%N=111
90%
80%
69.4%
70%
60%
51.4%
50%
40%
30%
27.0%
24.3%
18.0%
20%
9.5%
10%
0%
Niedostateczna wiedza
uzyskana na studiach
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Szczegółowy wykaz odpowiedzi (na pytanie otwarte) w poszczególnych kategoriach i według
Wydziałów znajduje się w Załączniku 2. (ss. 41-48).
6.7. Kontynuacja nauki i formy dokształcania
6.7.1. Edukacja w latach 2009-2014. Studia doktoranckie, podyplomowe, dodatkowy kierunek.
Tabela 6.13. Edukacja w latach 2009-2014. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Edukacja zakończona
(2009-2014)
Edukacja w toku
(listopad 2014)
Liczba wskazań
%N=317
Liczba wskazań
%N=317
Tak
121
38,2%
31
9,8%
Nie
196
61,8%
286
90,2%
Razem
317
100,0%
317
100,0%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
21
Diagram 6.10. Edukacja zakończona (2009-2014). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317.
38.2%
Tak
Nie
61.8%
Diagram 6.11. Edukacja w toku (listopad 2014). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317.
9.8%
Tak
Nie
90.2%
Tabela 6.14. Edukacja w latach 2009-2014. Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy.
Rodzaj studiów
Edukacja zakończona
(2009-2014)
Edukacja w toku
(listopad 2014)
Liczba wskazań
%N=121
Liczba wskazań
%N=31
Studia podyplomowe
67
56,2%
11
35,5%
Inny kierunek studiów
37
30,6%
6
19,4%
Studia doktoranckie
23
19,0%
11
35,5%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
22
Diagram 6.12. Edukacja w latach 2009-2014. Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, NEZ=121, NWT=31.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
56.2%
Studia podyplomowe
35.5%
30.6%
Inny kierunek studiów
19.4%
19.0%
Studia doktoranckie
35.5%
Edukacja zakończona
Edukacja w toku
Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 3. (ss. 49-54).
6.7.2. Kursy, szkolenia, samokształcenie
Tabela 6.15. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2009/2014.
Rozkład liczbowy i procentowy, N=317.
Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia,
samokształcenie
Liczba wskazań
%N=317
Tak
234
73,8%
Nie
68
21,5%
Brak danych
15
4,7%
Razem
317
100,0%
Diagram 6.13. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH 2009/2014.
Rozkład procentowy, N=317.
4.7%
21.5%
Tak
Nie
Brak danych
73.8%
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
23
Tabela 6.16. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy
i procentowy, N=234.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=234
Kursy, szkolenia
193
82,5%
Samokształcenie
131
56,0%
Diagram 6.14. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, N=234.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Kursy, szkolenia
Samokształcenie
70%
80%
90%
82.5%
56.0%
Szczegółowy wykaz uczelni/instytutów oraz nazw kierunków znajduje się w Załączniku 4. (ss. 55-62).
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
24
7. Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą.
Analizowana w niniejszym rozdziale grupa liczy 27 respondentów i obejmowała absolwentów
prowadzących działalność gospodarczą:
 15 osób wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą,
 12 osób zatrudnionych i jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą.
Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy.
Przedmiot działalności gospodarczej
budownictwo, inżynieria, melioracje drogowe
motoryzacja
szkolenia HP, ISO
konsulting IT
geodezja
księgowość, zarządzanie, szkolenia
nauka jazdy
geodezja, pomiary
projektowanie i wykonywanie dokumentacji stanowisk
wystawowych
handel i usługi
usługi inżynieryjno-projektowe
projektowanie urządzeń i maszyn
produkcja i import materiałów budowlanych, prowadzenie
prac remontowo-budowlanych
oprogramowanie dla firm
obsługa inwestycji budowlanych
nieruchomości
działalność związana z oprogramowaniem
doradztwo techniczne
biuro projektowe
innowacyjne technologie, IT marketing
produkcja
świadczenie usług telekomunikacyjnych
projektowanie instalacji elektrycznych
księgowość
działalność związana z usługami IT
działalność handlowa
nie podano
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
25
Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy.
Liczba
absolwentów
%N=27
20
74,1%
12
44,4%
podkarpackie
2
7,4%
dolnośląskie
1
3,7%
łódzkie
1
3,7%
mazowieckie
1
3,7%
pomorskie
1
3,7%
śląskie
1
3,7%
Razem
27
100,0%
Region działalności
małopolskie
w tym Kraków
Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, N=27.
Liczba
wskazań
%N=27
poniżej 1500 zł
5
18,5%
1501 - 2000 zł
0
0,0%
2001 - 2500 zł
0
0,0%
2501 - 3000 zł
1
3,7%
3001 - 3500 zł
0
0,0%
3501 - 4000 zł
0
0,0%
4001 - 4500 zł
2
7,4%
4501 - 5000 zł
0
0,0%
5001 - 5500 zł
3
11,1%
5501 - 6000 zł
0
0,0%
powyżej 6000 zł
8
29,6%
brak danych
8
29,6%
Razem
27
100,0%
Wysokość dochodów z działalności gospodarczej
20 absolwentów (74,1%) zadeklarowało wzrost dochodów od momentu założenia działalności
gospodarczej .
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
26
Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów.
Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
Wybór odpowiedzi
Liczba wskazań
%N=27
Tak
10
37,0%
Częściowo
13
48,1%
Nie
3
11,1%
Brak danych
1
3,7%
Razem
27
100,0%
Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas studiów.
Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=27.
1.9%
17.1%
23.8%
Tak
Częściowo
Nie
Brak danych
57.1%
Kontynuacja edukacji . Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą.
Edukacja zakończona (2009-2014): 11 absolwentów
 studia doktoranckie – 1 osoba,
 studia podyplomowe – 5 osób,
 dodatkowy kierunek studiów – 5 osób.
1 osoba ukończyła jednocześnie studia podyplomowe i dodatkowy kierunek studiów.
Edukacja w toku:
1 absolwent – studia podyplomowe.
Podnoszenie kwalifikacji :
 kursy/ szkolenia – 2 osoby,
 samokształcenie – 3 osoby.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
27
8. Absolwenci pracujący bez formalnego zatrudnienia
Analizowana grupa absolwentów wynosiła 5 osób i obejmowała absolwentów pracujących bez
umowy. Spośród tej grupy:
 2 osoby wykonywały pracę zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami, 3 osoby pracę
niezgodną z wykształceniem,
 4 osoby podjęły pracę na terenie województwa małopolskiego, 1 osoba w województwie
podkarpackim,
 3 osoby były wcześniej formalnie zatrudnione (umowa o pracę lub umowa zlecenie),
 1 osoba pracowała bez formalnego zatrudnienia poniżej 3 miesięcy, 2 osoby poniżej
6 miesięcy i 2 osoby dłużej niż 6 miesięcy.
9. Absolwenci niepracujący i kontynuujący edukację
Analizowana w niniejszym rozdziale grupa absolwentów wynosiła 5 osób i obejmowała absolwentów
niepracujących i kontynuujących edukację na studiach III stopnia.
Tabela 9.1.Absolwenci kontynuujący edukację – wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów. Absolwenci
AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy.
Ukończony w
2009 roku
Wydział AGH
Ukończony w 2009 kierunek
studiów na AGH
Kontynuacja edukacji
Studia III stopnia
Uczelnia/Instytut
Dyscyplina
WFiIS
Fizyka Techniczna
AGH
Fizyka
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
AGH
Geologia i Górnictwo
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
AGH
Geologia i Górnictwo
WIMiIP
Automatyka i Robotyka
AGH
Automatyka i Robotyka
WWNiG
Górnictwo i Geologia
AGH
Geologia Inżynierska
10. Absolwenci niepracujący i poszukujący pracy
W momencie przeprowadzenia badania pracy poszukiwało 7 absolwentów. Spośród tej grupy:
 5 osób było wcześniej formalnie zatrudnionych (umowa o pracę lub umowa zlecenie),
 4 osoby podejmowały prace dorywcze bez umowy na terenie kraju.
11. Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy
1 absolwent (mężczyzna) – nie podał szczegółów na temat swojej sytuacji.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
28
12. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów
Tabela 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy
i procentowy, N=350.
Ponowne podjęcie studiów
na AGH
Wybór odpowiedzi
Ponowne podjęcie tego samego
kierunku studiów
Liczba wskazań
N=350
Liczba wskazań
N=350
Tak
297
84,9%
198
56,6%
Nie wiem
43
12,3%
66
18,9%
Nie
10
2,9%
85
24,3%
Brak danych
0
0,0%
1
0,3%
350
100,0%
350
100,0%
Razem
Diagram 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, N=350.
100%
90%
84.9%
80%
70%
60%
56.6%
50%
40%
24.3%
30%
18.9%
20%
12.3%
10%
2.9%
0%
Podjęliby ponownie studia
na AGH
Nie wiedzą czy podjęliby
ponownie studia
Nie podjęliby ponownie
studiów
na tym samym kierunku
Szczegółowe wykazy odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze studiów na AGH znajdują się
w Załączniku 5. na str. 63 (odpowiedź „Tak”) oraz w Załączniku 6. na str. 71 (odpowiedzi „Nie”,
„Trudno powiedzieć”).
Realizacja badania, analiza wyników:
Grażyna Śliwińska, Piotr Janus
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
29
14. Wykaz załączników
1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014
2. Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej wynikających z niedostatecznej
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
3. Wykaz uczelni/instytutów oraz dyscyplin i kierunków studiów podjętych przez zatrudnionych
absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku
4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 r.
5. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH – odpowiedź „Tak”
6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH – odpowiedzi „Nie” oraz „Trudno
powiedzieć”
7. Wykaz odpowiedzi na pytanie „Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś
w procesie kształcenia na AGH?”
8. Spis tabel
9. Spis diagramów
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
30
Załącznik 1. Wykaz firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014
według wydziałów
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Nazwa firmy
Danieli Automation
PKP PLK
Branża
automatyka
automatyka przemysłowa
P.K.S.A Carboautomatyka S.A. automatyka przemysłowa
Nie podano nazwy
automatyka przemysłowa
Eurobank
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
HSBC
HSBC
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
bankowość
elektronika
energetyka
finanse
finanse
FMCG
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Soflab Technology
Crif
IBM
Wincor-Nixdorf
IT
IT
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Comarch
Comarch
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Pega Systems
ATSI S.A.
Nie podano nazwy
Sabre
Infusion Development
JCommerce
IBM
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Stanowisko
inżynier automatyk
automatyk
starszy automatyk programista
zaawansowany programista
robotyk
projektant - programista
kierownik
asystent projektanta
assosiate project manager
assosiate project manager
integration specialist
administrator systemów
architekt oprogramowania
architekt oprogramowanie/team
lider
ekspert testów
inżymier oprogamowania
inżynier oprogramowania
IT consultant
kierownik działu badawczorozwojowego
kierownik subcentrum
kierownik zespoły
manager
programista
programista
programista
programista
programista
programista
programista
programista/architekt
QA
QA software engineer
senior consultant
senior java developer
software engineer
software engineer
specjalista ds. oprogramowania
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
31
Consulting & Solutions
Software Poland Sp. z o.o.
Comarch
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nokia
Ericpol
Motorola Solutions
Motorola Solutions
Samsung
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Delphi
Delphi
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
IT
IT
IT
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
IT/telekomunikacja
media
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
Delphi
motoryzacja
Delphi
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
dtw sp. z o.o.
Nie podano nazwy
AGH
AGH
University of Oxford
motoryzacja
nie podano
produkcja
produkcja maszyn
przemysł elektryczny
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
starszy programista;
administrator sieci
team leader
technical project manager
informatyk
inżynier oprogramowania
programista
starszy inżynier
starszy inżynier oprogramowania
starszy inżynier oprogramowania
team leader
software engineer
elektromechanik
hardware electrical engineer
inżynier ds. systemów
kierownik procesu
software engineer
starszy inżynier ds. badań i
rozwoju
systems engineer
architekt oprogramowania
starszy technik utrzymania ruchu
menedżer projektów
inżynier serwisu
adiunkt
asystent naukowo-dydaktyczny
dphil
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Nazwa firmy
Branża
Nie podano nazwy
PETROGEO
LG Electronics
RWE Stoen Operator
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
PGNiG
badania i rozwój
badania i rozwój
elektronika
energetyka
FMCG
gazownictwo
nafta i gaz
PGNiG TERMIKA S.A.
nafta i gaz
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
AGC Glass Poland
AGH
Orange
paliwa
praca fizyczna
produkcja
przetwórstwo szkła
szkolnictwo wyższe
telekomunikacja
Stanowisko
asystent
chemik
engineer
doradca
starszy specjalista energetyk
specjalista
młodszy specjalista
specjalista ds. analiz i
planowania
inżynier aplikacji
pomocnik
manager eksportu
specjalista ds. obsługi klienta
asystent naukowo-dydaktyczny
specjalista ds. sprzedaży
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
32
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
CERN
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
HSBC
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
ATSI S.A.
Cognifide Polska
badania i rozwój
badania i rozwój
badania i rozwój
finanse
IT
IT
IT
IT
Nie podano nazwy
IT
Nie podano nazwy
KCRI
IT/telekomunikacja
medycyna
fellow
inżynier
naukowiec
analityk ds. testów
biznes analityk
informatyk
inżynier oprogramowania
java developer
senior web application
developer
inżynier oprogramowania
analityk obrazów medycznych
Szpital Specjalistyczny
Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny w Brzozowie
medycyna
fizyk medyczny
Nie podano nazwy
medycyna
AGH
AGH
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
kierownik działu mikrochirurgii
oka
asystent naukowy
asystent naukowy
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Urząd Miejski
Starostwo Powiatowe w
Brzozowie
administracja państwowa
inspektor
administracja państwowa
pomoc administracyjna
BAKBUD S.C.
budownictwo
Tebodin Poland Sp. z o.o.
Pile-Elbud
State Street
Nie podano nazwy
State Street
Firma Geodezyjna s.c.
Geomost
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Soldata UK
Malcolm Hughes Land
Surveyors Ltd
GEOPRZEM
budownictwo
energetyka
finanse
finanse
finanse
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
geodezja
asystent projektanta konstrukcji
budowlanych
kierownik projektu
specjalista
fund accountant
księgowa
księgowy ds. funduszy
asystent geodety
geodeta
geodeta
geodeta
geodeta
geodeta
inżynier geodeta
inżynier geodeta
geodezja
land surveyor junior
geodezja
samodzielny geodeta
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
33
MGGP S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano
PricewaterhouseCoopers
geodezja
hutnictwo
inżynieria środowiska
IT
IT
konculting
Cenzus
nieruchomości
Nie podano nazwy
nieruchomości
specjalista
lider
pracownik laboratorium
programista
właściciel
supervisor
asystent rzeczoznawcy
majątkowego
specjalista ds. nieruchomości
WYDZIAŁ GEOLOGII GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Główny Instytut Górnictwa
badania i rozwój
hydrogeolog
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrownia Bełchatów
energetyka
młodszy specjalista ds. geologii i
dokumentacji
Green Power Development
energetyka
wiceprezes ds. realizacji
projektów
Krakowskie Biuro Geodezji i
Terenów Rolnych w Krakowie
geodezja
asystent geodety
Geofizyka Kraków
Geotech Sp z o.o.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Geokrak
Comarch
SmartRecruiters
Estimote
Luxoft
ATSI S.A.
PGNiG
PGNiG
Halliburton
AGH
AGH
AGH
geofizyka
geologia
geologia
geologia
geologia
geologia
geotechnika
IT
IT
IT
IT
IT
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
geofizyk
asystent geologa
asystent geologa
geolog
geolog
geolog
młodszy geolog
inżynier systemu
java developer
project manager
senior sofware developer
tester oprogramowania
geofizyk
geofizyk
log analyst
asystent
asystent
asystent naukowo dydaktyczny
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Nazwa firmy
Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich
Główny Instytut Górnictwa
Branża
Stanowisko
administracja państwowa
specjalista
badania i rozwój
asystent
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
34
IMG PAN
badania i rozwój
asystent
starszy doradca bankowości
osobistej
architekt, konstruktor
asystent projektanta
asystent projektanta
inżynier budowy instalacji
sanitarnych
Nie podano nazwy
bankowość
Pracownia projektowa MAX
Nie podano nazwy
PHU Alis Tomasz Grobelny
budownictwo
budownictwo
budownictwo
Faktoria
budownictwo
PPHU "AWPOL" Sp. z o.o.
budownictwo
Keller Polska Sp. z o.o.
Skanska S.A.
budownictwo
budownictwo
Mota-Engil
budownictwo
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
finanse
geotechnika
inżynier budowy/ specjalista ds.
inwestycji
kierownik robót
kierownik robót
specjalista ds. planowania i
kontroli kosztów
kierownik
asystent techniczny
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrownia Bełchatów
górnictwo
nadgórnik
Kompania Węglowa
górnictwo
Lubelski Węgiel Bogdanka
górnictwo
KHW
Kompania Węglowa
górnictwo
górnictwo
KGHM Polska Miedź
górnictwo
Kompania Węglowa
Kompania Węglowa
Lubelski Węgiel Bogdanka
PeBeKa S.A.
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
górnictwo
górnictwo
górnictwo
górnictwo
handel
HVAC
NYCZ Intertrade Sp. z o. o.
inżynieria środowiska
B2B
IBM
MIMED
Primo Profila
IT
IT
medycyna
produkcja
osoba dozoru
osoba dozoru w oddiale
wydobywczym
sztygar
sztygar
sztygar oddziałowy oddziału
flotacji PFL
sztygar zmianowy
sztygar zmianowy
sztygar zmianowy
sztygar zmianowy
zastępca kierownika
kierownik działu technicznego
specjalista ds. gospodarki
odpadami
channel sales manager
specjalista ds. marketingu
kierownik
kierownik działu jakości
Przedsiębiorstwo Napraw i
Utrzymania Infrastruktury
Kolejowej w Krakowie sp. z
o.o.
przemysł kolejowy
AGH
szkolnictwo wyższe
AGH
szkolnictwo wyższe
dyrektor ds. realizacji projektów
budowlanych
asystent
pracownik naukowodydaktyczny
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
35
Gothaer TU S.A.
ubezpieczenia
specjalista ds. ubezpieczeń msp
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Nazwa firmy
Branża
PMR
badania marketingowe
Bridgestone Europe
przemysł oponiarski
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
transport/spedycja
zarządzanie
Stanowisko
badacz rynku
product communications &
events
specjalista
specjalista SSC
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Nazwa firmy
Nie podano nazwy
Branża
administracja
Stanowisko
pracownik biurowy
Małopolski Urzęd Wojewódzki administracja państwowa
inspektor wojewódzki
Urząd Dozoru Technicznego
administracja państwowa
radca
Centrum Technologiczne
Budownictwa przy
Politechnice Rzeszowskiej Sp.
z o.o.
badania i rozwój
specjalista ds. badań i kontroli badania chemiczne
Nie podano nazwy
badania i rozwój
Astladi
budownictwo
Solbet
budownictwo
Nie podano nazwy
Przedszkole
TPV display
Przetwórnia owocowowarzywna
Tesco
Nie podano nazwy
budownictwo
edukacja
elektronika
starszy referent technicznoinżynieryjny
inżynier ds. jakości
kierownik działu
technologicznego
specjalista
intendent
kierownik działu jakości PCBA
FMCG
referent ds. technologii
handel
inżynieria materiałowa
pracownik ds. kontroli cen
naukowiec
Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. w
Katowicach
inżynieria środowiska
starszy inspektor ds. technologii
wody
ASCOMP
Nie podano nazwy
IPPT PAN
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Delphi
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
IT
materiały budowlane
materiały budowlane
materiały budowlane
metalurgia
metalurgia
motoryzacja
motoryzacja
nie podano
nie podano
project manager
kierownik dzialu kontroli jakości
techniczne
technolog
młodszy specjalista technolog
specjalista ds. kontroli jakości
inżynier do spraw produktu
sprzedawca
nie podano
nie podano
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
36
Nie podano nazwy
Braster S.A.
Cerrad
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Impexmetal S.A.
Nowy Styl Group
produkcja
produkcja aparatury
laboratoryjnej
produkcja wyrobów medyczny
przemysł ceramiczny
przemysł chemiczny
przemysł chemiczny
przemysł ciężki
przemysł meblarski
NSG IGP
przetwórstwo szkła
AGH
Nie podano nazwy
szkolnictwo wyższe
transport/spedycja
Nie podano nazwy
doradca techniczno-handlowy
specjalista ds. aparatury /
inżynier serwisowy / handlowiec
kierownik r&d
laborantka
pracownik fizyczny
specjalista ds. analityki
specjalista
product specialist
specjalista ds. realizacji
projektów
technolog
spedytor
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Nazwa firmy
Centrum Badań Kosmicznych
PAN
Nie podano nazwy
Qumak S.A.
PHU PARO SC
Pawbol Sp. z o.o.
Nie podano nazwy
FMC Technologies
Silgan White Cap
Branża
Stanowisko
badania i rozwój
kierownik wykonwaczy projektu
badania i rozwój
branża elektryczna
budownictwo
elektroinstalacje
elektrotechnika
energetyka
FMCG
Nordkalk Sp. z o.o.
górnictwo
Nie podano nazwy
Kompania Węglowa
Spiroflex
MPWiK S.A. w Krakowie
Sabre
Elteco Poland S.A.
RWT Żurawica
Nie podano nazwy
Ford Motor Company
Nie podano nazwy
Volkswagen AG
Saint Gobain Sekurit
Technip
Heerema Marine Contractors
General Electric Company
Polska
Schlumberger
Aibel as
górnictwo
górnictwo
HVAC
inżynieria środowiska
IT
mechanika
mechanika
metalurgia
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
nafta i gaz
nafta i gaz
średnie
projektant
kierownik projektu
technolog
product marketing manager
inżynier projektu
automatyk
mistrz zmianowy/ osoba dozoru
mechanicznego
sztygar
średni dozór
technolog
inspektor ds. AKP i automatyki
senior software QA engineer
mechanik
technolog
konstruktor
inżynier projektu
inżynier
konstruktor
lider projektu
cad designer
design engineer
nafta i gaz
inżynier
nafta i gaz
nafta i gaz
senior field engineer
senior piping engineer
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
37
Nie podano nazwy
Manuli Hydraulics
nie podano
produkcja
Dubiel Vitrum
produkcja
Nie podano nazwy
Fakro
Omega Engineering
ECE
EDC Polska
EDC Polska
produkcja maszyn
produkcja okien
przemysł
przemysł kolejowy
przemysł lotniczy
przemysł lotniczy
MTU Aero Engines
przemysł lotniczy
GE Aviation
Goodyear
Nie podano nazwy
R-Trans
TTS Offshore Handling
Equipment
AGH
Nie podano nazwy
przemysł lotniczy
przemysł oponiarski
przemysł stalowy
przemysł wydobywczy
inżynier konstruktor
inżynier r&d
specjalista ds. planowania
produkcji
technolog
konstruktor / technolog maszyn
technolog
konstruktor
inżynier konstruktor
konstruktor
konstruktor części silników
lotniczych
lead engineer
specjalista konstruktor
mechanical design engineer
dozór górniczo-mechaniczny
przemysł wydobywczy
section manager
szkolnictwo wyższe
tworzywa sztuczne
Nie podano nazwy
usługi utrzymania czystości
asystent
inżynier
specjalista ds. produktów i
szkoleń urządzeń
przemysłowych
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Nazwa firmy
Branża
Nie podano nazwy
Budimex
ERBUD S.A.
ArcelorMittal
Huta Stali Jakościowych
ArcelorMittal
budownictwo
budownictwo
budownictwo
hutnictwo
hutnictwo
hutnictwo
WSP Polska
instalacje sanitarne
Asseco Poland S.A.
Stal-Bud
ATI ZKM Stalowa Wola
Delphi
Nie podano nazwy
IT
konstrukcje stalowe
metalurgia
motoryzacja
nie podano
Danfoss
produkcja
NEWAG
AGH
AGH
przemysł kolejowy
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
Stanowisko
inżynier budowy
kierownik robót
koordynator branży sanitarnej
specjalista kalibrowania walców
specjalista kontroli jakości
specjalista technolog
asystent projektanta instalacji
sanitarnych
specjalista ds. SAP basis
kontrola jakości
specjalista technolog
tooling engineer
nie podano
inżynier produkcji, główny
spawalnik
technolog spawalnictwa
asystent
asystent naukowy
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
38
Nazwa firmy
Branża
Główny Instytut Górnictwa
badania i rozwój
Nie podano nazwy
bankowość
Nie podano nazwy
Electrolux
MetLife
State Street
Telfit
Nie podano nazwy
Rossmann
ASEC
Nie podano nazwy
edukacja
elektronika
finanse
finanse
fitness
FMCG
handel
IT
księgowość
Nie podano nazwy
księgowość
WSSE w Krakowie
AGH
Uniwersytet Przyrodniczy
ochrona środowiska
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo wyższe
Stanowisko
matematyk
market data business analyst
and reporting specialist
nauczyciel
specjalista ds. księgowości
analityk finansowy
starszy księgowy ds. funduszy
recepcjonistka/konsultantka
specjalista
zastępca
analityk finansowy
księgowy
księgowy ds. funduszy
inwestycyjnych
młodszy asystent
asystent
asystent
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Nazwa firmy
Branża
Kompania Piwowarska SA
Nie podano nazwy
Boryszew S.A. Oddział NPA
Skawina
Nie podano nazwy
FMCG
księgowość
Goodyear
przemysł oponiarski
metalurgia
odlewnictwo
Stanowisko
starszy przedstawiciel handlowy
księgowa
kierownik pionu techniki i
rozwoju
inżynier procesu
specjalista ds. planowania
operacyjnego
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Nazwa firmy
Branża
Stanowisko
Idealia Sp. Z.o.o
konsulting
Nie podano nazwy
Jafar
Nie podano nazwy
Zakład Metalurgiczny "WSK
Rzeszów" Sp. z o.o.
obróbka skrawaniem
odlewnictwo
odlewnictwo
specjalista ds. pozyskiwania
funduszu UE
technolog-konstruktor
handlowiec
technolog
odlewnictwo
technolog
Hydro-Vacuum S.A.
przemysł ciężki
AGH
szkolnictwo wyższe
zastępca kierownika zakładu
odlewniczego
starszy referent techniczny
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Nazwa firmy
PRG Bytom Sp. z o.o.
Branża
budownictwo
Stanowisko
kierownik oddziału ds. wierceń
dołowych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
39
Mota-Engil
BSiPG Gazoprojekt SA
Nie podano nazwy
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PSG
PGNiG
PSG SP. ZO.O. ZAKŁAD W
RZESZOWIE
Nie podano nazwy
Nie podano nazwy
Saipem
Exalo Drilling
Exalo Drilling
Exalo Drilling
budownictwo
gazownictwo
górnictwo
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
nafta i gaz
koordynator
inżynier budowy
manager marketingu
inżynier górnik
kierownik zmiany
mistrz zmiany
mistrz zmiany
mistrz zmiany
pracownik ds. technicznych
specjalista
nafta i gaz
specjalista ds. obsługi klienta
nafta i gaz
wiertnictwo
wiertnictwo
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
wiertnictwo naftowe
zastępca kierownika kopalni
starszy specjalista wiertnik
tour pusher
inżynier serwisu płuczkowego
kierownik wiertni
kierownik zmianowy wiertni
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
40
Załącznik 2. Wykaz odpowiedzi dotyczących trudności w pracy zawodowej
wynikających z niedostatecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Metodyki pracy - agile, scrum
-
-
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Zbyt mało doświadczenia
praktycznego na sprzęcie i
urządzeniach
Za mało wiedzy praktycznej,
sama teoria
umiejętności praktyczne,
obsługa robotów
Niedostateczne kompetencje
społeczne
-
uczestniczenie i zarządzanie
projektem
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Znajomość języków obcych
programowanie, j. angielski
Języki programowania
Informatyka, programowanie,
zarządzanie projektem, praca z
wykorzystaniem metodologii
SCRUM i AGILE, wiedza na temat
systemu operacyjnego Unix i Linux,
testowanie kodu, języki
programowania
Elektronika praktyczna, elektronika
low-energy
administracja systemami,
programowanie, sieci
telekomunikacyjne
-
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Zbyt niskie umiejętności
programowania skryptowego
Programowanie, lekkie
metodyki produkcji
umiejętność ustalania
priorytetów powierzonych
zadań, umiejętności
zarządzania, umiejętność
planowania i organizacji
pracy, estymacja czasu
potrzebnego na wykonanie
zadania
Korzystanie z systemów
wersjonowania
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Zarządzanie czasem,
zarządzanie pracownikami
brak wykształconej
umiejętności przyznawania się
do braku wiedzy/umiejętności
w danym temacie
Współpraca w grupie
-
-
mało praktyki
>Rasowe< programowanie.
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
41
-
inżynieria oprogramowania
-
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Za mało wiedziałem o PLC
-
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Problemy z prowadzeniem
Nie umiałem czytać schematu
rozmów na konfliktowe
elektrycznego
tematy
Za mało praktyki w zakładach -
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Zwinne metodologie inżynierii Długotrwała praca w jednym
oprogramowania
zespole, komunikacja z
klientem
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
-
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Brak praktycznej znajomości instalacji
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
brak znajomości najnowszych
metod pomiarowych, brak
doświadczenia w pracy w nowych
ośrodkach badawczych
zagadnienia olejowe
za dużo teorii, za mało praktyki
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Niedostateczne kompetencje
społeczne
praktyczne podejście do
wiedzy teoretycznej
-
-
-
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
-
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
prowadzenie projektów,
zarządzanie dużym zespołem
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
42
FIZYKA TECHNICZNA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Programowanie, język C++, języki
skryptowe
j.angielski medyczny/techniczny,
diagnostyka obrazowa
inżynieria oprogramowania
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Programowanie C++
-
-
-
-
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Ciężko wskazać konkretnie, braki
praktycznie w każdej dziedzinie
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Bezpieczeństwo informacji,
Działanie zepołu, współpraca
prawo pracy, podatki
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Większość. Uczono mnie na
przestarzałym oprogramowaniu i
sprzęcie głupot które nigdy mi się
nie przydały.
wiedza z zakresu budownictwa,
projektowania, postępowania
administracyjnego
praktyczne stosowanie przepisów
prawa
niedostosowanie do aktualnych
przepisów
brak wiedzy związanej z praktyczną
stroną geodezji
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Nowoczesne pomiary.
-
-
-
-
-
brak praktyki
-
-
-
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
-
geofizyka stosowana w
zagadnieniach poszukiwań
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
techniczne braki, nie
poruszane tematy w myśl
zasady "tego dowiecie się w
pracy"
prowadzenie projektów dot. nawiązywanie i utrzymywanie
poszukiwania złóż ropy i gazu kontaktów społecznych jak
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
43
naftowych
również z klientem
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
zawodowe
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
-
matematyka
praca w terenie, praktyka w
firmie
-
język angielski
gis, inne oprogramowanie
komputerowe w tym autocad
-
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
-
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
techniczne braki, nie
poruszane tematy w myśl
zasady "tego dowiecie się w
pracy"
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
geofizyka stosowana w
zagadnieniach poszukiwań
naftowych
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
prowadzenie projektów dot. nawiązywanie i utrzymywanie
poszukiwania złóż ropy i gazu kontaktów społecznych jak
również z klientem
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
przedmioty ogólnobudowlane (np.
Konstrukcje stalowe)
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
zbyt dużo wiedzy teoretycznej brak nauczania umiejętności
zbyt mały nacisk na
miękkich
rozwiązywanie problemów
Projektowanie, przepisy
-
-
-
-
komunikatywność, rozmowy
telefoniczne
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
44
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
nowe technologie, maszyny,
systemy
niewystarczająca wiedza z zakresu
systemów eksploatacji, zagrożeń
związanych z zaburzeniami
geologicznymi
Hydrogeologia, Obsługa programów
komputerowych (min. AutoCad)
-
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
na studiach jest za mało
praktyki
-
-
-
-
trudności w relacjach z ludźmi
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Przedmioty zawodowe prowadzone
"pobieżnie" bez uwzględnienia
aspektu praktycznego - wyłącznie
teoria oderwana od rzeczywistych
warunków.
brak nauki podstawowego
programu komputerowego
AUTOCAD
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Absolwenci "IŚ" nie posiadają jakichkolwiek umiejętności
zawodowych, w pierwszych
latach pracy absolwent
nadrabia je we własnym
zakresie
-
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Niedostateczna wiedza uzyskana Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
na studiach
zawodowe
społeczne
zbyt mały kontakt z przemysłem, za mało odniesień d rzeczywistych
warunków,technologii i procesów w
przemyśle, CAD/CAM
Budowa konstrukcji stalowych
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Wiedza praktyczna
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Zarządzanie personelem
mechanika - rysunek techniczny
znajomość języka obcego
praca zespołowa
Brak przedmiotów z zakresu
inżynierii środowiska
Nie można robić uprawnień
do projektowania więc po co
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
45
ta specjalność
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Rysunek techniczny niedostateczna ilość zajęć
praktycznych oraz nowoczesnych
narzędzi CAD
bazy danych, podstawy informatyki,
programowanie
Bardzo niska praktyczna wiedza z
zakresu połączeń sprzętu
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
-
-
-
-
-
-
-
brak zajęć z zarządzania
ludźmi, koordynacją w grupie i
delegowaniem zadań
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Wiedza o rynku,
przedsiębiorstwach, możliwościach
zawodowych po studiach (w jakiej
branży jako kto itp. - np. wiedza iż
"spawalnik" to nie ktoś kto spawa
konstrukcje ale inżynier
kontrolujący proces)
termodynamika, mechanika
płynów, zagadnienia tolerancji
wymiarowej
technologie wytwarzania,
wytrzymałość materiałów,
konstruowanie maszyn i urządzeń,
technika pomiarowa, metody
komputerowe
Narzędzia inżyniersk do MES i teoria
MES
Niedostateczne umiejętności
zawodowe
Brak umiejetnosci
praktycznego zastosowania
standardow ASME/ISO
zwiazanej z GD&T
Niedostateczne kompetencje
społeczne
Brak umiejętności jasnej
komunikacji, prezentacji,
pewności siebie/swoich
umiejętności, przywództwo,
płynna komunikacja w języku
obcym
-
delegowanie zadań
-
asertywność, autoprezentacja,
sztuka prezentacji
niewystarczająca znajomość
oprogramowania CAD/CAM.
Język angielski na zbyt niskim
poziomie.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
46
Na studiach - mało styczności z
nowymi materiałami
przemysłowymi
Brak wiedzy praktycznej
-
-
-
-
Brak wiedzy dotyczącej spraw
związanych np. z eksportem i
importem towarów, bardzo
niewielka wiedza związana z
nowoczesnymi technikami
wytwarzania
brak projektów z konstrukcji
elementów ciśnieniowych
aparatury przemysłowej
-
Jakiekolwiek podstawy
obsługi obrabiarek (sama
teoria to za mało żeby zyskać
poważanie wśród
operatorów)
Studia w żaden sposób nie
przygotowywały do
zarządzania zasobami ludzkimi
-
-
-
znajomość jeżyków
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
-
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
Programy komputerowe.
-
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
-
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
znajomość języka angielskiego WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
METALURGIA
Niedostateczna wiedza uzyskana
na studiach
Oprócz teorii, jest ważna wiedza
praktyczna. Za mało/brak
praktycznych wiadomości z
przedmiotów zawodowych.
Brak przełożenia zagadnień
teoretycznych na problemy
praktyczne (nie wszyscy zostaną
teoretykami)
Niedostateczne umiejętności Niedostateczne kompetencje
zawodowe
społeczne
-
-
-
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO O GEOLOGIA
Niedostateczna wiedza uzyskana
Niedostateczne umiejętności
Niedostateczne kompetencje
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
47
na studiach
zawodowe
społeczne
Wiertnictwo
-
-
Niewystarczający zakres nauki
-
Zarządzanie ludźmi
MAŁA WIEDZA PRAKTYCZNA
-
-
-
Zbyt mało praktyk
praktyka
-
-
brak dobrych praktyk
zawodowych
-
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
48
Załącznik 3. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na
studiach doktoranckich, podyplomowych oraz dodatkowych kierunkach
studiów podjętych w latach 2009-2014 przez zatrudnionych absolwentów po
ukończeniu AGH w 2009 roku.
Tabela 13.1. Wykaz uczelni/instytutów oraz kierunków studiów/dyscyplin na studiach III stopnia –
absolwenci zatrudnieni.
Ukończony
w 2009
Ukończony w 2009 roku
roku
kierunek studiów
Wydział
AGH
WEAIiE
Automatyka i Robotyka
WEAIiE
Automatyka i Robotyka
Elektronika i
WEAIiE
Telekomunikacja
Studia III stopnia ukończone do 2014 roku
Uczelnia / Instytut
AGH
AGH
AGH
Elektronika i
Telekomunikacja
AGH
WEiP
WFiIS
WFiIS
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
Elektronika i
Telekomunikacja
Energetyka
Fizyka Techniczna
Fizyka Techniczna
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
Informatyka Stosowana
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
WGiG
Górnictwo i Geologia
WIMiC
WIMiR
WIMiIP
WIMiIP
WMS
Technologia Chemiczna
Automatyka i Robotyka
Metalurgia
Metalurgia
Matematyka
WWNiG
Górnictwo i Geologia
WEAIiE
Informatyka
WO
Metalurgia
WFiIS
WIMiIP
WFiIS
Fizyka Techniczna
Metalurgia
Fizyka Techniczna
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
WEiP
WIMiC
Technologia Chemiczna
Ceramika
WEAIiE
WEAIiE
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Jagielloński
Dyscyplina
Automatyka i Robotyka
Automatyka i Robotyka
Elektronika
Elektronika
Informatyka
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Fizyka
Fizyka
Geofizyka
Geologia
Geofizyka (Geoinformatyka)
Górnictwo i Geologia
Inżynierska
Technologia Chemiczna
Automatyka i Robotyka
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Górnictwo i Geologia
Inżynierska
Informatyka
Teoria i Technologia Procesów
Odlewniczych
Fizyka
Metalurgia
Fizyka
Fizyka
Chemia
Chemia
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
49
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
Wojskowa Akademia
Techniczna
Termodynamika Techniczna
Tabela 13.2. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na studiach podyplomowych – absolwenci zatrudnieni.
Ukończony
w 2009
roku
Wydział
AGH
Studia podyplomowe ukończone do 2014 roku
Ukończony w 2009 roku
kierunek studiów
Uczelnia / Instytut
Kierunek
WEAIiE
Elektronika i
Telekomunikacja
AGH
Inżyniera Oprogramowania
WEAIiE
Elektronika i
Telekomunikacja
AGH
Metody Wytwarzania
Oprogramowania
WEAIiE
Elektronika i
Telekomunikacja
AGH
Zarządzanie projektami
informatycznymi
WEAIiE
Elektronika i
Telekomunikacja
Politechnika Warszawska
Inżyniera Oprogramowania i
Systemów Informacyjnych
WEAIiE
Elektrotechnika
AGH
Przemysłowe systemy
sterowania
WEAIiE
Informatyka Stosowana
AGH
Zarządzanie projektami
informatycznymi
WEiP
Energetyka
Szkoła Główna-Handlowa Transport i Spedycja
WEiP
WEiP
Technologia Chemiczna
Technologia Chemiczna
AGH
Politechnika Krakowska
WEiP
Technologia Chemiczna
WEiP
Technologia Chemiczna
Uniwersytet
Prawo gospodarcze
Ekonomiczny w Krakowie
WEiP
Technologia Chemiczna
Uniwersytet
Zarządzanie Jakością
Ekonomiczny w Krakowie
WFiIS
WFiIS
WGGiIŚ
Fizyka Techniczna
Fizyka Techniczna
Geodezja i Kartografia
AGH
AGH
AGH
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
AGH
WGGiIŚ
WGGiIŚ
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
Geodezja i Kartografia
Geodezja i Kartografia
AGH
AGH
AGH
WGGiIŚ
Inżynieria Środowiska
AGH
WGGiOŚ
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska
Audyt Energetyczny
BHP
Audyt i certyfikacja
Politechnika Rzeszowska
energetyczna budynków
Inżynieria Oprogramowania
Inżynieria Oprogramowania
Inżynieria oprogramowania
Szacowanie Nieruchomosci i
Kataster
Szacowanie nieruchomości
Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości
Instrumenty i techniki
zarządzania środowiskiem
Nie podano
Wycena nieruchomości
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
50
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
Szkoła Ochrony i
Inżynierii Środowiska im.
Ochrona i inżynieria środowiska
Walerego Goetla w
Krakowie
WGGiOŚ
Górnictwo i Geologia
Uniwersytet
Rachunkowość
Ekonomiczny w Krakowie
WGGiOŚ
Informatyka Stosowana
WSZiB w Krakowie
WGGiOŚ
Inżynieria Środowiska
AGH
WGiG
WGiG
Budownictwo
Budownictwo
AGH
Politechnika Lubelska
WGiG
Budownictwo
Szkoła Główna-Handlowa Menedżer Innowacji
WGiG
Górnictwo i Geologia
AGH
WGiG
Górnictwo i Geologia
Politechnika Warszawska Energetyka Jądrowa
WGiG
Inżynieria Środowiska
Politechnika Krakowska
Audyt Energetyczny
WGiG
Inżynieria Środowiska
Uniwersytet
Ekonomiczny we
Wrocławiu
Skuteczny menadżer
nowoczesnej firmy
WGiG
Zarządzanie i Marketing
AGH
BHP
WGiG
Zarządzanie i Marketing
Uniwersytet
Controlling i finanse
Ekonomiczny w Krakowie przedsiebiorstw
WH
Socjologia
WSE w Krakowie
WIMiC
Ceramika
AGH
Zarządzanie Projektami
Geofizyka Stosowana / Shale
Gas
Zarządzanie Projektami
Audyt Energetyczny
Górnicze kompleksy ścianowe
Online Marketing + Human
Resources Management
Zarządzanie produkcją
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
AGH
Auditing energetyczny w
budownictwie na potrzeby
termomodernizacji oraz
certyfikacji energetycznej
budynków
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
AGH
Chemia analityczna w przemyśle
i ochronie środowiska
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
Politechnika Krakowska
Systemy CAD i przetwarzanie
obrazu
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
Politechnika Śląska
WIMiC
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
Technologia Chemiczna
WSEiP w Kielcach
AGH
WIMiC
Technologia Chemiczna
AGH
WIMiC
Technologia Chemiczna
Politechnika Lubelska
Postęp Techniczny w
Wodociągach i Kanalizacji
BHP
Nie podano
Zarzadząnie systemami
logistycznymi
Audyt Energetyczny
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
51
WIMiC
Technologia Chemiczna
WIMiC
Technologia Chemiczna
Politechnika
Świętokrzyska
Uniwersytet Jagielloński
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa
Instytut spawalnictwa
WIMiIP
WIMiR
Inżynieria Materiałowa
Automatyka i Robotyka
WIMiR
Automatyka i Robotyka
Politechnika Gdańska
AGH
Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie
Chemia dla nauczycieli
Międzynarodowy inżynier
spawalnik
IWE 3
Zarzadzanie Projektami
Zarządzanie Badaniami
Naukowymi
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
AGH
Audyt Energetyczny
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
AGH
Praktyczna Psychologia
Kierowania i Negocjacji
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Collegium Varsoviense
Audyting energetyczny i
certyfikacja energetyczna
budynków
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Krakowska Szkola
Bizensu
Nie podano
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Politechnika Rzeszowska Nie podano
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Politechnika Śląska
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
Politechnika Warszawska Programy CAD/CAM/CAE
WIMiR
WMN
WMN
Mechanika i Budowa
Maszyn
Metalurgia
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
WSB w Dabrowie
gorniczej
AGH
Audyt Energetyczny
Transport szybowy
Zarzadzanie Ryzykiem
Zarządzanie produkcją
Uniwersytet Rzeszowski
Statystyka
WSH Kielce
Rachunkowość i Finanse
AGH
Przygotowanie pedagogiczne
Technika z elementami
informatyki dla nauczycieli
WMS
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Matematyka
WMS
Matematyka
AGH
WMS
Matematyka
Szkoła Główna-Handlowa Project Management
WMS
Matematyka
Uniwersytet
Rachunkowość i Finanse
Ekonomiczny w Krakowie
WO
Metalurgia
AGH
Biomateriały – materiały dla
medycyny
WO
Metalurgia
UJK Kielce / WNS Lublin
Pozyskiwanie i zarządzanie
funduszami UE / Doradztwo
zawodowe
WWNiG
Górnictwo i Geologia
AGH
Inżynieria gazownicza
WMN
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
52
WWNiG
WWNiG
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia
AGH
AGH
Inżynieria gazownicza
Inżynieria gazownicza
Tabela 13.3. Wykaz uczelni oraz kierunków studiów na dodatkowym kierunku studiów – absolwenci
zatrudnieni.
Ukończony
w 2009
Ukończony w 2009 roku
roku
kierunek studiów
Wydział
AGH
WEAIiE
Automatyka i Robotyka
Elektronika i
WEAIiE
Telekomunikacja
Dodatkowy kierunek studiów ukończony do 2014 roku
Uczelnia / Instytut
AGH
AGH
WEAIiE
Elektronika i
Telekomunikacja
AGH
WEAIiE
Elektronika i
Telekomunikacja
AGH
WEAIiE
Elektronika i
Telekomunikacja
WEAIiE
WEAIiE
WEAIiE
WFiIS
WGGiIŚ
WGGiIŚ
WGGiIŚ
Elektronika i
Telekomunikacja
Informatyka Stosowana
Informatyka Stosowana
Informatyka Stosowana
Fizyka Techniczna
Geodezja i Kartografia
Geodezja i Kartografia
Geodezja i Kartografia
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WGGiIŚ
Geodezja i Kartografia
WGGiIŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGiG
WGiG
WGiG
WGiG
Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Górnictwo i Geologia
WGiG
Inżynieria Środowiska
WGiG
Zarządzanie i Marketing
WH
Socjologia
WEAIiE
Kierunek
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie projektami
Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
WSZiB w Krakowie
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
Finanse Przedsiębiorstw
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Biomedyczna
Matematyka
Informatyka Stosowana
Budownictwo
Budownictwo
Nie podano
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
AGH
Ekonomia
Politechnika
Świętokrzyska
AGH
Inżynieria środowiska
Uniwersytet Jagielloński
Geodezja i kartografia
Geodezja i kartografia
Geodezja i kartografia
Geodezja i kartografia
Geodezja i kartografia
Matematyka
Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska
Socjologia - badania społeczne i
marketingowe
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
53
WIMiC
Ceramika
Wyższa Szkoła
Zarządzania Personelem
BHP
WIMiC
Inżynieria Materiałowa
Uniwersytet
Ekonomiczny w
Katowicach
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw
WIMiIP
Inżynieria Materiałowa
WIMiIP
Inżynieria Środowiska
WIMiIP
Metalurgia
WIMiIP
Metalurgia
WIMiR
Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa
Maszyn
WIMiR
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
WIMiR
Mechanika i Budowa
Maszyn
WMN
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
WMS
Matematyka
WO
Metalurgia
AGH
Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji
Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie
AGH
Inżynieria Środowiska
Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie
AGH
Inzynieria środowiska
AGH
Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika
Górnictwo i Geoinżynieria
MBA
Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
Stosunki Międzynarodowe
Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
WSM w Katowicach
Mechatronika
Ekonomia
Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
Budownictwo (Konstrukcje
Politechnika Krakowska budowlane i inżynierskie)
Marketing i Zarządzanie
PWSZ w Jarosławiu
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
54
Załącznik 4. Wykaz kursów i szkoleń podjętych przez zatrudnionych
absolwentów po ukończeniu AGH w 2009 roku.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
programowanie, zarządzanie projektami;
Programowanie sterowników i robotów kawasaki. Szkolenia dotyczące wizualizacji Scada;
Bazy danych;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
zarządzanie;
SEP Automatyk SRK Administrator linux;
Programowanie Nauczanie/dydaktyka;
ISTQB;
iOS, bezpieczeństwo;
Elektronika;
CISCO CCNA, kursy językowe;
Certyfikacja Oracle, Certyfikacja Scrum.org;
Certyfikacja i szkolenia w dziedzinie testów oprogramowania. Certyfikacja i szkolenia w
metodologiach produkcji oprogramowania (metodyki zwinne).;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
uprawienia elektryczne, szkolenia specjalistyczne;
Sterowniki PLC;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Zagadnienia architektoniczne oraz technologiczne;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
tematów IT: Java, JBoss itd zarządzanie zespołem: Scrum, Agile itd.;
1) IT - kilkadziesiąt szkoleń/kursów/warsztatów (wewnętrznych/zewnętrznych) 2) szkolenia z
umiejętności miękkich;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
55
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Nowych narzędzi w projektowaniu inżynierskim (maszyny, pedagogika;
Kursy ze znajomości Prawa Energetycznego, zagadnienia dotyczące pozyskiwania Świadectw
Pochodzenia Energii Elektrycznej z Kogeneracji Uprawnienia Energetyczne,;
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
telefoniczna obsługa klienta, negocjacje telefoniczne;
technik rachunkowości;
Systemy zarządzania, kurs kosztorysowania, AUTOCAD, nauka języka angielskiego.;
Języków obcych;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Szkolenia z zakresu sprzedaży.;
Obrazowania medycznego, Przetwarzania obrazów Diagnostyka medyczna Kardiologia inwazyjna,
kardiologia interwencyjna, pisanie publikacji, dokumentacji technicznej;
komercjalizacja wyników badań naukowych;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA TECHNICZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
kursy programowania/nowych technologii;
Programowanie, wzorce projektowe, algorytmy;
kursy językowe, kursy branżowe, np. "Radiotherapy with Protons and Ions";
język angielski, niemiecki;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Zarządzanie projektami;
języki obce, technologie bazodanowe, technologie kosmiczne;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
56
Szkolenia z zakładu pracy;
studia podyplomowe, kursy języka obcego;
Studia podyplomowe oraz praktyki z szacowania nieruchomości;
Programowanie VBA, Excel, Autocad, N4ce, Skanery laserowe;
Obsługa programów komputerowych, kurs językowy;
Kursy z obsługi oprogramowania GIS, Kursy z zarządzania projektami;
językowe, zarządzania, księgowości i zawodowe dot. Budownictwa przygotowanie do egzaminu na
uprawnienia budowlane;
Gospodarka nieruchomościami, zagadnienia administracyjne;
aplikacje biurowe - szkolenia Excel, szkolenia językowe, kurs kosztorysowania;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Zarządzanie zespołem;
studia podyplomowe: gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi, public relations;
Podnoszenia kwalifikacji, pogłębianie wiedzy z zakresu działalności laboratorium;
Kosztorysowanie robót budowlanych, Kursy językowe;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
uprawnienia geologiczne kat XI XII niższy dozór górniczy;
Poszerzenie wiedzy z zakresu geofizyki i geologii;
IT;
Dozór górniczy, inne szkolenia.;
Doktorat, geofizyka;
Certyfikat językowy, Oprogramowanie komputerowe, Studia podyplomowe;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Zarządzania Projektami: PMBoK, Scrum Zarządzanie ludźmi, kierowanie zespołem;
Szkolenie programowania GPU/CUDA i inne podobne, szkolenia e-learningowe.;
Kursy z zakresu baz danych, hurtowni danych, metoda zarządzania projektami;
Certyfikaty RedHat , Cisco, VMware;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
kursy i szkolenia realizowane przez firmy z branży oil & gas - Petroskills, Gedco, Next, oraz liczne
szkolenia wewnętrzne;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
57
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Zarządzanie projektami, ryzykiem oraz biurem portfela programu i projektu, Uprawnienia
budowlane Uprawnienia inspektora - spawy, zgrzewy PKP PLK;
uprawnienia budowlane;
programy stosowane w budownictwie, analiza ryzyka przedsięwzięć, konferencje naukowe poszerzanie wiedzy;
np. szkolenie dotyczące auditowania Zakładowej Kontroli Produkcji – oceny zgodności wyrobów
budowlanych; uczestnictwa w konferencjach z zakresu: budownictwa, geotechniki, geodezji,
górnictwa;
kursy językowe, kursy specjalistyczne;
Geotechnika na Politechnice Krakowskiej;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
BHP;
Lider w organizacji, lean manufacturing;
kosztorysowanie budowlane;
Informatyki;
Audyty, charakterystyki energetyczne, kosztorysowanie, instalacje sanitarne;
BHP;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Analiza ryzyka, PPAP, systemy jakości;
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
ZARZĄDZANIE I MARKETING
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
przepisy prawne z zakresu gospodarki odpadami, języki obce, szkolenia branżowe z zakresu ochrony
środowiska;
Obsługa oprogramowania IBM SPSS;
Kursy/szkolenia były związane z branżą w której obecnie pracuję;
Kursy rozwijające kompetencje sprzedażowe, produktowe i menedżerskie.;
przepisy prawne z zakresu gospodarki odpadami, języki obce, szkolenia branżowe z zakresu ochrony
środowiska;
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
58
SOCJOLOGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Studia podyplomowe Kurs biznesowego angielskieg oKursy niderlandzkiego Kursy zawodowe online
(Coursera);
Kadry i płace, języki obce Prawo jazdy;
Analiza danych, umiejętność prezentacji danych, zarządzanie czasem, zarządzanie pracownikami,
motywowanie pracowników;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
CERAMIKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Certyfikacja Efektywna Komunikacja z klientem i sprzedaż usług;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Wycena maszyn i urządzeń, Pełnomocnik i auditor ISO 9001;
Studia podyplomowe;
ISO 2009, IPC, zarządzanie zespołem , narzędzia jakościowe, lean six sigma;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Szkolenia na auditora.;
obsługa sprzętu laboratoryjnego (chromatogaf żelowy, różnicowy kalorymetr skaningowy,
spektrometr masowy, chromagraf gazowy);
Głównie kursy i szkolenia organizowane przez pracodawcę, szkolenia z zakresu technologii
materiałów budowlanych, ekonomia, finanse;
administracja;
język angielski, szkolenia aparaturowe;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
MS SQL, DB2, SAP SAP ITSM;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
VT2;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
59
Szkolenia w zakresie badań nieniszczących. Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Szkolenia
z zakresu nowych technologii spawania.;
Obsługa programów symulacyjnych (kucie, odlewanie), Programy MS Office, Programy CAD/CAM;
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Kursy językowe, obsługa urządzeń pomiarowych;
Kurs i certyfikaty: - Autodesk Inventor - Aplikacja MES QForm7 - kurs językowy (angielski);
Kosztorysowanie, zarządzanie projektami;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Programy CAD, Wiedza z zakresu wydobycia ropy;
Obsługa specjalistycznych programów, szkolenia związane z przemysłem Gas & Oil;
Obsługa programów kosztorysowych Obsługa drukarek 3d;
obsługa oprogramowania inżynierskiego (Ansys, Autodesk Inventor);
Excel, napędy, kursy managerskie, specjalistyczne produkty;
certyfikaty dot. testowania oprogramowania;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Zarządzanie zasobami ludzkimi Spawanie Obróbka metali;
Zarządzanie projektami, ludźmi, czasem Business English Finanse i rachunkowość Inwestycje na
rynku kapitałowym;
Umiejętności interpersonalne, szkolenia z obszaru koordynowania produkcji.;
Umiejetnosci miękkie - komunikacyjne, planowanie celów, zarządzanie sobą, pewność siebie. Na
AGH jest aktywny klub Toastmasters i powinien być promowany jako uzupełnienie umiejętności
ułatwiających uzyskanie pierwszej pracy.;
tematyka związana z przemysłem gumowym;
Technologia obróbki skrawaniem, maszyny CNC;
szkolenia wewnątrzzakładowe z zakresu Wiercenia - Well Control, DeepWater operations, etc. Oraz
trochę szkoleń "soft skill".;
SEP, Szkolenie z zakresu eksploatacji, naprawy i remontów silników MAN w Niemczech;
Programy CAD/CAM Książki o tematyce Menadżerskiej;
programowanie sterowników PLC, platforma Wonderware (SCADA);
Obsługa oprogramowania CAD/CAM Kursy z obsługi maszyn CNC (tokarka, frezarka, wycinarka
laserowa);
maszyn w wykonaniu przeciwwybuchowym;
Grafika komputerowa;
1) Budowa i modernizacja maszyn wg przepisów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE 2)
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
60
Modernizacja a naprawa - kiedy stosujemy Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE a kiedy Dyrektywę
Narzędziową 2009/104/WE 3) Solid Edge - kursy wewnątrzzakładowe;
oprogramowanie CAE, zarządzanie projektami, szkolenia miękkie;
FMEA/DFMEA, 6sigma, Experimental design, J. Angielski/J. Niemiecki, SPC, Problem solving,
Orientacja na klienta, Efektywna komunikacja, Lean manufacturing, Planowanie produkcji;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
METALURGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
ISO, FMEA, 8D;
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
Programy komputerowe.;
Komunikacja z klientem Kroki poprawnej wizyty handlowej Akademia Sprzedaży Sztuka prezentacji;
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKI
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
VBA w EXCEL Statystyka w medycynie;
kursy dotyczące obsługi technologii informacyjnej, kursy dotyczące pedagogiki i psychologii;
Księgowość;
Excel, VBA, Access, SQL, nauka języka angielskiego;
kurs języka angielskiego, kursy oprogramowania statystycznego;
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
METALURGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
umiejętności miękkie, szkoła managera projektów;
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Opis kursu/szkolenia (pisownia oryginalna)
uprawnienia energetyczne;
sieci gazowe, urządzenia pomiarowe gazu, j. angielski;
Oprogramowanie przemysłowe;
Kursy zawodowe. Kursy bhp. Pierwsza pomoc;
Kurs przeciwerupcyjny, Kurs morski, dozór wiertniczy;
Językowe Programów specjalistycznych;
Języki, kursy zawodowe ( IWCF, specjalistyczne BHP, itp.);
BHP, Kursy energetyczne, kursy wewnętrzne w firmie;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
61
1.Well Design and Analysis Using COMPASS, StressCheck, and WELLPLAN, Houston, 2.Drilling Fluids
Technology: Water Based and Invert Emulsion Fluids, Houston, 3.Petroskills – Well Engineering
Design, Oklahoma, 4.Tenaris Casing & Tubing training, Dalmine, Italy, 5.Drill Bits Course – SMITH
BITS, Warsaw, 6.Extended Reach Drilling Course K&M Technology, 7.VCA certificates, 8.Offshore
survival –GTSC-Abu Dhabi,;
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
62
Załącznik 5. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH –
odpowiedź „Tak”.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Najlepsza kadra naukowa, miła atmosfera, bardzo dobre przygotowanie do pracy.
Studia dały mi bardzo szeroki zakres umiejętności zawodowych ciągle poszukiwanych na rynku pracy.
Swoboda w tworzeniu projektów i odpowiednia ilość czasu wolnego na trzecim roku i kolejnych latach
pozwala dobrze przygotować się pod względem technologicznym do rynku pracy oraz stwarza
odpowiednie warunki czasu wolnego do podjęcia pierwszych doświadczeń zawodowych w trakcie
studiów.
Wysoki poziom nauczania. Różnorodność przedmiotów (co się później przekładało na szeroki wachlarz
możliwości po ukończeniu studiów).
Wysoki prestiż uczelni, dobre traktowanie studentów na wydziale elektrycznym, łatwiejsze znalezienie
pracy po studiach na AGH, dobra atmosfera
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH jest rozpoznawalną "marką" na rynku pracy.
Buduje bardzo dobry fundament do dalszego, własnego rozwoju.
dobra uczelnia techniczna
dobra zabawa
Łatwiej o pracę.
Prestiż uczelni i kierunku ukończonych studiów bardzo ułatwił mi podjęcie pierwszej pracy - do tej pory
taka pozycja w CV "robi wrażenie". Na co dzień nie wykorzystuję wiedzy wyniesionej z uczelni, jednak
wykorzystuję zdobyte tam umiejętności.
Renoma, przygotowanie do zawodu inżyniera
Sadzę, że tak, choć problemy kadrowe na Wydziale i Katedrze były potężne. Zdecydowanie nie
chciałbym z perspektywy czasu mieć zajęć z częścią z kadry.
świetny rozwój umysłowy, studia nauczyły mnie się uczyć i pochłaniać szybko wiedzę
Uczelnia techniczna po której, dzięki rozwojowi sektora IT łatwo znaleźć pracę z zarobkami
pozwalającymi godnie żyć.
Wiedza zdobyta na uczelni dala mi dobre podstawy do rozpoczęcia kariery. Dzięki renomie uczelni, na
pewno byłem pozytywniej rozpatrywany jako przyszły pracownik w momencie analizy mojego CV. Lecz
teraz podjąłbym studia w języku angielskim.
Wydział ma renomę.
Wykształcenie, które odebrałem co prawda nie odpowiadało wymogom rynku pracy, ale w porównaniu
z innymi krajowymi uczelniami i programem/wiedzą oferowaną przez nie, AGH prezentuje się bardzo
dobrze.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
63
ELEKTROTECHNIKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Jakość i wiedza kadry uczelnianej
Najlepsza uczelnia na świecie, świetna kadra, zżyta brać studencka, klimat Krakowa, wyposażone
pracownie. Echh
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Bo dobrze zarabiam
Studia były wszechstronne i na wysokim poziomie. Dyplom cieszy się uznaniem wśród pracodawców.
Studia pomogły mi osiągnąć sukces zawodowy
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH to uczelnia techniczna zorientowana na praktyczne zastosowania wiedzy, a nie tylko na suchą
teorię.
Poziom studiów jest wysoki, infrastruktura była w moich czasach zadowalająca - teraz jest dużo lepsza.
Renoma, kadra, brak problemów z pracą po kierunkach technicznych
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Energetyka
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Dają zawód inżyniera.
Uczelnia rozpoznawana w świecie i ceniona w Polsce. Dobry start na rynku pracy.
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Technologia Chemiczna
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Dają zawód inżyniera.
Uczelnia rozpoznawana w świecie i ceniona w Polsce. Dobry start na rynku pracy.
Dają zawód inżyniera.
Uczelnia rozpoznawana w świecie i ceniona w Polsce. Dobry start na rynku pracy.
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Fizyka Medyczna
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH to dobra uczelnia
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
64
Uczelnia jest wysoko ocenia przez potencjalnych pracodawców
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Fizyka Techniczna
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH i Fizyka Techniczna były dobrą szkołą życia. Studia tam nauczyły mnie odpowiedniego podejścia do
trudnych zadań/problemów, dyscypliny oraz wiary w to że nawet najtrudniejsze zadanie można
wykonać przy odpowiednim nastawieniu. Teraz te cechy bardzo są przydatne podczas realizacji różnych
projektów informatycznych.
Bo fizyka do tej pory ciekawi mnie tak samo, jak ciekawiła 10 lat wcześniej, gdy zdawałem egzamin
wstępny.
Choćby ze względu na prestiż Uczelni
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Informatyka Stosowana
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Fajna atmosfera oraz możliwość wybrania ciekawych przedmiotów obieralnych.
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Geodezja i Kartografia
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH - dobra uczelnia, Kierunek - zdecydowanie inny
AGH jest dobra uczelnia.
Dość dobra uczelnia, która niestety spada w rankingach bo poszła w kierunku ilości a nie jakości,
Porządna uczelnia, znana za granicami kraju.
Renoma uczelni
Tak tylko nie jestem pewien czy na tym wydziale
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Inżynieria Środowiska
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
dyplom AGH jest ceniony wśród pracodawców
Myślę, że AGH jest renomowana uczelnią , natomiast jeśli chodzi o kierunek na którym studiowałam na
pewno uległby zmianie.
Nadal wierzę, że ukończone studia pozwolą mi kiedyś, w końcu, znaleźć wymarzoną pracę w Polsce lub
za granicą
Niewiele nauczyła mnie praktycznych rzeczy których mógłbym użyć w pracy ale nauczyła mnie myśleć i
radzić sobie w życiu.
Renoma, bliskość miejsca zamieszkania, ludzie, atmosfera
Szeroki zakres kształcenia, renoma
Wspaniale wspominam tą uczelnię. Panowała tam świetna, przyjazna studentowi atmosfera.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
65
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Górnictwo i Geologia
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH to uniwersytet o dobrej renomie oferujący kształcenie w dziedzinach mnie interesujących
(naukowo-technicznych).
interesuje mnie geologia
Najlepsza uczelnia w Małopolsce. Wspaniali ludzie, wysoki poziom, dobre zaplecze mieszkalne.
Uzyskałam odpowiednie wykształcenie pozwalające na zatrudnienie mnie na zajmowane obecnie
stanowisko
Wybrałam dobry kierunek
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Informatyka Stosowana
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Podobało mi się konkretne podejście do nauczania. Nie musiałam wkuwać na pamięć tysiąca definicji.
Dla analitycznego umysłu studia techniczne to chyba jedyne wyjście.
Pomimo sporej ilości nieprzydatnych przedmiotów daje rozległą wiedzę o studiowanym kierunku i uczy
myślenia.
Studia były prowadzone w sposób rzetelny i przystępny, nabyłem w ich trakcie umiejętności które teraz
wykorzystuję w pracy zawodowej i życiu prywatnym.
Uważam ze AGH jest uczelnia dająca dobre przygotowanie techniczne
Wspaniale spędzony czas
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Inżynieria Środowiska
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Studia na AGH dały mi pracę w firmie, w której pracuję. Po za tym były świetną okazją do zdobycia
życiowego doświadczenia. Uczelnia ta zapewniła wszystkie niezbędne do tego pomoce. Zaplecze
mieszkalne, gastronomiczne oraz cała infrastruktura związana z edukacją były na wysokim poziomie.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Budownictwo
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
ciekawe studia, dobry program, duży campus blisko uczelni
Dobra perspektywa znalezienia pracy, dobry poziom nauczania
Dyplom dał mi pracę
Prestiż, utożsamianie się ze środowiskiem AGH, znajomości i przyjaźnie na całe życie oraz oprócz
pozyskanej wiedzy teoretycznej umiejętność radzenia sobie i dostosowywania się do każdej, nierzadko
kryzysowej sytuacji.
Renoma uczelni pozwalająca znaleźć pracę w zawodzie
Świetna uczelnia, wybitny wydział, wspaniałe wspomnienia
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
66
Tak. Jednakże z perspektywy czasu zdecydowałbym się na studnia dwustopniowe w celu wcześniejszego
rozpoczęcia kariery zawodowej.
Uczelnia skupiona w jednym miejscu, blisko kampus, doskonała renoma otwierająca wiele drzwi.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Górnictwo i Geologia
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH jest uczelnią posiadającą duży prestiż, który doceniają pracodawcy a Kraków to bardzo ładne
miasto.
AGH tak, ale nie na takim kierunku/specjalności
dobre warunki finansowe
Gwarancja zatrudnienia, prestiż uczelni na rynku pracy.
Najlepsza uczelnia techniczna w Polsce , wspaniała atmosfera na uczelni, świetna kadra
pracuję w wyuczonym zawodzie
Szukanie pracy po studiach zajęło mi 5 dni.
Wiedza techniczna jaką nabyłem może nie jest w 100% wykorzystywana w mojej bieżącej pracy, ale
ranga i poziom Uczelni jest szanowany.
Zapewniło mi to pracę i dobre wynagrodzenie
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Inżynieria Środowiska
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Nie ma lepszej uczelni :)
Renoma szkoły
Tak, ale chyba na innym wydziale i kierunku.
Uczelnia z tradycjami i powiązaniami z przemysłem.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Indywidualne podejście do studenta, dostosowywanie zajęć do rynku pracy, praktyczne ćwiczenia,
wysoki poziom
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Socjologia
Wypowiedzi respondenów (pisownia oryginalna)
Dały mi dobry start w przyszłość i umożliwiły poznanie ludzi którzy zawodowo i prywatnie wciąż mi
towarzyszą
Prestiż uczelni, baza dydaktyczna
Zakładając, że byłyby to te same studia, które ja ukończyłem.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
67
Inżynieria Materiałowa
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Połączenie wiedzy akademickiej z praktyczną stroną nauki.
Ponieważ dały mi one duży zasób wiedzy a przede wszystkim umiejętność szybkiego dostosowania się
do różnych warunków pracy oraz szybkiego szukania wiedzy potrzebnej w życiu
Prestiż, renoma. Nazwa uczelni zdecydowanie pomogła w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej- pierwsza
podjęta praca
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Technologia Chemiczna
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Kierunek bardzo dobrze przygotował do pracy zawodowej, a prestiż Uczelni znacznie wpłynął na
uznanie pracodawcy.
Miło wspominam ten czas
Ponieważ mogłam zdobyć większą wiedzę
Po prostu dobra uczelnia.
Renoma, perspektywy pracy szczególnie po wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Studia na AGH podjęłam po rezygnacji z innej uczelni i to była przemyślana decyzja
Studia, po których można znaleźć dobrą ciekawą pracę zgodną z kierunkiem ukończonych studiów.
Uczelnia techniczna o wysokim standardzie
Wysoki poziom kształcenia. Profesjonalna kadra.
Wysoki poziom wiedzy kadry pracowniczej
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Informatyka Stosowana
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Świetna kadra
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Inżynieria Materiałowa
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Obecnie AGH jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, zapewnia wysoki poziom
dydaktyczny zarówno teoretyczny jak i praktyczny.
Profesjonalna kadra nauczycielska, nastawienie na studenta i fantastyczna atmosfera.
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Metalurgia
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Brakuje mi wiedzy z dziedziny mechaniki.
Dobra i znana uczelnia
Jestem zadowolony z uzyskanej wiedzy i umiejętności jak również kierunek studiów spełnił moje
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
68
oczekiwania
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
Automatyka i Robotyka
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
ciekawy temat studiów, dobre laboratoria, kampus w jednym miejscu, jasne i sprawiedliwe zasady
stypendium naukowego (progi średniej od której jest stypendium)
Ciekawy kierunek, dobre zaplecze laboratoryjne, fajne czasy.
Dobra edukacja
Ponieważ chciałem studiować dokładnie ten kierunek.
prestiżowa uczelnia, dobre wykształcenie, szanowany dyplom, dobry poziom
Uzyskałem solidne wykształcenie
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
Mechanika i Budowa Maszyn
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
wysoka pozycja w rankingu uczelni wyższych w Polsce i lokalizacja uczelni
AGH było/jest uważane za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Jedyne co bym zmienił, to
wziął udział w programie Erasmus, lub innej formie wymiany studentów.
AGH daje dobre podstawy teoretyczne z przedmiotów inżynierskich.
AGH daje najlepsze możliwości rozwoju. Bardzo dobra kadra pracowników, którzy bardzo dobrze
przygotowują przyszłych absolwentów.
AGH jest powszechnie cenioną uczelnią, często spotykam się z dużą aprobatą gdy kogoś informuję jaką
uczelnię ukończyłam. Myślę, że na AGH jest niesamowita atmosfera oraz szacunek do tradycji - te dwa
czynniki sprawiają, że uczelnia jest wyjątkowa co najmniej na skalę kraju.
AGH jest rozpoznawalną uczelnią przez co przy poszukiwaniu pierwszej czy drugiej pracy jest to atut
wyróżniający kandydatów pośród innych uczelni technicznych. Studia uważam za wymagające ale
udane.
Bardzo dobrze wspominam czas na AGH.
Dobre podstawy z wiedzy ogólnej, które pozwalają bez problemów dokształcić się szczegółowo z
zakresu potrzebnego w pracy.
Dobry poziom nauczania teoretycznego, jednak zajęcia praktyczne były zbyt okrojone.
Konkretne kierunki, potrzeba jest w ostatnich latach aby pomyśleć o specjalizacji
Łatwość znalezienia pracy
Moim zdaniem Najlepsza Uczelnia Techniczna w Polsce
Poziom był w miarę dobry. Prowadzący w zasadzie ok z wyjątkiem kilku, którzy nie wiedzieli co to
kultura, bądź byli bardzo słabi w swojej dziedzinie. Brakuje tego co na przykład jest w stanach tzn. dużo
lepszych praktyk które mogłyby trwać trochę dłużej niż miesiąc.
Stabilna, dobrze płatna praca
Super atmosfera, dobre warunki dydaktyczne, prestiż.
Uważam, że wybrane studia dały mi wszelkie podstawy do wykonywania mojego zawodu.
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Metalurgia
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
69
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Dobrze znana i docenia przez pracodawców uczelnia
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Matematyka
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Dyplom ukończenia tak renomowanej uczelni ułatwia znalezienie pracy.
Jest to uczelnia renomowana, a zachęcają do studiowania na niej przede wszystkim panująca atmosfera
oraz poziom wiedzy i styl bycia kadry profesorskiej.
Lubię matematykę i liczenie. Nie lubię natomiast pracy związanej z pisaniem.
Mile wspominam czasy studenckie - miasteczko w jednym miejscu, kadra na zajęciach zawsze
przygotowana.
Najlepsza kadra, idealne proporcje wiedzy z doświadczeniem.
Pracuję na AGH, nie miałam problemu ze znalezieniem pracy
Dyplom ukończenia tak renomowanej uczelni ułatwia znalezienie pracy.
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Metalurgia
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Dobrze znana i docenia przez pracodawców uczelnia
WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU
Górnictwo i Geologia
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Ciekawy kierunek studiów. Możliwość pracy w zawodzie.
Fajna uczelnia i fajne wspomnienia. A przede wszystkim praca po zakończeniu studiów.
KONKRETNA TECHNICZNA UCZELNIA, Z TRADYCJAMI, BOGATYM ZAPLECZEM EDUKACYJNYM,
CIEKAWYMI I PERSPEKTYWICZNYMI KIERUNKAMI
Nietypowy wydział i kierunek, jedyny w Polsce, co ułatwia znalezienie pracy w zawodzie
Pracuję w tym zawodzie.
W obecnej pracy ukończone AGH daje możliwość rozwoju zawodowego i dodatkowych uprawnień
wiertniczych.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
70
Załącznik 6. Wykaz odpowiedzi uzasadniających decyzję o wyborze AGH –
odpowiedzi „Nie”, „Trudno powiedzieć”.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Pomimo 5 lat po ukończeniu studiów, dalej nie wiem czy kierunek który obrałem był "tym jednym"
który wybrać powinienem, pomimo sukcesów zawodowych w dniu dzisiejszym pracując w zawodzie;
Z perspektywy kilku lat stwierdzam, że wydział elektroniki, przynajmniej w latach 2004-2009, był
klubem wzajemnej adoracji panów Kuty i Kucewicza. Z moich kolegów jako elektronicy pracują nieliczni,
większość jako programiści lub testerzy. Przydatność takich przedmiotów jak elektrodynamika falowa
czy metody numeryczne (na pierwszym roku! gdy nie rozumieliśmy co do nas mówi wykładowca) nadal
pozostaje dla mnie i kolegów zagadką;
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Na AGH większość wykładowców nie uczestniczyło w żadnym projekcie komercyjnym i nie miało
zielonego pojęcia o biznesie. Akademickie rozważania są dobre, aby uzyskać podstawową wiedze,
później liczy się przekazywanie doświadczenia, którego nie zauważyłem wśród większości pracowników
uczelni;
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Doświadczenie zawodowe pokazało mi, ile jest warte jest wykształcenie akademickie. Dodatkowo
zdobyłem informacje jak wygląda kształcenie za granicą, szczególnie na zachodzie;
Na Tak:- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej posiada kontakty z potencjalnymi miejscami
zatrudnienia, które pozwalają na praktykę i zdobycie doświadczenia jeszcze na studiach w
renomowanych instytucjach, co bardzo później ułatwia zdobycie pracy.- Przedmioty ze studiów bywają
przydatne w pracy zawodowej.- Studia za granicą nie były dla mnie opcją ze względów finansowych.
Dlaczego zaznaczyłem "Nie wiem":- Nie jestem na bieżąco z ofertą studiów w Polsce;
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Rynek pracy się zmienił i perspektywy po kierunku, który ukończyłam są kiepskie. Poza tym, nie widzę
siebie na żadnym innym kierunku z oferty AGH;
Bardzo trudna sytuacja na rynku pracy w branży geodezyjnej;
Mimo, ze AGH to dobra i renomowana uczelnia, nie jestem pewna czy ponownie wybrałabym ta
uczelnie. Niestety rynek jest zdecydowanie przesycony geodetami a młodzi absolwenci nie mogą
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
71
znaleźć pracy i zmuszeni są do prac poniżej swoich kwalifikacji. UCZELNIA POWINNA DOSTOSOWAĆ
LICZBĘ STUDENTÓW DO POPYTU. Ponadto wpływa to bardzo negatywnie na prestiż tego zawodu.
Mam wrażenie, że dziś geodetą może być każdy;
Niskie zarobki w branży;
raczej wybrałabym inny zawód;
Studia zapewniły mi możliwość pracy w dobrej międzynarodowej firmie. Obecnie na rynku jest jednak
przesyt inżynierów w tej dziedzinie i co za tym idzie trudniej o dobrą i dobrze płatną pracę;
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
AGH to dobra uczelnia, a przynajmniej była. Obecnie na AGH przyjmuje się tłumy studentów i już bardzo
niedługo dyplom AGH nie będzie nic znaczył. Nie ma znaczenia, że studenci są niedouczeni, nie ma
czasu na konsultacje dla nich, dla uczelni liczą się niestety pieniądze i obawiam się, że mój dyplom z
AGH nie będzie już dobrą wizytówką, jeśli każdy, nawet osoby, które nigdy nie powinny studiować,
również będą się mogły nim pochwalić.
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
W tym zawodzie uczelnia nie jest istotna
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Po ukończonym kierunku: Ochrona Środowiska na AGH. Szukałem pracy przez 5 lat w swoim kierunku
ale jej nie znalazłem. W czasie poszukiwań tuż po studiach wszystkie oferty jakie znajdowałem na
kierunku informowały o wymogu posiadania doświadczenia, co oczywiście nie było możliwe dla
absolwenta. Staże i płatne praktyki w zakładach pracy były tylko iluzją ponieważ takich ofert zwyczajnie
nie było. Centrum karier AGH nie miało w ogóle przygotowanych ofert z zakresu Ochrony Środowiska.
Także z perspektywy czasy oceniam studia na AGH na wielki minus.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Nie wiem czy w ogóle bym poszedł na studia;
Przekonany byłem, że po studiach więcej będę zarabiał;
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Moim zdaniem zbyt duży nacisk położony jest na teorię, bez zastosowania w pracy zawodowej.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
72
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Bardzo małe możliwości zatrudnienia zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Osobiście uważam decyzję o podjęciu studiów na AGH za bardzo słuszną, jednak jestem świadom, że
poziom kształcenia w Polsce jest generalnie coraz niższy. Dotyczy to niestety również wydziału IMiR przy
AGH. Stwierdzam to na przykładzie młodszych kolegów oraz obserwując nowy program nauczania.
Pracuje obecnie w przemyśle lotniczym i rozważyłbym podjęcie studiów na uczelni kształcącej na
kierunkach związanych z lotnictwem.
Przez długi czas nie mogłem odnaleźć pracy w zawodzie, w Krakowie nie ma pracy dla inżynierów, albo
jest to praca mało prestiżowa.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Uważam że renoma uczelni zdecydowanie przekracza to co ona faktycznie sobą reprezentuje. Poziom
kadry pozostawia ogromnie wiele do życzenia.
Z perspektywy czasu, wykształcenia i skończonych studiów nie mogę narzekać na obecne stanowisko,
pracę w zawodzie i zarobki
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wypowiedzi respondentów (pisownia oryginalna)
Po tym kierunku ciężko o pracę, zarządzanie na bardzo niskim poziomie, mało zajęć praktycznych
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
73
Załącznik 7. Wykaz odpowiedzi respondentów (pisownia oryginalna) na
pytanie „Czy z perspektywy czasu zmienił/zmieniłaby Pan/Pani coś w procesie
kształcenia na AGH?”
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Większe nastawienie na praktyczne projekty z wykorzystaniem najnowszych technologii, usunięcie
przedmiotów lub zmiana wykładowców, którzy przedstawiają zeszłą wiedzę, albo zatrzymali swoją
wiedzę na pewnym etapie. Dodanie przedmiotów z zagadnień projektowych, usunięcie tych, które
mało wnoszą.
Więcej praktyki!
Więcej praktycznych informacji, więcej kontaktu i projektów realizowanych z komercyjnymi firmami w
celu poznania ich sposobu działania i potrzeb rynku pracy
Powinno być więcej zajęć w formie laboratorium, aby uzyskać więcej umiejętności praktycznych z
sprzętem.
Więcej zajęć w C. Matlab potrzebny ale rynek pracy w Polsce go nie wykorzystuje.
dodałbym więcej projektów rozwiązujących otwarte problemy rynkowe
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Zdecydowanie, po pierwsze podejście kadry, podobnie jak z wycofaniem bezsensownych wykładów
prowadzonych przez ludzi którzy stracili kontakt z rzeczywistością jakiś czas temu. Brak szacunku do
człowieka, ale tego się chyba nie da zmienić za pomocą ankiety i wytycznymi odgórnymi.
Względem programu, który ja przechodziłam, wprowadziłabym większą ilość zajęć prowadzonych przez
praktyków, osoby zatrudnione przez korporacje, właścicieli biznesów, itp. Byłaby to szansa na
przekazanie wiedzy i oczekiwań rynku/pracodawcy, wskazanie możliwych kierunków rozwoju po
zakończeniu studiów.
większa współpraca z biznesem, zajęcia z pracownikami firm, więcej staży oraz większy nacisk na j.
angielski.
Wcześniejszy podział elektronika vs telekomunikacja. Większa specjalizacja w dziedzinie
telekomunikacji kosztem obcięcia przedmiotów stricte elektronicznych.
Tak. Zwiększyłbym ilość zajęć praktycznych (laboratoria, projekty, ćwiczenia) kosztem wykładów (2-3
krotne zmniejszenie liczby wykładów w semestrze kosztem podniesienia ilości godzin praktycznych).
Nawiązanie ściślejszej współpracy z przemysłem i danie możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych
osobom z doświadczenie zawodowym komercyjnym. Podniesienie poziomu kształcenia w zakresie
języków obcych (SJO AGH prezentowało mizernie niski poziom nauczania). Obowiązkowo prowadzenie
przedmiotów z zakresu zarządzania projektami.
Studia nie odzwierciedlają potrzeb polskiego rynku. 90 osób uczyło się przez 5 lat projektowania
układów analogowych w technice VLSI, podczas gdy najbliżej można taką pracę wykonywać w
Szwajcarii. Wziąłbym syllabus Politechniki Wrocławskiej za wzór do dosłownego odtworzenia i zarzucił
nasz.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
74
Przedmioty powinny być dobierane pod kątem przemysłu i biur projektowych obecnych w Polsce.
Prowadzący powinni być dobierani pod kątem zdolności kształcenia. Dobry naukowiec niekoniecznie
jest dobrym dydaktykiem.
Powinno być więcej >rasowego< programowania na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Dużo
więcej zajęć z C/C++/C#/Java/Pearl/Python/WzorceProjektowe/.NET/MicrosoftVisualStudio.
Położyłbym większy nacisk na naukę języków obcych
Mniej teorii... Należy postawić na rozwiązywanie konkretnych problemów. Prof <> wymaga malowania
schematów ze swojej książki na egzaminie, w nosie ma czy ktokolwiek to rozumie. Całe szczęście były
też przedmioty, na których realizowało się jakiś projekt. Dzięki temu samemu (i do tego chętnie!)
trzeba było poszerzyć swoją wiedzę, która od razu była też wykorzystywana. Większość osób twierdzi,
że mogli iść na informatykę, skoro i tak potem programować uczyli się sami.
Mniej teorii, więcej praktyki (laboratoria). Zajęcia powinny odbywać się w najnowszych technologiach.
Kierunek EiT nie odpowiada(ł) wymogom specjalizacji na rynku pracy. Z punktu widzenia modułu
Telekomunikacja: zbyt wiele czasu poświęconego na przedmioty ogólne (fizyka, matematyka), zbyt
wiele czasu poświęconego na zajęcia z modułu Elektronika, a zbyt mało zajęć z zakresu administracji
systemami, programowania, sieci telekomunikacyjnych.
usunięcie bezużytecznych przedmiotów za 1pkt/zaliczenie (np. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń
elektrycznych)
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
ELEKTROTECHNIKA
Zdecydowanie tak. Więcej przedmiotów obieralnych, tak aby bardziej się one pokrywały z moimi
zainteresowaniami. Poprzez wybieranie mógłbym poświęcać więcej czasu na przedmioty, z których
zdobyta wiedza, wiedziałem że się przyda dla przyszłych pracodawców. Dla przykładu jak powiedział
prowadzący na wykładach, cyt. "Ja wiem, że zdobyta wiedza na tych zajęciach przyda się w przyszłości
może dwóm, trzem osobom na sali...". Dziś z perspektywy lat mogę powiedzieć, że prowadzący miał
rację, a pomimo to był to najbardziej absorbujący przedmiot na całych studiach!!!. Jest on potrzebny
dla osoby kończącej elektrotechnikę, ale nie na aż takim poziomie.
Większy nacisk na praktykę
Więcej zajęć praktycznych i osobiście realizowanych projektów.
Tak. W czasie studiów za dużą wagę przywiązuje się do przedmiotów teoretycznych.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA
Zapraszać na wykłady gości/wykładowców/specjalistów spoza uczelni, najlepiej spoza kraju.
Większa współpraca z firmami branżowymi
Niektórych prowadzących, organizację pracy,
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
INFORMATYKA STOSOWANA
Z perspektywy czasu uważam, że na studiach informatycznych konieczne jest prowadzenie
obowiązkowych praktyk w czasie trwania semestru, tak zeby, np. zajęcia były przeprowadzane w 2-3
dni były a pozostały czas był wykorzystywany na praktyki. Dodatkowo trzeba zwiększyć współpracę
między uczelnią a rzeczywistymi firmami, tak żeby ludzie z doświadczeniem zawodowym mogli
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
75
poszerzać wiedzę studentów, żeby zagadnienia poruszane przez studentów nie były tylko akademickimi
rozważaniami. Ja miałam to szczęście, że zajęcia z niezwykle istotnych zawodowo przedmiotów
prowadził człowiek z doświadczeniem. Mam tu na myśli pana Rafała Mrówkę - dzięki jego wiedzy mój
start w życiu zawodowym był dużo prostszy, choć na zajęciach lekko nie było.
Więcej praktyki
więcej praktyki
Uważam że na wszystkich studiach technicznych powinny być solidne podstawy programowania - wielu
absolwentów kierunków nie IT i tak później pracuje w IT. Na moich studiach - Informatyka Stosowana
było zdecydowanie za dużo automatyki - z perspektywy czasu te przedmioty są dla całego mojego
rocznika de facto nieprzydatne.
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
ENERGETYKA
Zmniejszyłbym ilość przedmiotów niepotrzebnych (zapychaczy) z punktu widzenia przygotowania
zawodowego (psychologia, ekonomia, polityka energetyczna) a zwiększył ilość zajęć praktycznych na
sprzęcie dobrej klasy i z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania inżynierskiego.
WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Więcej zajęć praktycznych umożliwiających porównanie teorii z praktyką. Większa współpraca z
firmami z danej branży.
więcej zajęć praktycznych laboratorium
Proponowałbym więcej zajęć praktycznych, szerszą współpracę z potencjalnymi pracodawcami
(zwłaszcza w kierunkach chemicznych).
Prawdopodobnie Kierunek studiów i tryb studiów.
Autocad - podstawowy program inżynierski, za moich czasów nie miałem możliwości nauczenia się
programu na studiach. Język angielski - na studiach bardzo niski poziom nauczania.
Zmiana kierunku na taki, który umożliwia zdobywanie uprawnień budowlanych
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA MEDYCZNA
więcej projektów, więcej programowania, uprawnienia technika
Kierunek studiów jaki ukończyłam był dla mnie w czasie studiów bardzo interesujący, jednak realia na
rynku pracy sprawiły, że nie pracuję w zawodzie, trudno mi powiedzieć o procesie kształcenia, mój
kierunek i niemożność znalezienia pracy w zawodzie wynika ze specyfiki kierunku. W tym momencie
nie mam porównania jak wygląda kształcenie w zakresie IT na AGH i jak się przekłada na wymagania. W
zakresie mojej obecnej kariery zawodowej jestem samoukiem więc trudno mi powiedzieć jakie zmiany
w kształceniu mogłyby pomóc przyszłym absolwentom w łatwiejszym wejściu na rynek pracy.
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
FIZYKA TECHNICZNA
Więcej programowania.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
76
W procesie swojego kształcenia odpowiedź brzmi: tak. Z pewnością korzystałabym z zajęć w SJO dopóki
byłoby to możliwe, a nie zbyt wcześnie zdawałabym egzamin z języka. Nie marnowałabym czasu i sił,
powodując "rozstrojenie umysłowe" skupiając się zbytnio na mało potrzebnych przedmiotach, np.
filozofia przyrody. Korzystałabym bardziej ze sprzętu i możliwości laboratoriów bez lęku, że jak coś
uszkodzę to będę musiała zapłacić za naprawę czy będę mieć problemy z tego powodu. W procesie
kształcenia na Uczelni, trudno jednoznacznie określić, gdyż wiele zależy od branży, ale na pewno
korzystniejsze jest uczenie się w praktyce niż słuchanie samych wykładów, za którymi nie idzie choćby
minimalne doświadczenie osobiste w danym temacie.
przyłożyć większą wagę do zajęć językowych więcej zajęć sportowych Cała reszta super :)
Więcej programowania.
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Rozwinąłbym współpracę zagraniczną. Dzięki niej AGH otwiera się na świat. Studenci natomiast mają
możliwość zdobyć doświadczenie. Dzięki wydziałowi Fizyki miałem możliwość wyjechać w trakcie
studiów nie tracąc roku, ale nie wszyscy studenci mieli taką możliwość. Otworzyłbym również
amatorskie kluby sportowe. AZS jest dla wyczynowców, a większość studentów nie jest wyczynowcami.
Przypuszczam, że oni też chcieliby pograć w ping-pong-a, inny sport lub ogólnie rozwijać się fizycznie w
przyjaznej atmosferze.
Podejście do studenta, częściowo kadrę
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Więcej zajęć z poznania nowych programów oraz nowych urządzeń
Więcej zajęć praktycznych. Mniej teorii.
Więcej zajęć praktycznych.
więcej umiejętności praktycznych
Więcej praktyki, mniej nadętych bzdur
więcej praktyk, większy nacisk na naukę języków obcych, kształcenie bardziej pod kątem
zapotrzebowania na rynku pracy
Więcej kontaktu z rzeczywistymi problemami w zawodzie geodety, lepsze przygotowanie do zdobycia
uprawnień.
wiele zastrzeżeń do programu nauczania
Więcej zajęć praktycznych z użyciem nowego sprzętu. Więcej zajęć i na wyższym poziomie z
informatyki a zwłaszcza programowania.
Więcej praktyki w nowych technologiach.
Tak. Mnóstwo rzeczy. Studia w ogóle nie przygotowują absolwenta do realiów pracy. Nie uczą rzeczy
ważnych a koncentrują się na starych niepotrzebnych metodach. Zbyt mało poświęca się na
informatykę i nowoczesne technologie
Tak więcej informatyki, Angielskiego i więcej zajęć praktycznych
Pracuję w drugim zawodzie - budownictwie, dlatego tutaj mogę się wypowiedzieć. kierunek ten nie
przygotowuje do pracy w biurze projektowym, mało przedmiotów z zakresu projektowania
praktycznego, instalacji, warunków technicznych, kubaturowki, dróg, mostów w ogóle nie ma, jest
bardzo dużo górnictwa, które nie przydało mi się ani razu. Jeśli chodzi o kierunek geodezja - nie mam
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
77
nic do zarzucenia, zostaliśmy przygotowani do zawodu solidnie i na temat. Jednak przedmioty na
Budownictwie niektóre zlikwidowałabym na rzecz innych bardziej praktycznych i przydatnych w
późniejszym życiu zawodowym.
położyć większy nacisk na efektywną na naukę języków obcych, więcej zagadnień praktycznych zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce
Nie mogę się czepiać kształcenia na AGH, gdyż uważam, że studiowanie kierunku technicznego (w
dodatku na dobrej uczelni) spowodowało, że dałam radę zacząć kompletnie od zera w nowej pracy i
nauczyć się wszystkiego od podstaw. Jedyna moja uwaga jest taka, aby większy nacisk kłaść na naukę
języków obcych. Obecnie pracuję w dwóch obcych językach i wiem jak to jest ważne a na AGH niestety
często język traktowany był jak sprawa drugorzędna.
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Większy nacisk na rozwiązywanie prawdziwych problemów, scenariuszy. Zwiększenie zakresu ćwiczeń
praktycznych i zadań projektowych
Więcej praktycznych zajęć i zrewidować sens części przedmiotów i kwalifikacji osób je uczących.
prawo ochrony środowiska wykorzystywane PRAKTYCZNIE przez przedsiębiorców i instytucje, wymogi
sprawozdawcze, gospodarka substancjami niebezpiecznymi - te zagadnienia na studiach były
traktowane zbyt ogólnikowo
Mniej zajęć ogólnotematycznych, humanistycznych, więcej specjalistycznych. Przyjmowanie znacznej
ilości studentów na tzw kierunki zamawiane (w tym IŚ), co powoduje zaniżenie poziomu kształcenia
oraz produkcję zbyt dużej ilości absolwentów niemogącej później znaleźć pracy w zawodzie ( z naszego
rocznika pracę w zawodzie wykonuje mniej niż 10 % ludzi)
Kładłabym większy nacisk na obowiązek odbycia stażu przez studentów.
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Zwiększyłabym ilość zajęć praktycznych
Zwiększyłbym ilość praktyk zawodowych.
Wprowadzenie praktyk w zakładach pracy
Więcej zajęć praktycznych, w tym z obsługi specjalistycznego oprogramowania (gis, autocad). Większy
nacisk na języki obce, możliwość robienia certyfikatów językowych różnego typu
W procesie kształcenia na AGH jest zbyt dużo przedmiotów niepotrzebnych w życiu zawodowym, a
mało czasu poświęca się na te istotne, które wykorzystuje się w branży naftowej. Poziom kształcenia
również powinien się zwiększyć. Niestety na uczelni uczone są stare metody od dawna nie używane w
przemyśle. Natomiast bardziej zaawansowane metody są pomijane.
Długo by o tym mówić. Przede wszystkim: słabe przygotowanie niektórych pracowników do zajęć,
zajęcia prowadzone przez doktorantów bez wiedzy i doświadczenia, niski poziom przyjmowanych
masowo studentów obniża poziom kształcenia, zajęcia w koszmarnych godzinach, np. jedne zajęcia
rano, inne w południe, a trzecie wieczorem, brak albo niewystarczająca ilość zajęć praktycznych, brak
dostępu do laboratoriów itd.
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INFORMATYKA STOSOWANA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
78
Większy nacisk na staże/szkolenia/konferencje zagraniczne. Większy kontakt z innymi wydziałami i
uczelniami.
Więcej przedmiotów obieralnych, tak żeby to student decydował na jakie przedmioty chce uczęszczać
Więcej młodych ludzi powinno uczyć, ponieważ starzy profesorowie mają starą wiedzę informatyczną
postawienie większej wagi na praktyki, zwłaszcza na ostatnim roku studiów
Myślę, że można by go lepiej dostosować do realiów rynku. Dalej uczy się przedmiotów i języków
programowania, które z realiami pracodawców nie mają nic wspólnego, a są typowymi zapchaj
dziurami. Postawiłbym też na więcej warsztatów i ambitnych projektów, a nie tylko odtwórcza praca
domowa. I oczywiście stara kadra, która związek z informatyką ma podczas korzystania z Worda czy
Excela :)
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
większe wymagania dla studentów z przedmiotów "zawodowych". duży nacisk kładzie się np. na naukę
statystyki, matematyki itp. a przedmioty takie jak np. geofizyka, geotechnika itp. były nauczane bardzo
ogólnikowo
Oczywiście! Od początku kierunkować studentów na konkretne specjalności, co zresztą chyba właśnie
robicie. Kiedy ja studiowałem, studiowaliśmy wszystko i nic konkretnego zarazem. Jeżeli ktoś chce być
geofizykiem naftowym, tak jak ja, powinien jak najwcześniej zacząć kształcić się w tym kierunku żeby
zdobyć jak najszerszą wiedzę w tym obszarze. Praktyki również są bardzo ważne. Bez praktyki, po
studiach, absolwent, w firmie naftowej nie wie co ma de facto robić. Radziłbym rozwinąć system
prowadzenia praktyk na AGH. To priorytet (moim zdaniem).
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
BUDOWNICTWO
Znacznie więcej praktyki na budowie zamiast projektów i teorii.
Właściwe odbywanie praktyki zawodowej, a nie załatwienie papieru.
Więcej zajęć teoretycznych i koniecznie uzupełnienie (z dużym) naciskiem na MS Projecta i tematykę
Zarządzania Projektami, ewentualnie podstawy FIDIC-a.
więcej praktyki
Więcej praktycznych ćwiczeń oraz laboratoriów z wytrzymałości materiałów i zachowania konstrukcji
tak, m in.: więcej zajęć praktycznych (prace w terenie, laboratorium)
Skrócił do minimum długość studiów. Ograniczył ilość przedmiotów do tych najważniejszych
(branżowych). Wydłużył praktyki zawodowe w celu uzyskania doświadczenia oraz poznania rynku.
Zwiększył nacisk na naukę języków obcych. Wprowadził 2 stopniowy cykl nauczania (studia inżynierskie
+ studia uzupełniające magisterskie). Nawiązała współprace z firmami z branży w celu realizacji
wspólnych projektów.
Raczej nie, może tylko to że pozostawiłabym studia jednolite magisterskie takie jakie skończyłam
zamiast tych dwustopniowych.
Kierunek Budownictwo powinien być bardziej ukierunkowany na przedmioty 'stricte' budowlane. Dużo
więcej obowiązkowych praktyk i wiedzy praktycznej.
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
79
zwiększenie godzin zajęć praktycznych w środowisku branżowym
Zweryfikowałbym konieczność tak dużej ilości przedmiotów technicznych.
Więcej praktyk w kopalniach na studiach...
więcej nauki programów np. autocad, microstation, więcej wyjazdów i zajęć praktycznych,
Nie, ewentualnie organizacja większej liczby praktyk pracowniczych
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Więcej wyjazdów do firm i więcej praktyk w firmach.
Tak, więcej przedmiotów ze wspomagania projektowego (za moich czasów zajęcia z Auto-Cada
prowadzone były na V roku !!!) poważniejsze podejście do zagadnień przepisów, aktów prawnych,
prawa budowlanego etc, większe zaangażowanie uczelni we współprace z zakładami pracy, firmami z
branży etc
Podejście niektórych pracowników do wykonywania swojego zawodu, ich sposób przekazywania
wiedzy, lub raczej brak przekazywania. Możliwość wyboru przedmiotów zgodnych z zainteresowaniem,
a nie zgodnych z zaleceniami na danym kierunku, np. studiując inżynierię środowiska i wybierając
kierunek rekultywacji zupełnie nie potrzebna była moim zdaniem np. inżynieria strzelnicza a za mało
było biotechnologii.
Niektóre przedmioty
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
ZARZĄDZANIE I MARKETING
Więcej zajęć praktycznych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, umożliwienie odbycia praktyk
przy współpracy z wiodącymi firmami z różnych branż
więcej obowiązkowych zajęć praktycznych w firmach produkcyjnych (sektora przemysłowego)
Dostosowanie programu do wymogów potencjalnych stanowisk pracy, zawężenie liczby przedmiotów i
skupienie się na tych najistotniejszych dla danego kierunku.
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
SOCJOLOGIA
Więcej praktyki, mniej teorii
Więcej zajęć praktycznych, obowiązkowe staże w firmach (w różnych działach/funkcjach) każdego
roku; obowiązkowe wykłady praktyków jako część programu studiów; Obowiązkowe praktyczne
projekty pro bono (aby sprawdzić w praktyce nabytą wiedzę i przy okazji pomoc organizacjom których
nie stać na profesjonalne agencje/konsultantów)
Tak, wzmocniłbym element związany z podstawową statystyką. Według mnie nie ma sensu uczyć ludzi
skomplikowanych technik analitycznych, na początek każdemu wystarczą podstawy. Ważne, aby
absolwenci rozumieli na czym polega średnia, mediana, kiedy można wyciągnąć wnioski, itp.
Dodatkowo, postawiłbym akcent na kwestie związane z prawidłowym definiowaniem zadań,
zarządzaniem swoją pracą - ustalaniem celów, przypisywanie im wagi, czasu na wykonanie. Na sam
koniec, chciałbym żeby uczelnia nie tylko przekazywała wiedzę, ale także weryfikowała czy student
NAPRAWDĘ wie o czym mówi.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ CERAMIKI
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
80
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wykłady prowadzone w języku angielskim, prezentacje studentów, dłuższe staże, wyjazdy zagraniczne
do ośrodków badawczych umożliwiające m.in. naukę języka oraz zdobywanie wiedzy
Więcej prac dyplomowych można by było powiązać z grantami badawczymi.
więcej komputerowych programów specjalistycznych dla danej dziedziny, CADowe szczególnie. Więcej
praktyk np. semestralne praktyki w firmach
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Większy nacisk na staże, praktyki, wiedzę praktyczną - praktyka dłuższa niż 2 tygodnie, minimum 2 razy
w ciągu studiów
więcej zajęć praktycznych - laboratoryjnych na IV i V roku
więcej ćwiczeń i zagadnień praktycznych
Uważam że obecny sposób kształcenia jest lepszy, osobno dyplom inżyniera i osobno magistra, a nie
"na raz"
brak nacisku na język obcy branżowy
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INFORMATYKA STOSOWANA
Dostosować proces kształcenia do realiów rynku, zwiększyć znacząco zajęcia praktyczne
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Więcej zajęć praktycznych, prawdziwe praktyki w firmach/fabrykach związanych z kierunkiem
szkolenia. Zajęcia laboratoryjne/praktyczne ściśle związane z przemysłem.
Więcej praktycznych zajęć
Więcej obycia z problemami w zakładach a mniej suchej wiedzy książkowej
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
METALURGIA
zwiększyłabym ilość zajęć praktycznych; konieczne jest podjęcie silniejszej współpracy nauka-przemysł
Zwiększenie nacisku na przekładanie wiedzy teoretycznej na praktykę
Wybór innego kierunku specjalizacji.
Większy nacisk na język obcy.
Większa ilość przedmiotów związanych z daną branżą.
Jeśli nie można robić uprawnień to po co specjalność ogrzewnictwo i klimatyzacja
WYDZIAŁINŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Zmodernizowałbym proces kształcenia, kładąc szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów
opartych na realnych projektach (projekty pochodzące od firm z branży). AGH powinno kłaść również
większy nacisk na języki obce.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
81
Więcej wyjazdów na nowoczesne zakłady przemysłowe, więcej przykładów praktycznego zastosowania
technologii omawianych na zajęciach, podstawy elektrotechniki i elektroniki (laboratoria, nie wykłady)
dla pierwszego roku (większość to jednak absolwenci ogólniaków, którzy po studiach dalej nie wiedzą
co to dioda).
więcej praktycznych zajęć, mniej teorii
Więcej kontaktu z przemysłem, zarówno w formie relacji z firmami jak i program studiów bliższy
realnym wyzwaniom stojącym przed inżynierami.
podwyższyć poziom, zwiększyć wymagania i przesiew studentów, podwyższyć standard laboratoriów,
stworzyć jeszcze bardziej elitarną uczelnię, wprowadzić audyt wewnątrz katedr/zakładów (moja
katedra miała stosunkowo niski poziom), dydaktyka powinna być priorytetem dla prowadzących,
często miałem wrażenie że jest przykrym obowiązkiem, to wprowadza bylejakość kształcenia!
wprowadziłbym oceny pracy wszystkich prowadzących
WYDZIAŁINŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Z perspektywy kierunku mechanika i budowa maszyn, wprowadziłbym więcej projektów dot.
wykonania, zarówno indywidualnych jak i pracy w grupach. Więcej nacisku położyłbym na Podstawy
Konstrukcji Maszyn. Również więcej uwagi skupiłbym na przedmiotach o automatyzacji, oraz
wykorzystaniu jej w praktyce. Szkoda że nie czułem współpracy środowiska akademickiego z
przemysłem, czyli o to o co chodzi.
Wzmocniłabym obszary "niszowe" dla AGH, szukałabym ludzi którzy wniosą nową tematykę i nada
nowe kierunki/możliwości studentom. Starałabym się o bardziej praktyczne prowadzenie zajęć i
wyjście poza ramy "starych" projektów (np. tematykę projektu skupić na bardziej szczegółowych,
konkretnych i różnorodnych rozwiązaniach, aby rozbudzić kreatywność studentów również w zakresie
myślenia technicznego).
wprowadziłbym więcej nowości technicznych z zakresu komputeryzacji procesów projektowania,
zarządzania, programowania
Więcej zajęć praktycznych....
Więcej praktyk, nakierowanie na nowe technologie i materiały.
Tak. Kończyłem studia jednolite. Nie wiem jak to wygląda teraz ale wtedy:- na 4 i 5 roku studiów było
dużo łatwiej jeżeli chodzi o ilość nauki (w porównaniu do lat 1,2,3) i brakowało moim zdaniem zajęć
praktycznych. Nie chodzi mi tylko o zajęcia na Uczelni. W moim przekonaniu byłoby bardzo dobrze, aby
studenci już wtedy odbywali praktyki 2, może 3 miesiące w zakładach pracy. Tam najlepiej zobaczą jak
ma się teoria zdobyta na studiach do praktyki stosowanej w firmach.
Tak. Postawiłbym na współczesne podejście do wybranych problemów inżynierskich. Takie podejście
mogą tyko zaprezentować osoby, które spędziły kilka lat w przemyśle hi-tech. Jest kilka obszarów na
wydziale mechanicznym, które wymagają natychmiastowej korekty aby dogonić chociaż trochę
Politechnikę Warszawską.
Tak. Dużo, ale to dużo więcej poświęciłbym czasu na praktykę, równocześnie z zajęciami
teoretycznymi. Poza tym projekty do wykonania w trakcie studiów również powinny być wykonane w
rzeczywistości, oczywiście o ile to możliwe.
Tak, z mojej perspektywy znaczna część zmian które miały miejsce już w czasie trwania studiów była na
gorsze - przedmioty praktyczne, laboratoryjne były zastępowane przez niewiele wnoszące wykłady.
Wykładowcy mający szeroką wiedzę odchodzili na emeryturę nie mając następców. Roczniki po moim
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
82
miały usunięte z programu kilka przedmiotów, które uważałem (i wciąż uważam) za najbardziej
wartościowe. Do tego mam bardzo duże zastrzeżenia do atmosfery panującej na uczelni, gdzie
studentów traktuje się jak zło konieczne, a wykładowcy starsi stażem są nietykalni, niezależnie od tego
jak złe są prowadzone przez nich zajęcia. Nigdzie w życiu nie spotkało mnie tyle upokorzeń co właśnie
w czasie studiów na AGH.
Tak, system kształcenia jest przestarzały i nie odpowiada na zapotrzebowanie rynku. Nie uczy
samodzielności tylko wykonywania poleceń. Po studiach nie nabywa się specjalistycznych umiejętności,
dzięki którym absolwent jest atrakcyjny na rynku pracy. Na studiach nacisk powinien być położony na
kreatywne myślenie, samodzielność i umiejętności praktyczne, które pozwolą dwie pierwsze cechy
przełożyć na innowacyjny produkt. Kształcenie jest niespójne i mało specjalistyczne (na 4 i 5 roku
pomimo wyboru konkretnej specjalizacji są przedmioty z nią niezwiązane) oraz brak jest kontaktu ze
światem biznesu, który pokazywałby możliwości i kierunki działania w obecnym otoczeniu.
stanowiska laboratoryjne powinny być unowocześnione, tak aby wykonywane na nich pomiary miały
przełożenie na pomiary wykonywane później w przemyśle
Ograniczyłbym ilość zajęć teoretycznych na korzyść zajęć praktycznych. Podczas zajęć zbyt mało
miejsca poświęcono na podstawowe zagadnienia z produkcji: OEE, czas cyklu, FMEA, plany kontroli,
optymalizacja kosztów produkcji, czy 6sigma, SPC. Zdecydowanie rozszerzyłbym zakres zajęć z
ergonomii, oraz więcej miejsca poświeciłbym nauce języków. Ubolewam też nad brakiem warsztatów z
"aktywnego poszukiwania pracy"
Dodałbym zajęcia związane z ogólną wiedzą dotyczącą organizacji pracy, efektywności, zarządzania
własnym czasem. Na wykłady z różnych dziedzin zapraszałbym przedstawicieli firm i przemysłu, aby
przybliżyć studentom rzeczywiste warunki i problemy spotykane w pracy zawodowej.
Do standardowego programu studiów wprowadzić przedmioty prowadzone w języku obcym (chociażby
jeden na semestr). Promować szkolenie umiejętności komunikacji i przywództwa (najłatwiej poprzez
promocję klubów Toastmasters (także w języku obcym), ze względu na niski koszt i dużą dawkę wiedzy,
pewności siebie i umiejętności które można uzyskać - mogą być tematycznie związane z jakimś
przedmiotem studiów). Wprowadzić wiedzę o rynku pracy, możliwościach dalszego kształcenia i
specjalizacji (np. jako spawalnik, analityk MES, itp.), precyzyjna wiedza czym można się tak naprawdę
zajmować po studiach (informacje o branżach na rynku i wgląd w możliwości zawodowe w każdym
obszarze). Wprowadzenie więcej pracy zespołowej w procesie nauki - podczas zajęć, nie tylko jako
projekty poza zajęciami.
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
MATEMATYKA
Więcej praktyki a mniej teorii.
Studenci powinni zdobywać więcej umiejętności praktycznych niż wiedzy teoretycznej.
Na zajęciach programowania wprowadziłbym zajęcia z MS Visual Basic.
Myślę, że nie zmieniłbym procesu kształcenia.
więcej praktyk w firmach może współpraca uczelni z firmami;bardziej złożone projekty na zajęciach z
przedmiotów pozwalających wykorzystać wiedzę w praktyce - np. inżynieria oprogramowania, modele
matematyczne, itp.
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
METALURGIA
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
83
Zdecydowanie należałoby wydłużyć okres obowiązkowych praktyk studenckich i zwiększyć ich liczbę.
Więcej wiedzy praktycznej - wykłady prowadzone przez praktyka, który przedstawiłby jak to wygląda w
przemyśle. Szybsze reagowanie programu nauczania na nowe technologie. Na ostatnim roku,
wprowadziłbym po jeden/dwa wykłady nt. Prawa pracy, umiejętności zarządzania pracownikami, jak
napisać dobre CV, ćwiczenia z rozmowy kwalifikacyjnej, Savoir-vivre w biznesie.
Więcej PRAKTYKI i odsiewać matołów.
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Większy nacisk na zajęcia praktyczne. Sucha teoria nie przygotowuje do zawodu.
WIĘKSZY NACISK NA PRZEDMIOTY BRANŻOWE, WIĘCEJ PROJEKTÓW I PRAC WŁASNYCH, WIĘKSZY
NACISK NA POZNANIE ASPEKTÓW PRAWNYCH (NP PRAWO BUDOWLANE), WIĘCEJ PRAKTYK W BRANŻY
(WIĘCEJ PRAKTYKI A MNIEJ TEORII), WIĘKSZY NACISK NA JĘZYKI OBCE (WIEDZA BRANŻOWA)!!!
Większy nacisk na praktykę zawodową w danej specjalności.
większy nacisk na część praktyczną uczonych zagadnień
więcej przedmiotów praktycznych.
więcej praktyk
Większa elastyczność wyboru przedmiotów. Bliższa współpraca z przemysłem.
Tak więcej nowych technologii a mniej historii.
Dużo, dużo więcej praktyk. Bo teoria nie zawsze równa się praktyce zwłaszcza w moim zawodzie.
Dodałbym więcej zajęć o charakterze kooperacji w grupach, w pracy często umiejętność współpracy
jest równie istotna jak zdolności jednostki. Więcej przedmiotów społecznych psychologia itp. Istotne
jest moim zdaniem dostosowanie kształcenia do wymagań rynku. Obecnie kształcenie jest za bardzo
ukierunkowane na dany schemat zakładany przez kierunek.
Bezwzględnie wakacyjne przymusowe praktyki. przynajmniej 3 miesiące na 2 lata.
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
84
Spis tabel
Tabela 3.1. Liczba respondentów w I i II etapie badań. Rozkład liczbowy i procentowy. ....................... 5
Tabela 3.2. Liczba respondentów według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i
procentowy. ............................................................................................................................................ 6
Tabela 3.3. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i
procentowy, N=350. ................................................................................................................................ 7
Tabela 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. ...................... 9
Tabela 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy.
............................................................................................................................................................... 11
Tabela 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 12
Tabela 6.3. Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów AGH 2009/2014. .............................. 13
Tabela 6.4. Lokalizacja zatrudnienia – Polska. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 14
Tabela 6.5. Lokalizacja zatrudnienia – zagranica. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 15
Tabela 6.6. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy......... 16
Tabela 6.7. Zmiana pracy od momentu ukończenia studiów w 2009 roku. Absolwenci 2009/2014.
Rozkład liczbowy i procentowy. ............................................................................................................ 17
Tabela 6.8. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=189.
............................................................................................................................................................... 18
Tabela 6.9. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowe. ........ 19
Tabela 6.10. Awans i rozwój zawodowy. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy,
N=317. ................................................................................................................................................... 20
Tabela 6.11. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. .................. 20
Tabela 6.12. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. .................. 20
Tabela 6.13. Edukacja w latach 2009-2014. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i
procentowy. .......................................................................................................................................... 21
Tabela 6.14. Edukacja w latach 2009-2014. Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy. .......................................................................................................................................... 22
Tabela 6.15. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH
2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy, N=317. ............................................................................ 23
Tabela 6.16. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
liczbowy i procentowy, N=234........................................................................................................... 24
Tabela 7.1. Klasyfikacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2009/2014. Rozkład liczbowy. .......... 25
Tabela 7.2. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy. ... 26
Tabela 7.3. Wysokość dochodów z działalności gospodarczej. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, N=27. ................................................................................................................................ 26
Tabela 7.4. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas
studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy i procentowy. .............................................. 27
Tabela 9.1.Absolwenci kontynuujący edukację – wykaz uczelni/instytutów i kierunków studiów.
Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład liczbowy. ................................................................................... 28
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
85
Tabela 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
liczbowy i procentowy, N=350. ............................................................................................................. 29
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
86
Spis diagramów
Diagram 3.1. Struktura próby według wydziałów. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy,
N=350. ..................................................................................................................................................... 6
Diagram 3.2. Struktura próby ze względu na płeć. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy,
N=350. ..................................................................................................................................................... 7
Diagram 5.1. Status zawodowy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=350. ........................ 9
Diagram 5.2. Status zawodowy – porównanie 2009, 2012 i 2014. Rozkład procentowy, N2009=1216,
N2012=512, N2014=350. ............................................................................................................................ 10
Diagram 6.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=332.
............................................................................................................................................................... 11
Diagram 6.2. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317.
............................................................................................................................................................... 12
Diagram 6.3. Zgodność pracy z wykształceniem – porównanie 2009, 2012 i 2014. Rozkład
procentowy, N2009=1753, N2012=426, N2014=317. ................................................................................... 13
Diagram 6.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. ... 15
Diagram 6.5. Wysokość zarobków. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. ......... 16
Diagram 6.6. Częstotliwość zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189. ...... 17
Diagram 6.7. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189. ............ 18
Diagram 6.8. Migracje zawodowe. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=189. ......... 19
Diagram 6.9. Trudności w pracy zawodowej wynikające z niedostatecznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, NI=317, NII=111. ........ 21
Diagram 6.10. Edukacja zakończona (2009-2014). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy,
N=317. ................................................................................................................................................... 22
Diagram 6.11. Edukacja w toku (listopad 2014). Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy,
N=317. ................................................................................................................................................... 22
Diagram 6.12. Edukacja w latach 2009-2014. Rodzaj studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, NEZ=121, NWT=31............................................................................................................... 23
Diagram 6.13. Podnoszenie kwalifikacji – kursy, szkolenia, samokształcenie. Absolwenci AGH
2009/2014. Rozkład procentowy, N=317. ............................................................................................. 23
Diagram 6.14. Podnoszenie kwalifikacji – formy dokształcania. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, N=234. .............................................................................................................................. 24
Diagram 7.1. Wykorzystanie w działalności gospodarczej wiedzy i kwalifikacji nabytych podczas
studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład procentowy, N=27. .................................................... 27
Diagram 12.1. Ocena decyzji wyboru uczelni i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2009/2014. Rozkład
procentowy, N=350. .............................................................................................................................. 29
Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów
87

Podobne dokumenty