KARTA USŁUGI IZA

Transkrypt

KARTA USŁUGI IZA
KARTA USŁUGI
TYTUŁ – PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
NIEZBĘDNY FORMULARZ:
1. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Uwagi: Ustawowe prawo do złoŜenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje
właścicielowi lub uŜytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
1. ETAP I postępowania podziałowego, mający na celu uzyskanie opinii (w formie
postanowienia) o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
− wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami
− dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis zwykły z księgi
wieczystej lub w przypadku braku księgi wieczystej akt notarialny, akt własności ziemi,
postanowienia sądu, inne....................................................................................................),
− aktualny wypis z ewidencji gruntów (katastru) i kopę mapy ewidencyjnej (katastralnej)
obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi,
− 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości opracowane na kopii mapy
zasadniczej,
2. ETAP II postępowania podziałowego. Po nadaniu klauzuli ostateczności postanowieniu
pozytywnie opiniującemu wstępny projekt podziału nieruchomości, wniosek naleŜy
uzupełnić o:
− protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
− wykaz zmian gruntowych, jeŜeli nie będzie znajdował się na mapie z projektem podziału
nieruchomości,
− wykaz synchronizacyjny - jeŜeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne
niŜ w księdze wieczystej,
− mapy z projektem podziału
3. Uwaga: Dokumenty wymienione w punkcie 2 powinny być przyjęte do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i wykonane przez uprawnionego geodetę.
4. W przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej
podział powoduje takŜe podział budynku, do wniosku o podział nieruchomości naleŜy
dołączyć:
a) rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (z pokazanym odcinkiem granicy wewnątrz
budynku)
b) zaświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi stwierdzające, Ŝe poszczególne
części dzielonego budynku mogą być odrębnie wykorzystywane oraz, Ŝe posiadają własne
wejścia i wyposaŜone są w odrębne instalacje.
II. Podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
− wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
− dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis zwykły z księgi
wieczystej lub w przypadku braku księgi wieczystej akt notarialny, akt własności ziemi,
postanowienia sądu),
− wypis z ewidencji gruntów (katastru) i kopię mapy ewidencyjnej (katastralnej)
obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi,
− protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
− wykaz zmian gruntowych,
− wykaz synchronizacyjny - jeŜeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne
niŜ w księdze wieczystej,
− mapy z projektem podziału
Uwaga: Dokumenty powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i wykonane przez uprawnionego geodetę.
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie pobiera się
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie pobiera się
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Do 30 dni na wydanie postanowienia; w sprawach skomplikowanych do 60 dni.
2. Do 30 dni na wydanie decyzji od dnia złoŜenia dokumentacji wykonanej przez geodetę;
w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY
I. Podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Etap I - wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podział nieruchomości,
Etap II - wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
II. Podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
MIEJSCE ZŁOśENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW
1. miejsce złoŜenia dokumentów – kancelaria Urzędu Miejskiego w Wyszkowie
2. miejsce odebrania dokumentów – Wydział Strategii i Rozwoju Gminy – pokój 131
SPRAWĘ PROWADZI
Wydział Strategii i Rozwoju Gminy – Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami – pokój 131, tel. 029/ 74-377-60
INFORMACJI UDZIELA
Izabela Milewska – referent w Wydziale Strategii i Rozwoju Gminy – pokój 131,
tel. 029/ 74-377-60
PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 92 ÷ 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Z 2004r., Nr 268, poz. 2663)
GODZINY PRACY URZĘDU
Poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Osoba sporządzająca kartę: Iwona Kozon
Osoba zatwierdzająca kartę pod względem merytorycznym - Naczelnik Wydziału Urszula
Fijałkowska