PR311 - Roger

Komentarze

Transkrypt

PR311 - Roger
PR311
Zewnętrzny Kontroler Dostępu
Z Wbudowanym Czytnikiem Zbliżeniowym oraz Klawiaturą
Oprogramowanie Firmowe v102.00
Instrukcja Programowania i Instalacji
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
1 SPIS TREŚCI
1
2
3
Spis Treści
Terminy i Pojęcia
Wprowadzenie
3.1
Budowa i Przeznaczenie
3.2
Charakterystyka
3.3
Praca w Sieciowym Systemie Kontroli Dostępu
3.4
Praca w Trybie Autonomicznym
4
Opis Działania
4.1
Użytkownicy
4.2
Grupy Użytkowników
4.3
Identyfikacja Użytkowników
4.4
Tryby: Uzbrojony i Rozbrojony
4.5
Przezbrajanie Kontrolera
4.6
Przyznawanie Dostępu
4.7
Opcja: Wyłącz Zamek Po Otwarciu Drzwi
4.8
Opcja: Zezwalaj Na Wejście gdy Kontroler Uzbrojony (ang. AWA Privilege)
4.9
Funkcja Duress
4.10
Facility Code
4.11
Blokada Czasowa Kontrolera
4.12
Flagi Systemowe
4.13
Klawisze Funkcyjne
4.14
Współpraca z Modułem XM-2
4.15
Współpraca z Dodatkowym Czytnikiem
4.16
Alarmy
4.17
Wejścia
4.18
Wyjścia
4.19
Sygnały Dźwiękowe
4.20
Sygnalizacja Optyczna LED
5
Programowanie
5.1
Reset Ustawień – Programowanie Identyfikatora MASTER oraz Adresu ID
5.2
Programowanie Użytkownika
5.2.1
Komendy Programowania Użytkownika
5.3
Programowanie Instalatora
5.3.1
Funkcje Programujące
6
Zalecenia Instalacyjne
7
Dodatek
zdefiniowano zakładki.
2
2
3
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
13
13
14
14
15
15
16
16
20
Błąd! Nie
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
2 TERMINY
I
POJĘCIA
Identyfikator
Element fizyczny lub metoda którą stosuje osoba w celu identyfikacji. Identyfikatorem w PR311 może być:
karta zbliżeniowa, kod PIN lub obydwa te elementy jednocześnie (gdy obowiązuje tryb Karta i PIN).
Tryb Autonomiczny
Sytuacja w której kontroler dostępu funkcjonuje samodzielnie bez konieczności komunikowania się z
urządzeniem nadrzędnym. Połączenie z komputerem (jeśli istnieje) jest wykorzystywane tylko i wyłącznie do
celów programowania urządzenia.
Sieciowy System Kontroli Dostępu
System kontroli dostępu złożony z wielu kontrolerów połączonych ze sobą magistralą komunikacyjną i
funkcjonujących pod nadzorem urządzenia nadrzędnego. Funkcję urządzenia nadrzędnego może pełnić
dedykowany do tego celu kontroler (centrala CPR32SE) lub komputer PC pracujący w trybie Online.
Roger Access Control System (skr. RACS)
System kontroli dostępu złożony z kontrolerów serii PR produkowanych przez firmę Roger.
Urządzenie Nadrzędne (ang. Host)
Urządzenie pełniące rolę nadrzędna w stosunku do kontrolerów dostępu. Funkcję urządzenia nadrzędnego może
pełnić dedykowany do tego celu kontroler (centrala CPR32SE) lub komputer PC pracujący w trybie Online.
Tryb Drzwi
Sposób sterowania elementem wykonawczym zwalniającym drzwi. Kontroler PR311 udostępnia następujące
tryby pracy drzwi: Tryb Normalny, Tryb Otwarte, Tryb Warunkowo Otwarte oraz Tryb Zamknięte.
Tryb Identyfikacji
Metoda jaką używa kontroler w celu identyfikacji użytkownika. PR311 udostępnia następujące Tryby
Identyfikacji: Tylko Karta, Tylko PIN, Kart lub PIN i Karta i PIN.
Facility Code
Część wspólna kodu karty która występuje w grupie kart stosowanych w danej instalacji kontroli dostępu,
zwykle kod ten charakteryzuje karty które zostały wyprodukowane lub zaprogramowane na indywidualne
zamówienie odbiorcy.
Element Wykonawczy lub Zamek Drzwiowy
Urządzenie elektryczne które zwalnia drzwi, typowo jest to elektro-zaczep lub zwora magnetyczna.
Reset Ustawień lub Reset Pamięci
Proces polegający na wyzerowaniu aktualnej zawartości pamięci urządzenia i zapisaniu jej wartościami
domyślnym (fabrycznymi).
Reset Kontrolera
Proces w wyniku którego procesor sterujący kontrolerem wykonuje bezwarunkowy skok do początku programu,
proces ten jest równoważny załączeniu napięcia zasilania.
Tajmer
Funkcja czasowa polegająca na zmianie stanu logicznego określonego zjawiska na predefiniowany czas po
którym następuje przywrócenie stanu pierwotnego.
Magistrala Komunikacyjna
Para przewodów które są wykorzystywane do komunikacji pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład
systemu. W przypadku systemu RACS Magistrala Komunikacyjna jest zgodna z standardem RS485.
Interfejs RS485
Układ elektroniczny który umożliwia odbiór i nadawanie przekazów danych w standardzie transmisji szeregowej
typu RS485. Standard ten umożliwia transmisję danych na odległości do 1200 metrów.
Interfejs Clock & Data
Układ elektroniczny który umożliwia wymianę informacji za pośrednictwem sygnałów elektrycznych na liniach
Clock i Data. System RACS wykorzystuje indywidualnie zdefiniowany system transmisji danych na liniach Clock
i Data, dla odróżnienia od innych standardów jest oznaczany jako RACS Clock & Data lub w skrócie RACS.
Standard RACS Clock & Data jest protokołem adresowalnym (adresy=0-15) i umożliwia transmisje danych na
odległości do 150m przy wykorzystaniu dowolnych kabli sygnałowych.
XM-2 Ekspander We/Wy
Adresowalny moduł rozszerzeń do systemu RACS. Moduł XM-2 udostępnia dwie linie wejściowe NO/NC oraz dwa
wyjścia przekaźnikowe.
3
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Czytniki Serii PRT
Rodzina czytników skonstruowanych i produkowanych przez firmę Roger. Każdy z czytników serii PRT może być
dołączony do kontrolera PR311 za pośrednictwem interfejsu RACS Clock & Data.
4
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
3 WPROWADZENIE
3.1
Budowa i Przeznaczenie
Kontroler typu PR311 przewidziany jest do zastosowania w układach kontroli dostępu opartych na elektrycznym
sterowaniu otwarciem drzwi. Urządzenie posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych standardu EM 125kHz
oraz klawiaturę numeryczną. PR311 posiada trzy wejścia i trzy wyjścia w tym jedno wyjście przekaźnikowe,
opcjonalnie po dołączeniu modułu XM-2 kontroler może dodatkowo obsługiwać dwa wejścia i dwa wyjścia.
Zastosowanie modułu XM-2 nie tylko zwiększa ilość wejść i wyjść lecz umożliwia również oddzielenie członu
wykonawczego sterującego zamkiem od członu logicznego podejmującego decyzję o dostępie (kontroler).
Zarówno wejścia jak i wyjścia mogą być skonfigurowane w sposób elastyczny do różnych funkcji, w tym do
obsługi przycisku wyjścia oraz kontaktu drzwiowego. Kontroler dozoruje drzwi, może sygnalizować stany
alarmowe w tym próbę siłowego wejścia lub pozostawienie drzwi w stanie niedomknięcia. W kontrolerze można
zarejestrować 1.000 użytkowników, użytkownicy zarejestrowani w kontrolerze mogą być identyfikowani za
pomocą kart zbliżeniowych lub kodów PIN, możliwe jest również załączenie podwójnego trybu identyfikacji
Karta i PIN. Do kontrolera można dołączyć dodatkowy terminal identyfikacji (czytnik serii PRT), który wraz z
kontrolerem umożliwia obustronną kontrolę przejścia, dodatkowy terminal identyfikacji stosuje się również
wtedy gdy istnieje konieczność umieszczenia członu decyzyjnego (kontroler) w miejscu chronionym albo
oddalonym od punktu identyfikacji. Terminale serii PRT są wyposażone w klawiaturę i/lub głowicę zbliżeniową,
dostępne są zarówno wykonania przeznaczone do wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Programowanie
urządzenia można przeprowadzić manualnie z klawiatury lub zdalnie z poziomu komputera PC. PR311 może
pracować w trybie autonomicznym lub być elementem sieciowego systemu kontroli dostępu pracującego pod
kontrolą urządzenia nadrzędnego (centrala CPR32SE lub komputer PC). Kontroler PR311 jest przystosowany do
pracy w warunkach zewnętrznych, posiada stopień ochrony IP65.
Uwaga: Kontroler PR311 może być obsługiwany przez oprogramowanie RACS w wersji 4.2 lub wyższej.
Stosowanie niższych wersji pakietu RACS będzie prowadziło z błędnej pracy urządzenia.
3.2
Charakterystyka
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Wbudowany czytnik kart EM 125 kHz
Podświetlana klawiatura
1.000 użytkowników z kartą i/lub kodem PIN
Indeksowanie użytkowników
Nieulotna pamięć ustawień
Trzy programowalne linie wejściowe typu NO/NC
Trzy programowalne linie wyjściowe (jedno wyjście przekaźnikowe oraz dwa wyjścia tranzystorowe)
Po dołączeniu dodatkowego czytnika serii PRT obustronna kontrola przejścia
Możliwość integracji z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
Współpraca z zewnętrznym modułem rozszerzeń we/wy typu XM-2
Programowalnie manualne z klawiatury lub zdalne z PC
Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża (TAMPER)
Obudowa ABS
Znak CE
Cechy dodatkowe gdy kontroler pracuje w sieciowym systemie kontroli dostępu
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3.3
Możliwość zdefiniowania 256 grup dostępu
Możliwość zdefiniowania 32 harmonogramów dostępu
Harmonogramy specjalne (sterowanie Trybem Drzwi oraz Trybem Identyfikacji)
Maksymalnie do 128 okresów wewnątrz każdego harmonogramu czasowego
Rejestracja zdarzeń przez urządzenie nadrzędne (centrala CPR32SE lub komputer PC)
Praca w Sieciowym Systemie Kontroli Dostępu
W przypadku gdy kontroler pracuje w trybie sieciowym pod kontrolą urządzenia nadrzędnego jego
funkcjonalność ulega znacznemu rozszerzeniu. Po pierwsze możliwe jest wtedy podzielenie użytkowników na
grupy dostępu i przypisanie im odpowiednich harmonogramów czasowych, po drugi można zdefiniować
specjalne harmonogramy czasowe które będą sterowały Trybem Identyfikacji oraz Trybem Drzwi. W sieciowym
systemie kontroli dostępu rejestrację zdarzeń oraz sterowanie harmonogramami realizuje urządzenie
nadrzędne. W przypadku zerwania komunikacji z urządzeniem nadrzędnym kontroler kontynuuje dozór
przejścia z nastawami harmonogramów które obowiązywały w momencie wystąpienie awarii, zdarzenia które
wystąpią w trakcie trwania awarii przepadają. Po przywróceniu łączności z urządzeniem nadrzędnym wszystkie
ustawienia harmonogramów ulegają odświeżeniu i następuje wznowienie procesu rejestracji zdarzeń. W
systemie RACS funkcję urządzenia nadrzędnego może pełnić centrala typu CPR32SE lub komputer PC z
załączonym programem PR Master.
5
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
3.4
2/16/2008
Praca w Trybie Autonomicznym
Przez pojęcie trybu autonomicznego rozumie się sytuację gdy kontroler samodzielnie bez udziału urządzenia
nadrzędnego nadzoruje przejście. W trybie tym kontroler nie posiada połączenia z urządzeniem nadrzędnym
(brak takiego urządzenia) może być natomiast być podłączony na stałe lub tymczasowo do komputera lecz
komputer ten jest używany tylko do celów programowania kontrolera i nie pełni żadnych funkcji sterowania. W
Trybie Autonomicznym wszyscy użytkownicy kontrolera należą do jednej ogólnej grupy i posiadają prawo
dostępu do pomieszczenia bez jakichkolwiek uwarunkowań czasowych (brak czasowych harmonogramów
dostępu). Sterowanie Trybem Identyfikacji oraz Trybem Drzwi jest osiągalne tylko za pośrednictwem komend
wydawanych lokalnie z klawiatury urządzenia. W Trybie Autonomicznym zdarzenia nie są rejestrowane.
4 OPIS DZIAŁANIA
4.1
Użytkownicy
W kontrolerze PR311 można zarejestrować 1000 użytkowników. Każdy z użytkowników posiada swój numer
identyfikacyjny (numer ID=000-999) oraz kartę i/lub kod PIN. Kody PIN mogą mieć długość od 3 do 6 cyfr,
koniec kodu zawsze wymaga wprowadzenia znaku [#]. W zależności od aktualnego trybu identyfikacji
obowiązującego na kontrolerze użytkownik musi odczytać swoją kartę, wprowadzić kod PIN lub wykonać
obydwie te czynności (gdy załączony jest tryb Karta i PIN). Kontroler PR311 rozróżnia 5 typów użytkowników:
MASTER, INSTALLER, NORMAL, TOGGLE i TOGGLE LTD. Użytkownicy należący do każdej z klas posiadają
odmienne uprawnienia.
Tabela 1: Typy użytkowników
Typ
użytkownika
Numer
ID
Uprawnienia
INSTALLER
Bez ID
Uprawnienie do wejścia w tryb Programowania Instalatora.
MASTER
000
Uprawnienie do otwierania drzwi, przezbrajania oraz wydawania komend
w trybie Programowanie Użytkownika.
TOGGLE
ID=01-49
Uprawnienie do otwierania drzwi oraz przezbrajania.
TOGGLE LTD
ID=50-99
Uprawnienie tylko do przezbrajania.
NORMAL
ID=100-999
Uprawnienie tylko do otwierania drzwi.
Uwaga: Domyślnie wszystkie komendy w trybie Programowania Użytkownika wymagają podania identyfikatora
MASTER, niemniej wymaganie to można usunąć w stosunku do wybranych lub wszystkich komend (patrz
Programowanie Instalatora funkcja [66]).
4.2
Grupy Użytkowników
W przypadku gdy kontroler pracuje w sieciowym systemie kontroli dostępu istnieje możliwość podziału
użytkowników na grupy dostępu (maks. 256 grup) i przypisanie im czasowych harmonogramów dostępu –
dzięki temu prawo dostępu do pomieszczenia można uzależnić od pory dnia oraz od dnia tygodnia. Możliwości
taka nie istnieje gdy kontroler pracuje w trybie autonomicznym. W trybie tym wszyscy użytkownicy systemu
należą do jednej grupy dostępu i posiadają dostęp do pomieszczenia niezależnie od pory dnia lub dnia tygodnia.
4.3
Identyfikacja Użytkowników
Kontroler PR311 rozpoznaje użytkowników systemu za pośrednictwem identyfikatorów którymi się oni
posługują. W kontrolerze PR311 każdy użytkownik może mieć przypisaną kartę i/lub kod PIN. Metodę jaką
stosuje kontroler w celu identyfikacji określa się mianem Trybu Identyfikacji. Urządzenie udostępnia
następujące Tryby Identyfikacji:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Tylko
Tylko
Karta
PIN;
Karta
Karta, w celu identyfikacji użytkownik musi odczytać swoją kartę;
PIN, w celu identyfikacji użytkownik musi wprowadzić swój kod PIN;
lub PIN, w celu identyfikacji użytkownik musi odczytać swoją kartę lub wprowadzić swój kod
i PIN, w celu identyfikacji użytkownik musi odczytać swoją kartę i wprowadzić swój PIN;
Uwaga: W odniesieniu do niektórych funkcji kontrolera użytkownik musi dokonać dwukrotnego procesu
identyfikacji (Np. przy przezbrajaniu czytnika przez użytkownika typu TOGGLE). Jeśli na czytniku obowiązuje
tryb Karta i PIN to tylko przy pierwszej identyfikacji użytkownik musi odczytać kartę i wprowadzić PIN, druga
identyfikacja wymaga użycia tylko jednej formy identyfikacji (tzn. odczytu karty lub podania kodu).
6
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
4.4
2/16/2008
Tryby: Uzbrojony i Rozbrojony
W czasie normalnej pracy kontroler może znajdować się w jednym z dwóch trybów: w trybie Uzbrojony lub
Rozbrojony. Aktualny tryb pracy jest sygnalizowany na wskaźniku LED STATUS który świeci na zielono gdy
kontroler jest rozbrojony lub na czerwono gdy kontroler jest uzbrojony. Zasadniczo obecność obydwu tych
trybów jest dedykowana do organizacji współpracy kontrolera z systemem alarmowym który nadzoruje
dozorowane przez kontroler pomieszczenie. Integracja pomiędzy kontrolerem a centralą alarmową odbywa się
za pośrednictwem linii wyjściowej która sygnalizuje przejście kontrolera do stanu rozbrojenia (kod funkcji
wyjścia: 00) oraz linii wejściowej której celem jest rozpoznanie czy system alarmowy jest gotowy do uzbrojenia
(kod funkcji wejścia: 13). W przypadku gdy na kontrolerze nie zdefiniowano linii wejściowej do funkcji nr 13
przezbrajanie kontrolera może odbywać się bezwarunkowo bez względu na to czy system alarmowy jest gotowy
do uzbrojenia czy nie. Pomimo tego że tryby Uzbrojony i Rozbrojony zostały zaprojektowane do współpracy z
systemem alarmowym ich wykorzystanie może być dowolne i może być używane do sterowania dowolnym
urządzeniem elektrycznym lub systemem do którego przewidziano kontrolę dostępu użytkowników (np.
sterowanie oświetleniem, dostęp do kopiarki itp.)
Uwaga: Po załączeniu zasilania kontroler zawsze wchodzi do stanu uzbrojenia. Po wyjściu z trybu
programowania PR311 przechodzi do takiego stanu pracy w który się znajdowało przed wejściem do
programowania.
4.5
Przezbrajanie Kontrolera
Proces którego efektem jest zmiana stanu pracy kontrolera jest nazywany przezbrajaniem. Kontroler PR311
udostępnia następujące metody przezbrajania:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
z linii wejściowej skonfigurowanej do funkcji nr 03 (Przezbrajanie – Klucz stały)
z linii wejściowej skonfigurowanej do funkcji nr 61 (Przezbrajanie – Klucz chwilowy)
z linii wejściowej skonfigurowanej do funkcji nr 78 (Rozbrajanie – Klucz chwilowy)
z linii wejściowej skonfigurowanej do funkcji nr 79 (Uzbrajanie – Klucz chwilowy)
przez użytkownika typu MASTER
przez użytkownika typu TOGGLE
przez użytkownika typu TOGGLE LTD
za pośrednictwem interaktywnej komendy z PC
pod wpływem harmonogramu czasowego (Harmonogram UZBR/ROZB)
Przezbrajanie kontrolera przez użytkowników może się odbywać zarówno w poziomu kontrolera jak i z poziomu
dodatkowego czytnika podłączonego do linii Clock i Data.
Uwaga: Z wyjątkiem metody pierwszej (Przezbrajanie – Klucz stały) wszystkie pozostałe metody mogą być
stosowane jednocześnie - w rezultacie kontroler przyjmuje taki stan uzbrojenia jaki wynika z ostatnio zaistniałej
przyczyny. W przypadku skonfigurowania jednego z wejść do funkcji Przezbrajanie – Klucz stały wszystkie inne
metody przezbrajania przestają funkcjonować.
Przezbrajanie kontrolera za pomocą identyfikatora MASTER lub TOGGLE wymaga dwukrotnego użycia tego
identyfikatora, użytkownik TOGGLE LTD przezbraja kontroler poprzez jednokrotne użycie swojego
identyfikatora.
Przykład: Przezbrajanie kontrolera przez użytkownika typu TOGGLE gdy obowiązuje tryb Karta i PIN
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Odczytaj kartę użytkownika TOGGLE,;
Wprowadź PIN kod użytkownika TOGGLE;
Zacznie pulsować LED SYSTEM;
Ponownie odczytaj kartę użytkownika TOGGLE lub wprowadź kod PIN;
Kontroler ulegnie przezbrojeniu.
Uwaga: Pomimo tego że obowiązuje załączony tryb Kart i PIN za drugim razem czytnik wymaga użycia tylko
jednego identyfikatora (karty lub kodu PIN).
Przykład: Przezbrajanie kontrolera przez użytkownika typu TOGGLE gdy obowiązuje tryb Tylko
Karta
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Odczytaj kartę użytkownika TOGGLE;
Zacznie pulsować LED SYSTEM;
Ponownie odczytaj kartę użytkownika TOGGLE;
Kontroler ulegnie przezbrojeniu.
7
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Uwaga: W przypadku gdy na kontrolerze zdefiniowano linię wejściową do funkcji nr 13 (Gotowość do
uzbrojenia) to przezbrojenie może odbyć się tylko wtedy gdy ta linia wejściowa znajduje się w stanie
aktywnym.
4.6
Przyznawanie Dostępu
Kontroler przyznaje dostęp do pomieszczenia w przypadku gdy użytkownik który dokonał identyfikacji posiada
uprawnienie do wejścia. Po przyznaniu dostępu kontroler wyzwala zamek elektryczny na predefiniowany czas
(Czas Otwarcia). Przez cały czas gdy zamek jest w stanie wyzwolenia na kontrolerze świeci LED OTWARTE. W
przypadku gdy kontroler nie przyznaje użytkownikowi dostępu to generuje długi sygnał akustyczny.
Odmowa przyznania dostępu może wystąpić w następujących sytuacjach:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
4.7
Gdy wprowadzony identyfikator nie jest znany;
Gdy wprowadzony identyfikator należy do użytkownika typu TOGLLE LTD.;
W przypadku gdy kontroler jest w trybie uzbrojenia a wprowadzony identyfikator nie posiada
przywileju AWA;
W przypadku gdy linia wejściowa skonfigurowana do funkcji nr 11 (Blokada Dostępu) znajduje się w
stanie wyzwolenia;
W przypadku gdy odpowiedni harmonogram czasowy wskazuje na brak dostępu (sytuacja ta dotyczy
tylko trybu sieciowego pracy kontrolera)
Opcja: Wyłącz Zamek Po Otwarciu Drzwi
Załączenie tej opcji powoduje że kontroler wyłącza wyjście sterujące zamkiem elektrycznym natychmiast po
rozpoznaniu że drzwi zostały otwarte. W przypadku gdy opcja ta nie jest załączona zamek pozostaje wyzwolony
przez cały zaprogramowany Czas Otwarcia (funkcja [46][OT] w Programowaniu Instalatora).
4.8
Opcja: Zezwalaj Na Wejście gdy Kontroler Uzbrojony (ang. AWA Privilege)
Normalnie w trybie Uzbrojony dostęp do pomieszczenia jest zabroniony. Gdy opcja AWA jest załączona
kontroler może przyznać prawo wejścia również wtedy gdy znajduje się on w trybie Uzbrojony.
4.9
Funkcja Duress
W przypadku gdy użytkownik wprowadzi swój kod PIN lecz ostatnią cyfrę kodu zmieni o +/- 1 to kontroler
interpretuje to jako podanie kodu pod przymusem (DURESS). Kod DURESS wywołuje taką samo reakcję
kontrolera jak podanie kodu niezmienionego lecz dodatkowo załącza flagę systemową DURESS. Flaga ta zostaje
samoczynnie wyłączona po upływie zdefiniowanego czasu (programowanie instalatorskie funkcja [76][SS] i
[76][*][MM]). Stan flagi DURESS może być sygnalizowany na linii wyjściowej kontrolera (funkcja linii
wyjściowej: kod 69).
Uwaga: Aby kontroler mógł poprawnie rozpoznawać wprowadzenie kodu pod przymusem należy zadbać o to
aby kody przypisane użytkownikom różniły się między sobą o co najmniej +/-2.
4.10 Facility Code
Załączenie funkcji Facility Code powoduje że kontroler przyznaje dostęp do pomieszczenia nie tylko kartom
zarejestrowanym w jego pamięci lecz również wszystkim tym których wybrana część kodu (tak zwany kod
Facility) jest zgodna (pokrywa się) z kodem Facility (liczba 0-255) zdefiniowanym w kontrolerze. W rezultacie
zastosowania funkcji Facility Code kontroler może przyznawać dostęp praktycznie nieograniczonej ilości osób
pod warunkiem że karty którymi się oni posługują posiadają identyczny kod Facility. Funkcja Facility Code
znajduje praktyczne zastosowanie do obsługi dostępu do instytucji, parkingów, akademików itp. Czyli tam gdzie
nie chodzi o to aby identyfikować z imienia i nazwiska każdą osobę lecz udostępnić dostęp dużej grupie osób
wyposażonych w odpowiedni typ kart. Karty posiadające ten sam Facility Codes mogą należeć do jednej z
zdefiniowanych grup dostępu i przez to mogą podlegać działaniu harmonogramu czasowego (dot. sytuacji gdy
kontroler pracuje w trybie sieciowym) a także mogą mieć nadany przywilej wejścia gdy kontroler jest uzbrojony
(AWA Privilege).
4.11 Blokada Czasowa Kontrolera
Załączenie tej opcji powoduje że w przypadku gdy kontroler rozpozna trzy kolejne próby wprowadzenia
nieważnego identyfikatora to przez czas trzech minut będzie ignorował wszystkie próby odczytu karty lub
wprowadzenia kodu PIN, będzie jednak w tym czasie nadal kontynuował funkcjonowanie w wszystkich innych
aspektach (tzn. będzie obsługiwał wejścia, wyjścia, kontynuował komunikację z urządzeniem nadrzędnym itd.).
Każde wprowadzenie ważnego identyfikatora zeruje rejestr tej funkcji - a zatem gdy ktoś dokona dwóch
8
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
błędnych prób identyfikacji poczym wystąpi próba udana to kontroler usunie z pamięci informacje o tych dwóch
nieudanych próbach i będzie na nowo zliczał próby nieudane.
4.12 Flagi Systemowe
Flaga Systemowa to stan logiczny w pamięci kontrolera który jest związany z jakąś funkcją urządzenia. Każda
flagę posiada zestaw (listę) przyczyn które może spowodować jej załączenie i wyłączenie. Załączenie flagi
zwykle następuje na czas określony przez jej tajmer. W odniesieniu do niektórych Flag Systemowych możliwe
jest zdefiniowanie tajmera na czas zerowy (tzn. SS=00). Zdefiniowanie zerowego czasu tajmera powoduje że
załączenie flagi odbywa się na czas nieograniczony tzn. aż do momentu wystąpienia innej przyczyny (komendy
lub sytuacji) która ją wyłączy – ten rodzaj sterowania zwany jest również trybem typu Zatrzask (ang. Latch).
Stan każdej Flagi Systemowej może być przeniesiony na dowolną linię wyjściową. Zabieg ten umożliwia
sygnalizację określonych sytuacji na zewnątrz kontrolera.
Tabela 2: Flagi Systemowe
Flaga
Praca
Bistabilna
Sposoby/przyczyny załączenia
Sposoby/przyczyny wyłączenia
AUX1
TAK
Programuj:
SS=00
Komenda Użytkownika (komenda 31)
Wyzwolenie linii wejściowej (opcja 71)
Komenda Użytkownika (komenda 31)
Wyzwolenie linii wejściowej (opcja 72)
LIGHT
TAK
Programuj:
SS=00
Komenda Użytkownika (komenda 33)
Wyzwolenie linii wejściowej (opcja 68)
Linia wejściowa (opcja 70)
Klawisz funkcyjny [F2]
Komenda Użytkownika (komenda 33)
Wyzwolenie linii wejściowej (opcja 69)
Linia wejściowa (opcja 70)
TAMPER
NIE
Wyzwolenie linii wejściowa (opcja 08)
Rozbrojenie kontrolera
DURESS
NIE
Wprowadzenie kodu pod przymusem
(DURESS)
Rozbrojenie kontrolera
TROUBLE
NIE
Utrata komunikacji z modułem XM-2
Wyzwolenie linii wejściowej (opcja 05)
Wyzwolenie linii wejściowej (opcja 06)
Rozbrojenie kontrolera
Uwaga: Każda w Flag Systemowych jest automatycznie kasowana po restarcie kontrolera, po wejściu do trybu
Programowania Instalatora oraz po wejściu do trybu programowania z PC.
4.13 Klawisze Funkcyjne
W kontrolerze PR311 dostępne są dwa klawisze funkcyjne F1–Bell oraz F2–Light. Klawisz F1 pełni rolę przycisku
dzwonka, użycie jego jest powoduje wyzwolenie linii wyjściowej skonfigurowanej do funkcji 15 (Dzwonek) na
czas ok. 4s. Użycie klawisza F1 jest równoważne wyzwoleniu wejścia skonfigurowanego do funkcji 07
(Dzwonek). Działanie klawisza F2 jest związane z flagą systemową LIGHT. Każde użycie klawisza F2 powoduje
załączenie flagi systemowej LIGHT na czas zdefiniowany przez Tajmer dla tej flagi.
Uwaga: Jeśli na zewnętrznym czytniku dołączonym do kontrolera PR311 są osiągalne klawisze funkcyjne F1 i F2
to ich użycie jest obsługiwane na identycznych zasadach co użycie odpowiadających im klawiszy na klawiaturze
kontrolera.
4.14 Współpraca z Modułem XM-2
Po dołączeniu modułu XM-2 do kontrolera łączna ilość wejść i wyjść obsługiwanych przez kontroler zwiększa się
o dwa wejścia NO/NC oraz dwa wyjścia (przekaźnikowe). Moduł XM-2 dołącza się do linii CLK i DTA kontrolera w
odległości nie większej niż 150m (licząc po kablu). Aby uruchomić współpracę kontrolera z modułem należy
programowo załączyć jego obsługę (Programowanie Instalatorskie funkcja [49]) a na module ustawić adres
ID=5.
Uwaga: Gdy kontroler utraci komunikację z modułem XM-2 zapala flagę systemową TROUBLE.
4.15 Współpraca z Dodatkowym Czytnikiem
Kontroler PR311 może współpracować z dodatkowym czytnikiem dostępu serii PRT. Dodatkowy czytnik dołącza
się do kontrolera za pośrednictwem linii CLK i DTA w odległości nie większej niż 150m od kontrolera (licząc po
kablu). Załączenie obsługi dodatkowego czytnika nie wymaga żadnych czynności po stronie kontrolera –
kontroler automatycznie rozpoznaje jego obecność. Przed dołączeniem czytnika PRT do kontrolera należy
skonfigurować go do trybu RACS i ustawić adres ID=0 (są to ustawienia domyślne czytnika).
Uwaga: Z poziomu dodatkowego czytnika nie można wykonywać żadnych czynności konfigurujących kontroler
jak również wydawać żadnych poleceń (Komend Użytkownika).
9
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
4.16 Alarmy
Kontroler może wykrywać i sygnalizować następujące alarmy:
ƒ
ƒ
ƒ
Drzwi Niedomknięte
Prealarm
Wejście Siłowe
Alarmy Wejście Siłowe i Drzwi Niedomknięte są wykrywane tylko wtedy gdy stan drzwi jest monitorowany przez
Czujnik Otwarcia. Sygnalizacja każdego alarmu trwa 3 minuty i może być realizowana na dowolnym wyjściu
kontrolera. Linia wyjściowa może być skonfigurowana do sygnalizacji jednego lub więcej alarmów. W przypadku
wystąpienia więcej niż jednego alarmu wyjście sygnalizuje alarm o wyższym priorytecie. Każdy z alarmów jest
sygnalizowany przez inny sposób modulacji linii wyjściowej – dzięki temu zabiegowi jest możliwość rozróżnienia
typu alarmu pomimo tego że jego sygnalizacja odbywa się na tym samym wyjściu. Każde użycie ważnego
identyfikatora kasuje sygnalizację alarmową, dodatkowo sygnalizacja alarmu Drzwi Niedomknięte zanika
samoczynnie po domknięciu drzwi.
Tabela 3: Metody sygnalizacji stanów alarmowych
Alarm
Priorytet
Sposób sygnalizacji
Sekwencja: Wyzwolenie - 4 sek. Pauza - 4
sek.
4s
Wejście
Siłowe
Występowanie
Rozpoznanie otwarcia drzwi bez
użycia uprawnionego identyfikatora
lub innej funkcji kontrolera.
Wysoki
4s
Sekwencja: Wyzwolenie - 1 sek. Pauza - 1
sek.
1s
Prealarm
Trzy, występujące po sobie próby
wprowadzenia nieznanego
identyfikatora (karty i/lub kodu
PIN).
Średni
1s
Sekwencja: Wyzwolenie - 1 sek. Pauza - 1
sek. Wyzwolenie - 1 sek. Pauza - 5 sek.
1s
Drzwi
Niedomknięte
Niski
5s
W następstwie przyznania dostępu
pozostawienie drzwi w stanie
otwarcia przez czas dłuższy niż
określony przez parametr Czas na
Zamknięcie.
1s
4.17 Wejścia
Kontroler PR311 umożliwia obsługę pięciu linii wejściowych (IN1, IN2, IN3, IN4 i IN5). Trzy z nich (IN1, IN2 i
IN3) są wewnętrznymi wejściami kontrolera, pozostałe dwa (IN4 i IN5) są dostępne na opcjonalnym module
rozszerzeń XM-2. W przypadku gdy kontroler pracuje w sieciowym systemie kontroli dostępu to każda zmiana
stanu wejścia wywołuje zarejestrowanie odpowiedniego typu zdarzenia. Wszystkie linie wejściowe są
równoprawne i mogą być zdefiniowane jako linia NO lub NC oraz posiadać funkcję z listy poniżej:
Tabela 4: Funkcje linii wejściowych
Nazwa funkcji
Kod
Opis działania
Wejście wyłączone
00
Wejście nie jest obsługiwane, funkcja stosowana głównie w celu
serwisowym gdy istnieje potrzeba tymczasowego wyłączenia linii bez
konieczności fizycznego odłączania przewodów.
Czujnik otwarcia
01
Wejście służy do podłączenia czujnika wykrywającego otwarcie drzwi.
Przycisk wyjścia
02
Wejście przeznaczone jest do podłączenia przycisku którego użycie
będzie powodowało zwolnienie zamka na identycznych zasadach jak po
odczycie uprawnionego identyfikatora.
Wejście przezbrajające-
03
Wyzwolenie linii powoduje przejście kontrolera do stanu rozbrojenia,
10
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
klucz stały
2/16/2008
powrót linii do stanu normalnego skutkuje w przejściu kontrolera do
stanu uzbrojenia.
Uwaga: Tylko jedna z linii wejściowych może być skonfigurowana do
tej funkcji. Zaprogramowanie dowolnej linii do tej funkcji wyłącza
wszystkie inne sposoby przezbrajania kontrolera.
Wejście raportujące AUX
04
Zmiany stanu na tym wejściu nie wywołuj żadnej reakcji kontrolera z
wyjątkiem zarejestrowania odpowiedniego typu zdarzenia.
Wykorzystanie tej linii ma jedynie sens wtedy gdy kontroler funkcjonuje
w sieciowym systemie kontroli dostępu pod nadzorem urządzenia
nadrzędnego (np. CPR32SE lub komputer PC).
Dozór napięcia sieci AC
05
Wyzwolenie tej linii powoduje załączenie flagi TROUBLE oraz linii
wyjściowej TROUBLE (o ile taką linię zdefiniowano).
Dozór stanu akumulatora
06
Wyzwolenie tej linii powoduje załączenie flagi TROUBLE oraz linii
wyjściowej TROUBLE (o ile taką linię zdefiniowano).
Dzwonek
07
Wyzwolenie tej linii powoduje załączenie wyjścia Dzwonek na czas ok.
3s.
TAMPER
08
Wyzwolenie tej linii powoduje załączenie flagi TAMPER oraz linii
wyjściowej TAMPER (o ile taką linię zdefiniowano).
Blokuje dostęp
11
Gdy linia ta ja jest wyzwolona kontroler całkowicie blokuje dostęp do
pomieszczenia.
Gotowość do uzbrojenia
13
Stan aktywny na tej linii blokuje możliwość uzbrojenia kontrolera.
Typowo wejście to jest przewidziane do połączenia z wyjściem centrali
alarmowej które sygnalizuje gotowość systemu alarmowego (strefy
alarmowej) do uzbrojenia.
Wymusza otwarcie
14
Wyzwolenie linii powoduje bezwarunkową aktywację zamka
elektrycznego. Typowo linia przeznaczona jest do podłączenia wyjścia z
centrali pożarowej która w stanie alarmu wymusza otwarcie wszystkich
drzwi w systemie.
Przezbrajanie – klucz
chwilowy
61
Każde wyzwolenie tej linii powoduje przezbrojenie kontrolera.
Tryb Drzwi - Normalny
64
Wyzwolenie linii ustawia: Tryb Drzwi – Normalny.
Tryb Drzwi – Otwarte
65
Wyzwolenie linii ustawia: Tryb Drzwi – Otwarte.
Tryb Drzwi - Warunkowo
Otwarte
66
Wyzwolenie linii ustawia: Tryb Drzwi – Warunkowo Otwarte.
Tryb Drzwi - Zamknięte
67
Wyzwolenie linii ustawia: Tryb Drzwi – Zamknięte.
Załącz flagę LIGHT
68
Wyzwolenie linii załącza flagę LIGHT.
Wyłącz flagę LIGHT
69
Wyzwolenie linii wyłącza flagę LIGHT.
Przełącza flagę LIGHT
70
Wyzwolenie linii przełącza flagę LIGHT do stanu przeciwnego.
Załącz flagę AUX1
71
Wyzwolenie linii załącza flagę AUX1.
Wyłącz flagę AUX1
72
Wyzwolenie linii wyłącza flagę AUX1.
Przełącz flagę AUX1
73
Wyzwolenie linii przełącza flagę AUX1 do stanu przeciwnego.
Rozbrajanie – klucz
chwilowy
78
Każde wyzwolenie linii powoduje przejście kontrolera do stanu
Rozbrojony.
Uzbrajanie – klucz
chwilowy
79
Każde wyzwolenie linii powoduje przejście kontrolera do stanu
Uzbrojony.
Tryb Karta lub PIN
80
Wyzwolenie linii załącza tryb: Karta lub PIN
Tryb Tylko Karta
81
Wyzwolenie linii załącza tryb: Tylko Karta
Tryb Tylko PIN
82
Wyzwolenie linii załącza tryb: Tylko PIN
Tryb Karta i PIN
83
Wyzwolenie linii załącza tryb: Karta i PIN
4.18 Wyjścia
Kontroler PR311 umożliwia obsługę pięciu linii wyjściowych (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 i OUT5). Trzy z nich
(OUT1, OUT2 i OUT3) są wewnętrznymi wyjściami kontrolera, pozostałe dwa (OUT4 i OU5) są dostępne na
opcjonalnym module rozszerzeń XM-2. Wyjście OUT1 jest wyjściem typu przekaźnikowego z jedną parą
przełączalnych styków NO/NC. Wyjścia OUT2 i OUT3 są wyjściami typu Otwarty Kolektor o obciążalności 1A DC,
linie te są zabezpieczone przed przeciążeniem prądowym. Wszystkie linie wejściowe zarówno te lokalne jak i na
zewnętrznym module XM-2 są równoprawne i mogą być zdefiniowane do jednej z wymienionych na liście
poniżej funkcji:
11
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Tabela 5: Funkcje linii wyjściowych
Nazwa funkcji
Kontroler Rozbrojony
Kod
00
Prealarm
01
Drzwi otwarte
02
Prealarm +
Drzwi otwarte
03
Wejście siłowe
04
Prealarm +
Wejście siłowe
05
Drzwi otwarte +
Wejście siłowe
06
Prealarm +
Drzwi otwarte +
Wejście siłowe
07
Przyznanie dostępu
Odmowa dostępu
Identyfikacja na czytniku
ID0
11
Wyjście jest załączona na czas ok. 2s każdorazowo gdy kontroler
odmówi dostępu.
14
Przyznanie dostępu z poziomu czytnika zewnętrznego powoduje
aktywację linii wyjściowej, linia powraca do stanu normalnego w
momencie przyznania dostępu z poziomu kontrolera. Typowo wyjście
takie jest używane do sterowania lewo/prawo bramek obrotowych.
15
Wyjście jest aktywowane na czas ok. 3s w następstwie rozpoznania
użycia przycisku dzwonka (klawisz funkcyjny F1 lub przycisk podłączony
do linii wejściowej Dzwonek).
18
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Drzwi - Normalny i pozostaje załączone tak
długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
19
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Drzwi - Otwarte i pozostaje załączone tak
długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
20
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Drzwi – Warunkowo Otwarte i pozostaje
załączone tak długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
21
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Drzwi – Zamknięte pozostaje załączone tak
długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
25
Wyjście przechodzi każdorazowo do stanu aktywnego na okres ok. 2s
po tym jak kontroler przeszedł do stanu rozbrojenia.
26
Wyjście przechodzi każdorazowo do stanu aktywnego na okres ok. 2s
po tym jak kontroler przeszedł do stanu uzbrojenia.
Tryb Drzwi - Otwarte
Tryb Drzwi - Zamknięte
Impuls gdy uzbrojenie
Wyjście alarmowe, kody od 01 do 07. W zależności od
zaprogramowanego kodu wyjście może sygnalizować jeden lub więcej
alarmów. Rozróżnienie sygnalizowanego alarmu następuje poprzez
sposób modulacji linii wyjściowej. Wyjście powraca do stanu
normalnego po upływie 3 minut od momentu powstania alarmu lub
natychmiast po jego skasowaniu. Kasowanie alarmu następuje poprzez
odczyt dowolnego zarejestrowanego w kontrolerze identyfikatora.
Wyłączenie sygnalizacji alarmu Drzwi Otwarte następuje również z
chwilą domknięcia drzwi. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego
alarmu sygnalizowany jest alarm o najwyższym priorytecie.
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego na czas zdefiniowany przez
parametr Czas Otwarcia lecz nie dłużej niż do momentu rozpoznania że
drzwi zostały otwarte.
Tryb Drzwi - Normalny
Impuls gdy rozbrojenie
Linia przechodzi do stanu aktywnego i trwa w tym stanie tak długo jak
kontroler pozostaje rozbrojony.
09
Dzwonek
Tryb Drzwi – Warunkowo
Otwarte
Opis działania
Flaga LIGHT
64
Wyjście powtarza stan flagi LIGHT.
Flaga TAMPER
65
Wyjście powtarza stan flagi TAMPER.
Flaga AUX1
66
Wyjście powtarza stan flagi AUX1.
Flaga DURESS
69
Wyjście powtarza stan flagi DURESS.
Flaga TROUBLE
70
Wyjście powtarza stan flagi TROUBLE.
80
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Identyfikacji – Karta lub PIN i pozostaje
załączone tak długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
81
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Identyfikacji – Tylko Karta i pozostaje
załączone tak długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
82
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Identyfikacji – Tylko PIN i pozostaje załączone
tak długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
83
Wyjście przechodzi do stanu aktywnego po tym jak na kontrolerze
zostanie ustawiony Tryb Identyfikacji – Karta i PIN i pozostaje
załączone tak długo jak tryb ten obowiązuje na kontrolerze.
Tryb – Karta lub PIN
Tryb – Tylko Karta
Tryb – Tylko PIN
Tryb – Karta i PIN
12
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Steruje otwarciem
Każdorazowo gdy kontroler przyzna dostęp wyjście to zostaje załączone
na czas określony przez parametr Czas Na Otwarcie Drzwi. Wyjście jest
przeznaczone do sterowania elementem wykonawczym zwalniającym
drzwi.
99
4.19 Sygnały Dźwiękowe
Tabela 6: Sygnały dźwiękowe generowane przez kontroler
Sygnał akustyczny
Symbolika
Znaczenie
Jeden długi sygnał
♫
Sygnał błędu programowania lub nieznany identyfikator.
Dwa długie sygnały
♫
Trzy krótkie sygnały
♪♪♪
Dwa krótkie sygnały
♪♪
Sygnał długi powtarzany
cyklicznie
♫
Odmowa dostępu.
♫
Poprawne zakończenie komendy – sygnał OK.
Sygnał zachęty, oczekiwanie na dalszy ciąg komendy.
♫
♫…
♫
Błąd pamięci lub nie zaprogramowano karty MASTER.
Należy na nowo zaprogramować urządzenie.
Legenda: ♫ - sygnał długi, ♪ - sygnał krótki
4.20 Sygnalizacja Optyczna LED
Tabela 7: Sygnalizacja LED
LED
STATUS
LED
OTWARTE
LED
SYSTEM
Świeci na
zielono
—
—
Świeci na
czerwono
—
—
Świeci na
czerwono
—
Świeci
Pulsuje na
czerwono
—
Pulsuje
Kontroler oczekuje na dalszy ciąg komendy w trybie
Programowania Instalatora.
—
Pulsuje
Pulsuje
Kontroler oczekuje na dalszy ciąg Komendy Użytkownika.
—
—
Pulsuje
—
Świeci
—
Aktywacja elementu wykonawczego zwalniającego drzwi.
—
—
Świeci
Uszkodzenie zawartości pamięci lub nie zaprogramowano
identyfikatora MASTER. Świeceniu wskaźnika towarzyszy
generacja sygnału błędu powtarzanego co 2 sekundy.
Migocze
Migocze
Świeci
Kontroler jest w trakcie programowania z PC, wskaźniki LED
OTWARTE i LED SYSTEM migoczą w takt nadawanych i
odbieranych pakietów informacji.
Znaczenie
Kontroler w stanie Rozbrojenia.
Kontroler w stanie Uzbrojenia.
Kontroler w trybie Programowania Instalatora.
Kontroler oczekuje na identyfikator.
13
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
5 PROGRAMOWANIE
Kontroler PR311 może być programowany manualnie z klawiatury lub z poziomu komputera PC. Programowanie
urządzenia składa się z trybu Programowania Użytkownika oraz trybu Programowania Instalatora.
Programowanie Użytkownika służy do administrowania kartami oraz kodami PIN a także do sterowania
niektórymi funkcjami kontrolera (np. sterowanie Trybem Identyfikacji oraz Trybem Drzwi). Programowanie
Instalatora służy do szczegółowej konfiguracji urządzenia a w szczególności do określenia funkcji linii
wejściowych oraz wyjściowych oraz innych opcji jego działania.
Uwaga: Programowanie Instalatora jak też komendy Programowania Użytkownika mogą być wprowadzane
jedynie na klawiaturze kontrolera, nie jest możliwe wprowadzanie ich z poziomu zewnętrznego czytnika
dołączonego do kontrolera.
5.1
Reset Ustawień – Programowanie Identyfikatora MASTER oraz Adresu ID
Reset Ustawień zeruje aktualną zawartość pamięci urządzenia a następnie wypełnia ją ustawieniami
domyślnymi. W trakcie procedury Resetu Ustawień można dodatkowo zdefiniować kartę MASTER, kod MASTER
PIN oraz adres ID kontrolera.
W celu przeprowadzenia Resetu Ustawień wykonaj następujące kroki:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Wyłącz zasilanie.
Usuń wszystkie istniejące połączenia z linii CLK i DTA (przewody Biały i Zielony).
Wykonaj połączenie (mostek) pomiędzy liniami CLK i DTA.
Załącz zasilanie, odczekaj do momentu gdy kontroler wygeneruje długi ton akustyczny poczym zacznie
pulsować LED OTWARTE.
Usuń mostek pomiędzy liniami CLK i DTA.
Wprowadź jedną z trzech podanych niżej sekwencji:
Sekwencja A: [Nowa karta MASTER] lub
Sekwencja B: [Nowy MASTER PIN][#][Nowa karta MASTER][#] lub
Sekwencja C: [Nowy MASTER PIN][#][Nowa karta MASTER][Nowy adres ID][#]
Po tym kroku kontroler wygeneruje sygnał OK (dwie serie po trzy krótkie dźwięki) poczym przejdzie do
trybu Uzbrojony.
Sekwencja A programuje tylko nową kartę MASTER, kontroler przyjmuje adres ID=00.
Sekwencja B programuje nowy kod PIN oraz nową kartę MASTER, kontroler przyjmuje adres ID=00.
Sekwencja C programuje nowy kod PIN oraz nową kartę MASTER, kontroler przyjmuje wprowadzony adres ID.
Uwaga: Do momentu zaprogramowania nowego identyfikatora INSTALLER nowo zaprogramowany identyfikator
MASTER pełni również role identyfikatora INSTALLER (MASTER=INSTALLER). Może zatem służyć do wejścia do
trybu Programowania Instalatora.
W przypadku gdy procedura Restu Ustawień nie zostanie prawidłowo ukończona lub z jakiś powodów
uszkodzeniu ulegnie zawartość pamięci kontrolera to bezpośrednio po załączeniu zasilania kontroler załączy LED
SYSTEM i będzie cyklicznie generował 2-sekundowy sygnał dźwiękowy powtarzany co 2 sekundy.
Uwaga: Adres kontrolera musi się zawierać w przedziale ID=00-99
14
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
5.2
2/16/2008
Programowanie Użytkownika
Programowanie Użytkownika w kontrolerze PR311 daje do dyspozycji 10 komend (tzw. Komendy Użytkownika) i
umożliwia:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
administrowanie użytkownikami (dodawanie i usuwanie kart/kodów)
sterowanie flagami LIGHT i AUX1
sterowanie Trybem Identyfikacji
sterowanie Trybem Drzwi
Wydanie Komendy Użytkownika może nastąpić zarówno wtedy gdy kontroler Uzbrojony jak i Rozbrojony.
Domyślnie wprowadzenia każdej Komendy Użytkownika wymaga użycia identyfikatora MASTER niemniej wymóg
ten może zostać usunięty w odniesieniu do wybranych (lub wszystkich) Komend Użytkownika (patrz
Programowanie Instalatora funkcja [66]). Każda Komenda Użytkownika posiada swój dwu-cyfrowy identyfikator
(numer funkcji). Z chwilą wprowadzenia (naciśnięcia) pierwszej cyfry identyfikującej konkretną komendę
zaczynają pulsować wskaźnik LED SYSTEM oraz LED OTWARTE i pozostają w tym stanie aż do momentu
poprawnego ukończenia komendy lub wystąpienia błędu programowania. Po zakończeniu komendy kontroler
powraca do trybu w którym się znajdował się poprzednio.
5.2.1 Komendy Programowania Użytkownika
Legenda:
NNN – trzy cyfry które określają numer ID=000-999 użytkownika,
MASTER – identyfikator MASTER, w zależności od aktualnie załączonego Trybu Identyfikacji identyfikatorem
może być karta, kod PIN lub obydwa te elementy jednocześnie.
INSTALLER – identyfikator INSTALLER, w zależności od aktualnie załączonego Trybu Identyfikacji
identyfikatorem może być karta, kod PIN lub obydwa te elementy jednocześnie.
PIN – kod PIN, może zawierać od 3 do 6 cyfr, zawsze jest zakończany znakiem [#].
Karta – karta zbliżeniowa.
SK – sygnał kontynuacji (zachęty), dwa krótkie sygnały akustyczne, zwykle oznaczają oczekiwanie na dalszy
ciąg komendy (naciśnięcie kolejnego klawisza, odczyt kodu lub wprowadzenie karty).
OK – sygnał OK, trzy krótkie sygnały akustyczne, zwykle potwierdzają poprawne zakończenie operacji
programowania.
Error – sygnał błędu, jeden długi sygnał akustyczny, może być powtarzany cyklicznie.
[01#][INSTALLER] – Wejście do trybu Programowania Instalatora
Po wprowadzeniu komendy kontroler wchodzi do trybu Programowania Instalatora.
[11#][MASTER][NNN][Karta] – Programowanie karty dla użytkownika o ID=NNN
Odczytana karta będzie przypisana użytkownikowi o numerze identyfikacyjnym ID=NNN.
[12#][MASTER][NNN][PIN] – Programowanie kodu PIN dla użytkownika o ID=NNN
Wprowadzony kod PIN będzie przypisany użytkownikowi o numerze identyfikacyjnym ID=NNN.
[13#][MASTER][NNN] – Usuwanie użytkownika o numerze ID=NNN
Użytkownik o numerze ID=NNN zostanie usunięty z pamięci kontrolera.
[14#][MASTER][NNN] – Sprawdź czy numer ID=NNN jest wolny
Jeżeli użytkownik o numerze ID=NNN nie posiada ani karty ani kodu PIN kontroler wygeneruje sygnał OK, jeśli
jednak użytkownik ten posiada już kartę lub kod PIN urządzenie wygeneruje sygnał błędu.
[17#][MASTER][17] – Usuń wszystkich użytkowników
Wszystkie wcześniej zaprogramowane karty i kody PIN zostaną wymazane z pamięci.
[21#][MASTER][NNN][Karta] – Programowanie karty dla użytkownika o numerze ID=NNN który
będzie posiadał przywilej AWA
Odczytana karta będzie przypisana użytkownikowi o numerze identyfikacyjnym ID=NNN, użytkownik ten będzie
posiadał przywilej wejścia gdy kontroler znajduje się w trybie Uzbrojony (AWA Privilege).
[22#][MASTER][NNN][PIN] – Programowanie karty dla użytkownika o numerze ID=NNN który
będzie posiadał przywilej AWA
Odczytana karta będzie przypisana użytkownikowi o numerze identyfikacyjnym ID=NNN, użytkownik ten będzie
posiadał przywilej wejścia gdy kontroler znajduje się w trybie Uzbrojony (AWA Privilege).
[31#][MASTER][F] – Sterowanie flagą AUX1
W zależności od wartości parametru [F] flaga może być załączona, wyłączona lub przełączona do stanu
przeciwnego.
Programuj: [F]=[0] aby wyłączyć flagę,
Programuj: [F]=[1] aby załączyć flagę,
15
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Programuj: [F]=[2] aby przełączyć flagę do stanu przeciwnego.
[33#][MASTER][F] – Sterowanie flagą LIGHT
W zależności od wartości parametru [F] flaga może być załączona, wyłączona lub przełączona do stanu
przeciwnego.
Programuj: [F]=[0] aby wyłączyć flagę,
Programuj: [F]=[1] aby załączyć flagę,
Programuj: [F]=[2] aby przełączyć flagę do stanu przeciwnego.
[34#] [MASTER] [T] – Sterowanie Trybem Drzwi
W zależności od wartości parametru [T] drzwi mogą być ustawione w tryb: Normalny, Otwarte, Warunkowo
Otwarte oraz Zamknięte.
Programuj:
Programuj:
Programuj:
Programuj:
[D]=[0]
[D]=[1]
[D]=[2]
[D]=[3]
aby
aby
aby
aby
ustawić
ustawić
ustawić
ustawić
tryb
tryb
tryb
tryb
Normalny,
Otwarte,
Warunkowo Otwarte,
Zamknięte.
[35#] [MASTER] [I] – Sterowanie Trybem Identyfikacji
W zależności od wartości parametru [I] Tryb Identyfikacji może przybierać formy: Tylko Karta, Tylko PIN, Karta
lub PIN, Karta i PIN.
Programuj:
Programuj:
Programuj:
Programuj:
[I]=[0]
[I]=[1]
[I]=[2]
[I]=[3]
aby
aby
aby
aby
ustawić
ustawić
ustawić
ustawić
tryb
tryb
tryb
tryb
Karta
Tylko
Tylko
Karta
lub PIN,
Karta,
PIN,
i PIN,
[01#][INSTALLER] – Wejście do trybu Programowania Instalatora
Po wprowadzeniu komendy kontroler wchodzi do trybu Programowania Instalatora.
5.3
Programowanie Instalatora
W trybie tym możliwe jest szczegółowe skonfigurowanie urządzenia celem dopasowania go do indywidualnych
warunków instalacji. Wejście do tego trybu może nastąpić zarówno z trybu Uzbrojony jak i z trybu Rozbrojony
przez podanie następującej komendy:
[01#] [INSTALLER]
Gdzie INSTALLER oznacza identyfikator instalatora (karta lub PIN).
Uwaga: Bez względu na obowiązujący aktualnie na kontrolerze Tryb Identyfikacji funkcja [01#] wymaga
podania tylko karty lub kodu PIN. W przypadku gdy nie zaprogramowano osobnego identyfikatora INSTALLER to
rolę jego pełni identyfikator MASTER (MASTER=INSTALLER).
Po wejściu do trybu Programowania Instalatora urządzenie zapala wskaźniki LED SYSTEM oraz LED STATUS
przy czym ten ostatni świeci kolorem zielonym. W trybie tym do dyspozycji jest kilkanaście funkcji
programujących. Wywołanie funkcji następuje przez podanie jej numeru (dwie cyfry + [#]) poczym następuje
wprowadzanie dodatkowych parametrów. Z chwilą naciśnięcia pierwszego klawisza wskazującego numer funkcji
obydwa zapalone wskaźniki LED zaczynają pulsować i trwają w tym stanie do momentu zakończenia funkcji
programującej lub do momentu wystąpienia błędu w programowaniu. Po wystąpienie błędu programowania
kontroler wychodzi z funkcji nie opuszcza jednak trybu Programowania Instalatora. Wystąpienie błędu w funkcji
jest sygnalizowane długim sygnałem akustyczny i powoduje zanik pulsowania wskaźników LED. Gdy funkcja
programująca zostaje prawidłowo ukończona kontroler generuje sygnał OK (trzy krótkie sygnały akustyczne) i
wyłącza pulsowanie wskaźników LED, nadal pozostaje w trybie Programowanie Instalatora i jest gotowy do
przyjęcia kolejnej funkcji programującej. Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie gdy w czasie
4 minut nie nastąpi użycie jakiegokolwiek klawisza lub może nastąpić w następstwie użycia komendy [00][#].
Po wyjściu z trybu Programowania Instalatora urządzenie powraca do takiego trybu pracy
(Uzbrojony/Rozbrojony) w którym znajdowało się przed wejście do trybu programowania.
5.3.1 Funkcje Programujące
[00][#] – Wyjście z trybu Programowania Instalatora
Po wyjściu z trybu Programowania Instalatora urządzenie powraca do tego trybu pracy (Uzbrojony/Rozbrojony)
w którym znajdowało się przed wejście do trybu programowania.
[40][MN] – Programowanie adresu kontrolera (numeru ID)
Cyfry [MN] wskazują nowy numer ID kontrolera, dozwolony zakres 00-99.
Wartość domyślna: <ID=00> lub inna zaprogramowana w czasie Resetu Ustawień
16
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
[41][P][FW]- Programowanie funkcji dla linii wejściowej IN1
Parametr [P] określa typ linii (NO lub NC), natomiast parametr [FW] określa funkcję wejścia.
Programuj [P]=0 dla linii typu NO lub [P]=1 dla linii typu NC.
Wartość domyślna: <FW=01>, Czujnik Otwarcia
[42][P][FW]- Programowanie funkcji dla linii wejściowej IN2
Zasady programowania jak dla wejścia IN1.
Wartość domyślna: <FW=02>, Przycisk Wyjścia
[43][P][FW]- Programowanie funkcji dla linii wejściowej IN3
Zasady programowania jak dla wejścia IN1.
Wartość domyślna: <FW=04>, Wejście Raportujące
[44][P][FW]- Programowanie funkcji dla linii wejściowej IN4
Zasady programowania jak dla wejścia IN1.
Wartość domyślna: <FW=00>, Wejście Wyłączone
[45][P][FW]- Programowanie funkcji dla linii wejściowej IN5
Zasady programowania jak dla wejścia IN1.
Wartość domyślna: <FW=00>, Wejście Wyłączone
Uwaga: Linie wejściowe IN1, IN2 i IN3 są liniami wewnętrznymi na kontrolerze, natomiast linie IN4 i IN5 są
liniami wejściowymi które znajdują się na opcjonalnym module XM-2.
[46][OT] – Programowanie Czasu na Otwarcie
Parametr [OT] określa w sekundach na jaki czas kontroler będzie aktywował zamek elektryczny po tym jak
zostanie przyznany dostęp. Wartość [OT] musi zawierać się w zakresie od 00-99. Zaprogramowanie wartości 00
powoduje że wyjście będzie pracowało w trybie bi-stabilnym (ang. Latch) tzn. każdorazowo gdy zostanie
przyznany dostęp linia wyjściowa zmieni stan i przejdzie do stanu przeciwnego.
Wartość domyślna: <OT=04>
[47][CD] – Programowanie Czasu na Zamknięcie
Parametr [CT] określa w sekundach w ciągu jakiego okresu drzwi powinny zostać zamknięte aby nie nastąpił
alarm Drzwi Otwarte. Czas CT jest liczony od momentu otwarcia drzwi. Wartość CT musi zawierać się w
zakresie 1-99. Funkcja Czas Na Zamknięcie działa tylko wtedy gdy kontroler współpracuje z Czujnikiem
Otwarcia drzwi.
Wartość domyślna: <CD=09>
[49][X] – Obsługa modułu XM-2
Programuj [X]=0 aby wyłączyć obsługę modułu lub [X]=1 aby załączyć obsługę modułu.
Wartość domyślna: <X=0>, obsługa wyłączona
[51][FW] – Programowanie funkcji dla linii wyjściowej OUT1
Parametr [FW] określa funkcję linii wyjściowej.
Wartość domyślna: <FW=99>, Steruje Otwarciem
[52][FW] – Programowanie funkcji dla linii wyjściowej OUT2
Parametr [FW] określa funkcję linii wyjściowej.
Wartość domyślna: <FW=07>, Sygnalizuje: Prealarm + Drzwi Otwarte + Wejście Siłowe
[53][FW] – Programowanie funkcji dla linii wyjściowej OUT3
Parametr [FW] określa funkcję linii wyjściowej.
Wartość domyślna: <FW=00>, Kontroler Rozbrojony
[54][FW] – Programowanie funkcji dla linii wyjściowej OUT4
Parametr [FW] określa funkcję linii wyjściowej.
Wartość domyślna: <FW=99>, Steruje Otwarciem
[55][FW] – Programowanie funkcji dla linii wyjściowej OUT5
Parametr [FW] określa funkcję linii wyjściowej.
Wartość domyślna: <FW=07>, Sygnalizuje: Prealarm + Drzwi Otwarte + Wejście Siłowe
Uwaga: Wyjścia OUT1, OUT2, OUT3 są liniami wewnętrznymi kontrolera natomiast wyjścia OUT4 i OUT5
odnoszą się do linii wyjściowych na opcjonalnym module XM-2.
[57][F] – Programowanie opcji: Czasowa Blokady Kontrolera
Programuj [F]=0 aby wyłączyć funkcję lub [F]=1 aby ją załączyć.
Wartość domyślna: <F=0>, opcja wyłączona
[58][F] – Programowanie opcji: Wyłącz Funkcję DURESS (użycie kodu pod przymusem)
Programuj [F]=0 aby załączyć funkcję lub [F]=1 aby ją wyłączyć.
Wartość domyślna: <F=0>, funkcja DURESS załączona
17
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
[59][F] – Programowanie opcji: Nie Wyłączaj Zamka Po Otwarciu
Programuj [F]=0 aby wyłączyć funkcję lub [F]=1 aby ją załączyć.
Wartość domyślna: <F=0>, funkcja wyłączona
[61][Nowa karta MASTER] – Programowanie nowej karty MASTER
Stara karta MASTER zostaje usunięta a na jej miejsce zostaje zaprogramowana nowa karta MASTER.
[62][Nowy kod MASTER PIN][#] – Programowanie nowego kodu MASTER PIN
Stary kod MASTER PIN zostaje usunięty a na jego miejsce zostaje zaprogramowany nowy kod MASTER PIN.
[63][Nowa karta INSTALLER] – Programowanie nowej karty INSTALLER
Stara karta INSTALLER zostaje usunięta a na jej miejsce zostaje zaprogramowana nowa karta INSTALLER.
[64][Nowy kod INSATLLER PIN][#] – Programowanie nowego kodu INSTALLER PIN
Stara kod INSTALLER PIN zostaje usunięty a na jego miejsce zostaje zaprogramowany nowy kod INSTALLER
PIN.
[66][NF][F] – Programowanie autoryzacji dla komend użytkownika
Parametr [NF] wskazuje funkcję użytkownika. Programuj [F]=0 aby wyłączyć konieczność autoryzacji dla danej
komendy lub [F]=1 jeśli chcesz załączyć konieczność autoryzacji.
Wartość domyślna: wszystkie Komedy Użytkownika wymagają autoryzacji MASTER
Przykłady:
[66][17][0] – Wyłącza konieczność autoryzacji dla komendy nr 17.
[66][17][1] – Załącza konieczność autoryzacji dla komendy nr 17.
[66][*][0] – Wyłącz konieczność autoryzacji dla wszystkich komend
Wyłącza konieczność podania identyfikatora MASTER dla wszystkich Komend Użytkownika.
[66][*][1] – Załącz konieczność autoryzacji dla wszystkich komend
Załącza konieczność podania identyfikatora MASTER dla wszystkich Komend Użytkownika.
[67][WCD][D] – Programowanie funkcji Facility Code
Parametr [WCD] określa wartość (postać) kodu Facility, liczba ta jest z zakresu od 000 do 255 (zawsze trzy
cyfry). Parametr [D] decyduje czy karty z grupy Facility będą posiadały przywilej Wejście w trybie uzbrojenia
(AWA Privilege). Programuj [D]=0 aby wyłączyć przywilej AWA kartom z grupy Facility lub [D]=1 aby
załączyć im ten przywilej.
Wartość domyślna: funkcja wyłączona co oznacza ze nie ma zdefiniowanego kodu Facility
[67][*] –Wyłącz działanie funkcji Facility Code
Wyłącza działanie funkcji Faciltiy Code.
[71][SS] – Programowanie tajmera flagi AUX1w sekundach (SS=00-99) lub
[71][*][MM] – Programowanie tajmera flagi AUX1 w minutach (MM=01-99)
Czas tajmera można zaprogramować w sekundach (komenda [71][SS]) lub w minutach (komenda
[71][*][MM]). Zaprogramowanie [SS]=00 wyłącza działanie tajmera, gdy tajmer jest wyłączony sterowanie
flagą odbywa się w trybie bistabilnym (praca typu zatrzask - ang. LATCH). Programowanie [MM]=[00] jest
zabronione.
Wartość domyślna: <SS=00>
Uwaga: Jeśli chcemy aby czas tajmera był zaprogramowany w sekundach stosujemy komendę [71][SS], jeżeli
jednak chcemy aby był on zaprogramowany w minutach stosujemy komendę [71][*][MM]. Czytnik zapamiętuje
taki czas tajmera jaki wynika z ostatnio użytej komendy. Zasada ta odnosi się do wszystkich funkcji
programujących tajmery flag systemowych (AUX1, LIGHT, TAMPER, DURESS I TROUBLE).
[73][SS] – Programowanie tajmera flagi LIGHT w sekundach (SS=00-99) lub
[73][*][MM] – Programowanie tajmera flagi LIGHT w minutach (MM=01-99)
Czas tajmera można zaprogramować w sekundach (komenda [73][SS]) lub w minutach (komenda
[73][*][MM]). Zaprogramowanie [SS]=00 wyłącza działanie tajmera, gdy tajmer jest wyłączony sterowanie
flagą odbywa się w trybie bistabilnym (praca typu zatrzask - ang. LATCH). Programowanie [MM]=[00] jest
zabronione.
Wartość domyślna: <SS=00>
[74][SS] – Programowanie tajmera flagi TAMPER w sekundach (SS=01-99) lub
[74][*][MM] – Programowanie tajmera flagi TAMPER w minutach (MM=01-99)
Czas tajmera można zaprogramować w sekundach (komenda [74][SS]) lub w minutach (komenda
[74][*][MM]). Programowanie [SS]=[00] lub [MM]=[00] jest zabronione.
Wartość domyślna: <MM=03>
[76][SS] – Programowanie tajmera flagi DURESS w sekundach (SS=01-99) lub
[76][*][MM] – Programowanie tajmera flagi DURESS w minutach (MM=01-99)
Czas tajmera można zaprogramować w sekundach (komenda [76][SS]) lub w minutach (komenda
[76][*][MM]). Programowanie [SS]=[00] lub [MM]=[00] jest zabronione.
18
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Wartość domyślna: <MM=03>
[77][SS] – Programowanie tajmera flagi TROUBLE w sekundach (SS=01-99) lub
[77][*][MM] – Programowanie tajmera flagi TROUBLE w minutach (MM=01-99)
Czas tajmera można zaprogramować w sekundach (komenda [77][SS]) lub w minutach (komenda
[77][*][MM]). Programowanie [SS]=[00] lub [MM]=[00] jest zabronione.
Wartość domyślna: <MM=03>
19
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
6 ZALECENIA INSTALACYJNE
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Kontroler powinien być zamontowany na pionowym fragmencie konstrukcji w pobliżu kontrolowanego
przejścia.
Należy zadbać aby powierzchnia pod urządzeniem była równa, w szczególności w miejscu gdzie
umiejscowiony jest sensor antysabotażowy.
Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać przy wyłączonym napięciu zasilania.
W przypadku instalacji kontrolera na podłożu metalowym należy pod urządzeniem umieścić
niemetaliczną przekładkę (płytkę) o grubości min. 10mm (płyta gipsowa, PlexiGlass itp.).
Należy unikać instalacji kontrolera i dołączonego do niego czytnika w tej samej osi geometrycznej po
obydwu stronach tej samej ściany lub przegrody. Jeśli jednak jest to konieczne należy pomiędzy
czytnikami umieścić metaliczną przekładkę o powierzchni 2-4 krotnie większej niż czytnik – zabieg ten
ma na celu odseparowanie pól magnetycznych generowanych przez obydwa urządzenia. Jeśli pola te
nie będą właściwie odizolowane może się zdarzyć że karta zbliżona do kontrolera zostanie odczytana
również na czytniku po drugiej stronie ściany i odwrotnie.
Zaleca się aby czytniki były oddalone od siebie o co najmniej 0.5m.
W przypadku gdy do zasilania instalacji kontroli dostępu używa się wielu zasilaczy należy połączyć
między sobą minusy wszystkich źródeł zasilania. Zasada ta nie dotyczy zasilaczy używanych do
zasilania elementów wykonawczych typu zwora elektromagnetyczna i elektro-zaczep. Zasilacze te o ile
są stosowane powinny być odseparowane od zasilaczy urządzeń elektronicznych.
Zaleca się uziemienie minusa zasilania systemu, połączenie z ziemią powinno być wykonane tylko w
jednym punkcie.
Czytnik zbliżeniowy jest źródłem relatywnie słabego pola magnetycznego i z tego powodu nie powinien
zakłócać innych urządzeń. Z drugiej strony obecność obcych (zakłócających) pól magnetycznych może
wpływać na pogorszenie zasięgu czytania a w skrajnym przypadku doprowadzić do braku możliwości
odczytu kart zbliżeniowych. W szczególności należy zwrócić uwagę aby kontroler/czytnik zbliżeniowy
był zainstalowany z dala od monitorów lampowych CRT.
W przypadku gdy obserwowany jest zredukowany zasięg odczytu kart należy wziąć pod uwagę zmianę
lokalizacji czytnika.
Po wykonaniu połączeń elektrycznych kontroler powinien zostać prawidłowo skonfigurowany.
Programowanie urządzenia można przeprowadzić manualnie lub przy pomocy programu z PC.
Fabrycznie nowe urządzenie jest dostarczane z zaprogramowana kartą MASTER która jednocześnie
pełni rolę karty INSTALLER oraz adresem ID=00.
W przypadku utraty karty MASTER należy przeprowadzić Reset Ustawień i ponownie zaprogramować
nową kartę MASTER. Dowolna karta może zostać zaprogramowana jaka nowa karta MASTER.
Należy unikać programowania kontrolera dwoma metodami jednocześnie (tzn. manualnie i z PC).
Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do powstania rozbieżności pomiędzy
ustawieniami kontrolera zapisanymi w pamięci komputera a danymi faktycznie istniejącymi w pamięci
kontrolera.
Zawsze zaleca się przechowywanie kopi ustawień kontrolera na osobnym nośniku pamięci.
W przypadku gdy kontroler ma być programowany jedynie z poziomu komputera to programowanie
karty MASTER w czasie Resetu Ustawień jest zbyteczne – wystarczy zaprogramować tylko adres ID.
Gdy kontroler ma pracować w sieciowym systemie kontroli dostępu to powinien on zostać podłączony
do Magistrali Komunikacyjnej systemu.
Połączenie pomiędzy komputerem zarządzającym a Magistralą Komunikacyjną wymaga zastosowania
odpowiedniego typu interfejsu (UT-2, UT-4).
Magistrala Komunikacyjna systemu RACS może tworzyć dowolne topologie (drzewo, gwiazda itp.). Nie
jest dozwolone tworzenie zamkniętych pętli, nie wymaga się stosowania rezystorów terminujących na
końcach magistrali.
Zaleca się aby Magistralę Komunikacyjną wykonać z przewodu typu skrętka komputerowa bez ekranu
(UTP). Przewody ekranowane należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach gdy spodziewany jest
bardzo wysoki poziom zakłóceń elektrycznych.
Maksymalna odległość liczona po kablu pomiędzy kontrolerem a centralą CPR32SE lub komputerem PC
nie powinna przekraczać wartości 1200m.
Maksymalna odległość liczona po kablu pomiędzy kontrolerem a dodatkowym czytnikiem PRT lub
modułem XM-2 nie powinna przekroczyć wartości 150m.
Kontroler wymaga stabilnego źródła zasilania zgodnego z jego specyfikacja techniczną. Projektując
system należy starannie dobrać średnice przewodów zasilających taka by spadek napięcia zasilania
pomiędzy zaciskami zasilacza a kontrolerem lub innymi urządzeniami pobierającymi prąd z zasilacza
nie był większy niż 1V.
Zaleca się stosowanie zasilania rozproszonego, złożonego z wielu źródeł zasilania. Nie zaleca się
stosowania zasilaczy o dużej mocy.
Element wykonawczy zwalniający drzwi należy zasilić używając osobnej pary przewodów podłączonych
bezpośrednio do źródła zasilania. W żadnym przypadku nie można elementu wykonawczego zasilać
pobierają napięcie bezpośrednio z kontrolera.
Pomimo tego że kontakty przekaźnika sterującego elementem wykonawczym są zabezpieczone przed
przepięciami należy równolegle do zacisków elementu wykonawczego podłączyć diodę
półprzewodnikową ogólnego przeznaczenia (np. serii 1N400x). Diodę tę należy podłączyć możliwie
blisko elementu wykonawczego po to aby do maksimum ograniczyć możliwość propagacji zakłóceń
elektrycznych.
20
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
21
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
22
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Tabela 8: Opis wyprowadzeń
Kolor
Przewodu
Nazwa
Funkcja
Czerwony
+12V
Plus zasilania.
Czarny
GND
Minus zasilania.
Różowy
IN1
Wejście, wewnętrznie podłączone do plusa zasilania za pośrednictwem
rezystora 5,6k.
Niebieski
IN2
Wejście, wewnętrznie podłączone do plusa zasilania za pośrednictwem
rezystora 5,6k.
Biało-Żółty
IN3
Wejście, wewnętrznie podłączone do plusa zasilania za pośrednictwem
rezystora 5,6k.
Wyjście przekaźnikowe, 1A/24V DC/AC
COM
Szaro-Różowy
NC
Fioletowy
NO
OUT1
CzerwonoNiebieski
Uwaga: Kontakty przekaźnika są zabezpieczone przed przepięciami
warystorami tlenkowymi MOV, przekroczenie dopuszczalnych napięć pracy
styków przekaźnika może spowodować uszkodzenie tych elementów i
uniemożliwić poprawną pracę wyjścia przekaźnikowego.
Żółto-Brązowy
OUT2
Wyjście tranzystorowe 1A/16VDC, w stanie wyzwolenia podaje minus
zasilania, w stanie normalnym tranzystor wyjściowy jest wyłączony, wyjście
jest podłączone do plusa zasilania za pośrednictwem rezystora 5,6k.
Zielono-Brązowy
OUT3
Wyjście tranzystorowe 1A/16VDC, w stanie wyzwolenia podaje minus
zasilania, w stanie normalnym tranzystor wyjściowy jest wyłączony, wyjście
jest podłączone do plusa zasilania za pośrednictwem rezystora 5,6k.
Brązowy
A
Zielono-Biały
B
Interfejs komunikacyjny typu RS485:
A: Przewód A
B: Przewód B
Biały
CLK
Linia komunikacyjna Clock, wewnętrznie podłączona do plusa zasilania za
pośrednictwem rezystora 5,6k.
Zielony
DTA
Linia komunikacyjna Data, wewnętrznie podłączona do plusa zasilania za
pośrednictwem rezystora 5,6k.
Szary
TMP A
Żółty
TMP B
Bezpotencjałowy łącznik ochrony antysabotażowej, 50mA/24V:
TMP A: Przewód A
TMP B: Przewód B
23
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Tabela 9: Dane techniczne
Napięcie zasilające
10...16 VDC
Pobór prądu
Średni 60 mA
Ochrona antysabotażowa
Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
Zasięg odczytu
Do 12 cm dla kart ISO (zależy od typu karty)
Karty zbliżeniowe
EM UNIQUE 125 kHz, modulacja ASK, 64 bity – kompatybilne z EM4100/4102
Odległości
Pomiędzy
Pomiędzy
Pomiędzy
Pomiędzy
Klasa Środowiskowa
(wg EN 50131-1)
Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, zakres temperatur od -25°C do
Stopień ochrony (kod IP)
IP 65
Wymiary
100 X 40 X 25 mm
Waga
~130 g
Certyfikaty
CE
kontrolerem
kontrolerem
kontrolerem
kontrolerem
a
a
a
a
komputerem PC: maks. 1200 m
centralą CPR32SE: maks. 1200 m
zewnętrznym czytnikiem: maks. 150 m
zewnętrznym modułem XM-2: maks. 150 m
+60°C,wilgotność względna od 10 do 95% (bez kondensacji)
Tabela 10: Oznaczenia
PR311 Grey
Kontroler z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym oraz klawiaturą, ciemno szary
PR311 Light Grey
Kontroler z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym oraz klawiaturą, jasno szary
RM-2
Moduł dwóch wyjść przekaźnikowych 1.5A/24V o jednym przełączalnym styku NO/NC.
Styki przekaźnika są zabezpieczone przed przepięciami za pomocą warystorów tlenkowych
(MOV). Sterowanie przekaźnikami wymaga podania małego prądu sterującego (ok. 5mA),
załączenie przekaźnika może następować zarówno przez podanie niskiego jak i wysokiego
poziomu napięcia sterującego. Załączenie wyjścia jest sygnalizowane wskaźnikiem LED
umieszczonym na płytce modułu.
XM-2
Adresowalny ekspander We/Wy, udostępnia dwie linie wejściowe NO/NC oraz dwa wyjścia
przekaźnikowe z jednym przełączalnym stykiem NO/NC 1.5A/24V. Styki przekaźnika są
zabezpieczone przed przepięciami za pomocą warystorów tlenkowych (MOV). Załączenie
każdego z wyjść jest sygnalizowane wskaźnikiem LED umieszczonym na płytce modułu.
Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym odbywa się za pośrednictwem linii Clock i Data.
Moduł może być umieszczony w odległości 150m od urządzenia nadrzędnego.
Tabela 11: Historia produktu
Hardware
Firmware
Data
Opis
PR311 v1.0
102.00
24/09/05
Pierwsza wersja produktu
Kontakt
Roger sp. j.
82-416 Gościszewo
Gościszewo 59
Tel.: +48 55 272 01 32
Faks: +48 55 272 01 33
Pom. Techniczna PSTN: +48 55 267 01 26
Pom. Techniczna GSM: +48 664 294 087
e-mail: [email protected]
24
PR311 v1.0 fv102 PL Rev.D.doc
2/16/2008
Lista Użytkowników
Nazwa obiektu:
Lokalizacja:
Numer ID
PIN
Kod karty
Przywilej
AWA
Tak
-
Master
Installer
25
Użytkownik

Podobne dokumenty