KARTA UCZESTNIKA ………………………….. ( kategoria konkursu)

Transkrypt

KARTA UCZESTNIKA ………………………….. ( kategoria konkursu)
KARTA UCZESTNIKA
…………………………..
( kategoria konkursu)
Imię i nazwisko ucznia
…………………………………………………..…….
Klasa
………………………………….........................
Nazwa i adres szkoły
………………………………..........................…………
Telefon, fax.,
adres e-mail szkoły
.........................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela,
opiekuna
przygotowującego ucznia do konkursu
……………………………………..................................
Telefon do nauczyciela/opiekuna
…………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
Rodziców /prawnych opiekunów
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnić czytelnie, drukowanymi literami )
..............................................................................................................
( imię i nazwisko uczestnika konkursu)
Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu organizowanym przez
Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie wyrażam zgodę na umieszczanie
danych osobowych (uczestnika konkursu) i przetwarzanie ich, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(DZ.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.), w zakresie związanym
z przeprowadzeniem oraz promocją wyników konkursu (na stronie
internetowej szkoły, mediach itp.).
W pełni akceptuję warunki konkursu.
.
Pieczęć szkoły,
podpis dyrektora lub nauczyciela
……………………………..
…………………………….
Podpis rodzica

Podobne dokumenty