PORADNIK: Jak właściwie obliczyć dochód? Program Stypendia św

Transkrypt

PORADNIK: Jak właściwie obliczyć dochód? Program Stypendia św
PORADNIK:
Jak właściwie obliczyć dochód?
Program Stypendia św. Mikołaja
rok szkolny 2014/2015
Niniejsza prezentacja stanowi przewodnik po zasadach obliczania dochodu.
Mamy nadzieję, że ułatwi Państwu weryfikację dokumentów uczniów.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą
fundacją,
tel. 22 825 03 90 lub 22 625 17 14., [email protected]
Pozdrawiamy!
Fundacja Świętego Mikołaja
Kogo wliczamy do składu rodziny?
1.
Rodziców, opiekunów prawnych lub
faktycznych ucznia;
2. Dzieci:
•
niepełnoletnie bez względu na to czy się uczą,
konieczne są kopie odpisów aktów urodzenia,
•
pełnoletnie, ale do 26 roku życia, jeśli się uczą i
pozostają na utrzymaniu rodziców - do wniosku
załączone są zaświadczenia ze szkoły/uczelni,
•
niepełnosprawne i pozostające na utrzymaniu
rodziców bez względu na wiek – konieczne
zaświadczenie o niepełnosprawności (do
dochodu wliczają się świadczenia uzyskiwane
przez to dziecko).
Kogo NIE wliczamy do składu rodziny?
•
członka rodziny przebywającego w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. m.in. w domu
pomocy społecznej, placówce opiekuńczowychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym,
areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjnoopiekuńczym, a także w seminarium duchownym, szkole
wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie
pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i
umundurowanie,
•
rodzeństwa w wieku powyżej 26 lat, chyba że legitymuje
się orzeczeniem o niepełnosprawności,
•
rodzeństwa w wieku powyżej 18 lat, jeśli zakończyło
pobieranie nauki lub jest samodzielne finansowo,
•
babci, dziadka, cioci, wujka (chyba, że te osoby są
opiekunami prawnymi/faktycznymi dziecka).
Jakie dokumenty świadczące o dochodzie
powinny zostać dołączone do wniosku?
Każda pełnoletnia osoba, która w ciągu
pierwszego półrocza 2014 r. wykonywała
jakąkolwiek pracę zarobkową (bez względu na
to czy się uczy czy nie) powinna dostarczyć
Oświadczenie ucznia/członka rodziny o
wysokości średniego miesięcznego dochodu
netto w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 r.
Oświadczenie to dotyczy również dochodów,
na które nie ma potwierdzenia w postaci
umowy, np. udzielanie korepetycji,
odśnieżanie, opieka nad dzieckiem.
Proszę pamiętać, że wszystkie dochody
powinny być średnim dochodem na miesiąc, a
nie sumą dochodów z 6 miesięcy.
Jakie dokumenty świadczące o dochodzie
powinny zostać dołączone do wniosku?
Do oświadczenia powinny być dodane dokumenty
poświadczające cząstkowe dochody (wymienione szczegółowo
w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu, pkt II.2), np:
•
zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów,
•
odcinki rent/emerytur,
•
zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa
rolnego lub nakaz płatniczy,
•
zaświadczenie o wysokości otrzymanych zasiłków,
•
kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz
osób w rodzinie,
•
zaświadczenie lub decyzja z ośrodka pomocy społecznej o
otrzymywanych świadczeniach,
•
oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów
(stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy
zlecenia i inne wymienione wyżej), jeśli niemożliwe jest
uzyskanie zaświadczeń od pracodawcy (nie ma wzoru takiego
oświadczenia, osoba sama je pisze)
Jakie dokumenty świadczące o dochodzie
powinny zostać dołączone do wniosku?
W przypadku pełnoletnich osób, które nie
pracują (nawet jeśli się uczą), konieczny jest
jeden z poniższych dokumentów:
• zarejestrowanych w urzędzie pracy jako
bezrobotne wymagane jest zaświadczenie o
pozostawaniu bez pracy w okresie 01.01.30.06.2014 r. (z prawem lub bez prawa do
zasiłku i określeniem wysokości zasiłku);
• niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako
osoby bezrobotne, a mimo to pozostających
bez pracy, wymagane jest oświadczenie o
niewykonywaniu pracy zarobkowej w okresie
01.01.-30.06.2014 r.
v
Jakie dokumenty świadczące o dochodzie
powinny zostać dołączone do wniosku?
W przypadku, gdy dochód rodziny jest niższy niż 350 zł na osobę w rodzinie
należy dołączyć stosowne oświadczenie wyjaśniające sytuację materialną
rodziny (jak rodzina się utrzymuje mając tak niskie dochody).
Ważne: Do dochodu nie wlicza się stypendiów, zasiłków celowych
(jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów)
wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej oraz dopłat bezpośrednich
dla rolników.
Zasiłki rodzinne, alimenty i renty po zmarłym rodzicu przypisuje się osobie,
która je pobiera (czyli osobie pełnoletniej, najczęściej jest to jedno z
rodziców).
Utrata dochodu
Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
• utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla
bezrobotnych w wysokości zasiłku dla bezrobotnych;
• utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem
pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
• utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego;
• wyrejestrowaniem działalności gospodarczej;
• utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub
zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
• utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze
śmiercią osoby obowiązanej do tych świadczeń.
Utrata dochodu
W przypadku utraty dochodu członek rodziny
wykazuje go w Oświadczenie ucznia/członka
rodziny o wysokości średniego miesięcznego
dochodu netto w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014
r.
Dokładną jego wysokość należy wpisać we
wniosku w Oświadczeniu o wysokości
dochodów za okres 01.01.2014 – 30.06.2014 r.
przed dniem złożenia wniosku i odjąć w
ostatniej komórce tabelki.
Uzyskanie dochodu
Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu
spowodowane:
• zakończeniem urlopu wychowawczego,
• uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
dla bezrobotnych w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
• uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z
wyłączeniem pracy wykonywanej na umowę o dzieło;
• uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie
przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego,
• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Oświadczenie o wys. dochodów
- przykład
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości
zapraszamy do kontaktu z nami!
Fundacja Świętego Mikołaja
www.mikolaj.org.pl, [email protected]
Monika Madej-Wójcik, Kinga Najkowska
Tel. 22 825-03-90
Biuro: ul. Marszałkowska 87/5, 00-683 Warszawa
Fundacja Świętego Mikołaja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000126602
NIP: 123-09-97-285
Regon: 015474315