Wydawca - magazyn informacyjny 2015

Komentarze

Transkrypt

Wydawca - magazyn informacyjny 2015
º
N
/1
wydawca
4/5
W N U M E R zE M . I N . :
55. KONKuRS PTWK
„NAJPIęKNIEJSzE KSIążKI ROKu”
LuDzIE POLSKIEJ KSIążKI
RANKING POLSKICh DRuKARń
DzIEłOWYCh
VI WARSzAWSKIE TARGI KSIążKI
20-LECIE DRuKARNI ABEDIK
NOTKI NIE PLOTKI
ISSN 1231-1049 20,0 zł
m a g az yn info rm a cyjny 2 0 1 5
FR A
GOś
NCJA
CIEM
HON
WY
O RO
M VI
W TK
VI WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
14 -17 maja 2015 roku
Stadion Narodowy
●
MAJ
/2
RYNEK WYD.
książki dla dzieci
/1
3–19
SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy,
Sprawdzam o czym pisałem rok temu: Wszystko
wskazuje na to, że stajemy przed kolejnym przewartościowaniem na rynku hurtowym... I co? I jak na
razie nic! Albo prawie nic. Bo do ataku przystąpiła
Polska Izba Książki, rozpoczynając szeroko zakrojoną akcję pt.
. Akcja ruszyła 23 kwietnia,
w Światowym Dniu Książki, a jej celem, jak czytamy
na stronie internetowej akcji, jest pokazanie, że
książki zmieniają rzeczywistość i poszerzają horyzonty. Tak naprawdę natomiast chodzi o uzyskanie
wsparcia wprowadzenia Ustawy o Książce, czyli stałej ceny na nowości.
PIK uważa, opierając się na analizie sytuacji w krajach, gdzie analogiczne ustawy o książce wprowadzono już lata temu, że dzięki ustawie zwiększy się
dostępność ambitnej literatury, spadną ceny nowości wydawniczych, a małe księgarnie będą lepiej
chronione przed konkurencją wielkich sieci dystrybutorów. Nad projektem ustawy deliberuje wciąż
parlament, 12 maja ma się odbyć spotkanie w tej
sprawie przedstawicieli naszej branży z parlamentarzystami. Wszystko więc jest na dobrej drodze. Obawiam się jednak, że Sejm... nie zdąży. Nasi
parlamentarzyści zaraz mają wakacje, a po nich trzeba się będzie pakować – wybory już blisko!!! Osobiście jestem ZA ustawą, widząc w niej szansę na
okiełznanie naszych hurtowni.
A skoro już o hurtowniach mowa, to spróbujemy
wrócić do rankingu hurtowni – ...naście lat temu
takie badanie przeprowadziliśmy. Warto więc wrócić
do tematu, korzystając z „cudtechniki” jakim jest internet i portale społecznościowe. Na Facebooku założyliśmy grupę „Wydawcy” i tam rozpocznijmy
dyskusję – zapraszamy.
A tymczasem oddajemy do rąk Państwa tradycyjny już majowy numer naszego pisma, w którym
m.in. oceniliście polskie drukarnie (pierwsza część
Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych, ranking
„Wydawcy Wybierają Drukarnie” – jest, co cieszy,
sporo zmian w czołówce) i pokazujemy najpiękniejsze książki tegorocznego Konkursu PTWK.
A tak przy okazji: Konkurs PTWK mamy już za sobą,
ogłaszamy więc nasz redakcyjny Konkurs na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA – czekamy na zgłoszenia; u nas konkurs jest bezpłatny za to z cennymi
nagrodami: papierem od Arctic Paper i materiałami
pokryciowymi z oferty firmy Panta (to nowy sponsor
EDYCJI).
Widzimy się na Warszawskich Targach Książki.
Nasze stoisko – 18/H.
Redaktor naczelny
Andrzej Palacz
od redakcji
55. KONKUR S PTWK
NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI
ROKU 2014
20–22
Wyniki obrad Jury Konkursu
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
24–27
(dział pod redakcją Barbary
Petrozolin-Skowrońskiej):
– M A RTA I G N E R SK A
– O LC H A S I KOR SK A
XIV PST na 3,65
Ocena marcowych Poznańskich Spotkań Targowych
„Książka dla Dzieci i Młodzieży”
28–29
30–31
VI WAR SZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
FRANCJA GOśCIEM HONOROWYM
RANKING POLSKICH
DRUKARŃ DZIEŁOWYCH
32–35
Cz. I — „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
Zobaczmy jak wydawcy oceniają drukarnie
z którymi współpracują. Po raz drugi
wybieramy najlepszą drukarnię cyfrową
36–37
20 LAT DRUKARNI ABEDIK
(POZNAŃ)
Prezentacja jednej z najlepszych polskich
drukarń, wielokrotnego zwycięzcy Rankingu
Drukarń Dziełowych
XMLO GOS – TREśCI WIECZNIE ŻYWE
Artykuł przedstawiający zalety stosowania przez
wydawnictwa nowego formatu zapisu publikacji
elektronicznych
33–52
NOTKI NIE PLOTKI
Zbiór najciekawszych informacji z branży:
Edytorstwo/Konkursy/Targi/Poligrafia
20 lat
1988
PODOLSKA
AGENCY FOR PAPER AND BOARD
P R A C U J E M Y D L A ONGAŁJ OL SE ZP ES N
Z YI EC H W Y D A W N I C T W
26
27 lat
/3
EDYTORSTWO
PTWK
Konkurs z tradycją
Andrzej Tomaszewski
Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku” odbywa się już
pięćdziesiąty piąty raz. Jest corocznym przeglądem
edytorskiej twórczości graficznej, który zdobył sobie wśród grafików, wydawców i drukarzy zasłużoną renomę. Zdobywcy nagród i wyróżnień czerpią
z uczestnictwa sporo satysfakcji prywatnej i zawodowej. Na przestrzeni lat widać też, że konkurs
znacząco przyczynia się do podniesienia poziomu
edytorskiego polskiej książki.
Obok twórców grafiki wydawniczej w pracach jury
w różnych latach uczestniczyli doświadczeni redaktorzy, szanowani poligrafowie, historycy
i krytycy sztuki. Zawsze jednak podczas przewodów sądów konkursowych decydujące zdanie mieli
artyści książki – graficy projektanci, typografowie
i ilustratorzy. Przewodniczącymi jury bywały znane postaci świata artystycznego: prof. Julian
Pałka, prof. Maciej Buszewicz, prof. Stanisław Wieczorek, a w ostatnich latach znakomity artysta Józef Wilkoń.
Decyzją Zarządu PTWK otrzymałem w tym roku
godność komisarza tego szacownego przedsięwzięcia. Animatorem imprezy (wcześniej istniejącej pod
nazwą „Konkursu na Najlepiej Wydaną Książkę”)
był w 1957 roku mój nieżyjący ojciec, Rom a n
Tomaszewski. Wchodzę więc niejako w jego buty.
Jestem tym faktem mocno przejęty, a nominację
traktuję jako zaszczyt. Funkcję objąłem po Kata-
rzynie Iwanickiej, która gospodarzyła w komisji graficznej naszego Towarzystwa przez ostatnie
dwadzieścia dwa lata – od 1993 roku, kiedy to odszedł jej poprzednik Krzysztof Racinowski.
Tak więc po znanym grafiku, zwanym często architektem książki, oraz po Katarzynie Iwanickiej, doświadczonej redaktor i historyku sztuki od lat
współpracującej z artystami, komisarzem został
typograf i poligraf. Nie znaczy to wszakże, że zmienia się charakter konkursu. W dalszym ciągu
w ocenianiu książek rola artystów grafików jest
zdecydowanie dominująca.
Długie lata doświadczeń konkursowych pozwoliły
na dość precyzyjne sformułowanie kryteriów oceny
formy edytorskiej stanowiącej główny przedmiot
uwagi jurorów i zainteresowania publiczności.
Andrzej Tomaszewski
Od red.: Komisarzem Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze
Książki Roku od tego roku jest Andrzej Tomaszewski, znany typograf, poligraf, propagator
typografii i pięknej książki. Poprosiliśmy go o
próbę wskazania „książkorobom”, jak sam nazywa twórców słowa drukowanego, czym kieruje się jury Konkursu, wybierając te, a nie inne
książki z setek nadsyłanych przez wydawców.
Spróbuję w sześciu punktach wymienić zasadnicze
wymogi stawiane książkom, których osiągnięcie
daje szansę uzyskania przychylnej oceny jurorów.
1. Istotnym elementem estetycznej jakości książki
jest zgodność jej treści i formy, czyli odpowiedniość
wizualnych efektów dobranych dla prezentacji tematu. Skrótowo mówiąc, chodzi o to, aby w książce
nieobecny był dysonans tych składników, żeby
Andrzej Tomaszewski – typograf, poligraf, promotor piękna książki,
sekretarz czasopisma „Acta Poligrafica”, komisarz jury Konkursu PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku.
/4
przykładowo katalog akwarel nie wyglądał jak ewidencja wyrobów betonowych, albo reportaż wojenny z Rwandy nie przypominał wyglądem opowieści
o Ani z Zielonego Wzgórza. Bywa też, że miałka
treść, nieistotna i nieważna, prezentowana jest
w wydaniu luksusowym, wręcz pompatycznym.
Z takiego połączenia powstaje publikacja rażąca
sztucznością i pretensjonalna.
2.
Przemyślany projekt graficzny publikacji traktowanej jako całość, prowadzący do wizualnej jedności estetycznej harmonijnie łączącej wszystkie jej
elementy. Zbyt często zdarza się, że np. karty tytułowe nie pasują do układu wnętrza, albo typografia
i grafika okładki sprawiają wrażenie, jakby były
z innej książki. Postulat jedności estetycznej oczywiście nie oznacza, że projektant formy książki nie
może korzystać z prawa do eksperymentu, stosowania kontrapunktu jako środka wyrazu artystycznego, albo przykładowo: ze związanych z treścią
szokujących zestawień graficznych.
3.
Dążenie do funkcjonalności książki rozumiane
głównie jako działanie na rzecz wygody jej użytkownika. Chodzi tu m.in. o czytelność użytych
pism i układów typograficznych. Również o powiązanie elementów treściowych, szczególnie w podręcznikach, informatoriach i książkach naukowych, np. stworzenie czytelnikowi wzrokowych
„ścieżek” ułatwiających dotarcie do przypisow lub
aneksów, właściwe wykorzystanie żywych pagin,
spisów i odsyłaczy itp.
.........................
4. Oryginalność ujęcia polegająca na ukształtowaniu książki w oparciu o nowatorską koncepcję.
Stosowanie świeżych układów typograficznych,
oryginalnych krojów pism drukarskich, wykorzystanie nowatorskich technik reprodukcji obrazu,
innowacyjnych podłoży drukowych, pomysłowe
rozwiązania introligatorskie, stanowią razem szeroki repertuar środków wyrażania ducha nowoczesności.
5. Walory graficzne ilustracji i ich dobór. W wy-
padku ilustracji graficznych, malarskich i fotograficznych oceniany jest ich poziom artystyczny.
Natomiast w wypadku ilustracji poglądowych
(fotografii, schematów, infografiki, itp.) uznanie
zdobywają takie, które wspomagają zrozumienie
tekstu, czytelnie przedstawiają obrazowane treści
i są dobrze wkomponowane w typograficzny układ
książki.
6. Jakość wykonania książki. Wysoka jakość
to perfekcja wykonania we wszystkich technologicznych fazach produkcji (prepress, press i postpress), a także użyte materiały pierwszorzędne
gatun kowo: farby, papiery, materiały introligatorskie itp.
Wymienione kryteria stanowią podstawę ocen. Jak
jednak często w konkursach bywa, znaczną rolę
ogrywają także preferencje estetyczne poszczególnych jurorow oraz ich stosunek do aktualnych tendencji widocznych we współczesnej sztuce użytkowej. Zadanie komisarza polega m.in. na tym, aby
proponując skład sądu konkursowego uwzględnić
osoby mające szeroki przegląd sytuacji na rynku
książki, a jednocześnie reprezentujące różne, nawet
pokoleniowo odmienne, spojrzenie na artefakty.
Przez blisko sześćdziesiąt lat istnienia konkursu
(z przerwą podczas stanu wojennego) zmieniały się
style projektowania, gusty i możliwości techniczne.
Jednak cel konkursu pozostawał niezmienny:
wybrać książki wyróżniające się poziomem edytorsko-artystycznym.
Książka, jako przedmiot „z duszą”, pomimo wielu
na ogół trwałych reguł wypracowanych w jej wielowiekowej historii, otwarta jest na zmiany formalne
i stylowe. W tym miejscu możemy przypomnieć
słowa mistrza Józefa Wilkonia, że książka przetrwała i przetrwa niejedno. Zmienia się jej uroda,
forma, ale jej funkcja, jej istota jest wieczna. (...)
Jest z natury stworzona dla piękna. Brzydota czyni
jej cierpienie dotkliwym jak ból. Kodeksowa postać
książki – mogłoby wydawać się, że zbyt ciasna – jest
miejscem artystycznych eksperymentów, konfrontacji konwencji projektowych, a przede wszystkim
intelektualnej przygody. Do doświadczania tej właśnie przygody zaprasza Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek i konkursowe jury.
/5
EDYTORSTWO
PTWK
55. Konkurs PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku 2014
Wręczenie nagród i wyróżnień podczas 6. Warszawskich Targów Książki
14 maja 2015 roku (czwartek) godzina 14:00
Stadion Narodowy w Warszawie sala Barcelona (centrum konferencyjne)
Konkurs dofinansowano ze środków Funduszu Popierania Twórczości
przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS
W 55. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki
Roku 2014 wzięły udział 104 firmy wydawnicze,
które nadesłały 179 tytułów opracowanych przez
twórców (grafików, typografów) zamieszkałych
na stałe w Polsce.
Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji
otrzymują specjalne dyplo­my honorowe, zaś
drukarnie listy gratulacyjne.
Twórcom opracowań edytorsko-artystycznych przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe.
Ju r y Kon k u r su obr adowa ło w sk ł ad zie:
prof. Stanisław Wieczorek – przewodniczący, prof. Janusz Fogler, Ryszard Kryska,
Piotr Młodożeniec, Andrzej Tomaszewski,
prof. Mieczysław Wasilewski, Rene Wawrzkiewicz.
W wyniku tajnego głosowania jury przyznało
nagrody i wyróżnienia następującym książkom:
Dział I: L I T E R AT U R A P I Ę K N A
NAGRODA
Wiersze przeczytane
Tadeusz Różewicz
> projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
> wydawca: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak
WYRÓŻNIENIE
Listy 1957-1985
Jerzy Giedroyc, Zdzisław Najder
> projekt graficzny: Emilka Bojańczyk /Podpunkt
> wydawca: Narodowe Centrum Kultury
> druk i oprawa: Drukarnia Diament, Kraków
1
/6
NOMINACJE
Budowałam barykadę
Anna Świrszczyńska „Swir”
> opracowanie graficzne i skład: Robert Oleś /d2d.pl
> wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
> druk i oprawa: Drukarnia Petit Skład-Druk-Oprawa,
Lublin
Błędne Ognie
Teresa Rudowicz
> projekt okładki, ilustracje, opracowanie graficzne
i skład: Anna Paszkowska
> wydawca: Zaułek Wydawniczy Pomyłka
> druk: Drukarnia KAdruk, Szczecin
20 światów czyli rozmowy o twórczej pasji
Klaudia Iwanicka
> projekt graficzny i projekt okładki: Mateusz Machalski
> wydawca: Burda Publishing Polska
> druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne
Fortynbras się upił
Janusz Głowacki
> ilustracje i projekt graficzny: Wojciech Pawliński
> wydawca: Wydawnictwo Bosz
> druk i oprawa: Zakład Graficzny Colonel, Kraków
Przez sen
Jacek Podsiadło
> opracowanie graficzne: Małgorzata Rybicka / GRAFFISH
> wydawca: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
> druk i oprawa: Drukarnia Petit Skład – Druk – Oprawa, Lublin
Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy
Miquel de Cervantes Saavedra
> rysunki: Wojciech Siudmak
> projekt i opracowanie graficzne okładki: Michał Pawłowski
> wydawca: Dom Wydawniczy Rebis
> druk i oprawa: Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca,
Kraków
Rozmowy
Jerzy Illg
> projekt okładki i wyklejek: Witold Siemaszkiewicz
> wydawca: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
> druk i oprawa: Zakład Graficzny Colonel, Kraków
Strefa Pawłowa
Sławomir Michał
> projekt okładki i skład: Katarzyna Gołąb
> projekt typograficzny i skład: Monika Burakiewicz
> wydawca: Wydawnictwo Novae Res
> druk i oprawa: Drukarnia Read Me, Łódź
Wyspa Łza
Joanna Bator, Adam Golec (fotografie)
> projekt okładki i opracowanie typograficzne:
Witold Siemaszkiewicz
> wydawca: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
> druk i oprawa: Zakład Graficzny Colonel, Kraków
Dział II: K s i ą ż k i n a u k o w e , p o p u l a r n o n a u k o w e ( h u m a n i s t y k a )
NAGRODA
VeryGraphic. Polish Designers of the 20th Century
praca zbiorowa pod redakcją Jacka Mrowczyka
> projekt graficzny: Kuba Sowiński
> wydawca: Instytut Adama Mickiewicza
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
2
/7
WYRÓŻNIENIE
Kalendarium.
Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964-2014
praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic, Krystyny Starzyńskiej
> projekt graficzny: Władysław Pluta
> wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
> przygotowanie do druku: Inter Line SC Piotr Hrehorowicz,
Małgorzata Punzet, Kraków
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
WYRÓŻNIENIE
Łamigłówki procesu karnego
praca zbiorowa
> projekt okładki i układ typograficzny: Paweł Krzywda / idee.pl
> wydawca: Wydawnictwo Od.Nowa
> druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne
WYRÓŻNIENIE
Plan Warszawy 1768 Georges Louis Le Rouge
Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński
> projekt graficzny: Anna Piwowar
> wydawca: Muzeum Warszawy
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań
WYRÓŻNIENIE
Scriptorum. Fragmenty pism,
czyli uwagi o wojnie i pokoju
Andrzej Maksymilian Fredro
> projekt graficzny: Michał Jandura
> wydawca: Narodowe Centrum Kultury
> druk i oprawa: Drukarnia Alnus, Kraków
WYRÓŻNIENIE
Władysław Strzemiński. Obrazy słów
Janusz Zagrodzki
> projekt graficzny: Sławomir Iwański
> wydawca: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
> druk i oprawa: Drukarnia Offsetowa WOWO, Łódź
/8
WYRÓŻNIENIE
Wolność i łaska. Rozważania o Szekspirze
Peter Brook
> projekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski
> wydawca: Wydawnictwo słowo /obraz terytoria
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
NOMINACJE
Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej
historii Fotografii
Jakub Dziewit
> projekt okładki i makiety: Agnieszka Lesz
> wydawca: grupakulturalna.pl
> druk i oprawa: Drukarnia Sowa, Warszawa
Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna
Mariusz Urbanek
> opracowanie graficzne: Andrzej Barecki
> wydawca: Wydawnictwo ISKRY
> druk i oprawa: Drukarnia Wydawnicza
im. W. L. Anczyca, Kraków
Baltazar Opec. Żywot Pana Jezu Krysta (1522)
wydanie i wstępy Wiesław Wydra, Rafał Wójcik,
Katarzyna Krzak-Weiss
> projekt okładki i projekt typograficzny: Mateusz Czekała
> wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
> druk i oprawa: Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, Luboń
Kościoły wschodnie
w państwie polsko-litewskim
w procesie przemian i adaptacji:
metropolia kijowska w latach 1458-1795
Andrzej Gil, Ihor Skoczylas
> projekt graficzny: Amadeusz Targoński
> wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
> druk i oprawa: Drukarnia Petit Skład – Druk – Oprawa,
Lublin
Był jazz. Krzyk jazz-bandu
w międzywojennej Polsce
Krzysztof Karpiński
> opracowanie graficzne: Robert Kleemann
> wydawca: Wydawnictwo Literackie
> druk i oprawa: Drukarnia Pozkal, Inowrocław
Diagilew
Richard Buckle
> projekt okładki, wnętrza i opracowanie graficzne:
Kaia Juszczak
> wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
> druk i oprawa: Drukarnia Pozkal, Inowrocław
Evil Man
Robert Humka
>projekt graficzny: Elżbieta Kiełczykowska
> wydawca: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
> druk i oprawa: Drukarnia Poligraf Marek Więckowski
Fotografie ruin. Ruiny fotografii 1944-2014
Magdalena Wróblewska
> projekt graficzny i skład: Magdalena Piwowar
> wydawca: Muzeum Warszawy
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań
Kwintesencje. Pasaże barokowe
Dariusz Czaja
> projekt graficzny okładki, wnętrza i skład:
Witold Siemaszkiewicz
> wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
> druk i oprawa: Drukarnia Pozkal, Inowrocław
Miłosz – Tkanka łączna
Krzysztof Czyżewski
> projekt okładki i stron tytułowych: Kuba Sowiński
> skład i łamanie: Andrzej M. Konieczny
> wydawca: Wydawnictwo Medeia
> druk i oprawa: Drukarnia Read Me, Łódź
Młodość chłopczyka.
O wczesnej twórczości Stanisława Ignacego
Witkiewicza 1900-1914
Anna Żakiewicz
> projekt graficzny: Stanisław Salij
> wydawca: Wydawnictwo słowo / obraz terytoria
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
/9
Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa
Krzysztof Trojanowski
> projekt okładki, stron tytułowych i wnętrza:
Kalina Możdżyńska
> wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
> druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego, Kielce
Styl klasyczny. Haydn, Mozart, Beethoven
Charles Rosen
> projekt okładki i wnętrza: Adam Dudek
> skład i łamanie: Piotr Kwaśniewski
> wydawca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Plica Polonica
praca pod redakcją Stanisława Rukszy, Agaty Cukierskiej
> projekt graficzny i skład: Roman Kaczmarczyk
> wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej KRONIKA
> druk i oprawa: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała
Podróżnicy bez mapy i paszportu
Tomasz Szerszeń
> projekt graficzny i typograficzny: Stanisław Salij
> wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Taka muzyka. Wspomnienia o muzykantach
i muzyce wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego
Krzysztof Butryn
> projekt okładki: Rafał Rola
> układ typograficzny i skład: Rafał Rola i Tomasz Smołka/
/ studioformat.pl
> wydawca: Wydawnictwo Episteme
> druk i oprawa: Drukarnia Arcana, Katowice
Porządek czasu
Krzysztof Pomian
> projekt okładki i projekt typograficzny: Stanisław Salij
> wydawca: Fundacja Terytoria Książki
> druk i oprawa: Grafix Centrum Poligrafii, Gdańsk
Seria jubileuszowa:
Sztuka projektowania. Z historii Wydziału
Form przemysłowych ASP w Krakowie 1964-2014 Andrzej Szczerski
Filozofia kultury designu. W kręgu myśli Andrzeja
Pawłowskiego
Janusz Kurpiński
> projekt graficzny: Władysław Pluta
> wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
> przygotowanie do druku: Inter Line SC Piotr Hrehorowicz,
Małgorzata Punzet, Kraków
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Tam na hori czereszeńka. Nagrania z badań
terenowych profesora Romana Reinfussa
opracowanie i redakcja Marta i Krzysztof Butrynowie
> projekt graficzny: Rafał Rola / studioformat.pl
> skład: Tomasz Smołka / studioformat.pl
> wydawca: Fundacja Stara Droga
> druk i oprawa: Drukarnia Petit Skład – Druk – Oprawa, Lublin
Tego roku w Paryżu. Korespondencja
króla Stanisława Augusta z Feliksem Oraczewskim
1782-1784
wybór, opracowanie i wstęp Aleksandra Janiszewska
> projekt graficzny: Grzegorz Laszuk
> skład: Grzegorz Laszuk i Anna Hegman
> wydawca: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
> druk i oprawa: Drukarnia Argraf, Warszawa
Dział III: K s i ą żki matematyc z ne , pr z yrodnic z e i tec h nic z ne
N A G R O D Y , W Y R Ó Ż N I E ń i N O M I N A C J I nie przyznano
3
/10
Dział IV: K s i ą żki dla d z ieci i m ł od z ieży
NAGRODA
Typogryzmol
Jan Bajtlik
> projekt graficzny i skład: Jan Bajtlik
> wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry
> druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN
WYRÓŻNIENIE
Ale patent!
Księga niewiarygodnych wynalazków
Małgorzata Mycielska
> opracowanie graficzne: Aleksandra i Daniel Mizielińscy
> wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry
> druk i oprawa: Drukarnia Perfekt, Warszawa
WYRÓŻNIENIE
Fruwajka
Piotr Sommer
> projekt graficzny: Tomasz Frycz i Marcin Wicha
> wydawca: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
> druk i oprawa: Drukarnia ARTiS Poligrafia, Toruń
WYRÓŻNIENIE
Licho i inni
Agnieszka Taborska
> projekt graficzny i ilustracje: Lech Majewski
> wydawca: Wydawnictwo BOSZ
> druk i oprawa: Drukarnia Read Me, Łódź
4
/11
WYRÓŻNIENIE
NIEkalendarz
Wojciech Widłak
> ilustracje i projekt graficzny: Paweł Pawlak
> wydawca: Wydawnictwo Czerwony Konik
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
WYRÓŻNIENIE
Oczy
Iwona Chmielewska
> ilustracje: Iwona Chmielewska
> opracowanie graficzne: Radek Staniec
> wydawca: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
> druk i oprawa: Drukarnia ARTiS Poligrafia, Toruń
WYRÓŻNIENIE
Ptakty
Paweł Mildner
> ilustracje: Paweł Mildner
> wydawca: Wydawnictwo Ładne Halo
> druk i oprawa: OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne
WYRÓŻNIENIE
Skarb Ali Baby
Józef Wilkoń
> ilustracje: Józef Wilkoń
> wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik
> przygotowanie do druku: Piotr Gil
> druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne
WYRÓŻNIENIE
Skrytki
Mateusz Wysocki
> ilustracje, oprawa graficzna i skład: Agata Królak
> wydawca: Wydawnictwo Ładne Halo
> druk i oprawa: Łódzkie Zakłady Graficzne
WYRÓŻNIENIE
Trzecie urodziny Prosiaczka
Aleksandra Polewska
> ilustracje i projekt graficzny: Aleksandra Woldańska-Płocińska
> wydawca: Wydawnictwo Czerwony Konik
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
/12
WYRÓŻNIENIE
Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela
Grzegorz Kasdepke
> ilustracje: Daniel de Latour
> wydawca: Narodowe Centrum Kultury
> druk i oprawa: EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek, Włocławek
WYRÓŻNIENIE
Zbuntowany Elektron
Józef Wilkoń
> ilustracje: Józef Wilkoń
> projekt graficzny i typografia: Józef Wilkoń i Piotr Gil
> wydawca: Wydawnictwo Hokus-Pokus
> druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex
WYRÓŻNIENIE
Złotouste zero w zenicie
Maria Ekier
> ilustracje: Maria Ekier
> wydawca: Wydawnictwo Hokus-Pokus
> przygotowanie do druku: Big Design
> druk i oprawa: OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne
NOMINACJE
Bajki
Erna Rosenstein
> lustracje: Karol Banach
> projekt graficzny, projekt okładki i skład: Ryszard Bienert
> wydawca: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
> druk i oprawa: Drukarnia ARTiS Poligrafia, Toruń
Bałtycka Syrena. Opowieść
o Konstancji Czirenberg
Anna Czerwińska-Rydel
> projekt graficzny i rysunki: Marta Ignerska
> wydawca: Wydawnictwo Muchomor
> druk i oprawa: OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne
Chodzi o to, czy wiesz co to. Zwierzęta
Marcin Brykczyński
> ilustracje i projekt okładki: Agnieszka Antoniewicz
> wydawca: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
> druk i oprawa: Drukarnia Druk-Intro, Inowrocław
Czarownica
Kazimiera Iłłakowiczówna, Iwona Chmielewska
> ilustracje: Iwona Chmielewska
> opracowanie graficzne: Maria Szczodrowska i Radek Staniec
> wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
Franciszka
Anna Piwkowska
> ilustracje, projekt graficzny i skład: Emilka Bojańczyk/
/ Podpunkt
> wydawca: Fundacja Zeszytów Literackich
> druk i oprawa: Drukarnia Pozkal, Inowrocław
Galicyjska kraina przygód
Marta Gaj
> projekt graficzny i skład: Monika Chrabąszcz
> ilustracje: Paulina Paździera
> wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
> druk i oprawa: Drukarnia Read Me, Łódź
/13
Głos
Michał Bogdanowicz, Julia Cybis
> ilustracje: Julia Cybis
> wydawca: Agencja Edytorska Ezop
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
Ja, Bobik, czyli prawdziwa historia o kocie,
który myślał, że jest królem
Ewa Kozyra-Pawlak
> ilustracje: Ewa Kozyra-Pawlak
> wydawca: Wydawnictwo Nasza Księgarnia
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
Kapelusz kapitana Drake’a
Andrzej Żak
> okładka, ilustracje i opracowanie graficzne: Bohdan Butenko
> wydawca: Wydawnictwo Akapit Press
> druk i oprawa: Konińska Drukarnia Dziełowa
Kosmos
Tomasz Rożek
> projekt okładki, opracowanie graficzne,
> ilustracje i skład: Aleksandra Nałęcz-Jawecka
i Tomasz Kędzierski – to/studio
> wydawca: Grupa Wydawnicza Foksal
> druk i oprawa: Arspol, Bydgoszcz
Którędy do gwiazd? Historia Elżbiety Heweliusz,
pierwszej kobiety astronom
Anna Czerwińska-Rydel
> projekt graficzny i rysunki: Marta Ignerska
> wydawca: Wydawnictwo Muchomor
> druk i oprawa: OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne
Masz prawa człowieku
Małgorzata Węgrzecka, Iwona Zabielska-Stadnik
> ilustracje: praca zbiorowa
> okładka i projekt graficzny: Agata Dudek
i Małgorzata Nowak /Acapulco Studio
> wydawca: Wydawnictwo Tamaryn
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
Metryka nocnika
Iwona Wierzba
> ilustracje i opracowanie graficzne: Marianna Sztyma
> wydawca: Wydawnictwo Albus
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań
Miłość niepojęta
bł. ks. Ignacy Kłopotowski
> opracowanie graficzne: Katarzyna Zapart
> wydawca: Wydawnictwo Sióstr Loretanek
> druk i oprawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa
O wiadukcie kolejowym,
który chciał zostać Mostem nad rzeką
Tina Oziewicz
> opracowanie graficzne: Marta Ignerska
> wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
Opowiem ci mamo, co robią żaby
Katarzyna Bajerowicz, Marcin Brykczyński
> ilustracje: Katarzyna Bajerowicz
> wydawca: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
> druk i oprawa: Drukarnia Druk-Intro, Inowrocław
Słowa do rzeczy
Ewelina Lasota, Dorota Majkowska-Szajer
> ilustracje i projekt graficzny: Monika Grubizna
> wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
w Krakowie
> druk i oprawa: Drukarnia Leyko, Kraków
Straszny sen słonia
Małgorzata Pietrzyk
> ilustracje i opracowanie graficzne: Emilia Dziubak
> wydawca: Wydawnictwo Media Rodzina
> druk: Drukarnia Edica, Poznań
Urodziny prawie wszystkich
Toon Tellegen
> ilustracje: Ewa Stiasny
> wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
W Gdańsku straszy
Piotr & Paweł Sitkiewicz
> ilustracje: Józef Wilkoń
> projekt graficzny: Janusz Górski
> wydawca: Oficyna Gdańska
> druk i oprawa: Pracownia, Gdańsk
W kieszonce
Iwona Chmielewska
> ilustracje: Iwona Chmielewska
> opracowanie graficzne: Dorota Nowacka
> wydawca: Wydawnictwo Media Rodzina
> druk i oprawa: Drukarnia Edica, Poznań
Zoolitery
Agata Juszczak
> ilustracje: Agata Juszczak
> wydawca: Wydawnictwo Hokus-Pokus
> druk i oprawa: Zakład Graficzny Colonel, Kraków
/14
Dział V: P odręc z niki , materia ły edukacyjne i s z koleniowe
5
NAGRODY nie przyznano
WYRÓŻNIENIE
Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna
z elementami argumentacji prawniczej
praca zbiorowa
> koncepcja układu typograficznego i projekt okładki: Waldemar Węgrzyn
> ilustracje: Daria Malicka
> wydawca: Wydawnictwo Od.Nowa
> druk i oprawa: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała
NOMINACJE
Trampolina trzylatka
Izabela Jaźwińska, Magdalena Kosecka
> projekt okładki i ilustracje: Julia Burkacka-Mielcarz
> ilustracje: Elżbieta Śmietanka-Combik
> wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN
> druk i oprawa: Drukarnia Color Graf, Gdańsk
i Formator, Toruń
Trampolina czterolatka
Beata Kozyra, Magdalena Anna Zbąska
> projekt okładki i ilustracje: Julia Burkacka-Mielcarz
> ilustracje: Elżbieta Śmietanka-Combik
> wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN
> druk i oprawa: Drukarnia Color Graf, Gdańsk;
Formator, Toruń; Techgraf, Łańcut
Dział VI: S ł o w n i k i , e n c y k l o p e d i e , l e k s y k o n y , p o r a d n i k i
NAGRODY nie przyznano
WYRÓŻNIENIE
Słowniczek teatru lalek
Martyna Groth
> koncepcja edytorska i projekt graficzny: Janusz Górski
> wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury
> druk i oprawa: Pracownia, Gdańsk
NOMINACJE
Alfabet rzeźby. T. 1 i 2
Anna Podsiadły
> projekt i opracowanie graficzne: Paweł Osial
> wydawca: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
> druk i oprawa: T. 1 – Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Arkadiusz Grzegorczyk, Stare Babice
T. 2 – Instytut Technologii Eksploatacji
Państwowy Instytut Badawczy, Radom
Jestem Tatą!
Joanna Drosio-Czaplińska
> ilustracje: Agata Dudek
> projekt okładki, opracowanie graficzne i skład:
Agata Dudek i Małgorzata Nowak / Acapulco Studio
> wydawca: Wydawnictwo Tamaryn
> druk i oprawa: Drukarnia Perfekt, Warszawa
6
/15
7
Dział VII: A l b u m y
NAGRODA
Formy i liczby
Robert Wolak
> projekt graficzny: Władysław Pluta
> wydawca: Wydawnictwo Copernicus Center Press
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
> DTP i przygotowanie do druku: Inter Line SC
Piotr Hrehorowicz, Małgorzata Punzet, Kraków
WYRÓŻNIENIE
Antoni Janusz Pastwa. Cienie, torsy, twarze
koncepcja albumu: Antoni Janusz Pastwa
> projekt i opracowanie graficzne: Paweł Osial
> wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
> druk i oprawa: Drukarnia MDruk, Warszawa
WYRÓŻNIENIE
Chris Niedenthal.
Wybrane fotografie 1973-1989
> projekt graficzny: Marek Wajda
> wydawca: Wydawnictwo Bosz
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
WYRÓŻNIENIE
Grafika ASP Kraków
praca pod redakcją Krzysztofa Tomalskiego
> projekt graficzny: Aleksandra Toborowicz
> wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak,
Poznań
/16
WYRÓŻNIENIE
Mit Galicji – praca zbiorowa
> koncepcja edytorska: Łukasz Galusek
> projekt graficzny: Wojtek Kwiecień-Janikowski
i Przemek Dębowski
> wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak,
Poznań
WYRÓŻNIENIE
Zygmunt Radnicki
Światosław Lenartowicz
> projekt graficzny: Władysław Pluta
> wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie i Muzeum Narodowe
w Krakowie
> druk: Drukarnia Skleniarz, Kraków
> skład, łamanie, przygotowanie do druku: Inter Line SC
> Piotr Hrehorowicz, Małgorzata Punzet, Kraków
NOMINACJE
Arcydzieła sztuki japońskiej
praca pod redakcją Anny Król
> opracowanie graficzne: Rafał Sosin
> wydawca: Muzeum Sztuki i i Techniki Japońskiej Manggha
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja
w Muzeum Narodowym w Krakowie
Agnieszka Kluczewska-Wójcik
>projekt graficzny: Marek Pawłowski
> wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie
> druk i oprawa: Drukarnia Pasaż, Kraków
Seria: Foto Retro
Warszawa lata 40. – praca pod redakcją Dariusza Fedora,
słowo wstępne Danuta Szaflarska
Warszawa lata 50. – praca pod redakcją Jana Łozińskiego,
słowo wstępne Krystyna Sienkiewicz
Warszawa lata 60. – praca pod redakcją Jana Łozińskiego,
słowo wstępne Beata Tyszkiewicz
> projekt graficzny: Justyna Czerniakowska
> wydawca: Wydawnictwo Bosz
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Narodziny „S”
Mirosław Stępniak
> opracowanie graficzne: Zbyszek Czapnik
> wydawca: Narodowe Centrum Kultury
> druk i oprawa: Drukarnia Pasaż, Kraków
Polska
Henryk Samsonowicz, Franciszek Ziejka, Michał Kleiber
> koncepcja, projekt graficzny i typograficzny:
Leszek Szurkowski – Les Inc. STUDIO
> wydawca: Wydawnictwo Bosz
> druk i oprawa: Gorenjski Tisk Storitve, Kranj, Słowenia
Spotkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa
Gwalberta Pawlikowskiego
zachowanej we Lwowie
praca zbiorowa pod redakcją Beaty Skoczeń-Marchewki
> projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku:
Piotr Michura
> wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
w Krakowie
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
63 dni życia i walki
Andrzej Krzysztof Kunert, Jan Łoziński
> projekt graficzny: Andrzej Barecki
> wydawca: Wydawnictwo BOSZ
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Teatr Narodowy… aż po dziś
Tomasz Kubikowski (tekst)
> projekt graficzny: Kamila Schinwelska
i Marcin Gwiazdowski/ Elipsy.eu
> wydawca: Teatr Narodowy
> druk i oprawa: Print Management Wojciech Pietrzak, Toruń
/17
Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?
praca pod redakcją Józefa Chrobaka
> projekt graficzny: Rafał Sosin
> wydawca: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Włodzimierz Kotkowski (1942-2011)
praca pod redakcją Jacka Dembosza i Lucyny Sterczewskiej
> opracowanie graficzne: Bożena Korska i Ryszard Otręba
> wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Dział VIII: K a t a l o g i , w y d a w n i c t w a b i b l i o f i l s k i e i i n n e
N A G R O D Y nie przyznano
WYRÓŻNIENIE
Alfred Lenica
praca zbiorowa pod redakcją Beaty Gawrońskiej-Oramus
> projekt graficzny: Władysław Pluta
> wydawca: Doxa Capital
> DTP: Inter Line SC Piotr Hrehorowicz, Małgorzata Punzet,
Kraków
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
WYRÓŻNIENIE
Manifestacje romantyczne
> projekt graficzny: Damian Nowak
> wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół
> druk i oprawa: Drukarnia Kwadrat, Nowy Sącz
WYRÓŻNIENIE
O powstawaniu i ginięciu
praca pod redakcją Marty Lisok i Jana Trzupka
> projekt graficzny i skład: Jan Piechota
> wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
> druk o oprawa: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała
WYRÓŻNIENIE
Projekt: Wiersze z Polski po islandzku
Wiersze z Islandii po polskui
> opracowanie graficzne: Grażyna Lange
> wydawca: Instytut Książki
> druk: Drukarnia UNIDRUK, Kraków
> oprawa: Firma QLA, Bolechowice
8
/18
WYRÓŻNIENIE
Stanisław Wejman. Akwaforty i rysunki
> projekt graficzny: Władysław Pluta
> wydawca: Związek Polskich Artystów Plastyków
– Okręg Krakowski
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
> DTP: Inter Line SC Piotr Hrehorowicz, Małgorzata Punzet,
Kraków
WYRÓŻNIENIE
Stefan Gierowski.
Malowanie Dziesięciorga Przykazań 1986-1987
Magdalena Gierowska-Dybalska
> opracowanie graficzne: Łukasz Dybalski
> wydawca: Fundacja Stefana Gierowskiego
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś I Łuczak, Poznań
WYRÓŻNIENIE
Złote rączki drżą
Aleksandra Waliszewska
> koncepcja i projekt graficzny: Magdalena Frankowska
i Artur Frankowski
> wydawca: Studio Fontarte
> druk i oprawa: Drukarnia Klimiuk, Warszawa
NOMINACJE
A Place Where We Could Go
praca zbiorowa
> projekt graficzny: Tomasz Bierkowski
> wydawca: Wydawnictwo Imago Mundi
> współpraca: Centrum Sztuki Współczesnej KRONIKA
> druk i oprawa: Drukarnia Stabil, Kraków
Dawny Poznań. Fotografie
Romana Stefana Ulatowskiego (teka rycin)
Mateusz Malinowski, Piotr Grzelczak (tekst)
> opracowanie graficzne: Joanna Pakuła
> wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania
> druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań
Belweder. T. 1, Pałac Prezydencki. T. 2
Piotr Jamski (tekst)
> opracowanie edytorsko-graficzne: Emilka Bojańczyk /
/ Podpunkt
> wydawca: Kancelaria Prezydenta RP
> druk i oprawa: Drukarnia Argraf, Warszawa
Inna formuła obrazu/ Struktura,
przestrzeń, materiał, kolor
praca pod redakcją Jacka Dyrzyńskiego
i Jana Mioduszewskiego
> projekt graficzny, skład i łamanie: Maciej Małecki
> wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
> druk i oprawa: Drukarnia Efekt, Warszawa
Coming out. Najlepsze dyplomy ASP
w Warszawie 2014
> projekt graficzny: Maciej Januszewski i Mateusz Machalski
> wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
> druk i oprawa: Drukarnia Argraf, Warszawa
Darkroom
praca pod redakcją artystyczną Ewy Ciechanowskiej
> projekt graficzny: Krzysztof Iwański
> wydawca: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
> druk i oprawa: Drukarnia Poligraf Marek Więckowski, Łódź
Jeanine Cohen/ Javier Fernandez
praca pod redakcją Jérémiego Demasy
> projekt i skład: Katarzyna Goczoł
> wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
> druk i oprawa: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler,
Ruda Śląska
/19
Janina Kraupe. Malarstwo. Grafika 1983-2014
Joanna Gościej-Lewińska
> projekt graficzny i przygotowanie do druku:
Karolina Wróblewska-Leśniak
> wydawca: Agencja Artystyczna GAP
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
Mozaika Warszawska. Przewodnik po plastyce
w architekturze stolicy 1945-1989
Paweł Giergoń
> projekt graficzny: Magdalena Piwowar
> wydawca: Muzeum Powstania Warszawskiego
> druk i oprawa: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała
Nocne aktywności Katowice 2014
Marta Lisok (redakcja), Barbara Kubska (fotografie)
> projekt i skład: Magdalena Piwkowska
> wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
> druk i oprawa: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler,
Ruda Śląska
Olga Boznańska (1865-1940)
praca zbiorowa pod redakcją Ewy Bobrowskiej
i Urszuli Kozakowskiej-Zauchy
> projekt okładki, projekt graficzny i typograficzny:
Matylda Sałajewska
> wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie
i Muzeum Narodowe w Warszawie
> druk i oprawa: Drukarnia Legra, Kraków
Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią
a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce
opracowanie graficzne: Błażej Ostoja Lniski
> projekt okładki: Lech Majewski
> wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
> druk i oprawa: Drukarnia Lega Jacek Rybicki, Łowicz
Skłonności do ostrości/ Sharp-Eye skills
Roman Kaczmarczyk, Katarzyna Wolny (redakcja)
> projekt i skład: Martyna Wawrowska
> wydawca: Legnickie Centrum Kultury
i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
> druk i oprawa: Dimograf, Bielsko-Biała
Tu mówi miasto
Andrzej Bart (opracowanie dramaturgiczne)
> koncepcja, projekt graficzny i skład:
Katarzyna Derkacz-Gajewska i Mariusz Gajewski
> wydawca: Teatr Pinokio w Łodzi
> druk i oprawa: Agencja Karo Zakład Poligraficzny, Warszawa
Władysław Pluta. Sześćdziesiąt
plus pięć plakatów 2010-2014
projekt graficzny: Władysław Pluta
> wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
> druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków
> DTP: Inter Line SC Piotr Hrehorowicz, Małgorzata Punzet,
Kraków
NAG RO DY H O N O ROWE KO N K U R S U :
C H R ISOW I N I E DE N T H A L OW I – za fotografie do albumu
Chris Niedenthal. Wybrane fotografie 1973-1989
JA NOW I PI E C HO C I E – za perfekcyjny układ typograficzny książki
O powstawaniu i ginięciu
W Y DAW N IC T W U A SP i m . Ja n a M at e j k i w K r a kow ie – za spójną
koncepcję serii wydawnictw jubileuszowych prezentującej Wydział Form Przemysłowych
Tradycyjnie Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
spośród nagrodzonych i wyróżnionych książek wybrało tytuły, których twórcy
otrzymują NAGRODY HONOROWE – dyplomy TBP:
Józef wilkoń – za ilustracje i tekst książki skarb ali baby (SW „Czytelnik”)
piotr gil – za przygotowania do druku książki Józefa Wilkonia SARB ALI BABY
W ładysław Pluta – za projekt graficzny książki Alfred Lenica (Doxa Capital)
JA n B ajtlik – za projekt graficzny i skład książki autorskiej Typogryzmoł
(Wydawnictwo Dwie Siostry)
/20
PTWK
Ludzie Polskiej Ksiżki
Ludzie Polskiej Książki
Dział po redakcją
Barbary Petrozolin-Skowrońskiej
Dwie postacie polskiego świata książki, które
tym razem prezentujemy zostały w sposób
szczególny uhonorowane ostatnio przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych
‒ Polska Sekcja IBBY. Marta Ignerska została nagrodzona jako autorka oprawy graficznej
Książki Roku 2014 Którędy do gwiazd? Opowieść o Elżbiecie Heweliusz Anny Czerwińskiej-Rydel, wydanej przez Wydawnictwo Muchomor. Była to już kolejna Książka Roku IBBY
(w kategorii graficznej) dla tej utalentowanej
artystki, laureatki także prestiżowej międzynarodowej nagrody Bologna Ragazzi Award.
Druga Laureatka to Olcha Sikorska (właściwie Wierzbowska-Sikorska) ‒ dobrze od
lat znana z aktywnej działalności, pomysłowości i koleżeńskości – otrzymała Nagrodę IBBY
za Upowszechnienie Czytelnictwa, a błyskotliwą jej laudację wygłosiła podczas gali w Muzeum Literatury Ewa Gruda – dyrektor Muzeum
Książki Dziecięcej. A oto Bohaterki naszego
cyklu.
Marta Ignerska (fot. Honorata Karapuda)
Marta Ignerska
Artysta grafik, ilustratorka i projektantka książek. Ur. 4 IV 1978, Lublin. Studia: ASP w Warszawie, Wydział Grafiki, dyplom 2005 w Pracowni
Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. S. Wieczorka oraz Pracowni Projektowania Książki M.
Buszewicza (wyróżnienie rektorskie). Praca, kariera artystyczna. W latach 2006-7 pracowała
jako grafik w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta,
następnie jako dyrektor artystyczny w agencji reklamowej Koledzy Strategia & Kreacja; w 2009
korzystała ze stypendium Ministra Kultury. Projektuje i ilustruje książki dla dzieci i dla dorosłych.
Książki przez nią projektowane i ilustrowane
Rozkładówki prac
(od góry): Alfabet
P. Wechterowicza
i Wszystko Gra
A. Czerwińskiej-Rydel
/21
Rozkładówki prac (od lewej): Którędy
do gwiazd? Opowieść o Elżbiecie Heweliusz
Anny Czerwińskiej-Rydel, O wiadukcie
kolejowym... Tiny Oziewicz, Bałtycka syrena.
Historia Konstancji Czirenberg Anny Czerwińskiej-Rydel, Prawdziwa bajka Mikołaja
Łozińskiego (poniżej)
wydawane są w Polsce (m.in. przez Znak, W.A.B,
Kultura Gniewu, Wytwórnia, LektorKlett, Muchomor) i za granicą (hiszpańskie Media Vaca, francuskie Editions du Rouerque i Gallimard, włoskie
Orecchio Acerbo oraz norweski Gylendal). Współpracuje też z wieloma tytułami prasow ymi
(„Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Przekrój”, „Zwierciadło”, „Charaktery”, „Foyer”, „Exclusive” i in.), a także z instytucjami (np. Teatr
im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Muzeum Pałac
w Wilanowie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich). Nagrody.
Jedną z najbardziej uhonorowanych pozycji w jej
opracowaniu graficznym jest wydana 2012 przez
wydawnictwo Wytwórnia i Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina książka Wszystko gra z tekstem Anny Czerwińskiej-Rydel (pierwsza z serii
edukacyjnych książek muzycznych dla dzieci; opowiada o muzykach, instrumentach oraz tłumaczy
zasady na jakich funkcjonuje orkiestra); została
Książką Roku Polskiej Sekcji IBBY, otrzymała
Bologna Ragazzi Award w kategorii Non Fiction,
nagrodę Must Have podczas Łódź Design Festival,
srebrną nagrodę European Design Awards oraz
nagrodę w Konkursie Muzeum Książki Dziecięcej
im. Haliny Skrobiszewskiej. Na Listę Skarbów
Muzeum Książki Dziecięcej została wpisana projektowana przez nią książka Wielkie Marzenia
z tekstem Przemysława Wechterowicza (21 plansz
z kolorowymi marzeniami Dywanu, Ognia, Słońca
czy Studni, narysowanymi na szarym pakowym
papierze); książkę tą wyróżniono także w konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2007 i wpisana została na Listę Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek. Jej ilustracje do książki
Przemysława Wechterowicza Alfabet z 2011 roku
otrzymały nagrodę w konkursie „Projekt Roku”
organizowanym przez Stowarzyszenie Twórców
Grafiki Użytkowej. Szereg innych książek w jej
opracowaniu graficznym otrzymało wyróżnienia
i nagrody, np. Różowy Prosiaczek – wyróżnienie
IBBY i PTWK, Tuwim. Wiersze dla dzieci – wyróżnienie w Bratysławie, Lista Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek. Magazyn „Press”
zaliczył Martę Ignerską w 2012 roku do grupy jedenastu najlepszych ilustratorów prasowych
w Polsce. Wystawy, kolekcje. W 2008 była przedstawicielką polskiej ilustracji na międzynarodowej
wystawie w Paryżu „A trip around Europe in 27
children picture books”. W 2010 roku na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie odbyła się indywidualna wystawa prac artystki, zatytułowana „Dziękuję. Tylko oglądam”. W 2013 roku można było
zobaczyć jej prace m.in. podczas Wystawy Polskiej
Ilustracji w Berlinie oraz w Mediolanie w ramach
„Must have from Poland”. Część prac projektantki
została zakupiona przez Małopolską Fundację
Sztuki Współczesnej.
(Oprac. wg informacji z Internetu, m.in. Anity Żabińskiej
i Krystyny Zacharskiej)
Strona www.martaignerska.art.pl
Kontakt: e-mail: [email protected]
/22
Olcha Wierzbowska-Sikorska*
Olcha Wierzbowska- Sikorska
w otoczeniu dzieci
podczas VII PST
Wydawca, wiceprezes PTWK, działaczka na
rzecz rozwoju i upowszechnienia polskiej kultury, a szczególnie książki dla dzieci i młodzieży. Praca, kariera zawodowa. Przez 38 lat (1958-1997) pracowała w PWN w Poznaniu – redaktor,
sekretarz w ydawnict wa, od 1990 dyrektor
Oddziału Poznańskiego PWN. Uczestniczyła
m.in. w pracach nad Dziejami Poznania i Słownikiem gwary miejskiej Poznania. W latach 90. tworzyła koncepcję nowatorskich podręczników
szkolnych takich jak Disce Latinae W. Kopaczewskiego, wielokrotnie wznawianej Wiedzy o życiu
w społeczeństwie J.Mikołajewicza oraz serii „Kompendiów wiedzy o...” (pozycje te stały się podwalinami Wydawnictwa Szkolnego PWN). Tworzyła
pierwszą księgarnię PWN w Poznaniu. Praca społeczna. Od 30 lat działa nieprzerwanie w Polskim
Towarzystwie Wydawców Książek – kolejno członek Zarządu i prezes Oddziału Poznańskiego
PTWK, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu Głównego (1996-2005), od 2005 wiceprezes PTWK, pełnomocnik prezesa PTWK na
terenie Miasta Poznania. Szczególną uwagę poświęca promocji polskiej książki i upowszechnieniu wiedzy o książce, promocji młodych grafików
i ilustratorów książek dla dzieci i młodzieży, rozwojowi czytelnictwa – głównie wśród dzieci i młodzieży, rozwojowi kultury głównie na terenie Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego. Jest
jurorem organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich Kwartalnego Przeglądu Nowości Książka
Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy, a od 2001 współorganizatorem tego przeglądu z ramienia PTWK.
Wspólnie z Wydawnictwem Naukowym UAM
stworzyła koncepcję targów książki naukowej „Poznańskie Dni Książki Naukowej” – jest ich współorganizatorem z ramienia PTWK. Jest komisarzem i organizatorką Konkursu Literackiego
PTWK Poezja, proza, esej, literatura dla dzieci
i młodzieży organizowanego wspólnie z Biblioteką
Raczyńskich. Współorganizuje z ramienia PTWK
Balsam z Olchy, lek pobudzający z Olchy, lek uspokajający z Olchy, syrop inspirujący z Olchy, krzepiąca
herbatka z Olchą... Olcha to marka, potencjał i wielka siła dodająca nam, ludziom książki (...) godnej oprawy,
wielkoformatowego docenienia a czasem tak potrzebnego zwykłego przytulenia czy pocieszenia. Począwszy
od najmłodszych, nikomu nieznanych i nieodkrytych, nieopierzonych ilustratorów (...), poprzez wielkich
a niedocenianych twórców a skończywszy na tych sławnych okazach wszyscy mogą się w jej cieniu ukoić,
poczuć swoją wartość, ale także zainspirować i spotkać.
Olcha ma niezwykły dar łączenia ludzi i wydarzeń (...). Bez Olchy świat książki w Polsce nie byłby ten sam!
Iwona Chmielewska
Pani Olcha Sikorska to profesjonalizm, pomysłowość, konsekwencja w działaniu, a także kilka cech, które
zdarzają się jedynie wybranym: ogromna bezinteresowna serdeczność i umiejętność dostrzegania wokół
siebie rzeczy ważnych i ludzi dla Olchy zawsze ważnych!
(...) ! Bo tu, w halach targowych, dzieci są najważniejszymi gośćmi, czytają i oglądają książki, bawią się nimi,
śpiewają piękne literackie teksty, tworzą teatr i własne ilustracje. Bo Olcha, gdy patrzy na książkę, nigdy nie
traci z pola widzenia małego czytelnika, a gdy patrzy na dziecko natychmiast kieruje jego uwagę ku książce...
Ewa Gruda
Pani Olcha Sikorska jest Szaleńcem Bożym, dobrym duchem książki dziecięcej i przyjacielem wszystkich,
którzy książce tej służą. Jej trwającemu przez wiele lat zaangażowaniu, wysiłkom i pasji zawdzięczamy
Poznańskie Spotkania Targowe i setki imprez promujących czytelnictwo. Nieustannie zabiega o nobilitację
ludzi książki dziecięcej, o promocję książki pięknej, literacko i graficznie dojrzałej, poruszającej i mądrej. (...)
To artysta, mistrz animacji książki i czytelnictwa.
Grzegorz Leszczyński
/23
JOANNA
CZARKOWSKA (ur. 1959)
ukończyła studia w Instytucie Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1995-2004 współpracowała z magazynem
„Wydawca”, obecnie prowadzi Wydawnictwo Alegoria
sp. z o.o.
Dlaczego właśnie „Poczet wydawców książki polskiej”? Kiedy mówimy o historii
kultury polskiej, mamy na myśli artystów, pisarzy. Często zapominamy, że aby
dzieło pisarza dotarło do rąk czytelnika, ktoś je musi wydrukować, sprzedać...
W tworzeniu kultury swe istotne miejsce mieli, i mają, heroldzi słowa drukowanego. Postanowiliśmy więc przypomnieć losy i dorobek owych drukarzy,
księgarzy, nakładców i wydawców; przez całe stulecie bowiem zawody te
łączyły się ze sobą nierozerwalnie.
Jan Okopień, Joanna Czarkowska
W listopadzie 1918 roku – po prawie półtorawiecznej nocy zaborów – Polska
powróciła na mapy Europy. Odrodzenie niepodległego państwa polskiego
wywołało prawdziwą eksplozję przesiębiorczości polskich edytorów. Ożywiła
się działalność starych, zasłużonych dla naszej kultury firm wydawniczych
i księgarskich, zakładano nowe oficyny. Liczba istniejących na rynku wydawnictw znacznie wzrosła – obok dawnych, które już odcisnęły trwały ślad
w historii polskiego edytorstwa, funkcjonowały nowe. Przeważały oficyny
o profilu uniwersalnym, lecz działały też firmy skupiające swe zainteresowania
najwyżej na kilku typach publikacji, a także firmy o bardzo wąskich specjalizacjach. Wszystkie tworzyli ludzie ambitni, pełni zalet, ale też niepozbawieni
wad, które czasem prowadziły ich do bankructwa, co dla niektórych skończyło
się samobójczą śmiercią. Historia wielu z nich to gotowy materiał na zajmujący
film fabularny.
Do niniejszego tomu autorzy wybrali najbardziej wartościowe i reprezentatywne, ich zdaniem, firmy i postaci, których działalność rozpoczęła się w Polsce
niepodległej lub tuż przed odzyskaniem przez nasz kraj wolności. Znajdziemy
tu więc Bibliotekę Polską Władysława Kościelskiego, słynny T.E.M. Trzaski,
Everta i Michalskiego, Wydawnictwo Polskie Rudolfa Wegnera, ale też mniej
znane, jak Instytut Bałtycki czy Instytut Śląski. O wydawcach, których firmy
rozpoczęły działalność wcześniej, jeśli nawet ich nazwiska zostały tu z jakiegoś
powodu przywołane, będą Państwo mogli przeczytać w tomie Książka zniewolona (ukaże się w dalszej kolejności).
Kontakt: e-mail: [email protected]
*Bogaty biogram Olchy Wierzbowskiej-Sikorskiej zamieściliśmy w „Wydawcy” 10/2002, stąd zostały tu pominięte podstawowe informacje biograficzne, a skupiliśmy się głównie na jej
imponującej działalności społecznej w latach, gdy przestała
pracować zawodowo w PWN.
t.1
t.2
t.3
t.4
t.5
Jan Okopień
t.V
Pionierzy czarnej sztuki
1473-1600
Blaski i cienie
1601-1755
Książki Jaśnie Oświecone
1756-1800
Książka zniewolona
1801-1917
Książka wyzwolona
1918-1950
Poczet
wydawców
książki polskiej
Książka
wyzwolona
1918-1950
Patronat medialny:
t.V
1918-1950
Książka ukazała się dzięki wsparciu Białostockich
Zakładów Graficznych, firm Panta, Heidelberg Polska
i Huber Polska.
JAN OKOPIEŃ (1931-2002)
ukończył filologię polską
na Uniwersytecie Warszawskim, redaktor, przez całe
życie zawodowe związany
z SW „Czytelnik”; członek
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – w latach
1969 -76 dyrektor Biura
PTWK,w kadencjach 1970 -74, 1974 -79 członek Zarządu Głównego.
Z zamiłowania penetrował
dzieje książki i edytorstwa.
Poczet wydawców książki polskiej
– w ramach kampanii społecznej Fundacji ABC
XXI „Cała Polska czyta dzieciom” – dzień głośnego
czytania w Poznaniu (od 2001). Ważną jej zasługą
jest powołanie do życia w 2002 roku ogólnopolskiej imprezy „Poznańskie Spotkania Targowe.
Książka dla Dzieci i Młodzieży. ” (w tym roku targi odbyły się po raz czternasty!). Jest twórcą koncepcji tej imprezy, komisarzem i organizatorem
z ramienia PTWK. Zainicjowała towarzyszące
Poznańskim Spotkaniom Targowym cykliczne
wystawy: „Salon ilustratorów” i „Mistrzowie ilustracji” oraz promujący czytelnictwo Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych
i Średnich. Podczas PST przyznawane są wybitnym twórcom i działaczom na rzecz książki prestiżowe „Statuetki Pegazika” (jej pomysłu). Od
grudnia 2010 – z ramienia PTWK jest członkiem
Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Była inicjatorką powołania Oddziału Wielkopolskiego Polskiej Izby Książki i wiceprezesem
Oddziału Poznańskiego PIK 1997-2001 (organizowała wówczas cieszące się wielką popularnością,
atrakcyjne „Trzynastki księgarskie”). Była inicjatorką, twórcą koncepcji, autorką scenariuszy
m.in. spektakli „Poznańskie Kwadransy Ratuszowe” organizowanych przez miasto Poznań i PTWK
(2007-2011). W 2009 brała udział w konferencji
„Wokół książki” w Lesznie, gdzie wygłosiła referat
o ilustracji dziecięcej. Od 2012 uczestniczy w debatach towarzyszących bydgoskim „Literobrazkom”. Jest też członkiem założycielem (1989) Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami, obecnie przewodniczy Komisji Rewizyjnej TOnZ. Jest jurorem Konkursu im. Arkadego
Fiedlera o nagrodę „Bursztynowego Motyla”.
Współpracuje z prezesem Stowarzyszenia Pomocy
dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (Ewą
Stolarską) – m.in. organizuje szpitalną bibliotekę
dla chorych dzieci. Odznaczenia: Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Srebrny „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medal i statuetka
„Cała Polska Czyta Dzieciom”, Nagroda Polskiej
Sekcji IBBY za Upowszechnianie Czytelnictwa,
Odznaka Honorowa Miasta Poznania oraz tytuł
„Zasłużony dla Miasta Poznania” i in.
Inicjał
Kolejny tom „Pocztu Wydawców Książki Polskiej”
autorstwa Jana Okopienia i Joanny Czarkowskiej
tym razem dot. dwudziestolecia międzywojennego.
Do tego tomu autorzy wybrali najbardziej wartościowe i reprezentatywne, ich zdaniem, firmy i postaci,
których działalność rozpoczęła się w Polsce niepodległej lub tuż przed odzyskaniem przez nasz kraj wolności. Znajdziemy tu więc Bibliotekę Polską Władysława Kościelskiego, słynny T.E.M. Trzaski, Everta
i Michalskiego, Wydawnictwo Polskie Rudolfa Wegnera, ale też mniej znane, jak Instytut Bałtycki czy
Instytut Śląski.
Oprawa złożona, f-t B-5, 280 stron.
Wydawca: Inicjał Andrzej Palacz
Zamówienia: www.inicjal.com.pl, wydawca.com.pl
[email protected], tel. 601 989 057
/24
GRAFIKA
ekslibrisy
XIV PST na 3,65
Na solidną trójkę ocenili uczestnicy ostatnie XIV Poznańskie Spotkania Targowe Książka dla
Dzieci i Młodzieży. W skali od 1 do 6 to raczej wynik niezbyt zadowalający i w kilkuletniej historii związku PST z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi chyba najsłabszy (naszym czytelnikom przypominamy, że pierwsze trzy PST organizowane były na początku czerwca na terenie
Centrum Kultury „Zamek”). Czy jednak szacowne mury kajzerowskiego zamku odstraszały
rodziców z dziatwą czy też termin był źle wybrany, dość, że impreza nie przyciągała raczej
tłumów. Sytuacja zmieniła się dopiero po nawiązaniu współpracy z MTP i organizowaniu PST
równolegle z Targami Edukacja. Pomysł był dla targów książki dla dzieci idealny. Targi Edukacja
niejako z obowiązku przyciągają tłumy, głównie młodzież, zakładano więc, że część ich gości
zaszczyci sąsiednią imprezę. Przecież chodzi głównie o zainteresowanie młodzieży książką.
Jeśli dodać do tego warunki lokalowe, siłę przebicia MTP oraz możliwości organizacyjne merytorycznego organizatora PST, czyli Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, w tym komisarza imprezy ‒ Olchy Sikorskiej ‒ to sukces wydawało się będzie murowany.
Praktyka pokazała, że mariaż PST z
MTP był posunięciem doskonałym
i po kilkunastu edycjach PST na trwałe wpisały się w terminarz najważniejszych imprez Poznania i najważniejszych imprez poświęconych
książce w kraju. Powoli przybywa wystawców ‒ ten rok był najlepszy ‒ ponad 50 wydawnictw, targi tłumnie
odwiedzają poznaniacy, widząc w niej
okazję nie tylko na kupno po atrakcyjnej cenie książek, ale też na zajęcie
dzieci przez kilka godzin weekendowych. W tym roku jednak coś się zacięło. Gości targów było mniej, podobnie imprez towarzyszących, choć
były hity, które ściągnęły tłum zainteresowanych. Mam tu na myśli cykl
poświęcony 10. rocznicy śmierci poznańskiej autorki Emilii Waśniowskiej i dwie imprezy z tym związane:
konferencję prasową dla dziennikarzy szkolnych (była w pełni profesjonalna ‒ młodzież musiała uzyskać
akredytacje, została wyposażona
w notatniki i długopisy) oraz spotkanie wspomnieniowe w kręgu przyjaciół, na którym przez kilka godzin
przypominano anegdoty związane
z poetką, czytano jej wiersze i śpiewano piosenki. Dzieci mogły też wziąć
udział w zabawach z wierszami Emilii
Waśniowskiej i w warsztatach plastycznych z ilustratorką jej książek
Elżbietą Krygowską-Butlew-
ską. Przez cały czas trwania targów
można było oglądać wystawę ze zbiorów przyjaciół autorki pt. „Pamiątki
zamknięte na kluczyk czasu przeszłego…”
Skoro już mówimy o programie imprez towarzyszących Targom to tradycyjnie podczas otwarcia imprezy
PTWK wręczono Statuetki Pegazika,
przyznawane osobom zasłużonym
w dziedzinie twórczości i promocji
książki dla dzieci. W tym roku otrzymali je ilustratorka i malarka Bożena
Truchanowska, współtwórczyni polskiej szkoły ilustracji (na uroczystość
nie dotarła ze względu na zły stan
zdrowa, w jej imieniu nagrodę odebrała Ewa Gruda) i Robert Gamble,
społecznik i wydawca, twórca Media
Rod zi ny (t r adyc y jn ie w y st ą pi ł
w szkockim kilcie). Warto też wspomnieć o panelu dyskusyjnym „Książka w życiu dziecka chorego. Znaczenie, role, funkcje i doświadczenia”
zorganizowanym przez PTWK ‒ w
dyskusji wzięły udział prof. Joanna
Papuzińska, dr Anna Jakszewsk a-Saw ińsk a , El żbieta Ol szewska. Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS zorganizowało warsztaty dotyczące prawa autorskiego, a Wydawnictwo Media Rodzina, oficyna znana
z edycji klasyki światowej w nowych
znakomitych przekładach i starannej
szacie edytorskiej zaprosiło na spo-
tkanie z autorką przekładu Dzienników Andersena – Bogusł awą
S o c h a ńsk ą , które prowadziła
prof. Eliza Karmińska.
Z innych spotkań, w tym rozgrywanych na scenie sali targowej, warto
wymienić spotkanie z Maliną Prześlugą, pisarką, dramatopisarką
związaną z Teatrem Animacji w Poznaniu, i lalkami ze spektaklu „Smoki”‒ radość dzieci z obcowania ze
smokami była tu ogromna, recital
wielkiego przyjaciela i dobrego ducha
PST Tomasza Szweda, czy też organizowane od lat, w ramach cyklu
„Szara godzina”, spotkanie ze słabo
widzącymi dziećmi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dziecie Niewidomych i Słabo Widzących w Owińskach, które przygotowały tym razem
spektakl oparty o Bajki Ignacego Krasickiego
Tradycją Targów Książka dla Dzieci
i Młodzieży jest prezentacja sztuki
ilustracji i grafiki książkowej. Stałym
elementem PST są dwa cykle: „Salon
Ilustratorów” i „Mistrzowie Ilustracji”. Celem pierwszego z nich jest promocja stojących u progu kariery polskich artystów (w tym roku na wystawie pojawiło się około 200 prac 39
ilustratorów), drugi, jak sama nazwa
wskazuje, prezentuje twórczości zasłużonych mistrzów ‒ w tym roku są
to wybrane prace wymienionej już
/25
Robert Gamble odbiera Nagrodę
Pegazika. Wręczają: prezes MTP
Przemysław Trawa, prezydent
Poznania Jacek Jaśkowiak
(zasłonięty) oraz prezes PTWK
Rafał Skąpski
Bożeny Truchanowskiej. Goście XIV
PST mieli też okazję obejrzeć wystawę
prac finalistów europejskiego konkursu „Opowiadania na tacy” na najlepszą ilustrację do książki obrazkowej Jaś i Małgosia, IBBY zorganizowało wystawę ‒ „Nagrody Polskiej
Sekcji IBBY 2014”, z Brna Jana Ŝubrova
(Biblioteka imienia K. Mahena) przywiozła „Zlatą stuhę – Nagrody Czeskiej Sekcji IBBY”.
W sumie działo się. Jednak w porównaniu z rokiem ubiegłym, który zebrał chyba najwięcej słów pochwalnych, masa większych i mniejszych
niedociągnięć i wpadek nie sprzyjała
atmosferze targowej.
Warto więc zastanowić się nad tego
przyczynami, odrzucając jednocześnie problemy niezależne od PST
‒ ogólny kryzys i sytuację branży wydawniczej.
Zacznijmy od kuchni targów. Pomysłodawcą imprezy jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, a ściślej
jego Oddział Poznański, kierowany
prężną ręką przez OlchĘ Sikorską.
Podział zadań między MTP i PTWK
jest dość ściśle określony. Do zadań
PTWK należy merytoryczne przygotowanie targów, w tym pozyskiwanie
finansów na ich przeprowadzenie,
natomiast MTP udostępniają halę na
przeprowadzenie imprezy, stoiska,
sale konferencyjne, czyli zabezpieczają całą infrastrukturę techniczną
targów, mają dbać o promocję PST
‒ za to wszystko odpowiada pani
Zofia Strzyż.
Organizowanie imprezy targowej to
nie tylko pozyskiwanie wystawców,
to też, co jest chyba równie trudne,
organizowanie imprez towarzyszących ‒ inwencja samych wystawców
tu nie wystarcza. W przypadku PTWK
to wystawy „Mistrzowie ilustracji”
i „Salon ilustratorów”, konkursy literackie dla dzieci, zabezpieczenie ciągłości imprez na scenie PST, zorganizowanie konkursu Pegazika, opracowanie i druk katalogów PST itd.
Tu warto dodać, że „kariera” wymienionych wystaw nie kończy się z chwilą zamknięcia PST. ‒ „Salon ilustratorów” i „Mistrz Ilustracji” wędrują po
kraju ‒ tegoroczne były np. już eksponowane w Centrum Kultury „Zamek”
w Poznaniu, w Lesznie i Gnieźnie.
Na stałe natomiast zadomowione są
w CK „Zamek” (pieczę nad nimi sprawuje Karolina Szotkiewicz). Wystawy z cyklu „Mistrz Ilustracji” zapraszane są też za granicę ‒ np. prace
/26
ria przeprowadzane w niedzielę trudno było się dostać, jako że hala w której się odbywały świeciła już pustką
a personel techniczny pozamykał
główne wejścia. Niedostateczna była
wizualna informacja o PST na rozległym przecież terenie MTP, prawie
zupełny był brak reklamy na mieście,
bo trudno do niej zaliczyć kilka słów
w lokalnej prasie, czy wywieszenie na
wejściowym budynku MTK szyldu informacyjnego. Ale cóż mówić o prasie,
jeśli nawet na stronie internetowej
PST (prowadzonej przez MTP) tych
informacji było co kot napłakał. Nie
można też było liczyć na młodzież
i ich rodziców z sąsiednich Targów
Edukacja, w tym roku zdecydowanie
uboższych niż we wcześniejszych latach ‒ rozmieszczone w oddzielnych
halach targi straciły argument jaki
przemawiał za ich równoległym prowadzeniem ‒ wzajemne uzupełnianie
się. Te drobne niedociągnięcia można
mnożyć ‒ w sumie odnosiło się wrażenie, że dla MTP Poznańskie Spotkania Targowe to kula u nogi. Tymczasem powinny być ich wizytówką: oto
największa i najstarsza w Polsce organizacja targowa, nie oglądając się na
koszty i problemy, organizuje targi
dla przyszłości narodu, inwestuje
w kulturę. Dyrekcja MTP powinna pamiętać, że targi książki, a w szczególności książki dla dzieci i młodzieży,
ze względu na ich odbiorców w niczym nie przypominają targów przemysłowych. Potrzebne jest tu specyficzne podejście i bardzo łatwo utracić
to, co z tak wielkim trudem zostało
osiągnięte. A jak trudnym tematem
jest organizowanie tak monotematycznych targów przekonały się choćby Targi w Krakowie, które podjęły
taką próbę i dość szybko z tego pomysłu zrezygnowały.
Komisarz Targów, Olcha Sikorska komentuje tegoroczną imprezę jednoznacznie ‒ Mogę mieć tylko do siebie
pretensje, za to, co się stało i przeprosić wystawców. To że chorowałam
przez dwa miesiące przed targami
nie może być tłumaczeniem. Musimy
zmienić organizację samej imprezy,
omówić z MTP zasady współpracy,
w szczególności promocji PST wśród
wydawców, czego w zasadzie nie ma,
reklamy samych Targów. Musimy
mocniej zaangażować lokalne organizacje kultury, biblioteki, bardzo
liczę na wsparcie Wydawnictwa Miejskiego z dyr Katarzyną Kamińską
na czele. Pierwsze decyzje już zostały
podjęte ‒ w przyszłym roku (18-20.03)
PST i Targi Edukacja zostaną przeprowadzone w halach 3 i 3a położonych tuż przy głównym wejściu na
MTP, co powinno wpłynąć na frekwencję naszych gości.
Ze swej strony do tych pomysłów dorzucamy coroczną „Paradę misiów”,
która cieszyła się ogromnym powodzeniem kilka lat temu ‒ to mógłby
być główny element otwarcia Targów!!! a samym PST życzymy dalszego rozwoju (dobrze by było, aby próbował choć trochę dorównać Targom
Książki dla Dzieci i Młodzieży w Bolonii) i powrotu na drogę sukcesu
‒ konkurencja nie śpi. (ap)
Parada misiów podczas VII PST
Bohdana Butenki gościły w Charkowie, Iwony Chmielewskiej na Węgrzech, w kwietniu tego roku w Czechach. Te wystawy aranżuje jeden z
najciekawszych, zdaniem Olchy Sikorskiej, wystawiennik ‒ Patryk
Butlewski, potrafiący w kreowanej
przestrzeni prac oddać duszę i indywidualność ich twórcy.
To wszystko kosztuje, a samo PTWK
nie ma stosownego zaplecza finansowego i musi się starać o fundusze. Wydawało by się, że przy szermowaniu
przez władze wszystkich szczebli haseł o kulturze i konieczności promowania czytelnictwa wśród młodzieży
z tym nie powinno być kłopotów, i że
jedyne w Polsce targi książki dla dzieci powinny być ich oczkiem w głowie.
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego i Miasta Poznania
targi istnieją, są to jednak wielkości
wciąż niewystarczające. Pewne kwoty
na zakup nagród książkowych dla
laureatów konkursów przeznacza Instytut Książki. Ostatnio PST wspiera
finansowo Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS, za co organizatorzy targów są
mu szczególnie wdzięczni. Są to jednak wielkości niewspółmierne do potrzeb i PTWK często musi odwoływać
się do sumienia osób bliskich targom,
prosząc o wolontariat. Mam cichą nadzieję, że władze miasta pod władzą
nowego prezydenta miasta, pana Jacka Jaśkowiaka, spojrzą na nasze targi
łaskawszym okiem ‒ wyraża życzenie
O. Sikorska. Co prawda z tym może
być gorzej, o czym świadczył tegoroczny Wieczór Wydawców zorganizowany w siedzibie urzędu m. Poznania, w byłym Kolegium Jezuickim, na
którym zabrakło kogokolwiek z władz
miasta (sic!).
Oczywiście problemy finansowe organizatorów nie interesują wystawców. Oni mają mieć zapewnione miejsce na hali i gości Targów ‒ czytelników. Tu też pojawiły się schody. Po
pierwsze drastycznie, bo o około 20%
wzrosła cena stoiska. Gdyby za tym
wzrosła jakość obsługi, to pół biedy.
A tymczasem... Wydaje się, że w tym
roku MTP próbowały oszczędzać na
czym się da ‒ nawet na prądzie elektrycznym ‒ wciąż trzeba było dopraszać się doświetlania hali; na semina-
Fotoreprtaż z XIV PST
Fotoreportaż z XIV PST
/27
/28
TARGI
Na niecały miesiąc przed rozpoczęciem 6. Warszawskich Targów Książki
przyjęliśmy zgłoszenie udziału w nich
od 850 wystawców, w tym około 600
polskich i 250 zagranicznych z 28 krajów i regionów kulturowych (m.in.
z Austrii, Białorosi, Niemiec, Rosji,
Szwajcarii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, czy też przedstawicielstwa Walonii-Brukseli). W przypadku
wystawców spoza naszego kraju to
ponad stuprocentowy wzrost. Po raz
pierwszy w naszej historii zdecydowaliśmy się zaprosić gościa honorowego
– będzie nim Francja. Zwiększyliśmy
też powierzchnię Targów – z 15 do 20
tys. m2; w tzw. Business Clubie znajdą
miejsca Targi Książki Akademickiej
i Naukowej „Academia”, wydawnicwa
ogólnotematyczne, wystawy, czytelnia. Uruchomione zostanie drugie
wejście na teren Targów od strony Wisły. Na czytelników czekać będą setki
autorów. Tak w telegraficznym skrócie przedstawił zbliżające się Warszawskie Targi Książki ich dyrektor
Jacek Oryl na konferencji prasowej
21 kwietnia w Instytucie Francuskim
w Warszawie.
WTK
Francja na WTK
Miejsce konferencji zostało wybrane
celowo. Instytut Francuski (IF) jest organizatorem narodowego stoiska
Francji na WTK. O przygotowaniach
do nich mówił na konferencji Stanislas Pierret, radca kulturalny Ambasady Francji i jednocześnie dyrektor IF w Polsce. Zaprojektowane przez
pracownię polsko-francuskiego architekta Stanisława Fiszera stoisko będzie niezwykle oryginalne, w kształcie
symbolicznego ogrodu kwitnącego tysiącem tytułów. Zajmie powierzchnię
300 m2 w wyeksponownej części Promenady Stadionu Narodowego (sektor
D 11), a jego gospodarzami będą Ambasada Francji i IF w Warszawie, partnerem programu – BIEF (Bureau In-
VI WTK
Francja gościem honorowym
Warszawskie Targi Książki
Stadion Narodowy, 14-17.05.2015
ternational de l’Édition Française),
sponsorami Orange i Carrefour, których przestawiciele: Konrad Ciesiołkiewicz – prezes Fundacji Orange, dyr Komunikacji Korporacyjnej
i CSR Orange Polska oraz Guillaume
de Cologne – prezes Carrefour Polska) również wzięli udział w konferencji, przedstawiając działania firm
w dziedzinie książki. I tak np. Fundacja Orange na Targach prowadzić będzie internetowe studio telewizyjne
przekazujące sygnał do około tysiąca
bibliotek w Polsce, z którymi wspólpracuje w ramach akcji „Spotkanie
z pasjami”. Carrefour Polska rozszerza
ofertę tytułów dostępnych w swej sieci
marketów, prowadzić będzie akcje
promujące czytanie książek. Wydał też
książeczkę/album zachęcającą do poznawania polskiej przyrody.
Najważniejszym jednak elementem
uczestnictwa Francji w WTK będą autorzy, którzy przybliżą gościom Targów różnorodny obraz świata literatury tego kraju. Pl a n pr ze w iduje
przyjazd 18 autorów, m.in. Erica-Emmanuela Schmitta oraz laureata
Nagrody Goncourtów – Jérômego Ferrari. Swoją obecność na targach zapowiedzieli również Frédéric Pajak, wynalazca oryginalnej konwencji łączącej
rysunek i narrację oraz David Bosc,
autor niezwykłej biografii malarza Gustava Courbeta. Nowatorską historię
cywilizacji, opisaną z perspektywy naszych „braci mniejszych” w książce
Zwierzęcy punkt widzenia, przedstawi
warszawskiej publiczności Eric Baratay. Refleksjami na temat kondycji literatury i kultury w obliczu przemian
społecznych podzieli się z czytelnikami Pierre Assouline, krytyk literacki,
członek Akademii Goncourtów, dziennikarz i pisarz. Obecność na Targach
zapowiedzieli również autorzy, których książki wciąż czekają na tłumaczenie, m.in.: laureatka francuskich
i angielskich nagród literackich Sylvie
Germain oraz Bernard Friot. Miłośnicy komiksu będą mieli wyjątkową okazję spotkania z Lewisem Trondheimem – autorem „pierwszego pozaziemskiego komiksu wydanego na planecie Ziemia”, zatytułowanego Alieen.
Pojawią się również Anne- -Claire oraz
Jérôme i Olivier Jouvray– twórcy kontrowersyjnej, komiksowej postaci Lin-
/29
colna, młodego buntownika „prześladowanego” przez Boga i Diabła, którzy
próbują sprowadzić go na dobrą albo
złą drogę.
Na czytelników oprócz pisarzy z Francji czekać będzie wiele atrakcji i niespodzianek związanych z francuską
literaturą i kulturą. Przedstawiciele
branży będą mogli wziąć udział w konferencji zainicjowanej przez gościa
honorowego, dotyczącej problemów
prawa autorskiego. W spotkaniu wezmą udział najważniejsze organizacje
i osoby zajmujące się książką i prawem
autorskim w obu krajach. Przewidywany jest przyjazd około 15 odpowiedzialnych za prawa autorskie przedstawicieli najważniejszych francuskich
wydawnictw.
Wyjątkowym akcentem polsko-francuskim na Warszawskich Targach
książki będzie wystawa „Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki ‘Kultury’ ”, upamiętniająca dziedzictwo Jerzego Giedroycia, twórcy
paryskiej „Kultury” i Instytutu Literackiego.
Ale udział Francji w WTK to nie tylko
stoisko, książki i spotkania autorskie
na Stadionie Narodowym - to również
cykl wieczorów literackich w Teatrze
Polskim oraz Przegląd Nowego Kina
Francuskiego w kinie Muranów
(w dnich 14-17 maja).
Literatura francuska na dobre gości na
półkach księgarskich naszego kraju.
Jak podkreślił dyrektor Instytutu
Francuskiego w Warszawe Stanislas
Pierret rocznie wydawnych jest tu
około 700 tytułów, z czego 30-40 tytułów ukazuje się dzięki francuskim
dotacjom.
A co ponadto na Targach?
Z okazji 250. rocznicy ustanowienia
w Polsce instytucji teatru publicznego
i trwających w całym kraju obchodów
tego jubileuszu patronem 6. Warszawskich Targów Książki został Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Dzięki temu po raz pierwszy w ich
historii teatr będzie tak widocznym
tematem.
Instytut zaprezentuje podczas Targów
bogatą ofertę wydawniczą kilkunastu
oficyn i zaprosi na spotkania z wybitnymi ludźmi teatru – praktykami oraz
teoretykami – których publikacje są
dowodem bogactwa narracji na temat
polskiego teatru. Ponadto zorganizuje
warsztaty scenograficzne dla młodzieży, warsztaty kulinarno-teatralne dla dzieci, pokazy performatywne,
specjalne projekcje. Obejrzymy też
wirtualną wystawę „Części wspólne”.
SIMP, PTWK i magazyn „Wydawca”).
Tradycyjnie podczas otwarcia Targów
wręczone zostaną Honorowa Nagroda Warszawskich Targów Książki
– IKAR, Nagroda Fundacji Kultury
Polskiej za promocję polskiej książki
w świecie oraz Nagroda „Mistrz Promocji Czytelnictwa” Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
Spotkania branżowe
Polska Izba Książek przygotowała Ogłoszone zostaną nominacje do Nacztery debaty (wszystkie odbędą się w grody Literackiej NIKE, Nagrody Lipiątek 15 maja): „Czytelnicy XXI wieku terackiej GDYNIA, wręczone zostaną
– grupy nienazwane? Badanie Polskiej nagrody za najlepszą książkę akadeIzby Książki ‘Kierunki i formy trans- micką i naukową ACADEMIA, EMPIK
formacji czytelnictwa w Polsce’ 2013- zorganizuje Galę Konkursu „Przecinek
-2014 oraz jego kontynuacja w 2015 r.; i kropka”, wręczona zostanie Nagroda
„Jak zadbać o dobry przekład. Wydaw- Magellana w konkursie „Najlepsze pu2014
cy i tłumacze razem wZaproszenie.qxp:Layout
kierunku do- blikacje
2 turystyczne
4/23/15 3:22
PM roku”
Page itd.
1
brych praktyk” (współorganizator:
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury); Dla czytelników
„Cywilizujemy rynek książki w Pol- Dla czytelników jak zwykle spotkania
sce”, „E-lending – modele biznesowe z ulubionymi autorami, w tym z lauZakład
Technologii Poligraficznych
Międzynarodowej
Nagrody
dla wydawców. Dwa przykłady z Nie- retami
Instytutu
Mechaniki iFestiPoligrafii
Kapuścińskiego,
miec” (współorganizator: Frankfurc- im. Ryszarda
wal Komiksowa
Warszawa
i
cała
masa
kie Targi Książki).
Politechniki Warszawskiej
imprez
dla dzieciWydawnicza
i młodzieży. im. W.L. Anczyca,
Bogato będzie prezentowana poligra- oraz
Drukarnia
Zaproszenie.qxp:Layout 2 4/23/15 3:22 PM Page 1
fia. Instytu Mechaniki i Poligrafii
IGEPA
Panta
Zaproszenie.qxp:Layout 2 4/23/15
3:22 i PM
Page 1
Politechniki Warszawskiej
wspólnie
mają
zaszczyt
zaprosić
z Drukarnią im. W.L. Anczyca oraz
firmami Panta i Igepa przygotował
seminarium prezentujące nowoczeZakład Technologii Poligraficznych
sne technologie w tym przemyśle
na
seminarium
Zakład
Technologii
Poligraficznych
Instytutu
Mechaniki
i Poligrafii
pt. „Akademia książki”. Oddzielne
Instytutu
Mechaniki
i Poligrafii
Politechniki Warszawskiej
,
spotkania i seminaria odbywać się
Politechniki
Warszawskiej
oraz Drukarnia
Wydawnicza
im. W.L. Anczyca,
będą w ramach nowości Targów
które odbędzie się podczas
oraz Drukarnia Wydawnicza
IGEPA i Pantaim. W.L. Anczyca,
– Sektora Poligrafii.
Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie,
i Panta
mająIGEPA
zaszczyt
zaprosić
Z historią druku i książki goście Tar15 maja 2015 roku o godzinie 11.00,
gów będa mogli poznać sie na przygomają zaszczyt zaprosić
w sali Business Club, poziom „0”.
towanym przez PT WK panelu o
Po zakończeniu części seminaryjnej
wstępnej nazwie „Skarby Muzeum
na seminarium
Książki dla Dzieci”, a Muzeum Dru- przewidziany jest poczęstunek i dalsza dyskusja
na seminarium
karstwa Warszawskiego na zaprosze,
nie Sekcji Poligrafów SIMP przedstaProsimy o potwierdzenie
przybycia dosię
30 kwietnia
2015 roku.
,
które odbędzie
podczas
w i s woje d z i a ł a n i a w z a k r e sie Zakład Technologii Poligraficznych IMiP PW – tel. 22 831 09 53
które
odbędzie
się
podczas
Międzynarodowych
Targów
Książki
w
Warszawie,
promowania starych technik drukarDrukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca – tel. 501 347 151
Targów
Książki w11.00,
Warszawie,
15 majaIGEPA
2015
roku
o godzinie
– tel.
660 414
815
stwa. Magazyn „Wydawca” zaprasza Międzynarodowych
– tel.roku
42 Club,
612o35
01
natomiast na promocję kolejnego
15wmaja
2015
godzinie
saliPanta
Business
poziom11.00,
„0”.
tomu „Pocztu wydawców książki polsali Businessczęści
Club, poziom
„0”.
Powzakończeniu
seminaryjnej
skiej” pt. Książka wyzwolona 1918ORGANIZATOR
Po
zakończeniu
części
seminaryjnej
przewidziany jest poczęstunek i dalsza dyskusja
-1950.
przewidziany jest poczęstunek i dalsza dyskusja
„Część konkursowa” Targów składać
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 kwietnia 2015 roku.
się będzie z ponad 20 wydarzeń, spoZakład
Technologii
Poligraficznych
– tel. 222015
831 roku.
09 53
Prosimy
o potwierdzenie
przybyciaIMiP
do 30PW
kwietnia
WSPÓŁORGANIZATORZY
śród których do najważniejszych naDrukarnia
Wydawnicza
im.
W.L.
Anczyca
–
tel.
501
347
15153
Zakład Technologii Poligraficznych IMiP PW – tel. 22 831 09
leży rozstrzygnięcie Konkursu PTWK
IGEPA im.
– tel.W.L.
660Anczyca
414 815– tel. 501 347 151
Drukarnia Wydawnicza
na Najpiękniejszą Książkę Roku 2014,
Panta
612
35815
01
IGEPA––tel.
tel.42
660
414
ogłoszenie wyników Rankingu DruPanta – tel. 42 612 35 01
PATRONAT MEDIALNY
karń „Wydawcy Wybierają DrukarORGANIZATOR
nie” (zapraszają Sekcja Poligrafów
Akademia książki
Akademia książki
Akademia książki
ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATORZY
/30
POLIGRAFIA
ranking drukarń
XIV Ranking Drukarń Dziełowych 2014/2015
,,Wydawcy Wybierają Drukarnie”
XIV
Podajemy wyniki pierwszej częśći tegorocznego rankingu
Polskich Drukarń Dziełowych organizowanego przez PTWK,
Sekcję Poligrafów SIMP i magazyn „Wydawca”
ZASADY WYBORU
Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiega w dwu etapach:
1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
– Ranking drukarń Dziełowych
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU
W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość
wykonywania zleceń oraz komunikatywność,
czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane są w skali 1- 6 – drukarnia,
która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.
Oceniamy wyłacznie zakłady, na które wpłynie co
najmniej pięć zgłoszeń.
Ogłoszenie wyników Rankingu i wręczenie stosownych dyplomów tradycyjnie już towarzyszy rozstrzygnięciu Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki
Roku – tegoroczna edycja Konkursu znajdzie rozstrzygnięcie pierwszego dnia VI Warszawskich Tagów Książki (14 maja).
W drugiej części rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: ocena produkcji w stosunku
do roku poprzedniego, wydajność pracy, wielkość
inwestycji, zatrudnienie itd. Podane przez zakłady
wskaźniki przeliczone są na skalę 1- 6 i sumowane
z uzyskanymi w części pierwszej rankingu. W ten
sposób obiektywnie wybieramy NAJLEPSZĄ DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ. Oczywiście, w drugiej części
rankingu biorą udział wyłącznie te zakłady, które
chcą przysłać informacje o sobie.
Rozstrzygnięcie rankingu oraz wręczenie dyplomów
od lat odbywa się pierwszego dnia Międzynarodowowych Targów Książki w Krakowie
Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów
SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek,
magazyn „Wydawca”. Patronami medialnymi Rankingu od lat są miesięcznik „Poligrafika” oraz portal www.drukarnie.com.pl.
W tym roku otrzymaliśmy 95 ankiet. Najwięcej ocen
(33) otrzymał Totem – cyfrowa drukarnia z Inowrocławia (zakład pokażemy w jednym z najbliższych
numerów naszego pisma). Z dziełowych drukarń
offsetowych kolejny wzrost zainteresowania od strony wydawców odnotowała łódzka drukarnia Read
Me (26 głosów).
W sumie wydawcy ocenili 53 zakłady, z których do
drugiego etapu przechodzi 26 (tyle samo co w roku
ubiegłym).
Analizując nadesłane przez wydawców ankiety, za
które serdecznie dziękujemy, warto odnotować fakt
ograniczania przez wydawców ilości drukarń z którymi współpracują.
Wyniki podajemy w tabeli obok, przy czym nie zamieściliśmy pojedynczych zgłoszeń, obawiając się,
że ocena wydawców w niektórych przypadkach
może być tendencyjna.
A oto wyniki tegorocznego Rankingu.
Trzecie miejsce, z oceną 5,62, zajęła łódzka Drukarnia Read Me – gratulujemy. Zakład otrzymał najwyższą ocenę w kategorii terminowość (5,75), poprawił
też wynik w kategorii jakość produkcji. Warto zwrócić uwagę, że z roku na rok na Read Me głosuje coraz
więcej wydawnictw, co oznacza rosnącą pozycje drukarni na rynku. Tegoroczny wynik jest najlepszym
wynikiem Read Me od 2012 roku (4,98).
Drugie miejsce, z oceną 5,67, zajęła Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A. Zakład otrzymał
najwyższą ocenę w kategorii kumunikatywność
(5,83) To jakościowy skok w w oczach wydawców –
przypominamy, że dziesięć lat temu „Wydawnicza”
odnotowała swój najgorszy wynik w historii naszego
Rankingu – 4,20. Do poziomu 5 punktów zbliżyła się
w 2011 roku i od tego czasu jej ocena systematycznie
rośnie (5,12, 5,63, 5,61, 5,67).
Z prawdziwą przyjemnością wymieniamy zwycięzcę
tegorocznej pierwszej części Rankingu Drukarń
Dziełowych – z oceną 5,73, zostały nim Białostockie Zakłady Graficzne S.A. Zakład otrzymał
najwyższą ocenę w kategorii jakość produkcji (5,69).
Podobnie jak wymieniona wyżej drukarnia, BZGraf
po załamaniu ocen w 2012 roku (4,47) powoli pnie
się do góry (5,23, 5,65, 5,73). Najwyraźniej obu drukarniom wyszła na dobre zmiana właścicieli i kierownictw zakładów. Pani prezes zarządu BZGraf
jakość produkcji
ilość zgłoszeń
Drukarnia Dziełowa Roku 2014/2015
Cz. I – Ranking „Wydawcy Wybierają DrukarniE”
ABEDIK S.A. (Poznań)
„Bernardinum” Drukarnia Wyd. Diecezji Pelplińskiej
Białostockie Zakłady Graficzne S.A.
„Colonel” Zakład Graficzny S.A. (Kraków)
Dimograf (Bielsko Biała)
Drukarnia GS (Kraków)
Drukarnia Księży Werbistów
Drukarnia na Księżym Młynie (Łódź)
Drukarnia POZKAL Sp. z o. o., Sp. k. (Inowrocław)
Drukarnia Read Me (Łódź)
Drukarnia Skleniarz (Kraków)
Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A. (Kraków)
Druk-Intro S.A. (Inowrocław)
Edica Sp. z o.o. (Poznań)
Interak Sp. z o.o. (Czarnków)
Konińska Drukarnia Dziełowa
Lega (Opole)
Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf S.A.
Opolgraf S.A.
OrthDruk Sp. z o.o. (Białystok)
Pabianickie Zakłady Graficzne S.A.
Perfekt Drukarnia S.A. (Warszawa)
Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A.
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak (Poznań)
Zapolex Toruńskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
DRUKARNIE CYFROWE:
Booksfactory.pl
Drukarnia POZKAL Sp. z o. o. Sp. k. (Inowrocław)
Elpil (Siedlce)
Fabryka Druku (Warszawa)
Mazowieckie Centrum Poligrafii (Marki)
Sowa Sp. z o.o. (Warszawa)
Totem Sp. z o.o.,Sp. k. (Inowrocław)
16
4
24
6
6
4
13
4
15
26
11
12
5
9
2
4
2
16
19
2
2
3
2
4
3
7
5
8
5
7
7
12
33
komunikatywność
terminowość
realizacji zleceń
5,25
5,00
5,69
5,50
5,67
4,50
5,23
4,50
5,13
5,62
5,45
5,67
5,00
5,44
5,00
4,25
6,00
5,56
5,11
4,50
5,50
5,67
4,00
5,50
5,67
4,86
4,25
5,25
5,00
5,29
5,14
5,08
5,55
5,44
5,00
5,71
5,33
4,83
4,50
5,38
4,50
5,00
5,75
5,36
5,50
4,75
5,00
4,00
5,25
6,00
5,47
5,06
4,50
5,50
4,67
4,50
5,50
5,50
4,83
4,80
5,12
5,40
5,29
5,38
5,00
5,11
5,63
4,75
5,78
5,80
4,33
4,00
5,25
4,75
5,14
5,48
5,40
5,83
4,00
4,89
4,00
4,75
6,00
5,42
5,12
4,50
5,50
5,50
3,50
5,50
5,50
4,83
5,00
5,57
5,20
5,29
5,14
5,17
5,51
ocena średnia
5,44
–
5,73
5,54
4,94
–
5,29
–
5,09
5,62
5,40
5,67
4,58
5,11
–
–
–
5,48
5,10
–
–
–
–
–
–
4,84
4,68
5,31
5,20
5,29
5,22
5,08
5,39
Pojedyncze zgłoszenia wpłynęły na następujące drukarnie: Color Graf (Gdańsk), ESSUS (Pozań), Drukarnia Kolejowa (Kraków),
Drukarnia Wydawnictw Naukowych (Łódź), Elanders Polska (Płońsk), Eurodruk (Kraków), Graph Pach (Poznań), Greg (Warszawa),
Gryf Zakłady Poligraficzne (Ciechanów), Lotos Poligrafia (Warszawa), Łódzkie Zakłady Graficzne, Momag (Tomaszów Mazowiecki),
Multi Print (Warszawa), Omega Press (Sosnowiec), Pasaż (Kraków), Perfekt (Poznań), Piktor (Łódź), Studio Avalon (Olsztyn), Takt,
Viper Print (Częstochowa).
Antoninie Kuchlewskiej i prezesowi „Anczyca” Andrzejowi Janickiemu gratulujemu uporu w przywracaniu drukarniom należnych im z tradycji
pozycji na rynku.
Po raz drugi wybraliśmy najlepszą dziełową drukarnię cyfrową. W porównaniu
z rokiem ubiegłym ilość zakładów, na jakie głosowali wydawcy nie uległa zmianie, tak samo więc wskazaliśmy tylko zakład, który zajał pierwsze miejsce.
W tym roku to zaszczytne miejsce, z oceną 5,39, zajął Totem (Inowrocław)
– gratulujemy.
/31
W oparciu o nadesłane przez wydawnictwa ankiety Komisja Rankingu w składzie: Bogdan Wyrzykowski
(przewodniczący Sekcji Poligrafów
SIMP Oddział Warszawski), Rafał
Skąpski (prezes PTWK), Andrzej
Palacz (redaktor naczelny magazynu „Wydawca”) wyłoniła zwycięzcę
Rankingu „Wydawcy Wybierają Drukarnie”.
A oto miejsca w Rankingu:
1.
Białostockie
Zakłady
Graficzne S.A.
2.
Drukarnia
Wydawnicza
im. W.L. Anczyca
(Kraków)
3.
Drukarnia
Read Me (Łódź)
Wyniki miejsc w poszczegónych
kategorach:
› Jakość produkcji
– Białostockie Zakłady
Graficzne S.A.
› Terminowość... – Drukarnia
Read Me
› Komunikatywność – Drukarnia
Wydawnicza im. W. L. Anczyca
W kategorii
DRUKARNIE CYFROWE
miejsce:
1.
Totem Sp. z o.o., Sp. k.
(Inowrocław)
Załogom wyróżnionych drukarń
oraz ich kierownictwu serdecznie
gratulujemy dobrej opinii u wydawców i życzymy kolejnych sukcesów.
W imieniu organizatorów rankingu:
prezes PTWK
– Rafał Skąpski
prezes Sekcji Poligrafów SIMP
– Tadeusz Chęsy
red. naczelny „Wydawcy”
– Andrzej Palacz
/32
POLIGRAFIA
drukarnie
20
lat ABEDIK-a
Gdy w 2004 roku po raz pierwszy odwiedzaliśmy w Poznaniu drukarnię ABEDIK przemknęła mi
przez głowę myśl, że jest to świetny zadatek na jeden z czołowych zakładów poligraficznych w naszym kraju – organizacja pracy robiła wrażenie. Minęło 11 lat i w roku swego 20-lecia ABEDIK od
kilku lat jest już w nowej, kilkakrotnie większej, nowoczesnej siedzibie w podpoznańskich Żernikach, zatrudnia dwa razy więcej osób (150), roczny obrót zakładu przekracza 40 mln zł. Biorąc pod
uwagę, że jest to głównie produkcja dziełowa, cyfry te robią wrażenie.
Zakład wciąż jest na ścieżce wzrostu. Roczny przyrost produkcji to około 12%, wg oceny dyrekcji
drukarni pierwsze miesiące tego roku są bardzo dobre, co dobrze rokuje na przyszłość.
Jaka jest droga do sukcesu, co wpływa na to, że jedne
firmy rozwijają się, a inne w najlepszym wypadku
mają problemy? Po zwiedzeniu obecnego zakładu
odpowiedź nasuwa się sama – do perfekcji doprowadzona gospodarność, nawet już nie słynna wielkopolska, ale... japońska. To zarządzanie firmą oparte
jest na filozofii KAIZEN (jap. „kai” – zmiana, „zen”
– dobry), o czym dowiadujemy się w rozmowie z zarządem firmy. Do tego dochodzi jeszcze System 5S
wdrożony w dziale produkcji: pięć niezbędnych
w procesie rozwoju działań doskonalających, których celem jest zapewnienie stabilności procesów
produkcji: Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja i Samodoskonalenie. W przypadku
ABEDIK-a to nie puste słowa. Wystarczy wejść do
biura firmy i na halę produkcyjną. Wszystko na swoim miejscu, porządek przy maszynach, nie ma tam
nic zbędnego. Czy w polskiej drukarni ktoś widział
ciągnący się przez całą długość hali wyznaczony pas
dla poruszania się pieszych, pasy do przejścia, obrys
stanowisk pracy? Tak mają w ABEDIK-u. W samym
biurze, które z powodzeniem może startować o miano najbardziej estetycznego biura nie tylko w naszej
branży, zwraca uwagę kolorystyczna aranżacja
wnętrz (szarość połączona ze szkłem, różnobarwne
oznaczenie wejść do poszczególnych działów), oryginalnie zaprojektowany regał, prezentujący przy-
kłady wydrukowanych już książek. Te zresztą są
wszędzie – zajmują specjalnie przygotowane miejsca
na stopniach schodów a nawet w... toalecie (co osoby
czytające pewnie nie dziwi). Wszędzie czysto,
schludnie, praktycznie.
W drukarni ważną rolę przydaje się działaniom podnoszącym produktywność oraz efektywność procesów związanych z utrzymaniem ruchu. Wdrożono
metodę TPM (Total Productivity Maintenance),
opracowaną przez Japan Institute of Plant Maintenance. Pokrótce sprowadza się ona do maksymalizacji zarządzania i poszukiwania dróg jego optymalizacji – aby zrozumieć o co chodzi wystarczy spojrzeć na słynną już, zajmującą całą ścianę tablicę
planowania i przebiegu produkcji. Na kolorowych
magnesikach odpowiadającym różnym działom wypisane są poszczególne etapy pracy, wielkość produkcji, czas jaki zajmie wykonanie zlecenia. Wraz z
postępem jego realizacji magnesiki przestawiane są
w odpowiednie miejsce odpowiadające dniom pracy.
Tablica wypełniana jest na najbliższe dwa miesiące
i od niej rozpoczyna się dzień pracy dla kadry drukarni. Aktualizowana na bieżąco pozwala orientować się w sytuacji produkcyjnej i podejmować stosowne decyzje. Trochę jak za króla Ćwieczka? Może,
ale nawet przy najnowocześniejszych technologiach
nikt nie jest w stanie objąć kilkuset zleceń na kilku-
/33
dziesięciu maszynach w całości – tak twierdzi
dyrektor produkcji Beata Banaszczak. Od tej tablicy rozpoczyna się dla kadry drukarni każdy nowy
dzień pracy. Kolejnym zagadnieniem jest optymalizacja czasu przezbrajania maszyn i poszukiwanie
rozwiązań w maksymalny sposób skracających czas
pracy nad jednym zleceniem.
Oryginalnym rozwiązaniem jest też ciągnący się kilkadziesiąt metrów wzdłuż hali zamykany regał,
w którym przechowywane są przykłady wszystkich
wydrukowanych w ABEDIK-u zleceń. Dokładnie opisane, z własnym numeren ewidencyjnym, służą jako
wzór w przypadku wznowień.
Tak eleganckiego biura
może pozazdrościć
ABEDIK-owi niejedna
firma
To szukanie oszczędności przez optymalizację procesów produkcyjnych traktowane jest jako kolejny
etap rozwoju drukarni. Został zakończony etap
fizycznej budowy zakładu – rozbudowa „starej” hali
i dostawienie nowej (teraz w sumie hale maja około
5 tys. m2), budowa biura, zadbanie o otoczenie budynku. Stawiany będzie jeszcze magazyn na papier.
W nowej hali planowane jest uruchomienie działu
dystrybucji ksiażek – insertowanie produkcji, pakowanie w paczki, wysyłka. Funkcją tej hali będzie wyłączenie z części produkcyjnej wszystkiego, co związane jest z logistyką i oczyszczenie jej z oczekujących
na swoją kolej półproduktów, które zajmują niepotrzebnie przestrzeń produkcyjną. W ABEDIK-u chcą
wprowadzić zasadę, która w przemyśle farmaceutycznym czy opakowaniowym nazywa się czystością
linii bądź czystością procesu. Sprowadza się ona do
tego, że w miejscach produkcyjnych powinny znajdować się wyłącznie materiały związane z samym
procesem. Po jego zakończeniu materiały opuszczają to miejsce. Przekłada to się oczywiście na bezpieczeństwo produktu, czyli likwidowane jest ryzyko
jego kradzieży czy też przypadkowego zniszczenia.
Optymilizowana jest już nie tylko sama produkcja
książek, ale również wszystkie procesy, w tym logistyczne. Wg zarządu drukarni, w zakładzie dopraco-
wano się takiego poziomu produkcji, w którym znajduje uzasadnienie usamodzielnienie działu logistycznego. To powinno doprowadzić do kolejnej
obniżki kosztów produkcji. Głównym motywem
działań jest teraz maksymalne wykorzystanie tego,
czym już zakład dysponuje. Szukając maksymalnego
ograniczania kosztów w dziale druku testowany jest
system czterobrygadowy. Pracownik pracuje nie
przez osiem a przez dwanaście godzin na zmianę.
Pozwala to na utrzymanie systemu pracy ciągłej –
bez strat na przekazanie zmiany i inne postoje. Opłaca to się drukarni – nie trzeba kupować nowych maszyn, opłaca pracownikowi, który „zarabia” dodatkowo 15 dni wolnych w ciągu miesiąca.
Zakład oglądamy z szefem produkcji Jakubem
Paruszewskim. Sprzęt dopasowany jest do specjalizacji zakładu, czyli produkcji dziełowej. Jedenaście
dwuagregatowych offsetowych maszyn zwojowych
(druk w konfiguracjach maksymalnie 2+2) – osiem
Zirkonów Forta 660 (odcięcie A-formatowe), trzy
Zirkony Ultraset RO-72 (odcięcie B-formatowe),
w tym ostatni odkupiony od syndyka upadającej
Wojskowej Drukarni w Łodzi, zwojowa maszyna heatsetowa 1+1 Timson T32 do druku książek o nakładach powyżej 20 tys. egz. Do tego dochodzą trzy
arkuszowe heidelbergi (dwa pełnoformatowe z opcją
odwracania – jeden 4+0 lub 2+2, drugi 2+0 lub 1+1;
ćwierćformatowy czterokolorowy – głównie do produkcji okładek). W ciągu doby dział druku jest w stanie zadrukować 2,8 mln składek, co daje około 60
ton papieru. W przygotowalni stoją dwie naświetlarki CtP pozwalające na wykonywanie form drukowych
w fomacie B-1. Wykonywanych jest tu prawie 400
form dziennie. Dział uszlachetniania druków pozwala na laminowanie, tłoczenie, złocenie, lakierowanie
wybiórcze produkcji. Introligatornia to przede
wszytkim trzy linie do oprawy klejonej firmy Kolbus
o różnych konfiguracjach (w tym z okładkami
ze skrzydełkami) z 32, 24 i 20 stacjami zbierania
Asystentka Zarządu
Monika Stolarek
przy tablicy
planowania
produkcji
Ciąg szaf do przechowywania wzorów wydrukowanych w zakładzie książek
/34
składek, linie do oprawy zeszytowej oraz linia do
oprawy złożonej, przed którą ABEDIK bronił się
przez wiele lat. Jak dowiadujemy się w zarządzie firmy tę inwestycję wymusili trochę wydawcy. Pierwotnym założeniem była produkcja książek wyłącznie w
formacie A-5 i oprawie klejonej. Rynek jednak rządzi
się swoimi prawami i należało dostosować się do
niego. Tak samo wprowadzono ofertę oprawy zintegrowanej, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród wydawców.
Dlaczego w segmencie maszyn drukujących stosowane są wysłużone maszyny zwojowe? – Na to pytanie odpowiada J. Paruszewski: Wydajności i możliwości druku tych maszyn, a więc proste prace jednodwukolorowe, są optymalne przy obecnej strukturze
produkcji (czarno-białe książki w nakładach od
3-10 tys. egz.), maszyny drukują bez zarzutu – po co
więc nowe, które kosztują kilkanaście razy więcej.
Nowoczesny sprzęt, wykonujący produkcję na najwyższym poziomie potrzebny jest w introligatorni.
A czy w tak idealnie funkcjonującym, przynajmniej
w teorii, przedsiębiorstwie dochodzi do jakiś konfliktów? Zarząd firmy ma na to gotową odpowiedź:
To nieuniknione, jak w każdym żywym organiźmie
produkcyjnym, ale staramy się szybko interweniować, likwidować przyczyny konfliktów. Wydaje się,
że nasza załoga jest drużyną ludzi z pasją, wiążących z ABEDIK-iem swoją przyszłość. Jakby to nie
brzmiało górnolotnie, jesteśmy drużyną.
Problem, i to już w bardziej globalnym wymiarze,
zarząd drukarni dostrzega w agresywnej polityce
zachodnich koncernów poligraficznych, które stosują zdecydowanie dampingowe ceny. Niekiedy jest to
prawie wartość materiałów. Do niedawna dotyczyło
to dużych nakładów – obecnie już kilkutysięcznych.
To może być problem dla całej polskiej poligrafii.
/35
Na ile działania i produkcja ABEDIKA-a znajduje uznanie w oczach ich klientów wskazują miejsca zajmowane
corocznie przez ten zakład w branżowych rankingach.
Drukarnia wciąż utrzymuje się w nich w ścisłej czołówce, trzykrotnie, w latach 2003, 2004, 2013 w organizowanym przez PTWK, Sekcję Poligrafów SIMP i naszą
redakcję Rankingu „Wydawcy Wybierają Drukarnie”
polscy edytorzy ocenili ją najwyżej. Zakład trzykrotnie
też zdobył tytuł Drukarni Dziełowej 2006/2007,
2008/2009, 2010/2011 – w nowej, rozszerzonej formule pierwszego rankingu. Dwukrotnie też tytuł najlepszej
polskiej drukarni dziełowej przyznał ABEDIK-owi
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. Jak będzie w tym roku
zobaczymy już podczas VI Warszawskich Targów
Książki. (gp)
/36
TECHNOLOGIA
promocja
Treści wiecznie żywe
W czasach galopującego postępu tworzenia, przechowywania
i odbierania treści warto zadać sobie pytanie o to, jak długo
pozostają one żywe i dostępne. Warto też poszukać uniwersalnego źródła, z którego treści można czerpać jak najdłużej
i publikować je w możliwie największej liczbie formatów.
W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił zasadniczy postęp
w zakresie przechowywania treści. Metody znakowania w języku
GML stworzonego przez IBM w latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku ewoluowały najpierw w SGML, a później HTML, XML i wiele innych języków odpowiadających na wciąż rosnące potrzeby
użytkowników. Wśród nich warto wyróżnić Adobe XML stworzony dla programu InDesign, w którym istnieje możliwość płynnego przechodzenia z XML do PDF, czy też zaawansowane języki
pozwalające odbierać treść za pośrednictwem Internetu na wciąż
to nowe sposoby.
Każda firma, niezależnie od prowadzonej działalności, zarządza
treścią. Cyfryzacja dotknęła niemal wszystkich pól działalności
przedsiębiorstwa, w tym księgowości, kadr, obiegu dokumentów
czy reklamy. Płynny przepływ informacji między poszczególnymi działami stał się ważnym czynnikiem optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, a producenci oprogramowania prześcigają się w tworzeniu rozwiązań, pozwalających na coraz
skuteczniejsze i szybsze wykorzystywanie tej samej treści w wielu obszarach działania.
Prostym przykładem ilustrującym dzisiejsze potrzeby przedsiębiorstw jest postępowanie przetargowe. W założeniu wszystkie
dokumenty, zapytania oraz elementy dodawane później (np. pytania konkurentów), powinny się jednocześnie ukazywać w tej
samej formie w kilku mediach, np. w postaci papierowej w siedzibie firmy, dokumentacji dla działu przetargów, w postaci plików
PDF oraz w postaci tekstu zamieszczonego bezpośrednio na stronie internetowej. Niezależne tworzenie każdej z tych treści wymaga nie tylko nakładu pracy, ale przede wszystkim idealnej
koordynacji i uwagi, by wszystkie materiały były identyczne.
Wprowadzenie zmian w którymkolwiek z formatów rodzi potrzebę ich propagacji, czyli sprawdzenia i poprawienia wszystkich
pozostałych formatów.
Standardowym sposobem przeprowadzenia takiej operacji byłoby stworzenie dokumentów za pośrednictwem oprogramowania
biurowego, np. Microsoft Word, zapisanie ich do plików PDF
i przesłanie treści do działu informatycznego w celu umieszczenia na stronie internetowej. Nowoczesne strony internetowe
bazują na parze rozwiązań – kodzie xHTML, który określa, co
oznaczają poszczególne elementy oraz arkuszu stylów CSS, który
interpretuje ich wygląd graficzny na potrzeby przeglądarki internetowej. O ile dokument CSS jest gotowy i powszechnie obowiązujący dla wszystkich elementów strony internetowej, o tyle
przygotowanie kodu xHTML z dokumentu Microsoft Word jest
procesem czasochłonnym, ręcznym i podatnym na błędy. Praw-
dziwe problemy zaczynają się później, kiedy do treści trzeba
wprowadzić poprawki. Można stworzyć kod od zera, albo ręcznie
przepisać poprawki do odpowiednich plików… o ile, oczywiście,
będziemy w stanie ich odszukać.
Firmy profesjonalnie zajmujące się tworzeniem, obróbką
i sprzedażą treści narażone są na wielokrotnie większe i bardziej złożone problemy. Przygotowanie podręcznika wraz
z płytą CD, e-bookiem, treścią zamieszczoną na stronie internetowej i interaktywnym zeszytem ćwiczeń wymaga wielokrotnych
konwersji formatów i utrzymywania nieskazitelnego porządku
w wersjach, formatach i, archiwach. Każdy z tych formatów ma
inną żywotność i podatność na zmiany. Wprowadzenie poprawek w zadaniach na stronie internetowej zajmuje chwilę i może
zostać wykonane w każdym momencie. Wprowadzenie tych samych poprawek w wydrukowanym i sprzedanym egzemplarzu
jest zwyczajnie niemożliwe.
Te i wiele innych, nowych wyzwań czeka na wydawców w niedalekiej przyszłości. Dlatego już dziś warto zacząć szukać rozwiązań pozwalających na uniwersalizację treści tak, by uniknąć
problemów np. z konwersją zarzuconych formatów czy unifikacją
treści w różnych źródłach. Odkładanie tej decyzji wiąże się nierozerwalnie z rosnącym archiwum treści w formatach, które
mogą się okazać w przyszłości niekompatybilne z wymaganiami
klientów.
Wprowadzenie w branży wydawniczej nowych formatów wiąże
się jednak z szeregiem problemów. Wdrażanie nowego oprogramowania, jeśli zasadniczo różni się od dotychczas stosowanego,
generuje koszty i ryzyko konwersji treści do formatu, który może
się zdezaktualizować lub podlega zbyt gwałtownym zmianom.
Wybór nietypowego lub niszowego formatu może uzależnić odbiorcę od jednej firmy. Specyfika rynku wydawniczego i wymogów stojących przed zbiorami treści generowanych na potrzeby
wydawnictw, właściwie eliminują całą gamę oprogramowania
uniwersalnego. Na rynku pojawiają się jednak powoli rozwiązania dedykowane wydawcom. Jednym z nich jest XMLOGOS.
XMLOGOS został stworzony z myślą o rynku wydawniczym nie
tylko ze względu na specyfikę jego działania, ale również model
sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest skalowanie funkcjonalności i kosztów systemu do potrzeb odbiorców – zarówno dużych
domów wydawniczych, jak i małych wydawców, oferujących kilka tytułów rocznie.
Głównym założeniem systemu XMLOGOS było oparcie go na uniwersalnym i otwartym języku – stąd wybór standardu XML.
Tworzenie treści w tym formacie oznaczało dotychczas koniecz-
/37
ność poznania elementów jego struktury i czasochłonnego przeszkolenia pracowników, by potrafili poprawnie znakować tworzone przez siebie treści. Dla większości autorów była to zapora
nie do pokonania. By jego powszechne wykorzystanie stało się
możliwe, stworzony został zrozumiały interfejs, który skutecznie oddzielił użytkownika od tworzonego przez niego kodu.
Podobnie jak większość nowoczesnego oprogramowania,
XMLOGOS jest oferowany w postaci chmury, czyli oprogramowania sieciowego. Wszystkie tworzone treści są przechowywane
na bieżąco w centralnym serwerze aplikacji, z którym użytkownicy łączą się za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
co pozwala znacznie odciążyć ich komputery. Wiąże się to jednak
z ryzykiem przechowywania treści online. Twórcy, na szczęście,
nie postawili całkowicie na „chmurę”, umożliwiając instalację
lokalną na wskazanym serwerze klienta, a także na obszerny panel administracyjny z możliwością tworzenia lokalnych kopii
zapasowych w dowolnym momencie.
Treść tworzona w XMLOGOS powstaje w środowisku z podobnym interfejsem do znanego powszechnie Microsoft Word z dodatkowymi elementami pozwalającymi na wzbogacanie treści
o metadane. Każdy fragment tekstu oznacza się tzw. polami,
które definiują przeznaczenie danej treści. Polem może być tytuł,
lead, tabela historyczna, wykres czy wzór matematyczny. Pola
pochodzą z centralnego zbioru, przez co wszystkie treści zawierają się w jednym, uniwersalnym zestawie stylów. Co ciekawe,
twórcy nie zagłębiali się w problem późniejszej wizualizacji,
dzięki czemu użytkownik ma absolutną dowolność w wyborze
oprogramowania na późniejszych etapach przygotowania publikacji. Stworzona baza treści opiera się na powszechnie stosowanych językach i można ją wyeksportować do różnych standardów.
Kluczowym elementem tworzonych zbiorów jest możliwość ich
eksportu zgodnego z wymogami poszczególnych formatów.
Świetnym przykładem ilustrującym to zagadnienie jest słownikowa lub encyklopedyczna baza haseł. Utworzenie kieszonkowego słownika tematycznego lub encyklopedii z dobrze przygotowanej bazy wymaga właściwie kilku kliknięć. Wystarczy
podczas eksportu ograniczyć hasła do odpowiedniej kategorii,
np. „sport” i wybrać najkrótszy wariant haseł. Z tego samego
zbioru można chwilę później stworzyć znacznie szerszy, internetowy słownik lub encyklopedię o tematyce sportowej lub dowolnej, która została odpowiednio oznakowana podczas tworzenia
bazy. Podobnych zastosowań można sobie wyobrazić wiele,
np. interaktywny zestaw ćwiczeń do podręcznika akademickiego. W wersji drukowanej można pominąć np. podpowiedzi,
klucz wyeksportować na koniec zbioru i ograniczyć liczbę pytań,
a do wersji internetowej wyeksportować wszystkie, wraz z podpowiedziami i kluczem podłączonym do każdego pytania.
Eksport z XMLOGOS pozwala kształtować zbiór w tzw. strumieniach. Można wyeksportować oznaczone elementy w jednym
Przykładowe zrzuty ekranowe programu
strumieniu (np. tytuły i treść główną), a inne w drugim (np. ilustracje, podpisy i tabele). Nie ma wymogu eksportu wszystkich
elementów, można pominąć zbędne dla danego formatu. Ma to
ułatwić zadania w późniejszym procesie produkcji, ograniczyć
konieczność zmian w już wyeksportowanych zbiorach i ułatwić
wczytanie ich z powrotem do bazy danych programu.
W rozumieniu XMLOGOS treść jest elementem plastycznym, odpowiadającym na zapytania czytelników. Każdy zbiór jest tylko
przykładowym zestawieniem zawartości, ale przy zastosowaniu
odpowiednich systemów czytelnik dostaje możliwość tworzenia
własnych, unikalnych zbiorów złożonych i posegregowanych według jego preferencji. Tak więc komplet kodeksów prawnych
może stać się podstawą do stworzenia nowego zestawu artykułów o określonej tematyce. Fragmenty kilku kodeksów mogą trafić do nowego zbioru na podstawie kwerend czytelnika i w czasie
rzeczywistym zostać zamienione na kompletny zbiór opatrzony
wszystkimi niezbędnymi elementami – spisem treści, indeksem
czy numeracją stron. Podobne działanie można sobie wyobrazić
na niemal dowolnych zbiorach – podręcznikach, zbiorach opowiadań czy przepisach kulinarnych.
Trudno dziś przewidzieć sposób, w jaki odbiorca będzie za kilka
lat konsumował treści. Trend wskazuje na coraz szersze wykorzystanie urządzeń przenośnych, czyli treści wirtualnej. Wymogi stojące przed takimi zbiorami są coraz większe i wynikają
z rosnących możliwości urządzeń. Sortowanie, kolekcjonowanie
elementów różnych zbiorów czy zaawansowane wyszukiwanie to
tylko niektóre z możliwości, jakie mają dziś do dyspozycji czytelnicy. Aby zbiór w pełni odpowiadał na te potrzeby, konieczne jest
odpowiednie ustrukturyzowanie i uzbrojenie go w zestaw metadanych. Jest niemal pewne, że wymogi stojące przed zbiorami
treści będą rosnąć wraz ze wzrostem apetytów czytelników. Warto już dzisiaj przemyśleć strategię tworzenia, archiwizowania
i opracowywania treści tak, by w przyszłości móc ten apetyt
zaspokoić.
[Więcej na stronie www: xmlogos.com]
/38
NOTKI
informacje z branży
NOTKI NIE PLOTKI
R ÓŻ N E
NOWE WŁADZE POLSKIEJ SEKCJI IBBY
Zakończył swoje obrady walny zjazd Polskiej Sekcji IBBY, dotychczasowy Zarząd,
Prezes i Główna Komisja Rewizyjna otrzymali absolutorium i zakończyli działalność.
Funkcję nowego prezesa powierzono Annie Marii Czernow z UW (Pracownia
Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży).
W skład Zarządu weszły:
– Dorota Koman, dziennikarka i krytyk
literacki (wiceprezes),
– Monika Hałucha, redaktor w wydawnictwie Nowa Era (sekretarz),
– Beata Kowalska-Osadowska, radca
prawny (skarbnik),
– K atarzyna Jacobson, prowadząca
księgarnię Dwa Koty w Warszawie.
W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszły: Maria Kulik – przewodnicząca,
Grażyna Lewandowska-Nosal oraz
Agnieszka Dobrowolska.
(info ibby.pl)
JANUSZ GRABIAŃSKI UPAMIĘTNIONY!
Na mocy uchwały nr VIII/163/2015 Rady
Miasta St. Warszawy z dnia 26 marca 2015
nadaje się nazwę: Skwer Janusza Grabiańskiego (nazwa skrócona: Skwer J. Grabiańskiego) obiektowi miejskiemu zlokalizowanemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pomiędzy ulicami Chmielną i Widok
oraz Pasażem Stefana Wiecheckiego.
(info ibby.pl)
GÜNTER GRASS NIE ŻYJE –ODSZEDŁ
WIELKI PISARZ I WIELKI CZŁOWIEK
Grass urodził się 16 października 1927
w Wolnym Mieście Gdańsku. Jego ojciec był
niemieckim kupcem, matka Kaszubką. Sławę międzynarodową przyniosła mu tzw.
gdańska trylogia – powieści Blaszany bębenek (1959), Kot i mysz (1961) i Psie lata
(1963). Trylogia opowiada o początkach fa-
szyzmu w Wolnym Mieście Gdańsku, mieście na pograniczu kulturowym Polaków
i Niemców. Inne popularne książki Grassa
to: Z dziennika ślimaka, Szczurzyca
oraz Wróżby kumaka, ironiczna opowieść
o polsko-niemieckim pojednaniu. W 2009
roku ukazała się jego ostatnia powieść
Skrzynka.
Za swoją twórczość Grass honorowany był
wieloma nagrodami – między innymi Nagrodą Sonninga, przyznawaną przez Uniwersytet w Kopenhadze za wkład w kulturę
europejską. W 1999 roku pisarz otrzymał
Nagrodę Fritza Bauera, przyznawaną przez
Unię Humanistyczną, najstarszą niemiecką
organizację występującą w obronie praw
obywatelskich. Ten sam rok przyniósł mu
też literackiego Nobla.
Był doktorem honoris causa Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Grass wielokrotnie angażował się politycznie – w latach 60. i 70. popierał politykę
pojednania z Polską kanclerza Willy’ego
Brandta. Był przeciwnikiem zjednoczenia
Niemiec, ostro krytykował interwencję
USA w Iraku. W 2006 roku nieoczekiwanie
ujawnił, że pod koniec wojny jako 17-latek
służył w hitlerowskiej formacji wojskowej
Waffen-SS.
Zmarł 13 kwietnia rano w klinice w Lubece,
miał 87 lat.
Wśród Narodów Świata. Był honorowym
obywatelem państwa Izrael.
W 1976 r. poparł list intelektualistów przeciwko zmianom w konstytucji PRL, tzw.
List 64. Od 1978 r. współtworzył Towarzystwo Kursów Naukowych i wykładał na tajnym Uniwersytecie Latającym. W 1980
roku został członkiem NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany.
W latach 1990-95 był ambasadorem Polski
w Austrii, dwukrotnie sprawował funkcję
ministra spraw zagranicznych. Od 2001
roku przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Sześć lat później został powołany przez premiera
Donalda Tuska na pełnomocnika Prezesa
NIE ŻYJE
WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI
W piątek 24 kwietnia w Warszawie zmarł
Władysław Bartoszewski. Miał 93 lata.
W czasie wojny Bartoszewski był więźniem
Auschwitz, żołnierzem AK, walczył w powstaniu warszawskim.
W 1946 roku pracował w związanej z Polskim Stronnictwem Ludowym „Gazecie
Ludowej”. W tym samym roku został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i skazany na karę więzienia na dwa lata. Po raz
kolejny aresztowany w grudniu 1949 roku.
Trzy lata później skazany na osiem lat więzienia za szpiegostwo. W sierpniu 1954 r.
dostał roczną przerwę w karze.
Po zwolnieniu (sierpień 1954 r.) zajął się publicystyką, współpracował m.in. z tygodnikiem „Stolica” i „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 1973-1982 i 1984-1985 wykładał historię najnowszą na KUL, prowadził także wykłady na niemieckich uczelniach. Był inwigilowany przez SB, m.in.
jako „polityczny kontakt reakcyjnej emigracji”.
W 1965 r. został uhonorowany przez Instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwego
Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.
Bartoszewski był laureatem wielu nagród,
odznaczeń i wyróżnień, m.in. Orderu Orła
Białego, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi
RFN, papieskiego Orderu św. Grzegorza
Wielkiego, Krzyża Wielkiego Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy. Doktor honoris causa m.in. Uniwersytetów: Warszawskiego i Hajfy oraz Hebrew
College w Baltimore, honorowy obywatel
m.in. Warszawy, Wrocławia i Gdańska.
Był autorem ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 40
książek, m.in. Ten jest z ojczyzny mojej.
Polacy z pomocą Żydom 1939-1945 (wspólnie z Zofią Lewinówną, 1966), 1859 dni
Warszawy (1974), Los Żydów Warszawy
1939-1943. W 40. rocznicę powstania w getcie warszawskim (1983), Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego
(1984, 1989, 2004, 2008). W 2015 roku ukazała się jego ostatnia książka pt. Wiosna
jesienią o odwilży 1956 r.
W pamięci narodu Władysław Bartoszewski
pozostanie bezkompromisowym i niezłomnym bojownikiem o prawdę. (ap)
/39
19. Międzynarodowe
Targi Książki w Krakowie
22-25
października
2015
Największe
wydarzeNie
literackie
w Polsce!
EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9
www.ksiazka.krakow.pl
REKLAMA
/40
KONKURSY
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
JASNOWIDZE
17 maja 2014 roku Wydawnictwo Dwie Siostry ogłosiło pierwszą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej
książki dla dzieci JASNOWIDZE.
> Ping i Pong – wesołe świnki, tekst: Olgierd Wąsowicz, ilustracje: Natalia
Uryniuk,
> Średniowieczny Toruń. Instrukcja, tekst:
Magdalena Tosik, ilustracje: Nikodem
Pręgowski
Jury Wydawnictwa Dwie Siostry w składzie:
Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska i Maciej Byliniak przyznało jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
Zwycięski projekt zostanie wydany nakładem Wydawnictwa.
Nagroda główna:
> Wieża Babel, tekst: Jolanta Nowaczyk, ilustracje: Michalina Rolnik.
Wyróżnienia:
> Człowiek jaki jest, każdy widzi, tekst: Marzena Matuszak, ilustracje: Grażyna Rigall,
> Jak wielki jest wieloryb?, Aleksandra Szarzała
48 najciekawszych projektów zostanie zaprezentowanych na wystawie pokonkursowej w maju 2015.
Partnerami konkursu byli: firma Arctic Paper, drukarnia Edica, firmy Moleskine
i Lamy, studio Pigeon, które przygotowało
materiały wideo oraz dokumentację zdjęciową konkursu, oraz Muzeum Łazienki
Królewskie w Warszawie i Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie, które
udostępniły salę na obrady jury.
Przykładowe
rozkładówki
nagrodzonej
pracy
Na konkurs wpłynęło 521 projektów z 25
krajów: Australii, Austrii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Grecji, Holandii,
Indii, Kanady, Litwy, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji,
Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.
Nadesłane prace były różnorodne. Większość autorów to młodzi twórcy z dużych
ośrodków akademickich w Polsce, znaleźli
się jednak wśród nich również doświadczeni artyści oraz amatorzy. Jurorzy zwrócili
uwagę na wysoki poziom wielu zgłoszonych
projektów.
Obrady jury odbyły się w dniach 10-13 lutego 2015. Projekty ilustrowanych książek dla
dzieci oceniały dwie niezależne komisje
konkursowe:
Jury międzynarodowe w składzie: Daniel
Mizieliński, Toon Tellegen i Klaas Verplancke przyznało jedną nagrodę główną
w wysokości 2500 euro oraz trzy wyróżnienia honorowe:
Nagroda główna:
> Kawalerka, Weronika Przybylska.
Wyróżnienia:
> O panu z trzema nogami i panu w koszulce
w paski, Marta Kopyt.
II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU NA KOMIKS DLA DZIECI
IM. JANUSZA CHRISTY
24 marca w Sopocie w Państwowej Galerii
Sztuki odbyła się uroczystość wręczenia
nagród w II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU NA KOMIKS DLA DZIECI
IM. JANUSZA CHRISTY. Galę uświetniła
obecność wnuczki Janusza Christy – Pauliny Christy oraz innych znamienitych
gości.
Nagroda główna w tym roku nie została
przyznana. Miejsce drugie ex aequo zajęli:
Berenika Kołomycka za komiks Malutki
Lisek i Wielki Dzik oraz Bartosz Sztybor, Tomasz Kaczkowski za komiks Niezła draka, Drapak! Miejsce trzecie – Piotr
Hołod za komiks Wojtek i Rudy.
Specjalne wyróżnienie za komiks „W duchu
Janusza Christy” otrzymali Krzysztof
Trystuła i Maciej Jasiński za komiks
Wyprawa do magicznej krainy.
Na sam konkurs nadesłano około 60 prac,
wykonanych w większości przez debiutan-
Przykładowa strona komiksu Bereniki
Kołomyckiej Malutki Lisek i Wielki Dzik
tów lub młodych autorów z niewielkim
dorobkiem, spośród których wyróżniono
najlepsze według jury, w którym zasiedli
m.in. Tomasz Kołodziejczak, Grzegorz Kasdepke, Tomasz Leśniak.
(info Egmont Polska)
NOMINACJE DO WROCŁAWSKIEJ
NAGRODY LITERACKIEJ „SILESIUS”
Ogłoszono nazwiska nominowanych oraz
laureata Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
Silesius. Jest nim Jacek Podsiadło, który
wyjedzie ze stloicy Dolnego Sląska z czekiem na 100 tys. zł.
W tym roku do przyznawanej po raz ósmy
nagrody Silesius zgłoszono ponad 150 książek. O nagrodę za książkę roku i 50 tys. zł
walczyć będą Krzysztof Siwczyk nominowany za tom Dokąd bądź wydany przez
Wydawnictwo a5, dwie publikacje Wydawnictwa Biblioteki i Centrum Aktywności
Kulturalnej w Poznaniu, czyli A da m
Pluszk a i jego tom Zestaw do besztań
oraz Adam Wiedemann (laureat Kościelskich i Nagrody Literackiej Gdynia, trzykrotnie nominowany do Nike) ze swoją
najnowszą książką Z ruchem.
Nominacje do nagrody Silesius za debiut
roku dostali: Rafał Różewicz, za książkę Product placement (Zeszyty Poetyckie)
i publikujący w „Tygodniku Wrocław” Michał Książek z tomikiem Nauka o ptakach (fundacja Sąsiedzi); rywalizuje z nimi
zajmująca się zawodowo botaniką lasu
Urszula Zajączkowska, która opublikowała zbiór Atomy (Zeszyty Poetyckie).
Zw ycięzca oprócz statuetki dostanie
20 tys. zł.
/41
REKLAMA
/42
bolice „sił materialnej wyobraźni”, czyli
morza i ognia.
NAGRODY FENIKS 2015 PRZYZNANE
W tegorocznej edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS do
11 konkursowych kategorii nadesłano ponad 260 publikacji. Swoje tytuły zgłosiły aż
72 oficyny.
A oto nagrody w niektórych kategoriach:
> „literacka” – Biblia Aramejska. Targum
Neofiti 1. Księga Rodzaju, przekład i opracowanie ks. Mirosław S. Wróbel (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”);
> „edytorstwo” – Biblia Jubileuszowa,
(Edycja Świętego Pawła);
> „książka dla dzieci” – decyzją Kapituły
Nagrody nie przyznano;
> „książka dla młodzieży” – Tweetując
z Bogiem. Tom 1 i 2, ks. Michel Remery
(Edycja Świętego Pawła);
> „książka autora zagranicznego” – Navigare... Przewodnik dla poszukujących,
Gianfranco Ravasi (Wydawnictwo Jedność); Obrona rozumu, Gilbert Keith
Chesterton („Fronda” Wydawnictwo
Poświęcone);
> „ tłumacz” – Ryszard Zajączkowski:
Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan, Paul Marshall, Lela Gilbert,
Nina Shea; Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Kasper Walter (Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha);
> „seria wydawnicza (dzieła zebrane)”
– Dzieła wszystkie, Cyprian Norwid (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II); Źródła
monastyczne (Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec)
Nagrodę FENIKS GŁÓWNY przyznano
kard. Gianfranco Ravasiemu za żywą
obecność w życiu kulturalnym współczesnego świata i Kościoła wzbogaconą badaniami egzegetyczno-literackimi, kard.
Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi
za wierność wobec modelu tradycyjnego
nauczania Kościoła Katolickiego, o. Bazylemu Degórskiemu za wybitne dokonania w dziedzinie patrologii, teologii dogmatycznej, antropologii patrystycznej.
Gala wręczenia nagród FENIKS odbyła się
w sobotę 18 kwietnia o godz. 19.30 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na
warszawskiej Pradze. (info wg KAI)
WARSZAWSKA NAGRODA LITERACKA
Znamy wyniki tegorocznej Warszawskiej
Nagrody Literackiej. Na gali 24 kwietnia
w Bibliotece Narodowej ogłoszono wyniki.
A oto lista laureatów w poszczególnych kategoriach:
> „proza” – Wschód Andrzeja Stasiuka
(Wydawnictwo Czarne);
> „poezja” – Urszula Kozioł za zbiór
Klangor (Wydawnictwo Literackie);
> „edycja warszawska” – Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków Elżbiety Markowskiej i Katarzyny Naliwajek-Mazurek (Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego).
> „literatura dziecięca – tekst i ilustracje”
– Anna Piwkowska i Emilia Bojańczyk za książkę Franciszka (Fundacja Zeszytów Literackich).
Zwycięzcy otrzymali od miasta nagrody
w wysokości 20 tys. zł.
Jury przyznało też coroczny tytuł Warszawskiego Twórcy. Z 44 kandydatów tytuł
przypadł Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi. Pisarz odmówił przyjęcia
nagrody (100 tys. zł.). Na antenie prawicowej Telewizji Republika Rymkiewicz tak
skomentował swoją decyzję: Ta nagroda
jest przyznawana przez miasto, którym
rządzi Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z tego
powodu nie mogłem jej przyjąć.
W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba 369 tytułów. Spośród nich jury
wybrało 12 nominowanych w czterech kategoriach.
KONKURS LITERACKI BIEDRONKI
Nagrodę FENIKS SPECJALNY otrzymała
„Encyklopedia Katolicka” – projekt
wydawniczy o fundamentalnym znaczeniu
z punktu widzenia poznania historii i dorobku Kościołów chrześcijańskich oraz Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowscy
– za niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie
literatury, szczególnie poezji, dokonane
przez twórców zjednoczonych, nie tylko
miłością małżeńską, ale i wspólnotą doświadczeń artystycznych, ujętych w sym-
Konkurs „Piórko 2015. Nagroda Biedronki
za książkę dla dzieci“ to inicjatywa Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci
sklepów Biedronka, która ma na celu przygotowanie wyjątkowej książki dla dzieci. Jej
autorami będą pisarze i ilustratorzy, którzy
do tej pory nie publikowali swoich prac.
„Piórko 2015” to konkurs na książkę dla
dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat.
Objętość tekstu musi mieścić się w prze-
dziale od 20 tys. do 60 tys. znaków, czyli
mniej więcej od 10 do 30 stron maszynopisu. Na zwycięzcę czeka 100 tys. zł. Nagrodzony utwór będzie stanowić podstawę do
kolejnego konkursu – na ilustrację. Wysokość nagrody dla rysownika będzie taka
sama, jak dla pisarza. Gotowa książka ukaże się nakładem 50 tys. egzemplarzy i będzie dostępna w sklepach Biedronka.
W konkursie „Piórko 2015” mogą wziąć
udział wyłącznie debiutanci.
Zgodnie z regulaminem konkursu do 21
kwietnia należało przesyłać prace tekstowe
- 27 maja zbierze się kapituła Nagrody w tej
kategorii i 11 czerwca ogłosi wyniki pierwszego etapu. Od 11 czerwca do 6 sierpnia
można zgłaszać prace w kategorii „Ilustracja“. Kapituła Nagrody w tej kategorii obradować będzie 20 sierpnia 2015, a 2 września
2015 ogłosi wyniki. 19 listopada 2015 - oficjalna prezentacja fragmentów książki na
uroczystej gali z udziałem laureatów 30 listopada 2015 - wprowadzenie do sprzedaży
książki w sklepach sieci Biedronka
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie
www.piorko2015.biedronka.pl
(info piorko2015.biedronka.pl)
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ
LITERACKĄ „ŚWIDNICA 2015”
Celem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej
książki literackiej (tomik, arkusz poetycki,
powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym
z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem
ma być dzieło w postaci autorskiej książki
literackiej przygotowanej zgodnie z wizją
autora.
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy.
Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę
– profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w
nakładzie 500 egz. (w tym 150 egz. otrzyma
autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości
3000 złotych.
Uwaga! – autor nagrodzonej książki nie
otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.
Prace należy przesyłać listem poleconym lub dostarczać osobiście do dnia 31 lipca 2015 roku na
adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska
18, 58-100 Świdnica (z dopiskiem „KONKURS
– ŚWIDNICA 2015”).
/43
REKLAMA
/44
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: [email protected]
mbp.swidnica.pl
POZNAŃSKA NAGRODA LITERACKA
Miasto i Uniwersytet A. Mickiewicza fundują nagrodę literacką. List intencyjny w tej
sprawie podpisali prezydent Poznania
Jacek Jaśkowiak i rektor UAM prof.
Bronisław Marciniak.
Nagroda przyznawana będzie w dwóch
kategoriach:
> „za wybitne zasługi dla polskiej literatury
i kultury” (patronować jej będzie Adam
Mickiewicz – nagroda pieniężna w wysokości 60 tys. zł.)
> „za znaczący, innowacyjny dorobek
w dziedzinie literatury, humanistyki,
popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia”
(patron – Stanisław Barańczak, laureat
otrzyma nagrodę-stypendium w wysokości
40 tys. zł).
W skład kapituły nagrody wchodzą: poeta
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, prof. Inga
Iwasiów (badaczka literatury, pisarka, profesorka na Uniwersytecie Szczecińskim),
Zdzisław Jaskuła (pisarz, tłumacz, reżyser,
dyrektor Teatru Nowego w Łodzi), prof. Bogumiła Kaniewska (badaczka prozy współczesnej, tłumaczka, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (prawniczka, kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa UAM), prof. Szymon Wróbel
(psycholog i filozof, profesor w Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie).
Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody
im. Adama Mickiewicza oraz trzech nazwisk twórców nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka
nastąpi pod koniec kwietnia. Nagrody zostaną wręczone 18 maja podczas festiwalu
Poznań Poetów
LITERACKA NAGRODA
im. H. SIENKIEWICZA PRZYZNANA
Jury Nagrody im. Henryka Sienkiewicza,
powołanej i ufundowanej przez portal dzikabanda, przyznało pierwszą nagrodę Jackowi Świdzińskiemu za książkę Zdarzenie. 1908.
W gronie nominowanych powieści znalazły
się m.in.: Szczęśliwa ziemia Łukasza Orbitowskiego, Sto dni bez słońca Wita
Szostak a, Pochłaniacz K atar zyn y
Bondy, Haiti Marcina Wrońskiego,
Sezon burz Andrzeja Sapkowskiego,
Zbrodniarz i dziewczyna Michała Witkowskiego.
Przewodniczącym jury Nagrody jest Szymon Kloska (Instytut Książki), sekretarzem
Paweł Matuszek (dzikabanda), a w skład
kapituły wchodzą: Katarzyna Nowakowska
(portal foch), Leszek Bugajski („Newsweek”), Piotr Kofta („Wprost”, „Dziennik Gazeta Prawna”), Damian Gajda (Onet), Jakub
Demiańczuk („Dziennik Gazeta Prawna”),
Bartek Paszylk (dzikabanda).
(info wg dzikabanda)
zofię indyjską. Od połowy lat 90. tłumaczy
z języka polskiego, angielskiego i sanskrytu
na niemiecki teksty z dziedziny nauk humanistycznych, eseje i beletrystykę. Z języka polskiego przełożył m.in. dzieła Henryka
Elzenberga, Czesława Miłosza, Mariana
Pankowskiego i Zyty Rudzkiej.
(info deutsches-polen-institut)
LAUREACI NAGRODY
IM. KARLA DEDECIUSA 2015
Fundacja im. Roberta Boscha po raz siódmy
wyróżnia polskich i niemieckich tłumaczy.
Nagrodę im. Karla Dedeciusa w roku 2015
otrzymują Katarzyna Leszczyńska
i Sven Sellmer. Wyboru laureatów dokonało polsko-niemieckie jury pod honorowym patronatem Karla Dedeciusa wyróżniając ich za wybitne osiągnięcia translatorskie oraz wkład na rzecz porozumienia
między Polską a Niemcami. Wysokość nagród wynosi 10 tysięcy euro dla każdego
laureata.
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w piątek, 12.06.2015, w Heskim Archiwum Państwowym (Hessisches
Staatsarchiv, Karolinensaal) w Darmstadt.
Organizatorem uroczystości są Deutsches
Polen-Institut i Fundacja im. Roberta Boscha we współpracy z Fundacją Archiwum
Literackie Karla Dedeciusa.
Katarzyna Leszczyńska (ur. w 1969 r.) studiowała germanistykę na Uniwersytecie
Warszawskim, ukończyła studia w Szkole
Nauk Społecznych PANauk, doktoryzowała
się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą. Mieszka w Zurychu, Warszawie i Puszczy Białowieskiej. Od
roku 2003 tłumaczy m.in. teksty Herty
Müller, Aglaji Veteranyi i Marielli Mehr.
Publikuje eseje o literaturze niemieckojęzycznej m.in. w „Pograniczu”, „Literaturze
na Świecie” i w „Przeglądzie Politycznym”
oraz organizuje podróże literackie w ramach prowadzonego przez siebie biura podróży.
Sven Sellmer (ur. w 1969 r.) studiował filozofię, indologię i filologię klasyczną w Kilonii. Od roku 2000 pracuje jako indolog,
początkowo w Kilonii, a od roku 2004 na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, gdzie wykłada sanskryt i filo-
W YS TAW Y
DWA POKOLENIA GRAFIKÓW
W WARSZAWSKIEJ GALERII
EKSLIBRISU
W środę 25 marca odbył się w Warszawskiej
Galerii Ekslibrisu wernisaż pt. „Dwa pokolenia grafików”. Na wystawie prezentowane
są małe formy graficzne Eugeniusza
i Pawła Delektów.
Eugeniusz Delekta jest profesorem w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Prowadzi
pracownię dla studentów kierunku „grafika” oraz „edukacja artystyczna”. W pracy
dydaktycznej wspiera działalność związaną
z ekslibrisem organizując dla studentów
konkursy oraz wystawy. Równolegle z pracą dydaktyczną spełnia się twórczo.
Paweł Delekta jest grafikiem, który dopiero
zaczyna swoją przygodę z ekslibrisem, ale
dzięki dużemu zaangażowaniu może się już
pochwalić znaczącymi sukcesami. Został
odznaczony m.in. Nagrodą Burmistrza
Miasta Malborka w XXV Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego
Malbork 2015. Tworzy w technice własnej,
która jest bardzo pracochłonna, ale uzyskuje interesujące efekty. Jego pasją są ilustracje, szczególnie ich narracyjna strona.
W swojej twórczości posługuje się licznymi
symbolami, umiejętnie łączy liternictwo
z formą plastyczną. (info mw)
„LEKTURY OBOWIĄZKOWE”
MAŁGORZATY LAZAREK
Wrocławska „Galeria pod Plafonem” zaprasza na wystawę prac Małgorzaty Lazarek „Lektury obowiązkowe”.
/45
DRUK-SERWIS Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 8B
Tel. /23/ 673 26 93
Fax /23/ 673 26 94
e-mail: [email protected]
www.druk-serwis.pl
WYKONUJEMY
PEŁEN ZAKRES
USŁUG POLIGRAFICZNYCH
ZAPEWNIAMY
WYSOKĄ JAKOŚĆ
KONKURENCYJNE
CENY
FACHOWE
DORADZTWO TECHNICZNE
REALIZUJEMY
SZYBKIE TERMINY ZAMÓWIEŃ
REKLAMA
/46
Prezentowane na wystawie prace to ilustracje do „Humoru zeszytów szkolnych”, czyli
tekstów publikowanych w starym krakowskim „Przekroju”.
M. Lazarek jest absolwentką Krakowskiej
ASP, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom
obroniła w 1987 roku w pracowni prof. Jacka Rykały (malarstwo) i w pracowni prof.
Tomasza Jury (rysunek, film). Akademia
przyznała jej medal za całokształt. Zdobyła
nagrodę główną na Biennale Rysunku Studenckiego. Pracowała jako nauczyciel w
Liceum Plastycznym, była grafikiem w „Super Expressie”, rysowała dla wielu gazet
i czasopism. Zajmuje się wieloma dziedzinami plastyki; rysuje ,maluje obrazy, tworzy ilustracje, wykonuje rysunki satyryczne. Otrzymała wiele nagród w konkursach
w Polsce i za granicą; jest trzynastokrotną
laureatką Międzynarodowej Wystawy Rysunku Satyrycznego SATYRYKON w Legnicy, otrzymała nagrodę w konkursie o teatrze, Fryderyku Chopinie, o Warszawie i
wielu innych konkursach satyrycznych. Za
ilustracje do wierszy Zbigniewa Herberta
otrzymała drugą nagrodę. Wystawia swoje
prace w galeriach w Polsce, Niemczech,
Francji. (info wg DBP Wrocław)
SETKI ILUSTRACJI NA WYSTAWIE
W LUBELSKIM DDK „Bronowice”
Ilustracja
Rafała Tomczaka
z Częstochowy
W sobotę 11 kwietnia w Galerii „Krańcowa”
Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”
(ul. Krańcowa 106) odbył się wernisaż
wystawy pokonkursowej XX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mój Świat”
II edycji międzynarodowej pt. „Ilustracja
do ulubionej książki”.
Autorzy prac startowali w 5 kategoriach
wiekowych – najmłodsi od 5 lat, najstarsi
do 20 lat. O ile kilkuletnie dzieci szukały
tematów w przeczytanych bajkach, to starsi odwoływali się do literatury fantasy, ale
też do wydarzeń historycznych – np. książki Kamienie na szaniec. Powstały prace
bardzo ciekawe, bardzo dobre i jury miało
prawdziwy kłopot z wybraniem tych najlepszych spośród 1,232 tys. nadesłanych
z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Na wystawę zakwalifikowano 237 prac
Ostatecznie przyznano 22 nagrody równorzędne, 48 wyróżnień i kilkadziesiąt wyróżnień specjalnych.
Przyznano dwa wyróżnienia: Antoniemu
Bokowi za W naszej małej Ojczyźnie –
wzorowy przykład publikacji edukacyjnej,
która kształtuje tożsamość kulturową i lokalny patriotyzm oraz wydawnictwu Ad
Rem za Na całym świecie tylko Ona Dagmara von Gersdorffa. Książkę cechuje
oryginalność ujęcia tematu, nawiązanie do
regionalnej historii, niezwykła staranność
edytorska i wyrafinowanie estetyczne.
W tym roku organizatorzy Targów postanowili uhonorować dyplomami i wyróżnieniami trzy wydawnictwa, które obchodzą
jubileusz swojej działalności. Są to wydawnictwa: Mamiko z Nowej Rudy (15 lat), Wrocławski Dom Wydawniczy (15 lat) oraz Wydawnictwo VIA NOVA (25 lat).
(info wg DBP Wrocław)
(info wg DDK „Bronowice”)
FESTIWAL KSIĄŻKI W PUŁAWACH
TA R G I , PR O M O C J E
SILESIANA 2015
Po raz szósty w Dolnośląskiej Bibliotece
Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we
Wrocławiu odbyły się targi książki regionalnej – Dolnośląski Salon Wydawniczy SILESIANA. Swoją ofertę zaprezentowało tam
25 wystawców (wydawnictwa, towarzystwa, instytucje oraz osoby indywidualne).
Na gości Salonu czekały wykłady, projekcje
filmów, imprezy dla dzieci, konkursy i wystawy oraz, oczywiście, spotkania z autorami. Warto tu wymienić spotkanie z Mariuszem Urbankiem poświęcone dolnośląskim baśniom, z Krzysztofem Głuchem, który opowiadał o krasnoludkach,
Izabelą Przepiórkiewicz, autorką Zagadkowego Wrocławia, czy Justyną Rapacz, specjalistką od wrocławskich legend.
Dorosłych gości Salonu z pewnością zainteresowała nowa książka Andrzeja Konarskiego 604 zagadki o Wrocławiu (eMKa)
czy Marka Lubicz-Woyciechowskiego
KOGEL-MOGEL czyli dolnośląski galimatias
historyczny – lektury obowiązkowe dla
każdego, kto w sercu czuje się Dolnoślązakiem.
Organizatorzy Salonu przyznają Nagrodę
Wydawnicza SILESIANA za publikację promującą Dolny Śląsk. W tym roku zwyciężyło
Wydawnictwo c2 za książkę Jazz nad Odrą
Wojciecha Siwka i Bogusława Klimsa. Zwrócono szczególną uwagę na wartość
poznawczą i emocjonalną materiału dokumentacyjnego oraz szczególną dbałość
o artystyczny kształt publikacji – monografii jednego z najważniejszych wydarzeń
w kulturze współczesnego Wrocławia.
Od czwartku 23 kwietnia do końca miesiąca
w Bibliotece Miejskiej trwały imprezy związane z XII edycją Festiwalu Książki. W programie: spotkania autorskie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, koncert, widowisko
artystyczne oraz warsztaty czytelnicze
i zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Festiwal zainaugurowało widowisko w POK
„Dom Chemika” pt. „Historia Jana Pawła II
pisana piaskiem”. W trakcie programu historię życia Świętego malowała piaskiem
zwyciężczyni 6. edycji programu telewizyjnego „Mam Talent” Tetiana Galitsyna.
Widowisko podzielone było na kilka etapów
życia papieża Polaka. Poszczególne historie
przeplatane były narracją, zawierającą elementy życiorysu oraz poezji Karola Wojtyły, które prezentował aktor Grzegorz
Janiszewski. Całości dopełnia nastrojowa
muzyka. W tej sami sali w środę (29 kwietnia) w 110. rocznicę urodzin Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego odbył się koncert
zespołu Wyspy Dobrej Nadziei „Poeta
z księżyca”.
W programie Festiwalu m.in. spotkania autorskie z Małgorzatą Strzałkowską, Olgą
Rudnicką czy z Martą Maklakiewicz, córką
aktora i autorką książki Maklak. Oczami
córki. Swój udział zapowiadali też Grzegorz
Kasdepke, Maria Ulatowska i Jacek Skowroński, Paweł Beręsewicz, Monika Madejek,
Anna Janko i Bogna Wernichowska.
(info Biblioteka Miejska w Puławach)
IMIENINY JANA KOCHANOWSKIEGO
Jak co roku Biblioteka Narodowa zaprasza
20 czerwca do wspólnego świętowania
/47
REKLAMA
/48
Imienin Jana Kochanowskiego. Po raz kolejny imieniny poety obchodzić będziemy
w warszawskim Ogrodzie Krasińskich!
Impreza rozpocznie się o godz. 12:00; zamknięcie wykonaniem „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” i dancingiem o godzinie
21:00.
Imieniny Jana Kochanowskiego to święto
polskiej literatury, a w związku z tym także
czytelników. Organizowane w czerwcowy
wieczór Imieniny służą popularyzacji dobrej książki, dlatego też gości, którzy zawitają do Ogrodu Krasińskich czeka moc
atrakcji i wspólna zabawa.
A co przewiduje plan Imienin oprócz tradycyjnego kiermaszu książek? Tradycyjnie
już mecz poetycki, w którym znani i cenieni
aktorzy (i nie tylko) pojedynkują się na najpiękniejsze teksty literackie – tym razem
z udziałem polskiej awangardy. Można będzie porozmawiać z najbardziej cenionymi
i najpopularniejszymi autorami książek,
posłuchać dyskusji o najciekawszych wydarzeniach literackich ostatniego półrocza
oraz premierach, na które warto czekać.
Tegorocznymi bohaterami Imienin będą
również postaci, którym w 2015 roku Biblioteka Narodowa poświęca szczególną
uwagę – stąd w programie spotkania dotyczące Franciszki i Stefana Themersonów, Jana Twardowskiego czy Jana
Długosza. Do rozmów o Themersonach
organizatorzy chcą zaprosić specjalistów
od awangardy i surrealizmu w literaturze
i sztuce. Poezja Twardowskiego z kolei zainicjuje rozmowę o duchowości, a Jana Długosza pójdzie na cenzurowane.
Ponadto na gości czekać będą plenerowe
klubokawiarnie, kluby książkowe, przewidywane są całodzienne warsztaty dla dzieci i młodzieży.
(info Biblioteka Narodowa)
R ÓŻ N E
„PROJEKTOWANIE NOWOCZESNOŚCI”
W GOETHE-INSTITUT W KRAKOWIE
Pierwsze trzy tegoroczne prezentacje organizowane przez krakowski Instytut Geothego z cyklu „Projektowanie nowoczesności” poświęcone są typografii i tworzeniu
krojów pism. Z wykładami gościli już Martina Flor oraz Luc(as) de Groot, w
planach seminarium z Indrą Kupferschmid.
Spotkanie z Martiną Flor odbyło się 21
kwietnia, a tematem jej wykładu była relacja kaligrafii i projektowaniu krojów.
Martina Flor urodziła się w Buenos Aires,
studiowała w Hiszpanii i Holandii. Obecnie
mieszka i pracuje w Berlinie. Łączy pasję do
ilustracji z kaligrafią i konstruowaniem
pism. Tworzy dla wielu klientów na całym
świecie. Współprowadzi warsztaty projektowe. Autorka projektu Lettering vs Calligraphy.
Do spotkania z Luc(asem) de Groot doszło
29 kwietnia, a tematem jego wykładu było
tworzenie rodziny pism drukarskich.
Luc(as) de Groot jest projektanten krojów
pism. Urodził się i kształcił w Holandii. Od
roku 1993 mieszka w Berlinie, gdzie tworzy
własny dom typograficzny LucasFonts. Autor wielu krojów dla prestiżowych gazet jak
„Tageszeitung” czy „Le Monde” oraz wielu
firm korporacyjnych. Na imponujący dorobek studia LucasFonts składają się oprócz
krojów projektowanych na potrzeby czasopism, np. „Spiegel” czy „Taz III”, również
ekspresyjne, wynikające z zabawy formą
(JesusLovesYouAll). Luc(as) de Groot stworzył duże rodziny pism jak Thesis czy TheMix. Współpracował z Microsoftem, dla
którego zaprojektował pisma Consolas oraz
Calibri.
Ostatnie z trzech wykładów planowane jest
5 maja. Będzie to spotkanie Indrą Kupferschmid – „Technologia i tworzenie fontów”.
Indra Kupferschmid studiowała w BauhausUniversity w Weimarze oraz kształciła się
pod kierunkiem Freda Smeijersa w Holandii. Założyła własne studio, które zajmuje
się projektowaniem publikacji, badaniami
projektowymi i tworzeniem nowych pism.
Prowadzi badania nad klasyfikacją krojów
pisma i czytelnością. Członek Niemieckiego
Instytutu Normalizacyjnego DIN. Indra
Kupferschmid jest autorką wielu tekstów
poświęconych typografii oraz książki Buchstaben kommen selten allein: Ein typografisches Handbuch. Od 1997 roku uczy typografii i projektowania pism w rożnych szkołach projektowych na świecie. Od 2006
roku wykłada w Hochschule der bildenden
Künste w Saarbrücken (HBK Saar).
tanci. Wśród prezentowanych tytułów można znaleźć m.in. komiksy inspirowane literaturą i historią, biografie, a także adaptacje klasyki literackiej: Dantego, Cervantesa,
Goethego, Musila. Nieobca jest niemieckiemu komiksowi literatura faktu. Sporym
zainteresowaniem rysowników cieszy się
tematyka społeczna i obyczajowa. Oglądając 60 obecnych na wystawie książek i 20
plakatów mamy przegląd różnych konwencji estetycznych, z których najbardziej popularną wśród niemieckich rysowników
jest „komiks brut”.
Wystawa książek powstała na bazie kolekcji
„Najnowsze powieści graficzne z Niemiec”
(Aktuelle Graphic Novels aus Deutschland)
frankfurckich Targów Książki 2014. Jej
twórcą jest Andreas Platthaus, zastępca
szefa działu felietonów „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
(info Goethe-Institut Kraków)
POLIGRAFIA
DRUKARZE OBRADUJĄ
W czwartek 23 kwietnia odbyło się walne
posiedzenie Polskiej Izby Druku. Głównym
tematem spotkania była ocena stanu finansowego Izby – po zażartej dyskusji uchwalono podwyższenie stawek członkowskich.
Obecnie PID zajmuje się przygotowaniami
do rozstrzygnięcia organizowanego od lat
Konkursu Złotego Gryfa na najlepiej wykonany produkt poligraficzny i Balu PID, który odbędzie się 13 czerwca.
(info ap)
NOWA MASZYNA OFFSETOWA
W BZGRAF S.A.
(info Goethe-Institut Kraków)
„TO OSTATNI DZIEŃ RESZTY TWOJEGO
ŻYCIA – CZYTAJ!” NAJNOWSZE POWIEśCI
GRAFICZNE z NIEMIEC
Do końca kwietnia w krakowskim GoetheInstitut (Rynek Główny 20) można było
oglądać wystawę prezentującą wybór najwybitniejszych niemieckich powieści
graf icznych/komiksów narracyjnych
z ostatnich lat, których twórcami są zarówno znani już artyści, jak i cenieni debiu-
W Białostockich Zakładach Graficznych
została uruchomiona nowa, 4-kolorowa arkuszowa pełnoformatowa maszyna offsetowa KBA Rapida 105-4. To już trzecia maszyna marki Koenig & Bauer użytkowana przez
tę drukarnię, specjalizującą się w produkcji
wysokiej jakości książek w oprawie złożonej i prostej. Nowa KBA Rapida 105-4 będzie
w ykorz yst y wa na przede wsz ystk im
do drukowania wielokolorowych albumów,
znacznie powiększając w tym zakresie
moce produkcyjne drukarni.
Nowo zakupiona maszyna wyposażona
jest w cztery zespoły drukujące i szereg
/49
REKLAMA
/50
arkuszy w formacie 70x100 cm. Można na
nich ciąć podłoża papierowe, kartonowe
oraz z tworzyw sztucznych. Krajarka POLAR N115 zainstalowana w Drukarni Wydawniczej w Krakowie jest pierwszym
w Polsce modelem, który poszerzył dotychczasową serię N 115.
Przy nowej naszynie
stoją przedstawiciele
BZGraf-u i KBA
systemów usprawniających oraz automatyzujących jej pracę: termostatowanie układów farbowych, automatyczne urządzenie
tkaninowe do mycia cylindrów dociskowych i gumowych, stanowisko kierowania
ErgoTronic z systemem ErgoTronic Colordrive służącym do automatycznej regulacji
nafarbienia w trybie online oraz system LogoTronic CipLinkXServer do wstępnego
nastawiania profili kolorystycznych przed
wykonaniem pierwszej odbitki.
Nowa maszyna to doskonały prezent, jaki
zrobiły sobie Białostockie Zakłady Graficzne na zakończenie jubileuszowego (70 lat
istnienia zakładu) roku.
Podnośnik przenosi paletę papieru na
utrząsarkę i dalej na stół krajarki. Zapewnia operatorowi ergonomiczną pracę na
przyjaznej dla niego wysokości roboczej.
Utrząsarka służy do przygotowania stopy
papieru do cięcia. Dokładne wyrównanie
wsadów możliwe jest dzięki maszynowemu
wyciśnięciu powietrza znajdującego się
między arkuszami papieru. Praca w linii
pozwala na zwiększenie produktywności
krajarki o około 40%.
(info Heildelberg Polska)
Linia do oprawy zeszytowej
w drukarni Grafikon
(info wg printinpoland.com)
NOWA KRAJARKA POLAR N 115
W DRUKARNI WYDAWNICZEJ
Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca
S.A. (Kraków) wzbogaciła swój dział introligatorni o nowoczesną i szybką krajarkę
POLAR N 115 wraz z utrząsarką i podnośnikiem stosu. Nowe urządzenia umożliwiają
precyzyjne i szybkie przygotowanie zadrukowanych arkuszy do dalszej obróbki, co
ma ogromne znaczenie przy realizacji dużej
liczby zleceń.
Krajarki serii POLAR N (modele 115 Plus
i 115 Pro) od czasu swojego debiutu na targach drupa 2012 cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientów. Modele o szerokości cięcia 115 cm są najlepiej sprzedającymi się krajarkami zarówno na całym
świecie. Używane są głównie do obróbki
Avargraf to wieloletni polski przedstawiciel
belgijskiej firmy C.P. Bourg. W ostatnim
czasie linię do oprawy zeszytowej, dającą
możliwość szycia formatu A-4 w tzw. układzie albumowym tego producenta zainstalowano w firmie Grafikon z Wadowic.
Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon” to
licząca sobie blisko 25 lat firma. Zakład specjalizuje się w wykonywaniu druków niestandardowych, korzystając przy tym
z różnorodnych technik graficznych i drukarskich. Park maszynowy zakładu to ponad 25 różnych maszyn i urządzeń.
Działanie nowej linii do oprawy opiera się
na wieżach zbierających BST-e oraz agregacie zszywającym BM-e, których cechą charakterystyczną jest możliwość zbierania
arkuszy w formacie do 600 mm, a tym wykonywania produkcji formatu A-4 w tzw.
układzie albumowym.
(info wg printinpoland.com)
Targi Poligrafia 2015
26-29.05.2015
Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na kolejną odsłonę Targów „Poligrafia”. Organizatorzy zapowiadają szereg interesujących spotkań. I tak, tradycyjnie już
pierwszego dnia imprezy odbędzie się prezentacja raportu Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce przedstawiający sytuację branży poligraficznej. Wydarzenie dedykowane jest wszystkim profesjonalistom, a szczególności producentom
i dystrybutorom sprzętu oraz firmom
świadczącym usługi poligraficzne. Podczas
spotkania przewidziano też ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu o Nagrodę
Bractwa Gutenberga, wręczenie nagród
zwycięzcom w kategoriach: innowacje, eksport, edukacja zawodowa oraz wystąpienie
gości specjalnych pana Jerzego Czubaka
– prezesa Zarządu Amcor Tobacco Packaging oraz pani Agnieszki Clarey – dyrektora Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Regionalnej Instytucji Finansującej na Mazowszu. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Bractwo Gutenberga
i KPMG.
Drugiego dnia targów odbędą się prezentacje wykwalifikowanych doradców finansowych z zakresu środków unijnych: „Fundusze Europejskie dla każdego”, „Fundusze
Europejskie – Perspektywa 2014-2020”
oraz „Jak przygotować firmę do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
aby nie tylko pozyskać dofinansowanie, ale
również z sukcesem je rozliczyć?”
27 maja organizatorzy zapraszają na Forum
Innowatorów, które będzie swoistym studium przypadku tych przedsiębiorstw, które odniosły sukces w branży poligraficznej.
Podczas dyskusji z menedżerami poznamy
odpowiedzi na pytania, co było impulsem
do zmian, jak wypracowywać nowe rozwiązania, na co postawić, by osiągnąć pozycję
lidera na rynku. Organizatorem Forum jest
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Drugiego dnia wystartują także prezentacje
dla profesjonalistów w ramach tematu
/51
20 lat
www.totem.com.pl
www.totem.com.pl
Najwyższa jakość oprawy twardej
i rewolucyjna technologia kolorowego druku
w niskich nakładach.
Nawet jedencyfrowego
egzemplarz
zasługuje na najwyższą jakość.
www.totem.com.pl
ul. Jacewska 89 • 88-100 Inowrocław
DRUK CYFROWY
ul. Jacewska 89 • 88-100 Inowrocław
tel. +48 52 35 400 40 • kom. +48 791 791 515
e-mail: [email protected]
REKLAMA
/52
„Systemy informatyczne dla drukarni”,
które organizuje firma Infosystems. Będzie
można w nich uczestniczyć przez kolejne
dni targów.
28 maja będzie można zapoznać się z tematami związanymi z uszlachetnianiem druku, designem oraz niestandardowymi rozwiązaniami, także dla branży opakowań
produktu, szczególnie w kontekście narzędzia sprzedaży i kreowania potrzeb konsumentów. Trzeciego dnia targów dowiemy
się też co studenci sądzą o transformacji
mediów i kierunkach ich współczesnego
zarządzania.
Polska Izba Opakowań zorganizowała seminarium pt. „Etykieta pomaga kreować
markę”.
Nie odbędzie się, wbrew wcześniejszych
zapowiedziom, organizowany przez miesięcznik „Poligrafika” POLICON.
Więcej na www.poligrafiaexpo.pl
(info wg MTP)
KONFERENCJA POLIGRAFICZNA
„KOŁOBRZEG 2015”
Ośrodek Edukacyjny „Forum ” zaprasza na
Konferencję Poligraficzną w Kołobrzegu.
Zapowiadana Konferencja to „reaktywacja”
cyklu corocznych spotkań szkoleniowych
dla poligrafów i drukarzy, które odbywały
się od początku lat 90. ub. wieku do 2004
roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem
branży poligraficznej.
Obecna konferencja ma stać się cykliczną
imprezą szkoleniową integrującą branżę
poligraficzną, reklamową oraz wydawniczą. Na konferencji prezentować będziemy
najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne oraz wiedzę z zakresu zarządzania
i przepisów prawa.
W trakcie Konferencji zostaną poruszone
między innymi następujące tematy:
> poligrafia jako nowoczesna technologia
wytwarzania;
> zarządzanie przedsiębiorstwem
poligraficznym;
> nowe tendencje w projektowaniu
systemów identyfikacji wizualnych;
> praktyczne problemy współpracy
zamawiających z drukarniami.
Wydawca:
INICJAŁ Andrzej Palacz
03 -130 Warszawa
ul. A. Kamińskiego 20 a/39
kom. 601 989 057
e-mail: [email protected]
www.wydawca.com.pl
Program spotkania:
I dzień (11.06.2015 r.)
> Jacek Hamerliński (ekspert w zakresie
technologii cyfrowych w poligrafii)
– „Poligrafia jako nowoczesna technologia wytwarzania”, „Zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym”;
> Michał Warda (historyk i krytyk designu, Muzeum Plakatu w Wilanowie)
– „Typografia współczesnej książki:
miedzy obrazem i literą”;
> Robert Wawrzeń (specjalista w zakresie
technik poligraficznych w marketingu)
–„Wojna i pokój – istotne problemy
współpracy zamawiających z wykonawcami”;
> Robert Miklaszewski (MMDS Print
Management)
– „Jak wykorzystać usługę Print Management kupując lub sprzedając produkty
poligraficzne – praktyczne porady dla
klientów oraz drukarń”;
> Swapan Chaudhuri (INFOSYSTEMS S.A.)
– „Synergia poligrafii i IT – ̒szyte na
miarę’ rozwiązania workflow PDF”.
Kopernika. Ośrodek jest położony w lesie,
nad jeziorem Bachotek w pobliżu Brodnicy
w woj. kujawsko-pomorskim.
Celem konferencji BachoTeX jest popularyzacja systemu składu drukarskiego TeX
i systemu projektowania pism drukarskich
METAFONT, jak również stowarzyszonego
oprogramowania zarówno wśród dotychczasowych użytkowników tych systemów,
jak też osób, które jeszcze z nich nie korzystają, wymiana doświadczeń i nawiązywanie osobistych kontaktów pomiędzy użytkownikami TeXa i METAFONTa oraz stowarzyszonego z nimi oprogramowania.
Program konferencji obejmuje wykłady zaproszonych gości z Polski i z zagranicy, referaty uczestników, prezentacje najnowszych nabytków zasobów oprogramowania
TeXowego, szkolenia i warsztaty.
Miejsce, w którym konferencje są organizowane nie zapewnia światowych rozrywek,
w zamian oferując uczestnikom możliwość
skoncentrowania się na ich treści i zapewniając wyjątkową szansę na nawiązanie
kontaktów, które – jak wskazuje dośwadczenie – trwają latami i są bardzo owocne.
II dzień 12.06.2015 r.
dzień prezentacji firm poligraficznych ( zaproszono do udziału firmy RICOH Polska
Sp. z o.o., CANON Polska Sp. z o.o., Infosystems S.A., Michael Huber Polska Sp. z o.o.,
Xerox Polska Sp. z o.o. i inne)
Więcej na www.gust.org.pl
(info wg gust.org.pl)
Więcej informacji na stronie
www.szkolenia-forum.pl
tel. (91) 489 64 55 kom. 605686760
(info Forum)
NAD BachotkIEM zEBrali się
Texowcy
Pod hasłem „Różne oblicza typografii”
nad jeziorem Bachotek w dniach 29.04-3.05
odbyło sie 23 już spotkanie użytkownków
programu TeX.
Stowarzyszenie GUST – Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX – od 1993 roku
corocznie organizuje ogólnopolskie konferencje TeX-owe. Znane są one pod pod nazwą BachoTeX i przyciągają uczestników
z całego świata. Konferencje odbywają
się zawsze na przełomie kwietnia i maja
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja
Redakcja:
Andrzej Palacz – redaktor naczelny,
tel. 601 989 057
Barbara Petrozolin-Skowrońska
– z-ca redaktora naczelnego
kom. 601 044 837; e-mail: [email protected]
Galina Palacz – kom. 601 243 030
e-mail: [email protected]
SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI
DRUKARZY I WYDAWCÓW
XXXV Szachowe Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców rozegrane zostaną
w dniach 30 września do 4 października
2015 r. w miejscowości Serpelice nad Bugiem. Organizatorem mistrzostw jest Warszawskie Towarzystwo Szachowe Drukarzy
i Wydawców – nieformalna grupa miłośników gry królewskiej gromadzącą w swych
szeregach pracowników i emerytów zakładów poligraficznych, wydawnictw oraz
firm około poligraficznych zaopatrujących
drukarnie w materiały i maszyny.
Spotykają się w Klubie PWPW S.A. (ul. Rybaki 35).
Swój mały udział w organizowaniu mistrzostw ma też nasza redakcja – przekazujemy książki na nagrody – są to egzemplarze książek przysyłane przez wydawców na
konkurs „Edycja”.
Prenumerata:
2015 rok – 120,0 zł (w tym 5% VAT)
Konto: 26 1050 1025 1000 0022 9278 0570
ISSN 1231-1049 / cena det. 20,0 zł
Druk: Lotos Poligrafia, 04- 897 Warszawa,
ul. Wał Miedzeszyński 98,
tel. 22 872 22 66; www.lotos-poligrafia.pl
/53
POLIGRAFIA
2015
analiza rynku
bezpłatnie
2015
2014
Gryf 2015
13 czerwca 2015
2014
produkt wielobarwny w oprawie prostej
Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz
czasopismo wielobarwne
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o.
produkt wielobarwny w oprawie złożonej
Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz
opakowanie z nadrukiem
Takt Sp. z o.o.
produkt jedno lub dwubarwny w oprawie prostej
Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz
arkusz a3 z nadrukiem cyfrowym
PIN Sp. z o.o.
produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej
Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz
kalendarz
Edica Sp. z o.o.
produkt informacyjno-reklamowy
Edica Sp. z o.o.
etykieta
Drukarnia Franczak Sp. z o.o.
/54
FLEXIBILITY
Dzisiejsza drukarnia musi opanować szpagat: musi być w stanie dostarczyć zarówno
najmniejsze nakłady, jak i wysoko przetworzone produkty. Wymaga to elastycznego
podejścia. Dzięki połączeniu maszyn do druku cyfrowego i offsetowego jesteście Państwo
przygotowani na najróżniejsze zlecenia. Dzięki naszej ofercie korzystacie Państwo
z dobrodziejstw obu światów – odpowiednie rozwiązania od jednego dostawcy.
www.heidelberg.com

Podobne dokumenty