Pobierzpełny raport PDF - Raport Roczny 2014

Komentarze

Transkrypt

Pobierzpełny raport PDF - Raport Roczny 2014
`
Grupa Kapitałowa
Banku Pocztowego S.A.
Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
za rok zakończony
31 grudnia 2014 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Spis treści
Skonsolidowany rachunek zysków i strat ...........................................................................................................................................3
Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów ..............................................................................................4
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ........................................................................................................................5
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ...............................................................................................................6
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym...................................................................................................................8
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ...................................................................................................................9
1.
Informacje ogólne .................................................................................................................................................................9
2.
Skład Grupy ...........................................................................................................................................................................9
3.
Identyfikacja i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ...................................................................10
4.
Skład Zarządu jednostki dominującej..................................................................................................................................10
5.
Zasady rachunkowości ........................................................................................................................................................11
5.1. Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o jego zgodności
ze standardami rachunkowości ..........................................................................................................................................11
5.2. Profesjonalny osąd..............................................................................................................................................................17
5.3. Niepewność szacunków ......................................................................................................................................................18
5.4. Zmiana szacunków ..............................................................................................................................................................21
5.5. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości .................................................................................................................21
6.
Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych ........................................................................................................38
7.
Wynik z tytułu odsetek .......................................................................................................................................................41
8.
Wynik z tytułu prowizji i opłat ............................................................................................................................................42
9.
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji
wymiany..............................................................................................................................................................................42
10.
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych ............................................................................................................42
11.
Ogólne koszty administracyjne ...........................................................................................................................................43
12.
Świadczenia pracownicze ...................................................................................................................................................43
13.
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ..............................................................................................44
14.
Pozostałe przychody operacyjne ........................................................................................................................................45
15.
Pozostałe koszty operacyjne ...............................................................................................................................................45
16.
Podatek dochodowy ...........................................................................................................................................................46
17.
Podział wyniku finansowego ...............................................................................................................................................48
18.
Zysk na jedną akcję .............................................................................................................................................................48
19.
Kasa i środki w Banku Centralnym ......................................................................................................................................49
20.
Należności od innych banków .............................................................................................................................................50
20.1. Należności od innych banków (netto) .................................................................................................................................50
20.2. Należności od innych banków wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości oraz przesłanki
utraty wartości ....................................................................................................................................................................50
20.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.........................................................................................50
21.
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu ................................................................................................................................................................................51
22.
Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu...............................................................................................52
23.
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto) ....................................................................................................................54
1
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
23.1. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju) ....................................................................................................54
23.2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności) ...........................................................................54
23.3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości ....................................................................................................................................................................55
23.4. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wg przesłanki utraty wartości ................................................................................56
23.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.........................................................................................57
24.
Inwestycyjne aktywa finansowe .........................................................................................................................................58
25.
Rzeczowe aktywa trwałe.....................................................................................................................................................60
26.
Wartości niematerialne ......................................................................................................................................................63
27.
Pozostałe aktywa ................................................................................................................................................................65
28.
Zobowiązania wobec Banku Centralnego ...........................................................................................................................65
29.
Zobowiązania wobec innych banków .................................................................................................................................66
30.
Zobowiązania wobec klientów ............................................................................................................................................66
31.
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.......................................................................................67
32.
Zobowiązania podporządkowane .......................................................................................................................................68
33.
Rezerwy ..............................................................................................................................................................................69
34.
Pozostałe zobowiązania ......................................................................................................................................................72
35.
Kapitały własne ...................................................................................................................................................................72
35.1. Kapitał zakładowy ...............................................................................................................................................................72
35.2. Kapitał zapasowy ................................................................................................................................................................73
35.3. Kapitał z aktualizacji wyceny ...............................................................................................................................................73
35.4. Pozostałe kapitały rezerwowe ............................................................................................................................................73
36.
Wartość godziwa instrumentów finansowych ....................................................................................................................74
37.
Leasing operacyjny..............................................................................................................................................................81
38.
Leasing finansowy ...............................................................................................................................................................81
39.
Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych .............................................................................82
40.
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe ..........................................................................................................................84
41.
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań ................................................................................................................86
42.
Sprzedaż pakietów wierzytelności ......................................................................................................................................88
43.
Informacje o podmiotach powiązanych ..............................................................................................................................88
44.
Struktura zatrudnienia ........................................................................................................................................................93
45.
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym .......................................................................................................................93
46.
Cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie .....................................................................................................................94
46.1. Ryzyko kredytowe ...............................................................................................................................................................95
46.2. Ryzyko płynności ...............................................................................................................................................................117
46.3. Ryzyko rynkowe ................................................................................................................................................................122
46.4. Ryzyko operacyjne ............................................................................................................................................................134
46.5. Pozostałe ryzyka ...............................................................................................................................................................135
46.1 Zarządzanie kapitałem ......................................................................................................................................................137
2
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
416 278
(148 128)
268 150
102 304
(42 647)
59 657
tys. zł
423 400
(179 593)
243 807
73 006
(31 378)
41 628
9
2 763
2 905
10
11
13
14
15
1 770
(218 622)
(61 013)
8 736
(6 296)
55 145
5 980
(212 738)
(42 398)
8 739
(4 663)
43 260
55 145
(11 506)
43 639
43 260
(7 233)
36 027
43 639
9 729 040
4,49
36 027
9 729 040
3,70
Nota
Działalność kontynuowana*
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w
wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji
wymiany
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
Ogólne koszty administracyjne
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto bieżącego okresu
7
7
8
8
16
z tego przypadający na:
- akcjonariuszy jednostki dominującej
Średnioważona liczba akcji zwykłych
Zysk podstawowy na jedna akcję zwykłą (w złotych)**
*
**
W roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana
Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii
kapitałowych powodujących rozwodnienie.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 138 stanowią jego integralną część.
3
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych
całkowitych dochodów
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
43 639
0
tys. zł
36 027
0
4 697
(11 321)
(1 102)
2 655
1 227
5 881
(288)
(1 379)
(1 820)
(319)
428
75
124
27
(29)
(7)
4 228
(5 732)
Dochody całkowite
47 867
30 295
z tego przypadające na:
- akcjonariuszy jednostki dominującej
47 867
30 295
Nota
Wynik finansowy netto bieżącego okresu
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione
do rachunku zysków i strat:
Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela
24, 35.3.
dostępnych do sprzedaży, w tym:
- podatek odroczony
16
Przeniesienie do rachunku zysków i strat wyniku
na sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych
do sprzedaży, w tym:
- podatek odroczony
16
Rozliczenie wyceny aktywów finansowych
reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży
do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności
- podatek odroczony
16
Pozycje, które nie zostaną w przyszłości przeniesione
do rachunku zysków i strat:
Zyski i straty aktuarialne z wyceny programów określonych
świadczeń, w tym:
- podatek odroczony
16
Pozostałe całkowite dochody razem
35.3.
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 138 stanowią jego integralną część.
4
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej
na 31 grudnia 2014 roku
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
757 643
158 269
1 336
5 151 777
1 519 266
1 100 547
418 719
47 921
32 401
120
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
327 242
36 329
1 369
5 055 712
1 842 036
1 455 018
387 018
44 666
30 215
98
16
21 020
18 004
27
29 274
7 719 027
27 074
7 382 745
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
11
4 020
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
11
41 762
21
177 701
49 610
22
30
94
6 492 023
17
6 230 578
31
358 256
431 597
32
16
33
34
142 090
2 979
2 855
99 366
7 279 395
97 290
34 068
2 877
267 238
38 159
439 632
7 719 027
142 027
3 138
3 419
88 821
6 990 980
97 290
34 068
(1 351)
242 207
19 551
391 765
7 382 745
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym
Należności od innych banków
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Inwestycyjne aktywa finansowe:
- dostępne do sprzedaży
- utrzymywane do terminu zapadalności
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego netto
Pozostałe aktywa
Aktywa razem
Nota
19
20
22
23
24
24
24
25
26
16
Zobowiązania i kapitał własny
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania razem
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem
Zobowiązania i kapitał własny razem
Nota
28
29
35
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 138 stanowią jego integralną część.
5
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
pieniężnych
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
43 639
508 408
20 804
(268 150)
(126 364)
377 379
(55)
(121 102)
36 027
(824 396)
21 939
(243 807)
(158 897)
372 684
(13)
(8 180)
33
(603)
39
(64 862)
(422 186)
39
367 305
(384 898)
39
(32 227)
6 028
39
(2 200)
0
(37 699)
(11 797)
5
38 894
128 091
49 610
77
0
260 475
(564)
10 851
(15 695)
(88 349)
(576)
12 011
(13 746)
11 506
7 233
805
552 047
252
(788 369)
Nota
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wynik finansowy netto bieżącego okresu
Korekty razem:
Amortyzacja
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat)
Odsetki wypłacone
Odsetki otrzymane
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu należności od innych banków
Zmiana aktywów finansowych przeznaczonych do
obrotu
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu zapadalności
Zmiana stanu pozostałych aktywów
Zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Zmiana zobowiązań finansowych przeznaczonych do
obrotu
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Zapłacony podatek dochodowy
11
39
39
39
Obciążenie podatkowe pokazywane w rachunku zysków i
strat
Inne pozycje
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
39
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 138 stanowią jego integralną część.
6
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Nabycie wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z działalności finansowej
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wydatki z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu
Wykup obligacji z emisiji własnej
Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów
finansowych i zaciągniętych zobowiązań
podporządkowanych
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i
ich ekwiwalentów
w tym różnice kursowe netto
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
39
71
71
26 913
11 415
15 498
(26 842)
58
58
25 527
12 828
12 699
(25 469)
330 000
330 000
424 421
311
400 000
227 850
227 850
23 657
623
0
24 110
23 034
(94 421)
204 193
430 784
(609 645)
71
331 700
762 484
(127)
941 345
331 700
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 138 stanowią jego integralną część.
7
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
Kapitał
zakładowy
Nota
Na dzień 1 stycznia 2014 roku
Zysk za okres
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody
Podział zysku
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
35
tys. zł
97 290
0
0
0
0
97 290
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy
tworzony ustawowo
Z nadwyżki przy
emisji akcji
tys. zł
25 468
0
0
0
0
25 468
tys. zł
8 600
0
0
0
0
8 600
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
tys. zł
(1 351)
0
4 228
4 228
0
2 877
tys. zł
242 207
0
0
0
25 031
267 238
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski zatrzymane
Wynik finansowy
Niepodzielony
netto bieżącego
wynik finansowy
okresu
tys. zł
tys. zł
(16 476)
36 027
0
43 639
0
0
0
43 639
10 996
(36 027)
(5 480)
43 639
Kapitał własny
ogółem
tys. zł
391 765
43 639
4 228
47 867
0
439 632
za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku
Kapitał
zakładowy
Nota
Na dzień 1 stycznia 2013 roku
Zysk za okres
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody
Podział zysku
Na dzień 31 grudnia 2013 roku
35
tys. zł
97 290
0
0
0
0
97 290
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy
tworzony ustawowo
Z nadwyżki przy
emisji akcji
tys. zł
25 161
0
0
0
307
25 468
tys. zł
8 600
0
0
0
0
8 600
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 138 stanowią jego integralną część.
8
tys. zł
4 381
0
(5 732)
(5 732)
0
(1 351)
tys. zł
195 070
0
0
0
47 137
242 207
Zyski zatrzymane
Wynik finansowy
Niepodzielony
netto bieżącego
wynik finansowy
okresu
tys. zł
tys. zł
(7 981)
38 949
0
36 027
0
0
0
36 027
(8 495)
(38 949)
(16 476)
36 027
Kapitał własny
ogółem
tys. zł
361 470
36 027
(5 732)
30 295
0
391 765
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Noty do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
1. Informacje ogólne
Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. („Grupa”) jest Bank Pocztowy S.A. (‘’Bank’’,
„Jednostka dominująca”). Został on utworzony na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego
nr 18 z 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy.
Bank zarejestrowano pod numerem RHB 1378 w dziale B Rejestru Handlowego w dniu 16 maja 1990 roku przez
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Obecnie Bank figuruje pod numerem 0000010821 w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Bankowi nadano numer statystyczny REGON: 002482470.
Czas trwania Banku zgodnie ze statutem Banku nie jest ograniczony.
Akcjonariat Banku na 31 grudnia 2014 roku był następujący:
Nazwa podmiotu
Ilość akcji
Ilość głosów
Poczta Polska S.A.
7 296 770
7 296 770
Wartość
nominalna 1
akcji (w zł)
10
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
2 432 270
2 432 270
10
9 729 040
9 729 040
Udział w kapitale
podstawowym
74,9999%
25,0001%
100%
W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2013 roku w strukturze właścicielskiej Banku nie nastąpiły zmiany.
Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz w granicach dopuszczonych prawem wszelkich innych czynności powiązanych z czynnościami bankowymi.
Podstawowa działalność Banku według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana do działu
pozostałe pośrednictwo pieniężne symbol 6419Z.
Bank działa na podstawie obowiązujących przepisów i statutu Banku.
2. Skład Grupy
W skład Grupy na 31 grudnia 2014 roku wchodził Bank oraz następujące spółki zależne, konsolidowane metodą pełną:
Siedziba
Podstawowy przedmiot
działalności
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Centrum Operacyjne Sp. z o.o.
Bydgoszcz
Działalność wspomagająca usługi
finansowe
100%
100%
Spółka Dystrybucyjna Banku
Pocztowego Sp. z o.o.
Warszawa
Pośrednictwo finansowe
100%
100%
Jednostka
Procentowy udział Banku w kapitale
Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku udział głosów posiadanych przez Bank na Walnym Zgromadzeniu
podmiotów zależnych w ogólnej liczbie głosów był równy udziałowi Banku w kapitałach tych jednostek. Ponadto, Bank
ma prawo do desygnowania do Rady Nadzorczej każdej ze spółek większości członków, a tym samym prawo
do podejmowania kluczowych decyzji, w tym ma prawo mianowania wszystkich członków ich zarządów.
Spółka Centrum Operacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Centrum Operacyjne”) została utworzona
przez Bank 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku.
9
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Centrum Operacyjne powstało w celu świadczenia usług w zakresie procesów administracyjnych dla produktów i usług
podmiotów sektora finansowego. Podstawowa działalność Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
została zakwalifikowana, jako pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych – symbol 6619Z.
W 2014 roku Centrum Operacyjne świadczyło usługi na rzecz Banku, Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp.
z o.o. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.
Na 31 grudnia 2014 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Centrum Operacyjnego wynosił
3 284 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 784 tys. zł.
Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Dystrybucyjna”) została
utworzona przez Bank 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku.
Spółka Dystrybucyjna powstała w celu organizacji i prowadzenia działań w ramach mobilnych struktur sprzedażowych
dla produktów i usług finansowych, w tym przede wszystkim dotyczących współpracy z Bankiem. Podstawowa
działalność Spółki Dystrybucyjnej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana, jako
pozostałe formy udzielania kredytów – symbol 6492Z.
W 2014 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała przede wszystkim z Bankiem, w zakresie dystrybucji jego
produktów.
Na 31 grudnia 2014 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Spółki Dystrybucyjnej wynosił
2 680 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 680 tys. zł.
3. Identyfikacja i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Bank sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, które zostało
zatwierdzone przez Zarząd Banku w dniu 19 marca 2015 roku.
4. Skład Zarządu jednostki dominującej
Skład Zarządu Banku według stanu na 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:




Tomasz Bogus – Prezes Zarządu,
Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu,
Michał Sobiech – Członek Zarządu,
Paweł Spławski – Członek Zarządu.
W dniu 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Radosława Sałaty z dniem
12 maja 2014 roku z funkcji Członka Zarządu Banku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu
z dniem 19 maja 2014 roku Pana Pawła Spławskiego w skład Zarządu Banku i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu
Banku.
W dniu 16 stycznia 2015 roku Pan Tomasz Bogus złożył w rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz
ze składu Zarządu Banku ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2015 roku.
W dniu 16 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Szymonowi Miderze, Wiceprezesowi Zarządu Banku,
wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu od 20 stycznia 2015 roku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła
uchwałę o powołaniu Pana Szymona Midery na funkcję Prezesa Zarządu Banku. Uchwała ta wejdzie w życie od dnia
następnego po dniu wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Szymona Midery
na to stanowisko.
W dniu 12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 12 lutego 2015 roku
Pana Huberta Meronk w skład Zarządu Banku i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu Banku.
10
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Skład Zarządu Banku według stanu na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał
się następująco:
 Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu,
 Hubert Meronk – Członek Zarządu,
 Michał Sobiech – Członek Zarządu,
 Paweł Spławski – Członek Zarządu.
5. Zasady rachunkowości
5.1.
Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie
o jego zgodności ze standardami rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym
instrumentów pochodnych, które wyceniane są do wartości godziwej.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych (tys. zł).
Oświadczenie o zgodności z MSSF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz ich interpretacjami („MSSF”) zatwierdzonymi przez
Unię Europejską („UE”). Natomiast w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami i interpretacjami jest ono
zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.
zm.) („Ustawa o rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez UE standardów oraz związanych z nimi
interpretacji za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez UE
bądź zostały zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Grupa nie skorzystała
w okresie objętym sprawozdaniem z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały
zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.
Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez UE, które Grupa zastosowała po raz pierwszy
od 1 stycznia 2014 roku
Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE weszły w życie po raz
pierwszy od 1 stycznia 2014 roku:
 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” - opublikowany przez RMSR w dniu 12 maja 2011 roku.
MSSF 10 zastępuje wytyczne dotyczące konsolidacji zawarte w MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe” i SKI-12 „Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia” poprzez wprowadzenie
jednolitego modelu konsolidacji dla wszystkich jednostek na podstawie kontroli, niezależnie od charakteru
inwestycji (tj. tego, czy jednostka jest kontrolowana poprzez prawa głosu inwestorów czy poprzez inne ustalenia
umowne powszechnie w jednostkach specjalnego przeznaczenia). Zgodnie z MSSF 10, kontrola opiera się na tym,
czy inwestor posiada
1) zdolność kontroli nad inwestycją,
2) ekspozycję lub prawo do zmiennych zysków powstałych z jej zaangażowania w inwestycję,
3) możliwość korzystania z jego kontroli nad inwestycją w celu wpłynięcia na wysokość zwrotu z inwestycji.
Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie miało znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
11
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” - opublikowany przez RMSR w dniu 12 maja 2011 roku.
MSSF 11 wprowadza nowe regulacje rachunkowości w odniesieniu do wspólnych ustaleń umownych, zastępując
MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. Możliwość zastosowania metody konsolidacji proporcjonalnej
w stosunku do jednostek współkontrolowanych została usunięta. Ponadto, MSSF 11 eliminuje wspólnie
kontrolowane aktywa pozostawiając rozróżnienie na wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcie. Wspólne
operacje są to wspólne ustalenia umowne, w których strony mają wspólną kontrolę nad prawami do aktywów
i zobowiązań. Wspólne przedsięwzięcie jest to wspólne ustalenie umowne, w którym strony mają wspólną kontrolę
nad prawami do aktywów netto.
Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie miało znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” - opublikowany przez RMSR w dniu 12
maja 2011 roku.
MSSF 12 wymaga dostarczenia zwiększonej informacji zarówno na temat jednostek objętych konsolidacją jak
i jednostek nieobjętych konsolidacją, w których jednostka jest zaangażowana. Celem MSSF 12 jest dostarczanie
informacji, tak aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogliby ocenić podstawę kontroli, ograniczenia
narzucone na skonsolidowane aktywa i pasywa, ekspozycję na ryzyko wynikające z zaangażowania w strukturalne
jednostki nieobjęte konsolidacją oraz zaangażowanie niekontrolujących posiadaczy udziałów w operacjach
skonsolidowanych jednostek.
Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie miało znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (znowelizowany w roku 2011) - opublikowany przez RMSR w dniu
12 maja 2011 roku.
Wymagania dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych nie uległy zmianie i są zawarte w znowelizowanym
MSR 27. Inne części MSR 27 zostały zastąpione przez MSSF 10.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” (znowelizowany w roku 2011)
- opublikowany przez RMSR w dniu 12 maja 2011 roku.
MSR 28 zmieniono w wyniku publikacji MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz MSSF
12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – objaśnienia na temat przepisów
przejściowych - opublikowane przez RMSR w dniu 28 czerwca 2012 roku.
Zmiany mają na celu dostarczenie dodatkowych objaśnień na temat przepisów przejściowych w MSSF 10, MSSF 11
i MSSF 12 w taki sposób, aby ograniczyć wymogi przekształcenia danych porównawczych tylko do poprzedzającego
okresu porównawczego. Wprowadzono również zmiany do MSSF 11 i MSSF 12 w celu eliminacji wymogów
prezentowania danych porównawczych za okresy wcześniejsze niż bezpośrednio poprzedzający okres.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat
udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – jednostki inwestycyjne opublikowane przez RMSR w dniu 31 października 2012 roku.
Zmiany wprowadzają zwolnienie z wymogu konsolidacji zgodnie z MSSF 10 oraz wymóg dla jednostek
inwestycyjnych ujmowania poszczególnych jednostek zależnych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
zamiast obowiązku ich konsolidacji. Zmiany wprowadzają również wymogi dotyczące ujawnień dla jednostek
inwestycyjnych.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
12
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
 Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych - opublikowane przez RMSR w dniu 16 grudnia 2011 roku.
Zmiany doprecyzowują zasady kompensowania i skupiają się na czterech głównych obszarach
1) wyjaśnienie, na czym polega „posiadanie możliwego do wyegzekwowania prawa do przeprowadzania
kompensaty”,
2) jednoczesne przeprowadzanie kompensat i rozliczeń,
3) kompensowanie zabezpieczeń,
4) jednostka rozliczeniowa na potrzeby kompensat.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych opublikowane przez RMSR w dniu 29 maja 2013 roku.
Zmiany do MSR 36 dotyczą ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej aktywów, dla których dokonano odpisu
z tytułu utraty wartości oraz w sytuacji kiedy wartość odzyskiwalna jest oparta na wartości godziwej pomniejszonej
o koszty zbycia.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – nowacja instrumentów pochodnych i dalsze
stosowanie rachunkowości zabezpieczeń - opublikowane przez RMSR w dniu 29 maja 2013 roku.
Zmiany wprowadzają możliwość dalszego stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przypadku nowacji
instrumentu pochodnego (wyznaczonego jako instrument zabezpieczający) w taki sposób, że jego stroną staje się
kontrahent centralny, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zostały zatwierdzone do stosowania w UE,
ale które nie weszły jeszcze w życie:
 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” opublikowane w dniu 12 grudnia 2013 roku.
Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek
do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie
na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie
księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich
to nowe lub zmienione wymogi dotyczące:
1) definicji „warunku nabycia uprawnień”,
2) rozliczania zapłaty warunkowej w połączeniu przedsięwzięć,
3) agregacji segmentów operacyjnych i uzgodnienia sumy aktywów segmentów sprawozdawczych do aktywów
jednostki,
4) wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań,
5) proporcjonalnego przekształcenia skumulowanego umorzenia w modelu przeszacowania,
6) definicji kluczowych członków kierownictwa.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – opublikowane w dniu 12 grudnia 2013
roku.
Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek
do Standardów (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których
13
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi
dotyczące:
1) znaczenia obowiązujących MSSF w MSSF 1,
2) zakresu zwolnień dotyczących wspólnych przedsięwzięć,
3) zakresu paragrafu 52 MSSF 13 (zwolnienie portfela),
4) doprecyzowania relacji między MSSF 3 a MSR 40 dotyczącej klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych
lub użytkowanych we własnym zakresie.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zostały
opublikowane przez RMSR w dniu 21 listopada 2013 roku.
Zmiany dotyczą zakresu zastosowania standardu do składek od pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz
programów określonych świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne
od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych obliczanych jako stały procent wynagrodzenia).
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - opublikowana przez RMSR w dniu 20 maja 2013 roku.
KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. MSR 37 określa
kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikającego
z przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem skutkującym powstanie
zobowiązania do uiszczenia opłaty jest działalność podlegająca opłacie określona w odpowiednich przepisach
prawnych.
Grupa przeanalizowała wymogi nowej interpretacji. Zastosowanie niniejszej interpretacji nie będzie miało
znaczącego wpływu na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez
RMSR, z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na 31 grudnia
2014 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE:
 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku jest standardem zastępującym MSR 39
„Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”.
MSSF 9 określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania oraz
rachunkowości zabezpieczeń.
Klasyfikacja i wycena - MSSF 9 wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów finansowych, która uzależniona
jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego związanych z danymi aktywami.
Utrata wartości - MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości ustalanej w oparciu o oczekiwane straty, który
wymaga bieżącego ujmowania oczekiwanych strat kredytowych. W szczególności, nowy standard wymaga,
aby jednostki ujmowały oczekiwane straty kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe są ujmowane po
raz pierwszy oraz ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu życia instrumentów w szybszy
niż dotychczas sposób.
Rachunkowość zabezpieczeń - MSSF 9 wprowadza zreformowany model rachunkowości zabezpieczeń,
z rozszerzonymi wymaganiami w zakresie ujawnień dotyczących zarządzania ryzykiem. Nowy model stanowi
znaczącą zmianę rachunkowości zabezpieczeń, która ma na celu dostosowanie zasad rachunkowości w tym
zakresie do praktycznej działalności zarządzania ryzykiem.
Własne ryzyko kredytowe - MSSF 9 usuwa zmienność wyniku finansowego, powodowaną przez zmiany własnego
ryzyka kredytowego zobowiązań wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej.
W przypadku MSSF 9, zastosowanie tego standardu w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
oraz zasad tworzenia odpisów na utratę wartości instrumentów finansowych będzie miało znaczący wpływ
14
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy. Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu
wprowadzenia MSSF 9 na wyniki finansowe.
 Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” –
obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe opublikowane przez RMSR w dniu 16 grudnia 2011 roku.
Zmiana odracza w czasie obowiązkowy dzień wejścia w życie, z 1 stycznia 2013 roku na 1 stycznia 2015 roku.
Zmiany również zwalniają z obowiązku przekształcania danych porównawczych w sprawozdaniach finansowych
w związku z zastosowaniem MSSF 9. Zwolnienie to było pierwotnie dostępne tylko dla jednostek, które
zdecydowały się na zastosowanie MSSF 9 przed rokiem 2012. Zamiast tego wymagane są dodatkowe ujawnienia na
temat skutków przejścia na nowe standardy, sporządzone w taki sposób, aby pomóc inwestorom w zrozumieniu
wpływu początkowego zastosowania MSSF 9 na klasyfikację i wycenę instrumentów finansowych.
W przypadku MSSF 9, zastosowanie tego standardu w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
oraz zasad tworzenia odpisów na utratę wartości instrumentów finansowych będzie miało znaczący wpływ
na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy. Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu
wprowadzenia MSSF 9 na wyniki finansowe.
 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” opublikowany przez RMSR w dniu 30 stycznia 2014 roku.
Standard ten ma na celu umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują
odroczone salda z działalności regulacyjnej zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości,
kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF.
Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - opublikowany przez RMSR w dniu 28 maja 2014 roku.
Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, oraz wprowadza wymóg dostarczenia bardziej
szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz
wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów
z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów
ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób,
aby odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie, która odzwierciedla wysokość
wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi.
Standard dostarcza również wytyczne ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez
dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacje umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia
na temat ujmowania umów wieloelementowych.
Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem - opublikowane w dniu 11 września 2014 roku.
Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku
lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego
czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych
jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – jednostki
inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji - opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku.
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28 wprowadzają wyjaśnienia w odniesieniu do rozliczania jednostek
inwestycyjnych. Zmiany dostarczają także, w szczególnych okolicznościach, pewne zwolnienia w tym aspekcie.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
15
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
 Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach opublikowane przez RMSR w dniu 6 maja 2014 roku.
Zmiany dostarczają nowe wskazówki w zakresie sposobu rozliczania nabycia udziałów we wspólnych operacjach
mającego formę przedsięwzięcia.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – inicjatywa w odniesieniu do ujawnień – opublikowane
w dniu 18 grudnia 2014 roku.
Zmiany do MSR 1 mają na celu zachęcanie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia,
jakie informacje podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki. Na przykład, zmiany określają jasno,
że istotność ma zastosowanie do całości sprawozdania finansowego oraz że włączanie nieistotnych informacji
może zmniejszyć przydatność ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – wyjaśnienia na temat
akceptowalnych metod amortyzacji - opublikowane przez RMSR w dniu 12 maja 2014 roku.
Zmiany precyzują, że stosowanie metod opartych na przychodach do obliczania amortyzacji środka trwałego nie
jest właściwe, ponieważ przychody uzyskane z działalności, która obejmuje wykorzystanie aktywów, na ogół
odzwierciedla czynniki inne niż konsumowanie korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika
aktywów. Zmiany precyzują również, że przyjęcie przychodu jako podstawy pomiaru zużycia korzyści
ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów niematerialnych jest co do zasady uważane
za nieodpowiednie. Dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej zasady w ściśle określonych okolicznościach.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – rolnictwo: uprawy roślinne opublikowane przez RMSR w dniu 30 czerwca 2014 roku.
Zmiany włączają uprawy roślinne, które są wykorzystywane wyłącznie w celu wzrostu produktów, w zakres MSR 16
i w związku z tym powinny być rozliczane w taki sam sposób jak rzeczowe aktywa trwałe.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – metoda praw własności w jednostkowych
sprawozdaniach finansowych - opublikowane przez RMSR w dniu 12 sierpnia 2014 roku.
Zmiany mają na celu przywrócenie metody praw własności jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji
w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych wykazywanych
w jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – opublikowane w dniu 25 września 2014
roku.
Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek
do standardów (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których
poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Poprawki zawierają nowe lub zmienione wymogi dotyczące:
1) zmiany w metodach zbycia,
2) kontraktów usługowych,
3) zastosowania poprawek do MSSF 7 w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych,
4) stopy dyskonta: emisje na rynkach regionalnych,
5) ujawniania informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego”.
Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
16
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Okres i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i zawiera
dane porównawcze:
 dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2013 roku,
 dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z pozostałych całkowitych
dochodów, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Kontynuacja działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez jednostki wchodzące w skład Grupy w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31 grudnia 2014
roku.
Zarząd Banku nie stwierdza, na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, istnienia faktów
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez jednostki wchodzące
w skład Grupy w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania
bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
Działalność zaniechana
W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła
działalność zaniechana.
Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Banku oraz sprawozdania finansowe
jego jednostek zależnych. Zostały one sporządzone za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF,
sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, w oparciu
o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.
W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym przychody i koszty, niezrealizowane zyski
oraz zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są
eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę
dominującą do dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy,
gdy jednostka dominująca sprawuje władzę nad jednostką zależną, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę
zależną jednostka dominująca podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych
wyników finansowych oraz posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką zależną
do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.
5.2.
Profesjonalny osąd
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie,
oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.
Utrata wartości aktywów finansowych
Grupa ocenia, czy wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika/grupy aktywów
finansowych. Poprzez przesłanki utraty wartości rozumie się zdarzenia lub grupy zdarzeń, które miały miejsce po dacie
początkowego ujęcia składnika/grupy aktywów, a które wskazują, iż mogło nastąpić obniżenie przyszłych
oczekiwanych przepływów pieniężnych ze składnika aktywów lub grupy aktywów. W momencie rozpoznania
przesłanek utraty wartości dokonuje się oszacowania odpisów z tytułu utraty wartości.
Więcej informacji na temat utraty wartości aktywów finansowych zostało zaprezentowanych w notach 5.5.7, 13, 20
i 23.
17
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie
osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych
w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
Więcej informacji na temat aktywów z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 16.
Klasyfikacja umów leasingowych
Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko
i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena
ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. Szczegółowe informacje na temat umów leasingowych zawarto
w notach 37 i 38.
5.3.
Niepewność szacunków
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów
i zobowiązań w następnym roku obrotowym.
Dokonywane przez Grupę szacunki oraz założenia są poddawane bieżącym przeglądom. Korekty szacunków
rozpoznaje się w tym okresie, w którym dokonano zmiany szacunków, jeżeli korekty dotyczą tylko tego okresu.
Natomiast, jeżeli korekty wpływają zarówno na okres, w którym dokonano zmiany, jak i na przyszłe okresy są one
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oraz w okresach przyszłych.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych ujmowanych w bilansie w wartości godziwej, dla których
nie identyfikuje się aktywnego rynku, wycenę przeprowadza się w oparciu o powszechnie stosowane techniki wyceny
w maksymalnym stopniu bazując na obserwowalnych w otoczeniu rynkowym danych wejściowych i profesjonalnym
osądzie. Stosowane techniki wyceny i dane wejściowe podlegają regularnej weryfikacji.
Sposób ustalenia wartości godziwej poszczególnych instrumentów finansowych i ich wartości bilansowe
przedstawiono w nocie 36
Poniższa tabela prezentuje wpływ zmiany rynkowych stóp procentowych o + 1 p.b./- 1 p.b. na wartość godziwą
instrumentów finansowych ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej:
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży
Aktywa finansowe i zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
-1 p.b.
tys. zł
+1 p.b.
tys. zł
-1 p.b.
tys. zł
+1 p.b.
tys. zł
(106)
106
(91)
91
(5)
5
(7)
7
Utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości
składnika/grupy aktywów finansowych.
18
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniższa tabela prezentuje szacunkowy wpływ zmiany wartości bieżącej szacowanych przepływów pieniężnych
na zmianę kosztów odpisów z tytułu utraty wartości dla składników pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom”
analizowanych indywidualnie.
Szacunkowa zmiana odpisów
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
scenariusz +10 %
tys. zł
(2 098)
scenariusz -10 %
tys. zł
3 015
scenariusz +10 %
tys. zł
(3 080)
scenariusz -10 %
tys. zł
4 408
Wartość godziwa zabezpieczeń udzielonych kredytów
Wartość godziwą zabezpieczeń udzielonych kredytów ustala się w oparciu o techniki wyceny oraz analizę rynku
nieruchomości. Lista przyjmowanych przez Grupę zabezpieczeń oraz ich wartość godziwa (w przypadku zabezpieczeń
hipotecznych) zostały przedstawione w nocie 46.1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W Grupie przyjmuje się następujące podstawowe zasady wyceny wartości dla najczęściej stosowanych rodzajów
zabezpieczeń:
Lp.
Rodzaj zabezpieczenia
1
hipoteka na nieruchomości
2
przewłaszczenie, zastaw
rejestrowy, zastaw zwykły na
rzeczy ruchomej stanowiącej
środek trwały
3
przewłaszczenie, zastaw
rejestrowy, zastaw zwykły na
rzeczy ruchomej stanowiącej
majątek obrotowy
4
poręczenia lub poręczenia
wekslowe
5
przelew wierzytelności
z umowy
6
ubezpieczenie
Ogólne zasady dokonywania wyceny wartości
wycena nieruchomości dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę, sporządzona dla
celów związanych z zabezpieczeniem lub
dokument potwierdzający nabycie nieruchomości lub przedwstępna umowy sprzedaży,
w przypadku finansowania celów mieszkaniowych dla osób fizycznych
wycena ruchomości dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę, sporządzona dla celów
związanych z zabezpieczeniem lub
polisa ubezpieczeniowa - w przypadkach, gdy rzeczy ruchome występują w powszechnym
obrocie rynkowym lub
cena zakupu - w przypadkach, gdy rzeczy ruchome są nowe, zakupione na rynku,
charakteryzuje je płynność rynkowa
cena zakupu, po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi /rynkowymi /komisowymi lub
polisa ubezpieczeniowa, po jej zweryfikowaniu z cenami
giełdowymi/rynkowymi/komisowymi lub
udokumentowana cena giełdowa/rynkowa/komisowa rzeczy
dochody poręczyciela muszą kształtować się na poziomie zbliżonym do dochodów
wnioskodawcy lub
jeżeli poręczyciel nie spełnia wymogów określonych powyżej do ustalenia wartości
zabezpieczenia przyjmuje się taką kwotę, jaką przy uwzględnianiu sytuacji majątkowej
poręczyciela mógłby on uzyskać w Banku jako kredytobiorca lub
w przypadku poręczenia podmiotu jako zabezpieczenie przyjmowane jest wyłącznie
w przypadku, gdy łączna kwota poręczenia udzielonego przez poręczyciela jednemu
dłużnikowi nie przekroczy 15% aktywów netto poręczyciela, pomniejszonych o należne,
lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych
i spółdzielni
wartość netto towarów lub usług, bez podatku VAT, uwzględniając indywidualne warunki
umowy/kontraktu, w tym terminy płatności, tryb zgłaszania i załatwiania reklamacji,
zabezpieczenie realizacji umowy
w przypadku ubezpieczeń na życie suma ubezpieczenia powinna pokrywać kwotę kredytu,
natomiast w przypadku ubezpieczeń od utraty pracy suma ubezpieczenia na jedno
zdarzenie ubezpieczeniowe powinna stanowić wyższą z kwot: równowartość 6 rat kredytu,
lub kwotę 9 tys. zł. Zakres ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
z tytułu polisy ubezpieczeniowej podlega każdorazowo akceptacji Banku
19
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Szacując długość okresu użytkowania poszczególnych rodzajów rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych uwzględniane są m.in.:
 dotychczasowe przeciętne okresy użytkowania, odzwierciedlające tempo zużycia fizycznego, intensywności
wykorzystania, itp.,
 utratę przydatności z przyczyn technologicznych,
 okres sprawowania kontroli nad składnikiem aktywów oraz prawne i inne ograniczenia okresu użytkowania,
 zależność okresu użytkowania składników aktywów od okresu użytkowania innych aktywów,
 inne okoliczności mające wpływ na okres użytkowania tego rodzaju aktywów.
W przypadku, gdy okres korzystania ze składnika aktywów wynika z tytułów umownych, okres użytkowania odpowiada
okresowi wynikającemu z tych tytułów umownych, bądź też w sytuacji, kiedy szacowany okres jest krótszy, przyjmuje
się szacowany okres użytkowania.
Grupa corocznie weryfikuje przyjęte okresy użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych na podstawie
bieżących szacunków. Szczegółowe informacje dotyczące okresów użytkowania aktywów trwałych i wartości
niematerialnych zawarto w nocie 5.5.9. i 5.5.10.
Poniższa tabela prezentuje wpływ na skonsolidowane koszty Grupy zmiany długości okresu użytkowania o +/- 1 rok dla
największych grup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych podlegających amortyzacji.
Budynki i budowle
Urządzenia i maszyny
Ulepszenia w obcych obiektach
Wyposażenie
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Autorskie prawa majątkowe, licencje
i oprogramowanie
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
scenariusz + 1 rok
tys. zł
scenariusz - 1 rok
tys. zł
scenariusz + 1 rok
tys. zł
scenariusz - 1 rok
tys. zł
(21)
(965)
(362)
(487)
(163)
25
1 438
529
686
269
(15)
(787)
(353)
(542)
(75)
16
1 208
513
806
113
(1 399)
2 282
(1 741)
2 934
Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (programy określonych świadczeń)
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe wyliczana jest przez aktuariusza metodą aktuarialną jako wartość obecna
przyszłych zobowiązań Grupy wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na dzień aktualizacji. Wyliczenie
rezerw oparto na szeregu założeń co do stóp dyskontowych, prognozowanych podwyżek wynagrodzenia, rotacji
pracowników, wskaźnika umieralności i innych. Wszystkie założenia są weryfikowane na koniec roku obrotowego.
Wielkości bilansowe utworzonych rezerw przedstawiono w nocie 33.
Wpływ zmiany stopy dyskonta oraz stopy wzrostu wynagrodzeń na zmiany wartości rezerwy na odprawy emerytalnorentowe został przedstawiony w poniższej tabeli:
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
stopa dyskontowa
stopa wzrostu wynagrodzeń
scenariusz
+0,5 p.p.
tys. zł
(36)
40
20
31 grudnia 2013
scenariusz
-0,5 p.p.
tys. zł
40
(37)
scenariusz
+0,5 p.p.
tys. zł
(44)
49
scenariusz
-0,5 p.p.
tys. zł
49
(45)
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
5.4.
Zmiana szacunków
W bieżącym okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym Grupa nie zmieniała istotnie wielkości szacunkowych,
które mogły mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe okresu bieżącego lub okresów przyszłych.
5.5.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości
5.5.1. Początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych
Grupa ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, wtedy i tylko wtedy, gdy staje się stroną umowy tego instrumentu.
Grupa decyduje o klasyfikacji aktywa finansowego w momencie jego początkowego ujęcia.
Aktywa i zobowiązania finansowe objęte zakresem MSR 39 klasyfikuje się do następujących kategorii:
 aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (do tej kategorii zalicza
się aktywa lub zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, a także aktywa
i zobowiązania finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy),
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
 pożyczki i należności,
 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,
 pozostałe zobowiązania finansowe.
W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wycenia się według
wartości godziwej, powiększonej, w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego niekwalifikowanych
do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być
bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.
Wszystkie standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży składnika aktywów finansowych ujmuje się pozabilansowo
na dzień zawarcia transakcji tj. na dzień, w którym Grupa zobowiązuje się zakupić składnik aktywów finansowych.
Natomiast w dniu realizacji transakcji składnik aktywów finansowych wprowadza się do ewidencji bilansowej.
Standaryzowana transakcja kupna lub sprzedaży polega na kupnie lub sprzedaży składnika aktywów finansowych
zgodnie z umową, której warunki wymagają dostarczenia składnika aktywów w okresie wynikającym ze zwykle
obowiązujących regulacji lub konwencji przyjętych na danym rynku.
5.5.2.
Późniejsza wycena aktywów i zobowiązań finansowych
Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansowe
Pochodne instrumenty finansowe ujmowane są w wartości godziwej. Instrumenty pochodne posiadające na dzień
wyceny dodatnią wartość godziwą wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa,
zaś instrumenty posiadające ujemną wartość z wyceny – jako zobowiązania. Zmiany wartości godziwej pochodnych
instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat,
w pozycji “Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik
z pozycji wymiany”.
Pozostałe aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują instrumenty finansowe nabyte w celu sprzedaży
lub odkupienia w krótkim czasie lub są częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie,
i co do których istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie. Inne niż pochodne instrumenty
finansowe aktywa i zobowiązania finansowe zakwalifikowane jako przeznaczone do obrotu ujmowane są
w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej odnoszone są
do skonsolidowanego rachunku zysków i strat, w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany”. Przychody oraz koszty z tytułu odsetek
ujmowane są odpowiednio w pozycji „Przychody z tytułu odsetek” albo „Koszty z tytułu odsetek”.
21
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa
finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie zapadalności, które Grupa
zamierza i jest w stanie utrzymać do terminu zapadalności, inne niż:
 aktywa finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu,
 aktywa finansowe zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
 aktywa finansowe spełniające definicję „pożyczek i należności”.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej jest ujmowane w rachunku
zysków i strat w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”. Straty z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków
i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”.
Metoda efektywnej stopy procentowej to metoda naliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów
finansowych lub zobowiązania finansowego (albo grupy aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych) oraz
przypisania przychodów lub kosztów odsetkowych do odpowiednich okresów. Efektywna stopa procentowa jest stopą,
która dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie
do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym – do bilansowej
wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Bank
dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu
finansowego, jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów.
Wyliczenie obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje i punkty stanowiące integralną
część efektywnej stopy procentowej, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie lub dyskonta.
W przypadku rozliczania prowizji i opłat oraz niektórych kosztów zewnętrznych związanych z nabyciem lub
wytworzeniem instrumentu finansowego, w przypadku instrumentów z ustalonym harmonogramem przepływów,
dla których ze względów technicznych lub merytorycznych nie można zastosować metody efektywnej stopy
procentowej Bank stosuje metody uproszczone, których wyniki nie różnią się istotnie od wyników kalkulacji opartej
o metodę efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki i należności
Do kategorii pożyczek i należności zalicza się aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi
lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku, inne niż:
 aktywa finansowe, które Grupa zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, które kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy,
 aktywa finansowe wyznaczone przez Grupę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży, lub
 aktywa finansowe, gdzie Grupa może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego
powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży.
Po ujęciu początkowym pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej. Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej
ujmuje się w pozycji „Przychody z tytułu odsetek” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Straty z tytułu utraty
wartości pozycji innych niż „Pozostałe aktywa” są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji
„Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii
aktywów.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej, a zyski i straty
z tytułu zmiany wartości godziwej ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach (pozostałe całkowite dochody
skumulowane są w pozycji kapitału „Kapitał z aktualizacji wyceny”). Kapitał z aktualizacji wyceny podlega rozliczeniu
do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży składnika aktywów bądź wystąpienia utraty jego
wartości, gdzie skumulowane zyski i straty ujmowane są w pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach
finansowych”.
22
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
W przypadku instrumentów dłużnych, przychody odsetkowe, dyskonto lub premia rozliczane w czasie
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”. Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych są wykazywane
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w momencie ustanowienia prawa do otrzymania płatności w pozycji
„Przychody z dywidend”.
Jeśli nie można ustalić wartości godziwej instrumentów kapitałowych, to wówczas aktywa te są ujmowane według
kosztu nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznawane są
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”
i nie podlega odwróceniu.
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania finansowe inne niż wycenianie w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku
zysków i strat wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy
procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przepływów pieniężnych, a więc
także rzetelnie ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.
Gwarancje finansowe
Zgodnie z MSR 39 gwarancje finansowe to takie umowy, które zobowiązują Grupę, jako ich wystawcę, do dokonania
określonych płatności rekompensujących posiadaczowi stratę, jaką poniesie z powodu niedokonania przez
określonego dłużnika płatności w przypadającym terminie zgodnie z warunkami instrumentu dłużnego. Umowy
gwarancji finansowych w momencie ich początkowego ujęcia wyceniane są w wartości godziwej skorygowanej
o koszty transakcji, które można bezpośrednio przyporządkować czynności wystawienia gwarancji. W terminie
późniejszym zobowiązania te są ujmowane według wyższej z dwóch wartości: najlepszego szacunku wydatków
koniecznych do uregulowania bieżących zobowiązań na dzień bilansowy oraz wartości ujętej pierwotnie pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne ujęte zgodnie z MSR 18.
5.5.3. Przekwalifikowanie aktywów finansowych
Grupa może przekwalifikować niebędący instrumentem pochodnym składnik aktywów z kategorii przeznaczonych
do obrotu do kategorii pożyczek i należności, jeżeli nie jest już dłużej utrzymywany w celu sprzedaży lub odkupienia
w krótkim czasie. Aby składnik aktywów finansowych mógł być przekwalifikowany, musi spełniać warunki wynikające
z definicji pożyczek i należności oraz Grupa musi mieć intencję i możliwość utrzymywania składnika aktywów
finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości lub do upływu terminu zapadalności.
Przekwalifikowane aktywa finansowe ujmowane są w wartości godziwej na moment reklasyfikacji. W przypadku
przekwalifikowania z kategorii aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie zyski i straty ujęte już
w rachunku zysków i strat, nie ulegają odwróceniu. Wartość godziwa składnika aktywów w momencie
przekwalifikowania staje się nowym zamortyzowanym kosztem.
W przypadku aktywów finansowych przekwalifikowanych z kategorii dostępnych do sprzedaży do kategorii aktywów
finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności lub kategorii pożyczek i należności (o ile aktywa te spełniają
kryteria klasyfikacji do powyższej kategorii), wszelkie zyski i straty związane z takim składnikiem aktywów, które
poprzednio odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny, ujmuje się w następujący sposób:
 w przypadku składnika aktywów z określonym terminem zapadalności, skumulowane zyski lub straty ujęte
w kapitale z aktualizacji wyceny do dnia przekwalifikowania amortyzuje się i ujmuje w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat przez okres pozostały do terminu zapadalności przy zastosowaniu metody efektywnej stopy
procentowej,

w przypadku składnika aktywów o nieokreślonym terminie zapadalności, skumulowane zyski i straty pozostają
w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży lub wyzbycia się go w inny sposób, kiedy to ujmuje się je
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
5.5.4.
Wyłączenie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
Aktywa finansowe
Grupa wyłącza składnik aktywów finansowych (lub część składnika aktywów finansowych, lub część grupy podobnych
aktywów finansowych) ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy:
 wygasły prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych,
23
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)

Grupa przeniosła prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów lub zobowiązała się
do przekazania otrzymanych przepływów pieniężnych bez zbędnej zwłoki stronie trzeciej na zasadzie
pośredniczenia w transakcji i:
(a) przeniosła zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane ze składnikiem aktywów, lub
(b) nie przeniosła ani nie zachowała zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem
składnika aktywów, ale przeniosła kontrolę nad składnikiem aktywów finansowych.
W przypadku, gdy Grupa przeniosła swoje prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów
lub zobowiązała się do pośredniczenia w transakcji, ale nie przeniosła ani nie zachowała zasadniczo całego ryzyka
i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów, ani też wyżej wymienione przeniesienie
nie spowodowało przeniesienia kontroli nad składnikiem aktywów, wówczas ten składnik aktywów jest ujmowany
w stopniu, w jakim Grupa utrzymuje zaangażowanie w składnik aktywów.
Zaangażowanie w składnik aktywów, które przyjmuje formę gwarancji, jest wyceniane według niższej z dwóch
wartości: wartości bilansowej składnika aktywów oraz maksymalnej kwoty, którą Grupa może być zobowiązana
zapłacić za ten składnik aktywów.
Zobowiązania finansowe
Grupa wyłącza ze swojego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe, kiedy
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach, dokonywane
pomiędzy tymi samymi podmiotami, Grupa ujmuje jako wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie
nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego
zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako wygaśnięcie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego.
Powstającą z tytułu zamiany różnicę odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat.
5.5.5. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży oraz umowy pożyczek papierów wartościowych
Papiery wartościowe sprzedane z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu repo, sell buy back) nie są
wyłączane z bilansu pod warunkiem zachowania przez Grupę zasadniczo całości ryzyk i korzyści wynikających z danego
aktywa. Zobowiązania wobec kontrahenta ujmuje się jako „Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu”.
W przypadku transakcji zakupu papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży (reverse repo, buy
sell back), w przypadku których kontrahent zachowuje zasadniczo całość ryzyk i korzyści dotyczących papierów
wartościowych, należności z tytułu zawartych transakcji ujmowane są jako „Należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu”.
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zakupu papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży wyceniane są według zamortyzowanego kosztu metodą
efektywnej stopy procentowej, natomiast papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji sprzedaży
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych portfeli
papierów wartościowych.
Różnica między ceną sprzedaży i odkupu jest traktowana jako koszty/przychody odsetkowe i rozliczana w czasie
trwania umowy z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
W przypadku sprzedaży papierów wartościowych zakupionych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży
zobowiązanie odzwierciedlające obowiązek ich zwrotu jest ujmowane w pozycji „Zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”.
5.5.6. Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwa stanowi cenę, którą Grupa otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciłaby
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku
na dzień wyceny.
Wartość godziwa instrumentów finansowych notowanych na aktywnym zorganizowanym rynku finansowym jest
ustalana poprzez odniesienie do bieżącej ceny kupna – dla składnika aktywów, lub bieżącej ceny sprzedaży –
dla zaciągniętego zobowiązania.
Wartość godziwa instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek jest ustalana przy zastosowaniu
różnych technik wyceny, gdzie Grupa maksymalizuje wykorzystanie obserwowalnych danych wejściowych,
np. oszacowania ceny instrumentu finansowego, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie
24
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
regulowanym ceny nie różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego albo cen składników złożonego
instrumentu finansowego lub oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie
uznanych za poprawne.
Wartość godziwa dla poszczególnych pozycji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, oraz sposoby jej
szacowania zostały opisane szczegółowo w nocie 36
5.5.7. Utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów
finansowych lub grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły
wartość, a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody
utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów
(„zdarzenie powodujące stratę”), a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe
przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których
wiarygodne oszacowanie jest możliwe. Do obiektywnych dowodów utraty wartości należą np. znaczące trudności
finansowe dłużnika, niespłacenie lub zaleganie ze spłacaniem odsetek lub nominału, wysokie prawdopodobieństwo
upadłości lub innej reorganizacji finansowej dłużnika, obserwowane dane wskazujące na możliwy do zmierzenia
spadek oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych.
Przesłanki utraty wartości ekspozycji indywidualnie istotnych dzieli się na dwie grupy:
1) Ilościowe (obligatoryjne):
a) opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej przekracza 90 dni,
b) w przypadku sektora rządowego i samorządowego opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej
przekracza 30 dni,
c) ekspozycja klasyfikowana jest do grupy „zagrożone” (tj. kategorie ryzyka „poniżej standardu”, „wątpliwe”,
„stracone”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków.
2) Jakościowe:
a) Kryteria twarde (obligatoryjne):
- wniosek (w tym wniosek banku) o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego, upadłościowego
lub naprawczego wobec kontrahenta (dłużnika),
- kwestionowanie bilansowej ekspozycji kredytowej przez kontrahenta na drodze postępowania sądowego,
- wypowiedzenie umowy kredytowej/pożyczki,
- umorzenie części kredytu/pożyczki, układ, ugoda.
b) Kryteria miękkie (czynniki podlegające ocenie eksperckiej analityka dokonującego oceny):
- uzyskanie informacji o wszczęciu postępowania upadłościowego, bankructwie lub innej reorganizacji
finansowej kontrahenta,
- wysokie prawdopodobieństwo upadłości lub innej reorganizacji finansowej kontrahenta,
- nieznane miejsca pobytu i nieujawniony majątek kontrahenta,
- zanik aktywnego rynku na daną bilansową ekspozycję kredytową ze względu na trudności finansowe,
- opóźnienia lub brak spłat rat kapitałowych lub odsetkowych w okresie ostatnich 3 miesięcy,
- przegrana istotna sprawa sporna mogąca spowodować istotne straty,
- uzyskanie informacji o problemach finansowych kontrahenta (np. obniżenie dochodów, wzrost zadłużenia,
niespłacanie zadłużenia w innych instytucjach),
- znaczące trudności finansowe kontrahenta (na podstawie negatywnej oceny sytuacji finansowej
kontrahenta dokonanej w procesie monitoringu),
- restrukturyzacja zadłużenia,
- znaczące pogorszenie wyników analizy ratingowej lub scoringowej (np. do kategorii, przy której klient
nie otrzymałby kredytu/pożyczki w ogóle lub na pierwotnych warunkach z momentu podpisania umowy
lub otrzymałby kredyt/pożyczkę w niższej kwocie),
- obniżenie przez uznaną i powszechnie akceptowaną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej
(agencję ratingową) ratingu kontrahenta, ratingu kraju lub ratingu jakichkolwiek papierów dłużnych
emitowanych przez kontrahenta,
- występowanie zajęć na rachunkach kredytobiorcy/pożyczkobiorcy,
25
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
utrata rynków zbytu lub znaczących klientów,
negatywne zmiany czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na branżę, w której działa
kredytobiorca/pożyczkobiorca,
- niedotrzymanie innych istotnych warunków umowy, skutkujące spadkiem oszacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych,
- negatywne zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej czy strukturze kierownictwa,
- zmiana przepisów prawa mających negatywny wpływ na funkcjonowanie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy,
- znaczący spadek cen rynkowych zabezpieczeń ekspozycji,
- niedostarczenie przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę dokumentów dotyczących jego sytuacji ekonomicznofinansowej,
- inne, o ile mogą wpłynąć na przewidywane przepływy pieniężne.
Natomiast dla kredytów indywidualnie nieistotnych podlegających analizie grupowej Grupa identyfikuje następujące
przesłanki utraty wartości:
1) Ilościowe (obligatoryjne):
a) opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej przekracza 90 dni,
b) wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki,
c) ekspozycja ma charakter wyłudzenia (fraud),
d) ekspozycja podlega restrukturyzacji,
e) ekspozycje objęte procesem windykacji,
f) uzyskanie przez Grupę informacji o zdarzeniu mogącym mieć wpływ na przewidywane przepływy pieniężne,
g) ekspozycja klasyfikowana jest do grupy „zagrożone” (tj. kategorie ryzyka „poniżej standardu”, „wątpliwe”,
„stracone”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków.
2) Kryteria miękkie (czynniki podlegające ocenie eksperckiej):
a) zanik aktywnego rynku na wybraną grupę ekspozycji kredytowych ze względu na trudności finansowe
kontrahentów (np. znaczne pogorszenie sytuacji finansowej emitentów spowodowało spadek obrotu
wybranymi rodzajami aktywów, skutkujący brakiem możliwości wiarygodnego ustalenia ceny aktywów),
b) obserwowane dane wskazują na możliwy do zmierzenia spadek oszacowanych przyszłych przepływów
pieniężnych związanych z grupą bilansowych ekspozycji kredytowych od momentu początkowego ich ujęcia,
mimo że nie można jeszcze ustalić spadku dotyczącego pojedynczego składnika grupy, w tym:
- negatywne zmiany statusu płatności kontrahentów w grupie (np. zwiększona ilość opóźnionych płatności
lub zwiększona liczba posiadaczy kart kredytowych, którzy osiągnęli limit kredytowy i spłacają miesięczną
kwotę minimalną), lub
- krajowa lub lokalna sytuacja gospodarcza, która ma związek z niespłacaniem ekspozycji kredytowych
w grupie (np. wzrost wskaźnika bezrobocia w obszarze geograficznym kontrahenta, w przypadku kredytów
hipotecznych, spadek cen nieruchomości w danym regionie lub niekorzystne zmiany w kondycji branży,
która dotyczy kontrahentów w grupie).
-
Należności od innych banków oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom
W przypadku należności od innych banków oraz kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według
zamortyzowanego kosztu metodą efektywnej stopy procentowej, Grupa w pierwszej kolejności rozważa, czy istnieją
obiektywne dowody utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące,
a także łącznie w przypadku aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. W przypadku stwierdzenia,
że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych,
niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, składnik ten jest włączany do grupy aktywów finansowych
o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie oceniany pod względem utraty wartości. Aktywa oceniane
indywidualnie pod względem utraty wartości, w przypadku których Grupa dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości lub postanawia taki odpis dalej ujmować, nie są uwzględniane w łącznej ocenie utraty wartości.
Jeżeli istnieją dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości, to kwota odpisu aktualizującego równa się
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów
pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez
zastosowanie rachunku rezerw i kwota straty ujmowana jest w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach
aktualizujących z tytułu utraty wartości”.
26
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
W przypadku aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości, przychody odsetkowe są
ujmowane przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych
dla celów oszacowania straty z tytułu utraty wartości. Kredyty wraz z dotyczącymi ich odpisami z tytułu utraty wartości
są spisywane w momencie, gdy brak jest realnych perspektyw przyszłych odzysków oraz wszystkie zabezpieczenia
zostały zrealizowane i przeniesione na rzecz Grupy. Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości
zwiększyła się bądź zmniejszyła się z powodu zdarzenia, które miało miejsce po ujęciu utraty wartości, to uprzednio
ujętą stratę z tego tytułu zwiększa się bądź zmniejsza się poprzez skorygowanie rachunku rezerw.
Wartość bieżąca oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych jest ustalana przy użyciu pierwotnej efektywnej
stopy procentowej dla danego instrumentu finansowego. Jeżeli pożyczka bądź należność mają przypisaną zmienną
stopę procentową, to stopa dyskontowa dla wyceny utraty wartości jest bieżącą efektywną stopą procentową.
Kalkulacja wartości bieżącej oszacowanych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczonym zastawem
składnikiem aktywów, odzwierciedla przepływy pieniężne, które mogą powstać w wyniku egzekucji, pomniejszone
o koszty związane z pozyskaniem i sprzedażą zabezpieczenia (w przypadku analizy portfelowej koszty nie są obecnie
uwzględniane ze względu na brak możliwości jednoznacznego przypisania kosztu do ekspozycji kredytowej, a także
stwierdzony w drodze przeprowadzonych analiz brak materialności wpływu uwzględnienia kosztów), niezależnie
od tego, czy dokonanie egzekucji jest prawdopodobne.
Dla celów łącznej oceny utraty wartości, aktywa finansowe grupowane są według podobnych charakterystyk ryzyka
kredytowego, które wskazują na zdolność dłużnika do spłaty całości zobowiązania zgodnie z warunkami umowy,
np. na podstawie oceny ryzyka kredytowego lub procesu oceniania według przyjętej skali, z uwzględnieniem typu
składnika aktywów, branży, obszaru geograficznego, rodzaju zabezpieczenia, opóźnienia w spłacie i innych istotnych
czynników.
Przyszłe przepływy pieniężne w grupie aktywów finansowych, dla których utrata wartości oceniana jest łącznie,
są szacowane na podstawie historii strat dla aktywów o podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego.
Odpisy wyznaczane dla grupy aktywów finansowych, dla których utrata wartości oceniana jest łącznie, w tym odpis
IBNR, szacowane są zgodnie z koncepcją straty poniesionej lecz niezaraportowanej, opartą o powszechnie stosowane
w sektorze parametry ryzyka: PD oraz LGD. Szacując rezerwy na pozabilansowe ekspozycje kredytowe Grupa
uwzględnia dodatkowo współczynnik konwersji kredytowej (CCF). Wartości parametrów PD, LGD oraz CCF szacowane
są z wykorzystaniem metod statystycznych opartych na obserwacjach historycznych strat dla aktywów o podobnych
charakterystykach ryzyka kredytowego, przy zastosowaniu zasady PIT (ang. point in time), poprzez zastosowanie
mechanizmu ważenia historycznych obserwacji oraz uwzględnieniu czynników wynikających z aktualnej sytuacji
rynkowej. W razie potrzeby dane historyczne dotyczące strat mogą być korygowane na podstawie dostępnych
bieżących danych, tak aby odzwierciedlić oddziaływanie bieżących warunków, które nie miały wpływu w okresie,
na którym opierają się dane historyczne dotyczące strat, jak też, aby wyeliminować czynniki mające wpływ na dane
historyczne, a niewystępujące obecnie.
Dodatkowo, w celu zapewnienia adekwatności odpisów z tytułu utraty wartości model wyliczeniowy podlega w Grupie
procesowi zarządzania modelami (w tym cyklicznej walidacji) oraz cyklicznie (raz do roku) przeprowadzanym testom
potwierdzającym (tzw. backtest).
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
W przypadku aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności na każdy dzień bilansowy Grupa
indywidualnie ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych. Jeśli istnieją
obiektywne dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości, to kwota odpisu aktualizującego równa się
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów
pieniężnych. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się, a kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat
w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”.
Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można w obiektywny
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu
odwraca się. Kwotę odwróconej straty ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach
aktualizujących z tytułu utraty wartości”.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją
obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.
W przypadku inwestycji kapitałowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, do obiektywnych dowodów utraty
wartości zalicza się znaczący bądź utrzymujący się spadek wartości godziwej składnika aktywów finansowych poniżej
kosztu.
27
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Jeżeli nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych, to skumulowane straty – będące różnicą pomiędzy
kosztem nabycia a bieżącą wartością godziwą, pomniejszone o wszelkie straty z tytułu utraty wartości tego składnika
aktywów uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat – wyksięgowuje się z kapitału z aktualizacji wyceny i ujmuje
w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”.
Strat z tytułu utraty wartości inwestycji kapitałowych nie poddaje się odwróceniu przez rachunek zysków i strat.
Wzrost ich wartości godziwej po ujęciu straty z tytułu utraty wartości ujmowany jest bezpośrednio w pozostałych
całkowitych dochodach.
W przypadku instrumentów dłużnych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, ocena czy istnieją obiektywne
dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku
aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.
W przypadku aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości, przychody odsetkowe są
ujmowane przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych
dla celów oszacowania straty z tytułu utraty wartości.
Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten
może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu straty z tytułu utraty wartości w rachunku
zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach
aktualizujących z tytułu utraty wartości”.
Aktywa finansowe wyceniane według kosztu
Jeśli występują obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który
nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę
straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu
bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości
nie poddaje się odwróceniu.
5.5.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz na rachunku nostro
w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne
o terminie wymagalności do 3 miesięcy, wykazywane według wartości nominalnej oraz aktywa finansowe o dużej
płynności, tzw. krótkoterminowe (za taki okres można przyjąć okres trzymiesięczny lub krótszy, licząc od daty nabycia).
5.5.9. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia
powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu
zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń
w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego
do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzacja innych rzeczowych aktywów trwałych jest naliczana metodą liniową
przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący:
Typ
Okres
Budynki i budowle
25, 40 lat
Maszyny i urządzenia techniczne
5 – 20 lat
Urządzenia biurowe
5 – 20 lat
Środki transportu
5 lat
Komputery
3 – 10 lat
Inwestycje w obcych środkach trwałych
3,5 – 10 lat (ale nie dłużej niż okres umowy najmu)
Odpis amortyzacyjny składników rzeczowych aktywów trwałych o określonym okresie użytkowania ujmuje się
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Ogólnych kosztach administracyjnych”.
28
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy
ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku zysków
i strat odpowiednio w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne” w okresie,
w którym dokonano takiego usunięcia.
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen
nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe
w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.
5.5.10. Wartości niematerialne
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości
niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace
rozwojowe, są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.
Amortyzację wartości niematerialnych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej przez
okresy ich użytkowania, które wynoszą 2 lata, w uzasadnionych przypadkach przy uwzględnieniu przewidywanego
okresu użyteczności 3 – 20 lat.
Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje się
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Ogólnych kosztach administracyjnych”.
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat odpowiednio w pozycji „Pozostałe przychody
operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne”.
Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Aktywa niematerialne powstałe w wyniku prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków:

z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby
nadawał się do sprzedaży lub użytkowania,

istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,

składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,

znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,

zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego
użytkowania i sprzedaży,

istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich
w bilansie (patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych
we własnym zakresie, koszty te są ujmowane w rachunku zysków i strat okresu, w którym zostały poniesione.
Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie w ramach prac rozwojowych po początkowym ujęciu
są wykazywane po pomniejszeniu o umorzenie i łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, na takiej samej
zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne.
5.5.11. Leasing
Grupa jako leasingobiorca
Grupa jest stroną umów leasingu finansowego, na mocy których przyjmuje do odpłatnego użytkowania obce środki
trwałe przez określony w umowie czas.
Umowy leasingu finansowego przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania
przedmiotu leasingu, który ujmowany jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia leasingu według
niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu
lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe
i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek
od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków
i strat. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane metodą liniową przez
krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.
29
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Ponadto Grupa jest stroną umów leasingu operacyjnego, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe
ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu
operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową
przez okres trwania leasingu.
Grupa jako leasingodawca
Grupa jest stroną umów leasingu operacyjnego, na mocy których oddaje do odpłatnego użytkowania lub pobierania
pożytków środki trwałe przez określony w umowie czas.
Opłaty z tytułu umów leasingu operacyjnego ujmowane są w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” rachunku
zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
5.5.12. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
Grupa raz do roku ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości
któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą,
lub w razie obligatoryjności wynikającej z MSSF przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego czy nastąpiła
utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne (OWŚP) pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie
od tego, która z tych wartości jest wyższa. Wartość tę ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba, że dany składnik
aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są
generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów lub OWŚP jest wyższa
niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości
odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich
wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która
odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika
aktywów.
Do określania wartości godziwej, pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, używany jest odpowiedni
dla danego składnika aktywów model wyceny. Obliczenia te są potwierdzone przez wyceny dokonane na podstawie
innych źródeł lub inne dostępne wyznaczniki wartości godziwej.
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, z wyłączeniem
aktywów wcześniej przeszacowanych. W ich przypadku przeszacowanie zostało odniesione na kapitał. Wówczas odpis
z tytułu utraty wartości jest także ujmowany w kapitałach do wartości wcześniejszych przeszacowań.
Na koniec każdego roku obrotowego ocenia się, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że wcześniej
ujęte odpisy z tytułu utraty wartości aktywów są nadal zasadne i czy nie powinny zostać pomniejszone. Jeżeli takie
przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów bądź ośrodków wypracowujących
wpływy pieniężne. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy,
gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych
do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową
składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej.
Podwyższona kwota nie powinna przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona
(po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się
niezwłocznie w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest
w wartości przeszacowanej, w którym to przypadku odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
traktuje się jako zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny.
Powyższe kryteria mają także zastosowanie w ocenie, czy nastąpiła utrata wartości aktywów ujętych jako wartości
niematerialne. Test ten przeprowadza się albo dla poszczególnych aktywów, albo dla ośrodków wypracowujących
środki pieniężne oraz gdy okoliczności wskazują, że mogła wystąpić utrata wartości.
5.5.13. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania.
30
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Jeżeli Grupa spodziewa się, że wydatki objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia,
wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną,
że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazywane w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest dyskontowana,
przy zastosowaniu bieżącej stopy dyskontowej nieuwzględniającej podatku, odzwierciedlającej ewentualne ryzyko
związane z danym zobowiązaniem. Jeżeli kwota rezerwy została zdyskontowana, zwiększenie rezerwy w związku
z upływem czasu jest ujmowane jako koszty odsetkowe.
Rezerwy na sprawy sporne
Rezerwy na sprawy sporne dotyczą spraw toczących się w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych
sporów o charakterze prawnym. Grupa prowadzi szczegółową ewidencję spraw spornych. W sprawach, w których
na Grupie ciąży obowiązek prawny lub wynikający z ogólnie przyjętych zwyczajów, mający swe źródło w zdarzeniach
przeszłych, jak również jeżeli prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu
środków, Grupa tworzy rezerwy. Ewentualne przyszłe rozliczenia dokonywane są w ciężar utworzonych rezerw. Grupa
rozpoznała rezerwy na wszystkie szacowane straty. Szacunkowe terminy realizacji rezerw na sprawy sporne wynoszą,
co do zasady, powyżej 1 roku.
Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe
Odprawy emerytalno-rentowe stanowią zgodnie z MSR 19 programy określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.
Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe ustalana jest w oparciu o zasady Regulaminów Wynagradzania
obowiązujących w Grupie. Wartość bieżąca rezerw na odprawy emerytalno-rentowe i związanych z nimi kosztów
bieżącego i przeszłego zatrudnienia wyceniona jest przez niezależnego aktuariusza metodą prognozowanych
uprawnień jednostkowych. Przeszacowania rezerw na odprawy emerytalno-rentowe składają się z następujących
składników:
 kosztów zatrudnienia (w tym kosztów bieżącego zatrudnienia, kosztów przeszłego zatrudnienia),
 kosztu lub dochodu z odsetek netto, oraz
 zysków lub strat aktuarialnych.
Koszty zatrudnienia i koszty lub dochód z odsetek netto ujmowane są w rachunku zysków i strat, natomiast zyski
lub straty aktuarialne są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny
w okresie, w którym te zmiany wystąpiły.
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
W procesie zarządzania ryzykiem w Banku udzielone gwarancje oraz bezwarunkowe zobowiązania dotyczące
finansowania traktowane są jako element zaangażowania obarczonego ryzykiem kredytowym. Przy kalkulacji rezerw
związanych ze zobowiązaniami pozabilansowymi Bank uwzględnia współczynnik konwersji kredytowej (CCF).
Szczegółowe zasady tworzenia odpisów na utratę wartości ekspozycji obarczonych ryzykiem kredytowym, w tym
kredytów i pożyczek zostały opisane w nocie 5.5.7.
5.5.14. Pozostałe aktywa
Na pozycję „Pozostałe aktywa” składają się głównie: koszty do rozliczenia w czasie, przychody do otrzymania, zaliczki,
rozliczenia kart płatniczych, zapasy związane z działalnością uboczną Grupy oraz należności od kontrahentów.
Przychody do otrzymania to przychody odnoszące się do wyniku danego okresu sprawozdawczego do otrzymania
przez Grupę w okresie późniejszym, które dotyczą naliczonych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków i wykonanie
innych czynności bankowych.
Koszty do rozliczenia w czasie to koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym dotyczące następnych okresów
sprawozdawczych, dotyczące w szczególności kosztów ubezpieczenia, prenumeraty i składek na fundusz świadczeń
gwarantowanych.
Należności od kontrahentów ujmuje się w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji (jeżeli występują)
zgodnie z MSR 39.
Nabyte lub powstałe zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia na dzień ich nabycia lub powstania.
31
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego, który zalicza się w rachunku zysków i strat do „Pozostałych kosztów operacyjnych” lub „Kosztów
prowizyjnych”.
Wartość zapasów aktualizuje się uwzględniając ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia w stosunku do ich wartości
netto możliwą do odzyskania. Odpis wartości zapasów do ich wartości netto możliwej do uzyskania ujmowany jest
w rachunku zysków i strat „Pozostałych kosztach operacyjnych”.
5.5.15. Pozostałe zobowiązania
Składnikami pozostałych zobowiązań są między innymi: rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń
wykonanych na rzecz Grupy przez kontrahentów, które zostaną rozliczone w następnych okresach sprawozdawczych,
zobowiązania wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych urlopów, premii uznaniowych, zaliczki otrzymane oraz
pozostałe zobowiązania od kontrahentów, rozrachunki międzybankowe, rozliczenia publiczno-prawne oraz rozliczenia
z Pocztą Polską z tytułu obsługi zastępczej. Pozycje te ujmuje się w wartości wymagającej zapłaty.
5.5.16. Ujmowanie przychodów
Wynik z tytułu odsetek
W przypadku wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu
oraz oprocentowanych aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, przychody i koszty
odsetkowe ujmowane są z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej, jako odpowiednio „Przychody
z tytułu odsetek” lub „Koszty z tytułu odsetek”. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Grupa dokonuje
oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego,
jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. W przypadku,
gdy Grupa zmienia oszacowania płatności udzielonych lub otrzymanych, koryguje wartość bilansową składnika
aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. Korekta jest wyliczana z zastosowaniem pierwotnej efektywnej
stopy procentowej instrumentu finansowego i ujmowana jest w „Przychodach z tytułu odsetek” lub „Kosztach z tytułu
odsetek” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu
bądź desygnowanych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy na moment początkowego ujęcia
są ujmowane w „Przychodach z tytułu odsetek”.
W przypadku aktywów finansowych lub grupy podobnych aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu
utraty wartości, przychody odsetkowe naliczane są od wartości bieżącej należności (to jest wartości pomniejszonej
o odpis aktualizujący wartość) przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów
pieniężnych dla celów oszacowania odpisu z tytułu utraty wartości.
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Opłaty i prowizje nie stanowiące integralnej części efektywnej stopy procentowej tj. takie, które nie są rozliczane
metodą efektywnej stopy procentowej, lecz rozkładane są w czasie metodą liniową lub rozpoznawane jednorazowo
w rachunku zysków i strat, są ujmowane odpowiednio w pozycji „Przychody z tytułu opłat i prowizji” lub „Koszty
z tytułu opłat i prowizji”. Do przychodów rozliczanych w czasie metodą liniową zaliczane są głównie prowizje
od kredytów w rachunku bieżącym.
Do przychodów prowizyjnych zaliczanych jednorazowo należą m.in.:
 opłaty płacone urzędom pocztowym za zawarcie umowy wkładu terminowego – ujmuje się w rachunku zysków
i strat w momencie poniesienia, pod warunkiem, że te umowy są niezależne od samej lokaty (wkładu
terminowego),
 opłaty płacone urzędom pocztowym za przyjęcie pełnomocnictwa pod warunkiem, że dotyczy ono nie konkretnej
lokaty, ale różnych depozytów – ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia,
 opłaty płacone urzędom pocztowym za odwołanie pełnomocnictwa Klienta – ujmuje się w rachunku zysków i strat
w momencie poniesienia,
 opłaty płacone urzędom pocztowym za przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci – ujmuje się w rachunku zysków
i strat w momencie poniesienia.
32
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
Grupa uzyskuje przychody z tytułu „bancassurance”, tj. sprzedaży poprzez kanały dystrybucji Grupy produktów
ubezpieczeniowych. Jednocześnie, w trakcie ochrony ubezpieczeniowej, Grupa może świadczyć dodatkowe usługi
na rzecz towarzystwa ubezpieczeń o charakterze obsługi posprzedażowej zawartych polis.
Grupa ujmuje wynagrodzenie otrzymywane za oferowanie produktów ubezpieczeniowych na podstawie
profesjonalnego osądu czy sprzedaż ubezpieczenia jest ograniczona wyłącznie do świadczenia usługi pośrednictwa
czy też usługa sprzedaży ubezpieczenia jest powiązana ze sprzedażą produktu kredytowego. Ocena bazuje na treści
ekonomicznej oferowanych produktów kredytowych oraz produktów ubezpieczeniowych, w których sprzedaży Grupa
uczestniczy. Celem osądu jest rozróżnienie na bazie treści ekonomicznej przychodów stanowiących:
 integralną część wynagrodzenia z tytułu oferowanego produktu kredytowego,
 wynagrodzenie za usługę agencyjną lub pośrednictwa,
 wynagrodzenie za świadczenie dodatkowych czynności po dokonaniu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego.
Ocena bezpośredniego powiązania przeprowadzana jest przede wszystkim na podstawie następujących kryteriów:
 możliwości nabycia produktu kredytowego bez produktu ubezpieczeniowego (niezależność umowy kredytowej
i ubezpieczeniowej),
 średniego rzeczywistego rocznego oprocentowania poszczególnych kredytów w portfelu Grupy w podziale
na zawierające ochronę ubezpieczeniową oraz bez elementu ubezpieczenia,
 dobrowolności skorzystania z ubezpieczenia,
 możliwości dostarczenia indywidualnej polisy przez klienta z dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego
bez udziału Grupy,
 oceny rentowności produktu kredytowego w oparciu o raporty zarządcze w uwzględnieniem wyniku z tytułu
pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych,
 oceny stopnia sprzedaży produktów łączonych, tzn. procentowego udziału produktów kredytowych z ochroną
ubezpieczeniową do ilości umów dotyczących produktów kredytowych w portfelu Grupy,
 ilości rezygnacji i wysokości zwracanych prowizji - w podziale na kredyty zgodnie z ofertą produktową Grupy,
produkty ubezpieczeniowe i grupy ubezpieczeń; poziomu kontynuowanych umów ubezpieczenia po ich
pierwotnym okresie obowiązywania.
Analiza bezpośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego z kredytem skutkuje podziałem produktu złożonego
tj. wydzieleniem wartości godziwej oferowanego kredytu oraz wartości godziwej produktu ubezpieczeniowego
sprzedawanego łącznie z kredytem. W przypadku, gdy Grupa wykonuje czynności pośrednictwa, należne Grupie
wynagrodzenie jest dzielone pomiędzy część stanowiącą element zamortyzowanego kosztu kredytu ujmowane
w „Przychodach z tytułu odsetek” oraz część stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie czynności pośrednictwa
ujmowane w „Przychodach z tytułu prowizji i opłat”. Podział wynagrodzenia jest dokonywany w czytelnej części:
odpowiednio wartości godziwej kredytu oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu tych
wartości.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, iż Grupa będzie zobowiązana do świadczenia dalszych usług w okresie ważności
polisy ubezpieczeniowej, prowizja lub jej część jest odraczana i rozliczana w czasie przy uwzględnieniu zasady
współmierności przychodów i kosztów.
Wartość godziwą ustala się według następującego podejścia:
 usługa pośrednictwa – bazuje na danych rynkowych i wykorzystuje ceny i inne dane rynkowe generowane
przez identyczne lub porównywalne transakcje rynkowe realizowane w ramach produktów ubezpieczeniowych
sprzedawanych niezależnie od produktów kredytowych,
 wartość godziwa kredytu – określenie przyszłych spłat kapitałowych i odsetkowych z uwzględnieniem przyszłych
strat z tytułu utraty wartości godziwej kredytu oraz spodziewanych odzysków, zdyskontowanych za pomocą
rynkowej krzywej stóp procentowych powiększonej o bieżące marże oferowane przez Grupę dla danego typu
kredytu,
 w odniesieniu do elementu wynagrodzenia za inne czynności na rzecz ubezpieczyciela wykonywane przez Grupę
w trakcie trwania ubezpieczenia, szacunek wartości godziwej dla celów alokacji dokonany na podstawie analizy
poniesionych kosztów w związku z świadczeniem tych usług.
Dodatkowo, Grupa dokonuje szacunku rezerwy na zwroty, czyli kwoty, o którą winna być pomniejszona suma
wynagrodzenia Grupy z tytułu dystrybucji ubezpieczeń. Grupa opiera szacunek rezerwy na zwroty na analizie
historycznych informacji o rzeczywistych zwrotach wynagrodzenia, jak również na przewidywaniach Grupy, co do
trendu w przyszłości. Rezerwa na zwroty uwzględniana jest proporcjonalnie do podziału wynagrodzenia między
element pośrednictwa oraz element stanowiący integralną część efektywnej stopy procentowej kredytu.
33
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Koszty sprzedaży ubezpieczenia ujmowane są proporcjonalnie do sposobu podziału przychodów na rozpoznawane
w ramach kalkulacji kosztu zamortyzowanego (ujmowane jako „Przychody z tytułu odsetek”) i przychodów
rozpoznawanych jednorazowo jako wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi pośrednictwa i ujmowane jako „Koszty
z tytułu prowizji i opłat”.
Grupa w następujący sposób ujmuje przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
powiązanych z kredytami:
 kredyty gotówkowe z ubezpieczeniem – od 6% do 17% przychodu z tytułu sprzedaży produktów
ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami gotówkowymi ujmowana jest jednorazowo jako przychód
prowizyjny, natomiast pozostała część przychodu rozliczana jest jako przychód odsetkowy metodą efektywnej
stopy procentowej lub metodą uproszczoną przez okres ekonomicznego trwania kredytu,
 kredyty hipoteczne z ubezpieczeniem – od 0% do 15% przychodu z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
powiązanych z kredytami hipotecznymi ujmowana jest jednorazowo jako przychód prowizyjny, natomiast
pozostała część przychodu rozliczana jest jako przychód odsetkowy metodą efektywnej stopy procentowej
lub metodą uproszczoną przez okres ekonomicznego trwania kredytu.
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji
wymiany
Pozycja „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik
z pozycji wymiany” uwzględnia wszystkie zyski i straty wynikające ze zbycia oraz zyski lub straty z wyceny do wartości
godziwej aktywów i zobowiązań finansowych zaklasyfikowanych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy.
Pozycja ta obejmuje również wynik z pozycji wymiany, tj. dodatnie i ujemne różnice kursowe zarówno zrealizowane,
jak niezrealizowane, wynikające z codziennej wyceny aktywów i zobowiązań walutowych według obowiązującego
na dzień bilansowy średniego kursu NBP.
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
„Wynik na pozostałych instrumentach finansowych” zawiera:
 zyski i straty powstałe w wyniku zbycia aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży oraz efekt rozliczania metodą efektywnej stopy procentowej zysków lub strat ujętych w kapitale
z aktualizacji wyceny dla papierów wartościowych zaklasyfikowanych pierwotnie do kategorii aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały zreklasyfikowane do kategorii inwestycji utrzymywanych
do terminu zapadalności,
 zyski i straty zrealizowane na sprzedaży papierów wartościowych zakwalifikowanych do kategorii pożyczek
i należności.
Koszty świadczeń pracowniczych
Płatności z tytułu wynagrodzeń, premii oraz płatnych urlopów wypoczynkowych ujmowane są jako „Koszty świadczeń
pracowniczych” w okresie, w którym pracownicy świadczyli pracę.
Płatności na rzecz określonych programów emerytalnych tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, funduszy emerytalnych
i Pracowniczego Programu Emerytalnego stanowią programy określonych składek i ujmowane są jako koszty w pozycji
„Koszty świadczeń pracowniczych” w momencie kiedy pracownicy wykonali usługi uprawniające ich do udziału w tych
programach.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
W pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wykazywane są pozycje niezwiązane bezpośrednio
z podstawową działalnością operacyjną.
Na pozostałe przychody operacyjne składają się w szczególności zyski z tytułu sprzedaży środków trwałych, otrzymane
odszkodowania oraz kary, przychody z odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, spłaty
kosztów windykacji, rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania oraz przychody uboczne Grupy.
Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie straty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych, koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien, koszty z tytułu spisanych należności,
odpisy na należności od dłużników różnych i inne koszty operacyjne.
34
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
5.5.17. Podatki
Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
w wysokości kwoty przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (w przypadku należności – podlegających
zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które na dzień
bilansowy prawnie już obowiązywały lub proces legislacyjny ich zatwierdzania był w zasadzie zakończony.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza wynikiem finansowym jest ujmowany w pozostałych
całkowitych dochodach, w zakresie pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale
własnym, w zakresie pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, odroczony podatek dochodowy jest obliczany metodą zobowiązań
bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
z wyjątkiem przypadku, gdy rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku początkowego ujęcia
wartości firmy lub innego składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód
do opodatkowania czy stratę podatkową.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód
do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice, ulgi i straty, z wyjątkiem przypadku, gdy
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku
początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód
do opodatkowania czy stratę podatkową.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu
do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega
ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo
osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na zrealizowanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
podatkowe), które na dzień bilansowy prawnie już obowiązywały lub proces legislacyjny ich zatwierdzania był
w zasadzie zakończony.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza wynikiem finansowym jest ujmowany w pozostałych
całkowitych dochodach, w zakresie pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale
własnym, w zakresie pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny
do przeprowadzenia kompensat aktywów z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.
5.5.18. Kapitały własne
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości zgodnej ze statutem Banku oraz wpisem do rejestru sądowego
według wartości nominalnej.
Pozostałe pozycje kapitałów własnych wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
z uwzględnieniem ich podziału na rodzaje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z postanowieniami statutu
Banku. Tworzą je:
 kapitał zapasowy, który jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich ceną nominalną,
z obligatoryjnego 8% odpisu z zysku netto i z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny,
35
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)



kapitał rezerwowy tworzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U.
z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) („Prawo bankowe”) i statutem Banku z podziału zysku netto,
wynik finansowy netto bieżącego okresu oraz niepodzielony zysk lub niepokryta strata z okresów poprzednich
(prezentowane łącznie w pozycji „Zyski zatrzymane/Niepokryte straty”),
kapitał z aktualizacji wyceny.
5.5.19. Zysk netto na akcję
Zysk netto na akcję dla danego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku/straty na akcję, ponieważ nie występują potencjalne akcje zwykłe,
które rozwadniałyby średnią ważoną liczbę akcji zwykłych.
5.5.20. Zobowiązania warunkowe
W ramach prowadzonej działalności Bank zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań
warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest:
 możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone
dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń,
które nie w pełni podlegają kontroli Banku;
 obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych
lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób
wiarygodny.
Na udzielone zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem braku wywiązania się zleceniodawcy z warunków
umowy tworzone są rezerwy. Na pozycje udzielonych zobowiązań pozabilansowych składają się przyznane linie
kredytowe oraz udzielone gwarancje. W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się
do wartości godziwej. Po początkowym ujęciu wycenia się ją według wartości wyższej z:
 wartości ustalonej zgodnie z MSR 37 oraz
 wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy amortyzacyjne ujęte
zgodnie z MSR 18.
5.5.21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. jedn. Dz. U.
z 2012 roku, poz. 592 z późn. zm.) Grupa tworzy ZFŚS. Celem ZFŚS jest finansowanie działalności socjalnej na rzecz
pracowników. Zobowiązania ZFŚS stanowią zakumulowane odpisy dokonane przez Bank i spółki Grupy na rzecz ZFŚS
pomniejszone o bezzwrotne wydatki z ZFŚS.
W Grupie nie występuje majątek socjalny, całość zobowiązań z tytułu ZFŚS wyrażona jest w środkach pieniężnych
zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.
Na potrzeby prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała kompensaty aktywów
i zobowiązań ZFŚS ze względu na fakt, że nie stanowią one aktywów Grupy.
5.5.22. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w polskich złotych. Jest to waluta funkcjonalna Grupy.
Jest to również waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Grupa.
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na polskie złote przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane
na polskie złote przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany”. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu
historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa
i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie
z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
36
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
1 USD = 3,5072 zł
1 USD = 3,0120 zł
1 EUR = 4,2623 zł
1 EUR = 4,1472 zł
1 CAD = 3,0255 zł
1 CAD = 2,8297 zł
1 CHF = 3,5447 zł
1 CHF = 3,3816 zł
1 GBP = 5,4648 zł
1 GBP = 4,9828 zł
1 DKK = 0,5725 zł
1 DKK = 0,5560 zł
1 SEK = 0,4532 zł
1 SEK = 0,4694 zł
5.5.23 Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
37
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
6. Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych
Zgodnie z intencją MSSF 8 informacje o segmentach operacyjnych prezentuje się w oparciu o strukturę raportowania
stosowaną do celów sprawozdawczości wewnętrznej przedstawianej Zarządowi Banku, którego zadaniem jest
przydzielanie zasobów do segmentów oraz ocena ich wyników.
Dla celów zarządczych działalność Grupy podzielono na segmenty w oparciu o sprzedawane produkty, świadczone
usługi oraz typ klientów. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: detaliczny, instytucjonalny
oraz rozliczeń i skarbu.
Szczegółowe zasady wydzielenia przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów poszczególnych segmentów opisują
wewnętrzne regulacje Banku. Operacje koncentrują się na rynku polskim - podstawową bazę klientów stanowią
krajowe osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Działalność Grupy nie jest narażona na fluktuacje związane
z sezonowością operacji.
Zarząd Banku ocenia wyniki finansowe poszczególnych segmentów w zakresie następujących wielkości:
 wynik na działalności bankowej po odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości z uwzględnieniem pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych,
 ogólne koszty administracyjne,
 C/I (cost/income).
Segment detaliczny Grupy
Segment detaliczny w ujęciu zarządczym obejmuje ofertę skierowaną do osób fizycznych oraz mikroprzedsiębiorstw
(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Oferta zawiera rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne (w tym: gotówkowe, kredyty odnawialne w rachunku
bieżącym), kredyty hipoteczne (w tym: kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne), karty
kredytowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne i fundusze inwestycyjne. Oferta kierowana jest
za pomocą tradycyjnych kanałów dystrybucji poprzez ogólnopolską sieć placówek (w tym sieć Poczty Polskiej S.A.
i pośredników finansowych), bankowość internetową Pocztowy24, bankowość mobilną PocztowySMS i telefoniczne
Contact Centre.
Segment instytucjonalny Grupy
Segment instytucjonalny w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności uzyskany z tytułu obsługi podmiotów
gospodarczych będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej, jeżeli na podstawie właściwych przepisów prowadzą działalność gospodarczą oraz jednostek
budżetowych szczebla centralnego i samorządowego.
W skład oferty segmentu instytucjonalnego wchodzą: produkty kredytowe (kredyty obrotowe w tym kredyt obrotowy
odnawialny, kredyty w rachunku bieżącym i kredytowym, kredyty inwestycyjne, kredyty z premią
termomodernizacyjną i z premią remontową, pożyczki hipoteczne oraz gwarancja bankowa), depozytowe (rachunki
bieżące, lokaty standardowe i indywidualnie negocjowane, konta oszczędnościowe) oraz usługi rozliczeniowe
wzbogacone o atrakcyjną cenowo ofertę produktową mającą na celu ułatwienie przedsiębiorcom efektywne
zarządzanie środkami pieniężnymi. Produkty są oferowane poprzez sieć własną i sieć Poczty Polskiej S.A. oraz
pośredników finansowych.
Segment rozliczeń i skarbu Grupy
Segment rozliczeń i skarbu w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności prowadzonej w zakresie usług
rozliczeniowych oraz działalności skarbowej. W obszarze usług rozliczeniowych Grupa oferuje kompleksową i unikalną
w skali kraju obsługę w oparciu o dostęp do infrastruktury Poczty Polskiej S.A. Do usług tych należą przede wszystkim:
obsługa dokumentów wpłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych. Ponadto, oferta
produktów rozliczeniowych obejmuje wpłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich dostępne w sieci Poczty Polskiej S.A.
oraz sieci własnej Banku, wpłaty gotówkowe w sieci Poczty Polskiej S.A. oraz sieci własnej Banku na rachunki, obsługę
masowych, krajowych i bezgotówkowych zleceń płatniczych w walucie polskiej oraz usługę umożliwiającą
przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów.
Obszar skarbu prowadzi działalność w zakresie operacji skarbowych, rynków finansowych, zarządzania płynnością,
ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym. Dokonuje transakcji na rynku międzybankowym
(np. depozyty), kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe (obligacje Skarbu Państwa, instrumenty dłużne
wyemitowane przez Narodowy Bank Polski, obligacje banków), przeprowadza transakcje sell-buy-back i buy-sell-back
oraz transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję na ryzyko (typu: FRA, IRS i swap). W transakcjach wewnętrznych
38
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
odkupuje po stawce transferowej od segmentów operacyjnych pozyskane przez nie środki klientów i sprzedaje im
fundusze na działalność kredytową.
Pozycje niezaalokowane oraz korekty i wyłączenia
Wielkości niezaalokowane oraz korekty i wyłączenia obejmują przychody i koszty nieprzyporządkowane
do powyższych segmentów oraz podatek dochodowy.
Zmiany w sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych
W 2014 roku Bank dokonał zmian w obszarze sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych. Zmiany te
wynikały z aktualizacji klucza alokacji kosztów działania placówek Banku do segmentów detalicznego
i instytucjonalnego oraz klucza alokacji wyniku odsetkowego obszaru skarbu. Dodatkowo, w związku ze zmianą
struktury organizacyjnej w 2014 roku, klienci będący mikroprzedsiębiorstwami zostali przeniesieni z segmentu
instytucjonalnego do segmentu detalicznego. Dane za 12 miesięcy 2013 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku
prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały doprowadzone do porównywalności.
W związku z tym, że Zarząd Banku analizuje wynik odsetkowy łącznie w wynikach finansowych poszczególnych
segmentów nie wydzielono przychodów i kosztów odsetkowych.
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Wynik z tytułu odsetek
- sprzedaż klientom
zewnętrznym
- sprzedaż innym segmentom
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty
związane z działalnością
bankową*
Wynik na działalności bankowej
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne
Ogólne koszty administracyjne,
w tym:
- amortyzacja
Wynik na odpisach
aktualizujących z tytułu utraty
wartości
Wynik na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto
bieżącego okresu
*
Segment
detaliczny
Segment
instytucjonalny
Segment
rozliczeń i
skarbu
Wielkości
niezaalokowane
Korekty i
wyłączenia
Razem
tys. zł
222 091
tys. zł
28 631
tys. zł
18 083
tys. zł
(655)
tys. zł
0
tys. zł
268 150
222 291
22 738
0
(655)
23 776
268 150
(200)
5 893
18 083
0
(23 776)
0
31 975
10 599
15 519
1 564
0
59 657
0
0
4 533
0
0
4 533
254 066
39 230
38 135
909
0
332 340
3 906
(288)
17
(1 195)
0
2 440
(178 694)
(21 013)
(15 475)
(3 440)
0
(218 622)
(18 209)
(1 010)
(1 013)
(572)
0
(20 804)
(49 130)
(11 883)
0
0
0
(61 013)
30 148
6 046
22 677
(3 726)
0
55 145
30 148
0
6 046
0
22 677
0
(3 726)
(11 506)
0
0
55 145
(11 506)
30 148
6 046
22 677
(15 232)
0
43 639
Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz
wynik z pozycji wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych.
39
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
Wynik z tytułu odsetek
- sprzedaż klientom
zewnętrznym
- sprzedaż innym segmentom
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty
związane z działalnością
bankową*
Wynik na działalności bankowej
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne
Ogólne koszty administracyjne,
w tym:
- amortyzacja
Wynik na odpisach
aktualizujących z tytułu utraty
wartości
Wynik na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto
bieżącego okresu
*
Segment
detaliczny
Segment
instytucjonalny
Segment
rozliczeń i
skarbu
Wielkości
niezaalokowane
Korekty i
wyłączenia
Razem
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
205 027
29 663
8 269
848
0
243 807
182 324
29 589
0
848
31 046
243 807
22 703
74
8 269
0
(31 046)
0
6 270
12 544
19 624
3 190
0
41 628
0
0
8 885
0
0
8 885
211 297
42 207
36 778
4 038
0
294 320
4 349
463
494
(1 230)
0
4 076
(164 650)
(28 950)
(15 343)
(3 795)
0
(212 738)
(17 603)
(2 289)
(1 519)
(528)
0
(21 939)
(32 503)
(9 895)
0
0
0
(42 398)
18 493
3 825
21 930
(988)
0
43 260
18 493
0
3 825
0
21 930
0
(988)
(7 233)
0
0
43 260
(7 233)
18 493
3 825
21 930
(8 221)
0
36 027
Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz
wynik z pozycji wymiany i wynik na pozostałych instrumentach finansowych
Aktywa segmentu obejmują przypisane bezpośrednio do segmentu kredyty i pożyczki netto udzielone klientom Banku
oraz zaalokowane zarządczo do segmentu następujące pozycje aktywów: gotówka i środki zgromadzone w Banku
Centralnym, należności od innych banków, inwestycyjne aktywa finansowe, rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto oraz pozostałe aktywa.
Zobowiązania i kapitał własny segmentu obejmują przypisane bezpośrednio zobowiązania wobec klientów,
zobowiązania wobec Banku Centralnego i innych banków oraz zaalokowane zarządczo do segmentu następujące
pozycje pasywów: zobowiązania przeznaczone do obrotu, rezerwy, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego, pozostałe zobowiązania, zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych oraz kapitał własny ogółem.
Stan na
31 grudnia 2014
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu i kapitał
własny
Stan na
31 grudnia 2013
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu i kapitał
własny
Segment
detaliczny
Segment
instytucjonalny
tys. zł
6 271 572
Wielkości
niezaalokowane
Korekty i
wyłączenia
Razem
tys. zł
1 461 631
Segment
rozliczeń i
skarbu
tys. zł
0
tys. zł
(14 176)
tys. zł
0
tys. zł
7 719 027
5 493 265
2 239 938
0
(14 176)
0
7 719 027
Segment
detaliczny
Segment
instytucjonalny
Segment
rozliczeń i
skarbu
Wielkości
niezaalokowane
Korekty i
wyłączenia
Razem
tys. zł
5 746 154
tys. zł
1 646 580
tys. zł
0
tys. zł
(9 989)
tys. zł
0
tys. zł
7 382 745
4 902 270
2 490 464
0
(9 989)
0
7 382 745
Przychody od głównego kontrahenta Banku w 2014 roku wyniosły 16 648 tys. zł podczas, gdy w 2013 roku wyniosły
22 785 tys. zł.
40
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
7. Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek, w tym:
Przychody z tytułu należności od innych banków
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym:
od kredytów w rachunku bieżącym
od kredytów i pożyczek terminowych
- osoby fizyczne
- klienci instytucjonalni
- instytucje samorządowe
Przychody z tytułu inwestycyjnych aktywów finansowych
zaklasyfikowanych jako:
dostępne do sprzedaży
utrzymywane do terminu zapadalności
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Razem
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
9 064
361 466
7 125
354 341
309 011
34 300
11 030
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
9 607
355 103
7 480
347 623
294 269
37 980
15 374
45 447
58 541
25 361
20 086
301
416 278
37 891
20 650
149
423 400
Kwota przychodów odsetkowych od należności z rozpoznaną utratą wartości w 2014 roku wyniosła 14 738 tys. zł,
natomiast w 2013 roku kwota ta wynosiła 14 224 tys. zł.
Koszty z tytułu odsetek, w tym:
Koszty z tytułu zobowiązań wobec banków
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów, w tym:
od rachunków bieżących
od depozytów terminowych:
- osoby fizyczne
- klienci instytucjonalni
- instytucje samorządowe
Koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i pożyczki
podporządkowanej
Koszty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Razem
41
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(419)
(121 894)
(31 603)
(90 291)
(71 031)
(18 157)
(1 103)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(450)
(156 552)
(43 503)
(113 049)
(82 795)
(28 780)
(1 474)
(23 199)
(21 312)
(2 616)
(1 279)
(148 128)
(179 593)
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
8. Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu:
operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych
obsługi rachunków bankowych
kart płatniczych i kredytowych
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
udzielonych kredytów i pożyczek
pozostałe
Razem
Koszty z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu:
obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych
obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach
obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy
pozostałych usług
Razem
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
42 783
27 589
21 028
4 717
855
5 332
102 304
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
36 742
10 568
17 126
3 589
747
4 234
73 006
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(18 108)
(10 746)
(8 513)
(5 280)
(42 647)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(14 788)
(8 012)
(5 901)
(2 677)
(31 378)
9. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy oraz wynik z pozycji wymiany
Wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym:
- IRS
- dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
- OIS
- FRA
Wynik z pozycji wymiany
Razem
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
1 239
852
835
18
(466)
1 524
2 763
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(628)
(35)
(568)
(17)
(8)
3 533
2 905
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
1 515
5 980
255
0
1 770
5 980
10. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
Wynik zrealizowany z aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży
Wynik na papierach wartościowych zakwalifikowanych do kategorii
pożyczki i należności
Razem
42
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
11. Ogólne koszty administracyjne
Świadczenia pracownicze
Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Koszty rzeczowe
Inne świadczenia na rzecz pracowników
Materiały
Koszty usług obcych, w tym:
- koszty usług telekomunikacyjnych
- koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi
- koszty remontów i napraw
- koszty doradztwa i audytu, obsługi prawnej
- koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych
- koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring
- pozostałe
Koszty ubezpieczeń, czynszów, dzierżawy
Koszty promocji i reklamy
Pozostałe koszty rzeczowe
Podatki i opłaty
Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Amortyzacja, w tym :
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Razem
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(99 398)
(84 054)
(13 416)
(1 928)
(98 420)
(6 688)
(3 385)
(50 398)
(12 412)
(5 692)
(1 456)
(5 636)
(16 851)
(5 394)
(2 957)
(16 519)
(10 220)
(1 566)
(3 099)
(6 545)
(20 804)
(11 937)
(8 867)
(218 622)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(92 372)
(78 216)
(12 283)
(1 873)
(98 427)
(6 184)
(4 289)
(49 006)
(13 497)
(5 652)
(1 561)
(4 323)
(15 083)
(5 274)
(3 616)
(19 744)
(11 526)
(814)
(3 193)
(3 671)
(21 939)
(11 986)
(9 953)
(212 738)
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(84 054)
(1 434)
(337)
(107)
(13 416)
(1 928)
(99 398)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(78 216)
(1 583)
(38)
(143)
(12 283)
(1 873)
(92 372)
12. Świadczenia pracownicze
Wynagrodzenia, w tym:
- pracowniczy program emerytalny
- rezerwy na niewykorzystane urlopy
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe
Narzuty na wynagrodzenia
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem
43
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
13. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
okres
okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
Ekspozycje oceniane
indywidualnie
Ekspozycje oceniane portfelowo
bilansowe
Kredyty i pożyczki udzielone
klientom, w tym:
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku
bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty
kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
pozabilansowew tym IBNR
bilansowe
Ekspozycje oceniane
indywidualnie
Ekspozycje oceniane portfelowo
Razem
pozabilansowe
bilansowe
pozabilansowew tym IBNR
bilansowe
Razem
pozabilansowe
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
(57 388)
492
(8 411)
(4 119)
2
(61 013)
(32 214)
(441)
(382)
(9 743)
0
(42 398)
(48 403)
63
(7 471)
(399)
0
(48 739)
(28 844)
(357)
98
(2 921)
0
(32 122)
(628)
63
189
0
0
(565)
(1 144)
(148)
(368)
0
0
(1 292)
(42 882)
(3 963)
(17)
20
(8 017)
477
(399)
0
0
0
(43 298)
(3 943)
(16 648)
(10 241)
(7)
11
(2 040)
2 597
(2 921)
0
0
0
(19 576)
(10 230)
(930)
(3)
(120)
0
0
(933)
(811)
(213)
(91)
0
0
(1 024)
(8 944)
(41)
(57 388)
429
0
492
(944)
4
(8 411)
(3 720)
0
(4 119)
2
0
2
(12 233)
(41)
(61 013)
(3 758)
388
(32 214)
(87)
3
(441)
(871)
391
(382)
(6 822)
0
(9 743)
0
0
0
(10 667)
391
(42 398)
Na kwotę wyniku na odpisach składa się zmiana stanu rezerw na ekspozycje bilansowe i pozabilansowe oraz wykorzystanie rezerw z tytułu spisania w ciężar rezerw i sprzedaży
wierzytelności.
44
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
14. Pozostałe przychody operacyjne
Przychody z tytułu spłaty kosztów windykacji należności
komorniczych i sądowych
Rozwiązanie odpisów aktualizujących
Przychody ze sprzedaży wierzytelności bilansowych
Rozwiązanie rezerw na przyszłe zobowiązania
Przychody uboczne Grupy:
- przychody ze sprzedaży towarów i usług
- inne przychody uboczne
Inne pozostałe przychody operacyjne
Razem
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
2 698
2 267
277
1 858
643
1 896
754
1 142
1 364
8 736
116
626
1 949
2 433
1 541
892
1 348
8 739
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(2 523)
(1 812)
(576)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(1 642)
(1 301)
(823)
(595)
(201)
(371)
(419)
(6 296)
(372)
(324)
(4 663)
15. Pozostałe koszty operacyjne
Koszty z tytułu odpisów na należności
Koszty z tytułu spisania należności
Koszty z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania
Wynik na sprzedaży, likwidacji rzeczowych aktywów
trwałych
Koszty z tytułu przekazania darowizn
Pozostałe
Razem
Grupa utworzyła odpisy aktualizujące na należności od dłużników różnych, na zapasy oraz na przychody do otrzymania
(przeterminowane należności prowizyjne), uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty i okres przeterminowania
tych należności. Odpisy na przeterminowane należności prowizyjne za prowadzenie rachunków bieżących
prezentowane są w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Wyniku z tytułu prowizji i opłat”.
45
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
16. Podatek dochodowy
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat
Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów
Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych
w całkowitych dochodach
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu
z pozostałych całkowitych dochodów
Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej
w Polsce wynoszącej 19%
Pozycje zwiększające/zmniejszające efektywną stawkę podatkową
nie ujęte w podatku odroczonym
- składka na PFRON
- koszty spisania należności przedawnionych i nieściągalnych
- odpisy na przyszłe zobowiązania i rezerwy na dłużników
różnych
- spadek/przyrost wartości odpisów aktualizujących,
co do których istnieje prawdopodobieństwo nierealizowalności
- koszty związane z projektem emisji akcji
- opłata ostrożnościowa na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- ulga technologiczna
- koszty utworzenia IBNR do wysokości odpisu na fundusz
ogólnego ryzyka
- pozostałe koszty
Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat
46
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(15 513)
4 007
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(9 022)
1 789
(11 506)
(7 233)
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(991)
1 344
(991)
1 344
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
55 145
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
43 260
(10 478)
(8 219)
(1 028)
986
(286)
(537)
(290)
(224)
(404)
85
0
556
(103)
(264)
483
0
0
914
225
0
(142)
(55)
(11 506)
(7 233)
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Odsetki do zapłacenia od depozytów
Koszty papierów dłużnych (premia, ESP)
Odsetki do zapłacenia od papierów dłużnych
Ujemna wycena instrumentów pochodnych
Rezerwy na koszty rodzajowe do zapłacenia
Prowizje i odsetki rozliczane według ESP
Odpisy aktualizujące na należności od podmiotów finansowych
Odpisy aktualizujące na należności podmiotów niefinansowych
Odpisy na prowizje od rachunków bieżących
Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową
Wartość aportu wniesionego do spółki okołobankowej
Pozostałe
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone
na wynik finansowy
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone
na kapitał własny
Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Odsetki naliczone do otrzymania od kredytów
Dyskonto i odsetki od papierów wartościowych
Dodatnia wycena transakcji pochodnych
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową
Prowizje opodatkowane z góry płacone pośrednikom kredytowym
ZFŚS
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na wynik finansowy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na kapitał własny
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego razem
Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat:
Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony do rachunku zysków i strat
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszona do rachunku zysków i strat
Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na rachunek zysków i strat
Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i pozostałych całkowitych dochodach:
Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony na pozostałe całkowite dochody
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszony na pozostałe całkowite dochody
Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na pozostałe całkowite dochody
47
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
okres
okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
tys. zł
tys. zł
2 062
(496)
189
273
(668)
(541)
(87)
(67)
6 670
(692)
(892)
4 103
(12)
19
2 562
2 318
531
851
(547)
196
(7)
7
(70)
(39)
tys. zł
5 802
1 028
621
78
8 623
14 497
31
13 878
2 162
550
0
12
tys. zł
3 740
839
1 289
165
1 953
15 389
43
11 316
1 631
1 097
7
82
47 282
37 551
9 731
5 932
457
529
(72)
512
47 739
tys. zł
(5 080)
(686)
(314)
(4 255)
(15 251)
0
(25 586)
(1 133)
(26 719)
tys. zł
47 282
(25 586)
21 696
tys. zł
457
(1 133)
(676)
38 080
tys. zł
(3 968)
(1 866)
(421)
(3 552)
(10 053)
(2)
(19 862)
(214)
(20 076)
tys. zł
37 551
(19 862)
17 689
tys. zł
529
(214)
315
9 659
tys. zł
(1 112)
1 180
107
(703)
(5 198)
2
(5 724)
(919)
(6 643)
tys. zł
9 731
(5 724)
4 007
tys. zł
(72)
(919)
(991)
6 444
tys. zł
(616)
299
(47)
(256)
(3 529)
6
(4 143)
832
(3 311)
tys. zł
5 932
(4 143)
1 789
tys. zł
512
832
1 344
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Zobowiązania/należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
120
2 979
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
98
3 138
17. Podział wyniku finansowego
W 2014 roku i w okresie porównawczym Bank nie wypłacał dywidendy.
Zgodnie z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z 14 kwietnia 2014 roku, zysk
Banku za rok 2013 w kwocie 36 870 353,25 zł przeznaczono na:
 pokrycie straty z lat ubiegłych związanej z korektą bilansu otwarcia 2013 roku w kwocie 11 841 415,02 zł,
 kapitał rezerwowy w kwocie 23 028 938,23 zł,
 fundusz ogólnego ryzyka w kwocie 2 000 000,00 zł.
Zarząd Banku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2014 rok
na zasilenie kapitału rezerwowego i funduszu ogólnego ryzyka Banku.
18. Zysk na jedną akcję
Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie wyniku finansowego netto za bieżący okres,
przypadającego na akcjonariuszy Banku przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących
w ciągu okresu.
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące wyniku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego zysku
na jedną akcję:
Wynik finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej (w tys. zł)
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.)
Zysk na jedną akcję (w zł)
okres
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
od 01.01.2013
43 639
36 027
9 729 040
9 729 040
4,49
3,70
do 31.12.2013
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
W bieżącym okresie oraz w okresach poprzednich Bank nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani opcji na akcje.
Kapitał zakładowy dzieli się w całości na akcje zwykłe (nie ma akcji uprzywilejowanych co do podziału wyniku
finansowego). Ze względu na powyższe wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję jest równa
wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję. W okresie między dniem bilansowym a dniem
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji
zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych.
48
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
19. Kasa i środki w Banku Centralnym
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
4 074
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
3 576
Środki pieniężne w rachunku bieżącym w Banku Centralnym
753 569
323 666
Razem
757 643
327 242
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w Banku Centralnym Grupa wykorzystuje na pokrycie rezerwy
obowiązkowej oraz na realizację bieżących rozliczeń pieniężnych w ciągu danego dnia. Grupa musi jednak zapewnić
utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w wysokości odpowiadającej wartości z deklaracji rezerwy
obowiązkowej.
Grupa utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową w wysokości 3,5%
depozytów otrzymanych. Średnia arytmetyczna stanu środków rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez Bank
w Narodowym Banku Polskim wynosiła:
 206 213 tys. zł w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku,
 216 147 tys. zł w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 1 lutego 2015 roku.
Istotną część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym w Banku Centralnym stanowią środki
przyjęte od Poczty Polskiej S.A. będące krótkoterminowymi transferami płatności, na które składają się przede
wszystkim:
 płatności emerytalno-rentowe, przekazywane przez Pocztę Polską S.A. emerytom i rencistom w formie
gotówkowej,
 wpłaty o charakterze masowym (np. rachunki za media) dokonane w sieci sprzedaży Poczty Polskiej S.A.,
 środki własne Poczty Polskiej S.A., głównie lokaty jednodniowe.
Środki te charakteryzują się wysoką zmiennością, sięgającą kilkuset milionów złotych w ciągu jednego miesiąca,
co prowadzi do istotnych zmian w sumie bilansowej Grupy na poszczególne daty bilansowe.
Środki transferowe od Poczty Polskiej S.A. nie są ujmowane w wyliczeniu stabilnej bazy depozytowej służącej
finansowaniu podstawowej działalności Grupy
49
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
20. Należności od innych banków
20.1. Należności od innych banków (netto)
Struktura rodzajowa
Rachunki bieżące
Pozostałe należności, w tym:
- dłużne papiery wartościowe banków
Należności od banków brutto
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
Należności od banków netto
Według terminów zapadalności
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
4 841
153 428
151 818
158 269
0
158 269
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
4 458
31 871
30 182
36 329
0
36 329
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
6 451
0
10 004
64 639
77 175
158 269
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
6 147
0
181
10 000
20 001
36 329
20.2. Należności od innych banków wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości oraz przesłanki utraty wartości
Wszystkie należności od innych banków są oceniane indywidualnie. Nie zidentyfikowano dla nich przesłanek utraty
wartości zarówno na 31 grudnia 2014 roku jak i 31 grudnia 2013 roku.
20.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
Na 31 grudnia 2014 roku, jak i na 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiła utrata wartości należności od innych banków.
50
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
21.
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu (według kontrahenta)
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Należności
Zobowiązania
Należności
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
- od banków
0
172 389
0
41 428
- od klientów
0
5 312
0
8 182
Razem
0
177 701
0
49 610
Zobowiązania
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu (według rodzaju)
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Należności
Zobowiązania
Należności
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
- obligacje Skarbu Państwa
0
177 701
0
49 610
Razem
0
177 701
0
49 610
Zobowiązania
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu (według terminu zapadalności)
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Należności
Zobowiązania
Należności
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Do 1 miesiąca
0
173 381
0
49 610
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
0
4 320
0
0
Razem
0
177 701
0
49 610
51
Zobowiązania
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Instrumenty pochodne
Razem
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
1 336
1 336
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
1 369
1 369
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
94
94
tys. zł
17
17
Instrumenty pochodne
Razem
Instrumenty pochodne - struktura
rodzajowa
Swap walutowy
FRA
IRS
OIS
Razem
Stan na
31 grudnia 2014
Aktywa
Zobowiązania
tys. zł
tys. zł
0
9
0
85
1 336
0
0
0
1 336
94
52
Stan na
31 grudnia 2013
Aktywa
Zobowiązania
tys. zł
tys. zł
0
0
0
0
1 369
0
0
17
1 369
17
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2014 roku
do 1 miesiąca
Walutowe instrumenty pochodne:
Swap walutowy
kupno
sprzedaż
Instrumenty pochodne stopy procentowej:
FRA
kupno
IRS
kupno
sprzedaż
Razem instrumenty pochodne
od 3 miesięcy
do 1 roku
tys. zł
od 1 roku
do 5 lat
tys. zł
powyżej 5 lat
Razem
tys. zł
od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
tys. zł
tys. zł
tys. zł
1 763
886
877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 763
886
877
0
0
0
0
0
1 763
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
200 000
0
0
40 000
20 000
20 000
40 000
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
140 000
70 000
70 000
241 763
od 3 miesięcy
do 1 roku
tys. zł
od 1 roku
do 5 lat
tys. zł
powyżej 5 lat
Razem
tys. zł
od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
tys. zł
tys. zł
tys. zł
0
0
0
200 000
100 000
100 000
200 000
0
0
0
0
0
0
0
100 000
50 000
50 000
0
0
0
100 000
100 000
50 000
50 000
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
200 000
100 000
100 000
200 000
100 000
100 000
400 000
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2013 roku
do 1 miesiąca
Instrumenty pochodne stopy procentowej:
IRS
kupno
sprzedaż
OIS
kupno
sprzedaż
Razem instrumenty pochodne
53
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
23. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto)
23.1. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju)
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
4 423 563
35 836
1 925 801
2 444 023
17 903
598 760
34 627
297 997
78 595
147 337
37 063
3 141
303 362
507
0
302 855
5 325 685
173 908
5 151 777
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty na nieruchomości
- kredyty operacyjne
- kredyty inwestycyjne
- pożyczki hipoteczne pod zastaw nieruchomości
- pozostałe należności
instytucje samorządowe
- kredyty na nieruchomości
- kredyty operacyjne
- kredyty inwestycyjne
Kredyty i pożyczki brutto
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
Kredyty i pożyczki netto
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
4 143 207
37 515
1 723 116
2 367 726
14 850
680 683
42 111
293 502
96 644
161 494
58 993
27 939
356 614
664
2 611
353 339
5 180 504
124 792
5 055 712
23.2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności)
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
88 663
91 010
377 408
1 354 549
3 122 273
117 874
5 151 777
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Dla których termin zapadalności upłynął
Razem
54
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
92 682
96 644
387 644
1 363 562
3 023 725
91 455
5 055 712
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
23.3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
Stan na
31 grudnia 2014
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość brutto)
oceniane
indywidualnie
oceniane
grupowo
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość netto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
oceniane
indywidualnie
oceniane grupowo
oceniane
indywidualnie
oceniane
grupowo
Razem
tys. zł
2 911
0
2 911
0
0
19 916
0
22 827
tys. zł
4 294 031
32 370
1 836 172
2 409 962
15 527
531 622
303 297
5 128 950
tys. zł
4 296 942
32 370
1 839 083
2 409 962
15 527
551 538
303 297
5 151 777
bez przesłanki z przesłanką utraty
utraty wartości
wartości
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
6 231
0
6 231
0
0
47 005
0
53 236
tys. zł
4 417 332
35 836
1 919 570
2 444 023
17 903
551 755
303 362
5 272 449
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość brutto)
oceniane
oceniane
indywidualnie
grupowo
tys. zł
3 320
0
3 320
0
0
27 089
0
30 409
tys. zł
19 357
422
16 384
2 293
258
4 358
20
23 735
tys. zł
103 944
3 044
67 014
31 768
2 118
15 775
45
119 764
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość netto)
oceniane
oceniane
indywidualnie
grupowo
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
oceniane
indywidualnie
oceniane grupowo
Razem
bez przesłanki z przesłanką utraty
utraty wartości
wartości
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
tys. zł
6 012
0
6 012
0
0
64 754
0
70 766
tys. zł
4 137 195
37 515
1 717 104
2 367 726
14 850
615 929
356 614
5 109 738
tys. zł
2 921
0
2 921
0
0
23 369
0
26 290
tys. zł
11 853
547
8 386
2 751
169
2 974
24
14 851
tys. zł
75 223
2 291
44 308
27 347
1 277
8 428
0
83 651
tys. zł
3 091
0
3 091
0
0
41 385
0
44 476
tys. zł
4 050 119
34 677
1 664 410
2 337 628
13 404
604 527
356 590
5 011 236
tys. zł
4 053 210
34 677
1 667 501
2 337 628
13 404
645 912
356 590
5 055 712
Ekspozycje indywidualnie znaczące, dla których wystąpiła przesłanka utraty wartości, ale finalnie nie stwierdzono utraty wartości, włączane są do kalkulacji grupowej szacowania
odpisów z tytułu strat poniesionych, lecz niezaraportowanych (IBNR).
55
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
23.4. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wg przesłanki utraty wartości
Stan na
31 grudnia 2014
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość brutto)
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
247 265
5 457
161 356
76 414
4 038
78 026
100
325 391
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
4 176 298
30 379
1 764 445
2 367 609
13 865
520 734
303 262
5 000 294
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
107 264
3 044
70 334
31 768
2 118
42 864
45
150 173
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
19 357
422
16 384
2 293
258
4 358
20
23 735
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
(wartość brutto)
z rozpoznaną utratą
bez rozpoznanej z rozpoznaną utratą
bez rozpoznanej
wartości
utraty wartości
wartości
utraty wartości
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
193 465
3 949 742
78 144
11 853
4 103
33 412
2 291
547
114 152
1 608 964
47 229
8 386
72 761
2 294 965
27 347
2 751
2 449
12 401
1 277
169
83 776
596 907
31 797
2 974
0
356 614
0
24
277 241
4 903 263
109 941
14 851
56
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość netto)
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
140 001
2 413
91 022
44 646
1 920
35 162
55
175 218
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
4 156 941
29 957
1 748 061
2 365 316
13 607
516 376
303 242
4 976 559
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość netto)
z rozpoznaną utratą
bez rozpoznanej
wartości
utraty wartości
tys. zł
tys. zł
115 321
3 937 889
1 812
32 865
66 923
1 600 578
45 414
2 292 214
1 172
12 232
51 979
593 933
0
356 590
167 300
4 888 412
Razem
tys. zł
4 296 942
32 370
1 839 083
2 409 962
15 527
551 538
303 297
5 151 777
Razem
tys. zł
4 053 210
34 677
1 667 501
2 337 628
13 404
645 912
356 590
5 055 712
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
23.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zmiany stanów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom w poszczególnych okresach
sprawozdawczych.
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
*
Utworzone w okresie
Rozwiązane w okresie
Wykorzystanie*
tys. zł
60 138
1 808
49 709
7 426
1 195
17 413
45
77 596
tys. zł
(11 336)
(1 180)
(6 428)
(3 463)
(265)
(4 749)
(4)
(16 089)
tys. zł
(12 178)
0
(12 178)
0
0
(213)
0
(12 391)
Utworzone w okresie
Rozwiązane w okresie
Wykorzystanie*
tys. zł
44 900
1 823
28 713
13 426
938
13 966
4
58 870
tys. zł
(13 135)
(678)
(9 146)
(3 184)
(127)
(3 386)
(392)
(16 913)
tys. zł
(11 899)
0
(10 832)
(1 065)
(2)
(372)
0
(12 271)
Stan odpisów
aktualizujących na
31 grudnia 2014
tys. zł
126 621
3 466
86 718
34 061
2 376
47 222
65
173 908
Spisanie w ciężar rezerw i sprzedaż wierzytelności
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
*
Stan odpisów
aktualizujących na
1 stycznia 2014
tys. zł
89 997
2 838
55 615
30 098
1 446
34 771
24
124 792
Stan odpisów
aktualizujących na
1 stycznia 2013
tys. zł
70 131
1 693
46 880
20 921
637
24 563
412
95 106
Spisanie w ciężar rezerw i sprzedaż wierzytelności
57
Stan odpisów
aktualizujących na
31 grudnia 2013
tys. zł
89 997
2 838
55 615
30 098
1 446
34 771
24
124 792
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
24. Inwestycyjne aktywa finansowe
Stan na
31 grudnia 2014
Dostępne do sprzedaży
Utrzymywane do terminu
zapadalności
Razem
tys. zł
620 592
611 726
0
8 866
479 955
8
tys. zł
393 688
393 688
37 383
0
25 031
0
tys. zł
1 014 280
1 005 414
37 383
8 866
504 986
8
479 947
0
479 947
0
1 100 547
25 031
418 719
25 031
1 519 266
Dostępne do sprzedaży
Utrzymywane do terminu
zapadalności
Razem
tys. zł
615 185
585 445
0
29 740
839 833
8
tys. zł
372 080
372 080
37 484
0
14 938
0
tys. zł
987 265
957 525
37 484
29 740
854 771
8
839 825
0
839 825
0
1 455 018
14 938
387 018
14 938
1 842 036
Notowane
Obligacje Skarbu Państwa, w tym:
- na pokrycie BFG
Obligacje i certyfikaty depozytowe banków
Nienotowane
Akcje
Instrumenty dłużne wyemitowane przez
Narodowy Bank Polski
Obligacje i certyfikaty depozytowe banków
Razem inwestycyjne aktywa finansowe
Stan na
31 grudnia 2013
Notowane
Obligacje Skarbu Państwa, w tym:
- na pokrycie BFG
Obligacje i certyfikaty depozytowe banków
Nienotowane
Akcje
Instrumenty dłużne wyemitowane przez
Narodowy Bank Polski
Obligacje i certyfikaty depozytowe banków
Razem inwestycyjne aktywa finansowe
58
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według terminów zapadalności
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
479 947
0
91 491
520 235
8 866
8
1 100 547
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
O nieokreślonej zapadalności
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
839 825
0
212 630
327 620
74 935
8
1 455 018
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – według terminów zapadalności
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
4 996
9 957
214 905
178 233
10 628
418 719
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
4 996
9 942
54 153
317 927
0
387 018
Reklasyfikacja papierów wartościowych
W wyniku zmiany intencji, w 2010 roku i w 2014 roku Grupa dokonała reklasyfikacji papierów wartościowych
z portfela dostępnych do sprzedaży do utrzymywanych do terminu zapadalności zgodnie z kryteriami klasyfikacji
opisanymi w MSR 39.
Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące wartości nominalnej, wartości bilansowej i wartości godziwej
reklasyfikowanych papierów wartościowych na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku.
Wartość
nominalna
podlegająca
reklasyfikacji
tys. zł
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
Wartość
nominalna
podlegająca
reklasyfikacji
tys. zł
tys. zł
tys. zł
obligacje skarbowe
382 271
393 688
406 348
359 271
372 080
384 652
Razem
382 271
393 688
406 348
359 271
372 080
384 652
Nazwa
Wartość
bilansowa
Wartość
godziwa
59
Wartość
bilansowa
Wartość
godziwa
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wartości, jakie byłyby ujęte w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodach, gdyby
reklasyfikacja nie nastąpiła
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Nazwa
Rachunek
zysków i strat
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
Pozostałe
całkowite dochody
Rachunek
zysków i strat
Pozostałe
całkowite dochody
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
obligacje skarbowe
12 501
2 160
12 707
6 563
Razem
12 501
2 160
12 707
6 563
Wartości, jakie zostały ujęte w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodach po dokonanej
reklasyfikacji
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Nazwa
Rachunek
zysków i strat
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
Pozostałe
całkowite dochody
Rachunek
zysków i strat
Pozostałe
całkowite dochody
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
obligacje skarbowe
12 294
(2 248)
13 100
(394)
Razem
12 294
(2 248)
13 100
(394)
25. Rzeczowe aktywa trwałe
Budynki i budowle
Grunty i inne
Ulepszenia w obcych obiektach
Urządzenia i maszyny
Środki trwałe w budowie
Środki transportu
Wyposażenie
Środki trwałe przyjęte w ramach umowy leasingu finansowego
Razem
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
12 521
tys. zł
13 057
499
499
6 674
6 353
16 079
14 422
7 385
3 510
0
59
4 763
6 460
0
306
47 921
44 666
Na 31 grudnia 2014 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia
rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3 695 tys. zł.
60
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
Wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
Zwiększenia
Zakupy bezpośrednie
Inne zwiększenia
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Inne zmniejszenia
Wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
Zwiększenia
Amortyzacja
Inne zwiększenia
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Inne zmniejszenia
Skumulowana amortyzacja (umorzenia)
na koniec okresu
Wartość netto środków trwałych
na początek okresu
Wartość netto środków trwałych
na koniec okresu
Budynki
i budowle
Grunty i inne
tys. zł
Urządzenia
i maszyny
Środki trwałe
w budowie
Środki
transportu
Wyposażenie
Leasing
Środki trwałe
razem
tys. zł
Ulepszenia
w obcych
obiektach
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
19 469
499
23 331
44 062
3 510
230
27 566
2 188
120 855
44
44
0
0
0
0
0
0
0
0
2 873
1 018
1 855
(9 396)
(9 396)
7 340
3 924
3 416
(1 978)
(1 978)
9 491
9 491
0
(5 616)
(25)
7
2
5
(13)
(13)
1 323
1 008
315
(1 360)
(1 360)
0
0
0
(2 188)
(2 188)
21 078
15 487
5 591
(20 551)
(14 960)
0
0
0
0
(5 591)
0
0
0
(5 591)
19 513
499
16 808
49 424
7 385
224
27 529
0
121 382
6 412
0
16 978
29 640
0
171
21 106
1 882
76 189
580
580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 372
2 362
10
(9 216)
(9 216)
0
5 654
5 647
7
(1 949)
(1 944)
(5)
0
0
0
0
0
0
60
60
0
(7)
(7)
0
2 982
2 982
0
(1 322)
(1 302)
(20)
306
306
0
(2 188)
(2 188)
0
11 954
11 937
17
(14 682)
(14 657)
(25)
6 992
0
10 134
33 345
0
224
22 766
0
73 461
13 057
499
6 353
14 422
3 510
59
6 460
306
44 666
12 521
499
6 674
16 079
7 385
0
4 763
0
47 921
61
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
Wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
Zwiększenia
Zakupy bezpośrednie
Inne zwiększenia
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Inne zmniejszenia
Wartość brutto środków trwałych
na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
Zwiększenia
Amortyzacja
Inne zwiększenia
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Inne zmniejszenia
Skumulowana amortyzacja (umorzenia)
na koniec okresu
Wartość netto środków trwałych
na początek okresu
Wartość netto środków trwałych
na koniec okresu
Budynki
i budowle
Grunty i inne
Urządzenia
i maszyny
Środki trwałe
w budowie
Środki
transportu
Wyposażenie
Leasing
Środki trwałe
razem
tys. zł
Ulepszenia
w obcych
obiektach
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
19 046
499
22 201
38 345
3 104
210
27 144
2 188
112 737
423
238
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 292
323
1 969
(1 162)
(1 162)
0
7 787
5 418
2 369
(2 070)
(2 070)
0
6 201
6 201
0
(5 795)
(32)
(5 763)
44
14
30
(24)
(24)
0
2 296
505
1 791
(1 874)
(1 293)
(581)
0
0
0
0
0
0
19 043
12 699
6 344
(10 925)
(4 581)
(6 344)
19 469
499
23 331
44 062
3 510
230
27 566
2 188
120 855
5 848
0
15 392
26 365
0
113
19 507
1 299
68 524
564
564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 655
2 653
2
(1 069)
(1 069)
0
5 304
4 817
487
(2 029)
(2 029)
0
0
0
0
0
0
0
59
59
0
(1)
(1)
0
3 313
3 310
3
(1 714)
(1 229)
(485)
583
583
0
0
0
0
12 478
11 986
492
(4 813)
(4 328)
(485)
6 412
0
16 978
29 640
0
171
21 106
1 882
76 189
13 198
499
6 809
11 980
3 104
97
7 637
889
44 213
13 057
499
6 353
14 422
3 510
59
6 460
306
44 666
62
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
26. Wartości niematerialne
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
6 537
22 279
3 585
32 401
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie
Nakłady na wartości niematerialne
Wartości niematerialne razem
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
4 012
23 840
2 363
30 215
Na 31 grudnia 2014 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia
wartości niematerialnych w kwocie 2 598 tys. zł.
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto
wartości niematerialnych
na początek okresu
Zwiększenia
Przeniesienie z nakładów
Zakupy bezpośrednie
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Rozliczenie nakładów
Wartość brutto
wartości niematerialnych
na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja
na początek okresu
Zwiększenia
Amortyzacja
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Skumulowana amortyzacja
na koniec okresu
Wartość netto
wartości niematerialnych
na początek okresu
Wartość netto
wartości niematerialnych
na koniec okresu
Nakłady na wartości
niematerialne
Wartości
niematerialne razem
tys. zł
Autorskie prawa
majątkowe, licencje
i oprogramowanie
tys. zł
tys. zł
tys. zł
4 482
79 945
2 363
86 790
3 762
2 355
1 407
(187)
(187)
0
6 235
3 211
3 024
(2 989)
(2 989)
0
6 984
0
6 984
(5 762)
(196)
(5 566)
16 981
5 566
11 415
(8 938)
(3 372)
(5 566)
8 057
83 191
3 585
94 833
470
56 105
0
56 575
1 071
1 071
(21)
(21)
7 796
7 796
(2 989)
(2 989)
0
0
0
0
8 867
8 867
(3 010)
(3 010)
1 520
60 912
0
62 432
4 012
23 840
2 363
30 215
6 537
22 279
3 585
32 401
63
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość brutto
wartości niematerialnych
na początek okresu
Zwiększenia
Przeniesienie z nakładów
Zakupy bezpośrednie
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Rozliczenie nakładów
Wartość brutto
wartości niematerialnych
na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja
na początek okresu
Zwiększenia
Amortyzacja
Zmniejszenia
Sprzedaż, likwidacja
Skumulowana amortyzacja
na koniec okresu
Wartość netto
wartości niematerialnych
na początek okresu
Wartość netto
wartości niematerialnych
na koniec okresu
Nakłady na wartości
niematerialne
Wartości
niematerialne razem
tys. zł
Autorskie prawa
majątkowe, licencje
i oprogramowanie
tys. zł
tys. zł
tys. zł
2 137
67 404
4 557
74 098
2 345
2 345
0
0
0
0
12 678
7 403
5 275
(137)
(137)
0
7 554
0
7 554
(9 748)
0
(9 748)
22 577
9 748
12 829
(9 885)
(137)
(9 748)
4 482
79 945
2 363
86 790
4
46 755
0
46 759
466
466
0
0
9 487
9 487
(137)
(137)
0
0
0
0
9 953
9 953
(137)
(137)
470
56 105
0
56 575
2 133
20 649
4 557
27 339
4 012
23 840
2 363
30 215
64
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
27. Pozostałe aktywa
Przychody do otrzymania
Dłużnicy różni i inne aktywa
Koszty do rozliczenia w czasie
Rozliczenia kart płatniczych
Zapasy związane z działalnością uboczną Banku
Pozostałe aktywa
Razem pozostałe aktywa brutto
Odpisy aktualizujące pozostałe aktywa
Razem pozostałe aktywa netto
Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa
na początek okresu
Utworzenie/aktualizacja odpisów
Wykorzystanie odpisów
Rozwiązanie odpisów
Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa
na koniec okresu
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Razem krótkoterminowe
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem długoterminowe
Nieokreślony termin zapadalności
Razem pozostałe aktywa netto
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
17 669
15 432
2 914
6 854
1 284
254
44 407
(15 133)
29 274
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
17 187
14 010
3 484
1 547
690
366
37 284
(10 210)
27 074
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
10 210
5 161
5 779
(4)
(852)
5 182
(17)
(116)
15 133
10 210
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
26 329
180
2 695
29 204
4
0
4
66
29 274
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
22 190
193
4 613
26 996
5
0
5
73
27 074
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
11
11
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
11
11
28. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Rachunki bieżące loro
Razem zobowiązania wobec Banku Centralnego
65
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
29. Zobowiązania wobec innych banków
Rachunki bieżące
Depozyty terminowe
Razem zobowiązania wobec innych banków
w tym:
Krótkoterminowe (do 1 roku)
Długoterminowe (powyżej 1 roku)
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
4 020
0
4 020
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
3 719
38 043
41 762
4 020
0
41 762
0
Na 31 grudnia 2013 roku na kwotę depozytów terminowych składały się głównie depozyty terminowe typu O/N
oraz depozyty krótkoterminowe do 3 miesięcy.
30. Zobowiązania wobec klientów
Klienci instytucjonalni:
Rachunki bieżące
Depozyty terminowe
Inne zobowiązania, w tym:
- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
Razem - Klienci instytucjonalni
Klienci indywidualni:
Rachunki bieżące
Depozyty terminowe
Inne zobowiązania, w tym:
- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
Razem - Klienci indywidualni
Klienci instytucje rządowe i samorządowe:
Rachunki bieżące
Depozyty terminowe
Inne zobowiązania, w tym:
- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
Razem - Klienci instytucje rządowe i samorządowe
Razem
w tym:
Krótkoterminowe (do 1 roku)
Długoterminowe (powyżej 1 roku)
O nieokreślonej zapadalności
66
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
593 056
1 173 795
17 021
13 427
1 783 872
584 135
1 386 033
4 494
1 977
1 974 662
2 265 200
2 323 793
61 333
4
4 650 326
2 209 188
1 899 036
48 947
4
4 157 171
50 312
7 506
7
7
57 825
6 492 023
84 987
13 751
7
7
98 745
6 230 578
3 206 320
377 128
2 908 575
3 037 883
314 385
2 878 310
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
31. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
Instrumenty finansowe wyceniane wg. zamortyzowanego kosztu
358 256
431 597
Razem
358 256
431 597
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
Klasyfikacja
Według terminów zapadalności
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
tys. zł
tys. zł
0
34 204
232
0
826
249 543
Od 1 roku do 5 lat
357 198
147 850
Razem
358 256
431 597
Stan na
31 grudnia 2014
Nazwa
Nr serii obligacji
Wartość nominalna
Warunki oprocentowania
Termin wymagalności
tys. zł
Stan zobowiązań
tys. zł
Obligacje
Notowane
B2
147 850
WIBOR 6M + 1,40pp
13 grudnia 2016
147 845
Nienotowane
B4
170 000
WIBOR 6M + 1,45pp
17 grudnia 2018
169 847
Nienotowane
B3
40 000
4%
20 sierpnia 2018
Razem
357 850
40 564
358 256
Bank wprowadził w I kwartale 2014 roku obligacje serii B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst). W III kwartale 2014 roku Bank
wyemitował obligacje długoterminowe zwykłe serii B3 w kwocie 40 000 tys. zł. W IV kwartale 2014 roku Bank
wyemitował obligacje serii B4 o terminie zapadalności 4 lat w kwocie 170 000 tys. zł. Wszystkie wyemitowane
obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków
emisji obligacji.
Stan na
31 grudnia 2013
Nazwa
Nr serii obligacji
Wartość nominalna
Warunki oprocentowania
Termin wymagalności
tys. zł
Stan zobowiązań
tys. zł
Obligacje
Notowane
B
200 000
WIBOR 6M + 1,70pp
10 lipca 2014
204 127
Nienotowane
D2
30 000
obligacje zerokuponowe
8 stycznia 2014
29 982
Nienotowane
D3
50 000
obligacje zerokuponowe
2 czerwca 2014
49 325
Nienotowane
B2
147 850
WIBOR 6M + 1,40pp
13 grudnia 2016
148 163
Razem
427 850
431 597
W roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków
emisji obligacji. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.
67
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
32. Zobowiązania podporządkowane
Klasyfikacja
Instrumenty finansowe wyceniane wg. zamortyzowanego kosztu,
w tym:
- pożyczki
- obligacje
Razem
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
43 106
98 984
142 090
43 036
98 991
142 027
Dnia 8 stycznia 2014 roku Bank zawarł umowę pożyczki podporządkowanej z Pocztą Polską S.A na kwotę 43 000 tys. zł.
Pożyczka została udzielona na okres 7 lat. Jednocześnie obie strony zawarły porozumienie wcześniejszej spłaty
pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku.
W dniu 21 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy
uzupełniających Banku środków pieniężnych pochodzących z pożyczki podporządkowanej otrzymanej od Poczty
Polskiej S.A. na podstawie umowy z 8 stycznia 2014 roku. Ponadto KNF wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę pożyczki
podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku zaliczonej dotychczas
do funduszy uzupełniających Banku. W związku z uzyskaną decyzją środki pieniężne z pożyczki podporządkowanej
udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku zostały spłacone przez Bank 26 marca
2014 roku.
Stan na
31 grudnia 2014
Nazwa
Pożyczki
Poczta Polska
Obligacje
Notowane
Notowane
Razem
Wartość
nominalna
tys. zł
43 000
Stan zobowiązań
podporządkowanych
tys. zł
Warunki oprocentowania
Termin wymagalności
WIBOR6M+3,25pp
15 stycznia 2021
43 106
8 lipca 2021
48 714
5 października 2022
50 270
142 090
WIBOR6M+3,75pp (do 8 lipca 2016)
47 340 WIBOR6M+3,75pp + 1,5pp (od 9 lipca
2016 do 8 lipca 2021)
50 000
WIBOR6M+3,50pp
140 340
Obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Stan na
31 grudnia 2013
Nazwa
Wartość
nominalna
tys. zł
Warunki oprocentowania
Termin wymagalności
Stan Zobowiązań
podporządkowanych
tys. zł
Pożyczki
Poczta Polska
Obligacje
43 000
WIBOR6M+3pp
8 lipca 2016
43 036
Notowane
WIBOR6M+3,75pp (do 8 lipca 2016)
47 340 WIBOR6M+3,75pp + 1,5pp (od 9 lipca
2016 do 8 lipca 2021)
8 lipca 2021
48 707
5 października 2022
50 284
142 027
Notowane
Razem
50 000
140 340
WIBOR6M+3,50pp
Obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
68
Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
33. Rezerwy
Rezerwy
na sprawy sporne
Stan na 1 stycznia 2014
Utworzenie rezerw
Aktualizacja rezerw
Wykorzystanie rezerw
Rozwiązanie rezerw
Inne
Stan na 31 grudnia 2014
w tym:
Krótkoterminowe (do 1 roku)
Długoterminowe (powyżej 1 roku)
Stan na 31 grudnia 2014
Stan na 1 stycznia 2013
Utworzenie rezerw
Aktualizacja rezerw
Wykorzystanie rezerw
Rozwiązanie rezerw
Stan na 31 grudnia 2013
w tym:
Krótkoterminowe (do 1 roku)
Długoterminowe (powyżej 1 roku)
Stan na 31 grudnia 2013
Rezerwy
na zobowiązania
pozabilansowe
Inne rezerwy
Razem
tys. zł
1 371
576
0
(44)
(643)
0
1 260
Rezerwa
na odprawy
emerytalnorentowe
tys. zł
757
107
(153)
(43)
0
0
668
tys. zł
1 125
2 225
0
0
(2 719)
0
631
tys. zł
166
224
0
(94)
0
0
296
tys. zł
3 419
3 132
(153)
(181)
(3 362)
0
2 855
1 225
35
1 260
15
653
668
631
0
631
296
0
296
2 167
688
2 855
Rezerwy
na sprawy sporne
Rezerwy
na zobowiązania
pozabilansowe
Inne rezerwy
Razem
tys. zł
2 470
823
84
(57)
(1 949)
1 371
Rezerwa
na odprawy
emerytalnorentowe
tys. zł
675
143
(34)
(27)
0
757
tys. zł
684
4 304
0
0
(3 863)
1 125
tys. zł
166
0
0
0
0
166
tys. zł
3 995
5 270
50
(84)
(5 812)
3 419
1 371
0
1 371
51
706
757
1 125
0
1 125
166
0
166
2 713
706
3 419
69
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Opis najistotniejszych spraw spornych Grupy
W 2001 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ("Prezes UOKiK") wszczął postępowanie
antymonopolowe przeciwko organizacjom kartowym Visa, Europay oraz bankom – emitentom kart Visa oraz
Europay/Eurocard/Mastercard w zakresie praktyk ograniczających konkurencję na rynku płatności za pomocą kart
płatniczych w Polsce, mających polegać na wspólnym ustalaniu opłaty „interchange” za transakcje dokonane kartami
systemu Visa oraz Europay/Eurocard/Mastercard.
W dniu 29 grudnia 2006 roku Prezes UOKiK uznał praktyki polegające na wspólnym ustalaniu przez banki opłaty
„interchange” za ograniczające konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań
konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart
płatniczych na terytorium Polski oraz nakazał zaniechanie ich stosowania, jednocześnie nakładając na banki kary
pieniężne, w tym na Bank w wysokości 2 895 tys. zł (uczestniczący tylko w systemie VISA) (decyzja Prezesa UOKiK
nr DAR 15/2006). Bank utworzył na powyższą karę rezerwę w pełnej wysokości.
Od powyższej decyzji odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK") złożył Bank oraz inni
uczestnicy postępowania. Na skutek tych odwołań, wyrokiem z 12 listopada 2008 roku SOKiK zmienił zaskarżoną
decyzję nie stwierdzając w związku z przedmiotową sprawą stosowania przez banki praktyki ograniczającej
konkurencję. Na skutek apelacji Prezesa UOKiK, Sąd Apelacyjny w dniu 22 kwietnia 2010 roku uchylił powyższy wyrok
w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SOKiK.
Wyrokiem z 21 listopada 2013 roku SOKiK:
 zmienił zaskarżoną decyzję w zakresie wysokości kar pieniężnych nałożonych na wymienione w wyroku banki,
 oddalił odwołania w pozostałym zakresie,
 zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania.
Od powyższego wyroku Bank wniósł 3 lutego 2014 roku apelację w części dotyczącej oddalenia odwołania. W dniu
12 lutego 2014 roku Prezes UOKiK złożył apelację od powyższego wyroku w części dotyczącej kar i kosztów
postępowania. Wobec wniesienia apelacji przez Prezesa UOKiK i niektóre z banków, wyrok jest nieprawomocny.
Biorąc pod uwagę ocenę co do prawdopodobieństwa utrzymania niższego wymiaru kary dla Banku oraz analizując
stanowiska Prezesa UOKiK oraz SOKiK w zakresie ustalenia wysokości nałożonych kar, jak również poszczególne
scenariusze co do dalszego przebiegu postępowania, Bank oszacował wartość rezerwy na ewentualną karę pieniężną
przy korzystnym dla Prezesa UOKiK wyroku Sądu Apelacyjnego, wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku, na kwotę
1 043 tys. zł.
Opis najistotniejszych czynników wpływających na ustalenie rezerw na odprawy emerytalno-rentowe
Wyznaczanie rezerw emerytalno-rentowych przy wykorzystaniu metod aktuarialnych, naraża Bank na ryzyko
aktuarialne obejmujące przede wszystkim ryzyko stopy procentowej, ryzyko długowieczności i ryzyko związane
z wynagrodzeniem.
Ryzyko
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko długowieczności
Ryzyko wynagrodzeń
Wpływ na wycenę
Spadek stóp oprocentowania nieobciążonych ryzykiem kredytowym instrumentów finansowych
spowoduje wzrost wyceny wartości bieżącej rezerw emerytalno-rentowych.
Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do
najlepszych szacunków śmiertelności uczestników programu zarówno w okresie zatrudnienia, jak
i po okresie zatrudnienia. Zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia uczestników programu
spowoduje wzrost wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.
Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do
przyszłego poziomu wynagrodzeń uczestników programu. Wobec tego wzrost wynagrodzeń
uczestników programu spowoduje zwiększenie wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.
70
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniższa tabela zawiera podstawowe parametry wykorzystane do kalkulacji rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.
Stan na
31 grudnia 2014
3,5%
2% - 3,5%
100% PTTZ 2013
2,5%
6,0% - 10,0%
Stopy dyskonta
Oczekiwane tempo wzrostu wynagrodzeń
Tablice śmiertelności przyjete do wyliczeń*
Stopa inflacji
Rotacja (rocznie)
Stan na
31 grudnia 2013
4,0%
2% - 5%
100% PTTZ 2012
2,5%
5,0% - 9,0%
* zakłada się, że fakt posiadania pracy powoduje obniżenie śmiertelności o 10%
Poniższa tabela prezentuje kwoty ujmowane w rachunku zysków i strat oraz w pozostałych całkowitych dochodach
w odniesieniu do programu określonych świadczeń.
Rezerwy na oprawy emerytalno-rentowe na początek okresu
Wartości ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat,
w tym:
- koszty bieżącego zatrudnienia
- koszty przeszłego zatrudnienia
- koszty odsetkowe netto
Koszty ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
Wartości ujęte w skonsolidowanych pozostałych całkowitych
dochodach, w tym:
- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń
demograficznych
- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń
finansowych
Składniki kosztów ujęte w skonsolidowanych pozostałych
całkowitych dochodach
Wypłacone świadczenia
Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe na koniec okresu
71
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
757
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
675
65
11
31
107
111
0
32
143
(60)
(145)
(93)
111
(153)
(34)
(43)
668
(27)
757
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
34. Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Rozliczenia z tytułu zastępczej obsługi kasowej z Pocztą Polską
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rezerwy na premie, nagrody, wynagrodzenia
Rozrachunki międzybankowe
Rozliczenia publiczno - prawne
Przychody przyszłych okresów
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe
Rozliczenia z tytułu kart płatniczych
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Razem
w tym:
Krótkoterminowe (do 1 roku)
Długoterminowe (powyżej 1 roku)
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
38 912
23 338
15 792
7 009
4 410
4 364
2 136
2 038
1 367
0
99 366
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
38 656
29 171
7 312
847
3 892
5 022
1 542
1 822
251
306
88 821
99 079
287
88 580
241
35. Kapitały własne
35.1. Kapitał zakładowy
Stan na
liczba akcji
Akcje imienne serii A o wartości nominalnej 10 zł każda
Akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10 zł każda
Razem
31 grudnia 2014
rok rejestracji
291 300
9 437 740
9 729 040
2011
2011
wartość akcji
tys. zł
2 913
94 377
97 290
Stan na
31 grudnia 2013
Akcje imienne serii A o wartości nominalnej 10 zł każda
Akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10 zł każda
Razem
liczba akcji
rok rejestracji
291 300
9 437 740
9 729 040
2011
2011
wartość akcji
tys. zł
2 913
94 377
97 290
Na 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Banku składał się z 9 729 040 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje
Banku zostały całkowicie opłacone. Ogólna charakterystyka akcji została opisana poniżej:
 akcje imienne serii A – w liczbie 291 300 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) nie są uprzywilejowane,
co do prawa głosu i są uprzywilejowane, co do podziału majątku w razie likwidacji Banku w proporcji 5 do 1
w stosunku do akcji zwykłych. Zbycie akcji serii A podmiotowi spoza akcjonariuszy założycieli powoduje utratę
przez akcję uprzywilejowania,
 akcje imienne serii B - w ilości 7 005 470 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w ilości 2 432 270 sztuk
(należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane.
Według stanu na 31 grudnia 2014 roku, w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale
zakładowym Banku.
Każda akcja daje swojemu posiadaczowi prawo do dywidendy i jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
72
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
35.2. Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich ceną nominalną oraz z obligatoryjnego 8%
odpisu z zysku netto. Szczegółowy podział kapitału zapasowego zaprezentowano w zestawieniu zmian w kapitale
własnym.
35.3. Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku rozpoznania efektu wyceny instrumentów finansowych
zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży w kwocie netto oraz zysków i strat aktuarialnych netto
dotyczących wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (rezerw emerytalno-rentowych).
Składniki te zostają przeniesione z kapitału z aktualizacji wyceny (z wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych netto
z wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia) w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych
całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy
odnoszony do rachunku zysków i strat).
Z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Z tytułu wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych
do sprzedaży reklasyfikowanych do kategorii utrzymywanych
do terminu zapadalności
Zyski i straty aktuarialne z wyceny wartości zobowiązań z tytułu
programu określonych świadczeń
Podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych ujętej
w kapitale z aktualizacji wyceny
Podatek odroczony od wyceny zysków/strat aktuarialnych
ujetych w kapitale z aktualizacji wyceny
Kapitał z aktualizacji wyceny razem
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
Zmiana
2014/2013
tys. zł
5 005
(2 309)
7 314
(1 882)
366
(2 248)
430
277
153
(593)
369
(962)
(83)
(54)
(29)
2 877
(1 351)
4 228
35.4. Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał rezerwowy tworzony jest zgodnie z Prawem bankowym i statutem Banku z podziału zysku netto. Składa się
na niego fundusz ogólnego ryzyka bankowego oraz kapitał rezerwowy. Wartości funduszu ogólnego ryzyka i kapitału
rezerwowego zostały pokazane poniżej.
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
Fundusz ogólnego ryzyka
108 345
106 345
Kapitał rezerwowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
158 893
135 862
267 238
242 207
73
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
36. Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwa stanowi cenę, którą Grupa otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciłby
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku
na dzień wyceny.
Na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku Grupa dokonała następującej klasyfikacji aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej oraz tych aktywów i zobowiązań
finansowych, które nie są wycenione na bieżąco w wartości godziwej:
 Poziom I: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnych
rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których Grupa ma dostęp w dniu wyceny.
 Poziom II: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o dane wejściowe inne niż ceny notowane
uwzględnione na Poziomie I, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania,
albo pośrednio, albo bezpośrednio.
 Poziom III: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące
danego składnika aktywów lub zobowiązania.
A. Instrumenty finansowe niewyceniane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości
godziwej
Główne kategorie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej Grupy do wartości godziwej, stanowią składniki wyceniane według zamortyzowanego kosztu lub kosztu
historycznego takie jak:
 udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności nieprzeznaczone do obrotu,
 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,
 zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu.
Kasa, środki w Banku Centralnym oraz należności od innych banków
Na pozycję składa się wartość środków pieniężnych Grupy utrzymywanych na rachunkach bieżących w innych bankach
oraz dłużne papiery wartościowe banków zaklasyfikowane do kategorii pożyczek i należności.
Dla bieżących należności oraz depozytów terminowych Grupy, których termin zapadalności nie przekracza jednego
roku oraz pozostałych należności wartość godziwa jest zbieżna z ich wartością bilansową.
Wyznaczenie wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych banków zaklasyfikowanych do kategorii pożyczek
i należności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu
wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. Dla dłużnych papierów wartościowych z wbudowaną opcją
wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie.
Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy
pomiędzy wyceną tego papieru z uwzględnieniem realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz
zdyskontowanymi przepływami z tego papieru przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności.
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
W pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” Grupa ujmuje kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe
zakwalifikowane zgodnie z MSR 39 do kategorii pożyczki i należności.
Wartość godziwa dla kredytów i pożyczek wyznaczona jest poprzez wyliczenie dla każdego kredytu korekty wartości
bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica pomiędzy sumą przyszłych przepływów
pieniężnych kredytu lub pożyczki, zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości
zbudowanej z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS) powiększoną o rynkową marżę produktu a wartością
niezapadłego kapitału kredytu na dzień bilansowy. Przyszłe przepływy pieniężne kredytu lub pożyczki obejmowały
przepływy kapitałowe, wynikające z umowy oraz przepływy odsetkowe, wyznaczone kalkulacyjnie w oparciu
o rynkową krzywą dochodowości zbudowaną z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS według kwotowań z dnia
bilansowego, powiększoną o indywidualną marżę kontraktową dla każdego kredytu lub pożyczki. Rynkowa marża
produktu została natomiast wyznaczona jako średnia efektywna marża ważona wartością kapitału dla analogicznej
grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę bilansową. Korektę wartości
bilansowej do wartości godziwej wyznaczano dla kredytów, dla których przyszłe przepływy finansowe są znane,
natomiast dla pozostałych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, kredytów z rozpoznaną utratą wartości, dla których
utworzono odpis aktualizujący, przyjęto korektę zerową.
74
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wyznaczenie wartości godziwej korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych odbywa się metodą dyskontowania
przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji.
Dla papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu
realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy
na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną obligacji z uwzględnieniem realizacji opcji call
w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z obligacji przy założeniu utrzymania obligacji
do terminu zapadalności.
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
Wartość godziwa obligacji Skarbu Państwa jest wyznaczana bezpośrednio w oparciu o ceny kwotowane na aktywnym
rynku.
Wyznaczenie wartości godziwej innych dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do kategorii aktywów
finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności
z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. Dla dłużnych
papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji
opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień
bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną dłużnego papieru wartościowego z uwzględnieniem
realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z dłużnego papieru
wartościowego przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności.
W poniższych tabelach przedstawiono różnice pomiędzy wartością bilansową (wartość bilansowa oprocentowanych
aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych została zaprezentowana wraz z narosłymi odsetkami)
i szacowaną wartością godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Grupy oraz klasyfikację według hierarchii wartości
godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych, które nie są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej Grupy według wartości godziwej.
Pozostałe aktywa/zobowiązania finansowe nieujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
w wartości godziwej
W przypadku grup aktywów finansowych i zobowiązań finansowych utrzymywanych według wartości wymaganej
zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości Grupa uznaje, że wartość godziwa jest zbieżna z wartością bilansową,
co wynika z charakteru tych grup np. krótki termin do zapadalności lub wymagalności, unikalny charakter instrumentu.
Dotyczy to w szczególności gotówki i środków pieniężnych, bieżących należności i zobowiązań oraz zobowiązań
z tytułu leasingu finansowego. Wartość godziwą dla depozytów terminowych banków, których termin zapadalności
nie przekracza jednego roku oraz pozostałych zobowiązań finansowych stanowi ich wartość bilansowa.
Zobowiązania wobec klientów
Wartość godziwa dla kategorii „Zobowiązania wobec klientów” została wyznaczona poprzez wyliczenie dla każdego
depozytu terminowego korekty wartości bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica
pomiędzy sumą przyszłych przepływów kapitału i odsetek dla okresu od daty bilansowej do terminu zapadalności
zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości zbudowanej z notowanych stawek WIBOR,
FRA oraz IRS) powiększoną o aktualną marżę produktu a wartością bilansową salda depozytu. Aktualna marża
produktu została wyznaczona dla analogicznej grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających datę bilansową jako średnia różnica pomiędzy efektywnym oprocentowaniem depozytu i stopą
bazową z dnia bilansowego. Korektę wartości bilansowej do wartości godziwej wyznaczano dla depozytów, dla których
przyszłe przepływy finansowe są znane, natomiast dla pozostałych, w tym dla depozytów terminowych z terminem
zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego przyjęto zerową korektę.
Zobowiązania podporządkowane i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wyznaczenie wartości godziwej pożyczki podporządkowanej i zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów
wartościowych odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem
spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji.
75
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
W poniższych tabelach przedstawiono różnice pomiędzy wartością bilansową (wartość bilansowa oprocentowanych
aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych została zaprezentowana wraz z narosłymi odsetkami)
i szacowaną wartością godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Grupy oraz klasyfikację według hierarchii wartości
godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych, które nie są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej Grupy według wartości godziwej.
Kasa, środki w Banku Centralnym
Należności od innych banków
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane
do terminu zapadalności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Pozostałe zobowiązania
Stan na
31 grudnia 2014
Wartość
Wartość godziwa
bilansowa
tys. zł
tys. zł
757 643
757 643
158 269
164 343
5 151 777
5 022 830
4 296 942
4 207 427
32 370
32 370
1 839 083
1 695 226
2 409 962
2 464 304
15 527
15 527
551 538
512 111
303 297
303 292
Stan na
31 grudnia 2013
Wartość
Wartość godziwa
bilansowa
tys. zł
tys. zł
327 242
327 242
36 329
36 327
5 055 712
4 988 692
4 053 210
3 998 915
34 677
34 677
1 667 501
1 522 188
2 337 628
2 428 646
13 404
13 404
645 912
634 252
356 590
355 525
418 719
431 636
387 018
399 701
29 274
11
4 020
6 492 023
29 274
11
4 020
6 506 449
27 074
11
41 762
6 230 578
27 074
11
41 762
6 250 590
358 256
359 920
431 597
427 256
142 090
99 366
140 563
99 366
142 027
88 821
140 974
88 821
76
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2014
Poziom I
Poziom II
Poziom III
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym
0
757 643
0
757 643
Należności od innych banków
0
6 452
157 891
164 343
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
0
75 139
4 947 691
5 022 830
osoby fizyczne
4 207 427
Razem
0
47 897
4 159 530
- kredyty w rachunku bieżącym
0
32 370
0
32 370
- kredyty konsumpcyjne
0
0
1 695 226
1 695 226
- kredyty na nieruchomości
0
0
2 464 304
2 464 304
- kredyty w rachunku karty kredytowej
0
15 527
0
15 527
klienci instytucjonalni
0
27 242
484 869
512 111
instytucje samorządowe
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane
do terminu zapadalności
Pozostałe aktywa
0
0
303 292
303 292
406 556
0
25 080
431 636
29 274
0
0
29 274
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
0
11
0
11
Zobowiązania wobec innych banków
0
4 020
0
4 020
Zobowiązania wobec klientów
0
2 907 744
3 598 705
6 506 449
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
0
0
359 920
359 920
Zobowiązania podporządkowane
0
0
140 563
140 563
Pozostałe zobowiązania
0
0
99 366
99 366
Poziom I
Poziom II
Poziom III
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym
0
327 242
0
327 242
Należności od innych banków
0
6 147
30 180
36 327
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
0
85 029
4 903 663
4 988 692
osoby fizyczne
3 998 915
0
48 081
3 950 834
- kredyty w rachunku bieżącym
0
34 677
0
34 677
- kredyty konsumpcyjne
0
0
1 522 188
1 522 188
- kredyty na nieruchomości
0
0
2 428 646
2 428 646
- kredyty w rachunku karty kredytowej
0
13 404
0
13 404
klienci instytucjonalni
0
36 948
597 304
634 252
instytucje samorządowe
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane
do terminu zapadalności
Pozostałe aktywa
0
0
355 525
355 525
384 760
0
14 941
399 701
27 074
0
0
27 074
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
0
11
0
11
Zobowiązania wobec innych banków
0
41 762
0
41 762
Zobowiązania wobec klientów
0
2 876 961
3 373 629
6 250 590
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
0
0
427 256
427 256
Zobowiązania podporządkowane
0
0
140 974
140 974
Pozostałe zobowiązania
0
0
88 821
88 821
77
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
B. Instrumenty finansowe wyceniane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości
godziwej
Poniższa tabela pokazuje kwalifikację aktywów i zobowiązań finansowych, które w skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej prezentowane są w wartości godziwej, według hierarchii wartości godziwej.
Stan na
31 grudnia 2014
Aktywa finansowe, w tym:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Inwestycyjne aktywa finansowe
- dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe, w tym:
Poziom I
tys. zł
611 726
0
611 726
611 726
0
Poziom II
tys. zł
481 283
1 336
479 947
479 947
94
Poziom III
tys. zł
8 866
0
8 866
8 866
0
Razem
tys. zł
1 101 875
1 336
1 100 539
1 100 539
94
0
94
0
94
Poziom I
tys. zł
585 445
0
585 445
585 445
0
Poziom II
tys. zł
841 194
1 369
839 825
839 825
17
Poziom III
tys. zł
29 740
0
29 740
29 740
0
Razem
tys. zł
1 456 379
1 369
1 455 010
1 455 010
17
0
17
0
17
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Stan na
31 grudnia 2013
Aktywa finansowe, w tym:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Inwestycyjne aktywa finansowe
- dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe, w tym:
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W analizowanym okresie nie miały miejsca przesunięcia pomiędzy Poziomem I i Poziomem II. Ponadto, nie miały
miejsca przesunięcia z oraz do Poziomu III.
Z uwagi na niewielką skalę transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych wyłącznie z bankami posiadającymi
rating inwestycyjny, Grupa w wycenie instrumentów pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego kontrahenta
oraz własnego ryzyka kredytowego, które w opinii Grupy ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych transakcji
na instrumentach pochodnych.
Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmiany stanu instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu III
w 2014 roku, których wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny z wykorzystaniem
nieobserwowalnych danych wejściowych.
Poziom III
Stan na 1 stycznia 2014
Zyski lub straty
rozpoznane w rachunku zysków i strat:
- przychody z tytułu odsetek
- wynik na pozostałych instrumentach finansowych
rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych:
- zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Zakupy
Sprzedaże
Zapłacone odsetki
Transfery
Stan na 31 grudnia 2014
78
Inwestycyjne aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży
tys. zł
29 740
1 595
1 771
3 072
(1 301)
(176)
(176)
103 427
(118 500)
(7 396)
0
8 866
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poziom III
Stan na 1 stycznia 2013
Zyski lub straty
rozpoznane w rachunku zysków i strat:
- przychody z tytułu odsetek
- wynik na pozostałych instrumentach finansowych
rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych:
- zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Zakupy
Sprzedaże
Zapłacone odsetki
Transfery
Stan na 31 grudnia 2013
Inwestycyjne aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży
tys. zł
9 068
1 024
1 056
1 404
(348)
(32)
(32)
21 461
0
(1 813)
0
29 740
Potencjalny wpływ na zmianę wartości godziwej instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu III
przy wzroście spreadu kredytowego o 1 p.b. wynosi -2 tys. zł, natomiast przy spadku spreadu kredytowego o 1 p.b.
wynosi 2 tys. zł.
Poniższa tabela prezentuje informacje o danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w wartości godziwej.
79
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Lp.
Aktywa/zobowiązania
finansowe
Wartość godziwa na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
tys. zł
Hierarchia
wartości
godziwej
Obligacje i bony Skarbu
Państwa
Aktywa: 611 726
Aktywa: 585 445
Poziom 1
2
Bony pieniężne
Aktywa: 479 947
Aktywa: 839 825
Poziom 2
Aktywa: 1 336
Aktywa: 1 369
Zobowiązania: 0
Zobowiązania: 17
Swapy stóp procentowych
Poziom 2
4
FRA
Zobowiązania: 85
nd
Poziom 2
5
FX swap
Zobowiązania: 9
nd
Poziom 2
6
Dłużne papiery
wartościowe (obligacje
komercyjne)
Aktywa: 8 866
Znaczące
nieobserwowalne
informacje
Zależność wartości
godziwej od danych
nieobserwowalnych
tys. zł
1
3
Techniki wyceny i podstawowe dane wsadowe
Aktywa: 29 740
Poziom 3
Cena BID dla pozycji długiej oraz cena ASK dla pozycji krótkiej
w danym papierze, kwotowane na aktywnym rynku
nd.
międzybankowym.
Zdyskontowany przepływ z papieru przy stopie dyskontowej
nd.
równej rentowności kupionej.
Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe
przepływy oraz czynniki dyskontowe wyznaczane są na
podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z
notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS.
Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe
przepływy oraz czynniki dyskontowe wyznaczane są na
podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z
notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS.
Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Krzywe
wykorzystywane do dyskontowania zbudowane są na
podstawie notowanych: stawek depo oraz punków
swapowych dla par walutowych.
Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne.
Dyskontowanie przyszłych płatności z papieru
wartościowego odbywa się z wykorzystaniem krzywych
dochodowości powiększonych o spread kredytowy z tytułu
ryzyka kontrahenta.
nd.
nd.
nd.
nd.
nd.
nd.
nd.
nd.
Stosowane spready na
31 grudnia 2014:
obligacje BPS: 463pb
Im wyższy spread,
Stosowane spready na tym niższa wartość
31 grudnia 2013:
godziwa.
obligacje BPS: 391pb
obligacje IPS1014: 14pb
W pozycji „Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa prezentuje instrumenty kapitałowe o wartości
bilansowej 8 tys. zł, które wyceniane są w koszcie nabycia w związku z tym, że ich wartość godziwa nie może być w wiarygodny sposób określona. Grupa nie ujmuje tych
instrumentów w analizie hierarchii wartości godziwej inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
80
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
37. Leasing operacyjny
Grupa jako leasingobiorca
Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania
pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres umowy.
Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingobiorca, dotyczą przede wszystkim:
 dzierżawy pomieszczeń – umowy zawarte z reguły na 5 lat z możliwością przedłużenia okresu najmu,
 umowy dzierżawy samochodów – zawarte na 48 miesięcy z opcją wykupu po cenie zbliżonej do rynkowej.
Umowy na czas nieokreślony zostały policzone za okres wypowiedzenia.
Nie wystąpiły istotne warunkowe opłaty leasingowe ani nieodwoływalne umowy subleasingu.
Na dzień bilansowy Bank posiadała dwie istotne umowy leasingu operacyjnego dotyczące najmu pomieszczeń:
 umowę ramową w zakresie najmu nieruchomości Poczty Polskiej S.A. przez Bank Pocztowy S.A. zawarta 2 września
2011 roku. Umowa dotyczy najmu pomieszczeń na potrzeby placówek terenowych Banku. Umowa została zawarta
na okres 5 lat. Jeżeli najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem tego okresu, żadna ze jej stron nie złoży wypowiedzenia
- po upływie pierwotnego okresu 5-letniego, umowa ramowa przekształci się w umowę zawartą na czas nieokreślony,
która będzie mogła zostać rozwiązana z zachowaniem 18 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na warunkach
określonych w umowie ramowej zawarte są umowy najmu dla poszczególnych lokalizacji Banku.
 umowę najmu powierzchni dla lokalizacji biura Centrali Banku w Warszawie. Umowa została zawarta 21 maja 2013
roku na czas określony do 14 czerwca 2019 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat.
Na 31 grudnia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego
leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco:
Do 1 roku
Od 1 do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
9 606
15 145
0
24 751
tys. zł
11 701
22 350
0
34 051
Grupa jako leasingodawca
Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których oddaje do odpłatnego używania lub pobierania
pożytków własne środki trwałe przez uzgodniony okres umowny.
Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingodawca, dotyczą przede wszystkim dzierżawy
pomieszczeń oraz udostępniania powierzchni w Centrali Banku w Bydgoszczy. Umowy zostały zawarte na czas
nieokreślony.
Umowy na czas nieokreślony zostały policzone za okres wypowiedzenia.
Nie wystąpiły istotne warunkowe opłaty leasingowe ani nieodwoływalne umowy subleasingu.
Na 31 grudnia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego
leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco:
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
254
150
0
404
Do 1 roku
Od 1 do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
823
238
0
1 061
38. Leasing finansowy
Grupa jako leasingobiorca
Na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku Grupa nie posiadała istotnych umów leasingu finansowego.
81
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
39. Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Dla potrzeb skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
757 643
4 841
762 484
Kasa i środki w Banku Centralnym
Rachunki bieżące
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
327 242
4 458
331 700
Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia
2013 roku przedstawiały się następująco:
Zmiana stanu należności od innych banków
Bilansowa zmiana stanu
Zmiana stanu rachunków nostro - środki pieniężne
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Bilansowa zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych
klientom
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży w działalności operacyjnej
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujęta
w kapitale z aktualizacji wyceny oraz efekt reklasyfikacji aktywów
finansowych pomiędzy kategoriami
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
82
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(121 940)
382
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(6 480)
(2 143)
456
443
(121 102)
(8 180)
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(96 065)
(456 167)
31 203
33 981
(64 862)
(422 186)
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
354 471
(393 793)
5 066
(7 110)
7 768
16 005
367 305
(384 898)
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu zapadalności
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu zapadalności
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi
kasowo w okresie sprawozdawczym
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Bilansowa zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych
Inne pozycje
Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych
Wycena zysków aktuarialnych
Inne pozycje
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(31 701)
5 744
(526)
284
(32 227)
6 028
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
(37 742)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
38 938
43
(44)
(37 699)
38 894
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
261 445
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
(87 371)
(970)
(978)
260 475
(88 349)
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
10 545
306
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
11 428
583
10 851
12 011
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
649
156
805
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
219
33
252
Grupa przyjęła następujący podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową w skonsolidowanym
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Działalność operacyjna stanowi podstawową działalność Grupy, która nie zalicza się do działalności inwestycyjnej
i finansowej.
Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych oraz uzyskiwaniu wpływów w postaci dywidend otrzymanych w tytułu posiadania udziałów
w jednostkach zależnych.
Działalność finansowa polega na zawieraniu długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) operacji finansowych
stanowiących źródło finansowania działalności Grupy tj. emisji dłużnych papierów wartościowych, zaciąganie
pożyczek, wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i spłata zaciągniętych pożyczek oraz spłata
związanych z nimi odsetek.
83
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
40. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone
według rodzaju
Finansowe
- niewykorzystane linie kredytowe
- udzielone linie depozytowe
- limity na kartach kredytowych
Gwarancyjne
- gwarancje udzielone
Razem
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone
według terminów zapadalności
Finansowe
Bez określonego terminu
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Gwarancyjne
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Razem
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
125 543
111 666
0
13 877
49 959
49 959
175 502
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
261 402
204 504
40 000
16 898
47 166
47 166
308 568
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
125 543
79 479
3 017
7 964
21 034
14 049
49 959
1 087
98
3 564
45 210
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
261 402
131 249
9 548
23 828
72 709
24 068
47 166
34
22
155
46 955
175 502
308 568
W ramach zobowiązań warunkowych dominują linie kredytowe. W procesie zarządzania ryzykiem w Grupie udzielone
gwarancje oraz bezwarunkowe zobowiązania dotyczące finansowania traktowane są jako element zaangażowania
obarczonego ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka wynikającego z udzielonych gwarancji i bezwarunkowych
zobowiązań dotyczących finansowania stanowi element procesu oceny ryzyka kredytowego wynikającego z innych
produktów kredytowych posiadanych przez danych klientów, tzn. wszystkie produkty kredytowe, łącznie
z gwarancjami, udzielone konkretnym kredytobiorcom analizowane są równolegle zarówno pod kątem oceny
przesłanek utraty wartości, jak i pomiaru odpisów aktualizujących.
W tabeli poniżej prezentujemy zaangażowanie pozabilansowe brutto (linie kredytowe, gwarancje) wobec pięciu
największych klientów w danym roku według stanu na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku.
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
48 800
12 923
10 832
4 643
1 611
78 809
Nazwa kredytobiorcy
Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Razem wybrani klienci
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
73 753
20 736
8 551
6 559
4 100
113 699
Nazwa kredytobiorcy
Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Razem wybrani klienci
84
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Oszacowana kwota rezerw na udzielone zobowiązania gwarancyjne i zobowiązania dotyczące finansowania
na 31 grudnia 2014 roku wynosiła 631 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiła 1 125 tys. zł). Rezerwy
na zobowiązania pozabilansowe są ewidencjonowane na kontach bilansowych i prezentowane w nocie 32 jako pozycja
„Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe”.
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane
według rodzaju
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
Gwarancyjne
1 235
2 970
- gwarancje otrzymane
1 235
2 970
Razem
1 235
2 970
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane
według terminów zapadalności
Gwarancyjne
Do 1 miesiąca
tys. zł
tys. zł
1 235
2 970
60
0
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy
234
1 458
Od 3 miesięcy do 1 roku
941
1 032
Od 1 roku do 5 lat
0
357
Powyżej 5 lat
0
123
1 235
2 970
Razem
Główną pozycją w kwocie zobowiązań warunkowych otrzymanych jest gwarancja otrzymana na zabezpieczenie
zobowiązań Grupy wynikających z umowy najmu powierzchni biurowej.
Sprawy sądowe
W 2014 roku Grupa nie była stroną w żadnym postępowaniu toczącym się przed sądem lub organem administracji
publicznej, którego wartość stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy. Wszelkie ryzyka wiążące się
z postępowaniami toczącymi się przed sądem lub organem administracji publicznej są odpowiednio zabezpieczone
poziomem utworzonych rezerw.
Suma roszczeń z tytułu toczących się postępowań, w których Grupa jest stroną pozwaną, dla których Grupa szacuje
prawdopodobieństwo przegranej na poniżej 50%, wynosiła odpowiednio: na 31 grudnia 2014 roku 323 tys. zł oraz
na 31 grudnia 2013 roku 473 tys. zł.
85
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
41. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
Stan na
31 grudnia 2014
Rodzaj aktywów Banku stanowiących
zabezpieczenie
Obligacje skarbowe
Wartość nominalna zobowiązań
podlegających zabezpieczeniu
tys. zł
Wartość bilansowa aktywów
stanowiących zabezpieczenie
tys. zł
34 415
37 383
Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych
i kredytowych **
zmienne
9 088
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu ***
177 674
177 701
212 089
224 172
Rodzaj zobowiązania
Fundusz ochrony środków gwarantowanych *
Razem
*
Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(t. jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 711, z późn. zm.)
Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym
zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę
obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej
** zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji
dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych
*** zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back
86
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2013
Rodzaj aktywów Banku stanowiących
zabezpieczenie
Obligacje skarbowe
Rodzaj zobowiązania
Fundusz ochrony środków gwarantowanych *
Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych
i kredytowych **
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu ***
Razem
*
Wartość nominalna zobowiązań
podlegających zabezpieczeniu
tys. zł
Wartość bilansowa aktywów
stanowiących zabezpieczenie
tys. zł
35 206
37 484
zmienne
9 089
49 599
49 610
84 805
96 183
Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(t. jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 711, z późn. zm.)
Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym
zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę
obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej
** zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji
dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych
***zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back
87
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
42. Sprzedaż pakietów wierzytelności
W 2014 roku Bank dokonał dwóch transakcji sprzedaży pakietów wierzytelności kredytowych oraz jednej
indywidualnej ekspozycji kredytowej z portfela kredytów instytucjonalnych. Pierwsza transakcja sprzedaży pakietu
wierzytelności kredytowych została zrealizowana w dniu 10 czerwca 2014 roku, natomiast druga w dniu 21 listopada
2014 roku. Sprzedaż indywidualnej instytucjonalnej ekspozycji kredytowej zrealizowano na podstawie umowy
z 15 października 2014 roku. Nabywcami pakietów wierzytelności zostały fundusze sekurytyzacyjne, które w toku
przeprowadzonego postępowania przetargowego zaoferowały najkorzystniejsze ceny. Instytucjonalną ekspozycję
kredytową nabył podmiot gospodarczy (wartość nominalna kapitału ekspozycji 2,81 mln zł, uzyskana cena sprzedaży
2,84 mln zł).
W wyniku pierwszej transakcji sprzedaży pakietu wierzytelności kredytowych dokonano zbycia 1 719 szt. kredytów
objętych w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości, o wartości nominalnej kapitału 7,35 mln zł. oraz wartości
odsetek i innych kosztów w kwocie 5,39 mln zł. W związku z przeprowadzoną sprzedażą Bank zmniejszył odpis z tytułu
utraty wartości tych aktywów o 6,76 mln zł. Wynik brutto na transakcji sprzedaży pierwszego pakietu wierzytelności
wyniósł 1,23 mln zł i został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” rachunku zysków i strat.
Drugą transakcją sprzedaży pakietu wierzytelności kredytowych objęto 785 szt. kredytów, o wartości nominalnej
kapitału 6,22 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów w kwocie 2,70 mln zł. Podobnie jak w pierwszej transakcji
objęte były one w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości. W związku z przeprowadzoną sprzedażą Bank
zmniejszył odpis z tytułu utraty wartości tych aktywów o 5,64 mln zł. Wynik brutto na transakcji sprzedaży drugiego
pakietu wierzytelności wyniósł 619 tys. zł i został również ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” rachunku
zysków i strat.
Łącznie w wyniku realizacji w 2014 roku dwóch transakcji sprzedaży wierzytelności Bank dokonał sprzedaży 2 504 szt.
wierzytelności kredytowych o wartości nominalnej kapitału 13,57 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów
8,09 mln zł. W związku z przeprowadzonymi dwoma transakcjami sprzedaży Bank zmniejszył odpis z tytułu utraty
wartości tych aktywów o 12,40 mln zł i uzyskał łączny wynik brutto na sprzedaży na poziomie 1,85 mln zł.
43. Informacje o podmiotach powiązanych
Podmioty powiązane z Grupą to:
 podmiot dominujący: Poczta Polska S.A.,
 podmiot o znaczącym wpływie na Bank: PKO Bank Polski S.A.,
 inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,
 inne podmioty zależne od PKO Bank Polski S.A.,
 główna kadra kierownicza: członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej oraz dyrektorzy Banku,
 główna kadra kierownicza podmiotu dominującego wobec Banku.
Zgodnie z MSR 24 do podmiotów powiązanych Grupa zalicza jednostki zależne od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej
Polskiej, który sprawuje kontrolę nad Bankiem za pośrednictwem głównego akcjonariusza. Na potrzeby
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostki zależne od Skarbu Państwa należy rozumieć
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z większościowym udziałem Skarbu
Państwa, których lista jest publikowana na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednostki
samorządu terytorialnego.
W roku 2014 roku nie miały miejsca niestandardowe znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, których
charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej. Wszystkie transakcje były zawierane
na warunkach rynkowych.
Poniżej zaprezentowano charakter istotnych umów z podmiotami powiązanymi:
 umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym w imieniu i na rzecz Banku w zakresie całej gamy
produktów i usług Banku, w tym w szczególności Umowa Agencyjna z 2 września 2011 roku zawarta z Pocztą Polską
S.A.,
 umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym przez Bank w imieniu i na rzecz podmiotu
powiązanego Poczty Polskiej S.A. (w tym umowa rachunku bankowego wraz z produktami dodatkowymi),
 pakiet umów związanych z obsługą finansową przez Bank, w tym w szczególności umowy o charakterze cash
processingu (m.in. umowa z Pocztą Polską S.A. w sprawie obsługi gotówkowej placówek własnych Banku),
 umowa najmu regulująca zasady i warunki najmu/podnajmu lokali lub pomieszczeń na placówki Banku w ramach
infrastruktury sieci placówek Poczty Polskiej S.A.,
 umowa dotycząca dzierżawy sprzętu, korzystania z systemu operacyjnego i baz danych.
88
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Rozrachunki oraz przychody i koszty z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w poniższych tabelach:
Stan na
Podmiot dominujący
Podmiot o znaczącym
wpływie na Grupę i jego
jednostki zależne
tys. zł
57 611
0
0
57 611
764 578
646 738
tys. zł
12
12
0
0
0
0
tys. zł
11 304
0
11 304
0
2 808
2 808
tys. zł
294
0
0
294
68 838
60 441
0
0
0
5 312
117 840
48 800
0
941
0
155
3 085
277
48 800
941
155
277
48 800
0
0
941
155
0
277
0
31 grudnia 2014
Należności
Rachunki nostro
Kredyty udzielone
Inne należności
Zobowiązania
Depozyty otrzymane*
Zobowiązania z tyt. sprzedaży
papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu
Inne zobowiązania
Operacje pozabilansowe
Warunkowe zobowiązania
pozabilansowe
- udzielone
- otrzymane
Główna kadra
Pozostałe jednostki z
kierownicza Grupy Kapitałowej Poczty
Polskiej S.A.
* w tym środki transferowe, ZUS i wpłaty standard
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Przychody
- z tytułu odsetek
- z tytułu prowizji
- z tytułu innych
przychodów
Koszty
- z tytułu odsetek
- z tytułu prowizji
- z tytułu kosztów
rzeczowych
- z tytułu kosztów
osobowych
Podmiot dominujący
tys. zł
16 648
0
16 607
Podmiot o znaczącym
wpływie na Grupę i jego
jednostki zależne
tys. zł
157
0
157
41
0
2
174
(61 565)
(9 570)
(35 463)
(2 645)
0
(1 102)
(18 532)
(78)
(32)
(945)
(737)
0
(16 532)
(1 543)
0
(208)
0
0
(18 422)
0
89
Główna kadra
Pozostałe jednostki z
kierownicza Grupy Kapitałowej Poczty
Polskiej S.A.
tys. zł
tys. zł
522
30 767
504
4
16
30 589
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Podmiot dominujący
Podmiot o znaczącym
wpływie na Grupę i jego
jednostki zależne
tys. zł
43 251
0
0
43 251
1 008 516
900 085
tys. zł
41
41
0
0
16
16
tys. zł
12 970
0
12 970
0
2 806
2 806
tys. zł
364
0
341
23
58 556
49 929
0
0
0
8 182
108 431
73 753
0
2 374
0
409
445
205
73 753
2 374
409
205
73 753
0
0
2 374
409
0
205
0
Stan na
31 grudnia 2013
Należności
Rachunki nostro
Kredyty udzielone
Inne należności
Zobowiązania
Depozyty otrzymane*
Zobowiązania z tyt. sprzedaży
papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu
Inne zobowiązania
Operacje pozabilansowe
Warunkowe zobowiązania
pozabilansowe
- udzielone
- otrzymane
Główna kadra
Pozostałe jednostki z
kierownicza Grupy Kapitałowej Poczty
Polskiej S.A.
* w tym środki transferowe, ZUS i wpłaty standard
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
Przychody
- z tytułu odsetek
- z tytułu prowizji
- z tytułu innych
przychodów
Koszty
- z tytułu odsetek
- z tytułu prowizji
- z tytułu kosztów
rzeczowych
- z tytułu kosztów
osobowych
Podmiot dominujący
tys. zł
22 785
0
22 360
Podmiot o znaczącym
wpływie na Grupę i jego
jednostki zależne
tys. zł
347
0
347
425
0
1
34
(64 310)
(17 138)
(28 700)
(2 219)
0
(609)
(20 510)
(115)
(50)
(1 759)
(968)
0
(18 472)
(1 610)
0
(770)
0
0
(20 345)
(21)
90
Główna kadra
Pozostałe jednostki z
kierownicza Grupy Kapitałowej Poczty
Polskiej S.A.
tys. zł
tys. zł
635
28 803
603
48
31
28 721
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniższe tabele prezentują informacje o rozrachunkach, przychodach i kosztach z jednostkami Skarbu Państwa
i samorządu terytorialnego z wyłączeniem spółek z Grupy Poczty Polskiej oraz PKO Banku Polskiego S.A.
Należności
Należności od innych banków
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Inwestycyjne aktywa finansowe
Inne należności
Zobowiązania
Depozyty otrzymane
Inne zobowiązania
Stan na
31 grudnia 2014
Spółki z udziałem
Instytucje rządowe
Skarbu Państwa
i samorządowe
tys. zł
tys. zł
131 775
303 395
131 775
0
0
303 395
0
0
0
0
22 132
57 826
22 132
57 825
0
1
Stan na
31 grudnia 2013
Spółki z udziałem
Instytucje rządowe
Skarbu Państwa
i samorządowe
tys. zł
tys. zł
40 885
356 680
20 179
0
0
356 673
20 706
0
0
7
36 649
98 747
36 649
98 746
0
1
Przychody
- z tytułu odsetek
- z tytułu prowizji
- z tytułu innych przychodów
Koszty
- z tytułu odsetek
- z tytułu prowizji
- z tytułu kosztów rzeczowych
- z tytułu innych kosztów
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Spółki z udziałem
Instytucje rządowe
Skarbu Państwa
i samorządowe
tys. zł
tys. zł
2 753
11 243
2 655
11 018
98
215
0
10
(591)
(2 030)
(279)
(1 965)
0
(57)
(312)
0
0
(8)
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
Spółki z udziałem
Instytucje rządowe
Skarbu Państwa
i samorządowe
tys. zł
tys. zł
1 620
15 736
1 525
15 350
95
382
0
4
(786)
(3 890)
(343)
(3 848)
(1)
(39)
(442)
0
0
(3)
Transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa innymi niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty
Polskiej i PKO Banku Polskiego S.A. są związane z działalnością bankową (udzielanie finansowania, deponowanie
środków).
91
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wysokość kredytów i pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz podmiotu
dominującego wobec Banku
Transakcje zawierane z kadrą zarządzającą zawierane są w ramach standardowej oferty produktowej.
Stan na
31 grudnia 2014
Członkowie Zarządu Banku
Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu
dominującego Banku
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Należności
392
0
167
Kredyty udzielone
392
0
167
Zobowiązania
56
50
44
Depozyty otrzymane
56
50
44
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Członkowie Zarządu Banku
Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu
dominującego Banku
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Przychody
14
0
9
- z tytułu odsetek
14
0
9
Koszty
(3)
0
(7)
- z tytułu odsetek
(1)
0
0
- z tytułu prowizji
(2)
0
(7)
Stan na
31 grudnia 2013
Członkowie Zarządu Banku
Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu
dominującego Banku
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Należności
0
0
91
Kredyty udzielone
0
0
91
Zobowiązania
1
50
1
Depozyty otrzymane
1
50
1
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
Członkowie Zarządu Banku
Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu
dominującego Banku
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Przychody
0
0
10
- z tytułu odsetek
0
0
8
- z tytułu prowizji
0
0
2
Koszty
(2)
0
(9)
- z tytułu odsetek
(2)
0
(1)
- z tytułu prowizji
0
0
(8)
92
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku
Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia,
nagrody i narzuty)
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia,
nagrody i narzuty)
Razem
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
3 065
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
2 650
2 818
2 556
247
2 193
94
2 138
2 193
2 138
5 258
4 788
Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej Banku i jednostek
zależnych Banku
okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
tys. zł
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
tys. zł
13 047
15 487
117
13 164
70
15 557
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia,
nagrody i narzuty)
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Razem
44. Struktura zatrudnienia
Struktura zatrudnienia w Grupie w roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku kształtowała się
następująco:
Stan na
31.12.2014
669
178
554
232
1 633
w pełnych etatach
Centrala Banku
Placówki i Oddział Banku
Mikroodziały
Jednostki zależne
Razem Grupa
Stan na
31.12.2013
727
244
490
239
1 700
45. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 nie wystąpiły zdarzenia wpływające
na sytuację majątkową i finansową Grupy.
93
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
46. Cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie
Głównym celem zarządzania ryzykiem w Grupie jest zapewnienie bezpieczeństwa środkom powierzonym przez
klientów Grupy oraz zapewnienie skuteczności realizacji celów strategicznych Grupy poprzez podejmowanie decyzji
nakierowanych na maksymalizację uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy podejmowaniu
akceptowalnego poziomu ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi nadzorcze
oraz o wewnętrzne regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku. Obowiązujące regulacje
wewnętrzne w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych funkcjonowania Grupy. Jednostką integrującą podejście do zarządzania ryzykiem w ramach Grupy jest
Bank.
W Grupie przyjęto 3-stopniowy schemat organizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem.
Ogólne ramy zarządzania ryzykiem zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą:
 „Generalnych zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A.”,
 „Generalnych zasadach zarządzania kapitałem w Banku Pocztowym S.A.”,
 „Strategii rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017”,
 „Planie Finansowym Banku Pocztowego S.A. na 2014 r.”,
 „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A. na rok 2014”.
Ich uszczegółowieniem są, zaakceptowane przez Zarząd Banku, zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.
Delegują one obowiązki na poziom poszczególnych Departamentów i Biur oraz zawierają wytyczne dla jednostek
zależnych Banku. Na ich podstawie opracowano szczegółowe procedury operacyjne zawierające opis poszczególnych
czynności (w tym kontrolnych) przeprowadzanych przez Wydziały, Zespoły i Stanowiska.
W systemie zarządzania ryzykiem uczestniczą:
 Rada Nadzorcza,
 Zarząd,
 komitety ds. zarządzania ryzykiem powołane przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi,
 komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka,
 komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance),
 pozostałe komórki organizacyjne,
 wybrane komórki organizacyjne jednostek zależnych.
Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz nad kontrolą procesu zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka, jak również zatwierdza jego główne cele i wytyczne.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za całokształt zarządzania ryzykiem w Banku oraz na poziomie Grupy, jak również
podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym wpływającym na skalę i strukturę ryzyka. Zarząd zatwierdza
metody zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Obejmują one takie czynności jak: identyfikacja, pomiar,
monitorowanie i kontrola, raportowanie, podejmowanie działań zaradczych, a także przegląd i weryfikacja procesu
zarządzania wybranym rodzajem ryzyka.
Komitety ds. zarządzania ryzykiem w Banku powoływane są przez Zarząd Banku i uczestniczą w procesie zarządzania
ryzykiem. Komitety w Banku pełnią także funkcje opiniodawczą i rekomendacyjną w stosunku do Zarządu Banku
w zakresie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, zasad i procedur realizacji poszczególnych etapów
procesu zarządzania ryzykami, a także decyzyjną w zakresie uprawnień delegowanych przez Zarząd Banku. Dotyczy to
w szczególności ustalania i monitorowania przestrzegania limitów, a także podejmowania decyzji kredytowych zgodnie
z obowiązującym w Banku systemem limitów kompetencji decyzyjnych.
Ze względu na szeroki aspekt i przenikanie poszczególnych rodzajów ryzyka, każdy rodzaj ryzyka posiada komórkę
wiodącą, która jest odpowiedzialna za koordynację procesu zarządzania danym rodzajem ryzyka. Komórki
te odpowiadają za identyfikację, pomiar, monitoring i koordynację działań zaradczych w zakresie poszczególnych
rodzajów ryzyka. Do zadań komórek należy także opracowywanie procedur dotyczących realizacji poszczególnych
etapów procesu zarządzania ryzykiem.
W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób niezależny
i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, procedur i mechanizmów kontroli
wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym
z działalnością Banku. W celu zapewnienia zgodności działania Banku z odpowiednimi prawami, przepisami
94
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
oraz standardami, w Banku funkcjonuje także wydzielona komórka compliance, której celem działania jest również
właściwe zarządzanie ryzykiem braku zgodności.
Docelowa struktura ryzyka Banku oraz na poziomie Grupy jest uwarunkowana zdefiniowanym „apetytem na ryzyko”.
Apetyt na ryzyko Banku określa gotowość Banku oraz Grupy do podejmowania określonej wielkości ryzyka
w określonym horyzoncie czasowym i jest akceptowany przez Zarząd. Apetyt na ryzyko stanowi istotny element
konstrukcji Strategii Banku i Planu Finansowego zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
Efektem prowadzonych działań w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka jest określenie,
które z nich są istotne z punktu widzenia Grupy, ich klasyfikacja z punktu widzenia stałej oceny istotności (ryzyka
trwale istotne i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości pokrycia danego ryzyka kapitałem.
Jako ryzyko trwale istotne Grupa uznaje następujące rodzaje ryzyka:
 ryzyko kredytowe,
 ryzyko operacyjne,
 ryzyko stopy procentowej księgi bankowej,
 ryzyko płynności.
Dodatkowo Grupa identyfikuje następujące istotne rodzaje ryzyka:
 ryzyko strategiczne,
 ryzyko braku zgodności,
 ryzyko cyklu gospodarczego,
 ryzyka outsourcingu,
 ryzyko reputacji
 ryzyko kredytowe Filar II,
 ryzyko rezydualne,
 ryzyko koncentracji,
 ryzyko cen instrumentów dłużnych księgi handlowej.
W 2014 roku działalność Banku oraz Grupy była zgodna z wymogami regulacyjnymi wynikającymi z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Dyrektywy
Parlamentu i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych
do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej
dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.
46.1. Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko, na jakie narażona jest Grupa z tytułu zawarcia transakcji kredytowych, skutkujące
możliwością nie odzyskania udzielonych kwot, utratą dochodu lub poniesieniem straty finansowej. Jest ono
wypadkową z obszaru opracowania i wprowadzenia produktu kredytowego, procesu kredytowania, a z drugiej strony
działań ograniczających możliwość poniesienia strat. W ramach ryzyka kredytowego Grupa uwzględnia zarówno ryzyko
kontrahenta, jak również ryzyko rozliczenia i dostawy.
Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma na względzie utrzymanie ustalonego
w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem NPL, założonego kosztu ryzyka, utrzymanie
właściwego poziomu kapitału, przestrzeganie stosowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności kredytowej,
analizę mocnych i słabych stron działalności kredytowej Grupy oraz przewidywane możliwości i zagrożenia dla jej
dalszego rozwoju. Polityka Grupy w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego uwzględnia również
cykliczność procesów ekonomicznych oraz zmiany zachodzące w samym portfelu ekspozycji kredytowych.
Grupa kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym:
 analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej ekspozycji kredytowej, portfela kredytowego i wymóg kapitałowy z tytułu
ryzyka kredytowego,
 stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające odpowiednio z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela
kredytowego oraz wynikające z Prawa bankowego i realizacji rekomendacji KNF,
 funkcje związane z bezpośrednią analizą wniosków, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowych
są oddzielone od funkcji związanych z pozyskiwaniem klientów (sprzedażą produktów bankowych),
95
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
 podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej
przez klienta,
 podejmowanie decyzji kredytowych w Grupie odbywa się zgodnie z trybem i kompetencjami określonymi
w przepisach wewnętrznych dotyczących oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych,
 każda transakcja kredytowa od momentu zawarcia do pełnego rozliczenia jest monitorowana w zakresie
wykorzystania kredytu, terminowości spłat, prawnych zabezpieczeń kredytu, powiązań kapitałowo-organizacyjnych
dłużnika, a w przypadku klientów instytucjonalnych również pod względem bieżącej sytuacji ekonomiczno –
finansowej,
 okresowo monitorowana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych zakładów ubezpieczeń
dostarczających zabezpieczenia kredytów oraz dostarczanie i opłacanie przez klientów polis i cesji praw z polis
ubezpieczeniowych,,
 okresowo monitorowane są zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy prawnoekonomiczne dokonywanych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji
kredytowych.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się w Grupie na podstawie pisemnych instrukcji i procedur, w których
są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kredytowego.
W regulacjach jest określony zakres kompetencji poszczególnych jednostek Grupy w procesie zarządzania ryzykiem
kredytowym.
W celu wyznaczenia poziomu ryzyka kredytowego Grupa wykorzystuje m. in. następujące metody jego pomiaru:
 prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia powodującego stratę (PD),
 stopy odzysków (RR),
 strata w wyniku zdarzenia powodującego stratę (LGD),
 okres identyfikacji straty (LIP),
 udział i strukturę kredytów z utratą wartości (NPL),
 wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami aktualizującymi (NPL coverage),
 miary efektywności modeli scoringowych (m.in. Gini, PSI ratio),
 koszt ryzyka.
Grupa przeprowadza cykliczne przeglądy realizacji przyjętej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym. Przeglądowi
i modyfikacji podlegają przede wszystkim:
 przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji wartości
prawnych zabezpieczeń - dostosowywane są one do zmieniających się warunków rynkowych, specyfiki działalności
typów (grup) klientów, przedmiotu kredytowania oraz określenia minimalnych wymogów stosowania
obligatoryjnych form prawnych zabezpieczeń,
 wewnętrzny system limitowania działalności kredytowej oraz ustalania kompetencji decyzyjnych odnośnie
podejmowania decyzji kredytowych,
 system identyfikacji, oceny i raportowania ryzyka kredytowego Komitetom Kredytowym, Zarządowi Banku i Radzie
Nadzorczej Banku,
 maksymalne poziomy adekwatności wartości wskaźników wykorzystywanych przy ocenie ryzyka kredytowego oraz
akceptowane formy wkładu własnego dla detalicznych kredytów mieszkaniowych,
 modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.
System raportowania w Grupie składa się między innymi z następujących elementów:
 raportowania o poziomie ryzyka kredytowego, w tym analiz vintage, informacji o wykorzystaniu limitów oraz
jakości i skuteczności procesów kredytowych,
 raportów z przeprowadzonych testów warunków skrajnych, przeglądu limitów oraz analiz back–testów
dla odpisów aktualizacyjnych,
 analiz rynku nieruchomości oraz badania aktualnej wartości zabezpieczeń ekspozycji kredytowych,
 przeglądu realizacji zasad polityki ryzyka kredytowego.
Grypa przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe:
 raport miesięczny dla Zarządu Banku i Komitetu Kredytowego Banku,
 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
96
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe (w podziale na klasy instrumentów finansowych)
Wartość bilansowa netto
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym
757 643
327 242
Należności od innych banków
158 269
36 329
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
- osoby fizyczne
1 336
1 369
5 151 777
5 055 712
4 296 942
4 053 210
- klienci instytucjonalni
551 538
645 912
- instytucje samorządowe
303 297
356 590
1 100 547
1 455 018
620 592
615 185
479 955
839 833
418 719
387 018
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży :
- notowane
- nienotowane
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu
zapadalności:
- notowane
393 688
372 080
- nienotowane
25 031
14 938
Pozostałe aktywa
29 274
27 074
7 617 565
7 289 762
Razem
Grupa jest dodatkowo narażona na ryzyko kredytowe z tytułu zawartych transakcji wykazywanych jako zobowiązania
pozabilansowe. Wysokość maksymalnego narażenia na ryzyko kredytowe z tytułu tych transakcji wyraża ich wartość
pozabilansowa zaprezentowana w nocie 41.
W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji zaangażowań, Grupa stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające
z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela kredytowego oraz z Prawa bankowego i realizacji rekomendacji KNF.
Przy czym rodzaje i wielkość stosowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności kredytowej określają przepisy
wewnętrzne dotyczące limitowania działalności kredytowej w odniesieniu m. in. do koncentracji dużych zaangażowań,
koncentracji branżowej, koncentracji zaangażowań ze względu na rodzaj zabezpieczenia oraz rodzaj produktu.
97
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Grupa prowadzi działalność jedynie na terenie Polski. Poniższe tabele prezentują zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe w zakresie kredytów i pożyczek udzielonych klientom
w poszczególnych województwach.
Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości bilansowe netto)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
osoby fizyczne
Stan na
31 grudnia 2014
instytucje
samorządowe
Razem
Udział w portfelu
kredytowym netto
kredyty w rachunku
bieżącym
tys. zł
kredyty
konsumpcyjne
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Mazowieckie
2 759
170 239
405 864
1 575
67 911
13 807
662 155
%
12,9%
Wielkopolskie
5 365
217 087
313 678
2 089
64 589
30 977
633 785
12,3%
Kujawsko-pomorskie
4 226
142 540
321 838
1 154
45 372
28 108
543 238
10,5%
Dolnośląskie
1 349
197 412
236 999
1 082
54 880
36 802
528 524
10,3%
Śląskie
3 670
246 760
137 499
1 847
31 102
24 912
445 790
8,7%
Pomorskie
1 890
130 742
215 618
1 064
58 188
7 931
415 433
8,1%
Łódzkie
1 563
107 717
156 638
809
56 742
17 140
340 609
6,6%
Warmińsko-mazurskie
1 212
82 025
129 312
656
41 008
55 332
309 545
6,0%
Zachodniopomorskie
2 593
119 415
115 494
1 219
53 005
5 324
297 050
5,8%
Małopolskie
2 222
118 363
119 321
1 123
15 708
32 836
289 573
5,6%
Lubuskie
1 038
73 929
75 422
724
26 963
9 134
187 210
3,6%
Lubelskie
1 880
76 174
66 710
627
28 340
10 943
184 674
3,6%
Podkarpackie
783
57 802
39 155
467
3 858
29 601
131 666
2,6%
Opolskie
520
37 225
23 353
316
1 241
450
63 105
1,2%
Świętokrzyskie
610
34 104
22 636
440
1 356
0
59 146
1,1%
Podlaskie
690
25 577
30 426
333
1 143
0
58 169
1,1%
0
1 971
0
2
132
0
2 105
0,0%
32 370
1 839 082
2 409 963
15 527
551 538
303 297
5 151 777
100,0%
Nieprzypisane
Razem
kredyty na kredyty w rachunku
nieruchomości
karty kredytowej
tys. zł
tys. zł
klienci
instytucjonalni
98
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
osoby fizyczne
Stan na
31 grudnia 2013
klienci
instytucjonalni
instytucje
samorządowe
Razem
Udział w portfelu
kredytowym netto
kredyty w rachunku
bieżącym
tys. zł
kredyty
konsumpcyjne
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Mazowieckie
3 068
155 154
400 893
1 222
90 759
16 358
667 454
%
13,2%
Wielkopolskie
5 870
201 417
311 279
1 905
83 720
35 436
639 627
12,7%
Kujawsko-pomorskie
4 601
139 811
309 928
1 112
54 293
32 236
541 981
10,7%
Dolnośląskie
1 332
149 411
215 008
888
66 809
51 835
485 283
9,6%
Śląskie
3 659
224 186
136 240
1 497
31 087
28 157
424 826
8,4%
Pomorskie
2 057
124 415
207 071
955
67 571
8 653
410 722
8,1%
Łódzkie
1 701
101 319
151 041
723
64 674
19 288
338 746
6,7%
Warmińsko-mazurskie
1 284
76 540
122 882
561
44 514
63 031
308 812
6,1%
Małopolskie
2 421
110 616
113 127
918
20 314
40 424
287 820
5,7%
Zachodniopomorskie
2 810
106 945
113 162
1 075
55 235
6 149
285 376
5,6%
Lubuskie
1 075
66 745
77 411
597
30 026
9 756
185 610
3,7%
Lubelskie
2 092
67 966
65 649
557
24 409
11 826
172 499
3,4%
Podkarpackie
766
48 349
38 922
413
5 881
31 643
125 974
2,5%
Podlaskie
780
26 356
31 272
306
4 152
0
62 866
1,2%
Opolskie
525
32 535
20 937
262
1 258
500
56 017
1,1%
Świętokrzyskie
595
28 829
22 806
358
1 206
1 298
55 092
1,1%
Nieprzypisane
41
6 907
0
55
4
0
7 007
0,1%
34 677
1 667 501
2 337 628
13 404
645 912
356 590
5 055 712
100,0%
Razem
kredyty na kredyty w rachunku
nieruchomości
karty kredytowej
tys. zł
tys. zł
99
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości pozabilansowe netto)
Wartość netto zaangażowania pozabilansowego w zakresie kredytów i pożyczek uwzględnia wartość rezerw na zobowiązania pozabilansowe, które zostały zaprezentowane
w nocie 34.
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
Stan na
31 grudnia 2014
osoby fizyczne
Udział
Razem w zaangażowaniu
pozabilansowym
netto
tys. zł
%
klienci
instytucjonalni
instytucje
samorządowe
tys. zł
tys. zł
51 659
0
64 851
37,1%
0
21 503
12,3%
15 750
0
20 468
11,7%
1 659
1 401
0
11 341
6,5%
3 370
869
2 053
0
9 378
5,4%
1 089
1 211
989
350
0
7 714
4,4%
1 300
1 064
1 647
879
1 781
0
6 671
3,8%
Lubelskie
1 717
1 129
1 059
722
1 771
0
6 398
3,7%
Małopolskie
1 623
1 411
1 045
1 098
225
0
5 402
3,1%
Zachodniopomorskie
1 842
978
657
818
239
0
4 534
2,6%
886
499
1 708
460
540
0
4 093
2,3%
1 030
813
330
482
1 187
0
3 842
2,2%
916
487
866
623
54
0
2 946
1,7%
1 210
263
204
285
85
0
2 047
1,2%
Świętokrzyskie
748
223
397
316
67
0
1 751
1,0%
Opolskie
348
545
99
326
14
0
1 332
0,8%
13
564
0
23
0
0
600
0,3%
28 518
19 384
22 901
13 636
90 432
0
174 871
100,0%
kredyty w rachunku
bieżącym
tys. zł
kredyty
konsumpcyjne
tys. zł
Mazowieckie
3 353
2 970
5 454
1 415
Śląskie
2 730
2 476
1 083
1 958
13 256
Łódzkie
1 389
1 458
1 157
714
Wielkopolskie
4 328
1 339
2 614
Dolnośląskie
1 010
2 076
Kujawsko-pomorskie
4 075
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Lubuskie
Podkarpackie
Podlaskie
Nieprzypisane
Razem
kredyty na kredyty w rachunku
nieruchomości
karty kredytowej
tys. zł
tys. zł
100
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
osoby fizyczne
Stan na
Udział
Razem w zaangażowaniu
pozabilansowym
netto
tys. zł
%
klienci
instytucjonalni
instytucje
samorządowe
tys. zł
tys. zł
85 647
0
100 603
37,6%
0
41 652
15,6%
8 420
0
20 265
7,6%
2 167
5 922
0
18 448
6,9%
1 267
2 416
0
12 694
4,7%
1 936
837
6 747
0
11 728
4,4%
2 916
2 110
1 808
1 961
0
11 496
4,3%
1 855
959
2 087
1 237
2 742
0
8 880
3,3%
Pomorskie
1 292
1 087
2 731
1 181
2 525
0
8 816
3,3%
Małopolskie
1 752
719
1 993
923
3 263
0
8 650
3,2%
Lubuskie
972
559
319
664
5 829
0
8 343
3,1%
Warmińsko-mazurskie
937
617
1 988
740
1 965
0
6 247
2,3%
Podkarpackie
928
522
1 144
636
78
0
3 308
1,2%
1 311
51
285
539
95
0
2 281
0,9%
Świętokrzyskie
712
374
167
478
127
0
1 858
0,7%
Opolskie
391
512
389
320
171
0
1 783
0,7%
9
180
0
42
160
0
391
0,1%
28 911
16 889
41 318
16 658
163 667
0
267 443
100,0%
31 grudnia 2013
kredyty w rachunku
bieżącym
tys. zł
kredyty
konsumpcyjne
tys. zł
Mazowieckie
3 336
2 691
7 197
1 732
Łódzkie
1 333
1 175
2 661
884
35 599
Dolnośląskie
1 180
2 213
7 249
1 203
Wielkopolskie
4 281
1 251
4 827
Kujawsko-pomorskie
4 104
672
4 235
Lubelskie
1 817
391
Śląskie
2 701
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Nieprzypisane
Razem
kredyty na kredyty w rachunku
nieruchomości
karty kredytowej
tys. zł
tys. zł
101
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Struktura branżowa portfela kredytowego
Poniższa tabela prezentuje strukturę koncentracji zaangażowania Grupy w poszczególne branże. W Grupie utrzymuje się dominacja kredytów udzielonych osobom fizycznym.
Osoby fizyczne
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Zakwaterowanie
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami
samochodowymi
Edukacja
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego
pojazdami samochodowymi
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Pozostała działalność
Razem
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Wartość
bilansowa
netto
tys. zł
Wartość
pozabilansowa
netto
tys. zł
Razem
zaangażowanie
kredytowe netto
tys. zł
Udział
procentowy
4 296 942
84 439
4 381 381
330 901
24 023
303 297
Wartość
pozabilansowa
netto
tys. zł
Razem
zaangażowanie
kredytowe netto
tys. zł
Udział
procentowy
%
Wartość
bilansowa
netto
tys. zł
82,3%
4 053 386
103 776
4 157 162
78,1%
354 924
6,7%
355 685
49 568
405 253
7,6%
0
303 297
5,7%
356 367
0
356 367
6,7%
29 779
10 913
40 692
0,8%
25 181
72
25 253
0,5%
20 851
1 694
22 545
0,4%
16 871
6 608
23 479
0,4%
16 315
372
16 687
0,3%
31 566
2 534
34 100
0,6%
14 794
14
14 808
0,3%
16 054
634
16 688
0,3%
14 484
245
14 729
0,3%
14 402
4 593
18 995
0,4%
14 142
0
14 142
0,3%
29 395
238
29 633
0,6%
%
110 272
53 171
163 443
3,1%
156 805
99 420
256 225
4,8%
5 151 777
174 871
5 326 648
100,0%
5 055 712
267 443
5 323 155
100,0%
102
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Zaangażowanie brutto Grupy wobec dziesięciu największych klientów
Stan na
31 grudnia 2014
Zaangażowanie
całkowite
Zaangażowanie
bilansowe (kapitał)
tys. zł
tys. zł
tys. zł
49 077
0
49 077
0,9%
29 653
16 730
12 923
0,6%
23 625
23 625
0
0,4%
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
20 746
19 135
1 611
0,4%
Klient 5
Zakwaterowanie
17 500
6 668
10 832
0,3%
Klient 6
Zakwaterowanie
16 851
16 692
159
0,3%
Klient 7
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
14 203
14 203
0
0,3%
Klient 8
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
14 200
14 200
0
0,3%
Klient 9
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
12 582
12 582
0
0,2%
Klient 10
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
11 100
11 100
0
0,2%
209 537
134 935
74 602
3,9%
Nazwa kredytobiorcy
branża wg PKD
Klient 1
Działalność pocztowa i kurierska
Klient 2
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Klient 3
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Klient 4
103
Zaangażowanie
Udział w portfelu
pozabilansowe kredytowym brutto
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2013
Zaangażowanie
całkowite
Zaangażowanie
bilansowe (kapitał)
tys. zł
tys. zł
tys. zł
73 753
0
73 753
1,4%
28 750
28 750
0
0,6%
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
21 618
15 059
6 559
0,4%
Klient 4
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
20 736
0
20 736
0,4%
Klient 5
Zakwaterowanie
17 521
17 472
49
0,3%
Klient 6
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
16 003
16 003
0
0,3%
Klient 7
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
15 098
15 098
0
0,3%
Klient 8
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
14 281
14 281
0
0,3%
Klient 9
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
13 762
13 375
387
0,3%
Klient 10
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
12 930
12 930
0
0,2%
234 452
132 968
101 484
4,5%
Nazwa kredytobiorcy
branża wg PKD
Klient 1
Działalność pocztowa i kurierska
Klient 2
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Klient 3
104
Zaangażowanie
Udział w portfelu
pozabilansowe kredytowym brutto
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Struktura jakościowa
Grupa identyfikuje następującą strukturę jakościową aktywów finansowych:




nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości,
przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości,
dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono,
dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący.
Poniższe tabele prezentują podsumowanie powyższych kategorii jakościowych dla poszczególnych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013
roku.
A. Struktura jakościowa należności od innych banków
Należności od innych banków nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty
wartości
Należności od innych banków przeterminowane, bez przesłanki utraty
wartości
Należności od innych banków, dla których wystąpiły przesłanki utraty
wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono
Należności od innych banków, dla których wystąpiły przesłanki utraty
wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
Razem
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Wartość
bilansowa
brutto
Odpis
Wartość
bilansowa
netto
Wartość
bilansowa
brutto
Odpis
Wartość
bilansowa
netto
tys. zł
Udział
w ekspozycji
bilansowej
netto
%
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Udział
w ekspozycji
bilansowej
netto
%
tys. zł
tys. zł
158 269
0
158 269
100,0%
36 329
0
36 329
100,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
158 269
0
158 269
100,0%
36 329
0
36 329
100,0%
105
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
B. Struktura jakościowa inwestycyjnych aktywów finansowych
Inwestycyjne aktywa finansowe nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty
wartości
Inwestycyjne aktywa finansowe przeterminowane, bez przesłanki utraty
wartości
Inwestycyjne aktywa finansowe, dla których wystąpiły przesłanki utraty
wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono
Inwestycyjne aktywa finansowe, dla których wystąpiły przesłanki utraty
wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
Razem
Stan na
Stan na
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
Wartość
bilansowa
brutto
Odpis
Wartość
bilansowa
netto
tys. zł
tys. zł
1 519 266
Wartość
bilansowa
brutto
Odpis
Wartość
bilansowa
netto
tys. zł
Udział
w ekspozycji
bilansowej
netto
%
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Udział
w ekspozycji
bilansowej
netto
%
0
1 519 266
100,0%
1 842 036
0
1 842 036
100,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
1 519 266
0
1 519 266
100,0%
1 842 036
0
1 842 036
100,0%
106
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
C. Struktura jakościowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Stan na
31 grudnia 2014
Wartość
bilansowa
brutto
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości
4 689 905
10 334
4 679 571
256 774
12 534
244 240
53 615
867
325 391
Odpis
Wartość
bilansowa
netto
Udział
w ekspozycji
bilansowej
netto
Wartość
pozabilansowa
brutto
Odpis
%
tys. zł
tys. zł
tys. zł
%
90,8%
172 907
389
172 518
98,7%
4,7%
1 154
60
1 094
0,6%
52 748
1,0%
496
4
492
0,3%
150 173
175 218
3,4%
945
178
767
0,4%
5 325 685
173 908
5 151 777
100,0%
175 502
631
174 871
100,0%
Stan na
31 grudnia 2013
Wartość
bilansowa
brutto
Odpis
Wartość
bilansowa
netto
Udział
w ekspozycji
bilansowej
netto
Wartość
pozabilansowa
brutto
Odpis
tys. zł
tys. zł
tys. zł
%
tys. zł
tys. zł
tys. zł
%
Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości
4 499 939
6 183
4 493 756
88,9%
264 194
816
263 378
98,5%
365 669
8 352
357 317
7,1%
2 792
102
2 690
1,0%
37 655
316
37 339
0,7%
1 023
9
1 014
0,4%
277 241
109 941
167 300
3,3%
559
198
361
0,1%
5 180 504
124 792
5 055 712
100,0%
268 568
1 125
267 443
100,0%
Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej
utraty wartości nie stwierdzono
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości,
rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
Razem
Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej
utraty wartości nie stwierdzono
Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości,
rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
Razem
107
Wartość
Udział
pozabilansowa
w ekspozycji
netto pozabilansowej
netto
Wartość
Udział
pozabilansowa
w ekspozycji
netto pozabilansowej
netto
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, nieprzeterminowane bez przesłanki utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których Bank nie stwierdził przeterminowania ani nie zidentyfikował
przesłanki utraty wartości charakteryzują się akceptowalnym poziomem ryzyka kredytowego.
Stan na
31 grudnia 2014
tys. zł
3 929 739
28 280
1 595 544
2 293 433
12 482
458 448
301 718
4 689 905
10 334
4 679 571
172 907
389
172 518
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
Odpis
Razem netto
Pozabilans brutto
Odpis na pozabilans
Pozabilans netto
108
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
3 603 478
31 297
1 384 710
2 176 293
11 178
546 180
350 281
4 499 939
6 183
4 493 756
264 194
816
263 378
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, przeterminowane bez przesłanki utraty wartości
Poniższe tabele prezentują analizę wiekową kredytów i pożyczek udzielonych klientom, dla których stwierdzono
przeterminowanie ale nie stwierdzono przesłanki utraty wartości.
Stan na
31 grudnia 2014
1 - 30 dni
31 – 60 dni
61 – 90 dni
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Razem
tys. zł
200 482
31 470
14 607
246 559
1 702
237
160
2 099
131 406
25 221
12 274
168 901
66 429
5 761
1 986
74 176
945
251
187
1 383
klienci instytucjonalni
6 526
1 410
735
8 671
instytucje samorządowe
1 544
0
0
1 544
208 552
32 880
15 342
256 774
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty kredytowej
Razem brutto
Odpis
5 315
3 588
3 631
12 534
203 237
29 292
11 711
244 240
774
230
150
1 154
16
21
23
60
Pozabilans netto
758
209
127
1 094
Stan na
31 grudnia 2013
1 - 30 dni
31 – 60 dni
61 – 90 dni
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Razem
tys. zł
314 138
25 364
6 685
346 187
1 667
347
82
2 096
- kredyty konsumpcyjne
199 783
18 960
5 507
224 250
- kredyty na nieruchomości
111 926
5 730
962
118 618
762
327
134
1 223
13 102
47
0
13 149
Razem netto
Pozabilans brutto
Odpis na pozabilans
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty w rachunku karty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem brutto
Odpis
Razem netto
Pozabilans brutto
Odpis na pozabilans
Pozabilans netto
109
6 333
0
0
6 333
333 573
25 411
6 685
365 669
4 918
2 040
1 394
8 352
328 655
23 371
5 291
357 317
2 444
271
77
2 792
59
19
24
102
2 385
252
53
2 690
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono
Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono,
z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości.
Stan na
31 grudnia 2014
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty
kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty
kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:
utworzony odpis nieuwzględniający
finansowego efektu zabezpieczeń
finansowy efekt zabezpieczeń,
uwzględniony w odpisie
utworzony odpis uwzględniający
finansowy efekt zabezpieczeń
wartość
bilansowa
brutto
wartość
pozabilansowa
brutto
tys. zł
0
0
0
0
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
0
0
0
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
0
0
0
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
0
0
0
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 615
0
53 615
496
0
496
19 806
0
19 806
348
0
348
18 939
0
18 939
344
0
344
867
0
867
4
0
4
Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:
utworzony odpis nieuwzględniający
finansowego efektu zabezpieczeń
finansowy efekt zabezpieczeń,
uwzględniony w odpisie
utworzony odpis uwzględniający
finansowy efekt zabezpieczeń
wartość
bilansowa
brutto
wartość
pozabilansowa
brutto
tys. zł
0
0
0
0
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
0
0
0
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
0
0
0
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
0
0
0
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 655
0
37 655
1 023
0
1 023
17 690
0
17 690
436
0
436
17 374
0
17 374
427
0
427
316
0
316
9
0
9
110
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości i rozpoznano utratę wartości oraz utworzono odpis
aktualizujący, z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości.
Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:
Stan na
31 grudnia 2014
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty
kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
utworzony odpis nieuwzględniający
finansowego efektu zabezpieczeń
finansowy efekt zabezpieczeń,
uwzględniony w odpisie
utworzony odpis uwzględniający
finansowy efekt zabezpieczeń
wartość
bilansowa
brutto
wartość
pozabilansowa
brutto
tys. zł
247 265
5 457
161 356
76 414
tys. zł
825
10
0
69
bilans
tys. zł
110 177
3 044
73 247
31 768
pozabilans
tys. zł
163
3
0
21
bilans
tys. zł
2 913
0
2 913
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
107 264
3 044
70 334
31 768
pozabilans
tys. zł
163
3
0
21
4 038
746
2 118
139
0
0
2 118
139
78 026
100
325 391
120
0
945
62 661
45
172 883
15
0
178
19 797
0
22 710
0
0
0
42 864
45
150 173
15
0
178
Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:
Stan na
31 grudnia 2013
osoby fizyczne
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
- kredyty w rachunku karty
kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
Razem
utworzony odpis nieuwzględniający
finansowego efektu zabezpieczeń
finansowy efekt zabezpieczeń,
uwzględniony w odpisie
utworzony odpis uwzględniający
finansowy efekt zabezpieczeń
wartość
bilansowa
brutto
wartość
pozabilansowa
brutto
tys. zł
193 465
4 103
114 152
72 761
tys. zł
488
9
4
69
bilans
tys. zł
81 235
2 291
50 320
27 347
pozabilans
tys. zł
193
3
1
21
bilans
tys. zł
3 091
0
3 091
0
pozabilans
tys. zł
0
0
0
0
bilans
tys. zł
78 144
2 291
47 229
27 347
pozabilans
tys. zł
193
3
1
21
2 449
406
1 277
168
0
0
1 277
168
83 776
0
277 241
71
0
559
64 171
0
145 406
28
0
221
32 374
0
35 465
23
0
23
31 797
0
109 941
5
0
198
111
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Finansowy efekt uwzględnienia odzysku z zabezpieczeń dla należności analizowanych indywidualnie wyniósł
na 31 grudnia 2014 roku 42,0 mln zł, natomiast na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 53,3 mln zł. Jest to kwota, o którą
poziom wymaganych odpisów z tytułu utraty wartości byłby wyższy, gdyby przy szacowaniu odpisu nie zostały
uwzględnione przepływy z zabezpieczeń.
W przypadku należności analizowanych indywidualnie, wartość odpisów bez uwzględnienia efektu finansowego
odzysków z zabezpieczeń na 31 grudnia 2014 roku wyniosłaby 68,6 mln zł, a na 31 grudnia 2013 roku 77,0 mln zł.
Zabezpieczenia i inne elementy prowadzące do poprawy warunków kredytowania:
 hipoteka wpisana w księdze wieczystej (KW), na pierwszym miejscu; możliwe także dalsze miejsce w KW (jeśli suma
wszystkich dokonanych wpisów nie przekracza 50% wartości rynkowej nieruchomości). Stosuje się wpis hipoteki w
wysokości 100% wartości transakcji na zabezpieczenie kapitału powiększony, co najmniej o 60% wartości transakcji
na zabezpieczenie odsetek, opłat i prowizji oraz kosztów Grupy z tytułu niespłacenia przez kredytobiorcę,
kredytu/pożyczki w terminie,
 cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 oświadczenie kredytobiorcy (i/lub poręczyciela) o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150% udzielonego
kredytu brutto wraz z datą, do której Grupa będzie mogła wystąpić o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności,
 oświadczenie właściciela nieruchomości o poddaniu się egzekucji do kwoty hipoteki/hipotek ustanowionej/ych
na nieruchomości/ach będącej/ych ich własnością, wraz z datą do której Grupa będzie mogła wystąpić w oparciu
o oświadczenie o poddaniu się egzekucji o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową dla Grupy,
 w przypadku budowy domu/lokalu – cesja wierzytelności z umowy o budowę domu/lokalu z deweloperem/
spółdzielnią mieszkaniową,
 przelew środków pieniężnych należących do kredytobiorcy na rachunek Grupy – na podstawie art. 102 Prawa
bankowego (depozyty i lokaty bankowe),
 zastaw rejestrowy wraz z blokadą na prawach wynikających z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa i NBP (bony i obligacje skarbowe),
 cesja praw z jednostek uczestnictwa w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
 cesja praz z polisy ubezpieczeniowej w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie ubezpieczeń,
 zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, cesja, kaucja lub blokada na innych produktach inwestycyjnych
zatwierdzanych indywidualnie przy podejmowaniu decyzji kredytowej.
Wartość godziwa zabezpieczeń hipotecznych dla ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie wynosiła 4 651,7 mln zł
na 31 grudnia 2014 roku oraz 4 639,5 mln zł na 31 grudnia 2013 roku.
112
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Kredyty restrukturyzowane (forbearance)
Realizowana wobec wybranych ekspozycji kredytowych restrukturyzacja (ang. forbearance) oznacza wymuszoną
zmianę początkowych warunków obowiązującej umowy kredytu na wniosek banku lub kredytobiorcy, spowodowaną
brakiem możliwości spłaty kredytu na obecnych warunkach, w związku z wystąpieniem zdarzenia, które spowodowało
pogorszenie sytuacji majątkowej kredytobiorcy oraz powstanie zaległości w spłacie kredytu lub wpływa negatywnie
na prognozę spłaty kredytu. Celem działań restrukturyzacyjnych jest w szczególności:
 dostosowanie warunków spłaty zobowiązań wynikających z transakcji kredytowej do aktualnych możliwości
dłużnika do regulowania zobowiązań,
 umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia bez uruchamiania przez Grupę procedur windykacyjnych
powodujących natychmiastową wymagalność całości zadłużenia i pogorszenie zdolności do regulowania
zobowiązań,
 poprawienie pozycji windykacyjnej Grupy poprzez przyjęcie dodatkowych zabezpieczeń,
 umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia po uruchomieniu przez Grupę procedur windykacyjnych,
 minimalizacja strat Grupy.
Grupa stosuje następujące formy restrukturyzacji:
 zmianę harmonogramu spłat w ramach pierwotnego okresu kredytowania (tj. czasowe obniżenie wysokości raty do
kwoty proponowanej przez dłużnika lub wynikającej z posiadanej zdolności do spłaty),
 wydłużenie okresu kredytowania,
 zmianę terminu spłaty raty,
 prolongatę w spłatach,
 zmianę zasad oprocentowania,
 przejęcie długu przez wstąpienie osoby trzeciej na miejsce dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej,
 zmianę algorytmu spłat z malejących na równe,
 ustalenie harmonogramu spłat dla limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego lub malejącego salda
wykorzystanej transakcji kredytowej,
 zmianę sposobu spłat – najpierw kapitał później odsetki,
 czasowe zawieszenie spłat odsetek,
 kapitalizację odsetek/kapitału,
 ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia transakcji,
 sprzedaż wierzytelności,
 konwersję,
 przejęcie zabezpieczeń i rozliczenie w ciężar długu,
 podpisanie nowej umowy kredytowej/porozumienia na spłatę restrukturyzowanego zadłużenia,
 inne działania mające na celu minimalizację strat Grupy.
Transakcje zrestrukturyzowane podlegają rejestracji i objęte są bieżącym monitoringiem. Prawidłowość realizacji
warunków aneksu restrukturyzacyjnego/nowej umowy/porozumienia jest monitorowana w szczególności w zakresie
zgodności spłaty zadłużenia z terminami i kwotami określonymi w aneksie restrukturyzacyjnym/nowej
umowie/porozumieniu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla realizacji aneksu restrukturyzacyjnego/nowej
umowy/porozumienia, komórka organizacyjna przeprowadzająca monitoring warunków restrukturyzacji podejmuje
działania w celu renegocjacji warunków lub przekazania transakcji do windykacji. Rejestr tworzony jest i aktualizowany
na bieżąco na podstawie właściwych zapisów w systemach informatycznych Banku. Wyniki monitoringu transakcji
objętych restrukturyzacją prezentowane są w okresach kwartalnych na Komitecie Kredytowym Banku. W ramach
mechanizmów kontrolnych na koniec każdego kwartału dokonywany jest przegląd oznaczeń transakcji
zrestrukturyzowanych.
Zgodnie z Rekomendacją R restrukturyzacja stanowi przesłankę utraty wartości ekspozycji kredytowej, a każda
zrestrukturyzowana ekspozycja podlega pomiarowi pod kątem utraty wartości.
113
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniżej tabele prezentują wartość kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji według stanu na 31 grudnia 2014
roku i 31 grudnia 2013 roku.
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym:
Kredyty i pożyczki udzielone klientom forbearance brutto:
osoby fizyczne:
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
klienci instytucjonalni:
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty operacyjne
- kredyty inwestycyjne
- kredyty pozostałe
instytucje samorządowe
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych
klientom forbearance:
Kredyty i pożyczki udzielone klientom forbearance netto
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto według stosowanych
zmian warunków spłaty dla forbearance*
- zmiana harmonogramu spłat
- wydłużenie okresu kredytowania
- karencja w spłacie
- ustalenie harmonogramu spłat dla limitu
- zmiana zasad oprocentowania
- zmiana zabezpieczenia
- przystąpienie do długu
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
5 325 685
57 772
8 094
2 416
5 678
49 678
4 262
12 342
28 140
4 934
0
tys. zł
5 180 504
36 349
254
141
113
36 095
3 742
1 294
27 069
3 990
0
(17 529)
(11 553)
40 243
24 796
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
38 918
32 246
22 409
650
25 827
422
249
tys. zł
31 471
21 137
9 761
665
19 676
0
254
* dla jednego kredytu i pożyczki można zastosować kilka zmian warunków spłaty
Struktura jakościowa kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji według stanu na 31 grudnia 2014 roku
i 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:
114
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2014
osoby fizyczne:
Kredyty i pożyczki udzielone
klientom (wartość brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość netto)
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
7 984
110
2 205
0
5 779
110
5 889
1 975
Razem
tys. zł
- kredyty konsumpcyjne
2 416
0
441
0
1 975
0
- kredyty na nieruchomości
5 568
110
1 764
0
3 804
110
3 914
25 298
24 380
14 926
398
10 372
23 982
34 354
3 891
371
1 747
6
2 144
365
2 509
klienci instytucjonalni:
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty operacyjne
- kredyty inwestycyjne
- kredyty pozostałe
instytucje samorządowe
Razem
Stan na
31 grudnia 2013
5 996
6 346
3 450
103
2 546
6 243
8 789
10 477
17 663
7 718
289
2 759
17 374
20 133
4 934
0
2 011
0
2 923
0
2 923
0
0
0
0
0
0
0
33 282
24 490
17 131
398
16 151
24 092
40 243
Kredyty i pożyczki udzielone
klientom (wartość brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
(wartość netto)
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
z rozpoznaną utratą
wartości
tys. zł
bez rozpoznanej
utraty wartości
tys. zł
141
113
21
0
120
113
233
141
0
21
0
120
0
120
0
113
0
0
0
113
113
35 910
185
11 530
2
24 380
183
24 563
- kredyty w rachunku bieżącym
3 557
185
1 358
2
2 199
183
2 382
- kredyty operacyjne
1 294
0
304
0
990
0
990
27 069
0
7 952
0
19 117
0
19 117
3 990
0
1 916
0
2 074
0
2 074
0
0
0
0
0
0
0
36 051
298
11 551
2
24 500
296
24 796
osoby fizyczne:
- kredyty konsumpcyjne
- kredyty na nieruchomości
klienci instytucjonalni:
- kredyty inwestycyjne
- kredyty pozostałe
instytucje samorządowe
Razem
115
Razem
tys. zł
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniższe tabele prezentują zmianę wartości bilansowych kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
wartość netto
na 1 stycznia 2014
wartość brutto
ekspozycji ujętych
w okresie
tys. zł
tys. zł
wartość brutto
ekspozycji
wyłączonych
w okresie
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
233
7 889
0
(49)
(2 184)
5 889
- kredyty konsumpcyjne
120
2 321
0
(46)
(420)
1 975
- kredyty na nieruchomości
113
5 568
0
(3)
(1 764)
3 914
24 563
16 699
0
(3 116)
(3 792)
34 354
2 382
1 013
0
(493)
(393)
2 509
990
11 268
0
(220)
(3 249)
8 789
19 117
1 507
0
(436)
(55)
20 133
2 074
2 911
0
(1 967)
(95)
2 923
0
0
0
0
0
0
24 796
24 588
0
(3 165)
(5 976)
40 243
wartość netto
na 1 stycznia 2013
wartość brutto
ekspozycji ujętych
w okresie
spłata należności
w okresie
zmiana odpisów
aktualizujących
w okresie
wartość netto
na 31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
wartość brutto
ekspozycji
wyłączonych
w okresie
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
osoby fizyczne:
klienci instytucjonalni:
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty operacyjne
- kredyty inwestycyjne
- kredyty pozostałe
instytucje samorządowe
Razem
osoby fizyczne:
spłata należności
w okresie
zmiana odpisów
aktualizujących
w okresie
wartość netto
na 31 grudnia 2014
0
254
0
0
(21)
233
- kredyty konsumpcyjne
0
141
0
0
(21)
120
- kredyty na nieruchomości
0
113
0
0
0
113
30 388
8 441
0
(12 238)
(2 028)
24 563
- kredyty w rachunku bieżącym
1 022
3 157
0
(751)
(1 046)
2 382
- kredyty operacyjne
1 602
1 294
0
(1 607)
(299)
990
27 764
0
0
(9 880)
1 233
19 117
- kredyty pozostałe
0
3 990
0
0
(1 916)
2 074
instytucje samorządowe
0
0
0
0
0
0
30 388
8 695
0
(12 238)
(2 049)
24 796
klienci instytucjonalni:
- kredyty inwestycyjne
Razem
116
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Wartość przychodów odsetkowych od kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji w 2014 roku i 2013 roku
przedstawia się następująco.
okres
okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
tys. zł
tys. zł
227
4
- kredyty konsumpcyjne
103
1
- kredyty na nieruchomości
124
3
1 228
1 289
osoby fizyczne:
klienci instytucjonalni:
- kredyty w rachunku bieżącym
45
180
- kredyty operacyjne
226
23
- kredyty inwestycyjne
791
860
- kredyty pozostałe
166
226
instytucje samorządowe
Razem
0
0
1 455
1 293
46.2. Ryzyko płynności
Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań Grupy
na skutek niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i zobowiązań. Źródłem ryzyka płynności może być
niedopasowanie strumieni pieniężnych, nagłe wycofanie depozytów przez deponentów, koncentracja źródeł
finansowania oraz portfela kredytowego, utrzymywania nieadekwatnego poziomu portfela aktywów płynnych,
ograniczona płynność aktywów, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów Banku i Grupy lub inna
nieprzewidziana sytuacja na rynku finansowym.
Ryzyko płynności Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek
zależnych ponoszone przez nie ryzyko płynności jest nieistotne.
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest bilansowanie wpływów i wypływów środków z transakcji bilansowych
i pozabilansowych w celu zapewnienia efektywnych kosztowo źródeł finansowania, generowania nadwyżek
finansowych i odpowiedniego ich wykorzystania. Bank kształtuje strukturę aktywów i zobowiązań, zapewniającą
osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych, przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka płynności oraz
w ramach zdefiniowanego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko.
Bank kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem płynności:
 utrzymywany jest akceptowalny poziom płynności, którego podstawą jest utrzymanie odpowiedniego zasobu
aktywów płynnych,
 główne źródło finansowania aktywów Banku stanowią stabilne środki finansowania,
 podejmowane są działania w celu utrzymywania poziomu ryzyka płynności w ramach przyjętego profilu ryzyka,
 nadzorcze miary płynności utrzymywane są powyżej ustalonych limitów.
Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których
są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności.
W regulacjach tych określony jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie zarządzania
ryzykiem płynności.
W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem płynności, zgodnych z najlepszą praktyką bankową,
Bank co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji zasad oraz procedur, w tym także wewnętrznych
limitów płynności.
W celu określenia poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje różne metody jego pomiaru i oceny, w tym:
 metodę kontraktowej i urealnionej luki płynności,
 badanie stabilności i koncentracji bazy depozytowej,
 metodę nadwyżki aktywów płynnych nad pasywami niestabilnymi,
 analizy szokowe.
W celu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje limity płynności oraz progi ostrzegawcze nałożone na wybrane
miary, m.in. na wskaźniki płynności czy niedopasowanie skumulowanych urealnionych przepływów wynikających
z aktywów i pasywów w poszczególnych pasmach czasowych.
117
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008 z 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności
(z późn. zm.) Bank monitoruje oraz przestrzega nadzorcze wskaźniki płynności. W 2014 roku Bank spełniał wymagania
w zakresie minimalnych poziomów nadzorczych miar płynności wskazanych w powyższej Uchwale KNF.
Na 31 grudnia 2014 roku wskaźniki płynności kształtowały się w ramach obowiązujących limitów ograniczających
ryzyko płynności. Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynności wg stanu na 31 grudnia 2014 roku
oraz 31 grudnia 2013 roku.
M1 (w tys. zł)
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
Limit
694 826
447 457
0
M2
1,49
1,31
1
M3
4,74
2,88
1
M4
1,19
1,13
1
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko płynności:
 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu,
 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku,
 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku.
Bank posiada zdefiniowane plany awaryjnego działania w sytuacji nagłych wahań poziomu bazy depozytowej. Z analizy
szybko dostępnych źródeł finansowania wynika, iż w sytuacjach hipotetycznie obniżonej płynności, Bank jest w stanie
pozyskać środki w odpowiedniej wysokości, bez uruchamiania, tzw. planów awaryjnych. Na 31 grudnia 2014 roku Bank
dysponował wystarczającym zasobem aktywów płynnych, aby przetrwać w sytuacji urzeczywistnienia się sytuacji
kryzysowych.
118
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Urealnione luki płynności
Poniższa tabela przedstawia urealnione luki płynności dla Grupy wg stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.
Stan na
31 grudnia 2014
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy
Od 6 miesięcy
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Aktywa bilansowe razem
2 032 264
225 522
366 798
597 000
2 544 562
3 177 303
Pasywa bilansowe razem
1 108 379
342 328
347 236
503 134
3 984 141
1 517 897
Luka urealniona bilansowa
923 885
(116 806)
19 562
93 866
(1 439 579)
1 659 406
Luka skumulowana bilansowa
923 885
807 079
826 641
920 507
(519 072)
1 140 334
Zobowiązania pozabilansowe
17 889
8 386
3 648
14 174
356
0
Luka urealniona ogółem
905 996
(125 192)
15 914
79 692
(1 439 935)
1 659 406
Luka skumulowana ogółem
905 996
780 804
796 718
876 410
(563 525)
1 095 881
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy
Od 6 miesięcy
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Aktywa bilansowe razem
1 934 268
235 420
325 237
579 081
2 748 359
3 524 105
Pasywa bilansowe razem
1 255 727
374 258
407 852
771 628
3 456 149
1 403 468
Luka urealniona bilansowa
678 541
(138 838)
(82 615)
(192 547)
(707 790)
2 120 637
Luka skumulowana bilansowa
678 541
539 703
457 088
264 541
(443 249)
1 677 388
Zobowiązania pozabilansowe
30 629
27 933
12 197
17 190
23 399
0
Luka urealniona ogółem
647 912
(166 771)
(94 812)
(209 737)
(731 189)
2 120 637
Luka skumulowana ogółem
647 912
481 141
386 329
176 592
(554 597)
1 566 040
119
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy według ich daty zapadalności i wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności
Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy według ich daty zapadalności i wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności,
według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.
Stan na
31 grudnia 2014
Aktywa
Kasa oraz środki w Banku Centralnym
Należności od innych banków
Aktywa finansowe przeznaczone
do obrotu
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Inwestycyjne aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży
Inwestycyjne aktywa finansowe
utrzymywane do terminu zapadalności
Pozostałe aktywa
Aktywa razem
Zobowiązania pozabilansowe
otrzymane
Stan na
31 grudnia 2014
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku
Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania z tytułu sprzedanych
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone
do obrotu
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania razem
Zobowiązania pozabilansowe
udzielone
Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do
włącznie
3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 1 roku
Razem
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem O nieokreślonej
powyżej 1 roku
zapadalności
Razem
tys. zł
757 643
6 451
tys. zł
0
0
tys. zł
0
10 004
tys. zł
757 643
16 455
tys. zł
0
64 639
tys. zł
0
77 175
tys. zł
0
141 814
tys. zł
0
0
tys. zł
757 643
158 269
1 336
0
0
1 336
0
0
0
0
1 336
88 663
91 010
377 408
557 081
1 354 549
3 122 273
4 476 822
117 874
5 151 777
479 947
0
91 491
571 438
520 235
8 866
529 101
8
1 100 547
4 996
9 957
214 905
229 858
178 233
10 628
188 861
0
418 719
26 329
1 365 365
180
101 147
2 695
696 503
29 204
2 163 015
4
2 117 660
0
3 218 942
4
5 336 602
66
117 948
29 274
7 617 565
1 307
0
51 800
53 107
21 619
0
21 619
0
74 726
Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do
włącznie
3 miesięcy
tys. zł
tys. zł
Od 3 miesięcy
do 1 roku
tys. zł
Razem
do 1 roku
tys. zł
Od 1 roku
do 5 lat
tys. zł
Powyżej 5 lat
Razem O nieokreślonej
powyżej 1 roku
zapadalności
tys. zł
tys. zł
Razem
tys. zł
tys. zł
11
0
0
11
0
0
0
0
11
4 020
0
0
4 020
0
0
0
0
4 020
173 381
4 320
0
177 701
0
0
0
0
177 701
94
0
0
94
0
0
0
0
94
1 528 984
856 373
820 963
3 206 320
370 285
6 843
377 128
2 908 575
6 492 023
0
232
826
1 058
357 198
0
357 198
0
358 256
0
86 902
1 793 392
0
10 364
871 289
0
648
822 437
0
97 914
3 487 118
0
86
727 569
142 090
201
149 134
142 090
287
876 703
0
1 165
2 909 740
142 090
99 366
7 273 561
151 911
8 475
71 930
232 316
22 033
0
22 033
0
254 349
120
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2013
Aktywa
Kasa oraz środki w Banku Centralnym
Należności od innych banków
Aktywa finansowe przeznaczone
do obrotu
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Inwestycyjne aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży
Inwestycyjne aktywa finansowe
utrzymywane do terminu zapadalności
Pozostałe aktywa
Aktywa razem
Zobowiązania pozabilansowe
otrzymane
Stan na
31 grudnia 2013
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku
Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania z tytułu sprzedanych
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone
do obrotu
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania razem
Zobowiązania pozabilansowe
udzielone
Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do
włącznie
3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 1 roku
Razem
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem O nieokreślonej
powyżej 1 roku
zapadalności
Razem
tys. zł
327 242
6 147
tys. zł
0
0
tys. zł
0
181
tys. zł
327 242
6 328
tys. zł
0
10 000
tys. zł
0
20 001
tys. zł
0
30 001
tys. zł
0
0
tys. zł
327 242
36 329
1 369
0
0
1 369
0
0
0
0
1 369
92 682
96 644
387 644
576 970
1 363 562
3 023 725
4 387 287
91 455
5 055 712
839 825
0
212 630
1 052 455
327 620
74 935
402 555
8
1 455 018
4 996
9 942
54 153
69 091
317 927
0
317 927
0
387 018
22 190
1 294 451
193
106 779
4 613
659 221
26 996
2 060 451
5
2 019 114
0
3 118 661
5
5 137 775
73
91 536
27 074
7 289 762
1 653
0
53 600
55 253
51 265
0
51 265
0
106 518
Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do
włącznie
3 miesięcy
tys. zł
tys. zł
Od 3 miesięcy
do 1 roku
tys. zł
Razem
do 1 roku
tys. zł
Od 1 roku
do 5 lat
tys. zł
Powyżej 5 lat
Razem O nieokreślonej
powyżej 1 roku
zapadalności
tys. zł
tys. zł
Razem
tys. zł
tys. zł
11
0
0
11
0
0
0
0
11
21 673
20 089
0
41 762
0
0
0
0
41 762
49 610
0
0
49 610
0
0
0
0
49 610
17
0
0
17
0
0
0
0
17
1 662 387
650 141
726 704
3 039 232
313 948
437
314 385
2 876 961
6 230 578
34 204
0
249 543
283 747
147 850
0
147 850
0
431 597
0
79 078
1 846 980
0
7 557
677 787
0
1 490
977 737
0
88 125
3 502 504
43 036
73
504 907
98 991
168
99 596
142 027
241
604 503
0
455
2 877 416
142 027
88 821
6 984 423
11 913
23 850
124 893
160 656
121 765
0
121 765
131 249
413 670
121
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
46.3. Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku i Grupy oraz jej
kapitału z powodu możliwości wystąpienia niekorzystnych zmian pozycji bilansowych i pozabilansowych, w wyniku
zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych.
Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku i Grupie jest optymalizowanie procesu zarządzania
ekspozycjami przy jednoczesnej ochronie wyniku finansowego.
Ryzyko rynkowe Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek
zależnych ponoszone przez nie ryzyko rynkowe jest nieistotne.
Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których
są określone cele zarządzania ryzykiem rynkowym, metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz
raportowania ryzyka rynkowego. W regulacjach tych określony jest także zakres kompetencji poszczególnych
jednostek Banku w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym.
W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem rynkowym, zgodnych z najlepszą praktyką bankową
Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.
W Grupie występuje organizacyjne wyodrębnienie jednostek odpowiedzialnych za kontrolę, monitorowanie
oraz zarządzanie ryzykiem rynkowym.
Raporty ryzyka rynkowego sporządzane są z podziałem na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej, ryzyko stopy
procentowej księgi handlowej oraz ryzyko walutowe. Dzienne raporty służą do zarządzania operacyjnego ryzykiem
rynkowym, natomiast raporty okresowe sporządzane są w celach zarządczych.
W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko, na jakie narażony jest wynik finansowy oraz kapitały Banku oraz Grupy
z powodu niekorzystnych zmian stóp procentowych.
Ryzyko stopy procentowej wynika z następujących źródeł:
 ryzyka niedopasowania terminów przeszacowania – polegającego na niedopasowaniu wielkości
przeszacowywanych w danym czasie aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, ryzyko to wyraża się
w zagrożeniu przychodów Banku, w tym przede wszystkim odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian
rynkowych stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury przeszacowania pozycji w bilansie powodującej
zmiany w wyniku z tytułu odsetek,
 ryzyka bazowego – wynikającego z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp procentowych produktów
generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mają jednocześnie te same okresy
przeszacowania,
 ryzyka krzywej dochodowości – polegającego na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi odnoszącymi się
do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku,
 ryzyka opcji klienta – powstającego, gdy klient zmienia wielkość i harmonogram przepływów gotówkowych
aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, do czego ma prawo zgodnie z umową kredytową lub depozytową,
bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz z różnymi typami instrumentów dłużnych zawierających opcje typu call
lub put, dające możliwość np. wcześniejszego wykupu instrumentu.
Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali prowadzonej działalności. W Banku
ryzyko stopy procentowej dzieli się na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej i księgi handlowej.
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kształtowanie struktury aktywów i pasywów, zapewniające
ochronę wartości bieżącej oraz wyniku odsetkowego Banku dla księgi bankowej, a także uzyskiwanie korzyści
finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach stopy procentowej na własny rachunek w ramach księgi
handlowej, przy zaakceptowanym poziomie ryzyka stopy procentowej.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur,
które określają między innymi metody:
 identyfikacji ryzyka,
 wyliczania miar ryzyka (pomiar ryzyka),
 limitowania ekspozycji na ryzyko – określanie dopuszczalnego poziomu ryzyka,
 monitorowania pozycji i zmian w poszczególnych księgach, portfelach oraz poziomu wykorzystania limitów,
 raportowania ekspozycji na ryzyko,
 zabezpieczania ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej.
122
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi bankowej dokonywane jest m.in. za pomocą następujących
miar ryzyka:
 BPV (ang. Basis Point Value) – oznacza wyrażone w wartościach pieniężnych ryzyko stopy procentowej, jakie wiąże
się z utrzymaniem danej pozycji przy zmianie stóp procentowych o jeden punkt bazowy,
 NII (ang. net interest income) – oznacza zmianę wyniku odsetkowego netto będącą różnicą między przychodami
i kosztami odsetkowymi przy założonym poziomie zmiany stopy procentowej,
 wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania,
 Duration – miara ryzyka stopy procentowej interpretowana jako średni czas trwania instrumentu lub portfela,
 wskaźników przedpłat kredytów i zrywalności depozytów dla poszczególnych typów produktów i podmiotów.
Z kolei pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi handlowej dokonywane jest m.in. za pomocą
następujących miar ryzyka:
 BPV oraz wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania,
 wartości zagrożonej (VaR).
Dodatkowo Bank przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na analizie wrażliwości, badającej wpływ zmian
stóp procentowych na wartość bieżącą pozycji narażonych na ryzyko w oparciu o założone zmiany krzywej
dochodowości, a także wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy.
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
i księgi handlowej:
 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu,
 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku,
 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
Na potrzeby wyliczenia miar ryzyka księgi bankowej wartość bieżąca kredytów i depozytów wyznaczana jest w oparciu
o stawki referencyjne wynikające z terminów ich przeszacowania i korekty płynnościowej z wykluczeniem marży
komercyjnej realizowanej na produkcie. Dodatkowo testy warunków skrajnych dla przesunięcia krzywej w dół
odbywają się przy założeniu, że oprocentowanie pozycji wrażliwych na ryzyko stopy procentowej nie obniży się poniżej
0%.
Poniższe tabele przedstawiają poziom ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (miara BPV i testy warunków
skrajnych) według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.
Zestawienie BPV księgi bankowej
BPV (1 p.b.)
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
17
40
księga bankowa
Wyniki testów warunków skrajnych na +/- 200 p.b. księgi bankowej
Zmiana wartości bieżącej księgi bankowej
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
200 p.b. w dół
(1 034)
(7 837)
200 p.b. w górę
4 767
8 374
123
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniższa tabela pokazuję zmianę rocznego wyniku odsetkowego przy zmianie stóp o +/- 100 p.b. i założonej stałości
bilansu. Analiza uwzględnia następujące założenia:
 w przypadku spadku stóp: oprocentowanie kredytów nie będzie przekraczało czterokrotności stawki lombardowej
a oprocentowanie depozytów (terminowych i rachunków bieżących) nie spadnie poniżej 0%;
 w przypadku wzrostu stóp: dla nieoprocentowanych rachunków bieżących oprocentowanie nie wzrośnie.
Roczna zmiana wyniku odsetkowego przy zmianie stóp o +/- 100 p.b.
Zmiana rocznego wyniku odsetkowego
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
100 p.b. w dół
(51 777)
(18 053)
100 p.b. w górę
17 494
15 029
W 2014 roku i 2013 roku działalność handlowa Banku w zakresie stopy procentowej ograniczała się do transakcji
na polskich papierach skarbowych w złotych. Bank nie zawierał spekulacyjnych transakcji pochodnych na własny
rachunek oraz transakcji pochodnych z klientami.
Poniższa tabela przedstawia poziom ryzyka stopy procentowej księgi handlowej (miara BPV) według stanu
na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.
Zestawienie BPV księgi handlowej
BPV (1 p.b.)
księga handlowa
124
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
0
0
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy sklasyfikowane według kryterium ryzyka stopy procentowej – terminu przeszacowania
dla pozycji o oprocentowaniu zmiennym lub terminu zapadalności/wymagalności dla pozycji o oprocentowaniu stałym, według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia
2013 roku.
Stan na
31 grudnia 2014
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Aktywa/
tys. zł
Razem
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
zobowiązania
nieoprocentowane
tys. Zł
751 268
0
0
0
0
6 375
757 643
Należności od innych banków
0
0
49 000
29 970
69 000
10 299
158 269
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
0
0
0
0
0
1 336
1 336
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży
Inwestycyjne aktywa finansowe
utrzymywane do terminu zapadalności
Rzeczowe aktywa trwałe
2 138 590
2 281 642
715 752
485
0
15 308
5 151 777
575 000
0
99 000
405 982
0
20 565
1 100 547
5 000
10 000
207 271
175 000
10 000
11 448
418 719
0
0
0
0
0
47 921
47 921
Wartości niematerialne
Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego netto
Pozostałe aktywa
0
0
0
0
0
32 401
32 401
0
0
0
0
0
120
120
0
0
0
0
0
21 020
21 020
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym
Razem aktywa
0
0
0
0
0
29 274
29 274
3 469 858
2 291 642
1 071 023
611 437
79 000
196 067
7 719 027
125
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2014
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Aktywa/
Razem
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
zobowiązania
nieoprocentowane
tys. zł
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
0
0
0
0
0
11
11
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania z tytułu sprzedanych
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone do
obrotu
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy
0
0
0
0
0
4 020
4 020
173 360
4 314
0
0
0
27
177 701
0
0
0
0
0
94
94
4 370 669
913 790
792 252
377 529
165
37 618
6 492 023
0
0
317 850
40 000
0
406
358 256
90 340
0
50 000
1 750
142 090
0
0
0
0
0
2 979
2 979
0
0
0
0
0
2 855
2 855
0
0
0
0
0
99 366
99 366
Zobowiązania
Pozostałe zobowiązania
Kapitały
Razem zobowiązania i kapitały
Luka
0
0
0
0
0
439 632
439 632
4 634 369
918 104
1 160 102
417 529
165
588 758
7 719 027
(1 164 511)
1 373 538
(89 079)
193 908
78 835
(392 691)
0
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Razem
tys. zł
Pozycje pozabilansowe
Transakcje stopy procentowej:
Aktywa
Zobowiązania
Luka
Luka razem
100 000
0
50 000
20 000
0
0
170 000
0
20 000
150 000
0
0
0
170 000
100 000
(20 000)
(100 000)
20 000
0
0
0
(189 079)
213 908
(392 691)
0
(1 064 511)
1 353 538
126
78 835
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2013
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Aktywa/
tys. zł
Razem
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
zobowiązania
nieoprocentowane
tys. zł
321 958
0
0
0
0
5 284
327 242
Należności od innych banków
0
0
30 000
0
0
6 329
36 329
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
0
0
0
0
0
1 369
1 369
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży
Inwestycyjne aktywa finansowe
utrzymywane do terminu zapadalności
Rzeczowe aktywa trwałe
2 614 914
1 826 064
611 496
3 229
9
0
5 055 712
895 000
0
219 000
318 364
10 000
12 654
1 455 018
5 000
10 000
52 000
307 271
0
12 747
387 018
0
0
0
0
0
44 666
44 666
Wartości niematerialne
Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego netto
Pozostałe aktywa
0
0
0
0
0
30 215
30 215
0
0
0
0
0
98
98
0
0
0
0
0
18 004
18 004
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym
Razem aktywa
0
0
0
0
0
27 074
27 074
3 836 872
1 836 064
912 496
628 864
10 009
158 440
7 382 745
127
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Stan na
31 grudnia 2013
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania z tytułu sprzedanych
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone do
obrotu
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Kapitały
Razem zobowiązania i kapitały
Luka
Do 1 miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 1 roku
Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej 5 lat
Aktywa/
Razem
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
zobowiązania
nieoprocentowane
tys. zł
tys. zł
0
0
0
0
0
11
11
18 000
20 000
0
0
0
3 762
41 762
49 599
0
0
0
0
11
49 610
0
0
0
0
0
17
17
4 573 462
625 067
688 607
324 451
237
18 754
6 230 578
230 000
0
197 850
0
0
3 747
431 597
90 340
0
50 000
0
0
1 687
142 027
0
0
0
0
0
3 138
3 138
0
0
0
0
0
3 419
3 419
0
0
0
0
0
88 821
88 821
0
0
0
0
0
391 765
391 765
4 961 401
645 067
936 457
324 451
237
515 132
7 382 745
(1 124 529)
1 190 997
(23 961)
304 413
(356 692)
0
9 772
Pozycje pozabilansowe
Transakcje stopy procentowej:
Aktywa
Zobowiązania
Luka
Luka razem
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Razem
tys. zł
0
0
50 000
50 000
0
0
100 000
50 000
0
50 000
0
0
0
100 000
(50 000)
0
0
50 000
0
0
0
(23 961)
354 413
(356 692)
0
(1 174 529)
1 190 997
128
9 772
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku i Grupy
oraz poziomu jego kapitałów z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych.
Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ochrona wyniku finansowego z tytułu różnic kursowych oraz uzyskiwanie
korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji walutowych na własny rachunek przy zaakceptowanym poziomie
ryzyka.
Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym dokonuje pomiaru tego ryzyka poprzez:
 wyliczanie pozycji całkowitej Banku,
 wyliczanie pozycji w poszczególnych walutach,
 wyliczanie wartości zagrożonej (VaR),
 przeprowadzanie testów warunków skrajnych.
Wartość narażona na ryzyko (VaR) definiowana jest jako maksymalna strata, którą może ponieść Bank w założonym
horyzoncie czasowym, z określonym prawdopodobieństwem. Bank wylicza wartości VaR metodą symulacji
historycznej przy założeniu 99,2% przedziału ufności i 10-dniowego okresu utrzymywania pozycji.
Testy warunków skrajnych będące dopełnieniem miary VaR dla ryzyka walutowego służą określeniu potencjalnej
straty, na jaką narażony jest Bank przy wystąpieniu bardzo niekorzystnych (skrajnych) zmian kursów walutowych.
W procesie zarządzania ryzykiem walutowym Bank codziennie monitoruje:
 wartość pozycji w poszczególnych walutach,
 limity ograniczające wartość VaR oraz całkowitą pozycję walutową,
 limity stop-loss ograniczające wartość straty w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego w 2014 roku oraz wg stanu na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013
roku.
VaR
Wartość minimalna
w 2014 roku
Wartość maksymalna
w 2014 roku
Wartość średnia
w 2014 roku
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
10
210
49
10
28
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko walutowe:
 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu,
 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku,
 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości pozycji walutowych dla USD, EUR, GBP, CHF w 2014 roku według stanu
na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Wartość maksymalna, minimalna i średnia zostały przedstawione
w odniesieniu do wartości bezwzględnych pozycji (w tys. waluty).
Wartość minimalna
w 2014 roku
Wartość maksymalna
w 2014 roku
Wartość średnia
w 2014 roku
Stan na
31 grudnia 2014
Stan na
31 grudnia 2013
tys. zł
tys.
tys.
tys.
tys. zł
USD
0
1 651
236
(9)
(12)
EUR
0
1 384
366
(135)
(445)
GBP
5
1 017
104
38
36
CHF
3
1 207
167
(3)
128
W 2014 roku i 2013 roku ryzyko walutowe Grupy kształtowało się na bardzo niskim poziomie, co wynikało
z niewielkiego udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (poniżej 2%). Wartość całkowitej pozycji
walutowej nie przekraczała 2% funduszy własnych, co nie generowało wymogu kapitałowego dla tego rodzaju ryzyka.
129
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku według podziału walutowego.
Waluta
PLN
EUR
Stan na
31 grudnia 2014
Aktywa
w przeliczeniu
na PLN
USD
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
Pozostałe
waluty
CHF
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
Razem
tys. zł
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys. zł
Kasa, środki w Banku Centralnym
754 467
2 805
658
361
103
0
0
10
757 643
Należności od innych banków
153 925
1 897
445
1 119
319
705
199
623
158 269
1 336
0
0
0
0
0
0
0
1 336
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
5 148 845
2 762
648
0
0
170
48
0
5 151 777
Inwestycyjne aktywa finansowe:
1 519 257
9
2
0
0
0
0
0
1 519 266
1 100 538
9
2
0
0
0
0
0
1 100 547
418 719
0
0
0
0
0
0
0
418 719
Rzeczowe aktywa trwałe
47 921
0
0
0
0
0
0
0
47 921
Wartości niematerialne
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego netto
Pozostałe aktywa
32 401
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 401
120
21 020
0
0
0
0
0
0
0
21 020
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
- dostępne do sprzedaży
- utrzymywane do terminu zapadalności
Razem aktywa
29 077
111
26
0
0
0
0
86
29 274
7 708 369
7 584
1 779
1 480
422
875
247
719
7 719 027
130
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Waluta
PLN
EUR
Stan na
31 grudnia 2014
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Razem zobowiązania
Kapitały
Razem pasywa
Zaangażowanie netto
USD
Pozostałe
waluty
CHF
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
Razem
tys. zł
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys. zł
11
0
0
0
0
0
0
0
11
4 020
0
0
0
0
0
0
0
4 020
177 701
0
0
0
0
0
0
0
177 701
94
0
0
0
0
0
0
0
94
6 482 940
7 544
1 770
1 505
429
0
0
34
6 492 023
358 256
0
0
0
0
0
0
0
358 256
142 090
0
0
0
0
0
0
0
142 090
2 979
0
0
0
0
0
0
0
2 979
2 855
0
0
0
0
0
0
0
2 855
99 129
230
54
7
2
0
0
0
99 366
7 270 075
7 774
1 824
1 512
431
0
0
34
7 279 395
439 632
0
7 709 707
7 774
1 824
1 512
431
0
34
7 719 027
0
0
0
439 632
(1 338)
(190)
(45)
(32)
(9)
875
247
685
0
Pozycje pozabilansowe
176 074
305
71
0
0
(886)
(250)
0
175 493
Aktywa
176 074
305
71
0
0
0
0
0
176 379
Pasywa
0
0
0
0
0
886
250
0
886
174 736
115
26
(32)
(9)
(11)
(3)
685
175 493
Luka
131
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Waluta
PLN
EUR
Stan na
w przeliczeniu
na PLN
31 grudnia 2013
Aktywa
USD
Pozostałe
waluty
CHF
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
Razem
tys. zł
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys. zł
324 928
2 125
512
152
50
0
0
37
327 242
32 270
762
184
1 858
617
264
78
1 175
36 329
1 369
0
0
0
0
0
0
0
1 369
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
5 049 486
6 058
1 461
0
0
168
50
0
5 055 712
Inwestycyjne aktywa finansowe:
1 842 028
8
2
0
0
0
0
0
1 842 036
1 455 010
8
2
0
0
0
0
0
1 455 018
387 018
0
0
0
0
0
0
0
387 018
Rzeczowe aktywa trwałe
44 666
0
0
0
0
0
0
0
44 666
Wartości niematerialne
30 215
0
0
0
0
0
0
0
30 215
98
0
0
0
0
0
0
0
98
18 004
0
0
0
0
0
0
0
18 004
Kasa, środki w Banku Centralnym
Należności od innych banków
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
- dostępne do sprzedaży
- utrzymywane do terminu zapadalności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego netto
Pozostałe aktywa
Razem aktywa
26 966
108
26
0
0
0
0
0
27 074
7 370 030
9 061
2 185
2 010
667
432
128
1 212
7 382 745
132
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Waluta
PLN
EUR
Stan na
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Zobowiązania podporządkowane
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy
Pozostałe
waluty
CHF
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
w walucie
w przeliczeniu
na PLN
Razem
tys. zł
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys.
tys. zł
tys. zł
11
0
0
0
0
0
0
0
11
41 762
0
0
0
0
0
0
0
41 762
49 610
0
0
0
0
0
0
0
49 610
31 grudnia 2013
Zobowiązania
USD
17
0
0
0
0
0
0
0
17
6 220 432
7 945
1 916
1 798
597
0
0
403
6 230 578
431 597
0
0
0
0
0
0
0
431 597
142 027
0
0
0
0
0
0
0
142 027
3 138
0
0
0
0
0
0
0
3 138
3 419
0
0
0
0
0
0
0
3 419
87 009
1 721
415
91
30
0
0
0
88 821
6 979 022
9 666
2 331
1 889
627
0
0
403
6 990 980
391 765
0
0
0
0
0
0
0
391 765
7 370 787
9 666
2 331
1 889
627
0
0
403
7 382 745
(757)
(605)
(146)
121
40
432
128
809
0
Pozycje pozabilansowe
287 627
20 941
5 050
0
0
0
0
0
308 568
Aktywa
287 627
20 941
5 050
0
0
0
0
0
308 568
Pasywa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286 870
20 336
4 904
121
40
432
128
809
308 568
Pozostałe zobowiązania
Razem zobowiązania
Kapitały
Razem pasywa
Zaangażowanie netto
Luka
133
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Pochodne instrumenty finansowe
W ofercie Grupy znajdują się instrumenty pochodne, jednak Grupa nie jest aktywnym uczestnikiem rynku
instrumentów pochodnych. W ramach operacji wykonywanych przez Grupę zawierane są transakcje pochodne
w celach zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej.
Grupa dokonuje codziennej wyceny instrumentów pochodnych wykorzystując model zdyskontowanych przepływów
pieniężnych. Podstawą wyceny są ogólnodostępne stawki oraz kwotowania rynkowe zapisywane w systemie Reuters.
Z uwagi na nieznaczącą skalę transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych wyłącznie z bankami
posiadającymi ratingi inwestycyjne, Grupa w wycenie instrumentów pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego
kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego, które w opinii Grupy ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych
transakcji pochodnych.
46.4. Ryzyko operacyjne
Grupa określa pojęcie ryzyka operacyjnego jako ryzyko poniesienia straty wynikającej z niedostosowania
lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi, systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Definicja
nie obejmuje ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji, którymi zarządza się odrębnie, natomiast uwzględnia ryzyko
prawne.
Zgodnie z przyjętymi założeniami w Banku jak również w Grupie, funkcjonuje struktura zarządzania ryzykiem
operacyjnym obejmująca wszystkie komórki organizacyjne, oddział, placówki i mikrooddziały oraz jednostki zależne.
Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym realizowane jest przez wszystkich dyrektorów w podległych im obszarach.
W ramach bieżącego zarządzania podejmowane są działania mające na celu ocenę skali występującego ryzyka,
ograniczenie skutków występujących zdarzeń oraz redukcję możliwości wystąpienia ryzyka w przyszłości. Nadzór
nad całościowym procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym sprawuje Zarząd Banku. Funkcję opiniodawczą
w zakresie podejmowanych działań mających wpływ na ryzyko operacyjne pełni Komitet Ryzyka Operacyjnego. Z kolei
funkcja koordynowania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym została umiejscowiona w Pionie Ryzyka.
Każdy pracownik w ramach swojego stanowiska pracy identyfikuje zdarzenia ryzyka operacyjnego, które następnie są
gromadzone w dedykowanej do tego celu bazie danych. Zdarzenia są na bieżąco weryfikowane przez
tzw. koordynatorów ryzyka operacyjnego oraz monitorowane przez komórkę koordynującą pod względem liczby
występujących zdarzeń oraz wielkości strat. Monitorowanie zagrożeń pozwala na podejmowanie działań w zakresie
ograniczania skutków zdarzeń oraz wdrażania instrumentów ograniczających.
W ramach identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego Grupa monitoruje wykorzystanie apetytu na ryzyko operacyjne,
kształtowanie się kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego (KRI), a także cyklicznie przeprowadza proces
samooceny ryzyka operacyjnego. Proces samooceny obejmuje wszystkie komórki organizacyjne centrali Banku a także
spółki zależne.
W Banku przygotowywane są następujące cykliczne raporty dotyczące narażenia na ryzyko operacyjne:
 raport miesięczny dla Zarządu Banku (informacja dla Zarządu),
 raport kwartalny dla Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (KRO) oraz Zarządu Banku,
 raport półroczny dla Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku.
Grupa, mając na względzie ograniczanie ryzyka operacyjnego, nieustannie optymalizuje procesy w ramach struktur
Banku oraz w obszarze współpracy z podmiotami Grupy, jak i z Pocztą Polską S.A.
Dodatkowo w zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego w Banku obowiązują między innymi procedury związane
z realizacją „Generalnych zasad polityki bezpieczeństwa Banku Pocztowego S.A.”, dotyczące przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy, przeciwdziałania przestępczości, zasad ochrony zasobów Banku, zarządzania ciągłością działania,
ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorcy oraz zasad zarządzania
bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.
W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgodnych z najlepszą praktyką
bankową, Grupa dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.
134
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
46.5. Pozostałe ryzyka
Poza powyżej wymienionymi i szczegółowo opisanymi rodzajami ryzyka Grupa identyfikuje i ocenia następujące
rodzaje ryzyka:
 ryzyko braku zgodności,
 ryzyko strategiczne,
 ryzyko cyklu gospodarczego,
 ryzyko reputacji,
 ryzyko outsourcingu.
Ryzyko braku zgodności
Ryzyko braku zgodności to ryzyko wystąpienia skutków nieprzestrzegania przez Grupę przepisów prawa, przepisów
wewnętrznych oraz przyjętych przez Grupę standardów postępowania. Grupa uwzględnia także ryzyko braku
zgodności generowane zarówno przez Bank jak również przez jednostki zależne oraz zarządza ryzykiem braku
zgodności wynikającym ze współpracy Banku z Pocztą Polską S.A.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności jest realizowany na podstawie pisemnych zasad i procedur. Określają
one podstawowe zasady działania pracowników Banku, wyjaśniają główne procesy identyfikujące ryzyko braku
zgodności oraz umożliwiają zarządzanie ryzykiem braku zgodności na wszystkich szczeblach organizacji Grupy.
Zakres zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje następujące obszary:
 zgodność działania Grupy z przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki,
 przestrzeganie właściwych standardów rynkowych, dobrych praktyk i kodeksów postępowania przyjętych przez
sektor bankowy,
 przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 przeciwdziałanie przestępczości na szkodę Grupy.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje identyfikację ryzyka, pomiar, monitorowanie, ograniczanie
i raportowanie.
Identyfikacja ryzyka braku zgodności jest procesem ciągłym i odbywa się:
 na etapie opiniowania przepisów wewnętrznych przez komórkę ds. compliance pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki,
 z wykorzystaniem wyników testów zgodności oraz procesów samooceny zgodności przepisów wewnętrznych
Banku,
 na podstawie bieżących analiz m.in.: bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, protokołów z kontroli funkcjonalnej
następnej oraz raportów z audytów wewnętrznych, rejestru spraw sądowych, informacji o reklamacjach i skargach
klientów mających związek z ryzykiem braku zgodności, informacji od kierujących komórkami o występujących
ryzykach braku zgodności, zgłoszeń popełnienia przestępstwa.
Zidentyfikowane przypadki występującego ryzyka braku zgodności komórka ds. compliance ewidencjonuje w bazie
zdarzeń ryzyka braku zgodności.
Proces pomiaru ryzyka braku zgodności jest realizowany w okresach kwartalnych przez komórkę ds. compliance przy
wykorzystaniu arkusza oceny ryzyka uwzględniającego prognozowany wpływ skutków ryzyka braku zgodności
na organizację oraz klientów i prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a także inne kryteria takie jak np.:
 liczba występujących zdarzeń ryzyka braku zgodności lub rzeczywistych strat z tytułu występującego ryzyka,
 liczba krytycznych artykułów, informacji w prasie oraz zarzutów wobec Banku w zakresie ryzyka braku zgodności.
Wynikiem pomiaru jest ocena poziomu ryzyka wg 3 stopniowej skali (poziom niski, średni, wysoki).
W zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności wynikającym ze współpracy Banku z Pocztą Polską S.A. komórka
ds. compliance ewidencjonuje zdarzenia ryzyka braku zgodności oraz monitoruje działania dotyczące wyjaśnienia
i ograniczenia ryzyka braku zgodności.
Ryzyko strategiczne
Ryzyko strategiczne jest to ryzyko na jakie narażona jest Grupa, a pośrednio jej wynik finansowy i kapitał, z tytułu
niekorzystnych lub błędnych decyzji strategicznych, braku lub wadliwej realizacji przyjętej strategii oraz zmian
w otoczeniu biznesowym lub niewłaściwej reakcji na zachodzące w nim zmiany.
W czerwcu 2014 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła „Strategię rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 20142017”, której założenia wyznaczyły nowy kierunek i tempo rozwoju Banku. Głównym założeniem strategicznym Banku
135
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
jest budowa nowoczesnej i prostej oferty z wielokanałowym dostępem, skierowanej przede wszystkim do klientów
z Polski regionalnej, przy jednoczesnym stałym zwiększaniu efektywności i rentowności Banku.
Monitorowanie realizacji strategii, z uwzględnieniem wpływu (bezpośredniego lub potencjalnego) czynników
zewnętrznych, ma na celu badanie skuteczności podejmowanych działań w ramach dążenia do osiągania celów Banku
zdefiniowanych w strategii.
Ryzyko cyklu gospodarczego
Ryzyko cyklu gospodarczego to ryzyko długotrwałego wpływu niekorzystnej fazy cyklu gospodarczego
(np. spowolnienia lub recesji) na wynik finansowy lub poziom kapitałów własnych Grupy.
Sytuacja w gospodarce wpływa na kondycję sektora bankowego i w związku z tym ocena sytuacji makroekonomicznej
powinna być uwzględniana przy podejmowaniu decyzji w bankach. Bank prowadzi stały monitoring wskaźników
makroekonomicznych obrazujących stan polskiej gospodarki, jak również raz w miesiącu przygotowuje szczegółowe
raporty makroekonomiczne będące podstawą do podejmowania odpowiednich decyzji przez Zarząd Banku.
Ryzyko cyklu gospodarczego ujawnia się w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej. W przypadku wzrostu
bezrobocia, wzrostu podatków lub inflacji, wzrostu stóp procentowych lub występowania istotnych zmian kursów
walutowych należy liczyć się z możliwością pogorszenia sytuacji finansowej klientów (w tym nestorów, jako grupy
docelowej Banku). Może to się przełożyć na obniżenie ich zdolności do terminowego regulowania zaciągniętych
zobowiązań oraz popytu na produkty oferowane przez Bank (depozyty, kredyty). Pogorszenie się koniunktury może
spowodować również wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek lub ograniczyć wzrost wartości
portfela kredytowego Banku na skutek mniejszego popytu na kredyt oraz niższej liczby klientów spełniających warunki
umożliwiające uzyskanie pożyczki. W warunkach utrzymującej się niestabilnej sytuacji rynkowej, spowolnienia
gospodarczego i rosnącego bezrobocia może również nastąpić istotny spadek wartości aktywów klientów Banku,
m.in. wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielanych przez Bank kredytów.
Ze względu na niestabilne otoczenie zewnętrzne w 2014 roku, zarówno makroekonomiczne jak i polityczne,
przekładające się na aktywność gospodarczą w kraju, ocena ryzyka cyklu gospodarczego w Banku została utrzymana
na poziomie istotnym. Pomimo solidnych fundamentów polskiej gospodarki, umiarkowanej poprawy sytuacji na rynku
pracy i poprawiającego się stanu finansów publicznych, wydarzenia na świecie takie jak konflikt rosyjsko-ukraiński,
gwałtowny spadek cen ropy naftowej, nasilające się procesy deflacyjne, mogą przyczynić się do dalszego łagodzenia
polityki pieniężnej, negatywnie odbijającego się na sektorze bankowym.
Ryzyko reputacji
Jest to ryzyko związane z pogorszeniem się reputacji Banku, czyli jego reputacji w oczach klientów i interesariuszy,
obecnych lub potencjalnych. Skutkiem pogorszenia reputacji może być niekorzystny wpływ na kapitał Banku, czyli
negatywny wpływ na planowany wynik finansowy Banku, m.in. poprzez odpływ klientów oraz spowolniony lub
zahamowany napływ nowych.
Zarządzanie ryzykiem reputacji ma na celu zapewnienie dobrego wizerunku Banku, jak również zminimalizowanie
prawdopodobieństwa pogorszenia się jego reputacji, a co za tym idzie niekorzystnego wpływu na kapitał Banku.
Zarządzanie ryzykiem reputacji realizowane jest poprzez:
 stały monitoring i analizę zdarzeń oraz przekazów medialnych, mogących mieć wpływ na wizerunek Banku oraz,
w razie konieczności, realizację działań zaradczych,
 okresowe raportowanie na temat poziomu ryzyka reputacji.
Ryzyko outsourcingu
Ryzyko outsourcingu jest to ryzyko negatywnego wpływu ze strony podmiotu zewnętrznego na ciągłość, integralność
lub jakość funkcjonowania Banku, jego majątku lub pracowników.
Powierzenie czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom
zewnętrznym niesie ze sobą konieczność przeprowadzenia przez Bank szeregu analiz, zarówno przed, jak i w trakcie
współpracy z insourcerem. Ocena istotności ryzyka outsourcingu zależy od zakresu zlecanych czynności oraz liczby
podmiotów wykonujących te czynności w imieniu i na zlecenie Banku. Powierzenie szerokiego zakresu czynności małej
liczbie podmiotów zewnętrznych powoduje ryzyko koncentracji i potencjalne problemy związane z zapewnieniem
terminowego wykonania czynności, w przypadku zaprzestania przez te podmioty świadczenia usług. Z kolei zbyt duża
liczba insourcerów powoduje, że Bank nie może wykluczyć możliwości utraty choćby częściowej kontroli
nad wykonywaniem zleconych czynności.
Zarządzanie ryzykiem outsourcingu odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są
zawarte metody identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka outsourcingu. W regulacjach tych określono także
136
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie powierzenia czynności bankowych oraz czynności
faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym.
Kluczowe informacje na temat ryzyka outsourcingu są okresowo prezentowane na posiedzeniach Komitetu Ryzyka
Operacyjnego.
46.1 Zarządzanie kapitałem
Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie
posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne i wewnętrzne
regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka podejmowanego przez
Bank.
Mając na uwadze powyższy cel Grupa regularnie:
 identyfikuje ryzyka istotne z punktu widzenia swojej działalności,
 zarządza ryzykami istotnymi,
 wyznacza kapitał wewnętrzny, który zobowiązuje się posiadać na wypadek materializacji ryzyka,
 kalkuluje i raportuje miary adekwatności kapitałowej,
 alokuje kapitał wewnętrzny na obszary biznesowe,
 przeprowadza testy warunków skrajnych,
 porównuje potrzeby kapitałowe z posiadanym poziomem kapitałów własnych,
 integruje proces oceny adekwatności kapitałowej z procesem opracowywania Strategii Banku, planów finansowych
i sprzedażowych.
Grupa przygotowuje następujące cykliczne raporty w celu bieżącego monitorowania adekwatności kapitałowej:
 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz dla Zarządu Banku,
 raport kwartalny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku.
W 2014 roku poziom współczynnika wypłacalności, współczynnika kapitału Tier 1 oraz wewnętrznego współczynnika
wypłacalności Grupy kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego.
W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania kapitałowego, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Grupa
dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.
Fundusze własne i współczynnik wypłacalności
Dla celów wyznaczania funduszy własnych Grupa stosuje metody wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”). Fundusze
własne Grupy składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2 w ujęciu jednostkowym (Bank
na mocy przepisów Rozporządzenia CRR zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie
skonsolidowanym).
W 2014 roku fundusze podstawowe Tier 1 Grupy obejmowały:
 instrumenty kapitałowe spełniające warunki, o których mowa w Rozporządzeniu CRR,
 agio emisyjne związane z instrumentami, o których mowa w punkcie powyżej,
 zyski zatrzymane, w tym zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne przed podjęciem formalnej decyzji
potwierdzającej ostateczny wynik finansowy w danym roku po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego
organu,
 skumulowane inne całkowite dochody,
 kapitały rezerwowe,
 fundusz ogólnego ryzyka,
 niezrealizowane zyski i straty wyceniane według wartości godziwej (w kwotach uwzględniających przepisy
przejściowe o których mowa w art. 467 oraz art. 468 Rozporządzenia CRR),
 inne pozycje funduszy podstawowych Tier 1, określone w Rozporządzeniu CRR,
i były pomniejszane o:
 wartości niematerialne według ich wyceny bilansowej,
 ujemne różnice z wyceny instrumentów dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży.
137
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Z kolei fundusze Tier 2 Grupy w 2014 roku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku pożyczki
podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych
(przeprowadzonych odpowiednio w 2011 roku oraz 2012 roku).
Poniższa tabela prezentuje wartości funduszy własnych, współczynnika wypłacalności oraz współczynnika Tier 1
na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku (wyliczenie funduszy własnych i wymogów kapitałowych na datę
31 grudnia 2013 roku w oparciu o przepisy Uchwały 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z 10 marca 2010 roku
w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów
ryzyka).
Stan na
31 grudnia 2014
Fundusze własne
Kapitał podstawowy Tier 1
Opłacone instrumenty kapitałowe
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym
Tier 1
Agio
Zyski zatrzymane, możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej,
w tym:
- zysk
- strata
Skumulowane inne całkowite dochody
Korekty z tytułu niezrealizowanych zysków/strat z instrumentów
w kapitale podstawowym Tier 1 *
Kapitał rezerwowy
Fundusze ogólne ryzyka bankowego
Inne wartości niematerialne
Dodatkowe korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny
Kapitał uzupełniający Tier 2
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał
Tier 2
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier 2
Fundusze własne
Stan na
tys. zł
399 481
94 378
31 grudnia 2013
tys. zł
364 937
97 290
2 330
0
8 600
8 600
38 179
25 030
38 179
0
3 571
36 871
(11 841)
(1 943)
(5 532)
(167)
183 019
108 345
(32 307)
(1 102)
130 872
159 989
106 345
(30 207)
0
123 140
93 000
123 140
37 872
530 353
0
488 077
* korekta w roku 2014 - dotyczy usunięcia 100% dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków w okresie przejściowym, korekta
w roku 2013 - dotyczy usunięcia 20% dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków
Stan na
31 grudnia 2014
Wymogi kapitałowe
Stan na
tys. zł
31 grudnia 2013
tys. zł
278 431
267 750
0
4 955
43 135
1 154
162 333
59 528
2 491
4 835
0
39
37 495
315 965
0
5 884
45 440
1 091
145 771
69 164
400
0
0
0
33 981
301 731
Współczynnik wypłacalności
13,4%
12,9%
Tier 1
10,1%
9,7%
Wymogi kapitałowe dla ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia
i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie, w tym dla ekspozycji
z wagą ryzyka 0%
z wagą ryzyka 20%
z wagą ryzyka 35%
z wagą ryzyka 50%
z wagą ryzyka 75%
z wagą ryzyka 100%
z wagą ryzyka 150%
z wagą ryzyka 250%
pozostałe wagi ryzyka
Korekta wyceny kredytowej (CVA)
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego
Całkowity wymóg kapitałowy
138
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
(dane w tysiącach złotych)
Podpisy wszystkich członków Zarządu
19 marca 2015 roku
Szymon Midera Wiceprezes Zarządu
p.o. Prezesa Zarządu
………………………………………………………...
19 marca 2015 roku
Hubert Meronk Członek Zarządu
………………………………………………………...
19 marca 2015 roku
Michał Sobiech Członek Zarządu
………………………………………………………...
19 marca 2015 roku
Paweł Spławski Członek Zarządu
………………………………………………………...
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
19 marca 2015 roku
Michał Sasim
Dyrektor Departamentu
Rachunkowości
………………………………………………………...
139
Grupa Kapitałowa
Banku Pocztowego S.A
Sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej
Banku Pocztowego S.A.
w 2014 roku
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Spis Treści
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej ...............................................................................................................................4
List Prezesa Zarządu ...............................................................................................................................................................6
Podsumowanie roku ..............................................................................................................................................................8
Krótka charakterystyka Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego ..........................................................................................9
1. Zewnętrzne uwarunkowania działalności.......................................................................................................................14
1.1 Podstawowe trendy w gospodarce ...................................................................................................................................... 14
1.2 Sytuacja w sektorze bankowym ............................................................................................................................................ 17
1.3 Rynek kapitałowy ................................................................................................................................................................... 19
1.4 Czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na wyniki Grupy ................................................................................. 20
1.5 Otoczenie regulacyjne............................................................................................................................................................ 23
2. Istotne wydarzenia w Grupie w 2014 roku .....................................................................................................................26
2.1 Wzrost bazy klientów ............................................................................................................................................................. 26
2.2 Rekordowy poziom zysku netto w historii Grupy ................................................................................................................ 26
2.3 Wzrost kredytów osób fizycznych......................................................................................................................................... 27
2.4 Przyrost depozytów indywidualnych .................................................................................................................................... 28
2.5 Strategia rozwoju Banku Pocztowego na lata 2014-2017................................................................................................... 29
2.6 Emisje obligacji ....................................................................................................................................................................... 31
2.7 Nagrody i wyróżnienia ........................................................................................................................................................... 32
3. Działalność na rynku detalicznym ...................................................................................................................................34
3.1 Klienci bankowości detalicznej .............................................................................................................................................. 34
3.2 Rozwój oferty produktowej bankowości detalicznej........................................................................................................... 34
3.3 Działalność kredytowa ........................................................................................................................................................... 37
3.4 Działalność depozytowa ........................................................................................................................................................ 38
3.5 Produkty inwestycyjne ........................................................................................................................................................... 39
3.6 Karty bankowe........................................................................................................................................................................ 40
4. Działalność na rynku instytucjonalnym ...........................................................................................................................41
4.1 Klienci bankowości instytucjonalnej ..................................................................................................................................... 41
4.2 Rozwój oferty produktowej bankowości instytucjonalnej .................................................................................................. 41
4.3 Działalność kredytowa ........................................................................................................................................................... 42
4.4 Działalność depozytowa ........................................................................................................................................................ 43
5. Działalność skarbowa.......................................................................................................................................................44
5.1 Księga Bankowa ...................................................................................................................................................................... 44
5.2 Księga Handlowa .................................................................................................................................................................... 45
6. Działalność spółek Grupy Kapitałowej Banku .................................................................................................................46
6.1 Grupa Banku Pocztowego ..................................................................................................................................................... 46
6.2 Centrum Operacyjne Sp. z o.o. .............................................................................................................................................. 46
6.3 Spółka Dystrybucyjna Sp. z o.o. ............................................................................................................................................. 46
7. Skonsolidowane wyniki finansowe .................................................................................................................................47
7.1 Główne czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy ........................................................................................................ 47
7.2 Wyniki segmentów operacyjnych ......................................................................................................................................... 51
7.3 Podstawowe wskaźniki efektywności................................................................................................................................... 54
7.4 Zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 2014 roku – główne pozycje bilansu ................................................... 55
8. Zarządzanie głównymi rodzajami ryzyka ........................................................................................................................57
8.1 Cele i zasady zarządzania ryzykiem ....................................................................................................................................... 57
8.2 Ryzyko kredytowe .................................................................................................................................................................. 58
8.3 Polityka kredytowa................................................................................................................................................................. 60
8.4 Ryzyko płynności .................................................................................................................................................................... 61
8.5 Ryzyko stopy procentowej..................................................................................................................................................... 63
2
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
8.6 Ryzyko walutowe.................................................................................................................................................................... 65
8.7 Ryzyko operacyjne.................................................................................................................................................................. 65
8.8 Pozostałe ryzyka ..................................................................................................................................................................... 66
8.9 Adekwatność kapitałowa....................................................................................................................................................... 68
9. Rozwój organizacji i infrastruktury ..................................................................................................................................72
9.1 Struktura organizacyjna Banku.............................................................................................................................................. 72
9.2 Kanały dystrybucji produktów bankowych .......................................................................................................................... 74
9.3 Projekty rozwojowe ............................................................................................................................................................... 76
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi .....................................................................................................................................78
10.1 Stan i struktura zatrudnienia ............................................................................................................................................... 78
10.2 Szkolenia i rozwój ................................................................................................................................................................. 78
10.3 System motywacyjny ........................................................................................................................................................... 81
10.4 Polityka wynagrodzeń kadry kierowniczej ......................................................................................................................... 83
10.5 Pakiety świadczeń dodatkowych ........................................................................................................................................ 83
10.6 Informatyzacja procesów HR .............................................................................................................................................. 84
11. Strategia rozwoju ...........................................................................................................................................................85
11.1 Strategia rozwoju Grupy Banku Pocztowego i jej realizacja ............................................................................................. 85
11.2 Kierunki rozwoju w 2015 roku ............................................................................................................................................ 86
12. Bank Pocztowy w społeczeństwie .................................................................................................................................87
12.1 Relacje z klientami................................................................................................................................................................ 87
12.2 Relacje z pracownikami ....................................................................................................................................................... 88
12.3 Działalność na rzecz społeczeństwa.................................................................................................................................... 89
12.4 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ............................................................................................................................... 89
12.5 Popieranie przedsiębiorczości ............................................................................................................................................. 90
12.6 Promocja sportu ................................................................................................................................................................... 91
12.7 Polityka w zakresie darowizn .............................................................................................................................................. 91
13. Zarządzanie i ład korporacyjny ......................................................................................................................................92
13.1 Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego .............................................................................................................. 92
13.2 System kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych .............................................................................. 94
13.3 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ........................................................................................... 94
13.4 Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy ........................................................................................................................ 95
13.5 Podstawowe informacje na temat Poczty Polskiej S.A. – większościowego interesariusza Grupy Kapitałowej Banku
Pocztowego................................................................................................................................................................................... 95
13.6 Współpraca z Pocztą Polską ................................................................................................................................................ 96
13.7 Relacje inwestorskie............................................................................................................................................................. 96
13.8 Zasady zmian statutu ........................................................................................................................................................... 98
13.9 Działalność organów korporacyjnych Banku ..................................................................................................................... 99
14. Oświadczenie Zarządu .................................................................................................................................................111
14.1 Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań ................................................................................................ 111
14.2 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ...................................................................... 111
3
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Jerzy Jóźkowiak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Pocztowego
W imieniu Rady Nadzorczej mam przyjemność podsumować wyniki działalności Banku Pocztowego w 2014 roku.
Bez wątpienia był to bardzo dobry rok dla Banku, pomimo wielu wyzwań z jakimi zmagał się sektor bankowy
w Polsce. W szczególności musiał on stawić czoła niskim stopom procentowym, niższym dochodom z tytułu
interchange, czy też nowym wymogom nadzorczym. Rozwojowi sektora bankowego nie sprzyjał także brak
dynamizmu w rozwoju polskiej gospodarki jak i niepewna sytuacja panująca na rynkach finansowych, objawiająca
się spadkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Grupa Banku Pocztowego zakończyła 2014 rok bardzo dobrymi wynikami, osiągając zysk netto w wysokości
43,6 mln zł, czyli o 21% wyższy niż w poprzednim roku. Poprawiła się także efektywność działania. Stopa zwrotu
z zainwestowanego kapitału wyniosła 10,5%.
Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z wynikami biznesowymi i finansowymi oraz ze zmianami
wprowadzanymi w organizacji i infrastrukturze Banku. W połowie 2014 roku Rada przyjęła także nową strategię
rozwoju Banku Pocztowego. Wyznacza ona nowy kierunek strategiczny Banku jako lidera bankowości detalicznej
w Polsce regionalnej.
Dostosowując cele strategiczne do zmian w otoczeniu, nowa strategia zakłada dalszy dynamiczny rozwój Banku
i poprawę efektywności jego działania. Ważną rolę w realizacji tej strategii ma pełnić poszerzenie misji Banku
Pocztowego o bankowość zdalną. Bank zamierza nie tylko nadal krzewić wśród klientów wiedzę z zakresu
finansów, ale rozszerzyć edukację na obszar bankowości elektronicznej. Bank zacieśni także współpracę ze swoim
głównym akcjonariuszem. Wykorzystując swoje doświadczenie i kompetencje w zakresie tworzenia i sprzedaży
produktów finansowych, Bank stanie się centrum kompetencyjnym w sferze usług bankowych i bancassurance
w ramach Grupy Poczty Polskiej.
Najistotniejszy jest fakt, że wzrost zysku Grupy Banku w 2014 roku wynikał z harmonijnego rozwoju instytucji, tj.
ze wzrostu skali działania, jak i ze skutecznego zarządzania kosztami i ryzykiem kredytowym. W ciągu 2014 roku
Bank powiększył swoją bazę depozytową dzięki przyrostowi środków na rachunkach klientów detalicznych.
Dynamicznie rozwijała się akcja kredytów gotówkowych. W efekcie, w grudniu 2014 roku suma bilansowa Grupy
Kapitałowej Banku wyniosła 7,7 mld zł i przyrosła o 4,6% w ciągu roku. Jednocześnie, został zachowany wysoki
poziom bezpieczeństwa działalności. Na koniec 2014 roku współczynnik wypłacalności dla Grupy ukształtował się
na poziomie 13,4%, zaś relacja kredytów do depozytów wynosiła 82,0%.
4
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Niewątpliwie kluczowy wkład do rozwoju Grupy Banku Pocztowego w ostatnich latach miała bardzo dobra
współpraca ze strategicznym partnerem, tj. Pocztą Polską, którą zarządzam. Bank świadczy usługi finansowe
korzystając m.in. z sieci ponad siedmiu tysięcy placówek pocztowych. Część z nich jest zlokalizowana w małych
miejscowościach, w których nie ma placówek bankowych, dzięki czemu Bank Pocztowy wypełnia ważną rolę
w edukacji w obszarze finansów oraz dostępie do nowoczesnych usług finansowych dla mieszkańców mniejszych
miejscowości.
Zgodnie z podejmowanymi w ostatnich latach decyzjami akcjonariuszy, na rozwój Banku przeznaczano całość
wypracowanych przez niego zysków. Dodatkowo, Bank pozyskał na rozwój działalności 650 mln zł z tytułu emisji
obligacji długoterminowych. Sukces tych emisji i uzyskane atrakcyjne warunki jednoznacznie dowodzą, że
uczestnicy rynku finansowego postrzegają Bank Pocztowy jako instytucję godną zaufania i bezpieczną.
Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej jestem przekonany, że Bank Pocztowy jest dobrze przygotowany do
wypełniania swojej misji i głównych celów strategicznych w kolejnych latach.
Zapewniam, że Rada Nadzorcza będzie go nadal wspierać w realizacji ambitnych planów.
5
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Szymon Midera
Wiceprezes Zarządu
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Rok 2014 był kolejnym, ważnym rokiem dla rozwoju oraz wzrostu wartości Banku Pocztowego. Przede wszystkim
w 2014 roku Grupa Banku Pocztowego zanotowała rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł 43,6 mln zł,
czyli wzrósł o 21% w porównaniu do poprzedniego roku.
Jest to najlepszy wynik w 25–letniej historii Banku Pocztowego. W warunkach niskich stóp procentowych
(wpływających niekorzystnie na główne źródło dochodów Banku, tj. na wynik z tytułu odsetek) dochody ogółem
ukształtowały się na poziomie 332 mln zł, tj. przyrosły o 13% w porównaniu do 2013 roku.
Z drugiej strony skutecznie zarządzaliśmy kosztami, dzięki czemu relacja koszty/dochody spadła do poziomu 65,3%,
czyli była o 6,0 p.p. niższa niż w poprzednim roku.
Jednym z głównych czynników poprawy wyniku finansowego Grupy był wzrost skali działania. Klienci chętnie
korzystali z naszej oferty kredytowej i na koniec 2014 roku należności kredytowe brutto Banku od klientów wzrosły
do 5,3 mld zł. Na koniec grudnia 2014 roku, na rachunkach w Banku Pocztowym klienci zdeponowali 6,5 mld zł
środków, czyli o 4,2% więcej niż rok wcześniej. Były to w dominującej części stabilne depozyty detaliczne.
Jednocześnie klienci Banku otworzyli 240 tys. nowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
W ofercie naszych produktów i w funkcjonowaniu organizacji zaszły istotne zmiany. Chciałbym przede wszystkim
zwrócić uwagę na wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów, takich jak: pierwsze na polskim rynku konto
z bezterminową gwarancją braku opłat za prowadzenie rachunku, programy lojalnościowe do Konta Nestor czy
nowa paleta funduszy inwestycyjnych. Zmiany w ofercie Banku zostały doceniane przez rynek oraz klientów.
Świadczą o tym liczne wyróżnienia, które przypadły naszym produktom, w szczególności kontom osobistym oraz
kredytom gotówkowym.
W 2014 roku wyznaczyliśmy także kierunki działania Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego na najbliższe lata,
przyjmując strategię „Aktywizacja, rentowność, edukacja”. Od lat Bank Pocztowy realizuje misję prostej i dostępnej
bankowości. Znajduje to odzwierciedlenie w przejrzystej komunikacji oraz historycznie braku oferty ryzykownych
produktów kredytowych w walutach obcych. Był to wynik dogłębnej analizy potrzeb i profilu naszych klientów.
Wraz z przyjęciem strategii podjęliśmy także decyzję o odświeżeniu i unowocześnieniu logo Banku Pocztowego.
Jest ono spójne z logo Poczty Polskiej i mocniej podkreśla przynależność Banku Pocztowego do Grupy Kapitałowej
Poczty Polskiej.
6
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Bank Pocztowy prowadzi jasną i przejrzystą politykę informacyjną, w tym z uczestnikami rynku kapitałowego.
Staramy się zapewnić interesariuszom rzetelne informacje, kompleksowo objaśniające naszą sytuację finansową,
posiadane zasoby, jak i plany na przyszłość. Fakt ten potwierdza pierwszą nagrodę w Konkursie Best Annual Report
na najlepszy raport roczny za 2013 rok. W tym samym konkursie nasze Sprawozdanie z działalności – po raz drugi
z rzędu – okazało się najlepsze w grupie „Banki i instytucje finansowe”.
Wiarygodność i postrzeganie Banku, w tym wśród inwestorów, wraz z dobrymi perspektywami rozwoju Banku
przyczyniły się do tego, że w 2014 roku z sukcesem uplasowaliśmy emisje obligacji zwykłych o wartości 210 mln zł,
a także obligacji krótkoterminowych o wartości 120 mln zł.
W ciągu całego 2014 roku Zarząd Banku mógł liczyć na współpracę i gotowość dzielenia się doświadczeniem
zawodowym ze strony Rady Nadzorczej, za co składam podziękowania jej członkom. Chciałbym także wyrazić
uznanie Pracownikom, których profesjonalizm i sumienna codzienna praca znalazły odzwierciedlenie w dobrych
wynikach Banku.
Przed nami kolejny pełen wyzwań rok. Nasze cele biznesowe są ambitne. Zamierzamy otworzyć 300 tys.
Pocztowych Kont ZawszeDarmowych i Nestor. Pozwoli nam to na wejście do ścisłej czołówki rynkowej
w pozyskiwaniu klientów. Planujemy dynamiczny rozwój akcji kredytów gotówkowych i podpisanie umów
kredytowych o łącznej wartości 1 mld zł. Wprowadzamy także własną ofertę funduszy inwestycyjnych, co istotnie
zwiększy atrakcyjność naszej oferty w zakresie lokowania oszczędności.
Jestem głęboko przekonany, że zrealizujemy te plany i że za rok będę mógł zakomunikować, że poczyniliśmy ważny
krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju Banku Pocztowego z korzyścią dla naszych interesariuszy.
Z wyrazami szacunku,
7
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
„W 2014 roku Grupa Banku Pocztowego zanotowała
rekordowe wyniki finansowe. Jest to najlepszy wynik
w 25–letniej historii Banku Pocztowego”
- Szymon Midera
Wiceprezes Zarządu
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku Pocztowego
332,3
43,6
7,7
mln zł
dochodów
mln zł
zysku netto
mld zł
sumy bilansowej
+12,9% r/r
+21,1% r/r
+4,6% r/r
1,25
177,9
218,7
mln klientów
indywidualnych
tys. obsługiwanych
mikroprzedsiębiorstw
tys. pozyskanych nowych
klientów indywidualnych
i mikroprzedsiębiorstw
Stan na 31.12.2014 r.
Stan na 31.12.2014 r.
W 2014 r.
6,5
5,3
1 633
mld zł
depozytów
mld zł
kredytów brutto
stan zatrudnienia
w etatach
Stan na 31.12.2014 r.
Stan na 31.12.2014 r.
Stan na 31.12.2014 r.
8
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Bank Pocztowy (Bank) to uniwersalny Bank świadczący bezpieczne i przejrzyste usługi finansowe w sieci Poczty
Polskiej, placówkach własnych na terenie całego kraju oraz poprzez zdalne kanały kontaktu.
Misją Banku, spółki dominującej w Grupie Kapitałowej Banku
Pocztowego (Grupa Banku Pocztowego, Grupa) jest „Prosta
i dostę[email protected] bankowość’. Dla klientów oznacza to zrozumiałe
usługi finansowe i produkty dostosowane do ich potrzeb,
przyjazne otoczenie, jasne procedury oraz przejrzystą
komunikację. Bank Pocztowy, koncentruje się na obsłudze
klientów indywidualnych z uzupełnioną ofertą dla
mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie Bank zwraca szczególną
uwagę na aspekt edukacyjny swojej działalności. Prowadzi
szeroko zakrojone działania mające na celu wzrost wiedzy
klientów w zakresie finansów oraz wykorzystywania zdalnych
kanałów dostępu do Banku.
Struktura akcjonariatu Banku Pocztowego
Poczta Polska S.A
75% - 10 akcji
Powszechna Kasa
Oszczędności
Bank Polski S.A.
25% + 10 akcji
Głównym akcjonariuszem i partnerem biznesowym Banku
Pocztowego jest Poczta Polska (posiadająca 75% - 10 akcji w jego
kapitale zakładowym). Ponadto akcjonariuszem Banku jest
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% +10 akcji).
W efekcie strategicznej współpracy z Pocztą Polską, usługi
i produkty Banku są dostępne dla klientów w około 7,3 tys.
placówek (w tym urzędów, filii i agencji) na terenie całej Polski.
Obok placówek Poczty Polskiej, Bank oferuje swoje usługi
i produkty w 293 placówkach własnych, poprzez elektroniczne
kanały dystrybucji (Internet, telefon) oraz za pośrednictwem sieci
mobilnych doradców spółki zależnej Spółki Dystrybucyjnej Banku
Pocztowego Sp. z o. o. Ponadto, produkty Banku są
dystrybuowane przez 23 tys. listonoszy, a także przez
pośredników. Tak szeroka sieć sprzedaży daje Bankowi unikalną
przewagę konkurencyjną.
Na koniec 2014 roku Bank obsługiwał 1 432,3 tys. klientów
indywidualnych łącznie z mikroprzedsiębiorstwami. W 2014 roku
pozyskał 218,7 tys. nowych klientów z tego obszaru. Tym samym
Bank Pocztowy w znacznym stopniu przyczynił się do walki
z niekorzystnym
społecznie
zjawiskiem
wykluczenia
finansowego. Istotną część klientów obsługiwanych przez Bank
stanowią klienci o stałych dochodach i o obniżonym ryzyku
utraty wypłacalności. Do takiej grupy klientów należą między
innymi nestorzy, którzy na koniec 2014 roku stanowili 34,1%
wszystkich klientów detalicznych Banku. W obszarze bankowości
instytucjonalnej Bank obsługiwał łącznie ponad 15,4 tys.
podmiotów.
Liczba klientów detalicznych
i mikroprzedsiębiorstw (w tys.)
1 297
1 424
1 432
2013
2014
1 072
813
W 2014 roku Grupa wypracowała zysk netto o 21,1% wyższy niż
w ubiegłym roku, poprawiając tym samym wskaźnik zwrotu
z kapitału o 0,9 p.p. do poziomu 10,5%.
9
491
2009
2010
2011
2012
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Suma bilansowa (w mln zł)
i ROA netto (w %)
Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Grupy wynosiła
7 719,0 mln zł i przedstawiała 0,5% aktywów ogółem polskiego
1
sektora bankowego . Wartość kredytów i pożyczek brutto
udzielonych klientom osiągnęła poziom 5 325,7 mln zł.
Zobowiązania wobec klientów Grupy wyniosły 6 492,0 mln zł,
w tym ponad 71,6% stanowiły środki pozyskane od klientów
indywidualnych.
0,4
0,6
0,2
0,5
0,6
7 383
0,6
7 719
7 121
3 881
2009
5 216
4 157
2010
2011
2012
2013
11,4
9,6
Na przestrzeni 2014 roku Grupa utrzymywała bezpieczne poziomy
wskaźników płynności a poziom jej kapitałów był adekwatny do
skali prowadzonej działalności. Na koniec 2014 roku relacja
kredytów i pożyczek do depozytów kształtowała się na poziomie
82,0%. W grudniu 2014 roku współczynnik wypłacalności wynosił
13,4%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 10,1% i poprawił
się o 0,4 p.p.

Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o., (Spółka
Dystrybucyjna), której głównym celem jest wsparcie kanałów
sprzedażowych Banku Pocztowego i dotarcie do potencjalnych
klientów pochodzących z miejscowości daleko oddalonych od
placówek Banku.

Centrum Operacyjne Sp. z o.o. (Centrum Operacyjne), które
świadczy profesjonalne usługi w zakresie procesów
administracyjnych dla produktów i usług na rzecz podmiotów
sektora finansowego.
2,1
36,0
43,6
2013
2014
14,4
5,9
2009
2010
2011
2012
Kredyty i Depozyty (w mln zł)
Kredyty / Depozytów (w %)
83,1
74,3
80,2
82,0
68,0
2009
2010
2011
Kredyty brutto
2012
Depozyty
2013
6 492
5 326
5 181
6 318
4 696
4 686
3 759
3 759
56,8
2014
Kredyty brutto/Depozyty
CAR (w %) i Tier 1 (w %)
16,9
16,6
13,4
13,9
13,4
14,0
12,9
13,2
10,6
2009
1
10,5
29,6
2 556
Ważną rolę w realizacji strategii Grupy Banku Pocztowego
odgrywają wchodzące w jej skład spółki zależne, tj.:
38,9
3 234
Obligacje Banku Pocztowego są notowane na rynku Catalyst.
Ocena Banku jako odpowiedzialnego emitenta dbającego
o wysokie standardy komunikacji z rynkiem kapitałowym
odzwierciedla I nagroda zdobyta w konkursie The Best Annual
Raport za najlepszy raport roczny sporządzony za 2013 rok
w kategorii Banki i instytucje finansowe.
9,6
5,0
1 837
Na koniec 2014 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 1 633
etatów.
2014
Zysk netto (w mln zł)
i ROE netto (w %)
6 231
W wyniku dynamicznego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat
Bank Pocztowy, spółka dominująca w Grupie, zdobył istotną rolę
w niektórych segmentach rynku bankowego w Polsce. Bank
zajmuje dobrą pozycję na rynku rachunków oszczędnościowo2.
rozliczeniowych, z udziałem na poziomie 2,8% .W warunkach
nadal niskiego poziomu ubankowienia nestorów, w 2014 roku
3
Bank prowadził rachunki dla 6% tej grupy polskiego
społeczeństwa.
2010
2011
9,9
9,7
10,1
2012
2013
2014
CAR
Tier 1
Źródło: KNF Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
Źródło: Serwis PRNews.pl Rynek kont osobistych – III kw. 2014, 21 listopada 2014 roku.
3
Źródło: GUS Liczba emerytów i rencistów na koniec 2014 roku.
4
Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, grudzień
2014 roku.
2
10
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego
Bank Pocztowy S.A.
Podmiot dominujący
Spółka Dystrybucyjna
Banku Pocztowego Sp. z o.o.
(100%)
Centrum Operacyjne Sp. z o.o.
(100%)
Rys historyczny
Bank Pocztowy prowadzi działalność operacyjną od 1990 roku. Ideą leżącą u podstaw utworzenia Banku było
dążenie do reaktywowania bankowości pocztowej w Polsce. Sposobem na osiągnięcie tego celu i rozwój Banku
Pocztowego miało być wdrożenie systemu rozliczeń bezgotówkowych GIRO, umożliwiającego łatwą i szybką
obsługę płatności masowych, zmniejszenie kosztów emisji i obiegu pieniądza gotówkowego w gospodarce oraz
dotarcie z ofertą usług bankowych do klientów, w szczególności indywidualnych, poprzez szeroką sieć sprzedaży
Poczty Polskiej. Dlatego początkowo Bank był bankiem o typowo rozliczeniowym charakterze, z wynikami
w znacznym stopniu opartymi o rozliczenia z Pocztą Polską.
W 1998 roku rozpoczął się proces przekształcania Banku w bank detaliczny. W oparciu o sieć sprzedaży Poczty
Polskiej oraz oddziały i placówki własne Bank zaczął docierać do coraz większej grupy klientów. Równocześnie
rozpoczęto wprowadzanie do oferty nowych produktów.
W 1999 roku pełna obsługa kont osobistych GIRO możliwa była we wszystkich urzędach pocztowych, a Rachunek
GIRO został także uzupełniony o kartę Visa Electron. W 2003 roku Bank uruchomił internetowy serwis
informacyjny. Dwa lata później, w 2005 roku, dotychczasowe rachunki osobiste GIRO zmieniły nazwę na Pocztowe
Konto Nestor i Pocztowe Konto Standard.
Przełomowym wydarzeniem w budowaniu przez Bank bankowości detalicznej była podpisana w 2006 roku umowa
pomiędzy Bankiem a Pocztą Polską regulująca zasady współpracy między obiema instytucjami w obszarze
bankowych usług detalicznych. Realizując zapisy tej umowy do końca 2009 roku na Poczcie Polskiej wyodrębniono
ponad 2 tys. Pocztowych Stanowisk Finansowych, mających na celu usprawnienie obsługi klientów Banku przez
pracowników placówek pocztowych. W efekcie sukcesywnie wprowadzanych zmian i rozwojowi sieci sprzedaży,
w lutym 2010 roku liczba klientów Banku przekroczyła 500 tys., w październiku 2011 roku 1 milion, a obecnie zbliża
się do 1,5 miliona. Wraz z rozwojem liczby klientów Bank konsekwentnie poprawia rentowność swojej działalności,
o czym świadczy systematyczny wzrost wyniku finansowego oraz wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE).
W 2010 roku powołano oraz rozpoczęły działalność spółki zależne Banku – Spółka Dystrybucyjna Banku
Pocztowego Sp. z o.o. oraz Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Tym samym powstała Grupa Kapitałowa Banku
Pocztowego.
11
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Podstawowe dane Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A za lata 2009-2014
Suma bi l a ns owa (w tys . zł)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3 881 000
4 156 609
5 215 801
7 120 653
7 382 745
7 719 027
Kredyty i pożyczki udzi el one kl i entom /(w tys . zł)
1 772 350
2 488 835
3 679 382
4 599 545
5 055 712
5 151 777
Zobowi ąza ni a wobec kl i entów (w tys . zł)
3 233 529
3 759 124
4 685 735
6 317 949
6 230 578
6 492 023
281 812
294 968
321 395
361 470
391 765
439 632
Kos zty a dmi ni s tra cyjne (w tys . zł)
221 495
(178 352)
221 165
(195 204)
258 473
(209 837)
290 255
(218 356)
294 320
(212 738)
332 340
(218 622)
Wyni k z tytułu odpi s ów (w tys . zł)
1
Ka pi ta ły wła s ne (w tys . zł)
Dochody Grupy 2/ (w tys . zł)
(33 804)
(9 673)
(12 877)
(25 099)
(42 398)
(61 013)
Zys k brutto (w tys . zł)
8 096
17 529
37 531
48 665
43 260
55 145
Zys k netto (w tys . zł)
5 907
14 412
29 555
38 949
36 027
43 639
ROA netto (w%)
0,2
0,4
0,6
0,6
0,5
0,6
ROE netto (w%)
2,1
5,0
9,6
11,4
9,6
10,5
81,0
87,8
80,6
74,7
71,3
65,3
16,9
13,4
13,9
14,0
12,9
13,4
16,6
13,2
10,6
9,9
9,7
10,1
NPL 5/ (w %)
7,2
7,2
5,0
4,7
5,4
6,1
Ma rża ods etkowa netto do a ktywów ogółem 6/ (w %)
4,2
3,6
4,1
3,8
3,6
3,8
1 154
1 323
1 496
1 571
1 700
1 633
Kos zty z a mortyza cją/dochody (C/I) 3/ (w %)
Ws półczynni k wypła ca l noś ci
4
/(w %)
4
Ti er 1 / (w %)
Sta n za trudni eni a (w eta ta ch)
Li czba pl a cówek (s zt)
Li czba kl i entów deta l i cznych i mi kroprzeds i ębi ors tw (tys .)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
57
74
161
227
295
293
491
813
1 072
1 297
1 424
1 432
Kredyty i pożyczki netto.
Wynik odsetkowy, wynik z tytułu prowizji i opłat, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy oraz wynik z pozycji wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych.
Dochody powiększone o wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
Wartości CAR i Tier 1 wg stanu na 31 grudnia 2014 roku wyliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Bank na mocy powyższych przepisów zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym. Dane
jednostkowe.
Wartości CAR i Tier 1 wg stanu na 31 grudnia 2013 roku wyliczone zostały zgodnie z wymogami uchwały Nr 76/2010 Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu
poszczególnych rodzajów ryzyka (z późniejszymi zmianami). Dane jednostkowe.
NPL – udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym brutto.
Marża odsetkowa – liczona jako relacja wyniku odsetkowego za dany rok oraz średnich aktywów (liczonych jako średnia aktywów ze
stanów dziennych).
4
Grupa na tle sektora bankowego i banków spółdzielczych
W 2014 roku działalność Grupy Banku Pocztowego skoncentrowana była na rozwoju bankowości detalicznej.
5
Uzyskano wyższe dynamiki wzrostu niż cały sektor bankowy w zakresie kredytów detalicznych , kredytów
6
7
konsumpcyjnych , oraz depozytów detalicznych odpowiednio o: 0,7 p.p., 7,8 p.p. i 1,3 p.p.
Wzrost kredytów detalicznych
r/r (w%)
7,3
Wzrost kredytów konsumpcyjnych
r/r (w%)
11,8
11,9
6,8
10,6
6,1
GRUPA
Wzrost depozytów detalicznych r/r
(w%)
RYNEK
BANKI
SPÓŁDZ
GRUPA
4,0
3,4
RYNEK
BANKI
SPÓŁDZ
4
GRUPA
RYNEK
9,9
BANKI
SPÓŁDZ
Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
Kredyty detaliczne sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi i sektora banków spółdzielczych - działające – arkusz Tabela 03, Struktura należności
brutto od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych. Jako kredyty detaliczne sektora bankowego i sektora banków
spółdzielczych przyjęto należności gospodarstw domowych.
6
Kredyty konsumpcyjne sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi i sektora banków spółdzielczych - działające – arkusz Tabela 03, Struktura
należności brutto od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych - Jako kredyty konsumpcyjne sektora bankowego i sektora
banków spółdzielczych przyjęto kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne).
7
Depozyty detaliczne sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi i sektora banków spółdzielczych - działające – arkusz Tabela 04, depozyty sektora
niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych. Jako depozyty detaliczne sektora bankowego i sektora banków spółdzielczych przyjęto
depozyty gospodarstw domowych.
5
12
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W 2014 roku, w wyniku wzrostu udziału w portfelu kredytów o najwyższej rentowności (tj. kredytów
konsumpcyjnych) Bank uzyskał wzrost poziomu marży odsetkowej, a także jej poziom był znacznie wyższy niż
średnia w sektorze bankowym. Marża dla Grupy Banku Pocztowego wzrosła z poziomu 3,6% w 2013 roku do 3,8%
w 2014 roku, podczas gdy w sektorze bankowym utrzymała się na niezmienionym poziomie, a w sektorze banków
spółdzielczych spadła z poziomu 3,5% w 2013 roku do 3,4% w 2014 roku.
Znaczna poprawa wyniku finansowego Grupy przełożyła się na wzrost poziomu ROE netto. Sektor bankowy
odnotował nieznaczny wzrost stopy zwrotu z kapitału, podczas gdy sektor banków spółdzielczych odnotował
spadek tego wskaźnika 0,2 p.p.
Marża odsetkowa (w%)
3,6
3,8
3,5
2,5
GRUPA
2013
GRUPA
2014
ROE netto (w%)
9,6
3,4
10,5
10,1
10,2
2,5
RYNEK 2013 RYNEK 2014
BANKI
SPÓŁDZ
2013
BANKI
SPÓŁDZ
2014
GRUPA
2013
GRUPA
2014
RYNEK 2013 RYNEK 2014
7,8
7,6
BANKI
SPÓŁDZ
2013
BANKI
SPÓŁDZ
2014
Marża odsetkowa, ROE dla sektora bankowego i banków spółdzielczych – zastosowano w mianowniku poziom aktywów przy marży odsetkowej i kapitałów przy ROE
z dwóch okresów: na koniec badanego okresu oraz roku poprzedniego.
13
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
1.1 Podstawowe trendy w gospodarce
4Q14
3Q14
2Q14
1Q14
4Q13
3Q13
2Q13
1Q13
4Q12
3Q12
2Q12
1Q12
4Q11
3Q11
2Q11
1Q11
4Q10
3Q10
2Q10
1Q10
Produkt Krajowy Brutto i jego składowe
Struktura wzrostu PKB
Pomimo trudnego otoczenia zewnętrznego, m.in. ze względu
8,0
na konflikt rosyjsko-ukraiński i hamowanie tempa wzrostu
6,0
gospodarczego w strefie euro, Produkt Krajowy Brutto (PKB)
wzrósł w Polsce w 2014 roku o 3,3%, tj. znacznie szybciej niż
4,0
w latach 2013 i 2012. Stało się tak przede wszystkim za sprawą
rosnącego popytu krajowego, w tym konsumpcji oraz
2,0
inwestycji. Zwłaszcza wzrost tych ostatnich o 9,4% był
0,0
pozytywną niespodzianką. Konsumpcję, która wzrosła o 3,0%,
wspierała poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, ale także -2 ,0
Źródło:GUS
spadek cen towarów i usług w gospodarce, dzięki któremu rosła
-4
,0
siła nabywcza wynagrodzeń. Czynnikiem dodatkowym był
spadek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego
(NBP), dzięki którym najatrakcyjniejszymi w historii stały się
Kon sumpcja prywatn a (pp)
Kon sumpcja publ iczna (pp)
Inwes tycje (pp)
Zapasy (p p)
Ekspo rt Netto (pp)
PKB (%r/ r)
kredyty konsumpcyjne. Rok 2014 był jednocześnie pierwszym
od czterech lat okresem kiedy to negatywnie na wzrost
gospodarczy oddziaływał w Polsce eksport netto. Było to z jednej strony konsekwencją jedynie nieznacznego
w porównaniu z 2013 rokiem przyspieszeniem tempa wzrostu eksportu (m.in. w związku z nałożonym przez Rosję
na polskie produkty żywnościowe embargiem), a z drugiej wyraźnym przyspieszeniem importu (w ślad za
zwiększającą się konsumpcją i inwestycjami w gospodarce).
Rynek pracy
Sytuacja na rynku pracy w 2014 roku uległa dość wyraźnej poprawie. Stopa bezrobocia na koniec roku spadła do
11,5% z 13,4% na koniec 2013 roku i znalazła się na poziomie najniższym od grudnia 2008 roku. Spadku stopy
bezrobocia nie zahamowało lekkie spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku, ponadto
kolejny rok z rzędu pozytywnie na statystyki dotyczące bezrobocia wpłynęły warunki pogodowe w ostatnim
kwartale (brak zimy).
Pozytywną sytuację na rynku pracy potwierdzają także statystyki dotyczące zatrudnienia w sektorze
przedsiębiorstw. W grudniu 2014 roku w przedsiębiorstwach pracowało 5 549 tys. osób wobec 5 491 tys.
w grudniu 2013 roku. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rosło w ujęciu rocznym na przestrzeni całego 2014
roku, osiągając w grudniu tempo 1,1%. Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pozytywnie przekładał się
na popyt wewnętrzny. Nowe miejsca pracy powstawały w przedsiębiorstwach m.in. dzięki zwiększonej aktywności
inwestycyjnej tego sektora.
Wzrostowi zatrudnienia i spadającemu bezrobociu
towarzyszył w 2014 roku wzrost płac w sektorze
przedsiębiorstw. O ile w 2013 roku tempo wzrostu
średniego wynagrodzenia w tym sektorze wyniosło
2,9%, o tyle w 2014 roku przyspieszyło do 3,7%. Dzięki
zerowemu poziomowi inflacji wzrost wynagrodzeń
w ujęciu realnym w firmach wyniósł w 2014 roku
również 3,7%.
Inflacja i cel inflacyjny NBP
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Inflacja
W 2014 roku wskaźnik średniorocznej inflacji wyniósł
0,0% wobec 0,9% rok wcześniej. W związku
z konfliktem na linii Moskwa – Kijów i aneksją Krymu
przez Rosję, państwa UE oraz Stany Zjednoczone
Inflacja CPI %r/r
14
Cel i nfl acyjny NBP
07.2014
01.2014
07.2013
01.2013
07.2012
01.2012
07.2011
01.2011
07.2010
01.2010
-1 ,0
Źródło:GUS, NBP
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
nałożyły na Rosję sankcje wizowe, finansowe i gospodarcze, które nie pozostały bez jej odpowiedzi. Najbardziej
dotkliwe okazało się, zarówno w przypadku Polski jak i innych krajów UE, embargo nałożone przez Rosję na
produkty żywnościowe. Spowodowało ono, w połączeniu z dobrymi plonami, nadpodaż żywności i spadek jej cen.
W efekcie polska gospodarka zanotowała w lipcu 2014 roku pierwszą w historii deflację w ujęciu rocznym. Brak
podwyżek cen regulowanych w drugiej połowie 2014 roku oraz gwałtowny spadek cen ropy na świecie, wywołany
nadpodażą tego surowca i brakiem redukcji wydobycia przez OPEC, pogłębiły procesy deflacyjne i w konsekwencji
wskaźnik CPI w grudniu 2014 roku spadł o 1,0% w ujęciu rocznym. Odbiegał tym samym istotnie od dolnej granicy
odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) w 2014 roku
ukształtowała się na poziomie 0,6% wobec 1,2% w 2013 roku. W grudniu 2014 roku inflacja bazowa obniżyła się do
0,5% rok do roku.
Finanse publiczne i rynek dłużnych papierów skarbowych
Rok 2014 był bardzo pozytywny dla polskich
7,0
finansów publicznych. Mimo obniżającej się inflacji
6,0
w pierwszej połowie roku, a następnie deflacji
nasilającej się w drugim półroczu, deficyt budżetu
5,0
państwa wyniósł według wstępnych danych
Ministerstwa Finansów 29,5 mld zł wobec
4,0
przewidywanych w ustawie budżetowej na 2014 rok
47,5 mld zł. Dochody zrealizowano w wysokości
3,0
101,9% planu, zaś wydatki w wysokości 96,1% planu.
2,0
Źródło: GUS, NBP
07.2014
01.2014
07.2013
01.2013
07.2012
01.2012
07.2011
01.2011
07.2010
1,0
01.2010
Państwowy dług publiczny na koniec trzeciego
kwartału 2014 roku wyniósł 802,1 mld złotych
(46,8% PKB) wobec 882,3 mld złotych (53,1% PKB) na
koniec 2013 roku.
Rentowność obligacji skarbowych
Poprawiająca się sytuacja finansów publicznych w
Rentowność 10Y, %
Rentowność 5Y, %
Rentowność 2Y, %
2014 roku, prefinansowanie potrzeb pożyczkowych
jeszcze w 2013 roku (25% na koniec grudnia) oraz
duża skala finansowania całorocznych potrzeb pożyczkowych na początku 2014 roku (60% na koniec lutego)
pozwoliło Ministerstwu Finansów elastycznie sterować podażą obligacji skarbowych (SPW) w kolejnych miesiącach
roku, dostosowując jej strukturę do warunków rynkowych. Ograniczana podaż papierów dłużnych, a także
zapowiedziana i następnie zrealizowana w październiku obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej
(RPP), przyczyniały się do dużego popytu na polskie papiery skarbowe. Ostatecznie na koniec roku rentowność 2letnich obligacji wyniosła 1,77% (wobec 3,03% na koniec 2013 roku), rentowność 5-letnich obligacji 2,15% (wobec
3,65% na koniec 2013 roku), a rentowność 10-letnich obligacji 2,54% (wobec 4,35% rok wcześniej).
5,0
Notowania złotego
4,5
4,0
3,5
3,0
07.2014
01.2014
07.2013
01.2013
07.2012
01.2012
07.2011
01.2011
07.2010
2,5
01.2010
Kursy walut
Na kursy walut w 2014 roku w największym
stopniu wpływały decyzje i komunikaty
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz
amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), ale także
rozwój konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i związane
z nim sankcje wizowe, finansowe i gospodarcze,
rozprzestrzenianie się wirusa Ebola, ogłoszenie
powstania tzw. Państwa Islamskiego oraz
gwałtowne spadki cen ropy na świecie.
Ochłodzenie stosunków pomiędzy Zachodem
i Rosją, spowodowane sytuacją na Ukrainie,
przyczyniło się do wyhamowania i tak niskiego
tempa wzrostu gospodarczego w strefie
euro, dokładając do tego problem spadku cen
towarów i usług. W efekcie EBC obniżył w czerwcu
Źródło: Bloomberg
EUR-PLN
15
USD-PLN
CHF-PLN
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
i wrześniu 2014 roku stopy procentowe łącznie o 20 punktów bazowych, w tym referencyjną do 0,05%,
a depozytową do ujemnego poziomu - 0,20%. EBC ogłosił także niestandardowe działania mające na celu
pobudzenie wzrostu gospodarczego i inflacji, w postaci m.in. długoterminowych pożyczek dla banków TLTRO,
skupu papierów zabezpieczonych aktywami (ABS) i obligacji zabezpieczonych. Jednocześnie amerykański Fed
kontynuował rozpoczętą w listopadzie 2013 roku normalizację polityki pieniężnej, ograniczając stopniowo program
skupu aktywów QE3 i kończąc go ostatecznie w październiku 2014 roku. W związku z wyraźną poprawą sytuacji na
rynku pracy i ogólnie w gospodarce Fed zaczął także sygnalizować gotowość do podwyżek stóp procentowych
w USA w 2015 roku. Działania te powodowały umacnianie się dolara wobec euro i innych walut, w tym złotego. Na
koniec 2014 roku USD kosztował 3,52 zł. Polska waluta pozostawała stabilna przez większą część 2014 roku wobec
euro, i dopiero w grudniu, w związku ze wzrostem awersji do ryzyka na świecie po załamaniu się rosyjskiego rubla,
osłabiła się. Ostatecznie na koniec 2014 roku euro kosztowało 4,28 zł.
2014-12-29
2014-06-30
2013-12-30
2013-06-28
2012-12-27
2012-06-28
2011-12-28
2011-06-29
2010-12-29
2010-07-02
2010-01-04
Polityka pieniężna
Stopy procentowe przez większość 2014 roku
utrzymywane były przez RPP na niezmienionym
WIBOR 3M i Stopa NBP
poziomie, w tym stopa referencyjna na poziomie
6,0
2,50%. W związku z pogłębiającym się konfliktem
rosyjsko-ukraińskim
i
ryzykiem
spowolnienia
gospodarczego RPP w czerwcu 2014 roku wskazała na 5,0
możliwość kolejnych cięć stóp procentowych. Po
wprowadzeniu sankcji gospodarczych przez UE i Stany 4,0
Zjednoczone wobec Rosji, i jej dotkliwy odwet
w sierpniu, RPP w październiku podjęła decyzję
3,0
o obniżce stopy referencyjnej o 50 punktów
bazowych (do 2,00%), redyskonta weksli o 50
punktów bazowych (do 2,25%), stopy lombardowej o 2,0
100 punktów bazowych (do 3,00%), pozostawiając
bez zmian stopę depozytową (na poziomie 1,00%).
Jednocześnie RPP
nie wykluczyła dalszego
dostosowania polityki pieniężnej w przypadku
Stopa NBP (%)
Wibor 3M (%)
pogorszenia koniunktury bądź nasilających się
Źródło: NBP, Bloomberg
procesów deflacyjnych. Obniżka stóp procentowych
NBP przełożyła się w 2014 roku na spadki stóp
rynkowych. Stopa WIBOR 3M wyniosła na koniec 2014 roku 2,06% wobec 2,71% na koniec 2013 roku.
Wskaźniki ekonomiczne
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PKB (r/r)
1,6%
3,9%
4,5%
1,9%
1,7%
3,3%
Infl a cja (ś redni a w okres i e)
3,5%
2,6%
4,3%
3,7%
0,9%
0,0%
Stopa bezroboci a rejes trowa nego (koni ec okres u)
12,1%
12,4%
12,5%
13,4%
13,4%
11,5%
Depozyty i i nne zobowi ąza ni a (ml d zł, koni ec okres u)
625,0
682,0
761,9
797,9
845,9
914,5
- Gos poda rs twa domowe (ml d zł, koni ec okres u)
383,6
421,2
478,0
514,9
543,6
591,6
- Przeds i ębi ors twa (ml d zł, koni ec okres u)
164,9
181,3
203,3
187,8
206,5
225,9
651,7
770,0
880,8
901,1
937,4
1 005,7
EUR/PLN (kurs ś redni )
4,32
3,99
4,12
4,19
4,19
4,18
USD/PLN (kurs ś redni )
3,11
3,01
2,96
3,26
3,16
3,15
CHF/PLN (kurs ś redni )
2,86
2,89
3,35
3,47
3,41
3,44
Stopa referencyjna (koni ec okres u)
3,50%
3,50%
4,50%
4,25%
2,50%
2,00%
WIBOR 3M (koni ec okres u)
4,27%
3,95%
4,99%
4,11%
2,71%
2,06%
Na l eżnoś ci (ml d zł, koni ec okres u)
16
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
1.2 Sytuacja w sektorze bankowym
Dynamika depozytów (rok do roku)
20
10
0
Źródło: NBP
Depozyty gospodarstw domowych %
09.2014
02.2014
07.2013
12.2012
05.2012
10.2011
03.2011
08.2010
-10
01.2010
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
Na koniec 2014 roku ogólna wartość depozytów w systemie
bankowym wyniosła 914,5 mld zł, czyli była o 8,1% wyższa niż
na koniec 2013 roku. Depozyty gospodarstw domowych
wyniosły 591,6 mld zł. W ciągu 2014 roku tempo wzrostu
depozytów
gospodarstw
domowych
systematycznie
przyspieszało i ostatecznie w grudniu osiągnęło 8,8% w ujęciu
rok do roku (wobec 5,6% rok do roku w grudniu 2013 roku).
Wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim przyrost
depozytów wynikał głównie z poprawiającej się sytuacji na
rynku pracy, podczas gdy obniżki stóp procentowych NBP
negatywnie wpływały na atrakcyjność lokowania środków
w sektorze bankowym. W grudniu 2014 roku depozyty
przedsiębiorstw wynosiły 225,9 mld zł, czyli przyrosły o 9,4%
w ciągu roku wobec wzrostu o 10,0% w grudniu 2013 roku.
Lekkie
wyhamowanie
tempa
wzrostu
depozytów
przedsiębiorstw wynikało z istotnego wzrostu ich aktywności
inwestycyjnej.
Depozyty prz eds iębiorstw %
09.2014
02.2014
07.2013
12.2012
05.2012
10.2011
03.2011
08.2010
01.2010
Kredyty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
W grudniu 2014 roku wartość należności kredytowych
Dynamika kredytów (rok do roku)
sektora bankowego wynosiła 1 005,7 mld zł, czyli była o 7,3% 30
wyższa niż w grudniu 2013 roku. Wartość kredytów dla
gospodarstw domowych wyniosła 593,2 mld zł, co oznacza że 20
przyrosła o 5,5% w ciągu roku. Kredyty na cele mieszkaniowe
denominowane w złotych wzrosły ze 170,3 mld zł w grudniu 10
2013 roku do 190,6 mld zł na koniec 2014 roku, tj. o 11,9%.
0
Do czynników pozytywnie wpływających na skalę akcji
Źródło: NBP
kredytowej należy zaliczyć rekordowo niskie stopy -1 0
procentowe, poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz
-2 0
dużą podaż mieszkań. Z kolei czynnikiem działającym
negatywnie było wejście w życie w 2014 roku zaostrzonej
Rekomendacji S, uniemożliwiającej m.in. kredytowanie 100%
Kredyty gos podarstw domowych %"
Kredyty przedsiębiorstw %"
wartości nieruchomości. Uruchomiony z dniem 1 stycznia
2014 roku program Mieszkanie dla Młodych nie wpłynął
istotnie na akcję kredytową. Wartość portfela kredytów
denominowanych w walutach obcych obniżyła się do 162,2 mld zł, czyli była o 3,2 mld zł niższa niż na koniec 2013
roku. Spadek wartości portfela wynikał z jednej strony ze zmian kursu złotego, a z drugiej z ograniczonej do
minimum możliwości zaciągania kredytów w walutach obcych po wejściu w życie zaostrzonych przepisów
Rekomendacji S. Zwiększyły się należności sektora bankowego z tytułu kredytów konsumpcyjnych od osób
prywatnych. W grudniu 2014 roku osiągnęły one poziom 144,1 mld zł (wobec 138,4 mld zł w grudniu 2013 roku).
Wzrost wolumenu kredytów konsumpcyjnych wynikał ze spadku ich oprocentowania oraz łagodzenia przez banki
kryteriów przyznawania pożyczek m.in. w związku z obserwowaną poprawą sytuacji na rynku pracy. Wartość
kredytów dla przedsiębiorstw w grudniu 2014 roku wyniosła 298,5 mld zł wobec 274,6 mld zł w grudniu 2013 roku
(wzrost o 8,7%). Wyraźne ożywienie akcji kredytowej w sektorze przedsiębiorstw wynikało ze wzrostu inwestycji
realizowanych przez ten sektor. Zachętą do zaciągania kredytów na ten cel było dla firm m.in. atrakcyjne
oprocentowanie.
Oprocentowanie depozytów i kredytów
W październiku 2014 roku RPP dokonała cięcia stóp procentowych. Stopa referencyjna została obniżona do
rekordowo niskiego poziomu 2,00%, a stopa lombardowa do 3,00%, co było istotnym czynnikiem wpływającym na
kształtowanie się oprocentowania depozytów i kredytów, zwłaszcza w ostatnim kwartale 2014 roku. Według
danych NBP, na koniec 2014 roku średnie oprocentowanie nowych umów depozytów złotowych dla gospodarstw
17
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
domowych wyniosło 2,31% wobec 2,59% rok wcześniej. W przypadku nowych depozytów przedsiębiorstw
oprocentowanie wyniosło 1,92% w porównaniu do 2,32% w poprzednim roku. Oprocentowanie nowych kredytów
złotowych udzielanych gospodarstwom domowym ukształtowało się na koniec grudnia 2014 roku na poziomie
7,36%, czyli spadło o 1,84 p.p. w porównaniu z końcem 2013 roku. W ramach kredytów dla gospodarstw
domowych oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe wyniosło na koniec 2014 roku 4,70% (wobec 5,16% na
koniec 2013 roku), a kredytów konsumpcyjnych 9,45% (13,05% na koniec 2013 roku). W segmencie
przedsiębiorstw oprocentowanie nowych umów kredytów złotowych wyniosło na koniec 2014 roku 3,54%,
podczas gdy w 2013 roku ukształtowało się na poziomie 4,43%.
Wyniki finansowe sektora bankowego
W 2014 roku sytuacja sektora bankowego w Polsce pozostawała stabilna, pomimo trudnego otoczenia
zewnętrznego. Banki wypracowały zysk netto w wysokości 16,4 mld zł, czyli o 7,0% wyższy w porównaniu z rokiem
8
2013 . Na wynik sektora bankowego wpłynęły następujące czynniki:




Zwiększenie wyniku działalności bankowej przy spadku
kosztów działania. Koszty spadły pomimo zwiększenia
opłat na rzecz BFG z tytułu opłaty rocznej oraz opłaty
ostrożnościowej,
wydatków
na
informatykę,
wynagrodzeń i marketingu. Z drugiej strony
obserwowano obniżenie kosztów usług obcych oraz
kosztów pracowniczych związanych z emeryturami.
Wzrost wyniku odsetkowego, przy czym po obniżce
stóp procentowych przez RPP w październiku ostatni
kwartał 2014 roku upływał pod znakiem ponownego
dostosowywania polityki depozytowo-kredytowej
banków do działania w warunkach środowiska
rekordowo niskich stóp procentowych. W rezultacie
miała miejsce silna redukcja kosztów odsetkowych,
której towarzyszyło znacznie niższe obniżenie
przychodów odsetkowych.
Zysk brutto z działalności kontynuowanej
w 2014 roku (w mld zł)
2,5
0,0
20,3
Zysk
brutto
2013
Odset ki Prowizje Pozostałe Koszty
dochody
Koszty
ryzyk a
Zy sk
brutto
2014
Wzrost salda odpisów i rezerw, który wynikał przede wszystkim ze zwiększenia odpisów na kredyty
konsumpcyjne, pozostałe kredyty dla gospodarstw domowych oraz zwiększenia odpisów z tytułu aktywów
niefinansowych i skali tworzonych rezerw. Z drugiej strony, odnotowano zmniejszenie odpisów na
należności od sektora przedsiębiorstw oraz wzrost dodatniego wyniku z tytułu IBNR (ang. Incurred but not
reported).
Na skutek przeznaczenia części zysków na dywidendę oraz
znacznej dynamice akcji kredytowej, współczynnik
wypłacalności sektora bankowego spadł z 15,7% w grudniu
2013 roku do poziomu 15,3% w grudniu 2014 roku. Na koniec
Udział należności z utratą wartości w
sektorze bankowym (w %)
12,3
11,5
Źródło: KNF, Plik Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
Źródło: NBP, Zakładka – Dane finansowe sektora bankowego. Plik – Należności.
18
11,7
11,6
7,1
11,2
10,3
7,2
7,3
7,4
2010
2011
2012
6,0
2009
9
(0,1)
18,7
Nikły wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz istotny spadek wyniku z pozostałej działalności
bankowej. Słaby wynik z tytułu opłat i prowizji związany był m.in. ze zmianami polityki rachunkowości
w zakresie ujmowania przychodów z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (bancassurance),
co działało w kierunku jego obniżenia, czemu banki przeciwdziałały poprzez podniesienie części opłat
i prowizji. Spadek wyniku z pozostałej działalności bankowej wynikał z kolei ze zmniejszenia zysków ze
sprzedaży portfeli instrumentów dłużnych.
Udział należności z utratą wartości w całości należności od
sektora niefinansowego spadł z 8,5% w grudniu 2013 roku do
9
8,1% na koniec 2014 roku . W ciągu 2014 roku poprawiła się
jakość zaangażowania kredytowego banków zarówno wobec
przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych.
8
(1,1)
0,1
Przedsiębiorstwa
2013
6,5
2014
Gospodarstwa domowe
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
grudnia 2014 roku współczynnik kapitału Tier 1 ukształtował się na poziomie 13,8% (13,9% rok wcześniej).
Banki kontynuowały działania zmierzające do wzrostu efektywności w drodze optymalizacji zatrudnienia i sieci
sprzedaży, w rezultacie czego doszło do umiarkowanego zmniejszenia liczby zatrudnionych w sektorze bankowym
(o 1,6 tys. osób) oraz sieci sprzedaży (o 243 placówki).
1.3 Rynek kapitałowy
591,2
Rynek akcji (rynek główny GPW i ASO – rynek NewConnect)
Rok 2014 na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie był dość
mld zł
rozczarowujący, upłynął bowiem pod znakiem trendu bocznego. Ostatecznie w 2014
wartości
spółek
krajowych
roku indeks największych spółek WIG20 spadł o 3,5% a indeks całego rynku WIG
na
GPW
wzrósł o około 0,3%. Przyczyn takiej sytuacji można upatrywać w reformie systemu
emerytalnego i związanej z nią marginalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych,
a także w konflikcie na Ukrainie i idącym za nim wzroście ryzyka geopolitycznego
- 0,4 % r/r
w Europie. W okresie 12 miesięcy 2014 roku odnotowano wzrost 4 spośród 11
indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 23,6%), podczas gdy najwięcej stracił WIGSpożywczy (-20,0%).
Na koniec grudnia 2014 roku wartość notowanych na warszawskiej giełdzie spółek krajowych wyniosła
591,2 mld zł, czyli była o 0,4% niższa w porównaniu z grudniem 2013 roku. Spółki częściej niż w 2013 roku
poszukiwały środków na rozwój na rynku kapitałowym. W ciągu 2014 roku na głównym parkiecie zadebiutowało 28
spółek, wobec 23 w poprzednim roku.
Spadła aktywność inwestorów. W trakcie obrotów sesyjnych na głównym parkiecie zmieniły właściciela akcje
o wartości 232,9 mld zł, tj. o 9,1% niższej niż w poprzednim roku.
W 2014 roku odnotowano spadek łącznej kapitalizacji spółek (17,3% r/r) oraz wartości ofert (32,3% r/r) na rynku
alternatywnym. Na NewConnect w 2014 roku zadebiutowały 22 spółki, a 10 – najwięcej od początku istnienia tego
rynku – przeniosło notowania na Główny Rynek GPW. Miało to m.in. wpływ na liczbę spółek na rynku
alternatywnym - na koniec 2014 roku były notowane 431 spółki w porównaniu do 445 na koniec 2013 roku.
2 stycznia 2014 roku GPW rozpoczęła publikację nowych indeksów pochodnych wobec wprowadzonego we
wrześniu 2013 roku indeksu WIG30: WIG30short i WIG30lev. Od 24 marca 2014 roku rozpoczęto również
publikację indeksów WIG50 i WIG250. Kontynuowano proces wdrożenia systemu UTP w kierunku systemu
transakcyjnego UTP-Derivatives. Rok 2014 przyniósł również projekty nowych produktów GPW, m.in. opcji na
akcje, opcji binarnych i miesięcznych, kontraktów terminowych na energię elektryczną rozliczanych finansowo,
a także dywersyfikacji działalności w obszarze rynku towarowego poza obrotem energią elektryczną i prawami
majątkowymi. 20 czerwca 2014 roku był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20
z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 roku w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko
z mnożnikiem 20 zł.
Rynek obligacji (rynek Catalyst)
Również na rynku Catalyst odnotowano spadek wolumenu notowanych emisji. Na koniec grudnia 2014 roku
notowano papiery dłużne 193 emitentów o wartości 544,6 mld zł, podczas gdy na koniec 2013 roku notowane były
papiery dłużne 176 emitentów i wartości 619,1 mld zł. W 2014 roku wartość emisji obligacji korporacyjnych
w ramach Catalyst osiągnęła 60,9 mld zł, wartość emisji obligacji komunalnych wyniosła 3,2 mld zł, zaś wartość
emisji obligacji Skarbu Państwa wyniosła 480,5 mld zł. W 2013 roku wartość emisji w podziale na instrumenty
wyniosła odpowiednio 55,8 mld zł, 3,1 mld zł oraz 560,2 mld zł.
W 2014 roku na rynku Catalyst zadebiutowało 191 podmiotów wobec 196 w 2013 roku, przy czym największa
wartość debiutu (wyrażona łączną wartością obligacji objętych wnioskiem) wyniosła 500 mln euro wobec 1,0 mld zł
w 2013 roku.
19
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W ciągu 12 miesięcy 2014 roku dochodowy indeks obligacji skarbowych TBSP.Index (Treasury BondSpot Poland)
wzrósł o 9,45% wobec wzrostu o 1,98% w roku 2013. Taki scenariusz w roku 2014 miał miejsce głównie za sprawą
konfliktu na Ukrainie, który najpierw spowodował gorsze oceny polskiej i europejskiej gospodarki, co zwróciło
uwagę inwestorów ku obligacjom jako papierom bezpiecznym, a następnie przerodził się w obustronne sankcje
Rosji i Europy, co pogorszyło odczyty inflacji i PKB. Dodatkowo, obniżka stóp procentowych przez RPP
w październiku 2014 roku spotęgowała rosnące wyceny obligacji skarbowych.
Aktywa funduszy inwestycyjnych
Po udanym 2013 roku, w którym środki zarządzane przez krajowe fundusze wzrosły o 29,6%, dynamika aktywów
w 2014 roku była prawie 3-krotnie niższa i wyniosła 10,4%, zamykając wartość aktywów na poziomie 208,9 mld zł.
Spowolnienie dynamiki rynku miało swoje źródło głównie w mniejszym zainteresowaniu funduszami po stronie
klientów. Największą dynamikę wzrostu zanotowały fundusze sekurytyzacyjne (w ramach rynku niepublicznego),
zarabiające na rynku wierzytelności. Wartość ich aktywów wzrosła w ciągu roku o blisko 60%, tj. o niemal 1 mld zł.
W 2014 roku średnia stopa zwrotu osiągnięta przez krajowe fundusze inwestycyjne osiągnęła poziom 1,82%.
1.4 Czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na wyniki Grupy
Zdaniem Banku sytuacja makroekonomiczna w 2015 roku będzie ulegać dalszej,
Popyt wewnętrzny
choć powolnej, poprawie. Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyć powinno do
będzie główną siłą
3,5-3,6% PKB. Kontynuowany będzie wzrost popytu krajowego, podczas gdy konflikt
napędową polskiej
rosyjsko-ukraiński oraz rachityczny wzrost gospodarczy w strefie euro nadal
gospodarki
ograniczać będzie tempo wzrostu eksportu towarów i usług. Ożywienie popytu
w 2015 roku
wewnętrznego wynikać będzie zarówno ze wzrostu konsumpcji, jak i inwestycji.
Wsparciem dla konsumpcji powinna być przede wszystkim dalsza poprawa sytuacji
na rynku pracy (wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia), ale także utrzymująca się
Wzrost PKB o ok. 3,6%
przynajmniej do połowy roku deflacja, zwiększająca siłę nabywczą wynagrodzeń.
PKB
Korzystnie na konsumpcję wpływać powinna również zwiększająca się skłonność gospodarstw domowych do
zaciągania kredytów na ten cel w związku z ich atrakcyjnym oprocentowaniem. Oprócz uruchomienia funduszy
unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, przewidywane dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez RPP
pozytywnie wpływać powinno także na inwestycje w gospodarce. W ocenie Banku stopa referencyjna na koniec
2015 roku pozostanie na poziomie 1,50%.
Obowiązywać będą nowe uregulowania prawne, które wpłyną na wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce, w tym
na Grupę, w szczególności:
Nazwa regulacji
Opis zmian
Wpływ na Grupę
Ustawa z dnia 28 listopada 2014
roku o zmianie ustawy o usługach
płatniczych (Dz.U. 2014 poz. 1916)
Ustawa dotyczy obniżenia maksymalnej ustawowej
stawki opłaty interchange do poziomu 0,2 % dla kart
debetowych i 0,3% dla kart kredytowych.
Przychody z
prowizji i opłat
Uchwała nr 28/2014 Rady
Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 19
listopada 2014 roku w sprawie
określenia wysokości stawki
obowiązującej opłaty rocznej na
2015 rok wnoszonej na rzecz
Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego przez podmioty
objęte obowiązkowym
systemem gwarantowania
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła
stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 rok w
wysokości 0,189% 12,5 krotności sumy wymogów
kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka
oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia
limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie
Prawo bankowe.
Koszty administracyjne
20
tytułu
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Uchwała nr 29/2014 Rady
Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 19
listopada 2014 roku w sprawie
określenia wysokości opłaty
ostrożnościowej na 2015 rok
wnoszonej na rzecz Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego przez
podmioty objęte obowiązkowym
systemem gwarantowania
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła
stawkę opłaty ostrożnościowej na 2015 rok w wysokości
0,05% 12,5 krotności sumy wymogów kapitałowych z
tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów
kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia
innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe.
Koszty administracyjne
Uchwała Nr 148/2013 KNF z dnia
18 czerwca 2013 roku w sprawie
wydania Rekomendacji S
dotyczącej dobrych praktyk w
zakresie zarządzania
ekspozycjami kredytowymi
zabezpieczonymi hipotecznie
(Dz.Urz. KNF z 2013 roku poz.
23)
Uchwała Nr 183/2014 z dnia 24
czerwca 2014 roku w sprawie
wydania Rekomendacji U
dotyczącej dobrych praktyk w
zakresie bancassurance. (Dz.Urz.
KNF z 2014 roku poz. 12)
Zgodnie z wytycznymi KNF, od stycznia 2015 roku wkład
własny przy zakupie nieruchomości na kredyt został
podwyższony z 5% do 10% wartości nieruchomości.
Przychody
odsetkowe, Wynik
na odpisach
aktualizujących z
tytułu utraty
wartości
Banki zostaną zobligowane w szczególności do
zapewnienia klientowi swobody w zakresie wyboru
zakładu ubezpieczeń. Bank nie może jednocześnie
występować w roli ubezpieczającego i pośrednika
ubezpieczeniowego, natomiast wynagrodzenie banku z
tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych ma
być ustalane w odpowiedniej proporcji do wysokości
ponoszonych przez bank kosztów. Rekomendacja U
została wydana w celu poprawy jakości standardów
współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń
w zakresie oferowania klientom produktów
ubezpieczeniowych przez banki oraz określenia
warunków stabilnego rozwoju rynku bancassurance w
długim okresie. Banki zostaną zobligowane do
wprowadzenia Rekomendacji U do 31 marca 2015 roku.
Przychody z tytułu
prowizji i opłat,
Koszty z tytułu
prowizji i opłat,
Oferta Banku
Uchwała Nr 218/2014 KNF z dnia
22 lipca 2014 roku w sprawie
wydania „Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych” (Dz.Urz. KNF z
2014. poz. 17)
Celem zasad jest podniesienie poziomu ładu
korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz
zwiększenie ich przejrzystości działania. Dokument
wskazuje wspólne zasady dla instytucji ze wszystkich
sektorów rynku finansowego nadzorowanych przez KNF,
z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania
ze względu na skalę, charakter podmiotu oraz specyfikę
działalności.
Zmiany
stosowanych
zasad ładu
korporacyjnego
KNF oczekuje, że zasady zostaną wprowadzone
1 stycznia 2015 roku.
21
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Ponadto trwają pracę i uzgodnienia w szczególności nad:
Przewidywany wpływ na
Grupę
Nazwa projektu
Opis projektowanych zmian
Ustawa o zmianie ustawy– Prawo
bankowe oraz niektórych innych
ustaw
Projektowana ustawa ma stanowić transpozycję do
polskiego prawa przepisów Dyrektywy 2013/36/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013
roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji
kredytowych
do
działalności
oraz
nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami
inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i
uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE
(Dyrektywa CRD IV).
Ład
korporacyjny,
polityka wynagrodzeń,
adekwatność
kapitałowa
Ustawa o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, uporządkowanej
likwidacji banków oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
Ustawa o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracji
Projekt przewiduje wprowadzenie nowej opłaty na tzw.
fundusz uporządkowanej likwidacji banków.
Koszty
administracyjne
Nowa regulacja umożliwi KNF zakazanie lub ograniczenie
wprowadzenia
do
dystrybucji
niektórych
ubezpieczeniowych
produktów
inwestycyjnych,
prowadzenia niektórego rodzaju działalności finansowej
czy praktyki ubezpieczyciela lub reasekuratora.
Przychody z tytułu
prowizji i opłat, Koszty
z tytułu prowizji i opłat
Ustawa o zmianie ustawy –
ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw
Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło procedurę
legislacyjną ukierunkowaną na wdrożenie wymogów
wynikających z Umowy z dnia 7 października 2014 roku
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem USA
w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków
podatkowych
oraz
wdrożenia
ustawodawstwa FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act.) FATCA to zespół przepisów mających na celu
zwalczanie unikania opodatkowania przez podatników
amerykańskich korzystających z zagranicznych rachunków.
FATCA ma zapobiegać wykorzystywaniu zagranicznych
instytucji finansowych do ukrywania dochodów
i tworzenia
struktur
agresywnego
planowania
podatkowego
przez
amerykańskich
podatników.
W przypadku nieprzystąpienia do FATCA wszystkie
transfery finansowe dokonywane z USA do zagranicznej
instytucji finansowej są obciążone 30% stawką podatku u
źródła.
Obowiązek
przekazywania za
pośrednictwem MF do
USA danych o
rachunkach, których
właścicielami są
amerykańscy
podatnicy (tj. w
szczególności osoby
posiadające:
amerykańskie
obywatelstwo,
miejsce urodzenia w
USA, status rezydenta
USA, adres
zamieszkania lub
korespondencji w
USA)
Rekomendacja P dotycząca
systemu monitorowania płynności
finansowej banków
Projektowana Rekomendacja P uwzględnia wskazania
zawarte w międzynarodowych wytycznych i obejmuje
przede wszystkim wprowadzenie zaleceń dotyczących w
szczególności: określenia tolerancji na ryzyko płynności
banku, ujmowania pełnego zakresu rodzajów ryzyka
płynności,
włączając
ryzyko
nieoczekiwanego
zapotrzebowania na płynność, przeprowadzania testów
warunków skrajnych i funkcjonalnego powiązania ich z
planem
awaryjnym
płynności,
zarządzania
zabezpieczeniami, utrzymywania bufora wolnych od
obciążeń, wysokiej jakości aktywów płynnych, stosowania
mechanizmu alokacji kosztów, przychodów i ryzyka
płynności w systemie wewnętrznych cen transferowych;
zarządzania płynnością śróddzienną; ujawniania informacji
dotyczących płynności banku.
Płynność Banku, Testy
warunków skrajnych,
plan awaryjny
płynności
22
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Wyzwaniem dla sektora bankowego w Polsce w 2015 roku może okazać się:
Ryzyko przedłużenia się poza trzeci kwartał 2015 roku okresu deflacji w Polsce i jej pogłębienie, powodowane
spadkiem cen surowców na świecie (w tym ropy naftowej) oraz produktów rolnych. W takiej sytuacji RPP może być
skłonna do dalszych obniżek stóp procentowych, w tym stopy lombardowej. Spadek stóp procentowych do
kolejnych rekordowo niskich poziomów silnie uderzałby w przychody osiągane przez banki.
Szybsze od oczekiwań zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed. Sytuacja taka negatywnie odbiłaby się na
notowaniach polskiej waluty i wartości krajowych papierów skarbowych. W jego wyniku doszłoby do podwyższenia
kosztu obsługi długu publicznego oraz ograniczenia możliwości finansowania inwestycji przedsiębiorstw.
Przewalutowanie kredytów hipotecznych udzielonych w ostatnich latach we franku szwajcarskim. Ewentualne
masowe przewalutowanie kredytów w CHF zmusiłoby banki do zakupu dużej ilości szwajcarskiej waluty, powodując
spadek wartości złotego. Gwałtowne osłabienie PLN wobec CHF i innych walut mogłoby wywołać turbulencje na
rynkach finansowych, zagrozić stabilności systemu finansowego i gospodarce.
Dalsze obniżki stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Centralny (SNB). Choć cięcia stóp przez SNB osłabiałyby
franka wobec innych walut, w tym złotego, i zwiększały zdolność kredytobiorców do regulowania zobowiązań
wobec banków, coraz głębsze ujemne stopy LIBOR CHF uderzałyby w banki posiadające duże portfele kredytów
denominowanych we franku.
1.5 Otoczenie regulacyjne
Na sytuację finansową i organizacyjną Grupy w 2014 roku oddziaływały przede wszystkim zmiany w następujących
regulacjach prawnych:
Nazwa regulacji
Opis zmian
Wpływ na Grupę
1. Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/36/UE z
dnia 26 czerwca 2013 roku w
sprawie warunków dopuszczenia
instytucji kredytowych do
działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami
kredytowymi i firmami
inwestycyjnymi, zmieniająca
dyrektywę 2002/87/WE i
uchylająca dyrektywy 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE (CRD IV)
W dyrektywie CRD IV regulowane są kwestie związane
m.in. z: tworzeniem banków, buforami kapitałowymi,
nadzorem, zarządzaniem i ładem korporacyjnym
banków oraz firm inwestycyjnych. W rozporządzeniu
CRR znajdują się przepisy dotyczące m.in. funduszy
własnych, wymogów kapitałowych, płynności i
lewarowania.
Adekwatność
kapitałowa, płynność
Banku, ład
korporacyjny, polityka
wynagrodzeń
2. Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) nr
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013
roku w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 (CRR)
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr
648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku
w sprawie instrumentów
pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, kontrahentów
CRD IV jako dyrektywa podlega transpozycji
doprzepisów krajowych przez państwa członkowskie,
natomiast CRR jako Rozporządzenie Komisji
Europejskiej bezpośrednio obowiązuje od 1 stycznia
2014 roku, z uwzględnieniem okresów przejściowych,
które sięgają nawet 2021 roku oraz okresów
monitoringu dla wybranych obszarów. Ponadto CRD IV
i CRR nakładają na European Banking Authority (EBA)
obowiązek przygotowania licznych standardów
technicznych, które mają stanowić integralną część
regulacji i będą publikowane w Dzienniku Urzędowym
UE.
Rozporządzenie ustanawia wymogi w zakresie usług
rozliczeniowych i dwustronnego zarządzania ryzykiem
dotyczące
kontraktów
pochodnych
będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
wymogi w zakresie zgłaszania kontraktów dotyczących
instrumentów pochodnych oraz jednolite wymogi
dotyczące
prowadzenia
działalności
przez
23
Rozliczanie transakcji,
adekwatność
kapitałowa
Obowiązek
dodatkowego
raportowania w
zakresie prowadzenia
działalności przez
kontrahentów
centralnych.
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
centralnych i repozytoriów
transakcji (EMIR)
kontrahentów centralnych i repozytoria transakcji.
Raportowanie w
zakresie repozytoriów
transakcji zostanie
wprowadzone od 1 lipca
2015 roku.
Koszty administracyjne
Uchwała nr 41/2013 Rady
Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 22 listopada
2013 roku w sprawie określenia
wysokości stawki obowiązkowej
opłaty rocznej na 2014 rok
wnoszonej na rzecz Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego przez
podmioty objęte obowiązkowym
systemem gwarantowania.
Uchwała określa stawkę obowiązkowej opłaty rocznej
na 2014 rok w wysokości 0,1% 12,5-krotności sumy
wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych
rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu
przekroczenia limitów i naruszenia innych norm
określonych w ustawie Prawo bankowe.
Uchwała nr 42/2013 Rady
Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 22 listopada
2013 roku w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty
ostrożnościowej na 2014 rok
wnoszonej na rzecz Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego przez
podmioty objęte obowiązkowym
systemem gwarantowania
Uchwała określa stawkę opłaty ostrożnościowej na
2014 rok w wysokości 0,037% 12,5-krotności sumy
wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych
rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu
przekroczenia limitów i naruszenia innych norm
określonych w ustawie Prawo bankowe.
Koszty administracyjne
Ustawa z dnia
30 sierpnia 2013 roku o zmianie
ustawy o usługach płatniczych
(Dz.U. 2013 poz. 1271)
Ustawa dotyczy określenia maksymalnej stawki opłaty
interchange w wysokości 0,5% wartości jednostkowej
transakcji płatniczej w zakresie transakcji płatniczych
przy użyciu karty płatniczej oraz wyeliminowania
mechanizmów, które ograniczają konkurencję na rynku
usług obsługi transakcji dokonywanych w ramach
zapłaty za pomocą kart płatniczych.
Przychody z tytułu
prowizji i opłat
Przepisy Ustawy weszły w życie 1 stycznia 2014 roku.
Uchwała nr 7/2013 KNF
z dnia 8 stycznia 2013 roku w
sprawie wydania Rekomendacji D
dotyczącej zarządzania obszarami
technologii informacyjnej i
bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego w bankach
(Dz.Urz. KNF z 2013 roku poz. 5)
Rekomendacja przyczyniła się do poprawy jakości
zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT w bankach,
jak również pozwoliła na usprawnienie nadzoru nad
tymi obszarami.
Prace legislacyjne,
organizacyjne w
zakresie obszaru IT,
obszarów biznesowych
Wprowadzono zapisy dotyczące m.in.: zasad
współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi
i technicznymi, zarządzania danymi (w tym ich
jakością), systemu informacji zarządczej obszaru IT
i bezpieczeństwa oraz tzw. „przetwarzania w chmurze”
(ang. cloud computing); planowania strategicznego w
obszarze IT i bezpieczeństwa, wdrażania nowych
i modyfikacji istniejących rozwiązań informatycznych;
współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług.
KNF oczekiwała, że rekomendacja zostanie
wprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2014
roku.
Uchwała Nr 148/2013 KNF
z dnia 18 czerwca 2013 roku w
sprawie wydania Rekomendacji S
dotyczącej dobrych praktyk w
zakresie zarządzania ekspozycjami
Rekomendacja wprowadziła zmiany w szczególności w
zakresie:
kredytów
walutowych,
długości
maksymalnego okresu kredytowania, długości
maksymalnego okresu branego dla potrzeb wyliczania
zdolności kredytowej, limitów nałożonych na wskaźnik
24
Przychody z tytułu
odsetek,
Wynik na odpisach
aktualizujących z tytułu
utraty wartości
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
kredytowymi zabezpieczonymi
hipotecznie (Dz.Urz. KNF z 2013
roku poz. 23)
DtI oraz LtV, jak też minimalnego wkładu własnego
oraz klientów otrzymujących nieregularne lub
niestabilne dochody.
Zgodnie z wytycznymi KNF, od stycznia 2014 roku
wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt
wynosił co najmniej 5%.
KNF oczekiwała, że rekomendacja zostanie
wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 1
stycznia 2014 roku z wyjątkiem rekomendacji 6, 9.1,
12, 14.10, 15.8 i 20, w zakresie których rekomendacja
powinna zostać wprowadzona nie później niż do dnia 1
lipca 2014 roku.
25
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
2.1 Wzrost bazy klientów
Na koniec 2014 roku z usług Banku korzystało w sumie 1 447,7 tys. klientów,
a wśród nich:
1 254,4 tys. klientów indywidualnych wobec 1 246,5 tys. na koniec 2013
roku,
177,9 tys. mikroprzedsiębiorstw - liczba klientów porównywalna do roku
poprzedniego,
1,45
mln
klientów Banku
Pocztowego
Stan na 31.12.2014 r.
15,4 tys. pozostałych klientów instytucjonalnych (małych i średnich
przedsiębiorstw, jednostek z sektora finansów publicznych, organizacji
pożytku publicznego). Liczba obsługiwanych przez Bank klientów z tego segmentu nieznacznie spadła.
Na skutek działań Banku zmierzających do akwizycji klientów, w tym wprowadzenia opłat dla klientów nie
korzystających aktywnie z rachunku, nastąpił nieznaczny odpływ części nieaktywnych posiadaczy rachunków
oszczędnościowo–rozliczeniowych. Utrzymująca się tendencja wzrostowa w zakresie liczby klientów, przy
jednoczesnym procesie zamykania kont klientów nieaktywnych, potwierdza skuteczność polityki Banku w zakresie
oferty produktowej. Polega ona na oferowaniu prostych i zrozumiałych produktów, unikaniu zawiłych procedur
i niezrozumiałej komunikacji.
2.2 Rekordowy poziom zysku netto w historii Grupy
W 2014 roku Grupa Banku Pocztowego wypracowała zysk netto w wysokości 43,6 mln zł, czyli był o 21,1% wyższy
od wyniku zanotowanego w 2013 roku. Znaczny przyrost zysku Grupy wynikał z bardzo dobrych rezultatów
podmiotu dominującego. W 2014 roku zysk netto Banku Pocztowego wyniósł 48,6 mln zł i był najwyższy w 25 –
letniej historii jego działalności.
Główne czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy w 2014
roku to:
Dynamiczny wzrost dochodów (łącznie z przychodami
i kosztami z pozostałej działalności). Wyniosły one
334,8 mln zł i w ujęciu rocznym wzrosły o 12,2%.
W warunkach rekordowo niskich stóp procentowych
dochody netto z tytułu odsetek wzrosły o 10,0%, dzięki
istotnemu wzrostowi akcji kredytowej dla klientów
indywidualnych. W efekcie zmiany „Taryfy Opłat
i Prowizji” we wrześniu 2013 roku, wprowadzającej
opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościoworozliczeniowych dla nieaktywnych klientów, wynik
z tytułu prowizji i opłat wyniósł 59,7 mln zł, czyli wzrósł
o 43,3% w porównaniu do poprzedniego roku.
Wynik brutto Grupy
w 2014 roku (w mln zł)
36,4
(6,2)
(18,5)
55,1
43,3
Wy ni k
brutto 2013
Dochody
Koszty
działania
Koszty
ryzyka
Utrzymanie dyscypliny kosztowej w warunkach
dalszego rozwoju sieci sprzedaży. W 2014 roku koszty
działania ukształtowały się poziomie 218,6 mln zł i były wyższe o 2,8% w relacji do 2013 roku.
Wy ni k
brutto 2014
Wzrost ujemnego wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości do poziomu 61,0 mln zł
z 42,4 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 43,9%), w efekcie dotworzenia dodatkowych odpisów na
utratę wartości należności kredytowych. Odpisy zawiązano głównie w obszarze kredytów
konsumpcyjnych, które charakteryzują się względnie wysokim kosztem ryzyka. Koncentracja sprzedaży na
rynku kredytów konsumpcyjnych wynika z założeń przyjętych w nowej strategii Banku.
26
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Na skutek wzrostu dochodów jak i utrzymania dyscypliny kosztowej, poprawiła się relacja koszty/dochody (C/I).
W 2014 roku ukształtowała się ona na poziomie 65,3%, czyli była o 6,0 p.p. niższa niż w 2013 roku.
W 2014 roku wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na koniec 2014 roku wyniósł 10,5% i był wyższy o 0,9 p.p. niż
w roku poprzednim. Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA netto) w 2014 roku wyniósł 0,6% wobec 0,5%
w poprzednim roku.
Za sprawą wysokich wyników finansowych Grupa poprawiła wskaźniki adekwatności kapitałowej. Na dzień 31
grudnia 2014 roku współczynnik wypłacalności wynosił 13,4% wobec 12,9% w grudniu poprzedniego roku.
Wyposażenie Grupy w kapitał wysokiej jakości (tj. kapitał kategorii 1) było także dobre. Na koniec 2014 roku
współczynnik Tier 1 ukształtował się na poziomie 10,1%. Wskaźniki bezpieczeństwa kapitałowego kształtowały się
na poziomie wyraźnie wyższym niż minimalny poziom zalecany przez nadzór.
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.
2013
Zmiana
2014/2013
334 780
298 396
12,2 %
(218 622)
(216 608)
(61 013)
55 145
0,6
10,5
65,3
13,4
10,1
(212 738)
(210 725)
(42 398)
43 260
0,5
9,6
71,3
12,9
9,7
2,8 %
2,8 %
43,9 %
27,5 %
2014
1
Dochody z dzi a ła l noś ci opera cyjnej (w tys . zł)
Kos zty dzi a ła ni a (w tys . zł)
Wyni k przed kos zta mi ryzyka (w tys . zł)
Wyni k na odpi s a ch a ktua l i zujących z tytułu utra ty wa rtoś ci (w tys . zł)
Zys k brutto (w tys . zł)
Ws ka źni k zwrotu na a ktywa ch, ROA netto (w %)
Ws ka źni k zwrotu z ka pi ta łu, ROE netto (w %)
Ws ka źni k udzi a łu kos ztów, C/I (w %)
Ws półczynni k wypła ca l noś ci , CAR (w %)
Ti er 1 (w %)
0,1
0,9
(6,0)
0,5
0,4
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
1/ Dochody łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej.
2.3 Wzrost kredytów osób fizycznych
Na koniec grudnia 2014 roku łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom przez Grupę Banku
10
Pocztowego wyniosła 5 325,7 mln zł i wzrosła o 145,2 mln zł (czyli o 2,8%). Grupa posiadała 0,5% udział
w należnościach kredytowych od klientów sektora bankowego.
Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. (w tys.zł)
31.12.2014
Struktura
Struktura
31.12.2013
(31.12.2014)
(31.12.2013)
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom
os oby fi zyczne
kl i enci i ns tytucjona l ni
i ns tytucje s a morządowe
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
5 325 685
4 423 563
598 760
303 362
173 908
100,0%
83,1%
11,2%
5,7%
-
5 180 504
4 143 207
680 683
356 614
124 792
100,0%
80,0%
13,1%
6,9%
-
145 181
280 356
(81 923)
(53 252)
49 116
2,8 %
6,8 %
(12,0)%
(14,9)%
39,4 %
Kredyty i pożyczki netto
5 151 777
-
5 055 712
-
96 065
1,9 %
W 2014 roku Grupa podejmowała działania w zakresie optymalizacji bilansu i wzrostu w nim udziału aktywów
o wyższej rentowności. Na koniec grudnia 2014 roku wartość należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych
osobom fizycznym ukształtowała się na poziomie 4 423,6 mln zł i wzrosła o 280,4 mln zł (czyli o 6,8%)
w porównaniu do stanu z końca 2013 roku. Dynamikę tę wyznaczał rozwój akcji kredytów konsumpcyjnych.
Wyniosły one 1 925,8 mln zł i zwiększyły się o 11,8% w ciągu 2014 roku.
10
Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
27
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W efekcie przyjętej polityki kredytowej, w 2014 roku utrzymała się obserwowana w ostatnich latach zmiana
struktury zaangażowania kredytowego Grupy. Zwiększył się przede wszystkim udział – posiadających główny udział
w strukturze – kredytów dla osób fizycznych. Na koniec 2014 roku wynosił on 83,1%, czyli był 3,1 p.p. wyższy niż
przed rokiem.
56,5
Kredyty udzielone osobom fizycznym (w mln zł)
Udział w strukturze kredytów Grupy (w %)
83,1
80,0
75,9
69,7
63,2
Dynamika wzrostu kredytów osób fizycznych
(2009=100)
500%
450%
400%
350%
2009
2010
2011
4 424
4 143
3 564
2 620
1 615
1 019
300%
250%
200%
150%
2012
2013
100%
2009
2014
Kredyty osób fizycznych
Udział kredytów osób fizycznych w strukturze kredytów Grupy
2010
2011
2012
Grupa Banku Pocztowego
Banki spółdzielcze
2013
2014
Sektor bankowy
Dynamika wzrostu kredytów klientów udzielonych osobom fizycznym Grupy w okresie 2009 – 2014 była znacząco
wyższa niż dla sektora bankowego jak również na tle grupy banków spółdzielczych. Średnioroczna stopa wzrostu
11
omawianych kredytów Grupy w analizowanym okresie wyniosła 34,1% w porównaniu do 7,2 % wzrostu dla
12
sektora bankowego oraz 6,7% dla grupy banków spółdzielczych.
2.4 Przyrost depozytów indywidualnych
Na koniec grudnia 2014 roku zobowiązania Grupy Banku Pocztowego wobec klientów wynosiły 6 492,0 mln zł
13
wobec 6 230,6 mln zł na koniec 2013 roku (wzrost o 4,2%). Grupa posiadała 0,7% udziału w zobowiązaniach
wobec klientów.
Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł)
Zobowiązania wobec klientów
Kl i enci i ndywi dua l ni
Kl i enci i ns tytucjona l ni
Kl i enci i ns tytucje rządowe i s a morządowe
31.12.2014
Struktura
(31.12.2014)
31.12.2013
Struktura
(31.12.2013)
6 492 023
4 650 326
1 783 872
57 825
28,4%
71,6%
27,5%
0,9%
6 230 578
4 157 171
1 974 662
98 745
33,3%
66,7%
31,7%
1,6%
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
261 445
493 155
(190 790)
(40 920)
4,2 %
11,9 %
(9,7)%
(41,4)%
W ciągu 2014 roku w Grupie dynamicznie przyrosły depozyty klientów indywidualnych. Zamknęły się one kwotą
4 650,3 mln zł wobec 4 157,2 mln zł na koniec 2013 roku (wzrost o 11,9%).
11
12
13
Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
28
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Depozyty wobec klientów indywidualnych
(w mln zł)
Udział w strukturze depozytów Grupy (w %)
68,3
66,7
64,3
Dynamika wzrostu zobowiązań klientów
indywidualnych (2009=100)
400%
71,6
350%
52,9
300%
2009
2010
4 650
250%
200%
150%
2011
Depozyty indywidualne
4 157
4 063
3 200
1 987
1 305
40,4
2012
2013
100%
2009
2014
Udział w strukturze depozytów Grupy
2010
2011
Grupa Banku Pocztowego
Banki spółdzielcze
2012
2013
2014
Sektor bankowy
Średnioroczna dynamika wzrostu depozytów wobec pozyskanych przez Grupę Banku Pocztowego na przestrzeni lat
2009 – 2014 od klientów indywidualnych wyniosła 28,9%. Średnioroczna dynamika zobowiązań wobec klientów
14
indywidualnych sektora bankowego w tym samym okresie wyniosła 9,4% , a dla grupy banków spółdzielczych
15
13,1% .
W ostatnich latach, 2/3 ogólnej wartości depozytów Grupy przypadało na stabilne depozyty klientów
indywidualnych.
2.5 Strategia rozwoju Banku Pocztowego na lata 2014-2017
1,5 mln
ROR
60%
C/I
2017 rok
2017 rok
15%
skonsolidowany
ROE netto
2017 rok
9 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła „Strategię Banku Pocztowego S.A. na lata 2014-2017”,
której założenia dostosowały kierunek i tempo rozwoju Banku do aktualnych uwarunkowań pozwalając na dalszy
dynamiczny wzrost i konsekwentne zwiększenie rentowności. Zgodnie z tą strategią Bank koncentruje swoje
działania na rozwoju bankowości detalicznej tj. akwizycji klientów indywidualnych oraz mikrofirm. Nadrzędnym
celem strategicznym jest bycie liderem bankowości w Polsce regionalnej, bankiem wielokanałowym, edukującym
klienta w zakresie nie tylko finansów, ale i korzystania ze zdalnej bankowości.
Misją Banku pozostaje prosta i dostępna bankowość. Bank nadal będzie:
zapewniał zrozumiałe usługi finansowe i produkty dostosowane do potrzeb klientów, tworzył przyjazne
otoczenie, jasne procedury i zrozumiałą komunikację,
oferował usługi finansowe w przystępnych cenach w największej sieci dostępu, poprzez placówki Poczty
Polskiej, placówki Banku oraz kanały zdalne.
14
15
Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
Źródło: KNF, Dane miesięczne dla sektora bankowego – grudzień 2014 roku.
29
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Wizja Banku obejmuje trzy kluczowe obszary:
Lider bankowości detalicznej w Polsce regionalnej. Bank jest wiodącym dostawcą usług w Polsce
regionalnej, zapewniającym pełną dostępność do usług finansowych w całej Polsce, bez względu na
wielkość miejscowości.
Bank wielokanałowy, edukujący klienta w finansach i korzystaniu ze zdalnej bankowości. Bank wspiera
klientów w poruszaniu się w świecie finansów w sposób dostosowany do ich potrzeb i wiedzy. Bank
edukuje klientów w zakresie korzyści płynących z kontaktu z Bankiem przez Internet i telefon.
Bank jako centrum kompetencyjne Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w obszarze usług bankowych
i bancassurance. Bank ma duże doświadczenie na rynku bankowym, potrafi skutecznie pozyskiwać
klientów, a oferta Banku jest doceniana przez źródła opiniotwórcze.
Zgodnie z nową strategią, kluczowe cele strategiczne na lata 2014-2017 to:
GŁÓWNE CELE
FINANSOWE 2017
Wzrost efektywności
15% ROE
Poprawa efektywności działania
60% C/I
CELE BIZNESOWE
2017
Wzrost liczby rachunków
1,5 mln ROR
Bank Pocztowy liderem w Polsce regionalnej
Realizacja celów strategicznych ma zostać osiągnięta m.in. poprzez następujące działania:
rozwój zdalnych kanałów dostępu (nowa platforma www, bankowość mobilna, Contact Center - jako
główny kanał kontaktu klienta z Bankiem),
zmiana identyfikacji wizualnej Banku i repozycjonowanie marki,
dalszy rozwój technologii informatycznych – wdrożenie i rozwój narzędzi wspierających sprzedaż i obsługę
klienta w Poczcie Polskiej,
dokończenie rozbudowy sieci Mikrooddziałów,
sukcesywne usprawnianie procesów sprzedaży i obsługi klientów.
Ponadto, Bank rozszerzy ofertę o produkty inwestycyjne dostosowane do potrzeb kluczowych segmentów klientów
Banku.
Niezmiennie istotnym elementem w strategii pozostaje nadal strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską.
Współpraca między Bankiem a Pocztą Polską jest jednym z kluczowych filarów strategii. Bank będzie nadal
oferował kompleksową obsługę Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Jednocześnie Bank chce pełnić w Grupie Poczty
Polskiej rolę centrum kompetencji i dostawcy usług finansowych w obszarze usług bankowych, bancassurance
i produktów inwestycyjnych. Kontynuowane będą projekty rozwoju i zwiększania efektywności narzędzi
informatycznych wspierających sprzedaż w placówkach Poczty Polskiej.
W celu poprawy swej pozycji konkurencyjnej, w ciągu najbliższych trzech lat Bank zamierza kłaść duży nacisk na
dalszy rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji i obsługi, jak również technologii informatycznych. Celem jest,
aby w horyzoncie strategicznym większość klientów korzystała ze zdalnych kanałów komunikacji z Bankiem.
W związku z powyższym, ważnym elementem misji Banku pozostaje edukacja finansowa klientów, koncentrująca
się teraz również na zaletach korzystania ze zdalnej bankowości.
Wraz z przyjęciem nowej strategii Bank podjął decyzję dotyczącą nowej identyfikacji wizualnej i przyjęciu logotypu
Banku spójnego z logotypem Poczty Polskiej. Głównym celem zmiany było przede wszystkim osiągnięcie spójnego
wizerunku z Pocztą Polską, podkreślając tym samym orientację na wspólne cele i rozwój w ramach Grupy
Kapitałowej Poczty Polskiej. Główne założenia zmiany wizerunku zostały zrealizowane już w 2014 roku.
30
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
1990
1990 - 2002
2003 - 2005
2006 - 2008
2009- 2014
2014 - ...
Strategia zakłada zachowanie bezpiecznych poziomów współczynników kapitałowych. Podstawowym źródłem
wzmocnienia kapitałowego w latach 2014-2017 będzie akumulacja wypracowanego zysku netto w celu utrzymania
współczynnika CAR powyżej 12% oraz współczynnika Tier 1 powyżej 9%. Bank nadal dąży do podniesienia
kapitałów podstawowych w drodze dokapitalizowania, jednak realizacja tego działania uzależniona jest od
sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz pozytywnej decyzji akcjonariuszy.
W związku z podjęciem decyzji o koncentracji działalności na bankowości detalicznej zmianie ulegnie również
struktura kredytów w bilansie Banku. Zwiększać będzie się udział kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów dla
mikrofirm. Bank zamierza zwiększać akcję kredytową przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Zakłada się, że
udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym (NPL) nie przekroczy 11%.
Niewątpliwie bardzo ważną rolę z punktu widzenia powodzenia realizacji strategii odgrywają pracownicy - ich
zaangażowanie, postawy, zachowania, zmotywowanie do dzielenia się wiedzą. W 2014 roku Bank Pocztowy
rozpoczął szereg spotkań pod nazwą Tour Strategiczny, w ramach których Członkowie Zarządu oraz kluczowi
menedżerowie uczestniczyli w dyskusjach na temat strategii. Spotkania odbyły się we wszystkich regionach Banku:
w Gdyni, Wrocławiu, Chorzowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie i w Warszawie. Podczas spotkań obecni byli także
pracownicy Poczty Polskiej.
2.6 Emisje obligacji
W celu dywersyfikacji środków na sfinansowanie akcji kredytowej, w 2014 roku Bank Pocztowy przeprowadził
emisje obligacji własnych, zarówno krótko- jak i długoterminowych:
Emisje obligacji krótkoterminowych, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu emisji krótkoterminowych,
nieoprocentowanych obligacji zwykłych. W ramach Programu Bank wyemituje obligacje na okaziciela
o łącznej nominalnej wartości do 300 mln zł o terminie wykupu od 14 dni do 1 roku. Emisje te nie będą
wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie. W sumie, w ciągu 2014 roku Bank przeprowadził 4 emisje obligacji
krótkoterminowych:
–
–
–
–
2 czerwca 2014 roku Bank wyemitował obligacje serii D4 o wartości nominalnej 50 mln zł. Emisja
obejmowała 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda. Cena emisyjna obligacji
wynosiła 98 353,00 zł. Wykup tych obligacji po ich cenie nominalnej nastąpił 2 grudnia 2014 roku,
2 czerwca 2014 roku wyemitował obligacje serii D5 o łącznej wartości 10 mln zł. Seria ta składała się
z 100 sztuk obligacji o cenie nominalnej 100 000 zł i cenie emisyjnej 98 353,00 zł każda. Bank wykupił
te obligacje po cenie nominalnej 2 grudnia 2014 roku,
26 czerwca 2014 roku wyemitował obligacje serii D6 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Seria
obejmowała 300 sztuk obligacji o cenie nominalnej 100 000 zł i wartości emisyjnej 98 888,60 zł każda.
Wykup obligacji nastąpił 31 października 2014 roku po ich cenie nominalnej,
1 lipca 2014 roku wyemitował obligacje serii D7 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Seria
obejmowała 300 sztuk obligacji o cenie nominalnej 100 000 zł i wartości emisyjnej 98 146,10 zł każda.
Wykup obligacji nastąpił 2 października 2014 roku po ich cenie nominalnej.
Emisję obligacji zwykłych serii B3. 19 sierpnia 2014 roku Bank wyemitował 4 000 sztuk obligacji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 10 000 zł każda. Są to obligacje o stałym oprocentowaniu, ustalonym
na poziomie 4%. Termin wykupu tych obligacji ustalono na 20 sierpnia 2018 roku. Emisja nie została
31
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Emisję obligacji zwykłych serii B4. 17 grudnia 2014 roku Bank wyemitował 17 000 sztuk obligacji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 10 000 zł każda. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu,
ustalonym na poziomie WIBOR6M + marża w wysokości 145 p.b, wynoszącym 3,50% w pierwszym okresie
odsetkowym. Termin wykupu tych obligacji ustalono na 17 grudnia 2018 roku. Zamiarem Banku jest
wprowadzenie obligacji serii B4 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych.
Na koniec grudnia 2014 roku łączna kwota wyemitowanych przez Bank obligacji długoterminowych wynosiła
455 190 tys. zł, w tym 245 190 tys. zł stanowiły obligacje notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczegółowe informacje o emisjach obligacji Bank Pocztowy podał w raportach bieżących, które są dostępne na
stronie internetowej rynku Catalyst oraz stronie internetowej Banku.
2.7 Nagrody i wyróżnienia
Rok 2014 był dla Banku Pocztowego okresem obfitującym w liczne nagrody i wyróżnienia, które w wielu
kategoriach przyznawane były Bankowi w rankingach branżowych oraz ogólnopolskich konkursach. Bank
doceniany był zarówno za swoją ofertę produktową, ale również za sposób zarządzania czy komunikowania się
z interesariuszami. Indywidualne nagrody odbierali również menedżerowie i eksperci Banku.
W styczniu 2014 roku Bank Pocztowy zajął trzecie miejsce w rankingu satysfakcji wśród użytkowników Internetu. Jest to
progres o jedno miejsce w porównaniu do ubiegłego roku i kolejny dowód uznania dla jakości i rosnącej roli Banku
Pocztowego na polskim rynku bankowym. W rankingu sklasyfikowano ponad 180 tys. wypowiedzi Internautów, którym
nadano odpowiednie kategorie (pozytywne, negatywne i neutralne), jak również przyporządkowano wydźwięk.
W przypadku Banku Pocztowego 92% wszystkich komentarzy było pozytywnych lub neutralnych. Jak pokazał ranking,
użytkownicy Internetu doceniają szczególnie ofertę kredytową Banku.
Pocztowe Konto Firmowe (PKF) zajęło drugie miejsce w rankingu eksperckim portalu money.pl. Poddano w nim analizie
87 rachunków firmowych oferowanych przez banki w Polsce. Było to już trzecie wyróżnienie tego typu dla PKF. Oceniono
31 parametrów oferty, a w tym cenę, dostępność oraz jakość usług oferowanych przez bank.
Czterokrotnie w ciągu 2014 roku konta Banku Pocztowego, dla klientów indywidualnych, ale także
przedsiębiorców, uznawane były za najlepsze dla wybranych grup klientów w rankingach i zestawieniach
realizowanych m.in. przez portal bankier.pl.
Z wyróżnieniem rynku spotkała się również oferta kredytów gotówkowych. Zwyciężała ona w trzech zestawieniach
serwisu bankier.pl. W rankingach Gazety Prawnej na najlepszy kredyt konsolidacyjny propozycja Banku okazała się
jedną z czterech najatrakcyjniejszych na rynku.
Wysokie oceny otrzymało Pocztowe Konto Standard w zestawieniu portalu Bankier.pl. Autorzy rankingu zestawili
51 kont oferowanych przez 27 banków działających na polskim rynku. Założono cztery typy klientów –
internetowego, wielokanałowca, tradycjonalisty oraz VIP. Pocztowe Konto Standard zostało wytypowane jako
najlepsza oferta na rynku dla klienta tradycjonalisty. Pocztowe Konto Standard było również jednym z najlepszych
rachunków dla aktywnych klientów, zwanych również wielokanałowcami, i zajęło drugie miejsce.
Kolejny rok z rzędu nagrodzony został również poziom
komunikowania się Banku z rynkiem. Bank Pocztowy zajął pierwsze
miejsce w organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków
prestiżowym konkursie The Best Annual Report za 2013 rok
w kategorii „Banki i instytucje finansowe” oraz wyróżniony został za
najlepsze sprawozdanie z działalności za ten okres. Tym samym
doceniono fakt, że Bank Pocztowy, emitent obligacji notowanych na
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych rynku
Catalyst, przykłada szczególną wagę do najwyższej jakości
32
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
komunikacji z rynkiem, m.in. stosując standardy sprawozdawczości na poziomie zbliżonym do realizowanej przez
banki notowane na GPW.
Indywidualne nagrody otrzymali również menedżerowie Banku, w tym Tomasz Bogus, Prezes
Zarządu Banku Pocztowego, któremu przyznano statuetkę Crystal Dragon of Success, jako
jednemu z najlepszych menedżerów na rynku. Była to pierwsza edycja tego konkursu. Laureaci
zostali wybrani przez jury w skład którego wchodzili przedstawiciele administracji publicznej,
biznesu oraz mediów.
Wśród wyróżnień indywidualnych, drugi rok z rzędu wyróżniono główną ekonomistkę
Banku – Monikę Kurtek. W 2014 roku zwyciężyła w rankingu Pulsu Biznesu dotyczącego
przewidywanych kursów walut. Ranking powstał w oparciu o typowania analityków w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.
33
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
3.1 Klienci bankowości detalicznej16
Na koniec 2014 roku z usług Banku Pocztowego korzystało 1 432,3 tys. klientów
detalicznych czyli o 8,2 tys. więcej niż przed rokiem. Niewielki przyrost liczby
klientów jest efektem wprowadzenia opłat dla klientów nie korzystających
aktywnie z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, co w rezultacie
doprowadziło do odpływu z Banku klientów nieaktywnych. Ponad 34% klientów
indywidualnych Banku to nestorzy.
218,7
tys. nowych klientów
bankowości
detalicznej
W ciągu 2014 r.
W ciągu 2014 roku Bank Pocztowy zdobył ponad 218,7 tys. nowych klientów
detalicznych. Część z nich została pozyskana w ramach akcji Poczty Polskiej, Banku
Pocztowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mającej na celu zachęcenie nestorów do przyjmowania
świadczeń na konto bankowe.
Z szacunków wynika, że na koniec września 2014 roku Bank Pocztowy zajmował siódmą pozycję na rynku
17
w zakresie liczby klientów indywidualnych z udziałem na poziomie 4,4% .
Liczba klientów indywidualnych (w tys.)
i uproduktowienie*
Liczba klientów detalicznych (w tys.)
491
813
1 072
1 297
1 424
1 432
178
178
535
489
711
765
2013
2014
1,33
1,45
1,51
1,56
1,61
1,61
2009
2010
2011
Poz ostali klienci ind ywidualni
2012
Nestorzy
2009
Mikrop rzed sięborstwa
2010
Liczba klientów
2011
1 119
894
917
612
634
338
546
632
427
476
138
1 352
2012
Liczba produktów
2 006
348
207
1 247
179
15
1 749
507
1 254
178
2 017
178
2013
2014
Uproduktowienie
* Liczba klientów i uproduktowienie bez mikroprzedsiębiorstw
Spośród ogólnej liczby klientów detalicznych największą grupę (1 167 tys.) stanowiły osoby posiadające rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy.
3.2 Rozwój oferty produktowej bankowości detalicznej
Do dyspozycji klientów indywidualnych Bank Pocztowy stawia prostą i zrozumiałą ofertę, obejmującą szeroki
wachlarz produktów depozytowych i kredytowych. Bank proponuje w swoich kanałach dystrybucji także produkty
ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne. Oferta ta obejmuje następujące grupy produktów:
rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe (Pocztowe Konto Darmowe i Pocztowe Konto Nestor),
rachunki oszczędnościowe (Nowe Konto Oszczędnościowe, Pocztowe Konto Oszczędnościowe),
lokaty terminowe,
16
W 2014 roku zmieniono przyporządkowanie segmentu mikroprzedsiębiorstwa z obszaru bankowości instytucjonalnej do obszaru bankowości
detalicznej. Bankowość detaliczna obecnie obejmuje klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstwa. Wszystkie dane finansowe w latach ubiegłych
zostały doprowadzone do porównywalności, zgodnie z obowiązującą obecnie segmentacją w Banku.
17
Źródło: PRNews Liczba klientów w bankach – III kw. 2014, 9 grudnia 2014 roku.
34
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
kredyty konsumpcyjne (w tym kredyt gotówkowy dla pracowników Zakładów Pracy o Obniżonym Ryzyku
18
Kredytowym (ZOR ), kredyt gotówkowy dedykowany nestorom oraz kredyt gotówkowy dla pozostałych
klientów detalicznych, a także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym),
kredyty hipoteczne (w tym kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne),
produkty ochronne i inwestycyjne.
Podstawowym produktem służącym do akwizycji klientów,
wokół którego Bank jednocześnie buduje całość swoich
kontaktów z klientem, jest rachunek oszczędnościoworozliczeniowy. W celu pozyskania nowych klientów, od
września 2014 roku Bank wprowadził do oferty nowy
rachunek – Konto ZawszeDarmowe. Bank zagwarantował
klientom nieograniczone w czasie jego bezpłatne
prowadzenie. Konto ZawszeDarmowe spotkało się
z dużym zainteresowaniem klientów - w okresie od 15
września do 31 grudnia 2014 roku Bank otworzył 72
tysiące tych kont.
Jednocześnie Bank wycofał ze sprzedaży Pocztowe Konto Standard, jednak niezmiennie oferuje rachunek
dedykowany osobom w otrzymującym świadczenia emerytalno-rentowe – Pocztowe Konto Nestor.
Bank oferuje również dwa rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe dla mikrofirm: Pocztowe Konto Firmowe
i Firmowe Konto Oszczędnościowe.
Ponadto, w ramach oferty depozytowej, w 2014 roku Bank:
zróżnicował oprocentowanie lokat terminowych Coraz Więcej otwieranych w ramach rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego i poza rachunkiem, ustanawiając wyższe oprocentowanie lokat
otwieranych w rachunku,
wprowadził dla Pocztowego Konta Oszczędnościowego promocję oprocentowania nowo pozyskiwanych
środków,
rozszerzył ofertę o lokatę Rynek+ (18M oraz 30M), której oprocentowanie zależy od stawek rynkowych
(WIBID 3M) i jest powiększone o marżę klienta.
W celu wykorzystania potencjału synergii podmiotów w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej, Bank zaoferował
posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych programy dające korzyści wynikające z aktywnego
korzystania z produktów i usług tych podmiotów:
Program Pakiet Pocztowy – w ramach
którego klienci uzyskują zwrot 10%
wydatków poniesionych na wybrane
usługi pocztowe Poczty Polskiej
(głównie paczki i listy),
Pocztowy Program Ubezpieczeniowy –
w ramach którego klienci uzyskują
zwrot
10%
kwoty
składek
ubezpieczeniowych opłaconych z
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego w Banku Pocztowym
18
Do Zakładów o Obniżonym Ryzyku Kredytowym Bank zalicza m.in. Policję, Urzędy Miejskie, Straż Pożarną, publiczne jednostki służby zdrowia, spółki
notowane na GPW oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.
35
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
w ramach polis zwartych z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz w koasekuracji
z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,
Program Pay by link Envelo – program dla klientów zdalnych, w ramach którego klienci uzyskują zwrot
10% wydatków poniesionych na zakup produktów Envelo za pośrednictwem funkcjonalności pay by link
z rachunku w Banku Pocztowym.
Ponadto, Bank wdrożył kolejną edycję programu „Aktywny Nestor” aktywizującego transakcyjność na kartach
debetowych wśród Nestorów. Aktywny Nestor oferuje do 5% zwrotu wydatków poniesionych w aptekach. Program
dedykowany dla posiadaczy Pocztowych Kont Nestor.
Odpowiadając na potrzeby klientów, Bank rozszerzył ofertę kredytową wprowadzając:
Ofertę na PIT do kredytu gotówkowego. Była ona skierowana do klientów osiągających dochody z tytułu
umowy o pracę (oferta polegała na wprowadzeniu czasowego akceptowania rocznego zeznania
podatkowego za rok ubiegły wystawionego przez pracodawcę jako dokumentu potwierdzającego
wysokość osiąganych dochodów).
Atrakcyjną ofertę konsolidacyjną. Ma ona na celu pozyskanie klientów mających zadłużenie w innych
bankach. Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu kredytów konsolidacyjnych, Bank zrewidował wymogi
dokumentowe i uprościł je wprowadzając możliwość stosowania oświadczenia konsolidacyjnego,
zamiennie z dotychczas wymaganymi umowami/harmonogramami kredytów konsolidowanych.
W zakresie produktów dla mikrofirm Bank wdrożył nowy proces sprzedaży produktów kredytowych oferowanych
za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz sieci własnej. Ponadto Bank Pocztowy wdrożył ofertę depozytową
i kredytową skierowaną do klientów z segmentu eCommerce wraz z dedykowanym scenariuszem sprzedaży tych
produktów.
Bank oferuje klientom produkty z obszaru bancassurance w ramach współpracy z towarzystwami
ubezpieczeniowymi, takimi jak: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A., Grupa Ergo Hestia, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Amplico Life S.A.
Zmiany w obszarze ubezpieczeniowym polegały na:
Wprowadzeniu produktu z obszaru personal assistance – pakietu Bezpieczny na Bank. Gwarantuje on
ochronę elektronicznych środków płatniczych, dokumentów osobistych oraz mobilnych narzędzi
komunikacji w przypadku ich zagubienia lub kradzieży oraz nieautoryzowanego użycia.
Modyfikacji produktu ochronnego – ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zmiany
dotyczyły zwiększenia sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach oraz zwiększenia kwoty bazowej.
Zaproponowaniu klientom ubezpieczenia ochrony prawnej w markecie ubezpieczeniowym (stronie www
internetowej Banku, pozwalającej klientom Banku dokonać porównania produktów oraz ich zakupu).
Rozszerzeniu oferty o ubezpieczenia na życie Wsparcie dla Bliskich. Jest ono oferowane klientom do 85
roku życia, przy zróżnicowanej sumie ubezpieczania i kwocie składki.
Wprowadzeniu ubezpieczenia na życie kredytobiorców kredytów hipotecznych.
Rozszerzeniu oferty o ubezpieczenie majątkowe - pakietowe. Ubezpiecza ono różne ryzyka w zależności
od wybranego wariantu: wariant I dedykowany jest osobom starszym, które zakończyły aktywność
zawodową, natomiast wariant II dedykowany osobom aktywnym zawodowo.
Trwają w dalszym ciągu prace mające na celu rozszerzenie oferty bancassurance m.in. o pakiety ubezpieczeń do
ROR Standard i ROR Nestor oraz usługi assistance.
36
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
3.3 Działalność kredytowa
Na koniec grudnia 2014 roku należności kredytowe brutto Banku Pocztowego od klientów detalicznych wynosiły
4 454,7 mln zł wobec 4 165,2 mln zł w grudniu 2013 roku (wzrost o 7,0%). Bank posiada 0,9% udziału
19
w należnościach kredytowych sektora bankowego od klientów indywidualnych .
Kredyty brutto Banku Pocztowego S.A. - segment detaliczny (w tys. zł)
31.12.2014
struktura
(31.12.2014)
31.12.2013
struktura
(31.12.2013)
4 454 674
2 689 295
1 765 379
100,0%
60,4%
39,6%
4 165 192
2 632 211
1 532 981
100,0%
63,2%
36,8%
Kredyty brutto, w tym:
Kredyty hi poteczne
Kredyty kons umpcyjne
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
289 482
57 083
232 398
7,0 %
2,2 %
15,2 %
Źródło: dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Nie uwzględnione zostały odsetki karne, zapadłe i niezapadłe, prowizje,
inne przychody pobierane i koszty zapłacone z góry, inne przychody i odsetki zastrzeżone, inne należności.
W 2014 roku Bank Pocztowy dynamicznie rozwijał akcję kredytów konsumpcyjnych. Na koniec grudnia 2014 roku
Bank posiadał z tego tytułu należności w wysokości 1 765,4 mln zł, czyli o 15,2% wyższe niż rok wcześniej. W 2014
roku Bank sprzedał kredyty konsumpcyjne o wartości 869,0 mln zł. W ramach kredytów konsumpcyjnych Bank
udziela głównie charakteryzujący się niższym ryzykiem kredyt dla Zakładów Obniżonego Ryzyka, który w grudniu
2014 roku stanowił 84,5% całego portfela kredytowego.
Wartość kredytów brutto klientów
detalicznych (w mln zł)
1 064
1 669
2 668
3 608
4 165
Wartość kredytów ZOR
4 455
75,1
1 533
79,2
82,7
86,4
84,5
59,0
1 766
1 185
1 324
1 035
848
2009
819
2 689
345
821
2010
2011
Kredyty hipoteczne
980
637
1 633
585
479
2 423
2 632
1 493
2012
2013
2009
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Kredyty ZOR (w mln zł)
Kredyty konsumpcyjne
Udział ZOR w kredytach konsumpcyjnych (w %)
Główną część portfela nadal stanowią kredyty hipoteczne. 31 grudnia 2014 roku należności Banku z tego tytułu
wynosiły 2 689,3 mln zł i były wyższe o 2,2% w porównaniu z grudniem 2013 roku.
W ciągu 2014 roku – oferując kredyty wyłącznie w złotych – Bank udzielił kredytów hipotecznych na kwotę
204,6 mln zł, tj. o 37,1% niższą niż w 2013 roku, kiedy to sprzedaż wyniosła 325,4 mln zł. Spadek ten był zgodny
z założeniami realizowanej strategii: w związku z ograniczeniami kapitałowymi Bank koncentruje się na sprzedaży
najbardziej rentownych produktów z punktu widzenia obciążenia kapitału, co oznacza m.in. zwiększanie sprzedaży
kredytów konsumpcyjnych i stabilną sprzedaż kredytów hipotecznych.
19
Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych,
grudzień 2014 roku.
37
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Obecnie jedynym kanałem dystrybucji produktów hipotecznych Banku jest Spółka Dystrybucyjna. Głównymi
kanałami dystrybucji kredytów konsumpcyjnych pozostają sieć własna i sieć placówek Poczty Polskiej.
Wartość kredytów konsumpcyjnych według
kanałów sprzedaży (w mln zł)
585
848
1 035
1 185
1 533
Wartość kredytów hipotecznych według
kanałów sprzedaży (w mln zł)
821
479
1 766
53
1 633
2 632
2 689
930
1 082
1 709
1 702
1 607
2012
2013
2014
2 423
11
1
1
480
714
495
263
509
427
514
7
1 027
299
421
520
675
286
2009
2010
2011
2012
1 233
1 370
814
479
2013
2014
2009
Spółka Dystrybucyjna
Sieć Poczty Polskiej
Sieć własna (łącznie z Mikrooddziałami i kanałami mobilnymi)
2010
2011
Spółk a Dystrybucyjna
Sieć własna (łącznie z Mikrooddziałami i kanałami mobilnymi)
3.4 Działalność depozytowa
W 2014 roku Bank dostosowywał tempo rozwoju bazy depozytowej do potrzeb kredytowych mając na uwadze
optymalizację kosztu finansowania. W grudniu 2014 roku klienci detaliczni ulokowali na rachunkach w Banku
Pocztowym łącznie 4 656,2 mln zł wobec 4 168,2 mln zł na koniec grudnia 2013 roku (wzrost o 11,7%). Wynik ten
20
dał mu 0,8% udział w rynku depozytów klientów indywidualnych .
Depozyty Banku Pocztowego S.A. - segment detaliczny (w tys. zł)
Depozyty klientowskie, w tym:
Ra chunki bi eżące
Konta os zczędnoś ci owe
Loka ty termi nowe
31.12.2014
struktura
(31.12.2014)
31.12.2013
struktura
(31.12.2013)
4 656 169
1 036 810
1 332 618
2 286 741
100,0%
22,3%
28,6%
49,1%
4 168 158
802 423
1 494 557
1 871 178
100,0%
19,2%
35,9%
44,9%
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
488 011
234 388
(161 939)
415 564
11,7 %
29,2%
(10,8)%
22,2 %
Źródło: dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Wyłączone zostały naliczone odsetki.
W 2014 roku Bank koncentrował się na wzmocnieniu
stabilnej bazy depozytowej. Na koniec grudnia poziom lokat
terminowych klientów detalicznych osiągnął poziom
2 286,7 mln zł i był wyższy o 415,6 mln zł niż w grudniu 2013
roku.
335
Liczba rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i kont oszczędnościowych
(w tys.)
1 500
1 477
1 306
957
678
Dzięki zaoferowaniu atrakcyjnych produktów, w grudniu
2014 roku Bank zgromadził na lokatach długoterminowych
628,6 mln zł wobec 616,0 mln zł w grudniu 2013 roku.
W 2014 roku Bank zwiększył również stan wkładów na
rachunkach bieżących klientów detalicznych. Na koniec
grudnia 2014 roku osiągnęły one poziom 1 036,8 mln zł,
i były o 29,2% wyższe niż w grudniu 2013 roku. Na koniec
grudnia 2014 roku Bank Pocztowy prowadził 997,4 tys.
rachunków
bieżących
klientów
indywidualnych
i mikroprzedsiębiorstw.
20
483
480
1 017
997
2013
2014
401
266
168
92
243
510
2009
2010
692
2011
905
2012
Konta Oszczędnościowe
Rachunki oszczędnosciowo - rozliczeniowe, rachunki bieżące pomocnicze
Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych,
grudzień 2014 roku.
38
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Wartość depozytów klientów detalicznych
według kanałów sprzedaży (w mln zł)
Wartość depozytów klientów detalicznych
(w mln zł)
1 298
1 985
3 187
4 020
4 168
589
802
4 656
1 298
1 985
3 187
4 020
4 168
1 520
1 517
4 656
1 037
486
1 474
1 602
1 332
943
1 495
822
395
843
380
489
508
1 879
1 957
1 871
2011
2012
2013
2 287
1 030
747
429
2009
2010
Lokaty terminowe
2 244
2 500
2011
2012
2 651
3 054
2013
2014
1 477
268
Konta oszczędnościowe
2014
2009
2010
Sieć własna (z uwzględnieniem rachunków otwieranych przy współpracy
z pośrednikami )
Sieć Poczty Polskiej
Rachunki bieżące
W warunkach spadku stóp procentowych najmniejszym zainteresowaniem wśród klientów cieszyły się konta
oszczędnościowe, których oprocentowanie obniżyło się z 2,2% na koniec 2013 roku do 1,7% w grudniu 2014 roku.
Środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych na koniec grudnia 2014 roku wynosiły 1 332,6 mln zł i były
niższe o 161,9 mln zł w relacji do stanu na koniec 2013 roku.
W grudniu 2014 roku 65,6% środków ulokowanych w Banku Pocztowym zostało zdeponowanych przez klientów
detalicznych za pośrednictwem sieci Poczty Polskiej. Było to o 2,0 p.p. więcej niż na koniec 2013 roku.
3.5 Produkty inwestycyjne
Dążąc do poszerzenia oferty dla klientów detalicznych,
w roku 2014 Bank koncentrował się na budowie strategii
w obrębie produktów inwestycyjnych. W marcu 2014 roku
Bank podjął decyzję dotyczącą zaangażowania się
w sprzedaż jednostek uczestnictwa towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonego procesu
Bank
wybrał
Ipopemę
Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych na strategicznego partnera, który dostarczy
do sieci Banku i Poczty Polskiej ofertę funduszy
inwestycyjnych, a w następnym kroku zbuduje fundusze
pod marką Banku w formie tzw. White Label.
Równocześnie Bank rozwijał kompetencje sprzedażowe
i procesowe
w
zakresie
sprzedaży
produktów
strukturyzowanych
(struktura
Światowi
Giganci)
i ubezpieczeń z funduszem kapitałowym (unit-link Złote
Jutro) przygotowując w ten sposób sieć sprzedaży i klientów
do następnego kroku rozwoju oferty inwestycyjnej, jakim
będzie uruchomienie sprzedaży jednostek funduszy
inwestycyjnych na początku 2015 roku.
Sprzedaż lokat strukturyzowanych - Światowi Giganci
przypis składki (w tys. zł)
18 600
12 600
9 626
6 100
1 Q 2014
2 Q 2014
3 Q 2014
4 Q 2014
Sprzedaż programów inwestycyjnych - Złote Jutro
przypis składki (w tys. zł)
1 285
1 238
1 275
2 Q 2014
3 Q 2014
4 Q 2014
772
1 Q 2014
39
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
3.6 Karty bankowe
Bank Pocztowy oferuje klientom indywidualnym następujące
rodzaje kart bankowych:
karty debetowe Visa Electron wydawane do kont
osobistych oraz rachunków oszczędnościowych,
Liczba kart płatniczych dla klientów
detalicznych (w tys.)
204
150
130
107
88
Pocztowe Karty Kredytowe Visa,
0,6
5,4
15,2
karty debetowe i kredytowe z logo MasterCard
(wprowadzone do oferty w grudniu 2014 roku),
karty pre-paid Zasilacz.
1,0
6,3
12,7
4,4
4,0
Główne zmiany w ofercie kart płatniczych Banku to:
241
84
3,7
103
3,9
4,6
13,3
121
132
221
183
Karty debetowe. W 2014 roku Bank kontynuował
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ofertę w jej kluczowych elementach, tj. głównie
Vis a El ectron
Pocztowa Karta Kredytowa
Vis a Business Electron
Prepai d
w zakresie możliwości zniesienia opłaty za kartę po
wykonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę 200
zł dla Konta Nestor oraz 300 zł dla Konta ZawszeDarmowego i Standard. W efekcie, w 2014 roku klienci
Banku dokonali dwukrotnie większych obrotów bezgotówkowych na kartach debetowych. Transakcyjność
kart debetowych wzrosła również blisko dwukrotnie w zakresie transakcji gotówkowych. Zwiększyła się
także liczba kart debetowych aktywnych transakcyjnie – o 44 tys. w ujęciu rocznym. Z myślą o dalszej
aktywizacji kart, Bank wprowadził do oferty możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu, w ramach
którego wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie dokonywane są bezprowizyjnie. Wdrożone
w grudniu 2014 roku karty debetowe z logo MasterCard umożliwiają klientom dokonywanie transakcji
internetowych i telefonicznych.
Pocztowe Karty Kredytowe. We wrześniu 2014 roku Bank wprowadził dwa nowe wizerunki kart
kredytowych dedykowanych dla wszystkich nowych klientów – białą i czarną.
Do końca grudnia 2014 roku Bank Pocztowy wydał klientom indywidualnym 241,2 tys. kart płatniczych, czyli
o 18,3% więcej niż na koniec 2013 roku. Wśród nich było 221,2 tys. kart debetowych (wzrost o 21% w relacji do
grudnia 2013 roku) i 12,7 tys. kart kredytowych.
40
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
4.1 Klienci bankowości instytucjonalnej
Uwzględniając kryteria podmiotowe, finansowe oraz rodzaj relacji biznesowych,
Bank w ramach klientów instytucjonalnych wyróżnia następujące segmenty:
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP),
Mieszkalnictwo – podmioty takie jak: wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości i Towarzystwa
Budownictwa Społecznego (TBS),
Finanse Publiczne i Organizacje Pożytku Publicznego (FP i OPP) –
podmioty takie jak: stowarzyszenia, organizacje, związki zawodowe,
komitety wyborcze,
15,4
tys. klientów
bankowości
instytucjonalnej
Stan na 31.12.2014 r.
Poczta Polska i spółki z jej Grupy Kapitałowej.
Najliczniejsza grupa podmiotów z obszaru instytucjonalnego należy do segmentu Mieszkalnictwa. W grudniu 2014
roku Bank obsługiwał 11,5 tys. klientów z tego obszaru.
4.2 Rozwój oferty produktowej bankowości instytucjonalnej
Podstawą współpracy Banku z klientami instytucjonalnymi są rachunki bieżące, które są proponowane m.in.
w ramach pakietów uwzględniających potrzeby poszczególnych segmentów klientów. Bank oferuje klientom
instytucjonalnym następujące rachunki bieżące:
Pocztowy Biznes Pakiet – adresowany dla segmentu MSP i zarządców nieruchomości,
Pocztowy Pakiet DOM i Pocztowy Pakiet Mini Dom – dedykowane wspólnotom mieszkaniowym,
spółdzielniom mieszkaniowym i TBS,
Pocztowy Pakiet Organizacja i Pocztowy Pakiet Mała Organizacja – adresowane przede wszystkim do
organizacji pożytku publicznego i innych organizacji o charakterze non-profit.
W zakresie oferty depozytowej, Bank proponuje m.in.: lokaty standardowe (o stałym i zmiennym oprocentowaniu)
i lokaty indywidualnie negocjowane o szerokim zakresie terminów umownych, Konto Oszczędnościowe Biznes
(przeznaczone dla klientów segmentu MSP, Mieszkalnictwa oraz Organizacji Pożytku Publicznego), a także rachunki
bankowe prowadzone w walutach (USD, EUR, GBP).
Oferta kredytowa Banku dla klientów instytucjonalnych obejmuje m.in. kredyty:
odnawialne w rachunku bieżącym i kredytowym,
inwestycyjne oraz z premią termomodernizacyjną i remontową oferowanych klientom segmentu
Mieszkalnictwa.
Oferta produktów rozliczeniowych Banku obejmuje:
Giro Płatność (wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich dostępne w sieci Poczty Polskiej oraz sieci
własnej Banku),
wpłaty otwarte (wpłaty gotówkowe w sieci Poczty Polskiej oraz sieci własnej Banku na rachunki klienta
w oparciu o warunki standardowe lub indywidualne),
Pocztowy Collect (usługę służącą do identyfikacji masowych płatności przy wykorzystaniu rachunków
wirtualnych generowanych do rachunku bankowego klienta),
Pocztowy Przelew Zbiorczy (umożliwia obsługę masowych, krajowych i bezgotówkowych zleceń
płatniczych w walucie polskiej),
41
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
wpłaty zamknięte (usługa umożliwiająca przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów w formie
zamkniętej).
Ponadto, w 2014 roku Bank kontynuował współpracę z firmami działającymi w obszarze międzynarodowych
transferów pieniężnych. Przewagą Banku Pocztowego jest najszersza sieć dystrybucyjna w Polsce, składająca się
z około 5 000 placówek pocztowych oraz sieci własnej Banku umożliwiająca realizację wypłat przekazów
pieniężnych. Od 2008 roku Bank współpracuje z Money Gram Payment Systems Inc., który zajmuje się
pośrednictwem w realizacji przekazów pieniężnych do Polski.
Bank, w obszarze produktów skarbowych skierowanych do klientów instytucjonalnych, oferuje także:
terminowe transakcje walutowe (forward),
transakcje zakupu/sprzedaży dłużnych papierów wartościowych (skarbowe i nieskarbowe papiery
wartościowe, certyfikaty depozytowe),
możliwość zawierania terminowych transakcji walutowych w ramach tzw. limitu skarbowego.
W 2014 roku Bank nadal kontynuował prace związane z procesem wdrażania i rozszerzania o nowe
funkcjonalności, systemu bankowości internetowej Pocztowy24.
4.3 Działalność kredytowa
Zgodnie ze strategią, w odniesieniu do klientów instytucjonalnych, Bank zweryfikował politykę kredytową
ograniczając finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, klientów segmentu Mieszkalnictwa oraz sektora
MSP. W 2014 roku Bank prowadził akcję kredytową w ograniczonym zakresie, kierując ją wyłącznie do
dotychczasowych, kluczowych klientów Banku posiadających znaczące depozyty i korzystających z usług
rozliczeniowych. Zmiana polityki kredytowej w stosunku do klientów instytucjonalnych pozwoli na zwiększenie
rentowności zawieranych transakcji kredytowych. Jednocześnie przełożyła się na spadek należności kredytowych
Banku od klientów instytucjonalnych w 2014 roku.
Największy udział w portfelu klientów instytucjonalnych stanowiły kredyty inwestycyjne. Na koniec 2014 roku
stanowiły one 87,2% całości należności kredytowych Banku od tej grupy klientów.
Kredyty Banku Pocztowego S.A. - w segmencie instytucjonalnym (tys.zł)
31.12.2014
Struktura
(31.12.2014)
31.12.2013
Struktura
(31.12.2013)
856 097
100,0%
1 019 840
100,0%
(163 743)
(16,1)%
746 959
40 956
68 182
87,2%
4,8%
8,0%
830 600
78 727
110 513
81,5%
7,7%
10,8%
(83 641)
(37 771)
(42 331)
(10,1)%
(48,0)%
(38,3)%
Kredyty instytucjonalne
Kredyty i nwes tycyjne
Kredyty obrotowe
Kredyty pozos ta łe
Zmiana 2014/2013
w tys. zł w %
Źródło: Dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Nie uwzględnione zostały odsetki karne, zapadłe i niezapadłe, prowizje
ESP, inne przychody pobierane i koszty zapłacone z góry, inne przychody i odsetki zastrzeżone, inne należności.
Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych
(w mln zł)
1 103
1 091
1 020
916
856
798
129
120
79
104
151
110
41
68
126
68
78
69
651
2009
722
2010
Kredyty inwestycyjne
867
823
2011
2012
Kredyty pozostałe
831
2013
Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych
według segmentów (w mln zł)
1 103
1 091
1 020
916
798
2
1
0,3
3
397
435
355
331
314
280
245
308
218
145
747
2014
Kredyty obrotowe
248
305
339
364
421
413
357
303
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FPiOPP
42
856
Mieszkalnictwo
MSP
Poczta i Grupa Poczty
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
4.4 Działalność depozytowa
Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość depozytów klientów instytucjonalnych wynosiła w Banku 1 160,7 mln zł,
i była wyższa o 1,1% w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku. W grudniu 2014 roku Bank Pocztowy posiadał
0,7% udziału w rynku depozytów klientów instytucjonalnych, w tym 2,6% w rynku depozytów instytucji
21
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (wobec 2,4 % w 2013 roku).
Klienci instytucjonalni lokują wolne środki w Banku głównie na lokatach terminowych. Na koniec grudnia 2014 roku
ukształtowały się one na poziomie 566,9 mln zł, czyli wartość ich była o 9,2% wyższa niż rok wcześniej. Zwiększył
się jednocześnie ich udział w strukturze depozytów klientów instytucjonalnych z 45,2% na koniec 2013 roku do
48,9% w grudniu 2014 roku.
Z kolei wartość środków ulokowanych na rachunkach oszczędnościowych oraz saldo rachunków bieżących
nieznacznie spadły.
Depozyty Banku Pocztowego S.A. - w segmencie instytucjonalnym (w tys. zł)
31.12.2014
Struktura
(31.12.2014)
31.12.2013
Struktura
(31.12.2013)
1 160 706
354 339
239 472
566 895
100,0%
30,5%
20,6%
48,9%
1 147 821
384 434
244 378
519 009
100,0%
33,5%
21,3%
45,2%
Depozyty instytucjonalne ogółem
Ra chunki bi eżące
Konta os zczędnoś ci owe
Loka ty
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
12 885
(30 095)
(4 906)
47 886
1,1 %
(7,8)%
(2,0)%
9,2 %
Źródło: Dane zarządcze Banku. Lokaty bez lokat indywidualnie negocjowanych.
Wartość depozytów klientów instytucjonalnych
według segmentów (w mln zł)
Wartość depozytów
klientów instytucjonalnych (w mln zł)
882
844
1 024
1 234
224
87
62
503
379
2009
390
1 148
244
1 161
882
93
421
385
2010
Lokaty
547
2011
Rachunki b ież ące
589
2012
519
2013
1 024
41
240
49
95
354
435
347
844
567
2014
Kon ta oszczędnościowe
1 234
28
376
245
1 148
31
1 161
56
388
321
551
629
178
155
2013
2014
123
294
337
432
526
400
335
306
304
2009
2010
2011
2012
FPiOPP
Mieszkalnictwo
MSP
Poczta i Grupa Pocz ty
Najwięcej środków w Banku ulokowały podmioty należące do segmentu Mieszkalnictwa. W grudniu 2014 roku
wartość depozytów segmentu Mieszkalnictwa wzrosła do poziomu 629,0 mln zł (przyrost o 14,2% w ciągu roku).
Stanowiły one 54,2% całości depozytów klientów instytucjonalnych. Znaczna była także wartość depozytów firm
należących do segmentu MSP. Wyniosły one 320,8 mln zł i miały 27,6% udziału w wartości depozytów klientów
instytucjonalnych.
W grudniu 2014 roku Bank Pocztowy prowadził 20,6 tys. rachunków bieżących klientów instytucjonalnych
w porównaniu z 20,9 tys. na koniec 2013 roku.
21
Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, grudzień
2014 roku
43
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Działalność skarbowa Banku Pocztowego koncentruje się na:
zarządzaniu w ramach Księgi Bankowej ekspozycją na ryzyko stopy procentowej płynności
krótkoterminowej oraz w ramach Księgi Handlowej na ryzyko walutowe, w ramach Księgi Handlowej
zawierane są także transakcje handlowe i obsługa klientów,
zarządzaniu ryzykiem płynności długoterminowej oraz polityki emisji dłużnych papierów wartościowych
Banku.
5.1 Księga Bankowa
W 2014 roku Bank zawierał głównie transakcje kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, transakcje sell-buy-back i buy-sell-back oraz lokował lub pożyczał
środki w depozytach na rynku międzybankowym w ramach zarządzania płynnością
krótko i długoterminową oraz zarzadzania ryzykiem stopy procentowej. Ponadto,
zawierano transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję na ryzyko stopy
procentowej typu FRA, IRS,OIS.
1 519
mln zł aktywów
finansowych
Na koniec 2014 roku całkowita wielkość inwestycyjnych aktywów finansowych
Stan na 31.12.2014 r.
Banku wyniosła 1 519,3 mln zł, czyli zmniejszyła się o 322,8 mln zł, tj. o 17,5%
w stosunku do stanu na koniec 2013 roku. Był to głównie efekt spadku salda instrumentów dłużnych
wyemitowanych przez Narodowy Banku Polski o 359,9 mln zł do poziomu 479,9 mln zł w portfelu Banku. Pomimo
spadku nadal posiadały one wysoki udział – na poziomie 31,6% całości inwestycyjnych aktywów finansowych
Banku. Dominującą pozycję w portfelu inwestycyjnych aktywów finansowych Banku stanowiły obligacje Skarbu
Państwa z udziałem na poziomie 66,2%. W grudniu 2014 roku wartość nominalna obligacji Skarbu Państwa
wyniosła 1 005,4 mln zł i była o 47,9 mln zł (tj. o 5,0%) wyższa niż na koniec 2013 roku.
Inwestycyjne aktywa finansowe (w tys. zł)
Inwestycyjne aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży, w tym:
Obl i ga cje Ska rbu Pa ńs twa
Obl i ga cje i certyfi ka ty depozytowe ba nków
Akcje
Ins trumenty dłużne wyemi towa ne przez Na rodowy Ba nk Pol s ki
utrzymane do terminu zapadalności, w tym:
Obl i ga cje Ska rbu Pa ńs twa
Obl i ga cje i certyfi ka ty depozytowe ba nków
31.12.2014
31.12.2013
1 519 266
1 100 547
611 726
8 866
8
479 947
418 719
393 688
25 031
1 842 036
1 455 018
585 445
29 740
8
839 825
387 018
372 080
14 938
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
(322 770)
(354 471)
26 281
(20 874)
(359 878)
31 701
21 608
10 093
(17,5)%
(24,4)%
4,5 %
(70,2)%
(42,9)%
8,2 %
5,8 %
67,6 %
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży o łącznej wartości nominalnej 1 100,5 mln zł stanowiły
72,4% portfela papierów dłużnych, a pozostałe 27,6% – obligacje utrzymywane do terminu zapadalności, których
łączna wartość nominalna wyniosła 418,7 mln zł.
Bank w portfelu papierów wartościowych posiada również papiery dłużne banków, klasyfikowane jako należności
od innych banków. W 2014 roku saldo tych papierów wyniosło 158,3 mln zł i wzrosło o 121,9 mln zł w relacji do
grudnia 2013 roku.
W 2014 roku przychody odsetkowe od inwestycyjnych aktywów finansowych oraz należności od banków wyniosły
54,8 mln zł i były o 19,7% niższe w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 roku. Zanotowany spadek wynikał
z niższego salda inwestycyjnych aktywów finansowych a także z obniżki rynkowych stóp procentowych.
44
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji
wymiany na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 1,2 mln zł wobec 1,7 mln zł w 2013 roku. Było to głównie
spowodowane spadkiem wyniku z pozycji wymiany na transakcjach klientowskich o 0,9 mln zł.
5,8
4,6
432
2,9
358
Od 2012 roku Bank konsekwentnie buduje portfel
długoterminowych pasywów poprzez emisje własnych
dłużnych papierów wartościowych. Na koniec grudnia 2014
roku poziom dłużnych papierów wartościowych wynosił
358,3 mln zł z udziałem w sumie bilansowej na poziomie
4,6%.
Dłużne papiery wartościowe (w mln zł)
Udział w sumie bilansowej (w %)
206
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych w 2014
roku wyniósł 1,8 mln zł wobec 6,0 mln zł w 2013 roku. Niższe
wyniki osiągnięte przez Bank spowodowane były znacznymi,
nieprzewidywalnymi wahaniami otoczenia rynkowego,
a także znacznymi zmianami w strukturze portfela papierów
wartościowych, dokonanym w celu utrzymania ekspozycji na
ryzyko stopy procentowej w ramach przyznanych limitów.
2012
2013
Dłużne papiery wartościowe
2014
Udział w sumie bilansowej
5.2 Księga Handlowa
W 2014 roku wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z pozycji wymiany
wyniósł 1,5 mln zł wobec 1,2 mln zł zrealizowanych w roku poprzednim. Bank zrealizował wyższy wynik na
transakcjach handlowych, głównie na instrumentach dłużnych. Na rynku walutowym, w ramach operacji własnych
oraz transakcji klientowskich indywidualnie negocjowanych, w 2014 roku Bank uzyskał łączny wynik na poziomie
0,7 mln zł, wobec 1,8 mln zł w poprzednim roku.
Na koniec 2014 roku Bank zawierał transakcje w 10 walutach obcych, tj. euro, dolarze amerykańskim, funcie
brytyjskim, franku szwajcarskim, jenie japońskim, dolarze kanadyjskim, koronie czeskiej, koronie szwedzkiej,
koronie duńskiej oraz koronie norweskiej.
Bank prowadził również działalność handlową na instrumentach stopy procentowej, głównie na skarbowych
papierach dłużnych.
W 2014 roku skala działalności handlowej Banku na rynku walutowym oraz rynku stopy procentowej (obrót
obligacjami skarbowymi) pozostawała na nieznaczącym poziomie.
45
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
6.1 Grupa Banku Pocztowego
W ciągu 2014 roku nie zaszły zmiany w strukturze Grupy Banku Pocztowego.
Posiadając 100% udziałów w każdej ze spółek zależnych, Bank realizuje nadzór właścicielski nad działalnością obu
podmiotów poprzez pełnienie przez przedstawicieli Banku funkcji kontrolnych w Radach Nadzorczych tych spółek.
Działalność spółek-córek stanowi ważne wsparcie dla działalności biznesowej Banku.
Spółki należące do Grupy posiadają rachunki bieżące, jak i deponują swoje wolne środki na lokatach terminowych
w Banku Pocztowym. Transakcje Banku z podmiotami zależnymi odbywają się na zasadach rynkowych.
6.2 Centrum Operacyjne Sp. z o.o.
Centrum Operacyjne została utworzona przez Bank 20 maja 2010 roku z kapitałem zakładowym wynoszącym
2 500 tys. zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy. 1 lipca 2010 roku kwota kapitału zakładowego
tej spółki została podwyższona przez Zgromadzenie Wspólników o 783,8 tys. zł, do kwoty 3 283,8 tys. zł.
Przedmiotem działalności Centrum Operacyjnego jest wsparcie procesów rozliczeniowych Banku, klientów Grupy
oraz Poczty Polskiej. Realizuje ona swoje zadania wykorzystując kompetencje i doświadczenie, zdobyte
w strukturach bankowych. W spółce stosuje się zarządzanie procesami biznesowymi wspieranymi specjalistycznymi
narzędziami, co pozwala na lepsze dopasowanie się Centrum Operacyjnego do obsługi i realizacji procesów
operacyjnych. Przy optymalizowaniu procesów Centrum Operacyjne wykorzystuje nowoczesne narzędzia, lean
management. Obsługiwane procesy są ciągle udoskonalane, co ma na celu uzyskanie większej efektywności
poprzez redukcję tzw. wąskich gardeł. Dodatkowo wdrażana jest też koncepcja „biura bez papieru”.
Na 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Centrum Operacyjnego wyniosła 6 578,8 tys. zł. W 2014 roku spółka
zanotowała zysk netto na poziomie 434,0 tys. zł wobec zysku w wysokości 1 256,0 tys. zł w poprzednim roku.
6.3 Spółka Dystrybucyjna Sp. z o.o.
Spółka Dystrybucyjna została utworzona przez Bank 20 maja 2010 roku, z kapitałem zakładowym w wysokości
2 000 tys. zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy. 30 września 2011 roku kapitał zakładowy
Spółki Dystrybucyjnej został podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o 679,8 tys. zł, do
kwoty 2 679,8 tys. zł.
Przedmiotem działalności tej spółki jest sprzedaż produktów i usług finansowych, przede wszystkim w celu
dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów i usług Banku oraz wsparcie kanałów sprzedażowych Banku. Celem
Spółki Dystrybucyjnej jest również docieranie do klientów niekorzystających dotychczas z usług Banku, na przykład
ze względu na duże oddalenie od jego placówek.
Na koniec 2014 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała z 94 doradcami mobilnymi, podczas gdy rok wcześniej
produkty Banku sprzedawało 161 jej doradców.
Na 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Spółki Dystrybucyjnej wynosiła 3 688,0 tys. zł. W 2014 roku Spółka
Dystrybucyjna zanotowała zysk netto na poziomie 96,5 tys. zł. Dla porównania, w 2013 roku zysk netto Spółki
wyniósł 621,0 tys. zł.
46
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
7.1 Główne czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy
W 2014 roku Grupa osiągnęła wynik finansowy brutto na poziomie 55,1 mln zł wobec
43,3 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto wyniósł 43,6 mln zł. Zysk netto 2014 roku
był wyższy o 21,1% w relacji do roku poprzedniego, i tym samym był rekordowym
wynikiem w historii Grupy.
43,6 mln zł
rekordowy zysk netto
w historii działalności
Grupy
Wpływ na wynik finansowy Grupy w 2014 roku miały przede wszystkim następujące
czynniki:
+ 21,1% r/r
Wzrost wyniku z tytułu odsetek zrealizowany w niekorzystnych warunkach
malejących rynkowych stóp procentowych. Wynik z odsetek ukształtował się na poziomie 268,2 mln zł,
czyli wzrósł o 10,0% w porównaniu do 2013 roku głównie na skutek obniżenia poziomu kosztów
finansowania jak i rosnącego udziału wysokomarżowych kredytów konsumpcyjnych w strukturze portfela
kredytowego Grupy.
Wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat. Grupa uzyskała netto 59,7 mln zł wyniku z tytułu prowizji i opłat, tj.
o 43,3% więcej niż w poprzednim roku, głównie dzięki wdrożeniu nowej „Taryfy Opłat i Prowizji” we
wrześniu 2013 roku.
Niższe wyniki zrealizowane na operacjach papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży, wyniku
z pozycji wymiany oraz z wyceny instrumentów finansowych. Grupa osiągnęła łącznie z tego tytułu
dochody w wysokości 4,5 mln zł, czyli o 49,0 % niższe niż w 2013 roku. Było to głównie spowodowane
znacznymi, nieprzewidywalnymi wahaniami otoczenia rynkowego.
Utrzymanie dyscypliny kosztowej. W 2014 roku Grupa odnotowała wyraźnie wolniejszy przyrost kosztów
działania w relacji do dochodów (przyrost kosztów o 2,8% w warunkach wzrostu dochodów z działalności
operacyjnej o 12,9%).
Wyższe ujemne odpisy z tytułu utraty wartości aktywów. W 2014 roku koszty ryzyka wyniosły 61,0 mln zł
i wzrosły o 43,9% w relacji do 2013 roku. Grupa utworzyła dodatkowe odpisy przede wszystkim na portfel
kredytów konsumpcyjnych oraz należności kredytowe od klientów instytucjonalnych.
Wynik netto Grupy w 2014 roku (w mln zł)
18,0
(4,4)
(1,6)
(5,9)
24,3
(18,6)
(4,3)
36,0
Wynik netto
2013
Wynik
z odsetek
Wynik
z prowizji
Wynik na
Wynik na
instrumentach pozostałych
finansowych, przychodach i
wynik z pozycji kosztach
wymiany, operacyjnych
wynik na
pozostałych
instrumentach
finansowych
47
Koszty
działania
Koszty
ryzyka
43,6
Podatek
Wynik netto
dochodowy
2014
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Główne pozycje rachunku zysków i strat kształtowały się następująco:
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A (w tys. zł)
Dochody z działalności operacyjnej
Wyni k z tytułu ods etek
Wyni k z tytułu prowi zji i opła t
Wyni k na i ns trumenta ch fi na ns owych wyceni a nych w wa rtoś ci godzi wej przez
wyni k fi na ns owy ora z wyni k z pozycji wymi a ny
Wyni k na pozos ta łych i ns trumenta ch fi na ns owych
Wynik na pozost. przychodach i kosztach operacyjnych
Ogólne koszty administracyjne
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
Zysk brutto
Poda tek dochodowy
Wynik finansowy netto bieżącego okresu
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
2014
2013
332 340
268 150
59 657
294 320
243 807
41 628
38 020
24 343
18 029
12,9 %
10,0 %
43,3 %
2 763
2 905
(142)
(100,0)%
1 770
2 440
(218 622)
(61 013)
55 145
(11 506)
43 639
5 980
4 076
(212 738)
(42 398)
43 260
(7 233)
36 027
(4 210)
(1 636)
(5 884)
(18 615)
11 885
(4 273)
7 612
(70,4)%
(40,1)%
2,8 %
43,9 %
27,5 %
59,1 %
21,1 %
Wynik z tytułu odsetek
W 2014 roku, podobnie tak jak w 2013 roku, wynik z tytułu odsetek stanowił główne źródło dochodów Grupy.
Wyniósł on 268,2 mln zł i był wyższy o 24,3 mln zł, tj. 10,0% r/r.
Przychody i koszty odsetkowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A (w tys.zł)
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu należności od innych banków
Przychody z tytułu należności od kredytów i pożyczek udzielonych klientów, w tym:
Od kredytów w ra chunku bi eżącym
Od kredytów i pożyczek termi nowych
os oby fi zyczne
kl i enci i ns tytucjona l ni
i ns tytucje s a morządowe
Przychody z tytułu inwestycyjnych aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako:
dos tępne do s przeda ży
utrzymywa ne do termi nu za pa da l noś ci
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Koszty z tytułu odsetek
Koszty z tytułu zobowiązań wobec banków
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów, w tym:
Od ra chunków bi eżących
Od depozytów termi nowych
os oby fi zyczne
kl i enci i ns tytucjona l ni
i ns tytucje s a morządowe
Kos zty z tytułu emi s ji dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych i pożyczki
podporządkowa nej
Kos zty z tytułu s przeda nych pa pi erów wa rtoś ci owych z udzi el onym przyrzeczeni em
odkupu
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
2014
2013
416 278
423 400
(7 122)
(1,7)%
9 064
9 607
(543)
(5,7)%
361 466
7 125
354 341
309 011
34 300
11 030
45 447
355 103
7 480
347 623
294 269
37 980
15 374
58 541
6 363
(355)
6 718
14 742
(3 680)
(4 344)
(13 094)
1,8 %
(4,7)%
1,9 %
5,0 %
(9,7)%
(28,3)%
(22,4)%
25 361
20 086
301
37 891
20 650
149
(12 530)
(564)
152
(33,1)%
(2,7)%
102,0 %
(148 128)
(179 593)
31 465
(17,5)%
(419)
(450)
31
(6,9)%
(121 894)
(31 603)
(90 291)
(71 031)
(18 157)
(1 103)
(156 552)
(43 503)
(113 049)
(82 795)
(28 780)
(1 474)
34 658
11 900
22 758
11 764
10 623
371
(22,1)%
(27,4)%
(20,1)%
(14,2)%
(36,9)%
(25,2)%
(23 199)
(21 312)
(1 887)
8,9 %
(2 616)
(1 279)
(1 337)
104,5 %
Obok spadku stóp procentowych na rynku, wpływ na poziom wyniku odsetkowego Grupy w 2014 roku miały
następujące wewnętrzne czynniki:
Spadek przychodów odsetkowych. Wyniosły one 416,3 mln zł, czyli były o 1,7% niższe niż w poprzednim
roku. Spadek dochodów wynikał przede wszystkim z niższych wolumenów portfela kredytowego klientów
instytucjonalnych i instytucji samorządowych. W efekcie przychody odsetkowe od tej grupy klientów
obniżyły się odpowiednio o: 9,7% i 28,3%. Spadły także znacznie przychody z tytułu inwestycyjnych
aktywów finansowych. Wyniosły one 45,4 mln zł i były niższe o 22,4% niż w poprzednim roku.
Stanowiące główny element kategorii przychodów z tytułu odsetek, przychody z tytułu odsetek od
kredytów terminowych osób fizycznych, wzrosły o 5,0% do poziomu 309,0 mln zł na koniec 2014 roku.
Uzyskany wynik był efektem wzrostu akcji kredytowej dla tej grupy klientów.
Spadek kosztów z tytułu odsetek. W 2014 roku ukształtowały się one na poziomie 148,1 mln zł, tj. obniżyły
się o 17,5% w relacji do poprzedniego roku. Grupa poniosła znacznie niższe koszty odsetkowe z tytułu
zobowiązań terminowych wobec wszystkich grup klientów Grupy, w efekcie spadku stanu środków na
rachunkach bankowych. Wzrosły natomiast koszty odsetkowe z tytułu obligacji własnych (ze względu na
48
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
kolejne emisje obligacji w 2014 roku), pożyczki podporządkowanej oraz papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.
Efekt skutecznej optymalizacji kosztów finansowania Grupy oraz zmian w strukturze aktywów nastawionych na
wzrost rentowności przełożył się na wzrost marży odsetkowej Grupy. W 2014 roku Grupa zrealizowała marżę
odsetkową na poziomie 3,8% wobec 3,6% w poprzednim roku.
Wynik z odsetek Grupy (w mln zł)
marża odsetkowa (w %)
Dochody Grupy (w mln zł)
221
221
258
290
294
20
8
9
5
14
82
57
43
332
4
4,2
4,1
3,8
3,6
3,6
3,8
60
42
55
268
227
194
134
227
244
268
244
194
134
150
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Wynik z odsetek
Wynik z prowizji
Pozostałe
150
2010
2011
2012
Wynik z odsetek
2013
2014
Marża odsetkowa
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Główną część dochodów pozaodsetkowych Grupy stanowił wynik z tytułu prowizji i opłat. Wyniósł on 59,7 mln zł
i był o 43,3% wyższy niż w poprzednim roku.
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A (w tys.zł)
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
2014
2013
102 304
42 783
27 589
21 028
4 717
855
5 332
(42 647)
73 006
36 742
10 568
17 126
3 589
747
4 234
(31 378)
29 298
6 041
17 021
3 902
1 128
108
1 098
(11 269)
40,1 %
16,4 %
161,1 %
22,8 %
31,4 %
14,5 %
25,9 %
35,9 %
obs ługi ra chunków bi eżących i l oka t termi nowych
(18 108)
(14 788)
(3 320)
obs ługi ka rt pła tni czych, wypła t w ba nkoma ta ch i POS-a ch
obs ługi ka s owej i rozl i czeni owej ś wi a dczonej na rzecz Grupy
pozos ta łych us ług
(10 746)
(8 012)
(5 901)
(2 677)
(2 734)
(2 612)
(2 603)
22,5 %
34,1 %
44,3 %
97,2 %
Przychody z tytułu prowizji i opłat
opera cji rozl i czeni owych ora z opera cji gotówkowych
obs ługi ra chunków ba nkowych
ka rt pła tni czych i kredytowych
s przeda ży produktów ubezpi eczeni owych
udzi el onych kredytów i pożyczek
pozos ta łe
Koszty z tytułu prowizji i opłat
(8 513)
(5 280)
Przychody prowizyjne osiągnęły poziom 102,3 mln zł i były o 40,1% wyższe niż w 2013 roku. Grupa zanotowała
przede wszystkim wzrost:
Przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych (o 161,1%). Było to związane z wprowadzeniem zmian
w „Taryfie Opłat i Prowizji” w IV kwartale 2013 roku, polegającej na wprowadzeniu opłat od klientów nie
korzystających aktywnie z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, jak również z rosnącą liczbą
prowadzonych rachunków.
Prowizji z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (o 31,4%), w tym głównie ubezpieczeń
oferowanych w ramach procesu sprzedaży kredytów gotówkowych.
Prowizji od kart płatniczych i kredytowych (o 22,8%) przede wszystkim w następstwie wzrostu ilości
wykonywanych transakcji przez klientów oraz liczby wydanych kart.
Przychodów operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych (o 16,4%), w efekcie wzrostu prowizji za
operacje kasowe oraz wpłaty i wypłaty gotówki osób fizycznych.
49
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W 2014 roku wzrosły także koszty jakie Grupa poniosła z tytułu prowizji i opłat. Zamknęły się one kwotą 42,6 mln zł
i były o 35,9% wyższe niż 2013 roku. Grupa zanotowała wzrost kosztów prowizji i opłat:
Obsługi rachunków bieżących lokat terminowych o 3,3 mln zł, tj. o 22,5%, przede wszystkim w wyniku
aktywizacji wypłat z rachunków ROR dokonywanych przez listonosza (koszty prowizji płacone przez Bank
na rzecz Poczty Polskiej),
Obsługi kart płatniczych o 2,7 mln zł, tj. o 34,1%, w efekcie wzrostu ilości wykonywanych transakcji przez
klientów oraz liczby wydanych kart w związku z upowszechnieniem transakcji zbliżeniowych na niższe
kwoty oraz rozwojem sieci akceptacji. Ponadto wzrosły także stawki opłat pobieranych przez VISA. Bank
poniósł także opłaty na rzecz MasterCard (w związku z wdrożeniem do oferty kart tej organizacji).
Obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy o 2,6 mln zł, tj. o 44,3%. Było to związane ze
zmianą sposobu rozliczeń między Pocztą Polską a Bankiem w zakresie Giro Składki, wynikającymi ze
zmiany umowy agencyjnej z Pocztą Polską.
Pozostałe dochody
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wynik z pozycji
wymiany oraz wynik na pozostałych instrumentach finansowych w 2014 roku wyniósł 4,5 mln zł wobec 8,9 mln zł
w 2013 roku. Szczegółowe omówienie tej kategorii wyników zaprezentowano w Rozdziale 5 poświęconym
działalności skarbowej.
W 2014 roku pozostałe dochody operacyjne (saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych) wyniosły
2,4 mln zł i były niższe od osiągniętych w poprzednim roku o 1,6 mln zł, tj. o 40,1%. Pozostałe przychody
operacyjne wyniosły 8,7 mln zł i były zbliżone do uzyskanych w poprzednim roku. Główne pozycje pozostałych
przychodów operacyjnych stanowiły: przychody z tytułu spłaty kosztów windykacji należności komorniczych
i sądowych z udziałem na poziomie 30,9% i przychody uboczne z udziałem 21,7%. W pozostałych przychodach
operacyjnych uwzględniono także przychody ze sprzedaży wierzytelności bilansowych. W 2014 roku wyniosły one
1,9 mln zł. W ciągu roku wzrosły o 1,2 mln zł w rezultacie sprzedaży wierzytelności Banku o wartości nominalnej
kapitału 13,6 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów 8,1 mln zł.
W 2014 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 6,3 mln zł, czyli były o 1,6 mln zł (tj. o 35,0%) wyższe niż w 2013
roku. Przyrosły głównie koszty z tytułu odpisów na należności (o 0,9 mln zł) oraz koszty spisania należności
związanych z działalnością operacyjną Banku (o 0,5 mln zł).
Ogólne koszty administracyjne
W 2014 roku Grupa koncentrowała się na dalszej optymalizacji kosztów. W 2014 roku koszty działania Grupy
wyniosły 218,6 mln zł wobec 212,7 ml zł w 2013 roku (wzrost o 2,8%).
Koszty administracyjne z amortyzacją Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł)
Koszty administracyjne z amortyzacją
Świ a dczeni a pra cowni cze
Kos zty rzeczowe
Amortyza cja
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
2014
Struktura
(2014)
2013
Struktura
(2013)
(218 622)
100,0%
(212 738)
100,0%
(5 884)
2,8 %
(99 398)
(98 420)
(20 804)
45,5%
45,0%
9,5%
(92 372)
(98 427)
(21 939)
43,4%
46,3%
10,3%
(7 026)
7
1 135
7,6 %
(0,0)%
(5,2)%
Głównym elementem kosztów działania Grupy były świadczenia pracownicze. W 2014 roku zamknęły się one
kwotą 99,4 mln zł i wzrosły o 7,6% w relacji do 2013 roku. Wzrost kosztów osobowych w 2014 roku, przy spadku
zatrudnienia, wynikał z głównie z faktu, że w 2013 roku nie była wypłacona premia.
W 2014 roku Grupa poniosła koszty rzeczowe w wysokości 98,4 mln zł, czyli na poziomie z poprzedniego roku.
W ramach tych kosztów, wzrosły przede wszystkim koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych oraz koszty doradztwa i audytu oraz
obsługi prawnej. Niższe niż w poprzednim roku były natomiast wydatki Grupy na koszty ubezpieczeń, czynszów
i dzierżawy (w związku ze zmianą siedziby Centrali Banku w Warszawie) oraz koszty poniesione na promocję
i reklamę.
W 2014 roku Grupa wprowadziła szereg działań zakładających ścisłą kontrolę kosztów, które pozwolą w przyszłości
osiągnąć trwałe ograniczenie wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności Grupy oraz będą wspierać
50
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
dalszy jej rozwój. W I półroczu 2014 roku Grupa rozpoczęła projekt optymalizacji kosztów i procesów, którego
realizacja oraz monitorowanie efektów planowane są na dwa lata. Do głównych inicjatyw należą:
przebudowa struktury organizacyjnej Banku, modelu biznesowego oraz etatyzacji poszczególnych
jednostek, zgodnie z założeniami nowej strategii (głównie reorganizacja linii instytucjonalnej),
optymalizacja procesów, procedur i regulacji wewnętrznych,
optymalizacja obszaru zakupów, a także dostosowanie kosztów funkcji wsparcia do celów sprzedażowych.
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
W 2014 roku w rachunku zysków i strat rozpoznano 61,0 mln zł kosztów z tytułu utworzenia odpisów
aktualizacyjnych (wobec 42,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (w tys. zł)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
osoby fizyczne
kredyty w ra chunku bi eżącym
kredyty kons umpcyjne
kredyty na ni eruchomos ci
kredyty w ra chunku ka rty kredytowej
klienci instytucjonalni
instytucje samorządowe
2014
2013
(61 013)
(48 739)
(565)
(43 298)
(3 943)
(933)
(12 233)
(41)
(42 398)
(32 122)
(1 292)
(19 576)
(10 230)
(1 024)
(10 667)
391
Zmiana 2014/2013
w tys. zł
w%
(18 615)
(16 617)
727
(23 722)
6 287
91
(1 566)
(432)
43,9 %
51,7 %
(56,3)%
121,2 %
(61,5)%
(8,9)%
14,7 %
(110,5)%
Zwiększenie poziomu odpisów aktualizujących rozpoznanych w rachunku zysków i strat związane było przede
wszystkim ze zmianą strategii Banku polegającą na koncentracji działań na segmencie consumer finance, z którym
wiążą się średnio wyższe koszty ryzyka.
Na całkowity wzrost wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych składają się przede wszystkim:
pogorszenie wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych dla kredytów konsumpcyjnych (zmiana
o 23,7 mln zł wobec okresu porównywalnego),
poprawa wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych dla kredytów na nieruchomości dla osób fizycznych
(zmiana o 6,3 mln zł wobec okresu porównywalnego),
pogorszenie wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych dla kredytów klientów instytucjonalnych (zmiana
o 1,6 mln zł wobec okresu porównywalnego).
7.2 Wyniki segmentów operacyjnych
Informację o segmentach operacyjnych prezentuje się
w oparciu o strukturę raportowania stosowaną do celów
sprawozdawczości wewnętrznej przedstawianej Zarządowi
Banku, którego zadaniem jest przydzielanie zasobów do
segmentów oraz ocena ich wyników. Kryterium wydzielenia
segmentów stanowi sposób, w jaki prowadzona jest
działalność
oraz
rodzaj
i
zakres
informacji
wykorzystywanych przez zarządzających w danej jednostce.
Ten sposób podziału jest spójny ze sposobem zarządzania
sprzedażą i konstruowaniem pełnej oferty dla klientów
Banku.
Dla celów zarządczych działalność Banku została podzielona
na segmenty w oparciu o sprzedawane produkty,
świadczone usługi oraz typ klientów. Istnieją zatem
następujące
sprawozdawcze segmenty operacyjne:
detaliczny, instytucjonalny oraz rozliczeń i skarbu.
51
Dochody według segmentów
operacyjnych (w mln zł)
221
221
258
287
290
46
37
331
38
47
62
58
53
56
106
107
2009
2010
56
39
42
59
152
2011
185
2012
211
2013
254
2014
Doprowadzenie
danych do
porównywalności,
zgodnie
z
Bankowość detaliczna
Bankowość
in stytucjon alna
Rozliczenia
i Skarb
obowiązująca segmentacją obszarów operacyjnych Banku.
Wartości niezalokowane na poziomie dochodów do segmentów
w 2014 roku wyniosły 0,9 mln zł, w 2013 roku 4,0 mln zł.
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Segment detaliczny
Segment detaliczny w ujęciu zarządczym obejmuje ofertę skierowaną do osób fizycznych oraz
mikroprzedsiębiorstw (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Oferta kierowana jest za pomocą
tradycyjnych kanałów dystrybucji poprzez ogólnopolską sieć placówek (w tym sieć Poczty Polskiej i pośredników
finansowych), bankowość internetową Pocztowy24, bankowość mobilną PocztowySMS i telefoniczne Contact
Centre.
W 2014 roku segment detaliczny wygenerował zysk brutto w wysokości 30,1 mln zł. Był on o 11,6 mln zł, tj.
o 63,0% wyższy od uzyskanego w 2013 roku.
Główne czynniki kształtujące wzrost zysku brutto segmentu detalicznego:
znaczna
poprawa
wyniku
Wynik brutto segmentu detalicznego w 2014 roku (w mln zł)
odsetkowego oraz prowizyjnego.
(0,4)
Wynik z tytułu odsetek stanowił
(14,0)
najważniejsze źródło dochodów
25,7
segmentu. Wyniósł on 222,1 mln zł
(16,7)
i wzrósł o 17,0 mln zł. Znaczna
17,0
poprawa wyniku odsetkowego
30,1
wynikała z dalszego rozwoju akcji
18,5
kredytowej
dla
klientów
detalicznych. Na koniec 2014 roku
Wynik brutto Wynik z
Wynik z
Przychody,
Koszty
Odpisy
Wynik brutto
wartość portfela kredytowego dla
2013
odsetek
prowizji
koszty
aktualiza2014
operacyjne
cyjne
tego segmentu wynosiła 4 454,7
mln zł, tj. wzrosła o 7,0% w ciągu roku. Segment detaliczny uzyskał netto 32,0 mln zł z tytułu prowizji i
opłat, czyli o 25,7 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Poprawa wyniku związana była ze wzrostem
przychodów z tytułu opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych,
wzrost kosztów administracyjnych. W 2014 roku segment detaliczny wygenerował koszty w wysokości
178,7 mln zł, czyli o 14,0 mln zł wyższe niż w 2013 roku. Kluczowym czynnikiem wzrostu były wyższe
koszty back-office związane z koncentracją działań w obszarze detalicznym, co wynikało z dostosowania
struktury organizacyjnej Banku do obecnie obowiązującej strategii, a także wzrost kosztów front-office
związany z nowo uruchamianymi placówkami Banku,
wyższy ujemny wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. W 2014 roku osiągnął
wartość na poziomie 49,1 mln zł w porównaniu z 32,5 mln zł w 2013 roku, w związku koncentracją działań
w zakresie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, z którym wiążą się średnio wyższe koszty ryzyka.
Segment instytucjonalny
Segment instytucjonalny w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności uzyskany z tytułu obsługi podmiotów
gospodarczych będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, jeżeli na podstawie właściwych przepisów prowadzą działalność gospodarczą
oraz jednostek budżetowych szczebla centralnego i samorządowego. Oferta Banku dla tych klientów obejmuje:
produkty kredytowe, depozytowe oraz usługi rozliczeniowe wraz ofertą produktową mającą na celu ułatwienie
przedsiębiorcom efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi. Produkty są oferowane poprzez sieć własną Banku,
sieć Poczty Polskiej oraz pośredników finansowych.
W 2014 roku segment instytucjonalny
wygenerował zysk brutto na poziomie 6,0 mln
zł wobec 3,8 mln zł w 2013 roku, co oznacza
wzrost o 2,2 mln zł.
Wynik brutto segmentu instytucjonalnego w 2014 roku (w mln zł)
7,9
Na wynik segmentu instytucjonalnego złożyły
się przede wszystkim:
niższy wynik z tytułu odsetek.
Wyniósł on 28,6 mln zł, czyli spadł
o 3,5%. Był to głównie skutek
zmniejszenia
się
marży
na
produktach kredytowych. W grudniu
2014 roku wyniosła ona 1,09% wobec
(2,0)
(1,0)
(1,9)
6,0
3,8
(0,8)
Wynik brutto
2013
52
Wynik z
odsetek
Wynik z
prowizji
Przychody,
koszty
operacyjne
Koszty
Odpisy
aktualizacyjne
Wynik brutto
2014
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
1,32% w grudniu 2013 roku,
niższy wynik z tytułu prowizji. Segment uzyskał z tego tytułu 10,6 mln zł, czyli o 15,5% mniej niż
w poprzednim roku. Spadek przychodów prowizyjnych był związany z ograniczeniem działalności
instytucjonalnej. Najwyższy spadek przychodów prowizyjnych dotyczył prowizji za otwarcie i prowadzenie
rachunków bankowych instytucji samorządowych a także prowizji od limitu kredytu w rachunku bieżącym
przedsiębiorstw oraz spółdzielni,
poprawa poziomu kosztów administracyjnych. Koszty wyniosły 21,0 mln zł, czyli obniżyły się o 7,9 mln zł.
Przyczyniła się do tego głównie zmiana związana z ograniczeniem działalności instytucjonalnej,
gorszy wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. W 2014 roku wynik ten wyniósł
minus 11,9 mln zł (wobec minus 9,9 mln zł w 2013 roku).
Segment rozliczeń i skarbu
Segment rozliczeń i skarbu w ujęciu zarządczym obejmuje:
wynik działalności prowadzonej w zakresie usług rozliczeniowych. Najważniejsze usługi rozliczeniowe
stanowią: obsługa dokumentów wpłat na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych, bezgotówkowe
przekazywanie świadczeń ZUS świadczeniobiorcom oraz włączanie do rozliczeń międzybankowych wpłat
gotówkowych,
wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wynik
z operacji wymiany oraz wynik na pozostałych instrumentach finansowych,
wynik odsetkowy. Na wynik odsetkowy składają się transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych
oraz lokowania i pożyczania środków na rynku międzybankowym. W transakcjach wewnętrznych segment
odkupuje po stawce transferowej od segmentów operacyjnych pozyskane przez nie środki klientów
i sprzedaje im fundusze na działalność kredytową.
W 2014 roku segment rozliczeń i skarbu wygenerował zysk brutto na poziomie 22,7 mln zł w porównaniu
z 21,9 mln zł w 2013 roku, co oznacza wzrost o 3,4%.
Czynniki kreacji zysku brutto segmentu rozliczeń i skarbu w 2014 roku stanowiły:
wzrost wyniku z tytułu odsetek o 9,8
mln zł do poziomu 18,1 mln zł w 2014
roku. Głównym powodem wzrostu
były niższe koszty transferowe
spowodowane spadkiem stawek
transferowych,
obniżenie wyniku z prowizji. Wyniosły
one 15,5 mln zł, czyli były o 4,1 mln zł
(o 20,9%) niższe niż w poprzednim
roku. Spadek wyniku spowodowała
zmiana
jednostkowych
stawek
prowizyjnych za transfery ZUS III, a
także mniejsza liczba komunikatów,
Wynik brutto segmentu rozliczenia i skarb w 2014 roku (w mln zł)
9,8
(4,1)
(4,3)
21,9
Wynik brutto
2013
Wynik z
odsetek
Wynik z
prowizji
Pozostała
działalność
bankowa
(0,5)
(0,1)
22,7
Przychody,
koszty
operacyjne
Koszty
Wynik brutto
2014
spadek wyniku działalności skarbowej, na który składał się wynik na innych instrumentach finansowych
wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik
z pozycji wymiany. Ukształtował się on na poziomie 4,5 mln zł wobec 8,9 mln zł w 2013 roku,
stabilizacja kosztów administracyjnych na poziomie z poprzedniego roku. W 2014 roku segment
wygenerował koszty w wysokości 15,5 mln zł.
53
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
7.3 Podstawowe wskaźniki efektywności
Wzrost zysku Grupy Banku Pocztowego w 2014 roku spowodował poprawę wskaźników zwrotu z aktywów
i kapitału. W 2014 roku stopa zwrotu z kapitału ukształtowała się na poziomie 10,5% i była o 0,9 p.p. wyższa niż
w poprzednim roku.
Znaczny wzrost dochodów Grupy wraz z niską dynamiką kosztów działania przełożył się na poprawę relacji
koszty/dochody (C/I). W 2014 roku wskaźnik C/I dla Grupy wyniósł 65,3%, czyli spadł o 6,0 p.p. w stosunku do 2013
roku.
Na koniec 2014 roku udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym (NPL) wyniósł 6,1%
wobec 5,3% rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że jest to poziom znacznie lepszy niż w sektorze bankowym w Polsce
22
(8,1%) .
Podstawowe wskaźniki efektywności Grupy Banku Pocztowego S.A.
Zmiana
2014/2013
31.12.2014
31.12.2013
Ws ka źni k zwrotu z ka pi ta łu (ROE netto) (w %)
10,5
9,6
0,9 p.p.
Ws ka źni k zwrotu z a ktywów (ROA netto) (w %)
Kos zty z a mortyza cją / dochody (C/I) (w %)
Ma rża ods etkowa netto (w %)
Ws półczynni k wypła ca l noś ci (CAR) (w %)
Udzi a ł kredytów z rozpozna ną utra tą wa rtoś ci w portfel u kredytowym (NPL) (w %)
0,6
65,3
3,8
13,4
6,1
0,5
71,3
3,6
12,9
5,4
0,1 p.p.
(6,0) p.p.
0,2 p.p.
0,5 p.p.
0,7 p.p.
Wskaźnik ROE netto liczony jako relacja zysku netto za dany rok oraz średnich kapitałów własnych (liczonych jako średnia ze stanu kapitałów
własnych na koniec danego roku oraz roku poprzedniego) uwzględniających zysk netto za dany rok.
Wskaźnik ROA netto liczony jako relacja zysku netto za dany rok oraz średnich aktywów (liczonych jako średnia ze stanu aktywów na koniec
danego roku oraz roku poprzedniego).
Wskaźnik Koszty z amortyzacją/dochody (C/I) liczony jako relacja ogólnych kosztów administracyjnych z amortyzacją do całkowitych dochodów
(wynik odsetkowy, wynik z tytułu prowizji i opłat, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
oraz wynik z pozycji wymiany, wynik na innych instrumentach finansowych, pozostałe przychody i koszty operacyjne).
Marża odsetkowa netto liczona jako relacja wyniku odsetkowego za dany rok oraz średnich aktywów (liczonych jako średnia aktywów ze
stanów dziennych).
NPL (ang. Non Preforming Loans) liczony jako relacja kredytów z rozpoznaną utratą wartości do kredytów i pożyczek udzielonych klientom
(wartość brutto).
22
Źródło: NBP, Zakładka – Dane finansowe sektora bankowego. Plik - Należności.
54
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
7.4 Zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 2014 roku – główne pozycje
bilansu
31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Grupy wyniosła 7 719,0 mln zł i była o 336,3 mln zł, czyli 4,6% wyższa niż na
koniec 2013 roku.
Główne pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł)
31.12.2014
Ka s a , ś rodki w Ba nku Centra l nym
Na l eżnoś ci od i nnych ba nków
Kredyty i pożyczki udzi el one kl i entom
Inwes tycyjne a ktywa fi na ns owe
Ma jątek trwa ły netto
Inne a ktywa
Suma aktywów
Zobowi ąza ni a wobec Ba nku Centra l nego
Zobowi ąza ni a wobec i nnych ba nków
Zobowi ąza ni a z tytułu s przeda nych pa pi erów wa rtoś ci owych z
udzi el onym przyrzeczeni em odkupu
Zobowi ąza ni a wobec kl i entów
Zobowi ąza ni a z tytułu emi s ji dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych
Zobowi ąza ni a podporządkowa ne
Inne zobowi ąza ni a
Suma zobowiązań
Ka pi ta ł wła s ny ogółem
Suma zobowiązań i kapitału własnego
Udział
Udział
31.12.2013
(31.12.2014)
(31.12.2013)
Zmiana 2014/2013
w%
w tys. zł
757 643
158 269
5 151 777
1 519 266
80 322
51 750
7 719 027
11
4 020
9,8%
2,1%
66,7%
19,7%
1,0%
0,7%
100,0%
0,0%
0,1%
327 242
36 329
5 055 712
1 842 036
74 881
46 545
7 382 745
11
41 762
4,4%
0,5%
68,5%
25,0%
1,0%
0,7%
100,0%
0,0%
0,6%
430 401
121 940
96 065
(322 770)
5 441
5 205
336 282
(37 742)
131,5 %
335,7 %
1,9 %
(17,5)%
7,3 %
11,2 %
4,6 %
(90,4)%
177 701
2,3%
49 610
0,7%
128 091
258,2 %
6 492 023
358 256
142 090
105 294
7 279 395
439 632
7 719 027
84,1%
4,6%
1,8%
1,4%
94,3%
5,7%
100,0%
6 230 578
431 597
142 027
95 395
6 990 980
391 765
7 382 745
84,4%
5,8%
1,9%
1,3%
94,7%
5,3%
100,0%
261 445
(73 341)
63
9 899
288 415
47 867
4,2 %
(17,0)%
0,0 %
10,4 %
4,1 %
12,2 %
4,6 %
336 282
Inne aktywa obejmują: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, aktywa lub składniki
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto, pozostałe aktywa.
Inne zobowiązania obejmują: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, rezerwy, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego, pozostałe zobowiązania.
Aktywa
Główny element aktywów Grupy stanowiła wartość netto
kredytów i pożyczek udzielonych klientom. Na koniec 2014 roku
osiągnęły one poziom 5 151,8 mln zł i wzrosły o 96,1 mln zł w ciągu
roku. Przedstawiały 66,7% całości aktywów Grupy (wobec 68,5%
rok wcześniej). Zwiększyła się także wartość środków w kasie i na
rachunkach w NBP. W grudniu 2014 roku ukształtowały się one na
poziomie 757,6 mln zł, czyli wzrosły o 430,4 mln zł w stosunku do
stanu na koniec 2013 roku. Ich udział w aktywach wynosił: 4,4% na
koniec 2013 roku i 9,8% w grudniu 2014 roku.
Struktura należności kredytowych*
od klientów Grupy (w proc.)
4%
18%
3%
1%
14%
11%
9%
20%
16%
14%
13%
6%
11%
80%
83%
7%
22%
56%
Niższy niż rok wcześniej był poziom inwestycyjnych aktywów
finansowych. Wynosiły one 1 519,3 mln zł, czyli były o 322,8 mln zł
niższe niż w grudniu 2013 roku. W efekcie, zmniejszył się ich udział
w aktywach z 25,0% na koniec 2013 roku do 19,7% w grudniu 2014
roku.
3%
2009
63%
70%
76%
2010
2011
2012
2013
2014
Kredyty w rach unku bieżącym
Kredyty terminowe d la sektora fin ansów publiczn ych
Kredyty terminowe s ektora klientów ins tytucjonalnych
Kredyty terminowe s ektora klientów ind ywidualnych
* Kredyty w rachunku bieżącym od 2014 roku zostały przypisane do
poszczególnych grup klientów.
Pasywa
W ciągu 2014 roku zaszły następujące zmiany w strukturze pasywów Grupy:
wzrosła wartość zobowiązań wobec klientów. Na koniec 2014 roku ukształtowały się one na poziomie
6 492,0 mln zł, czyli zwiększyły się o 261,4 mln zł w ciągu roku. Przedstawiały one 84,1% sumy bilansowej
wobec 84,4% w grudniu 2013 roku,
wzrosła wartość zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu.
W grudniu 2014 roku wyniosły 177,7 mln zł wobec 49,6 mln zł rok wcześniej,
55
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
spadła wartość zobowiązań z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych. W grudniu 2014 roku wynosiły
one 358,3 mln zł i były o 73,3 mln zł niższe niż rok
wcześniej. Miały one 4,6% udziału w pasywach Grupy
(5,8% w grudniu 2013 roku),
kapitały własne wynosiły 439,6 mln zł, co stanowiło 5,7%
całości pasywów, dla porównania, w grudniu 2013 roku
wartość kapitałów własnych wyniosła 391,8 mln zł
i miała 5,3% udział w pasywach (wpływ miał wzrost
wyniku finansowego netto bieżącego roku).
Struktura zobowiązań wobec klientów
Grupy (w %)
11%
7%
5%
4%
1%
1%
27%
32%
32%
27%
68%
64%
67%
72%
2011
2012
2013
2014
40%
49%
53%
40%
2009
2010
Kl ienci ind yw idu al ni
56
Kl ienci ins tytucjonal ni
Kl ienci sektora budż etowe go
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
8.1 Cele i zasady zarządzania ryzykiem
Głównym celem zarządzania ryzykiem w Grupie jest zapewnienie bezpieczeństwa środkom powierzonym przez
klientów Grupy oraz zapewnienie skuteczności podejmowanych decyzji zmierzających do maksymalizacji
uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy podejmowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi nadzorcze oraz
o wewnętrzne regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku. Obowiązujące regulacje
wewnętrzne w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych funkcjonowania Grupy. Jednostką integrującą podejście do zarządzania ryzykiem w ramach Grupy
jest Bank.
W Grupie przyjęto 3-stopniowy schemat organizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem.
Ogólne ramy zarządzania ryzykiem zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Radę
Nadzorczą:
„Generalnych zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A.”,
„Generalnych zasadach zarządzania kapitałem w Banku Pocztowym S.A.”,
„Strategii rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017”,
„Planie Finansowym Banku Pocztowego S.A. na rok 2014”,
„Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A. na rok 2014”.
Ich uszczegółowieniem są, zaakceptowane przez Zarząd Banku, zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka delegujące obowiązki na poziom poszczególnych departamentów i biur, w tym wytyczne dla spółek
zależnych. Na ich podstawie opracowano szczegółowe procedury operacyjne zawierające opis czynności (w tym
kontrolnych) przeprowadzanych przez wydziały, zespoły i stanowiska.
W systemie zarządzania ryzykiem uczestniczą:
Rada Nadzorcza,
Zarząd Banku,
komitety ds. zarządzania ryzykiem powołane przez Zarząd Banku, zgodnie z obowiązującymi regulacjami
wewnętrznymi,
komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka,
komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance),
pozostałe komórki organizacyjne.
Docelowa struktura ryzyka Banku oraz na poziomie Grupy jest uwarunkowana zdefiniowanym „apetytem na
ryzyko”. Apetyt na ryzyko Banku oraz Grupy określa gotowość do podejmowania określonej wielkości ryzyka
w określonym horyzoncie czasowym i jest akceptowany przez Zarząd Banku. Apetyt na ryzyko stanowi istotny
element konstrukcji Strategii Banku i Planu Finansowego zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
Efektem prowadzonych działań w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka jest określenie,
które z nich są istotne z punktu widzenia Grupy, ich klasyfikacja z punktu widzenia stałej oceny istotności (ryzyka
trwale i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości pokrycia danego ryzyka kapitałem.
Jako ryzyko trwale istotne Bank uznaje następujące rodzaje ryzyka:
ryzyko kredytowe,
ryzyko płynności,
ryzyko stopy procentowej księgi bankowej,
ryzyko operacyjne.
57
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Dodatkowo, Bank identyfikuje następujące istotne rodzaje ryzyka:
ryzyko braku zgodności,
ryzyko strategiczne,
ryzyko cyklu gospodarczego,
ryzyko reputacji,
ryzyko outsourcingu,
ryzyko kredytowe Filar II,
ryzyko rezydualne,
ryzyko koncentracji,
ryzyko cen instrumentów dłużnych Księgi Handlowej.
8.2 Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko, na jakie narażona jest Grupa z tytułu zawarcia
transakcji kredytowych, skutkujących możliwością nie odzyskania udzielonych kwot,
utratą dochodu lub poniesieniem straty finansowej. Jest ono wypadkową z obszaru
opracowania i wprowadzenia produktu kredytowego, procesu kredytowania,
a z drugiej strony działań ograniczających możliwość poniesienia strat. W ramach
ryzyka kredytowego Grupa uwzględnia zarówno ryzyko kontrahenta, jak również
ryzyko rozliczenia i dostawy.
NPL 6,1%
Poziom NPL istotnie
niższy od średniej
sektora bankowego
+0,7 p.p. r/r
Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma na
względzie utrzymanie ustalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko
mierzonego wskaźnikiem NPL, założonego kosztu ryzyka, utrzymanie właściwego poziomu funduszy własnych,
przestrzeganie stosowanych przez Bank limitów dotyczących działalności kredytowej, analizę mocnych i słabych
stron działalności kredytowej Grupy oraz przewidywane możliwości i zagrożenia dla jej dalszego rozwoju. Polityka
Grupy w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego uwzględnia również cykliczność procesów
ekonomicznych oraz zmiany zachodzące w samym portfelu ekspozycji kredytowych.
Grupa dokonała przeglądu metodologii i wszystkich parametrów, aby dostosować je do zmieniających się
warunków rynkowych.
Grupa kieruje się następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym:
analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej ekspozycji kredytowej, portfela kredytowego, a także wymóg
kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego,
stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające odpowiednio z apetytu na ryzyko w różnych obszarach
portfela kredytowego oraz wynikające z ustawy Prawo bankowe i realizacji rekomendacji Komisji Nadzoru
Finansowego, przy czym rodzaje i wielkość stosowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności
kredytowej określają przepisy wewnętrzne dotyczące limitowania działalności kredytowej w odniesieniu
m. in. do koncentracji dużych zaangażowań, koncentracji branżowej, koncentracji zaangażowań ze
względu na rodzaj zabezpieczenia oraz rodzaj produktu,
funkcje związane z bezpośrednią analizą wniosków, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowych
są oddzielone od funkcji związanych z pozyskiwaniem klientów (sprzedażą produktów bankowych),
podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności i wiarygodności
kredytowej przez klienta,
podejmowanie decyzji kredytowych w Grupie odbywa się zgodnie z trybem i kompetencjami określonymi
w przepisach wewnętrznych dotyczących oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych,
każda transakcja kredytowa od momentu zawarcia do pełnego rozliczenia jest monitorowana w zakresie
wykorzystania kredytu, terminowości spłat, prawnych zabezpieczeń kredytu, powiązań kapitałowoorganizacyjnych dłużnika, a w przypadku klientów instytucjonalnych również pod względem bieżącej
sytuacji ekonomiczno – finansowej,
58
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
okresowo monitorowana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych zakładów ubezpieczeń
dostarczających zabezpieczenia kredytów oraz dostarczanie i opłacanie przez klientów polis i cesji praw
z polis ubezpieczeniowych,
okresowo monitorowane są zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy prawnoekonomiczne dokonywanych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji
kredytowych.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się w Grupie na podstawie pisemnych instrukcji i procedur, w których
są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kredytowego.
Co najmniej raz w roku Bank dokonuje przeglądu i weryfikacji instrukcji i procedur, a także limitów ograniczających
ryzyko kredytowe. W regulacjach jest określony zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie
zarządzania ryzykiem kredytowym.
W celu wyznaczenia poziomu ryzyka kredytowego Bank wykorzystuje m. in. następujące metody jego pomiaru:
prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD),
stopy odzysków (RR),
udział i strukturę kredytów z utratą wartości (NPL),
wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami aktualizującymi (NPL coverage),
miary efektywności modeli scoringowych (m.in. GINI, PSI Ratio),
koszt ryzyka.
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe:
raport miesięczny dla Zarządu Banku i Komitetu Kredytowego Banku,
raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
Jakość portfela
Na koniec grudnia 2014 roku, udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem
wyniósł 6,1% i był o 0,7 p.p. wyższy niż przed rokiem.
Jakość portfela - udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości
w portfelu kredytowym brutto (w %)
31.12.2014 31.12.2013
Grupa ogółem
dl a os ób fi zycznych
dl a kl i entów i ns tytucjona l nych
dl a kl i entów s a morządowych
6,1%
5,6%
5,4%
4,7%
13,0%
0,0%
12,3%
0,0%
Jakość portfela - wartość kredytów brutto z rozpoznaną
utratą wartości (tys. zł)
Zmiana
2014/2013
0,7
0,9
0,7
0,0
31.12.2014 31.12.2013
Grupa ogółem
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
dl a os ób fi zycznych
dl a kl i entów i ns tytucjona l nych
dl a kl i entów s a morządowych
Źródło: NBP, Zakładka – Dane finansowe sektora bankowego. Plik – Należności.
59
193 465
83 776
0
12,3
48 150
53 800
(5 750)
100
13,0
8,4
6,6
3,1
kred yty
konsumpcyjne
3,1
kredyty na
nieruchomoś ci
2013-12-31
23
277 241
247 265
78 026
100
Wartość wskaźnika NPL
dla kredytów i pożyczek (w %)
Na wzrost wartości wskaźnika NPL największy wpływ miała
większa niż w ubiegłym roku szkodowość kredytów
konsumpcyjnych dla osób fizycznych. Należy przy tym
podkreślić, że wartość wskaźnika NPL na koniec grudnia
2014 roku jest niższa niż przyjęty w Grupie poziom apetytu
na ryzyko. Ponadto, portfel kredytowy Grupy cechował się
istotnie wyższą jakością niż średnia dla sektora
bankowego, dla którego wartość wskaźnika NPL wyniosła
23
8,1% na koniec 2014 roku.
Kredyty i pożyczki dla klientów instytucjonalnych miały
największą wartość wskaźnika NPL na koniec zarówno
2014 jak i 2013 roku. Wzrost szkodowości w 2014 roku dla
325 391
Zmiana
2014/2013
0,0
kredyty klientów
instytucjonalnych
2014-12-31
0,0
kred yty instytu cji
samorz ąd owych
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
tych należności wynikał głównie ze stopniowego dojrzewania portfela i jednoczesnego wygaszania sprzedaży
nowych kredytów. W grudniu 2014 roku NPL dla kredytów na nieruchomości dla osób fizycznych oraz kredyty dla
instytucji samorządowych pozostał na poziomie z grudnia 2013 roku.
Odpisy z tytułu utraty wartości dla
udzielonych kredytów i pożyczek
terminowych (w mln zł)
Odpisy z tytułu utraty wartości
Na koniec 2014 roku wartość odpisów aktualizacyjnych dla
portfela kredytowego Grupy wyniosła 173,9 mln zł i była wyższa
o 39,4% w porównaniu z końcem 2013 roku.
Na sumę odpisów aktualizacyjnych złożył się odpis aktualizujący
dla ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kwocie 150,2 mln
zł oraz odpis na straty zaistniałe, lecz niezaraportowane (IBNR)
w kwocie 23,7 mln zł. Największy wzrost odpisów miał miejsce
w segmencie kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych
(31,1 mln zł) oraz w segmencie klientów instytucjonalnych
(12,5 mln zł).
86,7
55,6
47,2
34,8
30,1 34,1
0,0
kred yty
konsumpcyjne
kredyty na
nieruchomoś ci
2013-12-31
Bank ogółem
Osoby fizyczne
53,4
46,5
kredyty klientów
instytucjonalnych
0,1
kred yty instytu cji
samorz ąd owych
2014-12-31
Klienci instytucjonalni
60,5
51,2
45,0
41,5
2013-12-31
2014-12-31
odpis aktualizujący (w mln zł)
coverage ratio (w %)
47,2
126,6
173,9
124,8
90,0
34,8
2013-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2014-12-31
odpis aktualizujący (w mln zł)
coverage ratio (w %)
odpis aktualizujący (w mln zł)
coverage ratio (w %)
W ciągu 2014 roku wzrósł w Grupie wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisami z tytułu
utraty wartości (ang. coverage ratio). W grudniu 2014 roku wyniósł 53,4%, tj. wzrósł o 8,4 p.p. w porównaniu ze
stanem na koniec grudnia 2013 roku. Przy czym wartość wskaźnika dla kredytów dla osób fizycznych wyniosła
51,2%, a dla klientów instytucjonalnych 60,5%.
8.3 Polityka kredytowa
Grupa aktualizowała politykę kredytową w wyniku okresowych przeglądów procesu kredytowego, w tym pod
kątem zgodności z przepisami zewnętrznymi oraz konieczności aktualizacji parametrów ryzyka kredytowego.
W związku z wprowadzeniem przez KNF Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance
dokonano dodatkowego przeglądu polityki kredytowej i regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego
pod kątem ich zgodności z wymogami Rekomendacji.
Klienci detaliczni
W obszarze portfela kredytów klientów detalicznych, wśród najważniejszych zmian należy wymienić:
weryfikację metodyki ustalania minimalnych kosztów
przyjmowanych przy wyliczaniu zdolności kredytowej,
utrzymania
gospodarstwa
domowego
przeprowadzenie weryfikacji polityki prawnych zabezpieczeń kredytów dedykowanych klientom
detalicznym, w tym zaostrzenie wymogu ustanawiania zabezpieczenia kredytu dla wybranej grupy
klientów z wysokim profilem ryzyka,
zmianę poziomu wartości parametru ryzyka oceny jakościowej uwzględnianego przy ocenie zdolności
kredytowej klientów detalicznych ubiegających się o ekspozycję kredytową niezabezpieczoną hipotecznie.
60
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Okresowo przeprowadzano aktualizację pozostałych parametrów ryzyka oraz wykazu dokumentów finansowych
i formalno-prawnych wymaganych do wyliczenia zdolności kredytowej.
Klienci instytucjonalni
W obszarze portfela kredytów klientów instytucjonalnych, zgodnie z przyjętą strategią realizowano kolejne
inicjatywy mające na celu usprawnienie procesu kredytowego oraz metod zarządzania ryzykiem kredytowym
klientów z segmentu Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych klientów z segmentu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonego przeglądu procesu kredytowego oraz analizy portfela
zweryfikowano metodologię oceny ryzyka kredytowego klientów prowadzących uproszczoną księgowość. Działania
te miały na celu ujednolicenie zasad oceny ryzyka kredytowego oraz optymalizację procesu kredytowego.
Windykacja
W obszarze windykacji w 2014 roku Grupa wdrożyła aplikacje wspierające procesy odzyskiwania należności.
Ponadto w obszarze prewindykacji zawarto umowy z zewnętrznymi podmiotami windykacyjnymi na obsługę
zobowiązań nieterminowych. Rozpoczęcie współpracy z firmami zewnętrznymi ma na celu optymalizację procesu
prewindykacji oraz skracanie okresów utrzymywania się zaległości w spłacie kredytów.
W obszarze windykacji Grupa sprzedała dwa pakiety wierzytelności kredytowych. Nabywcami pakietów zostały
głównie fundusze sekurytyzacyjne, które w toku przeprowadzonych postępowań przetargowych zaoferowały
najkorzystniejsze ceny. Łącznie w wyniku realizacji tych transakcji Bank sprzedał wierzytelności kredytowe
o wartości nominalnej kapitału 13,6 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów 8,1 mln zł. W związku
z przeprowadzonymi dwoma transakcjami sprzedaży Bank zmniejszył odpis (w ujęciu bilansowym) z tytułu utraty
wartości tych aktywów o 12,4 mln zł i uzyskał łączny wynik na poziomie 1,9 mln zł.
8.4 Ryzyko płynności
Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, na skutek
niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i pasywów oraz niedopasowania terminowego bieżących
strumieni pieniężnych. Źródłem ryzyka płynności może być niedopasowanie strumieni pieniężnych, nagłe
wycofanie depozytów przez deponentów, koncentracja źródeł finansowania oraz portfela kredytowego,
utrzymywanie nieadekwatnego poziomu portfela aktywów płynnych, ograniczona płynność aktywów,
niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów Grupy lub inna nieprzewidziana sytuacja na rynku finansowym.
Ryzyko płynności Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek
zależnych ponoszone przez nie ryzyko płynności jest nieistotne.
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest bilansowanie wpływów i wypływów środków z transakcji bilansowych
i pozabilansowych w celu zapewnienia efektywnych kosztowo źródeł finansowania, generowania nadwyżek
finansowych i odpowiedniego ich wykorzystania. Bank kształtuje strukturę aktywów i zobowiązań, zapewniającą
osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych, przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka płynności.
Bank kieruje się następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem płynności:
utrzymywany jest akceptowalny poziom płynności, którego podstawą jest utrzymanie odpowiedniego
zasobu aktywów płynnych,
główne źródło finansowania aktywów Banku stanowią stabilne środki finansowania,
podejmowane są działania w celu utrzymywania poziomu ryzyka płynności w ramach przyjętego profilu
ryzyka,
nadzorcze miary płynności utrzymywane są powyżej ustalonych limitów.
Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są
określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności.
W niniejszych regulacjach określony jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie
zarządzania ryzykiem płynności. W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem płynności,
61
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Bank co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji zasad
i procedur, w tym także wewnętrznych limitów płynności.
W celu określenia poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje różne metody jego pomiaru i oceny, w tym:
metodę kontraktowej i urealnionej luki płynności,
badanie stabilności i koncentracji bazy depozytowej,
metodę nadwyżki aktywów płynnych nad pasywami niestabilnymi,
analizy szokowe.
W celu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje limity płynności oraz progi ostrzegawcze nałożone na wybrane
miary, m.in. na wskaźniki płynności czy niedopasowanie skumulowanych urealnionych przepływów wynikających
z aktywów i pasywów w poszczególnych pasmach czasowych.
Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm
płynności (z późn. zm.), Bank monitoruje oraz utrzymuje miary płynności powyżej wymaganego minimum. W 2014
roku Bank spełniał wymagania w zakresie minimalnych poziomów nadzorczych miar płynności wskazanych
w powyższej Uchwale KNF.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku wskaźniki płynności kształtowały się w ramach obowiązujących limitów
ograniczających ryzyko płynności.
Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynności wg stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013
roku.
Miary płynności
31.12.2014
31.12.2013
Limit
694 826
1,49
4,74
1,19
447 457
1,31
2,88
1,13
0
1
1
1
M1 (tys . zł)
M2
M3
M4
Bank posiada zdefiniowane plany awaryjnego działania w sytuacji nagłych wahań poziomu bazy depozytowej.
Z analizy szybko dostępnych źródeł finansowania wynika, iż w sytuacjach hipotetycznie obniżonej płynności, Bank
jest w stanie pozyskać środki w odpowiedniej wysokości, bez uruchamiania, tzw. planów awaryjnych. Na dzień 31
grudnia 2014 roku Bank dysponował wystarczającym zasobem aktywów płynnych, aby przetrwać w sytuacji
urzeczywistnienia się sytuacji kryzysowych.
Poniższe tabele przedstawiają urealnione luki płynności dla Banku wg stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31
grudnia 2013 roku.
Zestawienie urealnionej luki płynności w 2014 r. (w tys. zł)
Do 1
miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy
Od 6 miesięcy
do 1 roku
Od 1 roku Powyżej 5
do 5 lat
lat
Luka urealniona
905 996
(125 192)
15 914
79 692
(1 439 935)
1 659 406
Luka skumulowana
905 996
780 804
796 718
876 410
(563 525)
1 095 881
Zestawienie urealnionej luki płynności w 2013 r. (w tys. zł)
Luka urealniona
Luka skumulowana
Do 1
miesiąca
Od 1 miesiąca
do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy
do 6 miesięcy
Od 6 miesięcy
do 1 roku
647 912
647 912
(166 771)
481 141
(94 812)
386 329
(209 737)
176 592
62
Od 1 roku Powyżej 5
do 5 lat
lat
(731 189)
(554 597)
2 120 637
1 566 040
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
8.5 Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko na jakie narażony jest wynik finansowy oraz fundusze własne Grupy
z powodu niekorzystnych zmian stóp procentowych.
Ryzyko stopy procentowej wynika z następujących źródeł:
niedopasowania terminów przeszacowania – ryzyko to wyraża się w zagrożeniu przychodów Grupy, w tym
przede wszystkim odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych lub
istotnej zmiany struktury przeszacowania pozycji w bilansie powodującej zmiany w wyniku z tytułu
odsetek,
ryzyka bazowego – wynikającego z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp procentowych produktów
generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mają jednocześnie te same okresy
przeszacowania,
ryzyka krzywej dochodowości – polegającego na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi
odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku,
ryzyka opcji klienta – powstającego, gdy klient zmienia wielkość i harmonogram przepływów
gotówkowych aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, do czego ma prawo zgodnie z umową
kredytową lub depozytową, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Ryzyko stopy procentowej Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę
działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko jest nieistotne.
Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali prowadzonej działalności. W Banku
ryzyko stopy procentowej dzieli się na ryzyko stopy procentowej Księgi Bankowej i Księgi Handlowej.
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kształtowanie struktury aktywów i pasywów, zapewniające
ochronę wartości bieżącej oraz wyniku odsetkowego Banku dla Księgi Bankowej, a także uzyskiwanie korzyści
finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach stopy procentowej na własny rachunek w ramach
Księgi Handlowej, przy zaakceptowanym poziomie ryzyka stopy procentowej.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, które
określają między innymi metody:
identyfikacji ryzyka,
wyliczania miar ryzyka (pomiaru ryzyka),
limitowania ekspozycji na ryzyko – określanie dopuszczalnego poziomu ryzyka,
monitorowania pozycji i zmian w poszczególnych księgach, portfelach oraz poziomu wykorzystania
limitów,
raportowania ekspozycji na ryzyko,
zabezpieczania ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej.
W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem stopy procentowej, zgodnych z najlepszą praktyką
bankową, w 2014 roku Bank przeprowadził coroczny przegląd obowiązujących regulacji i zasad.
Bank mierzy i monitoruje ryzyko stopy procentowej Księgi Bankowej m.in. za pomocą następujących miar ryzyka:
BPV – Basis Point Value – oznacza wyrażone w wartościach pieniężnych ryzyko stopy procentowej jakie
wiąże się z utrzymaniem danej pozycji przy zmianie stóp procentowych o jeden punkt bazowy,
NII (net interest income) – oznacza zmianę wyniku odsetkowego netto będącą różnicą między
przychodami i kosztami odsetkowymi przy założonym poziomie zmiany stopy procentowej,
wartość luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania,
Duration – miara ryzyka stopy procentowej interpretowana jako średni czas trwania instrumentu lub
portfela,
63
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
wskaźniki przedpłat kredytów i zrywalności depozytów dla poszczególnych typów produktów
i podmiotów.
Z kolei pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej Księgi Handlowej Bank dokonuje m.in. za pomocą
następujących miar ryzyka:
BPV oraz wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania,
wartości zagrożonej (VaR).
Dodatkowo, Bank przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na analizie wrażliwości, badającej wpływ
zmian stóp procentowych na wartość bieżącą pozycji narażonych na ryzyko w oparciu o założone zmiany krzywej
dochodowości, a także wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku.
Na potrzeby wyliczenia miar ryzyka Księgi Bankowej wartość bieżąca kredytów i depozytów wyznaczana jest
w oparciu o stawki referencyjne wynikające z terminów ich przeszacowania i korekty płynnościowej
z wykluczeniem marży komercyjnej realizowanej na produkcie. Dodatkowo testy warunków skrajnych dla
przesunięcia krzywej w dół odbywają się przy założeniu, że oprocentowanie pozycji wrażliwych na ryzyko stopy
procentowej nie obniży się poniżej 0%.
Poniższe tabele przedstawiają poziom ryzyka stopy procentowej Księgi Bankowej (miara BPV i testy warunków
skrajnych) według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.
Zestawienie BPV Księgi Bankowej (w tys. zł)
31.12.2014
31.12.2013
17
40
31.12.2014
31.12.2013
(1 034)
(7 837)
4 767
8 374
BPV
Wyniki testów warunków skrajnych na +/- 200 p.b. (w tys. zł)
Zmiana wartości bieżącej Księgi Bankowej
200 p.b. w dół
200 p.b. w górę
Poniższa tabela pokazuję zmianę rocznego wyniku odsetkowego przy zmianie stóp o +/-100p.b. i założonej stałości
bilansu. Analiza uwzględnia następujące założenia:
w przypadku spadku stóp: oprocentowanie kredytów nie będzie przekraczało czterokrotności stawki
lombardowej a oprocentowanie depozytów (terminowych i rachunków bieżących) nie spadnie poniżej 0%,
w przypadku wzrostu stóp: dla nieoprocentowanych rachunków bieżących oprocentowanie nie wzrośnie.
Zmiana rocznego wyniku odsetkowego (w tys. zł)
100 p.b. w dół
100 p.b. w górę
31.12.2014
31.12.2013
(51 777)
(18 053)
17 494
15 029
W 2013 i 2014 roku działalność handlowa Banku w zakresie stopy procentowej ograniczała się do transakcji na
polskich papierach skarbowych w złotych. Bank nie zawierał spekulacyjnych transakcji pochodnych na własny
rachunek oraz transakcji pochodnych z klientami.
Poniższa tabela przedstawia wartość BPV dla Księgi Handlowej według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31
grudnia 2013 roku.
Zestawienie BPV Księgi Handlowej (w tys. zł)
BPV
64
31.12.2014
31.12.2013
0
0
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
8.6 Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Grupy oraz
poziomu jego kapitałów własnych z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych.
Ryzyko walutowe Grupy jest ponoszone na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek
zależnych ryzyko walutowe na które są narażone spółki jest nieistotne.
Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ochrona wyniku finansowego z tytułu różnic kursowych oraz
uzyskiwanie korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach walutowych na własny rachunek
przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka.
Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym mierzy to ryzyko poprzez:
wyliczanie pozycji całkowitej Banku,
wyliczanie pozycji w poszczególnych walutach,
wyliczanie wartości zagrożonej (VaR),
przeprowadzanie testów warunków skrajnych.
Poniższa tabela przedstawia wartość VaR dla ryzyka walutowego w 2014 roku oraz wg stanu na 31 grudnia 2014
roku i 31 grudnia 2013 roku.
Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego (w tys. zł)
VAR
Wartość
minimalna
w 2014 roku
Wartość
maksymalna
w 2014 roku
Wartość
średnia
w 2014 roku
31.12.2014
31.12.2013
10
210
49
10
28
W 2014 roku ryzyko walutowe Banku kształtowało się na bardzo niskim poziomie, co wynikało z niewielkiego
udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (poniżej 2%). Wartość całkowitej pozycji walutowej
nie przekraczała 2% funduszy własnych, co nie generowało wymogu kapitałowego na ten rodzaj ryzyka.
8.7 Ryzyko operacyjne
Grupa określa pojęcie ryzyka operacyjnego jako ryzyko poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub
zawodności wewnętrznych procesów, ludzi, systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Definicja nie
obejmuje ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji, którymi zarządza się odrębnie, natomiast uwzględnia ryzyko
prawne.
Zgodnie z przyjętymi założeniami w Banku jak również w Grupie, funkcjonuje struktura zarządzania ryzykiem
operacyjnym obejmująca wszystkie komórki organizacyjne, oddziały, placówki i mikrooddziały oraz jednostki
zależne. Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym realizowane jest przez wszystkich dyrektorów w podległych im
komórkach organizacyjnych i lokalizacjach.
W ramach bieżącego zarządzania podejmowane są działania mające na celu ocenę skali występującego ryzyka,
ograniczenie skutków występujących zdarzeń oraz redukcję możliwości wystąpienia ryzyka w przyszłości. Nadzór
nad całościowym procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym sprawuje Zarząd Banku. Funkcję opiniodawczą
w zakresie podejmowanych działań mających wpływ na ryzyko operacyjne pełni Komitet Ryzyka Operacyjnego.
Z kolei funkcja koordynowania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym została umiejscowiona w Pionie Ryzyka.
Każdy pracownik w ramach swojego stanowiska pracy identyfikuje zdarzenia ryzyka operacyjnego, które następnie
są gromadzone w dedykowanej do tego celu bazie danych. Zdarzenia są na bieżąco weryfikowane przez tzw.
koordynatorów ryzyka operacyjnego oraz monitorowane przez komórkę koordynującą pod względem liczby
występujących zdarzeń oraz wielkości strat. Monitorowanie zagrożeń pozwala na podejmowanie działań w zakresie
ograniczania skutków zdarzeń oraz wdrażania instrumentów ograniczających ryzyko w przyszłości. Grupa
65
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
nieustannie optymalizuje procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym w ramach struktur Banku oraz w obszarze
współpracy z podmiotami Grupy, jak i z Pocztą Polską.
Rada Nadzorcza Banku, Zarząd Banku oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego otrzymują cykliczne raporty dotyczące
ryzyka operacyjnego.
Dodatkowo w zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego w Banku obowiązują między innymi procedury związane
z realizacją „Generalnych zasad polityki bezpieczeństwa Banku Pocztowego S.A.” dotyczące przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy, przeciwdziałania przestępczości, zasad ochrony zasobów Banku, zarządzania ciągłością
działania, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorcy oraz zasad zarządzania
bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.
8.8 Pozostałe ryzyka
Poza powyżej wymienionymi i szczegółowo opisanymi rodzajami ryzyka Grupa identyfikuje i ocenia następujące
rodzaje ryzyka:
ryzyko braku zgodności,
ryzyko strategiczne,
ryzyko cyklu gospodarczego,
ryzyko reputacji,
ryzyko outsourcingu.
Ryzyko braku zgodności
Ryzyko braku zgodności to ryzyko wystąpienia skutków nieprzestrzegania przez Grupę przepisów prawa, przepisów
wewnętrznych oraz przyjętych przez Grupę standardów postępowania. Grupa uwzględnia także ryzyko braku
zgodności generowane zarówno przez Bank jak również przez jednostki zależne oraz zarządza ryzykiem braku
zgodności wynikającym ze współpracy Grupy z Pocztą Polską.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności jest realizowany na podstawie pisemnych zasad i procedur
określających podstawowe zasady działania pracowników Banku i wyjaśniających główne procesy identyfikujące
ryzyko braku zgodności oraz umożliwiających zarządzanie ryzykiem braku zgodności na wszystkich szczeblach
organizacji Grupy.
Zakres zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje następujące obszary:
zgodność działania Grupy z przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki,
przestrzeganie właściwych standardów rynkowych, dobrych praktyk i kodeksów postępowania przyjętych
przez sektor bankowy,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
przeciwdziałanie przestępczości na szkodę Grupy.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności uwzględnia identyfikację ryzyka, pomiar, monitorowanie,
ograniczanie i raportowanie.
Identyfikacja ryzyka braku zgodności jest procesem ciągłym i odbywa się:
na etapie opiniowania przepisów wewnętrznych przez komórkę ds. compliance pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki,
z wykorzystaniem wyników testów zgodności oraz procesów samooceny zgodności przepisów
wewnętrznych Banku,
na podstawie bieżących analiz m.in.: bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, protokołów z kontroli
funkcjonalnej następnej oraz raportów z audytów wewnętrznych, rejestru spraw sądowych, informacji
o reklamacjach i skargach klientów mających związek z ryzykiem braku zgodności, informacji od
kierujących komórkami o występujących ryzykach braku zgodności, zgłoszeń popełnienia przestępstwa.
Zidentyfikowane przypadki występującego ryzyka braku zgodności komórka ds. compliance ewidencjonuje w bazie
zdarzeń ryzyka braku zgodności.
66
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Pomiar ryzyka braku zgodności jest realizowany w okresach kwartalnych przez komórkę ds. compliance przy
wykorzystaniu arkusza oceny ryzyka uwzględniającego prognozowany wpływ skutków ryzyka braku zgodności na
organizację oraz klientów i prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a także inne kryteria takie jak np.:
liczba występujących zdarzeń ryzyka braku zgodności lub rzeczywistych strat z tytułu występującego
ryzyka,
liczba krytycznych artykułów, informacji w prasie oraz zarzutów wobec Banku w zakresie ryzyka braku
zgodności.
Wynikiem pomiaru jest ocena poziomu ryzyka wg 3 stopniowej skali (poziom niski, średni, wysoki).
W zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności wynikającym ze współpracy Banku z Pocztą Polską komórka ds.
compliance ewidencjonuje zdarzenia ryzyka braku zgodności oraz monitoruje działania dotyczące wyjaśnienia
i ograniczenia ryzyka braku zgodności.
Ryzyko strategiczne
Ryzyko strategiczne jest to ryzyko na jakie narażona jest Grupa, pośrednio jej wynik finansowy i kapitał, z tytułu
niekorzystnych lub błędnych decyzji strategicznych, braku lub wadliwej realizacji przyjętej strategii oraz zmian
w otoczeniu biznesowym lub niewłaściwej reakcji na zachodzące w nim zmiany.
W czerwcu 2014 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła „Strategię rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach
2014-2017”, której założenia wyznaczyły nowy kierunek i tempo rozwoju Banku. Głównym założeniem
strategicznym Banku jest budowa nowoczesnej i prostej oferty z wielokanałowym dostępem, ukierunkowanej
przede wszystkim do klientów z Polski regionalnej, przy jednoczesnym stałym zwiększaniu efektywności
i rentowności Banku.
Monitorowanie realizacji strategii, z uwzględnieniem wpływu (bezpośredniego lub potencjalnego) czynników
zewnętrznych, ma na celu badanie skuteczności podejmowanych działań w ramach dążenia do osiągania celów
Banku zdefiniowanych w strategii.
Ryzyko cyklu gospodarczego
Ryzyko cyklu gospodarczego to ryzyko długotrwałego wpływu niekorzystnej fazy cyklu gospodarczego (np.
spowolnienia lub recesji) na wynik finansowy lub poziom kapitałów własnych Grupy.
Sytuacja w gospodarce wpływa na kondycję sektora bankowego i w związku z tym Grupa prowadzi stały
monitoring wskaźników makroekonomicznych obrazujących stan polskiej gospodarki, jak również raz w miesiącu
przygotowuje szczegółowe raporty makroekonomiczne będące podstawą do podejmowania odpowiednich decyzji
przez władze Grupy.
Ryzyko cyklu gospodarczego ujawnia się w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej. W przypadku wzrostu
bezrobocia, wzrostu podatków lub inflacji, wzrostu stóp procentowych lub występowania istotnych zmian kursów
walutowych należy liczyć się z możliwością pogorszenia sytuacji finansowej klientów (w tym nestorów, jako grupy
docelowej Grupy), co może przełożyć się na obniżenie ich zdolności do terminowego regulowania zaciągniętych
zobowiązań oraz popytu na produkty oferowane przez Grupę (depozyty, kredyty). Pogorszenie się koniunktury
może spowodować również wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek lub ograniczyć wzrost
wartości portfela kredytowego Grupy na skutek mniejszego popytu na kredyt oraz niższej liczby klientów
spełniających warunki umożliwiające uzyskanie pożyczki. W warunkach utrzymującej się niestabilnej sytuacji
rynkowej, spowolnienia gospodarczego i rosnącego bezrobocia może również nastąpić istotny spadek wartości
aktywów klientów Grupy, m.in. wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielanych przez Bank
kredytów.
Ze względu na niestabilne otoczenie zewnętrzne w 2014 roku, zarówno makroekonomiczne jak i polityczne,
przekładające się na aktywność gospodarczą w kraju, ocena ryzyka cyklu gospodarczego w Grupie została
utrzymana na poziomie istotnym. Pomimo solidnych fundamentów polskiej gospodarki, umiarkowanej poprawy
sytuacji na rynku pracy i poprawiającego się stanu finansów publicznych, wydarzenia na świecie takie jak konflikt
rosyjsko-ukraiński, gwałtowny spadek cen ropy naftowej, nasilające się procesy deflacyjne, mogą przyczynić się do
dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, negatywnie odbijającego się na sektorze bankowym.
67
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Ryzyko reputacji
Jest to ryzyko związane z pogorszeniem się reputacji Grupy, czyli jej reputacji w oczach klientów i innych
interesariuszy, obecnych lub potencjalnych. Skutkiem pogorszenia reputacji może być niekorzystny wpływ na
kapitał Grupy, czyli negatywny wpływ na planowany wynik finansowy Grupy, m.in. poprzez odpływ klientów oraz
spowolniony lub zahamowany napływ nowych.
Zarządzanie ryzykiem reputacji ma na celu zapewnienie dobrego wizerunku Grupy, jak również zminimalizowanie
prawdopodobieństwa pogorszenia się jej reputacji, a co za tym idzie niekorzystnego wpływu na kapitał Grupy.
Zarządzanie ryzykiem reputacji realizowane jest poprzez:
stały monitoring i analizę zdarzeń oraz przekazów medialnych, mogących mieć wpływ na wizerunek Grupy
oraz, w razie konieczności, realizację działań zaradczych,
okresowe raportowanie na temat poziomu ryzyka reputacji.
Ryzyko outsourcingu
Ryzyko outsourcingu jest to ryzyko negatywnego wpływu ze strony podmiotu zewnętrznego na ciągłość,
integralność lub jakość funkcjonowania Banku, jego majątku lub pracowników.
Powierzenie czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom
zewnętrznym niesie ze sobą konieczność przeprowadzenia przez Bank szeregu analiz, zarówno przed, jak
i w trakcie współpracy z insourcerem. Ocena istotności ryzyka outsourcingu zależy od zakresu zlecanych czynności
oraz liczby podmiotów wykonujących te czynności w imieniu i na zlecenie Banku. Powierzenie szerokiego zakresu
czynności małej liczbie podmiotów zewnętrznych powoduje ryzyko koncentracji i potencjalne problemy związane
z zapewnieniem terminowego wykonania czynności, w przypadku zaprzestania przez te podmioty świadczenia
usług. Z kolei zbyt duża liczba insourcerów powoduje, że Bank nie może wykluczyć możliwości utraty choćby
częściowej kontroli nad wykonywaniem zleconych czynności.
Zarządzanie ryzykiem outsourcingu odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których
określone są metody identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka outsourcingu. W niniejszych regulacjach
określony jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie powierzenia czynności
bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym.
8.9 Adekwatność kapitałowa
Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie
posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne
i wewnętrzne regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka
podejmowanego przez Bank.
Mając na uwadze powyższy cel Bank regularnie:
identyfikuje ryzyka istotne z punktu widzenia swojej działalności,
zarządza ryzykami istotnymi,
wyznacza kapitał wewnętrzny, który zobowiązuje się posiadać na wypadek materializacji ryzyka,
kalkuluje i raportuje miary adekwatności kapitałowej,
alokuje kapitał wewnętrzny na obszary biznesowe,
przeprowadza testy warunków skrajnych,
porównuje potrzeby kapitałowe z posiadanym poziomem kapitałów własnych,
integruje proces oceny adekwatności kapitałowej z procesem opracowywania strategii Banku, planów
finansowych i sprzedażowych.
Fundusze własne
Bank dla celów wyznaczania funduszy własnych stosuje metody wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
68
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Fundusze własne
Banku składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2.
W 2014 roku fundusze podstawowe Tier 1 Banku obejmowały:
instrumenty kapitałowe spełniające warunki o których mowa w Rozporządzeniu CRR,
agio emisyjne związane z instrumentami, o których mowa w pkt powyżej,
zyski zatrzymane, w tym zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne przed podjęciem formalnej decyzji
potwierdzającej ostateczny wynik finansowy w danym roku po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia
właściwego organu,
skumulowane inne całkowite dochody,
kapitały rezerwowe,
fundusz ogólnego ryzyka,
niezrealizowane zyski i straty wyceniane według wartości godziwej (w kwotach uwzględniających przepisy
przejściowe o których mowa w art. 467 oraz 468 Rozporządzenia CRR),
inne pozycje funduszy podstawowych Tier 1, określone w Rozporządzeniu CRR,
i były pomniejszane o:
wartości niematerialne według ich wyceny bilansowej.
Z kolei fundusze Tier 2 Banku w 2014 roku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku
pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych
(przeprowadzonych odpowiednio w 2011 roku oraz 2012 roku).
Wymogi kapitałowe (Filar I)
Bank dla celów wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego stosuje metody wynikające z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
w tym w szczególności:
metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
uproszczoną technikę ujmowania zabezpieczeń, w której waga ryzyka kontrahenta jest zastępowana wagą
ryzyka zabezpieczenia (jego wystawcy),
metodę standardową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego,
metodę standardową dla ryzyka korekty wyceny kredytowej,
metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego,
metodę terminów zapadalności do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego stóp
procentowych,
metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów
dłużnych,
metodę dla wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu dużych ekspozycji.
W związku z nieznaczącą skalą działalności handlowej oraz niskim poziomem realizowanych operacji walutowych,
wymóg kapitałowy dla Banku z tytułu rynkowych rodzajów ryzyka oraz ryzyka walutowego wyniósł 0,00 zł. Oznacza
to, iż na koniec 2014 roku Bank posiadał wymóg kapitałowy wyłącznie z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka
operacyjnego oraz ryzyka korekty wyceny kredytowej.
W 2014 roku poziom nadzorczego współczynnika wypłacalności kształtował się powyżej wymaganego minimalnego
poziomu regulacyjnego.
W 2014 roku Bank przeprowadził prace mające na celu dostosowanie jego działalności oraz jego Grupy do
wymogów regulacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26
czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
69
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012. W efekcie wprowadzonych zmian w Banku zostały
zmodyfikowane dwa sprawozdania: COREP (wymogi kapitałowe) i Large Exposures (duże zaangażowania).
Dodatkowo w Banku zostały wprowadzone nowe sprawozdania:
Liqudity (płynność),
NSFR (stabilne finansowanie),
Leverage Ratio (dźwignia finansowa),
Losses (straty na kredytach hipotecznych),
Encumbrance (jakość aktywów).
Kapitał wewnętrzny (Filar II)
Podczas procesu identyfikacji istotnych rodzajów ryzyka w działalności Banku, po uwzględnieniu skali i złożoności
działania określane są dodatkowe rodzaje ryzyka, które zdaniem kierownictwa nie są w pełni ujęte w ramach
ryzyka Filara I. Identyfikacja ma na celu optymalne dostosowanie struktury kapitału wewnętrznego do
rzeczywistych potrzeb kapitałowych, odzwierciedlających faktyczny poziom ekspozycji na ryzyko.
Kapitał wewnętrzny dla dodatkowych rodzajów ryzyka, wyliczany jest na podstawie wewnętrznych metod
zaakceptowanych przez Zarząd Banku uwzględniających skalę i specyfikę działania Banku w kontekście danego
ryzyka.
13,4
488
530
12,9
31.12.12
316
31.12.11
267
466
386
31.12.10
14,0
302
31.12.09
13,9
223
270
13,4
161
W 2014 roku poziom wewnętrznego współczynnika
wypłacalności kształtował się powyżej wymaganego
minimalnego poziomu regulacyjnego.
16,9
255
Należy wskazać, że ze względu na specyfikę ryzyka
płynności oraz wzorując się na standardach i praktykach
rynkowych, Bank nie wyznacza dodatkowego kapitału
wewnętrznego na ten rodzaj ryzyka. Z tego względu
jednak przywiązuje szczególną uwagę do oceny procesu
jego zarządzania.
Adekwatość kapitałowa Grupy
121
Dodatkowo przy wyznaczaniu kapitału wewnętrznego
Bank stosuje konserwatywne podejście w zakresie
uwzględnienia efektu dywersyfikacji ryzyka pomiędzy
poszczególnymi rodzajami ryzyka.
31.12.13
31.12.14
Fundusze własne w mln zł
Całkowity wymóg kapitałowy w mln zł
Współczynnik wypłacalności w %
Ujawnienia (Filar III)
Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym
i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (z późn. zm.)
oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego „Generalnych zasad polityki ujawnień informacji na
temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A.” w 2014 roku Bank ogłosił informacje dotyczące
adekwatności kapitałowej w odrębnym dokumencie, opublikowanym w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.
70
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe kalkulacje wielkości bazowych kapitału regulacyjnego oraz
współczynnika wypłacalności według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.
Fundusze własne (w tys. zł)
I. Fundusze podstawowe (Tier I)
Opłacone instrumenty kapitałowe
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale
podstawowym Tier I
Agio
Zyski zatrzymane, możliwe do przypisania właścicielom jednostki
dominującej, w tym:
- zysk
- strata
Skumulowane inne całkowite dochody
Korekty z tytułu niezrealizowanych zysków/strat z instrumentów
w kapitale podstawowym Tier I
Kapitał rezerwowy
Fundusze ogólne ryzyka bankowego
Inne wartości niematerialne i prawne
Kapitał uzupełniający Tier II
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako
kapitał Tier II
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II
Fundusze własne
31.12.2014
31.12.2013
399 481
364 937
94 378
97 290
2 330
0
8 600
8 600
38 179
25 030
38 179
0
3 571
36 871
(11 841)
(1 943)
(5 532)
(167)
183 019
108 345
(32 307)
130 872
159 989
106 345
(30 207)
123 140
93 000
123 140
37 872
0
530 353
488 077
31.12.2014
31.12.2013
278 470
267 750
4 955
43 135
1 154
162 333
59 528
2 491
4 835
0
39
5 884
45 440
1 091
145 771
69 164
400
0
0
0
Wymogi kapitałowe (w tys. zł)
Wymogi kapitałowe dla ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta,
rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie, w
tym dla ekspozycji
z wagą ryzyka 0%
z wagą ryzyka 20%
z wagą ryzyka 35%
z wagą ryzyka 50%
z wagą ryzyka 75%
z wagą ryzyka 100%
z wagą ryzyka 150%
z wagą ryzyka 250%
pozostałe wagi ryzyka
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego
37 495
33 981
Wymóg kapitałowy z tytułu korekty wyceny kredytowej (CVA)
315 965
301 731
Całkowity wymóg kapitałowy
315 965
301 731
Współczynnik wypłacalności
13,4%
12,9%
Tier 1
10,1%
9,7%
W 2014 roku działalność Banku była prowadzona w sposób zapewniający utrzymanie miar kapitałowych na
bezpiecznym poziomie powyżej wymaganych poziomów regulacyjnych.
71
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
9.1 Struktura organizacyjna Banku
W ciągu 2014 roku dostosowano strukturę organizacyjną Banku Pocztowego do nowych zadań wyznaczonych przez
strategię rozwoju Banku do 2017 roku, uwzględniając jednocześnie wymóg rozdzielenia funkcji nadzorczych
i kontrolnych od obszaru biznesu.
W grudniu 2014 roku w ramach Banku Pocztowego działały cztery obszary, zarządzane przez poszczególnych
Członków Zarządu Banku, tj.:
Obszar Zarządzania Strategicznego,
Obszar Biznesu, Skarbu i Marketingu,
Obszar Wsparcia Biznesu,
Obszar Finansów i Ryzyka.
Schemat organizacyjny Banku Pocztowego wg stanu na 31 grudnia 2014 rok
Zarząd Banku
Obszar Zarządzania
Strategicznego
Pion
OrganizacyjnoPrawny i
Compliance
Obszar Biznesu,
Skarbu i
Marketingu
Departament
Zarządzania
Zasobami
Ludzkimi
Departament
Marketingu i
Public Relations
Biuro Audytu
Wewnętrznego
Departament
Skarbu
Obszar Wsparcia
Bizesu
Pion Rozwoju
Biznesu i
Sprzedaży
Obszar Finansów
i Ryzyka
Pion Finansów
Pion Informatyki
Departament
Logistyki i
Administracji
Pion Ryzyka
Oddziały
Biuro Operacji
Zagranicznych i
Skarbowych oraz
Rozliczeń
Międzybankowych
Biuro
Monitoringu
Procesów
Operacyjnych
Departament
Startegii
Departament
Bezpieczeństwa
W związku ze zmianami w składzie Zarządu Banku, o których mowa w rozdziale 13.9 Działalność organów
korporacyjnych Banku – skład Zarządu, od 12 lutego 2015 roku zmodyfikowano strukturę organizacyjną Banku.
Główne zmiany w strukturze organizacyjnej Banku przedstawiały się następująco:
Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu nadzoruje Obszar Zarządzania Strategicznego rozszerzony
o Departament Marketingu i Public Relations, który zostaje przeniesiony z Obszaru Biznesu, Skarbu
i Marketingu,
Członek Zarządu nadzorujący dotychczas Obszar Wsparcia Biznesu nadzoruje wyłącznie Obszar Biznesu
i Skarbu (dotychczas Obszar Biznesu, Skarbu i Marketingu będący w kompetencji Wiceprezesa Zarządu),
powołanemu 12 lutego 2015 roku Członkowi Zarządu powierzono Obszar Wsparcia Biznesu,
Obszar Finansów i Ryzyka pozostaje rozszerzony o zadanie znajdujące się dotychczas w Obszarze Wsparcia
Biznesu w zakresie zapewnienia realizowania operacji i rozliczeń w obrocie dewizowym i rozliczeń
transakcji zawieranych przez Departament Skarbu, które przeniesiono do Pionu Finansów,
72
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
dotychczasowe zadanie Pionu Informatyki w Obszarze Wsparcia Biznesu w zakresie zapewnienia
informacji zarządczej za pośrednictwem Hurtowni Danych przeniesiono do Pionu Rozwoju Biznesu
i Sprzedaży w Obszarze Biznesu i Skarbu,
dotychczasowe zadanie Obszaru Wsparcia Biznesu w zakresie zapewnienia efektywnego nadzoru nad
umowami pomiędzy Bankiem a insourcerami w zakresie realizacji czynności operacyjnych oraz
opracowywania, wdrażania oraz raportowania na potrzeby Banku wskaźników operacyjnych jak również
koordynacja działań Banku w zakresie realizacji inwestycji kapitałowych, przeniesiono do Pionu Rozwoju
Biznesu i Sprzedaży w Obszarze Biznesu i Skarbu.
Na dzień sporządzenia sprawozdania schemat organizacyjny przedstawia się następująco:
Zarząd Banku
Obszar Zarządzania
Strategicznego
Pion
OrganizacyjnoPrawny i
Compliance
Obszar Biznesu i
Skarbu
Obszar Fiansów i
Ryzyka
Pion Rozwoju
Biznesu i
Sprzedaży
Departamnet
Zarządzania
Zasobami
Ludzkimi
Pion Finansów
Pion Ryzyka
Obszar Wsparcia
Biznesu
Pion Informatyki
Departament
Logistyki i
Biuro Audytu
Wewnętrznego
Departament
Skarbu
Oddziały
Administracji
Departament
Startegii
Departament
Bezpieczeństwa
Departament
Marketingu i
Public Relations
Główne cele i zadania poszczególnych obszarów:
Obszar Zarządzania Strategicznego:
Pion Organizacyjno–Prawny i Compliance: zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania
organów Banku, zapewnienie efektywnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności,
zapewnienie efektywnej obsługi prawnej w celu ochrony prawnej interesów Banku,
kształtowanie polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalnej, zapewnienie należytej jakości kadr i kwalifikacji
pracowników,
dbanie o szczelność i efektywność kontroli wewnętrznej,
tworzenie i weryfikacja strategii Banku,
zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zasobów Banku, w tym organizacja
rozwiązań zapewniających ciągłość działania Banku oraz zapewnienie bezpiecznego działania Banku oraz
środków klientów poprzez przeciwdziałanie przestępczości i przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu,
działania marketingowe oraz zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
73
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Obszar Biznesu i Skarbu:
Pion Rozwoju Biznesu i Sprzedaży: kształtowanie i realizowanie polityki sprzedaży detalicznej
i instytucjonalnej produktów bankowych i produktów zewnętrznych, rozwój biznesu detalicznego
i instytucjonalnego, organizacja efektywnej sieci sprzedaży detalicznych i instytucjonalnych produktów
bankowych i produktów zewnętrznych, zapewnienie efektywnego nadzoru nad umowami pomiędzy
Bankiem a insourcerami w zakresie realizacji czynności operacyjnych oraz opracowywanie, wdrażanie oraz
raportowanie na potrzeby Banku wskaźników operacyjnych.
Departament Skarbu: zarządzanie płynnością bieżącą.
Obszar Finansów i Ryzyka:
Pion Ryzyka: kształtowanie systemu zintegrowanego zarządzania ryzykiem oraz kapitałem, wspierającego
realizację strategii oraz utrzymanie przyjętego poziomu apetytu na ryzyko, tworzenie strategii
zarządzaniem ryzykiem powiązanej ze strategią Banku, w szczególności tworzenie polityki Banku
w zakresie ryzyka kredytowego, kształtowanie efektywnego systemu monitoringu ryzyka, restrukturyzacji
i windykacji,
Pion Finansów: realizowanie procesu planowania finansowego w Banku, monitorowanie realizacji planów
finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie gospodarki własnej, zarządzanie
strategiczne strukturą aktywów i pasywów oraz płynnością strukturalną Banku, zapewnienie realizowania
operacji i rozliczeń w obrocie dewizowym i rozliczeń transakcji zawieranych przez Departament Skarbu.
Obszar Wsparcia Biznesu:
Pion Informatyki: utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych na właściwym poziomie oraz
rozwój systemów informatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów wewnętrznych, zapewnienie
informacji zarządczej za pośrednictwem Hurtowni Danych,
Departament Logistyki i Administracji: wykonywanie usług administracyjnych i logistycznych dla Banku.
9.2 Kanały dystrybucji produktów bankowych
Bank Pocztowy posiada rozbudowaną sieć sprzedaży, która składa się z:
kanałów głównych, tj. sieci własnej Banku, sieci sprzedaży Poczty Polskiej, oraz sieci dystrybucji Spółki
Dystrybucyjnej,
kanałów wspierających: bankowości internetowej, Contact Centre, pośredników.
Na koniec 2014 roku Bank posiadał własną sieć dystrybucji obejmującą 293 jednostek, składającą się z 1 Oddziału,
23 Placówek (w tym jedna placówka agencyjna) i 269 Mikrooddziałów. W ciągu 2014 roku sieć ta powiększyła się
o 13 Mikrooddziałów.
W 2014 roku w Banku rozpoczęto proces rewitalizacji sieci placówek, odzwierciedlający nową strategię Banku.
Poniżej odświeżona i unowocześniona wizualizacja placówek Banku Pocztowego.
Pierwszą placówką Banku Pocztowego, która została zwizualizowana z uwzględnieniem nowego logotypu,
nawiązującego do logo Poczty Polskiej jest placówka w Kaliszu przy ul. Zamkowej 18/20. Prace związane z jej
przygotowaniem zakończyły się 1 sierpnia 2014 roku.
74
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W 2014 roku Bank uruchomił pierwszą pilotażową Placówkę Agencyjną w Bełchatowie. Jest to punkt zlokalizowany
w galerii handlowej, posiadający pełną dostępność do baz (Ferryt, Front – end i aplikacji dostępnych za
pośrednictwem www.) Placówka Agencyjna jest czynna 7 dni w tygodniu przez 10 – 12 godzin.
Bank rozwija również internetowe kanały dystrybucji. Klienci indywidualni mogą korzystać z systemów bankowości
internetowej Pocztowy24, podczas gdy klienci instytucjonalni z systemu bankowości internetowej Pocztowy24
Biznes. Contact Centre jest systemem bankowości telefonicznej, który umożliwia klientom dostęp do rachunku
i innych usług bankowych przez telefon lub przez komunikatory internetowe.
Kanały dystrybucji Banku
Główne
Sieć Poczty
Spółka
Dystrybucyjna
Polskiej
Placówki
pocztowe
Pocztowe
Stanowiska
Finansowe
Wspierające
Pocztowe
Strefy
Finansowe
Bankowość
Sieć własna
Oddziały i
internetowa
Contact Centre
Pośrednicy
Mikrooddziały
placówki
Sieć tradycyjnych kanałów dystrybucji Banku Pocztowego w podziale na województwa:
31-12-2014 r.
31-12-2013 r.
Ponadto, produkty Banku są dystrybuowane przez sieć mobilnych doradców Spółki Dystrybucyjnej która prowadzi
akwizycję produktów kredytowych wśród klientów o ograniczonej dostępności do sieci sprzedaży Banku. Na koniec
2014 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała z 94 doradcami.
Bank świadczy usługi finansowe korzystając z sieci sprzedaży Poczty Polskiej (około 7,3 tys. placówek, w tym 826
Pocztowych Stanowisk Finansowych oraz 504 Pocztowych Stref Finansowych). Produkty Banku są również
dystrybuowane za pośrednictwem 23,3 tys. listonoszy. Tak rozbudowana sieć zapewnia dostęp do produktów
i usług Banku na terenie całego kraju.
75
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Zakres usług świadczonych przez poszczególne kanały dystrybucji produktów i usług Banku Pocztowego
Informacja
i akwizycja
Sieć własna
Sieć Poczty Polskiej
Kanały wspierające
Placówki i Oddziały
293
w tym Mikrooddziały
269
Mobilni doradcy Spółki
Dystrybucyjnej
94
Placówki pocztowe,
w tym:
7,3 tys.
- Pocztowe Strefy Finansowe
504
- Pocztowe Stanowiska Finansowe
826
Listonosze
23,3 tys.
Bankowowść internetowa :
Pocztowy 24, Pocztowy 24 Biznes
1
Contact Centre - Wydział Obsługi
Klienta (infolinia)
1
Contact Centre - Telefoniczna
obsługa w Spółce Dystrybucyjnej
(CC zapasowe)
1
Pośrednicy lokalni i pośrednicy
sieciowi
717
Obsługa gotówkowa
Pełna obsługa klientów
detalicznych
Pełna obsługa klientów
instytucjonalnych
9.3 Projekty rozwojowe
W 2014 roku Grupa Banku Pocztowego poniosła nakłady inwestycyjne na projekty rozwojowe w wysokości
11,3 mln zł. Były one wyższe niż w 2013 roku, kiedy to wyniosły 9,3 mln zł. Zrealizowane inwestycje w większości
dotyczyły obszaru informatyki w zakresie modernizacji i rozwoju podstawowych komponentów środowiska
informatycznego. Istotną pozycję stanowiły również nakłady na rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji oraz
modernizację sieci własnej placówek Banku.
Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji
W kwietniu 2014 roku Bank wdrożył nową platformę internetową dla klientów detalicznych Pocztowy 24,
zastępując dotychczasowe rozwiązanie.
Nowy system bankowości internetowej Pocztowy24 umożliwia zdalny dostęp do produktów i usług Banku
Pocztowego poprzez jeden, prosty w obsłudze, zintegrowany system. Zaletą najnowszej aplikacji jest prosta
obsługa, przejrzysty układ oraz funkcjonalne ikony, które pozwalają na intuicyjne korzystanie z produktów
bankowych. Klienci mogą też sami dopasować układ ekranu głównego do swoich potrzeb, aby sprawniej
korzystać z najczęściej używanych funkcji.
Pod adresem www.nowy.pocztowy24.pl/demo/ znajduje się wersja „demo", czyli strona internetowa służąca
do nauki posługiwania się kontem w Banku. Osoba nie posiadająca konta internetowego może poćwiczyć
przelewy na inne konta, opłacanie rachunków, spłaty rat kredytu i kart kredytowych, doładowanie telefonu
komórkowego, a nawet założenie lokaty bankowej. Wszystko to odbywa się bez żadnego ryzyka, wirtualnymi
pieniędzmi.
76
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Od maja 2014 roku do grudnia 2014 roku odnotowano 808 tys. logowań na platformie Pocztowy 24.
IT i Operacje
W 2014 roku Bank zakończył wdrożenie aplikacji Front-End we wszystkich placówkach Banku. Głównym celem
projektu było stworzenie nowego rozwiązania technologicznego, które umożliwiło rozszerzenie zakresu
produktów i usług oferowanych klientom, usprawnienie i przyspieszenie procesu sprzedaży produktów i usług
we wszystkich placówkach. Kontynuacją projektu wdrażania aplikacji Front-End w placówkach Banku jest
wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego w placówkach Poczty Polskiej.
Sieć placówek bankowych
W ramach przyjętej strategii, Bank kontynuował projekt zwiększenia efektywności sprzedaży w placówkach
Poczty Polskiej poprzez rozbudowę sieci Mikroodziałów. W 2014 roku uruchomiono 13 tego typu placówek.
Bank, ściśle współpracując z Pocztą Polską, rozpoczął proces rewitalizacji sieci, wprowadzając przy tym nową
księgę standardów, która ma na celu dostosowanie placówek Banku do standardów Poczty Polskiej.
W 2014 roku rozpoczęto proces uruchamiania placówek agencyjnych w nowych lokalizacjach, tj. w galeriach
handlowych. W 2014 roku uruchomiono pierwszą z dwóch placówek. Rozpoczęcie działalności drugiej
zaplanowano na początek 2015 roku.
Projekty związane z operacyjną działalnością Banku
Głównym przedsięwzięciem Banku w tym zakresie była budowa systemu zarządzania relacjami z klientami –
CRM (ang. Customer Relationship Management), tj. narzędzia, które pozwoli zacieśnić relacje z klientami
Banku. Głównym celem projektu jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań w zakresie CRM integrujących
wszystkie kanały komunikacji oraz systemy wspierające sprzedaż. Pozwoli to na wypracowanie mechanizmów
gromadzenia informacji o klientach i przygotowania dla nich specjalnej oferty dostępnej w preferowanym
kanale dystrybucji. Oferta dostępna będzie za pośrednictwem doradcy poprzez narzędzie CRM, w kanałach
zdalnych w IVR oraz serwisie internetowym poprzez integrację systemów w ramach projektu.
77
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
10.1 Stan i struktura zatrudnienia
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 1 633 etatów wobec
1 700 etatów na koniec 2013 roku (spadek o 67 etatów).
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w Banku wynosiło 1 401 etatów wobec
1 461 etatów na koniec poprzedniego roku (spadek o 60 etatów). Spadek
zatrudnienia wynikał głównie z przeprowadzonych działań optymalizacyjnych
w Centrali Banku, mających na celu dostosowanie etatyzacji i struktury
organizacyjnej Banku do obecnych założeń strategii.
36 lat
Średnia wieku dla osób
zatrudnionych w Banku
Pocztowym
Stan na 31.12.2014 r.
W spółkach zależnych Banku zatrudnienie wyniosło 232 etaty, w tym w Spółce Dystrybucyjnej 10 etatów i Centrum
Operacyjnym 222 etaty. W ciągu roku zatrudnienie łącznie w spółkach spadło o 7 etatów.
Na koniec 2014 roku Bank zatrudniał 1 417 osób, przy czym:
wśród zatrudnionych dominowały kobiety – Bank zatrudniał 1 011 kobiet,
średni wiek pracownika Banku wynosił 36 lat,
pracownik pracował w Banku średnio 4 lata,
100% zatrudnionych legitymowało się wykształceniem wyższym lub średnim, z czego 67% posiadało
dyplom wyższej uczelni, w tym 8% ukończyło studia podyplomowe.
31-12-2014 r.
31-12-2013 r.
232
239
669
727
490
554
244
178
Centrala Banku
Mikroodziały
Centrala Banku
Mikroodziały
Placówki i Oddziały Banku
Jednostki zależne
Placówki i Oddziały Banku
Jednostki zależne
10.2 Szkolenia i rozwój
Polityka szkoleniowo - rozwojowa w 2014 roku stanowiła odpowiedź przede wszystkim na strategię biznesową Banku
Pocztowego. Jej kształt uwzględniał również wymogi stawiane przez instytucje nadzorujące działalność Banku. Działania
szkoleniowo - rozwojowe koncentrowały się przede wszystkim na uzupełnieniu i rozwoju kompetencji menedżerskich,
kluczowych umiejętnościach rozwoju biznesu oraz kompetencjach specjalistycznych, wspierających podnoszenie
efektywności biznesowej.
W 2014 roku Bank podjął szereg działań podnoszących efektywność:
Budowanie nowej kultury organizacyjnej. Warsztaty i konsultacje, mające na celu zmianę kultury
korporacyjnej Grupy Banku Pocztowego. W 2014 roku zrealizowano 2 warsztaty dla Zarządu oraz 1
78
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
warsztat dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla dla 37 uczestników. Spotkania przeprowadzone przy
wsparciu zewnętrznej firmy szkoleniowo - konsultingowej.
Badanie Opinii Pracowników. Odpowiedzią na nową strategię biznesową Grupy Banku Pocztowego były
m.in. zaawansowane przygotowania pierwszego badania zaangażowania w Banku Pocztowym i Centrum
Operacyjnym. Zostało ono przeprowadzone w terminie 12-23 stycznia 2015 roku. Celem realizacji badania
w Grupie Banku Pocztowego jest rozwój organizacji poprzez doskonalenie angażującego środowiska
pracy. Współpracę w zakresie przygotowania i realizacji badania został powierzony firmie badawczo konsultingowej.
Programy rozwojowe i szkolenia dla kadry menedżerskiej:
Program rozwoju dla kluczowej kadry menedżerskiej. Program dla zbudowanego w 2012 roku
profesjonalnego zespołu kluczowych menedżerów, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji
strategicznych. W 2014 roku wśród zrealizowanych działań rozwojowych znalazły się m.in. warsztaty,
których celem było przygotowanie strategii biznesowej na lata 2014-2017. Udział w programie umożliwił
jego uczestnikom dostęp do rozwoju kompetencji na najwyższym poziomie. W programie wzięło udział 35
menedżerów wyższego szczebla.
Program rozwoju EkstraKLASA Menedżerów. To kompleksowy program rozwoju, adresowany do kadry
menedżerskiej w sieci sprzedaży detalicznej Banku Pocztowego. Celem programu jest przede wszystkim
podniesienie efektywności biznesowej uczestników programu poprzez:
–
–
–
standaryzację kompetencji menedżerskich w sieci detalicznej,
identyfikację indywidualnego stylu przywództwa i metod zwiększania efektywności osobistej,
dostarczenie praktycznych narzędzi i rozwiązań do skutecznego przewodzenia ludziom
i zespołom w sytuacji ciągłych zmian.
Realizacja programu została rozpoczęta w 2013 roku od pogłębionej diagnozy potrzeb szkoleniowych.
2014 rok to cztery moduły dwudniowych szkoleń podnoszących kluczowe umiejętności menedżerskie.
Program obejmuje również przewidzianą na 2015 roku jego ewaluację, prowadzoną w odniesieniu do
kompetencji i wskaźników biznesowych. W programie udział bierze około 60 menedżerów.
Program rozwoju Mentoring i sukcesja w Banku Pocztowym. Bank kontynuował realizację programu
rozwojowego „Mentoring i sukcesja w Banku Pocztowym” dla sukcesorów, zastępców i osób kluczowych
(mentorów) w obszarze Centrali. Celem projektu było zapewnienie zastępowalności najistotniejszych,
posiadających unikalne kompetencje, pracowników i stopniowe przygotowywanie ich sukcesorów do
objęcia kluczowych funkcji. Program dostarczał również narzędzi do wzmocnienia kompetencji
menedżerskich poprzez mentoring menedżerski, w którym w czasie realizacji programu osoby posiadające
doświadczenie i istotne osiągnięcia zawodowe wyznaczały swojego sukcesora lub zastępcę i pełniły rolę
jego mentora, przekazując mu wiedzę merytoryczną, dzieląc się doświadczeniem i dobrymi praktykami
oraz mentoringu eksperckiego, w którym dyrektorzy wskazują na mentorów pracowników posiadających
unikalne kompetencje, aby przekazali swoją wiedzę pracownikom wyznaczonym na ich uczniów. Proces
mentoringu przebiega cyklicznie, w trybie rocznym. W 2014 roku program kontynuowało 115 osób.
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi przygotował dla tej grupy program 3 modułów
szkoleniowych z umiejętności miękkich: „Jak być efektywnym w zespole”, „Jak uczyć efektywności
i zarządzania sobą w zespole” oraz „Jak asertywnie komunikować się”. Łącznie udział w szkoleniach wzięło
105 uczestników.
Warsztaty Menedżerskie. W czerwcu 2014 roku zrealizowano warsztaty dedykowane całej kadrze
menedżerskiej Banku Pocztowego. Celem spotkania było zaprezentowanie nowej strategii biznesowej
i wspólne wypracowanie sposobów jej skutecznego wdrożenia. W warsztatach udział wzięło ok 140
uczestników.
Warsztaty „Kaskadowanie celów MbO”. Warsztaty dedykowane wszystkim menedżerom w Banku
Pocztowym pracującym w oparciu o system MbO. Celem warsztatu było wsparcie menedżerów
w określeniu celów i zadań, które w sposób efektywny odpowiedzą na inicjatywy nowej strategii
biznesowej i kluczowych czynników jej wdrożenia, wypracowanych w trakcie warsztatów menedżerskich.
79
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Warsztaty zostały prowadzone przez pracowników Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Banku
Pocztowego w lipcu 2014 roku. Łącznie zostało przeszkolonych około 70 osób.
Warsztaty z zakresu prawa pracy. W ramach polityki szkoleniowo - rozwojowej w 2014 roku zrealizowano
również cykl szkoleń z zakresu prawa pracy głównie dla menedżerów sieci sprzedaży detalicznej. Celem
szkolenia było podniesienie wiedzy w zakresie stosowania prawa pracy również w doniesieniu do przyjętej
polityki personalnej Banku Pocztowego. Łącznie zostało przeszkolonych około 60 menedżerów. Warsztat
prowadzony był przez Eksperta Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Banku Pocztowego
w dziedzinie prawa pracy.
Dodatkowo, w ramach podnoszenia kompetencji menedżerskich, kontynuowano realizację szkoleń w zakresie:
24
oceny pracowników wg kodeksu wartości CREDO dla wszystkich nowych menedżerów w Banku Pocztowym oraz
w zakresie prowadzenia efektywnej rekrutacji dedykowanych głównie menedżerom w sieci sprzedaży detalicznej.
Szkolenia wzmacniające efektywność obszaru biznesu:
Szkolenia wprowadzające, dedykowane 494 nowym pracownikom placówek: szkolenia obejmujące swym
zakresem merytorycznym ofertę produktową Banku, systemy informatyczne, a także profesjonalne
techniki sprzedaży na podstawowym i zaawansowanym poziomie.
Dodatkowe szkolenia aktualizujące wiedzę o nowych produktach w ofercie Banku oraz nadające
uprawnienia do wykonywanych określonych czynności bankowych.
Warsztaty Biznesu: „Gala Filmowa Banku Pocztowego”. Są to coroczne wspólne spotkania pracowników
obszaru bankowości detalicznej Banku. W 2014 roku w warsztatach udział wzięli również przedstawiciele
bankowości instytucjonalnej, skarbu oraz wsparcia biznesu. Celem ich było wzmocnienie współpracy
w obszarze biznesu oraz prezentacja kluczowych inicjatyw biznesowych na 2015 rok. W ich trakcie
uczestnicy mogli się wykazać swoimi umiejętnościami m.in. w zakresie kreatywności, pracy zespołowej
i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań artystycznych. W trakcie warsztatów podsumowano również
wyniki pracy w obszarze biznesu w 2014 roku.
Szkolenia indywidualne uzupełniające wiedzę w obszarze Skarbu, a także podnoszące umiejętności
analityczne.
Program szkoleń grupowych dedykowanych pracownikom prewindykacji, call center i zarządzania
ryzykiem. Celem realizowanych szkoleń grupowych było podniesienie poziomu umiejętności
prewindykacyjnej obsługi klienta. W 2014 roku zrealizowano 6 szkoleń łącznie dla około 100 uczestników.
Szkolenia podnoszące efektywność obszaru IT:
Szkolenia indywidualne i grupowe wspierające umiejętności w
teleinformatycznego. W szkoleniach udział wzięło około 30 uczestników.
obszarze
bezpieczeństwa
Szkolenia z zakresu zarządzania projektami, dedykowane głównie pracownikom IT, biznesu i wsparcia
biznesu. W 2014 roku zrealizowano szkolenia dla 3 grup, w których wzięło łącznie około 51 uczestników.
Szkolenie ugruntowujące wiedzę w zakresie stosowania Rekomendacji D oraz wspierające efektywność
zespołu IT. Przeprowadzono warsztaty dla wszystkich pracowników Pionu Informatyki i głównych
odbiorców jego prac tj. przedstawicieli biznesu. W warsztatach wzięło udział około 95 uczestników.
Szkolenia podnoszące efektywność obszaru finansów:
szkolenia podnoszące umiejętności specjalistyczne w zakresie MS Excel i VBA,
szkolenia uzupełniające wiedzę z zakresu MSR,
szkolenia uzupełniające wiedzę w zakresie podatków.
24
Kanon Wartości CREDO – Wartości Banku Pocztowego określone w strategii Banku, wskazujące oczekiwane postawy o zachowania prezentowane
przez pracownika w czasie celów zawodowych, pozwalające realizować te cele na oczekiwanym poziomie.
80
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Pozostałe przedsięwzięcia szkoleniowe:
Rozwój indywidualny. Wsparciem szkoleniowo - rozwojowym Bank objął również pracowników, którzy
zostali ocenieni najwyżej w procesie oceny pracowników wg kodeksu wartości CREDO. W ramach nagrody
otrzymali oni pakiet indywidualnych działań rozwojowych. Dodatkowo, indywidualnym wsparciem
w formie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i studiów podyplomowych zostali objęci pracownicy
przede wszystkim w zakresie nowych trendów w bankowości detalicznej, marketingu, ryzyka, audytu
wewnętrznego, Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz języków obcych oraz dobrych praktyk
wdrażania przepisów zewnętrznych.
Projekt Coaching indywidualny. Celem projektu było wzmocnienie indywidualnego rozwoju zawodowego
uczestników programu „Mentoringu i sukcesji”. Projekt został zrealizowany w II kwartale 2014 roku.
Dedykowany był 65 uczestnikom, każdy z nich miał szansę skorzystać z czterech sesji.
Szkolenia e-learningowe w ramach których przeszkolono 3 229 uczestników (pracowników Banku
Pocztowego), głównie w zakresie bezpieczeństwa, tajemnicy bankowej, przeciwdziałania praniu pieniędzy,
ochrony danych osobowych, etyki, standardów jakości, MiFID, CRM, audytu i kontroli wewnętrznej oraz
aktualizacji wiedzy z oferty produktowej Banku. W roku 2014 po raz pierwszy szkoleniami
e-learningowymi objęto pracowników Poczty Polskiej – udział w szkoleniach wzięło 6 003 pracowników
Poczty Polskiej.
Szkolenia obowiązkowe: tj. szkolenia wynikające z przepisów prawa np.: z prawa pracy, prawa
bankowego, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych.
Szkolenia dla Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej: Przy wsparciu wewnętrznych trenerów Banku
Pocztowego, w 2014 roku zrealizowano szkolenia produktowe i sprzedażowe dla pracowników Poczty
Polskiej w ramach szkoleń produktowych i sprzedażowych. W roku 2014 przeszkolono 221 pracowników
Poczty Polskiej z zakresu wdrożenia pilotażu systemu Front-End w Poczcie Polskiej.
Program szkoleniowy dedykowany nowo zatrudnionym pracownikom „Witamy w Pocztowym”. Jego
celem jest przedstawienie nowym pracownikom misji, wizji, strategii, wartości oraz procesów i zasad
obowiązujących w Banku. Szkolenie obejmuje również wprowadzenie do systemów IT oraz wiele
praktycznych informacji przydatnych w pierwszych tygodniach pracy w Banku.
W 2014 roku w ramach polityki szkoleniowej pracownicy Centrum Operacyjnego uczestniczyli w licznych
szkoleniach i seminariach. Do najważniejszych należy zaliczyć:
Akademia Strategicznego Przywództwa,
Polskie Forum Outsourcingu,
Zarządzanie czasem,
Metodyka Audytu Wewnętrznego i Kontrola Wewnętrzna,
Dyscyplina i współpraca w Zespołach Pracowniczych,
Back Office Operations Forum,
CSR w zakresie pomocy dzieciom z domu dziecka i fundacji.
Od listopada 2014 roku rozpoczęto również realizację projektu dofinansowanego z Powiatowego Urzędu Pracy ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników 45+, który ma na celu zwiększenie wydajności
i efektywności pracowników z zakresu wiedzy bankowej, informatycznej i procesowej.
Dla współpracowników Spółki Dystrybucyjnej Bank przeprowadził natomiast szkolenia dotyczące kredytu
gotówkowego oraz kredytów dla mikroprzedsiębiorstw.
10.3 System motywacyjny
W celu skutecznego osiągania założonych celów biznesowych oraz podnoszenia potencjału organizacji do realizacji
celów w przyszłości, w 2014 roku Bank wykorzystywał wprowadzony już w 2011 roku system zarządzania poprzez
cele (ZPC, ang. MbO). Obok kaskadowego i równocześnie partycypacyjnego definiowania celów Banku
wykorzystywany jest on także do określania celów indywidualnych kadry zarządzającej. Koncentracja na celach
kluczowych pozwala dodatkowo na mobilizację i przygotowanie Banku do realizacji zadań bardziej ambitnych,
81
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
w tym finansowych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Realizacja założeń MbO przyczynia się
również do podniesienia wydajności pracy i kompetencji pracowników, poprzez ich motywowanie i angażowanie
do realizacji tych zadań, które służą celom strategicznym.
Podstawą do określenia celów w 2014 roku były :
strategia Banku na lata 2014-2017,
inicjatywy linii biznesowych Banku opracowane na warsztatach kadry menadżerskiej,
toczące się inicjatywy biznesowe.
Uczestnikami procesu stawiania celów byli menedżerowie oraz wskazani pracownicy Banku z wyłączeniem sieci
sprzedaży, objętej prowizyjnym systemem wynagradzania. Cele indywidualne postawione zostały na warsztatach
prowadzonych przez Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dyrektorów Zarządzających.
Proces stawiania i kaskadowania celów odbywał się według dotychczasowej metodologii MbO. Zgodnie z tą metodologią
cele musiały stanowić rzeczywistą, wartościową zmianę w organizacji, być mierzalne za pomocą mierników
o charakterze biznesowym, jakościowym i wykonawczym z określonym jednoznacznym algorytmem rozliczania.
W tegorocznym procesie MbO w szczególny sposób zwrócono uwagę na skorelowanie planowanych celów
z oczekiwanym wynikiem Banku. Przyjęte założenia znalazły swój wyraz w Indywidualnych Listach Celów.
Także w przypadku pozostałych inicjatyw zapisanych w postaci celów podkreślono ich aspekt biznesowy. Znalazł on
swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach biznesowych, przesądzających o zasadności celu z punktu widzenia
ekonomicznego.
Z uwagi na istotne zmiany otoczenia makroekonomicznego oraz dynamikę zmian zachodzących w organizacji
w listopadzie 2014 roku przeprowadzony został przegląd realizacji celów. Zmierzał on do weryfikacji
zakontraktowanych celów i motywacji pracowników do efektywnego działania w ostatnich tygodniach roku.
Wspomniany przegląd miał formę indywidualnych konsultacji prowadzonych przez Departament Zarządzania
Zasobami Ludzkimi z Dyrektorami Zarządzającymi.
W efekcie powyższych działań ustalono cele maksymalnie nastawione na podniesienie efektywności pracy oraz
wzrost wyniku Banku, w sposób optymalny uwzględniający zmiany otoczenia makroekonomicznego i aktualną
sytuację Banku.
W zakresie motywowania pracowników sieci sprzedaży już w 2012 roku zostały wprowadzone w Banku "Zasady
premiowania pracowników terenowych oraz wybranych pracowników kadry menedżerskiej w Departamencie
Zarządzania Siecią Sprzedaży w Pionie Rozwoju Biznesu i Sprzedaży w Banku Pocztowym S.A."
W 2014 roku w ramach stałego motywowania pracowników sieci sprzedaży i zachęcania ich do konsekwentnego
podnoszenia wyników sprzedażowych system prowizyjny był modyfikowany w poszczególnych miesiącach po to,
aby stymulować sprzedaż w określonych grupach produktów. Każdy z uwzględnionych w planie sprzedaży
pracowników sieci produkt ma określoną wagę. W zależności od poziomu realizacji planu wagi poszczególnych
produktów przeliczane są na wysokość prowizji miesięcznej.
W lipcu 2014 roku wprowadzono ścieżkę rozwoju zawodowego dedykowaną pracownikom sieci sprzedaży. Zakłada
ona możliwość stałego rozwoju zawodowego zaczynając od stanowiska Młodszego Doradcy/Opiekuna klienta,
poprzez Doradcę/Opiekuna klienta a kończąc na stanowisku Starszego Doradcy/Opiekuna klienta. Pracownicy mają
możliwość awansu na wyższe stanowisko co sześć miesięcy, przy spełnieniu określonych kryteriów. Dodatkowo na
każdym etapie ścieżki mają możliwość, poprzez dedykowane szkolenia, podnoszenia swoich kwalifikacji
sprzedażowych i produktowych.
82
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
10.4 Polityka wynagrodzeń kadry kierowniczej
W 2014 roku Bank Pocztowy utrzymał dotychczasową politykę wynagradzania osób zajmujących stanowiska
kierownicze w organizacji, które ustalane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, tj.
„Regulaminem Wynagradzania Pracowników Banku Pocztowego S.A.”, a dla zmiennej części wynagrodzenia
„Zasadami premiowania kadry menedżerskiej Banku Pocztowego S.A.” wg metodologii ZPC (Zarządzanie przez
Cele) i oceny wartości CREDO.
W ramach dostosowania do wymogów Uchwały KNF nr 258/2011 Bank stosuje politykę ustalania zmiennych
składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku (Politykę).
Podstawą do przyznania wynagrodzenia zmiennego, w tym do przyznania części odroczonej wynagrodzenia
zmiennego, jak również do określenia łącznej wysokości wynagrodzenia zmiennego, dla osób objętych polityką
zmiennych części wynagrodzeń są:
ocena stopnia realizacji celów indywidualnych dla danej osoby, które były zaplanowane na rok będący
przedmiotem oceny,
wyniki finansowe Banku z ostatniego roku obrotowego,
poziom realizacji budżetu kosztów,
wynik finansowy/poziom realizacji planów sprzedażowych.
Do podstawy określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego uwzględnia się także kryterium niefinansowe,
będące oceną poziomu zgodności postaw i zachowań pracownika zgodnie z przyjętym w Banku kanonem wartości
CREDO. Ocena wyników dla celów przyznania uprawnień do wynagradzania zmiennego obejmuje okres 3 lat, co
uwzględnia cykl koniunkturalny Banku i ryzyko związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
W 2013 roku po raz pierwszy zastosowano Politykę zgodnie z którą przyznano i odroczono wynagrodzenie zmienne
za 2012 rok osób zajmujących stanowiska kierownicze. Zgodnie z zasadami Polityki, wynagrodzenie zmienne
podlega odroczeniu i w co najmniej 50% wypłacane jest w akcjach fantomowych, uprawniających do otrzymania
środków pieniężnych. Odroczeniu podlegało 40% zmiennego wynagrodzenia (premii rocznej). W 2014 roku na
podstawie decyzji Rady Nadzorczej Banku została wypłacona pierwsza odroczona część wynagrodzenia zmiennego.
10.5 Pakiety świadczeń dodatkowych
Bank Pocztowy już od wielu lat zapewnia swoim pracownikom bogaty pakiet świadczeń dodatkowych, takich jak:
program kompleksowej opieki medycznej. Gwarantuje on szeroki pakiet usług prywatnej opieki
medycznej wszystkim zatrudnionym. W ramach zawartej umowy, opieką medyczną na preferencyjnych
warunkach, mogą zostać objęci również członkowie rodzin pracowników,
program sportowo-rekreacyjny. Bank daje pracownikom możliwość skorzystania z programu sportoworekreacyjnego, realizowanego przez firmę Benefit Systems Sp. z o.o. Karta MultiSport umożliwia
nielimitowany dostęp do sieci obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju. Ponadto, każdy
pracownik ma możliwość wykupienia, na preferencyjnych warunkach, w ramach zawartej umowy
pomiędzy Bankiem i firmą Benefit Systems Sp. z o.o, dodatkowych kart dla dzieci oraz osoby
towarzyszącej,
program rabatowy MultiBenefit we współpracy z firmą Benefit Systems Sp. z o.o. Pracownicy mogą
dokonywać zakupów na korzystnych warunkach rabatowych i korzystać z licznych propozycji spędzania
wolnego czasu, takich jak: kino, spektakle teatralne oraz wyjazdy weekendowe. Wszystko to odbywa się
za pośrednictwem platformy internetowej,
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), stanowiący ważny element budowania bezpiecznej przyszłości
finansowej pracowników w związku z rosnącą potrzebą gromadzenia dodatkowego kapitału na przyszłą
emeryturę.
83
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
10.6 Informatyzacja procesów HR
W 2014 roku kontynuowano prace w ramach projektu „Narzędzie informatyczne wspierające proces zarządzania
zasobami ludzkimi.” Narzędzie znane w Banku pod nazwą KARO HR, ma na celu uporządkowanie i uproszczenie
procesów zarządczych, w zakresie obsługi kadrowej i szkoleniowej, jak również usprawnienie procesu oceny
pracowniczej i rozliczania celów w MbO. Ponadto wdrożono również moduł usprawniający proces rekrutacji.
Usprawnienie dostępu i przepływu danych pomiędzy pracownikami, menedżerami oraz Departamentem Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, w zakresie zarządzania danymi personalnymi i kadrowymi, przyczynił się do zastąpienia papierowej
wersji niektórych dokumentów (np. wniosku pracownika o udzielenie urlopu, arkuszy oceny pracowniczej czy też
wniosków o szkolenie) wersją elektroniczną. W 2014 roku system KARO HR został rozszerzony o nowe
funkcjonalności. Wdrożono moduł dający dostęp pracownikom do ich danych płacowych, jak również zastąpiono
pasek płacowy w wersji papierowej wersją elektroniczną (umożliwia to pobranie przez pracownika swojego paska
wynagrodzeń, w następnym dniu, po otrzymaniu wypłaty wynagrodzenia). W wersji elektronicznej uruchomiono
25
również proces Oceny 360 .
25
Ocena 360 stopni - ocena wielowymiarowa, pozwalająca na porównanie samooceny pracownika z ocenami dokonanymi przez innych
współpracowników, w tym przełożonych i podwładnych.
84
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
11.1 Strategia rozwoju Grupy Banku Pocztowego i jej realizacja
mln ROR
W 2017 roku
60%
C/I
31.12.2014 r. 997 tys.
2014 r. – 65,3%
1,5
15%
ROE w 2017r.
2014 r. 10,5% ROE
Główne założenia strategiczne wyznaczają Bankowi osiągnięcie ambitnych celów w zakresie budowy dużej bazy
klientów, poprzez aktywną akwizycję rachunków ROR głównie w rozległej sieci placówek Poczty Polskiej oraz
w rozwijającej się sieci Mikrooddziałów.
W 2014 roku Grupa realizując działania zmierzające do poprawy efektywności działania zmieniła ofertę
produktową w zakresie kont osobistych mającą na celu aktywizację obsługiwanych już klientów. Działanie to
z jednej strony spowodowało obniżenie dynamiki wzrostu liczby klientów, początkowo także w 2014 roku,
jednakże istotnie wpłynęło na poprawę wyniku finansowego Grupy. Równolegle wprowadzenie nowej
przełomowej oferty, będącej wynikiem wdrożenia nowej strategii Grupy w czerwcu 2014 roku, spowodowało
przyspieszenie tempa akwizycji rachunków ROR w II półroczu 2014 roku oraz zwiększenie udziału aktywnych
i o większej rentowności rachunków w ogólnej bazie rachunków.
Taka sytuacja przy działaniach optymalizujących stronę kosztową doprowadziła do istotnej poprawy efektywności
działania i rentowności Grupy.
Na koniec 2014 roku liczba obsługiwanych klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw wynosiła 1,43 mln, co
oznacza niewielki przyrost w relacji do grudnia 2013 roku, tj. 0,5%. W zakresie rachunków ROR nastąpiło
zmniejszenie (o 20 tys.) liczby obsługiwanych kont ROR do 997 tys.
Działania realizowane w kierunku zwiększenia efektywności Grupy, głównie optymalizacja kosztowa, jak
i udoskonalenia procesowe, przyniosły zakładane rezultaty i spowodowały osiągnięcie najlepszego w historii zysku
netto – 43,6 mln zł, o 7,6 mln zł (o 21,1%) wyższego niż w 2013 roku.
To przełożyło się na polepszenie wskaźnika zwrotu z kapitałów ROE netto, z 9,6% w 2013 roku do 10,5% w 2014
roku.
Natomiast dzięki zwiększeniu przychodów oraz skutecznej polityce optymalizacji kosztów Grupa zanotowała dalszą
poprawę wskaźnika koszty/dochody (C/I), tj. z 71,3% w 2013 roku do 65,3% w 2014 roku.
Na koniec grudnia 2014 roku Grupa posiadała 269 Mikrooddziałów, czyli o 13 więcej niż rok wcześniej. W ciągu
2014 roku zweryfikowano docelową liczbę tego typu placówek i ich lokalizacji z punktu widzenia osiągnięcia
najlepszej efektywności działania.
85
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
11.2 Kierunki rozwoju w 2015 roku
W 2015 roku Grupa będzie przede wszystkim prowadzić działania w zakresie dalszej akwizycji klientów
i strategicznego zarządzania relacjami z nimi, zwiększenia zakresu działania i efektywności sieci sprzedaży oraz
poprawy efektywności i sprawności działania organizacji.
Cele w zakresie wzrostu liczby klientów (około 160 tysięcy w 2015 roku) oraz osiągniecia i utrzymania wysokiej
dynamiki akwizycji ROR-ów (300 tys. rachunków) będą wspierane szeregiem projektów rozwojowych
i przedsięwzięć. Będą one realizowane w obszarach mających kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonych
celów strategicznych. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim obszar produktowo-sprzedażowy, działania
związane z rozwojem sieci sprzedaży, jakością obsługi i zarządzaniem relacjami z klientami, wdrożeniem
zintegrowanej oferty z Pocztą Polską w obszarze e-commerce, dalszym wzrostem efektywności sprzedażowej sieci
Poczty Polskiej.
W zakresie sprzedaży i jej wsparcia jednym z kluczowych zamierzeń Grupy jest wdrożenie w sieci placówek Poczty
Polskiej narzędzia typu Front-End, co umożliwi sprzedaż oraz realizację dyspozycji klienta w czasie rzeczywistym.
Grupa będzie dążyć do zacieśnienia relacji z klientami. W tym celu będzie wdrażała strategię zarządzania relacji
z klientami, a w ramach niej procesy aktywacji i wzrostu transakcyjności, wzrostu sprzedaży krzyżowej oraz retencji
klientów.
W zakresie rozwoju sieci sprzedaży i obsługi na koniec 2015 roku Grupa zamierza dysponować siecią 304 placówek
sieci własnej, w tym 285 Mikrooddziałów. Obok tego następować będzie rozbudowa funkcjonalna Contact Centre,
w tym poprzez wydłużenie godzin funkcjonowania i obsługę klientów przez 7 dni w tygodniu. Planowana jest
również kontynuacja pilotażu sieci placówek partnerskich, które będą lokalizowane głównie w galeriach
handlowych. Równocześnie kontynuowany będzie rozwój Pocztowych Stref Finansowych, do docelowej liczby 640
tych lokalizacji. Ponadto, strategiczne partnerstwo Grupy i Poczty Polskiej będzie się wyrażać działaniami przede
wszystkim w obszarach takich jak synergiczne zarządzanie sprzedażą i usprawnienie procesów sprzedażowych
w Grupie i Poczcie Polskiej oraz zintegrowany rozwój i optymalizacja technologii informatycznych.
Rozwój biznesu będzie się wyrażał poprzez dalszy wzrost wyniku na działalności bankowej realizowany poprzez
wzrost sprzedaży przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych oraz poprzez zwiększenie rentowności produktów,
przy zachowaniu bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych i płynnościowych.
Poprawa efektywności działania, to nadal jedno z kluczowych zamierzeń Grupy na 2015 rok. W tym celu Grupa
będzie podejmować działania mające na celu zwiększanie przychodów przy ścisłej kontroli kosztów działalności
poprzez stymulację sprzedaży najbardziej rentownych produktów i koncentrację na działalności linii biznesowych
o najwyższej efektywności. Równolegle Grupa będzie prowadziła działania mające na celu systematyczną poprawę
efektywności działania, w szczególności poprzez optymalizację procesów i upraszczanie mechanizmów
funkcjonowania organizacji.
Grupa będzie nadal dążyć do podniesienia kapitałów w drodze dokapitalizowania, jednak realizacja tego działania
będzie uzależniona od pozytywnej decyzji akcjonariuszy oraz sprzyjającej sytuacji rynkowej.
Możliwości realizacji przyjętych przez Grupę na 2015 rok celów będą w znacznym stopniu zależeć od sytuacji
panującej w otoczeniu zewnętrznym, a w szczególności skali ożywienia gospodarczego w Polsce.
86
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Odpowiedzialność biznesowa wobec klientów, pracowników, obligatariuszy i społeczeństwa jest immanentną
cechą działalności Banku Pocztowego. Zasada ta została potwierdzona w przyjętej w czerwcu 2014 roku strategii
rozwoju Banku Pocztowego w latach 2014-2017 Aktywizacja, rentowność, edukacja.
Misją Banku Pocztowego jest być wiodącym dostawcą usług finansowych w Polsce regionalnej, oferując „Prostą
i dostę[email protected] bankowość”. Co to znaczy?
Prosta. Bank zapewnia zrozumiałe usługi finansowe i produkty dostosowane do potrzeb klientów, tworzy
przyjazne otoczenie, jasne procedury i zrozumiałą komunikację.
Dostę[email protected] Usługi finansowe Banku są w przystępnych cenach w największej w kraju sieci, poprzez
placówki Poczty Polskiej, placówki własne oraz kanały zdalne.
12.1 Relacje z klientami
Klienci są zawsze w centrum uwagi Banku Pocztowego. Bank
stara się poznać swoich klientów, zrozumieć ich potrzeby
i odpowiedzieć na nie w formie innowacyjnych rozwiązań.
W 2014 roku, na podstawie analizy potrzeb, zachowań
i systemów wartości przyjęto w Banku Pocztowym nową
segmentację klientów. Zgodnie z nią wyróżnia się następujące
segmenty klientów detalicznych:
Zdalni,
Placówkowicze,
Struktura klientów detalicznych
(w %)
7
13
17
35
53
28
23
Bank Pocztowy
Rynek
Placówkowicze
Seniorzy
Niesklasyfikowani
Seniorzy,
Mikroprzedsiębiorstwa.
5
13
6
Zdalni
Mikro
W porównaniu do całego rynku, z usług Banku Pocztowego częściej korzystają klienci należący do segmentu
Placówkowicze oraz Seniorzy.
Znając swoich klientów, Bank przygotowuje ofertę dopasowaną do ich oczekiwań. Szczególną uwagę zwraca na jej
przejrzystość i prostotę. Tylko w 2014 roku zaoferował klientom pierwsze na polskim rynku konto z bezterminową
gwarancją braku opłat za prowadzenie – Konto ZawszeDarmowe. Wraz z nim wprowadził na rynek programy
lojalnościowe, a wśród nich Pocztowy Pakiet Ubezpieczeniowy. Z programów lojalnościowych w 2014 roku mogli
po raz pierwszy skorzystać także posiadacze Pocztowego Konta Nestor – płacąc za zakupy w aptece kartą do konta,
otrzymają zwrot 5% wartości zakupów.
Bank szanuje przyzwyczajenia swoich klientów. Dlatego nasze usługi są dostępne dla klientów w całej Polsce, bez
względu na wielkość miejscowości. Jednocześnie, Bank edukuje i zachęca klientów do korzystania z wygodnych
elektronicznych kanałów dystrybucji.
W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi, w Banku Pocztowym obowiązują standardy obsługi klienta, które są
zbiorem pożądanych zachowań doradców w czasie rozmowy z klientem. Zawierają takie elementy jak: etapy
rozmowy z klientem w placówce, standardy rozmowy telefonicznej oraz korespondencji e-mailowej. Elementy
zawarte w księdze standardów monitorowane są poprzez badania typu Mystery Shopping (wizyta audytora
w placówce Banku) oraz Mystery Calling (rozmowa telefoniczna z pracownikiem placówki).
Bank prowadzi także badania Net Promotore Score (NPS), które oceniają poziom skłonności do polecania usług
danej firmy przez konsumenta. Badanie prowadzone jest w cyklu kwartalnym.
87
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W ramach dialogu z klientami, na stronie internetowej Banku Pocztowego prowadzony jest również blog. Wiele
informacji zamieszczonych na nim spotkało się z dużym odzewem klientów, np. wprowadzenie nowego systemu
bankowości internetowej Pocztowy24.
Ponadto Bank Pocztowy komunikuje się z klientami poprzez profil na Facebooku oraz kanał wideo na YouTube.
12.2 Relacje z pracownikami
Realizacja strategii rozwoju Banku Pocztowego nie byłaby możliwa bez udziału dojrzałych menedżerów
i zaangażowanych pracowników. Społeczna odpowiedzialność w zakresie relacji Banku z pracownikami polega na:
stworzeniu pracownikom możliwości awansu i rozwoju,
funkcjonowaniu programu sukcesji,
zagwarantowaniu przyjaznych i bezpiecznych miejsc pracy,
integracji i wzmacnianiu więzi z instytucją,
poprawie komunikacji wewnętrznej,
zagwarantowaniu etyki w zarządzaniu,
zapewnieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, m.in. poprzez popieranie rozwoju
różnorodnych zainteresowań i pasji pracowników.
Zagadnienie związane z polityką w zakresie wynagradzania, rozwojem kompetencji, tworzenia ścieżek rozwoju
i awansu kompetencji pracowników przedstawiono w Rozdziale 10 „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.
Bank Pocztowy popiera rozwój pozazawodowych zainteresowań pracowników, w tym ich aktywność sportową.
Przy czym, większość imprez sportowych Bank realizuje we współpracy z Pocztą Polską, na podstawie
porozumienia o współpracy w zakresie sportu i turystyki z września 2013 roku.
W 2014 roku kalendarz imprez obejmował 26 przedsięwzięć, z czego cztery były sponsorowane przez Bank, a dwie
z nich Bank bezpośrednio organizował. Pracownicy Banku Pocztowego uczestniczyli w następujących imprezach
sportowych:
Międzynarodowych Mistrzostwach Poczty Polskiej w Żeglarstwie Turystycznym w Giżycku,
Igrzyskach Pracowników Poczty Polskiej w Skaryszewie,
Zawodach strzeleckich w Ustce, w trakcie których odbyły się także zawody wieloboju plażowego (Bank był
organizatorem imprezy),
Zawodach InO w Szymbarku (organizacja należała do Banku),
Warszawskim Biegu na 10 km.
W tych imprezach uczestniczyło w sumie 140 pracowników Banku Pocztowego.
Politykę Banku w zakresie relacji z pracownikami wspierają działania prowadzone w ramach Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2014 roku ZFŚS:
zabezpieczył pomoc materialną w formie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych dla osób dotkniętych
wypadkami losowymi lub znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
dofinansował krajowe i zagraniczne zorganizowane formy wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do 18
lat oraz zakup książek związanych z nauką dzieci,
dofinansował świadczenia zbiorowe, tzw. ogólnodostępne imprezy, związane z działalnością kulturalnooświatową, rozrywkową i działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną,
umożliwił udział pracowników w Programie MultiSport,
zakupił sprzęt sportowy do wspólnego użytku,
zrealizował świadczenia okolicznościowe dla dzieci pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych oraz
Bożego Narodzenia, a także świadczenia okolicznościowe w formie pieniężnej dla wszystkich pracowników
Banku. Dużym powodzeniem ze strony pracowników cieszyła się zorganizowana po raz kolejny impreza
88
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
mikołajkowa. Wzięło w niej udział 250 pracowników Banku, w tym 89 dzieci. Atrakcją jej był Rodzinny
Turniej Bowlingowy, w którym występowały starsze dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami,
udzielał pomocy dla pracowników w formie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe.
12.3 Działalność na rzecz społeczeństwa
Bank Pocztowy pomaga swoim klientom w poruszaniu się po świecie finansów oraz angażuje się w przedsięwzięcia
mające na celu zapobieganie problemom wykluczenia społecznego.
Tak jak w poprzednich latach, w 2014 roku Bank wspierał zainicjowany przez siebie projekt badania zjawiska
nieubankowienia w Polsce oraz wykluczenia finansowego, zwłaszcza w obliczu zmieniającej się struktury
demograficznej społeczeństwa. Bank został Partnerem Merytorycznym I Kongresu Gospodarki Senioralnej. Kongres
ten skupił blisko 200 uczestników z całej Polski, m.in. przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych oraz
środowisko osób związanych z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.
Tematyka edukacji finansowej była również poruszana w ramach Akademii Oszczędzania – Bank wzorem
minionych lat wsparł cykl tych audycji radiowych.
Z myślą o nestorach, bliskiej Bankowi grupie klientów, w tygodnikach „Wprost” i „Do Rzeczy” publikowane były
artykuły poświęcone edukacji finansowej:
„Bank dla seniora”,
„Roztropni zdobywcy wiedzy”,
„Nestor w świecie banków”,
„Nestorzy będą coraz aktywniejsi”.
Z czterech obszernych artykułów czytelnicy mogli dowiedzieć się wielu użytecznych rzeczy na temat klienckiej
praktyki nestorów – co lubią, czego oczekują, a co jest dla nich problemem w korzystaniu z usług finansowych.
Materiały miały również na celu przełamywanie stereotypów, pokazując, że świadome korzystanie z bankowości
w krótkim czasie staje się dla jej użytkowników dużym udogodnieniem w codziennym życiu. W przygotowaniu
artykułów zostały wykorzystane wyniki badań, które zostały przeprowadzone na zlecenie Banku.
12.4 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
Ważnym elementem działalności społecznej Banku Pocztowego była także działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
W 2014 roku pomoc ze strony Banku otrzymały:
Program stypendiów edukacyjnych Fundacji Pocztowy Dar Przekaz ku przyszłości, mający na celu
udzielenie wsparcia finansowego utalentowanym i ambitnym uczniom szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, chcącym rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Stypendium
umożliwia sfinansowanie kosztów dodatkowych zajęć, w tym kursów językowych oraz zakup rzeczy
niezbędnych do rozwoju marzeń edukacyjnych (np. zakup oprogramowania, instrumentów, akcesoriów
sportowych itp.). Beneficjentami programu są uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce
oraz mają dodatkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu lub działalności społecznej. W 2014
roku stypendiami zostało objętych 81 osób uczących się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
szkoły średniej.
Program stypendialny dla Polaków studiujących w kraju i za granicą – Fundacja IVY Poland, mający na celu
wspieranie najzdolniejszych Polaków w pozyskiwaniu przez nich finansowania studiów na najlepszych
polskich i światowych uczelniach, co w konsekwencji wpłynie na wzmocnienie wizerunku Polski na świecie
oraz integrację środowisk akademickich.
Działalność Fundacji Robinson Crusoe, a w tym takie projekty jak: Kontrakt Robinsona, Zimowe Warsztaty
usamodzielnienia Robinsona będących częścią Programu Wehikuł usamodzielnienia, mającego na celu
wsparcie podopiecznych Fundacji Robinson Crusoe w usamodzielnianiu się.
89
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W grudniu 2014 roku Bank został także partnerem akcji Zostań Aniołem, w czasie której zbierane były
środki na finansowanie programów edukacyjnych i rozwojowych skierowanych do młodych ludzi
startujących w dorosłe życie, którzy byli objęci różnymi formami opieki zastępczej.
Jak zostać aniołem?
Pomóż innym kupując
cegiełkę
Bank Pocztowy podwoi
tę kwotę
Udzieli wsparcia
młodym ludziom
Bank Pocztowy był także sponsorem międzynarodowej konferencji Advanced Analitycs & Data Science, która
została zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
12.5 Popieranie przedsiębiorczości
Bank Pocztowy wspiera także inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z nich była m.in.
zorganizowana przez ICAN, wydawcę Harvard Business Review Polska, debata biznesowa Zmiana strategii działania
– czy zawsze się opłaca? Jakie są jej cele, zyski i koszty, w ujęciu krótko – i długoterminowym. Bank był partnerem
tej debaty.
Wraz z rosnącą rolą rynku e-commerce w Polsce Bank Pocztowy – doceniając tę szybko zyskującą sobie coraz
większą liczbę użytkowników gałąź handlu – zdecydował się zostać Partnerem IV Europejskiego Kongresu
Finansowego. Organizatorem IV EKF była Gdańska Akademia Bankowa. Bank zainicjował panel dyskusyjny Ecommerce: nowy model biznesowy.
Jednocześnie, Bank Pocztowy wspólnie z Bonnier Business Polska – wydawcą dziennika Puls Biznesu – zrealizował
w 2014 roku pierwszy w Polsce, pionierski projekt pod nazwą e-Gazele Biznesu, czyli e-biznesową edycję znanych
Gazel Biznesu. W efekcie tej współpracy powstał ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm
e-commerce w Polsce. W rankingu zestawiono firmy, które zanotowały istotny rozwój w ciągu ostatnich trzech lat,
tj. zysk w 2013 roku oraz najwyższy procentowy wzrost przychodów 2012-2013 r/r.
Tytułem e-Gazel Biznesu wyróżniono blisko 300 firm z całej Polski. Dodatkowo nagrodzono 16 e-Gazel Biznesu
najlepszych w swoich województwach. Podczas 5 Gal finałowych zorganizowanych w Poznaniu, Sopocie,
Katowicach, Krakowie i Warszawie laureaci mieli okazję do odebrania pamiątkowych statuetek oraz podzielenia się
swoimi doświadczeniami z prowadzenia tego typu biznesu. Każdej z Gal towarzyszyła również dyskusja panelowa
z udziałem m.in. przedstawicieli Zarządu Banku oraz wybranych laureatów konkursu. Dyskusja pozwalała spojrzeć
na temat e-commerce z perspektywy zarówno firm działających na rynku, jak również dostawców usług
finansowych i logistycznych, mających istotny wpływ na kształt i jakość e-handlu w Polsce. Relację prasową każdej
z Gal, z prezentacją najciekawszych e-biznesów znaleźć można było następnie na łamach Pulsu Biznesu. Informacje
o samym rankingu e-Gazele Biznesu jak i późniejsze relacje znaleźć można również na dedykowanej stronie
internetowej egazele.pb.pl.
90
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
12.6 Promocja sportu
W 2014 roku Bank kontynuował działania na rzecz aktywnego trybu życia oraz promocji sportu, na poziomie
amatorskim oraz wyczynowym. Wzorem minionych lat Bank wspierał finansowo kluby żużlowe: Unibax Toruń oraz
Stal Gorzów Wielkopolski. Był również jednym ze sponsorów drużynowego Pucharu Świata na Żużlu, który odbył
się w sierpniu w Bydgoszczy.
Jednocześnie Bank wsparł Polski Związek Jeździecki. Jako Oficjalny Partner Jeździeckich Obchodów Święta Wolności
2014 przyczynił się do promowania na wielu płaszczyznach w całej Polsce inicjatyw upamiętniających 4 czerwca
jako Święto Wolności i 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów. W ramach akcji zorganizowane zostały m.in.
wykłady edukacyjne, podczas których dzieci i młodzież mogły m.in. poznać ciekawe elementy historii Polski, także
te związane z jeździectwem oraz poznać pozytywne aspekty jeździeckiego hobby w przyszłym życiu, polegające na
kształtowaniu tym sposobem pożądanych i przydatnych w życiu cech charakteru, jak odpowiedzialność,
sumienność i pracowitość.
12.7 Polityka w zakresie darowizn
Ponieważ Bank Pocztowy kieruje swoją ofertę głównie do
mieszkańców mniejszych miejscowości, dlatego też swoją
działalność na rzecz otoczenia Bank koncentruje głównie
na angażowaniu się w realizację inicjatyw społeczności
lokalnych, wspierając inicjatywy społeczne w zakresie
podniesienia wiedzy na temat finansów, edukacji dzieci i
młodzieży, rozwoju przedsiębiorczości. Bank udziela także
wsparcia finansowego potrzebującym.
Wartość darowizn Banku Pocztowego
(w tys. zł)
264
266
2011
2012
372
362
2013
2014
W Banku Pocztowym działa Komisja ds. Darowizn. Zgodnie
ze statutem Banku, górny limit wydatków Banku na
darowizny na dany rok obrotowy wynosi 1,5% zysku brutto
wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.
W 2014 roku Bank Pocztowy udzielił wsparcia finansowego
na łączną kwotę ponad 362 tys. zł.
91
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
13.1 Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
5
5
50
Walnych
zgromadzeń
posiedzeń Rady
Nadzorczej
posiedzeń
Zarządu
W 2014 r.
W 2014. r.
W 2014 r
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała po posiedzeniu 22 lipca 2014 roku Zasady ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych oczekując, że zasady zostaną wprowadzone do dnia 1 stycznia 2015 roku. Ich stosowanie
począwszy od 2015 roku będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej BION oraz będzie podlegało regularnemu
przeglądowi. Celem zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego oraz zwiększenie przejrzystości działania
instytucji nadzorowanych przez KNF.
Zasady ładu korporacyjnego wydane przez KNF są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne
instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru
wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich
współdziałania.
Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że zasady ładu korporacyjnego powinny zostać przyjęte przez instytucje
nadzorowane (banki), stając się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej
oraz wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych.
W związku z powyższym, 22 grudnia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego uchwaliło
"Zasady ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A."(Zasady), które są zbiorem zasad określających relacje
wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami. Zasady regulują również
funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów
statutowych i zasad ich współdziałania.
W Zasadach ładu korporacyjnego wydanych przez KNF, instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania
w jak najszerszym zakresie zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady
proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji. Natomiast odstąpienie
od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko, gdy ich kompleksowe wprowadzenie
byłoby nadmiernie uciążliwe dla instytucji nadzorowanej.
W "Zasadach ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.", poniżej wymienione zasady, zostały wprowadzone
w sposób dostosowany do specyfiki Banku Pocztowego:
§ 8 ust. 4 „Bank, w przypadku gdy będzie to uzasadnione liczbą akcjonariuszy, będzie dążyć do ułatwiania
udziału wszystkim akcjonariuszom w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Banku, między innymi
poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach Walnego
Zgromadzenia.”
§ 21 ust. 2 „W składzie Rady Nadzorczej jest wyodrębniona funkcja Przewodniczącego, który kieruje
pracami Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest dokonywany w oparciu
o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem.”
92
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
§ 29 ust. 1 „Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności Banku. Członkowie
Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani
adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.”
Bank nie stosuje zasad określonych w rozdziale 9 - Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta,
z uwagi iż zasady określone w §§ 53-57 nie dotyczą Banku, gdyż Bank nie świadczy usług polegających na
zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta.
Zasady zgodnie z oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
Zgodnie z § 27 Zasad Rada Nadzorcza dokonywać będzie regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych
niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny będą udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane
pozostałym organom Banku.
Statut Banku Pocztowego zakłada coroczną ocenę Zasad.
Celem dostosowania Zasad zostały dokonane zmiany w dokumentach korporacyjnych – Statucie Banku,
Regulaminie Rady Nadzorczej, Regulaminie Zarządu oraz uchwalony został „Regulamin Walnego Zgromadzenia
Banku Pocztowego S.A.”.
Kodeks etyki bankowej
11 czerwca 2013 roku, Bank Pocztowy przyjął do stosowania przez pracowników Kodeks Etyki Bankowej Związku
Banków Polskich (Kodeks). Dokument ten, przyjęty 18 kwietnia 2013 roku przez Walne Zgromadzenie Związku
Banków Polskich jest zbiorem zasad dobrego postępowania związanych z działalnością banków, które odnoszą się
do samych banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności
bankowe.
Zgodnie z Kodeksem banki, jako instytucje zaufania publicznego w swojej działalności kierują się przepisami prawa,
rekomendacjami KNF, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Kodeksie oraz dobrymi
zwyczajami kupieckimi. Banki i ich pracownicy oraz osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności
bankowe, uwzględniają zasady: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. Banki,
poprzez swoją działalność, powinny przyczyniać się do społeczno - ekonomicznego rozwoju kraju oraz wzrostu
zamożności społeczeństwa poprzez społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu, wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań i wspieranie rozwoju edukacji społeczeństwa. Fundamentalną zasadą, na której banki
i ich pracownicy powinni budować swoje relacje z otoczeniem jest odpowiedzialność społeczna. Realizując
strategię biznesową banki powinny kierować się nie tylko uwarunkowaniami ekonomicznymi, ale również
słusznymi interesami swoich klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych, a także lokalnego
środowiska. Kodeks uwzględnia treść norm zwartych w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – informacja na temat intencji Banku
W związku z faktem, że papiery wartościowe Banku Pocztowego nie są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym (obligacje Banku są notowane na rynku Catalyst, w alternatywnym systemie obrotu), nie jest on
zobowiązany do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
W 2014 roku Bank Pocztowy stosował zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW
w zakresie w jakim mogą mieć one zastosowanie do spółek niebędących spółkami publicznymi. W ramach
przygotowań do wprowadzenia akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym Zarząd Banku 24 kwietnia 2012 roku
podjął uchwałę w sprawie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w której począwszy od dnia
zatwierdzenia prospektu emisyjnego zadeklarował wolę stosowania przez Bank zawartych w nich zasad
i rekomendacji, za wyjątkiem zasady IV pkt. 10 oraz rekomendacji I pkt 5, I pkt 9., I pkt 11, I pkt 12. W uzasadnieniu
do tej uchwały Zarząd szczegółowo wyjaśnił powody (techniczne w odniesieniu do zasady IV pkt. 10 oraz formalne
w odniesieniu do pozostałych rekomendacji), dla których w Banku nie będą stosowane powyższe zasady
i rekomendacje.
93
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
13.2 System kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych
Kontrola wewnętrzna w Banku
W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który dostosowany jest do charakteru oraz profilu ryzyka i skali
działalności Banku. Nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza,
natomiast Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia sprawne działanie tego systemu.
System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w ramach systemu zarządzania. Celem systemu kontroli wewnętrznej
jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania
Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi.
System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku
z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny. Poza kontrolą instytucjonalną pełnioną
przez komórkę audytu wewnętrznego drugim elementem kontroli jest kontrola funkcjonalna realizowana na
wszystkich szczeblach organizacyjnych Banku, sprawowana przez każdego pracownika w zakresie jakości
i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na
stanowiskach kierowniczych.
Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określają wewnętrzne akty normatywne
Banku. System kontroli wewnętrznej dotyczy wszystkich procesów zachodzących w Banku w tym również procesu
sporządzania sprawozdań finansowych.
System kontroli wewnętrznej sprawozdań finansowych prowadzony jest:
na etapie tworzenia regulacji wewnętrznych opisujących procesy zachodzące w ramach obsługi
działalności operacyjnej Banku – ich zgodności z regulacjami z zakresu rachunkowości – szczególnie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Ustawą o rachunkowości. Wewnętrzne
regulacje z zakresu rachunkowości podlegają cyklicznym weryfikacjom na okoliczność badania ryzyka
zgodności,
na etapie pracy bieżącej gdzie zapisy w księgach Banku weryfikowane są zgodnie z zasadami kontroli
funkcjonalnej,
w komórkach organizacyjnych, niezależnych od komórek realizujących pracę operacyjną, gdzie podlegają
kontroli zapisy w księgach zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi zarządzania księgą główną
Banku,
na etapie generowania danych do sprawozdań poprzez algorytmy walidujące dane w informatycznych
systemach wspierających proces przygotowania sprawozdań,
w komórkach organizacyjnych przygotowujących sprawozdania finansowe poprzez weryfikację spójności
i integralności prezentowanych danych.
13.3 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub przeglądu sprawozdań finansowych
dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu.
21 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8 statutu oraz § 3 ust. 1 pkt 25
regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego, wybrała firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych Banku Pocztowego za lata 2012 – 2014.
94
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (tys. zł brutto)
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego
Przegląd sprawozdania półrocznego
Pozostałe usługi
Razem
2014
2013
280
357
96
96
185
188
561
641
Dane doprowadzone do porównywalności. W Sprawozdaniu Zarządu za 2013 r. pozostałe usługi dotyczyły również innych płatności,
niepowiązanych bezpośrednio z badaniem sprawozdania finansowego.
13.4 Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
Na koniec 2014 roku kapitał zakładowy Banku Pocztowego wynosił 97 290 400 złotych i był podzielony na
9 729 040 akcji po 10 złotych wartości nominalnej każda. Składał się on z:
291 300 akcji imiennych serii A. Akcje serii A nie są uprzywilejowane co do prawa głosu i są
uprzywilejowane co do podziału majątku w razie likwidacji Banku w proporcji 5 do 1 w stosunku do akcji
zwykłych,
9 437 740 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych
zwykłych serii B.
Struktura akcjonariatu
Liczba akcji
Udział
w kapitale
podstawowym
Poczta Pol s ka S.A.
7 296 770
74,9999%
Pows zechna Ka s a Os zczędnoś ci Ba nk Pol s ki S.A.
2 432 270
25,0001%
Większościowym akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Poczta Polska (75% minus dziesięć akcji). Ponadto
akcjonariuszem mniejszościowym jest PKO Bank Polski S.A. (25% plus dziesięć akcji).
Wszystkie akcje serii A są w posiadaniu Poczty Polskiej. W przypadku głosowania nad podziałem majątku Banku
Pocztowego udział głosów Poczty Polskiej będzie wynosić 77,67%, zaś PKO Banku Polskiego 22,33%.
W ciągu 2014 roku poziom kapitału zakładowego Banku oraz struktura akcjonariatu nie uległy zmianie.
Zgodnie z obowiązującą strategią, jedną z form dokapitalizowania Banku Pocztowego może być przeprowadzenie
w przyszłości pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) oraz debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie. W związku z tym akcje serii B od chwili swojej dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi staną się akcjami na okaziciela.
13.5 Podstawowe informacje na temat Poczty Polskiej S.A. – większościowego
interesariusza Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego
Poczta Polska to firma o 455-letniej tradycji, której sieć obejmuje około 7 300 placówek, świadczących usługi
klientom indywidualnym i biznesowym. Poczta Polska zajmuje się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki),
usług bankowo-ubezpieczeniowych (poprzez spółki z Grupy Kapitałowej) oraz usług logistycznych. Poczta Polska
rozwija także obszar usług cyfrowych (neoznaczek, neolist, neokartka) realizowanych poprzez platformę
internetową.
W skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej wchodzą Poczta Polska oraz Bank Pocztowy, Poczta Polska Usługi
Cyfrowe Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
Pocztylion – Arka PTE S.A., POST-TEL Sp. z o.o. oraz POSTDATA S.A., Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A., Pocztowe Likwidacja Szkód Sp. z o.o.
95
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Więcej informacji o Poczcie Polskiej, w tym jej wynikach finansowych zawartych jest na stronie internetowej
http://www.poczta-polska.pl/o-firmie/.
Poczta Polska w 100% należy do Skarbu Państwa i jest nadzorowana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
13.6 Współpraca z Pocztą Polską
Bank Pocztowy realizuje strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską na podstawie programu określającego główne
cele partnerstwa oraz sposoby ich osiągnięcia.
Strategiczne partnerstwo zakłada przede wszystkim pełnienie przez Bank znaczącej roli w realizacji strategii
rozwoju usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej oraz rozwój sieci placówek własnych tworzonych w oparciu
o infrastrukturę Poczty Polskiej i dedykowanych dystrybucji produktów i usług. Zgodnie z przyjętym programem,
wprowadzany jest ponadto nowy model zarządzania obszarem usług finansowych oraz nowy i efektywny model ich
sprzedaży, opierający się na sieci placówek i pracownikach Poczty Polskiej.
Bank Pocztowy ma unikalną możliwość wykorzystania sieci placówek Poczty Polskiej, składającej się z sieci około
7,3 tys. placówek (w tym urzędów, filii i agencji) na terenie całej Polski. Ze względu na fakt, iż sieć własna Banku
jest w przeważającej mierze zlokalizowana w ramach infrastruktury i placówek Poczty Polskiej, rozbudowa sieci
placówek Banku nie wymaga wysokich nakładów kapitałowych. W przypadku budowy placówek od podstaw (bez
dostępu do infrastruktury i placówek Poczty Polskiej), konieczne byłoby poniesienie znacząco wyższych nakładów
kapitałowych, niż jest to wymagane w przypadku rozwoju sieci w istniejących już placówkach pocztowych.
Dzięki dostępowi do placówek Poczty Polskiej, zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym również
w mniejszych miejscowościach, gdzie brak jest dużej konkurencji ze strony innych banków, Bank z powodzeniem
akwiruje klientów z docelowych segmentów. Strategiczne plany rozwoju usług finansowych zakładają dalsze
podnoszenie efektywności sprzedażowej sieci Pocztowych Stref Finansowych przy wskaźnikach biznesowych
zmierzających do poziomów osiąganych przez Bank w Mikrooddziałach.
Podstawową umową regulującą kwestię sprzedaży produktów i usług Banku jest umowa agencyjna. Zgodnie z tą
umową, poprzez sieć placówek Poczty Polskiej sprzedawane są m.in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
konta firmowe i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty gotówkowe dla klientów indywidualnych, kredyty dla
mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe oraz usługi z nimi powiązane. Dostęp do sieci placówek sprzedaży
i infrastruktury pocztowej umożliwia ponadto Bankowi udostępnienie klientom instytucjonalnym usług takich jak:
zlecenia wypłat na rzecz kontrahentów (m.in. za pośrednictwem Money Gram), wpłaty otwarte i wpłaty zamknięte,
jak również usługi z obszaru cash – processingu.
Ponadto Poczta Polska jest klientem Banku, który świadczy dla niej kompleksową obsługę finansową. Istotnym
źródłem przychodów prowizyjnych dla Banku jest włączanie do rozliczeń międzybankowych wpłat gotówkowych
przyjętych w sieci Poczty Polskiej i kierowanych na rachunki bankowe odbiorców, w tym na rzecz Zakładu Usług
Społecznych i Urzędów Skarbowych (środków transferowych) oraz obsługa wypłat gotówkowych dokonywanych w
sieci Poczty Polskiej na rzecz osób trzecich wskazanych przez klientów Banku.
Współpracę Banku z Pocztą Polską reguluje szereg umów obejmujących kluczowe obszary tej współpracy. Zostały
one zawarte na warunkach rynkowych i niemal wszystkie zostały podpisane na czas nieokreślony.
13.7 Relacje inwestorskie
Od grudnia 2011 roku obligacje Banku są notowane w alternatywnym systemie obrotu, na rynku Catalyst,
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Głównym celem relacji inwestorskich jest dostarczanie interesariuszom aktualnych i rzetelnych informacji na temat
Banku w prosty i zrozumiały oraz zgodny z przepisami prawa sposób.
Ponieważ akcje Banku nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w 2014 roku działania Banku w zakresie
relacji inwestorskich skupiały się przede wszystkim na:
96
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
rozwijaniu kontaktów z inwestorami posiadającymi obligacje Banku lub zainteresowanymi ich zakupem,
wypełnianiu obowiązków informacyjnych w związku z notowaniem obligacji Banku w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. (ASO GPW).
Na koniec 2014 roku przedmiotem notowania na ASO GPW (Catalyst) były następujące obligacje Banku
Pocztowego S.A.:
Seria
Rodzaj
Oznaczenie
ASO GPW
A
B2
C
podporządkowane
zwykłe
podporządkowane
BPO0721
BPO1216
BPO1022
Oznaczenie
KDPW
Data
emisji
PLBPCZT00015 08.07.11
PLBPCZT00049 13.12.13
PLBPCZT00031 05.10.12
Data
pierwszego
notowania
Data
wykupu
02.12.11
13.03.14
20.02.13
08.07.21
13.12.16
05.10.22
Cena
nominalna
(w zł)
10 000
10 000
10 000
Ilość
obligacji
4 734
14 785
5 000
Wartość emisji
(w zł)
47 340 000
147 850 000
50 000 000
Oprocentowanie
WIBOR6M+375 pb*
WIBOR6M+140 pb
WIBOR6M+350 pb
*/ do 8.07.16; od 9.07.16 do 8.07.21 WIBOR6M+3,75+1,5 p.p.
Notowania i obroty obligacji Banku Pocztowego
Wypełniając obowiązki informacyjne rynku Catalyst oraz w celu zapewnienia pełnej transparentności działalności,
Bank i Grupa publikuje raporty roczne i półroczne.
Ponadto, Bank i Grupa, pomimo braku takiego obowiązku prawnego, podaje do publicznej wiadomości wybrane
kwartalne dane finansowe. Przy okazji tych publikacji, organizowane są konferencje prasowe, na których
przedstawiciele Zarządu Banku omawiają wyniki osiągnięte w danym okresie.
W 2014 roku Bank przeprowadził z sukcesem sześć emisji obligacji:
dwie emisje obligacji zwykłych: 4-letnich serii B3 na łączną kwotę 40 mln zł i B4 na łączną kwotę 170 mln
zł,
cztery serie obligacji krótkoterminowych (D4, D5, D6 i D7) na kwoty odpowiednio: 50 mln zł, 10 mln zł, 30
mln zł, 30 mln zł.
W związku z emisją obligacji serii B4 przedstawiciele Banku wzięli udział w serii spotkań z inwestorami
instytucjonalnymi zorganizowanych w ramach roadshow.
97
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Utrzymywaniem bieżących relacji z inwestorami w Banku zajmuje się:.
Magdalena Ossowska-Krasoń
Zastępca Dyrektora Departamentu Public Relations i Marketingu
e-mail: [email protected]
tel. (22)328 76 06
tel. kom. 601 057 496
Na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. (www.pocztowy.pl), w zakładce Obligacje Banku Pocztowego
znajdują się wszystkie raporty bieżące i okresowe przekazywane na Catalyst za pośrednictwem systemu EBI oraz
inne informacje dotyczące obligacji wyemitowanych przez Bank.
13.8 Zasady zmian statutu
Zmiana Statutu Banku Pocztowego wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Banku oraz
zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu
Zgromadzeniu projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu, Zarząd Banku podejmuje uchwałę odnośnie
proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest
przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwała w sprawie
zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów. Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Prawo Bankowe, zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli
dotyczy:
firmy,
siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności Banku,
organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu powołanych
za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury
organizacyjnej Banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu
wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub
rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5%
funduszy własnych,
zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej,
uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu.
18 czerwca 2014 roku zostały zarejestrowane w KRS zmiany w statucie Banku, które zostały przyjęte przez Walne
Zgromadzenie 23 maja 2014 roku. Akcjonariusze Banku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęli uchwałę
w sprawie dokonania zmian statutu w odniesieniu do zmiany czynności należących do zakresu działania Banku wydawanie pieniądza elektronicznego.
Ponadto 15 stycznia 2015 roku zostały zarejestrowane w KRS zmiany w statucie Banku, które zostały przyjęte przez
Walne Zgromadzenie 22 grudnia 2014 roku w zakresie implementacji Zasad ładu korporacyjnego w Banku
Pocztowym S.A.
Statut jest dostępny na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. pod adresem www.pocztowy.pl.
98
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
13.9 Działalność organów korporacyjnych Banku
Walne Zgromadzenie
Sposób działania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku w Bydgoszczy lub w Warszawie. Zwyczajne Walne
Zgromadzenia zwołuje Zarząd Banku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie
jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Banku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6
miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym
w Statucie oraz przysługuje jej prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za
wskazane.
Ponadto w określonych przypadkach prawo zwołania Walnego Zgromadzenia lub żądania zwołania Walnego
Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. 22 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło
„Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A.”, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 roku.
Sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do
rozpatrzenia i zaopiniowania.
Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w głosowaniu
jawnym i zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub
postanowienia statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. Tajne
głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub
likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić
tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu.
W statucie nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rada Nadzorcza Banku wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
Tryb podejmowania uchwał przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych, a także statut.
Zapisy Statutu opisują sposób powoływania członków Rady Nadzorczej spośród akcjonariuszy, w tym zasad
reprezentowania poszczególnych akcjonariuszy w składzie tego organu oraz zasad wyboru członków niezależnych,
ich liczby oraz warunków, jakie powinni spełniać.
Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
99
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również powzięcie uchwał w sprawach:
powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
zmiany statutu,
podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
umarzania akcji i warunków tego umarzania,
tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych,
emisji obligacji,
wyboru likwidatorów,
innych sprawach wniesionych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą,
ustalania zasad wynagradzania i określania warunków zatrudniania Prezesa Zarządu,
zatwierdzania Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej.
W 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 14 kwietnia. Podczas tego Zgromadzenia reprezentowane
było 100% kapitału zakładowego. W trakcie obrad podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za 2013 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego w 2013 roku,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za
2013 rok,
podziału zysku Banku Pocztowego S.A. za 2013 rok,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia „Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej,
wybór Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. na X kadencję.
Ponadto podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej X kadencji.
akcjonariusze
wyznaczyli
Przewodniczącego
W ciągu 2014 roku odbyły się ponadto 4 nadzwyczajne walne zgromadzenia. W ich trakcie przyjęto m.in. uchwały
w sprawie:
zmian statutu,
zmian regulaminu Rady Nadzorczej,
uchwalenia „Zasad ładu korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.”,
uchwalenia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia”,
zmiany warunków emisji obligacji zwykłych przyjętych Uchwałą nr 1 NWZ z dnia 12 kwietnia 2011 roku.
Rada Nadzorcza
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organem zarządzającym i nadzorczym Banku są odpowiednio Zarząd i
Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
100
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Skład
Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków
Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata. Zapisy statutu opisują szczegółowo również
sytuację, dotyczącą spadku liczby członków Rady Nadzorczej.
W każdym przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 7 osób, Zarząd Banku jest zobowiązany
niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie 14 dni, zwołać Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej do 7 osób.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej. W przypadku wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w toku kadencji, mandat osoby nowo wybranej
wygasa wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
IX kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w czerwcu 2011 roku i zakończyła się 14 kwietnia 2014 roku z chwilą
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2013 rok. X kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 14
kwietnia 2014 r.
14 kwietnia 2014 roku ZWZ oceniło kwalifikacje kandydatów na Członków Rady Nadzorczej X kadencji, zgodnie
z Polityką doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej i wybrało Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
na X kadencję. Akcjonariusze wyznaczyli także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej X
kadencji.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz Poczta Polska, zaś Wiceprzewodniczącego wyznacza
akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku
wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie
Sekretarza.
Zapisy statutu opisują sposób powoływania członków Rady Nadzorczej spośród akcjonariuszy, w tym zasad
reprezentowania poszczególnych akcjonariuszy w składzie tego organu oraz zasad wyboru członków niezależnych,
ich liczby oraz warunków, jakie powinni spełniać.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład IX kadencji Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. przedstawiał się
następująco:
Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jakub Papierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Michalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
Paweł Borys - Członek Rady Nadzorczej,
Mariusz Czyżak - Członek Rady Nadzorczej,
Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej,
Janusz Wojtas - Członek Rady Nadzorczej.
14 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej X kadencji. 12
maja 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Pana Piotra Michalskiego. W związku z powyższym skład X kadencji Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
według stanu na 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:
Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jakub Papierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Michalski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
Paweł Borys - Członek Rady Nadzorczej,
Mariusz Czyżak - Członek Rady Nadzorczej,
101
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Bogusław Grabowski - Członek Rady Nadzorczej,
Janusz Wojtas - Członek Rady Nadzorczej.
Kompetencje członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego zostały przedstawione na stronie internetowej Banku:
http://www.pocztowy.pl/pdf/o_banku/Statut_Banku_Pocztowego.pdf.
Sposób funkcjonowania
Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zatwierdzanego przez Walne
Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie
rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Członkowie
Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczty elektronicznej, faksu).
Podejmowanie uchwał w powyższych trybach nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływania
członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów
przeważa głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej
Porządek obrad i problematyka poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej w 2014 roku ustalana była przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wynikała z bieżącej działalności Banku, w tym obejmowała sprawy wnoszone
z inicjatywy Zarządu Banku oraz z inicjatywy Członków Rady Nadzorczej.
Decyzje Rady Nadzorczej formułowane były w postaci uchwał, ustaleń, opinii w odniesieniu do wniosków Zarządu
Banku oraz materiałów informacyjnych prezentowanych przez Bank.
Sprawując stały nadzór nad bieżącą działalnością Banku, Rada Nadzorcza odbyła w 2014 roku 5 posiedzeń.
Komitet Audytu
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.
Członków Komitet Audytu powołuje spośród swoich członków Rada Nadzorcza, która uchwala jego regulamin.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania
ryzykiem,
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
monitorowanie bezstronności i niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych,
rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do
wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku.
Zgodnie z regulaminem Komitetu Audytu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą 19 maja 2011 roku, zmienionym
Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2014 roku, Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech osób, w tym
Przewodniczącego, którego wyznacza Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Przynajmniej jeden członek
Komitetu powinien spełniać kryteria niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji
finansowej. Obecnie takie wymagania spełnia Bogusław Grabowski, przewodniczący Komitetu Audytu.
102
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje
Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Audytu. Gdyby Przewodniczący
Komitetu nie mógł z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, zwołuje je inny członek Komitetu Audytu
wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu. Posiedzenia Komitetu mogą być zwołane także na wniosek innego
członka Rady Nadzorczej, Zarządu Banku, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora Banku, w szczególności w
przypadku eskalacji przez kierującego komórką audytu wewnętrznego istotnych kwestii spornych z Zarządem
Banku. Komitet Audytu obraduje w składzie co najmniej połowy swoich członków (quorum). Uchwały Komitetu
Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga
głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.
W przypadkach koniecznych Komitet Audytu, z inicjatywy Przewodniczącego lub innego członka Komitetu Audytu
wyznaczonego przez Przewodniczącego, może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. X
kadencji do składu Komitetu Audytu Banku Pocztowego.: Bogusława Grabowskiego, Pawła Borysa, Piotra
Michalskiego oraz wyznaczyła Bogusława Grabowskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Skład Komitetu Audytu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:
Bogusław Grabowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Piotr Michalski - Członek Komitetu Audytu,
Paweł Borys - Członek Komitetu Audytu.
Komitet Audytu udostępnia akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku
sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do kompletu materiałów na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie.
Komitet ds. mianowań
Komitet ds. mianowań jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego., który wspiera działania Rady
Nadzorczej Banku Pocztowego.
Komitet jest powoływany na daną kadencję Rady Nadzorczej i składa się co najmniej z trzech osób wybieranych w
formie Uchwały Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, którego wyznacza Rada Nadzorcza spośród członków
Komitetu.
Rada Nadzorcza uchwala regulamin Komitetu.
Do zadań Komitetu ds. mianowań należy w szczególności:
ocena kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Banku Pocztowego,
ocena osób pełniących funkcje Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Banku Pocztowego.
Komitet ds. mianowań dokonuje oceny kwalifikacji kandydata na Prezesa lub Członka Zarządu oraz osób już
piastujących swoje funkcje w następujących sytuacjach:
przy wyborze nowego składu Zarządu, w odniesieniu do kandydatów,
przy wnioskowaniu do KNF o zezwolenie na prowadzenie rozszerzonej działalności przez Bank,
w odniesieniu do osób już piastujących swoje funkcje,
w przypadkach zaistnienia nowych okoliczności opisanych w „Polityce doboru i oceny Członków Zarządu”,
w odniesieniu do osób już piastujących swoje funkcje.
Komitet ds. mianowań odbywa posiedzenia w przypadku gdy jest to wymagane z uwagi na planowane zmiany
w składzie Zarządu, w przypadku zakończenia kadencji Zarządu oraz w innych przypadkach określonych w „Polityce
doboru i oceny Członków Zarządu”. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy
lub na wniosek członka Komitetu ds. mianowań lub Zarządu Banku. W sytuacji gdy Przewodniczący Komitetu nie
103
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
może z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, zwołuje je inny członek Komitetu ds. mianowań wyznaczony
przez Przewodniczącego Komitetu. Posiedzeniom Komitetu ds. mianowań przewodniczy Przewodniczący Komitetu
a pod jego nieobecność – członek Komitetu ds. mianowań wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu ds.
mianowań.
Komitet ds. mianowań obraduje w składzie co najmniej 2 członków. Oceny Komitetu zapadają w formie decyzji
bezwzględną większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego X kadencji do
składu Komitetu ds. mianowań Jerzego Jóźkowiaka, Jakuba Papierskiego, Janusza Wojtasa oraz wyznaczyła Jerzego
Jóźkowiaka na jego Przewodniczącego.
12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza wprowadziła regulamin Komitetu ds. mianowań.
Skład Komitetu ds. mianowań według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:
Jerzy Jóźkowiak - Przewodniczący Komitetu ds. mianowań,
Jakub Papierski - Członek Komitetu ds. mianowań,
Janusz Wojtas - Członek Komitetu ds. mianowań.
W 2014 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Komitet ds. mianowań odbył 3 posiedzenia.
Ponadto w ramach Rady Nadzorczej Banku nie zostały ukonstytuowane inne Komitety.
Zarząd
Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu
Zgodnie ze statutem Banku, Zarząd składa się z co najmniej 3 do 5 osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu w tym Wiceprezes Zarządu, Członkowie Zarządu.
Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu
wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
W przypadku Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, jego mandat wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu
przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.
Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, biorąc
pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji, działając zgodnie z przepisami
ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z „Polityką doboru i oceny Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.”
Powołanie dwóch Członków Zarządu Banku: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie
ryzykiem następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
Skład
Skład Zarządu Banku Pocztowego IX kadencji na dzień 31 grudnia 2013 roku:
Tomasz Bogus – Prezes Zarządu,
Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu,
Radosław Sałata – Członek Zarządu,
Michał Sobiech – Członek Zarządu.
104
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza odwołała Radosława Sałatę z funkcji Członka Zarządu z dniem 12 maja 2014
roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 19 maja 2014 roku Pawła Spławskiego do składu Zarządu
Banku Pocztowego IX kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego.
Skład Zarządu Banku Pocztowego IX kadencji na dzień 31 grudnia 2014 roku:
Tomasz Bogus – Prezes Zarządu,
Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu,
Paweł Spławski – Członek Zarządu,
Michał Sobiech – Członek Zarządu.
16 stycznia 2015 roku Tomasz Bogus złożył roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu
Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2015 roku. 16 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu
Szymonowi Miderze wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu wynikających z regulacji wewnętrznych Banku
Pocztowego od 20 stycznia 2015 roku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu Pana
Szymona Midery na funkcję Prezesa Zarządu Banku. Uchwała ta wejdzie w życie od dnia następnego po dniu
wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Szymona Midery na to stanowisko.
12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Huberta Meronk do składu Zarządu Banku Pocztowego IX
kadencji i powierzyła Panu Hubertowi Meronk pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego od 12 stycznia
2015 roku.
W związku z powyższym skład Zarządu IX kadencji według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia
się następująco:
Szymon Midera - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu,
Hubert Meronk - Członek Zarządu,
Michał Sobiech - Członek Zarządu,
Paweł Spławski - Członek Zarządu.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Członków Zarządu
Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
Odpowiada za obszar zarządzania strategicznego. Powołany na p.o. Prezesa Zarządu Banku w styczniu 2015 roku.
Wcześniej, od lipca 2008 roku, Wiceprezes Zarządu odpowiadający za obszar biznesu i sprzedaży, marketing oraz
skarb. Przez 7 lat związany z BRE Bankiem, m.in. jako Dyrektor Biura Marketingu i Rozwoju Biznesu mBanku (20072008) oraz Wicedyrektor Departamentu Marketingu i Relacji Inwestorskich BRE Banku (2005-2007).
Ekspert bankowości detalicznej z ponad 10-letnim doświadczeniem, był odpowiedzialny m.in. za:
–
–
–
–
–
transformację Banku Pocztowego z rozliczeniowego w bank uniwersalny,
akwizycję ponad 1 mln Klientów Banku Pocztowego w latach 2009-2014,
4 krotny wzrost liczby ROR Banku Pocztowego do ponad 800 tys.
budowę sieci Mikroodziałów Banku Pocztowego (ponad 250 placówek tego typu),
opracowanie koncepcji sprzedaży kredytów hipotecznych Banku Pocztowego w oparciu o mobilnych
doradców,
105
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
–
–
–
–
przygotowanie i realizację strategii marketingowej mBanku oraz nadzór nad jej realizacją w Polsce,
Czechach i na Słowacji,
udział w rozwoju sieci mBanku: mKiosków i Centrów Finansowych,
nadzór nad sprzedażą mBanku w Internecie oraz strategią CRM,
przygotowanie projektu rebranding’u BRE Banku oraz koncepcji i realizacji nowej placówki korporacyjnej
banku.
Absolwent etnologii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Ukończył również Executive MBA Program w PAM Center na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
organizowanego przy współpracy z Towson University oraz Robert H. Smith School of Business, jak również
Advanced Management Programme, INSEAD, we francuskim Fontainebleau.
Hubert Meronk – Członek Zarządu
Odpowiada za obszar wsparcia biznesu, czyli informatykę, administrację i logistykę. Powołany na stanowisko
Członka Zarządu Banku dnia 12 lutego 2015 roku.
Hubert Meronk posiada ponad 15–letnie międzynarodowe doświadczenie w doradztwie, planowaniu i zarządzaniu
obszarem usług IT oraz rozwoju IT.
Jest absolwentem studiów magisterskich w Norwegii oraz USA – Master of Computer Science. Przez ponad 20 lat
mieszkał i pracował w Norwegii i USA, realizując w tym czasie projekty dla spółek w USA, Islandii, Norwegii oraz
Szwecji. W latach 1997-2000 w Cap Gemini Norway pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w Oslo i był odpowiedzialny
za kierowanie doradztwem biznesowo–technologicznym. W latach 2000-2003 prowadził w Norwegii własną firmę
doradczą.
Od 2003 roku mieszka w Polsce. Na rynku polskim zajmował się realizacją projektów strategicznych IT,
przeprowadzaniem centralizacji informatyki na dużą skalę oraz wdrożeniem architektury korporacyjnej w sektorze
finansowym. Pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego odpowiadał za obszar IT oraz strategię informatyki
w firmach takich jak PKO BP, BOŚ Bank, LOT, T-Systems Polska. Od 2011 roku prowadził własną działalność
doradczą realizując usługi doradcze dla CGI Polska, ABC Data, BPS TFI, PGE Dom Maklerski oraz PwC Polska.
Michał Sobiech – Członek Zarządu
Odpowiada za obszar finansów i ryzyka. Z Bankiem związany od czerwca 2009 roku, początkowo na stanowisku
Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów. Funkcję Członka Zarządu objął w październiku 2009 roku. Wcześniej
przez 5 lat (2004-2009) pracował w Kredyt Banku, m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości
Finansowej, Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2009 jako Doradca Prezesa Zarządu
odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów o charakterze strategicznym dla banku i Grupy KBC w Polsce.
106
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie doradczej KPMG. Ekspert w zarządzaniu ryzykiem finansowym
z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Był odpowiedzialny za m.in.:
–
–
–
–
wdrażanie procesów i narzędzi umożliwiających realizację wymogów Basel 2 (w tym ICAAP),
wdrażanie rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie w bankach ryzykiem kredytowym,
płynności, rynkowym oraz operacyjnym,
wdrażanie rozwiązań usprawniających kontrolling oraz sporządzanie informacji zarządczej w obszarze
finansów i ryzyka,
wdrażanie w bankach MSSF oraz rozwiązań procesowych niezbędnych do sporządzania sprawozdań
finansowych wg MSSF.
Wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w międzynarodowym banku, jak i firmie konsultingowej pozwalają
mu na efektywne zarządzanie finansami oraz ryzykiem w ramach prowadzonych przez Bank projektów, ocenę ich
potencjału dla budowania wartości Banku, a także na minimalizowanie obszaru ryzyka w ofercie produktowej
adresowanej do specyficznego segmentu rynku, jaki reprezentuje baza kliencka Banku Pocztowego. Absolwent
SGH, kierunku Finanse i Bankowość. Posiada kwalifikacje ACCA.
Paweł Spławski – Członek Zarządu
Odpowiada za obszar biznesu i skarbu. Powołany na stanowisko Członka Zarządu w maju 2014 roku. Z Bankiem
związany od września 2011 roku, jako Dyrektor Zarządzający Pionu Finansów. W trakcie pracy na stanowisku
Dyrektora Zarządzającego odpowiadał za rachunkowość, controlling i hurtownię danych, zarządzanie aktywami
i pasywami, a także część funkcji operacyjnych.
Wcześniej przez 4 lata (2007-2011) pracował w GetBank S.A., m.in. jako Dyrektor Departamentu Controllingu
(2008-2011) oraz Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego. Swoją karierą zawodową rozpoczął i na 7 lat
związał z PwC, gdzie zajmował się doradztwem dla sektora finansowego. Posiada 14 letnie doświadczenie
w obszarze bankowości, dzięki czemu reprezentuje wysokie kompetencje w zakresie:
–
–
–
finansów,
optymalizacji operacyjnych,
wyboru i wdrażania systemów informatycznych, w tym w szczególności hurtowni danych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość oraz Podyplomowych Studiów
Controllingu Bankowego prowadzonych przez Warszawski Instytut Bankowości. Posiada kwalifikacje Financial Risk
Manager przyznawane przez Global Association of Risk Professionals, jak również ACCA.
Kompetencje
Zarząd kieruje Bankiem i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek
handlowych, statutu Banku i regulaminu Zarządu.
Realizując swoje funkcje Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, a w szczególności:
określa strategię Banku,
ustala zasady polityki cenowej,
ustala roczny plan finansowy,
ustala zasady polityki zatrudniania i wynagradzania,
107
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
uchwala regulamin Zarządu,
uchwala regulamin organizacyjny Banku,
ustanawia prokurentów,
projektuje oraz zapewnia działanie systemu zarządzania,
podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość
w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, lub w tym zakresie udziela
pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa do poszczególnej czynności w odniesieniu do
lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych,
uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym:
–
–
–
–
zasady polityki w zakresie zarządzania ryzykiem,
zasady kontroli wewnętrznej,
zasady zarządzania kapitałem, w tym szacowania kapitału wewnętrznego,
polityki zmiennych składników wynagrodzeń,
ustala ogólny poziom ryzyka ponoszonego przez Bank oraz dostosowane do tego poziomu limity
wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,
uchwala założenia polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
uchwala procedury wewnętrzne Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego,
zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
uchwala zasady polityki informacyjnej Banku.
Sposób funkcjonowania
Zarząd działa na podstawie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu,
a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Członków Zarządu
zgodnie z kolejnością zastępstw ustaloną uchwałą Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy
członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy rozpatrywaniu spraw osobistych członków Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się i są protokołowane w języku polskim. W przypadku udziału w posiedzeniu
członków zarządu nie władających językiem polskim, zapewnia się udział tłumacza. Protokół podpisują obecni na
posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
W 2014 roku odbyło się 50 posiedzeń Zarządu, podczas których poruszane i dyskutowane były tematy związane
z realizacją założeń strategicznych, scentralizowanych na obszarze bankowości detalicznej i mikrofirmach, w tym na
planowanych kierunkach rozwoju oferty detalicznej dopasowanej do potrzeb obecnej grupy docelowej Banku jak
i do zidentyfikowanych potrzeb nowych segmentów klientów, w tym także do dalszego rozwoju linii produktów dla
mikroprzedsiębiorstw.
W ramach prac Zarządu została wypracowana nowa strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017,
został zaktualizowany Plan Finansowy Banku na rok 2014 oraz zatwierdzony Plan Finansowy na 2015 rok, oraz
przeprowadzenie przez Zarząd działań zmierzających do wdrożenia zmian w strukturze organizacyjnej Banku, jak
również działań optymalizacyjnych, procesowych i kosztowych.
W związku z zachodzącymi zmianami kierunkowymi w rozwoju Banku, Zarząd realizując swoje funkcje statutowe
w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem aktywnie uczestniczył w procesie zarządzania poziomem
ryzyka występującym w poszczególnych obszarach działania Banku.
W zakresie poruszanych spraw dotyczących prowadzonej działalności bankowej, Zarząd monitorował realizację
projektów strategicznych Banku oraz stanu zaawansowania prac dostosowawczych w zakresie wdrożenia w Banku
wymogów regulacyjnych w kontekście wyzwań związanych z zarządzaniem IT oraz bezpieczeństwem banków.
108
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Do przedmiotu rozpatrywanych przez Zarząd zagadnień należał także zakres tematów wnoszonych na posiedzenia
Rady Nadzorczej Banku oraz pod obrady Walnych Zgromadzeń, w tym zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego
Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy.
Obszerny katalog spraw prezentowanych na posiedzeniach Zarządu stanowiły okresowe raporty i sprawozdania
z nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu obszarów działania Banku, a także regulacje
wewnętrzne, których konieczność wprowadzenia, bądź zmiany wiązała się z dostosowaniem przepisów
wewnętrznych wynikających z podjętych decyzji zarządczych w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Banku
oraz zmian kompetencyjnych w obszarach biznesowych związanych z wdrożeniem zmian organizacyjnych w Banku.
W Banku działają następujące Komitety:
Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (KZAP),
Komitet Kredytowy Banku (KKB),
Komitet Ryzyka Operacyjnego (KRO),
Komitet Organizacji Priorytetów Inicjatyw Informatycznych (KOPI),
Komitet Odwołań Kredytowych (KOK),
Komitet Organizacji Priorytetów Strategicznych (KOPS) – od 1 stycznia 2015 roku działa on pod zmienioną
nazwą Komitet Zarządzania Portfelem Projektów (KZPP),
Komitet ds. Architektury IT (KAIT) – od 12 maja 2014 roku.
Powołane w Banku Komitety opierają swoją działalność na podstawie przyjętych przez Zarząd Banku regulaminów.
W regulaminie każdego Komitetu, co do zasady opisane są zadania i kompetencje, w ramach których działa
Komitet.
W składzie osobowym następujących Komitetów znajdują się Członkowie Zarządu: Komitet Kredytowy Banku,
Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego oraz Komitet ds. Architektury IT.
Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku
W 2014 roku łączna kwota wynagrodzeń (rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych
w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie) wypłaconych Członkom Zarządu Banku, Rady Nadzorczej
Banku i jednostek zależnych od Banku wyniosła 5 258 tys. zł wobec 4 788 tys. zł w poprzednim roku.
Wynagrodzenie wypłacone i należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej (w tys. zł)
Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty)
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty)
2014
2013
3 065
2 818
247
2 193
2 193
2 650
2 556
94
2 138
2 138
Zasady przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu
W Banku Pocztowym Członkowie Zarządu mogą otrzymać nagrody roczne, zgodnie z Ustawą z dnia 3 marca 2000
roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) oraz
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2013 roku w sprawie przyznawania
nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.
Wyżej wymienione Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom,
o których mowa w art. 2 pkt 1 – 4 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
109
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
Zgodnie z przepisem wykonawczym, w przypadku Banku Pocztowego:
wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu składa do Walnego Zgromadzenia – Rada
Nadzorcza,
nagrodę roczną dla Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu przyznaje organ właściwy dla nich
w sprawach czynności z zakresu prawa pracy, czyli Rada Nadzorcza.
Przepisy wykonawcze regulują ogólne zasady przyznawania nagród. Nagroda roczna może być przyznana
uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny:
osiągnął dodatni wynik finansowy lub znacząco zmniejszył stratę netto,
efektywnie realizował zadania i cele statutowe,
terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie
podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko)
przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, z którym nie rozwiązano
umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze
stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy
pracownika.
Papiery wartościowe wyemitowane przez Bank będące w posiadaniu Członków Zarządu
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności, Członkowie Zarządu nie posiadali żadnych
papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.
110
Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A.
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
14.1 Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań
Zarząd Banku Pocztowego S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego oraz jej wynik finansowy,
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego zawiera prawdziwy obraz
rozwoju osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
14.2 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Banku Pocztowego S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, Deloitte
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) dokonujący badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2014 rok został
wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci spełnili warunki konieczne do wydania
bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2014 rok liczy 111
kolejno ponumerowanych stron.
Podpisy Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.
19 marca 2015 roku
Szymon Midera Wiceprezes Zarządu
p.o. Prezesa Zarządu
19 marca 2015 roku
Hubert Meronk Członek Zarządu
19 marca 2015 roku
Michał Sobiech Członek Zarządu
19 marca 2015 roku
Paweł Spławski Członek Zarządu
111

Podobne dokumenty