STOPA CUKRZYCOWA

Transkrypt

STOPA CUKRZYCOWA
Nr 3(3), 2008
KWARTALNIK
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC)
(ZSC)
– główne aspekty problemu
Opatrunki hydrowłókniste
w leczeniu ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
Wywiad z Andrzejem Baumanem
– prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Żelujący opatrunek
piankowy Versiva®XC™
– przełom w gojeniu ran!
Wydawnictwo rekomendowane przez:
Słowo przewodnie
Spis treści
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC)
– główne aspekty problemu................................... 4
Studia przypadków pielęgniarskich......................... 8
Opatrunki hydrowłókniste w leczeniu ran
w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej................ 10
Wywiad z Andrzejem Baumanem – prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków...................12
Rozwiązanie konkursu plastycznego......................13
Żelujący opatrunek piankowy Versiva®XC™............15
Sprawozdanie z oceny zastosowania
opatrunku Versiva®XC™........................................16
Specjalistyczne Centra Leczenia Ran.................... 18
Apteki patronackie.............................................. 20
Zakupy opatrunków przez Internet........................ 20
Podróże po dyżurze – KORBIELÓW...................... 22
Jadło =
/ sadło . ................................................... 23
100% ConvaTec................................................... 24
Nr 3(3), 2008
KWARTALNIK
Bezpłatny magazyn.
Ukazuje się co 3 miesiące od marca 2008 r.
Redaktor naczelny:
Patryk Martynus
Adres redakcji:
­ onvaTec Polska Sp. z o.o.
C
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Prenumerata:
Bezpłatną prenumeratę można zamawiać,
przesyłając pod adresem redakcji
wypełniony kupon dołączony do numeru
lub pobrać ze strony www.mojarana.pl.
Wydawca:
­ onvaTec Polska Sp. z o.o.
C
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. (22) 579 66 66, faks (22) 579 66 44
© 2008 Copyright by ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego kwartalnika
nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie
i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy.
bezpłatna infolinia: 0 800 120 093
e-mail: [email protected]
www.­convatec.pl
2
Drodzy Czytelnicy!
Trzecie tegoroczne wydanie
„Inforanka” niniejszym trafia do
wszystkich zainteresowanych tematyką
nowoczesnych sposobów leczenia ran
przewlekłych. Gdy powstawał pomysł
tego kwartalnika, nie przypuszczałem, że okres między
kolejnymi wydaniami będzie tak szybko mijał, a dla nas
wszystkich, zaangażowanych w tworzenie pisma, będzie
to okres wytężonej i mozolnej pracy.
Wszelkie trudy wynagradza nam jednak Państwa
pozytywny odzew, za co bardzo dziękujemy. Bieżące
wydanie poświęcone jest w większości problemom
związanym z leczeniem zespołu stopy cukrzycowej.
Wiele miejsca poświęcimy również przekazaniu
informacji na temat nowego żelującego opatrunku
piankowego Versiva®XC™, który wprowadziliśmy
na polski rynek w trakcie I Kongresu PTPA we wrześniu
w Bydgoszczy. Jak Państwo zauważą, rośnie grono
specjalistów, autorów tekstów, którzy podzielą się swoimi
doświadczeniami w poszczególnych częściach wydania.
Godny polecenia jest również wywiad z prezesem
największej polskiej organizacji zrzeszającej pacjentów
borykających się z problemem cukrzycy.
Tradycyjnie polecam również poznawanie ciekawych
miejsc i naszych fascynacji kulinarnych – w części
ogólnie pojętej jako relaks.
Ustawicznie pracujemy nad poszerzeniem dostępności
opatrunków dla pacjenta oraz większą ilością miejsc,
w których można w sposób nowoczesny i skuteczny
skorzystać z porad specjalistów. Rozwój projektu
„Specjalistycznych Centrów Leczenia Ran” jest
naszym priorytetem. Z radością odnotowujemy duże
zainteresowanie tym projektem wśród kierowników
placówek, które potwierdza słuszność obranej drogi.
Aktualny wykaz tych placówek znajdą Państwo na stronie 18.
W minionym okresie uruchomiliśmy internetowy
portal społecznościowy www.mojarana.pl,
zrzeszający specjalistów i pacjentów zainteresowanych
problematyką ran przewlekłych. Wierzymy w ten
projekt, gdyż oczywistym jest, że nikt nie lubi
cierpieć w samotności. Powszechnie wiadomo,
że odosobnienie jest dużym problemem w całym
procesie leczenia ran.
Będę wdzięczny za uwagi czy komentarze, które mogą
Państwo przesłać mailem na adres
[email protected] lub w sposób
tradycyjny, pocztą, na adres redakcji. Każdorazowo
redakcja wykorzysta tę wiedzę w celu podniesienia
atrakcyjności naszego pisma.
Życzę interesującej lektury.
Patryk Martynus
Brand Manager, ConvaTec
Nadszedł przełom w gojeniu ran
Szczegóły na str. 14-17.
3
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
Zespół stopy cukrzycowej
(ZSC) – główne aspekty problemu
Co nazywamy ZSC?
ZSC nazywamy owrzodzenie,
zakażenie i/lub destrukcję tkanek
głębokich zlokalizowane w obrębie
kończyn dolnych, poniżej kostki,
u pacjenta z cukrzycą, które są wynikiem neuropatii i/lub niedokrwienia
tętnic kończyn dolnych. Jeżeli zmiana
pierwotnie rozwija się powyżej kostek,
wówczas nie zaliczamy jej do ZSC.
Z definicji wynika także, że ZSC może
nie być widoczny bezpośrednio
na stopie, ale w obrębie tkanek
głębokich, np. w strukturach układu
kostnego. Z taką zmianą mamy
do czynienia w szczególnej
postaci ZSC, nazywanej stawem Charcota, zanim dojdzie do powstania
owrzodzenia. (Fot. 4.).
Narastająca częstość występowania cukrzycy
na świecie, w tym i w Polsce, sprawia, że do
gabinetów zajmujących się leczeniem ran trafia coraz
więcej osób z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC).
dr n. med.
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Katedra i Klinika Gastroenterologii
i Chorób Przemiany Materii
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
Cukrzyca – skala problemu
Oficjalne statystyki podają,
że w Polsce wśród osób powyżej
20. roku życia ok. 5,1% stanowią osoby
z cukrzycą. Prowadzone w poszczególnych
regionach Polski szczegółowe badania pokazały, że taki sam odsetek
osób nie wie, że choruje na cukrzycę.
Jeżeli do tej grupy doliczymy osoby
ze stanami przedcukrzycowymi, to okaże
się, że osób z zaburzeniami tolerancji
węglowodanowej (cukrzyca i stany
przedcukrzycowe) jest w naszym kraju
od 15 do 45% populacji – w zależności od
badanego regionu. Liczby te na przestrzeni ostatnich lat stale rosną. Przeważają
osoby z cukrzycą typu 2, co jest związane
z tzw. „nowoczesnym stylem życia”,
nieprawidłowym sposobem odżywiania
się i małą aktywnością fizyczną.
4
Ile osób z cukrzycą rozwija ZSC?
Dane epidemiologiczne mówią,
że ZSC występuje u 5-10% osób
z cukrzycą. Niestety nie dysponujemy
dokładnymi danymi o skali tego problemu na terenie Polski. Wiele wskazuje, że odsetek ten może być znacznie
dr n. med.
Beata Mrozikiewicz-Rakowska
większy. Niedoszacowanie liczby osób
z ZSC wynika m.in. z faktu klasyfikowania większości przypadków ZSC
jako miażdżycy zarostowej tętnic kończyn
dolnych, a nie ZSC o etiologii naczyniowej. Nawet przypadki ZSC o etiologii
neuropatycznej również traktowane są
jako wynikające z niedokrwienia dużych
naczyń tętniczych. Z tego powodu warto wiedzieć, jak różnicować typy ZSC
(Tabela 1., Fot. 1., 2., 3.).
Stopa/Cechy
Neuropatyczna
Naczyniowa
Skóra
Różowa/czerwona,
ciepła, sucha
Blada, sina,
zimna, zmiany troficzne
+
–
++
–
+++
–/+
–/+
–
Przydatki skóry
(owłosienie)
Tętno
Ból w spoczynku
Ból odczuwany
podczas ruchu
Czucie bólu,
temperatury, dotyku,
wibracji
Zaburzone/nieobecne
Charakter rany
Modzel, owrzodzenie,
martwica rozpływna
Powierzchnia grzbietowa
stopy, dystalne części stopy
Początkowo prawidłowe,
z czasem nadmierna
wrażliwość
Owrzodzenie/martwica
sucha lub rozpływna
Często osteoliza
Rzadko osteoliza
Lokalizacja zmiany
Rtg stopy
Strona podeszwowa
Tabela 1. Cechy różnicujące stopę neuropatyczną i naczyniową
Fot. 1. ZSC o etiologii naczyniowej
Fot. 2. ZSC o etiologii neuropatycznej
Fot. 3. ZSC o etiologii mieszanej
Podział ZSC
W zależności od tego, co dominuje
u podłoża rozwoju ZSC – czy neuropatia czy niedokrwienie tętnic kończyn
dolnych, rozróżniamy:
■■ ZSC o etiologii neuropatycznej
(stopa neuropatyczna)
■■ ZSC o etiologii naczyniowej (stopa
naczyniowa lub niedokrwienna)
■■ ZSC o etiologii mieszanej (stopa
m i e s z a n a, n e u r o p a t y c z n o -niedokrwienna).
Różnicowanie ZSC
Umiejętność rozróżniania typu
ZSC jest niezbędna do dalszego
prawidłowego leczenia. Dotyczy
to zarówno leczenia miejscowego,
jak i ogólnoustrojowego. Główne
cechy różnicujące, jakie wynikają
z badania podmiotowego i przedmiotowego, przedstawia Tabela 1.
W fazie ostrej w wyniku tego
zwiększonego napływu stopa jest
obrzęknięta, ciepła, zaczerwieniona i bolesna. Po pewnym czasie na
skutek odciążenia obrzęk zmniejsza
się, nadal jednak proces nie ulega
całkowitemu wygaszeniu. Efektem jest
osłabienie struktur układu kostno-stawowego, powodujące stopniowe
zbliżanie powierzchni kości do powierzchni skóry na różnych piętrach stopy,
w okolicy podeszwowej. Ostatecznie
w miejscu wzmożonego ucisku tkanek
stopy dochodzi do powstania owrzodzenia (Fot. 4. – faza ostra, Fot. 5. – faza
przewlekła, Fot. 6. – faza przewlekła
z powstaniem owrzodzenia).
W krajach rozwijających się, a do
takich należy Polska, najczęściej obserwujemy stopę neuropatyczną
(ok. 45-60%). Najrzadziej mamy do
czynienia z „czystą” postacią stopy naczyniowej (ok. 15-20%). Postacie
pośrednie, łączące cechy obydwu wcześniej
wymienionych, czyli tzw. stopa mieszana,
występuje u ok. 25-30% przypadków.
Fotografie pokazane powyżej
przedstawiają zmiany w ZSC
o etiologii naczyniowej (Fot. 1.), neuropatycznej (Fot. 2.) i mieszanej (Fot. 3.).
Na uwagę zasługuje również szczególna postać stopy neuropatycznej,
tzw. stopa Charcota. Wynika ona
z uszkodzenia włókien autonomicznego układu nerwowego i powoduje zwiększony napływ
krwi do tkanek stopy drogą
małych naczyń krwionośnych.
Fot. 4. Faza ostra stawu Charcota
Fot. 5. Faza przewlekła stawu Charcota
W przypadku stopy neuropatycznej typowy ciąg zdarzeń prowadzący
do powstania ZSC to: modzel ➝
owrzodzenie ➝ zakażenie.
Fot. 6. Faza przewlekła z powstaniem
owrzodzenia w przebiegu stawu Charcota
5
www.­convatec.pl
Powstanie zespołów zajmujących się
leczeniem ZSC może ograniczyć
liczbę amputacji o 49-85%.
Fot. 7. Obustronne modzele w obrębie stóp
Zespół wielodyscyplinarny
w leczeniu ZSC
Leczenie
ZSC
wymaga
współdziałania zespołu leczniczego składającego się ze specjalistów z różnych dziedzin. Podstawą
jest optymalne wyrównanie glikemii
(diabetolog, pielęgniarka diabetologiczna). Opracowaniem ran
w Polsce zajmują się chirurdzy,
pielęgniarki zabiegowe, czasem ortopedzi i dermatolodzy. Brak wykwalifikowanych podiatrów (specjaliści
zajmujący się opracowywaniem ran niekwalifikujących się do leczenia chirurgicznego) jest istotnym problemem
w warunkach rodzimej służby zdrowia. Zadaniem chirurgów jest również
przeprowadzanie zabiegów mających
na celu poprawę ukrwienia tkanek
stopy (by-passy, stenty, zabiegi PTCA).
W przypadku zakażenia poza stosowaniem miejscowym nowoczesnych
opatrunków o działaniu antyseptycznym i bakteriobójczym w leczeniu stosowana jest antybiotykoterapia ogólnoustrojowa. Pacjent
z ZSC to osoba obciążona często
innymi powikłaniami naczyniowymi
i stąd wielokrotnie wymaga pomocy
ze strony kardiologa, kardiochirurga,
nefrologa, okulisty, ortopedy, neurol oga. Niejednokrotnie wymaga
także wsparcia ze strony psychologa.
Fot. 8. Owrzodzenie bez cech zakażenia
Fot. 9. Owrzodzenie zakażone
Fot. 10. Zmiany martwicze w przebiegu ZSC
o etiologii naczyniowej
Powstanie modzela wynika ze
stałego nadmiernego ucisku
określonej części stopy wywieranego na daną powierzchnię, np. wskutek noszenia niewygodnych butów
(Fot. 7. – liczne modzele w obrębie
stóp). Sprzyja mu upośledzenie czucia bólu wynikające z neuropatii
włókien czuciowych. Owrzodzenie
jest następstwem wnikania modzela
w głąb tkanek z następowym powstaniem krwiaka, a w dalszej kolejności
zakażeniem (Fot. 8. – owrzodzenie bez
cech zakażenia; Fot. 9. – owrzodzenie
zakażone).
W przypadku stopy naczyniowej zmiany
charakteryzują się stopniową martwicą,
z reguły suchą, ta zaś może ulegać
zakażeniu (martwica rozpływna) (Fot. 10.).
6
Czy można zapobiegać
amputacjom w ZSC?
ZSC stanowi główną przyczynę
nieurazowych amputacji (aż 70%). Osoby z cukrzycą, u których przeprowadzono
amputację z powodu ZSC, znajdują się
w grupie dużego ryzyka ponownej
amputacji w obrębie przeciwległej
kończyny dolnej. Po amputacji kończyny
połowa chorych przeżywa 3 lata,
u pozostałych w 50% dochodzi do amputacji drugiej kończyny!!! Ponieważ
jednak większość amputacji poprzedza wystąpienie owrzodzenia, właściwe
postępowanie w momencie jego
wystąpienia, a także profilaktyka wczesnych zmian u osoby z cukrzycą warunkują zmniejszenie częstości amputacji
i wynikających z nich problemów inwalidztwa. Nakłady finansowe powodujące
redukcję liczby owrzodzeń i/lub amputacji
o 25-40% powodują zwrot kosztów,
a nawet przynoszą oszczędności w opiece
zdrowotnej. Dlatego warto inwestować
w pogłębianie wiedzy pacjentów i personelu medycznego, a także w sprzęt
i materiały służące do wczesnej diagnostyki cukrzycy i leczenia powikłań.
Piśmiennictwo u autorki.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
,
2
2
,
2
Zdjęcie wykorzystano za pozwoleniem pielęgniarek – Esperanzy Manzanero i Salome Fernandez. Zdjęcie przedstawia jedną ranę i może nie być typowe dla wszystkich ran.
,
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
®/TM oznacza zarejestrowany znak towarowy ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2008 ConvaTec Inc.
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
1. World Union of Healing Societties (WUWHS) Principles of best practice: Wound Exudate and the role of dressings: A consensus document. London MEP Ltd. 2007.
2. Robinson BJ. The use of a Hydrofiber® dressing in wound management. Journal of Wound Care. 2000; 9: 32-34.
2
,
2
2
Studia przypadków pielęgniarskich
Mirosława Młynarczuk, pielęgniarka SP CSK, ul. Banacha 1a,
Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii,
Poradnia Stopy Cukrzycowej, Warszawa,
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
8
55-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2,
skojarzoną z otyłością, trwającą od
7 lat, leczoną od roku insuliną. Został
przeniesiony z oddziału chirurgicznego, gdzie przebywał od 27.09.2006
do 27.10.2006 roku, celem leczenia
zespołu stopy cukrzycowej. Ponadto
pacjent leczony był z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, przewlekłej niewydolności żylnej.
W oddziale chirurgicznym przeprowadzono amputację III palca stopy prawej oraz nacięto i zdrenowano stronę
podeszwową stopy – linia cięcia długości 15 cm równoległa do łuku podłużnego stopy, ciągnąca się od wysokości
loży po amputacji III palca.
Pacjent został przeniesiony do
Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii SP CSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie z powodu braku
poprawy po zastosowanym leczeniu
w oddziale chirurgicznym, to jest utrzymujących się cech stanu zapalnego
w obrębie stopy prawej. Przy przyjęciu do kliniki stwierdzono niegojące się
owrzodzenie w miejscach objętych interwencją chirurgiczną, zaczerwienienie,
obrzęk stopy i podudzia prawego. Na
podstawie badania podmiotowego (wieloletni przebieg niewyrównanej cukrzycy,
późne wdrożenie do leczenia insuliny,
pomimo utrzymywania się cech niewyrównania metabolicznego), przedmiotowego (asymetryczny obrzęk stopy ze
wzmożonym ociepleniem i zaczerwienieniem) oraz wyników badań dodatkowych
(w radiogramie cechy rumowiska kostnego w obrębie kości śródstopia prawego, w testach oceniających obecność
neuropatii – brak czucia dotyku, bólu,
wibracji i temperatury) rozpoznano staw
Charcota. Jest to powikłanie cukrzycy
wynikające z uszkodzenia struktur układu
nerwowego. Zwiększony przepływ krwi
w obrębie małych naczyń stopy oraz
brak ich obkurczania się pod wpływem bodźców zewnętrznych (np. oziębienie, ból) powoduje osłabienie struktur układu kostno-stawowego. Dochodzi
do zaburzeń mineralizacji kości, osłabienia siły mięśniowej, rozluźnienia aparatu
więzadłowego, patologicznych złamań
w obrębie kości stopy z możliwością
powstania owrzodzeń w miejscach nieprawidłowego nacisku struktur kostnych na skórę.
Ten stan kliniczny w wielu przypadkach jest mylnie diagnozowany jako
ropień głęboki w obrębie tkanek miękkich stopy. Wielokrotnie po nacięciu
tkanek nie stwierdza się obecności treści ropnej, a wtórnie po nacięciu rozwija się w tym miejscu zakażenie skóry
i tkanki podskórnej (wpływ źle wyrównanej cukrzycy). Zdarza się jednak,
że struktury układu kostnego objęte są
procesem zapalnym i wówczas stan
ten wymaga długotrwałej antybiotykoterapii, a w szczególnych wypadkach
ingerencji chirurgicznej.
W przedstawianym przypadku
trudno było ustalić pierwotną przyczynę
stanu zapalnego. Zastosowano leczenie
miejscowe (podiatryczne opracowanie
rany) i ogólnoustrojowe (antybiotykoterapia parenteralna, leczenie przeciwzakrzepowe, normalizacja wyrównania
metabolicznego).
Obraz rany w chwili
przyjęcia do kliniki:
– Rana zlokalizowana w obrębie strony
podeszwowej i grzbietowej stopy prawej. Dno rany pokryte żółtą, rozpływną
martwicą, wyspowo pokryte włóknikiem oraz dużą ilością wysięku o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu.
– Wysięk o charakterze mieszanym
(surowiczo-ropnym, miejscami krwisty).
– Skóra w okolicy rany zaczerwieniona,
zmacerowana, w pozostałych okolicach pokryta grubymi warstwami
hiperkeratotycznymi.
– Ucieplenie w okolicy rany o 2°C
wyższe w porównaniu z pomiarem
w miejscach symetrycznych, na przeciwległej kończynie.
Fot. 1. – wykonano 27.09.2006 r.
Fot. 2. – wykonano 27.09.2006 r.
Fot. 3. – wykonano 27.09.2006 r.
–D
otychczas leczony: okłady z polodiny 10%, okłady z kwasu bornego,
jodoformu w zasypce.
– Brak prawidłowego gojenia rany.
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA:
– Przerwanie ciągłości skóry, uszkodzenie tkanek głębokich – mięśni, powięzi
stopy oraz ścięgien, z penetracją do
kości. Rana zakażona.
– Z powodu neuropatii – brak bólu
przy oczyszczaniu rany, łyżeczkowaniu, płukaniu i sączkowaniu.
CEL:
– Podiatryczne opracowanie rany
(oczyszczenie rany z tkanek martwiczych, odkażenie rany i tkanek przylegających).
– Skrócenie czasu leczenia przez zastosowanie odpowiednich opatrunków.
– Doprowadzenie do wygojenia rany.
Poprawa jakości życia pacjenta.
OPIEKA PIELĘGNACYJNA:
– Pielęgnacja całej stopy – mycie okolic rany oraz skóry podudzia.
– Przemywanie rany roztworem soli
fizjologicznej (0,9% NaCl) celem
wypłukania bakterii i tkanek chorobowo zmienionych.
– Oczyszczenie rany, usunięcie zmian
martwiczych i biofilmu, ponowne
przemycie rany celem usunięcia drobnoustrojów.
– Usunięcie zmian hiperkeratotycznych
wokół rany.
– Pobranie posiewu z głębokich kompartymentów rany – wymaz z dna
rany oraz próbki wyskrobin z kości.
– Zastosowanie środka odkażającego
w obrębie całej stopy, następnie odkażenie rany.
– Zastosowanie opatrunków aktywnych.
– W pierwszym tygodniu leczenia opatrunek węglowo-srebrowy, zmieniany
codziennie przez okres 1 tygodnia – opatrunek o działaniu przeciwbakteryjnym,
pochłaniający nadmierny wysięk oraz
pochłaniający nieprzyjemny zapach.
– Przez okres następnych 4 tygodni
stosowanie opatrunków srebrowych
typu Hydrofiber ® – AQUACEL®Ag
uaktywniony 0,9% NaCl.
– Po uzyskaniu ziarninowania i naskórkowania delikatny opatrunek chłonny,
nieprzywierający do rany, utrzymujący
optymalne środowisko wilgotne.
– Zastosowanie środków pielęgnacyjnych, mających na celu poprawienie stanu skóry wokoło rany – maść
cholesterolowa z witaminą A.
PRZEBIEG PROCESU GOJENIA SIĘ
RANY:
– Po 1 tygodniu zaobserwowano
znaczną poprawę, zauważono
zmniejszenie przykrego zapachu
oraz zmniejszenie nasilenia wysięku.
Zastosowanie opatrunków srebrowych typu Hydrofiber® przez okres
4 tygodni – AQUACEL®Ag uaktywniony NaCl 0,9%.
PORADY PRAKTYCZNE:
– B ardzo ważnym elementem jest
edukacja pacjenta i jego rodziny,
dotycząca wyrównania metabolicznego cukrzycy (stała kontrola glikemii, poziomów ciśnienia tętniczego
krwi, utrzymywania parametrów lipidogramu oraz HbA1c na zalecanym
poziomie).
– N auka pacjenta i jego rodziny
w zakresie zasad prawidłowej zmiany
opatrunku.
– Uwrażliwienie pacjenta na objawy
niepokojące: wysięk, zaczerwienienie, obrzęk oraz wzrost zapotrzebowania na insulinę.
– W trakcie leczenia owrzodzeń
codzienna obserwacja rany celem
prawidłowego przebiegu procesu
leczenia owrzodzenia, obserwacja wysięku oraz koloru i zapachu
z rany.
– Pielęgnacja skóry wokoło rany maścią
cholesterolową z witaminą A.
– Nauka przestrzegania zasad aseptyki
oraz edukacja w zakresie działań zapobiegających nawrotom owrzodzenia.
– W yjaśnienie pacjentowi znaczenia odciążenia stopy w okresie
gojenia.
Fot. 4. – wykonano po 5 tygodniach leczenia
–P
o 5 tygodniach stwierdzono, że rana
jest czysta, ziarninująca i naskórkująca.
Ze względu na zmniejszony wysięk
i zakażenie włączono opatrunek chłonny
typu Sorbact. Proces gojenia przebiegał
prawidłowo, chory otrzymywał antybiotyk penetrujący do kości, zgodnie
z posiewem przez okres 2 miesięcy.
W fazie naskórkowania został zastosowany opatrunek Sorbact kompres, mający na celu powstrzymanie powstawania zrostów,
pogrubień, powodujący gładkość
i delikatność wygojonego miejsca.
Zmiana codzienna aż do wyleczenia.
www.­mojarana.pl
Fot. 5a. – wykonano 21.01.2007
Fot. 5b. – wykonano 21.01.2007
9
Opatrunki hydrowłókniste
w leczeniu ran w przebiegu
zespołu stopy cukrzycowej
Obecnie jedną z najszybciej rozszerzających
się chorób wśród rozwiniętych społeczeństw
świata jest cukrzyca i choroby naczyniowe
kończyn dolnych.
dr n. med. Maciej Koselak
Klinika Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej i Naczyniowej
CSK WIM w Warszawie,
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki
i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
10
Do chorób tych można zaliczyć przewlekłą niewydolność żylną, miażdżycę
tętnic kończyn dolnych oraz obrzęki
spowodowane niewydolnością układu
chłonnego. Do 2025 roku na świecie liczba chorych na cukrzycę wzrośnie do 300 milionów. Pomimo intensywnie rozwijającej się insulinoterapii,
powikłania cukrzycy stanowią ważny
problem leczniczy. Mikroangiopatia –
powstająca u tych chorych w wyniku
dysfunkcji śródbłonka naczyń – powoduje zmiany we wszystkich tkankach
budujących organizm. Zmiany patologiczne można stwierdzić w obrębie
układu kostnego, nerwowego, mięśniowego, naczyniowego, w warstwie
podskórnej i w skórze. Jak wykazały
badania histologiczne, zmiany te mają
głównie charakter zmian nieodwracalnych. Niedokrwiony obszar ulega martwicy i wypada, tworząc owrzodzenie.
Ze względu na brak miejscowej odporności dochodzi do kolonizacji bakterii, dających zakażenie w głąb tkanek.
Zakażenie mogą dawać grzyby i bakterie występujące w fizjologicznej florze
bakteryjnej skóry. Chory – ze względu
na wysoki próg bólowy spowodowany zmianami polineuropatycznymi
– zgłasza się do lekarza bardzo późno,
z mocno nasilonymi zmianami martwiczymi. Wszystko to utrudnia leczenie
i w konsekwencji może skończyć się
odjęciem kończyny dolnej na różnej
wysokości. Pomimo założeń Deklaracji
z St. Vincent, która zakładała zmniejszenie o 50% liczby odjęć kończyn dolnych z powodu powikłań cukrzycowych,
liczba amputacji jest nadal wysoka.
W zależności od stopnia uszkodzenia tkanek owrzodzenia klasyfikuje się
według skali Wagnera od 0 do 5.
Stopień 0 – nie występują owrzodzenia, istnieją ogniska rogowacenia skóry,
deformacje stopy, często istnieje niedoczulica lub przeczulica.
Stopień 1 – występuje płytkie owrzodzenie, ograniczone tylko do skóry.
Stopień 2 – występuje głębokie owrzodzenie, obejmujące ścięgna, więzadła,
kości i stawy.
Stopień 3 – występuje głębokie owrzodzenie, powikłane zapaleniem kości
lub ropniami.
dr n. med. Maciej Koselak
Stopień 4 – występuje ograniczona
zgorzel w obrębie przodostopia.
Stopień 5 – występuje zgorzel całej
stopy.
W czasie gojenia owrzodzenia
w stopie cukrzycowej możemy wyróżnić kilka okresów.
1. Zapalenie z gromadzeniem się
w ranie
■■ granulocytów obojętnochłonnych
■■ monocytów i makrofagów
■■ limfocytów
2. Okres proliferacji
■■ keratynocy tów – regeneracja
naskórka
■■ fibroblastów – synteza substancji
międzykomórkowej
■■ komórek śródbłonka – odrost
naczyń
3. Okres wytwarzania tkanki łącznej
4. Okres przebudowy rany
■■ z obkurczaniem rany
■■ z remodelowaniem macierzy pozakomórkowej
■■ z tworzeniem blizny
Czas gojenia ran cukrzycowych jest
jednak bardzo długi, czasami przeciągający się w nieskończoność i mogący
doprowadzić do przykrych dla chorego
następstw, czyli nasilenia się obszarów
zmian martwiczych na kończynie. Aby
poszczególne okresy gojenia ran cukrzycowych mogły prawidłowo przebiegać,
należy stworzyć korzystny mikroklimat dla
procesów angiogenetycznych, czyli takich,
w wyniku których powstają nowe naczynia. Dzięki nowym naczyniom można
zwiększyć napływ krwi i tym samym
przyśpieszyć gojenie owrzodzeń.
Aby w ranie mogły powstać nowe
naczynia, powinny być spełnione następujące warunki:
■■ stała i ograniczona do rany wilgotność;
■■ stała temperatura;
■■ stałe pH.
Opatrunkami mogącymi zapewnić te warunki są między innymi opa-
Fot. 1a. Martwiczo zmieniona
pięta
trunki hydrowłókniste AQUACEL ®
i AQUACEL® Ag. Opatrunki te są bardzo
łatwe w użyciu. Po założeniu na rany
nasączają się one wydzieliną z rany.
W ten sposób środowisko wilgotne pozostaje w ranie, a skóra
wokół rany nie ulega maceracji, co sprzyjałoby kolejnym zakażeniom. Wilgotna, galaretowata
struktura umożliwia zachowanie
Fot. 1b. Stan po chirurgicznym
opracowaniu martwicy pięty
w miarę stałej temperatury w ranie
i utrzymuje jej stałe pH. Dodatkowo
opatrunki hydrowłókniste wchłaniają
martwe tkanki z dna owrzodzenia,
co sprzyja gojeniu.
Na zdjęciach przedstawiono 2 przypadki chorych kończyn, w przebiegu
leczenia których stosowano opatrunki
hydrowłókniste.
Fot. 1c. Stan w trakcie leczenia
opatrunkami hydrowłóknistymi
Fot. 1d. Stan po wyleczeniu
Fot. 2a. Stan po chirurgicznym opracowaniu owrzodzenia
palucha prawego z wycięciem stawu międzypaliczkowego
Fot. 2b. W trakcie leczenia opatrunkiem
hydrowłóknistym
Fot. 2c. W trakcie leczenia opatrunkiem hydrowłóknistym
Fot. 2d. Po wyleczeniu
11
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
Wywiad
z Andrzejem Baumanem
prezes Andrzej Bauman
prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Szanowny Panie Prezesie, bieżąca edycja
magazynu „Inforanek” poświęcona jest
w głównej mierze zespołowi stopy cukrzycowej.
Niezwykle cenne będzie dla nas spojrzenie
na ten niewątpliwy problem oczami pacjenta
i podzielenie się wnioskami z Czytelnikami.
12
Z perspektywy Światowego Dnia
walki z Cukrzycą (14 listopada
2008), czy zechciałby Pan przybliżyć naszym Czytelnikom Państwa organizację?
Jakie są główne cele Stowarzyszenia?
■■ Opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków
Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych
organizacji.
■■ Troska o jakość leczenia cukrzycy
poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego,
w którym opieka lekarska będzie
spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego
nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej.
■■ Poprawa prawnej, materialnej
i społecznej pozycji diabetyków
w państwie i społeczeństwie.
■■ Integracja środowiska chorych
poprzez właściwe kształtowanie
wzajemnych stosunków pomiędzy
członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw
■■
■■
■■
■■
■■
i obowiązków, wzajemnej pomocy,
życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie.
Tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenianiu
i wsparciu społecznej pracy,
zapałowi i zaangażowaniu działaczy.
Pomoc w rozwiązywaniu trudnych
problemów zdrowotnych i bytowych
dzieci i młodzieży, inwalidów oraz
osób w podeszłym wieku – chorych na cukrzycę lub dodatkowo
uzależnionych.
Wspieranie finansowe działalności
Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań
Stowarzyszenia.
Inspirowanie kandydatur członków i sympatyków Stowarzyszenia
do jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów
administracji terenowej i samorządu
terytorialnego oraz egzekwowanie
– po ich wyborze do tych organów
– aktywnej działalności na rzecz
chorych.
Ilu członków zrzesza obecnie
PSD?
120 000.
Wspomniał Pan, że jednym
z zasadniczych celów jest opieka
i pomoc dla ludzi chorych na
cukrzycę. Wiadomo, że duży
procent chorych na cukrzycę jest
narażony na dodatkowe komplikacje zdrowotne, związane
z zespołem stopy cukrzycowej.
W jakim stopniu, Pana zdaniem,
członkowie Stowarzyszenia są
poinformowani o nowoczesnych
metodach leczenia tego schorzenia?
W mediach kilkanaście razy apelowaliśmy, żeby diabetycy, szczególnie typu 2, uważali na tę kwestię. Niestety problemy te wykrywane są zbyt
późno.
C z y Pana zdaniem obecny
system lecznictwa w Polsce gwarantuje każdemu Pacjentowi
pełną dostępność do osiągnięć
medycyny i najw yższą jakość
leczenia ZSC nowoczesnymi opatrunkami?
Mamy problemy z leczeniem, zapobieganiem i edukacją. Opatrunki są
mało dostępne, bo są odpłatne.
Gdzie kierowani są pacjenci
w przypadku wystąpienia ZSC?
Powinni być kierowani przez lekarza pierwszego kontaktu do diabetologa, który decyduje dalej o problemie. Jednak lekarze tego nie robią,
gdyż tracą w ten sposób pacjenta
i tym samym pieniądze.
Lekarze jakiej specjalności najczęściej konsultują pacjenta
z ZSC?
Lekarze pierwszego kontaktu. Pani
Minister ma podpisać odpowiednie rozporządzenie, nakazujące skierowanie
do diabetologa.
Polska należy niestety do krajów,
które mają najwięcej amputacji
kończyn (średnio, co drugi pacjent
z ZSC). Czy rzeczywiście skala
problemu jest tak duża?
Tak. Mamy 14 000 amputacji rocznie.
Czy Pana zdaniem dostępność
profesjonalnych poradni stopy
cukrz ycowej jest dla pacjentów w ystarczająca?
Nie. Są trzy na kraj (w Gdańsku,
Krakowie i Warszawie, niedługo powstanie jedna w Bydgoszczy).
Gdzie zatem upatruje Pan możliwości przyszłych działań?
W edukacji – lekarz pierwszego kontaktu musi mieć świadomość konieczności kierowania przypadków do specjalisty diabetologa.
Na jakie cele w tym zakresie
będzie się nastawiało PSD?
Na informację, edukację, spotkania z chorymi. Przy wszelkich okazjach
będziemy kładli nacisk na ZSC.
Biorąc pod uwagę, jak wiele jeszcze można osiągnąć w zakresie
edukacji i budowania świadomości nowoczesnych metod leczenia
ZSC, jakie działania, Pana zdaniem,
pozwoliłyby zwrócić większą uwagę
szerszej rzeszy odbiorców?
Wprowadzenie etatu edukatora pozwoliłoby zmniejszyć o 1/3 powikłania.
Czy widzi Pan w tym jakąś rolę
NFZ lub innych organizacji pozarządowych?
Tak. NFZ oszczędza pieniądze na
stopie. Gdyby chcieli wydać pieniądze
na leczenie a nie na amputację, chorzy mogliby normalnie żyć i pracować,
zamiast dostawać renty.
Podsumowując naszą rozmowę,
na które z poruszanych tematów chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę?
Na edukację.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Życzę PSD wielu sukcesów w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Rozmawiał
Patryk Martynus
Brand Manager, ConvaTec
Rozwiązanie konkursu plastycznego
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony poranek” został zorganizowany dzięki firmie ConvaTec Polska Spółka z o.o. Wzięły w nim udział dzieci w wieku 4-12 lat.
Zadaniem uczestników było przedstawienie, jak spędzają poranek wraz ze swoją
mamą-pielęgniarką. Przedsięwzięcie miało na celu wsparcie twórczych aspiracji
dzieci oraz prezentację ich prac szerokiemu gronu odbiorców, dlatego w kalendarzu firmy ConvaTec na rok 2009 wykorzystanych zostanie 12 najlepszych prac.
W imieniu firmy ConvaTec gratulujemy laureatom konkursu, dziękując wszystkim
pozostałym, którzy wzięli w nim udział.
Kalendarz zostanie opublikowany także w formie elektronicznej na stronie
www.mojarana.pl.
Miejsce I
Emilka Kur, lat 7
Miejsce II
Elwira Kowalska, lat 9
Miejsce III
Daniel Burliński, lat 9
13
www.­convatec.pl
Przekonaj się, co żelujący opatrunek piankowy
może zrobić dla Twoich pacjentów
Unikalny żelujący
opatrunek piankowy Versiva®XC™
łączy łatwość stosowania opatrunków piankowych
z korzyściami technologii Hydrofiber® firmy ConvaTec
• chroni skórę wokół rany – zmniejsza ryzyko maceracji 1
• poprawia komfort – zmniejsza uczucie bólu w czasie
pozostawania opatrunku na ranie i przy zmianie
opatrunku 2
Referencje:
1. Cutting KF, White RJ. Maceration of the skin and wound bed 1: its nature and causes. J Wound Care 2002; 11 (7): 275-278.
2. Moffat CJ, Franks PJ, Hollinworth H. Understanding wound pain and trauma: an international perspective. European Wound Management
Society Position Document: Pain at wound dressing changes. London, UK: Medical Education Partnership Ltd.; 2002; 2-7.
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
tel. (22) 579 66 66, faks (22) 579 66 44
bezpłatna infolinia: 0 800 120 093, e-mail: [email protected], www.­convatec.pl
®/TM oznacza zarejestrowany znak towarowy ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2008 ConvaTec.
Żelujący opatrunek
piankowy Versiva®XC™
– stworzony do ochrony skóry wokół rany!
Opatrunek Versiva XC™, wykonany
w technologii Hydrofiber®, stanowi nową jakość
w leczeniu pacjentów z przewlekłymi ranami.
®
Patryk Martynus
Brand Manager, ConvaTec
Żelujący opatrunek piankowy
Versiva®XC™ zbudowany jest z trzech
warstw (Fot. 1.):
■ z zewnętrznej warstwy poliuretanowej;
■ z warstwy przylepnej Betahesive™, stanowiącej środkową część opatrunku;
■ z wewnętrznej warstwy włóknistej, zbudowanej w technologii Hydrofiber®,
która stanowi warstwę przylegającą
do rany.
Zewnętrzna warstwa poliuretanowa
chroni ranę przed zanieczyszczeniami
i jednocześnie umożliwia odparowywanie nadmiaru wilgoci z rany. Warstwa
absorpcyjna, wykonana z nietkanych
włókien Hydrofiber®, pochłania i zatrzymuje wysięk, formując spoisty żel. Część
przylepna Betahesive™ zapewnia spójność produktu oraz przyleganie do skóry
wersji samoprzylepnej opatrunku.
Podobnie jak pozostałe opatrunki firmy
ConvaTec, żelujący opatrunek piankowy
Versiva®XC™ pochłania wysięk z rany
i tworzy wilgotne środowisko gojenia.
Dodatkowo, dzięki obecności warstwy Hydrofiber®, opatrunek Versiva®XC™
zatrzymuje wysięk w swojej strukturze,
przez co zmniejsza ryzyko maceracji
skóry wokół rany. Z tego powodu jest
on szczególnie wskazany w leczeniu
płytkich, sączących owrzodzeń goleni
razem z kompresjoterapią.
Fot. 2.
Zdjęcie (Fot. 2.) przedstawia żelowanie
i zatrzymywanie wysięku nad obszarem
rany przez opatrunek Versiva®XC™.
Ochronny efekt opatrunku Versiva®XC™
na skórę został potwierdzony w badaniu klinicznym z udziałem 46 chorych z owrzodzeniami goleni*. W tym samym badaniu stwierdzono, że dzięki opatrunkowi
Versiva®XC™ aż 84% chorych odczuwa
mniejsze dolegliwości bólowe w porównaniu
do wcześniej stosowanego opatrunku.
Żelujący opatrunek piankowy
Versiva®XC™ może być używany jako
opatrunek pierwotny lub jako opatrunek
wtórny – w ranach głębokich, wymagających wypełnienia, należy zastosować dodatkowo opatrunek AQUACEL®,
natomiast w ranach zainfekowanych lub
zagrożonych kolonizacją – opatrunek
Fot. 1. Schemat budowy
opatrunku Versiva®XC™
Versiva® XC™
Przekrój poprzeczny
50 x powiększony
Patryk Martynus
AQUACEL®Ag. Opatrunek jest dostępny
w wersji przylepnej i nieprzylepnej oraz
w kształtach anatomicznych na piętę
i okolicę krzyżową.
Opatrunek może być stosowany
w leczeniu ran, takich jak:
■ owrzodzenia goleni (na tle żylnym, tętniczym i mieszane);
■ odleżyny (różnego stopnia);
■ owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej;
■ rany chirurgiczne (rany pooperacyjne, miejsca poboru skóry do przeszczepów);
■ oparzenia drugiego stopnia;
■ rany pourazowe.
W Polsce bezpieczeństwo i efektywność opatrunku Versiva®XC™ oceniano
w pięciu ośrodkach na łącznej grupie
25 pacjentów. Opinię jednego z prowadzących badanie prezentujemy w dalszej
części magazynu.
Opatrunek Versiva®XC™ został zaprezentowany w trakcie I Kongresu PTPA
w Bydgoszczy 26-27 września. Uczestnicy
Kongresu, pielęgniarki i lekarze, wykazali dużo większe zainteresowanie opatrunkiem niż oczekiwaliśmy. 
Głęboko wierzymy, że również
w Państwa codziennej praktyce żelujący
opatrunek piankowy Versiva®XC™ znajdzie szerokie zastosowanie we wszystkich ranach płytkich z umiarkowanym
i dużym wysiękiem.
Zespół ConvaTec
Warstwa kontaktu z raną
– wykonana w technologii Hydrofiber®
Warstwa chłonna opatrunku
– wykonana w technologii Hydrofiber®
Materiał przylepny Betahesive®
Pianka/Błona pokrywająca
* Vanscheidt W et al. A prospective study on the use of a non-adhesive gelling foam dressing on exuding leg ulcers. J Wound Care 2007; 16 (6): 261-65
www.­mojarana.pl
15
Sprawozdanie z oceny
zastosowania opatrunku
Versiva®XC™
lek. med. Marcin Tusiński,
Centrum Medyczne Beluga-Med,
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Kraków
Każdorazowo, kiedy pojawia się nowy
produkt dedykowany leczeniu ran przewlekłych, pojawiają się pytania dotyczące
praktycznych aspektów jego zastosowania. Taką właśnie nowością w roku 2008
jest Versiva®XC™.
Mam nadzieję, iż zawarte poniżej
własne spostrzeżenia i wnioski dotyczące
opatrunku Versiva®XC™ pomogą Państwu w codziennej pracy z chorymi.
Właściwości ogólne opatrunku
Versiva®XC™
16
Opatrunek zastosowano w przypadkach ran, których dno było w większości
pokryte ziarniną, z cechami naskórkowania od brzegów rany, bez klinicznych
cech zakażenia, w większości o etiologii
żylnej. Czas zmiany opatrunku zawierał
się najczęściej w przedziale od 2 do 5
dni z pojedynczymi zmianami trwającymi nawet do 6-7 dni. Versiva®XC™
stanowi dobre rozwiązanie, szczególnie w przypadku owrzodzeń żylnych
w trakcie kompresjoterapii, gdyż zamykanie wysięku w strukturę żelu jest procesem mniej zależnym od ciśnienia niż
w przypadku stosowania opatrunków
piankowych.
Opatrunek dobrze sprawdza się
w leczeniu ran ze średnim i małym wysiękiem, pokrytych ziarniną i naskórkujących
od brzegów. Opatrunek skutecznie wchłania wysięk z powierzchni rany, rozprowadzając go na boki i nie powodując istotnej maceracji otaczającej skóry. Podczas
obserwacji zmian opatrunku często widać
jego przebarwienie sięgające 2-3 cm
od brzegów rany bez maceracji skóry.
W przypadku ran z większą ilością
wysięku trudno jest określić – na podstawie obserwacji opatrunku z zewnątrz
– czy jest już przesiąknięty do stopnia
uniemożliwiającego wchłonięcie większej ilości wydzieliny.
Brak sygnalizacji na zewnętrznej warstwie opatrunku jest jego pewną niedoskonałością. Może dochodzić do sytuacji,
w której opatrunek z zewnątrz zachowuje
swój normalny wygląd, ale przy jego ściąganiu można zaobserwować wylewanie
się wydzieliny spod opatrunku.
Opatrunek Versiva®XC™ jest wartym
polecenia rozwiązaniem, które wypełnia
lukę pomiędzy opatrunkami hydrokoloidowymi a opatrunkami piankowymi.
W przypadkach ran o mniejszym wysięku
dobrze utrzymuje środowisko wilgotne
na powierzchni rany, przy czym może
pozostawać na ranie dwukrotnie dłużej
niż hydrokoloid z uwagi na chłonność
porównywalną do opatrunków piankowych. Rozpoczynając leczenie rany
o znanym stopniu wysiękania z użyciem
Versiva®XC™, korzystnie jest rozpocząć
od pozostawiania opatrunku na ranie
przez 3-5 dni. Utrzymywanie opatrunku
Versiva®XC™ tylko przez dwie doby
lub stosowanie opatrunku pierwotnego
bezpośrednio na ranę wydaje się nieekonomiczne na korzyść zastosowania
opatrunków dedykowanych do ran obficie wysiękających.
Warstwa klejąca opatrunków w wersji przylepnej bardzo dobrze trzyma się
skóry. Nawet w sytuacji, kiedy pod opatrunkiem gromadzi się płyn, nie dochodzi do jego wylewania się poza opatrunek. Wersja przylepna po wcześniejszym
lek. med. Marcin Tusiński
uformowaniu dobrze trzyma się skóry
w miejscach takich jak pięta lub łokieć.
Ściąganie opatrunku jest bezbolesne
i całkowicie atraumatyczne dla
powierzchni rany.
Właściwość ta sprawdza się przy tak
bolesnych ranach, jak miejsca po pobraniu przeszczepu skóry pośredniej grubości. Opatrunek zmieniany był w tych
przypadkach po 2, 3 i 6 dniach.
Pacjent 1.
Kobieta lat 72. Niewielkie dwa
owrzodzenia żylne podudzi w okolicy
kostki przyśrodkowej podudzia prawego
(większe o wymiarach ok. 0,7 x 1 cm).
Czas trwania owrzodzenia około 6 miesięcy. Okoliczna skóra zmieniona zapalnie, bolesna, dolna część podudzia
z wypryskiem. Układ żylny powierzchowny
niewydolny, wydolny układ żylny głęboki.
Ukrwienie tętnicze prawidłowe w oznaczeniu wskaźnika kostka – ramię.
W leczeniu zastosowano opatrunek
Versiva®XC™ w wersji przylepnej i nieprzylepnej pod kompresjoterapią. Początkowo kompresjoterapia bandażowana
(Varolast + podkład + bandaż o krótkim naciągu Rosidal K), a następnie kompresjoterapia dziana dwuwarstwowa,
dedykowana do leczenia owrzodzenia
(SaphenaMed).
Zmiany opatrunków w dniach: 30.07;
2.08; 6.08; 14.08; 18.08.
Pole powierzchni obu ran razem podczas wizyt kontrolnych:
■ 30.07 – 0,79 cm2
■ 2.08 – 0,82 cm2
■ 6.08 – 0,38 cm2
■ 18.08 – 0,0 cm2
Zmianie opatrunku nie towarzyszyły
dolegliwości bólowe. Przy zmianie opa-
Pacjent 1.
trunku stosowano standardową dekontaminację i oczyszczenie rany z zastosowaniem Octeniseptu lub Prontosanu. Nie
zaobserwowano cech alergizacji związanej z zastosowaniem opatrunku. Zarówno
wersja przylepna, jak i nieprzylepna była
dobrze tolerowana przez otaczającą skórę.
Uzyskano całkowite wygojenie owrzodzenia. Zmiany opatrunków i kompresjoterapii
odbywały się w poradni – bez samodzielnej zmiany opatrunków przez chorą.
Pacjent 2.
Kobieta lat 84. Niegojąca się rana
po wcześniejszym urazie podudzia wraz
z niewydolnością żylną. Chora leczona
z powodu choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego i migotania przedsionków.
Rana nieregularnych kształtów o wymiarach około 8 x 4 cm. W dnie rany niewielka ilość włóknika, bez martwicy, bez
cech zakażenia. Oba podudzia z obrzękiem, niewielkie żylaki i upośledzony
napływ tętniczy w pomiarze wskaźnika
kostka – ramię (wartość 0,8).
Pacjent 2.
Zastosowano opatrunek Versiva®XC™
w wersji przylepnej i nieprzylepnej
pod kompresjoterapią odpowiadającą
I stopniowi ucisku.
Opatrunek zmieniano w dniach:
30.07; 2.08; 4.08; 6.08; 9.08; 14.08;
18.08; 23.08; 27.08; 30.08.
Pomiar pola powierzchni:
■ 30.07.2008 – 8,11 cm2
■ 14.08.2008 – 5,94 cm2
■ 30.08.2008 – 0,73 cm2
Zmiana opatrunku niebolesna. Przy
zmianie opatrunku standardowa dekontaminacja i oczyszczenie rany z zastosowaniem Octeniseptu lub Prontosanu.
Początkowo częsta zmiana opatrunku,
wynikająca z gromadzenia wysięku
i odkładania się włóknika na powierzchni
rany (2-3 dni), a następnie wydłużenie
okresu zmiany opatrunku do 4-6 dni.
Bez cech alergizacji związanej z zastosowaniem opatrunku. Stan skóry dobry,
bez maceracji w trakcie stosowania opatrunku. W okresie 4 tygodni uzyskano
prawie całkowite wygojenie owrzodzenia. Redukcja pola powierzchni rany
z 8,11 cm2 do 0,73 cm2. Rana uległa
następnie całkowitemu zagojeniu bezpośrednio po zakończeniu obserwacji
(po 7 dniach), kontynuowano leczenie opatrunkiem Versiva®XC™. Zmiany
opatrunków odbywały się w poradni
– bez samodzielnej zmiany opatrunków przez chorą.
dyncze owrzodzenie od około 6 miesięcy. Dno rany pokryte wysuszającą się ziarniną. Brzeg rany bez cech
naskórkowania. Otaczająca skóra
przebarwiona z alergizacją. Obrzęk
w zakresie podudzia w porównaniu
do strony przeciwnej. Napływ tętniczy
w pomiarze wskaźnika kostka – ramię
prawidłowy. Zastosowano opatrunek
Versiva®XC™ w wersji przylepnej i nieprzylepnej pod kompresjoterapią – podkolanówka o II stopniu ucisku.
Zmiana opatrunków – w większości
samodzielnie przez chorego – 3 wizyty
w toku leczenia:
Pomiary pola powierzchni w czasie wizyt
kontrolnych:
■ 17.09.2008 – 3,25 cm2
■ 24.09.2008 – 2,13 cm2
■ 11.10.2008 – 0,61 cm2
Zmiana opatrunku bezbolesna. Przy
zmianie opatrunku standardowa dekontaminacja i oczyszczenie rany z zastosowaniem Octeniseptu. Okres utrzymania
opatrunku najczęściej 2-3, maksymalnie 4 dni. Bez cech alergizacji związanej z zastosowaniem opatrunku. Opatrunek dobrze tolerowany przez otaczającą
skórę – zarówno wersja przylepna, jak
i nieprzylepna. Wcześniej stosowany był
opatrunek hydrokoloidowy.
Pacjent 3.
Mężczyzna lat 54. Niewydolność
w układzie żylnym powierzchownym.
W wywiadzie przebyta zakrzepica
powierzchowna po rozległym stłuczeniu podudzia przed około 8 laty.
Układ żylny głęboki wydolny. Poje-
Pacjent 3.
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
17
Specjalistyczne Centra Leczenia Ran
ran przewlekłych, z drugiej zaś zachęcić
lekarzy do współpracy w zakresie tworzenia nowych, profesjonalnych gabinetów leczenia ran. Jeśli zatem profesjonalne leczenie ran przewlekłych
jest dla Państwa interesującym tematem, zachęcamy do kontaktu z nami
(patr yk.mar t [email protected]
lub na nr infolinii 0-800 120 093).
Doradzimy, jak stworzyć taki gabinet,
zarekomendujemy niezbędne wyposażenie do jego prowadzenia. Będziemy również ­informować o nowych
miejscach w kolejnych wydaniach
magazynu, jak i na stronie internetowej www.mojarana.pl. Poniżej rekomendowane przez nas miejsca profesjonalnego leczenia ran:
Województwo dolnośląskie:
Województwo lubuskie:
Gabinet Lekarski Teresa
Dziuk-Postułka
ul. Tulipanowa 12,
59-220 Legnica
tel. 0 601 050 245
pn. i czw., godz.: 17.00-20.00
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Obwód Lecznictwa Kolejowego
ul. Dworcowa 4,
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 720 46 41
codziennie, godz.: 9.00-12.00
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital im. M. Pirogowa
Przychodnia Przyszpitalna
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel. (042) 636 76 11 w. 212
pn.-pt., godz.: 7.30-10.30
W tym miejscu naszego kwartalnika
chcielibyśmy z jednej strony przekazać informacje na temat miejsc, które
w sposób specjalistyczny opiekują się
pacjentami dotkniętymi problemami
4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Weigla 5,
50-981 Wrocław
tel. (071) 766 03 57
rejestracja osobista:
– pn.-pt., godz.: 8.00-18.00
rejestracja telefoniczna:
– pn.-pt., godz.: 11.00-18.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ZAWIDAWIE
Sp. z o.o.
Poradnia Chorób Naczyń
ul. Krzywoustego 290, 51-312 Wrocław
tel. (071) 326 22 74
pn. i wt., godz.: 15.00-21.00
Województwo
kujawsko-pomorskie:
Szpital Wojewódzki
im. dr. J. Biziela
Owrzodzenia goleni, Poradnia Leczenia
Owrzodzeń Żylnych Goleni
przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej
CM UMK
ul. Ujejskiego 75,
85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 365 56 89
pn.-pt., godz.: 7.00-14.00
Prywatne Centrum Chirurgii
Winczakiewicz-Borkiewicz
ul. Kołłątaja 10a,
87-100 Toruń
tel. (056) 660 09 07
pn.-pt., godz.: 9.00-19.00
18
Województwo łódzkie:
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej CERTUS
Poradnia Chorób Naczyń
ul. Kopernika 67/69,
90-553 Łódź
tel. (042) 639 88 22
pn.-pt., godz.: 8.00-19.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MIKOMED
Poradnia Chorób Naczyń
Obwodowych
ul. Traktorowa 13, 91-116 Łódź
tel. (042) 655 88 75
pn.-pt., godz.: 8.00-22.00
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
nr 2 im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
– Centralny Szpital Weteranów
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
ul. Żeromskiego 113,
90-549 Łódź
tel. (042) 639 34 65
pn.-pt., godz.: 8.00-16.00
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. M. Kopernika
Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń
Obwodowych
ul. Ogrodowa 21,
91-065 Łódź
tel. (042) 689 51 13
pn.-pt., godz.: 8.00-15.00
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach
Przychodnia Specjalistyczna
ul. Jana Pawła II 68,
95-200 Pabianice
tel. (042) 225 36 98
pn.-pt., godz.: 7.00-17.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Zespół Poradni ZDROWIE
al. Pokoju 7, 98-200 Sieradz
tel. (043) 822 19 99
pn.-pt., godz.: 8.00-18.00
Województwo małopolskie:
Centrum Medyczne
Beluga-Med, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
– lek. med. Marcin Tusiński
ul. Obopólna 4a,
30-069 Kraków
tel. (012) 353 45 46
pn. i śr., godz.: 16.00-19.00
Poradnia Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej
ul. Łazarza 14
31-530 Kraków
tel. (012) 424 42 43
pn.-pt., godz.: 8.00-19.00
Poradnia Leczenia Ran
Przewlekłych, LUX MED
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków
tel. (012) 296 51 51,
(012) 296 52 50
wt., godz.: 15.00-18.00,
czw., godz.: 15.00-20.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Przychodnia Lekarska
Specjalista
ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków
tel. (012) 423 30 45
pn.-pt., godz.: 8.00-16.00
do rejestracji niezbędne jest skierowanie
od lekarza rodzinnego
Poradnia Chirurgiczna
– lek. med. Janusz Sroga
ul. Krzywa 14, 34-300 Nowy Targ
tel. 0 601 483 943
pn.-pt., godz.: 15.00-18.00
terminy wizyt prosimy ustalać
telefonicznie
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
lek. med. Tomasz Mierzwiński
ul. Słomnicka 69,
32-043 Skała
tel. (012) 389 10 05
pn. i wt., godz: 15.00-18.00
Poradnia Chirurgiczna
– lek. med. Wojciech Król
ul. Podgórska 6, 34-100 Wadowice
tel. 0 606 455 860
pn.-pt., godz.: 15.00-18.00; terminy
wizyt prosimy ustalać telefonicznie
Województwo mazowieckie:
Centrum Flebologii
ul. Witoszyńskiego 5,
03-983 Warszawa
tel. (022) 613 62 56
pn.-pt., godz.: 9.00-20.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej SEP-MED
– dr Maciej Koselak
ul. Hoża 19, 00-521 Warszawa
tel. (022) 628 01 70
pn.-pt., godz.: 9.00-19.00
Katedra i Klinika
Gastroenterologii
i Chorób Przemiany Materii
Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Poradnia Stopy Cukrzycowej
Poradnia Diabetologiczna
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa
tel. (022) 599 10 00
pn.-pt., godz.: 8.00-15.00
Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska VITAMED
– VITAMED Sp. z o.o.
ul. Wileńska 18, 03-416 Warszawa
tel. (022) 473 89 37
pn.-pt., godz.: 8.00-19.30,
sob., godz.: 9.00-12.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej BER-MED
w Wieliszewie
ul. Niepodległości 85,
05-135 Wieliszew
tel. (022) 782 23 85
pn.-pt., godz.: 8.00-20.00
Województwo opolskie:
Brzeskie Centrum Medyczne
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel. (077) 444 66 66
pn., godz.: 12.00-14.00,
wt., czw. i pt., godz.: 9.00‑11.00,
śr., godz.: 12.00-14.00
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej CENTRO-MED
Sp. z o.o.
Poradnia Chirurgiczna
ul. Powstańców Śląskich 9,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 461 29 10
wt., godz.: 9.00-15.00
Województwo śląskie:
Szpital Specjalistyczny nr 2
Poradnia Chirurgiczna
ul. Batorego 15, 41-902 Bytom
tel. (032) 786 15 18
pn.-pt., godz.: 8.00-10.00
rejestracja tylko osobiście
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób
Wewnętrznych Angiologii i Medycyny
Fizykalnej
ul. Batorego 15, 41-902 Bytom
tel. (032) 786 16 30
Poradnia Schorzeń Naczyń
al. Legionów 10, 41-902 Bytom
tel. (032) 396 44 27
rejestracja: pn.-czw., godz.: 7.15-12.00,
pt., godz.: 10.30-13.00
Prywatne Centrum
Diagnostyczno-Lecznicze
KOMED
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
ul. Sobieskiego 54, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 324 61 54
w ramach NFZ:
pn.-pt., godz.: 8.00-14.00
terminy wizyt prywatnych prosimy
ustalać telefonicznie
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej KOMED
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Bocheńskiego 38c
40-859 Katowice
tel. (032) 254 57 37
Okręgowy Szpital Kolejowy
Poradnia Chirurgiczna
ul. Panewicka 65, 40-760 Katowice
tel. (032) 353 07 92
rejestracja: pn.-pt., godz.: 7.30-14.30
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej SANA
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyń
ul. Wodzisławska 78, 43-200 Pszczyna
tel.: (032) 212 01 33,
(032) 212 04 98
pn., godz.: 9.00-11.00,
śr., godz.: 14.30-17.00
www.­convatec.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Specjalistyczna
Pomoc Medyczna
Medservice
ul. Curie-Skłodowskiej 34,
41-800 Zabrze
tel. (032) 271 02 64
pn., godz.: 10.00-15.00,
wt. i czw., godz.: 10.00-20.00
Województwo
świętokrzyskie:
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
SALWIKO-CHIRURGIA
Prywatny Gabinet Chirurgiczny
Jacek Salwowski
ul. Urzędnicza 16b,
25-729 Kielce
tel. 0 603 172 599
rejestracja:
0 661 090 540
pn.-pt., godz.: 15.00-20.00
Województwo
warmińsko-mazurskie:
110. Szpital Wojskowy
z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Gabinet Chirurgiczny
ul. Komeńskiego 35,
82-300 Elbląg
tel. (055) 239 45 02
pn.-pt., godz.: 10.00-14.00
Prywatny Oddział Chirurgii
z Poradniami Specjalistycznymi
Medicus S.C.
ul. Długa 5,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. (056) 474 25 57
pn.-pt., godz.: 10.00-18.00
Województwo
wielkopolskie:
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny nr 1
im. Przemienienia Pańskiego,
Hospicjum Palium
Odleżyny i owrzodzenia goleni
os. Rusa 25a,
61‑245 Poznań
tel. (061) 873 83 32
pn. i pt. 9.00‑13.00
Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Lecznicze
Bamberski Dwór
ul. Św. Wawrzyńca 1c/38
60-541 Poznań
tel. (061) 848 14 10
pn.-pt., godz.: 8.00-20.00
19
Apteki patronackie
Poniżej prezentujemy listę aptek, w których dostępny jest pełny asortyment opatrunków firmy ConvaTec
Województwo dolnośląskie:
Dolnośląska Grupa Apteczna
Sp. z o.o., Apteka nr 9
(w DT Kaufland)
ul. Łokietka 24a, 49-300 Brzeg
tel. (077) 404 50 66
Apteka „Verbena”
ul. Kusocińskiego 5a, 58-309 Wałbrzych
tel. (074) 665 64 04
Apteka „Śliczna”
al. Armii Krajowej 14/1, 50-541 Wrocław
tel. (071) 373 10 17
Apteka „Św. Macieja”
pl. Św. Macieja 9, 50-244 Wrocław
tel. (071) 322 09 08
Dolnośląska Grupa Apteczna
Sp. z o.o., Apteka nr 1
ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław
tel. (071) 352 11 97
Województwo łódzkie:
Apteka „80” Sp. j.
ul. Limanowskiego 80, 91-049 Łódź
tel. (042) 653 92 03
Apteka „Retkińska” Sp. j.
ul. Retkińska 79c, 94-004 Łódź
tel. (042) 686 72 14
„EURO-APTEKA” Sp. z o.o
ul. Narutowicza 96, 90-141 Łódź
tel. (042) 678 17 84
Apteka Fundacji
„Zdrowie dla mieszkańców Pabianic”
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
tel. (042) 215 46 18
Województwo małopolskie:
Apteka „ Austriacka”
ul. Garncarska 1, 31-115 Kraków
tel. (012) 423 04 27
Apteka „Hygieia”
ul. Rusznikarska 14a, 31-261 Kraków
tel. (012) 632 66 50
Apteka „Krakowska”
ul. Krakowska 35, 31-062 Kraków
tel. (012) 430 61 44
Apteka „Niezapominajka”
os. Centrum B4, 31-926 Kraków
tel. (012) 643 79 39
Apteka „Victoria”
ul. Lea 37, 30-052 Kraków
tel. (012) 637 92 49
Apteka „Pod Figurką”
ul. Bocheńska 15, 32-005 Niepołomice
tel. (012) 281 10 37
Apteka „Libra”
ul. Dąbrowskiego 11a,
32-600 Oświęcim
tel. (033) 844 43 41
Apteka „Hipokrates”
ul. Krzywa 14, 34-400 Nowy Targ
tel. (018) 264 03 15
Województwo śląskie:
Apteka S.C.
ul. Moniuszki 4, 41-902 Bytom
tel. (032) 386 80 43
Apteka „Królewska Huta”
ul. Wolności 13, 41-500 Chorzów
tel. (032) 241 01 26
Apteka
ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 366 47 00
Indra Sp. z o.o., Apteka „Bankowa”
ul. Sobieskiego 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (032) 262 68 04
Apteka „Rodzinna”
ul. Podgórska 6, 34-100 Wadowice
tel. (033) 873 81 13
Apteka „Pod Koroną nr 261” Sp. j.
ul. Zygmunta Starego 16, 44-100 Gliwice
tel. (032) 231 24 82,
tel./fax (032) 238 22 34
Województwo mazowieckie:
Apteka „Bursztynowa”
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
tel. (022) 473 54 60
Apteka „Pszczyna”
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
tel. (032) 210 17 55
Apteka „Gamma-Pharm”
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
tel. (022) 326 58 33
Apteka „Optima”
ul. Franciszkańska 19
41-800 Zabrze
tel. (032) 275 26 58
Województwo opolskie:
Apteka „Pod Złotym Wężem”
ul. Katowicka 64a, 45-061 Opole
tel. (077) 442 04 09
Apteka „Pod Złotym Wężem”
ul. Ozimska 53, 45-058 Opole
tel. (077) 453 96 12
Województwo podkarpackie:
Apteka „eMKa”
ul. 3-go Maja 18
37-700 Przemyśl
tel: (016) 670 08 39
Apteka „M&G”
ul. Hetmańska 23
35-045 Rzeszów
tel: (017) 862 25 84
Województwo wielkopolskie:
Apteka „3 Maja”
ul. 3 Maja 33, 62-200 Gniezno
tel. (061) 424 55 88
Apteka „OK”
ul. Słowiańska 38h, 61-664 Poznań
tel. (061) 820 12 02
Apteka „Ludzie dla ludzi”
ul. Garbary 5, 61-866 Poznań
tel. (061) 852 38 39
Apteka „Panaceum”
ul. Opieszyn 10, 62-300 Września
tel. (061) 437 79 95
Zakupy opatrunków przez Internet
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z przewlekłymi ranami, pragniemy poinformować, że uruchomiliśmy bezpośrednią sprzedaż naszych opatrunków
z dostawą do domu.
20
Państwa zamówienia realizujemy
z należytą starannością i tak szybko, jak
to możliwe, gwarantując kontakt naszego
konsultanta najpóźniej w ciągu 24 godzin
(dni robocze) od momentu wpływu zamówienia. Aby złożyć zamówienie, wystarczy
wejść na stronę www.convatec.pl/sklep,
wybrać właściwy opatrunek, przejść do
finalizacji transakcji, wybierając odpowiednią formę płatności (pobranie przy
odbiorze lub za zaliczeniem pocztowym).
Ceny opatrunków są konkurencyjne w stosunku do cen aptecznych, jednak należy
pamiętać, że ponoszą Państwo dodatkową opłatę za doręczenie pod wska-
zany adres. Opłata ta uzależniona jest
od wybranej opcji i standardowo waha
się od 10 PLN do 12 PLN, gdy wybiorą
Państwo usługę pocztową, oraz pomiędzy 20 PLN a 25 PLN, gdy zechcą Państwo skorzystać z usługi kurierskiej. Przy
zakupie o wartości powyżej 300 PLN
przesyłka jest dostarczana BEZPŁATNIE. Dodatkowo mogą zakupić Państwo
opatrunki, dzwoniąc pod numer infolinii:
0-800 120 093. Wierzymy, że możliwość zakupu opatrunku przez Internet
czy drogą telefoniczną oraz ich dostawa
wprost do domu jest dla Państwa sporym udogodnieniem.
www.­convatec.pl/sklep
Formularz zamówienia
Konsultacja telefoniczna
Wybór form opłaty za przesyłkę:
1. Opłata pocztowa
10 PLN–12 PLN
2. Opłata kurierska
20 PLN–25 PLN
3. Wartość zamówienia powyżej
300 PLN – dostawa BEZPŁATNA
Wybór formy płatności za opatrunki:
1. Przy zakupie lub
2. Za zaliczeniem pocztowym
Realizacja zamówienia
pod wskazany adres
Jesienna kampania mediowa
OPATRUNEK
REFUNDOWANY*
Szanowna Pani, Szanowny Panie!
Pragnę zachęcić Panią/Pana do aktywnego udziału w kampanii na rzecz efektywnego leczenia przewlekłych ran.
W Polsce problem przewlekłych ran dotyczy ok. 500 tys. osób.
Chorzy z owrzodzeniami goleni, odleżynami czy stopą cukrzycową często akceptują niską jakość życia, wynikającą
z obecności niegojącej się rany. Tylko część z tych osób szuka porady u lekarzy i pielęgniarek.
Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, firma ConvaTec zdecydowała się przeprowadzić kampanię prasową informującą
społeczeństwo o możliwości efektywnego gojenia przewlekłych ran. W kampanii tej podkreślamy istotną rolę współpracy
pacjenta z lekarzem i pielęgniarkami. Wskazujemy także opatrunek Granuflex® jako efektywne wsparcie procesu
gojenia się ran przewlekłych, ponieważ Granuflex® to:
– najczęściej stosowany opatrunek aktywny w Polsce1,
– o patrunek hydrokoloidowy o najlepiej udokumentowanej efektywności klinicznej i kosztowej2.
Wielu chorych z przewlekłymi ranami trafi w najbliższych dniach do Pani/Pana z prośbą o poradę.
Wierzę, że u większości zdecyduje się Pani/Pan zastosować opatrunek Granuflex®.
Z poważaniem,
w imieniu Zespołu ConvaTec,
Patryk Martynus
Brand Manager
ConvaTec
1) Dane IMS – wrzesień.
2) Van Rijswijk. Ingredient-based wound dressing classification. JOWC 15: 1; 2006.
Bezpłatna infolinia: 0 800 120 093
* Odpłatność 50% na receptę w przewlekłym owrzodzeniu.
®/TM oznacza zarejestrowany znak towarowy ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2008 ConvaTec Inc.
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 66, faks (22) 579 66 44
e-mail: [email protected], www.convatec.pl
Podróże po dyżurze – KORBIELÓW
Codzienna rzeczywistość, nie tylko ta zawodowa, pozwala nam odwiedzać
miejsca, w których poznajemy nowe potrawy, uczymy się obyczajów panujących
w wielu krajach świata.
W różnorodnych miejscach zatrzymujemy się na zawodowy nocleg,
konferencję czy odpoczynek.
Doświadczenia te klasyfikujemy
według naszych doznań, po czym
w niektóre miejsca chętnie wracamy, a za
niektórymi smakami wręcz tęsknimy.
Dlatego też w tym miejscu dzielimy
się z Czytelnikami naszymi wrażeniami
oraz staramy się zachęcić do odwiedzania opisywanych miejsc.
W dwóch poprzednich wydaniach
magazynu „Inforanek” opisywaliśmy
kolejno Wilno i Lizbonę, a teraz,
w związku ze zbliżającą się zimą,
odwiedzamy niezwykle uroczą polską
miejscowość – Korbielów.
Korbielów położony jest 3 km
od granicy ze Słowacją, 40 km od Bielska-Białej, 100 km od Krakowa i Katowic,
ok. 370 km od Warszawy i Wiednia.
Czy znają Państwo Korbielów,
Beskidy? Czy lubią góry, narty, konie?
Chcieliby Państwo wejść na niezwykłą,
najwyższą (po Babiej Górze) górę
w Beskidach – Pilsko?
To wszystko oferuje Korbielów.
Znajdą tu Państwo bardzo dobrą bazę
noclegową (kilka sprawdzonych miejsc to:
hotele „Fero Lux” i „Fero”, zajazd „Smrek”
czy pensjonat „Pod Pilskiem”).
Dzięki dogodnym warunkom mogą
Państwo liczyć na aktywny, komfortowy
wypoczynek. Odwiedzających gości urzeka niemal rodzinna atmosfera wszystkich
odwiedzanych miejsc. Często zdarza się,
że kto choć raz odwiedził ten rejon, zawsze
i wielokrotnie do niego powraca.
Specyficzny mikroklimat i ukształtowanie terenu stwarzają doskonałe
warunki do ćwiczeń fizycznych, wycieczek pieszych i konnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju
programy odchudzające czy oczyszczające
oraz wczasy w siodle.
Sam Korbielów jest malowniczą
miejscowością położoną na samym
krańcu południowej Polski, właśnie na
zboczach Masywu Pilska (1557 m n.p.m.),
w Beskidzie Wysokim (Żywieckim).
Główną atrakcją Korbielowa jest
sieć tras narciarskich i wyciągów.
Korbielów posiada rozbudowaną bazę
noclegową i żywieniową. Jest jedną
z najbardziej atrakcyjnych zimowych
miejscowości w Polsce.
W styczniu 2006 roku zakończono
budowę pierwszego etapu inwestycji,
jaką jest odcinek kolei krzesełkowej do
Hali Szczawiny. W przyszłości planowana
jest budowa drugiego etapu inwestycji, 4-osobowego wyciągu krzesełkowego z Hali Szczawiny do Hali
Miziowej.
Ta niezwykle istotna, nie tylko
dla wielbicieli białego szaleństwa,
miejscowość urzeka swoimi widokami
oraz specyficznym, wszędzie obecnym,
niepowtarzalnym klimatem.
W obliczu nadchodzącego
sezonu zimowego gorąco polecamy
i zapraszamy do Korbielowa.
Zawsze, kiedy chcesz chronić skórę
i wspomagać epitelializację1,2
- zaprojektowany do ochrony nowo powstałej
tkanki i zapewnienia integralności skóry
- chroni przed niepotrzebnymi zmianami opatrunku,
które powodują dyskomfort Pacjenta i zaburzają
procesy gojenia się rany
- zapewnia maksymalny komfort Pacjenta i idealne
dopasowanie do rany
- może być użyty jako opatrunek pierwotny lub wtórny
22
1. Greguric S, Budimcic D, Soldo-Belic A, et al. Hydrocolloid dressing versus a conventional dressing using magnesium sulphate paste in the managment of venous leg ulcers. Acta Dermatovenerol Croat. 1994; 2: 65-71.
2. Heffernan A, Martin Aj, A comparsion of a modified from of Granuflex® (Granuflex® Extra Thin) and a conventional dressing in the management of lacerations, abrasions, and minor operation wounds
in an accident and emergency department. J Accident Emerg Med. 1994; 11: 227-230.
®/TM oznacza zarejestrowany znak towarowy ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2008 ConvaTec.
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 66, fax (22) 579 66 44, e-mail: [email protected], www.convatec.pl
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
Jadło = sadło
Lato za nami, złotej polskiej jesieni w tym roku zdecydowanie niezbyt wiele,
potężnymi krokami zbliża się zima, a więc czas, gdy sięgamy po coraz
treściwsze potrawy. Do jednej z nich z pewnością zaliczamy zupę, choć
bywają również lekkie odmiany, takie jak choćby chłodniki warzywne czy
owocowe.
Zupa zazwyczaj ma postać wywaru
powstającego podczas gotowania różnorodnych składników. W tradycji polskiej
od lat jest ona zwykle pierwszym daniem
obiadu; trudno wyobrazić sobie bez niej
ten główny posiłek. Zupa powstaje pod-
czas gotowania warzyw, owoców, mięs
i kości, w trakcie którego uwalnia się
znaczna ilość zawartych w nich składników. Gotując zupę, można wykazać się
dużą fantazją kulinarną i stworzyć coś
wyjątkowego.
Według pewnej hipotezy, pierwszą
zupę ugotowali neandertalczycy. My
w naszym kolejnym przepisie wykorzystamy popularne w dzisiejszych czasach
składniki i przygotowujemy treściwą zupę
na długie, zimne dni.
Consomme z cebuli
i chorizio
Na rozgrzaną patelnię wlewamy
oliwę i rumienimy pokrojoną cebulę.
Następnie dodajemy pokrojoną
w paski kiełbasę chorizio, smażymy
do zarumienienia wędliny. Kolejnym etapem jest dodanie musztardy i pozostałych przypraw, warto
zwrócić uwagę, że kiełbasa sama
w sobie jest pikantna i słona, więc
trzeba kontrolować stan uzupełnianych dodatków. Gdy ten aromatyczny zestaw objawi się naszym
oczom, a z patelni unosić się będzie
smakowity zapach, dodajemy serek
śmietankowy i mieszamy do chwili
uzyskania jednolitej konsystencji
potraw y. Następnie uzupełniamy
wodą (im więcej wody, tym nasza
zupa będzie rzadsza) i czekamy do
zagotowania. Odstawiamy do częściowego w yst ygnięcia, po czym
całość przelewamy do malaksera.
Zmiksowane consomme pr zelewamy do misek, dekorujemy pociętą
w paseczki wędzoną polędwicą
łososiową i zieloną dymką. Przygotowanie tej potrawy nie zajmie
nam więcej niż 20 minut.

Naszą zupę polecamy serwować
z grzankami z mozzarellą i pomidorem.
Palce lizać!
Zacznijmy od składników. Wykorzystamy 4 duże cebule, jeden kawałek
kiełbasy chorizio, oliwę z oliwek (100 ml),
musztardę (najlepiej Dijon z odrobiną
gorczycy, od 1 do 3 łyżek – w zależności od tolerancji na ostrość potrawy),
1 czosnek, 1 serek „Almette” (śmietankowy), odrobinę wędzonej polędwicy
łososiowej i zieloną dymkę do dekoracji, bazylię, sól, pieprz, odrobinę tabasco. Podane ilości pozwalają na przygotowanie zupy, dla ok. 4 osób.
Myśl, którą pragniemy przekazać
w tej części naszego magazynu, zawiera
stwierdzenie, że wiele ważnych rzeczy
tego świata odbywa się przy stole. Stół
i wspólny posiłek budują niezwykłe,
trwałe więzi. Bądźmy wszyscy w zgodzie z tym przesłaniem.
W tej części „Inforanka” zamieszczamy nasze sprawdzone kulinarne specjały. Jeśli chcą Państwo podzielić się
z nami przepisami, czekamy na propozycje, które można przesyłać na adres:
[email protected]
23
www.­mojarana.pl
100%
CvT
100% ­ConvaTec
W t ym miejscu „ Inforanka”
każdorazowo znajdą Państwo informacje o punktach, w których nasze
produkty dostępne są w pełnym
asortymencie. ConvaTec posiada
w swojej ofercie produkty do zaopatrzenia stomii, nowoczesne opatrunki
oraz system Flexi-Seal® FMS.
W każdym momencie, aby zasięgnąć dalszej informacji, mogą Pań-
stwo skorzystać z naszej bezpłatnej
infolinii 0 800 120 093 oraz porozmawiać z konsultantem.
100% produktów firmy ConvaTec
oferują:
Województwo dolnośląskie:
Województwo podkarpackie:
Sklep medyczny MEDITEK
ul. Moniuszki 35, 58-300 Wałbrzych
tel. (074) 842 30 85
Sklep medyczny Life+
pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. (016) 675 14 37
Sklep medyczny
MEDICA HUMANA
ul. Św. Antoniego 36/38
50-073 Wrocław
tel. (071) 322 53 30
Sklep medyczny
ORTOMAX
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
tel. (058) 686 01 04
Sklep medyczny Life+
ul. Lwowska 74a
35-301 Rzeszów
tel. (017) 857 86 91
Województwo małopolskie:
Województwo pomorskie:
Sklep medyczny Life+
os. Złota Jesień 1, 31-826 Kraków
tel. (012) 646 87 41
Sklep medyczny
ORTOMAX
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice
tel. (052) 395 67 41
Sklep medyczny Life+
ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 444 17 58
Sklep medyczny Life+
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
tel. (018) 443 61 31
Sklep medyczny
ORTOMAX
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (058) 344 38 94
Województwo śląskie:
Sklep medyczny
MEDICA HUMANA
ul. Warszawska 36
40-008 Katowice
tel. (032) 256 82 35,
(032) 259 85 31
Województwo świętokrzyskie:
Sklep medyczny Life+
ul. Artwińskiego 1, 25-734 Kielce
tel. (041) 367 15 40
Sklep medyczny
Medica Humana
ul. Rajska 14a-b
80-850 Gdańsk
tel. (058) 309 10 71
Sklep medyczny Life+
ul. Matki Boskiej Fatimskiej 17
33-100 Tarnów
tel. (014) 626 82 35
Województwo mazowieckie:
Sklep medyczny MEDICA HUMANA
ul. Krochmalna 32a
00-864 Warszawa
tel. (022) 890 03 01
Sklep medyczny
ORTOMAX
ul. Legionów 165
81-463 Gdynia
tel. (058) 622 12 19
Nikt nie musi
cierpieć
w samotności
–Twoi Pacjenci
czekają już na Ciebie w serwisie
www.mojarana.pl
Zarejestruj
Zarejestruj się
się w
w serwisie
serwisie –– uzyskasz
uzyskasz dostęp
dostęp do
do najnowszych
najnowszych badań
badań
Bezpłatna linia informacyjna: 0-800 120 093
ii publikacji
leczenia
publikacji na
na temat
temat nowoczesnego
nowoczesnego
leczenia ran
ran
www.­ConvaTec.pl

Podobne dokumenty