Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru

Transkrypt

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
I. Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia (dla uczestników imprezy)
1. Zasady alarmowania.
• Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu, obowiązany
jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,
b) członków służby bezpieczeństwa,
c) osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo (Juliana Fedorowicza - Kierownik ds.
bezpieczeństwa, tel. 533 799 034)
d) Państwową Straż Pożarną - telefon 998,
• Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać następujące informacje:
a) gdzie się pali – lokalizację,
b) co się pali - rodzaj palącego się materiału,
c) czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne,
d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.
• UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę należy odłożyć
słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.
• W razie potrzeby powiadomić:
a) Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
b) Policję - tel. 997
c) Pogotowie Energetyczne - tel. 991
d) Pogotowie Gazowe – tel. 992
e) Telefon alarmowy z numerów komórkowych – tel. 112
2. Postępowanie w przypadku pożaru.
•
Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy
pomocy znajdującego się w pobliżu sprzętu pożarniczego (np. gaśnice, agregaty gaśnicze, hydranty
pożarowe) i nieść pomoc zagrożonym osobom.
•
Z chwilą podjęcia akcji przez straż pożarną należy podporządkować się poleceniom
dowódcy jednostki i udzielić niezbędnych informacji.
•
Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:
- w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,
- należy wyłączyć dopływ prądu do miejsca objętego pożarem,
- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych,
i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. karbidu, sodu, potasu i innych,
- należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami technicznymi,
naczynia z cieczami palnymi, cenne urządzenia i sprzęt oraz ważne dokumenty;
- umiejętne stosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie ugaszenie pożaru.
[ Wyżej wymieniona instrukcja zostanie udostępniona uczestnikom imprezy oraz pozostałym
osobom biorącym udział w imprezie poprzez wywieszenie w formie afiszów przy wejściach na
teren imprezy oraz na stronie internetowej Centrum Kultury i Czytelnictwa –
www.kultura.serock.pl ]

Podobne dokumenty