Kapitel 3 – Schule

Transkrypt

Kapitel 3 – Schule
Kapitel 3
Kapitel 3 – Schule
1.
Uzupe∏nij luki podanymi s∏ówkami.
ein
eine
ein
Die
ein
ein
Der
eine
2.
Die
Der
sie
Er
Das
Er
Sie
Das
Es
Es
1. Das ist .............. Kuli.
.............. Kuli ist bunt.
.............. ist neu.
2. Das ist .............. Buch.
.............. Buch ist interessant.
.............. ist super!
3. Das ist .............. Heft.
.............. Heft ist neu.
.............. ist auch bunt.
4. Das ist .............. Tasche.
.............. Tasche ist nicht neu, aber
.............. ist schön.
5. Das ist .............. Bleistift.
.............. Bleistift ist alt.
.............. ist nicht schön.
6. Das ist .............. Schere.
.............. Schere ist kaputt.
.............. ist alt.
Wpisz brakujàce litery.
d....r R....ck....ack
d....r Ma....b....ock
d....s B....c....
d....r Bl.... ....st....ft
d....r Pin....el
d....e S....h....
r....
d....r Ku....i
....
d....r G....mm
d....e T....sch
....
d....r Bun....s....if....
46
d....s Hef....
d....r Or....n....r
d....e Fed....r..
..a.... ....h....
d....r Spit....e....
d....s L....ne....l
Kapitel 3
3.
Zapisz prawid∏owo nazwy kolorów. Pokoloruj plamy od 1 do 12 tymi kolorami,
których nazwy kryjà si´ pod numerami.
1. tro ................................................
7. angero .........................................
2. aubl .............................................
8. uarg .............................................
3. lgeb .............................................
9. saro .............................................
4. rügn .............................................
10. untb .............................................
5. iottlev ...........................................
11. razhcsw .......................................
6. anbru ...........................................
12. ießw .............................................
1.
3.
10.
8.
6.
5.
11.
9.
12.
7.
4.
4.
2.
Wypisz po niemiecku:
– nazwy kolorów, które majà w sobie literk´ „r”: ......................................................................
..................................................................................................................................................
– dwusylabowe nazwy kolorów: ................................................................................................
– jednosylabowe nazwy kolorów: .............................................................................................
– nazwy kolorów z jednà samog∏oskà: .....................................................................................
– nazwy kolorów, które majà w sobie wi´cej ni˝ 4 litery: .........................................................
..................................................................................................................................................
– nazw´ koloru, w której s∏yszysz „sz”: ....................................................................................
– nazw´ koloru, która kryje si´ w polskim wyrazie OBELGA: .................................................
– nazw´ koloru, która kryje si´ w nazwie niemieckich gór SCHWARZWALD: ............................
www.wsip.com.pl
47

Podobne dokumenty