Scenariusze zajęć dla nauczyciela klasa I

Transkrypt

Scenariusze zajęć dla nauczyciela klasa I
Scenariusze
zajęć dla nauczyciela
dla klasy I
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć dla uczniów klasy 1
dla programu
Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego (IP)
„Mam 6 lat i idę do szkoły”
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Jadczak
DTP i druk: www.pracowniacc.pl
Poznań, 2014 r.
ISBN 978-83-65057-01-3
POZNAŃSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Cienista 3, 60-587 Poznań
tel. +48 61 665 76 70
fax +48 61 665 76 71
www.paip.pl
e-mail: [email protected]
Spis treści
Wprowadzenie
5
1. Dlaczego szkołę możemy nazywać drugim domem?
8
2. Dlaczego idąc do szkoły i wracając do domu musimy szczególnie uważać?
13
3. Dlaczego wspominamy czas wakacyjnego wypoczynku?
19
4. Dlaczego w szkole możemy przyjemnie spędzać czas?
24
5. Dlaczego chętnie wracamy do domu?
30
6. Dlaczego zwierzęta potrzebują naszej pomocy?
36
7. Dlaczego warto zostać uważnym obserwatorem?
42
8. Dlaczego jesień jest malarką?
48
9. Dlaczego zwierzęta robią zapasy na zimę?
53
10. Dlaczego warto skorzystać z darów jesieni?
62
11. Dlaczego Mikołaj / Gwiazdor rozdaje prezenty?
66
12. Dlaczego każdy z nas ma swoje pasje i obowiązki?
73
13. Dlaczego czekamy na pierwszą gwiazdkę?
78
14. Dlaczego żegnamy Stary Rok a witamy Rok Nowy?
84
15. Dlaczego kochamy i szanujemy naszych dziadków?
89
16. Dlaczego podczas zimowych zabaw musimy być bardzo ostrożni?
95
17. Dlaczego zimą należy pomagać zwierzętom?
100
18. Dlaczego zimą jest biało?
106
19. Dlaczego warto czytać książki?
112
20. Dlaczego warto mieć marzenia?
117
21. Dlaczego warto zostać naukowcem?
123
22. Dlaczego ubieramy się w zależności od pogody?
130
23. Dlaczego Wielkanoc ma taką bogatą tradycję i piękna zwyczaje?
137
24. Dlaczego wart poznać historię naszego regionu?
143
25. Dlaczego powinniśmy być dumni z naszych rodaków?
149
26. Dlaczego warto poznać dzieje Ojczyzny?
153
27. Dlaczego możemy powiedzieć, że jesteśmy Polakami i Europejczykami?
158
28. Dlaczego praca nas ubogaca?
164
29. Dlaczego kochamy podróże?
169
30. Dlaczego zakupy mogą być interesującą czynnością?
175
31. Dlaczego wszystkie dzieci są nasze?
180
32. Dlaczego lato przyszło piechotą?
185
33. Dlaczego korzystamy z różnych dóbr kultury?
192
34. Dlaczego lubimy bawić się w teatr?
197
35. Dlaczego ludzie porozumiewają się w różny sposób?
202
36. Dlaczego powinniśmy planować wakacje?
206
Scenariusze zajęć
Wprowadzenie
Poniższe scenariusze zajęć są propozycją metodyczną do „Innowacyjnego Programu nauczania
wczesnoszkolnego. Mam 6 lat i idę do szkoły”. Zostały stworzone z uwzględnieniem możliwości poznawczych i wieloaspektowej aktywności dzieci w tym okresie rozwojowym, w okresie
kształtowania się całościowych struktur psychiki oraz osobowości dziecka. Edukacja wczesnoszkolna to etap wspomagania i stymulacji harmonijnego rozwoju dziecka poprzez zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz stwarzanie warunków do poszerzania zainteresowań
i rozwijania zdolności. To właśnie w tym momencie pod kierunkiem nauczyciela uczeń powinien
dostrzec scalony obraz świata, odkrywać wiedzę, uczyć się czytać, pisać i liczyć. Wspólnie
z rówieśnikami próbować rozwiązywać proste zadania tekstowe, przeprowadzać doświadczenia
i eksperymenty, dokonywać obserwacji i poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Podjęto starania, aby scenariusze były praktyczną kontynuacją idei nauczania i uczenia
się zawartej w „Innowacyjnym Programie (IP) nauczania wczesnoszkolnego. Mam 6 lat i idę
do szkoły”. Nauczyciel przystępujący do realizacji tego Programu winien już na wstępie
zapoznać się z jego zapisami i odpowiednio z zapisami w Poradniku dla nauczyciela.
Uwzględniając koncepcję nauczania zintegrowanego według Ryszarda Więckowskiego w poniższych propozycjawch rozwiązań metodycznych zaakcentowano konieczność wielokierunkowej
aktywizacji dziecka, potrzebę stałego diagnozowania jego osiągnięć rozwojowych, wspieranie
funkcji stymulujących rozwój i odrzucenie funkcji selekcyjnych.
Dziecko ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań
i przeżyć za pomocą systemu znaków. Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych, ilościowych, technik plastycznych, ekspresji ruchowej i muzycznej.
Scenariusze zajęć tworzono w oparciu o nowe trendy psychologii rozwojowej dziecka,
z uwzględnieniem poglądów współczesnych dydaktyków i pedagogów. Zgodnie z ideą
opisaną w „Innowacyjnym Programie nauczania wczesnoszkolnego. Mam 6 lat i idę
do szkoły” oraz Poradnika dla nauczyciela zaproponowano nauczycielom dni wieloaspektowej aktywności dziecka, innowacyjne podejście do nauczania uczenia się oraz
wykorzystanie metod aktywizujących takich, jak: gry dydaktyczne, zabawa, drama,
burza mózgów, metoda projektu, metoda sześciu myślowych kapeluszy E. de Bono,
metoda zadań stawianych uczniom, dyskusja, itp.
Nowoczesne i innowacyjne podejście podczas realizacji (IP) zapewniają między innymi:
■■
Wychowanie przez kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką,
■■
Edukację czytelnicza opartą na klasycznej literaturze dziecięcej oraz popartą tekstami
współczesnych autorów,
■■
Teksty literackie, które służą organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
■■
Edukację spersonalizowana opartą na dostosowaniu treści do potrzeb dzieci z terenów
wiejskich / zdegradowanych, przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu oraz indywidualizowaniu pracy z uczniem,
■■
Edukację lingwistyczną (język obcy) i edukację informatyczną integralnie włączoną
w nauczanie uczenia się,
■■
Uwzględnienie najnowszych i najbardziej aktualnych wyników badań naukowych, w tym
opartych o założenia pedagogiki konstruktywistycznej, teorii inteligencji wielorakich
H. Gardnera.
5
Scenariusze zajęć
Integracja w scenariuszach ma charakter czynnościowy i treściowo-organizacyjny. Nauczyciel
przygotowując się do zajęć, w taki sposób powinien planować czynności uczniów, aby rozwijać
ich aktywności perpecyjno – innowacyjne. Ważne jest, aby tematyka zajęć była dzieciom
bliska i związana z ich najbliższym otoczeniem. W planowaniu dnia aktywności dziecka nauczyciel powinien uwzględniać zadania wychowawcze i dydaktyczne w różnych zakresach:
■■
Kształcenia myślenia i społecznego porozumiewania się,
■■
Edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego,
■■
Kształcenia artystycznego,
■■
Edukacji społeczno – przyrodniczej,
■■
Edukacji lingwistycznej,
■■
Edukacji informatycznej i medialnej,
■■
Edukacji patriotycznej, regionalnej i folklorystycznej,
■■
Edukacji przedsiębiorczości i organizacji działań,
■■
Integracji i komunikacji interpersonalnej.
Proces uczenia się w scenariuszach oparto o różne formy aktywności uczniów, czyli zadbano o integrację czynnościową; uwzględniono integrację psychiczną, czyli oddziaływanie
na wszelkie sfery osobowości uczniów; przyswajanie fragmentów wiedzy z różnych przedmiotów nauczania zastąpiono wiedzą zintegrowaną w obrębie całościowych jednostek tematycznych, czyli integracja treściowa; założono również integrowanie w procesie kształcenia
różnych strategii oraz metod nauczania i uczenia się – przyswajanie, odkrywanie, działania
i przeżywania, czyli integracja metodyczna). Z procesem nauczania ściśle powiązano proces
wychowania, umożliwiając stopniowo uspołecznianie uczniów.
Zgodnie z główną zasadą pedagogiki konstruktywistycznej, czyli nauczanie od konkretu
poprzez model do abstrakcji w scenariuszach zaproponowano praktyczne sytuacje dydaktyczne, w toku których uczniowie badają, obserwują, manipulują, konstruują i odkrywają
pewne prawidłowości, a sprzyja temu stosowanie celowo i rozwojowo dobranych środków
dydaktycznych, organizowanie wycieczek, wyjść do miejscowych przedsiębiorców lub ośrodków
kultury, obserwacje w różnych ekosystemach.
Doświadczenia zebrane przez uczniów w czasie praktycznej działalności są podstawą
do budowania umiejętności na poziomie wyższym aktywności dziecka – czyli reprezentacji
ikonicznej, z wykorzystaniem rysunku, obrazków czy zdjęć. Na tym etapie pomocne okażą
się: skrypt dla ucznia, karty pracy, ćwiczenia, książki z literaturą dziecięcą, zeszyty przedmiotowe lub najzwyklejsze kartki na bazgroty.
Z początkiem roku szkolnego, nauczyciel po zapoznaniu się z zapisami zawartymi w informacji o gotowości szkolnej dziecka lub po rozmowie z nauczycielem przedszkola/ oddziału
przedszkolnego, po dokonaniu diagnozy wstępnej wiedzy i umiejętności uczniów, po obserwacji
i rozeznaniu predyspozycji uczniów, profilu ich inteligencji oraz podatności lub zdolności
uczenia się, planuje proces dydaktyczny poszczególnych działań uczniów z uwzględnieniem
stopnia trudności.
Scenariusze zajęć nie są ostateczną wersja działalności dziecka w czasie dnia lub tygodnia. Są one jedynie propozycją, która ma wzbudzić nowatorską i twórczą postawę nauczycieli,
pracujących w oparciu o Innowacyjny Program nauczania wczesnoszkolnego (IP)... i całą
jego obudowę. To głównie od nauczyciela pracującego z daną grupą dzieci zależy w jakim
stopniu skorzysta z propozycji, na ile ja zaadoptuje na własne potrzeby, a na ile ją uzupełni,
6
Scenariusze zajęć
zmodyfikuje i wzbogaci o pewne treści, które zgodnie z ramowym planem nauczania powinny
być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
Po analizie całej obudowy do (IP) zauważą Państwo, że w scenariuszach i kartach pracy
zaproponowano ćwiczenia z poszczególnych edukacji określonych w podstawie programowej,
ale proszę traktować je jako propozycje, które nie wyczerpują pełnego limitu czasowego,
przeznaczonego na wspomniane edukacje. W różnym stopniu nauczyciel może wykorzystać
proponowane w obudowie dydaktycznej ćwiczeń dodatkowych, ćwiczeń z zakresu edukacji
komputerowej, ćwiczeń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów SPE.
To właśnie nauczyciel pracujący bezpośrednio z dzieckiem zna jego potrzeby, zainteresowania, zna często bagaż doświadczeń środowiskowych i sytuację socjalno-bytową rodziny
dziecka, dlatego nie może być ograniczony narzuconymi rozwiązaniami metodycznymi. To on
wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności, pomysłowość i często takt pedagogiczny, tak
pokieruje procesem nauczania – uczenia się, aby przyniósł on najlepsze efekty.
Wierzę, że Nauczyciele i Zespoły nauczycielskie, które zdecydują się pracować z Programem (IP) i będą korzystać z propozycji metodycznych takich jak poradnik, scenariusze, karty pracy, ćwiczenia i z innych materiałów, często będą stawiać sobie pytanie:
Dlaczego...? i szukając na nie odpowiedzi doświadczą satysfakcji z pracy z dzieckiem
otwartym na świat, i z natury ciekawym tego świata.
Życzę, abyście Państwo stali się Przyjaciółmi, Mentorami i Przewodnikami dziecka
w procesie nauczania – uczenia się.
Autorka
7
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 1:
Dlaczego szkołę możemy
nazywać drugim domem?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczna z etyczną, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna,
język obcy.
Treści z podstawy programowej:
Określanie położenia przedmiotów względem obranego obiektu w przestrzeni i na kartce
papieru (nad, pod, wewnątrz, na zewnątrz, na lewo, na prawo, itd.).
Korzystanie z informacji, analizowanie i interpretowanie.
Słuchanie i wypowiadanie się.
Rozumienie i poszanowanie świata i przyrody.
Wdrażanie do samooceny.
Wprowadzanie liter „a”, „A”, „o”, „O” na podstawie wyrazów aparat, oko.
Przedstawianie się w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Zwiedzanie szkoły – określanie położenia przedmiotów i pomieszczeń szkolnych. Poznanie
otoczenia szkoły. Obserwacja drzew i krzewów w otoczeniu szkoły. Wyszukiwanie podobieństw
i różnic miedzy szkołą a domem. Określenie w czasie zabaw na boisku szkolnym stosunków
przestrzennych: w lewo, w prawo, na wprost. Analiza słuchowa wyrazów, wyodrębnianie głoski
w nagłosie. Wypowiedzi dzieci na temat funkcji różnych pomieszczeń szkolnych. Rozmieszczenie elementów na płaszczyźnie kartki – rysunek kredką „Szkoła moim drugim domem”.
Temat zajęć:
Poznajemy naszą szkołę i jej otoczenie.
Cel główny:
■■
■■
Poznanie otoczenia szkoły oraz pomieszczeń wewnątrz budynku.
Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym
Cele szczegółowe:
■■
8
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące wokół szkoły;
Określa położenie obiektów względem obranego obiektu;
Określa położenie przedmiotów w przestrzeni;
Orientuje się na kartce papieru;
Czyta ze zrozumieniem symbole, piktogramy, znaki informacyjne;
Wskazuje różnice i podobieństwa pomiędzy szkołą i rodzinnym domem,
Wykonuje schematyczne rysunki;
Dokonuje samooceny; porównuje własną aktywność z aktywnością rówieśników;
Dokonuje analizy słuchowej wybranych słów.
Kaligraficznie pisze litery „a”, „A”, „o”, „O”.
Przedstawia się w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna; wycieczka
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, opis, opowiadanie, dyskusje, pokaz, obserwacja, ćwiczenia praktyczne, zadań
stawianych dzieciom.
Środki dydaktyczne:
Kartka z bloku rysunkowego, kredki, obrazek przedstawiający inną szkołę w jej otoczeniu,
zdjęcia rodziców z lat szkolnych, zdjęcia rodzinnego domu, mini–tarcze szkolne do nagradzania aktywności uczniów podczas zajęć, zdjęcia budynków szkół (małej i dużej), piłeczka
do gry, animacja „Witaj Szkoło!”, gra edukacyjna - Poszukiwacze przygód i Skarby Króla
Artura pt. „Szkoła Młodych Odkrywców”. Zeszyt ćwiczeń str 4-7; Karty pracy nr 1 str.
4, 5; Skrypt dla ucznia str. 4, 46, 47, 52, 53.
Przebieg zajęć:
1. Zapoznanie z salą, w której dzieci będą uczyły się w najbliższym roku szkolnym –
określenia położenia przedmiotów w klasie.
■■
ustalenie miejsca na przechowywanie,np. podręczników, przyborów szkolnych, strojów
gimnastycznych, itp.,
■■
ustalenie miejsca różnych kącików, np. zabawy, czystości, audiowizualny, itp.,
■■
ustalenie miejsc w ławkach, „kto z kim siedzi” – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str 6-7
■■
określenie kto siedzi po mojej prawej stronie, kto siedzi po lewej stronie, kto siedzi z tyłu
a kto siedzi z przodu,
9
Scenariusze zajęć
2. Określenie położenia pomieszczeń w czasie wycieczki po budynku szkolnym. Rozmowa
z pracownikami szkoły np. dyrektorem, sekretarką, bibliotekarką, pielęgniarką. Odpowiedzi
na pytania:
■■
Na którym piętrze znajduje się nasza klasa?
■■
Która klasa mieści się obok naszej klasy z lewej i prawej strony?
■■
W którą stronę należy skierować się do wyjścia ze szkoły?
■■
Po której stronie korytarza znajduje się świetlica?
■■
Co mieści się obok świetlicy?
■■
Po której stronie jest sala gimnastyczna, a gdzie jest wyjście na boisko szkolne?
■■
Gdzie mieszczą się szatnie?
■■
Które pomieszczenia znajdują się zarówno w szkole, jak i w waszych domach?
■■
Które pomieszczenia są tylko w szkole?
■■
Które pomieszczenia są tylko w domu?
3. Poznanie stosunków przestrzennych w najbliższym otoczeniu szkoły.
4. Określenie stosunków przestrzennych: w lewo, w prawo, na wprost, w czasie zabaw
na boisku szkolnym.
a) Ćwiczenia w orientacji przestrzennej.
■■
Stańcie w jednym rzędzie.
■■
Stańcie w dwuszeregu.
■■
Kto stoi po twojej prawej stronie?
■■
Kto stoi po twojej lewej stronie?
■■
Kto stoi za tobą?
■■
Kto stoi przed tobą?
■■
Przesuwaj się po boisku w lewo, na wprost, w prawo i znów na wprost itd.
■■
Podnieś rękę lewą, później prawą.
■■
Dziewczynki ustawiają się po prawej stronie drzewa, a chłopcy ustawiają się po lewej
stronie drzewa.
■■
Zróbmy koło wokół drzewa.
■■
Poruszajmy się po kole pięć kroków w prawo, a następnie trzy kroki w lewo.
■■
Sięgnijmy palcami lewej ręki do liścia drzewa
■■
zbierzmy liście do klasy – Karty pracy dla ucznia nr 1 str. 4
b) Zabawy dowolne ze śpiewem na bazie koła – „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „OjciecWirgiliusz”, „Mało nas, mało nas do pieczenia chleba”
5. Język obcy:
a) zwroty grzecznościowe (powitanie, pożegnanie), dziękuję, proszę, przepraszam
■■
Hello! | Hallo!
■■
Hi!
■■
Good morning! | Guten Morgen!
■■
Bye! | Tschüss!
■■
Thank you! | Danke!
■■
Thanks!
■■
I’m sorry! | Es tut mir Leid!
■■
Please | Bitte
b) przedstawianie się
■■
What’s your name? My name is... | Wie heisst du? Ich heisse...
c) piosenki o w/w tematyce, zabawy, rymowanki
10
Scenariusze zajęć
Zabawa – POTOCZ PIŁKĘ
Zabawa mająca na celu utrwalenie zwrotu: My name is…. | Ich heisse Podczas tej
zabawy dzieci siadają na podłodze, następnie podają sobie piłkę (jedna do następnej)
lub rzucająpiłkę w kole. Nauczyciel dba natomiast o to, aby podczas zabawy grała
muzyka, pełniąca istotną rolę w całym ćwiczeniu. Gdy muzyka cichnie pada komenda:
STOP i dzieci przestają podawać sobie piłkę. Nauczyciel trzymając piłkę danego dziecka,
mówi np.: My name is Basia | Ich heisse Basia i zachęca danego ucznia/ daną uczennicę,
by w ten sam sposób przedstawił/przedstawiła się innym.
■■
Piosenka pt. What’s your name? | Wie heisst du?
d) książki/książeczki do nauki języka obcego
6. Obserwacja drzew i krzewów w otoczeniu szkoły, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela:
■■
Jakie rośliny ozdobne znajdują się w otoczeniu szkoły?
■■
Porównaj np. lipę i kasztanowiec.
■■
Po czym poznasz akację, topolę, wierzbę?
■■
Dlaczego należy pielęgnować rośliny ozdobne?
■■
Jak ty zadbasz o otoczenie szkoły?
■■
Które z roślin znajdujących się na terenie szkoły rosną wokół waszych domów?
7. Analiza i synteza głoskowa wyrazów aparat, oko.
8. Nauka pisania liter „a”, „A”, „o”, „O” - Skrypt dla ucznia str 46-47 i 52-53.
9. Analiza słuchowa wyrazów: piłka, kot, topola, plecak, dom. Wyodrębnienie głosek w nagłosie, próby odczytania hasła „szkoła”.
10.Porównanie wyglądu szkoły na obrazku z własna szkołą oraz budynkiem szkoły na zdjęciach przyniesionych przez dzieci z domu - Multimedia (rysunki).
11.Rozmowa z dziećmi nt. pomieszczeń szkolnych:.
a) funkcja tych pomieszczeń.
b) jak należy się w nich zachowywać?
c) rozmieszczenie pomieszczeń w naszej szkole.
12.Słuchanie wierszy „Wiersz na powitanie szkoły” (autor: Tadeusz Kubiak) „Powitanie pierwszej klasy” (autor: Czesław Janczarski) Skrypt dal ucznia str 4 lub wiersz „O szkole”
(autor: Ewelina Kijewska) Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 4.
Żegnajcie, lasy zielone,
I tak dzieci pytały,
Żegnajcie rzeki błękitne.
I tak szkole marudziły,
Już wrzesień idzie przez łąki
Że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
I wrzosem liliowo kwitnie.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła,.
Już się zwołują jaskółki,
I dzieci do siebie zaprosiła.
Już bocian rozkłada skrzydła,
Żegnajcie, letnie przygody,
Żurawie lecą po niebie,
Czas już powracać do domu.
Jak na dawnych malowidłach.
Złocą, czerwienią się liście
POWITANIE SZKOŁY Wakacje minęły,
dębów, jesionów i klonów
Uleciały jak chmurki na niebie. Witaj nam, szkoło radosna,
Dzieci plecaki wzięły
grająca dzwonkiem co rano!
I biegną szkoło do ciebie
Dzień dobry, szkoło wesoła.
Z pytaniami:
Lesie i łąko, dobranoc
- Czy tęskniłaś za nami?
- Czy brak ci było gwaru, hałasu?
- Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu?
■■
11
Scenariusze zajęć
13.Rozmowa z dziećmi nt. powrotu z wakacji i powitań z najbliższymi.
■■
Nauczyciel odczytuje z wiersza pytania, które dzieci zadawały szkole.
■■
Komu możemy zadać takie same pytania, gdy wracamy z wakacji lub dalekiej podróży?
„Szkoła”
Twierdzę szkoła jest dla ludzi, Chociaż uczeń w niej się trudzi.
Literki w słowa układa, z cyferkami się zmaga. Czyta książki oraz wiersze,
Uczy się co robią świerszcze. Zmienia nutki na piosenki, Kredką tworzy świat maleńki.
Po co? – ktoś zapyta.
A no po to, moi mili,
Byśmy w życiu mądrzy byli!
Karol Duber
14.Rozmieszczenie elementów na płaszczyźnie kartki: oddalenie, zbliżenie, kształt, barwa –
rysunek kredką świecową, przedstawiający szkołę„Szkoła moim drugim domem” - Zeszyt
ćwiczeń dla ucznia str.5; Karty pracy dla ucznia nr 1 str. 5. Wykonanie ilustracji szkoły
do wysłuchanych wierszy.
■■
Podanie tematu i omówienie zadania plastycznego
■■
Zachęcanie dzieci do użycia wielu kolorów
■■
Swobodna ekspresja plastyczna dzieci
■■
Omówienie prac pod kątem walorów estetycznych i użycia wielu barw
■■
Wystawa prac
Ocena efektów pracy ucznia:
Zliczenie uzyskanych od nauczyciela kamyczków lub żetonów. Dyskusja.
Ewaluacja zajęć:
Nauczyciel rozsypuje kartoniki z buźkami:
Uczniowie podchodzą i wybierają tę, która odzwierciedla ich nastrój po zajęciach.
Kontynuacja:
Gra edukacyjna pt. „Szkoła Młodych Odkrywców”
Bibliografia
Zasoby Internetu, Encyklopedia,Leksykony przyrodnicze
K. Lenkiewicz, Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III. WSiP, Warszawa 1990
T. Kubiak – „Wiersz na powitanie szkoły”, K. Duber – „Szkoła”
Zasoby Internetu: What’s your name? [online], Wie heisst du? (online)
Dostęp w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728, https://www.youtube.
com/watch?v=80i9KwH2mRc
12
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 2:
Dlaczego idąc do szkoły
i wracając do domu
musimy szczególnie uważać?
Realizowane edukacje:
przyrodnicza, matematyczna, polonistyczna, społeczno – etyczna, ruchowa, zajęcia komputerowe, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Umiejętności społeczne warunkujące bezpieczne funkcjonowanie w środowisku
Słuchanie utworów literackich
Życie, zdrowie i bezpieczeństwo jako wartości
Wybrane zawody (zawód policjanta)
Bezpieczeństwo komunikacyjne; zachowanie w sytuacji zagrożenia
Czytanie i rozumienie prostych wyrazów i zdań
Pisanie szlaczków literopodobnych
Liczenie i sprawność rachunkowa
Kształtowanie sprawności fizycznej
Narzędzie Wypełnianie kolorem i zmiana koloru w edytorze graficznym MS Paint.
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Wycieczka po wsi, obserwacja ruchu drogowego, ćwiczenia praktyczne na boisku szkolnym
– przejście przez jezdnię, respektowanie znaków i sygnałów. Oglądanie plansz lub filmu
z ruchem ulicznym w mieście. Układanie z patyczków różnych figur geometrycznych. Kolorowanie figur geometrycznych według podanego wzoru w edytorze graficznym MS Paint.
Nauka na pamięć wybranej zwrotki wiersza W. Badalskiej pt., „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.
Swobodne wypowiedzi na temat poruszania się po drogach, przejście przez ulicę z sygnalizacją świetlną. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów związanych z tematem,
określanie pozycji wybranej głoski w wyrazie.
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat pracy policji na podstawie rozmowy z policjantem,
ilustracji, treści wiersza i własnych obserwacji. Zaznajomienie z nazwami i kształtami figur
– czworokątów, pięciokątów,. Zabawa utrwalająca zasady ruchu drogowego. Monografia liczb
1 i 2. Wprowadzenie zagadnień o tematyce ruchu drogowego w języku obcym.
13
Scenariusze zajęć
Temat zajęć:
Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.
Cel główny:
■■
■■
Wdrażanie do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym
Rozwijanie słownictwa uczniów z zakresu bezpieczeństwa i pojęć matematycznych.
Cele szczegółowe:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozmawia w kulturalny sposób i stosuje zwroty grzecznościowe;
Słucha wypowiedzi dorosłych (nauczyciela, policjanta);
Uczestniczy w rozmowach na temat bezpieczeństwa;
Poszerza zakres słownictwa
Dzieli słowa na głoski a wyrazy na sylaby;
Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania;
Porównuje przedmioty;
Kontynuuje regularny wzór, np. szlaczek;
Zna liczby 1 i 2 w ich różnych aspektach,
Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
Rozpoznaje i nazywa wybrane cechy figur;
Stosuje narzędzie Wypełnianie kolorem i zmienia kolor w edytorze graficznym MS Paint.
Zna kolory sygnalizacji świetlnej w języku obcym,
Wymienia środki lokomocji w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, dyskusja, praca z tekstem, drama, ćwiczenia, ekspresja, zajęcia praktyczne.
Środki dydaktyczne:
Płyta z nagraniem piosenki, znaki drogowe, kreda, klocki – figury geometryczne, wiersz
W. Badalskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”, alfabet ruchomy dla dzieci (mały) i duży
do demonstracji, wiersz „Tajemnicze znaki”, szablony figur geometrycznych, patyczki, goplan,
plik MS Paint zawierający kontury figur geometrycznych do kolorowania wg wzoru. Zeszyt
ćwiczeń str.7-9; Karty pracy nr 2 str 6-7; Skrypt dla ucznia str 5, 44, 128-129.
14
Scenariusze zajęć
Przebieg zajęć:
1. Wycieczka po okolicy, obserwacja ruchu kołowego i pieszego, oznaczenia przejść dla
pieszych. Wyszukiwanie znaków drogowych i odczytywanie ich oznaczeń.
2. Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego dla pieszych – ćwiczenia praktyczne na boisku
szkolnym.
a) Poruszanie się po drogach.
■■
Przechodzenie przez jezdnię po pasach.
■■
Przekraczanie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.
■■
Poruszanie się po drodze bez chodnika.
■■
Poruszanie się pojedynczo i w grupie.
b) Ćwiczenia w określaniu i przedstawianiu ruchu na ulicy: w prawo, w lewo, na wprost.
– Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 7; Karty pracy ucznia nr 2 str. 6
■■
W jakim kierunku poruszają się pojazdy?
■■
W którą stronę zmierzają piesi?
■■
Co to znaczy być „bezpiecznym na drodze”?
■■
Którą stroną będziesz poruszał się po chodniku?
3. Łączenie po śladzie punktów, kolorowanie figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt,
kwadrat - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 7; Karty pracy ucznia nr 2 str. 6.
a) Układanie figur geometrycznych z patyczków.
b) Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych w otoczeniu.
c) Komponowanie ornamentów, obrysowywanie kształtów klocków.
d) Wyszukiwanie znaków drogowych o podobnym kształcie do figur geometrycznych.
e) Grupowanie klocków według kształtów.
f) Wyszukiwanie figur, które mają trzy kąty, przypomnienie nazwy.
g) Wyszukiwanie figur, które mają o jeden kąt więcej (kwadraty, prostokąty, inne
czworokąty) i ustalenie ich nazwy – czworokąty.
h) Porównywanie liczby boków, katów różnych figur, uzasadnienie, dlaczego kwadraty
i prostokąty należą do czworokątów.
i) Obserwacja pozostałych figur i ustalenie, do której grupy można je zaliczyćpraca
w parach (pozostałe figury to pięciokąty).
j) Układanie z patyczków i na geoplanie czworokątów i pięciokątów, określanie z ilu
patyczków można te figury ułożyć.
k) Wykonywanie zadań z karty pracy.
4. Wprowadzenie liczb 1,2 Skrypt str. 128-129.
5. Kolorowanie według wzoru figur geometrycznych w edytorze w MS Paint.
15
Scenariusze zajęć
6. Wysłuchanie wiersza W. Badalskiej, „Przechodzimy przez ulicę”, lub wiersza „Droga
do szkoły” - Skrypt dla ucznia str. 5 nauka pierwszej zwrotki na pamięć.
Kiedy światło jest zielone
Kiedy chcę przez jezdnię
Można przejść na drugą stronę, przejść na drugą stronę,
a gdy świeci się czerwone przystaję i ze światłem
Przechodzenie zabronione!
gram w zielone.
Gdy zamierzasz przejść ulicę
Pytam: – Jest zielone?
Na chodniku przystań bokiem, - Proszę – mówią grzecznie.
Popatrz w lewo bystrym okiem, Wtedy wiem, że mogę
Skieruj w prawo wzrok sokoli, Przejść bezpiecznie.
znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.
7. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obrazka przedstawiającego ulicę w wielkim mieście - Multimedia (rysunki).
8. Łączenie treści ilustracji z doświadczeniami dzieci w zakresie bezpiecznego przechodzenia
przez jezdnię w czasie ćwiczeń na boisku szkolnym.
9. Analiza i synteza słuchowa wyrazów, wyodrębnianie słuchowe wybranej głoski w nagłosie,
wygłosie, śródgłosie.
10.Pisanie szlaczków litero podobnych - Karty pracy dla ucznia nr 2 str. 7
11.Wysłuchanie wierszy czytanych przez nauczycielazasoby z Internetu.
„Światła na skrzyżowaniu”
Niech każdy stanie przed skrzyżowaniem
Palą się światła – popatrzmy na nie.
Światło zielone jak małe listki
Na drugą stronę zaprasza wszystkich.
A światło żółte jak liść jesieni
Ostrzega spiesz się, bo ruch się zmieni.
Światło czerwone jak mak, jak ogień
Wszystkim przechodniom zamyka drogę.
„Uliczne sygnały”
Jezdnia nie jest do spacerów
Do zabawy także nie,
Ciężarówki, 100 rowerów
I tramwaje spieszą się.
Uliczne sygnały zna duży i mały,
Uliczne sygnały trzeba dobrze znać.
Gdy światło zielone na drugą idź stronę,
Lecz kiedy jest czerwone wtedy musisz stać.
Nie bądź gapą, nie bądź gapą,
Gapa może skończyć źle!
Popatrz w lewo potem w prawo,
Jezdnia wolna? Śmiało przejdź!
12.Język obcy:
■■
kolory sygnalizacji świetlnej
16
Scenariusze zajęć
Red | rot
Yellow | gelb
Green | grün
■■
zwroty typu: zatrzymaj się, idź, przygotuj się
Stop | Halten.
Go | Fahren
Wait | Warten.
■■
zabawy ruchowe z uwzględnieniem nazw kierunków i komend
Sygnalizacja świetlna
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolory sygnalizacji świetlnej i ich znaczenie w ruchu
drogowym, tj.
GREEN – GO | GRÜN – FAHREN
YELLOW – SLOW | GELB – LANGSAM
RED – STOP | ROT – HALTEN
Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby stanęły w kole (Form a circle | Bitte einen Kreis
formen), sam natomiast stoi w środku koła i mówi: You are driving cars | Ihr fahrt
die Autos i wtedy uczniowie poruszają się po kole, jedna osoba za drugą, w zależności
od koloru sygnalizacji świetlnej, który jest wymieniony przez nauczyciela.
■■
nazwy pojazdów (ruch uliczny) Motorbike | das Motorrad
Bus | der Bus
The underground | die U-Bahn
Car | das Auto
■■
piosenki i rymowanki
Stop song | Rot und grün
■■
łączenie obrazków (z podpisami) w grupy tematyczne, np. pojazdy, ludzie
13.Przygotowanie do spotkania z policjantem. Pogadanka wprowadzająca z wykorzystaniem
ilustracji oraz spostrzeżeń dzieci.
a) Rozmowa z policjantem o pracy w policji, o policyjnym mundurze (kolor, dystynkcje).
b) Jak przechodzić przez jezdnię, na której ruchem kieruje policjant? - Skrypt dla
ucznia str 44.
Na wybranym miejscu wyznaczamy liniami równoległymi ulicę, tj. jezdnię i dwa chodniki. Dzieci dzielimy na dwie grupy, ustawiając je na chodnikach. Na środku jezdni stoi
prowadzący zabawę policjant. Piesi uważnie obserwują policjanta, który kieruje ruchem.
Policjant po kolei przyjmuje wszystkie pozycje, początkowo wolno, aby uczniowie (piesi)
mogli je zapamiętać i odpowiednio reagować. Potem zmiany pozycji powinny następować
szybciej. Ten, kto w ustalonym czasie popełni najmniej pomyłek, może zostać „policjantem”, w powtórzonej zabawie.
14.Rozmowa na podstawie wiersza „Malujemy obrazki”, ilustracji zamieszczonych w ćwiczeniu
- Zeszyt ćwiczeń str 8 – i własnych doświadczeń, na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznaczonych zebrą (pasami), sygnalizatorem świetlnym
i wtedy, gdy ruchem kieruje policjant.
„Malujemy obrazki”
Dziś nas uczył pan policjant
Jak się chodzi po ulicach,
Jak przez jezdnię maszerować,
17
Scenariusze zajęć
Żeby ruchu nie tamować. Malowaliśmy obrazki
na obrazkach przejścia w paski tu się trzeba bardzo spieszyć
bo to przejścia są dla pieszych. Malowaliśmy tramwaje
Przed pasami tramwaj staje,
Żeby mogli iść przechodnie
I bezpiecznie i wygodnie. Na ulicach pan policjant
Stoi w białych rękawiczkach
- trzeba stanąć nie ma mowy.
I obrazek już gotowy.
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena jakości wykonania zadań w karcie pracy przez poszczególnych uczniów.
Ewaluacja zajęć:
Na kartce dzieci otrzymują kontury sygnalizatora ulicznego
■■
jeśli zajęcia się podobały kolorują w odpowiednim miejscu koło na zielono,
■■
jeśli zajęcia podobały się częściowo, kolorują w odpowiednim miejscu koło na żółto,
■■
Jeśli zajęcia nie podobały się kolorują koło w odpowiednim miejscu na czerwono.
Bibliografia
W. Badalska pt., „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. Zasoby Internetu
Stop song (online) Dostęp w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=bJnfhYCC-Bo
Rot und grün (online) Dostęp w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=BlWBWHUaNM4
18
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 3:
Dlaczego wspominamy
czas wakacyjnego wypoczynku?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, matematyczna, plastyczna, muzyczna, ruchowa,
zajęcia komputerowe, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Słuchanie tekstów literackich,
Kształtowanie umiejętności mówienia na podany temat,
Pisanie i czytanie,
Liczenie i sprawność rachunkowa,
Improwizacje muzyczne,
Określanie liczebności zbioru,
Aktywność plastyczna,
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi,
Podstawowe narzędzia Przybornika w edytorze graficznym,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
„Dobre zwyczaje” – zabawa integracyjna na powitanie. Ilustrowanie wspomnień wakacyjnych
na paskach promieni słonecznych. Swobodne wypowiedzi dzieci nt. minionych wakacji. Tworzenie klasowej ekspozycji wakacyjnych pamiątek. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą
zmysłu dotyku. Segregowanie pamiątek w zbiory. Przeliczanie elementów poszczególnych
zbiorów. Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: najwięcej, mniej, po tyle samo.
Inscenizacja wiersza „Skarby” według Jerzego Kiersta. Ustalenie jakie wspomnienia i skarby
z wakacji można przywiedź w pamięci, w sercu, w plecaku i kieszeni. Wielozdaniowe wypowiedzi
nt. wakacji spędzonych w różnych miejscach, np. na wsi i w mieście. Inscenizacja ruchowa
piosenki pt. „W poniedziałek rano...” Wprowadzenie liter „u”, „U”, „l”, „L” na podstawie wyrazów
ul, lupa. Wprowadzenie słownictwa dotyczącego wakacji w języku obcym. Multimedia rysunki;
Zeszyt ćwiczeń str. 10-11; Skrypt dla ucznia str. 50-51, 56-57; Karty pracy nr 3 str. 8.
Temat zajęć:
Wakacyjne wspomnienia przywiezione w pamięci i w plecaku.
19
Scenariusze zajęć
Cel główny:
■■
■■
Rozbudzanie chęci wypowiadania się na temat własnych wspomnień, spostrzeżeń, odczuć
i potrzeb,
Wspomaganie rozwoju umysłowego.
Cele szczegółowe:
W wyniku udziału w zajęciach uczeń:
■■
śpiewa w grupie piosenkę,
■■
wypowiada się na temat wspomnień z wakacji,
■■
Kaligraficznie pisze litery „u”, „U”, „l”, „L”,
■■
wykonuje pracę plastyczną na zadany temat,
■■
segreguje przedmioty w zbiory,
■■
przelicza elementy zbioru,
■■
tworzy kolekcje pamiątek z wakacji z wykorzystaniem możliwości edytora graficznego,
■■
wskazuje różnice i podobieństwa w możliwościach spędzania lata w mieście i na wsi,
■■
układa zdania do obrazków,
■■
improwizuje ruchem treść piosenki,
■■
Zna wyrazy związane z wakacjami w języku obcym.
Formy pracy:
praca indywidualna jednolita, praca zbiorowa, praca indywidualna zróżnicowana.
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia, improwizacji ruchowej,
Środki dydaktyczne:
tekst piosenki „Dobre zwyczaje”, tekst piosenki „W poniedziałek rano..”, żółte paski papieru,
kredki, duże żółte koło, kamyki, muszle, piórka, klucz, korzeń; ilustracje: serce, witające się
dłonie, statek, piłka, krajobraz gór, krajobraz zachodzącego słońca, tekst wiersz” Skarby”
Jerzego Kiersta, obrazkidzieci na plaży i statek płynący na morzu, sztorm nad morzem
i pogodny dzień w górach, plik MS Paint do klasyfikowania pamiątek z wakacji, gra edukacyjna – „Poszukiwacze przygód i skarby Króla Artura”, „Schronisko górskie „Szarotka”.
Przebieg zajęć:
1. Zabawa integracyjna przy piosence pt. „Dobre zwyczaje” – online – muz. W. Szpilman,
sł. Cz. Janczarski
Słonko ma bardzo dobre zwyczaje,
Dzień dobry mówi, gdy rano wstaje!
20
Scenariusze zajęć
■■
2.
■■
■■
3.
■■
■■
■■
■■
4.
5.
6.
■■
7.
Dzień dobry, dzień dobry
Dzień dobry wam
Sto jasnych promyków każdemu dam.
dzieci tworzą dwa kołazewnętrzne i wewnętrzne, stając do siebie twarzami. Chodząc
po kolewewnętrzne koło w prawo, zewnętrzne koło w lewodzieci na słowa
„Dzień dobry, dzień dobry
Dzień dobry wam”
podają powitalnie rękę koledze napotkanemu naprzeciwko.
Gromadzenie słonecznych wspomnień z wakacji.
każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela żółty pasek, na którym rysuje swoje wspomnienia
z wakacji,
nauczyciel zbiera od uczniów rysunki i dopina je do koła tworząc promienie słońca.
Swobodne wypowiedzi dzieci nt. wspomnień z wakacji - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 11.
gdzie spędziłem wakacje?
kogo poznałem na wakacjach?
jakie pamiątki przywiozłem z wakacji?
co najmilej wspominam z wakacji?\
Analiza i synteza głoskowa wyrazów ul, lupa.
Nauka pisania liter „u”, „U”, „l”, „L” - Skrypt dla ucznia str.50-51 i 56-57.
Stworzenie wystawy pt. „Pamiątki z wakacji”
dzieci w wyznaczonym w klasie miejscu tworzą ekspozycję przywiezionych z wakacji
pamiątek.
Wspomnienia z wakacji według Jerzego Kiersta „Skarby” (inscenizacja).
Grupa I: Gdy człowiek wraca z wakacji,
To coś tam zawsze przywozi,
Grupa II: Chyba, że zgubi na stacji,
Albo zapomni w ogrodzie.
Janek: To jest niby kawał sękatego korzenia
a gdy z boku spojrzeć,
to w ptaka z dziobem
się zmienia.
Basia: A to są trzy piórka,
Które zdradziła przepiórka.
Wśród zboża się ukryła
Szare piórka zgubiła.
Jurek: A to jest dzwonek,
Który zgubił skowronek.
Kiedy świeciło słonko
To nim dzwonił nad łąką!
Romek: Stał nad polami wielki łuk
Zabrałbym go – gdybym mógł!
Był to przepiękny łuk tęczy,
Jak w kolorach pól obręczy!
Z nieba nikt go nie zabierze
– Trzeba farbą na papierze!
Zosia: A to 5 cm wzrostu
21
Scenariusze zajęć
No bo tyle
Zosia urosła
Po prostu!
Dziwią się dzieci z podwórza.
Była mała, a teraz jest duża.
Marysia: A tutaj – proszę – klucz!
Lecz nie od drzwi, broń Boże!
Jesienią się takiego klucza ucz,
Gdy ptaki odlatują
za morze!
Grupa I: Gdy człowiek wraca z wakacji, To coś przywozi w kieszeni,
Grupa II: w plecaku albo w pamięci Grupa I: i coś, co najbardziej się ceni... Razem:
w sercu...
8. Grupowanie zgromadzonych przedmiotów w zbiory - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 10.
■■
nauczyciel opowiada uczniom, że morze wyrzuciło na brzeg skrzynię skarbów,
■■
dzieci z zasłoniętymi oczami wyjmują ze skrzyni różne przedmioty: kamyki, muszle,
szyszki, klucz, piórka, (...) i próbują odgadnąć, co wyjęli wykorzystując zmysł dotyku,
■■
uczniowie zastanawiają się skąd pochodzą skarby zgromadzone w skrzyni,
■■
uczniowie segregują skarby wyjęte ze skrzyni w zbiory, uzasadniają swoje decyzje,
■■
przeliczają ilość elementów w poszczególnych zbiorach.
■■
porównują, w którym zbiorze jest najwięcej elementów, w którym zbiorze jest mniej
elementów od danego, które zbiory mają po tyle samo elementów.
9. Grupowanie wspomnień z wakacji wg kryteriów: w kieszeni, w plecaku, w pamięci, w sercu.
■■
dzieci z koperty losują różne rysunki,
■■
odgadują co one przedstawiają – serce (miłość), dwie witające się dłonie (przyjaźń), krajobraz gór, zachód słońca nad morzem, model statku, latawiec, piłka, muszle, bursztyn
■■
klasyfikują te rysunki jako pamiątki wakacji wg wyżej wymienionych kryteriów: dwie
dłonie – wspomnienie przywiezione w sercu, piłka – pamiątka przywieziona w plecaku,
■■
krajobraz gór – wspomnienie przywiezione w pamięci.
10.Segregowanie obrazków - Karty pracy dla ucznia nr 3 str. 8.
■■
w tym samym czasie i miejscu – dzieci na plaży i płynący statek na morzu,
■■
w tym samym czasie – w różnych miejscachsztorm nad morzem i słoneczny dzień
w górach.
■■
uzupełnienie rysunkiem zdania
Nad morzem........................., a w górach........................................
11.Rozmowa z dziećmi nt. wakacji na wsi i w mieście. Grupowanie obrazków - Multimedia
(rysunki).
■■
jak spędzają wakacje dzieci pozostające na wsi?
■■
jak spędzają wakacje dzieci pozostające w mieście?
■■
co można robić w wakacje w dni upalne i deszczowe?
■■
gdzie jest przyjemniej latem w mieście, czy na wsi i dlaczego?
12.Tworzenie kolekcji pamiątek z wakacji z wykorzystaniem możliwości edytora graficznego
(narzędzie Zaznacz / Tło przezroczyste).
13.Język obcy:
■■
utrwalenie zwrotów z poprzednich zajęć,
22
Scenariusze zajęć
wyrazy typu: wakacje, wieś, miasto
Holidays | die Ferien
Village | das Dorf
City/town | die Stadt
■■
nazwy miejsc wypoczynku: góry, jezioro, morze,
■■
Mountains | das Gebirge
Lake | der See
Sea | das Meer
■■
zabawy tematyczne dotyczące podróży
■■
nazwy pamiątek wakacyjnych, np. muszle, kamienie, widokówki…
Shell | die Muscheln
Stones | der Stein / die Steine
Postcards | die Postkarten
14.Inscenizacja ruchowa piosenki pt. „W poniedziałek rano...”
■■
Ocena efektów pracy ucznia:
Wystawka wakacyjnych skarbów, wystawka prac plastycznych w formie wakacyjnego słońca.
Ewaluacja zajęć:
dzieci rysują na kartonikach:
■■
zajęcia podobały się – słonko,
■■
niektóre elementy zajęć podobały mi się – słonko wyglądające zza chmury,
■■
zajęcia nie podobały mi się – chmurka i padający deszcz.
Kontynuacja:
gra edukacyjna „Schronisko górskie „Szarotka”.”
Bibliografia
„Dobre zwyczaje” – muz. W. Szpilman, sł. Cz. Janczarski
„Skarb”- Jerzy Kierst
23
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 4:
Dlaczego w szkole możemy
przyjemnie spędzać czas?
Realizowane edukacje:
społeczno-etyczna, polonistyczna, plastyczna, matematyczna, muzyczna, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka
Funkcjonowanie w społeczności lokalnej i umiejętność komunikowania się
Pisanie i czytanie
Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki
Zakres podejmowanych działań:
Bliższe poznawanie koleżanek i kolegów z klasy. Utrwalenie znajomości imion i nazwisk
koleżanek i kolegów. Rozmowa na temat zachowania się w szkole. Ustalenie cech dobrego
ucznia i kolegi. Wypowiedzi na temat rówieśników w klasie, analiza i synteza imion. Kreślenie
wzorów litero podobnych. Wielka litera w imionach i nazwiskach. Porównanie urządzenia klasy
własnej i na ilustracji. Porównywanie wzrostu dzieci, użycie określeń typu: wyższy – niższy.
Rysunkowa autoprezentacja uczniów. Nauka piosenki „Nasza klasa”. Wprowadzenie liter „t”,
„T” i „y”, „Y” na podstawie wyrazów tata, ryba. Terminy związane ze szkołą w języku obcym.
Poznanie odpowiedników polskich imion w języku obcym.
Temat zajęć:
W mojej klasie mam przyjaciół i kolegów.
Cel główny:
■■
■■
Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi
Zapoznanie z regułami obowiązującymi w społeczności uczniowskiej
Cele szczegółowe:
■■
■■
■■
24
Zna imiona koleżanek i kolegów z klasy w wersji ustnej i pisemnej;
Przestrzega reguł obowiązujących w klasie oraz w szkole;
Grzecznie zwraca się do innych osób;
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Kaligraficznie pisze litery „t”, „T”, „y”, „Y”;
Kreśli elementy litero podobne;
Określa położenie przedmiotów w przestrzeni;
Posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: wyższy – niższy, najwyższy – najniższy;
Wyklaskuje i ilustruje rytm
Zna odpowiedniki popularnych imion w języku obcym.
Wymienia proste nazwy ubrań w języku obcym.
Zna terminy: szkoła, kolega, przyjaciel w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, opowiadanie, opis, dyskusja, impresja, ekspresja, ćwiczenia praktyczne
Środki dydaktyczne:
Wiersz W. Chotomskiej „Najlepiej razem” i Mieczysławy Buczkówny „Koledzy”, reprodukcja
obrazu „Powrót ze szkoły” T. Makowskiego, wizytówki z imionami po jednej stronie a inicjałem imienia po drugiej dla każdego ucznia, papier dużego formatu, patyczki manipulacyjne
odpowiadające ćwierćnucie (ta) i ósemce (ti), piosenka „Pierwszaczek”, patyczki różnej długości, klocki „Liczby w kolorach”, animacje pt. „Mój kolega ze szkolnej ławki – kim jest?,
gra edukacyjna - „Poszukiwacze przygód i skarby króla Artura”, „Hala sportowa”. Zeszyt
ćwiczeń str. 6, 7, 18, 19; Skrypt dla ucznia str. 54, 55,62, 63; Karty pracy nr 4 str. 9.
Przebieg zajęć:
1. Poznawanie koleżanek i kolegów oraz ich imion i nazwisk – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
str. 6-7..
a) Każdy uczeń otrzymuje identyfikator, który przypina na piersi, nauczyciel również
przypina sobie identyfikator
b) Uczniowie w parach odczytują swoje imiona.
c) Zabawy integracyjne utrwalające znajomość imion, np.:
■■
Proszę o wstanie uczniów, których imiona zaczynają się na literę „M”. Ilu jest takich
uczniów?
■■
Zamieniają się miejscami uczniowie, których imiona rozpoczynają się na „A”. Ilu jest
takich uczniów?
■■
Zamieniają się miejscami uczniowie, którzy noszą okulary. Ilu jest takich uczniów?
■■
Zamieniają się miejscami uczniowie, którzy lubią śpiewać. Ilu ich jest?
d) Zabawa z piłką.
25
Scenariusze zajęć
Uczniowie stają na obwodzie dużego koła. Jeden z nich rozpoczyna zabawę, która polega
na rzucaniu piłki (lub maskotki) do wybranej osoby i wymawianiu imienia adresata piłki
lub warunku, który powinien spełnić (np. kto lubi banany, kto lubi kolor czerwony, kto
lubi jeździć na rolkach).
e) Zabawa w zapamiętywanie.
Ustalenie jak w zabawie poprzedniej. Dowolny uczeń (lub nauczyciel) rozpoczyna zabawę
mówiąc: Rzucam piłkę do Asi, która ….. Następny uczeń mówi: Otrzymałem piłkę od Asi,
która....., teraz rzucam piłkę do Tomka, który...... Materiał do zapamiętania rośnie, ale
wszyscy sobie pomagają, przypominają ulubione czynności. Zabawa ta zazwyczaj sprawia
uczniom wielką radość.
2. Analiza i synteza głoskowa wyrazów tata i ryba.
3. Nauka pisania liter „t”, „T”, „y”, „Y” - Skrypt dla ucznia str. 54-55 i 62-63.
4. Wysłuchanie wiersza Mieczysławy Buczkówny pt. „Koledzy”
W jednej parze stoimy,
Siedzimy w jednej ławce.
Ja mam Janek na imię,
A mój kolega Jacek.
Raz wylałem atrament
Na ławkę i podłogę.
Pomógł mi wytrzeć plamę.
(Ja mu też kiedyś pomogę.)
Zrobiliśmy wyścigi:
Kto szybciej z nas biega.
Upadłem, stłukłem kolano.
Gdy inni biegli, on stanął.
Pomógł mi wstać, kolega,
Dobry kolega.
Raz Jacka ząb rozbolał,
Bał się pójść do dentysty.
Więc poszedłem z nim razem
I zaraz przestał bać się.
Czekałem w poczekalni,
A kiedy wyszedł Jacek,
Pan doktor go zapytał:
- To pewno twój PRZYJACIEL?
■■
wysłuchanie wiersza Hanny Ochockiej pt. „Ona i ja”
Brwi i warkoczyk, Ona chce śpiewać,
Ja rudą grzywkę, Rozmawiać, czytać,
Niebieskie oczy. A ja bym w piłkę
Ona rozsądnie Grała i kwita.
Zawsze coś powie, Więc cóż wspólnego
A o mnie mówią,
Jest między nami?
Że mam pstro w głowie.
Chyba to, żeśmy
PRZYJACIÓŁKAMI.
26
Scenariusze zajęć
■■
■■
5.
■■
6.
7.
8.
rozmowa z dziećmi, o właściwych postawach i poprawnych zachowaniach ucznia i kolegi,
inspirowana treściami wierszy, osobistymi doświadczeniami dzieci,
wskazywanie cech dobrego kolegi i przyjaciela.
Nauka na pamięć ostatniej zwrotki wiersza Wandy Chotomskiej „Najlepiej razem”.
Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec,
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie,
Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej.
A o radość, a o radość znacznie trudniej.
Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo,
W trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć,
Bo jak nawet skrzydła trochę Ci oklapną,
To przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy.
Najlepiej razem, najlepiej razem
Cieszyć się książką, piosenką, obrazem,
I z przyjacielem dzielić każdą myśl.
Najlepiej razem, zawsze razem – tak jak dziś.
Analiza treści wiersza - Multimedia (film) Mój kolega ze szkolnej ławki.
Zawarcie umowy (kontraktu), który ma obowiązywać uczniów i nauczyciela w klasie
pierwszej.
Przykładowa treść kontraktu:
My uczniowie zobowiązujemy się:
1. Do szkoły przychodzimy punktualnie
2. Zawsze przynosimy podręczniki i przybory szkolne.
3. Uważamy na zajęciach.
4. Dbamy o porządek na ławce i w plecaku.
5. Pomagamy sobie wzajemnie.
6. Jesteśmy dla siebie uprzejmi.
7. Nie wyśmiewamy się z innych.
8. .................................
(zostawiamy w kontrakcie miejsce na ewentualne dopisanie nowych a ważnych w zespole
klasowym zasad.)
Uczniowie zgłaszają postulaty, nauczyciel zapisuje je drukowanymi literami. Pod kontraktem uczniowie i nauczyciel składają podpisy, po czym kontrakt zostaje zawieszony
w widocznym miejscu w klasie. Do kontraktu nauczyciel winien się często odwoływać
w przypadku nieprzestrzegania przez uczniów ustalonych zasad.
Porównywanie wzrostu człowieka dorosłego i dzieci, zastosowanie pojęć: wyższyniższy,
najwyższy – najniższy – karta pracy - Karty pracy dla ucznia nr 4 str. 9.
a) Zabawa w pociąg. Uczniowie ustawiają się od najwyższego (nauczyciel na przedzie)
do najniższego i naśladują jazdę pociągu. Następnie sytuacja odwraca się.
b) Utrwalenie pojęć wyższy – niższy na rysunkach w ćwiczeniach matematycznych Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 18-19.
c) Ćwiczenia w porządkowaniu wg wysokości klocków „liczby w kolorach”.
Rysunkowe autoprezentacje uczniów.
a) Odwołanie się do przeżyć dzieci związanych z pobytem w szkole.
b) Ustne opisywanie ubioru uczniów.
27
Scenariusze zajęć
c) Oglądanie reprodukcji obrazu „Powrót ze szkoły” T. Makowskiego.
d) Podanie tematu pracy i omówienie zadania plastycznego, które realizujemy przez
rysowanie kredkami lub malowanie farbami plakatowymi
e) Indywidualna praca dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
f) Podpisanie prac imionami (drukiem)
g) Zebranie prac i omówienie ich.
9. Przypomnienie imion uczniów z klasy
a) Nadawanie imion z uwzględnieniem modelu ich budowy dźwiękowej.
b) Ustalenie, które dzieci w klasie mają takie same imiona.
10.Wykonanie ćwiczeń.
a) Wskazane dziecko wybiera dowolny autoportret i ustala, w którym miejscu w klasie
siedzi autor pracy. Rysunek kładzie na ławce.
b) Pogadanka na temat postawy podczas siedzenia w ławce.
11.Wypowiedź uczniów na temat ich zajęć muzycznych, np. śpiewanie, granie, słuchanie
muzyki, tańczenie.
a) Zapoznanie dzieci z „patyczkami rytmicznymi” - Multimedia (dźwięki).
b) Rytmiczne wypowiadanie i wyklaskiwanie sylab: ta, ti.
c) Porównywanie ułożenia własnych patyczków z przedstawionymi na ilustracji zawieszonej na tablicy.
d) Dzieci układają swoje patyczki według wzoru.
e) Ilustrowanie patyczkami prostych rytmów wystukiwanych przez nauczyciela (wystukiwaniu rytmu mogą towarzyszyć wypowiadane przez nauczyciela słowa).
f) Wyklaskiwanie, wytupywanie ułożonych rytmów połączone z rytmiczną recytacją
sylab, słów.
g) Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Pierwszaczek” - online
h) Puk, puk, to ja – mały uczeń, pierwszaczek.
Puk, puk, to ja – taki dzielny uczniaczek.
Puk, puk, to ja – pukam szkoło do twych drzwi.
Puk, puk, to ja – proszę bądź przyjazna mi.
Ref:
Ole, ole, ola, szkołę lubić się da.
Ole, ole, ola, a w niej uczniem jestem ja.
Dzyń, dzyń, to ja – mam tornister spakowany.
Dzyń, dzyń, to ja – samodzielny i bez mamy.
Dzyń, dzyń, to ja – mogę usiąść w ławce twej.
Dzyń, dzyń, to ja – moim druhem zostać chciej.
Ref: (3x)
Ole, ole, ola, szkołę lubić się da.
Ole, ole, ola, a w niej uczniem jestem ja.
12.Język obcy.
■■
poznanie terminów: szkoła, kolega, przyjaciel
School | die Schule Classmate | der Mitschüler friend | der Freund
■■
obcojęzyczne odpowiedniki polskich imion, Jan – John | Jan
Anna – Ann | Anne Tomasz – Tom | Thomas Dawid – David | David
■■
nazwy ubioru dzieci, Skirt | der Rock Shoes | die Schuhe
28
Scenariusze zajęć
■■
■■
T-shirt | das T-shirt Trousers | die Hose Jacket | die Jacke
określenia typu:
tall/short | gross/klein
ćwiczenia zwrotów poznanych na poprzednich zajęciach
Ocena efektów pracy ucznia:
Samoocena uczniów.
Do samooceny można wykorzystać prostokąty – wagoniki, z których uczniowie układają
pociąg przyjaźni klasowej.
■■
kto zna pięć imion kolegów z klasy dołącza wagonik do lokomotywy zawieszonej
na tablicy.
Ewaluacja zajęć:
1. Utrwalenie znajomości imion.
a) Odwrócenie identyfikatorów na drugą stronę, na której znajdują się tylko inicjały.
Odgadywanie, jakie imię nosi osoba z tym inicjałem.
b) Poinformowanie uczniów, ze imiona i nazwiska pisze się wielką literą.
2. Podsumowanie aktywności uczniów w zajęciach.
Bibliografia
Wanda Chotomska – Najlepiej razem Hanna Łochocka – Ona i ja Mieczysława Buczkówna
– Koledzy Piosenka „Pierwszaczek”
29
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 5:
Dlaczego chętnie
wracamy do domu?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczno – etyczna, muzyczna, plastyczna, zajęcia komputerowe, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Kształtowanie umiejętności mówienia na podany temat,
Wypowiadanie się w scenkach dramowych,
Posługiwanie się wiedzą o języku,
Pisanie i czytanie,
Improwizacje muzyczne,
Aktywne słuchanie muzyki i określenie jej cech,
Aktywne słuchanie utworów literackich,
Aspekt kardynalny i porządkowy liczby,
Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami,
Korzysta z podstawowych narzędzi edytora graficznego (Wypełnianie kolorem, Zaznacz),
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Rozwiązywanie zagadek. Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Nawrockiej i rozmowa nt. treściw
nim zawartych. Oglądanie zdjęć z albumów rodzinnych. Wyszukiwanie podobieństw dzieci
do rodziców na zdjęciach. Inscenizowanie ruchem zawodów, które wykonują rodzice dzieci.
Dobieranie słów do wyrazów mama i tata. Wprowadzenie pojęć: ojciec, ojcowizna. Tworzenie
zdrobnień do imion rodziców. Wysłuchanie wierszy: Cz. Janczarskiego „Nasza mama” i T. Kubiaka „Kocham go”. Rozmowa na temat treści wysłuchanych wierszy. Nauka pisania liter „m”,
„M” – i liter „i”, „I” na podstawie wyrazu igła na podstawie wyrazu „mama”. Pisanie wyrazów
i zdań. Zabawy rytmiczne. Interpretacja ruchowa znanej piosenki „Pomogę mamusi”. Praca
plastyczna – dorysowywanie brakujących elementów w postaci mamy. Wysłuchanie piosenki
„Cudownych rodziców mam”. Kolorowanie rysunku przedstawiającego dom z wykorzystaniem
narzędzi edytora graficznego. Treści dotyczące rodziny w j. obcym.
Temat zajęć:
Zawsze chętnie pomagam rodzicom.
30
Scenariusze zajęć
Cel główny:
■■
■■
Pogłębianie więzi w rodzinie,
Kształtowanie umiejętności pisania i czytania poznanych liter i wyrazów oraz prostych zdań,
Cele szczegółowe:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
W wyniku udziału w zajęciach uczeń :
z szacunkiem i zainteresowaniem opowiada o swojej rodzinie,
mówi o swoich odczuciach i spostrzeżeniach,
dobiera słownictwo do wskazanych sytuacji,
uczestniczy w rozmowach na wskazane tematy,
rozwiązuje zagadki,
starannie pisze poznane litery i cyfry,
słucha utworów muzycznych,
stosuje liczebniki główne i porządkowe,
sprawdza praktycznie równoliczność zbiorów,
Zgodnie uczestniczy w zabawie,
Koloruje rysunki domu z wykorzystaniem narzędzi edytora graficznego,
Wymienia nazwy członków rodziny w języku obcym,
Przedstawia sie w języku obcym,
Zna pojęcie dom w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, praca z tekstem ćwiczenia, opowieść ruchowa, drama
Środki dydaktyczne:
kartki papieru, fotografie rodziców, alfabet ruchomy, teksty wierszy: M. Nawrockiej „Aparatem zrobię zdjęcia...”, Cz. Janczarskiego pt. „Nasza mama”, T. Kubiaka „Kocham go”, nagranie piosenki „Cudownych rodziców mam”, plik MS Paint z rysunkiem domu, animacje pt.
„Czym jest rodzina?” Karty pracy nr 5 str. 10-11; Skrypt dla ucznia str. 8, 48, 49, 58,
59; Zeszyt ćwiczeń str. 12, 16.
Przebieg zajęć:
1. Rozwiązanie zagadek:
■■
Budzi cię z rana, to twoja.....
■■
Mama twojej mamy, to...
31
Scenariusze zajęć
2. Rozmowa nt. wysłuchanego wiersza Małgorzaty Nawrockiej
Aparatem zrobię zdjęcia
do albumu bardzo ładne
i postaram się, by były
naturalne i zabawne.
Na tych zdjęciach: mama, tata,
babcia, ciocia, siostra, ja
i papuga, jak się zmieści,
i pies As, jak się da.
■■
komu chłopiec robił zdjęcie?
■■
kto należy do rodziny chłopca?
■■
ile postaci było na fotografii?
■■
kto na fotografii stoi pierwszy z prawej strony?
■■
kto jest drugi, a kto trzeci?
■■
kto stoi obok taty?
■■
kto stoi pomiędzy....?
3. Oglądanie zdjęć rodzinnych, rozpoznawanie rodziców kolegów.
4. Zabawajacy są nasi rodzice?
a) wybranie kilku zdjęć i umieszczenie ich na tablicy.
■■
Czyje zdjęcia zamieszczono na tablicy?
■■
Które cechy pomogły wam rozpoznać rodziców kolegów?
■■
Ile jest zdjęć na tablicy?
■■
Ilu jest tatusiów na tych zdjęciach?
■■
Ile jest mam na zdjęciach?
■■
Ile jest zdjęć, na których mama i tata są razem?
a) przygotowanie kartek z imionami dzieci (każde dziecko pisze swoje imię lub rysuje
znaczek rozpoznawczy).
b) Zadawanie wybranemu dziecku pytań dotyczących wyglądu rodziców w celu rozpoznania jej na fotografii, np.:
■■
Czy twój tata ma wąsy?
■■
Czy twoja mama jest blondynką,
■■
Czy twój tata nosi okulary?
■■
Czy twoja mama jest uczesana w koka?, itp.
a) dobieranie imion dzieci do fotografii rodziców.
5. Inscenizowanie ruchem zawodów, które wykonują rodzice dzieci?
■■
wybrane dzieci pokazują ruchem czynność charakterystyczną dla zawodów swoich
rodziców,
■■
dziewczynki pokazują czynność, którą mama wykonuje w domu(np. gotuje obiad, prasuje,
plecie córce warkocze), a chłopcy nazywają te czynności,
■■
chłopcy pokazują czynności, które tatusiowie wykonują w domu (np.: kosi trawę, odśnieża,
rąbie drewno), a dziewczynki odgadują i nazywają te czynności.
6. Dobieranie słów do wyrazów – Karty pracy dla ucznia nr 5 str. 10.
■■
mamamamusia, matka, mateńka, matula, matczysko, mamunia, mamuśka
■■
tatatatuś, tatko, tatulo,
■■
wprowadzenie pojęcia ojciec, ojcowizna.
32
Scenariusze zajęć
7. Wysłuchanie wierszy o mamie i tacie - lub wiersza „Moja Rodzina” J. Boberowej - Skrypt
dla ucznia str. 8.
„Nasza mama” – Cz. Janczarski
Kto się o nas tak troszczy?
Najczulej patrzy na nas?
Kto od złych przygód strzeże?
Nasza kochana mama.
Uczyła pierwszych kroków.
Pierwszych słów nas uczyła
Każdą łzę nam otarła
Mamusia nasza miła.
Jak ci się odwdzięczymy
za wszystko droga mamo?
Będziemy się starali Kochać ciebie tak samo.
„Kocham go” – Tadeusz Kubiak
Kocham mojego ojca.
Chodzę z ojcem na spacer.
Wtedy jest tylko słońce.
Wtedy nigdy nie płaczę.
Idziemy z tatą do parku,
Albo idziemy nad Wisłę,
Bawimy się w chowanego,
W zielone gramy – listkiem.
Lubię kiedy mój tatuś
Wraca z pracy do domu.
Ja zawsze mojemu tacie
Mogę powiedzieć – Pomóż...
Gdy się zepsuje latawiec,
Wrotki, samochód lub rower,
Mój tatuś rower naprawi.
I dalej ruszaj w drogę!
To tatuś mi opowiada
O gwiazdach i ptakach w obłokach.
Dlatego mojego tatę
Tak bardzo, bardzo kocham.
8. Rozmowa nt. treści wierszy - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str 12:
■■
za co kochamy nasze mamy?
■■
za co kochamy naszych tatusiów?
■■
w jakich sytuacjach możemy oczekiwać pomocy naszych rodziców?
■■
w jaki sposób my możemy okazać wdzięczność naszym rodzicom?
9. Analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazu: mama i igła
■■
wyodrębnienie spółgłoski „m” i samogłoski „i”,
■■
wyodrębnienie z liter alfabetu ruchomego drukowanych litery „m”, „M”, „i”, „I”,
■■
czytanie wyrazów z elementarza,
33
Scenariusze zajęć
10.Nauka pisania litery „m”, „M’ i „i”, „I” - Skrypt dla ucznia str. 48-49 i 58-59; Zeszyt
ćwiczeń dla ucznia str. 16’,
■■
pokaz litery pisanej (alfabet ruchomy),
■■
pisanie liter w powiększanej liniaturze
■■
pisanie i czytanie sylab i cząstek wyrazów z nową literą,
■■
wpisanie pierwszej sylaby do podpisów obrazków,
11.Układanie ze znanych liter alfabetu imion: Ala, Ela, Ula, Mela, Emil.
■■
odczytanie ułożonych wyrazów,
■■
odczytaj wyrazy trzyliterowe,
■■
odczytaj wyrazy czteroliterowe.
12.Tworzenie zdrobnień od imion rodziców: np. Jan – Janek – Jasio; Zofia – Zosia – Zosieńka,
13.Zabawa rytmiczna
■■
naśladowanie drobnych kroków mamy idącej w szpilkach,
■■
naśladowanie dużych ciężkich kroków taty.
■■
naśladowanie podawanych rytmów: dwa kroki tatytrzy kroki mamy; trzy kroki taty –
jeden krok mamy – trzy kroki taty,
14.Interpretacja ruchowa znanej piosenki „Pomogę mamusi” - online.
15.Dokończenie rysunku mamy - Karty pracy dla ucznia nr 5 str. 11.
16.Wysłuchanie piosenki pt: „Cudownych rodziców mam” – online.
17.Kolorowanie w MS Paint rysunku przedstawiającego dom. Układanie podpisu do obrazka
z podanych liter z użyciem narzędzia Zaznacz - Karty pracy dla ucznia nr 5 str. 11,
18.Język obcy:
■■
nazwy członków rodziny
Mum | die Mutti
Dad | der Papa
Brother | der Bruder
Sister | die Schwester
Grandpa | der Opa
Grandma | die Omar
■■
nazwy domów
House/home | das Haus / zu Hause
■■
przedstawianie się, podanie miejsca zamieszkania (ja mieszkam w…)
I live in… | Ich wohne in........
I’m from … | Ich komme aus.........
■■
zabawy ruchowe – kalambury
Ocena efektów pracy ucznia:
Wystawa prac plastycznych.
Ocena umiejętności czytania i pisania wyrazów złożonych z poznanych liter.
Ewaluacja zajęć:
pomalowanie kartoników z serduszkiemkolor czerwonyzajęcia podobały się, kolor niebieskinie
wszystko się podobało,; kolor czarny – zajęcia nie podobały się.
34
Scenariusze zajęć
Bibliografia
Cz. Janczarskiego „Nasza mama”
T. Kubiaka „Kocham go”
M. Nawrocka „Aparatem zrobię zdjęcia...”
35
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 6:
Dlaczego zwierzęta potrzebują
naszej pomocy?
Realizowane edukacje:
przyrodnicza, polonistyczna, ruchowa, matematyczna, plastyczna, zajęcia komputerowe, język
obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt
Liczenie i sprawność ruchowa
Słuchanie utworów literackich i zagadek czytanych przez nauczyciela
Pisanie i czytani
Mówienie i wypowiadanie się
Kształtowanie sprawności fizycznej
Wycinanie: cięcie wzdłuż narysowanej linii
Stosowanie podstawowych narzędzi Przybornika w edytorze graficznym.
Słuchanie i mówienie z języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Zapoznanie z budową kota, sposobami odżywiania. Wdrażanie do opieki nad kotami. Wprowadzenie liter „k”, „K” na podstawie wyrazu „kot” - liter „e”, „E” na podstawie wyrazu
emu. Analiza i synteza słuchowa wyrazów. Naśladowanie ruchów kota w zabawach i grach.
Ozdabianie głowy kota. Naśladowanie odgłosów zwierząt. Rozmowa nt. dlaczego zwierzęta
oczekują naszej pomocy?. Wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami. Monografia liczby 4
i liczby 3. Zwierzęta mieszkające na wsi w języku obcym.
Temat zajęć:
Zwierzęta domowe liczą na naszą pomoc.
Cel główny:
■■
■■
■■
36
Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt domowych
Poszerzenie zakresu liczbowego; rozwijanie logicznego myślenia
Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Wymienia warunki konieczne do życia zwierząt w gospodarstwie domowym
■■
Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore); wie jak się zachować w sytuacji zagrożenia
■■
Nazywa części ciała zwierząt domowych
■■
Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów,
■■
Kaligraficznie pisze literę „K, k” i literę „e”, „E”
■■
Wskazuje różnice pomiędzy obrazkami z wykorzystaniem możliwości edytora graficznego
■■
Zna liczbę 3 i 4 w jej różnych aspektach
■■
Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
■■
Wymienia przykłady opieki nad zwierzętami,
■■
Bawi się zgodnie w grupie,
■■
Wymienia nazwy zwierząt mieszkających na wsi w języku obcym,
■■
Rozróżnia odgłosy zwierząt w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, opowiadanie, opis, dyskusja, impresja, ekspresja, ćwiczenia praktyczne, burza
mózgów
Środki dydaktyczne:
Albumy o kotach, piłki, klocki, skakanki, „kolorowe liczby”, wiersz, piosenka, ilustracje kotów
i kociej rodziny, koło i różne materiały plastyczne, karta pracy MS Paint do wskazywania
różnic w obrazkach, animacje pt” Przyroda wokół nasrośliny i zwierzęta”. Skrypt dla ucznia
str. 64, 65, 68, 69, 130-141; Karty pracy nr 6 str 12; Zeszyt ćwiczeń str. 13.
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie piosenki pt. „Dziwne rozmowy” muz. W. Zawilski, sł. A. Aleksandrowicz
- online
W chlewiku mieszka świnka
I trąca ryjkiem drzwi.
Gdy niosę jej jedzenie,
To ona „kwikwikwi!”
Opodal chodzi kaczka,
Co krzywe nóżki ma.
A ona „kwa-, kwa-, kwa-!”
37
Scenariusze zajęć
Na drzewie siedzi wrona,
Od rana trochę zła.
Gdy pytam: „jak się miewasz?”
To ona „kra-, kra-, kra-!”
Przed budą trzy szczeniaczki
Podnoszą straszny gwałt. Ja mówię: „cicho pieski”,
A one „hau-, hau-, hau-!”
2. Rozmowa nt. wysłuchanej piosenki.
■■
ile zwierząt występuje w piosence?
■■
jakie zwierzęta występują w piosence?
■■
które z postaci występujących w piosence to zwierzęta domowe?
■■
naśladowanie zwierząt i ich głosów – wybrane dziecko naśladuje ruchem i głosem zwierzę,
a koledzy odgadują, co to za zwierzę.
■■
ile nóg mają razem zwierzęta występujące w piosence?
3. Zabawa „Głosy” – uczestników dzielimy na 4 grupy przez rozdanie kartoników z czterema sylwetkami zwierząt. Dzieci naśladują głosem zwierzę z kartonika i nadsłuchuje,
kto jest jeszcze tym samym zwierzęciem. Łączą się w cztery grupy – stada. Następnie
zadaniem każdej grupy jest naśladowanie głosu jednego ze zwierząt (np. krowy, psa,
kota, owcy). Uczniowie podzieleni na 4 grupy śpiewają głosami zwierząt znaną piosenkę,
np. „Gdy strumyk płynie z wolna”. Nauczyciel kieruje zabawą, wskazuje, w którym momencie rozpoczynać śpiewać który głos.
4. Porządkowanie kartoników z sylwetami i nazwami zwierząt wyciętych z wycinanki. Naklejenie ich na kartce z bloku rysunkowego. Zadaniem uczniów jest udzielenie pomocy
młodym zwierzętom w odnalezieniu matek.
Otoczenie kolorowymi pętlami ssaków. Podawanie cech charakteryzujących ssaki,
np. są żyworodne, młode żywią się mlekiem matki.
5. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwierząt, którymi się opiekują w domu.
6. Obserwacja kotów na planszy w albumach, omówienie wyglądu budowy, pokrycia ciała,
trybu – życia Multimedia (rysunki).
7. Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat opieki nad kotem, odżywiania kotów, sposobach
zdobywania pożywienia przez dorosłe koty na podstawie ilustracji i własnych spostrzeżeń.
Udzielenie odpowiedzi na pytania:
■■
Czym można karmić koty?
■■
Jak kotka karmi swoje potomstwo?
■■
Wyjaśnienie przez nauczyciela pojęcia ssak.
8. Praca plastyczna – kot.
■■
dzieci otrzymują koła i według własnego pomysły na bazie koła tworzą głowę kota
9. Zabawa z kłębkiem wełny – dzieci stają w kole i podają sobie kłębek wełny jednocześnie
podając imię dla swojego kotka. W ten sposób tworzy się sieć, aby ją rozplątać dzieci
podają znowu kłębek wełny w odwrotny sposób niż za pierwszym razem, zwijając nić
podają przykład – w jaki sposób można dbać o kota?
10.Zabawy i ćwiczenia ruchowe.
a) „Kot i mysz” – trójka uczniów (myszy) ustawionych w trójkąt odbija do siebie piłkę,
a czwarty uczeń (kot) ustawiony miedzy nimi stara się przechwycić piłkę. Po pewnym czasie zmiana ról.
38
Scenariusze zajęć
b) Uciekaj myszko do dziury”.
c) „Czatujące koty” – dzieci czołgają się z gąbką na plecach i czworakują.
d) „Koty bawią się gąbkami” – dzieci czworakują za gąbką przesuwaną ręką.
e) Przeskoki przez skakankę trzymaną przez innych.
f) Naśladowanie poruszania się kotów (koci grzbiet).
11.Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów: kot, koty, kotek, wyodrębnianie w wyrazie
podstawowym nowej głoski. Układanie innych wyrazów.
12.Pokaz nowej litery drukowanej małej i wielkiej, porównanie kształtu liter drukowanych
i pisanych.
13.Nauka pisania litery oraz łączenia jej z innymi Skrypt dla ucznia str. 64-65 i 68-69.
a) Analiza kształtu litery, demonstrowanie sposobu pisania litery przez nauczyciela
na tablicy i w liniaturze.
b) Pisanie liter w powietrzu, w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym, łączenie nowej litery
z innymi (następna, poprzednia) w wyrazach.
14.Wyszukiwanie przykładów zwierząt, których nazwa rozpoczyna się od głoski „K”, „E”
(koń, krowa, kangur, koza, itp.)
■■
analiza i synteza głoskowa i sylabowa podawanych wyrazów.
15.Rozmowa z dziećmi nt. ilustracji – kocia mama - Animacje (rysunki).
16.Wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami (narzędzie Zaznacz / Tło przezroczyste) Karty pracy dla ucznia nr 6 str. 12.
17.Wprowadzenie liczby 3 i 4 - Skrypt dla ucznia str. 130-141.
Tworzenie przez uczniów na ławkach zbiorów jednoelementowych, dwuelementowych,
trzyelementowych. Powiększanie zbioru trzyelementowego o 1 i utworzenie zbioru czteroelementowego. Ustalenie, ile przedmiotów trzeba dołożyć do pozostałych zbiorów, aby
otrzymać zbiory równoliczne. Dorysowanie brakujących elementów.
Wyszukiwanie w podręcznikach, otoczeniu zbirów czteroelementowych. Układanie tylu
białych klocków z licz w kolorach, ile jest elementów w zbiorach równolicznych, wybranie klocka, którym można „podpisać” ten zbiór (zastąpienie 4 klocków białych 1
klockiem czerwonym).
18.Układanie schodków z klocków „Liczby w kolorach” od 1 do 4, wchodzenie na schodki, schodzenie z nich, odliczanie schodków, określanie, który z kolei jest klocek biały,
czerwony, niebieski, różowy.
19.Układanie dywanu o szlaczku czerwonym i odczytywanie go (można posługiwać się
kolorami i liczbami).
20.Omówienie sposobu pisania cyfry 4, pisanie jej w ćwiczeniach i w zeszycie.
21.Ćwiczenia utrwalające, zapis - Karty pracy dla ucznia nr 6 str 12
4 = 1 i 1 i 1 i 1
4 = 2 i 2 itd.
22.Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy „Kwoka”
Proszę Pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
Grunt to dobre wychowanie!
Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.
39
Scenariusze zajęć
Pierwszy osioł wszedł, a przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła
Widział, kto takiego osła?
Przyszła krowa tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka gniewna i surowa
Zawołała: A to krowa!
Przyszła świnia prosto z błota,
Kwoka złości się i miota:
Cóż też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić, a to świnia!
Przyszedł baran, chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim grzędzie,
Grzęda pękła, kwota wściekła
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała – próżne słowa
Takich nikt już nie wychowa
Trudno wszyscy się wynoście!
No i poszli sobie goście
Czy ta kwoka proszę pana
Była dobrze wychowana?
23.Rozmowa nt. treści wiersza.
■■
kto zaprosił gości do swojego domu?
■■
w jakim celu kwoka zaprosiła gości?
■■
co zrobił osioł?
■■
kto zbił szybę rogiem?
■■
kto naniósł błota?
■■
pod kim załamała się grzęda?
■■
dlaczego kwoka kazała się wszystkim wynosić?
■■
jak oceniasz zachowanie kwoki? - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 13.
24.Przykłady dobrego zachowania dzieci względem zwierząt – burza mózgów
■■
dzieci podają przykłady dobrego zachowania względem swoich pupili,
■■
uczniowie podają przykłady złych zachowań ludzi względem zwierząt.
25.Język obcy:
■■
nazwy zwierząt mieszkających na wsi
Dog | der Hund
Cow | die Kuh
Duck | die Ente
Pig | das Schwein
Cat | die Katze
Mouse | der Maus
Horse | das Pferd
Owl | die Eule
Bird | der Vogel
40
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
odgłosy zwierząt
meow | Miau
moo | Muh
woof | Hau hau
oink | Grunz
tweet | Piep
quack | Quack
squeak | Quitsch
to whit to whoooo | Huhuuuu
zabawy ruchowe
Odgłosy zwierząt
Nauczyciel wprowadza odgłosy zwierząt, jak: Dogs say woof, Cats say miaow, Pigs say
oink oink, Birds say tweet tweet | Die Hunde sagen „Hau hau”, Die Katzen sagen „Miau”,
Die Schweine sagen „Grunz”, Die Vogel sagen „Piep” i łączy je z ruchami zwierząt. Zadaniem dzieci jest naśladowanie odgłosów i ruchów poszczególnych zwierząt.
pojęcia wielkościowe
Small, big, short, long | klein, gross, kurz, lang
przeliczanie do 4,
One – two – Three – four | eins – zwei – drei – vier
utrwalenie słownictwa poznanego na wcześniejszych zajęciach
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena kaligraficznej pisowni litery „k” i „K” oraz „e”, „E” w zeszycie
Ewaluacja zajęć:
Dokończ zdanie: gdybym miał być zwierzęciem, wybrałbym …, gdyż …
Bibliografia
Albumy o zwierzętach
J. Brzechwa „Kwoka”
A. Aleksandrowicz, muz. W. Zawilski „Dziwne rozmowy”
41
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 7:
Dlaczego warto zostać
uważnym obserwatorem?
Realizowane edukacje:
przyrodnicza, społeczno – etyczna, polonistyczna, matematyczna, ruchowa, zajęcia komputerowe język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozumienie i szanowanie świata roślin i zwierząt
Słuchanie i wypowiadanie się,
Obserwacje przyrodnicze,
Czytanie i pisanie wprowadzonych liter, wyrazów, prostych zdań,
Liczenie i sprawność rachunkowa,
Poznawanie i stosowanie działań matematycznych w praktyce
Zakres podejmowanych działań:
Wycieczka do lasu. Zbieranie okazów leśnych. Rozmowa nt. zasad bezpieczeństwa podczas
wycieczki i zasad prawidłowego zachowania się w lesie. Poznawanie lasu za pomocą zmysłów.
Kolorowanie schematów okienkowych wyrazów związanych z lasem. Dodawanie w zakresie
5. Znak „+”, wprowadzenie formuły matematycznej. Odpowiedź na pytanie – dlaczego liście
opadają jesienią?
Doświadczenie z mikroskopem. Łączenie w pary liści i owoców z tego samego drzewa. Praca plastyczna – bukiet jesiennych liści. Monografia liczby 5. Nazwy drzew i ich owoców,
słownictwo związane z lasem w języku obcym. Piosenki o kolorach w języku obcym.
Temat zajęć:
Wykorzystujemy zmysły do poznania przyrody.
Cel główny:
■■
■■
Wdrażanie do uważnych obserwacji przyrody,
Posługiwanie się znakiem „+” i formą matematyczną
Cele szczegółowe:
W wyniku udziału w zajęciach uczeń:
42
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich ekosystemach jak sad, ogród, las,
Obserwuje przyrodę i zachodzące w niej zmiany,
Czyta i pisze wprowadzone litery, wyrazy, proste zdania,
Koloruje w edytorze Paint schematy okienkowe wyrazów związanych z lasem,
Zna liczbę 5 w jej różnych aspektach,
Rozumie formułę matematyczną na „+”,
Zapisuje wynik dodawania
Zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki.
Zna niektóre nazwy drzew i ich owoców w języku obcym.
Wymienia proste słowa związane z lasem w języku obcym.
Zna nazwy kolorów w języku obcym.
Śpiewa piosenki o kolorach w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna,
Metody nauczania – uczenia się:
obserwacja, pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z tekstem, impresja, ekspresja, mini – fotografia, stawianie zadań dzieciom.
Środki dydaktyczne:
wiersz M. Nawrockiej „Lis liczył w lesie...”, wiersz Cz. Janczarskiego pt. „W lesie”, okazy znalezione w lesie, kartka i świeca woskowa, mikroskop, liście zielone i liście uschnięte, słoiczki
z wodą (jeden z zamarzniętą), liście, kartony, farby, liść odrysowany na kartce, karta
pracy w MS Paint zawierająca schematy okienkowe wyrazów związanych z lasem. Skrypt
dla ucznia str 9-11, 142, 143; Karty pracy nr 7 str 13, nr 8 str 15, nr 9 str 17-18.
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie wierszy Małgorzaty Nawrockiej jako zapowiedzi dokąd będzie wycieczka.
Wiersz I: Lis liczył w lesie liście lipowe,
z lupą oglądał liście brązowe.
Pod lampą słońca lśniły cichutko,
a na nich krople drżały leciutko...
Wiersz II: Strumień miedzianą wstążką po lesie
sunie przez dębów rudą gęstwinę,
wiewiórka orzech brunatny niesie...
Słońce się wspina na jarzębinę,
by stamtąd zrzucić nieco czerwieni
pachnącej miodem jesiennej ziemi.
43
Scenariusze zajęć
o jakim miejscu opowiadały wiersze?
co robił lis w lesie?
■■
o jakich drzewach opowiadał drugi wiersz?
■■
dokąd pójdziemy dziś na wycieczkę?
2. Rozmowa nt. Zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki i zasad prawidłowego zachowania
się w lesie.
■■
wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „W lesie”,
Poszły dzieci na wycieczkę do lasu.
Nazrywały świeżych liści, narobiły hałasu
Uciekały ptaszki z lasu, wiewiórki, zające, jeże.
Tyle krzyku i chaosu wśród leśnych ścieżek.
Drżą osiki listeczkami, brzoza płacze,
Kiedyż nareszcie pójdą krzykacze?
■■
o czym należy pamiętać podczas pobytu w lesie?
3. Wycieczka do lasu.. Poznanie środowiska leśnego za pomocą różnych zmysłów:
■■
obserwowanie poszczególnych warstw lasu,
■■
zwrócenie uwagi na kształty drzew, ich koron, pni, liści,
■■
porównywanie owoców i nasion;
■■
obserwacja zwierząt i śladów ich bytowania,
■■
zbieranie ciekawych okazów,
4. Poznawanie lasu za pomocą zmysłów.
■■
zmysł wzroku – oglądanie drzew i opisywanie ich cech: małe, szare, wysokie, długie,
brązowe,
■■
zmysł dotyku – dotykanie różnych okazów przyrody (liście, szyszki, kora drzew itp.). –
określanie wrażeń dotykowych (chropowate, kłujące, śliskie, gładkie, zimne, szorstkie itp.)
■■
zmysł węchu – wąchanie kory drzew, żywicy, liści, igieł, ziemi itp. I próby określania
zapachu np. przyjemny, świeży, stęchły.
■■
zmysł smaku – smakowanie jadalnych owoców leśnych – np. jeżyny i określanie smaku:
■■
słodki, gorzki, cierpki.
■■
zmysł słuchuwsłuchiwanie się w odgłosy lasu: szelest liści, szum wiatru, śpiew ptaków
i określanie rodzaju głosu, przyjemny dla ucha, cichy, przeraźliwy.
5. Mini – fotografia drzewa.
Każde dziecko otrzymuje kartkę i kredkę woskową i „odrysowuje” korę, przykładając
kartkę do pnia jednego z badanych wcześniej drzew i zamalowuje ją. W ten sposób
dzieci otrzymują „fotografię” kory, zbierają liście i nasiona tych drzew (odkładając
je do woreczka). Utrwalają nazwę drzewa.
6. Leśne opowieści – dzieci wybierają jedno drzewo, stają pod nim i wsłuchują się w jego
szum, wyobrażając sobie o czym ono opowiada.
7. Powrót do klasy – przygotowanie wystawki z przyniesionych okazów z lasu - Skrypt
dla ucznia str. 9.
8. Przekazanie opowieści swojego drzewa. Podanie jego nazwy, rozpoznawanie jego liści
i owoców.
9. Wprowadzenie liczby 5 - Skrypt dla ucznia str. 142-143.
10.Kolorowanie schematów okienkowych wyrazów związanych z lasem.
11.Dodawanie w zakresie 5. Znak „+”, wprowadzenie formuły matematycznej.
■■
■■
44
Scenariusze zajęć
12.Wykorzystanie naturalnej sytuacji – dodawanie okazów leśnych. Nauczyciel podaje treść
zadania, dzieci i1ustrują treść na tablicy za pomocą zastępników – owoców leśnych
i na ławce za pomocą liczmanów. Wyniki działań ilustrują, podskokiem, klaśnięciem, tupnięciem, stukaniem o ławkę - Karty pracy dla ucznia nr 8 str. 15 i nr 9 str. 17-18.
a) Ala ma 2 żołędzie i 3 kasztany. Ile ma owoców?
■■
Jak obliczymy, ile ma owoców razem?
■■
Co do czego będziemy dodawać?
■■
Jak to obliczymy?
■■
Jakie znaki będą potrzebne do zapisania działania?
■■
Oblicz działanie, zapisz wynik.
■■
Zilustruj działanie za pomocą klocków „Kolorowe liczby”.
b) Ola ma 1 liść dębu i 3 liście kasztanowca. Ile ma razem liści?
■■
Odłóż tyle patyczków, ile ma liści kasztanowca.
■■
Odłóż tyle patyczków ile ma liści dębu.
■■
Dosuń patyczki i oblicz, ile ma wszystkich owoców.
■■
Narysuj zbiór liści kasztanowca i zbiór liści dębu.
■■
Otocz pętlą liście Eli.
■■
Zapisz działanie i oblicz.
■■
Odpowiedz na pytanie.
13.język obcy
■■
słownictwo związane z lasem
Tree | der Baum
Animals | die Tiere
Leaf | das Blatt
Fox | der Fuchs
Bird | der Vogel
Mushroom | der Pilz
Pinecon | der Zapfen
■■
poznanie nazw niektórych drzew i ich owoców,
PLUM TREE / PLUM | der Pflaumenbaum / die Pflaume
APPLE TREE / APPLE | der Apfelbaum / der Apfel
45
Scenariusze zajęć
PEAR TREE / PEAR | der Birnbaum / die Birne
■■
nazywanie narzędzi zmysłów: nos, oko, ucho, język, dłoń | nose, eye, ear, tongue, hand
| die Nase, das Auge, das Ohr, die Zunge, die Hand
NOSE/DIE NASE
HAND/DIE HAND
TONGUE/DIE ZUNGE
nazwy kolorów
Piosenka pt. „Color Songs Collection Vol. 1” – Learn Colors, Teach Colours, Baby Toddler
Preshcool Nursery Rhymes, „Grün grün grün sind alle meine Kleider”.
■■
przeliczanie w zakresie 5,
14.Odpowiedź na pytanie – dlaczego liście opadają jesienią? - Skrypt dla ucznia str. 10-11.
Doświadczenie z mikroskopem.
■■
klasyfikowanie liści – liście zielone i uschnięte,
■■
wypowiedzi dzieci dotyczące ich wyglądu i właściwości (sprężystość, kruchość, zapach).
■■
doświadczenie z mikroskopem – obserwacja porównawcza preparatu z liścia świeżego
i uschniętego,
■■
obserwacja kropli wody w tkankach liścia świeżego i jej braku w liściu suchym.
■■
obserwacja dwóch słoiczków z jednakową ilością wody, z tym że jeden jest wyjęty
z zamrażalnika lodówki,
■■
dzieci powinny zaobserwować, że w słoiczku z woda zamarzniętą lód wystaje ponad
poziom wody w słoiczku kontrolnym, oznacza to, ze woda zamarzając zwiększa swoją
objętość,
■■
wniosek z obserwacji – liście opadają, ponieważ roślina broni się przed zbliżającymi
się mrozami.
■■
46
Scenariusze zajęć
15.Łączenie w pary liści i owoców z tego samego drzewa - Karty pracy dla ucznia nr 7
str. 13.
16.Praca plastyczna – bukiet jesiennych liści,
■■
dzieci malują farbami liście i robią z nich stemple tworząc jesienny bukiet.
17.Zabawa ruchowa – taniec jesiennych liści - Animacje (dźwięki),
■■
dzieci naśladując jesienne liście tańczą w rytm muzyki.
Ocena efektów pracy ucznia:
Wystawka prac plastycznych – jesienne bukiety, Wystawka okazów przyniesionych z lasu
Ewaluacja zajęć:
Dzieci otrzymują liść i kolorują go według zasady:
■■
kolor czerwony – bardzo się podobało,
■■
kolor żółty – nie wszystko się podobało,
■■
kolor zielony – zajęcia nie podobały się.
Bibliografia
Cz. Janczarski – „W lesie”
Małgorzaty Nawrockawiersze o lesie
Zasoby Internetu
„Color Songs Collection Vol. 1” – Learn Colors, Teach Colours, Baby Toddler Preshcool
Nursery Rhymes [online], „Grün grün grün sind alle meine Kleider“ (online)
Dostęp w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0, https://www.youtube.
com/watch?v=AGrsasgsFuQ
47
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 8:
Dlaczego jesień jest malarką?
Realizowane edukacje:
przyrodnicza, polonistyczna, matematyczna, społecznoetyczna, plastyczna, ruchowa, zajęcia
komputerowe.
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Słuchanie utworów literackich,
Pisanie i czytanie
Zgodne współdziałanie w grupie
Rozumienie i poszanowanie praw przyrody
Samodzielnie wypowiedzi uczniów inspirowane przez nauczyciela
Kształtowanie sprawności fizycznej
Liczenie i sprawność rachunkowa,
Ekspresja przez sztukę, wypowiedzi plastyczne w formach płaskich
Klasyfikowanie rysunków związanych z jesienią.
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów nt. jesieni w sadzie, w lesie, w parku i na polu. Wysłuchanie wierszy: Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Drzewa” i H. Świąder pt. „Kłótnia listków”.
Rozpoznawanie z jakiego drzewa pochodzą zgromadzone liście. Tworzenie jesiennych bukietów
z wykorzystaniem materiału naturalnego. Rytm w przyrodzie i życiu codziennym. Utrwalenie
aspektu porządkowego liczby. Ćwiczenia w dodawaniu. Oglądanie różnych ilustracji, reprodukcji
malarskich i rozmowa z dziećmi o oznakach jesieni. Zabawa barwami – praca plastyczna
„Jesienne krajobrazy”. Otaczanie pętlami rysunków związanych z jesienią z wykorzystaniem
narzędzia Pędzel. Monografia liczb 6 i 7. Wprowadzenie liter „d”, „D”, „n”, „N” na podstawie
wyrazów dom, namiot. Treści dotyczące przyrody w języku obcym.
Temat zajęć:
Uroki polskiej jesieni.
Cel główny:
■■
■■
48
Rozumienie i poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej,
Rozwijanie logicznego myślenia
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku udziału w zajęciach uczeń:
■■
Dokonuje analizy wiersza pod kierunkiem nauczyciela,
■■
Kaligraficznie pisze litery „d”, „D”, „n”, „N”,
■■
Nazywa kolory jesieni
■■
Rozpoznaje liście różnych drzew,
■■
Zna rytmy w przyrodzie
■■
Zna liczbę 6 i 7 w różnych aspektach
■■
Wykonuje działania na dodawanie,
■■
Rozumie pojęcie liczby w aspekcie porządkowym,
■■
Zgodnie współpracuje w grupie,
■■
Sytuacje przedstawione w pracach plastycznych interpretuje matematycznie.
■■
Wykorzystuje narzędzie Pędzel do otaczania pętlą rysunków związanych z jesienią.
■■
Zna nazwy pór roku w języku obcym obcym.
■■
Wymienia nazwy ekosystemów w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, obserwacja, ćwiczenia impresja, ekspresja, ćwiczenia praktyczne.
Środki dydaktyczne:
wiersze pt. „Drzewa” i pt. „Kłótnia listków”, zebrane liście, obrazki z czterema porami roku,
ilustracje z jesiennymi krajobrazami, reprodukcje malarskie, balony, piórka, papier szary, farby, magnetofon i różne nagrania np.” Cztery pory roku” Vivaldiego, plik MS Paint z różnymi
rysunkami, gra edukacyjna – Poszukiwacze przygód i skarby Króla Artura pt. „Plenerowa
galeria sztuki”. Skrypt dla ucznia str. 60, 61, 70, 71, 144-151; Zeszyt ćwiczeń str. 20,
23; Karty pracy nr 8 str 14, 15.
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Drzewa” - lub wiersza „Liście”
W. Broniewskiego.
Zatęskniły w lesie drzewa
za jesienią...
- Chcemy całe błyszczeć złotem
i czerwienią...
W piękne szaty się przyodziać
jak królowe
49
Scenariusze zajęć
2.
■■
■■
3.
4.
5.
■■
■■
6.
■■
■■
7.
8.
niech kłaniają nam się chmury granatowe...
A gdy senne już będziemy
i zmęczone,
niechaj jesień nas otuli
mgły welonem...
A gdy wiatr ostatni liść
nam strąci z głowy, pomalutku
zapadniemy
w sen zimowy...
Rozmowa nt. treści wiersza,
ustalenie za kim zatęskniły liście?
o jakich kolorach jest mowa w wierszu?
Analiza i synteza głoskowa wyrazów dom, namiot.
Nauka pisania liter „d”, „D” oraz „n”, „N” - Skrypt dla ucznia str. 60-61 i 70-7
Rozpoznawanie z jakiego drzewa pochodzą zgromadzone liście.
opisywanie barw i kształtów przyniesionych liści,
przyporządkowanie liści do nazw drzew.
Tworzenie jesiennych bukietów z wykorzystaniem materiału naturalnego.
zwijanie brunatnych liści klonu w różyczki, owijanie ich sznurkiem i układanie w bukiet,
ozdabianie bukietów wrzosami.
Wprowadzenie liczb 6 i 7 - Skrypt dla ucznia str. 144-151.
Dokończenie szlaczków wg wskazanego rytmu: – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 20
9. Utrwalenie aspektu porządkowego liczby – Karty pracy dla ucznia nr 8 str. 14.
■■
50
policz listki od lewej strony i pokoloruj:
Trzeci listek na pomarańczowo,
Pierwszy i piąty listek na czerwono,
Scenariusze zajęć
Czwarty listek na żółto,
Pozostałe liście pokoloruj na brązowo - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 23; Karty pracy
dla ucznia nr 8 str. 15..
10.Ćwiczenia w dodawaniu
■■
pokoloruj rysunek odpowiednio do wyników działań lub zapisanych liczb
11.Wysłuchanie wiersza H. Świąder pt. „Kłótnia listków”.
Pokłócił się klon z lipą o to,
czyje listki
mają więcej złota.
Klon:
Moje listki
są złote jak słońce mają palce
długie i błyszczące. Lipa:
Ja na kłótnie
to nie mam ochoty moje mają
każdy ząbek złoty. A wiatr drzewom lubił robić psotę, dmuchnął mocno
i postrącał wszystkie listki złote.
■■
o co kłóciły się klon i lipa?
■■
na jaki kolor jesień pomalowała jesień liście klonu i lipy?
■■
kto i w jaki sposób pogodził drzewa?
12.Ćwiczenia ruchowo – oddechowe.
■■
dzieci siedząc w parach w ławkach, przy pomocy słomek próbują zdmuchnąć piórko
z ławki,
■■
dzieci w trójkach – podbijają balon i próbują tak intensywnie dmuchać, aby balon pozostał
■■
jak najdłużej w górze, wygrywa ta trójka, której balon spadnie ostatni,
■■
dzieci naśladują taniec wiatru do wybranych melodiitempo wolne, tempo szybkie.
13.Oglądanie różnych ilustracji, reprodukcji malarskich i rozmowa z dziećmi o oznakach
jesieni - Multimedia (rysunki).
■■
jesień w parku,
■■
jesień w lesie
■■
jesień w sadzie,
■■
jesień w polu
■■
zwrócenie uwagi na kolorystykę jesieni.
14.Zabawa barwami.
■■
namalujcie jesienny krajobraz,
■■
użyjcie barw w odcieniu czerwieni,
■■
pobawcie się farbami i spróbujcie je ze sobą mieszać,
■■
rozjaśnij bielą barwę czerwoną lub przyciemnij czernią lub brązem,
■■
zmieszaj barwę czerwoną i żółtą, a zobaczysz jaki kolor otrzymasz.
15.Praca plastyczna – Jesienne krajobrazy.
■■
uczniowie podzieleni na 4 grupy malują na dużych kartonach :
■■
jesień w parku,
■■
jesień w lesie,
■■
jesień w sadzie,
■■
jesień w polu.
16.Omówienie prac i wyeksponowanie ich na wystawie klasowej.
51
Scenariusze zajęć
17.Otaczanie pętlami rysunków związanych z jesienią z wykorzystaniem narzędzia Pędzel.
18.Język obcy
■■
nazwy pór roku,
Winter | der Winter
Summer | der Sommer
Spring | der Frühling
Autumn | der Herbst
■■
nazwy ekosystemów: las, pole, ogród, park
Forest | der Wald
Field | das Feld
Garden | der Garten
Park | der Park
■■
powtórzenie wcześniej poznanych nazw owoców, kolorów, drzew
■■
zabawy w rozpoznawanie w/w
■■
tworzenie grup tematycznych obrazków i dobieranie nazwy
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena poprawności wykonania zadań w karci pracy poprzez poszczególnych uczniów.
Ewaluacja zajęć:
■■
■■
■■
■■
■■
narysuj na kartoniku listek w odpowiednim kolorze, możesz użyć kilku kolorów.
czerwony – zajęcia były ciekawe
żółty – zajęcia podobały mi się,
brązowy – byłem na zajęciach aktywny
zielony – zajęcia nie zainteresowały mnie.
Kontynuacja:
gra edukacyjna pt. „Plenerowa galeria sztuki.
Bibliografia
H. Świąder pt. „Kłótnia listków”,
Małgorzata Strzałkowska pt. „Drzewa”, Albumy z reprodukcjami malarzy
52
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 9:
Dlaczego zwierzęta robią
zapasy na zimę?
Realizowane edukacje:
przyrodnicza, społeczno-etyczna, matematyczna, plastyczna, ruchowa
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Słuchanie, czytanie, praca z tekstem
Rozumienie i poszanowanie świata zwierząt
Samodzielne wypowiedzi uczniów inspirowane przez nauczyciela
Pojęcie liczby; liczenie obiektów; modele matematyczne
Czworakowanie – zabawy ruchowe
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Układanie obrazków historyjko obrazkowej „Cztery pory roku”, we właściwej kolejności ich
występowania. Czytanie tekstów, wierszy, zagadek o zwierzętach. Wprowadzenie pojęć: ptaki,
ssaki, owady. Wysłuchanie wiersza pt. „Sójka”. Ustalenie, które ptaki odlatują od nas na zimę,
które pozostają, a które do nas przylatują. Zrobienie jarzębinowych korali dla ptaków.
Zabawy na czworakach z elementami marszu, biegu, skoku. Utrwalenie liczenia w zakresie
5. Rozwiązywanie prostych zadań z treścią. Analiza głoskowa wyrazów. Łączenie zwierząt
z ich przysmakami. Zabawa ruchowa „Wiewiórki z dziupli”. Nazwy zwierząt w języku obcym.
Temat zajęć:
Porozmawiajmy o życiu zwierząt.
Cel główny:
■■
■■
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; wdrażanie do obserwacji przyrody
Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego uczestnictwa w zajęciach:
■■
Wypowiada się na temat swoich zainteresowań przyrodniczych; wykorzystuje wiedzę
■■
własną
53
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Słucha tekstów literackich,
Rozumie pojęcia: ssaki, ptaki, owady
Wie, jakie jest znaczenie wybranych zwierząt w środowisku
Bierze udział w zabawach ruchowych – naśladowczych zabawach z czworakowaniem
Sprawnie dodaje w zakresie 5,
Rozwiązuje proste zadania z treścią,
Rozwiązuje zagadki,
Robi korale z jarzębiny,
Dokonuje analizy głoskowej wyrazów,
Podaje przysmaki zwierząt
Zgodnie współpracuje z rówieśnikami
Poprawnie liczy do 5 w języku obcym.
Zna nazwy niektórych ptaków i zwierząt w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
obserwacja, pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z tekstem, impresja, ekspresja, improwizacje
ruchowe, mapa mentalna
Środki dydaktyczne:
Wiersze M. Konopnickiej, historyjka obrazkowa „Cztery pory roku”, czasopisma o zwierzętach,
np.,,Zwierzaki”, książki popularno-naukowe o zwierzętach, kartoniki z rysunkami zwierząt,
wiersz pt. „Sójka”, zagadki o zwierzętach, jarzębina, nici, igła, piłki, plastikowe butelki,
ławeczka gimnastyczna,, gra edukacyjna Poszukiwacze przygód i skarby króla Artura pt.
„Spiżarnia wiewiórki”. Skrypt dla ucznia str 13, 16, 41; Karty pracy nr 9 str. 16-20;
Zeszyt ćwiczeń str. 15.
Przebieg zajęć:
1. Odczytanie przez nauczyciela fragmentów wierszy M. Kownackiej.
Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, do jakiej pory roku odnoszą się podane teksty.
WIOSNA
My chcemy pracować z Wiosną,
pomagać jej kwiatom i majom!
Niech kwiaty dla wszystkich rosną,
niech ptaki dla wszystkich śpiewają!
54
Scenariusze zajęć
LATO
W polu zboże w słońcu
falą się kołysze.
- Pit-pit-lit – przepiórka
woła w letnią ciszę!
JESIEŃ
To, co wiosną zakwitło
– teraz owoce wydaje.
To, co się wylęgło z jajek
– fruwa nam nad głowami
albo leci w ciepłe kraje!
ZIMA
Mróz na dworze, więc kto może
w kożuch się otula, bo wiatr srogi
dmie po drogach
i po polu hula.
2. Układanie obrazków historyjko obrazkowej „Cztery pory roku”, we właściwej kolejności
ich występowania - Karty pracy dla ucznia nr 9 str. 17.
3. Ustalenie jaką porę roku mamy obecnie i co ja charakteryzuje?
tworzenie mapy mentalnej wokół pojęcia „jesień”
4. Zorganizowanie w klasie wystawki literatury popularnonaukowej o zwierzętach, czasopism,
np.,,Zwierzaki”, wycinków z gazet o zwierzętach, albumów.
5. Utrwalenie i poszerzenie wiadomości o zwierzętach - Skrypt dla ucznia str. 13 i 16.
a) Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartoniki z rysunkami przedstawiającymi różne
zwierzęta na1eżące do ptaków, ssaków i owadów - Multimedia (rysunki).
b) Oglądanie przez uczniów zgromadzonej w klasie literatury wyszukiwanie informacji
o zwierzęciu, które znajduje się na otrzymanym kartoniku.
■■
55
Scenariusze zajęć
c) Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwierząt z kartoników, ich budowy, trybu życia.
Odczytywanie informacji z książek, albumów, czasopism (jeże1i uczeń nie potrafi
przeczytać, to powinien to zrobić nauczyciel). Kartonik ze zwierzęciem uczeń przypina
na tablicy dydaktycznej.
d) nauczyciel opowiada o cechach charakterystycznych grupy ssaków, ptaków i owadów,
6. Wysłuchanie wiersza „Sójka” Jana Brzechwy - Karty pracy ucznia nr 8 str. 16.
Sójka
Wybiera się sójka za morze,
Ale wybrać się nie może.
„Trudno jest się rozstać z krajem,
A ja właśnie się rozstaję.”
Poleciała więc na kresy
Pozałatwiać interesy.
Odwiedziła najpierw Szczecin,
Bo tam miała dwoje dzieci,
W Kielcach była dwa tygodnie,
Żeby wyspać się wygodnie,
Jedną noc spędziła w Gdyni
U znajomej gospodyni,
Wpadła także do Pułtuska,
Żeby w Narwi się popluskać,
A z Pułtuska do Torunia,
Gdzie mieszkała jej ciotunia.
Po ciotuni jeszcze sójka
Odwiedziła w Gnieźnie wujka,
Potem matkę, ojca, syna
I kuzyna z Krotoszyna.
Pożegnała się z rodziną,
A tymczasem rok upłynął.
Znów wybiera się za morze,
Ale wybrać się nie może.
Myśli sobie: „Nie zaszkodzi
Po zakupy wpaść do Łodzi.”
Kupowała w Łodzi jaja,
Targowała się do maja,
Poleciała do Pabianic,
Dała dziesięć groszy za nic,
A że już nie miała więcej,
Więc siedziała pięć miesięcy.
„Teraz – rzekła – czas za morze!”
Ale wybrać się nie może.
Posiedziała w Częstochowie,
W Jędrzejowie i w Miechowie,
Odwiedziła Katowice [Mysłowice],
Cieszyn, Trzyniec, Wadowice,
56
Scenariusze zajęć
Potem jeszcze z lotu ptaka
Obejrzała miasto Kraka:
Wawel, Kopiec, Sukiennice,
Piękne place i ulice.
„Jeszcze wpadnę do Rogowa,
Wtedy będę już gotowa.”
Przesiedziała tam do września,
Bo ją prosił o to chrześniak.
Odwiedziła w Gdańsku stryja,
A tu trzeci rok już mija.
Znów wybiera się za morze,
Ale wybrać się nie może.
„Trzeba lecieć do Warszawy,
Pozałatwiać wszystkie sprawy,
Paszport, wizy i dewizy,
Kupić kufry i walizy.”
Poleciała, lecz pod Grójcem
Znów się żal zrobiło sójce.
„Nic nie stracę, gdy w Warszawie
Dłużej dzień czy dwa zabawię.”
Zabawiła tydzień cały,
Miesiąc, kwartał, trzy kwartały,
Gdy już rok przebyła w mieście,
Pomyślała sobie wreszcie:
„Kto chce zwiedzać obce kraje,
Niechaj zwiedza. Ja – zostaję.”
■■
rozmowa z dziećmi nt. treści wiersza,
■■
ustalenie, które ptaki pozostają w kraju na zimę, które odlatują od nas na zimę, a które
do nas przylatują,
■■
podanie propozycji sposobów pomocy ptakom zimową porą,
7. Jarzębinowe korale dla ptaków - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 15.
■■
zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się igła,
■■
nawlekanie owoców jarzębiny na nitkę,
■■
wywieszenie korali na drzewach prze oknami szkoły.
8. Zabawy na czworakach z elementami marszu, biegu, skoku:
■■
toczenie piłki głową.
■■
wyścigi z pokonywaniem przeszkód niskich i wysokich,
■■
bieg na czworakach z podbijaniem plastykowej butelki głową,
■■
wyścigi rzędów – ćwiczący tworzy zastępy, każdy zastęp ustawia tor przeszkód z butelek
wg własnych pomysłów, a następnie pokonuje go na czworakach slalomem,
■■
zabawa ożywiająca – dzieci stoją w rozsypce, wykonują ruchy zgodnie z zapowiedzią:,,Jaskółki” – bieg w różnych kierunkach z rękami w bok,,,Wróbelki” – podskoki obunóż
w miejscu i po całej sali,,,Bociany” – chód z wysokim unoszeniem kolan,,,Węże” – pełzanie
po podłodze,,,Żaby” – skaczemy jak żabki.
■■
„Stary niedźwiedź śpi” – zabawa w kole
57
Scenariusze zajęć
9. Utrwalenie liczenia w zakresie 5 - Karty pracy dla ucznia nr 9 str. 18-20.
dorysuj jeżom tyle jabłuszek, aby każdy miał ich po 5.
10.Rozwiązywanie prostych zadań z treścią – karta pracy
Wiewiórka przyniosła za pierwszym razem do dziupli 3 orzeszki.
Potem przyniosła jeszcze 2 orzeszki.
Ile miała razem orzeszków?
Rozwiązanie:.........................................
Odp: Wiewiórka miała razem.......orzeszków.
■■
Jeż niósł 4 jabłka, jednak po drodze jedno jabłko mu spadło?
Ile jabłek pozostało na jego kolcach?
Rozwiązanie:
Odpowiedź: Teraz jeż niesie......jabłka?
11.Analiza głoskowa wyrazów – karta pracy.
■■
policz głoski w wyrazach,
■■
połącz wyraz z liczbą, która wskazuje ilość głosek,
■■
odczytaj zdanie,
Robią.
zwierzęta
na
zapasy
zimę
8
5
6
2
4
12.Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach – online.
■■
wiewiórka
■■
pszczoła
■■
bocian
■■
uczniowie odgadują zagadki i wskazują do jakiej grupy (ptaki, ssaki, owady) należy
to zwierzę
13.Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków - Karty pracy ucznia nr 9 str. 19.
58
Scenariusze zajęć
14..Język obcy
■■
utrwalenie dotychczas poznanego słownictwa,
■■
przeliczanie w zakresie 5,
■■
poznanie nazw niektórych ptaków i zwierząt
Dog | der Hund
Duck | die Ente
Cat | die Katze
Mouse | der Maus
Horse | das Pferd
Parrot | der Papagei
Canary | der Kanarienvogel
■■
zabawy ruchowe naśladujące zachowania ptaków i zwierząt robiących zapasy na zimę
Zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli”
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena poprawności wykonania przez uczniów zadań na kartach pracy.
Ewaluacja zajęć:
Swoją aktywność na zajęciach uczniowie oceniają układając przed sobą odpowiednią liczbę
żołędzi (0-5), przy czy 5 żołędzi oznacza bardzo dużą aktywność.
Kontynuacja:
gra edukacyjna pt. „Spiżarnia wiewiórki”.
59
Scenariusze zajęć
Bibliografia
Jan Brzechwa „Sójka”, zasoby Internetu
60
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 10:
Dlaczego warto skorzystać
z darów jesieni?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczno-etyczna, matematyczna, techniczna, przyrodnicza, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozumienie i poszanowanie zdrowia
Liczenie i sprawność rachunkowa; pojęcie liczby
Organizacja warsztatu pracy
Posługiwanie się narzędziami i urządzeniami (pod nadzorem osób dorosłych (nauczyciela
lub rodzica))
Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
Czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Rozpoznawanie darów jesieni przy wykorzystaniu zmysłów smaku, dotyku i węchu. Segregowanie darów w zbiory. Przeliczanie elementów poszczególnych zbiorów i porównywanie
ich liczebności. Przygotowanie drugiego śniadania z produktów przyniesionych przez dzieci.
Zachowanie zasad bezpieczeństwa. Rozmowa o właściwym odżywianiu i ulubionych potrawach
dzieci. Przygotowanie i wspólne spożywanie soku owocowowarzywnego. Rozkładanie liczb
na składniki, porównywanie liczb. Aspekt porządkowy liczby. Rozwiązywanie prostych zadań
tekstowych. Rozmowa na temat różnych sposobów przechowywania żywności. Łączenie obrazków z zapisem graficznym w języku angielskim. Zapisywanie prostych zdań w języku obcym.
Monografia liczb 8, 9.
Temat zajęć:
Robimy zapasy na zimę.
Cel główny:
■■
■■
Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
Rozwijanie umiejętności rozkładania liczby na 2 lub 3 składniki
61
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach:
■■
Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się
■■
Utrzymuje porządek wokół siebie
■■
Sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku
■■
Ostrożnie obchodzi się z narzędziami podczas realizacji zadań praktycznych
■■
Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
■■
Słucha w skupieniu wypowiedzi rówieśników i dorosłych
■■
Zna liczby 8 i 9 w ich różnych aspektach
■■
Rozwiązuje proste zadania tekstowe
■■
Przelicza elementy zbioru
■■
Zna sposoby przechowywania żywności
■■
Dopasowuje obrazki przedstawiające produkty spożywcze z ich zapisem graficznym
w języku obcym.
■■
Zapisuje zdania w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa jednolita, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
obserwacja, pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z tekstem, impresja, ekspresja, metoda
pracy kreatywnej
Środki dydaktyczne:
Produkty spożywcze, kubeczki na sok, klocki „Liczby w kolorach”, karteczki samoprzylepne,,
deski kulinarne, noże, półmiski, talerzyki, serwetki, sokowirówka, wiersz „Na straganie”, kosz
z darami jesieni, różne przetwory i zapasy zimowe. Karty obrazkowe przedstawiające żywność i napoje, gra edukacyjna – Poszukiwacze przygód i Skarby Króla Artura pt. „Ogrodowa
apteka. Skrypt dla ucznia str. 14, 124, 152-155; Zeszyt ćwiczeń str. 22; Karty pracy
nr 10str 20-22.”
Przebieg zajęć:
1. Zabawa „Sałatka owocowa”
a) dzieci staja w kole, następnie nauczyciel podaje warunek zmiany miejsca, np.:
■■
zmieniają miejsca dzieci, które lubią śliwki,
■■
zmieniają miejsca dzieci, które lubią sok jabłkowy, itp.
2. Zabawa w „Znawcę” - Skrypt dla ucznia str. 14.
■■
nauczyciel wystawia kosz z niespodziankami
62
Scenariusze zajęć
wybranemu dziecku zakrywamy oczy i ono wyjmuje jeden przedmiot z koszyka, następnie
próbuje rozpoznać, czy jest to owoc, czy warzywo, podaje jego nazwę. Do rozpoznania
przedmiotu używa zmysłówdotyku, węchu, smaku.
3. Dary jesieni.
■■
każde dziecko otrzymuje cztery samoprzylepne kartoniki, na których rysuje po jednym
przedmiocie wg kryterium:
■■
dary jesieni z sadu - Skrypt dla ucznia str. 124,
■■
dary jesieni z warzywniaka,
■■
dary jesieni z pola,
■■
dary jesieni z lasu.
■■
następnie opowiada, co narysowało i kartoniki przykleja w jednym z czterech wywieszonych na tablicy papierowych koszów.
■■
dzieci w czterech grupach pracują ze zdjętymi z tablicy koszami z darów jesieni,
■■
segregują dary jesieni w mniejsze zbiory, np. te z sadu na jabłka, gruszki, śliwki;
■■
przeliczają elementy poszczególnych zbiorów, porównują liczebność zborów używając
określeń „mniej”, „więcej”, „tyle samo”;
4. Wprowadzenie liczb 8 i 9; Skrypt dla ucznia str. 152-155.
5. Rozmowa z uczniami o właściwym odżywianiu, o tym, co należy jeść na śniadanie, drugie
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Wymienianie potraw najbardziej lubianych przez
dzieci.
6. Przygotowanie miejsca pracy w celu zrobienia drugiego śniadaniaczynności organizacyjno-porządkowe, sprawdzenie, czy dzieci przyniosły potrzebne produkty, podział dzieci
na grupy.
7. Praca grupowa jednolita. Rozdanie uczniom w grupach kartek z nazwami potraw. Otaczanie pętlą nazw produktów, z których powinno składać się pierwsze śniadanie, drugie
śniadanie, obiad, podwieczorek, i kolacja.
8. Przygotowanie drugiego śniadania z produktów przyniesionych przez dzieci. Zachowanie
zasad bezpieczeństwa. Zdobienie kanapek, nakrycie stołu, wspólne spożywanie śniadania.
Pokaz parzenia herbaty. Sprzątanie po posiłku (segregowanie odpadów)
9. Układanie dywanów liczb, zapisywanie w zeszycie działań 5 = 3 + 2, 5 = 2 + 2 + 1 itd.
(do układanych dywanów) – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 22.
10.Podawanie sąsiadek liczb, porównywanie ich – Karty pracy ucznia nr 10 str. 20.
■■
Uzupełnij wpisując liczby sąsiednie.
■■
1
6
1
11.Liczby w aspekcie porządkowy.
■■
powiedz, którą z kolei jest gruszka?
■■
powiedz, na którym miejscu jest grzyb?
■■
co jest na miejscu piątym?
■■
która jest śliwka?
■■
co znajduje się między drugim, a czwartym miejscem?
63
Scenariusze zajęć
12.Pisanie w zeszycie liczb w podanym zakresie w ko1ejności wzrastającej i malejącej.
Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej: 4, 3, 2, 5, 0, 9, 1, 6, 8, 7.
.................................................................................................................................................................................................................
Uporządkuj liczby od największej do najmniejszej: 4, 3, 2, 5, 0, 9, 1, 6, 8, 7.
.................................................................................................................................................................................................................
13.Wykonywanie zadań z kart pracy.
14.Rozwiązanie zadań tekstowych (karta pracy) pod kierunkiem nauczyciela.
Jedno jabłko kosztuje 1 zł. Ile trzeba zapłacić za:
3 jabłka? 1 zł + 1 zł + 1 zł =
5 jabłek? .......................................................................................................................................
Butelka soku jabłkowego kosztuje 2 zł. Ile trzeba zapłacić za 1 butelkę soku jabłkowego i 3 jabłka?.......................................................................................................................................
15.Rozwiązanie rebusu i odczytanie zdania.
Robimy
ZA
16.Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” - online.
■■
rozmowa z dziećmi nt. treści wiersza,
■■
wyliczanie warzyw, które występują w wierszu.
17.Rozwiązanie rebusu i odczytanie zdania – rysunek na tablicy - Multimedia (rysunki).
18.Rozmowa z dziećmi nt. zapasów na zimę.
■■
co ludzie gromadzą w spiżarniach?,
■■
w jaki ludzie gromadzą zapasy na zimę?
■■
nauczyciel zachęca uczniów do degustacji zgromadzonych zapasów: np. suszone owoce,
powidła śliwkowe, rozmrożone truskawki, marynowana dynia, kiszona kapusta.
■■
zwrócenie uwagi, że niektóre dary jesieni przechowujemy w obsypując je ziemią,
np. ziemniaki.
■■
omówienie walorów zdrowotnych warzyw i owoców.
19.Przygotowanie soku z marchwi, jabłek.
■■
omówienie zasad bezpieczeństwa podczas obsługi sokowirówki,
■■
przygotowanie produktów, z których dzieci będą robiły sok,
■■
dzieci pod nadzorem nauczyciela robią sok z marchwi lub jabłek.
20.Rozmowa z uczniami na temat zachowania przy stole i spożywania posiłków.
■■
wspólna degustacja przygotowanych soków.
21.język obcy
■■
nazwy podstawowych produktów żywnościowych (chleb, bułki, masło, wędlina, kiełbasa,
jajko)
Bread | das Brot
Roll | das Brötchen
64
Scenariusze zajęć
Butter | die Butter
Sausage | die Wurst
Egg | das Ei
■■
nazwy owoców i warzyw
Apple | der Apfel
Pear | die Birne
Plum | die Pflaume
Tomato | die Tomate
Potato | die Kartoffel
Cucumber | die Gurke
Carrot | die Möhre
Salad | der Salat
Cherry | die Kirsche
■■
zabawy ruchowe
■■
utrwalenie poznanego wcześniej słownictwa
■■
ćwiczenia w liczeniu w poznanym zakresie liczbowym– ile czego jest?
How many……? | Wie viel..... ?
22.Dopasowywanie wyrazów do zapisu graficznego w języku angielskim, np. rysunek ananasa
i napis „pineapple”- karta pracy – zadanie nr 3, str. 21.
Zapis zdań w języku angielskim na temat tego, co lubią dzieci, np. Lucy likes……..but she
doesn’t like……………- karta pracy – zadanie nr 4, str. 22.
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena estetyki i walorów zdrowotnych przygotowanych drugich śniadań.
Ewaluacja zajęć:
Zamieszczenie zdjęć wykonanych w klasie podczas zajęć z ostatnich dni na stronie internetowej klasy/szkoły (po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców uczniów).
Kontynuacja:
gra edukacyjna pt. „Ogrodowa apteka”
Bibliografia
K. Lenkiewicz, Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III. WSiP, Warszawa 1990
65
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 11:
Dlaczego Mikołaj / Gwiazdor
rozdaje prezenty?
Realizowane edukacje:
techniczna, społeczno-etyczna, polonistyczna, matematyczna, ruchowa, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie umiejętności społecznych,
Pisanie i czytanie,
Liczenie i sprawność rachunkowa,
Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi.
Mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Ćwiczenia spostrzegawczości – wyszukiwanie takich samych elementów. Praca z kalendarzem.
Rozmowa nt. świętowania Mikołaków. Monografia liczby 0. Układanie schodków z klocków
„Liczby w kolorach” od 1 do 6. Monografia liczby 0 . Czytanie tekstu wyrazowoobrazkowego.
Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Wysłuchanie wiersza Ewy Stadtmuller pt. „Mikołaki”. Wykonanie mikołajkowego upominku. Wprowadzenie liter „g”, „G”, „s”, „S” na podstawie
wyrazów garnek, sok. Zabawa w pomocnika Mikołaja/ Gwiazdora. Wprowadzanie słownictwa
związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w języku obcym.
Temat zajęć:
Ty też możesz być pomocnikiem Świętego Mikołaja/ Gwiazdora.
Cel główny:
■■
■■
■■
Kształtowanie umiejętności matematycznych.
Rozwijanie umiejętności społecznych
Kształtowanie umiejętności mówienia w języku angielskim
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Wyszukuje dane elementy na ilustracji,
66
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Podaje datę swoich urodzin,
Wie, z jakiej okazji można dzieci obdarować prezentem,
Zna datę Mikołajek,
Kaligraficznie pisze litery „g”, „G”, „s”, „S”,
Liczy w poznanym zakresie,
Pisze kształtnie cyfrę 0,
Czyta tekst wyrazowo – obrazkowy,
Słucha tekstu literackiego,
Robi prezent – niespodziankę,
Zgodnie bawi się w grupie
Poznaje słownictwo związane ze Świętami w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
rozmowa, pogadanka, ćwiczenia, praca z tekstem, impresja, ekspresja, zajęcia praktyczne,
metoda pracy kreatywnej
Środki dydaktyczne:
Ilustracja, tekst wyrazowoobrazkowy, kula styropianowa, cekiny, szpilki, szarfy, tekst wiersza
„Mikołajki”, kartonowy worek, karteczki, karty obrazkowe przedstawiające: Mikołaja, choinkę,
bombki, karty świąteczne, świece, prezenty, sanie Mikołaja z reniferami, skarpety na prezenty, gra edukacyjna - Poszukiwacze przygód i skarby króla Artura pt. „Magazyn zabawek
Pana M.” Zeszyt ćwiczeń str. 24, 25, 27, 28; Karty pracy nr 11 str. 23, 25; Skrypt dla
ucznia str. 15, 17, 18, 156-161.
Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia spostrzegawczości - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 25, Karty pracy ucznia
nr 11 str. 23.
■■
poszukaj na ilustracji, których elementów jest po 1, po 2, po 3, po 4, po 5, po 6.
67
Scenariusze zajęć
2. Praca z kalendarzem – Skrypt dla ucznia str. 18; Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 28.
■■
ile rok ma miesięcy?
■■
kto z was zna datę swoich urodzin?
■■
w jaki sposób świętujecie swoje urodziny?
■■
z jakiej okazji otrzymujecie prezenty?
■■
z jakim świętem kojarzy wam się ta kartka z kalendarza?
3. Wprowadzenie liczby 0 - Skrypt dla ucznia str. 156-161.
Tworzenie przez uczniów na ławkach zbiorów jednoelementowych, dwuelementowych,
trzyelementowych. Powiększanie zbioru pięcioelementowego o 1 i utworzenie zbioru
sześcioelementowego. Ustalenie, ile przedmiotów trzeba dołożyć do pozostałych zbiorów,
aby otrzymać zbiory równoliczne. Dorysowanie brakujących elementów.
Wyszukiwanie w podręcznikach, otoczeniu zbiorów sześcioelementowych. Układanie tylu
białych klocków z liczb w kolorach, ile jest elementów w zbiorach równolicznych,
68
Scenariusze zajęć
wybranie klocka, którym można „podpisać” ten zbiór (zastąpienie 6 klocków białych 1
klockiem odpowiednim kolorze).
4. Układanie schodków z klocków „Liczby w kolorach” od 1 do 6, wchodzenie na schodki,
schodzenie z nich, odliczanie schodków, określanie, który z kolei jest.
5. Układanie dywanu i odczytywanie go (można posługiwać się kolorami i liczbami).
6. Omówienie sposobu pisania cyfry 0, pisanie jej w ćwiczeniach i w zeszycie.
7. Ćwiczenia utrwalające, zapis do zeszytu, np.
6 = 1 i 1 i 1 i 1i1i1
6 = 2 i 2 i 2 itd.
8. 8. Analiza i synteza głoskowa wyrazów garnek, sok.
9. 9. Nauka pisania liter „g”, „G”, „s”, „S” - Skrypt dla ucznia str. 66-67 i 74-75.
10.Ćwiczenia w czytaniu – Kart pracy ucznia nr 11 str. 23.
11.Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 24 i 27.
Kto to?
To
ma
Ma tam 6
.
Da 3
Ile
.
.
da
?
12.Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych - Karty pracy ucznia nr 11 str. 25..
Mikołaj w worku miał 6 prezentów. W pierwszym domu dał prezent Ali i Adamowi.
Ile prezentów zostało w worku?
Odpowiedź: Mikołaj miał teraz...... prezenty.
Po śniegu szło trzech Mikołajów. Ile było śladów na śniegu?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
13.Wysłuchanie wiersza Ewy Stadtmuller pt. „Mikołaki”.
Nie mam siwej brody ni biskupiej szaty,
nie jestem też wcale przesadnie bogaty,
ale w ten dzień jeden, biały dzień zimowy,
wpadam wraz z innymi w trans MIKOŁAJKOWY.
Od samego rana główkuję zawzięcie,
myśląc o tym jednym, jedynym prezencie.
Mistrzu Mikołaju, pospiesz mi z pomocą,
69
Scenariusze zajęć
podrzuć dobry pomysł pod poduszkę nocą.
Nie jest to rzecz prosta, nie jest to rzecz błaha,
sprawić, by z radości, ktoś pod sufit skakał
i cieszył się bardzo tym, że dostał w darze coś,
o czym od dawna w tajemnicy marzył.
Jeśli się ta sztuka niełatwa udaje,
To świat na chwileczkę jest dla kogoś rajem,
A Święty Mikołaj uśmiech się z Nieba,
Takich pomocników mu właśnie potrzeba.
14.Rozmowa nt. treści wiersza:
■■
Kto jest bohaterem wiersza?
■■
Jaki problem ma bohater?
■■
Kogo prosi o pomoc?
■■
Dlaczego dajemy prezenty?
■■
W jaki sposób możemy być pomocnikiem Mikołaja? - Wysłuchanie piosenki „Idzie Mikołaj”
Krystyny Bożek- Gowin - Skrypt dla ucznia str. 15.
15.Praca plastyczno-techniczna – własnoręcznie wykonany prezent.
■■
czynności organizacyjne – przygotowanie warsztatu pracy
■■
przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas pracy,
■■
ozdabianie styropianowej kuli cekinami – bombka na choinkę
■■
wystawka wykonanych prac.
16.Zabawa w pomocnika Mikołaja - Skrypt dla ucznia str. 17..
■■
renifery kroczą wolno w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu;
■■
renifery biegną w parach,
■■
renifery kroczą po kole,
■■
zaprzęg renifera – jedno dziecko zakłada szarfę pod pachy, drugie dziecko z pary udaje
Mikołaja i kieruje lejcami,
■■
Mikołaj chodzi po dachuchodzenie po ławeczce gimnastycznej,
■■
Mikołaj przeciska się przez komin – tunel materiałowy,
■■
Mikołaje tańczą taniec radości – „Tańczymy labada, labada...”
17.Język obcy
Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia
`za pomocą kart obrazkowych, podaje słownictwo w języku obcym: choinka, Mikołaj,
prezent, bombka, anioł
Christmas tree/Santa/present/ball/angel | der Weihnachtsbaum/Nikolaus/das Geschenk/
die Weihnachtskugel/der Engel.
Uczniowie powtarzają nowopoznane słownictwo.
Następnie uczniowie piszą w języku angielskim list do Mikołaja, w którym muszą podać,
co chcieliby dostać na Świętakarta pracyzadanie nr 4
Uczniowie wspólnie z nauczycielem śpiewają świąteczną piosenkę – str 25.:
„Jingle bells……”
Jingle bells, jingle bells,
Jingle bells all the way………….
Jingle Bells, Jingle Bells,
70
Scenariusze zajęć
klingt es weit und breit.
Schön ist eine Schlittenfahrt
im Winter wenn es schneit.
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena poprawności wykonania zadań na karcie pracy.
Ewaluacja zajęć:
■■
■■
■■
■■
dzieci ozdabiają zawieszony na tablicy kartonowy worek Mikołaja,
rysują na nim gwiazdkę czerwoną, jeśli zajęcia podobały się,
rysują gwiazdkę żółtą, jeśli tylko niektóre zadania się podobały,
rysują gwiazdkę zieloną, jeśli zajęcia były mało interesujące.
Kontynuacja:
gra edukacyjna pt. „Magazyn zabawek Pana M.”
Bibliografia
Ewa Stadtmuller – „Mikołajki”
71
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 12:
Dlaczego każdy z nas
ma swoje pasje i obowiązki?
Realizowane edukacje:
matematyczna, polonistyczna, społeczno – etyczna, ruchowa, muzyczna, plastyczna, język
obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Twórcza aktywność polonistyczna, plastyczna, muzyczna, ruchowa, społeczna.
Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie umiejętności społecznych
Kształtowanie umiejętności mówienia na podany temat,
Pisanie i czytanie,
Wypowiadanie się w scenkach dramowych,
Improwizacje muzyczne,
Aspekt kardynalny i porządkowy liczby,
Zgodne współdziałanie w grupie,
Mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Wysłuchanie nagrania piosenki zespołu Fasolki pt. „Każdy ma jakiegoś bzika”. Rozmowa
nt. treści piosenki. Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „bzik”. Szukanie wyrazów, którymi można
zastąpić wyraz „bzik”. Rozwiązywanie zagadek. Oglądanie kolekcji przyniesionych do klasy
przez dzieci. Zainteresowania i obowiązki dzieci. Zabawa ruchowa „To lubię”. Analiza głoskowa
i sylabowa wyrazów. Wprowadzenie liter „r”, „R” i „c”, „C” na podstawie wyrazów rower i cebula. Schemat rytmiczny – tataizacja. Czytanie zdań. Działania matematyczne na dodawanie
i odejmowanie w zakresie 7. Rozwiązywanie prostych zadań z tekstem. Utrwalenie aspektu
porządkowego liczby. „Mój autoportret” – zabawa w malarza. Zabawy ruchowe – różne
sposoby poruszania się. Mini – pantomima. Monografia liczb 10 i 11. Wprowadzenie nazw
posiłków, czynności dnia codziennego w języku obcym.
Temat zajęć:
Każdy z nas ma swoje pasje i obowiązki.
Cel główny:
■■
72
Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
Scenariusze zajęć
■■
■■
Wdrażanie do sumiennego i rzetelnego wypełniania swoich obowiązków,
Wspomaganie rozwoju umysłowego
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Opowiada o swoich zainteresowaniach,
■■
Podaje obowiązki dziecka, ucznia i dyżurnego,
■■
Rozwiązuje zagadki,
■■
Zna liczby 10 i 11 w ich różnych aspektach,
■■
Dodaje i odejmuje w zakresie 11,
■■
Rozwiązuje proste zadania tekstowe,
■■
Dokonuje analizy głoskowej i sylabowej,
■■
Kaligraficznie pisze litery „r”, „R”, „c”, „C” ,
■■
Czyta proste zdania,
■■
Podaje schematy rytmiczne tataizacją,
■■
Porusza się w różny sposób,
■■
Maluje swój autoportret,
■■
Bawi się pantomimą,
■■
Poprawnie sie wita o różnych porach dnia w języku obcym.
■■
Wymienia nazwy posiłków w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa,
Metody nauczania – uczenia się:
impresyjna i ekspresyjna, rozmowa, pokaz, działania praktyczne, ćwiczenia
Środki dydaktyczne:
karty pracy, kolekcje dzieci, nagranie „Każdy ma jakiegoś bzika”, magnetofon, blok, farby,
lusterko, zagadki, chusta animacyjna, Karty pracy nr 12 str. 26-29; Skrypt dla ucznia str.
80-83; Zeszyt ćwiczeń str. 34, 40.
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie nagrania piosenki zespołu „Fasolki” pt. „Każdy ma jakiegoś bzika” – online.
Kiedy wracam ze szkoły i otworzyć chcę drzwi, już od progu dobiega zawsze wierny
głos psi.
Na dywanie w pokoju do nóg łasi się kot,
a w pudełku pod stołem chomik chowa się w kąt.
73
Scenariusze zajęć
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa.
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa
.
Kiedy smutno mi czasem, przyjdzie do mnie pan pies,
poda łapę, zapyta: Nie martw się, co ci jest?
Kot zamruczy pod nosem, chomik także da znać,
i od razu weselej, już zaczynam się śmiać.
■■
■■
■■
2.
■■
3.
■■
4.
■■
■■
5.
6.
■■
■■
■■
■■
7.
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, a ja w domu mam chomika, kota,
rybki oraz psa. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, a ja w domu mam
chomika, kota, rybki oraz psa.
rozmowa nt. treści piosenki,
wyjaśnienie pojęcia „bzik”,
szukanie innych określeń zamiast pojęcia „bzik”,
Rozwiązywanie zagadek Karty pracy dla ucznia nr 12 str. 26.
rozwiązania – rower, sport. muzyka, znaczek, nauka, porządek, dyżurny, szkoła
Podział czynności na obowiązki i pasje.
podawanie propozycji innych obowiązków i pasji,
Oglądanie kolekcji, które uczniowie przynieśli do klasy.
rozmowa nt. hobby uczniów,
skąd takie zainteresowania?
Analiza i synteza głoskowa wyrazów rower, cebula. Nauka pisania liter „r”, „R”, „c”,
„C” - Skrypt dla ucznia str. 80-83.
Zabawa ruchowa – „To lubię” – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 40.
dzieci ustawiają się po kole chusty animacyjnej,
nauczyciel podaje hasło, że pod chustą przebiegają dzieci, które np. lubią słuchać muzyki,
czytać książki, jeździć na rowerze, zbiera znaczki, itp.
pod chustą przebiegają dzieci, których tatusiowie lubią wędkować, interesują się sportem,
interesują się modelarstwem,
pod chustą przebiegają dzieci, których mamy lubią gotować, szydełkują, interesują się
ogrodem;
Analiza głoskowo-sylabowa - Karty pracy dla ucznia nr 12 str. 26.
Wyraz
Ryby
Modele
Znaczki
Sport
zwierzęta
Sylaby
Głoski
Litery
8. Wykonaj schemat rytmiczny tataizacją i tekstem Multimedia (dźwięki).
■■
Spróbuj wykonać rytm przy użyciu dłoni i nóg.
74
Scenariusze zajęć
ta
ta
ry
by
ta t
ti
Mo de le
Ta – a
sport
■■
wykonaj schemat rytmiczny do wyrazów: znaczki i zwierzęta.
9. Układanie rytmu z wykorzystaniem własnego ciała, np. ta-a, ti, ti, ta; ta, ta, ti, ti, ti,
ta-a; itp.
■■
ta –a – tupniecie nogą,
■■
tauderzenie dłońmi o kolana
■■
Ti – klaśnięcie w dłonie
10.Czytanie zdań - Karty pracy dla ucznia nr 12 str 27.
Ola lubi
.
Tomek robi model
Alek gra na
.
.
TYTUŁ
Autor
Mama ma
Tata łowi
.
.
11.Działania matematyczne - Karty pracy dla ucznia nr 12 str. 28 i 29.
■■
Ułóż działania do rysunków i oblicz je
............................................................................... + .............................................................. = ................................................
...................................... + ................................. + ................................ = ...................................
75
Scenariusze zajęć
............................................................................... + .............................................................. = ................................................
12.Wprowadzenie liczb 10 i 11 - Skrypt dla ucznia str. 162-167.
13.Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 34..
Tata kupił 3 znaczki. Znaczek z motylem kosztował 1 zł. Dwa znaczki z kotami były
po 2 zł każdy.
Ile tata zapłacił za znaczki?
Tata miał 7 znaczków. Dwa znaczki z samolotami wymienił na jeden znaczek z samochodem. Ile teraz tata ma znaczków?
Zadanie dodatkowe Klaser taty miał 6 stron i były w nim różne znaczki.
Na pierwszej stronie były znaczki z ptakami, na drugiej stronie były znaczki z rybami,
na następnej stronie były znaczki z ssakami, na czwartej ułożył modele samochodów,
a na ostatniej stronie ułożył znaczki z kwiatami.
■■
na której stronie w klaserze były znaczki z ptakami?
■■
na której stronie w klaserze były znaczki z modelami samolotów?
■■
jakie znaczki były ułożone na stronie drugiej?
■■
na której stronie ułożył znaczki z kwiatami?
■■
jakie znaczki znajdowały się w klaserze na stronie trzeciej?
■■
na której stronie mogły być ułożone znaczki z portretami słynnych Polaków?
14.Język obcy:
■■
nazwy pór dnia Morning | der Morgen Afternoon | der Nachmittag Evening | der Abend
■■
Night | die Nacht
■■
nazwy czynności wykonywanych podczas każdej pory dnia
To eat breakfast | Frühstück essen
To watch TV | fernsehen
To read a book | das Buch lesen
To go for a sleep | schlafen gehen
■■
nazwy posiłków
BREAKFAST | das Frühstück
DINNER | das Mittagessen
SUPPER | das Adendessen
■■
powitanie o różnych porach dnia
Good Morning! | Guten Morgen!
Good Afternoon! | Guten Nachmittag!
Good Evening! | Guten Abend!
■■
odpowiedzi na pytania: ile czego jest?
■■
utrwalenie słownictwa związanego z budową twarzy
76
Scenariusze zajęć
15.Zabawa w malarza - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 17.
■■
dzieci patrząc w lusterka rysują swój autoportret,
■■
wystawka z prac plastycznych.
16.Różne sposoby poruszania się.
■■
wybrany uczeń – lider prosi do siebie dzieci, które lubią np. majsterkować, lubią czytać
■■
książki, biegać, itp. ;
■■
dzieci pytają, w jaki sposób mają dostać się do lidera,
■■
lider wymyśla sposoby poruszania się, np. na jednej nodze, czworakując, slalomem, jak
rak, itp.
17.Mini pantomima.
■■
dzieci w formie pantomimy pokazują różne dziecięce obowiązki, np. mycie się, nauka,
sprzątanie, podlewanie kwiatów, ścieranie tablicy; pozostali uczniowie odgadują.
Ocena efektów pracy ucznia:
Wystawa autoportretów.
Ewaluacja zajęć:
Porozmawiaj z rodzicami o swoich codziennych obowiązkach, które wypełniasz w domu
i w szkole.
Bibliografia
Piosenka „Fasolek” – pt. „Każdy ma jakiegoś bzika”
77
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 13:
Dlaczego czekamy
na pierwszą gwiazdkę?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, społeczna, muzyczna, techniczna, ruchowa, zajęcia komputerowe, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Tradycje i zwyczaje,
Wyrażanie emocji,
Matematyczne liczenie,
Wypowiadanie się,
Synteza i analiza głoskowa,
Zgodne współdziałanie w grupie,
Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie umiejętności społecznych,
Przeglądanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Rozmowa z dziećmi nt. przygotowań do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dodawanie
i odejmowanie w zakresie 11. Porządkowanie liczb w ciągu rosnącym. Wysłuchanie czytanej
przez nauczyciela „Legendy o choince” J. Dymkowej. Rozmowa z dziećmi nt. treści legendy.
Czytanie ukrytych sylab. Kaligraficzne pisanie wyrazów. Rysowanie wymarzonego prezentu
pod choinkę. Wykonywanie ozdób choinkowych z różnych materiałów. Wysłuchanie wiersza z zasobów Internetu pt. „Choinka”. Wspólne ubieranie choinki. Łączenie kolejnych cyfr
w celu utworzenia obrazka. Śpiewanie kolęd i pastorałek. Wprowadzenie zagadnień związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia w języku obcym.
Temat zajęć:
Ubieramy klasową choinkę.
Cel główny:
■■
■■
78
wdrażanie do wspólnego przeżywania świąt
słuchanie tekstów literackich ze zrozumieniem
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń :
■■
słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela,
■■
odpowiada na pytania związane z usłyszanym tekstem,
■■
dodaje w zakresie 11,
■■
odejmuje w zakresie 11,
■■
porządkuje liczby w ciągu rosnącym,
■■
odczytuje hasło,
■■
rysuje wymarzony prezent pod choinkę,
■■
dokonuje syntezy sylabowej i odczytuje wyrazy,
■■
pisze kaligraficznie wyrazy,
■■
robi ozdoby choinkowe,
■■
zgodnie pracuje w grupie,
■■
przegląda prezentację PowerPoint,
■■
śpiewa kolędy i pastorałki,
■■
wymienia słownictwo związane ze świętami w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, jednolita, grupowa jednolita i zróżnicowana, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
ekspresyjna, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, rozmowa, metoda projektu
Środki dydaktyczne:
nagrania piosenek o choince, tekst „Legendy o choince”, wiersz z zasobów Internetu pt.
„Choinka”, papier kolorowy, kartony sztywne, nożyce, klej, brokat, wata, drzewko choinkowe,
prezentacja PowerPoint – Karty pracy nr 13 str. 30, 31.
Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia ruchowe przy piosenc - Multimedia (dźwięki).
2. Rozmowa z dziećmi nt. zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
■■
Jakie święta się zbliżają?
■■
Jakie macie skojarzenia z tymi świętami?
■■
W jaki sposób przygotowujemy się do tych świąt?
3. Działania matematyczne na dodawanie i odejmowanie - Karty pracy dla ucznia nr 13
str. 30.
79
Scenariusze zajęć
■■
oblicz działania i zapisz poprawny wynik
I
O
N
H
A
C
K
■■
2+ 2 =
6- 3 =
3+ 2 =
5- 3 =
6+ 1 =
7- 6 =
4+2 =
uporządkuj wyniki rosnąco, pod spodem zapisz litery odpowiadające wynikom, następnie
odczytaj utworzone hasło
1
C
4. Wysłuchanie „Legend y o choince” czytanej przez nauczyciela.
LEGENDA O CHOINCE – J. Dymkowej
Piękna to była noc, w której Jezus Chrystus się narodził. Wszystko, co żyło wokół
stajenki, chciało zajrzeć do niej i ucieszyć dziecię.
Tuż przy stajence rosły trzy drzewa. Piękna i okazała palma, wdzięczna oliwka i skromna choinka. Co chwila zaglądały do stajenki i szumiąc listkami cicho szemrały słodką
kołysankę Bożej Dziecinie. Jezus spał spokojnie w ramionach swej matusi. A kiedy się
zbudził i otworzył oczęta, wtedy palma powiedziała do smukłej oliwki:
- Chodź, pójdziemy się pokłonić Jezusowi.
- Dobrze – zaszemrała oliwka – idźmy zaraz.
- Pójdę i ja z wami – dorzuciła cicho nieśmiała choinka.
- Ty? – rzekły pogardliwie dumne drzewa. – Ty jesteś taka brzydka, masz kłujące
igły i nieładnie pachniesz. Cóż ty dać możesz Jezusowi? Chyba chcesz go przestraszyć.
Zamilkła biedna choinka, słysząc takie złośliwe słowa, i cichutko zapłakała. Tymczasem palma pokłoniła się przed żłóbkiem i składając najpiękniejszy swój liść u stóp
dzieciątka, powiedziała:
- Ofiaruję Ci, Dzieciątko Boże, ten liść, by chronił Cię od żaru słońca i złośliwego deszczu. A drzewo oliwne, pochylając się nieco, upuściło ze swych soczystych gałązek kilka
kropli przezroczystej oliwy o przepięknym zapachu. I cała stajenka pełna była teraz
najsłodszej woni. Boże Dzieciątko uśmiechnęło się serdecznie i w podziękowaniu pokiwało
im rączką. Zakołysała się radośnie dumna palma, zaszeleściło listkami uszczęśliwione
drzewko oliwne.
Tylko niepozorna choinka spoglądając na nie westchnęła żałośnie i rzekła do siebie
ze smutkiem:
- Tak, palma i oliwka to naprawdę piękne drzewa. A ja jestem biedna i brzydka. Pewnie
by się mnie mały Jezusek przestraszył. Zostanę na uboczu, żeby nie przerazić Bożej
Dzieciny.
80
Scenariusze zajęć
Lecz był ktoś, kto usłyszał skromne słowa zasmuconego drzewka. To mały aniołek,
który stał przy żłóbku. Słyszał on także dumne słowa palmy i oliwki i żal mu się
zrobiło biednej choinki. Podszedł więc do niej i powiedział:
- Nie płacz, choinko. Spełni się twoje pragnienie. W nagrodę za swoją skromność tak
cię wspaniale przystroję, że zachwycisz Jezusa.
I skinął na gwiazdki złote, co wesoło mrugały na nieba błękicie. Na wezwanie aniołka
gwiazdki jedna po drugiej spadały z nieba i siadały na drżących z radości gałązkach
choinki. Mała, niepozorna choinka rozbłysła wspaniałym blaskiem. Wyglądała jak zaczarowana. Boża Dziecina uśmiechnęła się uszczęśliwiona, zaczęła klaskać rączkami
i wyciągać je w stronę ślicznego drzewka.
I od tego dnia, co roku na Boże Narodzenie choinka staje się radością wszystkich dzieci.
Jak tam, w Betlejem, koło niej stoi żłóbek, a w gałązkach błyszczą złote gwiazdki
i różnokolorowe świecidełka. Wśród rozłożystych gałązek ukryte są skarby, o których
dziecko cały rok marzy. A choinka cieszy się radością dzieci i wspomina tę dawną
piękną noc w Betlejem.
5. Rozmowa nt. treści legendy?
■■
kto narodził się pewnej nocy w betlejemskim żłóbku?
■■
jakie drzewa rosły przy stajence?
■■
które z tych drzew postanowiły pokłonić się stajence?
■■
dlaczego drzewa nie chciały zabrać ze sobą choinki?
■■
co ofiarowała Jezusowi palma?
■■
co ofiarowała Jezusowi oliwka?
■■
kto usłyszał smutny głos choinki?
■■
w jaki sposób aniołek przystroił choinkę?
■■
jak zareagowała Boża Dziecina widząc choinkę?
6. Odczytywanie ukrytych sylab - Karty pracy dla ucznia nr 13 str 31.
■■
odczytaj ukryte na ozdobach wyrazy, a dowiesz się jakie skarby dostały dzieci pod
choinkę.
SAN
MI
BU
KA
SIO
TY
LAL
KI
■■
■■
w zeszycie zapisz kaligraficznie w liniaturze wyrazy
narysuj, co ty chciałbyś dostać pod choinkę,
81
Scenariusze zajęć
! zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że nie wszystkie dzieci dostaną prezenty pod choinkę,
warto też o nich pomyśleć
7. Zabawy taneczno–ruchowe przy muzyce – online.
8. Wykonanie ozdób na choinkę.
■■
łańcuch z kolorowego papieru,
■■
dzwonki z tektury i brokatu,
■■
aniołki ze sztywnego bloku i waty.
9. Wspólne ubieranie klasowej choinki.
10.Wysłuchanie wiersza z zasobów Internetu pt. „Choinka”.
Długie lata sama, w ciemnym lesie stała,
Dzisiaj do nas przyszła, choineczka mała.
Kiedyś miała tylko zielone odzienie,
Dzisiaj na niej wiszą, ozdobne pierścienie.
Gdy wystrój dopełnią lampki i łańcuchy,
Przy niej się zgromadzą, same dobre duchy.
By dobra energia, mogła na nas spłynąć,
Spod drzewka kolęda musi w świat popłynąć.
Otoczmy choinkę wszystkich klas pierścieniem,
A wtedy się ziści najskrytsze marzenie.
I we własnej szkole, raźniej żyć się będzie,
Gdy uczniowska przyjaźń, zapanuje wszędzie.
Gdy uśmiech na twarzach będzie stałym gościem,
To w szkole nie będzie, już miejsca dla złości.
A radość świąteczną smutki powypiera,
By mogła trwać zawsze dobra atmosfera.
11.Język obcy:
■■
nazwy: choinka, gwiazda, święta, Mikołaj, renifer, prezent
Christmas tree | der Weihnachtsbaum
Star | der Stern
Santa Claus | der Weihnachtsmann
Reindeer | das Rentier
Present | das Geschenk
■■
śpiewanie kolęd i piosenek świątecznych
„Jingle bells……”
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh …(x2)
Jingle Bells, Jingle Bells,
klingt es weit und breit.
Schön ist eine Schlittenfahrt
im Winter wenn es schneit.
82
Scenariusze zajęć
powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć,
układanie prostych życzeń We wish….. | Wir wünschen.......
12.Łączenie kolejnych cyfr w celu utworzenia obrazka choinki – przeglądanie prezentacji
PowerPoint - Karty pracy dla ucznia nr 13 str 31.
13.Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
■■
■■
Ocena efektów pracy ucznia:
Efektem pracy uczniów będzie ubrana we własnoręcznie wykonane ozdoby choinka.
Ewaluacja zajęć:
Każdy uczeń zawiesza na choince klasowej wycięte z kolorowego kartonu jabłuszko według
następującego kryterium:
■■
jabłko czerwone – zajęcia bardzo się podobały,
■■
jabłko żółte – zajęcia były interesujące,
■■
jabłko zielone – zajęcia nie podobały się
Kontynuacja:
Projekt edukacyjny „Robimy prezenty–niespodzianki dla dzieci z domu dziecka w…”
Bibliografia
wiersz z zasobów Internetu pt. „Choinka”
„Legenda o choince” J. Dymkowej
83
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 14:
Dlaczego żegnamy Stary
Rok a witamy Rok Nowy?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, ruchowa, plastyczna, muzyczna,
język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Liczenie i sprawność rachunkowa
Pisanie i czytanie
Dbałość o poprawność kaligraficzną,
Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie umiejętności społecznych.
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi.
Rozwijanie sprawności mówienia i słuchania w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Zabawa integracyjno – ruchowa „Mało nas”. Rozgrywanie gry planszowej pt. „Do końca
roku 12 kroków”. Porządkowanie liczb w ciągu rosnącym i malejącym. Odczytywanie haseł
utworzonych z liter. Kaligraficzne i ortograficzne zapisanie w hasła w zeszycie. Łączenie
obrazków w pary. Synteza sylabowa wyrazów z sylabą „ba”. Dopełnianie do 8. Rozwiązywanie
prostych zadań tekstowych. Wykonanie maski karnawałowej. Wyklaskiwanie wskazanego rytmu. Układanie nazw miesięcy we właściwej kolejności. Wskazywanie miesiąca swoich urodzin.
Wspólna zabawa karnawałowa. Wprowadzenie litery „z”, „Z” na podstawie wyrazów zebra.
Wprowadzenie pojęć związanych z kalendarzem oraz miesięcy w języku obcym.
Temat zajęć:
Do końca roku dwanaście kroków.
Cel główny:
■■
■■
■■
84
wielokierunkowe inspiracje w oparciu o temat „Powitanie Nowego Roku”,
wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i współdziałania w grupie,
wspomaganie rozwoju umysłowego.
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
stosuje zasady w grach planszowych,
ustala ciąg rosnący i malejący liczb,
kaligraficznie pisze w liniaturze,
stosuje proste zasady ortograficzne,
dokonuje syntezy sylabowej,
dopełnia do 11,
rozwiązuje proste zadania tekstowe,
zna miesiąc swoich urodzin,
ustala kolejność występowania miesięcy w roku,
ozdabia maskę karnawałową,
wyklaskuje rytm,
zgodnie bawi się w grupie,
układa proste życzenia noworoczne w języku obcym,
zna nazwy miesięcy w języku obcym,
zna pojęcia związane z kalendarzem w języku obcym,
śpiewa piosenki noworoczne w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, jednolita, grupowa
Metody nauczania – uczenia się:
gry edukacyjne, ćwiczenia praktyczne, ekspresja, impresja, metoda 12 kroków
Środki dydaktyczne:
plansza z dywanikiem do gry edukacyjnej, kalendarz ścienny z podziałem na miesiące i pory
roku, balony w odpowiednich kolorach, maska karnawałowa z kartonu, materiały do ozdabiania maski, wstążki w odpowiednich kolorach, magnetofon, nagrania z karnawałowymi
przebojami, Skrypt dla ucznia str. 72, 73, 78, 79; Karty pracy nr 14 str. 32-35; Zeszyt
ćwiczeń str. 26.
Przebieg zajęć:
1. Zabawa ruchowo – integracyjna pt. „Mało nas, mało nas...”
2. Analiza i synteza głoskowa wyrazów banknot, zebra. Nauka pisania liter „z”, „Z” Skrypt dla ucznia str. 78-79.
3. Dzieci otrzymują karton z dywanikiem do gry planszowej.
Dywanik liczy 12 pól. Początek to małe dziecko, natomiast na końcu czeka Stary Rok
– staruszek z laską.
85
Scenariusze zajęć
Każdy krok to wykonanie jednego zadania. Jeżeli uczeń wykona je poprawnie będzie mógł
przesunąć się na pole następne. Zadania wykonuje w swoim tempie i robi je do takiego
momentu, aż nauczyciel potwierdzi poprawność wykonania zadania.
I krok – uzupełnij liczby w kolejności rosnącej, pod liczbami zapisz odpowiadające im
litery, odczytaj hasło, zapisz je kaligraficznie i poprawnie pod względem ortograficznym
w zeszycie - Karty pracy dla ucznia nr 14 str. 32 - 35; Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
str. 26.
N
w
y
o
k
o
R
1
5
II krok – uporządkuj zapisane poniżej liczby od największej do najmniejszej,
pod liczbami zapisz odpowiadające im litery, odczytaj hasło. – karta pracy
1 – k, 7 – t, 5 – r, 4 – y, 2 – o, 8 – S, 3 – R, 6 – a
8
III krok – połącz w obrazki w pary na zasadzie przeciwieństw.
Połącz sylabę „Ba” z literami lub innymi
sylabami, odczytaj utworzone wyrazy.
-ca
-ton
Ba-let
-rka
Wybierz i otocz pętlą te obrazki, które można
podpisać wyrazami z poprzedniego zadania
a kojarzą ci się z powitaniem Nowego Roku.
IV krok – połącz sylabę „Ba” z literami lub innymi sylabami, odczytaj utworzone wyrazy,
-ca
-ton
- lon
Ba
–let
- bka
–l
86
Scenariusze zajęć
V krok – wybierz i otocz pętlą te obrazki, które można podpisać wyrazami z poprzedniego zadania a kojarzą ci się z powitaniem Nowego Roku
ny
Mlecz
iem
dzien
z na
owym
śliwk
VI krok – rozwiąż zadanie.
Tata napompował 8 balonów, po pewnym czasie 3 z nich pękły.
Ile balonów zostało?...................................................................................................... Odpowiedź:
VII krok – dorysuj dziewczynkom balony tak, aby każda z nich miał po 8
VIII krok – ozdób maskę karnawałową
IX krok – naucz się wyklaskiwać rytm
Ta – ta – TiTi – Ti – Ti – taa, taa, TiTi -, Ti –ti
X krok – popatrz na kalendarz ścienny i ułóż kartoniki z nazwami miesięcy w kolejności ich występowania, kartonik z nazwą miesiąca, w którym się urodziłeś ozdób według
własnego pomysłu.
XI krok – weź balon, nadmuchaj go tak, by nie pękł i zawieś go na odpowiedniej wstążce
(pomoże ci kalendarz ścienny)
■■
na białej jeśli urodziłeś się w miesiącach zimowych,
■■
na zielonej jeśli urodziłeś się w miesiącach wiosennych,
■■
na żółtej, jeśli urodziłeś się w miesiącach letnich,
■■
na złotej jeśli urodziłeś się w miesiącach jesiennych
XII krok – załóż swoją maskę karnawałową, poproś koleżankę lub kolegę i zatańcz
wspólnie karnawałowy taniec
4. Język obcy
■■
pojęcia kalendarz, Nowy Rok, Stary Rok
Calendar | der Kalender
Wishes | die Wünsche
New Year’s Day | das Neujahr
■■
nazwy miesięcy
87
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER,
NOVEMBER, DECEMBER | JANUAR, FEBRUAR, MÄRZ, APRIL, MAI, JUNI, JULI, AUGUST,
SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DEZEMBER
treść życzeń (proste)
We wish you a Happy New Year. | Viel Glück im neuen Jahr!
piosenki o tematyce noworocznej i zimowej
„We wish you a merry Christmas”
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a Happy New Year…
„Wir wünschen ein gutes neues Jahr”
zabawa karnawałowa z rekwizytami: maska, balonik, kotylion
jeżeli wszystkie dzieci dotrą do końca gry, wówczas cała grupa uczestniczy w klasowym
balu karnawałowym
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena jakości wykonania zadań w karcie pracy przez poszczególnych uczniów.
Ewaluacja zajęć:
weź balon w odpowiednim kolorze i nadmuchaj go:
■■
balon czerwony – zadania były bardzo łatwe
■■
balon zielony – niektóre zadania sprawiły mi trudność,
■■
balon żółty – większość zadań okazała się dla mnie za trudna.
Bibliografia
źródła: Zasoby Internetu
„We wish you a Merry Christmas” (online)
Zasoby Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=3Wv-JIpAjks
„Wir wünschen ein gutes neues Jahr” (online)
Dostep do Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=c-TAbMZvqZU
88
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 15:
Dlaczego kochamy i szanujemy
naszych dziadków?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, społeczna, plastyczna, muzyczna, ruchowa, zajęcia komputerowe, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie umiejętności społecznych
Funkcjonowanie w społeczności lokalnej i umiejętności komunikowania się
Czytanie i pisanie wybranych liter
Słuchanie utworów literackich,
Mówienie i wypowiadanie się
Liczenie i sprawność rachunkowa
Określanie położenia przedmiotów
Wycinanie: cięcie wzdłuż narysowanej linii
Stosowanie możliwości edytora MS Paint w celu utworzenia grafiki z gotowych elementów
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Spostrzeganie i wskazywanie różnic w budowie liter „, B, b” i „D, d”. Wyszukiwanie wyrazów
z głoską „b” i „d” w nagłosie. Kaligraficzne pisanie liter „b” i „d”. Opowiadanie o swojej
rodzinie na podstawie zdjęć własnych doświadczeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na osoby dziadków. Wyjaśnienie pojęcia „rodzina wielopokoleniowa”. Czytanie prostych zdań
z podziałem na role. Wysłuchanie wierszy i rozmowa nt. ich treści. Ćwiczenia ruchowe.
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 13. Stosunki przestrzenne – zwroty nad, pod, po prawej
stronie, po lewej stronie, itp. Wykonanie upominków dla dziadków. Rozmowa z dziećmi nt.
co to znaczy patrzeć przez różowe okulary. Tworzenie w MS Paint z gotowych elementów
kosza z kwiatami dla babci i dziadka. Monografia liczb 12 i 13. Utrwalenie słownictwa
związanego z rodziną w języku obcym.
Temat zajęć:
Przygotowujemy się do Święta Babci i Dziadka.
89
Scenariusze zajęć
Cel główny:
■■
■■
■■
■■
Kształtowanie pozytywnego stosunku do dziadków,
Rozwijanie logicznego myślenia
Rozwijanie spostrzegawczości
Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń :
■■
Wskazuje różnice w budowie liter „b” i „d”,
■■
Kaligraficznie pisze w liniaturze,
■■
Podaje wyrazy ze wskazaną głoską w nagłosie,
■■
Wypowiada się na temat swojej rodziny,
■■
Słucha czytanych wierszy
■■
Czyta z podziałem na role,
■■
Stosuje określenia młodszy, starszy
■■
Zgodnie bawi się i ćwiczy w grupie,
■■
Zna liczby 12 i 13 w ich różnych aspektach
■■
Wykonuje działania w zakresie 13
■■
Rozumie pojęcia: po prawej stronie, po lewej stronie, nad, pod, obok,
■■
Rysuje szlaczki litero podobne,
■■
Wykonuje upominki dla dziadków,
■■
Stosuje możliwości edytora MS Paint w celu utworzenia grafiki z gotowych elementów
■■
Potrafi okazać szacunek dziadkom
■■
Wymienia nazwy członków rodziny w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna jednolita i zróżnicowana, zbiorowa i grupowa
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, rozmowa, impresja, ekspresja
Środki dydaktyczne:
zdjęcia, teksty wierszy, woreczki, szablony krawatów i okularów, nożyczki, klej, gumka
do krawatu, różowa bibuła, zeszyt w trzy linie, kartoniki z literami, plik MS Paint z gotowymi lementami graficznymi do tworzenia kosza z kwiatami. Karty pracy ucznia nr. 15
str. 36-37, 39; Skrypt dla ucznia str. 19, 168-171.
90
Scenariusze zajęć
Przebieg zajęć:
1. Rozróżnianie liter „b”, i „d” oraz „B” i „D”- pisanych i drukowanych.
■■
z kopert uczniowie wysypują kartoniki z literami,
■■
dziewczynki wybierają spośród nich literę „b” drukowane
■■
chłopcy wybierają spośród wysypanych kartoników te, na których są litery „d” drukowane,
■■
następnie dziewczynki wybierają literę „B” pisane,
■■
następnie chłopcy wybierają literę „D” pisane,
■■
nauczyciel zawiesza wzory liter na tablicy – uczniowie wskazują różnice w ich budowie,
2. Nazwij rysunki. Otocz linią czerwoną te, w nazwie których słyszysz na początku głoskę
„b”, a niebieską linią otocz te, w nazwie których słyszysz na początku głoskę „d” Karty pracy ucznia nr 15 str. 36.
3. Kaligraficzne pisanie w zeszycie liter „b” i „d”, „B” i „D”
4. Odgadywanie zagadek.
Mama mojej mamy to.........................
Często ma brodę i chodzi z laską, ale to nie Święty Mikołaj.
5. Oglądanie zdjęć z rodzinnych albumów.
■■
opisywanie osób znajdujących się na zdjęciach,
■■
wskazywanie cech, które świadczą o tym, że to babcia i dziadek,
6. Porównywanie wieku osób znajdujących się na ilustracji - Karty pracy dla ucznia nr 15
str. 37.
■■
■■
■■
kto jest najmłodszy w tej rodzinie?
kto jest najmłodszy w tej rodzinie?
kto jest od kogo młodszy?
91
Scenariusze zajęć
ile pokoleń jest na tej ilustracji?
Nauczyciel wyjaśnia pojęcie „rodzina wielopokoleniowa”.
7. Czytanie z podziałem na role - Karty pracy dla ucznia nr 14 str. 37.
■■
Dz. – Tu stoi
.
Ch. – A tu stoi
Bolek?
Dz. –
to Basia. Ona ma druty.
Ch. –
ma buty.
8. Język obcy
■■
utrwalenie dotychczas poznanego słownictwa związanego z rodzina (mama, tata, siostra,
brat, babacia, dziadek)
■■
imiona członków rodziny
■■
przedstawianie swojego dziadka i babci (w oparciu o fotografie)
■■
przeliczanie ilości osób na zdjęciach
9. Wysłuchanie wierszy o dziadku i babci - Skrypt dla ucznia str. 19.
■■
rozmowa nt. treści wiersza
■■
jakie problemy zdrowotne mają starsi ludzie?
10.Ćwiczenia ruchowe.
■■
chód po kole drobnymi krokami,
■■
chód po kole krokami posuwistymi,
■■
tor przeszkód – przeprowadzanie „niewidomej babci” – jedno dziecko ma związane oczy,
a drugie podaje instrukcje, w jaki sposób ominąć przeszkody, (zwroty – w prawo, w lewo,
do tyłu, do przodu)
■■
wyścigi w parach – dzieci ścigają się w parach, niosąc na dłoni, na głowie, na zgiętych
plecach woreczek,
■■
„lusterko” – naśladowanie ruchów swojego partnera,
■■
poruszanie się po sali według wygrywanego rytmu – nauczyciel na bębenku podaje
rytm, np. titi – ti – ti,
ta, ta, ta, ta,
ta-a, ta-a, ta-a, ta-a, titi – ta – ta-a
92
Scenariusze zajęć
11.Wprowadzenie liczb 12 i 13 - Skrypt dla ucznia str. 168-171
12.Dodawanie i odejmowanie w poznanym zakresie - Karty pracy dla ucznia nr 15 str. 38.
■■
oblicz wyniki działań i połącz rybę z właściwym wiaderkiem.
10 - 1
2+4
3+6
1+5
3+3
6
9
pokoloruj ryby na odpowiedni kolor
■■
policz, w którym wiadrze jest więcej ryb
■■
pod wiadrami dorysuj tyle kresek, ile należy dołożyć do nich ryb, aby w każdym było
ich 10.
13.Stosunki przestrzenne - Karty pracy dla ucznia nr 15 str. 39.
■■
po prawej stronie dorysuj rybę większą, po lewej stronie dorysuj rybę mniejszą,
■■
■■
nad szalikiem narysuj czapkę, pod szalikiem narysuj dwie rękawice
14.Wykonanie upominków dla dziadka i babci
a) dzieci otrzymują wycięte ze sztywnego kartonu szablon do wykonania krawatu,
■■
odrysowują go i wycinają,
■■
ozdabiają je szlaczkami litero podobnymi,
■■
mocują gumkę,
b) otrzymują wycięte ze sztywnego kartonu okulary,
■■
z różowej cienkiej bibułki naklejają „szkła” i ozdabiają według własnego pomysłu oprawki,
15.Rozmowa z dziećmi nt. co to znaczy patrzeć na świat przez różowe okulary.
■■
propozycje dzieci, co można zrobić dla babci i dziadka, aby świat był dla nich różowy.
16.Zabawa w głuchy telefon – hasła: Wnuczkowie kochają dziadków.
Każdy wnuczek szanuje babcię i dziadka.
17.Tworzenie w MS Paint z gotowych elementów kosza z kwiatami dla babci i dziadka
(Edycja / Kopiuj, Edycja / Wklej, Obraz / Przerzuć/Obróć… / Przerzuć w poziomie, Zaznacz
dowolny kształt / Tło przezroczyste, Gumka).
93
Scenariusze zajęć
Ocena efektów pracy ucznia:
Wybór najładniejszych krawatów i okularów.
Ewaluacja zajęć:
dzieci, którym podobały się zajęcia zakładają różowe okulary,
dzieci, którym nie podobały się zajęcia zakładają krawaty.
94
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 16:
Dlaczego podczas zimowych zabaw
musimy być bardzo ostrożni?
Realizowane edukacje:
przyrodnicza, ruchowa, techniczna, polonistyczna, matematyczna, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Pisanie z pamięci krótkich zdań,
Liczenie matematyczne,
Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych
Praca z tekstem,
Czytanie prostych zdań,
Zgodne współdziałanie w grupie
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Odgadywanie zagadek o zimie. Wysłuchanie tekstu pt. „Zimowy spacer”. Rozmowa z dzieci
o zimowych spacerach i zabawach na podstawie wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń. Właściwy ubiór na mroźne dni. Gry i zabawy na świeższym powietrzu. Przygotowanie
rozgrzewającego deseru po spacerze. Działania matematyczne w zakresie 13. Czytanie tekstu
wyrazowo – obrazkowego. Pisanie z pamięci. Wykonanie watowego bałwanka. Zorganizowanie
klasowej wystawy watowych bałwanków. Wprowadzanie liter „p”, „P”, „w”, „W” na podstawie
wyrazów papuga, widelec. Wprowadzenie słownictwa o tematyce zimowej w języku obcym.
Temat zajęć:
Przygotowujemy się do zimowych spacerów.
Cel główny:
■■
■■
Wdrażanie do zachowań zdrowotnych podczas zimowych dni,
Wielozdaniowe wypowiedzi na temat zimy,
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Odgaduje zagadki,
95
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Uważnie słucha tekst czytany przez nauczyciela,
Odpowiada na pytania związane z wysłuchanym tekstem,
Wypowiada się na tematy związane z zimą,
Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt,
Wie, jaki ubiór założyć na zimowe spacery i zabawy,
Dodaje i odejmuje w zakresie 13,
Kaligraficznie pisze litery „p”, „P”, „w”, „W”
Czyta prosty tekst z obrazkami,
Pisze z pamięci
Wykonuje prace techniczne z wykorzystaniem różnorodnego materiału,
Zgodnie współpracuje w grupie
Zna słownictwo związane z zimą w języku obcym.
Śpiewa piosenki o tematyce zimowej w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, ćwiczeniowa, działania praktyczne, impresja, ekspresja, metoda sześciu
kapeluszy
Środki dydaktyczne:
zagadki, tekst opowiadania „Zimowy spacer”, gruba nić z igłą, chrupki, popcorn, kukurydza,
karma dla ptaków i zwierząt, sanki, kakao, mleko, mikser, śmietana, karta pracy, wata,
różnorodne skrawki materiałów, cekiny – Skrypt dla ucznia str 20, 22, 76, 77, 84, 85;
Zeszyt ćwiczeń str. 29, 30, 33; Karty pracy nr 16 str. 40, 41.
Przebieg zajęć:
1. Odgadywanie zagadek.
2. Analiza i synteza głoskowa wyrazów papuga, widelec. Nauka pisania liter „p”, „P”, „w”,
„W” - Skrypt dla ucznia str. 76-77 i 84-85
3. Wysłuchanie opowiadania Zofii Staneckiej „Zimowy spacer”.
W sobotę rano tata wszedł do pokoju Jacka i rozsunął zasłony.
- Ale mróz! – zawołał. – W sam raz na zimowy spacer.
- Nigdzie dziś nie wychodzęmruknął Jacek spod kołdry.
Przy śniadaniu cała rodzina omawiała plany na wolny dzień.
- Pójdźmy do parkuzaproponował tata. – Nakarmimy kaczki.
- Ja nie ruszam się z domu. Jest lodowatooznajmił Jacek.
- Ubierzemy się ciepłomama uśmiechnęła się. – A po spacerze wypijemy gorące kakao.
96
Scenariusze zajęć
4.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
5.
■■
■■
■■
■■
6.
■■
7.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
8.
■■
■■
■■
■■
9.
- Z bitą śmietaną? – upewnił się Jacek.
- Jasne, że tak!
I poszli. Najpierw śledzili jakieś zwierzę, które zostawiło odciśnięte w śniegu ślady. Potem ulepili bałwana. Jeszcze później turlali się z górki, wypuszczali z ust obłoczki pary
i ślizgali się po oblodzonym chodniku.
- Nie chcesz rozgrzać się trochęspytał w pewnym momencie tata i zatupał o chodnik.
Jacek się roześmiał.
- Pobiegaj, tato, to zrobi ci się gorąco!
- Może już jednak wrócimy na to kakao? – zaproponowała mama.
- Przecież jeszcze nie wybudowaliśmy igloo i nie wydrążyliśmy tunelu w śniegu! – wyliczał Jacek. – I wiecie ci? Następnym razem weźmiemy kakao ze sobą!.
Rozmowa nt. treści wysłuchanego opowiadania.
o jakiej porze roku jest mowa w opowiadaniu?
w którym dniu tygodnia tata budził Jacka?
dlaczego Jacek nie miał ochoty wstawać?
w jaki sposób mama przekonał Jacka do wyjścia z domu?
co robił Jacek z rodzicami na spacerze?
jaka nagroda czekała Jacka w domu?
Wypowiedzi dzieci o zaletach i wadach pory zimowej – metoda 6 kapeluszy - Zeszyt
ćwiczeń dla ucznia str 29-30.
zimowe zabawy,
zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw - Skrypt dla ucznia str. 20,
właściwy ubiór na zimowe zabawy i spacery,
zima a zwierzęta i ptaki.
Wykonanie korali z przysmakami dla ptaków.
nawlekanie na nitkę chrupek, popcornu, kukurydzy.
Zimowy spacer.
szukanie śladów zwierząt,
rozłożenie karmy w karmiku, wywieszenie korali z przysmakami dla ptaków.
lepienie bałwana,
ślizganie się na przyszkolnej ślizgawce,
turlanie się z górki,
wyścigi sankami,
robienie orłów na śniegu,
puszczanie obłoczków z ust.
Przygotowanie kakao z bitą śmietaną.
instrukcja obsługi miksera,
ubijanie śmietany mikserem,
zalanie kakao mlekiem i przygotowanie deseru,
wspólne spożywanie deseru.
Dokończ rysunek z bałwankami - Karty pracy dla ucznia nr 16 str. 40 i 41 i Zeszyt
ćwiczeń dla ucznia str. 33
97
Scenariusze zajęć
10.Obliczenia rachunkowe.
Zadanie 1.
Na jednego bałwana dzieci potrzebowały 3 kule.
Z ilu kul zbudowano trzech takich samych bałwanów?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Zadanie 2.
Dzieci ulepiły 10 kul. Zrobiły z nich trzy bałwany.
Ile kul zostało?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
11.Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego.
.
Adam ma
Tolek i Bolek lepią
.
ma
A to
11. Pisanie z pamięci.
98
nos.
.
Scenariusze zajęć
12.Pisanie z pamięci - Skrypt dla ucznia str. 22.
■■
pisanie z pamięci zdania Adam ma sanki.
13.Język obcy.
■■
nazwy związane z tematyką zimowa: bałwan, śnieg, śnieżki, sanki, narty, sporty zimowe
Snowman | der Schneemann
Snow | der Schnee
Snowball | der Schneeball
A ski/skis | der Ski
Winter sports – skiing, ice skating, jockey, snowboarding | Ski fahren, Schlittschuh laufen,
der Rennreiter, snowboarden /der Schneeball: sledge/der Schlitten
■■
słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce zimowej
Piosenka pt. I’m a Little Snowman Song for Children „A b c die Katze lief im Schnee“
■■
inscenizacje ruchowe zabaw zimowych
■■
liczenie w poznanym zakresie liczbowym
14.Wykonanie wacianych bałwanków.
■■
przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania bałwanków,
■■
ozdabianie ich, np. kawałkami materiałów, cekinami.,
■■
zrobienie w klasie bałwankowej wystawy.
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena zdań pisanych z pamięci.
Ewaluacja zajęć:.
■■
dzieci otrzymują bałwanki, rysują im tyle guzików (od 1 do 6) na ile oceniają swoją
aktywność na zajęciach.
Bibliografia
Z. Stanecka „Zimowy spacer”
I’m a Little Snowman Song for Children [online]
Dostęp do Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=-b-U1eQqBmk
A b c die Katze liegt im Schnee (online)
Dostęp do Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=SPsbAzNjke4
99
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 17:
Dlaczego zimą
należy pomagać zwierzętom?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, ruchowa, plastyczna, zajęcia komputerowe, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się
Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej
Czytanie i rozumienie prostych zdań
Niesienie pomocy potrzebującym
Pisanie prostych tekstów
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Zabawy integracyjne. Wielozdaniowe wypowiedzi nt. dowodów, śladów i tropów, które pomagają ustalić tożsamość. Wysłuchanie wiersza Natalii Usenko pt. „Tropiciele”. Rozmowa nt.
treści wiersza. Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt i ptaków. Odczytywanie wyrazów
i dopasowywanie ich jako podpisów do ilustracji. Uzupełnianie luk w zdaniach o zwierzętach.
Przygotowanie karmy dla zwierząt. Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas
wyprawy do lasu. Spotkanie z leśnikiem – poznanie specyfiki jego pracy. Uzupełnienie karmy
w paśnikach. Wspólne spotkanie przy ognisku.
Temat zajęć:
Idziemy do lasu dokarmiać zwierzęta.
Cel główny:
■■
■■
■■
Nabywanie umiejętności praktycznych związanych z dokarmianiem zwierząt,
Korzystanie z różnych źródeł informacji
Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie umiejętności matematycznych,
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
100
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Obserwuje zmiany w przyrodzie,
Podejmuje działania niosące pomoc potrzebującym zwierzętom,
Doskonalenie orientacji w terenie.
Zgodnie bawi się z rówieśnikami,
Podaje podstawowe dane osobowe,
wie, że detektywi korzystają z różnych rodzajów dowodów,
rozpoznaje niektóre ślady zwierząt i ptaków,
słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,
czyta wyrazy i dopasowuje je do obrazka,
uzupełnia luki w zdaniach o zwierzętach – pisze proste teksty przy użyciu komputera,
wykonuje działania w poznanym zakresie,
pozna specyfikę pracy leśnika,
wie, jak zachować się w lesie,
rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt,
wymienia nazwy niektórych zwierząt w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa,
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, praca z tekstem, działania praktyczna, ekspresja, impresja, symulacje
Środki dydaktyczne:
legitymacje szkolne, paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, poduszka do stempli, nagrania
z odgłosami zwierząt i ptaków, wiersz Natalii Usenko pt. „Tropiciele”, ilustracje ze śladami
zwierząt i ptaków na śniegu, kartoniki z wyrazami, karma dla zwierząt, kiełbaski, plik MS
Word – zdania z lukami o zwierzętach – Skrypt dla ucznia str. 16, 21; Karty pracy nr 17
str 42-43.
Przebieg zajęć:
1. Zabawy integracyjne
■■
dzieci dobierają się w pary,
■■
stają twarzami do siebie,
■■
jedno dziecko robi miny, drugie próbuje je naśladować,
■■
wybieramy dziecko, które wymyśla sposób, w jaki reszta dzieci będzie się poruszała(kilka
razy dokonujemy zmiany lidera,
■■
zabawa „Raz, dwa, trzy król patrzy...”
■■
dzieci siedzą w kole; wskazane dziecko opisuje jednego z kolegów, inne dzieci próbują
odgadnąć, kto jest opisywany,
101
Scenariusze zajęć
2. Mali detektywi.
■■
uczniowie oglądają swoją legitymację szkolną – odczytują informacje tam zawarte,
■■
nauczyciel pokazuje dzieciom inne rodzaje dowodów tożsamości, np. dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, legitymacja nauczycielska.
■■
każde dziecko podaje dane, które potwierdzają jego tożsamość (imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców),
■■
nauczyciel opowiada dzieciom o takich przypadkach, gdy nie ma ktoś dowodu, a powinniśmy poznać jego tożsamość (kod genetyczny, linie papilarne),
■■
dzieci robią stemple na kartkach – poznają swoje linie papilarne, porównują je, wyszukują różnic,
■■
inne znaki szczególne – znamiona, tatuaże, itp.
3. Dowody, znaki i tropy.
■■
odgłosy słuchowe – wysłuchanie nagrań różnych odgłosów zwierząt i ptaków, rozpoznawanie ich,
■■
dowody zapachowe – rozpoznawanie różnych zapachów,
■■
opowiadanie nauczyciela, o sytuacjach, kiedy wykorzystuje się dowody zapachowe – pies
tropiący.
4. Wysłuchanie wiersza Natalii Usenko pt. „Tropiciele”.
Pośrodku mroźnej zimy
chodzimy i tropimy.
I na to nie ma rady,
bo wszędzie widać ślady!
Tu biegły dwie dziewczynki,
a może nawet trzy!
A tutaj szedł krokodyl.
A może nawet zły...
Za drzewem siedział potwór.
A może to był pies,
co zgubił swoją panią
i wylał morze łez?
Tu biegł wesoły zając
i skakał przebiegając, a dalej,
tuż za płotem,
gonił go pies z kotem!
Choć mama stoi w oknie
i woła „Czas do domu!”,
my dalej brniemy w zaspy.
Zwiewamy po kryjomu...
Bo na to nie ma rady!
Bo wszędzie widać ślady!
Więc w środku mroźnej zimy
Chodzimy i tropimy!
5. Rozmowa z dziećmi nt. treści wiersza.
■■
czego szukały dzieci na śniegu?
■■
czyje ślady znalazły dzieci?
102
Scenariusze zajęć
symulacja: zmarznięte i głodne zwierzęta; najedzone i szczęśliwe ptaszki
dlaczego autor nadał wierszowi tytuł „Tropiciele”.
6. Rozpoznawanie śladów na ilustracji.
■■
na tablicy nauczyciel zawiesza obrazki z różnymi śladami zwierząt i ptaków,
■■
dzieci próbują rozpoznać, czyje to ślady,
■■
losują kartoniki z wyrazami i odczytują je, przypinają pod odpowiednim obrazkiem ptak,
wilk, lis, sarna, krowa, kura, itp.
7. Uzupełnianie luki w zdaniach o zwierzętach.
8. Język obcy
■■
poznanie nowych słów: ptak, wilk, lis, sarna, krowa, kura
Bird | der Vogel
Wolf | der Wolf
Fox | der Fuchs
Roe | das Reh
Cow | die Kuh
Hen | das Huhn
■■
przeliczanie zwierząt na obrazku
■■
■■
9. Działania matematyczne w zakresie 10 ■■
dzieci wykonują działania, kolorują pola według podanego kodu,
■■
opowiadają, co widzą na rysunku.
10.„List otwarty” K. Węgrzyna jako prośba o pomoc lub wiersz „Nakarm ptaki” H. Pietrusiewicz - Skrypt dla ucznia str. 21.
■■
ekspresyjne odczytanie przez nauczyciela wiersza,
„List otwarty”
Do wszystkich dzieci
List Otwarty,
Na Leśnej Radzie
uchwalono.
Sprawa jest pilna
niesłychanie,
więc do redakcji się zwrócono.
Nadeszła zima,
To nie żarty
W lesie lub w polu
znaleźć wikt.
Apelujemy więc do dzieci,
niech nie zapomni
o nas nikt!
Gdy śnieg i mróz
103
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
się sroży w lesie,
niech każdy z was
nam przyjacielem...
Podpis:
Sarenka –
za zwierzęta.
Za ptaki Kreśli się –
Wróbelek.
rozmowa z dziećmi nt. treści wiersza,
mocne postanowienie dzieci w sprawie pomocy zwierzętom - Skrypt str. 16,
Rozmowa nt. pracy leśnika - Karty pracy ucznia nr 17 str. 42-43,
ilustracje
ilustracje zz karmikami,
karmikami, paśnikami,
paśnikami, stado
stado saren
saren na
na śniegu,
śniegu, zmarznięte
zmarznięte kuropatwy.
kuropatwy.
11.Przygotowanie do wyjścia do lasu.
■■
zapakowanie karmy dla zwierząt,
■■
omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wyprawy do lasu,
12.Zabawa w podchody – spotkanie z leśnikiem.
■■
wcześniej nauczyciel umawia się na spotkanie z leśnikiem przy paśniku,
■■
wyznacza trasę, zostawiając na niej różne ślady, po których uczniowie trafią do paśnika,
■■
grupa uczniów pokonuje trasę orientując się w terenie i poruszając się wg pozostawionych
na trasie śladów i informacji.
■■
opowieść leśnika o zimowym dokarmianiu zwierząt,
■■
rozłożenie w paśniku siana i paszy,
■■
spacer po lesie i szukanie śladów zwierząt.
13.Powrót z leśnikiem do leśniczówki i pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Ocena efektów pracy ucznia:
Ocena ustna zachowania uczniów podczas pobytu w lesie.
104
Scenariusze zajęć
Ewaluacja zajęć:
Zamieszczenie na gazetce klasowej zdjęć wykonanych podczas wyprawy do lasu.
Bibliografia
N. Usenko – wiersz pt. „Tropiciele”.
K. Węgrzyn – wiersz pt. „List otwarty”
105
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 18:
Dlaczego zimą jest biało?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, ruchowa, muzyczna, przyrodnicza, plastyczna, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania bohaterów literackich,
Wdrażanie do umiejętności poszanowania zdrowia,
Kształtowanie umiejętności ćwiczenia spostrzegawczości,
Mówienie i pisanie,
Liczenie i sprawność rachunkowa.
Wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
Poznawanie rzeczywistości poprzez obserwację i doświadczenie,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Rozwiązywanie zagadek o zimie. Wyszukiwanie przedmiotów, które mają białą barwę. Dobieranie
skojarzeń do pojęcia „zima”. Kaligraficzne pisanie zdania w liniaturze. Rozmowa z dziećmi nt.
wysłuchanego opowiadania Mariana Orłonia pt. „Śnieżyca”. Przeprowadzenie obserwacji i opis
wyglądu płatków śniegu. Rytm w szlaczkach. Wyszukiwanie płatków o tym samym wzorze
– ćwiczenia spostrzegawczości. Doświadczenia z wodą. Zasady ubierania się i zachowania
bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i spacerów. Ćwiczenia ruchowe rozgrzewające
organizm. Praca plastyczna pt. „Zima – biała pani”. Monografia liczb 14 i 15. Słownictwo
o tematyce zimowej w języku obcym.
Temat zajęć:
Zima – biała pani mroźna i groźna.
Cel główny:
■■
■■
Wdrażanie do bezpiecznych zachowań podczas zimowych zabaw i spacerów,
Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie,
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń :
■■
Dobiera odpowiednie skojarzenia do pojęcia „zima”,
■■
Kaligraficzne pisze w liniaturze,
106
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Udziela odpowiedzi dotyczących wysłuchanego tekstu
Przeprowadza proste obserwacje i doświadczenia,
Rozumie proces zamarzania i topnienia,
Zachowuje rytm w szlaczkach,
Zna liczby 14 i 15 w ich różnych aspektach,
Wyszukuje podobieństwa i różnice na ilustracji,
Zna zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i spacerów,
Wykorzystuje różne materiały w pracach plastycznych
Zgodnie współpracuje w grupie,
Poprawnie wymienia słownictwo o tematyce zimowej w języku obcym.
Wymienia nazwy kolorów w języku obcym.
Śpiewa piosenkę o tematyce zimowej w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa, grupowa zróżnicowana,
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, praca z tekstem obserwacja, doświadczenia, pokaz, ekspresja, impresja.
Środki dydaktyczne:
zagadki, opowiadanie pt. „Śnieżyca”, wiersz pt. „Mroźna zima”, piórka, lupa, kawałki lodu,
butelka z zamarzniętą wodą, karton, czarna farba lub tusz, świeca, gruba sól – Skrypt
dla ucznia str. 172-177; Zeszyt ćwiczeń str. 37, 62; Karty pracy nr 18 str. 44,
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe – sprawdzenie czy uczniowie przynieśli potrzebne
na zajęcia materiały.
2. Rozwiązywanie zagadek o zimie.
Z nieba na ziemię pada, rośnie pierzynka biała. W mieście kłopot nie lada
Na wsi radość nie mała.
3. Zabawa w dokończanie zdania:
■■
białe jak......
■■
biały jak.....
■■
biała jak.........
4. Zabawa w skojarzenia z pojęciem „zima”
■■
Biała Pani, śnieg, mróz, śnieg, śnieżyca, zadymka, zawieja, zamieć, gołoledź, szron, szadź,
itp.
Nauczyciel wyjaśnia niektóre nieznane dzieciom pojęcia.
5. Kaligraficzne pisanie zdania „Biała pani to zima”.
107
Scenariusze zajęć
6. Wysłuchanie opowiadania Mariana Orłonia pt. „Śnieżyca”.
Śnieżyca rozszalała się na dobre. Wicher niósł od gór tumany śniegu, leciał ze świstem
w dół, przenikał do kości, wyciskał z oczu łzy. Zosi się zdawało, że lada chwila porwie
ją i poniesie z powrotem do Białej Wsi. Zrobiła jeszcze kilka kroków i stanęła bezradnie.
- Ami – krzyknęła w stronę psa. – Już dalej nie pójdę. Nie mam siły! Siądę tu i poczekam. Tatuś na pewno po nas przyjdzie. Chodź do mnie Ami!
Dziewczynka siadła na śniegu i schowała głowę w ramiona. Pies był zrozpaczony. Zupełnie
stracił głowę, nie wiedział, co począć. Wreszcie chwycił dziewczynkę zębami za rękaw
i zaczął ją ciągnąć. Lecz to też nie pomogło. Wówczas Ami skierował pysk w stronę
niewidocznego domu i zawył. Wzywał pomocy, ale jego głos ginął pośród zamieci. Potem
Ami przylgnął do Zosi, zasłonił ją od wiatru i począł grzać ją swoim ciałem i swoim
oddechem. Dziewczynka wtuliła się w jego futro i po chwili ogarnęło ją przyjemne ciepło.
- Tak mi teraz dobrze – westchnęła i zamknęła oczy. Śnieżyca szalała dalej, lecz dla
Zosi nie miało to już żadnego znaczenia. Głowa opadła jej na ramię i Zosia zasnęła.
Na szczęście Ami czuwał. Zziębnięty i przysypany śniegiem, wsłuchiwał się w zawodzenie
wiatru. I oto po niedługim czasie do jego uszu dotarło dalekie, przytłumione wołanie:
- Zosiuuu! Zosiuuu!
Ami zaczął szczekać. Głośno, najgłośniej jak tylko potrafi. Szczekał tak długo, dopóki
z zamieci nie wynurzyła się wysoka, biała postać. Wtedy zerwał się i z radosnym skowytem rzucił się ku przybyszowi. Ten odsunął go delikatnie i podbiegł do Zosi. Ukląkł
przy niej i wziął ją ostrożnie na ręce.
Zosia otworzyła na moment oczy i szeptała sennie:
- Dobrze, że przyszedłeś, tatusiu!
7. Rozmowa z dziećmi nt. wysłuchanego opowiadania.
■■
kto jest bohaterem opowiadania?
■■
kiedy rozgrywa się akcja opowiadania?
■■
skąd Zosia mogła wracać z psem?
■■
dlaczego nie mogła już dalej iść?
■■
w jaki sposób zachował się pies, gdy Zosia przykucnęła?
■■
kto poszukiwał dziewczynki?
■■
jak zareagował pies na wołanie taty?
■■
jakie niebezpieczeństwo groziło Zosi?
8. Obserwacja płatków śniegu przez lupę.
9. Wprowadzenie liczb 14 i 15 – Skrypt dla ucznia str. 172-177; Zeszyt ćwiczeń dla
ucznia str. 37
10.Zachowanie rytmu w szlaczkach.
11.Ćwiczenia na spostrzegawczość - Karty pracy ucznia nr 18 str. 44; Zeszyt ćwiczeń
dla ucznia str. 62.
108
Scenariusze zajęć
12.Ćwiczenia oddechowe.
■■
mróz – dzieci dmuchają na lusterka lub zimną szybę w ten sposób by zaparowały
(wdech nosem, wydech ustami). Następnie rysują na nich palcem śnieżynkę. Ćwiczenia
powtarzają kilkakrotnie,
■■
płatki śniegu jak pierzynka – dzieci dobierają się parami, każda para otrzymuje białe
piórko. Między dziećmi położona jest szarfa. Zadaniem dzieci jest dmuchanie piórka
w ten sposób, aby przefrunęło nad szarfą,
■■
śnieżne kulki – dzieci dobierają się parami. Siadają przy stolikach naprzeciwko siebie.
Następnie dmuchają piłeczkę ping – pongową (śnieżną kulę) do celu, którym może być
narysowana na kartonie tarcza strzelecka,
■■
zadymka – śnieżyca – dziecko dmuch w otwór kartki, który imituje okno. Z drugiej
strony otworu przyklejony jest kawałek chusteczki higienicznej (firanka). Zadanie polega
na dmuchaniu na firankę na przemian: raz słabo – zadymka, raz mocno – śnieżyca,
■■
zimowy krajobraz – nauczyciel prosi dzieci, aby za pomocą słomki trzymanej w ustach
ułożyły zimowy obrazek w całość (należy zassać powietrze przytrzymując słomkę przy
puzzlu)
■■
wydychanie powietrza na zimną szybę lub lusterko – zwrócenie uwagi na skraplanie się
■■
pary wodnej.
13.Pogadanka z dziećmi nt. prawidłowego ubioru na mroźne, zimowe dni oraz zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i spacerów.
■■
wysłuchanie wiersza Józefa Oleszczuka pt. „Mroźna zima” Mróz na dworze,
więc kto może
w kożuch się otula,
bo wiatr srogi
dmie po drogach
i po polu hula.
Mróz na dworze,
więc kto może
rad się w cieple chroni,
w domu, w norze,
w dziupli, w borze,
gdzie mróz nie dogoni.
109
Scenariusze zajęć
ćwiczenia ruchowe jako rozgrzewka przed wyziębieniem – tupanie, skakanie, zacieranie
rąk, bieganie, itp.
■■
należy poruszyć aspekt wyziębienia organizmu i zamarznięcia,
■■
ciało ludzkie zawiera około 60% wody,
14.Język obcy
■■
utrwalenie słownictwa związanego z tematyką zimową, Snowman | der Schneemann
Snow | der Schnee
Snowball | der Schneeball
A ski/skis | der Ski
Winter sports – skiing, ice skating, jockey, snowboarding | Ski fahren, Schlittschuh
laufen, der Rennreiter, snowboarden
■■
Piosenka pt. I’m a Little Snowman Song for Children, „A b c die Katze lief im Schnee“
■■
utrwalenie nazw kolorów
Red | rot
Black | schwarz
White | weiss
Brown | braun
Yellow | gelb
Green | grün
Orange | orange
Blue | blau
Pink | rosa
■■
poznanie nowych słów: woda, mróz, zimno,
Water | das Wasser
Freeze | der Frost
Cold | die Kälte
15.Zabawy ruchowe związane z zimą
Pogoda
Dzieci mogą nauczyć się rymowanki do podkładu muzycznego, według słów podanych
przez nauczyciela:
- It’ snowing, it’s snowing | Es schneit, es schneit – nauczyciel pokazuje palcami powoli
spadający śnieg, brr brr brr – i wstrząsa ramionami.
- It’s raining, it’s raining | Es regnet, es regnet – nauczyciel pokazuje palcami szybko
spadający deszcz, Pit – a patpat – i porusza na przemian palcami na swojej głowie.
16.Doświadczenia z wodą.
■■
zamarzanie – pokazać proces zwiększania objętości wody podczas zamarzania,
■■
pokazać, ze lód jest kruchy, jest lżejszy od wody.
■■
topnienie lodu i śniegu,
17.Praca plastyczna pt. „Zima, biała pani”
■■
podział dzieci na 4 grupy:
I grupa – na kartonie świecą rysuje krajobraz zimowy, następnie karton maluje na czarno
farbami lub tuszem,
II grypa – maluje karton na czarno, następnie pałeczką do uszu stawia z pasty do zębów białe kropki – śnieżyca
III grupa – maluje farbami wymieszanymi z grubą solą,
IV grupa –
■■
110
Scenariusze zajęć
18.Zorganizowanie klasowej wystawy zimowych krajobrazów.
Ocena efektów pracy ucznia:
Ewaluacja zajęć:
Bibliografia
Marian Orłoń opowiadanie pt. „Śnieżyca
Józef Oleszczuk wiersz „Mroźna zima”
I’m a Little Snowman Song for Children [online]
Dostęp do Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=-b-U1eQqBmk
A b c die Katze lief im Schnee (online)
Dostęp do Internetu:
https://www.youtube.com/watch?v=m5P–JZGD3PQ
111
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 19:
Dlaczego warto czytać książki?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczno-etyczna, ruchowa, matematyczna, plastyczna, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Czytanie i praca z tekstem; słuchanie
Kształtowanie sprawności fizycznej
Rozwijanie kreatywności
Pojęcie zadania tekstowego; rozwiązywanie zadań tekstowych
Stosowanie określeń „większy”, „mniejszy” „taki sam”,
Liczenie matematyczne,
Umiejętność funkcjonowania w społeczności szkolnej,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Wyszukiwanie wyrazów z głoską „p” w nagłosie. Analiza głoskowa i sylabowa wyrazów. Rozmowa z dziećmi na temat poszanowania przyborów szkolnych i porządku w plecaku. Lepienie
Plastusia z plasteliny – opisywanie jego wyglądu, porównywanie wielkości. Wysłuchanie dwóch
pierwszych rozdziałów książki Marii Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik”. Ustne układanie opowiadania o przygodzie Plastusia i jego przyjaciół. Oglądanie pamiętników przyniesionych przez
dzieci Ozdabianie kartki z pamiętnika. Liczenie w poznanym zakresie liczbowym. Układanie
zadań tekstowych o przyborach szkolnych. Ćwiczenia i zabawy ruchowe z wykorzystaniem
przyboru nietypowego – gumki szkolnej i gumki krawieckiej. Wykonanie ilustracji z piosenki
„Kolorowe kredki”. Prezentacja prac. Wprowadzenie liter „f”, „F”, „j”, „J” na podstawie wyrazów frak, jeżyny. Wprowadzenie nazw przyborów szkolnych w języku obcym.
Temat zajęć:
Poznajemy przyjaciół Plastusia
Cel główny:
■■
■■
■■
112
Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów
Rozwijanie kreatywności i wdrażanie do stosowania pomysłów o charakterze innowacyjnym
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Podaje wyrazy z głoską „p” w nagłosie,
■■
Dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską „p”,
■■
Dba o porządek w piórniku i plecaku,
■■
Słucha w skupieniu tekstu czytanego przez nauczyciela,
■■
Kaligraficznie pisze litery „f”, „F”, „j”, „J”
■■
Zadaje pytania do sytuacji;
■■
Opisuje przedmioty, osoby, środowisko życia;
■■
Układa krótkie opowiadanie ustne,
■■
Znajduje inne zastosowania dla przedmiotów typowych;
■■
Przestrzega bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych;
■■
Porównuje wielkość przedmiotów,
■■
Rozwiązuje zadanie tekstowe,
■■
Tworzy własne opowiadanie i komunikuje je innym,
■■
Słucha piosenki
■■
Wykonuje rysunek
■■
Zna nazwy przyborów szkolnych w języku obcym.
■■
Poprawnie wymienia znane kolory w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
obserwacja, pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z tekstem, impresja, ekspresja
Środki dydaktyczne:
Różne rodzaje gumek szkolnych, gum do żucia, gumek krawieckich, gum do skakania, ludzik
z plasteliny – Plastuś, przybory szkolne, plastelina, stalówka z obsadką, scyzoryk, piórniki
uczniowskie, nagranie piosenki pt. „Kolorowe kredki”, pamiętniki dzieci, pudełko z kredkami,
gra edukacyjna – Poszukiwacze przygód i skarby króla Artura pt. „Bajkowa Księgarnia” –
Zeszyt ćwiczeń str. 21, 35; Skrypt dla ucznia str,. 23, 86-89; Karty pracy nr 19 str. 45.
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć – odgadnięcie zagadki – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 35.
Nie ciasto, nie glina,
a lepiona w dłoniach
może się zmienić w psa,
dom albo konia. - Skrypt dla ucznia str. 23.
113
Scenariusze zajęć
2. Wyszukiwanie wyrazów, które w nagłosie mają głoskę „P”
■■
analiza głoskowa i sylabowa podawanych wyrazów
Należy naprowadzić dzieci, aby wśród podawanych przykładów był piórnik, plecak,
porządek
3. Rozmowa z dziećmi nt. zawartości swoich plecaków i piórników, ewentualne porządkowanie
zawartości piórników i plecaków.
4. Nazwij przybory z piórnika - Karty pracy ucznia nr 19 str. 45 usunąć karta pracy.
5. Prezentacja postaci Plastusia – Multimedia (rysunki).
■■
nauczyciel pokazuje dzieciom ilustrację z postacią Plastusia,
■■
dzieci opisują wygląd Plastusia,
6. Zapoznanie uczniów z bohaterami książki,,Plastusiowy pamiętnik”.
a) Prezentacja ludzika z plasteliny, którego nauczyciel umieszcza na przygotowanym
wcześniej piórniku.
b) Przeczytanie fragmentu książki Marii Kownackiej,,Plastusiowy pamiętnik”. Nauczyciel
czyta pierwsze dwa rozdziały lektury
I rozdział – zadaniem dzieci jest zapamiętanie, kto, oprócz Plastusia, mieszka w piórniku. Nauczyciel prezentuje bohaterów wymienianych przez uczniów. Ich postaci wyjmuje
z przygotowanego piórnika. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, dlaczego w Tosinym piórniku
mieszkały stalówki i scyzoryk.
II rozdział – zadaniem dzieci jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakiego zadania
podjął się Plastuś? Co będzie można znaleźć na kartkach książki Marii Kownackiej?
c) Porównanie zawartości piórnika Tosi z tym, co w swoich piórnikach noszą dzieci.
d) Przekazanie dzieciom prośby Plastusia, żeby bohaterem lekcji została gumka-myszka.
e) Wyjaśnienie, dlaczego nie należy mieć ze sobą scyzoryka.
7. Obserwacja ilustracji i tekstu.
a) Wyraziste czytanie nauczyciela. b) Krótka analiza tekstu.
b) Porównywanie zawartości piórnika Tosi i Jacka.
8. Analiza i synteza głoskowa wyrazów frak, jeżyny.
9. Nauka pisania liter „f”, „F”, „j”, „J”.
10.Ćwiczenia i zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów nietypowych – gumki szkolnej
lub gumki krawieckiej.
a) Rzucanie gumką, szkolną do celu, rzut w górę i chwyt,
b) Stanie, skłon w przód, chwytanie palcami dłoni leżącej gumki,
c) W siadzie, chwytanie palcami nóg leżącej gumki i przenoszenie w inne, wyznaczone
miejsce,
114
Scenariusze zajęć
d) Chodzenie, maszerowanie z gumką na głowie, na czole, tak, aby gumka nie spadła,
e) Szybkie podawanie gumek w kole (gumek jest o jedną mniej niż uczniów). Kto
upuści gumkę, odpada z gry,
e) Skakanie przez gumę krawiecką,
f) Inne ćwiczenia i zabawy wymyślone przez nauczyciela i uczniów.
11.Oglądanie pamiętników przyniesionych przez dzieci.
■■
za pozwoleniem dzieci odczytywanie wpisów z pamiętnika,
12.Indywidualne układanie krótkiej rymowanki i ozdabianie kartki z pamiętnika.
13.Ustne układanie przez dzieci opowiadania o przygodzie Plastusia. Jedną z bohaterek
opowiadania ma być gumka-myszka.
a) Ogłoszenie konkursu na najciekawsze opowiadanie.
b) Uczniowie opowiadają ułożone przez siebie historie, trzymając w rękach Plastusia. c)
Nagrodzenie ucznia, który zaprezentował najciekawsze, zdaniem kolegów, opowiadanie
(nagrodą, może być gumka-myszka).
14.Lepienie Plastusia z plasteliny.
15.Różnorodne działania matematyczne – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 21.
■■
przeliczenie ilości wykonanych postaci Plastusia przez bardzo dobrze liczącego ucznia,
■■
porównywanie wielkości plastelinowych ludzikówpojęcia większy, mniejszy, taki sam,
■■
układanie pełnej dziesiątki, przeliczanie w jedną i drugą stronę,
16.Układanie zdań tekstowych o przyborach szkolnych.
a) Układanie zadań do sytuacji, które improwizuje nauczyciel, np. zbiór pięcioelementowy z wykorzystaniem Plastusiów i zbiór kilkuelementowy – dopełnianie do 10, bez
przekroczenia progu dziesiątkowego. Uczniowie układają zadania, które mogą mieć
następującą treść:
■■
Tosia ulepiła z plasteliny pięć figurek przedstawiających Piastusia a Pankracek dwie.
Kto ulepił więcej figurek i o ile? Ile figurek ulepiły dzieci razem?
■■
Jacek dostał 10 nowych kredek. Osiem z nich już zastrugał. Ile kredek musi jeszcze
zastrugać?
b) Analiza i rozwiązywanie zadań zgodne z tokiem metodycznym (za E. Stuckim).
■■
Ponowne przeczytanie zadania.
■■
Analiza treści.
■■
Matematyczny zapis treści zadania.
■■
Rozbiór zadania jedną z metod: ana1ityczno-syntetyczną lub syntetyczną z zastosowaniem schematów graficznych.
■■
Ułożenie planu rozwiązania wg jednej z metod.
■■
Rozwiązanie zadania.
■■
Sprawdzenie wyniku z treścią zadania.
■■
Sformułowanie odpowiedzi i jej zapis.
c) Wykonywanie zadań dodatkowych, np. układanych przez uczniów.
17.Język obcy
utrwalenie słów – kolega, koleżanka, przyjaciel
Schoolfriend | der Mitschüler
friend | der Freund
■■
utrwalenie nazw kolorów
Red | rot
115
Scenariusze zajęć
Black | schwarz
White | weiss
Brown | braun
Yellow | gelb
Green | grün
Orange | orange
Blue | blau
Pink | rosa
■■
utrwalenie formuły przedstawiania się
My name is …
■■
nazewnictwo związane z przyborami szkolnymi
Pen | der Kuli
Book | das Buch
Notebook | das Heft
Ruler | das Lineal
Rubber | der Radiergummi
Pencil | der Bleistift
schoolbag | der Rucksack
■■
wprowadzenie pojęć: mały, miękki, smutny, wesoły
small | klein
soft | klein
sad | klein
happy | klein
18.Wysłuchanie piosenki pt. „Kolorowe kredki”. Rysowanie ilustracji z piosenki – online.
■■
prezentacja wykonanych prac.
Ocena efektów pracy ucznia:
Zachęcenie uczniów do wspólnego czytania z rodzicami kolejnych rozdziałów książki.
Karta pracy – ocena poprawności wykonanych zadań. Ocena inwencji twórczej ucznia podczas
projektowania zabaw z przyborem nietypowym – gumkami.
Ewaluacja zajęć:
dzieci podnoszą w górę kredki:
■■
czerwona – zajęcia podobały się,
■■
zielona – zachęciły mnie do lektury książki,
■■
żółta – zachęciły mnie do założenia pamiętnika
■■
niebieska – zmobilizowały do utrzymywania porządku w piórniku i plecaku
■■
czarna – zajęcia nie podobały się
Bibliografia
Maria Kownacka „Plastusiowy pamiętnik”
116
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 20:
Dlaczego warto mieć marzenia?
Są to zajęcia otwarte dla rodziców, którzy w pewnym momencie będą również uczestniczyć
w procesie edukacyjnym
Realizowane edukacje:
polonistyczna, plastyczna, techniczna, ruchowa, muzyczna, jezyk obcy, społeczna z etyczną
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Wyrażanie własnych uczuć i myśli w różnych formach
Pogłębienie więzi rodzinnych,
Twórcza aktywność polonistyczna, plastyczna, muzyczna, ruchowa, społeczna
Liczenie i sprawność rachunkowa,
Pisanie i czytanie,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Swobodne wypowiedzi dzieci nt. własnych marzeń. Wysłuchanie spisanych marzeń dzieci
nt. „Świat za 100 lat”. Zabawa pt. „Zgadnij kim jestem?”. Zabawa słowna z sylabą „sto-”.
Kaligraficzne pisanie w liniaturze. Ustne rozwijanie zdania. Liczenie w zakresie 100 pełnymi
dziesiątkami. Praca plastyczna na bazie koła. Wysłuchanie bajek czytanych przez nauczyciela – D. Wawiłow pt. „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa” i pt. ‘ Bajka trójkątna”.
Rozpoznawanie figur geometrycznych. Zabawy muzyczne. Wspólne tworzenie z rodzicami
fantastycznych krain i ich społeczności. Prezentacja wspólnej pracy. Wprowadzenie liter
„ł”, „Ł”, „ą”, „ę” na podstawie wyrazów łuk, bąk, sęk. Monografia liczb 16 i 17. Elementy
matematyki w języku obcym.
Temat zajęć:
Wspólnie z rodzicami bawimy się i marzymy.
Cel główny:
■■
■■
■■
Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi
Podejmowanie działalności twórczej
Kształtowanie umiejętności zastosowania określonych materiałów, narzędzi i technik
plastycznych
117
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Uważnie słucha opowiadania;
■■
Buduje wyrazy, w których pierwszą sylabą jest sylaba „sto”;
■■
Pisze kaligraficznie w zeszycie – „ł”, „Ł”, „ą”, „ę”
■■
Rozwija proste zdanie
■■
Zna liczby 16 i 17 w ich różnych aspektach
■■
Rozpoznaje figury geometryczne,
■■
Bawi się muzyką
■■
Wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne;
■■
Mówi o sytuacjach z własnego doświadczenia, podczas których wykazał się kreatywnością;
■■
Wypowiada się na temat znaczenia kreatywności w życiu człowieka;
■■
Stosuje określone materiały i techniki plastyczne;
■■
Twórczo pracuje w grupie;
■■
Zna nazwy figur geometrycznych w języku obcym.
■■
Określa przedmioty za pomocą prostych. przymiotników, np. mały/duży w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia,
Środki dydaktyczne:
tekst opowiadania” Świat za 100 lat”, koperta z kołami, materiały i przybory plastyczno-techniczne, sprzęt sportowy, instrumenty perkusyjne według uznania nauczyciela, figury
geometryczne, tekst D. Wawiłow „pt. Bajka nowa prostokątna i kwadratowa”, Zeszyt ćwiczeń
str. 40; Skrypt dla ucznia str. 24, 90-93, 178-181; Karty pracy nr 20 str. 46-48.
Przebieg zajęć:
1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat marzeń - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 40;
Skrypt dla ucznia str. 24.
■■
klasyfikowanie marzeń wg kategorii:
■■
osobiste i globalne,
■■
marzenia realne i nierealne,
■■
wypowiadane głośno i skrywane w sercu,
2. Wysłuchanie opowiadania pt. „Świat za 100 lat” – online
■■
rozmowa z dziećmi nt. wysłuchanego tekst,
■■
wyodrębnienie elementów prawdziwych i fantastycznych.
118
Scenariusze zajęć
3. Zapisanie przez nauczyciela na tablicy propozycji dzieci „Jak będzie wyglądał świat
za 100 lat.”
4. Zabawa „Zgadnij, kim jestem?”
■■
jedno dziecko, wybrane przez nauczyciela zapisuje na karteczce kim lub czym chciałoby
być,
■■
pozostałe dzieci zadają pytania, aby odgadnąć kim chce być kolega/ koleżanka,
■■
odpowiedzi można udzielać używając słów „tak” lub „nie”.
5. Przypominanie dziwnych tworów wyrazowych z dzieciństwa – zachęcanie rodziców
do wspomnień z dzieciństwa swojego i dzieci.
■■
np. zamiast mówić posłodzić – dziecko mówi pocukrować,
■■
np. na okulary mówiło dziecko patrzałki,
■■
np. lomokotywa zamiast lokomotywa.
6. Zabawa z sylabą „sto-”
■■
dzieci układają wyrazy, w których pierwszą sylabą jest sto -, np. stolica, sto –i, stodoła,
stokrotka, sto – per, sto – sina, itp.
■■
liczą ilość głosek, liter, samogłosek, spółgłosek, sylab.
7. Kaligraficzne zapisanie w zeszycie zdania” Stodoła stoi”
■■
podkreślenie w wyrazach sylaby „sto”,
■■
ustne próby rozwijania zdania.
8. Analiza i synteza głoskowa wyrazów łuk, bąk, sęk.
9. Nauka pisania liter „ł”, „Ł”, „ą”, „ę” - Skrypt dla ucznia str. 90-93
10.Wprowadzenie liczb 16 i 17 -Skrypt dla ucznia str. 178-181
11.Przeliczanie do 100 pełnymi dziesiątkami.
■■
dzieci siadają w kole,
■■
pośrodku koła nauczyciel wysypuje kolorowe koła (po 10 kół w 10 kolorach),
■■
kolejno 10 dzieci odlicza po 10 kół w tym samym kolorze i układają je w zbiory
w szeregu,
■■
teraz wskazane dziecko przelicza ilość kolorowych zbiorów kół – 10,
■■
następne dziecko przelicza pełnymi dziesiątkami, czynność tę można powtórzyć kilka
razy angażując więcej dzieci.
12.Rozmowa z uczniami na temat sytuacji, w których wykazały swoją pomysłowość, wyobraźnię i fantazję.
■■
każde dziecko wybiera sobie jedno koło,
■■
na bazie koła tworzy wymyślony przedmiot (np. kot, kwiat, słońce, głowa człowieka,
zegar)
13.Udzielenie przez uczniów odpowiedzi na pytania:
■■
Czy lubicie fantazjować?
■■
Co daje człowiekowi możliwość fantazjowania?
■■
Czy zawsze można fantazjować?
14.Wypowiedzi na temat pozytywnych i negatywnych stron fantazjowania.
15.Wysłuchanie „Bajki nowej prostokątnej i kwadratowej” D. Wawiłow - Karty pracy ucznia
nr 20 str. 46.
Za górami i za lasami, tam gdzie rzeki płyną miodowe,
było sobie kiedyś królestwo bardzo piękne i kwadratowe.
Kwadratowe stały tam chatki, kwadratowe kwitły tam kwiatki,
119
Scenariusze zajęć
kwadratowe latały ważki, kwadratowe śpiewały ptaszki.
Kwadratowy był sobie zamek, cztery wieże i most zwodzony,
kwadratowe ogromne wrota, kwadratowe złote balkony.
W kwadratowej złotej koronie król zasiadał w sali na tronie,
W kwadratową drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę:
„Posłuchajcie, moi kochani! Coś tu nudno jest niesłychanie.
Życie mamy nazbyt spokojne! Wypowiedzmy sąsiadom wojnę”
Nie opodal, za siódmą rzeką, stała góra, a na tej górze
Było sobie drugie królestwo, prostokątne i niezbyt duże.
Prostokątne stały tam chatki, prostokątne kwitły tam kwiatki,
Prostokątne latały ważki, prostokątne śpiewały ptaszki.
Prostokątny był również pałac, cztery wieże i most zwodzony,
Prostokątne ogromne wrota, prostokątne złote balkony.
W prostokątnej złotej koronie król zasiadał na złotym tronie,
W prostokątną drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę:
„Posłuchajcie, drodzy poddani. Coś tu nudno jest niesłychanie.
Życie mamy nazbyt spokojne, więc wypowiem sąsiadom wojnę!”
Zatrąbiły trąby bojowe, pędzi wojsko już kwadratowe,
Żeby w bitwie wielkiej się zmierzyć z prostokątną armią rycerzy.
I krzyknęły obie królowe: „Ej, puknijcie się lepiej w głowę!
Dosyć tego! Skończcie tę wojnę! My lubimy życie spokojne!”
A królowie się zawstydzili i natychmiast się pogodzili,
Wyprawili ucztę wspaniałą i bawili się przez noc całą.
Kwadratowa armia rycerzy z prostokątnych jadła talerzy
I w ogóle było bombowo prostokątnie i kwadratowo!
■■
wysłuchanie „Bajki trójkątnej” Danuty Wawiłow - Karty pracy ucznia nr 20 str. 47.
Była raz sobie skała
bardzo dziwna, TRÓJKĄTNA,
stał na tej skale pałac,
bardzo dziwny, TRÓJKĄTNY.
W pałacu tym na tronie
bardzo dziwnym, TRÓJKĄTNYM,
zasiadał król w koronie
bardzo dziwnej, TRÓJKĄTNEJ,
i patrzył z okna wieży
bardzo dziwnej, TRÓJKĄTNEJ,
na dzielnych swych rycerzy
bardzo dziwnych, TRÓJKĄTNYCH.
Aż kiedyś raz dworacy
na szczerozłotej tacy
przynieśli mu śniadanie
wykwintne niesłychanie –
a było to nieduże
120
Scenariusze zajęć
zwyczajne jajko kurze,
bardzo dziwne,
OKRĄGŁE!
I krzyknął król: ,,No wiecie!
Toż to prawdziwa bajka!
Pomyśleć, że na świecie
są takie cudne jajka!
Więc niech mi odtąd wszędzie
OKRĄGŁYM wszystko będzie!”
Dworacy – nieboracy
zabrali się do pracy
i w ciągu jednej chwili
jak kazał, tak zrobili.
I odtąd stała skała
bardzo dziwna, OKRĄGŁA,
a na tej skale pałac
bardzo dziwny, OKRĄGŁY,
w pałacu zaś na tronie
bardzo dziwnym, OKRĄGŁYM,
zasiadał król w koronie
bardzo dziwnej, OKRĄGŁEJ,
i patrzył z okna wieży
bardzo dziwnej, OKRĄGŁEJ,
na dzielnych swych rycerzy
bardzo dziwnych, OKRĄGŁYCH
16.Rozmowa o krainach zbudowanych z poszczególnych figur geometrycznych.
17.Rozpoznawanie figur geometrycznych - Multimedia (rysunki).
■■
dzieci ze skrzyneczki „skarbów” losują figury geometryczne, rozpoznają je i podają ich
cechy charakterystyczne,
■■
w ten sposób nastąpił podział na cztery grupy, w których dzieci będą pracowały
w części dalszej zajęć.
■■
odtwarzanie ruchem rytmu ułożonego z figur geometrycznych;
■■
koło – obrót,
■■
trójkąt – klaśnięcie nad głową,
■■
kwadrat – tupniecie dwoma nogami,
■■
prostokąt – podskok, Np. Np. –
■■
wybrane dzieci wymyślają rytmy według własnego pomysłu,
18.Język obcy –
■■
poznanie nazw figur geometrycznych, Triangle | das Dreieck
Circle | der Kreis
Square | das Quadrat
Rectangle | das Rechteck
121
Scenariusze zajęć
poznanie i utrwalenie terminów: mały – duży, cienki – gruby, wysoki – niski
Small/big, thin/fat, tall/short | klein/gross, dünn/dick, hoch/niedrig
■■
zabawy ruchowe na bazie koła
Torba z figurami
Nauczyciel kładzie na swoim biurku i po kolei pokazuje je uczniom, wymawia ich nazwę
i prosi dzieci, aby powtarzały ich znaczenie w języku obcym, np. Green triangle, yellow
circle, red square, blue rectangle.
Następnie nauczyciel wkłada wszystkie figury o torby i dzieli klasę na mniejsze grupy,
trzymając torbę za plecami wyciąga z niej pojedyncze figury tak aby uczniowie jej nie
widzieli.
Zadaniem każdej grupy jest odgadnięcie: co to za figura i w jakim kolorze. Po odgadnięciu
nauczyciel pokazuje wszystkim figurę, natomiast zwycięska drużyna otrzymuje punkt.
19.Zapowiedź możliwości przeniesienia się do fantastycznej krainy, którą uczniowie będą
mogli stworzyć dzięki własnej wyobraźni i pomysłowości z pomocą przybyłych na lekcje
rodziców.
20.Oglądanie przez uczniów zgromadzonych materiałów i przyborów plastyczno-technicznych, piśmienniczych, instrumentów perkusyjnych, sprzętu sportowego i innych.
21.Zbiorowe podjęcie decyzji o tym, jaką nazwę będzie nosiła tworzona przez dzieci fantastyczna kraina oraz wyznaczenie jej istotnych elementów.
22.Spisanie listy elementów fantastycznej krainy, które uczniowie będą tworzyć i określenie
osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, np.: - Karty pracy ucznia nr 20 str. 48.
■■
godło/totem;
■■
hasło, taniec powitalny i pożegnalny;
■■
wygląd i stroje mieszkańców;
■■
sposób poruszania się i komunikowania;
■■
zajęcia i obowiązki mieszkańców krainy ….
Dzieci indywidualnie podejmują decyzję, co chcą wykonać, za co chcą być odpowiedzialne. Nauczyciel zapisuje. W ten sposób następuje podział na grupy i rodzaj działań
uczniowskich.
23.Działalność twórcza uczniów i ich rodziców – praca w grupach.
24.Prezentacja efektów pracy przez poszczególne grupy, której odbiorcami i widzami mogą
być zaproszeni rodzice /uczniowie równoległej klasy/.
■■
Ocena efektów pracy ucznia i ewaluacja zajęć:
ewaluacji zajęć dokonają rodzice poprzez oklaski, słowne wyrażenie opinii.
Bibliografia
Wawiłow Danuta „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa” Wawiłow Danuta „Bajka Trójkątna”
122
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 21:
Dlaczego warto zostać
naukowcem?
Realizowane edukacje:
przyrodnicza, społeczna, polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczna, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozwijanie kreatywności,
Obserwacje i doświadczenia przyrodnicze,
Organizacja pracy,
Pisanie i czytanie,
Dbałość o kaligrafię, poprawność i estetykę pisma,
Liczenie i sprawność rachunkowa,
Pomiar pojemności,
Życie, zdrowie i bezpieczeństwo jako wartość,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Ćwiczenia Dennisona. Kaligraficzne, ortograficzne i estetyczne zapisanie hasła odczytanego
z plątaninki literowej. Mały naukowiec – proste doświadczenia i obserwacje związane z tematem „woda”. Formułowanie wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.
Poszerzenie wiadomości nt. dbałości o własne życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo w obcowaniu z wodą. Wizyta w stacji uzdatniania wody. Praca plastyczna pt. „Świat w kropli wody”.
Wprowadzenie liter „h”, „H”, „ó”, „Ó” na podstawie wyrazów hak, stół. Monografia liczb 18
i 19. Zagadnienia wokół tematu woda w języku obcym
Temat zajęć:
Woda podstawą życia.
Cel główny:
■■
■■
Wielokierunkowe poznanie rzeczywistości w oparciu o temat „woda”
Obserwacja, doświadczanie i wnioskowanie.
123
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Kaligraficznie pisze litery „h”, „H”, „ó”, „Ó”,
■■
Wie, że woda zamarznięta zwiększa swoją objętość,
■■
Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymenty
■■
Dokonuje prostych obserwacji,
■■
Formułuje wnioski
■■
Zna znaczenie wody w życiu człowieka,
■■
Dba o własne zdrowie i higienę,
■■
Zna proces uzdatniania wody,
■■
Zna liczby 18 i 19 w ich różnych aspektach,
■■
Dokonuje prostych pomiarów,
■■
Zna przysłowia związane z pojęciem „woda”,
■■
Wykonuje pracę plastyczną techniką „mokre w mokrym”,
■■
Zna słowa woda, deszcz, mokro, parasol w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa, grupowa
Metody nauczania – uczenia się:
obserwacja, doświadczenie, praca z tekstem, działania praktyczne, ekspresja i impresja,
pogadanka, pokaz
Środki dydaktyczne:
pojemniki szklane, kwiaty, gaza, piach, żwir, zeszyt, materiały do potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń – Zeszyt ćwiczeń str. 36, 41; Karty pracy nr 21 str. 49; Skrypt dla
ucznia str. 182-185.
Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia Dennisona.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
■■
dzieci miły spisać ile płynów wypiły podczas wczorajszego dnia (za miarę można uznać
szklankę).
3. Obserwacja efektów wcześniej zrobionego doświadczenia - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
str. 41 i 36.
■■
kilka dni wcześniej nauczyciel ustawia trzy pojemniki, do których wkłada trzy
np. margaretki.
I – w pierwszym pojemniku jest kwiat i woda,
II – w drugim pojemniku jest kwiat i nie ma wody,
III – w trzecim pojemniku jest kwiat i woda z mydlinami.
124
Scenariusze zajęć
dzieci obserwują wygląd kwiatów, wyciągają wnioski.
4. Rozwiązanie plątaninki - Karty pracy ucznia nr 21 str. 49.
■■
5. Pisanie z pamięci zdania – Woda to skarb.
■■
zwrócenie uwagi na kaligrafię,
6. Rozmowa z dziećmi nt. odczytanego z plataninki hasła.
■■
dlaczego wodę można uznać za skarb,
■■
jak długo dzieci mogą wytrzymać bez napojów,
■■
jak wyglądał kwiat, który stał bez wody?
7. Czysta woda zdrowia doda.
■■
doświadczenie – do jednej szklanki wlewamy wodę z kranu, do drugą szklankę napełniamy
■■
śniegiem i czekamy aż stopnieje,
■■
dzieci porównują czystość wody w szklankach, wyciągają odpowiednie wnioski,
■■
zwrócenie uwagi na istotę spożywania wody uzdatnionej do picia.
8. Oczyszczamy wodę – doświadczenie.
■■
przygotuj dwa szklane naczynia, do każdego naczynia włóż lejek,
■■
do lejka znajdującego się w naczyniu pierwszym włóż złożony kawałek bibuły,
■■
do lejka znajdującego się w drugim naczyniu włóż gazę i na niej ułóż warstwę żwiru
■■
i warstwę piasku,
■■
do obu lejków wlewaj powoli brudną i mętną wodę,
■■
obserwuj, jaka woda ścieka do naczynia pierwszego, a jaka spływa do naczynia drugiego,
■■
opowiedz o swoich obserwacjach
■■
nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów.
Bibuła, żwir i piasek, spełniały rolę filtru. Na nich zatrzymało się tylko część zanieczyszczeń. Woda mimo, ze wydaje się oczyszczona i czysta, wcale taka nie jest i nie
nadaje się do picia. Do właściwego jej oczyszczania trzeba zastosować filtry, które
zatrzymują zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie.
9. Wyjście do stacji uzdatniania wody.
■■
obserwacja procesu oczyszczania wody,
■■
rozmowa z pracownikiem.
10.Analiza i synteza głoskowa wyrazów hak, stół.
11.Nauka pisania liter „h”, „H”, „ó”, „Ó” - Skrypt dla ucznia str. 96-99.
12.Mierzymy pojemność pojemników - Multimedia (rysunki).
■■
pytamy dzieci, w którym naczyniu jest więcej wody (pojemnik niski i szeroki i pojemnik
wysoki i wąski – w nich ta sama ilość wody),
125
Scenariusze zajęć
odmierzamy miarką, np. szklanką, w którym naczyniu było więcej wody,
wprowadzenie pojęcia litr.
13.Bawimy się w naukowca - Skrypt dla ucznia str. 25.
■■
przeprowadzamy z dziećmi kilka z wielu proponowanych doświadczeń na łamach „Życia
Szkoły”.
Proste doświadczenia z wodą.
Doświadczenie nr 1 – „SUCHA WODA”
Materiały: pełna szklanka wody, zmielony pieprz
Powierzchnię wody należy ostrożnie posypać zmielonym pieprzem aż do całkowitego jej
zakrycia. Czubek palca powoli zanurzamy w wodzie przykrytej pieprzem i natychmiast
go wyjmujemy. Okaże się, że jest zupełnie suchy.
Wniosek: Na powierzchni wody jest napięcie powierzchniowe (cząsteczki wody mocno się
trzymają), które dodatkowo wzmacniają cząsteczki pieprzu. Powstaje błona oddzielająca
wodę od palca i dlatego palec delikatnie zanurzony jest suchy. Silniejszy nacisk spowoduje przerwanie „błony wodnej” i zamoczenie palca.
Zupełnie inaczej niż pieprz działa na wodę mydło. Dodanie go do wody osłabi napięcie
powierzchniowe wody.
Doświadczenie nr 2 – „WYBUCHOWA SIŁA WODY”
Materiały: garść ziaren grochu lub fasoli, przezroczysty, plastikowy kubek do napojów,
woda, naczynie do rozrobienia gipsu, gips wraz z instrukcją jego rozrabiania
Gips rozrobić z wodą zgodnie z instrukcją, a następnie napełnić nim do połowy plastikowy kubek. Do powstałej kleistej masy dodać garść nasion grochu lub fasoli i wszystko
wymieszać. Odstawić kubek na dzień. Po tym czasie pojawiają się na kubeczku najpierw
drobne pęknięcia, a potem kubek „wybuchnie”, zostanie rozsadzony.
Wniosek: Woda z gipsowej masy wsiąkła w ziarna i spowodowała ich spęcznienie, czyli
znaczny wzrost objętości. Ziarna mocno naciskały na gips i ścianki naczynia, a w efekcie
zniszczyły kubeczek.
■■
Inną wersją tego doświadczenia jest włożenie na noc do zamrażalnika butelki wypełnionej
wodą. Woda pod wpływem zamarzania będzie się rozszerzała i naciskała na butelkę
z tak dużą siłą, że butelka pęknie.
Doświadczenie nr 3 – „TAŃCZĄCA WODA”
Materiały: płyta elektryczna, niewielka ilość wody
Z uwagi na bezpieczeństwo konieczna jest pomoc osoby dorosłej!
Na mocno rozgrzaną powierzchnię płytki elektrycznej należy wlać trochę wody. Kropelki
nie wyparują tylko będą „tańczyły” na płytce (można wykorzystać nagrzane żelazko).
Wniosek: Dookoła kropli wody znajdującej się na mocno rozgrzanej płytce powstaje warstwa pary wodnej, która źle przewodzi ciepło. Powstaje coś w rodzaju poduszki parowej
chroniącej kroplę wody w jej stanie ciekłym. To dlatego woda z płytki nie wyparuje,
tylko będzie od niej od niej odskakiwała jak w skocznym tańcu.
Jeśli płytka będzie słabo rozgrzana, to z tańca wodnego nici. Woda będzie zwyczajnie
parować.
Doświadczenie nr 4 – „WODA JAK FRYZJERKA”
Materiały: kilka kwiatków mniszka lekarskiego (na dość długich łodyżkach), szklane
bezbarwne naczynie z wodą, nóż, podkładka do krojenia nożem.
■■
■■
126
Scenariusze zajęć
Łodyżki kwiatków mniszka (dmuchawca) należy przeciąć wzdłuż, na krzyż najdłużej
jak się da i wstawić do wody. Po kilku godzinach zauważymy, że na końcach łodyżek
pojawiają się śliczne zielone loczki.
Wnioski: Komórki znajdujące się w środku łodyżki pobierają wodę znacznie szybciej niż
te, które znajdują się na zewnątrz łodyżki. W wyniku tego stają się większe i potrzebują
więcej miejsca. W efekcie szybko i bez specjalnych przyrządów fryzjerskich mniszek
przystraja się w nienaganne loczki.
Doświadczenie nr 5 – „WODA W ROLI LUPY”
Materiały: kawałek przezroczystej bezbarwnej folii plastikowej, nożyczki, woda, karton,
gazeta
Z kartonu wycinamy oprawkę lupy. Zamiast szkła powiększającego przyklejamy do oprawki
przezroczystą folię. Lupa gotowa. Na folię wlewamy ostrożnie kilka kropel wody i przez
wodę patrzymy na litery wydrukowane w gazecie. Będą o wiele większe niż te, które
w rzeczywistości znajdują się w gazecie.
Wnioski: Kropla wody działa jak soczewka skupiająca. Wpadające do niej promienie
światła ulegają załamaniu. Przy wychodzeniu tworzą powiększony obraz przedmiotu,
od którego się odbiły.
Na tej samej zasadzie działają soczewki powiększające. To jeden z dowodów na to,
ze człowiek podejrzał to zjawisko w przyrodzie i wykorzystał je m. in. Do produkcji
okularów korygujących wady wzroku.
Doświadczenie nr 6 – „WODA ORKIESTRA”
Materiały: drewniany lub plastikowy drążek, np. kij od szczotki, 7 jednakowych szklanych
butelek, woda, sznurek do zawieszania butelek na drążku, drewniana łyżka, mała miarka
do odmierzania wody.
Do butelek należy wlać różną ilość wody: do pierwszej 1 miarkę, do drugiej – 2 miarki,
do trzeciej – 3 miarki, itd. Wszystkie butelki z wodą należy kolejno zawiesić za pomocą
sznurka na drążku (np. opartym o dwa krzesła) i można zacząć grać, uderzając w butelki drewnianą łyżką. Butelki będą wydawały dźwięki o różnej wysokości.
Wnioski: W butelkach nad wodą znajduje się powietrze. Drgania szkła po uderzeniu
przenoszą się na powietrze znajdujące się w butelkach i wprawiają je również w drgania.
Im mniej jest wody, a więcej powietrza, tym wolniej to powietrze drga i wydaje niższy
dźwięk. To zjawisko bardzo dawno temu zauważyli i wykorzystali w muzyce Chińczycy.
Doświadczenie nr 7 – „MAGICZNA WODA”
Materiały: pół kartki formatu A-4, mazak, szklanka wody
Na kartce należy narysować jednakowej długości 2 strzałki (jedna pod drugą) w odległości około 7 cm. Strzałki powinny być skierowane w tą samą stronę. Przed kartką z narysowanymi strzałkami należy umieścić szklankę z wodą (w odległości kilku
centymetrów). Jedna strzałka powinna znaleźć się nad strzałką, a druga za szklanką
z wodą. Teraz wystarczy popatrzeć przez wodę na strzałkę, która się za nią znajduje.
Okaże się, że strzałka będzie skierowana w przeciwną stronę, chociaż na rysunku niczego nie poprawialiśmy.
Wnioski: na etapie edukacji wczesnoszkolnej wystarczy wyjaśnić, że to złudzenie optyczne
spowodowane załamaniem promieni światła w wodzie i odwróceniem obrazu. Na razie
takie wyjaśnienie musi wystarczyć.
127
Scenariusze zajęć
Doświadczenie nr 8 – „WSZĘDOBYLSKA WODA”
Materiały – szklanka napełniona do połowy wodą, kostki lodu, lupa
Do suchej z zewnątrz szklanki z wodą należy wrzucić sporą garść kostek lodu. Po niedługim czasie zewnętrzna ścianka szklanki zrobi się mętna.
Wnioski: Wystarczy obejrzeć ściankę szklanki pod lupą. Będą widoczne kropelki wody.
Skąd się tam wzięła? Otóż woda jest wszędzie (także w pozornie suchym powietrzu)
w postaci niewidocznej gołym okiem pary wodnej. Na zimnej szklance ta właśnie para
skrapla się i zaczyna ściekać.
Doświadczenie nr 9 – „ZAKLETA WODA”
Materiały: pół kartki z bloku technicznego formatu A-4, szklanka napełniona do ok.
3/4 wodą.
Szklankę należy napełnić wodą do ok. 3/4 wodą i zmoczyć jej brzeg. Następnie na brzeg
szklanki należy położyć kartkę papieru i ja przycisnąć. Teraz, trzymając dłoń na papierze, można odwrócić szklankę do góry dnem i puścić dłoń podtrzymującą papier. Woda
przez krótki czas się nie wyleje, pomimo, że naciska na papier.
Wnioski: Gdy odwracamy szklankę, w jej środku tworzy się częściowa próżnia. Powietrze
próbuje wniknąć do tej próżni i naciska na kartkę, wystarczająco mocno, by przytrzymać
tekturę i wodę. Taki stan może trwać kilka sekund, dopóki kartka nie nasiąknie wodą
i nie odpadnie ze szklanki. Wtedy woda się wyleje.
14.Wprowadzanie liczb 18 i 19 - Skrypt dla ucznia str. 182-185.
15.Wodne przysłowia i powiedzenia – jak je rozumieć?
■■
można podjąć próbę wyjaśnienie kilku wybranych powiedzeń z podanych niżej:
■■
robić komuś wodę z mózgu,
■■
być podobnym jak dwie krople wody,
■■
nabrać wody w usta,
■■
rzucić kogoś na głęboką wodę,
■■
woda sodowa uderzyła komuś do głowy,
■■
w gorącej wodzie kąpany,
■■
czuć się jak ryba w wodzie,
■■
coś spływa po kimś, jak woda po gęsi,
■■
dużo wody upłynie, zanim...
■■
wypływać na szerokie wody,
■■
burza w szklance wody,
■■
ktoś utopiłby kogoś w szklance wody,
■■
pić na wodę,
■■
coś jest palcem na wodzie pisane,
■■
dziesiąta woda po kisielu,
■■
cicha woda,
■■
lać wodę,
■■
przepaść jak kamień
16.Język obcy
■■
poznanie słów: woda, deszcz, mokro, parasol
Water | das Wasser
Rain | das Regen
Wet | nass
128
Scenariusze zajęć
umbrella | der Regenschirm
utrwalenie terminologii poznanej wcześniej
■■
symulacje ruchowe: deszczyk, deszcz, ulewa
17.Praca plastyczna – „Świat w kropli deszczu”.
■■
na namoczonym kartonie dzieci malują farbami np. „Na deszczową pogodę parasol
pomoże”.
18.Przygotowanie wystawy z prac plastycznych.
■■
Ocena efektów pracy ucznia:
Ewaluacja zajęć:
Dzieci wpisują swoje imię na odpowiednim parasolu wykonanym z kartonu i wywieszonym
na tablicy,
■■
parasol czerwony – dziś dużo się dowiedziałem,
■■
parasol żółty – będę robił doświadczenia z rodzicami,
■■
parasol niebieski – nie zainteresował mnie ten temat.
Bibliografia
Życie Szkoły
Nauka – obrazkowa encyklopedia dla dzieci.
129
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 22:
Dlaczego ubieramy się
w zależności od pogody?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, etyczna, techniczna, zdrowotna,
język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Obserwacja zmian pogodowych,
Proste pomiary,
Liczenie i sprawność rachunkowa,
Słuchanie utworów literackich,
Czytanie i pisanie wybranych liter/ wyrazów
Życie, zdrowie i bezpieczeństwo jako wartość
Umiejętności społeczne warunkujące bezpieczne funkcjonowanie w różnych stanach
pogodowych,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Rozwiązywanie rebusów ze słownictwem dotyczącym pogody. Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego. Pisanie kaligraficzne zdania. Ustalanie rodzaju ubioru w zależności od pogody. Działania matematyczne dotyczące pomiarów. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Kto
mocniejszy słońce czy wiatr” na podstawie bajki ludowej. Ustalanie kolejności wydarzeń
w wysłuchanym tekście. Ćwiczenia oddechowe. Wykonanie wiatraczka według instruktażu
nauczyciela. Wprowadzenie litery i dwuznaków „ż”, „Ż”, „rz”, „Rz”, „cz”, „Cz” na podstawie
wyrazów żółw, rzeka, czapka. Monografia liczby 20. Słownictwo dotyczące pogody oraz
nazwy ubrań w języku obcym.
Temat zajęć:
Kto mocniejszy wiatr czy słońce?
Cel główny:
■■
■■
■■
130
Dokonywanie prostych pomiarów,
Obserwacja zmian zachodzących w pogodzie,
Umiejętność doboru ubrania w zależności od pogody
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
Uczeń w wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń :
■■
rozwiązuje rebusy,
■■
Czyta tekst obrazkowo-wyrazowy,
■■
Kaligraficznie pisze litery i dwuznaki „ż”, „Ż”, „rz”, „Rz”, „c”z, „Cz”,
■■
Przepisuje kaligraficznie wybrane zdanie,
■■
Dobiera właściwy ubiór w zależności od pogody,
■■
Zna liczbę 20 w jej różnych aspektach,
■■
Słucha tekstu czytanego przez nauczyciela,
■■
Ustala kolejność wydarzeń w wysłuchanym tekście,
■■
Wykonuje wiatrak,
■■
Zgodnie współpracuje z rówieśnikami,
■■
Zna nazwy miesięcy w języku obcym.
■■
Utrwala słownictwo związane z pogodą w języku obcym,
■■
Wymienia nazwy ubrań w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa, praca w parach
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, pomiary i obserwacja, ćwiczenia praktyczne, ekspresja, impresja, praca
według instrukcji,
Środki dydaktyczne:
rebusy, tekst bajki ludowej, wycinek z prasy, przyrządy do pomiaru składników pogody, balony,
piórka, papierowe kule, materiały potrzebne do wykonania wiatraka. Karty pracy nr 22 str
50-52; Skrypt dla cznia str. 26, 35, 36, 94, 95, 106, 107, 186-188
Przebieg zajęć:
1. Rozwiązanie rebusów - Karty pracy dla ucznia nr 22 str. 50-51.:
1. Rozwiązanie rebusów :
CE
W=MR
DE
PŁA
131
Scenariusze zajęć
2. Dobieranie ubrań do pogody - Skrypt dla ucznia str. 35-36.
■■
połącz ubrania z odpowiednim znaczkiem stanu pogody.
3. Odczytywanie zdań –
Pada
.
Sypie
.
świeci.
4. Pisanie kaligraficzne w liniaturze.
■■
wybranie jednego zdania z zad. 2 z karty pracy i przepisanie go kaligraficznie do zeszytu.
5. Nauka pisania liter i dwuznaków „ż”, „Ż”, „rz”, „Rz”, „cz”, „Cz” - Skrypt dla ucznia str.
94-95 i 106-107.
6. Ułożenie historyjki obrazkowej we właściwej kolejności.
5. Ułożenie historyjki obrazkowej we właściwej kolejności.
6. Obserwacja
Obserwacjastanu
stanupogody
pogody.- Karty pracy ucznia nr 22 str. 52.
7.
■■
obserwacja bezpośrednia
■■
opis warunków pogodowych - Skrypt dla ucznia str. 26,
■■
odczytanie prognozy pogody z prasy,
■■
ustalenie składników pogody,
■■
pokaz i omówienie zasady działania różnych przyrządów do pomiaru,
132
Scenariusze zajęć
8. Działania matematyczne.
7. Działania matematyczne.
40 C
40 C
30 C
30 C
20 C
20 C
10 C
10 C
0C
0C
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
zaznacz na pierwszym termometrze temperaturę 10 stopni Cesjusza,
na drugim termometrze zaznacz temperaturę 20 stopni Celsjusza.
9. Wprowadzenie liczby 20 - Skrypt dla ucznia str. 186-188.
10.Wysłuchanie bajki ludowej pt. „Kto mocniejszy”.
Skowronek śpiewał swoją najcudowniejszą pieśń dla słońca. Przelatywał właśnie wiatr.
Nie podobało mu się, że ptaszek chwali słońce.
- Dlaczego chwalisz tylko słońce, a nie wspominasz słowem o księżycu, deszczu, wichrze i mrozie?
- Słońce jest potężne, słońce jest dobre...
- Co tam twoje słońce... Ja jestem mocniejszy. Zaraz się o tym możesz przekonać.
Poleciał wiatr w górę, zostawiając zdziwionego skowronka. Zatrzymał się i gniewnym
głosem wołał do słońca:
- Podobno jesteś silniejsze ode mnie?
- Słońce milczało.
- Ja gnam potężne statki na morzach i, jeśli zechcę, topię je jak łupiny, łamię najpotężniejsze drzewa, niszczę domy.. A ty?
Słońce milczało?
- Nikt się nie oprze mej sile, nikt mnie nie wstrzyma w pędzie... Powiedz, kto jest z nas
mocniejszy.
A wtedy słońce roześmiało się dobrodusznie i odrzekło krótko:
- ja mój dumny wietrze...
- Coooo? – oburzył się wiatr. – To nieprawda?
- Zgoda... – odpowiedziało słońce.
- Widzisz drzewa rosnące w polu? – wołał wiatr.
- Kto szybciej ułamie najgrubsze z nich, będzie zwycięzcą.
- Szkoda drzew, niech rosną na pożytek człowiekowi.
- Wybieram inny zakład. Po morzu płyną statki. Widzisz?
- Widzę...
- Kto z nas szybciej zatopi jeden z nich w morskiej głębinie?
- na statkach są ludzie, towary... – sprzeciwiło się słońce.
- więc ty wybieraj! – wołał rozgniewany już na dobre wiatr.
- Spójrz, polną drogą idzie jakiś człowiek.
- widzę...- świstał wiatr. – Uniosę go z sobą, rozbiję. A ty?
■■
■■
133
Scenariusze zajęć
- Poczekaj, po co go krzywdzić. Człowiek ma palto, kto z nas mu je zdejmie, ten będzie
zwycięzcą. Zgoda?
- Zgoda.
Dopadł dalekiego wędrowca wiatr. Dmuchał ze wszystkich stron, szarpał... Człowiek otulił
się paltem i szedł uparcie na przód. Kilka razy przypuszczał wiatr coraz gwałtowniejsze
ataki, ale nie zdołał człowiekowi zdjąć płaszcza.
- Spróbuj ty! – rzekł do słońca.
A słońce z najmilszym uśmiechem odpowiedziało mu:
- Dobrze! – i śmiało się dalej. Na dworze zrobiło się cieplej.
- Dlaczego nie zdejmujesz człowiekowi palta?- szydził wiatr.
Słońce śmiało się coraz serdeczniej, a od tego śmiechu świat cały poweselał. Zrobiło
się gorąco. Przystanął wędrowiec, otarł pot z czoła i zdjął palto. Zdziwiony wiatr
świsnął przeciągle:
- Słońce zwyciężyło... i pognał dalej.
A skowronek w błękicie śpiewał przerwaną piosenkę.
11.Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
■■
kto jest bohaterem bajki?
■■
na czym polegał zakład między wiatrem słońcem?
■■
jakie propozycje wiatru odrzucało słońce i dlaczego?
■■
kto wygrał zakład?
■■
dlaczego wiatrowi nie udało się rozebrać człowieka?
12.Wspólne ustalenie kolejności wydarzeń – nauczyciel odczytuje zdania, dzieci próbują
ustalić ich kolejność.
■■
Rozmowa wiatru i skowronka.
■■
Spotkanie słońca z wiatrem.
■■
Propozycje złamania drzewa i wywrócenia statków na morzu.
■■
Propozycja słońca.
■■
Próba wiatru rozebrania człowieka.
■■
Najmilszy uśmiech słońca.
■■
Wędrowiec rozebrał się.
■■
Wiatr uznał zwycięstwo słońca.
13.Ćwiczenia oddechowe.
■■
dzieci siedzą w kole, w którym leży obręcz,
■■
zadaniem każdego dziecka jest wdmuchnąć kulkę zrobioną z ręcznika papierowego do
■■
środka obręczy,
■■
każde dziecko otrzymuje piórko i próbuje je jak najdłużej utrzymać w powietrzu, mocno
dmuchając,
■■
dzieci dmuchają balony,
■■
wyścig balonów – dzieci dmuchają na swoje balony w ten sposób, aby doprowadzić
je do wyznaczonego celu.
■■
gry i zabawy z wykorzystaniem balonów.
14.Wykonanie wiatraczka według instrukcji.
■■
przygotowanie materiałów i stanowiska pracy,
■■
instruktaż nauczyciela, jak wykonać wiatraczki,
■■
zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa,
134
Scenariusze zajęć
praca w parach według instrukcji,
15.Język obcy
■■
powtórzenie nazw pór roku i nazw miesięcy
JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER,
NOVEMBER, DECEMBER | JANUAR, FEBRUAR, MÄRZ, APRIL, MAI, JUNI, JULI, AUGUST,
SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DEZEMBER
Winter | der Winter
Summer | der Sommer
Autumn | der Herbs
Spring | der Frühling
■■
nazwy związane z pogodą
Temperature | die Temperatur
Sun | die Sonne
Cloud | die Wolke
Rain | das Regen
Snow | der Schnee
The weather | das Wetter
■■
ubiór w poszczególnych porach roku (ubiory)
16.Zadanie dodatkowe dla chętnych
Obserwuj pogodę w ciągu najbliższego tygodnia. Zanotuj (narysuj swoje spostrzeżenia).
Poproś o pomoc dorosłych.
■■
Dni tygodnia
Zachmurzenie
Opady
Temperatura
Kierunek wiatru
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Ocena efektów pracy ucznia:
Oceną pracy uczniów będzie wystawa wykonanych wiatraków.
135
Scenariusze zajęć
Ewaluacja zajęć:
Na kartkach z rysunkiem termometru, uczniowie zaznaczają stopień swojego zaangażowania
na lekcji.
Bibliografia
ludowa bajka pt. „Kto mocniejszy”
136
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 23:
Dlaczego Wielkanoc
ma taką bogatą tradycję
i piękna zwyczaje?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczna z etyczną, matematyczna, plastyczna, ruchowa, muzyczna, zajęcia
komputerowe, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Słuchanie i mówienie
Czytanie i pisanie
Kształtowanie sprawności fizycznej
Liczenie i sprawność rachunkowa
Udział w życiu społecznym
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami
Aktywność plastyczna i muzyczna
Słuchanie, mówienie i pisanie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Grupowe rozwiązywanie rebusów, odczytywanie i zapisywanie haseł. Zespołowe dobieranie
rysunków do rozwiązań rebusów. Porządkowanie obrazków zgodnie z następstwem zwyczajów
wielkanocnych. Kolorowanie obrazków. Grupowe tworzenie historyjki obrazkowej pt.: „Wielkanocne zwyczaje’’. Śpiewanie piosenki pt.: „Z jajkiem i zającem”. Informacja nauczyciela
o zwyczajach wielkanocnych. Gry i zabawy ruchowe. Rozwiązanie zadań z treścią. Porządkowanie wyników działań na dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu dziesiątkowego
w zakresie 20 na osi liczbowej. Wprowadzenie liter „ń”, „ni”, „Ni”, „sz”, „Sz” na podstawie
wyrazów szkoła, słońce oraz konie. Wprowadzenie do tematu Wielkanoc w języku obcym.
Temat zajęć:
Poznajemy tradycje i zwyczaje wielkanocne.
Cel główny:
■■
■■
Zapoznanie uczniów ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.
Rozwijanie logicznego myślenia
137
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego;
■■
dostrzega porządek ułożenia liczb na osi liczbowej;
■■
rozwiązuje rebusy;
■■
porządkuje zgodnie z następstwem czasowym zwyczaje wielkanocne;
■■
koloruje obrazki;
■■
Kaligraficznie pisze litery i dwuznaki „ń”, „ni”, „Ni”, „sz”, „Sz”;
■■
tworzy w grupie historyjkę obrazkową;
■■
śpiewa piosenkę;
■■
uczestniczy w grach i zabawach ruchowych;
■■
rozwija i doskonali sprawność ruchową;
■■
rozwiązuje matematyczne zadanie logiczne;
■■
zgodnie współpracuje w grupie;
■■
ocenia atrakcyjność zajęć;
■■
zna słownictwo związane z Wielkanocą w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia praktyczne,
Środki dydaktyczne:
kmarkery, woreczki do ćwiczeń ruchowych, obręcze, pachołki, piłeczki pingpongowe, łyżki plastikowe, kredki, pastele olejne, duży karton, klej, magnesy, koszyczki wiklinowe do ewaluacji,
płyta z nagraniem piosenki pt.: „Z jajkiem i zającem”, plik MS Paint – porządkowanie wyników
działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 na osi, gra edukacyjna - Poszukiwacze
przygód i skarby króla Artura pt. „Cukiernia Wielkanocnego Zająca” – Karty pracy nr 23
str. 53-55; Skrypt dla ucznia str. 27, 28, 100-103, 192; Zeszyt ćwiczeń str. 31, 43, 61.
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w temat zajęć i przygotowanie do podziału klasy na grupy - Karty pracy
ucznia nr 23 str. 53-54, (karta pracy dla każdego ucznia wydrukowana w 4 kolorach)
– indywidualne wykonanie zadań zgodnie z poleceniem.
■■
Oblicz, wyniki działań wpisz do tabelki od liczby najmniejszej do największej.
■■
Pod liczbami wpisz odpowiednią literę. Odczytaj hasło.
138
Scenariusze zajęć
20 – 2 = ......................... O 13+ 4 = .................................... N 12 + 8 = ..................................... C
20 – 7 = ......................... L 10 + 1 = .................................. I 16- 4 = .......................................... E
20 – 10 = ...................... W 11 + 5 = ................................ A 20 – 5 = ...................................... K
2. Zbiorowe sprawdzenie poprawności wykonania zadań.
3. Podział klasy na grupy zgodnie z kolorem kart.
4. Grupowe rozwiązywanie rebusów, zapisywanie i odczytywanie rozwiązań Rozwiąż rebusy,
zapisz otrzymane hasła.
MP = N
sobota
niedziela
???
LANY PONIEDZIAŁEK
PI
PISANKA
YCZEK
KOSZYCZEK
MA
N=L
PALMA
5. Zespołowe dobieranie rysunków do rozwiązań rebusów. Porządkowanie obrazków zgodnie
z następstwem zwyczajów wielkanocnych - Skrypt dla ucznia str 27-28.
139
Scenariusze zajęć
6. Kolorowanie obrazków w grupie.
7. Grupowe tworzenie historyjki obrazkowej pt.: „Wielkanocne zwyczaje” (każda grupa otrzymuje duży kolorowy karton i kartę pracy nr 7 (napis – tytuł „Wielkanocne zwyczaje”).
8. Prezentacja wykonanych historyjek obrazkowych przez poszczególne grupy – ekspozycja
na tablicy, rozmowa na temat doświadczeń uczniów związanych z Wielkanocą - Zeszyt
ćwiczeń str. 43..
9. Śpiewanie piosenki pt.: „Z jajkiem i zającem”.
Skacze drogą zając, skacze pomalutku,
Przykucnął za płotem, hop, i już w ogródku.
Kic, kic, kic, cichutko skrada się do domu,
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.
Ref: Święta wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne, pachnące Święta Wielkanocne.
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku,
Przykucnęli cicho, hop, i już w ogródku
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus! – krzyczą
I dziewczynki łapią i wodą je chlapią.
10.Informacja nauczyciela o zwyczajach wielkanocnych – zwrócenie uwagi na lokalne
tradycje.
11.Analiza i synteza głoskowa wyrazów słońce, konie, szkoła.
12.Nauka pisania litery i dwuznaków „ń”, „ni”, „Ni” „sz”, „Sz” - Skrypt str. 100-103.
13.Gry i zabawy ruchowe:
■■
Wyścigi zajączków” – uczniowie stoją w 4 rzędach, przemieszczają się do mety zajęczymi
skokami;
■■
„Mokry berek” – wybrany uczeń zostaje nazwany mokrym berkiem i goni kolegów;
■■
„Zręczna kurka” – każdy uczeń otrzymuje plastikową łyżkę i piłeczkę pingpongową,
każdy. Uczeń umieszczoną na łyżce piłeczkę pingpongową przenosi slalomem między
trzema pachołkami: trzymając łyżkę w ustach, potem trzymając piłkę w prawej ręce,
a następnie w lewej ręce;
■■
„Kosze pełne jaj” – uczniowie stoją w 4 rzędach, każdy uczeń ma 2 woreczki, na podłodze
przed każdym rzędem w odległości 2-3 metrów leży obręcz, a 4-5 metrów dalej leży
karta pracy nr 8, marker, komplet pasteli olejnych. Każdy uczeń wykonuje dwie serie
rzutów woreczków do obręczy. Po każdym wykonanym rzucie uczeń dobiega do pisanki,
wykonuje jedno działanie matematyczne i wraca na koniec rzędu.
Po seriach rzutów liczymy woreczki w każdej obręczy.
Następnie uczniowie w zespole sprawdzają poprawność obliczeń i wspólnie kolorują
pisankę.
Wykonaną pisankę uczniowie eksponują na tablicy w klasie.
14.Język obcy
■■
słownictwo związane ze Świętami Wielkanocnymi: zając, pisanka, kurczak, koszyczek,
ciasto, kartka wielkanocna:
Easter bunny/Easter egg/chick/basket/cake/Easter card | der Osterhase/die Osterei/das
Küken/der Osterkorb/das Kuchen/die Osterkarte
■■
zwyczaje wielkanocne w innych krajach
In England | In England
140
Scenariusze zajęć
■■
In Poland | In Polen
In Germany | In Deutschland
podpisywanie obrazków
Osterkarte, Das Osterkuchen
.....................................
.....................................
■■
............................................
............................................
.........................................
.........................................
.....................................
............................................
................................................
..................................... ............................................
................................................
tworzenie karty wielkanocnej z życzeniami
Happy Easter! | Frohes Ostern und schöne Feiertage!
15.Rozwiązanie różnych zadań z tekstem - Karty pracy ucznia nr 23 str. 55; Skrypt dla
ucznia str. 192; Zeszyt ćwiczeń dla ucznia 31.
Zadanie 1.
Mama miała 20 jaj. Do pieczenia baby zużyła 5 jaj. Do pieczenia biszkoptu zużyła 10
jaj. Ile jaj zużyła mama do wypieków?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Które ciasto mama może jeszcze upiec?
Zadanie 2
Mama na Święta Wielkanocne kupiła zajączka za 8 zł, 5 pisanek po 1 zł każda oraz
kurczaczka za 2 zł. Ile kosztowały zakupy?
141
Scenariusze zajęć
Rozwiązanie ułóż tak, aby łatwo je obliczyć.
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Zadanie 3.
Popraw treść zadania tak, by można było je rozwiązać.
Ania malowała jajka. 5 było w kolorze żółtym, 10 było czerwonych, a trzy były zielone.
Ile jajek pomalowała na niebiesko?
16.Porządkowanie wyników działań na dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu
dziesiątkowego w zakresie 20 na osi liczbowej – karta pracy MS Paint (narzędzie Pędzel) - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 61.
Ocena efektów pracy ucznia:
wystawka prac uczniów – historyki obrazkowe, pisanki
Ewaluacja zajęć:
dwa koszyczki z napisem: zajęcia podobały mi się, zajęcia nie podobały mi się, każdy uczeń
umieszcza w wybranym koszyczku piłeczkę pingpongową.
Kontynuacja:
gra edukacyjna „Cukiernia wielkanocnego Zająca”
Bibliografia
,,Przygoda z malowanką’’ 3/ 1998 r., wyd. :,,Petit’’s.c., Białystok
,,Niezwykłe malowanki’’, wyd. Libra
Krystyna Bożek – Gowik „Śpiewnik dziecięcy” wyd. M. Rożak str.74
142
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 24:
Dlaczego wart poznać
historię naszego regionu?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczna z etyczną, plastyczna, ruchowa, jezyk obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Słuchanie utworów literackich
Pisanie i czytanie
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi
Umiejętności społeczne warunkujące bezpieczne funkcjonowanie w środowisku
Aktywność plastyczna
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Szukanie podobieństw w treści wiersz y L. J. Kerna pt. „Nasze Podwórko” i wiersz J. Białobrzeskiej pt. „Moja mała Ojczyzna”. Rozmowa z uczniami na temat treści ukierunkowana pytaniami nauczyciela. Wyszukiwanie i zaznaczanie na mapie administracyjnej Polski województwa
i miejsca zamieszkania uczniów. Uzupełnianie zdań z lukami. Wypowiedzi uczniów na temat
swojej miejscowości poparte zdjęciami z rodzinnych albumów i zgromadzonym materiałem
ilustracyjnym. Zbiorowe redagowanie pytań do przeprowadzenia wywiadu z pracownikiem
lokalnych władz. Wycieczka do Urzędu Miasta/Gminy lub spotkanie w klasie z przedstawicielem władz lokalnych. Wykonanie pracy plastycznej na podsumowanie przebiegu dnia.
Wprowadzanie liter i dwuznaków „ś”, „Ś”, „si”, „Si” „ź”, „Ź”, „zi”, „Zi” na podstawie wyrazów
ślimak, siodło, źrebak, ziemniak. Mówienie o sobie i swoim pochodzeniu w języku obcym.
Temat zajęć:
Nasza region to ważny obszar naszego państwa.
Cel główny:
■■
■■
■■
Doskonalenie umiejętności słuchania wypowiedzi dzieci i dorosłych
Rozbudzanie chęci wypowiadania się na temat własnych spostrzeżeń, odczuć i potrzeb
Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej
143
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
słucha wiersza czytanego przez nauczyciela;
■■
odpowiada na pytania nauczyciela;
■■
kaligraficznie pisze litery i dwuznaki „ś’, „Ś”, „si” „Si”, „ź”, „Ź”, „zi”, „Zi”;
■■
wyszukuje na mapie administracyjnej kraju położenia województwa i miejscowości, w której
mieszka;
■■
zaznacza dowolnym sposobem na mapie administracyjnej Polski województwo i miejscowość, w której mieszka;
■■
zna status swojej miejscowości: wieś, miasto;
■■
uzupełnia luki w zdaniach;
■■
wypowiada się na określony temat;
■■
określa własne potrzeby i zainteresowania związane z wiedzą na temat miejscowości,
w której mieszka;
■■
bierze aktywny udział w przeprowadzeniu wywiadu z przedstawicielem władz lokalnych;
■■
wyraża własne marzenia;
■■
wykonuje pracę plastyczną;
■■
przedstawia się w języku obcym,
■■
zna słowa godło, stolica, flaga, hymn, globus, mapa, Europa, Polska, Polak, Warszawa
w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, wycieczka
Środki dydaktyczne:
tekst wiersza J. Białobrzeskiej,, Moja mała Ojczyzna „i J. L. Kerna pt. „Nasze Podwórko”,
ścienna mapa administracyjna Polski, konturowa mapa administracyjna Polski dla każdego ucznia, zdjęcia z rodzinnych albumów i materiał ilustracyjny dotyczący miejscowości
zgromadzony przez uczniów oraz nauczyciela, różnorodne materiały do wykonania prac
plastycznych: kredki ołówkowe, świecowe, pastele olejne, farby, resztki tkanin, bibuła karbowana i niekarbowana, papier kolorowy, wycinki z prasy, klej, plansza z kręgami i napisy
do uzupełnienia kręgów, animacje „Moja wieś”: Multimedia - film; Multimedia rysunki; Karty
pracy nr 24 str. 56; Zeszyt ćwiczeń str. 32, 44, 63; Skrypt dla ucznia str. 29-31, 104,
105, 108, 109, 191.
144
Scenariusze zajęć
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie treści wierszy czytanych przez nauczyciela.
„Moja mała Ojczyzna” – J. Białobrzeska
Jest na mapie mała kropka,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jak ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło.
Na podwórku trzy kałuże,
położyły się przy murze,
trzepak bardzo dziś kaprysi
duży dywan na nim wisi.
Kurka Koko i pies Burek,
kłócą się o jakiś sznurek,
myszka kotu gra na nosie,
w polu stoi strachów osiem.
Słońce z cieniem gra tu w berka,
pan kominiarz z dachu zerka,
teraz chyba każdy przyzna,
że jest piękna ma Ojczyzna!
„Nasze Podwórko” J. L. Kern
Nasze podwórko to miejsce,
które najlepiej znamy.
Wszyscy,
Bez żadnych wyjątków,
takie podwórka mamy.
Gdy słońce świeci na niebie,
wesołe jest zawsze podwórko.
smutniejsze zaś, gdy się zjawi
pan deszcz
z ponurą córką chmurką.
Czasami z naszego podwórka,
na którym się co dzień bawimy,
widać wieże kopalni
lub wielkiej huty kominy.
I czy to będzie w Gliwicach,
w Toruniu, w Łomży czy w Krośnie,
gdy spojrzysz na nasze podwórko,
to stwierdzisz, że ono rośnie!
I już podwórkiem twym nie jest
to tylko, co jest blisko.
Ale i traktor w polu, fabryka i lotnisko!
I jakiś stary zamek,
145
Scenariusze zajęć
i lasy na pagórkach,
i Wisła, która płynie
środkiem Naszego Podwórka..
Rozmowa na temat treści wierszy, ukierunkowana pytaniami nauczyciela.
Dziewczynki w wierszu „Nasza mała Ojczyzna”, chłopcy w wierszu „Nasze Podwórko”
wyszukują odpowiedzi na pytania.
Wiersz I – o jakim miejscu opowiada treść wiersza?
■■
co znajduje się pod murem domu?
■■
co wisi na trzepaku?
■■
jakie zwierzęta można zobaczyć na podwórku?
■■
ile strachów stoi w polu,
■■
kto gra w berka?
■■
kto z dachu zerka?
■■
Analiza czwartej zwrotki (Ojczyzna – kraj, w którym mieszka uczeń – Polska).
■■
Analiza pierwszej zwrotki (Mała Ojczyzna – miejsce zamieszkania, zabawy, nauki, pracy
i odpoczynku ucznia, jego najbliżsi, przyjaciele, koledzy).
Wiersz II
■■
o jakim miejscu opowiada treść wiersza?
■■
kiedy podwórko jest wesołe, kiedy jest smutne?
■■
co widać z naszego podwórka,
■■
co nazywamy naszym podwórkiem?
■■
dlaczego autor wyraz „podwórko” pisze raz mała, a raz dużą literą.
■■
Analiza szóstej zwrotki (Wisła płynie środkiem Naszego Podwórka)
■■
Analiza pierwszej zwrotki (nasze podwórko to miejsce, które najlepiej znamy)
2. Wspólne odszukanie na ściennej mapie administracyjnej Polski województwa i miejscowości,
w której uczeń mieszka.
Informacja nauczyciela dla dzieci – porównanie szkoły – tego co bliskie dziecku i państwa – tego, co bardziej odległe dla dziecka.
W szkole mamy podział na klasy, klasy czasami dzielimy na grupy.
Szkoła zarządza dyrektor, klasą opiekuje się wychowawca, a w grupie rówieśniczej wybiera się lidera.
Nauczyciel demonstruje na tablicy podziały istniejące w szkole - Multimedia (rysunki).
Dla sprawniejszego zarządzania państwem wprowadza się podział jego obszaru na mniejsze
jednostki terytorialne – administracyjne.
Obszar naszego kraju jest podzielony na szesnaście województw, które z kolei dzielą
się na powiaty, a te na gminy.
W każdym województwie jedno z dużych miast pełni funkcję siedziby województwa.
Na czele władz województwa stoją: wojewoda i marszałek sejmiku województwa. Na czele
władz powiatu – starosta.
W gminie wiejskiej władzę sprawuje wójt, a we wsi sołtys.
W gminie miejskiej i w mieście – burmistrz, a w dużym mieście – prezydent.
■■
Na przygotowanej na tablicy planszy - Multimedia (rysunki), dzieci wspólnie ustalają
i przyklejają napisy: kraj, województwo, powiat, gmina.
■■
następnie dzieci dopisują nazwy odnoszące się do ich miejsca zamieszkania.
146
Scenariusze zajęć
3. Wspólne odszukanie na mapie administracyjnej województwa i miejscowości, w której
uczeń mieszka,
4. Kolorowanie na mapie konturowej Polski, obszaru województwa i zaznaczenie miejscowości
dowolnym symbolem (np. naklejka małe serduszko - Karty pracy ucznia nr 24 str. 56.
■■
Zadanie dodatkowe dla chętnych – może być jako praca domowa wspólna z rodzicami
można również przygotować mapkę konturową województwa z podziałem na powiaty,
powiatu z podziałem na gminy, gminy z podziałem na wsie.
5. Analiza i synteza głoskowa wyrazów ślimak, siodło, źrebak, ziemniak.
6. Nauka pisania liter i dwuznaków „ś”, „Ś”, „si”, „Si”, „ź”, „Ź”, „zi”, „Zi” - Skrypt dla ucznia
str. 104-105, 108-109.
7. Uzupełnienie zdań na karcie – Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 63.
Moja Ojczyzna to …………………………………………………………...
Moja mała Ojczyzna to …………………………………………………….,
znajduje się w województwie ……………………………………………….
8. Zebranie od uczniów informacji, jakie posiadają na temat miejscowości, w której mieszkają,
poparte zdjęciami z rodzinnych albumów i materiałem ilustracyjnym zgromadzonym przez
uczniów i nauczyciela (zdjęcia, widokówki, foldery, wycinki z prasy, zasoby Internetu
i inne) - Skrypt dla ucznia str. 29-31; Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 44.
■■
Co wiecie o naszej miejscowości?
■■
Czego chcielibyście się dowiedzieć o miejscowości, w której mieszkacie?
■■
Od kogo można uzyskać potrzebne i interesujące was informacje?
9. Zapowiedź wycieczki do Urzędu Miasta, Urzędu Gminy/ lub spotkania w klasie z przedstawicielem wymienionych urzędów.
10.Zbiorowe redagowanie pytań do przeprowadzenia wywiadu podczas wycieczki/spotkania.
■■
Skąd pochodzi nazwa miejscowości?
■■
Kiedy powstała?
■■
Ilu liczy mieszkańców?
■■
Jacy są zasłużeni, wybitni mieszkańcy miejscowości?
■■
Jakie działania podejmują i realizują władze miejscowości na rzecz dzieci?
■■
Jakie działania na rzecz dzieci planują podjąć w przyszłości?
11.Spotkanie z przedstawicielem władz lokalnych w urzędzie/szkole na terenie klasy.
Przeprowadzenie przez uczniów wywiadu według wcześniej przygotowanych pytań.
12.Rozwiązywanie zadań matematycznych - Skrypt dla ucznia str. 191; Zeszyt ćwiczeń
dla ucznia str. 32.
13.Język obcy
■■
nazwy: globus, mapa, Europa, Polska, Polska, Polak, Warszawa, stolica
Poland | Polen
Pole | der Pole
Warsaw | Warschau
Capital | die Hauptstadt
147
Scenariusze zajęć
■■
flaga, godło i hymn
Flag | die Fahne
Emblem | das Staatswappen
National anthem
anthem || die
die Nationalhymne
Nationalhymne
National
■■
przedstawianie się: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce
I’m Pole. I live In Poland. | Ich bin ein Pole. Ich wohne in Polen.
■■
układanie dialogu o miejscu zamieszkania
A: Where do you live? | Wo wohnst du?
B: I live in … | Ich wohne in........
A: Where are you from? | Woher kommst du?
B: I’m from … | Ich komme aus........
■■
układanie zdań o swojej miejscowości
I live in … | Ich wohne in.......
14.Indywidualne wykonanie metodą „narysuj i napisz” pracy plastycznej pt.: „Marzę, aby tu,
gdzie mieszkam…”. Przekazanie wykonanych prac drogą elektroniczną do Urzędu Gminy.
Ocena efektów pracy ucznia:
Prezentacja wykonanych prac plastycznych. Dyskusja na temat prac plastycznych.
Ewaluacja zajęć:
Uzupełnij zdanie :Po dzisiejszych zajęciach:
Bibliografia
Białobrzeska J. „Moja mała Ojczyzna”
L.J. Kern „Nasze Podwórko”
zasoby Internetu
148
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 25:
Dlaczego powinniśmy być
dumni z naszych rodaków?
Realizowane edukacje:
muzyczna, polonistyczna, plastyczna, społeczna z etyczną, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Aktywne słuchanie muzyki i jej odbiór muzyki
Słuchanie i wypowiadanie się
Ekspresja przez sztukę
Czytanie i praca z tekstem
Liczenie matematyczne
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Wysłuchanie wiersza pt. „Żelazowa Wola”. Śpiewanie piosenki pt: „Orkiestra” z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych. Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów klawiszowych.
Oglądanie prezentacji multimedialnej, ,Fryderyk Chopin”. Słuchanie wybranych fragmentów
muzyki Fryderyka Chopina. Interpretacja plastyczna wysłuchanej muzyki. Ciche czytanie
wiersza pt. ,,Chopin’’. Rozmowa na temat treści wiersza. Redagowanie i pisanie zdań –rozsypanka wyrazowa. Pojęcia wokół tematu muzyka w języku obcym.
Temat zajęć:
Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.
Cel główny:
■■
■■
Rozpoznawanie wybranych dziedzin sztuki
Ekspresja przez sztukę
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
śpiewa w grupie piosenkę;
■■
gra na instrumencie perkusyjnym,
■■
słucha nagrań muzyki klasycznej w wykonaniu orkiestry;
149
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
słucha nagrań dźwięków różnych instrumentów klawiszowych;
rozpoznaje brzmienie danego instrumentu klawiszowego;
nazywa instrumenty klawiszowe;
wypowiada się na temat treści czytanego wiersza;
słucha wiązanki utworów fortepianowych Fryderyka Chopina,
interpretuje plastycznie muzykę;
za pomocą środków plastycznych wyraża przeżycia doznane podczas słuchania muzyki;
wypowiada się na temat wykonanej pracy plastycznej;
cicho czyta tekst wiersza
poznaje wybrane rodzaje muzyki tworzonej przez Fryderyka Chopina;
słucha muzyki kompozytora,
określa nastrój wysłuchanej muzyki;
zna proste pojęcia związane z muzyką w języku obcym.
śpiewa piosenkę w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca indywidualna jednolita, praca indywidualna zróżnicowana,
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia,
Środki dydaktyczne:
wiersz pt. „Żelazowa Wola”; instrumenty perkusyjne dla każdego ucznia; nagranie utworu
na orkiestrę „Marsz perski” – „Przygoda z klasą” klasa 2, CD „Po przygodę wyruszamy…”
część 1., WSiP; płyta z nagraniami brzmienia wybranych instrumentów klawiszowych – pianino,
klawesyn, organy, fortepian; nagranie wiązanki utworów Chopina (zróżnicowane tempo, dynamika, nastrój); blok rysunkowy; pastele olejne lub farby plakatowe; rozsypanka wyrazowa
utwory kompozytora: Polonez As-dur op. 53, Mazurek C-dur op. 56 nr 2, Walc Des-dur
op. 64 nr 1, Etiuda As-dur op. 10 nr 10 (fragmenty);tekst opowiadania Tadeusza Opalewskiego pt. „Pierwszy koncert”; książka pt.:,,Opowieść o Fryderyku Chopinie’’, wyd. Ibis 2010 r.
Multimedia dźwięki, rysunki; Zeszyt ćwiczeń str. 32, 39, 45, 55; Karty pracy nr 26 str 56.
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie wiersza pt. „Żelazowa Wola” czytanego przez nauczyciela - online.
■■
rozmowa na temat treści wiersza,
■■
oglądanie albumu z Żelazowej Woli,
2. Słuchanie nagrania muzyki klasycznej”Marsz perski” w wykonaniu orkiestry - Multimedia
(dźwięki).
3. Wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanej muzyki ukierunkowane pytaniami nauczyciela.
150
Scenariusze zajęć
4. Oglądanie ilustracji z instrumentami i wysłuchanie brzmienia wybranych instrumentów
klawiszowych.
Rozpoznanie brzmienia, nazwanie instrumentów klawiszowych: pianino, organy, fortepian,
klawesyn, wyszukiwanie podobieństw i różnic w budowie instrumentów.
5. Wysłuchanie fragmentu opowiadania” Frycek w Szafarni” Miry Jaworczakowej.
- Ale jeszcze program trochę, dobrze, proszę pani?
Tego nikt Fryckowi odmówić nie może, każdy wie, że dla chłopca fortepian pierwszy,
że te piosenki zasłyszane na wsi lubi sobie przegrywać wieczorami. Trochę je zmienia,
coś dodaje od siebie – i tak pod jego palcami melodia, zdawałoby się dobrze znana,
zmienia się w utwór fortepianowy niezwykłej piękności. (...)
Pani Dziewanowska nie ma żadnych wątpliwości, że przyjaciel jej syna będzie kiedyś
wielkim kompozytorem polskim. Czy wspomni czasem te wspólne wakacje w Szafarni? Nie
tylko wspominał serdecznie, ale i wygrywał. Ciągle jeszcze odzywa się echo szafarskich
melodii wiejskich, w niejednym utworze Fryderyka Chopina”.
6. Oglądanie albumów i zdjęć Fryderyka Chopina - Multimedia (rysunki).
■■
wyjaśnienie dzieciom powiedzenia:
„Rodem warszawianin, Sercem Polak,
A talentem świata obywatel”.
■■
pokaz zdjęć – miejsce pochówku w Paryżu,
■■
miejsce złożenia serca w Kościele Św. Krzyża w Warszawie,
7. Wysłuchanie wiązanki utworów fortepianowych skomponowanych przez Fryderyka Chopina(zróżnicowane tempo, dynamika, nastrój) - Multimedia (dźwięki).
8. Interpretacja plastyczna wysłuchanej muzyk - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 55 i.
9. Tworzenie przez uczniów ekspozycji wykonanych prac plastycznych.
10.Wypowiedzi uczniów na temat wykonanych prac plastycznych inspirowanych muzyką
Chopina.
11.Ciche czytanie wiersza pt.:,,Chopin’’ - Karty pracy ucznia nr 26 str. 56; Zeszyt ćwiczeń
dla ucznia str. 45
„Chopin”
Gdy Chopin był mały,
tak mały jak ja,
to zboża mu grały
i księżyc mu grał.
Melodią szumiały
sitowia nad stawem,
piosenki śpiewały
skrzypiące żurawie.
I wszystkie te pieśni
i poszumy
drzewa
pod jego palcami
fortepian wyśpiewał.
12.Rozmowa na temat treści wiersza, ukierunkowana pytaniami nauczyciela:
■■
Czego słuchał Fryderyk Chopin w dzieciństwie?
■■
Na jakim instrumencie grał kompozytor?
■■
O jakiej porze dnia słuchał odgłosów przyrody?
151
Scenariusze zajęć
13.Nawiązanie do prac plastycznych wykonanych przez uczniów, zwrócenie uwagi na to, czy
w interpretacji plastycznej dzieci pojawił się świat przyrody będący twórczą inspiracją
kompozytora.
14.Poznanie utworów na fortepian komponowanych przez Fryderyka Chopina.
Wyjaśnienie cech charakterystycznych wybranych kompozycji: polonez, walc, mazurek,
etiuda.
Wysłuchanie fragmentów nagrań utworów: Polonez As-dur op. 53, Mazurek C-dur op. 56
nr 2, Walc Des-dur op. 64 nr 1, Etiuda As-dur op. 10 nr 10 – online.
15.Ułożenie i zapisanie zdań/zdania z rozsypani wyrazowej (praca zróżnicowana) przygotowanej w kopercie dla każdego dziecka.
Poziom I.
Fryderyk Chopin to wybitny polski kompozytor i pianista.
Poziom II.
Fryderyk Chopin to wybitny polski kompozytor i pianista.
Urodził się w Żelazowej Woli.
Poziom III.
Fryderyk Chopin to wybitny polski kompozytor i pianista.
Urodził się w Żelazowej Woli.
Jego muzyka znana jest na całym świecie.
16.Język obcy
■■
terminologia związana z muzyką: muzyka, cicho – głośno, szybki – wolny, nazwy niektórych instrumentów
Quiet/loud, fast/slow | leise/laut, schnell/langsam
Guitar, piano, violin, trump | die Gitarre, das Klavier, die Geige, die Trompete
■■
utrwalenie słownictwa wcześniej poznanego,
■■
gry i zabawy przy muzyce
Piosenka pt. Head and Shoulders Knees and Toes, Kopf Schulter Knie und Zeh
17.Zadanie dodatkowe dla chętnych, zainteresowanych uczniów.
■■
chętne dzieci wspólnie z rodzicami czytają treść opowiadania, redagują i samodzielnie
zapisują trzy pytania do treści przeczytanego opowiadania.
Ocena efektów pracy ucznia:
Wystawka prac plastycznych, rozmowa na temat pomysłowości i estetyki wykonanych prac.
Ewaluacja zajęć:
Uczniowie rysują na karteczkach buźki – nutki, wyrażające ich nastrój.
Bibliografia
„Frycek w Szafarni” Miry Jaworczakowej, zasoby Internetu
Head and Shoulders Knees and Toes [online]
Dostęp w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=W0avif4nXIk
Kopf Schulter Knie und Zeh (online)
Dostęp w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=zXW-wfCBkQ8
152
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 26:
Dlaczego warto poznać
dzieje Ojczyzny?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, społeczna, etyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna, język
obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Kształtowanie umiejętności mówienia na dany temat,
Pisanie i czytanie,
Słuchanie w skupieniu czytane utwory,
Poznanie przynależności narodowej
Budzenie szacunku do symboli narodowych.
Liczenie matematyczne,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Wyjaśnienie pojęcia „Ojczyzna” na podstawie wiersza Ewy Szelburg – Zarembiny pt. „Ziemia,
mych ojców”. Układanie godła z puzzli. Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego.
Rozmowa nt. treści legendy. Pisanie zdania z pamięci. Układanie kolejności wydarzeń w legendzie. Narodowe symbole i szacunek do nich. Rozwiązywanie prostych zadań z treścią.
Wykonanie chorągiewki biało-czerwonej. Wprowadzenie litery i dwuznaków „ć”, „Ć”, „ci”, „Ci”,
„dz”, „Dz” na podstawie wyrazów ćma, cień, dzwon. Przedstawianie sie w języku obcym.
Temat zajęć:
Biały orzeł jest naszym symbolem.
Cel główny:
Wzmocnienie przynależności narodowej
Poszanowanie symboli narodowych
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
słucha tekstów literackich,
153
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
zna znaczenie pojęcia „Ojczyzna”,
układa puzzle,
zna symbole narodowe,
ustala kolejność wydarzeń,
kaligraficznie pisze litery i dwuznaki „ć”, „Ć”, „ci”, „Ci”, „dz”, „Dz”,
pisze z pamięci zdanie,
recytuje wiersz,
przyjmuje właściwą postawę w czasie słuchania lub śpiewania hymnu,
zna znaczenie barw na polskiej fladze,
wykonuje pracę techniczno-plastyczną,
rozwiązuje zadania z treścią,
poprawnie wymienia nazwy kolorów w języku obcym,
utrwala poznane dotąd słownictwo w języku obcym
przedstawia sie w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa,
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, pogadanka, instrukcja, ekspresja, impresja,
Środki dydaktyczne:
Wiersz Ewy Szelburg – Zarembiny pt. „Ziemia mych ojców”, puzzle, nagranie hymnu, tekst
„Legendy o białym orle”, kartki z kolejnością wydarzeń, patyczki, bibuła biała i czerwona,
klej, kartki z napisem „tak” i „nie”. Skrypt dla ucznia str. 32, 33, 110-113; Zeszyt ćwiczeń
str. 46; Karty pracy nr 26 str. 58, 59.
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie wiersza Ewy Szelburg – Zarembiny pt. „Ziemia mych ojców” – online.
Góry, doliny
lasy i wody
pełne jesteście
wszelkiej urody.
Wszystkie was sercem
ogarniam wdzięcznym.
Niech wasza chwała
w mowie mej dźwięczy.
Sławię cię, Polsko,
piękna i żyzna
154
Scenariusze zajęć
2.
■■
■■
■■
3.
4.
■■
■■
■■
■■
5.
6.
7.
8.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
9.
ziemio mych ojców,
Moja ojczyzno!
Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „ojczyzna” - Skrypt dla ucznia str. 32; Zeszyt ćwiczeń
dla ucznia str. 46.
ponowne wyraziste odczytanie ostatniej zwrotki.
jak się nazywa nasza Ojczyzna?
jakie są nasza symbole narodowe?
Układanie puzzli - Karty pracy ucznia nr 26 str. 58.
Rozmowa z dziećmi nt. ułożonego obrazka.
jakie jest tło?
jaki ptak jest na obrazku?
W którą stronę ma zwróconą głowę?
Co ma na głowie?
Analiza i synteza głoskowa wyrazów ćma, cień, dzwon.
Nauka pisania liter i dwuznaków „ć”, „Ć”, „ci”, „Ci”, „dz”, „Dz” - Skrypt dla ucznia str.
110-113.
Poznanie „Legendy o białym orle” oraz „Legendy o Warsie i Sawie” - Skrypt dla ucznia
str. 33.
Wędrowali bracia Lech, Czech i Rus przez prastarą puszczę. Szukali miejsca na swoje
siedziby. Trudno im było się rozstać.
Nagle ujrzeli stadko jeleni na polanie. Napięli łuki. Świsnęły strzały. Ale zwierzęta
szybsze od strzały rozbiegły się w trzy świata strony. Skoczyli bracia w pogoń. Lech
na północ, Czech na południe, a Rus na wschód.
Lech ze swą drużyną długo gonił pięknego jelenia. Gwiazdy błyskały już na niebie, kiedy
strudzeni wędrowcy ułożyli się do snu pod dębem na wzgórzu.
O świcie obudził ich łopot skrzydeł. Ujrzeli nad sobą ogromnego orła. Ptak usiadł
w gnieździe. Orle pióra połyskiwały srebrzyście w blaskach wschodzącego słońca. Wszyscy patrzyli oczarowani.
- Tu zostaniemy! – powiedział Lech do swych towarzyszy. – To najpiękniejsze miejsce
na świecie. Zbudujemy tutaj osadę. A biały orzeł będzie naszym znakiem.
I w środku puszczy zbudował Lech ogromny gród. Nazwano go Gnieznem, by nazwa
przypominała orle gniazdo.
Rozmowa z dziećmi nt. wysłuchanej legendy.
Jakie imiona mieli bracia wędrujący przez puszczę?
Czego szukali w puszczy?
Za kim skoczyli bracia w pogoń?
Który z braci pojechał na północ?
Który z braci pojechał na południe?
W jakim kierunku udał się Rus?
Gdzie nocował Lech i jego drużyna?
Co obudziło wędrowców?
Jak wyglądał ten ptak?
Jaką decyzję podjął Lech?
Jak nazwano grud zbudowany przez Lecha?
Ustalenie kolejności wydarzeń. - Karty pracy dla ucznia nr 26 str. 59
155
Scenariusze zajęć
dzieci ustalają kolejność wydarzeń w legendzie układając zdania
a) Lech, Czech i Rus wędrowali przez puszczę.
b) Wędrowcy gonili jelenia.
c) Lech nocował pod dębem.
d) d) Orzeł obudził wędrowców.
e) Wędrowcy zbudowali gród i nazwali go Gnieznem.
f) Biały orzeł będzie znakiem Lecha.
10.Pisanie z pamięci.
■■
dzieci zapisują z pamięci w zeszycie zdanie: Biały orzeł to nasz znak.
11.Wysłuchanie recytacji wiersza „Biel i czerwień” – online.
■■
dzieci przygotowując się wcześniej do ślubowania uczyli się na pamięć wiersz pt. „Biel
i czerwień”
12.Ustalenie znaczenia barw na naszej fladze.
■■
czerwień
■■
biel
■■
zwrócenie uwagi, że dzień 2 maja jest dniem flagi.
13.Rozwiązywanie zadań z treścią - Karty pracy dla ucznia nr 26 str. 59.
Zadanie 1.
W sklepie było 5 flag narodowych. Z nową dostawą dostarczono ich jeszcze 15. Ile
razem jest teraz flag.
Rozwiązanie :
Odpowiedź: Teraz jest.............. flag.
Zadanie 2 dodatkowe dla chętnych.
Sklep z akcesoriami narodowymi jest czynny 6 dni w tygodniu. Było w nim 20 sztuk
flag narodowych. Każdego dnia tygodnia sprzedano 1 flagę narodową. Ile flag zostało?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
14.Wyjaśnieni pojęcia hymn.
■■
ustalenie postawy w momencie słuchania hymnu narodowego,
15.Wysłuchanie we właściwej postawie hymnu narodowego.
■■
nauczyciel opowiada dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” został naszym hymnem.
16.Język obcy
■■
utrwalenie wiadomości i terminologii dotychczas poznanej, w tym nazw kolorów
RED | rot
WHITE | weiss
BLACK | schwarz
ORANGE | oragne
BLUE | blau
YELLOW | gelb
PINK | rosa
BROWN | braun
GREEN | grün
■■
układanie prostych zdań typu; Jestem Polakiem. Jestem Polką, mieszkam w Polsce.
Mieszkam w …
I’m Pole. I live in Poland. | Ich bin ein Pole. Ich wohne in Polen.
■■
wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej
■■
156
Scenariusze zajęć
17.Wykonanie chorągiewki w kolorze biało-czerwonym.
■■
przygotowanie potrzebnych materiałów,
■■
organizacja stanowiska pracy,
■■
wykonanie chorągiewek,
■■
ocena poprawności pod względem miejsca bieli – góra, i czerwienidół.
18.Zadanie pracy domowe: z pomocą rodziców naucz się na pamięć treści hymnu narodowego.
Ocena efektów pracy ucznia:
■■
■■
prezentacja właściwej postawy podczas słuchania i śpiewania hymnu,
ocena poprawności wykonania chorągiewek pod względem miejsca bieli – góra, i czerwienidół,
Ewaluacja zajęć:
■■
■■
■■
■■
każdy uczeń otrzymuje dwie kartki z przylepcem, na których zapisano stwierdzenia:
tak i nie,
na tablicy widnieje zdanie: Znam symbole narodowe.,
uczniowie przyklejają kartkę z wybranym zapisem.
Bibliografia
„Legenda o białym orle”
Ewa Szelburg–Zarembina „Ziemia mych ojców”
157
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 27:
Dlaczego możemy powiedzieć,
że jesteśmy Polakami
i Europejczykami?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, plastyczna, muzyczna, ruchowa,
język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Słuchanie tekstów literackich,
Pisownia ortograficzna nazw własnych,
Samodzielne wypowiedzi uczniów inspirowane przez nauczyciela
Praca z tekstem literackim,
Przynależność do narodu,
Integracja z narodami Europy
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami w zakresie 100. Porządkowanie wyników
w ciągu rosnącym. Kaligraficzne pisanie w zeszycie ze zwróceniem uwagi na pisownię nazw
własnych wielką literą. Wyjaśnienie pojęcia „kontynent”. Zapoznanie z mapą administracyjną
Europy, wyszukiwanie nazw państw. Porządkowanie dni tygodnia. Zabawa ruchowa „Jedzie
pociąg z daleka...”. Oglądanie prezentacji multimedialnej, ilustracji i albumów o państwach
Europy. Wysłuchanie fragmentów tekstów, rozpoznawanie z jakich bajek pochodzą. Praca plastyczna „Bajkowe postacie” – organizacja wystawki. Improwizacja ruchowa piosenki
„Laleczka z saskiej porcelany”. Wprowadzenie dwuznaków „dż”, „Dż”, „dź”, „Dź”, „dzi”, „Dzi”
na podstawie wyrazów dźwig, dziecko, dżem. Kraje europejskie w języku obcym.
Temat zajęć:
Bajkowa podróż po Europie.
Cel główny:
■■
■■
■■
158
Korzystanie z różnych źródeł informacji
Poznanie własnej tożsamości jako Polaka i Europejczyka
Integracja ze społecznością europejską
Scenariusze zajęć
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego uczestnictwa w zajęciach uczeń:
■■
Dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami w zakresie 100,
■■
Porządkuje wyniki rosnąco,
■■
Ustala kolejność dni tygodnia,
■■
Kaligraficznie pisze dwuznaki „dż”, „Dż”, „dź”, „Dź”, „dzi”, „Dzi”.
■■
Pisze kaligraficznie nazwy własne i tytuły bajek
■■
Odczytuje nazwy państw
■■
Wyszukuje położenie państw Europy na mapie administracyjnej
■■
Słucha tekstów literackich,
■■
Podaje tytuł wysłuchanej bajki,
■■
Zgodnie bawi się z rówieśnikami
■■
Improwizuje ruchem treść piosenki,
■■
Wykonuje w grupie prace plastyczne
■■
Wymienia nazwy niektórych krajów europejskich w języku obcym i wskazuje je na mapie.
Formy pracy:
indywidualna jednolita, zbiorowa, grupowa
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem literacki, pogadanka, ćwiczenia z mapą, impresja, ekspresja
Środki dydaktyczne:
mapa administracyjna Europy, nagrania piosenek „Jedzie pociąg z daleka...” i „Laleczka
z saskiej porcelany”, ilustracje, albumy, prezentacja multimedialna, duże kartony, farby lub
pastele, fragmenty bajek - Karty pracy dla ucznia nr 27 str. 60; Ćwiczenia dla ucznia
str. 56-57.
Przebieg zajęć:
1. Działania matematyczne - Karty pracy dla ucznia nr 27 str. 60; Ćwiczenia dla ucznia
str. 56-57.
■■
wykonaj działania i zapisz prawidłowe wyniki
20+20= O
80-70= E
10+70= A
40+30= P
50-30=U
60-30= R
dołącz wagoniki do lokomotywy rozpoczynając od najmniejszego wyniku,
159
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
2.
■■
■■
■■
3.
4.
5.
■■
dołącz wagoniki do lokomotywy rozpoczynając od najmniejszego wyniku,
odczytaj litery na wagonikach, a dowiesz się dokąd udamy się w podróż
zapisz odczytaną nazwę w zeszycie – (należy zwrócić uwagę na pisownię wielką literą)
Zapoznanie z mapą administracyjną Europy.
wyjaśnienie pojęcia „kontynent”
odczytywanie nazw państw europejskich,
pogadanka z dziećmi nt. ich przeżyć związanych z podróżami po Europie,
Analiza i synteza głoskowa wyrazów dżem, dźwig, dziecko.
Nauka pisania dwuznaków „dż”, „Dż”, „dź”, „Dź”, „dzi”, „Dzi”. - Skrypt dal ucznia 114-117.
Porządkownie dni tygodnia - Karty pracy ucznia nr 27 str. 60; Skrypt dla ucznia str.
121.
dołącz wagoniki do lokomotywy, porządkując dni tygodnia we właściwej kolejności, a dowiesz
wiesz się
się jakie
jakie kraje
kraje Europy
Europy odwiedzimy
odwiedzimy
Niedziela
Polska
Włochy
poniedziałek
środa
Niemcy
wtorek
Anglia
sobota
Francja
czwartek
Dania
piątek
Podróż po Europie - Skrypt dla ucznia str. 34.
■■
odczytywanie nazwy państw, odszukiwanie ich na mapie ściennej i przypinanie kartoników
z nazwami
6. Oglądanie prezentacji multimedialnej lub ilustracji i albumów o poszczególnych odwiedzanych krajach - Multimedia (rysunki); Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 47,
■■
odczytywanie fragmentów bajek,
■■
odgadywanie tytułów bajki, której fragment dzieci usłyszały,
Polska – Julian Tuwim „Kotek”
Kotek
Miauczy kotek: miau!
Coś ty, kotku, miał?
Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.
Wzdycha kotek: o!
Co ci, kotku, co?
Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka
Aż po samo dno.
Pisnął kotek: pii
Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
160
Scenariusze zajęć
Śpi – i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.
Niemcy; Bracia Grimm „Jaś i Małgosia”
Przed wielkim lasem mieszkał pewien biedny drwal ze swoją żoną i dwojgiem dzieci;
chłopczyk nazywał się (…) a dziewczynka (…) Nie miał co na ząb położyć ani bochenka
by się nim przełamać, a pewnego dnia, gdy kraj nawiedziła drożyzna, nie mógł zarobić
na chleb powszedni. Kiedy tak leżał wieczorem w łóżku zastanawiał się nad losem,
a z trosk przewracał się z boku na bok, westchnął i powiedział do swojej żony: „Co z nami
będzie? Jak wykarmimy nasze biedne dzieci, kiedy sami nic nie mamy?” – „Wiesz co,
mężu,” odparła żona, „Jutro wczesnym rankiem wyprowadzimy dzieci do lasu, gdzie jest
najgęstszy, rozpalimy im ogień i damy każdemu po kawałku chleba. Potem zabierzemy
się do roboty, a dzieci zostawimy same. Nie znajdą drogi do domu, a my będziemy
od nich wolni.” – „Nie żono,” powiedział mąż, „nie zrobię tego, bo serce mi pęknie z żalu,
że dzieci w lesie zostawiłem, aby wnet rozszarpały je dzikie zwierzęta”
Włochy – Carlo Collodi – „Pinokio”
Dawno temu był sobie stolarz Dżepetto. Kochał swoją pracę, lecz był bardzo samotny.
Pewnego dnia Dżepetto znalazł duży kawałek lipowego drewna.
- Będzie z niego piękny pajac – pomyślał i zabrał się do pracy. Po godzinie z dumą
popatrzył na swoje dzieło:
- Gdybyś był prawdziwym chłopcem, dałbym ci na imię Pinokio.
Usłyszała to Błękitna Wróżka i postanowiła wynagrodzić mu lata samotności. Tchnęła
życie w drewniane serce pajaca i (…) ożył.
Francja – Charles Perrault „Kopciuszek”
Wtedy wróżka powiada:
- No cóż? Masz więc czym jechać na bal. Chybaś temu rada?
- Com rada, tom rada! Ale jakże będę tańczyć w tej sukienczynie?
Na to chrzestna matka tknęła ją lekko swoją laseczką i natychmiast sukienczyna (…)
stała się skrzącą szatą ze złotosrebrnej materii, naszywanej klejnotami. Chrzestna dała
także (…) najpiękniejsze w świecie pantofelki z popieliczej skórki.
Tak wystrojona siadła (…) do karocy, a chrzestna matka zaklęła ją na wszystkie świętości, aby na balu nie zmarudziła i nie bawiła ani chwilki dłużej niż do północy. Jeśli
bowiem dłużej na balu pozostanie, karoca znowu stanie się dynią, konie zmienią się
w myszy, hajduczkowie w jaszczurki, a piękna szata w łachmany.
(…) obiecała chrzestnej matce, że opuści bal przed północą, i nie posiadając się z radości – pojechała.
Dania – Hans Christian Andersen „Calineczka”
Była sobie pewnego razu kobieta, która bardzo, bardzo pragnęła mieć malutkie dziecko,
ale nie wiedziała, skąd je wziąć. Poszła więc do starej czarownicy i powiedziała jej:
- Pragnęłabym z całego serca mieć małe dziecko, czy mogłabyś mi powiedzieć, skąd
je mogę wziąć?
- Znajdziemy na to radę – powiedziała czarownica. – Masz tu ziarnko jęczmienia, nie
z tego gatunku, który rośnie na chłopskim polu, ani z tego, który jedzą kury. Wsadź
je do doniczki, zobaczysz, co z tego wyrośnie!
- Dziękuję ci – powiedziała kobieta i dała czarownicy dwanaście groszy. Potem poszła
do domu, zasadziła ziarnko jęczmienia i natychmiast wyrósł piękny, duży kwiat, który
161
Scenariusze zajęć
wyglądał jak tulipan, ale płatki miał stulone – tak, jak gdyby kwiat był jeszcze
w pączku.
- Jakiż to piękny kwiat! – powiedziała kobieta i pocałowała śliczne, czerwone i żółte
płatki. I w chwili kiedy składała ten pocałunek, rozległ się jak gdyby wystrzał i kwiat
otworzył się od razu. Był to prawdziwy tulipan, ale w środku kwiatu siedziała na zielonym słupku maleńka dziewczynka, śliczna i delikatna.
Anglia – Alan Alexander Milne z „Kubuś Puchatek”
Pewnego pięknego dnia Miś, zwany przez swych przyjaciół (…) albo krócej Puchatkiem,
przechadzał się po Lesie, pomrukując dumnie pod nosem. Tego dnia właśnie ułożył sobie
małą piosenkę, gdy wczesnym rankiem robił przed lustrem swoje codzienne ćwiczenia
gimnastyczne na schudnięcie.
- Tra-la-la, tra-la-la – podśpiewywał, gdy wyprężył się w górę, jak tylko mógł, i potem – tra-la, tra-la-Ia, ojej, ledwo żyję – gdy nie zginając kolan próbował dosięgnąć
palcami podłogi. Po śniadaniu powtarzał tę piosenkę raz po raz, dopóki nie nauczył się
jej na pamięć. Teraz wymrukiwał ją sobie bez zająknienia. Brzmiała ona mniej więcej
tak: Tra-la-la, tra-la-la,
Tra-la-la, tra-la-la,
Rum-tum-tum, tra-la-bum. Rum-tum-tum, tra-la-bum.
■■
nauczyciel krótko przedstawia postać pisarza, podkreślając, że pochodzi on właśnie
z kraju, który odwiedzamy,
■■
między jednym, a drugim krajem dzieci bawią się w „Jedzie pociąg z daleka....”, dodając
nazwę kraju do którego się udają.
7. Praca plastyczna – „Bajkowe postacie”
■■
dzieci w parach lub w trójkach, w zależności od liczebności klasy kolorują na dużych
kartonach postacie z różnych bajek,
■■
organizują wystawkę z rysunków,
■■
czytają tytuły przygotowane na kartkach i podpinają na tablicę pod odpowiednim
rysunkiem.
8. Przepisywanie tytułów do zeszytu – zwrócenie uwagi na pisownię wielką literą.
9. Język obcy
■■
nazwy niektórych krajów Europy
Poland | Polen
Germany | Deutschland
Italy | Italien
Greece | Griechenland
France | Frankreich
Spain | Spanien
■■
odszukiwanie i wskazywanie ich na mapie Europy
162
Scenariusze zajęć
układanie pytania: Kto to?
Who is this? | Wer ist er? We ist sie?
układanie prostych dialogów w parach
10.Improwizacja ruchowa utworu muzycznego – „Laleczka z saskiej porcelany”– on line.
■■
zabawy ruchowe
■■
Ocena efektów pracy ucznia:
Oceną jest wystawka prac dzieci i przyporządkowane tytuły.
Ewaluacja zajęć:
Bibliografia
Albumy o państwach Europy, Prezentacje multimedialne, Bajki
163
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 28:
Dlaczego praca nas ubogaca?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, muzyczna, przyrodnicza, plastyczna, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
Pisanie i czytanie
Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się,
Rozumienie, że pieniądze otrzymuje się za wykonaną pracę
Relacje między najbliższymi i wywiązywanie się z powinności między najbliższymi
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Improwizowanie ruchem treści piosenki pt. „Choć mam rączki małe...”. Rozmowa z dziećmi nt.
pracy rodziców i obowiązków dzieci. Rozwiązywanie rebusów. Rozwiązywanie prostych zadań
z treścią o zakupach. Układanie historyjki obrazkowej pt. „Od ziarenka do bochenka” według
kolejności wydarzeń. Ortograficzne pisanie nazw zawodów. Zabawa tematyczna. Rozpoznawanie atrybutów poszczególnych zawodów. Zawody uprzywilejowane i ginące. Lustrowanie scen
i sytuacji z życia rodzinnego. Wprowadzenie litery „ch”, „Ch” na podstawie wyrazu chleb.
Zawody w języku obcym. Wprowadzenie dni tygodnia w języku obcym.
Temat zajęć:
„Wszyscy dla wszystkich” – pomagamy sobie wzajemnie.
Cel główny:
■■
■■
■■
Budzenie szacunku do ludzi pracy,
Przestrzeganie reguł obowiązujących w świecie społeczności dziecięcej i w świecie
dorosłych
Rozwijanie umiejętności społecznych
Cele szczegółowe:
Uczeń w wyniku aktywnego udziału w zajęciach:
■■
Wykonuje proste śpiewanki – rymowanki,
■■
Rozwiązuje rebusy,
■■
Potrafi podać swoje obowiązki,
164
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Opowiada o zawodach swoich rodziców
Rozwiązuje proste zadania o zakupach,
Układa zadania o zakupach
Układa we właściwej kolejności historyjkę obrazkową,
Odgrywa scenki
Zna kolejność dni tygodnia,
Kaligraficznie pisze dwuznak „ch”, „Ch”
Pisze ortograficznie nazwy zawodów
Rozpoznaje atrybuty poszczególnych zawodów
Ilustruje sceny i sytuacje z życia rodzinnego.
Wymienia nazwy niektórych zawodów w języku obcym.
Wymienia kolejno dni tygodnia w języku obcym.
Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa, grupowa, w parach
Metody nauczania – uczenia się:
rozmowa, drama, praca z tekstem, ekspresja, impresja, ćwiczenia, metoda projektu
Środki dydaktyczne:
wiersz „Wszyscy dla wszystkich”, rebusy, farby, karton, rekwizyty do zabawy w kąciku
tematycznym
Skrypt dla ucznia str. 39, 118, 119, 122, 125; Karty pracy nr 28 str. 61-64; Zeszyt
ćwiczeń str. 48-49.
Przebieg zajęć:
1. Wspólna zabawa przy piosence „Choć mam rączki małe...” –online - improwizacja ruchowa.
2. Rozmowa z dziećmi nt.
■■
w jaki sposób one pomagają swoim rodzicom?
■■
dlaczego dzieci powinny pomagać rodzicom?
■■
jakie zawody wykonują rodzice dzieci?
3. Analiza i synteza wyrazu chleb. Nauka pisania litery „ch”, „Ch” - Skrypt dla ucznia
str. 118-119.
4. Odczytywanie rebusów - Karty pracy ucznia nr 28 str. 61.
■■
odczytaj rebusy, a dowiesz się, jakie zakupy masz zrobić na śniadanie
■■
listę zakupów zapisz w zeszycie
5. Proste zadania z treścią - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 48-49; Skrypt dla ucznia
str. 39.
165
Scenariusze zajęć
Na zakupy otrzymałeś 10 zł.
Kupiłeś masło, bułeczki i ser.
Oblicz, ile kosztowały zakupy?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Ile zostało ci reszty?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Ułóż podobne zadanie dla swojego kolegi z ławki.
6. Ułóż we właściwej kolejności historyjkę obrazkową „Od ziarenka do bochenka” - Karty
pracy dla ucznia nr 28 str. 62.
spośród podanych
podanych nazw
nazw zawodów
zawodów wybierz
wybierz te,
te, które
które związane
związane są
są zz historyjką
historyjką obrazobrazspośród
kową: malarz, piekarz, żniwiarz, kolejarz, rolnik, młynarz, kierowca, lekarz, kominiarz,
sprzedawca
■■
wybrane zawody zapisz w zeszycie, zwróć uwagę na ich pisownię
7. Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela pt. „Wszyscy dla wszystkich”
■■
rozmowa nt. treści wiersza,
■■
wyszukiwanie w wierszu nazw zawodów
■■
wypowiedzi dzieci nt. kim chciałyby w przyszłości zostać.
■■
166
Scenariusze zajęć
8. Łączenie
w pary
nazwynazwy
zawodu
i narzędzia
pracy -pracy
Karty pracy dla ucznia nr 28 str. 63.
7. Łączenie
w pary
zawodu
i narzędzia
ml i f g̀
^
rozmowa z dziećmi nt. zawodów zanikających i zawodów tzw. uprzywilejowanych
9. Zabawa w kąciku tematycznym – „Mój wymarzony zawód”.
10.Siedem dni tygodniaułóż we właściwej kolejności dni tygodnia. Odczytaj hasło - Karty
pracy nr 28 str. 64.
■■
rozmowa z dziećmi nt. odczytanego hasła
■■
dlaczego rodzice pracują?
■■
w jaki sposób dzieci mogą pozyskać fundusze np. na wyjazd wakacyjny? (zbieranie puszek,
makulatury, aukcja prac zrobionych w klasie)
■■
rozwiązywanie słownych łamigłówek - Skrypt dla ucznia str 122 i 125.
11.Język obcy
■■
nazwy dni tygodnia
poniedziałek – Monday | Montag
wtorek – Tuesday | Dienstag
środa – Wednesday | Mittwoch
czwartek – Thursday | Donnerstag
piątek – Friday | Freitag
sobota – Saturday | Samstag
niedziela – Sunday | Sonntag
■■
167
Scenariusze zajęć
■■
■■
nazwy zawodów
Actor/actress | der Schauspieler / die Schauspielerin
Driver | der Fahrer
Doctor | der Arzt
Waiter/waitress | der Kellner / die Kellnerin
Musician | der Musiker
Farmer | der Bauer
Mechanic | der Mechaniker
Police officer | der Polizist
rozpoznawanie zawodów po rekwizytach (na obrazkach lub w rzeczywistości)
11. Praca
plastyczna
– „Niedziela
– dzień
spędzony
z rodziną
rodziny.
12.Praca
plastyczna
– „Niedziela
– dzień
spędzony
z rodziną
rodziny.
Ocena efektów pracy ucznia:
klasowa wystawka prac plastycznych
Ewaluacja zajęć:
dzieci odrysowują dłoń i kolorują tyle palców dłoni na ile oceniają zaangażowanie na lekcji.
Kontynuacja:
projekt edukacyjny pt. „Od ziarenka do bochenka”
Bibliografia
źródło: zasoby Internetu
168
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 29:
Dlaczego kochamy podróże?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczna z etyczną, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, ruchowa,
język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
Słuchanie i wypowiadanie się
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi
Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie umiejętności społecznych
Słuchania i mówienie w j. obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Uważne wysłuchanie z magnetofonu nagrania treści wiersza,,Sójka” J. Brzechwy. Rozmowa
na temat treści wiersza. Praca z mapą wyszukiwanie miast, które odwiedziła sójka. Ortograficzne zapisywanie nazw miast. Oglądanie ilustracji, przewodników i albumów polskich
miast. Zabawa w biuro podróży. Wybór miasta, do którego uczniowie chcą pojechać na wycieczkę. Rozmowa z uczniami na temat organizacji wycieczek.. Organizowanie wycieczki przez
klasowe biuro podróżypraca w grupach. Prezentacja efektów pracy grup na forum całej
klasy. Zabawy ruchowe „Jedzie pociąg z daleka...”. Obliczenia zegarowe na karcie pracy
z wykorzystaniem modelu zegara. Scenki dotyczące zakupu biletu w języku obcym.
Temat zajęć:
Poznajemy polskie miasta.
Cel główny:
■■
■■
■■
Kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z informacji,
Troska o bezpieczeństwo własne i innych,
Rozwijanie umiejętności społecznych
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
Uważnie słucha nagrania utworu literackiego,
■■
Czyta nazwy miast na mapie fizycznej Polski,
■■
Samodzielnie dokonuje wyborów,
■■
Zgodnie współpracuje w grupie,
169
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Uczestniczy w zabawach ruchowych utrwalających zasady bezpieczeństwa,
Wypowiada się na temat treści wiersza,
Wykonuje proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin, korzystając z modelu
zegara,
Czyta ze zrozumieniem zdania,
Wymienia nazwy środków transportu w języku obcym.
Odgrywa scenki dotyczące kupowania biletu w języku obcym.
Utrwala terminologię związana z państwowością w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia, aktywizujące – wyspy,
Środki dydaktyczne:
Audiobook,, Zaczarowany świat wierszy Jana Brzechwy’’ (Płyta CD), Media Way 2011/inne
nagranie wiersza na płycie CD, odtwarzacz CD,ścienna mapa fizyczna Polski, plakat – lista
miast, ilustracje z zabytkami miast, przewodniki albumy, kolorowe karteczki samoprzylepne,
identyfikator dla każdego ucznia – karteczki w czterech, różnych kształtach, komputer
z łączem internetowym, plan miejscowości, materiały plastyczne potrzebne do wykonania
plakatu reklamującego biuro podróży, duży zegar demonstracyjny i model zegara dla każdego
ucznia. Karty pracy nr 29 str. 65, 66; Zeszyt ćwiczeń str. 38; Skrypt dla ucznia str. 37, 38.
Przebieg zajęć:
1. Rozmowa nt. powiedzenia:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie”.
2. 1.Uważne wysłuchanie z magnetofonu nagrania treści wiersza ,,Sójka” J. Brzechwy.
Jan Brzechwa – „Sójka” - Karty pracy ucznia nr 29 str. 65; Zeszyt ćwiczeń dla
ucznia str. 38.
Wybiera się sójka za morze,
Ale wybrać się nie może.
„Trudno jest się rozstać z krajem,
A ja właśnie się rozstaję.”
Poleciała więc na kresy
Pozałatwiać interesy.
Odwiedziła najpierw Szczecin,
Bo tam miała dwoje dzieci,
170
Scenariusze zajęć
W Kielcach była dwa tygodnie,
Żeby wyspać się wygodnie,
Jedną noc spędziła w Gdyni
U znajomej gospodyni,
Wpadła także do Pułtuska,
Żeby w Narwi się popluskać,
A z Pułtuska do Torunia,
Gdzie mieszkała jej ciotunia.
Po ciotuni jeszcze sójka
Odwiedziła w Gnieźnie wujka,
Potem matkę, ojca, syna
I kuzyna z Krotoszyna.
Pożegnała się z rodziną,
A tymczasem rok upłynął.
Znów wybiera się za morze,
Ale wybrać się nie może.
Myśli sobie: „Nie zaszkodzi
Po zakupy wpaść do Łodzi.”
Kupowała w Łodzi jaja,
Targowała się do maja,
Poleciała do Pabianic,
Dała dziesięć groszy za nic,
A że już nie miała więcej,
Więc siedziała pięć miesięcy.
„Teraz – rzekła – czas za morze!”
Ale wybrać się nie może.
Posiedziała w Częstochowie,
W Jędrzejowie i w Miechowie,
Odwiedziła Katowice [Mysłowice],
Cieszyn, Tyniec, Wadowice,
Potem jeszcze z lotu ptaka
Obejrzała miasto Kraka:
Wawel, Kopiec, Sukiennice,
Piękne place i ulice.
„Jeszcze wpadnę do Rogowa,
Wtedy będę już gotowa.”
Przesiedziała tam do września,
Bo ją prosił o to chrześniak.
Odwiedziła w Gdańsku stryja,
A tu trzeci rok już mija.
Znów wybiera się za morze,
Ale wybrać się nie może.
„Trzeba lecieć do Warszawy,
Pozałatwiać wszystkie sprawy,
Paszport, wizy i dewizy,
171
Scenariusze zajęć
3.
■■
4.
■■
5.
6.
■■
7.
■■
■■
Kupić kufry i walizy.”
Poleciała, lecz pod Grójcem
Znów się żal zrobiło sójce.
„Nic nie stracę, gdy w Warszawie
Dłużej dzień czy dwa zabawię.”
Zabawiła tydzień cały,
Miesiąc, kwartał, trzy kwartały,
Gdy już rok przebyła w mieście,
Pomyślała sobie wreszcie:
„Kto chce zwiedzać obce kraje,
Niechaj zwiedza. Ja – zostaję.”
Wyszukiwanie w tekście wiersza nazw miast, które odwiedziła sójka.
uczniowie śledzą tekst wiersza czytany przez nauczyciela i podkreślają w nim nazwy
miast,
Głośne odczytywanie nazw miast, które odwiedziła sójka. Odszukiwanie na mapie ściennej
wskazywanych przez nauczyciela miast i przyczepienie za pomocą masy samoprzylepnej kartek z zapisaną drukowanymi literami nazwą miasta (SZCZECIN, GDYNIA, TORUŃ,
GNIEZNO, ŁÓDŹ, WARSZAWA, KIELCE, KATOWICE, WADOWICE, KRAKÓW)
zwrócenie uwagi na pisownię miast wielką literą,
Zapisywanie w zeszycie nazw miast zaznaczonych na mapie.
Rozmowa na temat decyzji sójki
„Kto chce zwiedzać obce kraje,
Niechaj zwiedza. Ja – zostaję.”
Dlaczego sójka nie wybrała się za morze?
Wybór miasta, do którego uczniowie chcą pojechać na wycieczkę.
uczniowie podchodzą do tablicy i przyklejają kolorową „cenkę” przy nazwie miasta,
do którego chcieliby pojechać na wycieczkę,
liczenie, ile dzieci pojedzie do poszczególnych miast i zapisanie odpowiedniej liczby przy
nazwie miasta,
Szczecin
Kielce
Gdynia
Toruń
Gniezno
Gdańsk
Warszawa
Wadowice
Katowice
Kraków
172
Scenariusze zajęć
8. Ustalenie odpowiedzi na pytanie: Co chcemy zwiedzić, obejrzeć w wybranym mieście?
■■
praca w parach – nauczyciel rozdaje przewodniki lub albumy z wypisanych na tablicy
miastami,
■■
dzieci przeglądają przewodniki, albumy i ustalają, co można zobaczyć w danym mieście,
■■
następnie na form klasy próbują przekonać uczniów, dlaczego warto pojechać właśnie
do tego miasta, pokazują herb danego miasta
■■
po prezentacji wszystkich miast dzieci, za pomocą „karteczek samoprzylepnych – „cenek”
dokonują swoich wyborów (każde dziecko ma 2 możliwości)
■■
zliczanie ilości głosów na dane miasto,
9. Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg z daleka...” – podając kolejne miasta, do których dzieci
chciały podróżować.
10.Rozmowa z uczniami na temat organizacji wycieczek, wyjazdów: - Skrypt dla ucznia
str. 37-38.
■■
W jaki sposób organizujemy wycieczki, wyjazdy grupowe?
■■
Dokąd możemy się udać?
■■
Z czyjej pomocy korzystamy?
11.Organizujemy klasowe biuro podróży.
Uczniowie zostają pracownikami biura podróży. Otrzymują identyfikatory – karteczki
w czterech, rożnych kształtach:
Grupa I
Grupa II Grupa III Grupa IV
12.Biuro podróży organizuje wycieczkę.
■■
według powiedzenie „Cudze chwalicie....” – planujemy wycieczkę do pobliskiej atrakcyjnej
turystycznie miejscowości – praca w grupach
Grupa I – uczniowie otrzymują plan miejscowości, zaznaczają na planie obiekty, w których
będą podczas wycieczki.
Grupa II – uczniowie ustalają ceny wstępu do poszczególnych miejsc i sporządzają cennik.
Grupa III – uczniowie otrzymują materiały plastyczne, opracowują nazwę i reklamę –
plakat biura podróży.
Grupa IV – uczniowie wyszukują w Internecie potrzebne materiały, drukują i opracowują
folder z miejscami, które odwiedzą podczas wycieczki.
13.Prezentacja efektów prac grupy na forum całej klasy. Rozmowa i dyskusja.
14.Język obcy.
■■
nazwy polskich miast
Warsaw | Warschau
■■
utrwalenie terminologii związanej z państwowością; flaga, godło, hymn,
Flag | die Fahne
173
Scenariusze zajęć
Emblem | das Staatswappen
National anthem | die Nationalhymne
■■
nazwy środków transportu
Bus | der Bus
Lorry | der LKW
The underground | die U-Bahn
Motorbike | das Motorrad
Train | der Zug
Bike | das Fahrrad
Car | das Auto
■■
scenki dramowe – zachowanie w różnych środkach komunikacji (stosowanie zwrotów
grzecznościowych)
■■
kupowanie biletu na dworcu (dialog)
A: Hello! | Hallo!
B: Hi! | Hallo!
A: How can I help you? | Wie kann ich Ihnen helfen?
B: I would like to buy a ticket? | Ich will eine Fahrkarte kaufen.
A:….
15.Zabawy ruchowe związane z utrwaleniem zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek doskonaląc reagowanie na sygnały wzrokowe i słuchowe.
16.Obliczenia zegarowe na karcie pracy z wykorzystaniem modelu zegara (duży zegar demonstracyjny i model zegara dla każdego ucznia) - Karty pracy ucznia nr 29 str. 66..
Ocena efektów pracy ucznia:
Nauczyciel dokonuje ustnej oceny zaangażowania uczniów w pracę grupową.
Ewaluacja zajęć:
Plakat ewaluacyjny „Oś liczbow”. Na plakacie narysowana jest oś liczbowa, na której zaznaczone są liczby od 0 do 5. Każdy uczeń określa atrakcyjność zajęć przyklejając na osi
kolorową „cenkę”.
Bibliografia
Jan Brzechwa „Sójka”
Przewodniki turystyczne, albumy miast
Zasoby Internetu
174
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 30:
Dlaczego zakupy mogą być
interesującą czynnością?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczna z etyczną, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, ruchowa,
język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
Wyszukiwanie i korzystanie z informacji
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi
Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki
Liczenie i sprawność rachunkowa
Zadawanie i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Rozmowa z uczniami na temat ich doświadczeń związanych z dokonywaniem zakupów z wykorzystaniem plansz edukacyjnych przedstawiających różne sklepy. Nazywanie produktów
żywnościowych znajdujących się na zdjęciach wyeksponowanych na tablicy. Grupowe dokonywanie zakupów zgodnie z otrzymaną listą zakupów. Ekspozycja i prezentacja na forum
klasy efektów pracy grupy. Zabawy ruchowe,,Sałatka owocowa”,,,Zbieramy rozsypane zakupy”.
Rozwiązywanie zadań, obliczenia pieniężne, manipulowanie monetami z wyprawki. Odegranie
scenki w sklepie spożywczym w języku obcym.
Temat zajęć:
Robimy zakupy.
Cel główny:
■■
■■
■■
Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie umiejętności matematycznych
Nabywanie umiejętności praktycznych związanych z dokonywaniem zakupów w języku
polskim i angielskim
Korzystanie z informacji
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
175
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Wypowiada się na temat własnych doświadczeń związanych z dokonywaniem zakupów;
Nazywa produkty żywnościowe;
Zgodnie współpracuje w grupie;
Zna wartość nabywczą monet;
Wykonuje obliczenia pieniężne manipulując monetami z wyprawki;
Wykonuje w pamięci obliczenia pieniężne;
Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania;
Rozwiązuje manipulacyjnie zadania tekstowe, wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach lub przedstawione słownie;
Wyszukuje informacje potrzebne do rozwiązania zadania;
bierze udział w zabawach ruchowych;
ilustruje sytuacje przedstawione w zadaniu matematycznym;
Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach zwrotów dotyczących zakupów w języku
obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia, twórcze myślenie wg E. de Bodo Środki dydaktyczne:, zaszyfrowane zdanie, plansze edukacyjne przedstawiające różne sklepy, papierowe
monety 1zł, 2zł, 5zł,zdjęcia artykułów żywnościowych wycięte z ofert handlowych, ulotek
reklamowych sklepów, lista zakupów dla każdej grupy, trzy plakaty do tworzenia cennika,
karteczki z nazwami artykułów żywnościowych, karteczki z cenami, piłeczki pingpongowe/
kule z papieru, nożyczki, klej.
Środki dydaktyczne:
Zaszyfrowane zdanie, plansze edukacyjne przedstawiające różne sklepy, papierowe monety
1 zł, 2zł, 5zł, zdjęcia artykułów żywnościowych wycięte z ofert handlowych, ulotek reklamowych sklepów, lista zakupów dla każdej grupy, trzy plakaty do tworzenia cennika,
karteczki z nazwami artykułów żywnościowych, karteczki z cenami, piłeczki pingpongowe/
kule z papieru, nożyczki, klej, Multimedia - rysunki; Karty pracy nr 30, str. 67-68; Zeszyt
ćwiczeń str. 48-49; Skrypt dla ucznia str. 39.
Przebieg zajęć:
1. Wykreśl co drugą sylabę, a dowiesz się co robią dzieci - Karty pracy ucznia nr 30
str. 67; Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 48-49..
Rosabikomybuzacekulipy.
176
Scenariusze zajęć
2. Rodzaje sklepów – oglądanie ilustracji i plansz edukacyjnych z np. małym sklepikiem,
kioskiem z gazetami, sklepem obuwniczym, kwiaciarnią, sklepem ze sprzętem AGD, stoisko na targu, giełdą samochodową - Multimedia (rysunki); Skrypt dla ucznia str. 39..
3. Rozmowa z uczniami na temat ich doświadczeń związanych z dokonywaniem zakupów
(z kim są na zakupach, jak często uczestniczą w zakupach, gdzie najczęściej robią zakupy, co i dlaczego najchętniej kupują, dla kogo dokonują zakupów).
4. Pieniądze jako środek płatniczy.
■■
nauczyciel demonstruje dzieciom monet 1zł, 2zł, 5 zł i banknot 10 zł, 20 zł, 50 zł
i 100 zł – jako środki płatnicze
■■
uczymy się płacić – dzieci z wyprawki uczniowskiej wybierają takie monety lub banknoty, którymi mogą zapłacić: 2 zł, 5zł, 7 zł, 13 zł, 15 zł, 40 zł, 50 zł 80 zł, 100 zł
5. Robimy zakupy. Podział klasy na trzy grupy – losowanie przez uczniów monet jedno, dwu
i pięciozłotowych z wyprawki uczniowskiej. Uczniowie tworzą grupę zgodnie z wartością
wylosowanej monety.
6. Nauczyciel odsłania tablicę, na której zawieszone są zdjęcia artykułów żywnościowych
wycięte z ofert handlowych, ulotek reklamowych sklepów. Nazywanie przez uczniów
znajdujących się na zdjęciach produktów żywnościowych. Wybór przez grupy plakatu
z pytaniem o sposób kupowania zgromadzonych produktów. Grupowe tworzenie cennika
zakupionych produktów.
7. Każda z grup otrzymuje od nauczyciela listę zakupów i zajmuje miejsce wyznaczone
w klasie
Grupa I Grupa II rzodkiewka Grupa III
8. Uczniowie zapoznają się w grupie z otrzymaną od nauczyciela listą zakupów, podchodzą
do tablicy i dokonują zakupów poprzez odpięcie z tablicy zdjęć określonych produktów
i wracają na miejsce.
Co kupujemy na wagę?
Co kupujemy w pęczkach?
9. Nauczyciel odsłania przypięte na tablicy trzy plakaty.
Co kupujemy na wagę?
Uczniowie zapoznają się z pytaniami zamieszczonymi na plakatach i udzielają na nie
odpowiedzi, po czym każda grupa zdejmuje z tablicy przeznaczony dla niej plakat
i uzasadnia wybór. Grupa I
Co kupujemy na sztuki? – chleb, sałata, bułka, masło, czekolada
Grupa II
Co kupujemy w pęczkach? – rzodkiewka, koper, szczypiorek, włoszczyzna, szparagi
Grupa III
Co kupujemy na wagę? – jabłka, ziemniaki, ser, kiełbasa, cukierki
177
Scenariusze zajęć
10.Uczniowie tworzą w grupie cennik zakupionych produktów poprzez przyklejenie na plakacie zdjęcia, nazwy i ceny produktu. Wykorzystują do tego listę zakupów i karteczki
zapisanymi cenami.
Grupa I
1 zł
2 zł
5 zł
3 zł
4 zł
Grupa II
2 zł
3 zł
4 zł
7 zł
2 zł
Grupa III
1 zł
8 zł
5 zł
2 zł
4 zł
12.Ekspozycja i prezentacja na forum klasy efektów pracy grupy.
13.Samodzielne, ustne układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych o zakupach dwóch
wybranych produktów z wykorzystaniem cenników – obliczenia pieniężne.
14.Zabawy ruchowe –,,Sałatka owocowa’’
■■
dzieci stoją w kole – na hasło np. kto lubi (jabłka, banany, czereśnie, kiwi, itd.) zmienia
swoje miejsce, dzieci zmieniają miejsca,
■■
na hasło sałatka owocowa, wszyscy zamieniają się miejscami
15.„Zbieramy rozsypane zakupy” – nauczyciel wysypuje np.: pięćdziesiąt piłeczek pingpongowych/ kul zrobionych z gazet. Zadaniem uczniów jest w jak najkrótszym czasie zebrać
jak najwięcej piłek/kul.
16.Pamięciowe obliczenia pieniężne.
Masz 20 złotych, idziesz na zakupy i chcesz wydać całą kwotę. Wybierz z plakatów
artykuły żywnościowe, które kupisz. Narysuj je w koszyku. Oblicz koszt zakupów.
20 zł
17.Język obcy.
Uczniowie mają do dyspozycji różnego rodzaju artykuły spożywcze z naklejonymi nazwami
w języku angielskim (aby ułatwić dzieciom nazewnictwo). Nauczyciel wraz z uczniami
aranżuje wnętrze sklepu. Uczniowie kolejno odgrywają scenki w sklepie, używając zwrotów typu:
- Good morning! | Guten Morgen!
- Good morning! | Guten Morgen!
- What would you like to buy? | Was wollen Sie kaufen?
- I would like to buy…………………………………… | Ich würde gerne …................. kaufen. (uczniowie podają
nazwę produktu, który maja zamiar kupić).
Scenka odgrywana jest do momentu, aż wszystkie dzieci mają możliwość uczestnictwa
w zabawie.
Następnie uczniowie wykonują ćwiczenie, w którym mają stworzyć własną listę zakupówkarta pracyzadanie nr 3, str. 68.
Ocena efektów pracy ucznia:
Nauczyciel ustnie ocenia pracę i zaangażowanie uczniów na zajęciach
178
Scenariusze zajęć
Ewaluacja zajęć:
Uczniowie odliczają taką wartość monet od 1 zł do 5 zł na ile oceniają swoje zaangażowanie na zajęciach.
179
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 31:
Dlaczego wszystkie
dzieci są nasze?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, plastyczna, ruchowa, muzyczna, społeczna z etyczną, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
Słuchanie i wypowiadanie się
Dbałość o poprawność ortograficzną
Zgodne współdziałanie z rówieśnikam
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Utrwalanie wyuczonych konstrukcji w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Przyporządkowanie świętom ich dat – zbiorowe układanie rozsypanki. Dodawanie pełnymi
dziesiątkami w zakresie 100. Obchody Dnia Dziecka w różnych częściach świata. Zapisywanie
nazw świąt i ich dat. Praca z kalendarzem. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza,,Kalendarz’’, wypowiedzi na temat treści. Ćwiczenia w stosowaniu wielkiej litery w pisowni nazw
świąt i imion dzieci. Słuchanie fragmentu wiersza pt.”Dzień Dziecka”. Wprowadzenia odpowiedników znanych polskich imion w języku obcym.
Temat zajęć:
Każde dziecko ma prawo do uśmiechu.
Cel główny:
■■
■■
Umiejętność funkcjonowania w społeczności szkolnej i komunikowania się
Wspomaganie rozwoju umysłowego
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
dodaje pełnymi dziesiątkami w zakresie 100,
■■
przyporządkowuje świętom ich daty;
■■
pracuje z kalendarzem;
■■
przedstawia się i opowiada o swoich marzeniach,
■■
zapisuje nazwy świąt wraz z datami zgodnie z kolejnością występowania w kalendarzu;
■■
czyta ze zrozumieniem;
180
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
wyszukuje ukrytych w tabeli imion dzieci;
stosuje wielka literę w pisowni imion;
tworzy formę zdrobniałą imion;
słucha teksu czytanego przez nauczyciela;
wypowiada się na temat treści wysłuchanego utworu;
uczestniczy w dowolnych zabawach ruchowych;
utrwala nazwy miesięcy w języku obcym;
zna odpowiedniki polskich imion w języku obcym;
utrwala wcześniej poznane słownictwo w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca grupowa zróżnicowana, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia, stawianie zadań dzieciom
Środki dydaktyczne:
rozsypanka z datami świąt i ich nazwami, kalendarze, instrumenty perkusyjne, sprzęt sportowy (obręcze, skakanki,pachołki,piłki), fragment wiersza pt.”Dzień Dziecka”, kredki, farby,
materiały do wykonania słonecznego orderu uśmiechu. Karty pracy nr 31 str. 69-71;
Zeszyt ćwiczeń str. 50, 51, 58, 59; Skrypt dla ucznia str. 40.
Przebieg zajęć:
1. Wynikom poszczególnych działań przyporządkowano litery i dwuznaki.
Wykonaj obliczenia, pod wynikiem wpisz odpowiednia literę.
Odczytaj
Odczytaj hasło
hasło.- Karty pracy nr 31 str. 69.
Wynik
10
20
30
40
10
20
30
50
60
70
Hasło
181
Scenariusze zajęć
2. Rozmowa z dziećmi o Święcie Dziecka - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str 50; Skrypt dla
ucznia str. 40; Zeszyt ćwiczeń str. 59.
■■
w jaki sposób w ich domu obchodzi się dzień dziecka?
■■
kiedy obchodzimy Dzień Dziecka?
3. Informacja nauczyciela o obchodach Dnia Dziecka w innych krajach - Karty pracy
ucznia nr 31 str. 70.
■■
tak jak w Polsce 1 czerwca Dzień dziecka obchodzą również w Czechach, na Słowacji
■■
i na Ukrainie,
■■
6 czerwca we Francji podczas Święta Rodziny,
■■
23 kwietnia – w Turcji,
■■
5 maja – w Azji.
■■
uczniowie, po wysłuchaniu informacji uzupełniają karty z kalendarza i nazwy krajów,
w których obchodzi się w tych dniach Święta Dziecka
Dzień
..................................
STYCZEŃ
Dzień
..................................
KWIECIEŃ
Dzień
..................................
MAJ
Dzień
..................................
CZERWIEC
4. Kalendarz pełen świąt – uczniowie wyszukują w kalendarzu nazwy świąt,
■■
wspólnie dokonują podziału świąt na np. narodowe, rodzinne, inne.
5. Przyporządkowanie świętom ich dat – praca zbiorowa.
Na tablicy przypięte są napisy z nazwami świąt oraz daty – rozsypanka. Czytanie nazw
świąt oraz przyporządkowanie im dat.
Porządkowanie kartek według kolejności występowania dat.
Dzień Dziecka,
Dzień Matki,
Dzień Ojca,
Dzień Babci
Poniedziałek
26
Maj
Niedziela
1
Czerwiec
Czwartek
21
Styczeń
Poniedziałek
22
CZERWIEC
6. Wysłuchanie wiersza pt. „Kalendarz”, uzupełnianie luki w tekście nazwą święta dzieci.
Zwrócenie uwagi na pisownię nazw świąt wielką literą.
„Kalendarz” Kalendarz
ma kartek wiele:
czarne – na co dzień,
czerwone w niedzielę.
Zrywam dzisiaj kartkę.
Znowu zwykła strona!
Lepsza na ……………………………………………..
byłaby zielona,
albo żółta słoneczna,
pachnąca jak róża…
182
Scenariusze zajęć
7. Rundka – zabawa z „magicznym lustrem”, kończenie zdań:
Mam na imię ...............................Moim marzeniem jest ..................................................
Każdy uczeń podczas rundki mówi patrząc w lustro, potem przekazuje je koledze.
8. Praca indywidualna - Karty pracy nr 31 str. 70; Ćwiczenia dla ucznia str. 58..
Wyszukiwanie ukrytych w imion dzieci Podział wyszukanych imion na sylaby. Np. Mar -cin
Przepisanie wyszukanych imion z podziałem na sylaby, zwrócenie uwagi na pisownię
wielką literą.
9. Język obcy
■■
utrwalenie słownictwa poznanego na poprzednich zajęciach,
■■
imiona dzieci w różnych językach
Anna – Ann | Anne
■■
nazwy miesięcy – utrwalenie
JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER,
NOVEMBER, DECEMBER | JANUAR, FEBRUAR, MÄRZ, APRIL, MAI, JUNI, JULI, AUGUST,
SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DEZEMBER
■■
przeliczanie w poznanym zakresie
■■
dobieranie wyrazów o znaczeniu przeciwnym, np. długi/krótki
Long/short | lang/ kurz
■■
nazywanie emocji: smutny/wesoły, spokojny/przestraszony
Sad-happy, peaceful – afraid | traurig-glücklich, friedlich-ängstlich
10.Zabawy ruchowe przy piosenkach „Ojciec Wirgiliusz”.
Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje
A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje
Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha
Róbcie wszystko to co ja, to co ja, to co ja.
Połączone koło wiruje przy śpiewie. Jedno z dzieci stoi w środku koło – jest ojcem
Wirgiliuszem. Wykonuje gest lub ruch, który naśladuje reszta dzieci. Następnie wybiera
innego Ojca Wirgiliusza i zabawa trwa nadal.
■■
zabawa przy piosence „W poniedziałek rano”
W poniedziałek rano kosił ojciec siano
Kosił ojciec kosił ja, kosiliśmy obydwa.
W środku koła wybrane dziecko jest ojcem i wykonuje gesty odpowiednie do słów piosenki. Dzieci w takt melodii naśladują ruchy ojca. W następnych zwrotkach dzieci kolejno
zmieniają dni tygodnia i czynności „grabił”, „suszył”, „zwoził”.
11.Wysłuchanie fragmentu wiersza pt.”Dzień Dziecka”
1 czerwca, dziś na świecie
mają swoje święto dzieci,
a więc pieśni oraz wiersze
dla nich będą dziś najszczersze.
Niech w serduszkach tak gorących
mieszka zawsze wielkie słońce,
opromienia każdy dzień,
aby smutki prysły w cień.
12.Praca plastyczna – Projektujemy słoneczny order uśmiechu. - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
str. 51; Karty pracy dla ucznia nr 31 str. 71.
183
Scenariusze zajęć
■■
dzieci ozdabiają słońce, w promienie wpisują cechy szczęśliwego dziecka
Rozmowa na temat treści wysłuchanego fragmentu wiersza.
Ocena efektów pracy ucznia:
Wystawka prac – Order uśmiechu
Ewaluacja zajęć:
Karta ewaluacyjna – buźki – uśmiechnięta i smutna
Bibliografia
Małgorzata Wojciechowicz, Rok wierszem malowany, wyd. Iwanowski 2009
184
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 32:
Dlaczego lato przyszło piechotą?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, muzyczna, plastyczna, ruchowa, przyrodnicza, matematyczna, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
Rozumienie warunków atmosferycznych
Aktywność plastyczna
Kształtowanie sprawności fizycznej
Rozwijanie logicznego myślenia
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. „Lato przyszło pieszo”. Wypowiedzi uczniów na temat
zmian przyrodzie i życiu ludzi w okresie lata. Czytanie fragmentów wiersza z podziałem
na role. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w poznanym zakresie. Zapoznanie uczniów
z wierszem Włodzimierza Słobodniaka pt.”Tęcza”. Analiza treści wiersza ukierunkowana
pytaniami nauczyciela. Rozmowa na temat zjawiska powstawania tęczy na podstawie obserwacji, doświadczeń, zdjęć, przeprowadzonych eksperymentów. Utrwalenie kolejności dni
tygodnia. Praktyczne posługiwanie się pojęciami: dziś, jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj
z wykorzystaniem ekspozycji „Tęczowy tydzień”. Zabawy na powietrzu z chustą animacyjną.
Wprowadzenie słownictwa wokół tematu lato w języku obcym.
Temat zajęć:
Lato w kolorach tęczy.
Cel główny:
■■
■■
Rozumienie i poszanowanie przyrody ożywionej u nieożywionej
Rozwijanie logicznego myślenia
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
słucha wiersza czytanego przez nauczyciela;
■■
wymienia różne środki lokomocji,
■■
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie;
■■
dokonuje analizy treści wiersza pod kierunkiem nauczyciela;
185
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
zna znaczenie pojęcia „tęcza”,
przeprowadza proste eksperymenty;
wie, jak powstaje tęcza;
nazywa kolory tęczy;
nazywa dni tygodnia;
wymienia kolejne dni tygodnia;
praktycznie stosuje pojęcia: dziś, wczoraj, jutro, pojutrze, przedwczoraj;
wymienia „dary” lata;
zgodnie uczestniczy w zabawach z chustą animacyjną,
zna słownictwo wokół tematu lato w języku obcym;
wymienia kolory tęczy w języku obcym;
poprawnie wymienia dni tygodnia w języku obcym;
wymienia nazwy miesięcy letnich w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca w parach (małych grupach), praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
praca z tekstem, impresja, ekspresja, ćwiczenia, burza mózgów
Środki dydaktyczne:
teksty wierszy: Jana Brzechwy „Lato przyszło pieszo” i W. Słobodnika pt.: „Tęcza”, zdjęcia,
ilustracje przedstawiające tęczę, komputer z łączem internetowym, opis eksperymentu
dotyczącego zjawiska powstawania tęczy, paski papieru w kolorach tęczy, sylwety chłopca
i dziewczynki, kredki, chusta animacyjna. Multimedia - rysunki, Karty pracy nr 32 str. 72,
73; Zeszyt ćwiczeń str. 52-55, 60.
Przebieg zajęć:
1. Uporządkuj pojazdy według szybkości z jaką się poruszają - Karty pracy nr 32 str. 72
.
T
O
■■
odczytaj hasło i powiedz jaka pora roku się zbliża?
■■
skąd będziemy wiedzieć, że już jest lato?
2. Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. „Przyjście lata”.
Przyjście lata
I cóż powiecie na to,
Że już się zbliża lato?
186
A
L
Scenariusze zajęć
Kret skrzywił się ponuro:
- Przyjedzie pewnie furą.
Jeż się najeżył srodze:
- Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę.
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym.
Przyleci samolotem.
- Skąd znowu – rzekła sroka –
Nie spuszczam z niego oka
I w zeszłym roku, w maju,
Widziałam je w tramwaju.
- Nieprawda! Lato zwykle
Przyjeżdża motocyklem!
- A ja wam to dowiodę,
Że właśnie samochodem.
- Nieprawda, bo w karecie!
- W karecie? Cóż pan plecie?
- Oświadczyć mogę krótko,
Przypłynie własną łódką.
A lato przyszło pieszo –
Już łąki nim się cieszą
I stoją całe w kwiatach
Na powitanie lata.
■■
rozmowa nt. treści wiersza, przypuszczeń zwierząt,
■■
szukanie odpowiedzi, dlaczego lato przyszło pieszo?
■■
wyjaśnienie niezrozumiałych słów, np. fura, kareta.
3. Czytanie fragmentów tekstu wiersza z podziałem na role.
■■
wybieramy kreta, jeża, węża, srokę, kos i inne zwierzęta,
■■
czytanie z podziałem na role ze zwróceniem uwagi na odpowiednią intonacją,
4. Ustalenie środków lokomocji, którymi miało podróżować lato - Karty pracy ucznia
nr 32 str. 72.
■■
dzieci odczytują nazwy i łączą w pary środek lokomocji i zwierzę
kret
łódka
wąż
tramwaj
jeż
fura
hulajnoga
sroka
samochód
kos
rower
inne zwierzęta
motocykl
samolot
187
Scenariusze zajęć
5. Kolorowa łąka – ćwiczenia w matematycznym liczeniu - Karty pracy dla ucznia nr 32
str. 73
■■
fioletowy – 10
■■
pomarańczowy – 20
■■
żółty -30
■■
zielony -50
■■
niebieski -60
■■
fioletowy -80
■■
granatowy -90
40-10
70-50
80-50
50-40
50-10
10
90-60
10+0
30-20
40+10
20+30
90-40
50
10+30
20
30-10
80-60
30+30
40-10
30+40
100-10
60+30
20+30
20+10
60
40+60
90
10+80
80+10
60-20
30
10+10
20+40
90-30
50+30
20+60
70-40
90+10
80
40+40
40-20
20+50
Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza Włodzimierza Słobodnika pt.: „Tęcza”
ukierunkowane pytaniem „Jak możemy zatytułować wiersz?”
„Tęcza” Włodzimierz Słobodnik - lub Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 54-55.
Czy to łuk promienny
jarzy się nad laskiem?
Czy świetlista brama
Lśni czarownym blaskiem?
Czy to wstążka jasna,
w powietrzu wisząca,
siedmioma barwami
na dzieci patrząca?
Nie, to w kroplach deszczu
cała wykąpana
tam nad laskiem wzeszła
188
Scenariusze zajęć
6.
7.
8.
■■
■■
■■
■■
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tęcza malowana.
Deszczyku, deszczyku,
jesteś jak czarodziej,
bo po tobie tęcza
siedmiobarwna wschodzi.
Ile dni w tygodniu,
tyle barw lśni w tęczy.
Będzie dobry tydzień,
tęcza za to ręczy!
Praca z tekstem wiersza.
a) Jakie znaki interpunkcyjne kończące zdanie występują w wierszu? – odszukiwanie
i odczytywanie zdań zakończonych znakiem zapytania. Odpowiedzi uczniów na pytania:
Do czego poeta porównuje tęczę?
Co robi tęcza opisana w wierszu?
b) Kiedy i jak powstaje tęcza? Z ilu barw składa się tęcza? – odszukiwanie i odczytywanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.
Powstawanie tęczy – rozmowa na temat zjawiska powstawanie tęczy w oparciu o obserwacje i doświadczenia uczniów, zdjęcia, ilustracje - Multimedia (rysunki); Zeszyt ćwiczeń
dla ucznia str. 52-53 i 60.
Przeprowadzenie prostego eksperymentu np.: według opisu zamieszczonego w Internecie
– www.zabawna-kraina.pl – gry i zabawy/eksperymenty.
Tęcza
Przygotuj:
1 przezroczystą szklankę z prostymi ściankami lub słoik,
mocne źródło światła (takie, które daje wąski snop światła),
kartkę A4 białego papieru,
wodę.
Przed eksperymentem:
Napełnij szklankę do połowy wodą. Połóż kartkę na stole, postaw szklankę na kartce.
Eksperyment:
W ciemnym pomieszczeniu zapal źródło mocnego światła, które daje wąski snop promieni.
Ustaw tak szklankę względem źródła światła, aby cień szklanki padał na duży obszar
kartki.
Przesuwaj źródłem światła w różne strony aż na kartce zobaczysz małą, słabą tęczę
(albo kilka tęcz).
Uwaga! Jeżeli z jakichś przyczyn nie możesz dostrzec tęczy, spróbuj użyć innego źródła
światła. Bardzo dobrze nadaje się do tego celu światło z rzutnika multimedialnego.
Można także spróbować wykonać ten eksperyment w bardzo słoneczny dzień, stawiając
szklankę na nasłonecznionym parapecie.
Alternatywna wersja eksperymentu:
Spryskiwacz (np. taki od płynu do mycia szyb) napełnij czystą wodą. W słoneczny dzień
wyjdź na dwór, stań na otwartej przestrzeni tyłem do słońca.
Wyciągnij przed siebie (nieco w bok) rękę, w której trzymasz spryskiwacz. Kilka razy
po rząd rozpyl wodę ze spryskiwacza w powietrze. Powinieneś ujrzeć obraz tęczy nałożony na kropelki wody rozpylone w powietrzu. Tęcza jest wyraźniejsza, jeżeli kropelki
189
Scenariusze zajęć
rozpylasz na ciemnym tle. Znajdź takie miejsce, w którym za kropelkami znajdzie się
ciemna plama).
Obserwacja:
7. Jakąkolwiek wersję eksperymentu wykonujesz, zaobserwuj który z kolorów tęczy znajduje
się po zewnętrznej stronie tęczy, a który po wewnętrznej.
Komentarz:
Białe światło jest tak naprawdę mieszaniną światła o różnych kolorach. Przechodząc
przez zakrzywiony pojemnik (na przykład szklankę w kształcie walca) pełen wody, światło ulega rozszczepieniu na wiązki o różnych kolorach. Podobnie się dzieje, gdy światło
ślizga się po ostrych krawędziach przedmiotów, wówczas także może ulec rozszczepieniu.
Tęcza, która ukazuje ci się na niebie (lub na mgiełce z rozpylacza) powstaje z rozszczepienia światła na bardzo wielu kroplach na raz. Od jednych kropel dociera do ciebie
światło czerwone, od innych kropel – światło niebieskie, od jeszcze innych kropel światło pozostałych kolorów tęczy. Każdy człowiek widzi swoją niepowtarzalną tęczę.
Nawet do osoby stojącej bardzo blisko ciebie kolor czerwony dociera od innego zbioru
kropelek niż do ciebie. Podobnie jest z innymi kolorami. Dzieje się tak dlatego, że obraz
tęczy powstaje tak naprawdę nie na niebie, ale w twoim oku.
Tęczę możesz zaobserwować jedynie, gdy naraz spełnione są dwa warunki: ściana kropelek zawieszonych w powietrzu (na przykład po deszczu) znajduje się daleko przed
tobą, a słońce znajduje się za twoimi plecami.
8. Kolorowanie tęczy na obrazku
Z ilu i z jakich barw składa się tęcza? Z czym kojarzy wam się tęcza?
Do czego poeta porównał tęczę w wierszu? – wyszukanie i odczytanie właściwego
fragmentu.
9. Przypomnienie nazw kolejnych dni tygodnia - Karty pracy ucznia nr 32 str, 72..
■■
nazywanie kolejnych dni tygodnia;
■■
wymienianie nazw dni tygodnia połączone ze wskazywaniem barw tęczy od dołu, np. poniedziałek – fioletowy itd.
10.Tworzenie „tęczowego tygodnia”:
■■
podział na 7 grup (pary, trójki): losowanie pasków w kolorach tęczy;
■■
rozdanie grupom sylwet chłopca (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) oraz sylwet
dziewcząt (środa, sobota, niedziela),
■■
grupowe kolorowanie sylwet zgodnie z odpowiadającą mu barwą tęczy (uczniowie używają
kredek w różnych odcieniach tego koloru).
11.Ekspozycja wykonanych prac.
12.Praktyczne posługiwanie się pojęciami: dziś, jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj z wykorzystaniem ekspozycji „Tęczowy tydzień”. np. dziś jest fioletowy poniedziałek, jutro
będzie....
13.Język obcy
■■
utrwalenie nazw dni tygodnia
poniedziałek – Monday | Montag
wtorek – Tuesday | Dienstag
środa – Wednesday | Mittwoch
czwartek – Thursday | Donnerstag
piątek – Friday | Freitag
190
Scenariusze zajęć
sobota – Saturday | Samstag
niedziela – Sunday | Sonntag
■■
utrwalenie poznanych i poznanie nowych nazw – barwy tęczy
Purple | lila
Light blue | hellblau
Grey | grau
■■
słownictwo związane z tematem lato: upał, ulewa, burza, tęcza,
Heat, rainstorm, thunderstorm, rainbow | die Hitze, der Wolkenbruch, das Gewitter, der
Regenbogen
■■
nazwy miesięcy letnich
June | Juni
July | Juli
August | August
September | September
■■
zabawa ruchowa „Przyjście lata”
14.Podsumowanie:
Co w danym kolorze daje nam lato? – burza mózgów w grupach kolorujących dni tygodnia. Prezentacja – pozostałe grupy słuchają i dopowiadają.
15.Zabawy na powietrzu z chustą animacyjną lub w klasie przy piosence „Połące biega lato”.
■■
wyszukiwanie w barwach chusty kolorów tęczy,
■■
określanie barw na polach sąsiednich.
Ocena efektów pracy ucznia:
Uczniowie pracujący na zajęciach najaktywniej otrzymują od nauczyciela słoneczko.
Ewaluacja zajęć:
Rundka: Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie: Czego nowego dowiedziałem się, co mi się
podobało?
Bibliografia
źródło: www. zabawna-kraina.pl – gry i zabawy/eksperymenty
Jan Brzechwa „Przyjście lata”
Włodzimierz Słobodnik „Tęcza”
191
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 33:
Dlaczego korzystamy
z różnych dóbr kultury?
Realizowane edukacje:
plastyczna, polonistyczna, społeczna z etyczną, język obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
Ekspresja przez sztukę
Czytanie i pisanie
Słuchanie i wypowiadanie się
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Zabawa z chustą animacyjną. Przypomnienie kolorów tęczypraca plastyczna pt. Motyl w kolorach tęczy. Rozmowa na temat pracy malarza artysty. Poznanie sylwetek najsłynniejszych
malarzy polskich. Barwy podstawowe i pochodne, barwy ciepłe i zimne – doświadczenia.
Wyjaśnienie pojęć: wystawa, galeria, muzeum. Wykonanie prac plastycznych w gamie barw
ciepłych i zimnych, barw podstawowych i pochodnych. Tworzenie klasowej wystawy obrazów.
Barwy w języku obcym.
Temat zajęć:
Bawimy się barwami.
Cel główny:
■■
■■
Rozpoznawanie wybranych dziedzin sztuk
Posługiwanie się środkami wyrazu plastycznego: barwa
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
nazywa przedmioty z pracowni malarskiej;
■■
przyporządkowuje przedmiotom podpisy;
■■
wypowiada się na określony przez nauczyciela temat;
■■
zna znaczenie pojęć: wystawa, galeria, muzeum;
■■
dostrzega piękno w wytworach kultury;
192
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
posługuje się takimi środkami plastycznymi jak barwa;
wypowiada się na temat wykonanej pracy plastycznej;
sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku;
utrwala nazwy barw podstawowych w języku obcym;
wymienia barwy ciepłe i zimne w języku obcym;
zna terminy związane z malowaniem w języku obcym..
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
rozmowa, impresja, ekspresja, ćwiczenia, twórcze myślenie wg E. de Bodo.
Środki dydaktyczne:
chusta
nictwa
ucznia,
pędzle,
animacyjna, podpisy do przedmiotów wykorzystanych w zabawie, pocztówki, wydawalbumowe, karty z kalendarzy ściennych, wycinki z kolorowej prasy dla każdego
paleta do mieszania farb dla każdego ucznia, farby w tubie dla każdego ucznia,
naczynie na wodę – Karty pracy nr 33 str. 75-76,
Przebieg zajęć:
1. Zabawy ruchowe z chustą animacyjną.
2. Praca plastyczna – tęczowy motyl.
3. Rozpoznawanie dotykiem przedmiotów – farby w tubach: czerwona, niebieska, czerwona,
płótno malarskie rozpięte na drewnianej ramce, pędzel malarski, paleta do mieszania
barw. Wyeksponowanie nazywanych przedmiotów. Odszukiwanie przypiętych na tablicy
podpisów.
Rozmowa:
Do czego służą zgromadzone przedmioty? Kto wykorzystuje je w swojej pracy?
4. Krótka informacja nauczyciela o największych malarzach Polski – Janie Matejko, Stanisławie Wyspiańskim, itd.
5. Oglądanie ekspozycji obrazów wymienionych malarzy;
Oglądanie reprodukcji różnych obrazów -wydawnictwa albumowe, pocztówki, karty z kalendarzy, wycinki z kolorowej prasy/zdjęcia wyszukane w Internecie podczas zajęć. Rozmowa na temat ekspozycji
■■
Co zgromadziliśmy w klasie?
■■
Czy wiecie, co nazywamy obrazem?
Nauczyciel przedstawia definicję: Obraz to dzieło plastyczne wykonane na płaszczyźnie
jedną z technik malarskich.
Dlaczego obraz nazywamy dziełem?
Kto tworzy obrazy – dzieła malarskie? Wyjaśnienie pojęć: wystawa, galeria, muzeum.
193
Scenariusze zajęć
6. Doświadczenia: barwy podstawowe i barwy pochodne.
W wielkim zespole barw istnieją trzy barwy podstawowe oraz trzy pochodne. Barwy
podstawowe to czerwona, żółta i niebieska. Ich nazwa wzięła się stąd, że nie można
ich uzyskać ze zmieszania farb o jakichkolwiek innych barwach. Ze zmieszania farby
czerwonej z żółtą uzyskamy barwę pomarańczową, z połączenia farby czerwonej
z niebieską – fioletową, a niebieskiej z żółtą – zieloną. Natomiast po nałożeniu na siebie
trzech barw podstawowych uzyskamy barwę czarną.
■■
doświadczenie nr 1 – mieszanie barw podstawowych, aby otrzymać barwy pochodne,
np. czerwona + żółta = pomarańczowa
czerwona + niebieska = fioletowa niebieska + żółta = zielona
czerwona + żółta + niebieska = czarna
■■
doświadczenie nr 2 – barwy dopełniające
Koło barw
■■
194
Mamy trzy barwy podstawowe: czerwoną, niebieską i żółtą oraz trzy pochodne: pomarańczową, fioletową i zieloną. – karta pracy
Czy wiesz, że barwy, które leżą na przeciw siebie w kole barw mają taką właściwość,
że zmieszane ze sobą dają barwę szarawą, czyli wzajemnie dopełniają się do szarości
i stąd ich nazwa – barwy dopełniające.
np. czerwona + zielona = barwa szarawa, niebieska + pomarańczowa = barwa szarawa
żółta + fioletowa = barwa szarawa
doświadczenie nr 3 – kolor wygrywa – czarne przegrywa
- do czterech szklanek nalewamy wodę (do trzech nalewamy wodę ciepłą, w czwartej
szklance powinna być woda zimnamożna ją dodatkowo schłodzić kostka lodu),
- następnie wodę w jednej szklance z ciepłą zabarwiamy czerwoną akwarelę, w drugiej
szklance z ciepłą wodą zabarwiamy niebieską akwarelę, natomiast wodę zimną zabarwiamy czarną akwarelą,
- następnie bierzemy słomkę plastikową wkładamy do szklanki z czerwoną wodą i zatykając słomkę u góry palcem przenosimy ją do szklanki z woda niezabarwioną – następnie
powoli wyjmujemy słomkę do góry (nie trzymamy już palca na górnym otworze) i obserwujemy jak woda czerwona ze słomki wlatuje do szklanki z czystą wodą i unosi się do góry,
- podobnie jak wyżej postępujemy w przypadku wody zabarwionej na niebiesko, przenosimy
ją w słomce do szklanki, do której wpuściliśmy próbkę wody zabarwionej na czerwono
– obserwujemy, że woda zabarwiona na niebiesko również wędruje do góry,
- następnie podobnie postępujemy z wodą zabarwioną na czarnojednak tym razem obserwujemy, że woda zabarwiona na czarno opada na dno szklanki,
Scenariusze zajęć
- dzieci próbują odgadnąć dlaczego tak się dzieje – objaśniamy, że woda zimna (zabarwiona na czarno jest cięższa niż woda ciepła (zabarwiona na niebiesko i czerwono)
dlatego opada na dno.
7.
obrazków -Karty
7. Kolorowanie
Kolorowanie farbami obrazków
kartapracy
pracy.dla ucznia nr 33 str 75-76.
Uczniowie otrzymują dwa takie same obrazki. Zadaniem dziewczynek jest pokolorowanie
Uczniowie otrzymują dwa takie same obrazki. Zadaniem dziewczynek jest pokolorowanie
obrazka w gamie barw podstawowych, chłopcy kolorują obrazek w gamie barw pochodnych
8. Barwy ciepłe i barwy zimne – doświadczenia.
W świecie barw rozróżniamy barwy ciepłe i zimne. Do barw ciepłych zaliczamy czerwoną
i pomarańczową oraz te, które w kole barw sąsiadują z nimi bezpośrednio. Do barw
zimnych – zieloną i niebieską oraz te, które znajdują się najbliżej. Barwy ciepłe działają
na ogół pobudzająco, a czasem nawet niepokojąco, podczas gdy barwy chłodne uspokajają i koją.
■■
doświadczenie nr 1 – Pośrodku kartki zielonego papieru połóż kwadracik wycięte z papieru czerwonego. Następnie drugi, taki sam czerwony kwadracik połóż pośrodku kartki
papieru pomarańczowego. Przypatrz się czerwonym kwadracikom na obu kartkach. Jest
to identycznie ta sama czerwona barwa, ale temperatura czerwieni na obu kwadracikach
nie wydaje się jednakowa. W otoczeniu barwy zimnej – zielonej – czerwień ta wydaje się
gorętsza niż w otoczeniu barwy ciepłej – pomarańczowej
■■
doświadczenie nr 2- spróbuj postąpić tak samo z kwadracikami niebieskimi, kładąc
jeden z nich na arkusz papieru zielonego, drugi – na arkuszu barwy pomarańczowej.
Otóż barwa niebieska w otoczeniu innej barwy chłodnej wyda się cieplejsza niż wówczas,
gdy otacza ją barwa gorąca
9. Kolorowanie farbami obrazków.
9. Kolorowanie farbami obrazków – karta pracy
195
Scenariusze zajęć
Dziewczynki i chłopcy otrzymują takie same obrazki. Zadaniem dziewczynek jest pokolorowanie obrazka w gamie barw ciepłych, chłopcy kolorują obrazek w gamie barw zimnych.
10.Porządkowanie stanowisk pracy.
11.Rozmowa na temat wykonanych prac
Który z dwóch namalowanych obrazków podoba ci się najbardziej i dlaczego? Jaki jest
twój ulubiony kolor? Do gamy, których barw należy?
12.Tworzenie klasowej wystawy – eksponowanie przez uczniów własnych prac.
13.Język obcy
■■
utrwalenie nazw barw podstawowych
Red | rot Blue | blau Green | grün Yellow | gelb
■■
nazwy barw ciepłych i zimnych, pochodnych
■■
poznanie słownictwa typu :malarz, obraz, rama, farby, pędzel
Painter | der Maler Picture | das Bild Frome | der Rahmen Paints | die Farben Brush
| der Pinsel
■■
zabawy z wykorzystaniem farb,
Ocena efektów pracy ucznia:
Omówienie prac plastycznych wykonanych przez uczniów ze zwróceniem uwagi na estetykę.
Ewaluacja zajęć:
uczniowie mają do dyspozycji koła w gamie barw ciepłych i zimnych, układają wybrane przez
siebie koło na ławce tworząc dowolną kompozycję.
Wybór kół w barwach ciepłych oznacza zainteresowanie zajęciami. Wybór kół w barwach
zimnych oznacza brak zainteresowania zajęciami.
Bibliografia
Zasoby Internetu
196
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 34:
Dlaczego lubimy bawić
się w teatr?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, społeczna, etyczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, język
obcy
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Pomiary,
Przeżywanie przez sztukę,
Wyrażanie własnych emocji
Liczenie matematyczne,
Czytanie i pisanie,
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Zabawa integracyjna „Chodź do mnie...”. Gesty pojednania. Przyjazna dłoń – cechy prawdziwego przyjaciela. Rachunek pamięciowy – liczenie po 5 i po 10. Zabawy paluszkowe.
Wysłuchanie piosenki „Teatrzyk cieni”. Co to jest cień? Zabawy z wykorzystaniem światła
i cienia. Odmierzanie dłonią i linijką. Porównywanie pomiarów. Wysłuchanie wiersza „Teatr
z łyżki”. Wykonanie rekwizytów i sylwet do przedstawienia pt. „Szewczyk Dratewka”. Zabawa
w teatr – wspólne oglądanie przedstawienia. Zeszyt ćwiczeń str. 60; Karty pracy nr 34
str. 66 i 77; Skrypt dla ucznia str. 42, 43. Wprowadzenie nazw części ciała w j. obcym.
Wprowadzenie pojęcia teatr i słów pokrewnych w j. obcym.
Temat zajęć:
Palce naszych dłoni, jak aktorzy w teatrze.
Cel główny:
■■
■■
Zapoznanie z różnym przekazem sztuki,
Umiejętność prawidłowego dokonania pomiaru
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
197
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
wie, jaki jest gest pojednania,
podaje cechy dobrego przyjaciela,
liczy po 5 i po 10,
zna paluszkowe zabawy,
śpiewa piosenkę,
bawi się cieniem,
dokonuje pomiaru dłonią,
dokonuje pomiaru linijką,
słucha tekstu literackiego,
wykonuje rekwizyty i sylwety do przedstawienia,
przygotowuje przedstawienie,
bawi się w teatr,
poprawnie liczy do 5 w języku obcym,
wymienia nazwy części ciała w języku obcym,
poznaje słownictwo wokół tematu teatr w języku obcym.
Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna, praca w parach, grupowa
Metody nauczania – uczenia się:
ekspresyjna, impresyjna, praca tekstem rozmowa, drama, metody pracy kreatywnej
Środki dydaktyczne:
drewniane łyżki, różnorodne materiały i przedmioty potrzebne do wykonania rekwizytów
i sylwet, kredki, karton, nożyce, klej, linijki, zeszyt, magnetofon, nagranie piosenki” Teatrzyk
cieni”, wiersz Jadwigi Jałowiec pt. „Teatr z łyżki”
Przebieg zajęć:
1. Zabawa integracyjna „Chodź go mnie...”
■■
dzieci stoją parami naprzeciwko siebie, z gestem przywołania podchodzą do siebie i podają
■■
sobie ręce prawą, później lewą,
■■
zmieniają się w parach aż każdy z każdym poda sobie ręce
„Chodź do mnie, chodź do mnie, rękę mi daj.
Prawą mi daj, lewą mi daj
i już się na mnie nie gniewaj.
2. Rozmowa z dziećmi nt. gestów pojednania:
■■
w jakich sytuacjach podajemy sobie ręce?
■■
kto najczęściej podaje nam pomocną dłoń?
3. Cechy prawdziwego przyjaciela - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 60.
198
Scenariusze zajęć
dzieci odrysowują swoją dłoń na kartonie i na palcach wypisują cechy prawdziwego
przyjaciela,
■■
każdy uczeń odczytuje swoje zapisy i przypina dłoń na tablicy, w taki sposób, aby
tworzyła parę z inną dłonią.
4. Ćwiczenia w rachunku pełnymi dziesiątkami.
■■
ile dłoni ma każdy z was?
■■
ile palców jest przy tych dłoniach?
■■
ile dłoni będzie miało 5 dzieci?
■■
ile palców dłoni będzie miało 5 dzieci?
■■
ile dłoni mają wszyscy uczniowie w naszej klasie?
■■
spróbujmy policzyć, ile palców dłoni mamy wszyscy razem?
5. Paluszkowe zabawy.
6. Wysłuchanie piosenki pt. „Teatrzyk cieni” – słowa Stanisław Karaszewski, muzyka Ewa
Witkowska - Karty pracy dla ucznia nr 34 str. 76.
Promyk słoneczny
Świat opromienił
I ścianę zmienił
W teatrzyk cieni.
Wystarczy zmyślne
złożyć swe dłonie
a już teatrzyk
po ścianie goni.
Ref: Baw się z nami, baw się z nami
W teatr słońcem malowany.
Aktorami dłonie dwie,
każdy może, jeśli chce,
w teatrzyku grać
przedstawienie dać.
W teatrzyku grać,
Przedstawienie dać!
Zbędne kostiumy
i dekoracje,
słońce maluje na ścianie akcję!
Zębatą paszczą,
wilczysko kłapie.
zmykaj zajączku,
bo cię wilk złapie!
■■
wypowiedzi dzieci nt. co nam jest potrzebne, aby zorganizować teatrzyk cieni
■■
199
Scenariusze zajęć
7. Zabawa w teatrzyk cieni - Skrypt dla ucznia str. 42.
pokaz
i informacje
nauczyciela
w jaki
sposób
powstaje
cień,cień,
pokaz
i informacje
nauczyciela
w jaki
sposób
powstaje
■■
wykorzystanie rzutnika multimedialnego i ekranu,
■■
zabawa w teatrzyk cieni
8. Porównywanie swoich dłoni z dłońmi innych dzieci, z użyciem określeń: większa,
mniejsza, dłuższa, krótsza, cieńsza, grubsza, itp.
9. Dłoń jak jednostka mierzenia długości.
■■
mierzenie długości stolika długością dłoni,
■■
mierzenie szerokości stolika szerokością dłoni,
■■
porównywanie wyników pomiaru z wynikami innych dzieci,
■■
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego wyniki są różne?.
■■
mierzenie długości zeszytu szerokością palca,
■■
mierzenie szerokości zeszytu długością palca,
■■
powtórzenie powyższych czynności,
■■
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego pomiary nie są dokładne?
10.Liczba jako wynik pomiaru - Karty pracy ucznia nr 34 str. 77.
■■
mierzenie linijką szerokości i długości stolika,
■■
mierzenie linijką szerokości i długości zeszytu,
■■
porównywanie swych wyników z wynikami innych dzieci,
■■
wyciągnięcie wniosku, ze pomiar linijką jest jednakowy u wszystkich i dokładny,
■■
narysuj kreskę o długości 5 cm, 10 cm, 15 cm
11.Wysłuchanie wiersza Jadwigi Jałowiec pt. „Teatr z łyżki” - Skrypt dla ucznia str. 43.
Teatr z łyżki
Jeśli drewnianej łyżce
dasz koronę ze srebra,
będzie z łyżki król dostojny.
Jeśli drewnianej łyżce
przypniesz długie warkocze,
to będzie królewna.
Jeśli przykleisz
do łyżki wióry,
takie ze strugania deski,
to z łyżki będzie
■■
200
Scenariusze zajęć
groźny smok wawelski.
Jeśli ozdobisz łyżkę
odrobiną wełny,
to będzie baran
siarki pełny.
Jeśli dasz drewnianej łyżce
miecz wystrugany z patyka,
będziesz miał dzielnego
krakowskiego szewczyka.
Teraz poproś mamę, tatę i brata
do najpiękniejszego
teatru świata.
■■
przygotowanie rekwizytów do przedstawienia pt. „Szewczyk Dratewka”
12.Odmierzanie długości łyżek drewnianych, z których przygotowano sylwetki z bajki
o Szewczyku Dratewce”.
13.Jezyk obcy
■■
przeliczanie w zakresie 5
One – two – three – four – five | eins – zwei – drei – vier – fünf
■■
utrwalenie słownictwa związanego z ludzkim ciałem (ręka, dłoń, noga, palec, twarz)
Arm | der Arm
Hand | die Hand
Leg | das Bein
Finger/toe | der Finger / die Zehe
Face | das Gesicht
■■
poznanie słownictwa związanego z tematem teatr; teatr, scena, aktor, kukiełka, lalka
Theatre | das Theater
Stage | die Bühne
Actor | der Schuspieler
Puppet | die Marionette
Doll | die Puppe
■■
inscenizacja lub drama
Ocena efektów pracy ucznia:
■■
■■
przygotowanie rekwizytów i sylwetek potrzebnych do wystawienia przedstawienia: Szewczyk Dratewka”
wspólne oglądanie przedstawienia.
Ewaluacja zajęć:
■■
buźki z minami – uśmiech i smutek
Bibliografia
piosenka „Teatrzyk cieni” słowa Stanisław Karaszewski, muzyka Ewa Witkowska wiersz Jadwigi
Jałowiec „Teatr z łyżki”
201
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 35:
Dlaczego ludzie porozumiewają się
w różny sposób?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, ruchowa, język obcy
Treści z podstawy programowej:
Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka,
Rozumienie sensu kodowania i dekodowania informacji
Odczytywanie uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, Korzystanie z różnych
źródeł informacji w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Okazywanie nastroju za pomocą mowy ciała, gestu i mimiki. Poznanie pojęcia „empatia”.
Kodowanie i dekodowanie informacji. Poznanie różnych sposobów komunikacji międzyludzkiej
- język migowy, język esperanto, alfabet Morse’ a, alfabet Braille’a. Współczesne sposoby
komunikacji. Budowanie telefonu i próby przeprowadzenia kulturalnej rozmowy telefonicznej.
Wysłuchanie piosenki pt. „Napisz list”. Praca plastyczna – „Znaczek na list do przyjaciela”.
Odgadywanie haseł za pomocą mimiki i gestów w języku obcym.
Temat zajęć:
Komunikacja – ważna sprawa.
Cel główny:
■■
■■
■■
Wdrażanie do kulturalnego porozumiewania się między ludźmi,
Poznanie różnych sposobów komunikacji dawniej i współcześnie
Umiejętność kodowanie i dekodowania informacji w języku polskim i obcym
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
■■
W sposób komunikatywny wyraża swoje emocje
■■
Pozna znaczenie pojęcia” empatia”
■■
Odczytuje prawidłowo nastrój i emocje współrozmówcy,
■■
Koduje i dekoduje informacje,
202
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
Pozna różne sposobu komunikacji dawniej i dziś,
Potrafi w sposób kulturalny przeprowadzić rozmowę telefoniczną,
Buduje prosty prototyp aparatu telefonicznego
Wykonuje pracę plastyczną nakreślony temat,
Wzbudza motywację do uczenia się języków obcych
Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna, w rupie i w parach
Metody nauczania – uczenia się:
pogadanka, rozmowa, ćwiczenia praktyczne, ekspresja, impresja, pokaz,
Środki dydaktyczne:
kartki z nazwami emocji, kartki z bźkami wyrażającymi emocje, karta pracy, plansze z alfabetem Morse’a, tabliczki z alfabetem Braille’a, kubki plastikowe, sznurek, rózne aparaty
telefoniczne, kredki karton, nagranie piosenki pt’ „Napisz list”, magnetofon, kredki, flamastry
potrzebne do stworzenia reklamy na bilbordzie. Zeszyt ćwiczeń str. 59; Skrypt dla ucznia
str. 120; Karty pracy nr 35 str. 68.
Przebieg zajęć:
1. Określanie nastroju – mimika twarzy - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 59.
■■
dzieci mimiką twarzy mają pokazać w jakim są nastroju,
■■
losują kartki z narysowaną miną, zadaniem dziecka jest odgadnąć, jakie emocje wraża
ta mina, (radość, smutek, złość, wściekłość, zawstydzenie, onieśmielenie, pycha, zdziwienie, itp.)
■■
losują kartki z określoną emocją i mają ją wyrazić twarzą, pozostali koledzy odgadują
co to za emocja,
2. Scenki rodzajowedzieci gestem i grą ciała mają pokazać uczucie np.
■■
radość – dziecko informuje rodziców, że zdobyło pierwsze miejsce w konkursie,
■■
smutek – rodzice informują dziecko, że zaginął jego piesek,
■■
zdziwienie – dziecko otwiera drzwi, okazuje się,że nieoczekiwanie przyjechała ciocia
z Kanady,
■■
zawstydzenie – rozmowa dyscyplinująca nauczyciela i ucznia,
■■
wściekłość – dwóch uczniów szarpiących się ze sobą,
■■
nieśmiałość – uczeń z tremą przed występem
3. Komunikacja przez symbole - Multimedia (rysunki); Skrypt dla ucznia str. 120
■■
odczytanie informacji zamieszczonej na znakach, np.
■■
znaki ostrzegawcze,
■■
znaki nakazu,
203
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
4.
■■
■■
5.
■■
■■
6.
■■
■■
■■
■■
■■
7.
■■
■■
8.
■■
■■
9.
204
znaki zakazu,
znaki informacyjne,
znaki z etykiet wszytych przy odzieży, itp.
Rozszyfrowywanie informacji. – Karty pracy ucznia nr 35 str. 68.
wykreśl co trzecią literą, a poznasz nowe pojęcie – nauczyciel wyjaśnia dzieciom znaczenie pojęcia „empatia”
Ewstmakhpwsealmctpjxierta – .................................................................................
każda figura oznacza pewną literą – odczytaj zaszyfrowany wyraz
Układanie własnych kodów.
tworzymy wspólnie znaki kodowania, następnie nauczyciel koduje informacje, dzieci próbują ją odczytać,
dzieci tworzą własne kody i szyfrują krótkie informacje, koledzy z ławki próbują
je rozszyfrować
Różne sposoby porozumiewania się ludzi – język migowy, język esperanto, alfabet Morse’a i alfabet Braille’a.
język migowy – język naturalny, którym posługują się osoby niesłyszące, ich bliscy
i nauczyciele; komunikacja polega na przekazaniu informacji za pomocą znaków manualnych, mimicznych oraz ruchów wykonywanych głową lub tułowiem,
Język esperanto – jego twórcą był Ludwik Zamenhof, miał to być pomocniczy język
międzynarodowy, jednak wyparł go język angielski
alfabet Morse’astworzył go w 1840 r. Samuel Morse. Litery zastąpiono impulsami –
długie – kreski i krótkie – kropki. Można przekazywać je za pomocą telegrafu, sygnałów
świetlnych, dźwiękowych oraz rąk, alfabetem tym posługiwali się przeważnie żeglarze
na morzu, obecnie został zastąpiony nowoczesnymi technologiami salitarnymi,
alfabet Braille’a stworzył go Luis Braille, który był od dzieciństwa niewidomym chłopcem, podstawą tego alfabetu jest sześciopunkt nazwany znakiem tworzącym, wypukłe
punkty ułożone są w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej, a wzajemna kombinacja
i rozmieszczenie punktów dają możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków.
wskazane byłoby pokazanie dzieciom zarówno tablic z alfabetem Morse’a, jak i tabliczek
z alfabetem Braille’a.
Dla chętnych uczniów można przygotować zaszyfrowaną informację w alfabecie Morse’a.
Rozmowa z dziećmi współczesnych sposobach komunikacji międzyludzkiej:
list, sms, e-mail,
rozmowa telefoniczna, rozmowa przez Internet
Budowanie telefonu.
z wykorzystaniem dwóch kubków plastikowych i sznurka dzieci budują łącze telefoniczne,
uczniowie przeprowadzają krótkie rozmowy ze zwróceniem uwagi na dobre maniery,
Wysłuchanie piosenki pt. „Napisz list” sł. i muz. Michał Witecki.
Kiedy czujesz, że samotność ci doskwiera,
Kartkę weź i napisz list do przyjaciela.
On odpisze w kilku słowach
i otuchy trochę doda.
List to taka wyjątkowa jest rozmowa.
Ref: Napisz list w drobny maczek,
Kopertę weź i znaczek,
Scenariusze zajęć
I adres daj na drogę –
Bez niego dojść nie może twój list.
Listy piszą małe dzieci i dorośli, są w tych listach różne smutki i radości,
Pan listonosz tylko wzdycha,
Po garbatych mknąc chodnikach,
Bo on często w tym pośpiechu się potyka.
10.Praca plastyczna – projektowanie znaczka na kopertę.
11.Język angielski – Zabawa ruchowa – podczas której uczniowie maja za zadanie odegrać
hasła za pomocą gestów i mimiki twarzy, wylosowane z worka przygotowanego przez
nauczyciela, np. I like singing, I like playing football, I don’t like riding a horse | Ich
singe gerne. Ich sieple gerne Fussball. Ich reite nicht gerne..
Uczniowie mają za zadanie zaprojektować reklamę produktu umieszczona na bilbordzie
z hasłem w języku angielskim, np. Bananas are healthy! | Bananen sind gesund! – karta
pracy zadanie nr 3, str. 78.
Ocena efektów pracy ucznia:
ocena odbędzie się na podstawie obserwacji stopnia zaangażowania uczniów w pracę
na zajęciach.
Ewaluacja zajęć:
dzieci mimiką, gestem i grą ciałem przekazują informację na temat zajęć.
Bibliografia
piosenki pt. „Napisz list” sł. i muz. Michał Witecki.,
Zródło: zasoby Internetu
205
Scenariusze zajęć
Krąg / moduł 36:
Dlaczego powinniśmy planować
wakacje?
Realizowane edukacje:
polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, plastyczna, język obcy społeczna
z etyczną, zajęcia komputerowe.
Treści z podstawy programowej:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Wyszukiwanie i korzystanie z informacji
Umiejętności społeczne warunkujące bezpieczne funkcjonowanie w środowisku
Zgodne współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi
Pisanie w edytorze tekstowym.
Dopisywanie zmian w dokumencie.
Słuchanie i mówienie w języku obcym.
Zakres podejmowanych działań:
Tworzenie skojarzeń do pojęcia,,wakacje’’. Porównywanie skojarzeń z tekstem wiersza pt.
„Wakacje”. Miejsca wakacyjnego wypoczynku - układanie puzzli, rozmowa w grupie na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku w Polsce, wskazywanie ich na mapie fizycznej Polski.
Szukanie informacji na letnie pytania. Tworzenie i odgadywanie zagadek pantomimicznych.
Śpiewanie piosenki pt.:,, Plecak, torba i walizka” słowa – E. Chotomska, muzyka – K. Marzec. Uzupełnianie luk w tekście o wakacjach. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas
wakacji. Nauka wzywania pomocy – przebieg rozmowy telefonicznej.
Temat zajęć:
„Świat, gdy go się poznaje jest ciekawszy od bajek”.
Cel główny:
■■
■■
■■
Kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z informacji,
Troska o bezpieczeństwo własne i innych,
Rozwijanie umiejętności społecznych
Cele szczegółowe:
W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:
206
Scenariusze zajęć
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
tworzy skojarzenia do określonego pojęcia,
rozmawia z kolegami na określony temat,
śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
zna zasady bezpieczeństwa podczas wakacji,
potrafi wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia,
wskazuje na mapie fizycznej Polski określone miejsca,
wykonuje pracę plastyczną na określony temat,
dostrzega piękno w przyrodzie,
wyszukuje potrzebnych informacji,
poszukuje pytań na wiele interesujących pytań,
tworzy zagadki pantomimiczne,
pisze w edytorze tekstowym,
dopisuje zmiany w dokumencie elektronicznym,
zna numery telefonów alarmowych w języku obcym,
wymienia słownictwo związane z wakacjami w języku obcym.
Formy pracy:
praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna
Metody nauczania – uczenia się:
rozmowa, impresja, ekspresja, ćwiczenia,
Środki dydaktyczne:
karteczki samoprzylepne, puzzle przedstawiające miejsca wakacyjnego wypoczynku (pocięte
widokówki, kolorowanki, wycinki z prasy), klej, karton, lekcja multimedialna, ścienna mapa
fizyczna Polski, piosenka pt.:,, Plecak, torba i walizka” słowa E. Chotomska, muzyka K. Marzec, telefony – zabawki, plik MS Word zawierający tekst z lukami o wakacjach. Skrypt dla
ucznia str. 45, 65, 66, 189, 190; Zeszyt ćwiczeń str. 44; Karty pracy nr 36 str. 79, 80.
Przebieg zajęć:
1. Tworzenie odpowiedzi na pytanie „Po co są wakacje” - Skrypt dla ucznia str. 45; Zeszyt
ćwiczeń dla ucznia str. 64.
■■
Uczniowie otrzymują paski w kształcie trójkątów, na których zapisują odpowiedzi
na pytania,
■■
dopinają je do zawieszonego na tablicy lub ułożonego na podłodze koła, tworząc promienie słońca.
2. Wysłuchanie fragmentu wiersza Wiery Badalskiej pt. „Lato”
Po co są wakacje?
A po to,
207
Scenariusze zajęć
By słoneczne opiekało was złoto.
By was wiatry żywiczne owiały.
By was wody błękitne skąpały.
By wam łąki pachniały skoszone.
By las szumiał piosenki zielone.
By was ptaki budziły o świcie.
By łan zboża kłosami się kłaniał.
■■
porównywanie zapisanych przez dzieci odpowiedzi z treścią wiersza.
3. 3. Rozwiązywanie działań matematycznych w zakresie 20 - Skrypt dla ucznia str.
189-190.
4. Miejsca wakacyjnego wypoczynku – uczniowie otrzymują puzzle (pocięte widokówki, kolorowanki, wycinki z prasy). Ułożony z puzzli obrazek naklejają na karton i podpisują
odpowiednim wyrazem: morze, jezioro, góry.
5. Podział klasy na grupy. Uczniowie tworzą grupy zgonie z ułożonym obrazkiem: morze,
jezioro, góry.
Morze
Jezioro
Góry
208
Scenariusze zajęć
6. Rozmowa w grupie na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku w Polsce.
■■
propozycje czynność, które morzem wykonywać w czasie wakacji nad morzem, nad
jeziorem i w górach.
7. Szukanie odpowiedzi na letnie pytanie: Czego można dowiedzieć się latem na wsi?
■■
uczniowie otrzymują, jak poprzednim razem trójkątne paski, na których zapisują propozycje,
■■
przypinają kartki lub układają na podłodze wokół koła tworząc słońce.
■■
porównanie zapisanych przez dzieci odpowiedzi z fragmentem treści wiersza Wiery Badalskiej pt. „Wakacje”.
■■
(...)
No i po to,
Byście mogli, kiedy powrócicie,
Odpowiedzieć na letnie pytania.
A tych letnich pytań jest tysiące:
Czemu rano jest rosa na łące?
Po co pszczoły siadają na kwiatach?
Czemu sowa tylko nocą lata?
Po co dzięcioł w korę sosny kuje?
Gdzie skowronek swe gniazdo buduje?
Jakie ślady zostawiają zwierzęta?
O czym w lesie trzeba zawsze pamiętać?
A jaskółki?...
Czemu nisko latają przed deszczem?
8. Zagadki pantomimiczne,,Gdzie spędzamy wakacje?’’. Uczniowie dobierają się w pary,
opracowują zagadkę pantomimiczną, którą prezentują na forum klasy. Koledzy odgadują
miejsce ich wakacyjnego wypoczynku.
9. Śpiewanie piosenki pt.:,, Plecak, torba i walizka” słowa – E. Chotomska, muzyka –
K. Marzec.
10.Zagadki pantomimiczne,,Gdzie spędzamy wakacje?’’. Uczniowie dobierają się w pary,
opracowują zagadkę pantomimiczną, którą prezentują na forum klasy. Koledzy odgadują
miejsce ich wakacyjnego wypoczynku.
11.Uzupełnianie luk w zadaniach. Dopisywanie zmian w dokumencie tekstowym Karty pracy
dla ucznia nr 36 str. 79..
12.Bezpieczeństwo w czasie wakacji – bezpieczeństwo na wsi - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
str. 66; Karty pracy ucznia nr 36 str. 80.
■■
powiadamianie służb ratunkowych – numery alarmowe
■■
rozwiąż plątaninę, a poznasz numery alarmowe
kogo powiadomisz w razie wypadku drogowego,
209
Scenariusze zajęć
kogo powiadomisz w razie wypadku drogowego,
kogo powiadomisz w razie zasłabnięcia osoby,
■■
kogo powiadomisz w razie zauważenia aktu kradzieży
13.Symulacje rozmowy w razie wzywania poszczególnych służb ratunkowych.
14.Kodeks bezpiecznych wakacji.
■■
dzieci na trójkątnych paskach wpisują zasady, o których należy pamiętać w czasie
wakacyjnego wypoczynku,
■■
dokładają lub dopinają paski do koła tworząc kolejne słońce.
15.Język obcy
■■
powtórzenie i utrwalenie nazw geograficznych: morze, jezioro, góry, rzeki
Sea | das Meer
Mountains | das Gebirge
Lake | der See
River | der Fluss
■■
nazwy: wakacje, sport, dyscypliny sportowe
Holidays | die Ferien
Sport | der Sport
Baseball | der Baseball
Volleyball | der Volleyball
Football | der Fussball
Jockey | der Rennreiter
Judo | das Judo
Cycling | das Radfahren
Tennis | das Tennis
■■
zabawy; nazywanie przedmiotów do zabawy (latawiec, piłka, skakanka)
Kite | der Drachen
Ball | der Ball
Skipping rope | das Springseil
■■
utrwalenie liczb do 10
■■
instytucje udzielające pomocy (telefony alarmowe) Emergency Services | Notdienste
997 POLICE | POLIZEI
998 FIRE ENGINE | FEUERWEHRWAGEN
999 AMBULANCE | KRANKENWAGEN
■■
układanie krótkich zdań wzywających pomoc
■■
■■
Ocena efektów pracy ucznia:
Stworzenie z trzech słońc ekspozycji na gazetce ściennej - Zeszyt ćwiczeń dla ucznia str. 65:
■■
po co są wakacje?
■■
czego można dowiedzieć się latem na wsi?
■■
Bezpieczne wakacje
Ewaluacja zajęć:
dzieci przypinają na tablicy słonko – zajęcia były interesujące,
210
Scenariusze zajęć
Chmurkę – zajęcia były nudne
Bibliografia
Wiera Badalska „Lato”.
Produkt wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
211
wiip.paip.pl
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego