Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z oo ul

Transkrypt

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z oo ul
Wrocław, dnia 23 września 2011 r.
OGŁOSZENIE
o wyborze wykonawcy
Dotyczy:
przetargu
nieograniczonego
na
świadczenie
usług
telefonii
komórkowej
dla
potrzeb
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
we
Wrocławiu
i
projektu
„Wrocław
Miastem
Aktywnych”.
Zadanie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
CPV
–
64212000-5,
32250000-0
Nr sprawy: ZP-32/MOPS/2011
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zgodnie z art. 92
ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) zawiadamia, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na w/w zadanie została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
która oferuje realizację zadania za kwotę 83.993,19 brutto, spełnia warunki zawarte
w SIWZ i otrzymała najwyŜszą ilość punktów tj. 400 za kryterium „cena”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 2 w/w ustawy,
Ŝe w ww. postępowaniu nie zostały złoŜone inne oferty.

Podobne dokumenty