Elektroniczny Obieg Dokumentów na Wydziale Zarz dzania

Transkrypt

Elektroniczny Obieg Dokumentów na Wydziale Zarz dzania
#
$
!"
" !
)*++
%
$
&
'
,$
1
" '(
/
.
.0
&2
"
&
$
3
&
#
!"
" !
$
"
%
3
4
5
&
'
6
'
'
$
8
"
/
7
!"
" !
!"
" !
4
#
#
.
'
'
9
&
!"
" !
#
$
%
"
(
3
3
&
3
:
"0
;
2
$
Rodan Systems S.A. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 465, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl
Zarejestrowana w S dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Nr KRS 0000171742.
Kapitał zakładowy: 11.162.810 PLN, w cało ci wpłacony. NIP 951-19-86-107. REGON 016305603. Siedziba: Warszawa. Prezes Zarz du: Witold Kazimierz Staniszkis.

Podobne dokumenty