Rozstrzygnięcie postępowania

Transkrypt

Rozstrzygnięcie postępowania
Warszawa, dnia 07 maja 2014 roku
postępowanie nr 6/IAM/2014/4
Zamawiający:
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) zawiadamiam, Ŝe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów
promocyjnych Pendrive USB dla Instytutu Adama Mickiewicza. zostało rozstrzygnięte.
W niniejszym postępowaniu zostały złoŜone następujące oferty:
nr oferty
1
2
3
4
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Rosnowski Gift Spółka zo.o.
Ul. Chwarznieńska142 D, 81-602 Gdynia
S2 Projekt Sp.zo.o.
Ul. Cezaka 13 lok 2, 95-100 Zgierz
Arubis s.c. Magdalena i Karol Brzostowscy
Ul. Bema 102, 15-370 Białystok
Internet Business Partner Sp.zo.o.
Ul. Kolbego 7, 59-220 Legnica
Dane o ofertach:
Liczba złoŜonych ofert – 4
Liczba ofert wykluczonych – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0
Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena 100%
INFORMACJA O DOKONANIU POPRAWY OMYŁEK:
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dokonał poprawy oczywistej omyłki
rachunkowej, w ofertach:
Oferta nr 2, wartość brutto ogółem jest 15.657,90 zł brutto, winno być 15.666,00 zł brutto
Oferta nr 3, wartość brutto ogółem jest 12.669,00 zł brutto, winno być 12.670,00 zł brutto
Nr
oferty
1
2
3
4
Wartość oferty w zł
pkt. oferty
12.455,00
15.666,00
12.670,00
11.340,00
91,05
72,39
89,50
100,00
1
Wybrano ofertę nr 4 złoŜoną przez Wykonawcę:
Internet Business Partner Sp.zo.o. Ul. Kolbego 7, 59-220 Legnica
Wartość oferty 11.340,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz jest to oferta z najniŜszą ceną,
która uzyskała 100 pkt.
Powód faktyczny odrzucenia: do oferty nie dołączono wymaganej specyfikacji technicznej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie
otrzymania niniejszego pisma, na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem faxu:
22 44 76 181.
Zastępca Dyrektora
Instytutu Adama Mickiewicza
Dariusz Sobkowicz
2