thermit®-head repair (thr) - Goldschmidt Thermit Group

Komentarze

Transkrypt

thermit®-head repair (thr) - Goldschmidt Thermit Group
THERMIT ® -HEAD REPAIR (THR)
ALUMINOTHERMISCHES AUFTRAGSCHWEISSEN
FÜR VIGNOLSCHIENEN
ALUMINOTERMICZNE SPAWALNICZE NAPRAWIANIE SZYN
SZEROKOSTOPOWYCH
SUDURĂ ALUMINOTERMICĂ CU MATERIAL DE ADAOS
PENTRU ȘINE VIGNOL
SICHERHEIT FÜR DAS LÜCKENLOS
VERSCHWEISSTE GLEIS
BEZPIECZEŃSTWO SZYN SPAWANYCH BEZSTYKOWO
SIGURANŢĂ PRINTR-O CALE SUDATĂ FĂRĂ JOANTE
THERMIT ® -HEAD REPAIR – DIE ALTERNATIVE ZUM KLASSISCHEN
LICHTBOGEN-AUFTRAGSCHWEISSEN
Um den Fahrweg in einem möglichst guten Zustand
zu halten, ist eine präventive und zustandsorientierte
Instandhaltung des Gleises unerlässlich. Damit verbun­
den sind eine Reduzierung der Lebenszykluskosten und
Gewährleistung der Sicherheit. Lokal begrenzte Schie­
nenfehler, wie beispielsweise Headchecks, Squats oder
Ausbrüche, sind Einzeldefekte im Schienenkopf, welche
sich nicht über längere Bereiche im Gleis erstrecken.
In Abhängigkeit von der Ausprägung des Fehlers kann
es notwendig sein, die betroffenen Stellen herauszu­
trennen und Ersatzschienen zu setzen. In vielen Fällen
können jedoch auch Reparaturschweißverfahren heran­
gezogen werden, ohne dass das deutlich kosteninten­si­
vere Setzen einer Ersatzschiene oder ein Schienenwech­
sel erforderlich werden.
In unserem aluminothermischen Auftragschweißver­
fahren THERMIT ® -Head Repair (THR) finden Sie eine
ebenso hochwertige wie wirtschaftliche Alternative
zum klassischen Lichtbogen- Auftragschweißen.
THR basiert auf der über hundert Jahre bewährten
THERMIT ® -Technologie, die seit vielen Jahrzehnten
höchst erfolgreich beim Verbindungsschweißen von
Schienen eingesetzt wird. Eine einfache Anwendung,
sehr hohe Prozesssicherheit sowie die hervorragende
Qualität der Reparaturschweißung sind die maßgeb­
lichen Vorteile von THERMIT ® -Head Repair im Ver­
gleich zum Lichtbogen-Auftragschweißen.
Fuge im Schienenkopf
zur Herstellung einer
THR-Schweißung
Szczelina w główce szyny do
wykonania spawania THR
Rost în ciuperca şinei pentru
producerea unei suduri THR
GIESSSCHEMA
SCHEMAT ZALEWANIA
SCHEMĂ DE SUDURĂ
Schlackenschale
Tacka na żużel
Tavă de zgură
Euro - Tiegel
Tygiel Euro
Euro-creuzet
THERMIT®-Stahl
Stal THERMIT®
Oţel THERMIT®
THERMIT®-HEAD REPAIR –
ALTERNATYWA DLA KLASYCZNEGO
SPAWANIA ŁUKOWEGO
THERMIT ® -HEAD REPAIR –
ALTERNATIVA LA ADAOSUL CLASIC PRIN
SUDURĂ ELECTRICĂ
Aby utrzymać odcinek jezdny w dobrym stanie,
nieodzowne jest prewencyjne serwisowanie szyn,
które wpływa na redukcję kosztów cyklu żywotności i
zapewnienia bezpieczeństwa. Miejscowo ograniczone
wady szyn takie jak headchecks, squats lub wyszczer­
bienia są pojedynczymi wadami w główce szyny,
które nie występują na dłuższych odcinkach szyn.
W zależności od wady konieczne może być wycięcie
danego miejsca i wstawienie szyn zamiennych. W wielu
wypadkach można zastosować metody spawania
naprawczego bez konieczności znacznie droższego
wstawiania szyn zamiennych lub wymiany szyn.
În scopul de a păstra calea într-o stare cât mai bună
posibilă, este esenţială o întreţinere preventivă bazată
pe starea căii. Acest lucru presupune o reducere a
costurilor pe ciclu de viaţă și asigurarea securităţii. De­
fectele de şină locale cum ar fi headchecks, squats sau
exfolieri sunt defecte singulare ale ciupercii şinei care
nu se întind pe lungimi mari. În funcţie de gravitatea
erorii, ar putea fi necesar să se separe zona afectată și
să se înlocuiască cupoanele de şină afectate. În multe
cazuri, totuşi, se pot folosi metode de reparaţie prin su­
dură, fără să fie nevoie de costuri suplimentare pe care
le-ar presupune schimbarea şinei în zonele afectate.
Aluminotermiczna metoda spawania THERMIT® -Head
Repair (THR) może stanowić również wysokiej jako­
ści alternatywę dla klasycznego spawania łukiem
elektrycznym. THR opiera się na dobrze sprawdzonej
technologii termitowej THERMIT®, która od ponad stu
lat stosowana jest z wielkim powodzeniem w spawa­
niu łączeniowym szyn. Prostota zastosowania, bardzo
wysoki stopień bezpieczeństwa procesu, jak również
doskonała jakość spawania naprawczego to ważne
zalety technologii THERMIT® -Head Repair, których
brak w spawaniu łukiem elektrycznym.
Procedura de sudură aluminotermică cu adaos
THERMIT®-Head Repair (THR) reprezintă o alternativă
economică şi calitativ superioară sudurii electrice cu
arc. THR se bazează pe o tehnologie demonstrată în
peste 100 de ani de experienţă, care este folosită în
ultimele decenii cu mult succes la sudura şinelor.
O aplicare rapidă, o siguranţă sporită în aplicare,
precum şi o calitate deosebită a sudurii de reparaţie,
acestea sunt avantajele relevante pe care THERMIT®Head Repair le are în comparaţie cu sudura electrică
de adaos.
Riegelformstück
Kształtka zamka
Dop
Form
Forma
Formă
2
Formhalteblech
Blacha mocująca formę
Rame matriţe
3
ÜBERZEUGENDE STÄRKEN
UND DEUTLICHE MEHRWERTE
DAS THERMIT -HEAD REPAIR
VERFAHREN
®
PRZEKONYWUJĄCE MOCNE STRONY I ZNACZNIE WYŻSZE WARTOŚCI
DODATKOWE
PUNCTE FORTE CONVINGĂTOARE ȘI O VALOARE ADĂUGATĂ SEMNIFICATIVĂ
TECHNOLOGIA THERMIT®-HEAD REPAIR
PROCEDURA THERMIT®-HEAD REPAIR
ERMITTLUNG VON SCHIENENFEHLERN
OKREŚLENIE WAD SZYN
Das THERMIT ® -Head Repair Verfahren eignet sich
hervorragend zur Behebung von Fehlern auf der Fahr­
fläche von Vignolschienen. Voraussetzung für den
erfolgreichen Einsatz ist die Kenntnis des zu reparieren­
den Schienenfehlers und seiner Größe. Dazu muss die
räumliche Ausdehnung des Fehlers, beispielsweise per
Ultraschallprüftechnik, ermittelt werden, bevor das
Heraustrennen des Defekts mittels Brennschnitt erfolgen
kann. Eine entsprechende Schneidlehre gibt hierbei die
geforderte Fugengeometrie und damit die maximal
erlaubte Fehlergröße vor. Die Fugengeometrie entspricht
einem Kreissegment mit folgenden Maßen:
Technologia THERMIT® -Head Repair nadaje się
doskonale do usuwania wad na powierzchni jezdnej
szyn szerokostopowych. Warunkiem skutecznego
zastosowania jest znajomość naprawianej wady szyny
i jej wielkości. W tym celu należy określić przestrzen­
ną wielkość wady, przykładowo za pomocą metody
ultradźwiękowej, zanim będzie można dokonać
wycięcia wady palnikiem. Odpowiedni przymiar do
wycinania umożliwi wyznaczenie żądanej geometrii
szczeliny, a tym samym maksymalnie dopuszczalnej
wielkości wady.
»
»
»
Tiefe ca. 25 mm (maximale Tiefe in Fugenmitte)
Länge ca. 75 mm (maximale Länge bzgl. der Höhe
der Fahrfläche)
Breite der Fuge entspricht der Schienenkopfbreite
Squat, ein typischer Schienenfehler für die
Anwendung des THR-Verfahrens
Squat to typowa wada szyny do usunięcia której
zastosować można technologię THR
Squat, un defect tipic care poate fi remediat prin procedura THR.
»
»
»
Głębokość ok. 25 mm (maksymalna głębokość
w środku szczeliny)
Długość ok. 75 mm (maksymalna długość
wzgl. wysokość powierzchni jezdnej)
Szerokość szczeliny odpowiada szerokości
główki szyny
Im Schienenverkehr sollte es zwischen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Anwendungsfreundlichkeit keine Kompromisse
geben. Das bedeutet allerdings, dass ein Reparaturverfahren in jedem dieser Aspekte überzeugen muss.
Unser THERMIT ® -Head Repair Verfahren erfüllt höchste Ansprüche – und überzeugt gerade deswegen als echte Alterna­
tive zum Lichtbogen-Auftragschweißen.
» THR ist effizient, sicher und kostensparend.
» THR eignet sich zum Beheben lokal begrenzter
Schienenfehler, wie zum Beispiel Headchecks,
Squats, Shelling, Spalling oder Schleuderstellen.
» THR ist genauso schnell durchführbar wie die
Standard-THERMIT ® -Schweißung.
» THR vereint in Ausführung mit dem Euro-Tiegel I
die optimalen Eigenschaften des Tiegelsystems
mit erhöhter Prozesssicherheit.
» THR ist geeignet für eine Vorwärmung mit Propan
und Sauerstoff. Mit zwei verschiedenen Varianten
W razie potrzeby szczelinę można utworzyć poprzez
wyszlifowanie. Przy czym należy uwzględnić standar­
dowe wymiary geometrii szczeliny.
Technologię THERMIT® -Head Repair można stosować
do różnych profili szyn ponieważ nadaje się zarówno
do szyn nowych, jak i do szyn użytkowanych.
DETERMINAREA DEFECTELOR ÎN ŞINĂ
Bei Bedarf kann die Fuge auch durch Schleifen her­
gestellt werden. Zu berücksichtigen sind dabei die
Standardabmessungen der Fugengeometrie.
Procedura THERMIT -Head Repair este ideală pentru
corectarea erorilor de pe suprafaţa de rulare a şinelor
Vignol. Condiţia esenţială pentru aplicarea cu succes
este cunoașterea defectului șinei care urmează să fie
reparată și dimensiunea acestui defect. Trebuie determi­
nate profunzimea defectului, de exemplu prin ultrasu­
nete, înainte de a se decupa autogen suprafaţa care
urmează a fi reparată. Un suport pentru tăiere potrivit
determină forma şi profunzimea maximă a rostului,
care corespunde cu dimensiunea defectului corectat.
Geometria rostului corespunde unui segment de cerc
şi poate avea maximum următoarele dimensiuni:
®
= 75 mm
Das THERMIT ® -Head Repair Verfahren ist anwendbar
bei unterschiedlichen Schienenprofilen und ist sowohl
für Neuschienen als auch für abgefahrene Schienen
geeignet.
Geometria szczeliny odpowiada segmentowi kołowe­
mu o następujących wymiarach:
VORTEILE VON THERMIT ® -HEAD REPAIR
= 25 mm
Längsschnitt einer THR-Schweißung mit THERMIT ® -Guss­
gefüge und Wärmeeinflusszone (
Schienenlängsrichtung), ergänzend dargestellt ist die Geometrie der zuvor
hergestellten Fuge
Przekrój wzdłużny spawania THR za pomocą spoiny
wylewanej THERMIT ® oraz strefa wpływu cieplnego
(
kierunek wzdłużny szyny) w uzupełnieniu przedstawiona jest geometria uprzednio wykonanej szczeliny.
ZALETY NAPRAW METODĄ THERMIT®-HEAD REPAIR
»
»
»
Adâncime aprox. 25 mm (adâncime maximă în
mijlocul rostului)
Lungime aprox. 75 mm (lungime maximă cu privire
la suprafaţa de rulare)
Lăţimea rostului corespunde lăţimii ciupercii şinei
W komunikacji kolejowej nie może być żadnych kom­
promisów pomiędzy bezpieczeństwem, rentownością
i wygodą użytkowania. Oznacza to jednak, iż zastoso­
wana metoda naprawy powinna być przekonywująca
w każdym z tych aspektów. Nasza metoda napraw
THERMIT® -Head spełnia najwyższe wymagania i dlate­
go przekonuje jako właściwa alternatywa do napawa­
nia łukowego.
După caz, rostul poate fi creat şi prin șlefuire, trebuie
avute în vedere măsurătorile standard şi geometria
rostului.
Procedura Thermit®-Head Repair poate fi aplicată atât
în cazul şinelor noi cât şi în cazul şinelor uzate.
»
»
»
»
Secţiune longitudinală a unei suduri THR cu THERMIT®structură turnată şi zonă de influenţă termică, este reprezentat și rostul efectuat anterior.
4
von Gasdrücken können minimale Vorwärmzeiten
realisiert werden.
» THR ist anwendbar für alle gängigen
Vignolschienenprofile.
» THR erlaubt das Schweißen neuer und
abgefahrener Schienen.
» THR ist deutlich anwenderunabhängiger als
das herkömmliche Lichtbogen-Auftragschweißen.
» THR ist für ausgebildete THERMIT ® -Schweißer mit
minimalem Trainingsaufwand sicher beherrschbar.
5
Metoda THR jest metodą wydajną, bezpieczną i
korzystną cenowo.
Metoda THR nadaje się do usuwania miejscowych
wad szyn, na przykład takich jak Headchecks,
Squats, Shelling, Spalling lub miejsc poślizgu.
Spawanie metodą THR można wykonać równie
szybko jak standardowe spawanie THERMIT®
Wraz z tyglem Euro I metoda THR charakteryzuje
się optymalnymi właściwościami systemu tyglowe go o podwyższonym bezpieczeństwie procesu.
» Metoda THR nadaje się do podgrzewania z użyciem
propanu i tlenu. W przypadku zastosowania dwóch
różnych wariantów ciśnień gazów można uzyskać
minimalne czasy podgrzewania.
» Metodę THR można stosować do wszystkich
powszechnie spotykanych profili szyn szerokostopowych.
» Metoda THR umożliwia spawanie szyn zarówno
nowych jak i szyn zużytych.
» Metoda THR jest znacznie bardziej niezależna od
użytkownika aniżeli zwykła metoda napawania
łukowego.
» Spawacze wyszkoleni w zakresie spawania
THERMIT® pewnie mogą opanować metodę THR
przy minimalnych nakładach szkoleniowych.
6
BEWÄHRTE TECHNOLOGIE
UND ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT
WYPRÓBOWANA TECHNOLOGIA ORAZ NIEZAWODNA JAKOŚĆ
TEHNOLOGIE DOVEDITĂ ȘI CALITATE INCONTESTABILĂ
EIGENSCHAFTEN DER THERMIT ® -HEAD REPAIR SCHWEISSUNG
AVANTAJELE THERMIT®-HEAD REPAIR
În domeniul căii ferate nu trebuie să existe un compro­
mis între siguranţă, eficienţă economică şi o aplicare
facilă; aceasta înseamnă că o procedură de sudură
trebuie să fie convingătoare sub toate aceste aspecte.
Procedura noastră THERMIT®-Head Repair îndepli­
neşte cele mai înalte cerinţe şi este o alternativă de
considerat faţă de sudura electrică:
»
»
»
»
THR este eficientă, sigură și economică.
THR este soluţia potrivită pentru remedierea defectelor locale cum ar fi Headchecks, Squats, Shelling,
Spalling sau exfolieri.
Sudura THR se efectuează la fel de repede ca o
sudură standard THERMIT®.
THR reunește, în combinaţie cu euro creuzetul I,
caracteristicile optime ale acestui tip de creuzet cu o
siguranţă sporită a procedeului.
» THR este potrivită pentru o preîncălzire cu propan
şi oxigen. Prin 2 variante diferite se poate obţine un
timp de preîncălzire minim.
» THR se poate folosi pentru toate tipurile de şină
vignol existente.
» THR permite sudarea atât a șinelor noi cât și a
șinelor deja folosite.
» THR este mai orientată către nevoile specifice ale
clientului faţă de sudura clasică electrică.
» THR poate fi aplicată după o școlarizare minimă
a unui sudor care stăpânește deja o altă procedură
aluminotermică.
Bei Schweißungen mit dem THR-Verfahren profitieren Sie von allen Eigen­
schaften, mit denen sich unsere THERMIT ® -Technologie schon über Zehn­
tausende von Schienenkilometern bestens bewährt hat.
» Die THR-Schweißung ist sehr robust und bietet
eine hohe Prozesssicherheit.
» Über die Güte der THERMIT ® -Portion im Schweiß gut wird eine der Schiene angepasste Härte
eingestellt – mit einem Härteverlauf analog zur
Standard-THERMIT ® -Schweißung.
2.000
Diagram siły i przegięcia technologii spawania THR w próbie
zginania
1.600
Diagrama forţă-deplasare în încercarea la încovoiere
1.200
Härteverlauf in Schienenlängs­
richtung (Güte R260)
1.800
Rozkład stopnia twardości w kierunku wzdłużnym szyny (Gatunek
R260)
1.400
Curba durităţii în direcţia
longitudinală a şinei
450
600
150
400
100
200
50
0
0
15
20
25
30
35
40
45
-125
8
În cazul sudurilor prin procedura THR profitaţi de toate
calităţile demonstrate de sudurile efectuate prin teh­
nologia THERMIT® pe zeci de mii de kilometri de cale.
W przypadku napraw miejscowych wad szyn należy
szczególnie uwypuklić następujące aspekty:
»
»
»
»
»
Spawanie THR jest bardzo wytrzymałe i zapewnia
wysoki stopień bezpieczeństwa procesu.
Poprzez wybór gatunku porcji THERMIT® w spoiwie
nastawia się twardość dostosowaną do szyny –
z rozkładem twardości analogicznym do standardowego spawania THERMIT®.
Na powierzchni jezdnej szyny tworzy się tylko
wąska strefa oddziaływania ciepła.
Spawanie THR nie obejmuje całego przekroju szyny,
lecz tylko główkę szyny – stąd też quasi statyczna
próba złamania przy zginaniu wykazuje maksymalne wartości.
W czasie zespawania szyny nie zmienia się stan
naprężenia – odpada ponowna neutralizacja szyny.
Pentru repararea defectelor locale trebuie avute în
vedere următoarele aspecte:
»
»
»
»
»
Sudura THR este robustă şi garantează o siguranţă
sporită a procedurii.
În funcţie de duritatea şinei se poate alege porţiunea
de sudură THERMIT® potrivită, la fel ca în cazul
sudurilor standard THERMIT®.
La suprafaţa căii de rulare se formează doar o zonă
limitată influenţată termic.
Sudura THR nu influenţează întreaga şină ci doar
capul acesteia; testele statice de rezistenţă la
rupere arată valori maxime.
În cazul sudurii în cale nu se influenţează tensionarea şinei, nefiind necesară o nouă neutralizare a căii.
300
200
10
W przypadku spawania w technologii THR korzysta
się z właściwości, dzięki którym technologia THERMIT®
sprawdziła się już na dziesiątkach tysięcy kilometrów
szyn.
350
800
5
CARACTERISTICILE SUDURII
THERMIT®-HEAD REPAIR
400
250
Durchbiegung in mm | Przegięcie w mm | Deplasarea în mm
7
500
1.000
0
Auf der Fahrfläche der Schiene bildet sich nur
eine schmale Wärmeeinflusszone aus.
Die THR-Schweißung erfasst nicht den gesamten
Schienenquerschnitt, sondern nur den Schienenkopf –
der quasistatische Biegebruchversuch zeigt daher
maximale Werte.
Beim Verschweißen im Gleis verändert sich der
Verspannungszustand nicht – eine erneute
Neutralisation des Gleises entfällt.
Härte in HV 100 | Twardość w stopniach Vickersa HV 100 | Duritatea în HV 100
Kraft in kN | Siła w kN | Forţa în kN
Kraft-Durchbiegungsdiagramm
einer THR-Schweißung im Biegeversuch
»
»
»
Für die Reparatur lokaler Schienenfehler sind folgende
Aspekte besonders hervorzuheben:
WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGII
SPAWANIA THERMIT®- HEAD REPAIR
-100
-75
-25
0
25
50
75
100
125
Abstand von der Schweißnahtmitte
Odległość od środka spoiny spawalniczej | Distanţa faţă de mijlocul sudurii
9
Die Elektro-Thermit GmbH & Co. KG ist Mitglied der Goldschmidt Thermit Group.
Die Erfinder des THERMIT®-Schweißens liefern seit über 120 Jahren Qualität und
Innovationen rund ums Gleis, für höchste Sicherheit, besten Fahrkomfort und
niedrige Instandhaltungskosten.
TWORZYMY IDEALNE SZYNY!
Firma Elektro-Thermit GmbH & Co. KG należy do koncernu Goldschmidt Thermit
Group. Wynalazcy metody spawania THERMIT ® -zapewniają od ponad 120 lat
jakość oraz innowacje w zakresie szyn, najwyższe bezpieczeństwo, najlepszy komfort
jazdy oraz niskie koszty utrzymania.
CREĂM CALEA FĂRĂ JOANTE!
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG este un membru al grupului Thermit Goldschmidt.
De peste 120 de ani, inventatorul procesului de sudare THERMIT® garantează
calitatea aplicaţiei pentru căile ferate, ceea ce a dus la o siguranţă optimă, la cel
mai bun confort şi la o scădere a cheltuielilor de mentenanţă pentru utilizator.
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Chemiestr. 24, 06132 Halle (Saale), Germany
Phone +49 (0) 345 7795-600, Fax +49 (0) 345 7795-770
[email protected], www.elektro-thermit.de
© 2015 / Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Foto/Zdjęcia/Fotografii: Elektro-Thermit GmbH & Co. KG, M. Nies – Agentur Format78 GmbH
Grafik/Graficzny/Grafic: Agentur Format78 GmbH
WIR MACHEN DAS LÜCKENLOSE GLEIS!

Podobne dokumenty

railstraights - Goldschmidt Thermit Group

railstraights - Goldschmidt Thermit Group WIR MACHEN DAS LÜCKENLOSE GLEIS! Die Elektro-Thermit GmbH & Co. KG ist Mitglied der Goldschmidt Thermit Group. Die Erfinder des THERMIT®-Schweißens liefern seit über 120 Jahren Qualität und Innovat...

Bardziej szczegółowo