CRUISER® 70 WS

Komentarze

Transkrypt

CRUISER® 70 WS
®
CRUISER 70 WS
OWADOBÓJCZA ZAPRAWA NASIENNA
DO OCHRONY
BURAKÓW CUKROWYCH
èród∏o si∏y dla roÊlin
CRUISER® jest insektycydem o szerokim spektrum dzia∏ania, stosowanym do zaprawiania nasion
buraków cukrowych i pastewnych.
Zawiera on substancj´ biologicznie
czynnà o nazwie tiametoksam,
która nale˝y do drugiej (nowej)
generacji neonikotynoidów. Dzi´ki
swoim unikalnym w∏aÊciwoÊciom
i precyzyjnie dobranej dawce jeden
zwiàzek zapewnia pe∏na ochron´
bez koniecznoÊci uzupe∏niania innymi substancjami biologicznie czynnymi. Preparat oddzia∏ywuje na
specyficzny receptor acetylocholiny
w systemie nerwowym owadów,
powodujàc przerwanie transmisji
impulsów nerwowych szkodnika.
Wstrzymanie ˝erowania widoczne
jest ju˝ po 15-30 minutach. JednoczeÊnie roÊliny pozostajà pod
ochronà przez okres ok. 90 dni od
momentu wysiewu.
Tiametoksam charakteryzuje si´
bardzo dobrà rozpuszczalnoÊcià
w wodzie, co powoduje wysokà
dost´pnoÊç w glebie, szybkie pobieranie preparatu przez korzenie
i dobre rozprzestrzenianie si´
w ca∏ej roÊlinie. Tak wi´c preparat
wnika do wschodzàcej siewki dwiema drogami. Po pierwsze jest szybko pobierany przez nasiàkajàce
nasiono, co powoduje wysokie
st´˝enie tego zwiàzku w liÊcieniach.
Po drugie, uwalniany jest z nasion
do gleby a nast´pnie pobierany
przez wytwarzane korzenie siewki
i przemieszczany po ca∏ej roÊlinie.
Z powodu tak dobrej rozpuszczalnoÊci w wodzie, skutecznoÊç jego
dzia∏ania pozostaje wysoka nawet
w utrudnionych warunkach klimatyczno-glebowych.
Forma u˝ytkowa
zaprawy nasiennej
Szkodniki / Choroby
CRUISER® 70 WS
szkodniki
drutowce
p´draki
mszyce
p∏aszczyniec burakowy
pche∏ka burakowa
Êmietka çwiklanka
drobnica burakowa
choroby*
wirusowe
˝ó∏taczka buraka
k´dzierzawka p∏aszczyƒcowa
* Poprzez zwalczanie szkodników (mszyce, p∏aszczyniec burakowy)
wyst´puje tak˝e dodatkowy efekt ochrony plantacji przed chorobami
wirusowymi przenoszonymi przez te owady.
drutowce
(Agrotis segetum)
mszyca brzoskwiniowa
(Myzus persicae)
mszyca burakowa
(Aphis fabae)
mszyca burakowa
(Aphis fabae)
Êmietka çwiklanka
(Pegomyia betae)
pche∏ka burakowa
(Chaetocnema tibialis)
– objawy ˝erowania
drobnica burakowa
(Atomaria)
˝ó∏taczka wirusowa
Preparat stosuje si´ w dawce
86 g na jednostk´ siewnà.
CRUISER® jest ca∏kowicie bezpieczny dla roÊliny uprawnej, a zwalczajàc doskonale szkodniki sprzyja:
• rozwojowi systemu korzeniowego
• równomiernym, szybkim wschodom roÊlin
• wysokiej obsadzie
Na Êwiecie CRUISER® zarejestrowany jest w ponad 21 roÊlinach
uprawnych przeciwko 45 gatunkom
szkodników.
Polowa ZdolnoÊç Wschodów
Wi´c∏awice, 2001
Âredni % roÊlin uszkodzonych przez pche∏ki
41 dni po siewie
Wi´c∏awice, 2001
85
100 94,75
30
25,25
80
kontrola
45,90
karbofuran
50
0,25
CRUISER®
imidacloprid
karbofuran
kontrola
imidac.
0,75
0,0
0
Ârednia zawartoÊç melasotworów
w miazdze korzeni buraka cukrowego
(mval w 1000g)
Wi´c∏awice, 2001
10
9
8
CRUISER®
55
57,63
imidacloprid
56,54
imidacloprid+tefl.
60
3,75
7
6
5
20,19 18,29
4,61
5,23
19,61 17,13
4,34
4,56
CRUISER®
62,97
59,94
5
imidacoprid
65
10
imidacloprid+tefl.
Plon korzeni buraka cukrowego (netto)
w t/ha
Wi´c∏awice, 2001
25,00
karbofuran
41 dni po siewie
15
29,00
kontrola
0
20 dni po siewie
40
20
20
CRUISER®
70
40
59,75
imidacloprid+tefl.
kontrola
CRUISER®
Standard I 15+4
Standard II 90
Furadan
kontrola
75
58,50
karbofuran
60
imidacloprid+tefl.
25
80
45
Udzia∏ roÊlin uszkodzonych przez Êmietki [%]
41 dni po siewie
Wi´c∏awice, 2001
11,06
3,51
zawartoÊç sodu, NIR (0,05) = 0,98
zawartoÊç azotu α-aminowego,
NIR (0,05) = 2,52
Âredni plon cukru w t/ha
Wi´c∏awice, 2001
Polaryzacja w %
Wi´c∏awice, 2001
17,6
10
9,58
5
17,37 17,38
17,4
16,6
CRUISER®
karbofuran
imidacloprid
16,8
16,9
kontrola
17,0
imid.+tefl.
17,2
CRUISER®
6
6,67
kontrola
7
karbofuran
8
8,74
imidacoprid
8,47
imidacloprid+tefl.
9
8,99
17,51
17,42
SkutecznoÊç zwalczania pche∏ek [%]
EfektywnoÊç ochrony w porównaniu do standardu
Wi´c∏awice, 2002
SkutecznoÊç zwalczania Êmietek [%]
EfektywnoÊç ochrony w porównaniu do standardu
Piwnice, 2002
30
50
26,1
42,8
38,6
40
20
30
0
ocena w 29 dni
po siewie
0
CRUISER®
imid+tefl.
0,0
ocena w 39 dni
po siewie
SkutecznoÊç zwalczania mszycy [%]
EfektywnoÊç ochrony w porównaniu do standardu
Wi´c∏awice, 2002
48,3
50
37,8
40
10
karbofuran
CRUISER®
0,0
imid+tefl.
karbofuran
CRUISER®
0,0
imid+tefl.
10
karbofuran
20
14,3
22,7
21,4
Plon korzeni buraka cukrowego
(w tonach w przeliczeniu na ha)
Piwnice, 2002
66
64,49
64
35,8
62
0
ocena w 48 dni
po siewie
CRUISER®
ocena w 55 dni
po siewie
49,3
Polaryzacja w %.
Piwnice, 2002
15,84
15,85
39,5
40
54
52
SkutecznoÊç zwalczania mszycy [%]
EfektywnoÊç ochrony w porównaniu do standardu
Piwnice, 2002
50
56
57,42
karbofuran
CRUISER®
0,0
58
imid+tefl.
karbofuran
CRUISER®
0,0
imid+tefl.
10
karbofuran
20
59,07
60
22,2
imid.+tefl.
30
15,8
30
35,8
48,3
15,76
15,75
0
ocena w 48 dni
po siewie
ocena w 55 dni
po siewie
15,55
CRUISER®
15,6
imid.+tefl.
15,65
karbofuran
CRUISER®
0,0
15,66
imid+tefl.
karbofuran
CRUISER®
0,0
imid+tefl.
10
karbofuran
15,7
20
èród∏o
si∏y dla roÊlin
Stosujàc CRUISER® 70 WS:
uzyskujesz wysoki plon cukru
z hektara
wykorzystujesz potencja∏
Twojej odmiany
chronisz swoje Buraki
d∏ugo i skutecznie
(do 90 dni od siewu)
Charakterystyka preparatu
CRUISER® 70 WS
Zwalcza szerokie spektrum szkodników o aparacie
g´bowym k∏ujàco-ssàcym i gryzàcym oraz szkodniki
zasiedlajàce gleb´,
Jest szybko pobierany przez korzenie roÊlin,
Wewnàtrz roÊliny wykazuje bardzo dobre dzia∏anie
systemiczne, transportowany jest poprzez ksylem
(wiàzki naczyniowe),
Wykazuje d∏ugotrwa∏e dzia∏anie ochronne,
Stosowany jest w niskich dawkach,
Jest doskonale tolerowany przez roÊliny uprawne,
Nasiona potraktowane zaprawà nasiennà CRUISER®
d∏ugo utrzymujà zdolnoÊç kie∏kowania oraz wigor,
Mo˝na go u˝ywaç w Integrowanych Programach
Ochrony przed szkodnikami.
KARATE ZEON
AVANS
DUAL
PREMIUM GOLD
chwasty
3-5 l/ha
szkodniki
PIRIMOR
chwasty
prosowate
0,15-0,25 l/ha
mszyce 0,25-0,5 kg/ha
FUSILADE FORTE
1,1-1,3 l/ha
chwasty jednoliÊcienne i perz
0,75-2,5 l/ha
CRUISER
szkodniki
86 g/jedn.
Siew
Kie∏kowanie
Poczàtek
wschodów
Faza
liÊcieni
Pierwsza
para liÊci
w∏aÊciwych
Druga
3-4 pary
para liÊci
liÊci
w∏aÊciwych w∏aÊciwych
Poczàtek
zakrywania
rz´dów
Zaprawa nasienna
WARTO PAMI¢TAå O ZACHOWANIU
ÂRODKÓW OSTRO˚NOÂCI
Herbicyd
Zbiór
Insektycyd
Uwaga:
Przed zastosowaniem preparatu nale˝y zapoznaç si´ z etykietà-instrukcjà stosowania za∏àczonà do opakowania. Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne straty lub uszkodzenia powsta∏e wskutek zastosowania Êrodka
ochrony roÊlin niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, jak równie˝ zastosowania go w warunkach niemo˝liwych do przewidzenia i pozostajàcych poza wp∏ywem producenta (niew∏aÊciwe warunki przechowywania, nieprawid∏owa technika stosowania, powstanie odpornych szczepów gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu Êrodka).
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa
tel. (0-22) 326 06 01, fax (0-22) 326 06 99
www.syngenta.pl
STYCZE¡ ‘03
Przed
siewem

Podobne dokumenty