Cel programu i grupa docelowa Okres realizacji Formy wsparcia

Transkrypt

Cel programu i grupa docelowa Okres realizacji Formy wsparcia
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje,
iż w ramach dodatkowych środków
z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest
Cel programu i grupa docelowa
Celem programu jest aktywizacja zawodowa 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
(w szczególności długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych
lub posiadających niskie kwalifikacje, niepełnosprawnych) zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Zielonej Górze lub w filiach w Nowogrodzie Bobrzańskim i Sulechowie
Okres realizacji
kwiecień 2016 r. – listopad 2017 r.
(realizacja programu w 2017 roku dotyczy tylko formy Dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia (art. 60d ustawy)
Formy wsparcia (aktywizacji) bezrobotnych
Dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnienie bezrobotnego (10 osób)
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej (4 osoby)
Staże (18 osób)
Refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy (4 osoby)
Szkolenia indywidualne (4 osoby)
Przewidywane efekty
 nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach przez 18 osób,
 dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy przez 4 osoby,
 podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) lub innej pracy zarobkowej
po zakończeniu udziału w programie przez 33 osoby.
Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców
do udziału w programie
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP w Zielonej Górze
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Sienkiewicza 9
tel. 68 456 56 50
http://www.pup.zgora.pl/
Filia w Sulechowie
ul. Niepodległości 15
Filia w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Ogrodowa 11

Podobne dokumenty