PowerPoint 프레젠테이션

Transkrypt

PowerPoint 프레젠테이션
Deklaracja Zgodności
Informacje o Producencie
Nazwa
LG Electronics Inc.
Adres
LG Electronics Inc.
76, Seongsan-Dong, Changwon City, Gyeong Nam 641-713, Republika Korei
Informacje o Produkcie
Nazwa i model
Klimatyzator
Jedn. wewnętrzna: ASNW126MMS3 ( H12AK NSM )
Jedn. zewnętrzna: ASUW126MUF3 ( H12AK UL2 )
Obowiązujące Regulacje i Normy
1. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) : 2004/108/EC
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2: 2006+A1+A2
EN 61000-3-3: 2008
2. Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) : 2006/95/EC
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011
EN 60335-2-40: 2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006 +A2:2009
EN 62233:2008
* Rok w którym znak CE był umieszczany: 2013
3. Dyrektywa ErP : 2010/30/EU i 2009/125/EC
EN 14825:2012
EN 14511-1:2011
EN 14511-2:2011
EN 14511-3:2011
EN 14511-4:2011
4. Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
EN 50581:2012
EN 62321:2009
Oświadczenie
Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że produkt,
do którego odnosi się ten dokument spełnia
wszystkie wyżej wymienione normy i dyrektywy.
LG Electronics Inc. – przedstawicielstwo na Europę
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
Holandia
Nazwisko
Doo Haeng Lee/ Dyrektor
(Podpis w oryginale)
Podpis osoby upoważnionej
Data
10 kwiecień, 2013

Podobne dokumenty