Nr. 8 – 2016 – kwiecień 3 - Polska Parafia pod wezwaniem Matki

Komentarze

Transkrypt

Nr. 8 – 2016 – kwiecień 3 - Polska Parafia pod wezwaniem Matki
B
Zaprasza pacjentow do gabinetu
w GLENDALE
Profilaktyka, leczenie
chorób jamy ustnej i zebow
dla calej Rodziny
Zadzwon - Przyjedz - Doswiadcz-Ocen
602-748-6374 - cell
Office:
P
Our Lady of Czestochowa Parish
2828 West Country Gables Drive
Phoenix, Arizona 85053
www.polishchurchphoenix.org
E-mail: [email protected]
Tel: 602-212-1172 • Fax: 602-212-1173
Para a p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Nr. 8 - 3, 10 IV 2016
3 kwiecieñ - EWANGELIA
Duszpasterstwo
B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli S³owa Ewangelii wed³ug Œwiêtego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choæ drzwi by³y zamprowadz¹:
kniête z obawy przed ¯ydami, przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: Pokój wam!» A
to powiedziawszy, pokaza³ imrêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
Ksiê¿a z Towarzystwa
A Jezus znowu rzek³ do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am». Po
tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: We mijcie Ducha Œwiêtego. Którym odpuœcicie
Chrystusowego
grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem z nimi, kiedy przyszed³
dla Polonii Zagranicznej
Jezus. Inni wiêcuczniowie mówili do niego: «Widzieliœmy Pana!» Ale on rzek³ do nich: Je¿eli
na rêkach Jego nie zobaczê œladu gwo dzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwo dzi, i
Ks. Jacek Weso³owski,
rêki mojej nie w³o¿ê w bok Jego, nie uwierzê A po oœmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewn¹trz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³, choædrzwi by³y zamkniête, stan¹³
T Chr. Proboszcz
poœrodku i rzek³: «Pokój wam!» Nastêpnie rzek³ do Tomasza: «Podnieœ tutaj swójpalec i
zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ w mój bok, i nie b¹d niedowiarkiem, lecz
Siostry Misjonarki
wierz¹cym. Tomasz w odpowiedzi rzek³ do Niego: Pan mój i Bóg mój! Powiedzia³ mu Jezus:
Uwierzy³eœ dlatego, ¿e Mnie ujrza³eœ? B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele
Chrystusa Króla
innych znaków, których nie zapisano w tej ksiêdze, uczyni³ Jezus wobec uczniów. Te zaœ zapisano,abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c, mieli ¿ycie w
dla Polonii
imiê Jego.
Sr. Bo¿ena B³¹d, MChr.
10 kwiecieñ - EWANGELIA
Sekretarka i katechetka
S³owa Ewangelii wed³ug Œwiêtego Jana
Jezus znowu ukaza³ siê nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukaza³ siê w ten sposób: Byli razem Szymon
Sr. Kornelia Walkusz
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego
uczniów. Szymon Piotr powiedzia³ do nich: Idê ³owiæ ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tob¹. Wyszli
MChr. Zakrystianka
wiêc i wsiedli do ³odzi, ale tej nocy nic nie u³owili.
A gdy ranek zaœwita³, Jezus stan¹³ na brzegu. Jednak¿e uczniowie nie wiedzieli, ¿e to by³ Jezus.
i katechetka
A Jezus rzek³ do nich: Dzieci, macie coœ do jedzenia Odpowiedzieli Mu: Nie.
Sobota
17:30
Niedzielna
9:00 i 11:00
Wtorek i Czwartek
8:00
Œroda i Pi¹tek
19:00
On rzek³ do nich: Zarzuæcie sieæ po prawej stronie ³odzi, a znajdziecie. Zarzucili wiêc i z powodu mnóstwaryb nie mogli jej wyci¹gn¹æ.
Powiedzia³ wiêc do Piotra ów uczeñ, którego Jezus mi³owa³: To jest Pan!» Szymon Piotr, us³yszawszy, ¿e to
jest Pan, przywdzia³ na siebie wierzchni¹ szatê – by³ bowiem prawie nagi – i rzuci³
siê wp³aw do jeziora.
Pozostali uczniowie przyp³ynêli ³ódk¹, ci¹gn¹c za sob¹ sieæ z
rybami. Od brzegu bowiem nie by³o daleko – tylko
oko³o dwustu ³okci.
A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli roz³o¿one ognisko,
a na nich u³o¿on¹ rybê oraz chleb. Rzek³ do nich Jezus:
Przynieœcie jeszcze ryb, które teraz z³owiliœcie». Poszed³
Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ na brzeg sieæ pe³n¹
wielkich ryb w liczbie stu piêædziesiêciu trzech. A
pomimo tak wielkiej iloœci sieæ nie rozerwa³a siê.
Rzek³ do nich Jezus: Chod cie, posilcie siê!» ¯aden
z uczniów nie odwa¿y³ siê zadaæ Mu pytania:
Kto Ty jesteœ?, bowiedzieli, ¿e to jest Pan. A Jezus
przyszed³, wzi¹³ chleb i poda³ im – podobnie i
rybê. To ju¿ trzeci raz Jezus ukaza³ siê uczniom od
chwili, gdy zmartwychwsta³.
Organizacje Przy Parafii
Polskie Anio³y
Katolicka Szko³a im. Jana Paw³a II
Rada Rodziców
Lektorzy
Ministranci
Organista
Seniorzy
Gospodarz
RÓ¯E RÓ¯AÑCOWE
Celia Kucharski
Sr. Kornelia
480-788-4378
623-444-7799
602-212-1172
623-444-7146
Eugeniusz Zub
602-971-0859
602-212-1172
Ró¿a M.B. Fatimskiej
Helena Podczerwiñski
480-683-3698
„Ró¿¹ Œw. Rodziny”
Janina Baran
602-840-3059
Basia Kozuch
623-561-6514
„Ró¿a Œw. Józefa”
„Ró¿a p.w. M.B.Cz.”
Rada Duszpasterska
Komisja Finansowa
W³adys³aw Baran
Maria Piotrowicz
480-495-0563
Józef Podczerwiñski
480-298-6092
hm. Jadwiga Marciszewska
480-626-0355
Anna Sielu¿ycka
623-326-4582
Jerzy Bielawski
Konsul Honorowy
Bogumi³ Horchem
ZHP
Konsultacja Anonimowych Alkoholików
Biblioteka
Podczerwiñska
623-933-0782
Irena Janowiak
Rycerze Kolumba
Kolektorzy
602-840-3059
Helena
Wypo¿yczanie Sal Parafialnych
Sr. Bo¿ena
11:00 am
Zapolska M.
Ciupiñska K.
Baran J.
5:30 pm
Babiñski K.
Groñ W.
7:30 am
Groñ W.
Zapolska M.
Podczerwiñska H.
5:30pm
Kliczek M.
Szmydt Z.
Flis B.
5:30pm
623-262-8890
Baran J.
Szmydt Z.
Jachimek T.
9:00 am
Lipnicka E.
Betlej £.
Betlej E.
24 kwiecieñ
Burski Insurance Agency, LLC
Oferuje ubezpieczenia na:
AUTO  DOM  BIZNES  ZDROWIE
ZYCIE  MEDICARE  I INNE
Magdalena Burski
Tel: 623-535-7780
Email: [email protected]
Babiñski K.
Dzieci
Dub J.
Sobota 23 - Niedziela 24 kwiecieñ
9:00am
Lipnicka E.
Ciupiñka K.
Kolektorzy
Niemyjska E.
11:00am
Wiertek M.
Dzieci
J. Bielawski, A. Dr¹g, T. Grabowy,
S. Skotak, A.Wojturski
17 kwiecieñ
Przy równoczesnym kupnie i sprzedaży nieruchomości,
możliwa obniżka prowizji
11:00am
11:00 a.m.
10 kwiecieñ
E-mail: [email protected]
Florczak L.
S.Lorenc, S. Pieñczykowski, E. Zub, Stadnik J.
3 kwiecieñ
margco.com
Dub J.
5:30 p.m.
9:00 a.m.
Web:
480 703-6655
Florczak W.
Sobota 16 - Niedziela 17 kwiecieñ
Betlej £.
Cell:
11:00 am
Lobocki M.
9:00am
3:00 pm
Florczak W.,
Sobota 9 - Niedziela 10 kwiecieñ
Kliczek M.
Baran J.
REALTOR ®
Podczerwiñska H.
Dzieci
Zab³ocka D.
Kliczek M.
Bóg zap³aæ za troskê o koœció³
9:00 am
Lipnicka E.
480-518-2753
602-212-1172
Małgorzata Urbańska
NIEDZIELA BO¯EGO MIOSIERDZIA
Jacob D.
646-996-3282
480-298-6101
Kupno i sprzedaż nieruchomości
Sobota 3 - Niedziela 4 kwiecieñ
5:30 pm
Jadwiga Mika-Kurek
Sr. Bo¿ena
Lektorzy
Prezes: Ewa Grabowski 602-525-9213
K. Kwaœnik, M. Lobocki, F. Niemyjski,
S. Pisz, J. Podczerwinski, Z. Soko³owski,
K.Topór, M. Turowski
Elizabeth Komperda
REALTOR
Office: 480-948-5554
Cell: 480-452-5994
Fax: 602-476-5986
Email: [email protected]
www.westusa.com
Licz¹cy tacê
7077 E Marilyn Rd Building 4, Ste.130 Scottsdale, Az
Furga A., Florczak W., Johns A., Maksimowski C.
GENERATION III DENTAL
Dr. Oksana Stoj
Janowiak I., Jachimek T., Olech A., Olech J.,
Oferuje usługi dentystycne
w nowo otwartym gabinecie;
rozmawia w językach: polskim ukraińskim,
rosyjskim, asystent w j. hiszpańskim
Nasza dewiza to wysoka jakość i dostępne ceny
Adamus K., Grzybowska L., Jurczyk B., Zentara D.
Wojturski J., Orvill B., Winiarski B., Koz³owski S.
Tel. 623-398-6808
Papieskie Intencje
email: [email protected]
16080 N. 59th Ave, Suite A
Glendale, AZ 85306
Kwiecieñ 2016
2-3 kwiecieñ - Building Fund
23-24 kwiecieñ - Diecezjalna „Catholic Home Missions”
Ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali
nale¿yte wynagrodzenie za swoj¹ cenn¹ pracê.
Ewangelizacyjna: Aby chrzeœcijanie w Afryce
dawali œwiadectwo mi³oœci i wiary w Jezusa
Chrystusa poœród konfliktów polityczno-religijnych.


RICARD TAX SERVICES LLC
Indywidualne i Biznesowe Rozliczenia Padatkowe
Electroniczna wysyłka
Zakładanie firm i porady podatkowe
Richard Lysikowski
Web: www.richardtaxservices.com
Email: [email protected]
18099 W Santa Alberta Ln. Goodyear, AZ
623-925-9953
cell: 347-393-2083
POMOC POTRZEBNA PROSZĘ ZADZWOŃ
Visit our website www.h-kcpa.com for FREE Tax savings information
Director: Oliver Fultz
Phone: (602) 993-0297Fax: (602) 993-0795
[email protected]
2601 E Thomas Rd #220 Phoenix AZ 85016
K¹cik Rycerski
Council # 1 4 1 8 5 Assembly
#3148
Chaplain: Fr. Jacek Weso³owski, SChr.
Grand Knight: Jerzy Bielawski 646-996-3282
Faithful Navigator: Krzysztof Topór 602-743-6021
Rycerze Kolumba otrzymali wyró¿nienie jako “2016 Word’s Most Ethical
Company”.
State Deputy larry Becker poda³ termin i miejsce Konwencji Rycerzy Kolumba. Odbêdzie siê ona w Tucson, w maju 2022 roku. Rycerze Kolumba
kontynuuj¹ sprzeda¿ loterii „State Charity Drawing”, z której dochód
przeznaczony bedzie na cele charytatywne. W tym roku bêda do wygrania nagrody pieniê¿ne od $500 - $10, 000.00. Donacja za 5 biletów jest
$20.00 oraz $5.00 za jeden bilet.
Ró¿aniec przed klinik¹ aborcyjn¹ bêdzie w niedzielê 17 kwietnia o godzinie
8:00 rano.
Zaparszamy mê¿czyzn, którzy ukoñczyli 18-ty rok ¿ycia, s¹
praktykuj¹cymi katolikami, do wst¹pienia w nasze szeregi. Rycerze
Kolumba dzia³aja w oparciu o cztery doktryny Zakonu:Mi³osierdzie,
Jednoœæ, Braterstwo, Patriotyzm. W tych czterech doktrynach mieszcz¹ siê
cele i idea³y jakie winien spe³niac ka¿dy mê¿czyzna.
Pamiêtajmy o codziennej modlitwie do Œw. Micha³a Archanio³a.
Vivat Jesus!
KOLONIE DLA DZIECI
W dniach od 31 maja (wtorek) do 5 czerwca (niedziela)
organizujemy kolonie dla dzieci. W tym roku kolonie bêd¹ w Saint
Josep’s Camp ko³o Flagstaff. Prosimy o zarezerwowanie tego
terminu dla dzieci.
Zapisy przyjmujemy w Polskiej Szole Sobotniej oraz w Biurze
Parafialnym.
Odpowiedzialnym za kolonie jest £ukasz Betlej (623-533-9582)
Formy zapisy w Biurze Parafii.
ZESPÓ£ TANECZNY
Na zaproszenie Ko³a Nr 70 Arizona Phoenix ZPPA Jana Gacka,
przyjecha³ z Chicago nauczyciel i wychowawca podhalañskiej
m³odzie¿y, Andrzej Krzeptowski Bohac. Pan Andrzej przyjmuje
zapisy nanaukê œpiewu, tañca i gry na instrumentach w ka¿d¹
niedzielê o godzinie 12:00 w Salce Szkolnej. Kontakt: 602-526-0294
PRACA
Potrzebna osoba do pomocy przy sprz¹taniu domów w pó³nocnym
Phoenix oraz Scottsdale. Wymagane prawo jazdy. Kontakt: Eva
(602)358-9582
KONCERT PIOTRA
RUBIKA
W niedzielê,
17 kwietnia o godzinie 6:00 wieczorem
odbêdzie siê w naszej
Parafii Koncert Piotra
Rubika Bilety;
Protezy Dentystyczne
EXPRES NAPRAWA
(602) 451-2812
Stan’s European Deli
Now Open!
Visit us online at: www.stanseurodeli.com
Fresh homemade sausage made daily
We also carry fine imported european products and cheeses
Janusz Jachimek (602) 710 - 4608
Kliczek Roma (623) 229 - 5058
Torty i ciasta na wszystkie okazje, duży wybór pieczywa, wyroby
wędliniarskie z Chicago, produkty
eksportowanych z Polski, gazety, kosmetyki, itd..
13025 N. Cave Creek Rd., Phoenix, AZ 85022
Ph.(602) 493 - 4077
Call us at (602) 275-8577
1712 W. Bell Rd  Phoenix AZ 85023 (NW corner of 17th Ave and Bell Rd)
FAMILY DOCTORS
Lekarz rodzinny
Oferujemy :
Badania okresowe i ginekologiczne
Leczenie chorob dieta i metodami naturalnymi
Chirurgia kosmetyczna ( usuwanie cyst i znamion)
Wizyty w domu u pacjenta i seniorow
13331 W. Indian School Rd., Litchfield Park, AZ 85340
Face Painting
Oferuję artystyczne malowanie twarzy dla Dzieci
Urodziny, bale, półkolonie,
dzień dziecka, itp, Szybkość
malowania, dowolne wzory
Grabrysia
Tel. 602-402-6782
[email protected]
Akceptujemy wiekszosc ubezpieczen
i platnosci gotowkowe
Telefon: 602-923-6666
www.doctormusial.com
16620 N. 40th Street Suite C1
Phoenix, Az 85024
Fax 602-923-7676
Tom Kalisz
Ph.(623) 547 - 4655
IJM SERVICES PLLC
Iwona Mierzwa, CPA
ACCOUNTING & INCOME TAX
Cell: 623.703.7378
Office: 623.643.8578
[email protected]
Jedyne polskie biuro pośrednictwa kupna i spzedaży
nieruchomości w metropolii miasta Phoenix oraz jego okolicach
Posiadam wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość
rynku nieruchomości w Arizonie.
Oferuję fachową, rzetelną i uczciw ą pomoc przy zapupie
lub spzedaży wszelkich nieruchomość
Designated Broker
623-535-7653
Web: ArizonaMyHome.com
CBR, CDPE ICMS,
CRS, o-Fro, SFR, SRES E-mail: [email protected]
Cell: 602-418-3467
Fax: 877-899-7505
5:30 pm
9:00 am
dziecka
11:00 am
3:00 pm
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA MI£OSIERDZIA BO¯EGO
3 kwiecieñ
Sobota
Eugeniusz Zub, urodziny
†Antoni, Maria Zub
†Justyna Orszulak
Niedziela
Krystyna Kwaœnik, urodziny
Katarzyna Grobelny, o szczêœliwe narodziny
†Aleksandra Niemyjska
†Tomasz Miluszkiewicz
†Micha³ Piszczatowski
†Zofia Dyma³a
†Regina Klim
Niedziela
Dominik Che³miñski, 18 urodziny
Rodzina Che³miñski, b³ogos³awieñstwo
†Halina Chmielewska
†Krystyna Szytniewska
†W³adys³aw i Helena Stefaniak
†Brunon, Ludwika
†Rodziny Ryciuk i Wasilewski
Niedziela
Ashley Zaczeniuk, 2 urodziny
Alicja, o szczêœliw¹ operacjê
†Krystyna Œwita
†Józef, Antonina Sujdak
†Stanis³aw Ewaniuk
†Justyna Orszulak
Wtorek, 5 kwiecieñ
Za Parafian i Dobrodziejów
Œroda, 6 kwiecieñ
†Justyna Orszulak
Czwartek, 7 kwiecieñ
†Irena Bia³owolska, 2 rocz. œmierci
Pi¹tek, 8 kwiecieñ
6:00 pm
Adoracja
7:00 pm
†Irena Bia³owolska
MODLITWA ZA CHORYCH
W naszych codziennych modlitwach
pamiêtajmy o tych, którzy p
otrzebuj¹ naszego wsparcia i
wstawiennictwa u Boga, prosz¹c o
³askê powrotu do zdrowia dla; Rity
Skotak, Zbigniewa Lasek, Heleny
Ma³kowskiej, Katherine Madison,
Ireny Wo³odkowicz, Ryszarda
Zab³ockiego, Justynê, Mariannê,
Adasia.
Tydzieñ liturgiczny
5:30 pm
7:30 am
9:00 am
11:00 am
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
10 kwiecieñ
Sobota
Inez, w dniu urodzin
Chór Paderewskiego, b³ogos³awieñstwo
†Krystyna Œwita
†Justyna Orszulak
Wolontariusze Festiwalu, b³ogos³awieñstwo
Maria Klamczyñski, b³ogos³awieñstwo
†Jakub, Kazimierz Pañszczyk
Niedziela
Ania So³tys, o szczêœliwe rozwi¹zanie
Katherine Madison, o zdrowie
†Aleksandra Niemyjska
†Tomasz Miluszkiewicz
†Micha³ Piszczatowski
†Stanis³aw Pasieka
Niedziela
Dominik Che³miñski, 18 urodziny
†Pikuliñski, Barszczewski
†Justyna Orszulak
†Kazimierz, Irena Zamoœciñski
†Ks. Albin Sroka
†Karen Showalter
Wtorek, 12 kwiecieñ
8:00 am
Za Parafian i Dobrodziejów
Œroda, 13 kwiecieñ
7:00 pm
†Walter Walawko
Czwartek, 14 kwiecieñ
8:00 am
†Prusakowski, Mazurek
Pi¹tek, 15 kwiecieñ
6:00 pm
Adoracja
7:00 pm
†Irena Bia³owolska
ROCZNICA
ŒMIERCI
ŒW. JANA PAW£A II
Koœcio³y przepe³nione wiernymi, ³zy,
p³acz i mnóstwo wspomnieñ
- tak by³o 11 lat temu, kiedy papie¿ Polak
odszed³ z tego
œwiata. Jana Paw³a II ¿egna³y miliony
wiernych na ca³ym œwiecie.
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 2 kwietnia obchodzimy 11 rocznicê œmierci
papie¿a Polaka. Jan Pawe³ II odszed³ z tego œwiata dok³adnie
2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. O tej porze wiernych
zgromadzonych na placu Œwiêtego Piotra poinformowa³ o œmierci
papie¿a arcybiskup Leonardo Sandri s³owami: Nasz Ojciec Œwiêty
powróci³ do Domu Ojca. Dniem dedykowanym papie¿owi jest 22
pa dziernika (od jego beatyfikacji) i wtedy te¿ wspomina siê go w
liturgii.
ZAPISY DO POMOCY W KUCHNI I PRZY OBIERANIU
ZIEMNIAKÓW DO PLACKÓW
Prosimy o wpisanie siê na listê do pomocy w kuchni podczas Festiwalu
(sobota i niedziela). Potrzebujemy kilka osób do gotowania pierogów
(na zmianê) oraz do przygotowania produktów. Po ka¿dej Mszy Œwiêtej
mo¿na siê zadeklarowaæ u Pañ odpowiedzialnych za tê sekcjê.
PLAN PRACY W TYM TYGODNIU
Poniedzia³ek, 8:00 am
Przygotowanie kapusty do go³abków,
przygotowanie dodatków do bigosu i kapusty, szatkowanie
kapusty (mamy maszynê), pieczenie ciastek Przygotowanie i
sprawdzanie potrzebnych rzeczy do stoisk (kosze, piecyki, kable)
Budowanie pó³ek w chodni na parkingu, zabezpieczenie
dywanu na sali.
Wtorek, 8:00 am
Przygotowanie farszu do go³¹bków,
parzenie kapusty, pieczenie ko³aczków Przygotowanie podjazdu do
ch³odni, roz³adowanie towaru
Œroda, 8:00 am
Go³abki, bigos, pieczenie ciastek Sprz¹tanie
parkingów, przygotowanie koszy na œmieci, du¿y œmietnik dostarczony
na parking
Czwartek, 8:00 am
(namioty, krzes³a, sto³y)
Go³¹bki oraz przygotowanie parkingu
Pi¹tek, 7:00 am
Przygotowanie sosów, narzêdzi pracy,
stoisk, dekoracja sto³ów na parkingu Koordynatorzy stoisk - spotkanie o
6:00 wieczorem
Sobota - Niedziela Festiwal
1. DO SKLEPIKU - prosimy o ró¿ne pami¹tki, figurki,
2. Prosimy o donacje sody w puszkach - PRZYJMUJEMY TYLKO:
coca-cola, pepsi i sprite jak rownie¿ wody w butelkach.
3. Puszki kawy, cukier, cukier puder, pieprz, sos jab³kowy i owoce w
puszkach do naleœników.
4. Tradycyjnie na liscie ciast i plackow mamy: serniki, makowce, j
ableczniki/szarlotki, pierniki, placki owocowe z kruszonk¹ - prosimy juz
o deklarowanie sie do pani Mari Stefaniak która jest odpowiedzialna
za sekcje ciasta i kawy.
5 . ksi¹¿ki w jêzyku polskim i angielskim - na stoisko z u¿ywanymi
ksi¹¿kami
Sekcja
Koordynator Festiwalu
Gospodarcza
Ch³odnia
Higiena i bezpieczeñstwo
Vendors
Sprzedaz biletow
Kuchnia
Placki Ziemniaczane
Duzy Grill
Sprzedaz dan cieplych
Sprzedaz ciasta/kawy
Woda/ Soda/Lody
Sprzedaz piwa
Security
Sanitarna/czystosci
Artystyczna
Naglosnienie
Opieka nad zespolem
Sklepik
Wystawa historyczna
Dekoracje
Medyczna
Transport/Shuttle
KOORDYNATORZY
Koordynator
Basia Kozuch
Telefon
623-692-7906
Jerzy Bielawski
646-996-3282
Lukasz Betlej
623-533-9582
Krzysztof Topór
Maria Klamczyñski
Ewa Crispo
602-743-6021
847-524-2945
480-225-4335
Irena Janowiak
480-495-0563
Jolanta Ogrodny
970-596-0213
Maria Jêdrol
623-587-4905
Stanley ¯o³nierczyk
480-539-0595
Marzena Bednarz
602-882-7617
Józef Stadnik
Agata Opach
Maria Stefaniak
623-512-0547
623-853-7634
Beata Modrzejewska
602-502-8635
Tomek Frankowski
602-663-7736
Ewa Furga
646-641-7464
Dorota Jacob
Józef Olech
Janusz Jachimek
Stanislaw Wlodarczyk
Anna Kondracka
Kinga Ciupinski
El¿bieta Niemyjska
Mirek Czerny
Irena Mariotti
Ewa Kobacka-Bugala
Dr. Izabela Musia³
602-361-0549
602-710-4608
480-759-2092
602-993-4255
602-349-2074
623-640-9250
Zdzislaw Raczy/Kazimierz
Kwasnik
WYSTAWA - 1050 LAT CHRZTU POLSKI
W tym roku obchodzic bêdziemy 1050 rocznicê Chrztu Polski.
Potrzebne EKSPONATY: krzy¿e historyczne i ró¿añce, sztuka ludowa
sakralna, gobeliny historyczne i religijne,bia³a broñ i mundury wojskowe,
stolice Polski - Gniezno, Krakow, Warszawa, miejsca kultu i sanktuaria jak
Czestochowa.. kufry, stare srebra, naczynia, swieczniki, stare bizuterie i
bursztyny, herby i historyczne flagi, stare biblie, ksi¹¿eczki modlitewne,
stare ksi¹zki o tematyce religijnej czy historycznej, obrazy i ryciny o
tematyce religijnej i historycznej, stare monety, medale, or³y, zwierzeta
Odpowiedzialni: Mirek Czerny 480-748-3036
czy Irena Mariotti 480-495-4256
ROK BO¯EGO MI£OSIERDZIA W NASZEJ PARAFII
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia w
ka¿dy pi¹tek o godzinie
7:00 wieczorem (w koœciele, w
domu lub w miejscu w którym siê
znajdujemy) Adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu - w
ka¿dy pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca od
godziny 6:00 wieczorem do godziny
1:00 po pó³nocy (o pó³nocy
12:00 am Msza œwiêta)
ŒWIÊTO BO¯EGO MI£OSIERDZIA
Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego obchodzone jest w pierwsz¹ niedzielê
po Wielkanocy, czyli II Niedzielê Wielkanocn¹, zwan¹ obecnie
Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. Wpisa³ je do kalendarza liturgicznego
najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej
(1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach.
Na proœbê Episkopatu Polski Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w 1995 roku
wprowadzi³ to œwiêto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu
kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papie¿ og³osi³ to
œwiêto dla ca³ego Koœcio³a.
Inspiracj¹ dla ustanowienia tego œwiêta by³o pragnienie Jezusa, które
przekaza³a Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedzia³ do niej:
Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela po Wielkanocy by³a œwiêtem
Mi³osierdzia (Dz. 299). Pragnê, aby œwiêto Mi³osierdzia, by³o
ucieczk¹ i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte s¹ wnêtrznoœci
mi³osierdzia Mego, wylewam ca³e morze ³ask na dusze, które siê
zbli¿¹ do ród³a mi³osierdzia Mojego. Która dusza przyst¹pi do
spowiedzi i Komunii œwiêtej, dost¹pi zupe³nego odpuszczenia win i
kar. W dniu tym otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e,
przez które p³yn¹ ³aski (Dz. 699).
KORONKA DO BO¯EGO MI£OSIERDZIA
WYDARZENIA
ADORACJA NAJŒWIETSZEGO
SAKRAMENTU
W ka¿y pi¹tek od godziny 6 do 7 wieczorem zapraszamy na osobist¹
adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu, modlitwê ró¿añcow¹ oraz na
Mszê œwiêt¹.
NOWENNA DO MATKI BO¯EJ
W ka¿d¹ œrodê, bezpoœrednio po Mszy œwiêtej wieczorem modlimy
sie za wstawiennictem Matki Boskiej Czêstochowskiej w intencjach
naszych, naszych rodzin oraz w intencjach Ojczyzny.
INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŒWI ÊTYCH
Chrzty… Sakrament Chrztu Œwiêtego jest udzielany w jêzyku Polskim
i angielskim. Rodzice s¹ zobowi¹zani do wziêcia udzia³u w spotkaniu
przygotowuj¹cym do tego sakramentu przed planowan¹ dat¹ chrztu
dziecka. Prosimy o skontaktowanie siê z biurem parafialnym, aby
zg³osiæ dziecko do chrztu.
Sakrament Ma³¿eñstwa… Diecezja Phoenix zaleca, aby osoby,
które planuj¹ zawarcie sakramentu ma³¿eñstwa zg³osi³y siê do biura
parafialnego co najmniej szeœæ miesiêcy przed dat¹ œlubu. Prosimy,
abyœcie najpierw ustalili termin w koœciele, a nastêpnie w innych
miejscach. Zapraszamy wiêc do naszego biura parafialnego najwczeœniej jak tylko jest to mo¿liwe .
Sakrament Namaszczenia Chorych… Prosimy o kontakt z ksiêdzem
w celu ustalenia terminu przyjêcia tego
sakramentu. Przypominamy, ¿e nie wolno zwlekaæ z udzieleniem
sakramentu chorych do momentu kiedy osoba bêdzie nieprzytomna
lub bliska œmierci.
Komunia Œwiêta dla chorych… Jeœli ktoœ z was lub waszych bliskich
choruje i chcia³by przyj¹æ Komuniê
Œwiêt¹, to prosimy o zg³oszenie osoby chorej do biura parafialnego,
aby ustaliæ datê odwiedzin w domu.

Podobne dokumenty