P O W I AT O W E ŻYCIE KUTNA

Komentarze

Transkrypt

P O W I AT O W E ŻYCIE KUTNA
P OWIATO W E
ŻYCIE KUTNA
[email protected]
Gazeta Publicystyczno − Promocyjna
Egzemplarz bezpłatny
Nr 4/304/2011 24.02.2011 r.
ISSN 1507−0212
Po raz piêtnasty !
Po raz piêtnasty !
KUTNOWSKIE HITY 2010
„Budmel” Wojciech Żuk w Kutnie
Burmistrz − Barbara Herman −
i Rada Miasta Krośniewice
Za realne sukcesy w budownictwie specjalistycznym w Polsce,
a w tym i za budowę szóstego mostu pieszo−jezdnego w Kutnie.
Za efektywne wdrażanie środków unijnych, w szczególności przy
realizacji największej inwestycji gminy Krośniewice, budowę Gimna−
zjum im. Rodziny Rembielińskich.
ZNOWU ZIMA ...
Kierownik budowy mostu Bogdan Pietrzak i w³aœciciel kutnowsko-lesznieñskiej firmy „Budmel” Wojciech ¯uk.
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Krośniewicach
Gimnazjum im. Rodziny Rembieliñskich w Kroœniewicach, o powierzchni 3810 m2, powsta³o dziêki funduszom unijnym.
TBS Sp. z o.o. w Kutnie
Myœleliœmy, ¿e ju¿ mamy wczesne przedwioœnie, a tymczasem (i chyba
prawid³owo) zima nas znów zaatakowa³a. Mamy i mróz, i œnieg. Ciesz¹
siê dzieci i nie tylko ! Chocia¿ wszystkim jest zimno !
POWYBORCZE REMANENTY W PIS
Za wyprowadzenie Spółdzielni z kryzysu ekonomicznego i cztery
certyfikaty „Poznaj Dobrą Żywność” dla mleka i kefirów z Niedrzewia.
Za uzyskanie Srebrnego Orła Polskiego Budownictwa i realizację
ciekawego, architektoniczno−urbanistycznego zespołu mieszkaniowego
„Słoneczne” w Kutnie, przy ul. Szymanowskiego − Oporowska.
Ponad 80 osób, cz³onków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwoœci, przyby³o
do lokalu „Elida” na spotkanie podsumowuj¹ce ubieg³oroczn¹ kampaniê
wyborcz¹ w mieœcie i gminach powiatu kutnowskiego.
(ci¹g dalszy - strona 6 i 7)
Prezes Zarz¹du Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Kroœniewicach
JÓZEF HA£AJDA i jego zastêpca MARIA KURNATOWSKA
z dum¹ prezentuj¹ a¿ CZTERY certyfikaty „Poznaj dobr¹ ¿ywnoœæ”.
(dokoñczenie - strona 2)
¯YCIE KOLOROWE
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE NAGRODY KUTNOWSKI HIT 2010
Sanktuarium Matki Bożej Kapela ludowa „Dobrzeliniacy”
w Głogowcu
KAPITUŁA NAGRODY
za zwycięstwo w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
za uzyskanie dekretów watykańskich o włączeniu Sanktuarium
do rodziny świątyń związanych duchowym pokrewieństwem
z bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie
Kapela ludowa „Dobrzeliniacy”, dzia³aj¹ca przy Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w ¯ychlinie, w sk³adzie: Zenon Idzikowski
(skrzypce), S³awomir Czekalski (harmonia polska), Franciszek Kowalski
(bêben).
Kapitu³a nagrody „Kutnowski Hit 2010 roku” odby³a swe
posiedzenie 31 stycznia 2011 r. Siedz¹ od lewej: Rafa³
JóŸwiak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Miros³awa GalGrabowska - starosta kutnowski, Konrad K³opotowski - wicestarosta kutnowski; stoj¹ od lewej: Andrzej Stelmaszewski,
Bogdan Gajewski, Eugeniusz Walczak, Jerzy Papiewski
i Andrzej Bieñkowski - redaktorzy „Powiatowego ¯ycia Kutna”.
i wiœni od 200-300 ton. Zajmujemy siê tak¿e skupem cebuli i produkcj¹ ogórka kwaszonego. Czêœæ
pomieszczeñ - wydzier¿awiamy. Aktualnie dysponujemy m.in. tanimi pokojami dla zainteresowanych firm, z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia ich liczby.
W roku 2010 wyeksportowaliœmy praktycznie
ca³oœæ truskawki, a 90% czarnej porzeczki ...
W sumie by³o tego ponad 1000 ton. G³ówni nasi
odbiorcy to Niemcy i Austria. Jest ciê¿ko, jak to
w kryzysie, ale daje siê ¿yæ ... Wspó³pracuje z nami
oko³o 100 plantatorów, nie tylko z powiatu kutnowskiego, ale i z województw: pomorskokujawskiego oraz wielkopolskiego.
JESZCZE ISTNIEJEMY !
Rejonowa Spó³dzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska w Kutnie
JESZCZE DZIA£A.
Jej siedziba mieœci siê - jak dawniej - w Kutnie,
przy ulicy Majdany 14. Zajmuje siê przede wszystkim
skupem i eksportem owoców miêkkich (truskawka,
czarna porzeczka, wiœnia i aronia). Wcale nie
detaliczne iloœci ... Jej prezes Waldemar Wolski
stwierdza: Samej czarnej porzeczki skupujemy
rocznie oko³o 800 ton, aronii - 400 ton, truskawek
KZD „EXDROB” S.A. W KUTNIE ZAPRASZA
KZD „Exdrob” zaprasza do lokalu „DROBIUSZ” przy ulicy Barlickiego 22,
w którym nie tylko mo¿na kupiæ ró¿nego rodzaju miêsa i wêdliny drobiowe,
ale te¿ skorzystaæ z us³ug popularnego baru. Zapraszamy równie¿ do
pozosta³ych sklepów w Kutnie, Kroœniewicach i w £êczycy.
• Kutno, ul. Podrzeczna 38
• Kutno, ul. Zamojskiego 4
• Kutno, ul. Jagie³³y 2
• Kutno, ul. Sienkiewicza 46
• Kutno, Osiedle £¹koszyn II
• Kutno, ul. Barlickiego 22
• Kroœniewice, plac Wolnoœci 21
• £êczyca, ul. Przedrynek 2
2
SMACZNEGO !!!
SMACZNEGO !!!
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
¯YCIE REGIONALNE
BUDYNEK PRZY WILCZEJ
Przy ulicy Wilczej 28 (przed dawn¹ rzeŸni¹ A. Koniarka) realizowany
jest 32 rodzinny blok mieszkalny. Faktycznie to nawet dwa budynki
1A - jednoklatkowy i 1B - dwuklatkowy. W pierwszym budynku bêdzie
12 mieszkañ (od 24,96 a¿ po 63,82 m2 powierzchni), a w drugim 20 (od
23,08 do 40,59 m2 powierzchni u¿ytkowej). £¹czna powierzchnia u¿ytkowa tych 32 mieszkañ wyniesie 993,93 m2, a kubatura 4706 m3.
Tynk elewacji ma byæ pomalowany farb¹ silikonow¹. Najmniejsza odleg³oœæ 4 metry, a szerokoœæ nie przekracza 60 metrów. Komunikacjê wewnêtrzn¹ stanowi dojazd o szerokoœci 5 metrów, a komunikacjê zewnêtrzn¹
stanowi ulica Wilcza równoleg³a do pó³nocno-wschodniego szczytu
budynku 1A, w odleg³oœci 9 metrów.
Inwestorem przedsiêwziêcia, aktualnej wartoœci 21 miliona z³otych, jest
Zarz¹d Nieruchomoœci Miejskich w Kutnie. Wykonawc¹ dokumentacji
jest Przedsiêbiorstwo Inwestycyjna Pracownia Projektowa w Pabianicach,
mgr in¿. architekt Danuta Janek. Natomiast realizatorem obiektu jest kutnowska firma „Budimus” spó³ka jawna: Czes³aw Paw³osik, Mieczys³aw
S³oma z ulicy Jagielloñskiej.
Kutno, dnia 18.02.2011r.
OŚWIADCZENIE
W dniu 16.02.2011r. w Urzêdzie Miasta Kutna odby³o siê spotkanie radnych: Krzysztofa Wac³awa Dêbskiego, W³odzimierza
Klimeckiego i Janusza Pawlaka z prezesem ubojni Pini Polonia
Piero Pini. Z propozycj¹ spotkania wyst¹pi³ prezes Piero Pini,
który zaproponowa³ radnemu K.W. Dêbskiemu rozmowê na
temat problemów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ubojni. Po przeprowadzeniu konsultacji wspólnie uznaliœmy, ¿e z uwagi na
wagê problemu i ich spo³eczny wydŸwiêk w rozmowie we¿mie
udzia³ trzech wy¿ej wymienionych radnych, a miejscem spotkania bêdzie Urz¹d Miasta. Podczas spotkania prezes Piero
Pini przekaza³ wyczerpuj¹c¹ informacjê o przyczynach wystêpuj¹cych problemów oraz poinformowa³ o dodatkowych
dzia³aniach maj¹cych poprawiæ œrodowiskowe warunki pracy
ubojni. Otrzymaliœmy zapewnienie, ¿e w okresie najbli¿szych
kilku tygodni zostan¹ wybudowane dodatkowe ekrany akustyczne o d³ugoœci 200 mb, wysokoœci 5 m i drugi ci¹g ekranów
o d³ugoœci 48 mb i wys. 6 m. Ekrany maj¹ znacznie zmniejszyæ
ha³as i poprawiæ warunki ¿ycia mieszkañców. Ponadto prezes
Piero Pini poinformowa³ nas o dodatkowych inwestycjach
w zak³adowej podoczyszczalni, co ma zdecydowanie poprawiæ
wskaŸniki œcieków odprowadzanych do Grupowej Oczyszczalni
Œcieków. Zostaliœmy równie¿ zapoznani z bie¿¹c¹ dokumentacj¹ i planami rozwojowymi firmy. W swoich wypowiedziach
przekazaliœmy prezesowi swoje krytyczne uwagi na wystêpuj¹ce problemy œrodowiskowe i pracownicze zwi¹zane z prac¹
ubojni. Mocno akcentowaliœmy koniecznoœæ takiego spojrzenia
na dzia³alnoœæ ubojni, ¿eby firma pamiêta³a nie tylko o wynikach
ekonomicznych i zysku, ale równie priorytetowo potraktowa³a
sprawy pracownicze i koniecznoœæ zapewnienia w³aœciwych
warunków ochrony œrodowiska. Zwróciliœmy równie¿ uwagê,
by w bie¿¹cej dzia³alnoœci firma pamiêta³a o obowi¹zuj¹cych
w Polsce normach i przepisach oraz ustalonych warunkach
odprowadzania œcieków i odpadów. Stwierdziliœmy tak¿e, ¿e
ka¿da negatywna informacja zwi¹zana z dzia³aniem ubojni
stanowi tak¿e o z³ym wizerunku Kutna i w naszym wspólnym
interesie jest, by takie sytuacje nie mia³y miejsca. Prezes Piero
Pini zgodzi³ siê z nasz¹ ocen¹ i zapewni³, ¿e realizacja tych
warunków bêdzie konsekwentnie prowadzona przez firmê
i w ci¹gu krótkiego okresu czasu nast¹pi¹ pozytywne zmiany.
Wspólnie ustaliliœmy, ¿e nastêpne robocze spotkanie odbêdzie
siê w miesi¹cu marcu w firmie Pini Polonia.
Krzysztof Wac³aw Dêbski - przewodnicz¹cy Klubu Radnych SLD
W³odzimierz Klimecki - przewodnicz¹cy Klubu Radnych PIS
Janusz Pawlak - przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
The Company is a part of the Danish Skiold Group. It was
established in 1997 as BL-Kutno in new buildings as a supplier of machined goods to the Skiold Group and other
Danish Companies. Today more than 70 % of the sales are
to companies outside the Group.
We offer Welding and Traditional Machining including Surface
Treatment, and our Machine Park ranges from traditional
manually operated Machines to CNC Machines. We are very
flexible and can handle even small series.
Mechanical Engineer
− Technical customer service
Responsibilities:
Make sure our customers are served in an efficient and professional way. Responsible
for preparing and follow up on quotations. The person will have to work very closely with
our own production as well as our sub suppliers. The person will have a diverse working
day, with special focus on our customers. But the right person can also be involved in
construction and quality assurance. The ideal candidate must be able to handle many
tasks simultaneously.
Requirements:
• Ability to work independently and as a team member
• Fluent in English and polish, both written and spoken
• Good command of MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point)
• Knowledge of Concorde will be considered an advantage
• Accuracy, logical thinking and excellent organizational skills are needed
• Experience from abroad will be considered an advantage
• Experience from machining business is a must
• Be very flexible in regard to work tasks and working hours
Education:
• Mechanical engineer with hands-on experience
We can offer:
• A very challenging job, in an international environment
• Full time employment
• Competitive compensation, that matches experience and qualifications
If you have any questions regarding the above position, please don’t hesitate to contact
Managing Director Mads Ostergaard at 602 158 369. Please forward your Covering
letter and CV in English to [email protected] at your earliest and latest March 8 th 2011.
KOMUNIKAT
W dniu 16 lutego 2011 roku, Rada Nadzorcza podjê³a uchwa³ê
o odwo³aniu pana S³awomira Zimnego z funkcji Cz³onka Zarz¹du
- Prezesa Zarz¹du Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod
firm¹ „Kutnowski Szpital Samorz¹dowy”.
Nastêpnie Rada Nadzorcza powo³a³a z dniem 17 lutego 2011
roku na tê funkcjê pana Piotra Okoñskiego.
Piotr Okoñski jest dr. n. med. Z zawodu lekarzem i mened¿erem ochrony zdrowia. W ostatnich latach pracowa³ w Biurze
ds. Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w £odzi, gdzie by³ dyrektorem. W latach 2008-20010 by³
dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 5 im. gen.
dyw. Boles³awa Szareckiego. By³ cz³onkiem Rad Spo³ecznych
piêciu szpitali na terenie województwa ³ódzkiego, jako przedstawiciel wojewody ³ódzkiego lub rektora Uniwersytetu Medycznego
w £odzi. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Mened¿erów Opieki
Zdrowotnej oraz autorem oko³o 100 prac z zakresu medycyny,
zarz¹dzania i zdrowia publicznego. By³ redaktorem naczelnym
i zastêpc¹ redaktora naczelnego Archives of Medical Science
i Clinical and Experimental Medical Letters.
Maciej Zem³o
CV
Doktor nauk medycznych PIOTR K. OKOÑSKI. Wykszta³cenie:
wy¿sze. Zawód: lekarz, mened¿er ochrony zdrowia.
Wykszta³cenie:
• 1976-1984 Szko³a Podstawowa nr 5 im. L. Kruczkowskiego w Skierniewicach ukoñczona z wyró¿nieniem
• 1984-1988 Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. Prusa w Skierniewicach
ukoñczone z wyró¿nieniem
• 1988-1994 Akademia Medyczna w £odzi Wydzia³ Lekarski 29.08.1994
Lekarz - Dyplom nr 12957/12870/94
• 1999 Chirurgia Ogólna - pierwszy stopieñ specjalizacji (Dyplom Nr
59-01966 1999)
• 2000 Doktor Nauk Medycznych dyplom nr 2095 - 30/2000 L
• 1999-2000 Szko³a Zdrowia Publicznego Instytutu Mcdycyny Pracy im.
J. Notera w £odzi. Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Zarz¹dzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej - œwiadectwo nr 233 z dnia
21.06.2002
• 2001 Zarz¹dzanie Opiek¹ Zdrowotn¹ Szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Programu Szkoleniowego dla Lokalnych Polityków Zdrowotnych,
finansowanego z funduszy Banku Œwiatowego na zamówienie Ministra
Zdrowia oraz Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie
Zdrowia (Dyplom nr 354/Sz-5/01)
• 2003 kurs dla Cz³onków Rad Nadzorczych Spó³ek Skarbu Pañstwa Egzamin Pañstwowy w Ministerstwie Skarbu Pañstwa (Dyplom nr 545/
2003)
(ci¹g dalszy - strona 6)
SPACERKIEM PO KUTNIE
Elektrociep³ownia
Eco Kutno Sp. z o.o. zamierza
w I pó³roczu br. rozpocz¹æ budowê
elektrowni na gaz ziemny. Ma byæ
zlokalizowana przy ul. Oporowskiej,
obok wy³¹czonej z u¿ytkowania
dawnej kot³owni. Ma produkowaæ
6 MW pr¹du i 66 MW ciep³a. Koszt
16 milionów z³otych.
¯ubry z „AMZ”
Armia polska zakupi³a produkowane
przez AMZ Kutno sp. z o.o. dwa
opancerzone samochody „¯ubr”.
Pos³u¿¹ jako platformy do opracowanego przez warszawski „Radwar”
systemu obrony przeciwlotniczej
„Poprad”. Jak siê uda, to mo¿e
w armii polskiej byæ kilkadziesi¹t
pojazdów.
Przestój „chronionych”
Ju¿ trzeci miesi¹c trwa przestój 32
mieszkañ chronionych przy ulicy
Wyszyñskiego w Kutnie. Ktoœ siê
spóŸni³ ...
Powrót zalewów
Jeden zalew ma postaæ na Dybowie,
drugi ko³o kutnowskiej „Agromy”.
Wracamy wiêc do starych planów.
Koszty tych inwestycji 6-10 milio-
nów, a na zmianê planów przez
w³adze Kutna wp³ynê³y ostatnie
podtopienia rzeki Ochni.
Klapa
Klapa, sprowadzona ze Szwecji, ma
zapobiegaæ zalewaniu ulic wod¹
z Ochni. Zainstalowano j¹ przy ulicy
Kopernika, a ma ochroniæ ulice:
Narutowicza, 1 Maja, S³owackiego.
Papieskie kolory
Dp 2014 r. wszystkie autobusy bêd¹
wymalowane w barwach miasta.
Bêd¹ ¿ó³to-niebieskie.
Wystawy w Urzêdzie
„Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”
i bilans 8 lat dzia³alnoœci Integra-
cyjnego Klubu Europejskiego
„IdŸmy razem” mo¿na obejrzeæ
w kutnowskim ... Urzêdzie Miasta.
S¹ ciekawe.
Na NFOZ
Dwoje oszustów skrad³o 70-letniej
kobiecie 9 tysiêcy z³otych. Mieli
reprezentowaæ NFZ i przyszli
pomóc jej w uzyskaniu refundacji
leków. Czegó¿ to ludzie nie wymyœl¹ ?!
Jesus Christ Security
Na ulicy Królewskiej w Kutnie
(przy placu Wolnoœci) w pi¹tek
koncertowali cz³onkowie Fundacji
Jesus Christ Security. Wyst¹pi³o 5
by³ych narkomanów i alkoholików
z Piotrem Stêpniakiem, znanym
z filmu dokumentalnego „By³em
gangsterem”.
A to ciekawe !
Nasz redakcyjny kolega Jurek Papiewski jest nam wszystkim znany jako
humanista i komentator sportowy. Jakie¿ by³o nasze zdziwienie, kiedy
wspominaj¹c m³odzieñcze przygody pokaza³ nam œwiadectwo ukoñczenia
kursu elektryka ... minowego. Dowiedzieliœmy siê, ¿e odbywa³ d³ug¹ praktykê na tra³owcach. S¹ to okrêty zajmuj¹ce siê wydobywaniem i unieszkodliwianiem min g³êbinowych i magnetycznych. Nasz kolega Jerzy
obs³ugiwa³ aparaturê SENT, czyli Solenoidalny Tra³ Kontaktowy. A¿ wierzyæ
siê nie chce, ale có¿ - samo ¿ycie ! A mo¿e nasi czytelnicy znaj¹ podobne,
skrajne przypadki ?
Redakcja
DRZWI OTWARTE
Ju¿ po raz szósty Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie
organizuje przedsiêwziêcie „Drzwi otwarte”.
5 marca 2011 r. o godz. 10.00 uczniowie klas szóstych szkó³ podstawowych bêd¹ mieli okazjê
zwiedziæ budynek szko³y i zapoznaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹ placówki. W programie sobotniej
imprezy spotkanie z dyrektorem p. Juliuszem Sieradzonem oraz wizyty w pracowniach przedmiotowych. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali mnóstwo atrakcji dla przysz³ych
gimnazjalistów. Organizatorzy przedsiêwziêcia maj¹ nadziejê, ¿e cieszyæ siê ono bêdzie powodzeniem wœród uczniów i ich rodziców, a wszystkim osobom w nie zaanga¿owanym przyniesie
du¿o radoœci i satysfakcji. Zapraszamy !
Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
3
¯YCIE REGIONALNE
Bestialskie morderstwo w Groszkach !
Zabi³, bo nie mia³ 40 z³otych !
SZOK !
Zbrodnia w Groszkach, gmina Oporów, jest ju¿ pi¹t¹ zbrodni¹ pope³nion¹
w Polsce na agencie grupy Provident Polska. Zaczê³o siê w 2004 roku,
kiedy to w £odzi nast¹pi³ pierwszy œmiertelny atak. Jednak opiniê
spo³eczn¹ bardziej zbulwersowa³ fakt, ¿e zabójca ukry³ cia³o ofiary
w wersalce, ni¿ to, ¿e by³ to zamach „na komornika” tej firmy. Rok póŸniej,
tak¿e w £odzi, zginê³a 49-letnia pracownica tej firmy, równie¿ wykonuj¹ca
t¹ nietypow¹ pracê. W 2008 r. morderstwo pope³niono w Katowicach,
a zabójca zwabi³ kobietê do domu pod pretekstem zaci¹gniêcia po¿yczki.
Czwarte - mia³o miejsce w Morlinach, ko³o Ostródy, gdzie zw³oki podrzucono na sk³adowisko odpadów. Pi¹te - wreszcie zwróci³o uwagê na
ten niebezpieczny zawód. Pad³y pytania. „Dlaczego tak trudny zawód
wykonuj¹ kobiety ?” „Czy system kredytowania przez para-banki osób,
które nie maj¹ tzw. zdolnoœci kredytowej, nie jest kryminogenny ?” Jeszcze
brakuje na nie ostatecznej odpowiedzi, ale nietrudno sformu³owaæ pewne
wnioski, wœród których podstawowe sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e
nielegalnie wprowadzony w Polsce kapitalizm, to i owszem system dla
nazywaj¹c wprost - najbardziej pazernych i nielicz¹cych siê z niczym
(i nikim) ludzi.
Ale co z reszt¹ !
Przecie¿ w granicach ubóstwa ¿yje co czwarta, a niektórzy twierdz¹, ¿e
ju¿ co trzecia osoba. Przecie¿ na przyk³adzie Kutna i powiatu kutnowskiego widaæ wyraŸnie ile ludzi jest faktycznie poza ... marginesem ¿ycia.
Czy decydenci nie widz¹, jak du¿o osób
Nie ma ¿adnych Ÿróde³ utrzymania.
Morderca we wsi Groszki, faktycznie wywodzi siê z Podgajewa. Znany
jest wielu gospodarzom, jak to na wsi, wzd³u¿ drogi Kutno - ¯ychlin.
Jeœli wierzyæ klientowi sklepu z podkutnowskich Bielawek, zabójca mimo
tylko 27 lat, by³ - swego czasu - „nawet kierownikiem w japoñskiej firmie
w Kutnie”. Wylecia³ - za alkohol. Bez pracy, nadziei na lepsz¹ przysz³oœæ
chcia³ ¿yæ jak inni, ale na³óg nie pomaga³, a jak twierdzi³ ten klient
z Bielawek; „Alkohol nie by³ tym najgorszym. Wda³ siê w jakieœ prochy”.
I wtedy, ten sk¹din¹d spokojny cz³owiek, zamienia³ swój takt w agresjê
i nienawiœæ do ludzi. Fakt, faktem, ¿e momentami by³ niebezpieczny dla
otoczenia ... Gwoli prawdy, potwierdzamy, ¿e by³a to jednak
Zbrodnia z premedytacj¹.
Ju¿ w pi¹tek mê¿czyzna zabra³ nó¿ z ojcowskiego samochodu, którym
dzieñ póŸniej dokona³ zbrodni. Morderstwa dokonano prawdopodobnie
oko³o po³udnia. Przedstawicielka „Providentu” przyjecha³a ze wsi
Dobrzewy do pobliskiej wsi Podgajew po pierwsz¹, tygodniow¹ ratê
40 z³otych, z 900-z³otowej po¿yczki. D³u¿nik nie mia³ przy sobie pieniêdzy,
zaproponowa³ pobranie ich z bankomatu w ¯ychlinie. Ofiara 48-letnia
kobieta, nie podejrzewa³a niczego z³ego, wiêc go zabra³a do swojego
samochodu. Najprawdopodobniej do tragedii dosz³o po drodze ko³o Szczytu. Kobieta otrzyma³a szeœæ silnych ciosów no¿em. Broni³a siê. Œwiadczy
o tym wybita szyba w samochodzie i œlady krwi na karoserii. Nastêpnie
sprawca przewióz³ cia³o na obrze¿a lasu pod Groszkami. Wrzuci³ je tam
do do³u, czêœciowo zasypa³ œció³k¹ i przykry³ je gazetami (pos³ugiwa³ siê
³opat¹, znalezion¹ w bia³ym „Oplu Corsa”, w³aœcicielki auta). Odjecha³
tym autem w stronê Z³otnik, gdzie porzuci³ je w pobli¿u kolejowego przejazdu. - Panie !
On tu by³ po morderstwie
- stwierdza bywalec sklepo-kiosku w Bielawkach, kupowa³ papierosy
i rzuci³ za nie „stówê”. By³ trzeŸwy ...”. To by siê nawet zgadza³o, gdy¿
morderca zabra³ ofierze tysi¹c z³otych.
Alarm podniós³ „Provident”.
W nied³ugim okresie czasu znaleziono porzucony samochód. Po zmroku
wraz z dwoma kolegami zosta³ zatrzymany sam morderca. Byli pijani,
oko³o trzech promili ... Wczeœniej zabójca kupi³ ubrania, jak te¿ stawia³
alkohol i zamówi³ nocleg w hotelu ... Zw³oki znaleziono w niedzielê oko³o
godziny 9-tej, dwa kilometry od miejsca pozostawienia samochodu. We
wtorek decyzj¹ S¹du Rejonowego w Kutnie morderca zosta³ aresztowany
na trzy miesi¹ce. Oczekuje na rozprawê. Grozi mu do¿ywocie (w Polsce
nie ma kary œmierci). ALE TAK PO PRAWDZIWE, CZY ON TE¯ NIE
JEST OFIARA SYSTEMU, W KTÓRYM PRZECIÊTNY CZ£OWIEK
JEST NIKIM, A BO¯KIEM JEST - PIENI¥DZ !
Jan Widz
„HULNĘŁO” BEZROBOCIE
Tylko w styczniu br. o 500 osób wzros³o bezrobocie w powiecie kutnowskim. Po³owê z bezrobotnych
stanowi¹ osoby m³ode w wieku 18-35 lat (ogó³em wynosi ona 7719 osób).
W Kutnie bez pracy jest 3050 osób, w ¯ychlinie 1179 i Kroœniewicach 902.
PO RAZ PIERWSZY
Miastu grozi - pierwszy w historii - proces o
pogryzienie kobiety przez psa. W 2010 r. w Kutnie,
¯ychlinie i Kroœniewicach odnotowano 73 takie przypadki, na wsiach 58
pok¹sañ (29 z nich bra³o szczepionki przeciw wœciekliŸnie.
KOMUNALNE REMONTY
Zarz¹d Nieruchomoœci Miejskich w Kutnie na remonty starych budynków
komunalnych przeznaczy 2,1 miliona z³otych. Za 145 tysiêcy budynków
przy ul. Wybickiego 24, 3-go Maja 34, Kochanowskiego 12, Kroœniewickiej 3 i Pi³sudskiego 16. Zmodernizowany bêdzie budynek, przy ul. Przytorze 4 (100 tysiêcy z³otych). Rozpoczêto generalny remont kamienicy
przy ulicy Warszawskie Przedmieœcie 1, który potrwa dwa lata (a w tym
roku przeznaczono na niego 300 tysiêcy z³otych). Na odnowienie mieszkañ
zaplanowano 412 tysi¹ce z³otych. Sto tysiêcy z³otych zaplanowano na
wymianê okien, a 250 na wymianê instalacji elektrycznych.
4
ZMIANY W KSZTAŁCENIU
Przedstawiona oferta kszta³cenia w zawodzie szkolnym operator obrabiarek
skrawaj¹cych skierowana jest do m³odzie¿y, która pragnie zdobyæ ten
zawód w systemie kszta³cenia dla m³odzie¿y. Zawód operator automatycznej linii obróbki skrawania oraz operator obrabiarek zespo³owych
w powiecie kutnowskim ma wskaŸnik intensywnoœci deficytu/nadwy¿ki
na poziomie 0,0. Kszta³cenie zawodowe odbywa siê na poziomie zasadniczym zawodowym. Zawód mo¿na zdobyæ kszta³c¹c siê w ponadgimnazjalnych szko³ach dla m³odzie¿y, w szko³ach dla doros³ych. Na terenie
powiatu kutnowskiego kszta³cenie w zawodzie operator obrabiarek skrawaj¹cych wpisane zosta³o do oferty edukacyjnej na rok szkolny 2010/
2011 przez Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ ZDZ Warszawa CK w Kutnie.
W województwie ³ódzkim w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2010/
2011 figuruje zawód operator obrabiarek skrawaj¹cych. Pozytywnie
zaopiniowa³ propozycje wprowadzenia w roku szkolnym 2011/2012
w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Bohaterów Wrzeœnia 1939 r., w Zespole
Szkó³ w ¯ychlinie kierunków kszta³cenia w zawodzie œlusarz, operator
obrabiarek skrawaj¹cych i technik geodeta. Na koniec I i II pó³rocza zarejestrowane by³y 124 osoby w zawodzie œlusarz. Na dzieñ 9 luty 2011 r.
w zawodzie œlusarz zarejestrowanych jest 139 osób, w tym 116 z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym. W zawodzie œlusarz narzêdziowy zarejestrowanych jest - 5 osób. Zawód œlusarz w powiecie kutnowskim ma
wskaŸnik intensywnoœci nadwy¿ki 0,0824, czyli jest to zawód nadwy¿kowy, lecz znajduje siê poza rankingiem 30 zawodów nadwy¿kowych.
Stosunek œredniomiesiêcznej liczby ofert do œredniomiesiêcznej liczby
zarejestrowanych wynosi 1,17 do 14,17. Kszta³cenie zawodowe odbywa
siê na poziomie zasadniczym zawodowym. Zawód mo¿na zdobyæ kszta³c¹c
siê w ponadgimnazjalnych szko³ach dla m³odzie¿y, w szko³ach dla doros³ych. Na terenie powiatu kutnowskiego nie odbywa siê kszta³cenie
w zawodzie œlusarz. W województwie ³ódzkim w ofercie edukacyjnej na
rok szkolny 2010/2011 figuruje zawód œlusarz. Zawód technik geodeta
w powiecie kutnowskim ma wskaŸnik intensywnoœci deficytu na poziomie
2,5000 i znajduje siê na 25 miejscu w rankingu zawodów nadwy¿kowych.
Kszta³cenie zawodowe odbywa siê na poziomie œrednim zawodowym.
Zawód mo¿na zdobyæ kszta³c¹c siê w ponadgimnazjalnych szko³ach dla
m³odzie¿y, w szko³ach dla doros³ych. Kontynuowaæ mo¿na na poziomie
wy¿szym zawodowym, magisterskim. Na terenie powiatu kutnowskiego
kszta³cenie w zawodzie geodeta odbywa siê na poziomie wy¿szym
w Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. W województwie ³ódzkim
w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011 figuruje zawód technik
geodeta zarówno w szko³ach dla m³odzie¿y jak i dla doros³ych.
NOWY PREZES
W siedzibie Zarz¹du Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Kutnie dzia³acze
tego Stowarzyszenia dokonali podsumowania piêcioletniej dzia³alnoœci
za okres lat 2006-2010. W zebraniu uczestniczy³o 35 delegatów. Na podstawie materia³ów przygotowanych przez Zarz¹d wynika, i¿ prowadzona
z du¿ym rozmachem dzia³alnoœæ LOK w okresie sprawozdawczym oparta
by³a na dotacjach z Urzêdu Miasta - 72800 z³otych oraz Starostwa Powiatu
- 3400 z³otych, a tak¿e kilku miejscowych sponsorów. Przeprowadzonych
by³o dziesi¹tki imprez (g³ównie dla uczniów szkó³) w strzelectwie pneumatycznym i kulowym, w dziedzinie sportów wodnych, zawodów modelarskich, ³¹cznoœciowych, informatycznych, a tak¿e - i to z du¿ym powodzeniem, udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wierszy
i Pieœni Patriotycznej z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci (fina³y
w Poznaniu). Spe³niaj¹c treœæ uchwa³ podjêtych przez Zarz¹d wprowadzono
do szkó³ regulamin Miêdzyszkolnej Ligi Strzeleckiej, gdzie organizowano
zawody o Puchar Prezesa ZP LOK, Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 2,
Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta. Od kilku lat to kutnowskie Stowarzyszenie, dziêki swoim dzia³aczom, organizuje imprezy w ramach
Akcji Lato czy Akcji Zima. W³¹cza siê te¿ do niektórych uroczystoœci
miejskich. W czasie zebrania na wniosek przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej udzielono absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi (przewodnicz¹cy Wies³aw Antoniak). Obserwatorami obrad byli: Bogdan Rzeszutek wiceprzewodnicz¹cy ZW LOK w £odzi oraz Bo¿ena Matusiak - kierownik
Oœrodka Szkoleniowego w £êczycy. Przed dokonaniem wyboru nowych
w³adz Wies³aw Antoniak - d³ugoletni prezes Zarz¹du Powiatowego, z³o¿y³
rezygnacjê z pe³nienia tej funkcji. W g³osowaniu tajnym na najbli¿sz¹
kadencjê 2011-2015 zebrani wybrali nowego prezesa w osobie Janusza
Kaczmarka i 15-osobowy Zarz¹d, Komisjê Rewizyjn¹ oraz 7-osobow¹
delegacjê na Zjazd Wojewódzki LOK w £odzi. Minut¹ ciszy uczczono
pamiêci zmar³ego W³odzimierza Czernieca - cz³onka ustêpuj¹cego Zarz¹du,
kronikarza ZP LOK.
/A.B./
OSTEOPOROZA
BADANIE MASY KOŒCI
• przedramienia - GRATIS !
• krêgos³upa, szyjki koœci udowej
- CENA PROMOCYJNA
ZAPISY:
telefon: 605-109-333
DO KOMUNIZMU
Do r¹k kutnowskich czytelników trafi³a
w minionym tygodniu interesuj¹ca praca
duetu kutnowskich historyków - Jacka
Saramonowicza i Piotra Stasiaka pt.
„Mit komunistycznej demokracji. Od
nadziei do zniewolenia. ¯ycie spo³ecznopolityczne powiatu kutnowskiego 19451950”. Na wstêpie warto zaznaczyæ, iz
autorzy niezwykle sumiennie i rzetelnie
zbadali m.in. archiwa: Akt Nowych,
Pañstwowe Oddzia³ Kutnowski oraz te,
na którego informacje odbiorcy czekaj¹
najbardziej: Instytutu Pamiêci Narodowej i G³ównej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dodatkowo siêgnêli równie¿ po szereg
opracowañ i artyku³ów, rzucaj¹cych
nowe œwiat³o na tamten, niezwykle
skomplikowany i trudny politycznie okres w naszych wspó³czesnych dziejach.
Jest to o tyle istotne, gdy¿ okres 1945-50 w historii Kutna by³ dotychczas
s³abo zbadany przez historyków. G³ówna teza pracy zak³ada, i¿ spo³eczeñstwo, nie tylko kutnowskie, zosta³o oszukane przez rz¹dz¹cych Polsk¹ po 1945
roku. Po ucieczce Niemców liczy³o bowiem na stabilizacjê i normalizacjê
¿ycia. Tymczasem spotka³o siê z opresyjn¹, narzucon¹ z zewn¹trz w³adz¹.
W pierwszym rozdziale autorzy przypominaj¹ sylwetkê Simona Kriwoszejna,
dowódcy oddzia³ów Armii Czerwonej, które wkroczy³y do Kutna w styczniu
1945 roku. Przypominaj¹ epizod z 22 wrzeœnia 1939 roku, kiedy to wspó³nie
genera³em Wehrmachtu Guderianem wspólnie odbierali defiladê w Brzeœciu
nad Bugiem. Przy okazji dodaj¹ niepotwierdzony przez innych historyków
fakt, ¿e Kriwoszejn o ma³o nie przep³aci³ tego incydentu ¿yciem, gdy zdjêcie
z defilady dosta³o siê po 1941 r. w rêce krasnoarmiejców. Niezwykle te¿
tajemniczo wygl¹da sprawa kutnowskiego cmentarza ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Prawdopodobnie by³a to nekropolia trzeciej spo³ecznoœci, która
zosta³a sprofanowana i zniszczona. Dramatyczne fakty z powojennej rzeczywiœtoœci relacjonuj¹ autorzy w rozdziale „Bandyci w sowieckich mundurach.
Opisuj¹ liczne grabie¿e morderstwa i gwa³ty, które przestêpcom uchodzi³y na
sucho. Z kolei w rozdziale „Kszta³towanie siê w³adzy ludowej” przypominaj¹,
jakimi metodami i kto zdobywa³ w³adzê w Polsce po 1945 roku. Tylko
w nielicznych przypadkach byli to przedwojenni polscy komuniœci. Reszta to
z regu³y osoby niezwykle podejrzanej proweniencji, bed¹cy na us³ugach
sowieckich politruków, b¹dŸ tajnej policji politycznej. Autorzy wskazuj¹ te¿
nie tylko ówczesnych konfidentów, aparatczyków, ale te¿ osoby niezwykle
zas³u¿one w próbach walki o niepodleg³¹ Polskê, jak chocia¿by Leon
Spychalski, czy Ludomir Sakowicz. Dodatkowo o sumiennoœci autorów œwiadczy
du¿a iloœæ nazwisk z obu stron barykady. Na mnie najwiêksze wra¿enie zrobi³
rozdzia³ poœwiêcony ¯ydom z powiatu kutnowskiego i relacja Wajksefisza,
który wróci³ do miasta bez swoich rodaków i chodzi³ po ulicach wybrukowanych nagrobkami z kutnowskiego kirkutu. Mam w³aœciwie tylko jedn¹ uwagê
do strony merytorycznej tej pracy. Autorzy nie dotarli do rodzin, czy znajomych
swoich bohaterów. Myœlê, i¿ wówczas charakterystyki i opisy mog³yby byæ
bogatsze. Natomiast spory niedosyt budzi strona techniczna pracy. Po pierwsze
przy obecnych mo¿liwoœciach komputerowych, unikalne nierzadko zdjêcia
by³yby czytelniejsze, a tak czêsto mamy do czynienie jedynie z ciemnymi
plamami. Inna rzecz to korekta, któr¹ podobno zajmowa³y siê trzy osoby.
Pomijam ju¿ tzw. literówki, ale pojawiaj¹ siê równie¿ fragmenty tekstu ca³kowicie wyrwane z kontekstu. Podsumowuj¹c dla autorów piatka, no mo¿e
cztery z plusem. Natomiast za wartoœæ techniczn¹ pa³a.
Piotr Pilch
WIEŚCI GMINNE
Eksperyment ?!
Do poprawki
Biznesplan N ZOZ w Kutnie centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
skierowa³a do poprawki. Teraz zapoznaje siê z uwagami nowy dyrektor
szpitala Piotr Okoñski (i gdañska
grupa, która go opracwa³a)
Radiowy internet
Mieszkañcy gminy Krzy¿anów
oczekuj¹ radiowego internetu. Na
szeœciu obiektach bêd¹ zamontowane maszty radiokomunikacyjne,
które ustawia firma Profit Grup
z Warszawy.
Bez ¿wirowni !?
Mieszkañcy wsi Malewo, Œwiniary,
Kuchary, Marcinów i Mieczys³awów
- 181 osób - protestuje przeciwko
¿wirowni w Kucharach o powierzchni 1,9 hektara. Mimo ¿e
w³aœciciel twierdzi, ¿e wybuduje
now¹ drogê i zaprzecza, ¿e powstanie tam, na miejscu wyrobiska sk³ad
niebezpiecznych materia³ów ...
A tak w ogóle sprawy by nie by³o,
gdyby nie budowa - autostrady !
Wreszcie ...
Na zlecenie Wydzia³u Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Kutnie
wykopano rów wraz z przepustami,
którymi odprowadzono wodê ze
stawu w Suchodêbiu. Miejmy nadziejê,
¿e nie bêdzie ju¿ wylewu nadmiaru
wody na drogê Kutno-£aniêta.
Za dietami
Na nic pomys³ kroœniewickiego
radnego w sprawie zdecydowanej
obni¿ki diet radnych. Tylko jeszcze
jeden radny go popar³, a niezbêdne
quorum wynosi 4 radnych. No có¿
oszczêdnoœci, rzêdu 100 tysiêcy
z³otych ... przepad³y.
Nocna i œwi¹teczn¹ pomoc lekarsk¹,
czyli dy¿ury w tych godzinach,
w których zamkniête s¹ przychodnie
podstawowej opieki zdrowotnej,
pacjenci z ¯ychlina i gminy Bedlno
maj¹ uzyskiwaæ z ... £owicza. Tak¹
- co najmniej kontrowersyjn¹ - decyzjê podj¹³ NFOZ w £odzi.
Krzy¿anowskie inwestycje
W przyjêtym przez radnych gminy
Krzy¿anów w bud¿ecie na ogóln¹
wartoœæ 10,58 milionów z³otych na
inwestycje przeznaczono 3,28 miliona z³otych (po³owa z po¿yczek
i kredytów). Wyremontowane bêd¹
drogi w Goliszewie i Kucharach.
Termomodernizacjê otrzyma gminne
gimnazjum, a dokoñczona bêdzie
budowa œwietlicy. Gmina chce kupiæ
koparko³adowarkê i wykaszarkê do
czyszczenia rowów melioracyjnych.
Walentynki
W Walentynki 14 lutego, w œwiêto
wszystkich zakochanych i kochaj¹cych, Dom Kultury w ¯ychlinie
przygotowa³ z tej okazji kino
walentynkowe – film pt. „Randka
w ciemno” oraz kawiarenkê, w której
licznie zgromadzone zakochane
pary oraz osoby szukaj¹ce drugiej
po³ówki, przy œwiecach i romantycznej muzyce, mog³y spêdziæ
mi³e chwile. Nie zabrak³o równie¿
s³odkoœci, które serwowa³a kawiarenka „Pod Amorem”.
Dealerzy
£êczyccy policjanci skontrolowali
Volkswagena Sharana. W aucie
znaleziono 200 g marichuany.
Zatrzymano dwóch mê¿czyzn
z Kroœniewic (17 i 20 lat) oraz
³êczycanina (23 lata).
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
¯YCIE KULTURALNE
SESJA NAUKOWA
OGŁASZAMY NABÓR DO GRUP
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne zorganizowa³o 9 lutego 2011 r.
sw¹ pierwsz¹ sesjê naukow¹ w Muzeum Regionalnym „Budowanie zrêbów
w³adzy ludowej w Kutnie i w Polsce”. Oprócz prezesa KTH Jacka Saramonowicza uczestniczyli w niej m.in: Piotr A. Stasiak - wiceprezes oraz
Grzegorz Skrzynecki - (wiceprezes) dyrektor muzeum. Spotkanie otworzy³
i poprowadzi³ dyrektor muzeum. Zebrani na Sesji wys³uchali jak w latach
1945-48 wygl¹da³o powojenne ¿ycie polityczne i gospodarcze naszego
miasta. O pierwszych latach po wyzwoleniu £odzi i województwa mówi³a
dr Joanna ¯elazko (IPN w £odzi). Piotr A. Stasiak przedstawi³ losy organizacji niepodleg³oœciowych w naszym powiecie, a Jolanta Leœniewska
(kierownik Archiwum Pañstwowego w Kutnie) statystykê ludnoœci miasta
i rozwój gospodarki (handlu) w powojennej rzeczywistoœci. Jako ostatni
Jacek Saramonowicz zaprezentowa³ znane przypadki zbrodni sowieckich
w powiecie po wkroczeniu Armii Czerwonej. Sesja by³a jednoczeœnie
promocj¹ publikacji J. Saramonowicza i P.A. Stasiaka pt. „Mit komunistycznej demokracji - Od nadziei do zniewolenia - ¯ycie spo³eczno-polityczne powiatu kutnowskiego 1945-1950”, któr¹ wyda³o Muzeum
Regionalne. Wg. Piotra Stasiaka wydawnictwo ma pokazaæ wydarzenia,
które prowadzi³y do powstania w³adzy komunistycznej w Kutnowskiem.
Pokazuje wkroczenie Armii Czerwonej, kszta³towanie siê aparatu w³adzy,
administracji i partii, a tak¿e jej stosunek do opozycji i koœcio³a w latach
powojennych. W Sesji uczestniczy³o kilkudziesiêciu s³uchaczy, w tym:
Rafa³ JóŸwiak-przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Marek Wójkowski- prezes
TPZK, a tak¿e W³odzimierz Klimecki i Grzegorz Chojnacki - radni Rady
Miasta Kutna.
/G.B./
TANECZNYCH Hip − Hop oraz Dancehall
Zajêcia zaczynaj¹ siê w ostatnim tygodniu lutego i bêd¹ to zajêcia pokazowe, na których bêdziecie mogli spróbowaæ swoich si³.
22, 24, 25 luty ZAJÊCIA ZA DARMO !!!
Gwarantujemy wyjazdy na warsztaty taneczne, pokazy oraz zawody.
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê:
• wtorki - 16.30 - 18.30 - treningi grupy COOL KIDS - Oœrodek SzkolnoWychowawczy (ul. Przemys³owa 6),
• czwartki - 16.30 - 18.30 - treningi grupy STREET DANCE CREW Oœrodek Szkolno-Wychowawczy (ul. Przemys³owa 6),
• pi¹tki - 18.15 - 20.00 - treningi grupy STREET DANCE CREW - Gimnazjum nr 3 (ul. £êczycka 11).
Od 1 marca 2011 koszt zajêæ bêdzie wynosi³:
• Grupa COOL KIDS (11-12 latki) - 40z³/miesi¹c,
• Grupa STREET DANCE CREW (13-21 lat) - 50 z³/miesi¹c.
Wiêcej informacji Joanna Zieliñska tel 723 319 518 [email protected]
•••
Grupa STREET DANCE CREW to grupa 17 osób trenuj¹cych razem od
2009 roku. Ma na swoim koncie wiele sukcesów m.in. 4 miejsce na
zawodach „EUDEZET ALLSTARS” w kategorii Hip-Hop, gdzie w jury
zasiadali uczestnicy programu tvn „You Can Dance” oraz juror Micha³
Piróg. Zdoby³a równie¿ wyró¿nienie na £ódzkich Konfrontacjach Tanecznych. Od pocz¹tku istnienia grupy stworzyli wspólnie ponad 40 uk³adów
tanecznych, wystêpowali na pokazach na terenie ca³ego kraju. Podczas
treningów szkol¹ siê w stylach tanecznych: Hip-Hop oraz Dancehall.
Staraj¹ siê równie¿ szkoliæ indywidualnie poprzez naukê improwizacji
tanecznej. Z tygodnia na tydzieñ do grupy do³¹czaj¹ kolejne osoby.
PROMOCJA KSIĄŻKI FRYZA
W zabytkowym Pa³acu Saskim w Kutnie Fundacja Odbudowy Pa³acu
Saskiego i Œrodkowoeuropejskie Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
„Œrodek” zorganizowali premierê jedynej poetyckiej ksi¹¿ki w naszym
mieœcie: „Inne wiersze st¹d. Miasto nad bitw¹”. To ju¿ drugie jej wydanie.
Jej autorem jest znany kutnowski poeta, instruktor do spraw poezji i prozy
w KDK. Wieczór literacki z Arturem Fryzem i z jego publicznoœci¹
prowadzi³a Gra¿yna Baranowska, pracownik Powiatowej i Miejskiej,
Biblioteki Publicznej w Kutnie - równie¿ paraj¹ca siê poezj¹. Ksi¹¿ka
Artura Fryza ilustrowana jest interesuj¹c¹ grafik¹ Andrzeja Mariana Bartczaka, profesora ASP w £odzi, rodem z Kutna.
P.S. „saska chwila”
„zaprosi³eœ mnie na kawê do pa³acu na stoliczku jak zwykle piêtrz¹ siê
papiery doniczki z roœlinami i brudne naczynia obok misternej fili¿anki
le¿y piêkny baset bia³y z ¿ó³t¹ ³atk¹ ...”
To fragment utworu Artura Fryza dedykowany prezesowi Fundacji
Odbudowy Pa³acu Saskiego Andrzejowi Mariuszowi Wieczorkowskiemu.
/J.P./
BEZPIECZNE FERIE
W pierwszym rzêdzie od lewej: Jacek Saramonowicz, Piotr A. Stasiak,
Jolanta Leœniewska, dr Joanna ¯elazko.
ATRAKCYJNA PŁYTA
Na rynku muzycznym ukaza³ siê interesuj¹cy kr¹¿ek zatytu³owany „Przemiana - Edwin Tarka”. Znajduje siê
na nim dwanaœcie przepiêknych
utworów melodycznych wybranych
z ulubionych musicali naszego wykonawcy. Edwin Tarka ma lat 20
i uczêszcza do klasy maturalnej
kutnowskiego Liceum Katolickiego.
Piosenki s¹ œwietnie interpretowane
przez utalentowanego Edwina Tarkê,
a niektórzy znawcy barwy g³osu
porównuj¹ go do wybitnego w³oskiego pieœniarza, œpiewaka operowego.
A jest nim Andrea Bocelli. £¹czy ich poza tym to, ¿e obaj maj¹ du¿e
problemy ze wzrokiem ! Oto utwory nagrane w Studiu Muzycznym MDK
w Kutnie: „Katedr œwiat”, „Noc muzyk¹ gra”, „The Longer I live”, „Stars”,
„Love changes everythin”, „Ci¹gle w grze”, „Puste krzes³a, puste sto³y”,
„To jest ten moment”, „On the street where You live”, „Nie mog¹c kochaæ,
„W taki piêkny wieczór”, „Do koñca œwiata”. S¹ to niezapomniane piosenki z tak popularnych musicali, operetek jak chocia¿by: „Upiór w operze”,
„Dracula”, „My fair lady”, „Piêkna i Bestia”, „Notre Dame de Paris”,
„Jekyll and Hyde”. Przy nagraniu tej pierwszej p³yty Edwina (jesteœmy
przekonani, ¿e z biegiem czasu bêdzie ich du¿o, du¿o wiêcej) pomagali
instruktorzy MDK: Rados³aw Rojewski i Cezary Górczyñski. Edwin jest
osob¹ bardzo komunikatywn¹ i skromn¹. Marzy o studiach w ³ódzkiej
Akademii Muzycznej. Interesuje siê te¿ filmem, teatrem i komputerami.
Jest humanist¹, a jego ulubione przedmioty w szkole to jêzyk polski i wiedza
o spo³eczeñstwie. Lubi tak¿e jêzyki obce. Nie przepada za przedmiotami
œcis³ymi. Gdy spyta³em Go o Jego najwiêksze marzenia, odpowiedzia³
wprost - „Trudno mi o nich mówiæ przed ich spe³nieniem”. Redakcja
„P¯K” ¿yczy Edwinowi Tarce pe³nej ich realizacji.
/J.P./
1 % dla Karoliny
Karolina Paliga urodzona 21 czerwca 2002 r.
Przeka¿ mi 1% podatku na leczenie.
Za ka¿d¹ przeznaczon¹ kwotê wszystkim
darczyñcom serdecznie dziêkujemy
Karolina Paliga z Rodzicami
Wp³aty prosimy kierowaæ na konto: Spo³eczna Fundacja
Miasta Kutna 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5,
(KRS 0000089639).
Konto PKO BP I/O KUTNO:
31 1020 3440 0000 7802 0063 0939
Tytułem: „Na leczenie Karoliny Paliga”
Czêœæ grupy „STREET DANCE CREW”.
Grupa Cool Kids to grupka 11-12 latek, które trenuj¹ ze sob¹ od wrzeœnia
2010 roku. Ich ulubionym stylem tanecznym jest Dancehall. Grupa Szkoli
siê równie¿ w stylach Hip-Hop oraz House.
W dniu 11.02.2011 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie odby³o siê podsumowanie Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe 2011” zorganizowanego
przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Kutnie oraz
Wydzia³ Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Jury konkursu
oceni³o 61 prac plastycznych, a w Urzêdzie Miasta Kutna zorganizowana
zosta³a wystawa konkursowych prac plastycznych.
WYBITNY UZDROWICIEL
„COOL KIDS”.
Instruktorem grup jest Joanna Zieliñska
- tancerka, choreograf, specjalizuj¹ca
siê w stylach Hip-Hop oraz Dancehall. Tañczy równie¿ House oraz
Bboying. Mimo swojego m³odego
wieku ma na koncie wiele sukcesów
zawodowych. Prowadzi cyklicznie
warsztaty taneczne „(m.in. w Lipnie
wraz z Ul¹ „AFRO” Fryc znan¹
z programu tvn „Mam Talent”, W³oc³awku, £owiczu), wystêpuje na
pokazach na terenie ca³ego kraju,
zdobywa nagrody oraz uznanie w œrodowisku tancerzy oraz instruktorów.
Jak sama mówi: „zawsze chcia³am
stworzyæ w Kutnie grupy taneczne, które bêd¹ wizytówk¹ naszego miasta.
Wreszcie mi siê to uda³o”. Podczas prowadzenia zajêæ stawia na indywidualny rozwój uczestnika zajêæ oraz na integracjê grup, co wp³ywa na
atmosferê, a zarazem na postêp w nauce.
BYĆ KOBIETĄ
To has³o drugiego ju¿ konkursu piosenki organizowanego przez Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie, Hotel „Rondo” i M³odzie¿owy
Dom Kultury w Kutnie. Jak mówi prezes RTM Rados³aw Rojewski ta
ciekawa ju¿ teraz impreza skierowana jest do solistów i grup wokalnych
w wieku 13-19 lat. Eliminacje odbêd¹ siê 1 marca w MDK w Kutnie,
a koncert konkursowy w Hotelu „Rondo” 8 marca. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 24 lutego. Informacje na stronie www.mdkkutno.pl.
/J.P./
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy polskiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik „Uzdrawiacz”. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê wœród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Oœrodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do „Z³otej Ksiêgi”:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsennoœci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki tez siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.
19
Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu „P¯K”, ul. Królewska 47 (I p.)
5 marca 2011 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: [email protected]
5
¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
Miesi¹c luty, wiêc ju¿ skoñczy³y siê biskupie op³atki w Oporowie, coctaile
prezydenckie, noworoczne spotkania w ¯ychlinie czy w Kroœniewicach
czy wczeœniejsze, najwiêksze w powiecie spotkanie wigilijne w Krzy¿anowie (w którym wziê³o tradycyjnie oko³o czterystu osób). Styczeñ i luty
to w tym roku okres wyborów so³tysów, jak te¿ sprawozdawczo-wyborcze
zebrania stra¿ackie (a jest ich w naszym powiecie 64). Zima po okresie
ubieg³orocznych prawie rosyjskich - mrozów, ze œnie¿nymi zaspami,
lodowymi soplami, teraz jakby odpuœci³a mroŸnymi, ale s³onecznymi dniami.
S¹ i tacy, którzy twierdz¹, ¿e ju¿ nie wróci; s¹ równie¿ inni, którzy mówi¹,
¿e znowu - nadejdzie ...
W dniach 27 i 31 stycznia w redakcji „P¯K” œwi¹teczny nastrój,
odby³y siê bowiem Kapitu³y Nagród. Najpierw „Na najlepszego sportowca, dru¿ynê i trenera”, a w ostatni dzieñ stycznia spotkali siê
kanonicy - czyli cz³onkowie kapitu³y (tak, tak, mo¿ecie sprawdziæ
w s³ownikach czy encyklopediach) aby rozstrzygn¹æ, komu przyznaæ
miano „Kutnowskiego Hitu 2010 r.”. Tak, w ogóle to pierwszy konkurs rozstrzygnêliœmy ju¿ po raz siedemnasty, a hity po raz - piêtnasty.
Trzeba by³o rozszerzyæ katalog sportowych nagród, gdy¿ w konkurencji „trener” wygra³ nie byle kto, ale by³y trener ... reprezentacji
Polski. St¹d po raz pierwszy przyznano nagrodê za ca³oœæ po¿ytecznej
dzia³alnoœci dla Adama Paw³owskiego (koszykówka) i Macieja Kisieliñskiego (sporty walki). Równie¿ inauguracjê prze¿ywa nowa kategoria „Nasze nadzieje” wprowadzone ze wzglêdu na „wysyp” talentów
dzieciêco-m³odzie¿owych. Dru¿ynowo powrócili „na tron” baseballiœci,
chocia¿ wielkie szanse na zwyciêstwo w kolejnym roku s¹ przed
pi³karzem MKS „Kutno” (ewentualnie druga liga !), jak te¿ koszykarzami AZS WSGK „Polfarmex” (pierwsza liga !). Jak twierdz¹ zawziêci
kibice trzeba tylko wiêkszego ³utu szczêœcia.
Oceniaj¹c siedemnaœcie minionych lat dotychczas najszczêœliwszym dla
sportowych osi¹gniêæ by³ rok 2009. Mo¿e 2011 bêdzie jeszcze lepszy !
Chocia¿ ju¿ teraz rozdamy 13 pucharów sportowych.
„Kutnowskie Hity 2010” przyznaliœmy po raz piêtnasty. Rok ten by³ zdawa³o siê nijaki, ale i tak zg³oszono 25 Czytelniczych propozycji. Jedna
odpad³a, czyli ewentualna nagroda dla „P¯K”, gdy¿ ponad po³owê sk³adu
Kapitu³y stanowili dziennikarze naszej gazety. A poza tym mamy to
trofeum przyznane (to ju¿ historia) przez Kapitu³ê, w której sk³adzie by³
jeden dziennikarz „P¯K”. By³o to w 2004 r. a otrzymaliœmy je z okazji
125 wydania gazety, za imprezê „A mnie jest szkoda polskiego lata”, „Kto
w Kutnie nie by³, ten ¿ycia i œwiata nie zna” i za Wielka Loteriê Promocyjn¹
z samochodem Fiat Seicento Actual.
W tym roku wyniki s¹ dla czêœci osób zaskakuj¹ce. Chocia¿by dla
tych, którzy nie wiedz¹, ¿e w Kutnie dzia³aj¹ dwa TBS-y (z których
tzw. Nowy by³ laureatem nagrody w 2009 r.). Albo ci co to nie s³yszeli
o firmie melioracyjnej „Budmel” Wojciecha ¯uka. To kutnowska
firma, tyle ¿e z siedzib¹ w Leszczynku, gmina Kutno. Zwracamy uwagê
na tegoroczny triumf Kroœniewic. Kapitu³a Nagrody uzna³a wysi³ki
Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w zakresie przetrwania, jak i trzymania jakoœci wyrobów. Jak te¿ osi¹gniêcia tej miasto-gminy w absorpcji œrodków unijnych, dziêki czemu powsta³a jedyna szko³a
w powiecie, w ten sposób finansowana (a wczeœniej prawdziw¹
obwodnicê miasta). No i wyró¿nienia specjalne Kapitu³y Nagrody
„Kutnowski Hit 2010”. Pierwsze dla Sanktuarium w G³ogowcu (i ksiêdza
proboszcza Kalisiaka). Druga za sukcesy zespo³u „Dobrzeliniacy”
dzia³aj¹cego przy Miejsko Gminnym Oœrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w ¯ychlinie.
P.S. Kolejny raz autorka artyku³u o konkursie „Na najlepszego sportowca,
dru¿ynê i trenera powiatu kutnowskiego”, zamieszczonym w „Naszym
Tygodniku” (tym razem z 11 lutego 2011 r.), pomija g³ównego organizatora
imprezy. To zaprzeczenie dobrego dziennikarstwa, wiêc dla owego cenzora - ¿artobliwie i po sportowemu - moja ¯Ó£TA KARTKA.
/A.S./
... TEN ¯YCIA I ŒWIATA NIE ZNA
So³tys Zagryziakowa z Kwaœniewic
MASZ BABO PLACEK !
Masz babo placek ! Znowu wróci³ problem szkó³, a bardziej braku w nich
dzieci. Dwie Rady Gmin: Krzy¿anów i Kroœniewice podjê³y w lutym
uchwa³y „o zamiarze likwidacji szkó³”. Jednej w Wa³ach, a dwóch w podkroœniewickich wioskach: Zalesiu i Jankowicach. Masz babo placek !
W gminie Krzy¿anów wyliczono nawet oszczêdnoœci z tego tytu³u - 378
tysi¹cy z³otych. Bez wielkich ceregieli sprawa zosta³a w prosty sposób
za³atwiona. Przemówi³y radnym dane demograficzne. W szkole w Wa³ach
jest aktualnie 29 uczniów oraz 5 przedszkolaków (a w jednej z klas jest
tylko jeden uczeñ). Pracowa³o w niej 10 nauczycieli, ale tylko na 6 etatach.
Ustalono, ¿e trzech z nich przejdzie na emerytury, a reszta ma znaleŸæ
zatrudnienie w pozosta³ych szko³ach tej gminy. No i posz³o! Masz babo
placek ! Inaczej by³o w Kroœniewicach. Odby³y siê dwie sesje. By³ protest:
blokada przejœcia przez jezdniê na krajowej „Jedynce”. Chocia¿ na drugiej sesji g³osowanie „przesz³o”. Za utrzymaniem szko³y w Jankowicach
by³o tylko 3 radnych; szko³y w Zalesiu - 2. Rodzice zapowiadaj¹ dalsz¹
walkê o utrzymanie szkó³. „To jedyne placówki oœwiatowe w naszych
wsiach”. To fakt. Podobnie, jak i ten, ¿e bez pracy zostanie oko³o piêtnastu
osób, gdy¿ nie przewiduje siê zatrudnienia kadry w pozosta³ych szko³ach.
I to jest g³ównym powodem oporu, gdy¿ to nauczyciele zmobilizowali a¿
141 osób do podpisania pisemnych protestów. Masz babo placek ! Poniewa¿ pozosta³e argumenty s¹: „wypisz - wymaluj” takie same, jak w szkole
w Wa³ach. W jednej z podkroœniewickich szkó³, w Zalesiu, jest 29 uczniów,
w drugiej - 31 (z „zerówkami” odpowiednio 38 i 40). W klasie „0”
w szkole w Zalesiu jest oœmiu uczniów; w Jankowicach jedenastu (w pozosta³ych klasach jest od 2 do 6 uczniów). W Zalesiu liczba etatów nauczycieli wynosi 7,57, w Jankowicach 7,4. Tak ju¿ mimochodem dodajmy,
¿e w szkole w Zalesiu na jednego nauczyciela przypada 5,02 ucznia,
a w Jankowicach 4,73. Ech, ta demografia ... Masz babo placek ! Na nic
jednak argumenty tzw. demograficzne, na nic argumenty, ¿e dzieciom
zapewni siê dowo¿enie autobusem. Nawet siêga siê do historii, gdy obroniono przed likwidacj¹ szko³ê w Jankowicach. Dok¹d wiêc bêd¹ trwa³y te
ma³o pedagogiczne boje ? Czas poka¿e ... Masz babo placek !
6
Kutnowskie obserwacje
MINY I BABOLE
Nowy Zarz¹d Powiatu wykonuje pracê organiczn¹ i koryguje b³êdy
swoich poprzedników. Po naprawie kuriozalnych decyzji personalnych okaza³o siê, ¿e nale¿y poprawiæ biznes plan kutnowskiego
szpitala dzia³aj¹cego pod szyldem powo³anej spó³ki z o.o. Ile jest
jeszcze niewykrytych baboli i min z opó¿nionym zap³onem bêd¹cych efektem niekompetencji i nieudolnego dzia³ania, poka¿e czas.
By³a pani starosta, kiedyœ dzia³aczka Samoobrony, dzisiaj kadrowy
cz³onek Solidarnoœci, szuka b³êdów nowego Zarz¹du i stwarza
wra¿enie, ¿e nie dotar³a do niej wiadomoœæ, i¿ przegra³a wybory
i wyborcy odes³ali na zielon¹ trawkê Zarz¹d Powiatu, którym
kierowa³a. ¯ycie czêsto pokazuje, ¿e przegrani politycy nie tylko
samorz¹dowi, chc¹c za wszelk¹ cenê utrzymaæ zainteresowanie
swoj¹ osob¹, przekraczaj¹ granice œmiesznoœci i potwierdzaj¹ po
raz wtóry swoj¹ niekompetencjê. Przywalanie na oœlep, bez
wiarygodnych argumentów, byæ mo¿e poprawia nadw¹tlone samopoczucie, ale raczej nie prowadzi do wzrostu popularnoœci.
Jak mawia³ pewien so³tys „nie takie dziwy nad dziwami widzia³
œwiat”.
Krzysztof Wac³aw Dêbski
DLACZEGO ?
POWYBORCZE REMANENTY W PIS
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Prowadz¹cy je Konrad K³opotowski, prezes Zarz¹du Powiatowego PiS
w Kutnie, podziêkowa³ za uczestnictwo w wyborach wszystkim potencjalnym kandydatom na radnych z tej partii. Zaznaczy³, i¿ „wszyscy tu
obecni s¹ osobami wa¿nymi dla partii, tym bardziej, ¿e jesteœmy dosyæ
liczna grup¹ na naszym terenie. Widaæ, ¿e jesteœmy w czo³ówce, a spo³eczeñstwo pozytywnie nas odbiera. Teraz nadszed³ czas, aby ci reprezentanci
PiS, którzy zostali wybrani radnymi udowodnili, ¿e nie mog¹ zawieœæ
wyborców” - mówi³ prezes K³opotowski. Bêdziemy oczekiwaæ, aby swymi
zdolnoœciami przyczyniali siê dla urealnienia trafnych przedsiêwziêæ
w d¹¿eniu do lepszego jutra dla wszystkich mieszkañców”. Przyzna³ te¿,
¿e jako partia PiS w okrêgu kutnowskim by³a ograniczona finansowo.
Zebrani brawami powitali obecnych: pos³a na Sejm RP Marka Matuszewskiego i senatora RP Przemys³awa B³aszczyka. Senator pogratulowa³ osi¹gniêtego wyniku w wyborach samorz¹dowych na terenie. Zaznaczy³ te¿
o otwarciu swego biura senatorsko-poselskiego w lokalu PiS, przy ulicy
Sienkiewicza, zapraszaj¹c jednoczeœnie do szeroko pojêtej wspó³pracy.
Z równie¿ serdecznymi podziêkowaniami i gratulacjami zwróci³ siê do
zebranych pose³ Marek Matuszewski. Zaznaczy³ te¿, ¿e przed Polakami
s¹ jeszcze tegoroczne wybory parlamentarne. „Od nas wszystkich szanowni pañstwo, od naszego zaanga¿owania w te sprawy zale¿eæ bêdzie
uzyskanie wielkich mo¿liwoœci zmian w ¿yciu spo³eczno-politycznym.
Musimy wszystkim przypominaæ, ¿e uczciwi ludzie nie powinni baæ siê
PiS-u. Jest szansa, aby w nadchodz¹cych wyborach Polska wróci³a do
normalnoœci”. Pose³ Matuszewski, przyby³ na to spotkanie z listem od
prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³awa Kaczyñskiego, a skierowanym
do tych, którzy startowali w wyborach samorz¹dowych, a nie uzyskali
odpowiedniej iloœci g³osów. „Szczególnie pragnê wyraziæ wdziêcznoœæ
tym z Pañstwa, którzy startuj¹c z dalszych pozycji na naszych listach,
przedk³adali nad to, co indywidualne, dobro naszej wspólnoty politycznej”pisa³ prezes PiS”. To dziêki Pañstwu mieliœmy na naszych listach naprawdê
œwietnych kandydatów: kompetentnych, merytorycznych i ideowych”.
Spotkanie skoñczy³o siê dyskusj¹ przy kawie i ciastkach.
/A.B./
(...) Strata z 2010 r. pogr¹¿y³a ten szpital. Nie
bez znaczenia by³a te¿ kilkumiesiêczna zw³oka
z powo³aniem likwidatora. Przypomnijmy
Zarz¹d Doroty D¹browskiej powinien powo³aæ NAJBARDZIEJ GORĄCE KRZESŁO W POLSCE
likwidatora szpitala 29 paŸdziernika 2010 r. Okazuje siê, i¿ najbardziej mo¿na sobie poparzyæ ty³ek siedz¹c na krzeœle
szefa kutnowskiego szpitala. Siêgn¹³em do wspomnieñ i wysz³o mi jak
i wtedy powinien byæ sporz¹dzony bilans otwarcia ula³, ¿e szykuje siê 16 zmiana dyrektora tej placówki w ci¹gu ostatnich
lat. Wychodzi wiêc na to, ¿e œrednio kadencja trwa³a tyle co
likwidacji. Czemu Zarz¹d D¹browskiej nie po- trzynastu
kobieca ci¹¿a. Na pocz¹tku mnie te zmiany nawet irytowa³y, póŸniej bawi³y,
wo³a³ likwidatora szpitala? Czemu inne media teraz jestem ju¿ obojêtny niczym stary Sioux szykujacy siê na wyprawê
do Krainy Wiecznych £owów. Ale zacznijmy od genezy tego zjawiska.
podawa³y informacje o powo³aniu likwidatora Najd³u¿ej panuj¹cym i w miarê normalnie funkcjionujacym w szpitalu
chocia¿ go nie by³o? D¹browska albo nie wie- by³ Andrzej Krupa. Ale to czasy prawie prehistoryczne, bo jeszcze przed
przekszta³cenien w SP ZOZ. Wytrzyma³ piêæ d³ugich lat. Oprócz tego, i¿
rzy³a w powodzenie Planu B i chcia³a upadku fachowcy od zdrowia uwa¿aj¹ go za cz³owieka, który wiedzia³ o co idzie
reformie s³u¿by zdrowia, to zas³yn¹³ tak¿e niekonwencjonalnymi metoszpitala, a co za tym idzie powiatu, albo na tyle wdami
oszczêdzania. Otó¿ chorym w ramach tego eksperymentu jednego
by³a zajêta przygotowaniami do wyborów dnia podawano zupê, kolejnego - drugie danie i tak na przemian. Po nim
zacz¹³ sie ju¿ istny ko³owrotek dyrektorów. Zbigniew Sobczyk, który zaczyna
samorz¹dowych i snuciem planów, gdzie siê tu mój poczet, zasiedzia³ siê jeszcze niewiele ponad rok. A nastêpnie, z chlubnym
Waldemara Matusza (prawie trzy lata na stanowisku), to delizatrudniæ po ewentualnej pora¿ce, ¿e nie zosta³o wyj¹tkiem
kwent(ka) nie zd¹¿y³a jeszcze dobrze ugrzaæ fotela, a ju¿ fru, siedzia³ na
jej czasu na zad³u¿ony szpital. A to dziwne, bo nim nastêpca. Przyk³ady, proszê bardzo. Marzena Szymañska nieca³e dwa
miêdzy (15.10.1999 do 2.12. 1999). Mo¿na by napisaæ rekordzistka.
przecie¿ sukces realizacji Planu B w Kutnie Niewiele jej ustêpuje chocia¿by Tomasz Olêdzki - dwa i pó³ miesiaca
bêdzie równie¿ jej sukcesem, bo doprowadzi³a (16.03.2004 do 30.06.2004). Nie nacieszy³ siê te¿ funkcj¹ Krzysztof Ignasiak - nieco ponad trzy miesi¹ce (26.02.2007 do 31.05.2007). Inni te¿ nie
do tego, ¿e wniosek zosta³ do BGK z³o¿ony. (...) byli du¿o lepsi, wytrzymywali piêæ, siedem miesiêcy, choæ zdarzali siê
(z wywiadu w eKutno.pl - z Dariuszem Pankiem,
likwidatorem SP ZOZ w Kutnie)
A to ciekawe
...
Ró¿nica pomiêdzy Amerykanami
Daniel Passent, publicysta:
a Polakami polega na tym, ¿e w chwili nieszczêœcia Amerykanie padaj¹ sobie w objêcia, a Polacy skacz¹ sobie
do garde³.
„Polityka”
Bartosz Ar³ukowicz o Miros³awie Drzewieckim: Mandatu nikt mu
nie zabra³, wiêc ma prawo bywaæ w Sejmie. Problem
w tym, ¿e chyba stara siê wróciæ do du¿ej polityki. Myœlê,
¿e on w ca³ej aferze hazardowej odegra³ du¿¹ rolê i pokaza³, i¿ nie potrafi oddzieliæ dzia³alnoœci politycznej od
relacji osobistych wi¹¿¹cych go z wieloma ludŸmi biznesu.
Przegl¹d nr 6 (580) z 13 lutego 2011 r.
Tracę optymizm
Mimo ¿e jestem cz³owiekiem doœæ pogodnym,
ostatnio wrêcz p³akaæ mi siê chce.
Widzê przecie¿, jak w sposób niegodny
czo³ówka elit politycznych siê ¿re.
O co chodzi w tych sporach i waœniach,
czy o rozwój pañstwa, czy o zdobycie w³adzy.
Przecie¿ wszyscy widz¹ s³aboœæ pañstwa w³aœnie
i to, ¿e polscy polityczni królowie s¹ nadzy.
Niestety, coraz bardziej sami siê obna¿aj¹,
kiedy siê szamocz¹ w smoleñskiej sprawie.
Obrzydliwymi obelgami nieustannie siê obrzucaj¹
nie bacz¹c, czy spo³eczeñstwo to trawi.
Ka¿dy wypadek œmiertelny, to tragedia dla rodzin.
Ró¿nicowanie katastrof jest po prostu pod³e.
Szczególnie, gdy tylko smoleñska rz¹dz¹cych obchodzi,
bezwstydnie wykorzystuje siê j¹ na polityczn¹ mod³ê.
Nie ustal¹ obiektywnej prawdy o wypadku
ci, co tylko potrafi¹ sobie do garde³ skakaæ.
Nadzy królowie jedynie ob³udê zostawiaj¹ w spadku.
W³aœnie dlatego chce mi siê ostatnio p³akaæ.
Kazimierz Ci¹¿ela
i tacy, którzy próbowali walczyæ z t¹ materi¹. Maciej Balcerowski prawie
dwa i pó³ roku, czy Romuald Stelmach ponad rok. Kilku prokuratura stawia³a zarzuty, inni nie zdobyli zaufania w³adz powiatu. Ale chyba wszyscy
przekonali siê o potêdze szpitalnych zwi¹zków zawodowych. Mam tylko
nadziejê, ¿e zapowiadana ju¿ zmiana bêdzie ostatni¹. Chyba, ¿e ktoœ siê
uprze, by kutnowski szpital trafi³ do ksiêgi rekordów Guinnessa. /P II/
CV
(ci¹g dalszy ze strony 3)
Zatrudnienie: 1994-1995 Pañstwowy Szpital Kliniczny nr 3 im. S. Sterlinga
w £odzi - lekarz, sta¿ysta. 1995 - nadal Uniwersytet Medyczny w £odzi,
I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Klinika Kardiochirurgii - asystent,
nastêpnie asystent posiadaj¹cy stopieñ doktora nauk medycznych. 1996 - nadal
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 3 im. S. Sterlinga - m³odszy asystent,
nastêpnie asystent. 1999 - £ódzka Regionalna Kasa Chorych - koordynator
programów zdrowotnych (umowa zlecenie). 2000-2002 NZOZ Oœrodek Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ „Zdrowe ¯ycie” - kierownik. 2002-2003 Biuro ds.
Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w £odzi
- zastêpca dyrektora (pe³nomocnik rektora UM). 2003-2006 Uniwersytecki Szpital
Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w £odzi
- dyrektor. 2006-2008 Biuro ds. Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w £odzi - dyrektor. 2008-2010 Uniwersytecki Szpital
Kliniczny nr 5 im. gen. dyw. Boles³awa Szareckiego - dyrektor.
Doœwiadczenie dodatkowe: cz³onek Komisji ds. Monitorowania Spo³ecznych
Skutków Reformy w Ochronie Zdrowia przy wojewodzie ³ódzkim; 2003 cz³onek
Regionalnego Podkomitetu Steruj¹cego ds. Regionalnej Strategii Innowacji przedstawiciel HM w £odzi; 2003-2004 Upe³nomocniony Przedstawiciel. Ekspert reprezentuj¹cy UM w Lodzi w pracach „Okr¹g³ego Sto³u” przy Ministrze
Zdrowia; cz³onek Rad Spo³ecznych piêciu szpitali na terenie województwa
³ódzkiego jako przedstawiciel wojewody ³ódzkiego lub rektora Uniwersytetu
Medycznego w £odzi; 2000 - nadal cz³onek Stowarzyszenia Mened¿erów Opieki
Zdrowotnej - sekrctarz - Zarz¹du Oddzia³u Centralnego (2004-2008); 2006 nadal wyk³adowca na wspó³organizowanych przez Clark Uniwersity, Uniwersytet
Medyczny £odzi oraz Spo³eczn¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania w £odzi Studiach Podyplomowych zakresie Master of Public Admifiisiration. odpowiedzialny za modu³ Policy Ana³ysis for Health Systcms; 20052008 Archives of Medical Scienee - zastêpca redaktora naczelnego; 2005-2009
Clinical and Experimental Medical £etters - redaktor naczelny; autor i wspó³autor oko³o 100 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu medycyny, zarz¹dzania i zdrowia publicznego.
„POLITYCZNE” NOMINACJE
Ewa Wypych, która startowa³a na stanowisko burmistrza ¯ychlina, zosta³a wicedyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Waldemar Dr¹¿kiewicz, by³y cz³onek Zarz¹du Powiatu, podpisa³ z UM Kutno
umowê - zlecenie (za oko³o 3.000 z³).
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
¯YCIOWE ROZMAITOŒCI
OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE
To nadrzêdne has³o w dzia³alnoœci Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym. Ko³o w Kutnie jest jednym ze 150
oddzia³ów lokalnych. Siedzib¹ PSOUU jest Warszawa. Zarz¹d Ko³a
w Kutnie jest reprezentowany przez przewodnicz¹c¹ Ewê Pogorzelsk¹,
wiceprzewodnicz¹c¹ Barbarê Królikowsk¹, sekretarza Ireneusza Liwiñskiego, skarbnika Mariê Pop³awsk¹ i cz³onka W³adys³awa Strychalskiego.
Prowadzi ono cztery placówki: Zespó³ Wczesnego Wspomagania, Oœrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajêciowej
oraz Zespó³ Rehabilitacyjno-Terapeutyczny. Swoim dzia³aniem obejmuje
miasto Kutno, powiat kutnowski i oœcienne gminy. Do Zespo³u Wczesnego
Wspomagania trafiaj¹ dzieci wymagaj¹ce wczeœniej, kompleksowej, ci¹g³ej
oraz wielospecjalistycznej pomocy od urodzenia do lat 6 z ró¿nymi
niepe³nosprawnoœciami. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dotyczy:
rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i jêzyka, orientacji w przestrzeni,
usprawnienia widzenia i s³uchu, umiejêtnoœci samoobs³ugi i funkcjonowania w œrodowisku. Uczestnikami Oœrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego s¹ dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu g³êbokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami w wieku od lat 6 do 25, które nie mog¹ realizowaæ
obowi¹zku szkolnego w publicznych szko³ach. Programy edukacyjne s¹
opracowane indywidualnie dla ka¿dego ucznia i realizowane przez
nauczycieli oraz specjalistów. Dyrektorem kutnowskiego OREW-u jest
Katarzyna Erdman. Warsztat Terapii Zajêciowej jest form¹ rehabilitacji
spo³ecznej i wstêpnej rehabilitacji zawodowej. Jego uczestnikami s¹ osoby,
które zakoñczy³y ju¿ edukacjê szkoln¹ i przygotowuj¹ siê do pracy
w 6 pracowniach: rêkodzie³a, gospodarczo-gastronomicznej, plastycznej,
krawieckiej, arteterapii i umiejêtnoœci spo³ecznych. Ucz¹ siê oni samodzielnoœci i niezale¿nego decydowania o sobie oraz odpowiedzialnoœci,
aby móc samemu funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie. Kierownikiem WTZ
w Kutnie jest Barbara Wiliñska. Uczestnikami Zespo³u RehabilitacyjnoTerapeutycznego s¹ osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce znaczny stopieñ
upoœledzenia umys³owego, a tak¿e dysfunkcjê uk³adu ruchowego. G³ównymi
zadaniami s¹: oddzia³ywanie terapeutyczne, zapewnienie kompleksowej
rehabilitacji, rozwijanie zainteresowañ i inwencji twórczej oraz integracja
ze œrodowiskiem lokalnym. Podopieczni kutnowskiego PSOUU - uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajêciowej bior¹ czynny udzia³ we wszelkiego rodzaju
konkursach, festiwalach, przegl¹dach artystycznych, wystawach, zawodach
sportowych oraz wielu innych imprezach integracyjnych organizowanych
przez placówki w ca³ej Polsce, gdzie zajmuj¹ czo³owe miejsca oraz
zdobywaj¹ nagrody, puchary i dyplomy. Wykonywane prace przez uczestników WTZ mo¿na nabyæ w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym - Ko³o w Kutnie „Niezabudka” ulica
29 Listopada 27. Maj to szczególny miesi¹c dla osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. W tym miesi¹cu osoby te na ca³ym œwiecie obchodz¹ Dzieñ
Godnoœci. W naszym mieœcie te¿ jest obchodzony uroczyœcie. Jego uczestnicy integruj¹ siê ze spo³eczeñstwem. Pokazuj¹, ¿e osoby niepe³nosprawne
intelektualnie tak samo, jak ka¿dy z nas, potrzebuj¹ mi³oœci i akceptacji,
¿e tak samo jak inni posiadaj¹ wspania³e zdolnoœci oraz potrafi¹ siê cieszyæ,
bawiæ i chc¹ poznawaæ wszystko co ich otacza. W czerwcu ka¿dego roku
PSOUU organizuje dla swoich podopiecznych i ich rodzin piknik z okazji
Dnia Dziecka. W trakcie imprezy przeprowadzone s¹ ró¿nego rodzaju
konkursy, a tak¿e zabawy sportowo-sprawnoœciowe, w których uczestnicy
otrzymuj¹ upominki i prezenty. Zabawê umila muzyka, przy której mo¿na
tañczyæ i œpiewaæ. Spartakiada osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
jest imprez¹ organizowan¹ przez kutnowskie PSOUU od lat piêciu.
Odbywa siê we wrzeœniu na goœcinnych obiektach MOSiR. Bior¹ w nich
udzia³ osoby niepe³nosprawne z Kutna, powiatu i województwa ³ódzkiego.
Jest to wspania³a impreza integracyjna podkreœlaj¹ca mo¿liwoœci i umiejêtnoœci w zmaganiach sportowych, a tak¿e ucz¹ca zdrowej rywalizacji
i wspó³dzia³ania. Uczestnicy kszta³tuj¹ w ten sposób wolê walki, wytrwa³oœæ. Nawi¹zuj¹ nowe przyjaŸnie. PSOUU Ko³o w Kutnie organizuje dla
swoich podopiecznych ró¿nego rodzaju wycieczki, zielone szko³y, które
ciesz¹ siê du¿ym uznaniem. Ogromnym prze¿yciem by³o zwiedzanie ZOO
Safari u naszych s¹siadów w Czechach oraz wycieczka „Œladami Jana
Paw³a II”. Organizowane s¹ wycieczki w góry, nad morze. Do niezapomnianych nale¿y zwiedzanie studia nagrañ TVP i mo¿liwoœæ uczestniczenia
w nagraniu programu „Jaka to melodia” z udzia³em Artura Chamskiego.
PSOUU bra³o udzia³ w projekcie pt. „Wsparcie osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ (osoby z zespo³em Downa i z upoœledzeniem w stopniu g³êbokim)”. Ten projekt mia³ strategiczny cel - zwiêkszenie udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym i zawodowym, a tak¿e wsparcie osób niepe³nosprawnych
w znalezieniu, podjêciu miejsca pracy. PSOUU jest organizacj¹ samopomocow¹, samorz¹dow¹ i ... niedochodow¹. Istnieje mo¿liwoœæ wsparcia
tego prê¿nego i jak¿e potrzebnego Stowarzyszenia przekazuj¹c 1% od
podatku dochodowego (tel. fax 24 253-34-27). Za naszym poœrednictwem
Jego pracownicy oraz podopieczni dziêkuj¹ wszystkim ludziom dobrej
woli za okazywan¹ pomoc. Dziêki Pañstwa sercom czêsto goœci tam
uœmiech.
Jerzy Papiewski
DAWNEGO SPORTU CZAR
¯o³nierze stacjonuj¹cego w Kutnie 37 Pu³ku Piechoty ju¿ w 1920 roku
w³¹czyli siê do rozgrywek. Spotykali siê na boisku m.in. z zespo³ami
reprezentuj¹cymi 10 Pu³k Piechoty z £owicza oraz 2 Pu³k Szwole¿erów
z W³oc³awka. Jednak profesjonalna dru¿yna „Boruta” powsta³a dopiero
w 1933 roku po przybyciu do Kutna jednego z najwybitniejszych w historii
polskich pi³karzy Henryka Reymana. Mecze toczy³a w klasie B Zachodniego Podokrêgu WOZPN. W dzia³alnoœci pomagali pu³kownikowi
Reymanowi: porucznik Zygmunt Gajewski, absolwent Centralnej Szko³y
Gimnastyki Sportowej w Poznaniu, który by³ równie¿ organizatorem
i trenerem sekcji szermierczej przy 37 pp oraz kapitan Witold Jachimowicz pi³karz Boruty i Kutnowianki, reprezentant Kutna oraz cz³onek
Zarz¹du Podokrêgu Pilskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Kutnie. Zawodnicy
Wojskowego Klubu Sportowego rekrutowali siê z ¿o³nierzy odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w Kutnie.
„WSPÓLNY DOM”
To Kompleks Terapeutyczno-Integracyjny, którego dzia³alnoœci¹ kieruje
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kutnie. Od dwóch miesiêcy czekaj¹
na zasiedlenie dwa budynki z 32 mieszkaniami chronionymi. Pobyt
w nich stanowiæ bêdzie formê pomocy spo³ecznej przeznaczon¹ dla osób
starszych i niepe³nosprawnych, przygotowuj¹c¹ do prowadzenia samodzielnego ¿ycia lub zastêpuj¹c¹ pobyt w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê. Przy ulicy Wyszyñskiego 11 jest 30 mieszkañ jednopokojowych
z aneksem kuchennym i ³azienk¹ oraz 2 mieszkania dwupokojowe o takim
samym standardzie. Jest ju¿ wstêpna lista kandydatów. Prawdopodobnie
w przysz³ym miesi¹cu do budynków wprowadz¹ siê pierwsi lokatorzy.
Oferta przede wszystkim dotyczy osób niepe³nosprawnych intelektualnie
i ruchowo. To nie bêd¹ domy pomocy spo³ecznej. Kierownikiem zosta³a
Agnieszka Jêkot, a docelowo pracowaæ bêdzie 11 osób, m.in. psycholog,
prawnik, pielêgniarka, rehabilitantka. Rekrutacji mieszkañców dokona
9-osobowy zespó³ doradczo-opiniodawczy, w sk³ad którego wchodz¹:
dyrektor Zarz¹du Nieruchomoœci Miejskich Mieczys³aw Makuch, przedstwiciele Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - El¿bieta Czajkowska,
Halina Szatkowska, Agnieszka Jêkot, radni Rady Miasta Kutna - El¿bieta
Szczepaniak, Robert Feliniak, Jerzy Papiewski oraz przedstawiciele Urzêdu
Miasta Kutna - naczelnik Micha³ Kacprzak i pe³nomocnik W³adys³aw
Janik. Budowa dwóch budynków „Wspólnego Domu” z 32 mieszkaniami
kosztowa³a 2.6 miliona z³otych (wiêkszoœæ pieniêdzy z Unii). Osoby samotne bêd¹ zwolnione z op³at, jeœli ich dochód wynosiæ bêdzie mniej ni¿
477 z³., a rodziny - poni¿ej 351 z³. na osobê. Jak podkreœla dyrektor MOPS
w Kutnie Bo¿ena Budnik czynione bêd¹ starania, aby osoby przebywaj¹ce
we „Wspólnym Domu” powoli siê usamodzielnia³y.
/J.P./
PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ
Historia Kutnowianki rozpoczê³a siê w sierpniu 1922 roku, kiedy to
kutnowski hufiec harcerski powo³a³ do ¿ycia swoj¹ dru¿ynê. Ju¿ w tym
samym roku rozegra³a kilka spotkañ towarzyskich pokonuj¹c m.in.
Makabi W³oc³awek 1:0 i 37 pp Kutno 3:0. Jednak przed 1939 rokiem
klub nie odniós³ znacz¹cych sukcesów. Powojenne losy by³y bardzo skomplikowane. Klub reaktywowano dopiero w 1954 roku pod nazw¹ Budowlani - Kutnowianka. Przez wiele lat znajdowali siê w cieniu miejscowych
rywali Stali i Czarnych. Najwiêkszy sukces odnieœli w 1990 roku awansuj¹c do ligi miêdzywojewódzkiej. W 1993 roku klub zosta³ rozwi¹zany,
a zawodnicy weszli w sk³ad nowego, powo³anego do ¿ycia MKS Kutno.
Stadion Kutnowianki mieœci³ siê przy ul. Orlej nad Ochni¹.
W 1930 roku Kutno doczeka³o siê jak na ówczesne czasy nowoczesnego
obiektu (póŸniejszy stadion Kutnowianki). Boisko powsta³o z inicjatywy
ziemianina Adama Zawadzkiego, który za symboliczn¹ z³otówkê sprzeda³ klubowi swój teren. Wiêkszoœæ prac wykonali spo³ecznie cz³onkowie
klubu. Obiekt zosta³ otwarty 20 lipca 1930 roku. Poœwiêcenia dokona³
ksi¹dz kardyna³ Aleksander Kakowski. Stadion posiada³ murawê dla
futbolistów, prostê urz¹dzenia lekkoatletyczne, stumetrowy odcinek prostej dla sprinterów. Pocz¹tkowo wejœcie mieœci³o siê przy starym s¹dzie
i prowadzi³o przez most. Na obiekcie by³y te¿ korty tenisowe.
Kutnowscy ¯ydzi, w okresie miêdzywojennym, brali aktywny udzia³
w ¿yciu sportowym miasta. Oprócz Hasmonei dzia³a³y te¿: Makabi, Jutrznia,
Hapoel i Bejtar. Jednak pi³karze nie reprezentowali wysokiego poziomu,
dlatego wszystkie te druzyny wystêpowa³y w najni¿szych klasach rozgrywkowych. W 1933 roku przy ul. Grunwaldzkiej oddano do u¿ytku
boisko, wybudowane z inicjatywy dowództwa 33 pp.
Piotr Pilch
(Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie)
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
Cz³onkowie PiS powiatu kutnowskiego na spotkaniu podsumowuj¹cym kampaniê wyborcz¹ do samorz¹dów w 2010 roku.
7
¯YCIE „BUDMELU”
DYNAMICZNY „BUDMEL”
Umocnienie brzegów rzeki Ner.
Firma „Budmel” wykonywa³a prace na trasie A2 w 2004 r.
Pracownicy „Budmelu” maj¹ swój udzia³ w obwodnicy Kroœniewic.
Prace przy zbiorniku wodnym w Pernie II.
8
Firmê „Budmel” - w³aœciciel Wojciech ¯uk zarejestrowa³ 25 listopada
1993 r. w Urzêdzie Miasta Kutna, w Wydziale Spraw Spo³ecznych i Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej, pod numerem 4226. W pocz¹tkowym
okresie zatrudnia³a ona 7-8 ludzi, póŸniej corocznie przybywa³o 3-5
zatrudnionych. Bazê stanowi³y pomieszczenia w Leszczynku, po Zwi¹zku
Spó³ek Wodnych. W 2004 r. „Budmel” uzyska³ ISO 9001: 2000. Jeszcze
w 2005 r. firma zatrudnia³a 25 ludzi, którzy wykonali prace w ci¹gu roku
wartoœci 3,4 miliona z³otych. Zdecydowany, gwa³towny skok „Budmel”
osi¹gn¹³ w 2007 r., gdy zatrudnienie wynios³o ju¿ 59 pracowników,
a sprzeda¿ osi¹gnê³a wartoœæ 11,5 miliona z³otych. Wówczas to „Budmel”
wykonywa³ (wspólnie z firm¹ PEKUM S.A. w Gostyninie) najwiêksz¹
inwestycjê melioracyjn¹, czyli regulacjê rzeki Myja, w powiecie sieradzkim,
wartoœci ok. 6 milionów z³otych. Dla MOSTOSTAL-u W-wa wykona³
kanalizacjê deszczow¹ i przepusty drogowe przy przebudowie drogi Nr 2
na odc. Siedlce - Terespol. Wykonywano, jak wczeœniej, konserwacjê urz¹dzeñ
melioracyjnych; odbudowywano przepusty i zastawki dla Wojewódzkich
Zarz¹dów Melioracyjnych i Urz¹dzeñ Wodnych w £odzi i w P³ocku.
W 2008 r. - w 15-lecie swojej dzia³alnoœci - firma wykonuje roboty na
drodze krajowej Nr 2 w Pleckiej D¹browie (odwodnienia i chodniki).
Wykonywano równie¿ prace na drodze krajowej Nr 61, Warszawa-Ostro³êka w Legionowie dla firmy Bilfinger Berger Polska S.A. Trwa³a budowa
zbiornika retencyjnego w Strzelcach dla Nadleœnictwa Kutno z/s w Chroœnie. Koñczono ju¿ zbiornik wodny w Pabianicach o powierzchni 5,8 hektara dla Urzêdu Miejskiego w Pabianicach. Odwodniono ulicê Spó³dzielcz¹
i zrealizowano na tej ulicy chodniki dla UM w Kutnie. Wreszcie zrealizowano zaplecze socjalne dla za³ogi o powierzchni 130 metrów kwadratowych. W 2009 r. „Budmel” uczestniczy³ w budowie obwodnicy
Kroœniewic bêd¹c podwykonawc¹ dla konsorcjum: PRD Kutno, PRDiM
Be³chatów, PBDiM „Erbedim” w Piotrkowie Tryb. Wykona³ dla nich prace
wartoœci ok. 3,5 miliona z³otych (œrednio na tej budowie zatrudnia³ oko³o
26 ludzi). „Budmel” uczestniczy³ w budowie zachodniej obwodnicy
Kutna, od ul. Wygoda do Mickiewicza, gdzie wykonuje obiekt mostowy
na rzece Ochni (przepust 3-otworowy). Dla firmy Bilfinger Berger
Polska S.A. przebudowano drogê krajow¹ Nr 61 Warszawa-Ostro³êka
w Legionowie. Wartoœæ kontraktu 1,5 miliona z³otych. Dla Mostostalu
Warszawa S.A. wykonywano roboty przy przebudowie drogi krajowej Nr 2
na odcinku obwodnicy Bia³ej Podlaskiej oraz odnowiono drogê krajow¹
Nr 19 £ukowisko - Miêdzyrzec Podlaski (wartoœæ robót oko³o 1,7 mln
z³). Równie¿ „Budmel” uczestniczy³ w budowie drogi powiatowej Kroœniewice - D¹browice nr 2149 E . By³a równie¿ przebudowa drogi Janów
- Maurycew (gmina Bedlno). Z ciekawszych pozycji wymieniæ nale¿y
chocia¿by odbudowê fosy wokó³ zamku Besiekiery, w gminie Grabów,
jak te¿ roboty wykonywane na rzecz Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w £odzi zwi¹zane z konserwacj¹ rzeki Ochni na
terenie powiatu kutnowskiego oraz rzeki Olechówki w mieœcie £odzi.
Us³ugi te wyceniono na 1 mln z³otych. W Pabianicach prowadzono roboty
konserwacyjne przy zbiorniku retencyjnym o pow. 5,5 ha. Dla UM Kutno
œwiadczyliœmy prace konserwacyjne na rzece Ochni. Dla firmy J.P. AVAX
rozpoczêto roboty kanalizacji deszczowej i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych
wêze³ „Modliñska” w Warszawie, wêze³ „Pi³sudskiego” w Markach (trasa
S-8 Armii Krajowej). W Nadleœnictwie Kolumna , Leœnictwa Mogilno
realizowano wodn¹ retencjê korytow¹ z zastawkami. W 2010 r. „Budmel”
wykona³ roboty wodno-kanalizacyjno-melioracyjne o wartoœci ponad
13 milionów z³otych. By³a to m.in. kontynuacja budowy mostu na rzece
Ochni (jest to szósty most pieszo-jezdny w Kutnie). Na rzecz greckiej firmy
J&P AVAX S.A. zrealizowano tak¿e roboty na trasie Armii Krajowej
w Warszawie (od wêz³a Modliñska do wêz³a Pi³sudskiego) warte ogó³em
1,8 mln z³otych. Ciekaw¹ inwestycj¹ by³a odbudowa fosy przy ruinach
zamku w Biesiekierach, gmina Grabów. Pracowano przy budowie wschodniej obwodnicy Poznania - drodze ekspresowej S-5 Czachurki-Kleszczewo
dla Hochtief Polska S.A. w Warszawie, której wartoœæ wynios³a 3 miliony
z³otych. Dla hiszpañskiego przedsiêbiorstwa „Dragados” zrealizowano
równie¿ przy tej trasie us³ugi na odcinku Gniezno-Czachurki, które
zafakturowano na ok. 3,8 miliona z³otych. Ma „Budmel” swój udzia³
w budowie Autostrady A-1, gdzie za 1 milion z³otych wykonano prace na
odcinku wêze³ Sójki - Kotliska (odcinek II, sekcja I) na rzecz tarnowskiego
„Poldimu” S.A. Dla firmy Print-pack Poland Sp. z o.o. w Kutnie odwodniono zbiornik retencyjny, dla Nadleœnictwa Wieluñ i Kolumna wykonano
prace o wartoœci ok. 500 tys. z³. Dla tradycyjnego partnera PRD w Kutnie
wykonano roboty na trasie Kutno-¯ychlin. Zrealizowano tak¿e roboty na
obwodnicy Kroœniewic, a tak¿e na drodze WoŸniaków-Leszczynek. W sezonie
2010 r. „Budmel” zatrudnia³ ju¿ 80 osób.
Najwiêksza inwestycja 15-lecia „Budmelu” - regulacja rzeki Myja.
Zbiornik na drodze S5 Kostrzyn - Gniezno.
Budowa budynku socjalnego.
ZASŁUŻENI
Dyrektorem jest w³aœciciel WOJCIECH ¯UK. Wed³ug niego do najbardziej wyró¿niaj¹cych siê osób zalicza: ksiêgow¹ MARIÊ ¯UK;
swojego zastêpcê in¿yniera ZBIGNIEWA UŒCIÑSKIEGO; kierowników robót: LESZKA STRUPAGIELA, BOGDANA PIETRZAKA;
majstrów: WALDEMARA UŒCIÑSKIEGO, PAW£A MIKO£AJCZYKA; brygadzistów: EDWARDA PIETRUSIAKA, LESZKA
SZWÊCKIEGO; operatorów maszyn: ANDRZEJA DÊBOWSKIEGO,
ANDRZEJA MATUSIAKA, WOJCIECHA ¯WANA, ZBIGNIEWA
AUGUSTYNIAKA, KRZYSZTOFA ŒWIÊCKIEGO. Tak¿e kierowców, chocia¿by ADAMA BANDACHOWICZA, JACKA FILIPIAKA,
KRZYSZTOFA STOLIÑSKIEGO, GRZEGORZA RAJSKIEGO,
£UKASZA KOWALCZYKA. Robotników: ANDRZEJA DZIÊDZIELÊ, JANUSZA STASIAKA, MARIUSZA WÓJCIKA, STANIS£AWA MICHALAKA, ZDZIS£AWA DOM¯A£A, RADOS£AWA
WITCZAKA, MARCINA SKIBIÑSKIEGO, czy pracowników
administracyjnych: ANDRZEJA KAPRALA, IRENEUSZA
BORZYCKIEGO. I WIELU, WIELU INNYCH !
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
¯YCIE REKLAMOWE
Bajki Janiny Barbary Soko³owskiej
Podróż krokodyla
osiem kamieni wielkich z dna Nilu,
sto wodorostów ró¿nego stylu,
dwie tony piasku na legowisko,
zerkn¹³ i mówi: to chyba wszystko.
Och, zapomnia³em - rykn¹³ krokodyl !
A worek mu³u dla miêkkiej wody
oraz meduzy do mycia skóry ?
A lustro z ³usek to mus natury !
Tuzin badyli, by brzuch podrapaæ
i do walizki widelce z kraba.
A kiedy wszystko by³o gotowe
za³o¿y³ baga¿ na ogon, g³owê
przy ³apach po szeœæ worków przywiesi³,
a by³o ju¿ widno wiêc siê œpieszy³.
Chwilê - nagle posmutnia³ krokodyl jak mam zabraæ z Nilu tyle wody ?!
Krokodyle ³zy leje, narzeka,
bo czy Ameryka to jest rzeka?
Rozmyœlaj¹c o tym miesi¹c prawie,
zapomnia³ krokodyl o wyprawie.
Autorka urodzona w ¯ychlinie (r. 1954) i absolwentka miejscowego Technikum Elektrycznego mieszka obecnie w D¹browie Górniczej. Ma na
swoim koncie kilkanaœcie tomików poetyckich, rozprawek krytycznoliterackich oraz ostatnio wydany zbiór bajek (Gliwice, 2010). Wspó³pracuje z ró¿nymi mediami o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, miêdzy
innymi z pras¹, telewizj¹ i radiem. Wszêdzie zbiera pochlebne recenzje.
Na ka¿dym kroku podkreœla swoje zwi¹zki z Ziemi¹ Kutnowsk¹.
„Powiatowe ¯ycie Kutna” na swoich ³amach zamieszcza fragmenty twórczoœci Janiny Barbary Soko³owskiej, dla której pisanie jest recept¹ na
¿ycie.
/J.P./
Raz w wielkim Nilu, w zlewisku wody,
strasznie ciekawski mieszka³ krokodyl.
Znudzony bardzo swoim mieszkaniem
pomyœla³ sobie: co mi siê stanie,
gdy jutro œwitem nim s³oñce wstanie
wyruszê w podró¿ w kraje nieznane ?
Ca³¹ noc biedak siedzia³ nad map¹,
wodzi³ po kreskach sw¹ mokr¹ ³ap¹,
drapa³ siê w g³owê, martwi³ i duma³
bo z mapy nic a nic nie rozumia³.
Kiedy z myœlami tak siê boryka³,
wykrzykn¹³ g³oœno: wiem, Ameryka !
Zaraz przyst¹pi³ do pakowania:
wzi¹³ cztery szafy na swe ubrania,
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
U KRÓLEWNY ŚNIEŻKI
W Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie odby³ siê bal „U Królewny Œnie¿ki”. Zgromadzi³ on wiele postaci bajkowych, które wirowa³y
na parkiecie pod kierunkiem wodzirejów – „Pszczó³ki Mai” i „Z³ej
Macochy”. Przedszkolaki rozpoczê³y bal polonezem.
„NA GÓRCE”
W by³ym klubie miêdzyosiedlowym, popularnie zwanym „Na górce”, ostatnio
dzia³a³a si³ownia. Teraz ju¿ nie. Ciekawe, czy zgadniecie pañstwo, co tam
siê szykuje ?
9
¯YCIOWY KALEJDOSKOP
Ze zbiorów Jana Brody
Czytelniczy Hyde Park
CHWILA WSPOMNIEŃ
MYŚLIWY ZASTRZELIŁ PSA
OSP Strzegocin w 1937 r. Od lewej stoj¹: Jan Cieœlak, Kazimierz
Wojciechowski, W³adys³aw Pijanowski, Stefan £uczak, Józef Cieœlak,
Zygmunt Kubiak. Siedz¹: Damian Kratowicz, Józef Tabaczyñski,
Stanis³aw £uczak - podnaczelnik, Hieronim £opacki (lub Opacki)
- naczelnik, Micha³ Firaza, Józef Nowaliñski, Wac³aw Lelewski
- dru¿ynowy, Stolarski - dru¿ynowy. Le¿¹: Czes³aw Jakubowski,
Stanis³aw Malicki, Józef Malicki.
Cz³onkowie orkiestry dêtej przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w D¹browicach, 1918 r. Na ziemi siedz¹ od lewej: Antoni Jab³oñski,
wy¿ej Stanis³aw Cycek, nn, Stanis³aw Ci¹¿ela, Stanis³aw Podgórski
z ¿on¹. W drugim rzêdzie od lewej: Klukaczewski - kapelmistrz, nn,
nn, Feliks Kawaka, Jan Dusio. W trzecim rzêdzie od lewej: Feliks
Winiecki, W³adys³aw Winiecki, Józef Michalski. W czwartym rzêdzie
od lewej: Feliks Kotliñski, Jan Winiecki, Wojciech Berliñski.
OSP Go³êbiewek 1938 r.
Pami¹tka otrzymania nagrody za sprawnoœæ na pierwszych zawodach miêdzyoddzia³owych w dniu 7 listopada 1926 r.
III-ci Oddzia³ Kutnowskiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Siedz¹ od
strony lewej: Kaszubski A. plut., W³odarczyk S. zast. dow., Szadkowski I. dow. oddzia³u, Soko³owski J. zast. dow., Truszczyñski A.
plut. Le¿¹: Lemañski J., Sulek W. Stoj¹ w pierwszym rzêdzie: Urbañski J., Bielecki Z., Boruñ L., Sochacki A., Motylewski J. Drugi rz¹d:
Puchalski E., Bia³oskurski L., Siemiñski S., Zalas J., Motylewski Sz.
OSP Kutno 1938 r.
Czytelniczy Hyde Park
OSP Wierzbie 1938 r.
SZANOWNA REDAKCJO !
Kurs II stopieñ w Mieczys³awowie, 17-20.XII.1934 r.
Kurs III stopnia w Kutnie 13-20.VI.1936 r.
10
„Myœliwy bestialsko zabi³ psa” - tak zatytu³owa³a swój artyku³ Joanna Chrzanowska. Tak¿e w nastêpnym numerze lokalnego tygodnika nazwano myœliwego zwyrodnialcem. Czy zasadnie ? W tej sprawie tak prokuratura,
jak i rzecznik dyscyplinarny Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, wszczê³y
postêpowanie. Jednak niektórzy dziennikarze (i nie jedynie oni), ju¿ nie tylko
wskazali winnego, ale go os¹dzili i skazali. Daleki jestem od obrony tego
myœliwego nie znaj¹c szczegó³ów zdarzenia, ale czêœæ stwierdzeñ prasowych
budzi moje zastrze¿enia. St¹d w³aœnie bierze siê próba wyjaœnienia niektórych kwestii, dotycz¹cych myœliwych. Polowania zbiorowe s¹ planowane na
pocz¹tku sezonu ³owieckiego, uzgadniane z Nadleœnictwem i wójtem gminy,
na terenie której maj¹ siê odbyæ. Warto tu przypomnieæ, ¿e myœliwi p³ac¹ do
gminy dzier¿awê za u¿ytkowany ³owiecko teren. Kto wiêc by³ w tym lesie
i w tym dniu intruzem, myœliwi czy spacerowicze ? Czy by³ tam w³aœciciel
psa ? ¯¹danie przerwania polowania z powodu ucieczki psa by³o co najmniej nieuprawnione. Niefortunny strzelec, kiedy zda³ sobie sprawê ze swego,
niezbyt przemyœlanego czynu, próbowa³ w³aœcicielowi psa jakoœ to zrekompensowaæ. Zaproponowa³ zakup innego czworonoga. Jakie¿ ta propozycja
nosi cechy przekupstwa ? A tak zosta³a oceniona przez prasê. Dziennikarze
epatuj¹ ¿alem w³aœciciela zastrzelonego psa, zupe³nie pomijaj¹ udzia³
opiekuna w tym zdarzeniu. Przecie¿ spaceruj¹cy z cz³owiekiem pies nie bez
przyczyny wyrwa³ siê spod jego opieki. Byæ mo¿e popêdzi³ za jakimœ dzikim
zwierzêciem. Ponadto nie mia³ obowi¹zuj¹cego na takim spacerze kagañca,
co mog³o zmyliæ myœliwego. Wreszcie, nie wiemy, jak zachowa³ siê w lesie
po ucieczce od pana. Jednym z obowi¹zków myœliwych jest ochrona ³owisk,
polegaj¹ca miêdzy innymi na likwidacji szkodników ³owieckich. Jedynym
sposobem likwidacji, jest w³aœnie odstrza³. Niestety, szkodnikami takimi
bywaj¹ tak¿e wa³êsaj¹ce siê psy i koty. Myœliwy mo¿e odstrzeliæ psa w odleg³oœci powy¿ej 200 metrów od zamieszkanych zabudowañ. Oczywiœcie
kwesti¹ subiektywnej oceny jest, czy napotkany pies to pies bezpañski, wa³êsaj¹cy siê. Nie ma tu znaczenia rasa psa. Wszak wszystkie s¹ drapie¿nikami.
Nie wszystkie s¹ w stanie zagryŸæ zaj¹ca, czy sarnê, ale zagoniæ i napêdziæ
pod k³y swoich wiêkszych pobratymców mog¹ i czêsto to robi¹. Spacerowicze,
którzy wyruszaj¹ ze swymi pupilami do lasu, bardzo czêsto niestety pozwalaj¹ im swobodnie hasaæ tam, gdzie chc¹. Nic ich nie obchodzi, ¿e powoduje
to niepokój wœród zwierz¹t dziko ¿yj¹cych, czêsto koñcz¹cy siê upadkami,
a zawsze stresem. Niekiedy niechciane psy s¹ porzucane w lesie. Bywa, ¿e
ingerencja myœliwego polegaj¹ca na odstrzeleniu porzuconego w lesie psa,
staje siê aktem ³aski dla zmaltretowanego zwierzaka. Czêsto myœliwy staje
przed dylematem jak siê zachowaæ, czy zlikwidowaæ biedaka zwa¿ywszy na
jego stan, czy te¿ próbowaæ przekazaæ go do schroniska. Nale¿y w tym miejscu
zadaæ pytanie, jak wygl¹daj¹ te schroniska. Wiêkszoœæ z nich to taka usankcjonowana umieralnia. Nikt w Polsce nie prowadzi œcis³ej rejestracji psów.
Ocenia siê ich populacjê na ponad 8 milionów, a ile z nich jest szczepionych,
szczególnie na wsi ? W wielu jeszcze wiejskich rejonach trwa przekonanie,
¿e dobry pies to taki, który sam siê wy¿ywi i jeszcze panu przyniesie. Jeœli
nie myœliwi, to kto ma broniæ zjadanych przez drapie¿ne ptaki i czworonogi
jaj i piskl¹t zagniazdowców, takich jak skowronki, czajki, kuropatwy, ba¿anty itd. W zêbach miêdzy innymi psów, gin¹ tak¿e zaj¹ce, m³ode samy,
dziki czy jelenie. Kto ma je chroniæ ? Dla myœliwych k³usownictwo z psami
jest problemem dobrze znanym. Poza nimi ma³o kto tym zagadnieniem siê
zajmuje. Niestety, jednym z takich k³usowniczych rejonów s¹ okolice Mnichu.
Tam znajdowano niejednokrotnie zagryzione przez psy sarny. Co z tego,
¿e podniesione tu problemy z psami zauwa¿one s¹ tak¿e przez niektórych
dziennikarzy. O tym œwiadcz¹ umieszczone w tej samej gazecie artyku³y
„Agresywne psy atakuj¹ w podgostyniñskich lasach”, czy te¿ „Psy zdychaj¹
z g³odu. Co siê dzieje pod £êczyc¹”. Wynika z nich, ¿e psy mog¹ stanowiæ
zagro¿enie dla ludzi. No i kto siê tym przejmuje ? W tym samym numerze
gazety jest tak¿e znamienny tytu³: „Zwyrodnialcowi nie popuœci”. Tak
wypowiada siê w³aœciciel zastrzelonego w Mnichu psa, ¿¹daj¹c dla sprawcy
najsurowszych kar. Bezradni myœliwi, wobec zjawiska psiego k³usownictwa,
s¹ zdesperowani, chc¹c pomóc niszczonej zwierzynie pope³niaj¹ tak¿e
niekiedy b³êdy. Niezale¿nie od tego, kto dokona³ tego niepotrzebnego
odstrza³u, szkodz¹cego opinii wszystkich myœliwych, bêdzie on oceniony przez
organy do tego powo³ane. Wyroki zapadn¹, ale czy zadowol¹ wszystkich,
mam w¹tpliwoœci. Przecie¿ nie da siê przekonaæ nieprzekonanych. Osobiœcie
mam jedno przekonanie, ¿e strzelaj¹cy do psa myœliwy, to nie jest zwyrodnia³a bestia. To najczêœciej cz³owiek miotany w¹tpliwoœciami. Zdajê sobie
sprawê, ¿e to, co napisa³em mo¿e spowodowaæ polemikê, nie wszyscy wszak
kochaj¹ myœliwych. Jeœli zajdzie taka potrzeba, podejmê dyskusjê, ale
dopiero po os¹dzeniu przez s¹dy tego, przyznajê, niefortunnego zdarzenia.
Kazimierz Ci¹¿ela
OSP Wroczyny 1938 r. Siedz¹ od lewej: Jan Dolaciñski, Stanis³aw
Wachulak, Jan Jadczak, W³adys³aw Marciniak, W³adys³aw Ejzenhart,
Wojciech Mordzak. W pierwszym rzêdzie stoj¹: Leon Mordzak, Jan
Wilanowski, W³adys³aw £opiñski, W³adys³aw Mordzak, Wiktor
Czerwiñski, Jan Wasiñski, Tadeusz Wilanowski, Aleksander Szczepañski. W drugim rzêdzie stoj¹: Franciszek Dymowski, Franciszek
Tadusz Szczepañski, Stanis³aw Borowski, Walenty Kowalski, Jan
WoŸniak, Tadeusz Krukowski, St. Koœcielski.
Borykam siê z tym problemem nieomal rok. Mieszkamy w prywatnym domu
na rogu ulic Rejtana i M.C. Sk³odowskiej. Z jednej strony ulicy nie ma
drzew, natomiast od ul. M.C. Sk³odowskiej s¹ bardzo wysokie i rozga³êzione drzewa siêgaj¹ce ponad liniê elektryczn¹ i nad nasz prywatny ogródek. Jesieni¹ kupy liœci zaœcieli³y krzewy w ogródku, œwierki wybuja³e,
kiœcie liœci i nasion, z których wyrastaj¹ klony. Na wiosnê ub. roku sz³am
ulica i uderzy³a mnie ga³¹Ÿ miêdzy oczy. Szczêœcie, ¿e oczy zosta³y, bo do
tej pory mam niegoj¹c¹ siê ranê miêdzy oczami. Dzwoni³am do Urzêdu
Miejskiego, by³am nawet, ale ulica podlega³a pod Starostwo, te¿ by³am,
odes³ano mnie do Rejonu Dróg na ul. Wyszyñskiego, podpisa³am pismo,
¿e nie wyra¿am zgody na ca³kowite wyciêcie drzew, ale prosi³am o kosmetykê tych drzew. Samemu nie wolno œci¹æ nawet ga³¹zki, ale sterty
liœci trzeba sprz¹taæ, bo kara bêdzie. Najpierw nie mo¿na œci¹æ, bo okres
karencji jesieni¹. Có¿, minê³a jesieñ - zima - nied³ugo wiosna znów bêdzie
okres karencji, a drzewa rosn¹. Zacieniaj¹ okna. Rodzice (po 80 przesz³o
lat) chorzy siedz¹ w ciemnych pokojach, bez s³oñca. Nie ma gospodarza
w Kutnie? Czy lepiej œci¹æ ga³êzie, czy wywoziæ sterty, tony liœci, jak to
siê kalkuluje. Czy my musimy grabiæ ci¹gle pañstwowe liœcie i nasiona
z prywatnych posesji, przecie¿ op³acamy podatki, to chyba do czegoœ
instytucjê zobowi¹zuje. Stoj¹c na przystanku nawet nie widaæ nadje¿d¿aj¹cego autobusu, jak liœcie urosn¹ ? I co z tym obcinaniem drzew ?
Mieszkanka Kutna
Od Redakcji: w „Czytelniczym Hyde Parku” zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji „P¯K”
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
¯YCIE HISTORYCZNE
OŚWIATA W KUTNIE
W LATACH 1939−1945
Okres okupacji niemieckiej dla miasta rozpocz¹³ siê od 17 wrzeœnia 1939 r.
Poprzedzi³a go bohaterska obrona Kutna i Ziemi Kutnowskiej przez Armiê
„Poznañ” i „Pomorze”, które w dniach od 8 do 17 wrzeœnia stoczy³y tu
jedn¹ z najwiêkszych bitew w wojnie obronnej Polski w 1939 r. W czasie
dzia³añ wojennych miasto dozna³o powa¿nych zniszczeñ. Pierwsze bomby
spad³y na miasto 1 wrzeœnia ju¿ o godz. pi¹tej rano, byli liczni ranni
i zabici. Wkraczaj¹ce do miasta oddzia³y Wehrmachtu odnosi³y siê ze
szczególn¹ brutalnoœci¹ do mieszkañców. Zemsta Niemców przejawia³a
siê w tym, ¿e bez ¿adnego zwi¹zku z dzia³aniami wojennymi spalono
wiele domów w Kutnie oraz trzy okoliczne wioski: Bielawki, Or³ów
i Wolê Ka³kow¹. Na polecenie okupanta w miesi¹cu paŸdzierniku 1939 r.
zosta³y otwarte polskie szko³y, z wyj¹tkiem szko³y nr 3 (która przeznaczona by³a dla dzieci ¿ydowskich). W budynku tym zlokalizowano szko³ê
nr 4, lokal szko³y nr 4 przy ul. Narutowicza zajê³y oddzia³y Wehrmachtu.
W otwartych przez okupanta szko³ach praca nauczycieli by³a bardzo trudna.
Trudnoœci stwarza³a ¿andarmeria i w³adze niemieckie, które czêsto kontrolowa³y zajêcia szkolne napastliwie atakuj¹c nauczycieli, zarzucaj¹c im,
¿e nauczaj¹ niezgodnie z celami jakie wyznaczaj¹ w³adze niemieckie.
Zabroniono uczyæ historii, geografii, polskiego stopniowo ograniczaj¹c naukê
pozosta³ych przedmiotów. Poczyniono bardzo du¿e skróty w materiale
nauczania jêzyka polskiego. Z podrêczników nakazano wyci¹æ ilustracje
o treœciach historycznych. Wytwarzana atmosfera przez w³adze okupacyjne nie pozwala³a na normaln¹ prace szkó³, towarzyszy³y jej nieustanne
zastraszanie i terror. Szko³y polskie w mieœcie funkcjonowa³y do lutego
1940 r. Od tego czasu stopniowo ¿andarmeria niemiecka zamyka³a szko³y,
dokonuj¹c spisu stanu osobowego nauczycieli i uczniów. Dzieci odsy³ano
do domów, pozosta³ tylko niewiadomy dalszy los nauczycieli. Wœród nauczycielstwa panowa³a dezorientacja. Liczono na powtórne otwarcie szkó³.
Wielu nauczycieli emigruje z miasta, szczególnie kiedy zapada decyzja
w³adz niemieckich o wcieleniu ca³ego powiatu kutnowskiego do Rzeszy
Niemieckiej jako tzw. kraju Warty. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1940 r.
nast¹pi³y masowe aresztowania nauczycieli i czêœciowo inteligencji w tym
ksiê¿y w ca³ym powiecie i mieœcie Kutnie. Aresztowanych nauczycieli
z powiatu kutnowskiego i gostyniñskiego grupowano w Kutnie w budynku
Pañstwowego Monopolu Tytoniowego, a po kilku dniach wywo¿ono do
obozu przejœciowego w Strzygielinie, a stamt¹d do obozów koncentracyjnych w Gusen i Dachau. Pewna iloœæ nauczycieli zdo³a³a siê ocaliæ
ucieczk¹. Oto wspomnienia relacji nauczycielki Lucyny Dwornickiej,
której uda³o siê unikn¹æ aresztowania wczesnym rankiem 14 kwietnia 1940 r.
przyby³a do mnie nauczycielka Sabina Wodzis³awska z proœb¹, aby
pomóc w uwolnieniu mê¿a aresztowanego w nocy przez gestapo. Po namyœle uda³yœmy siê do nauczyciela œpiewu ze szko³y nr 2. Franciszka
Szota, który jak siê okaza³o ju¿ zd¹¿y³ zostaæ „volksdeutschem” z proœb¹
o pomoc. By³y nauczyciel niedawny kolega przyj¹³ nas wrogo, omal nie
zrzuci³ nas ze schodów „¿ona oficera polskiego u mnie, jestem Niemcem”,
dalej potoczy³y siê jeszcze bardziej przykre dla nas s³owa”. Przechodz¹ce
ulicami miasta s³yszeliœmy o aresztowaniach wielu nauczycieli. Oko³o
8 rano wróci³am do domu, aby ostrzec nauczycielkê Helenê Morawsk¹,
która mieszka³a u mnie, sama natychmiast opuœci³am dom. W odleg³oœci
oko³o dwustu metrów od mojego mieszkania podszed³ do mnie nieznany
mê¿czyzna i wyrzek³ s³owa „proszê siê nie ogl¹daæ, iœæ spokojnie, szukaj¹
pani¹, chodz¹ od domu do domu, przyjechali po pani¹ samochodem. Proszê
natychmiast znikn¹æ z ulicy”. Zatrzyma³am siê w domu na ulicy Warszawskie Przedmieœcie 4. Ukryto mnie u znajomej ¿ebraczki. W ci¹gu
dwóch tygodni w dzieñ i w nocy w ró¿nych godzinach szukali mnie hitlerowcy w moim mieszkaniu, i mieszkaniu moich rodziców. Wobec tego
moja rodzina postanowi³a wywieŸæ mnie do £owicza, a st¹d do Warszawy,
gdzie spêdzi³am okres okupacji i powstania”. Pani Lucyna Dwornicka,
¿ona oficera Wojska Polskiego bra³a udzia³ w Powstaniu Warszawskim
w stopniu podporucznika, dowodzi³a oddzia³em kobiecym s³u¿by kwatermistrzowskiej. Po krwawej bitwie w Budach Zosinnych dosta³a siê do
niewoli niemieckiej, uciek³a jednak z poci¹gu pancernego. Dwudziestego
dziewi¹tego wrzeœnia 1944 r. w bitwie pod Jaktorowem zgin¹³ Jej m¹¿,
sama ranna wycofa³a siê z dalszych walk powstañczych. Zmar³a w 1988 r.
w wieku 87 lat. Nauczyciele, którym uda³o siê unikn¹æ aresztowania i nie
opuœcili miasta podjêli pracê w ró¿nych zak³adach i instytucjach niemieckich,
aby zarobiæ na skromn¹ egzystencjê i przetrwaæ okupacjê. Narastaj¹cy
terror jaki stworzy³ okupant uniemo¿liwi³ na terenie miasta zorganizowania
tajnego nauczania w szerszym zakresie. Nie mo¿na by³o zorganizowaæ
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej s³ynnego TON-u. Tajne nauczanie
organizowano w ma³ych grupach odpowiednio zakonspirowanych. Do
osób prowadz¹cych tajne nauczanie zaliczyæ nale¿y: Pelagiê £adykowsk¹,
Helenê Morawsk¹ (w ubieg³ym roku ukoñczy³a 100 lat!). Na poziomie
szko³y œredniej komplety we w³asnych mieszkaniach prowadzi³y, Florentyna Sieczkowska, Helena Dudziñska, Anna Bukalska i Anna SobczykFastyn. Na podstawie niepe³nych danych Komisji weryfikacyjnej, przy
Zarz¹dzie Oddzia³u ZNP, w Kutnie ogólna liczba nauczycieli tajnego
nauczania w mieœcie wynosi³a 10 osób, w powiecie kutnowskim oko³o
15. Odrêbny problem stanowi³a ludnoœæ ¿ydowska. Na prze³omie roku
1939/40 nauczania dzieci ¿ydowskich odbywa³o siê wy³¹cznie w domach
rodzinnych, o którym niewiele wiemy. W miesi¹cu paŸdzierniku 1939 r.
wszyscy nauczyciele ze szko³y nr 3 dla dzieci ¿ydowskich zostali aresztowani. Los ludnoœci ¿ydowskiej na terenie miasta i okolic przedstawia³ siê
nastêpuj¹co: w roku 1940 utworzono getta na terenie Kutna, ¯ychlina
i Kroœniewic, w których przebywa³o oko³o 15 tysiêcy ¿ydów. Ludnoœæ ta
zosta³a zg³adzona na miejscu lub wymordowana i spalona w obozie œmierci
w Che³mnie nad Nerem. Uprzednio zagazowana w samochodzie tzw. „budach”
gazem spalinowym z samochodów, poprzez wprowadzenie rury wydechowej do wnêtrza, w którym znajdowa³y siê ofiary. Po zamkniêciu szkó³
polskich, zorganizowano w budynku szko³y nr 2 szko³ê dla dzieci niemieckich, w budynku szko³y nr 3 zorganizowano drug¹ szko³ê dla dzieci
niemieckich spoza Kutna. W budynku szko³y nr 6 zorganizowano gimnazjum
niemieckie. Polskie szkolnictwo podstawowe i œrednie przesta³o istnieæ
w Kutnie oraz w ca³ym kraju Warty. Dzieciom polskim pozosta³o tylko
tajne nauczanie, którym objêto niewielki procent m³odzie¿y. Ogó³ dzieci
skazany by³ na powolny analfabetyzm, stad tak wiele 10-12 latków w 1945 r.
znalaz³o siê w klasie pierwszej, aby podj¹æ naukê czytania i pisania od
postaw. Takie by³y skutki polityki oœwiatowej okupanta, którego celem
by³o ca³kowite wynarodowienie m³odego pokolenia i uczynienia z Niego
pos³usznej „ciemnej masy” niewolników.
Opracowa³ na podstawie relacji i materia³ów archiwalnych Czes³aw Gajda
FASCYNACJA SPORTEM
Podmiejskie ³¹ki, miejsca wielu meczów granych przez dzieci i m³odzie¿,
popularnie zwane „Konstancj¹” by³o wylêgarni¹ pi³karskich talentów. Tam
wychowywa³ siê i tata, a wiêc si³¹ rzeczy musia³ te¿ kopaæ pi³kê wraz
z rówieœnikami. Mia³ 14 lat gdy bêd¹c uczniem szko³y powszechnej zaj¹³ siê
powa¿nie sportem, wstêpuj¹c do A-klasowego „Strzelca”. By³ pi³karzem
wyró¿niaj¹cym siê. Ju¿ w trzy lata póŸniej, bêd¹c uczniem œredniej Szko³y
Handlowej gra³ w reprezentacji Kutna. Otrzymuje te¿ propozycjê gry
w I-ligowej dru¿ynie „D¹b” Katowice. Z oferty rezygnuje wobec zbli¿aj¹cych siê egzaminów maturalnych. W 1938 r. (na rok przed matur¹) kontuzja
doznana podczas jednego z meczów eliminuje go z udzia³u w mistrzostwach
Polski KS Strzelec. W znacznej mierze wykorzystamy w tym miejscu artyku³
W³odzimierza Chrzuszcza. Czas nauki w szkole œredniej to jednoczeœnie
czas intensywnie uprawianego sportu. A by³ sportowcem wszechstronnym.
Doskonale radzi³ sobie na boisku pi³ki koszykowej, jak i siatkowej. Nie
poœwiêcaj¹c siê powa¿niej treningowi lekkoatletycznemu w niektórych konkurencjach uzyskiwa³ wyniki na poziomie czo³ówki krajowej. Popatrzmy:
w 1938 r. rekord kraju w biegu na 100 m, ustanowiony przez Bernarda
Zas³ona wynosi³ 10,6 sek. Tata przebiega³ ten dystans w czasie 11,1. Taki
sam wynik z kutnowskich biegaczy osi¹gn¹³ dopiero Ryszard Oliñski
w 1964 r. Dla ciekawoœci porównajmy: Edward, traktuj¹cy lekkoatletykê
jako dyscyplinê uboczn¹ ustanawia wynik o 0,5 sekundy gorszy od najszybszego
Polaka, Ryszard o l sek. od najlepszego wyniku krajowego ustanowionego
przez Wies³awa Maniaka w 1965 r. 10,1 (i jest to dla kol. Oliñskiego dyscyplina tak wa¿na jak skok w dal), lepszy wynik osi¹gnie w 1965 r. (10,9 s).
W skoku w dal w 1934 r. rekord kraju Zdzis³awa Nowaka wynosi³ 7,38 m,
podczas gdy Edward skaka³ na odleg³oœæ 6,78. (zaledwie 60 cm gorzej). Na
podobnym poziomie utrzymuje siê najlepszy kutnowski lekkoatleta Ryszard
Oliñski skacz¹c w 1964 r. na odleg³oœæ 7,01 a w 1968 r. 7,59 rekord kraju
ustanawia Waldemar Stêpieñ w 1969 r. osi¹gaj¹c 8,11 (a wiêc Ryszard jest
tak¿e gorszy o ok. 60 cm). S¹dzê, ¿e te porównania daj¹ obraz talentu Edwarda
w niczym nie ujmuj¹c osi¹gniêciom najlepszym sportowcom regionu. Okres
okupacji jest równoznaczny z przerw¹ w uprawianiu sportu, do którego wraca
w 1945 r. Podejmuje pracê na kolei, co mo¿e oznaczaæ jedno, zaczyna graæ
w pi³kê no¿n¹ w kolejowym klubie sportowym ZZK „Ruch”, przemianowanym z czasem na KS „Kolejarz”. Przestaje graæ w pi³kê w 1950 r. lecz
pozostaje jej wierny. W 1954 r. koñczy kurs trenerski w Wa³czu i uzyskuje
stosowne kwalifikacje pozwalaj¹ce na samodzieln¹ pracê instruktorsk¹.
W latach 1955 - 1957 jest trenerem dru¿yny seniorów graj¹cej w klasie „A”
i wprowadza j¹ do III ligi - ³ódzkiej. Po nieprzemyœlanych decyzjach Zarz¹du
Klubu zaproponowano mu prowadzenie dru¿yny juniorów. Chce poszerzyæ
dzia³alnoœæ szkoleniow¹ (s¹ jeszcze trampkarze), ale nic znajduje zrozumienia wœród cz³onków zarz¹du klubu. W efekcie opuszcza „Czarnych”
podejmuj¹c siê prowadzenia zespo³u te¿ klubu kolejowego „Kroœniewianka”,
w nieopodal le¿¹cych Kroœniewicach. Pracuje tam z m³odzie¿¹ w czasie
1959 - 1961 r. wprowadzaj¹c dru¿ynê seniorów, po raz pierwszy w historii
miasta do klasy „A”, natomiast dru¿ynê juniorów do ligi okrêgowej £ódzkiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Wobec silnego nacisku kibiców
nastêpuje zmiana w postawie Zarz¹du Klubu „Czarni” w Kutnie i tata wraca
w 1961 r. do pracy w swoim rodzinnym mieœcie. Dru¿yna zaczyna liczyæ siê
powa¿nie w rozgrywkach walcz¹c z tak renomowanymi przeciwnikami jak:
„Widzew” £ódŸ (nied³ugo jeden z najlepszych zespo³ów w kraju) „Start”
£ódŸ (póŸniej mocny zespó³ II ligi), „W³ókniarz” Pabianice, „Concordia”
Piotrków, „Lechia” Tomaszów czy „Stal” Radomsko. W 1968 r. kutnowski
zespó³ walczy o awans do III ligi centralnej, ulegaj¹c o 1 punkt ³ódzkiemu
„Or³owi”. By³a to wtedy najlepsza pi³karska dru¿yna Kutna, sk³adaj¹ca siê
z samych wychowanków klubu i pracowników PKP, z których trener by³
niezmiernie dumny. Najlepsi z zespo³u byli w krêgu zainteresowania dru¿yn
I ligowych, o czym pisze w rozdziale poprzednim. Od 1970 r. zaj¹³ siê
ponownie szkoleniem m³odzie¿y, by 1974 r. po¿egnaæ siê ze sportem i klubem
definitywnie (patrz tak¿e rozdzia³ poprzedni). W roku szkolnym 1972/1973
prowadzi³ zajêcia wychowania fizycznego w szkole przyzak³adowej (Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szko³a Zawodowa) w Kutnie-Azory. By³a
to krótka przygoda szkolna, ale w 1976 r. dyrektor szko³y p.Celiñski, zwróci³
siê do niego z proœb¹, by przygotowa³ reprezentacjê szko³y do Mistrzostw
Polski Szkó³ Kolejowych. W turnieju rozgrywanym w dniach 10-12 czerwca
1976 r. w Olsztynie uczestniczy³o 9 zespo³ów (8 reprezentuj¹cych poszczególne dyrekcje i gospodarze turnieju), podzielonych na trzy grupy: I - Olsztyn,
Kutno, Dêbica; II - Tarnowskie Góry, Skar¿ysko Kamienna, Ostrów Wielkopolski; III - Szczecinek, Bydgoszcz, Legnica. Po zwyciêstwie nad Olsztynem 1:0, i Dêbic¹ 2:1, uczniowie kutnowscy awansowali do œcis³ego fina³u, gdzie pokonuj¹: Tarnowskie Góry 1:0, i po remisie 1:1 z Bydgoszcz¹
zdobywaj¹ tytu³ Mistrza Polski Szkó³ Kolejowych na rok 1976. Ostateczna
klasyfikacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 1. Kutno - dyr. warszawska;
2. Bydgoszcz - dyr. gdañska; 3. Tarnowski Góry - dyr. katowicka; 4. Ostrów
Wielkopolski - dyr. poznañska; 5. Olsztyn - dyr. gdañska; 6. Szczecinek
- dyr. szczeciñska; 7. Legnica - dyr. wroc³awska; 8. Skar¿ysko Kamienna
- dyr. lubelska; 9. Dêbica - dyr. krakowska. Jakkolwiek zajêcia z m³odzie¿¹
dodatkowo obci¹¿a³y trenera, to by³ to wysi³ek po¿yteczny i przyjemny, jak
sam wspomina. W owej dru¿ynie wystêpowali: Sylwester Bajerski (Ostrowy),
Jakimowicz, Marek Dobraniecki (bez przynale¿noœci klubowej), Romuald
Adamski, Andrzej Mitcrski, Stanis³aw Michalski, Eugeniusz Masztalerz
(Kroœniewianka). Adam Augustyn, Janusz Durys, Kacprowski (Kutnowianka),
Wies³aw Bryk, Stanis³aw Olczak, Ireneusz Sochalski (Czarni). W pamiêci
pozosta³ mi ostatni mecz taty w dru¿ynie starszych panów, jakkolwiek nie
pamiêtam okazji, z której by³ rozgrywany. W pewnym momencie otrzyma³
piêknie wy³o¿on¹ pi³kê i bêd¹c w pe³nym biegu pos³a³ j¹ ponad poprzeczk¹.
Na trybunach s³ychaæ by³o tylko jêk i g³os zawodu „Oj Edziu, Edziu !”.
Akcja by³a wyœmienita, tote¿ spojrza³em na rozgoryczonych kibiców z niemym zapytaniem, czego chc¹ ? Us³ysza³em: „Ch³opcze, kiedyœ by³aby to
pewna bramka”. Potem owi starsi d¿entelmeni objaœnili mi, ¿e gdy tata,
oczywiœcie przed wojn¹, wychodzi³ o pó³ metra przed obroñcê, to koñczy³o
siê zdobyciem bramki. O umiejêtnoœciach strzeleckich taty przekona³em siê
osobiœcie. Na zakoñczenie treningu odbywa³ siê czêsto konkurs strzelania
rzutów karnych. W pojedynku z kolegami wypada³em zupe³nie nieŸle broni¹c oko³o 30% uderzeñ, nawet staj¹c sam na sam z Jurkiem Skierskim. Ale
by³ jeden cz³owiek, którego strza³u, o ile nie pomóg³ mi s³upek, co by³o
rzadkoœci¹, nigdy nie obroni³em - to by³ tata. Pi³ki by³y tak uderzane, ¿e
nabiera³y dziwnej rotacji i nawet, gdy wydawa³o siê, ¿e mam je w d³oniach,
nieuchronnie wpada³y do bramki. Poza prac¹ trenersk¹ tata dzia³a³ w organi-
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
zacjach sportowych. By³ cz³onkiem Rady Trenerów £OZPN i cz³onkiem
Zarz¹du G³ównego Federacji „Kolejarz”. Jak na aktywnego dzia³acza sportowego posiada wrêcz symboliczne wyró¿nienia, ale by³ cz³owiekiem skromnym, nie stawa³ w pierwszym szeregu podczas rozmaitych uroczystoœci. Nie
oczekiwa³ zaszczytów, ot po prostu robi³ swoje. Kocha³ sport, a pi³kê no¿n¹
szczególnie i na jej rzecz pracowa³. Wymieñmy chocia¿by najwa¿niejsze
funkcje spo³eczne: 1947-1951 sekretarz klubu „Kolejarz”, 1952-1963
wiceprezes KS „Kolejarz”, 1951-1974 cz³onek Zarz¹du TKKF Okrêgu
Warszawskiego Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy w Kutnie, 1949-1963
cz³onek zarz¹du TKKF £ódŸ (po zmianie Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej). Przedstawiano mu szereg propozycji podjêcia prowadzenia dru¿yn
z terenu ca³ego województwa. Pozosta³ miastu (regionowi, bo z przygod¹
kroœniewick¹) wierny. Z wyró¿nieñ wymienimy: Srebrn¹ Odznakê „Za
Zas³ugi dla transportu PRL” (09.09.1977), Srebrn¹ Odznakê „Przoduj¹cy
kolejarz” (06.09.1974), medal „Zas³u¿ony dla kultury Fizycznej i Turystyki”
(28.11.1977), z³ot¹ odznakê £OZPN z okazji jubileuszu 50-lecia (1969),
odznakê honorow¹ powiatu kutnowskiego (20.12.1974), Br¹zow¹ Honorow¹
Odznakê Zwi¹zku Zawodowego Kolejarz (19.07.1953), Z³ot¹ Honorow¹
Odznakê Federacji „Kolejarz” (05.09.1964). Otrzymali te¿ oboje i mama
Jadwiga i tata Edward jeden z najtrudniej osi¹galnych medali, gdzie nic
pomog¹ ¿adne koneksje medal za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Powik³ane by³y losy naszych rodziców. Wielka mi³oœæ, ból rozstania i wizja utraty
wobec mo¿liwego wyroku s¹du doraŸnego. Jeszcze niepewnoœæ w latach
piêædziesi¹tych, czy nie przyjd¹, nic zabior¹. I kolejne kryzysy lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. I czas oddany domowi, dzieciom, i dla sportu.
W 2008 roku Tomasz Dobrowolski pisa³: „Prze¿yli ze sob¹ prawie 70 lat.
Nie przeszkodzi³a im ani wojenna zawierucha, ani trudne czasy po wojnie.
Dzisiaj ciesz¹ siê sw¹ mi³oœci¹ , tak jak kilkadziesi¹t lat temu, kiedy po raz
pierwszy spojrzeli sobie w oczy. Nie ma recepty na udany zwi¹zek dwojga
osób. Liczy siê tylko dobra wola i dobór charakterów - mówi¹ zgodnym
g³osem Jadwiga i Edward Bieliccy. (....) Dzisiaj, mimo prawie 90 lat na karku
ci¹gle tryskaj¹ dobrym humorem i optymizmem, wierz¹c, ¿e ten zwi¹zek
zosta³ dany im od Boga”. Jubileusz 65-lecia obchodzili wraz z córk¹ Barbar¹
i ziêciem Józefem, œwiêtuj¹cych 20 lat wspólnego ¿ycia. Na ³amach lokalnego czasopisma „Powiatowe ¯ycie Kutna” (pismo jest wielce przychylne
naszej rodzinie, za co serdecznie dziêkuje) Andrzej Bieñkowski pisa³: „(....)
Mszê sprawowa³ ksi¹dz biskup Józef Zawitkowski i ksi¹dz pra³at Jan
Dobrodziej. W g³oszonej homilii ksi¹dz biskup przypomnia³: „Œlub jest uroczystym zobowi¹zaniem siê wobec Boga do spe³nienia wa¿nej rzeczy: bêdê
ciê kocha³, bêdê wobec ciebie uczciwy i nie opuszcza ciê a¿ do œmierci.
Tego wa¿nego przyrzeczenia obie bêd¹ce tu pary dochowuj¹, a swoim
postêpowaniem s¹ przyk³adem dla swoich rodzin i dla nas tu zgromadzonych”.
Jubilaci otrzymali z r¹k biskupa Bo¿e b³ogos³awieñstwo, a po zakoñczonej
mszy gratulacjom i ¿yczeniom nie by³o koñca. Wœród sk³adaj¹cych je oprócz
ksiê¿y byli cz³onkowie rodziny, znajomi, prezydent miasta Zbigniew
Burzyñski, znany wœród polskich kibiców zas³u¿ony kolarz olimpijczyk
Mieczys³aw Nowicki i oczywiœcie ci, których pan Edward kiedyœ trenowa³.
Obu parom ma³¿eñskim jak najlepsze ¿yczenia sk³ada redakcja „Powiatowego ¯ycia Kutna”. Spróbowa³em sporz¹dziæ listê zawodników wychowanków taty z ostatnich 20 lat pracy trenerskiej (1956 - 1976), zdajê sobie sprawê,
¿e nie jest ona pe³na, ¿e zawodna ludzka pamiêæ mog³a spowodowaæ, ¿e
kogoœ na liœcie brak, ale proszê o wybaczenie.
Andrzej Bielicki „Moje spotkania z Czarnymi”
KONSPIRATOR Z KUTNA
Andrzej Krzysztof Kunert w swojej pracy „S³ownik Biograficzny
Konspiracji Warszawskiej” przypomina sylwetkê Stanis³awa Romana
Dangela, urodzonego w Kutnie
w 1891 roku. Rodzicami byli
Stanis³aw Zygmunt Dangel i Janina
z Zawadzkich. Stanis³aw Roman od
1905 roku przebywa³ w Warszawie,
gdzie uczy³ siê w gimnazjum
Chrzanowskiego. Nastêpnie studiowa³ filozofiê na Uniwersytetcie
Jagielloñskim, Berliñskim i Lwowskim. Podczas pierwszej wojny
œwiatowej pracowa³ najpierw
w Rosyjskim Czerwonym Krzy¿u, a od 1917 roku organizowa³ dzia³
oœwiaty i prasy przy Zwi¹zku Wojskowych Polaków Frontu Zachodniego. Od 1918 roku pracowa³ w Departamencie Politycznym
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1919 roku jako delegat
Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczy³ w pracach Miêdzynarodowej
Komisji Alianckiej w Cieszynie. W 1919 roku zak³ada³ równie¿ Towarzystwo Stra¿y Kresowej. Nastepnie by³ redaktorem naczelnym
miesiêcznika L/Est Europeen, wydawanego przy poparciu MSZ. Przed
wybuchem drugiej wojny by³ jeszcze dyrektorem Izby Handlowej
Polsko-Rumuñskiej oraz dyrektorem Centrali Zaopatrywania Instytucji Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W konspiracjê zaanga¿owa³ siê ju¿
w grudniu 1939 r. Organizowa³ i szefowa³ prezydium „Znaku”, które
by³o zapleczem politycznym organizacji TAP. Równolegle zosta³
dowódc¹ komórki wywiadu w Sztabie G³ównym TAP. Po wejœciu TAP
w sk³ad Konfederacji Narodu, by³ cz³onkiem prezydium odpowiedzialnym za sprawy polityczne. Aresztowany zosta³ 26 paŸdziernika 1942 r.
w swoim mieszkaniu i tego samego dnia zosta³ zamordowany przez
Gestapo podczas przes³uchania w Alejach Szucha. Odznaczony by³:
Krzy¿em Walecznych w 1921 roku, Krzy¿em Niepodleg³oœci w 1933
roku, Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami w 1937 roku oraz poœmiertnie
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami w 1943 roku. Niezwykle
tragiczne by³y losy najbli¿szej rodziny Stanis³awa Romana Dangela.
Jego ¿ona Felicja (kuzynka Melchiora Wañkowicza), aresztowana
w lipcu 1942 roku, do koñca wojny by³a wiêziona na Pawiaku,
w Fordonie i Berlinie. Syn Stanis³aw Karol zosta³ zamordowany przez
Niemców w 1943 roku, zaœ m³odszy syn Jerzy zgin¹³ 13 sierpnia 1943
roku jako lotnik polskiego dywizjonu 304.
Piotr Pilch
11
SAMO ¯YCIE
DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU
WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
ORŁY „GÓRSKIEGO” W KUTNIE
Wiosenne
przygotowania
W Dêbowej Górze, z gara¿u na
terenie prywatnej posesji, skradziono dwie samobie¿ne kosiarki
do trawy marki John Deer i Husquarna, trzy podkaszarki, dwie pi³y
spalinowe i ró¿nego rodzaju narzêdzia. Wynik³e szkody oceniono na
47 tysiêcy z³otych.
Dealer
Na ulicy Sk³odowskiej w Kutnie
policjanci zatrzymali 32 letniego
mieszkañca Kutna, który posiada³
przy sobie 83,732 grama amfetaminy i 0,186 grama marihuany.
Numizmatyczny skok
W ¯ychlinie, z wnêtrza mieszkania,
przy ulicy Narutowicza, skradziono
147 zegarków narêcznych i kieszonkowych, lornetkê, 20 sztuk
talii kart, 5 klaserów z monetami
OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel. 0519-592-418
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, WoŸniaków. Tel. 605-557-827
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456
Sprzedam Nowy dom, halê magazynow¹ na dzia³ce 1920 m2, przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607 658 165
Sprzedam w³asnoœciowe 48 m2, os.
Tarnowskiego. Tel. 691-668-490,
691-275-551 po 16
Sprzedam w³asnoœciowe 32,3 m2,
po remoncie, III p., os. Batorego.
Tel. 698-738-429
Sprzedam lub zamieniê na mniejsze
58 m2, IV p., centrum. Tel. 665738-414
Zamieniê spó³. w³asnoœciowe 63,8,
II p., os. Rejtana na mniejsze, b¹dŸ
sprzedam i kupiê. Tel. 791-967-002
Posiadam do wynajêcia 38 m2, I p.
firmie lub osobie samotnej, centrum. Tel. 24 356-60-87
Posiadam do wynajêcia mieszkanie,
najchêtniej firmie, centrum. Tel.
606-605-494
Posiadam do wynajêcia pokój
z ³azienk¹ dla 2 pracowników,
Kutno. Tel. 782-444-130
Posiadam do wynajêcia mieszkanie
w domku jednorodzinnym. Tel.
785-519-405
Posiadam do wynajêcia pokój
jeden lub dwa, od zaraz, os. Rejtana.
Tel. 696-705-239
Przyjmê na stancjê kobietê pracuj¹c¹. Tel. 667-011-981
Sprzedam dom 107 m2, cena do
uzgodnienia, przy ul. Makowej
w Kutnie. Tel. 519-183-959
Sprzedam dom 180 m2, gara¿ 46 m2,
dzia³ka 1200 m2. Tel. 669-920-644
Sprzedam dom 250 m2 lub wynajmê
na dzia³alnoœæ, dobra lokalizacja,
Kutno. Tel. 504-363-388
Sprzedam dzia³kê ok. 1080 m 2 ,
wszystkie media, na ul. Polnej w
Kutnie. Tel. 661-648-581
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
695-59-1002
Choroby serca
Nadciœnienie têtnicze
Kontrola rozruszników serca
Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii
Szp. ul. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:
tel. (024) 254 39 76
12
kolekcjonerskimi z ca³ego œwiata,
13 scyzorków ró¿nych marek oraz
ko³drê z owczej we³ny. W³aœciciel
poniós³ straty wartoœci 66 tysiêcy
z³otych.
Cukier ...
w kwocie 600 z³otych, prawo
jazdy i trzech dowodów rejestracyjnych. Szkody oszacowano na 4600
z³otych.
Zakupy bez zap³aty
W miejscowoœci Teresin, z terenu
opuszczonej posesji, skradziono
30 skrzyñ biegów od ró¿nych pojazdów samochodowych. Szkody
wynios³y 9 tysiêcy z³otych.
Z kiosku przemys³owego w Nowych
Ostrowach skradziono wyroby
tytoniowe, karty telefoniczne i ró¿ne
artyku³y przemys³owe. Straty
wynios³y 6 tysiêcy z³otych.
W Strzelcach z konteneru biurowego przy ulicy G³ównej na stacji
gazowej, skradziono dwie pe³ne
butle gazowe o wadze 11 kg. Straty
wynios³y 400 z³otych.
Z budynku mieszkalnego w Siemieniczkach skradziono robot kuchenny, wartoœci 400 z³otych.
Z mieszkania w miejscowoœci
Miros³awice skradziono telewizor
LG, z³ot¹ bi¿uteriê, pieniêdzy
W Kutnie, na ulicy Koœciuszki,
wykorzystuj¹c nieuwagê przebywaj¹cej tam kobiety, z jej torebki
Po uprzednim zerwaniu plomb
zabezpieczaj¹cych drzwi wagonu
towarowego, stoj¹cego na kutnowskiej bocznicy, skradziono z jego
wnêtrza 71 worków cukru wartoœci
5147 z³otych.
Skrzynie biegów
Nieproszone wizyty
Telemaniak
Sprzedam dzia³ki budowlane, Kutno
ko³o szpitala. Tel. 668-277-265
Sprzedam dzia³kê budo. inwestycyjn¹ 0,5 ha, przy trasie w Kutnie.
Tel. 697-586-508
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
948 m2 , Leszczynek/Kutno. Tel.
722-337-276
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ok.
2400 m2, media w granicy dzia³ki,
cena 47 z³/m2, Kuczków. Tel. 24
253-34-40
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
5200 m2, ul. Boczna w Kutnie. Tel.
505-909-158, 171-287-3902
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, cena 55 z³/m2,
Piwki. Tel. 889-084-794
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
900 m2, pr¹d, woda, bardzo dobre
miejsce, granica Kutna. Tel. 793016-724
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1900 m2, ogrodzona, media w drodze, dodatkowo woda na dzia³ce,
ul. Kosmonautów w Kutnie. Tel.
503-348-541
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1500 m 2 z domem murowanym
60 m2, media, Skrzynki-Lipianki.
Tel. 601-051-027
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 9000
m2, obok las 3,5 ha, blisko Kutna.
Tel. 698-773-008
Sprzedam dzia³ki budowlane,
Sieciechów. Tel. 602-383-970
Sprzedam dzia³ki budowlane
3000 m2, pr¹d, woda obok, super
miejsce i cena, granica Kutna. Tel.
793-016-724
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
820 m2, media, ul. Wiejska w Kutnie.
Tel. 606-316-399
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
6200 m2, wszystkie media, czêœciowo
zalesiona, staw, domek, Sójki. Tel.
504-776-189, 24 254-73-48
Sprzedam 2,11 ha w ca³oœci lub na
dzia³ki, ok. Kutna. Tel. 608-797-871
Kupiê ziemiê w ok. Klonowca,
Woli Chruœciñskiej, £ani¹t. Tel.
607-092-666
Sprzedam Ford Focus 1,8 l, 115
KM (2001), bogate wyposa¿enie,
cena do uzgodnienia. Tel. 607-137029, 693-337-537
Sprzedam kombajn zbo¿owy Bizon,
stan bdb. z sieczkarni¹, wózkiem,
sto³em do rzepaku, podbieraczem,
i inne czêœci. Tel. 793-016-724
Sprzedam ci¹gnik 3512, rozrzutnik
obornika 2 osiowy, przyczepa
sztywna 3,5 t, drapak 16 zêbowy.
Tel. 24 282-22-53
Sprzedam ci¹gnik Ursus 6-cylindrów po remoncie kapitalnym, opony
60% nowe b³otniki, nowe wtryski
i pompy. Tel. 793-016-724
Sprzedam ci¹gnik T28, zarejestrowany, op³acony, cena 8500 z³. Tel.
692-044-967
Sprzedam pokosówkê do rzepaku
Forshmidt E-302 cheder p³achtowy.
Tel. 793-016-724
Posiadam do wynajêcia 4 lokale na
dzia³alnoœæ lub gabinet, ul. Zamkowa
w Kutnie. Tel. 503-742-583
Posiadam do wynajêcia lokale
u¿ytkowe 50 i 67 m2, w centrum.
Tel. 602-219-254
Posiadam do wynajêcia plac 270 m2,
w centrum. Tel. 601-310-151
Posiadam do wynajêcia pomieszczenia na dzia³alnoœæ gosp., w centrum. Tel. 606-605-494
Posiadam do wynajêcia gara¿
w budynku mieszkalnym. Tel. 785519-405
Sprzedam Mazdê 323 F 1,5 Comfort (1998), gara¿owany. Tel. 24
355-17-68, 692-069-510
Sprzedam przyczepkê samochodow¹, do rejestracji, cena 850 z³.
Tel. 692-044-967
Sprzedam felgi stalowe „15” (5 œrub)
do Audi 4. Tel. 607-754-736
Sprzedam podnoœnik koszowy
P-100 na Tarpanie. Tel. 606-605-494
Sprzedam maszynê do pisania
walizkow¹ „£ucznik” typ 1303.
Tel. 607-754-736
Sprzedam 29 C telewizor
„Daewoo”. Tel. 604-093-882
Sprzedam przenoœny kiosk spo¿ywczo-gastronomiczny drewniany
4x4. Tel. 608-631-726
Odst¹piê lub wynajmê dzia³alnoœæ
gastronomiczn¹ z zezwoleniami,
w centrum. Tel. 606-605-494
Sprzedam stoisko handlowe na
Manhatanie w Kutnie. Tel. 502127-530
Sprzedam stoisko na placu handlowym „Manhatan” w Kutnie. Tel.
513-837-559
Projektowanie
Brukarstwo
BIURO
OBRACHUNKOWE
œwiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych
• ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
• ksiêgi handlowe
• rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008
architektoniczno-konstrukcyjne
i instalacyjne
certyfikaty energetyczne,
kosztorysy, plotowanie
do formatu A0
Tel. 661−551−533
lub 661−050−079
Uk³adanie kostki brukowej
Wykonawstwo
i pod wykonawstwo
Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice. Faktury Vat
Tel. 508-722-413
Zatrudniê brukarza !
skradziono telefon komórkowy
marki Samsung SGH-F 480. W³aœcicielka ponios³a straty 200 z³otych.
Samochodowa corrida
Z samochodu osobowego Ford
Fiesta, stoj¹cego na ulicy Kolejowej
w Kroœniewicach, przez wybit¹
szybê w tylnych drzwiach, skradziono reklamówkê z artyku³ami
spo¿ywczymi, apteczkê samochodow¹ i ... paczkê chusteczek higienicznych. Straty - 300 z³otych.
Zaczadzenie
Szeœæ osób (kobieta, dwójka dzieci,
lekarz pogotowia i dwóch ratowników medycznych) uleg³o zaczadzeniu
w jednym z domów przy ul. Zimowej,
na osiedlu Dybów w Kutnie. Ca³a
grupa trafi³a na oddzia³ ratunkowy
szpitala w Kutnie. Ze wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e tlenek wêgla
ulatnia³ siê najprawdopodobniej
z pieca gazowego.
Sprzedam wyposa¿enie sklepu perfumy rozlewane + srebro. Tel.
502-127-530
Sprzedam wyposa¿enie salonu
fryzjerskiego. Tel. 513-016-245
Sprzedam sukniê œlubn¹ br¹zowoz³ot¹, rozm. 38/165 + dodatki, stan
bdb. Tel. 721-446-039
Sprzedam komplet wersalkê du¿¹
450 z³, fotel 150 z³, kolor br¹zowy;
bia³a szafkê nocn¹ 70 z³, wysoki
fotel br¹zowy 150 z³. Tel. 607-190927, 24 355-89-32
Sprzedam radio-magnetofon,
odtwarzacz p³yt CD „Thomson”
z pilotem za 250 z³. Tel. 24 35589-32, 607-190-927
Sprzedam tanio materac do masa¿u
(gwarancja) ró¿ne numizmaty. Tel.
602-687-460
Sprzedam tanio radiomagnetofon
z odtwarzaniem MP3/CD (gwarancja), ró¿ne ksi¹¿ki, filmy DVD. Tel.
602-687-460
Sprzedam piece gazowe „Rapido”
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam tanio kuchenkê gazow¹,
dwupalnikow¹. Tel. 694-209-724
Sprzedam tanio wózek inwalidzki. Tel. 503-053-407, 505-084-095
Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹ za
mieszkanie. Tel. 697-443-577
Poszukujê zdjêæ i dokumentów
zwi¹zanych z Parafi¹ Ewangelick¹
i cmentarzem w Kutnie. Tel. 696023-530
Oddam nieodp³atnie drobny gruz
po budowie. Tel. 503-053-407,
505-084-095
DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.
Tel. 0609−107−203
Sprzedam dzia³kê
inwestycyjn¹
w Strzelcach z planem zagospodarowania. Przylegaj¹ca
do trasy Kutno-P³ock. Powierzchnia 3800 m2.
Tel. 661-990-472
Sprzedam dzia³kê
Na Stadionie Miejskim, trzeciego maja 1998 r., rozegrany zosta³ mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy asami polskiego futbolu zrzeszonymi wtedy
w teamie pod tytu³em „Or³y Górskiego” a reprezentacj¹ Kutna, w której
grali oldboye kutnowskiej pi³ki no¿nej oraz ludzie biznesu, polityki
i kultury. Do grodu nad Ochni¹ przyjecha³ sam Kazimierz Górski
z rodzin¹. (Kazimierz Górski ur. 02.03.1921 r. we Lwowie, zm.
23.05.2006 r. w Warszawie). Gra³ w pi³kê no¿n¹ jako napastnik
w zespo³ach; RKS Lwów, Spartak Lwów, Dynamo Lwów, Legia
Warszawa. Wyst¹pi³ w jednym meczu miêdzypañstwowym: Polska
- Dania (0:8) 26 czerwca 1948 r. (zagra³ 34 minuty). W latach 19701976 by³ trenerem reprezentacji Polski, któr¹ doprowadzi³ do zwyciêstwa w Igrzyskach Olimpijskich 1972 (Monachium). Osi¹gn¹³ te¿
z zespo³em narodowym: srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich
w Montrealu (1976) i trzecie miejsce na mistrzostwach œwiata w RFN
(174). Prowadzi³ z sukcesami kluby w Grecji, m.in. Panthinaikos
i Olympiakos; z oboma wywalczy³ mistrzostwo kraju. Od 1986 r.
zasiada³ we w³adzach Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. W latach 19911995 by³ prezesem zwi¹zku. W plebiscycie „Pi³ki No¿nej” zosta³ uznany
za najlepszego polskiego trenera XX wieku. Syn Dariusz jest fotoreporterem, zwi¹zany m.in. z tygodnikiem „Pi³ka No¿na”, a córka
Urszula mieszka w Grecji i zajmuje siê trenerkê w ³y¿wiarstwie figurowym. Kazimierz Górski wœród wielu wysokich odznaczeñ mia³ m.in.
Z³oty Medal Zas³ugi dla FIFA, najwy¿sze odznaczenie w pi³ce no¿nej
œwiatowej i Rubinowy Order Zas³ugi, najwy¿sze odznaczenie Europejskiej Unii Pi³karskiej (UEFA). Jest pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie. W Kutnie, mimo swojej
choroby i kul, by³ uœmiechniêty i tryska³ humorem. Mecz by³ œwietnym widowiskiem pi³karskim i znakomit¹ propagand¹ dobrego
futbolu, którego w ostatnich czasach, tego okresu, w Kutnie brakowa³o. Mi³o by³o patrzeæ jak starsi panowie dok³adnie i celnie kopali
pi³kê i strzelali bramki. Wynik w tym spotkaniu by³ ma³o istotny, bo
liczy³a siê przede wszystkim idea gry fair play i dobrego spektaklu.
Gwoli jednak œcis³oœci podajemy rezultat: 11:2 dla Or³ów !
Sk³ady zespo³ów: Or³y: Zygmunt Kalinowski, Miros³aw Bulzacki,
Jerzy Kraska, Hieronim Bartczak, Karol Kordysz, Krzysztof Surlit,
Henryk Mi³oszewicz, Les³aw Æmikiewicz, Janusz Kupcewicz, Dariusz
Dziekanowski, Andrzej Zgutczyñski, Ryszard Milewski, W³adys³aw
Szaryñski, Stanis³aw Oœliz³o. Kutno: Dariusz Bratkowski, Janusz
Pietrzak, Dariusz Jaroszczak, Andrzej Majtczak, Pawe³ Kêdzierski,
Mieczys³aw Sztonderski, Kazimierz Stasinowski, Krzysztof Janakowski,
Marek Frontczak, Pawe³ Œlêzak, W³odzimierz Dubrawski, S³awomir
Król, Pawe³ Szczepanik, Jan Krysiuk, Krzysztof Komorowski,
Tomasz Gruszczyñski, Andrzej Szymañski, Zbigniew Wdowiak,
Mieczys³aw Orliñski, Jerzy Michalski, Marek Michalski, Ireneusz
Kmieciak, Krzysztof Szymañski. Sêdziowali: W³adys³aw P³ocharczyk
- g³ówny oraz Henryk Kapruziak i Wojciech P³ocharczyk. Spikerem
- komentatorem meczu by³ Jerzy Papiewski. Grano 3x25 minut.
Widzów blisko trzy tysi¹ce !
Or³y Górskiego - Reprezentacja „Kutno” 11:2 (2:1, 8:0, 1:1)
Dla „Or³ów” gole zdobyli: Henryk Mi³oszewicz 4, Andrzej Zgutczyñski 3, Dariusz Dziekanowski 1, Jerzy Kraska 1, W³adys³aw Szaryñski 1,
Stanis³aw Oœliz³o 1. Dla „Kutna”: Dariusz Jaroszczak i Andrzej
Szymañski. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê rzuty karne strzelane przez kibiców Zygmuntowi Kalinowskiemu, który broni³ jak za
dawnych dobrych dla siebie lat i rzadko kapitulowa³. Egzekutor
celnego strza³u otrzyma³ na pami¹tkê koszulkê „Or³ów”, a od PR
„£ódŸ” s³odycze. Zygmunt Kalinowski wykona³ te¿ w tym meczu
„jedenastkê”, ale jego strza³ obroni³ golkiper „Kutna” Pawe³ Szczepanik. Po meczu szczêœliwy Kazimierz Górski powiedzia³: „Cieszê
siê bardzo, ¿e przyjecha³em do Kutna, w którym dawno nie by³em.
Gdy zobaczy³em t³umy ludzi na waszym, modernizowanym stadionie
i radoœæ na ich twarzach, od razu poczu³em siê zdrowszy. Bardzo
podoba³a mi siê organizacja widowiska pi³karskiego i wspania³a atmosfera wokó³ mojej osoby i „Or³ów”. Œwiadczy to o dobrej publicznoœci w Kutnie znaj¹cej siê na rzemioœle futbolowym. Dziêkujê i do
zobaczenia”. Dodajmy, ¿e organizatorem tego meczu by³ MKS „Kutno”.
P.S. 23 lutego 2001 r. przedstawiciele prezydenta m. Kutna i Miejskiego Klubu Sportowego „Kutno” uczestniczyli w uroczystoœci
80-lecia urodzin Kazimierza Górskiego, która odby³a siê na warszawskim „Torwarze”. Na zdjêciu od lewej: jubilat Kazimierz Górski,
prezes MKS-u Zdzis³aw Bartol, Jaros³aw Sza³amacha - UM Kutno,
Stefan Kwapiñski - MKS Kutno i Jan JóŸwiak - MKS.
Jerzy Papiewski
w lesie z mo¿liwoœci¹
zabudowy. 6 km od Kutna.
Powierzchnia 3000 m2.
Tel. 661-990-472
Doktor nauk medycznych
RAFA£ KAMIÑSKI
przyjmuje w Gabinecie
Rehabilitacji w Kutnie,
przy ul. Lelewela 10
w zakresie ortopedii
zapisy mgr Ewa Rutkowska
500-173-103
24-254-50-02
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na
PRZED SEZONEM
Dru¿yna MKS „Kutno” intensywnie przygotowuje siê do rozgrywek
mistrzowskich rozgrywaj¹c spotkania sparingowe.
¯yrardowianka ¯yrardów - MKS Kutno 1:1 (1:1)
Bramkê dla MKS-u zdoby³ na 1:1 Sylwester P³acheta (43). MKS: Jakub
Skrzypiec (46 Mateusz Turkowski), Adam Grzybowski, Maciej Rutkowski,
Marcin Dopiera³a (65 £ukasz Trzeciak), Kamil Mazurkiewicz, £ukasz
Znyk (46 Przemys³aw Michalski), Rafa³ Kubiak (46 Ernesto Mensah),
Micha³ Mroch (70 Emmanuel Ohagwu), Dawid Skrzynecki, Sylwester
P³acheta, Rafa³ Jankowski. Mecz kontrolny, mimo silnego wiatru, nale¿y
oceniæ pozytywnie. Przetestowano du¿o wariantów taktycznych.
Lech Rypin - MKS Kutno 0:1 (0:0)
Wysoki poziom sparingu rozegranego we W³oc³awku. Zmierzyli siê dwaj
wiceliderzy trzecich lig: kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej i ³ódzkomazowieckiej. Bramkê dla podopiecznych trenera Paw³a Œlêzaka i kierownika Andrzeja Królaka zdoby³ w 76 minucie z rzutu wolnego Adam
Grzybowski. Odda³ on strza³, mo¿na powiedzieæ ¿ycia, z 40 metrów !
MKS: Jakub Skrzypiec, Adam Grzybowski, Maciej Kowalczyk, Przemys³aw
Michalski, Marcin Dopiera³a (46 Maciej Rutkowski), £ukasz Znyk (46
Micha³ Mroch), Kamil Mazurkiewicz, Mensah (46 Rafa³ Kubiak), Gracjan
Sobczak, Sylwester P³acheta, Rafa³ Jankowski (46 Dawid Skrzynecki).
MKS II Kutno - Stoczniowiec P³ock 2:0 (0:0)
Gole dla zespo³u trenera Mieczys³awa Sztonderskiego i kierownika
Mariana Czerwiñskiego strzelili: £ukasz Górczyñski i Rafa³ Wybicki.
GKS Bedlno - Baszta Uniejów 6:3 (0:3)
Druga po³owa to istny pokaz dobrej gry gospodarzy, dla których gole
zdobyli: Hubert Pokorski 2, Damian Okupski 2, Marcin Kosiorek, Remigiusz Michalski. Baszta to klasa ³ódzka A.
Lider W³oc³awek - Kroœniewianka Kroœniewice 2:1 (1:0)
Dla pokonanych Tomasz Oleksy. „Lider” gra w klasie okrêgowej kujawskopomorskiej.
HALOWE ROZGRYWKI
Mistrzowskie spotkania w pi³ce no¿nej, siatkówce i koszykówce stoj¹ na
dobrym poziomie i dostarczaj¹ wra¿eñ nie tylko zespo³om, ale tak¿e licznej
publicznoœci, która wrêcz fantastycznie dopinguje swoich pupilów. Po 10
kolejce I ligi KAHLPN liderem samodzielnym zosta³a dru¿yna ULK’97/
Hurt-Pap, która pokona³ Amazonkê Strzelce 5:0 i wykorzysta³a remis 2:2
Protektora z Samymi Swoimi. W innych meczach: WNC Sk³ad - Wens
9:9, DZPG - Starter Miko 3:7, Omega - Viva Prosto 6:8, 1,5 L/G - Old
Boys Nijhof Wassink 2:5, Expom Kroœniewice - Polfarmex 3:5. Na czele
strzelców Adrian Tomczyk (old Boys) - 29 goli przed Micha³em Janakowskim (Starter) - 24 bramki. Najlepszym meczem 10 kolejki II ligi
by³o spotkanie beniaminka Biuromaxu, który pokona³ Inter Yeast Kroœniewice 7:3. Swoje spotkania wygra³y czo³owe dru¿yny. Lider AZS
WSGK pokona³ 12:3 Effective Team, W³adcy Pó³nocy 7:2 Smolilolki,
a Strachy na Lachy 9:2 Street Boys. W innych meczach: Przysz³oœæ Tiger
Kroœniewice - Team Kutno 14:5, Miejscy Kutno - Libero 4:8, Stalex - KS
Têcza 6:7. Królem strzelców jest Kamil KaŸmierczak (Effective) - 27 bramek
przed Sebastianem Tomczakiem (Inter) - 23 gole i Sebastianem Gutarowskim (AZS WSGK) - 22 bramki. W 10 kolejce rozgrywek KALS lider
GKS Bedlno przegra³ w meczu na szczycie I ligi 1:3 z Walecznymi
Pumami. Oba te zespo³y maja po 23 punkty. W innych spotkaniach I ligi:
AZS WSGK - Gostynin Team 1:3, Hotel PaOla - Bahama Szczawin 3:0,
LZS Kaszewy - LO Gostynin 0:3. W II lidze: Witonia - ZAXA Rdutów
0:2, Œwinice Warckie - Gimn. ¯ychlin 2:1, Rolpuch - Gimn. ¯ychlin 1:2,
Zryw - Staszic 2:0. Prowadzi Stone przed Farbisem £owicz. W lidze
kobiet: Kasprowicz - Hurt Pap 1:2, Salos - Siatkarz Ko³o 2:0, Kasprowicz
- Siatkarz 2:1, Gostynin - Rolpuch 2:1. Na czele Rolpuch i Salos. Rozegrano 7 kolejkê KALK. Wyniki: Szewskie Poniedzia³ki - Grani-Tech
Gostynin 54:63, Team Kutno - Czarni 35:81, Markan - Grani-Tech 70:41.
Na czele Czarni przed Nauczycielami ¯ychlin i Markanem. Dalsze miejsca
zajmuj¹: Grani-Tech Gostynin, Szewskie Poniedzia³ki i Team Kutno. Pi³karze graj¹ w niedziele w SP nr 1, koszykarze w SP nr 4, a siatkarze
i siatkarki w SP nr 6.
Koszykówka
POGROM GOŚCI
Osiemnast¹ i wysok¹ wygran¹ wywalczy³ zespó³ kutnowskich akademików pokonuj¹c po jednostronnym pojedynku zespó³, który jeszcze kilka
lat temu walczy³ w ekstralidze.
AZS WSGK Polfarmex Kutno - KK Œwiecie 108:68
(w kwartach: 36:18, 21:14, 25:18, 26:18)
AZS: Pustelnik 3, Ma³ecki 9, Smorawiñski 12, Rydlewski 2, Pydych 8,
Deja 16, Kromer 13, Marciniak 14, Perka 18, Bacik 13. Super mecz w
wykonaniu kutnian. By³ on i widowiskowy, i skuteczny w pieknych akcjach podopiecznych trenera Andrzeja Kowalczyka. Widaæ basketowy
power w zespole, któremu kibicowa³a blisko tysiêczna widownia, z fanclubem AZS-u na czele.
Koszykówka
ZDECYDOWANE ZWYCIĘSTWO AZS−u
Bryd¿
KDK KUTNO W I LIDZE
Dru¿yna Kutnowskiego Domu Kultury (tak nazywa siê klub), która
w ubieg³ym sezonie awansowa³a do II ligi, osi¹gnê³a kolejny sukces.
Beniaminek z grodu nad Ochni¹, po zajêciu szóstego miejsca w rozgrywkach, zakwalifikowa³ siê do play-offów, w których wygra³ z warszawskim
zespo³em „Autostrada Eksploatacja 2 Media” 184:104 i z OsiR-em Lidzbark
Warmiñski 185:166. Zwyciêski turniej dla sympatycznych kutnian rozegrany zosta³ w Olsztynie Pierwszoligowcy z Kutna graj¹ w sk³adzie: Adam
Paw³owski (kapitan zespo³u), Miros³aw Andrzejczak, Pawe³ Babecki,
Waldemar Brzozowski, Mariusz Kraœnicki, Wies³aw Niciñski, Czes³aw
Paw³osik, Karol Pokorski, Andrzej Tybura, Lech Warwocki. Gratulujemy
awansu i ¿yczymy dalszych sukcesów. Trzymamy za Was kciuki !
Judo
UDANA RYWALIZACJA
AZS WSGK Polfarmex Kutno - SMS PZKOSZ W³adys³awowo 81:53
(w kwartach 15:10, 23:15, 20:15, 23:13)
AZS: Piotr Pustelnik 3 (1x3), Mateusz Wasilewski 0, Sebastian Kopczyñski 0,
Grzegorz Ma³ecki 4, Tomasz Smorawiñski 12 (2x3), Krzysztof Rydlewski 2,
Pawe³ Pydych 3, Tomasz Deja 14, Kacper Kromer 6, Micha³ Marciniak
15 (2x3), Aleksander Perka 14, Mariusz Bacik 8. W zespole goœci gra³o
piêciu reprezentantów Polski juniorów, wicemistrzów œwiata z ubieg³ego
roku: Grzegorz Grochowski, Tomasz Gielo, Filip Matczak, Dawid Ko³akowski, Przemys³aw Karnowski (213 cm). Najwiêcej punktów dla nich
zdoby³ kpt. Gielo - 14. Przewaga kutnian ros³a z minuty na minutê. Dru¿yna Szko³y Mistrzostwa Sportowego PZKOSZ tylko raz prowadzi³a: 8:6
- 7 minuta i trzy razy remisowa³a - 2:2 (3), 6:6 (5), 8:8 (8). Najwiêksze
prowadzenie akademicy odnotowali w 39 minucie 81:48). Po tym zwyciêstwie nasi umocnili siê na drugim miejscu. Gospodarze wykonywali
44 rzuty za 2 punkty (skutecznych 25) oraz 17 za 3 punkty (celnych 5).
Lepiej by³o z rzutami wolnymi. Na 22 wykonywanych skutecznych by³o
16. Ten ciekawy pojedynek pomiêdzy czo³owymi zespo³ami II ligi grupy
A ogl¹da³o blisko 800 osób. Mimo wszystko utytu³owany przeciwnik nie
zachwyci³ (mo¿e momentami).
W £azach ko³o Warszawy odby³ siê VII Miêdzynarodowy Turniej o Puchar
Wójta Gminy Lesznowola otwieraj¹cy Grand Prix Mazowsza. Zawodnicy
rywalizowali na czterech matach, w grupach wiekowych: dzieci, m³odzik,
m³odziczka. W tych dobrze zorganizowanych zawodach wziêli udzia³
zawodnicy z województw: mazowieckiego, ³ódzkiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego oraz z Litwy. Kutnowski klub UKS Ippon MDK
reprezentowa³o siedmioro zawodników. Z³oty medal zdoby³a Natalia Stobiñska, srebrny Cezary Kulesza, br¹zowe: Weronika Kura, Mateusz Kura.
Ponadto: Rafa³ Zduñczyk wywalczy³ V miejsce, a VII - Marcel Darul
i Mateusz Szymañski. Zdaniem obserwatorów Czarek Kulesza zosta³
skrzywdzony przez sêdziów w walce fina³owej. Gospodarzom sprzyjaj¹
nie tylko przecie¿ œciany. Zawodnicy z Kutna wziêli udzia³ w zawodach
dziêki wsparciu Urzêdu Miasta Kutna
Tenis sto³owy
„STASZIC” W CZOŁÓWCE
KOLEJNY TRIUMF AZS−u
17 zwyciêstwo odniós³ zespó³ akademików w mistrzostwach II ligi grupy
A. Tym razem pokona³ na wyjeŸdzie zawsze gro¿n¹ dru¿ynê Turu, która
te¿ siê liczy w walce o play-off do I ligi.
Tur Bielsk Podlaski - AZS WSGK Polfarmex Kutno 66:88
(w kwartach 14:28, 19:14, 21:28, 12:18)
AZS: Grzegorz Ma³ecki 18, Tomasz Smorawiñski 6, Pawe³ Pydych 17,
Tomasz Deja 8, Kacper Kromer 6, Micha³ Marciniak 5, Aleksander Perka 20,
Mariusz Bacik 8. Znów znakomite spotkanie zespo³u trenera Andrzeja
Kowalczyka. Co prawda drug¹ ods³on¹ kutnianie przegrali, ale o tym
zadecydowa³a zbytnia pewnoœæ siebie. Mecz póŸniej odbywa³ siê ju¿ pod
œcis³¹ kontrol¹ wydarzeñ na parkiecie. Œwietnie zagra³a ca³a dru¿yna i to
we wszystkich formacjach, ale na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³ kapitan
Pawe³ Pydych, który jak przysta³o na szefa swojego teamu, umiejêtnie
nim dyrygowa³. Zw³aszcza, ¿e nie gra³ kontuzjowany Piotr Pustelnik. Tak
trzymaæ Szanowni Panowie !
Dru¿yna Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kutnie imienia Stanis³awa Staszica zajê³a
w mistrzostwach szkó³ œrednich województwa ³ódzkiego V miejsce. Turniej
rozegrany zosta³ w Bia³ej Rawskiej. W finale rywalizowa³o dwanaœcie
najlepszych zespo³ów z regionu ³ódzkiego podzielonych na trzy grupy.
W grupie B „Staszic” zaj¹³ II miejsce przegrywaj¹c pierwszy mecz 0:3
z XXXII LO £ódŸ. W drugim, daj¹cym prawo gry o miejsca 5-8, kutnianie
pokonali 3:1 ZSP z Tomaszowa Mazowieckiego. W œcis³ym finale „Staszic”
przegra³ 0:3 ze Zduñsk¹ Wol¹ i 1:3 z Wieluniem. Zdaniem trenera „Staszica”
Dariusza Mieszkowskiego reprezentacja ZS nr 1 w Kutnie w popularnym
ping-pongu odnios³a sukces awansuj¹c do grona najlepszych ekip regionu
³ódzkiego. Udzia³ w finale wojewódzkim jest pierwszym w historii szko³y
w tenisie sto³owym. Dru¿yna z Oporowskiej gra³a w sk³adzie: Damian
Wiankowski, Piotr Jaskólski, Rados³aw Przybylski.
Strzelanie
TRENING CZYNI MISTRZA
ZAPROSZENIE
Mecze AZS-u:
05.03. godz. 17.30 z MON POL P³ock
19.03. godz. 17.30 z Trefl II Sopot i play-offy (terminarz podamy)
Mecze MKS-u:
09.04. godz. 15.00 z Concordi¹ Piotrków Tryb.
23.04. godz. 16.00 z Ceramik¹ Opoczno
07.05. godz. 17.00 z UKS SMS £ódŸ
21.05. godz. 17.00 z KS Piaseczno
04.06. godz. 17.00 z Pogoni¹ Siedlce
18.06. godz. 17.00 z Radomiakiem Radom
Koszykarze II ligowego AZS-u graj¹ w hali SP nr 9, a pi³karze III ligowego
MKS-u na boisku Stadionu Miejskiego przy ul. Koœciuszki.
Wyjazdowe sparingi MKS-u:
23.02. z Soko³em Aleksandrów £ódzki
26.02. z Pelikanem £owicz
27.02. MKS II Kutno - MKP Boruta Zgierz (u siebie)
05.03. z Górnikiem Konin we W³oc³awku
06.03. MKS II - Têcza P³oñsk (u siebie)
12.03. z W³ókniarzem Konstantynów £ódzki
13.03. MKS II - Zryw D¹bie (u siebie)
Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
W hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 4 zorganizowano zawody strzeleckie, do których zaproszono szko³y podstawowe z terenu miasta. Strzelano
z broni pneumatycznej w dwóch postawach: stoj¹cej i klêcz¹cej, a uczestniczy³y w nich reprezentacje szkó³, ich rodzice i nauczyciele. W tegorocznych
zawodach wziê³o udzia³ 36 osób. Wœród uczniów najlepiej strzelali: Piotr
Matczak SP 4, Mateusz Ryczkowski SP 6 i Oskar Stoliñski SP 4. W grupie
rodziców zwyciê¿y³ Mariusz Kuciapski (SP 6) przed Jerzym Terleckim
(SP 4) i Markiem Tomczakiem (SP 9). Najlepiej strzelaj¹cym nauczycielem
okaza³ siê Piotr Chlebny (SP 9), drugim by³ Robert ¯urawik (SP 4),
a trzecie miejsce przypad³o Katarzynie WoŸniak (Sp 4). Te osoby otrzyma³y
od organizatorów - Zarz¹du Powiatowego LOK i Szko³y Podstawowej Nr 4
nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary. W ogólnej punktacji zwyciê¿yli
gospodarze - Szko³a Podstawowa Nr 4, której dyrektorem jest Alicja
Chmielecka.
/A.B./
13
¯YCIE ROZRYWKOWE
JANUSZ MAJEWSKI W KUTNIE
We „Wspólnym Domu” - Wyszyñskiego 11 - Kutnowski Dom Kultury
zorganizowa³ bardzo udane spotkanie z panem Januszem w ramach cyklu
tematycznego „Twarze filmu”. Wywo³a³o ono, jak zwykle gdy coœ organizuje KDK, bardzo du¿e zainteresowanie. Ma³a, ale przytulna, salka
dos³ownie pêka³a w szwach. Nic dziwnego - zaproszony Goœæ to postaæ
z pierwszych stron gazet ogólnopolskich. Osoba z czo³ówki polskiego
filmu i ekranu. Z wrodzon¹ swad¹ i perfekcyjn¹ komunikatywnoœci¹
z publicznoœci¹ Janusz Majewski opowiada³ o sobie, o twórczoœci zwi¹zanej nie tylko z X Muz¹. Urodzi³ siê 5 sierpnia 1931 r. we Lwowie. Jest
znanym, cenionym i bardzo p³odnym re¿yserem filmowym oraz scenarzyst¹ do swoich obrazów ekranowych, a tak¿e wyk³adowc¹ w uczelniach
zwi¹zanych ze sztuk¹ filmow¹. Du¿¹ czêœæ ¿ycia poœwiêci³ £odzi. W Nim
ukoñczy³ w 1959 r. Wydzia³ Re¿yserii Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej imienia Leona Schillera. Z wielk¹ dum¹
podkreœla fakt, ¿e jest absolwentem tej jedynej w Polsce uczelni, tak cenionej
w Europie i na ca³ym œwiecie. Zreszt¹, Janusz Majewski by³ wyk³adowc¹
w ³ódzkiej Pañstwowej Wy¿szej szkole Filmowej, która te¿ kszta³ci kadry
aktorskie, operatorskie, re¿yserskie na poczet telewizji i teatru, w latach
1969-1991. Mówi¹c kolokwialnie - szmat czasu. Pan Janusz by³ równie¿
profesorem na uczelniach filmowych w Stanach Zjednoczonych. Jego studentami byli uznani polscy re¿yserzy, m.in.: Feliks Falk, Andrzej Barañski,
Filip Bajon oraz Juliusz Machulski. W latach 1983-1990, przez dwie
kadencje, by³ prezesem Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Filmowców
Polskich, a od 2006 r. jest Honorowym Prezesem tego bardzo presti¿owego
Stowarzyszenia. Nale¿y te¿ wspomnieæ o tym, ¿e w latach 1987-1991
Janusz Majewski by³ cz³onkiem Komitetu Kinematografii. Jego ¿ona to
znakomita artystka fotografik Zofia Nasierowska, twórczyni portretów
wielu wybitnych artystów i aktorów sceny polskiej. Jej dzie³a, ujête fotografi¹, to œwiatowa niemal klasyka i wzór dla pokoleñ. W 2001 r. Janusz
Majewski zosta³ uhonorowany za swoj¹ twórczoœæ na rzecz polskiego kina
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zadebiutowa³ jako re¿yser
w 1962 r. filmem „Szpital”. Oto jego niektóre g³oœne obrazy: „Docent H.
(1964), „Awatar”, czyli zamiana dusz cykl Opowieœci niesamowite (1965),
„Pierwszy pawilon” (1965), „Sublokator” (1966-debiut pe³nometra¿owy),
„Czarna suknia” (1967), „Ja gór¹” (1967), „Wenus z Jlle” (1967), „Mistrz
tañca” (1968), „Urz¹d” (1969), „Zbrodniarz, który ukrad³ zbrodniê”
(1969), „Lokis. Rêkopis profesora Wittembacha” (1970), „Okno zabite
deskami” (cykl klasyka œwiatowa 1971), „Markheim” (1971), „System”
(1971), „Stracona noc” (1973), „Zazdroœæ i medycyna” (1973), wed³ug
powieœci Micha³a Choromañskiego, „Zaklête rewiry” (1975), wed³ug
powieœci Henryka Worcella, „Sprawa Gorgoniowej” (1977), „Lekcja
martwego jêzyka” (1979), „Królowa Bona” (1980), „S³ona ró¿a” (1982),
„Epitafium dla Barbary Radziwi³ówny” (1982 - kinowa wersja serialu
„Królowa Bona”), „C.K. Dezerterzy” (1985), „Mrzonka” 91985), „Czarny
w¹wóz” (1989), „Do widzenia wczoraj” (1993), „Diabelska edukacja”
(1995), „Bar Atlantic” (1996), „Siedlisko” (1998), „Z³oto dezerterów”
(1998), „Po sezonie” (2005), „Mi³oœæ w przejœciu podziemnym”, z cyklu
„Œwiêta polskie” (2006). Ostatnim wyre¿yserowanym przez pana Janusza
filmem by³ obraz „Ma³a matura 1947” (2010). Zosta³ on zrealizowany na
podstawie Jego ksi¹¿ki pod tytu³em „Ma³a matura”. Ksi¹¿kê tê zreszt¹
Janusz Majewski znakomicie promowa³ na spotkaniu ze swoj¹ wiern¹
i oddan¹ Mu publicznoœci¹. Cieszymy siê bardzo, ¿e mogliœmy goœciæ,
dziêki KDK, tak wspania³ego artystê i twórcê - jakim jest niew¹tpliwie
Janusz Majewski - re¿yser, pisarz, scenarzysta, wyk³adowca. Rzadko, który
filmowiec ma na swoim koncie wykonanie, od A do Z, ponad 50 filmów
i to o zró¿nicowanej tematycznie fabule.
Jerzy Papiewski
PILNIE
ZATRUDNIĘ
PILNIE
ZATRUDNIĘ
SPRZEDAWCĘ
do sklepu w KUTNIE
SPRZEDAWCĘ
Z GRUPĄ INWALIDZKĄ
do sklepu w KUTNIE
CV, zdjêcie, podanie proszê przesy³aæ listem
zwyk³ym na adres:
Obuwnicza Sieæ Handlowa S.C.
ul. Cho³oniewskiego 34/2/36
85-127 Bydgoszcz
z dopiskiem: KUTNO
OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej o powierzchni 141 m2
przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217
Wynajmê nieruchomoœæ o pow.
50 m2, dzia³ka 200 m2 pod ka¿d¹
dzia³alnoœæ, Kutno-Dybów. Tel.
510-245-969
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam lokal mieszkalny w kamienicy (89 m2, I p, w³asnoœæ hipoteczna), œcis³e centrum Kutna, piec
CO w piwnicy. Tel. 500 034 650
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ lub
mieszkanie, 53 m2, parter, ul. 3 Maja.
Ogrzewany. Tel. 603-691-630, 661347-220
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce
14
ogrodzonej ok. 3000 m . Mo¿liwoœæ najmu czêœciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie. Dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alnoœæ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
2
Prywatny Gabinet Kardiologiczny
lek. med. Tomasz Sawicki
KARDIOLOGIA
USG SERCA
USG TÊTNIC SZYJNYCH, EKG
Kutno, ul. Sowiñskiego 8
Terminy wizyt
do uzgodnienia telefonicznego
Tel: 796-241-579
CV, zdjêcie, podanie, orzeczenie proszê przesy³aæ
listem zwyk³ym na adres:
Obuwnicza Sieæ Handlowa S.C.
ul. Cho³oniewskiego 34/2/36
85-127 Bydgoszcz
z dopiskiem: KUTNO
Sprzedam plac o powierzchni 2772 m2 (pod budowę domku,
bloku, marketu, bloku z handlem i usługami)
ul. Oporowska−Szymanowskiego (przed blokami TBS).
Tel. 0602−70−90−90
PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB
KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 304
??
Poziomo: A-1. £ódzki aktor, który zagra³ w ponad 150 polskich filmach
a widzowie pokochali go za rolê PaŸdziocha w „Œwiecie wg. Kiepskich”
- debiutowa³ w „Pokoleniu” A. Wajdy A-7. „Szef” Boreasza i Zefira B-9.
Jon o ³adunku elektrycznym ujemnym C-1. Gra³ m.in. w filmie „Karmazynowy pirat” (Burt) D-9. „Serce” d³ugopisu E-1. Wiadomoœæ z telefonicznej komórki E-5. Olbrzymia p³aszczka mórz tropikalnych G-1. Muzyk
z kapeli góralskiej I-1. Legenda pop-u I-6. Dyletant J-9. Papier lub dzia³anie K-1. Trzebi samce L-9. Gatunek antylopy afrykañskiej M-1. Proszek
do czyszczenia M-5. Staro¿ytne publiczne zak³ady k¹pielowe.
Pionowo: 1-A. Cz³onek najni¿szej kasty indyjskiej 1-I. Kaftan - czêœæ
regionalnego stroju œl¹skiego 2-E. Cielêcina lub wo³owina 3-A. Rakietowy
sport 3-I. Zwy¿ka kursu papierów wartoœciowych 4-F. Telenowela TVP 1
z rodzin¹ Lubiczów (ponad 1900 odcinków) 5-A. Kurcz 5-J. Rzadkie imiê
mêskie 6-E. Masa do wyrobu wanien 7-A. Œpiewaj¹cy John 7-I. Jezioro
w Austrii 9-A. Etap w ¿yciu motyla 9-I. Strza³ do bramki z jedenastu
metrów 11-A. :Gondolierzy znad ...” (z repertuaru Jarockiej) 11-I. Sól
kwasu octowego 13-A. Jedna z elektrod 13-I. Zimowy w Petersburgu.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka
Has³o: A1-U-M5-L9-A8-D9-H2-K1-D3 I3-B11-C7
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: „POWIATOWE ¯YCIE KUTNA”, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.
Telefon:
0−724−126−378
US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE
MIESZKANIE
DLA FIRM
− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html
kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY
SPRZEDAM
Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
nieruchomość
pod inwestycje
10.200 m2 − teren
Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133
WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE
Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102
Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !
Tel. 605 65 17 76
BIURO
MATRYMONIALNO
-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat
i panien do 40 lat
Tel. 268-12-76, 693-806-780
POWIA
TOWE
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA
Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja „P¯K”: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00,
telefon/fax (0-24) 355-10-02. E-mail: [email protected]
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski. Sekretarz redakcji - korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Andrzej Bieñkowski - dzia³ miejski, Jan
Widz - dzia³ prewencji i prawa, Jerzy Ka³u¿ka - rozrywka, dr Eugeniusz Walczak
- historia, Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Krzysztof Stelmaszewski - wspó³praca redakcyjna, Aleksandra Machowiak - biuro og³oszeñ. Oddano do druku
21 lutego 2011 r. godz. 8.30.
Druk: Multico, Warszawa, ul. Matuszewska 14. Nak³ad minimalny - 10.050 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów, a tak¿e nie odpowiada za treœæ og³oszeñ
i tekstów promocyjnych.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
¯YCIE DIECEZJALNE
PARAFIA ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
W WOŹNIAKOWIE
Historia parafii œw. Micha³a Archanio³a w WoŸniakowie siêga roku 1938.
Wtedy to bowiem ówczesny proboszcz i dziekan kutnowski ks. Micha³
WoŸniak, zaniepokojony du¿¹ iloœci¹ opuszczonej i zaniedbanej m³odzie¿y
kutnowskiej, zaprosi³ Salezjanów do pracy duszpastersko-wychowawczej
na przedmieœciach Kutna. Uwa¿a³, ¿e w ten sposób polepszy los m³odzie¿y
i podniesie jej poziom moralny. Pocz¹tki pracy by³y bardzo trudne, a rozwój
dzie³a zosta³ zahamowany wybuchem II wojny œwiatowej. Po wojnie
Salezjanie wrócili do WoŸniakowa i utworzyli tu dom dziecka dla ch³opców
i szko³ê tkack¹. W roku 1950 rozpoczêli budowê drewnianego koœcio³a
z zakupionych baraków wojskowych. Dnia 5 maja 1951 r. ks. kardyna³
Stefan Wyszyñski erygowa³ przy tym koœciele parafiê pod wezwaniem
œw. Micha³a Archanio³a. W nocy z 7 na 8 lutego 1953 r. koœció³ z niewyjaœnionych dot¹d przyczyn sp³on¹³. Prawdopodobnie by³o to podpalenie.
Jeszcze tego samego roku rozpoczêto budowê nowej œwi¹tyni. Nowy
koœció³ zaprojektowa³ i kierowa³ budow³ architekt ³ódzki, in¿. Edmund
Orlik. œwi¹tynia by³a budowana w trudnym okresie stalinowskim, a g³ówn¹
si³¹ robocz¹ stanowili klerycy salezjañscy i mieszkañcy parafii. Nowa
œwi¹tynia, konsekrowana w uroczystoœæ œw. Micha³a Archanio³a 29 wrzeœnia 1968 r. przez kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, by³a, jak wskazuje
umieszczona w przedsionku koœcio³a tablica, „pomnikiem tysi¹clecia
wzniesionym w latach 1953-1968 na miejscu spalonego koœcio³a jako
wotum Zgromadzenia Salezjañskiego i parafii”. Tytu³ parafii jest wyrazem
wdziêcznoœci Salezjanów i parafian wobec b³. ks. Micha³a WoŸniaka.
WoŸniaków jest miejscem, gdzie powsta³ znany powszechnie Apel
Jasnogórski, napisany do s³ów Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego z muzyk¹
Stanis³awa Ormiñskiego, Salezjanina: „Maryjo Królowo Polski. Maryjo
Królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiêtam. Jestem przy Tobie, pamiêtam.
Czuwam”. Warto przytoczy³ s³owa z tablicy pami¹tkowej umieszczonej
w przedsionku koœcio³a: „Tu skomponowany i w tym koœciele wykonany
po raz pierwszy w 1956 r., powszechnie œpiewany w Polsce i przez Poloniê
w okresie Millenium”.
KUTNOWSKIE PRZEMIANY
Kutnowski Dom Kultury.
PAŁAC W DOBRZELINIE
Pa³ac ma powierzchniê u¿ytkow¹ oko³o 600 m2, o kubaturze 2460 m3.
Jest d³ugi na 40 metrów, a szeroki 24 m. Posiada 2 kondygnacje (parter,
piêtro). W po³owie podpiwniczony. Œciany budynku murowane, stropy
ceglane i drewniane. WiêŸba dachowa drewniana jest kryta blach¹.
Oficyna pa³acu to budynek murowany o powierzchni 280 m 2.
Park wielkoœci 4,6 ha zadrzewiony, w przewa¿aj¹cej iloœci drzewa liœciaste,
ponad 20 gatunków drzew i krzewów. Przewa¿aj¹ graby, jesiony, klony
i dêby. Cztery drzewa okazowe. W parku znajduje siê staw 0,25 ha,
a tak¿e utwardzone boisko do tenisa. Wed³ug projektu pa³acu architekta
Henryka Markoniego wybudowano go w 1848 r. (modernizowany w 1911
roku). W³aœcicielami pa³acu byli: W. Orsetti - za³o¿yciel cukrowni w Dobrzelinie, a w póŸniejszym okresie finansista J.G. Bloch.
W czasie II wojny œwiatowej mieœci³ siê tu szpital, najprawdopodobniej
najwiêkszy w powiecie kutnowskim. Po wojnie by³a tu siedziba Urzêdu
Gminy i szko³a.
Istnieje magisterska praca dyplomowa (nagrodzona przez SARP) arch.
Magdaleny Raczkowskiej szczegó³owo opisuj¹ca historiê, stan obecny
i projekt zagospodarowania Zespo³u Pa³acowo-Parkowego w Dobrzelinie.
NIETYPOWY KONCERT
Budowa aquaparku.
Terminal Nijhof Wassink.
Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
8 marca 2011 r.
Na ulicy Królewskiej przedstawiciele Koœció³a Chrzeœcijañski
"Jezus yje" dali recital ewangelizacyjny, w którym by³o przes³anie
maj¹ce cechy profilaktyki przeciw uzale¿nieniom.
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/304 • 24 LUTEGO 2011 R.
Rozbiórka budynku rzeŸni przy ul. Józefów.
15

Podobne dokumenty