Zarządzenie Nr 16/10 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Transkrypt

Zarządzenie Nr 16/10 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zarządzenie Nr 16/10
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy z dnia 01.07.2010r.
w sprawie analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy
Na podstawie art. 226 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:
§1
1. Ustalam ocenę ryzyka zawodowego na następujących stanowiskach pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w ChodzieŜy:
- pracownik administracyjno- biurowy,
- pracownik socjalny,
- sprzątaczka,
- goniec.
2. KaŜda karta analizy ryzyka zawodowego zawiera:
- informacje o stanowisku pracy,
- identyfikację i charakterystykę zagroŜeń,
- kartę oceny ryzyka zawodowego,
- kartę informacji o ryzyku zawodowym.
§2
Z analizą ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy naleŜy zapoznaje się kaŜdego
pracownika, a w przypadku nowozatrudnionych pracowników i staŜystów w terminie 7 dni od
podjęcia pracy.
§3
Karty analizy ryzyka zawodowego stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego
Zarządzenia.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na Stanowisku do Spraw
Obsługi- Księgowy.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2010r.

Podobne dokumenty