www.samozatrudnienie.edu.pl

Transkrypt

www.samozatrudnienie.edu.pl
Projekt współfinansowany ze Środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego skierowany jest do osób w wieku
18-64 lat, zamieszkałych i pracujących na terenie
m.st. Warszawa, które:
 Utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie
zakładu pracy, w okresie ostatnich sześciu miesięcy
przed przystąpieniem do projektu,
 Są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub
służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu
pracy,
 Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika
OFERUJEMY:








Poradnictwo zawodowe,
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP),
Poradnictwo psychologiczne,
Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb
każdego uczestnika, zakończone uzyskaniem certyfikatu,
5-cio miesięczne płatne staże zawodowe,
Pośrednictwo pracy,
Szkolenie "Podstawy Przedsiębiorczości"
Bezzwrotne wsparcie dla osób zakładających własną firmę:
o Przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości w wysokości średnio 37 000,00 zł na
osobę,
o Podstawowe wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów
administracyjnych, ZUS) wypłacane przez okres 6 miesięcy w
kwocie nie wyższej niż 1500 zł,
o Specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego
wykorzystania dotacji.
DODATKOWO:

Dodatek lub stypendium
podczas udziału
w szkoleniach.

Wynagrodzenie podczas
odbywania stażu.

Zwrot kosztów dojazdu
dla osób pozostających bez
pracy.
STAŻE
SZKOLENIA ZAWODOWE
SZKOLENIE PODSTAWY
PRZEDSIEBIORCZOŚCI
www.samozatrudnienie.edu.pl
WSPARCIE FINANSOWE
I MERYTORYCZNE DZIAŁALNOSCI
GOSPODARCZEJ

Podobne dokumenty