Opis techniczny nr 2

Transkrypt

Opis techniczny nr 2
Pracownia Projektowo-Kosztorysowa „KOSZT-BUD” J.Kowalczyk
47-330 Zdzieszowice ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004, 0-600-484-481
_________________________________________________________________________________
OPIS TECHNICZNY
do
kosztorysu inwestorskiego Nr 020-004-003
pt.
„Wykonanie wieńca obwodowego /wymiana ankrów/ w budynku Publicznego
Gimnazjum w Gościęcinie /budynek stary/”
Inwestor:
Lokalizacja:
Zespół Gimnazjalno_Przedszkolny w Gościęcinie
Ul.Szkolna
Publiczne Gimnazjum w Gościęcinie /budynek stary/
Spis zawartości:
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
Dane ogólne.
Zakres opracowania
Podstawa opracowania
Stan istniejący
ZałoŜenia projektowe
Warunki wykonania robót
-
2
2
2
2
2
2
1
Nr opracowania 08-20P
Remont sanitariatów /parter i I piętro/ w Publicznym Gimnazjum w Gościęcinie /budynek stary/
Lokalizacja: Gościęcin ul.Szkolna
Pracownia Projektowo-Kosztorysowa „KOSZT-BUD” J.Kowalczyk
47-330 Zdzieszowice ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004, 0-600-484-481
_________________________________________________________________________________
1. DANE OGÓLNE
1.1
Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje uproszczoną dokumentację techniczną wykonania wieńca
obwodowego parterze i I piętrze budynku Publicznego Gimnazjum w Gościęcinie /budynek
stary/.
1.2
Podstawa opracowania.
Podstawę opracowania stanowi:
- zlecenie inwestora,
- przeprowadzona
inwentaryzacja
istniejących
istniejących
ścian
zewnętrznych
w
zakresie
sposobu
przeprowadzenia
remontu
odtworzeniowego.
2. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE.
Wykorzystano aktualnie obowiązujące normy i
technologii prowadzenia remontów obiektów podobnego
publicznego publikowanych w dostępnych poradnikach
technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych
zabezpieczeń ochronnych.
zalecenia w zakresie zalecanych
typu, w warunkach uŜytkowania
dla architektów oraz warunkach
przez producentów systemowych
3. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH.
Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe, a takŜe odbiór robót, naleŜy wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
ITB pod kierunkiem osób uprawnionych.
Wieniec obwodowy o przekroju sxh – 10x24cm zbroić 2 prętami śr.16mm ze stali klasy
A-III (34GS) i betonować betonem min.B-20. Strzemiona śr.6mm (stal klasy A-I) rozstawić w
odstępach co 25cm. Pojedyncze spękania wzmacniać osadzając w spoinach pręty stalowe
śr.10mm klasy A-III dł. 0,6m w kaŜdej z warstw osłabionego
muru ceglanego. W
wzmacnianych fragmentach ścian uzupełnić tynk zewnętrzny.
Prace prowadzić z rusztowań stałych i pod kierunkiem osób uprawnionych z
zachowaniem naleŜytego bezpieczeństwa.
2
Nr opracowania 08-20P
Remont sanitariatów /parter i I piętro/ w Publicznym Gimnazjum w Gościęcinie /budynek stary/
Lokalizacja: Gościęcin ul.Szkolna