formularz potwierdzający osiągnięcie przez

Transkrypt

formularz potwierdzający osiągnięcie przez
FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY OSIĄGNIĘCIE PRZEZ STUDENTA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
ZGODNYCH Z PROGRAMEM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDENCIE i PRAKTYKODAWCY
Nazwisko i imię
Numer albumu
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
(specjalność)
Nazwisko i imię opiekuna
praktyki/stażu
Miejsce odbywania
praktyki/stażu (nazwa
organizacji)
Dział w organizacji, w
którym
praktykant/stażysta
odbywał praktykę/staż
Okres odbywania
praktyki/stażu
Filologia – filologia angielska – lingwistyka stosowana
Studia II stopnia – Uzupełniające Magisterskie
Specjalność nauczycielska
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
2.1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
Efekt
kształcenia
EK1, EK2,
EK3, EK4,
EK5, EK6,
EK7, EK8
Kryterium osiągnięcia efektu
Poziom 0
Brak występowania
kompetencji lub
negatywne przejawy
jej występowania.
P/S – praktykant/stażysta
Poziom 1
Zachowania
wskazujące na
sporadyczne
występowanie
kompetencji.
Praktykant
wymaga
aktywnego
wsparcia.
Poziom 2
Dobry poziom
przyswojenia
kompetencji,
pozwalający na
samodzielne
wykonywanie
zadań. Praktykant
dobrze radzi
sobie
z typowymi
zadaniami.
Poziom 3
Kompetencje
przejawiają się
we wszystkich
zachowaniach.
Poziom
przyswojenia
kompetencji jest
bardzo dobry.
Praktykant
potrafi
rozwiązywać
zadania
wykraczające
również poza
zadania typowe.
Poziom 4
Poziom
mistrzowski.
Kompetencje
przejawiają się
we wszystkich
zachowaniach
oraz
zachowaniach
wspierających te
osoby.
2.2. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych
EK1
METODYKA PRACY
0 1 2 3 4
P/S potrafi przekazywać wiedzę w sposób jasny i przystępny.
Wykorzystuje różnorodne metody i techniki dydaktyczne,
dopasowując je do poziomu i potrzeb konkretnej grupy uczniów
8
9
EK2
nie dotyczy
trudno powiedzieć
KOMPETENCJA MERYTORYCZNA
0 1 2 3 4
P/S jest przygotowany do zajęć. Wykazuje się znajomością nauczanego
tematu. Prezentuje kompetencję merytoryczną i poziom wiedzy
odpowiedni dla nauczanej grupy.
8
9
EK3
nie dotyczy
trudno powiedzieć
ROLA MOTYWACYJNA
0 1 2 3 4
P/S stara się wzbogacać swoje lekcje dodatkowymi materiałami w taki
sposób, aby jak najbardziej efektywnie dotrzeć do uczniów. Potrafi
zainteresować
przedmiotem 8
i zainspirować do samodzielnej pracy.
9
EK4
nie dotyczy
trudno powiedzieć
INTERAKCJA W PRACY
0 1 2 3 4
P/S odnosi się uprzejmie i z szacunkiem do swoich uczniów oraz
współpracowników
i przełożonych. Zachowuje odpowiedni stopień formalności w mowie, 8
zachowaniu
9
i ubiorze. Dobrze radzi sobie z dyscyplinowaniem klasy.
EK5
nie dotyczy
trudno powiedzieć
ORGANIZACJA PRACY
0 1 2 3 4
P/S wykazuje inicjatywę w organizowaniu procesu dydaktycznego.
Potrafi zaplanować zajęcia, dostosowując posiadane informacje oraz
materiały do wymagań konkretnej jednostki lekcyjnej oraz grupy
uczniów.
EK6
8
9
nie dotyczy
trudno powiedzieć
JAKOŚĆ PRACY
0 1 2 3 4
P/S jest terminowy. Jest dokładny i precyzyjny. Dba o szczegóły, nie
popełnia błędów. Wykonuje pracę zgodnie z przyjętymi normami i
procedurami.
8
9
EK7
nie dotyczy
trudno powiedzieć
ELASTYCZNOŚĆ
0 1
P/S wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów o szczególnych
wymaganiach edukacyjnych (słabszych, bardzo uzdolnionych,
niepełnosprawnych). Stara się
8
w równy sposób zaangażować wszystkich w pracę na lekcji
9
P/S – praktykant/stażysta
2 3 4
nie dotyczy
trudno powiedzieć
EK8
WSPÓŁPRACA
0 1 2 3 4
P/S w stosunku do współpracowników jest otwarty, towarzyski i
koleżeński. Aktywnie i z zaangażowaniem wspiera zadania zespołu. 8
Efektywnie współdziała
9
z przełożonym(i); dzieli się informacjami i wiedzą, dba o dobrą
atmosferę pracy, jest otwarty na konstruktywną krytykę.
nie dotyczy
trudno powiedzieć
2.3. Korelacja pomiędzy efektami kształcenia a warunkami ich realizacji
Efekt
Charakterystyka warunków realizacji (miejsce/zadania) efektu
kształcenia
EK1, EK2,
EK3, EK4,
Załącznik: Dziennik Praktyk ze sprecyzowanym zakresem obowiązków.
EK5, EK6,
EK7, EK8
Czy zdecydowaliby się Państwo zatrudnić praktykanta/stażystę w Państwa organizacji, gdyby zaistniała taka
możliwość?
Proszę zakreślić „kółkiem” właściwą cyfrę na skali 1-4, gdzie:
1 – nie
2 – raczej nie
3 – raczej tak
4 – tak
9 – trudno powiedzieć
Potwierdzam osiągnięcie przez studenta ww. efektów kształcenia.
.....................................
....................................
...........................................................
Miejscowość, data
Pieczęć zakładu pracy
Czytelny podpis osoby upoważnionej
P/S – praktykant/stażysta

Podobne dokumenty