PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH

Transkrypt

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH
PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH
Obiekt: .................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................
Właściciel budynku: .............................................................................................................................................
Komisja w składzie:
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
po dokonaniu szczegółowych oględzin, ustaleniu stopnia zużycia technicznego poszczególnych elementów
i obiektu i zapoznania się z uwagami użytkowników i zarządców, ustaliła konieczność wykonania następujących robót remontowo-budowlanych:
Lp.
Kod
01
02
Lokalizacja
(miejsce)
wykonania
robót
03
Opis i obliczanie ilości robót
Jedn.
miary
Szacunkowa ilość
roboty
04
05
06
Miejscowość .................................................
(data sporządzenia protokołu)
(–)
(–)
(–)
...........................................
(podpisy członków komisji)

Podobne dokumenty