Ustawienia panelu sterowania

Komentarze

Transkrypt

Ustawienia panelu sterowania
Spis treści
Indeks
1
Ekran piórkowy
Instrukcja obsługi oprogramowania
Spis treści
Informacje dotyczące instrukcji obsługi
Korzystanie z instrukcji obsługi
2
3
Ustawienia własne
Otwieranie panelu sterowania
Informacje ogólne o panelu sterowania
Ustawienia panelu sterowania
Kalibrowanie ekranu piórkowego
Ustawienia własne pióra
Regulacja nacisku końcówki
i dwukrotnego kliknięcia
Regulacja nacisku gumki
Zaawansowane ustawienia nacisku
końcówki i gumki
Dostosowywanie przycisków pióra
Funkcje przycisków
Korzystanie z ekranu piórkowego
z innymi monitorami
Używanie i dostosowywanie menu obrotowego
Praca z funkcją Display Toggle
(przełączanie wyświetlacza)
Ustawienia aplikacji
Tworzenie ustawienia własnego aplikacji
Zmiana ustawień własnych aplikacji
Usuwanie ustawień aplikacji
Instalowanie kilku tabletów
4
4
5
6
7
8
10
11
12
Słowniczek
23
Indeks
25
Spis treści
8
9
17
18
19
21
22
22
22
22
Indeks
1
Spis treści
Indeks
2
Informacje dotyczące instrukcji obsługi
Niniejszy dokument umożliwia szybki dostęp do informacji dotyczących ekranu piórkowego. Kliknięcie
przycisku nawigacji lub podkreślonego słowa umożliwia przemieszczanie się po dokumencie. Podane
informacje dotyczą zarówno systemu operacyjnego Windows, jak i komputerów Macintosh. Przedstawione
obrazy pochodzą z systemu Windows, o ile nie wskazano inaczej.
Uwaga: Podręcznik nie zawiera informacji na temat instalacji ekranu piórkowego. Szczegółowe informacje
na temat instalowania tabletu można znaleźć w instrukcji instalacji produktu.
Użytkownicy nie mający doświadczenia w pracy z dokumentacją elektroniczną powinni zapoznać się
z częścią Korzystanie z instrukcji obsługi.
•
Dla wyróżnienia nazw klawiszy, okien dialogowych oraz opcji panelu sterowania użyto kursywy.
•
Podgląd instrukcji na ekranie można zawsze powiększyć, korzystając z narzędzia powiększania
w przeglądarce.
•
Niniejsza publikacja nie uwzględnia następujących informacji: informacje na temat szczegółów sprzętu
komputerowego lub systemu operacyjnego, a także informacje na temat używanych aplikacji.
Najpewniejszym źródłem tego typu informacji są instrukcje oraz nośniki dostarczane wraz ze sprzętem,
systemem operacyjnym lub aplikacją.
•
Wiele aplikacji graficznych ma wbudowaną obsługę funkcji ekranu piórkowego (np. czułość nacisku).
Listę aplikacji obsługujących te funkcje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Wacom. W celu
uzyskania informacji na temat prawidłowego wykorzystywania funkcji ekranu piórkowego
w poszczególnych aplikacjach należy odwołać się do instrukcji obsługi danej aplikacji.
Filozofia firmy Wacom opiera się na ciągłej poprawie wszystkich swoich produktów. W rezultacie, co pewien
czas dokonywane są zmiany i ulepszenia inżynieryjne. W związku z taką sytuacją, niektóre zmiany,
modyfikacje i ulepszenia mogą nie być opisane w tym dokumencie.
Spis treści
Indeks
2
Spis treści
Indeks
3
Korzystanie z instrukcji obsługi
Do przemieszczania się po instrukcji należy używać przycisków nawigacji:
Przejdź do strony głównej.
Spis treści
Indeks
Przejdź do spisu treści.
Przejdź do indeksu.
Przejdź do poprzedniego widoku.
Poprzednia strona lub następna strona.
temat
Przejdź do tematu.
Kontynuacja tematu.
Program Adobe Reader zapewnia dodatkowe narzędzia do korzystania z instrukcji oraz jej drukowania.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu Adobe Reader.
Spis treści
Indeks
3
Spis treści
Indeks
4
Ustawienia własne
Po zapoznaniu się z podstawową obsługą ekranu piórkowego można dostosować sposób jego pracy. W tym
rozdziale został opisany sposób wykorzystania panelu sterowania tabletu Wacom w celu regulacji ustawień
ekranu piórkowego i jego opcji.
Zaawansowani użytkownicy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób można jeszcze bardziej zoptymalizować
pracę ekranu piórkowego przez utworzenie ustawień aplikacji.
Otwieranie panelu sterowania
Informacje ogólne o panelu sterowania
Ustawienia panelu sterowania
Otwieranie panelu sterowania
Aby otworzyć panel sterowania tabletu Wacom, użyj pióra na ekranie piórkowym:
•
Systemy operacyjne Windows. Kliknij przycisk start i wybierz pozycję Wszystkie programy. Następnie
wybierz pozycję Tablet Wacom i wskaż opcję Właściwości tabletu Wacom.
•
Komputery Macintosh. Otwórz okno System Preferences z doku, menu Apple lub z folderu
Applications. Następnie kliknij ikonę Tablet Wacom.
Po otwarciu panelu sterowania można rozpocząć dostosowywanie ustawień ekranu piórkowego.
Uwaga: Preferowane ustawienia skonfigurowane przez użytkownika są obsługiwane. Po zalogowaniu
każdy użytkownik może dostosować swoje ustawienia osobiste w panelu sterowania tabletu Wacom.
Przełączenie na innego użytkownika spowoduje automatyczne wczytania jego ustawień.
Spis treści
Indeks
4
Spis treści
Indeks
5
Informacje ogólne o panelu sterowania
Użyj panelu sterowania tabletu Wacom, aby go skonfigurować.
Górna część panelu sterowania zawiera ikony
przedstawiające ustawienia Tablet, Narzędzia i Aplikacja.
Wybierz opcję Funkcje,
aby dostosować
ustawienia Menu
obrotowego.
Wybierz opcję Pióro,
aby dostosować
ustawienia pióra.
Na kartach wyświetlane
są ustawienia dla
wybranego Narzędzia,
które można zmienić.
Więcej informacji na ten
temat można znaleźć
w części Ustawienia
panelu sterowania.
Wyświetla okno
dialogowe
zawierające
informacje na temat
tabletu i
oprogramowania oraz
opcję dostępu do
okna dialogowego
Diagnostyka.
Przycisk Domyślne
umożliwia
przywrócenie
domyślnych ustawień
na karcie.
Wyświetla tę instrukcję.
Umożliwia wyświetlenie
zaawansowanych opcji.
Podczas zapoznawania się z panelem sterowania warto poeksperymentować z różnymi ustawieniami w
celu wypracowania najbardziej optymalnych.
Jakiekolwiek dokonane zmiany są uwzględniane natychmiast, jednak zawsze można przywrócić ustawienia
fabryczne na karcie, klikając przycisk Domyślne.
Dla większości elementów panelu sterowania są dostępne porady dotyczące ich funkcji. Wystarczy umieścić
kursor nad żądanym elementem i zatrzymać go tam; po chwili zostanie wyświetlona stosowna porada.
Dodatkowo do przemieszczania się po panelu sterowania można użyć klawisza tabulatora oraz klawiszy
strzałek.
Spis treści
Indeks
5
Spis treści
Indeks
6
Listy i karty na panelu sterowania: Listy Tablet, Narzędzie i Aplikacja umożliwiają wybranie elementu,
którego ustawienia mają zostać zmienione. Aby zmienić ustawienia pióra, otwórz panel sterowania i wybierz
opcję Funkcje lub Pióro. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w części Ustawienia własne pióra.
Na liście Tablet wyświetlane są ikony dla
wszystkich obsługiwanych tabletów
zainstalowanych w systemie. Wszystkie
pokazane poniżej ustawienia dotyczą
wybranego tabletu.
Lista Narzędzi wyświetla ikonę dla Funkcji
tabletu oraz dla Pióra.
Uwaga: Po pierwszym użyciu pióra na
tablecie, jest ono automatycznie dodawane
do listy Narzędzi oraz funkcji z ustawieniami
domyślnymi.
Lista Aplikacja umożliwia określenie
ustawień Narzędzia dla wybranej aplikacji.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w części Ustawienia aplikacji.
Bieżący wybór jest podświetlony.
Więcej informacji na ten temat znajduje się
również w części Instalowanie kilku tabletów.
Uwaga: Lista Aplikacja w panelu sterowania jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników;
nie jest konieczne wybieranie lub dodawanie aplikacji w celu dostosowania ustawień pióra.
Ustawienia panelu sterowania
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kart oraz zapoznać się z bardziej
zaawansowanymi tematami, należy skorzystać z poniższych części. Niektóre z nich zawierają również
użyteczne wskazówki.
Kalibrowanie ekranu piórkowego
Ustawienia własne pióra
Używanie i dostosowywanie menu obrotowego
Praca z funkcją Display Toggle (przełączanie wyświetlacza)
Ustawienia aplikacji
Instalowanie kilku tabletów
Spis treści
Indeks
6
Spis treści
Indeks
7
Kalibrowanie ekranu piórkowego
Ekran piórkowy należy skalibrować w celu dopasowania położenia kursora na ekranie do położenia pióra.
Jest to wymagane ze względu na przesunięcie powodowane przez szklaną pokrywę i powłokę ekranu
piórkowego. Ustaw ekran piórkowy w pozycji roboczej, a następnie wykonaj poniższą procedurę.
Ważne: Podczas korzystania z połączenia VGA
z ekranem piórkowym, należy się upewnić, czy
ustawienia monitora LCD są prawidłowo
wyregulowane przed kalibracją tabletu.
1. W panelu sterowania tabletu Wacom
wybierz Pióro z listy Narzędzia, a następnie
wybierz kartę Kalibruj.
2. W przypadku pracy z kilkoma monitorami
wybierz opcję Monitor odpowiadającą
ekranowi piórkowemu. (Na liście pojawią się
wyłącznie monitory, które ustawiono na
jedną z rozdzielczości obsługiwanych przez
ekran piórkowy).
3. Kliknij przycisk Kalibruj..., aby wyświetlić
ekran kalibracji.
4. Trzymaj pióro i ustaw głowę jak podczas
normalnej pracy z tabletem. Przy użyciu
pióra kliknij pośrodku krzyżyka w lewym
górnym rogu.
5. Następnie kliknij pośrodku krzyżyka
wyświetlonego w lewym dolnym rogu.
6. Sprawdź dopasowanie, ustawiając pióro w
kilku rożnych położeniach na ekranie.
Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować wynik
kalibracji. Kliknij przycisk Spróbuj ponownie,
aby ponownie wykonać kalibrację.
Przeczytaj wytyczne dla dodatkowych
instrukcji oraz opcji wyświetlane na ekranie
kalibracji. Ustawienia kalibracji mają
zastosowanie do wszystkich aplikacji.
Uwaga: Jeśli w systemie jest zainstalowanych
kilka ekranów piórkowych, z listy Tablet w panelu
sterowania należy wybrać odpowiedni tablet.
Krzyżyki
Regulacja zegara i fazy.
Szczegółowe informacje na temat ustawień
zegara i fazy dla połączenia VGA można znaleźć
w Podręczniku instalacji urządzenia ekranu
piórkowego.
Wskazówka: Jeśli wyświetlany kursor ma być nieco przesunięty w stosunku do położenia końcówki pióra, należy
podczas kalibracji kliknąć krzyżyk w wybranej odległości. Na przykład, jeśli kursor na ekranie ma być przesunięty o
ok. 2,5 mm (1/10 cala) powyżej i po lewej stronie końcówki pióra, należy podczas kalibracji kliknąć punkt znajdujący
się o ok. 2,5 mm (1/10 cala) poniżej i po prawej stronie krzyżyka.
Spis treści
Indeks
7
Spis treści
Indeks
8
Ustawienia własne pióra
Dostosowanie funkcji pióra jest proste. Najpierw otwórz panel sterowania przy użyciu pióra. Pióro zostanie
wybrane z listy Narzędzie i zostaną wyświetlone odpowiednie karty. Wybierz kartę i określ ustawienia
odpowiednich opcji.
Regulacja nacisku końcówki i dwukrotnego kliknięcia
Regulacja nacisku gumki
Dostosowywanie przycisków pióra
Ustawienia aplikacji
Regulacja nacisku końcówki i dwukrotnego kliknięcia
Aby ustawić czułość nacisku końcówki pióra, wybierz kartę Pióro. Aby ustawić szerokie pociągnięcia
pędzlem lub klikać z mniejszą siłą nacisku, użyj ustawienia lekkiego nacisku końcówki. Aby uzyskać
najlepszy efekt podczas rysowania cienkich linii, użyj ustawienia silnego nacisku końcówki.
Umożliwia określenie nacisku
wymaganego do kliknięcia lub
rysowania.
Zaznaczenie tej opcji spowoduje
wyświetlenie okna dialogowego
Szczegóły nacisku, w którym
można dostosować ustawienia
czułości końcówki pióra.
Po ustawieniu kursora na pustym obszarze panelu
sterowania naciśnij końcówką pióra powierzchnię pulpitu,
aby przetestować bieżące ustawienie nacisku końcówki.
W celu określenia siły wymaganej do uzyskania efektu
maksymalnego nacisku można użyć suwaka Aktualny
nacisk.
Pozwala ustawić wielkość obszaru
dwukrotnego kliknięcia. Większa
wartość ustawienia ułatwia
dwukrotne kliknięcie.
Przesuń suwak do położenia Wył.,
jeśli nie chcesz korzystać z funkcji
asysty dwukrotnego kliknięcia.
Wskazówki:
• Aby uzyskać szeroki zakres wartości nacisku wykorzystywanych w większości aplikacji korzystających z funkcji
czułości nacisku, dla opcji Nacisk końcówki wybierz miękkie ustawienie.
• W niektórych aplikacjach ustawienie lekkiego nacisku może spowodować, że pióro będzie nadmiernie reagować —
niewielki nacisk na pióro zostanie wyolbrzymiony na ekranie. W takim wypadku należy wybrać silne ustawienie dla
opcji Nacisk końcówki.
• Aby ułatwić użycie dwukrotnego kliknięcia, należy poszerzyć zakres obszaru rejestrującego dwukrotne kliknięcie
(odstęp dwukrotnego kliknięcia).
Uwaga: Duży odstęp dwukrotnego kliknięcia może w niektórych aplikacjach spowodować opóźnienia przy
początku ruchu pędzlem. Jeśli pojawią się tego typu problemy, należy ustawić mniejszy odstęp dwukrotnego
kliknięcia oraz używać przełącznika bocznego do funkcji dwukrotnego kliknięcia.
Spis treści
Indeks
8
Spis treści
Indeks
9
Regulacja nacisku gumki
Aby ustawić czułość nacisku gumki pióra, wybierz kartę Gumka.
Uwaga: W niektórych konfiguracjach produktu pióro może nie mieć gumki.
Wybierz funkcję przycisku, która
ma być wykonana podczas
korzystania z gumki.
Pozwala dostosować siłę
nacisku wymaganą podczas
wymazywania.
Zaznaczenie tej opcji spowoduje
wyświetlenie okna dialogowego
Szczegóły nacisku dla gumki,
w którym można dostosować
ustawienia czułości gumki.
Po ustawieniu kursora na pustym
obszarze panelu sterowania
naciśnij gumką pióra powierzchnię
pulpitu, aby przetestować bieżące
ustawienie nacisku gumki. W celu
określenia siły wymaganej do
uzyskania efektu maksymalnego
nacisku można użyć suwaka
Aktualny nacisk.
Spis treści
Indeks
9
Spis treści
Indeks
10
Zaawansowane ustawienia nacisku końcówki i gumki
Aby dokładniej dostosować ustawienia nacisku końcówki lub gumki, na karcie Pióro lub Gumka kliknij
przycisk Szczegóły..., aby wyświetlić okno dialogowe Szczegóły nacisku. Opcje dostępne w oknie
dialogowym umożliwiają niezależną zmianę czułości na nacisk końcówki lub gumki oraz progu kliknięcia.
(Na kartach Pióro i Gumka te ustawienia są regulowane równocześnie przy użyciu suwaka Nacisk końcówki
lub Nacisk gumki).
Ważne: Ustawienia suwaków Nacisk końcówki i Nacisk gumki zastępują szczegółowe ustawienia
nacisku. Jeśli zostały określone ustawienia szczegółowe, przesunięcie suwaka spowoduje ich
anulowanie.
Przesuń suwak, aby wybrać
ustawienie czułości. W celu
uzyskania lżejszego nacisku
bez konieczności
przykładania pełnej siły do
narzędzia, wybierz
ustawienie o niższej
wartości.
W polu Profil znajduje się
graficzne przedstawienie
krzywej Czułość i
ustawienia opcji Próg
kliknięcia.
Bardziej stroma krzywa
oznacza większą czułość
końcówki pióra.
Przesuń suwak, aby
dostosować poziom progu
kliknięcia.
To ustawienie określa siłę
nacisku wymaganą do
kliknięcia końcówką pióra.
Przy użyciu pióra lub gumki
wykonaj kilka ruchów w
polu, aby przetestować
efekt wykonanych zmian.
Spis treści
Indeks
10
Spis treści
Indeks
11
Dostosowywanie przycisków pióra
Wybierz kartę Pióro w celu zmiany funkcji przypisanych do przełączników bocznych i końcówki pióra.
Uwaga: W niektórych konfiguracjach produktu pióro może nie mieć przełączników bocznych.
Wybierz funkcję przycisku, która
ma być wykonana po naciśnięciu
górnego lub dolnego przełącznika
bocznego.
Po przybliżeniu pióra na odległość
5 mm (0,2 cala) od powierzchni
tabletu bez jego dotykania i
naciśnięciu górnego lub dolnego
przełącznika bocznego
uruchomiona zostanie wybrana
funkcja.
Wskazówka: Aby ułatwić
czynność dwukrotnego kliknięcia,
należy przypisać ją automatycznie
do przełącznika bocznego,
zaznaczając opcję Dwukrotne
kliknięcie.
Kliknij dwukrotnie, aby zmienić
funkcję przypisaną do końcówki
pióra.
• Funkcję Kliknij należy przypisać
co najmniej do jednego
przycisku pióra.
• W celu rysowania w większości
aplikacji graficznych, funkcja
Kliknij musi być przypisana do
końcówki pióra.
Uwaga: Opcję Tryb przełącznika
bocznego można zmienić w celu
ustawienia preferowanego sposobu
użycia pióra podczas wykonywania
kliknięć prawym przyciskiem lub
innych funkcji klikania.
W celu uzyskania dostępu do
ustawień Tryb przełącznika
bocznego, kliknij przycisk Opcje...
znajdujący się na dole panelu
sterowania. W wyświetlonym oknie
dialogowym Opcje:
• Aby wykonywać czynność
kliknięcia bez dotykania
powierzchni tabletu końcówką
pióra, należy zaznaczyć opcję
Kliknięcie powodujące aktywację.
• Jeśli zaznaczono opcję Kliknij
i stuknij, należy nacisnąć
przełącznik boczny pióra,
dotykając końcówką pióra
powierzchni tabletu w celu
wykonania funkcji kliknięcia.
Zaznaczenie opcji Kliknij i
stuknij umożliwia precyzyjne
wykonywanie czynności
klikania. Jest to ustawienie
domyślne dla tabletów PC.
Spis treści
Indeks
11
Spis treści
Indeks
12
Funkcje przycisków
W ustawieniach pióra lub menu obrotowym znajdują się następujące opcje. Uwaga: W przypadku niektórych
przycisków i modeli ekranu piórkowego część opcji nie jest dostępna.
Kliknij. Ta opcja symuluje podstawowe kliknięcie przyciskiem myszy. Ta funkcja
powinna być przypisana do co najmniej jednego przycisku, aby możliwe było
nawigowanie i klikanie.
Dwukrotne kliknięcie. Symuluje dwukrotne kliknięcie. Aby ułatwić sobie czynność
dwukrotnego kliknięcia, używaj tej funkcji zamiast dwukrotnego stuknięcia końcówką
pióra.
Kliknięcie środkowym przyciskiem. Symuluje kliknięcie środkowym przyciskiem
myszy.
Kliknięcie prawym przyciskiem. Symuluje kliknięcie prawym przyciskiem myszy
wywołującym menu kontekstowe.
Blokada kliknięcia. Symuluje przytrzymanie podstawowego przycisku myszy. Aby
uruchomić blokadę kliknięcia, naciśnij raz przycisk pióra. Aby zwolnić blokadę,
naciśnij go ponownie.
Blokada kliknięcia jest użyteczna podczas przeciągania elementów lub zaznaczania
fragmentów tekstu.
Czwarte kliknięcie. Symuluje czwarte kliknięcie przycisku myszy.
Do tyłu. Symuluje polecenie Wstecz w przeglądarce.
Piąte kliknięcie. Symuluje piąte kliknięcie przycisku myszy.
Do przodu. Symuluje polecenie Do przodu w przeglądarce.
Przesuń/Przewiń. Umożliwia przesuwanie dokumentu lub obrazu w aktywnym
oknie w dowolnym kierunku za pomocą pióra Wacom.
Aplikacja określona. Zgłasza tylko numer przycisku dla aplikacji. Dotyczy to
aplikacji, takich jak programy CAD, które mają wbudowaną obsługę tabletów.
Domyślne. Przywraca ustawienie domyślne przycisku.
Wyłączone. Wyłącza funkcję przycisku.
Wymaż. Domyślne ustawienie gumki. Informacje na temat korzystania z gumki
można znaleźć w instrukcji danego urządzenia.
Ink Toggle. (Macintosh). Włącza lub wyłącza funkcję „write anywhere” w aplikacji
Inkwell. Aplikacja Inkwell automatycznie rozpoznaje i konwertuje pismo odręczne na
tekst i wstawia go do dokumentu. Aby funkcja działała, musi być włączony tryb
atramentu. Informacje dotyczące korzystania z aplikacji Inkwell można znaleźć
w pliku pomocy komputera Macintosh.
Spis treści
Indeks
12
Spis treści
Indeks
13
Naciśnięcie klawisza... Umożliwia symulowanie naciśnięcia klawisza.
Przełączanie trybu... Przełącza pomiędzy trybami Pióro i Mysz.
Modyfikator... Umożliwia symulowanie klawiszy modyfikatorów.
Otwórz/Uruchom... Otwiera aplikację, plik lub skrypt.
Nacisk – przytrzymanie. Blokuje nacisk na określonym poziomie aż do zwolnienia
przycisku. Można na przykład malować z wykorzystaniem funkcji czułości nacisku
aż do uzyskania odpowiedniego rozmiaru pędzla. Następnie po naciśnięciu
przycisku można malować tym rozmiarem pędzla aż do zwolnienia przycisku.
Tryb precyzji. Zmienia mapowanie wokół bieżącej pozycji końcówki pióra w taki
sposób, że należy ją przesunąć dwa razy dalej, aby kursor na ekranie pokonał tę
samą odległość. Aby włączyć funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk pióra, do którego
ją przypisano. Zwolnienie przycisku powoduje powrót do normalnego mapowania.
Display Toggle (przełączanie wyświetlacza). Używane w systemach z wieloma
monitorami. Umożliwia przełączanie kursora na ekranie pomiędzy ekranem
piórkowym a innymi wyświetlaczami. Po wybraniu tej opcji urządzenie może być
używane jako ekran piórkowy (kursor ekranowy znajduje się w położeniu końcówki
pióra) lub jako standardowy tablet firmy Wacom (kursor ekranowy można przesuwać
po całym pulpicie i innych wyświetlaczach). Więcej informacji można znaleźć
w części Praca z funkcją Display Toggle (przełączanie wyświetlacza).
Menu obrotowe. Wyświetla Menu obrotowe na ekranie. Dany poziom
hierarchicznego menu składa się z ośmiu wycinków menu, z których każdy może
zawierać różne funkcje i opcje.
Journal. (Dotyczy wyłącznie systemu operacyjnego Windows Vista oraz systemów
tabletu PC obejmujących aplikację Dziennik firmy Microsoft). Otwiera aplikację
Windows Journal.
Panel wprowadzania na komputerze typu Tablet. (Dotyczy wyłącznie tabletów PC
oraz systemów operacyjnych Windows Vista obsługujących panel wprowadzania na
komputerze typu Tablet). Po naciśnięciu przycisku pióra przypisanego do tej funkcji
otwiera się panel wprowadzania na komputerze typu Tablet.
Pokaż pulpit. Minimalizuje wszystkie otwarte okna i wyświetla pulpit.
Przełącz aplikację. Wyświetla okno dialogowe przełączania aplikacji
z podświetleniem następnej otwieranej aplikacji. W systemach operacyjnych
Windows Vista przy uruchomionym interfejsie Aero jest uruchamiana funkcja
Przerzucanie okien 3D, a następna otwierana aplikacja jest podświetlana.
Exposé. (Dotyczy wyłącznie komputerów Macintosh). Rozmieszcza wszystkie
otwarte okna sąsiadująco.
Spis treści
Indeks
13
Spis treści
•
Indeks
14
Naciśnięcie klawisza... Umożliwia symulowanie naciśnięcia klawisza. Zaznaczenie tej opcji spowoduje
wyświetlenie okna dialogowego Określ klawisz, w którym należy wprowadzić przypisywany klawisz lub
ich sekwencję.
W polu wprowadzania Klawisze
można ręcznie wprowadzić
naciśnięcie jednego klawisza
lub kombinacji klawiszy.
Kombinacje klawiszy mogą
zawierać litery, cyfry, klawisze
funkcyjne (takie jak F3) oraz
klawisze modyfikatorów (takie jak
Shift, Alt oraz Ctrl w przypadku
systemu Windows lub shift,
option, command oraz control
w przypadku komputerów
Macintosh).
Z menu rozwijanego Dodaj
specjalne można również
wybrać klawisze specjalne lub
kombinacje klawiszy. Dokonany
wybór jest dodawany do pola
wprowadzania Klawisze.
Po zdefiniowaniu klawisza lub
kombinacji klawiszy kliknij
przycisk OK.
Ważne: Ponieważ
klawisze Enter
(Windows) oraz return
(Macintosh) mogą
zostać wybrane jako
klawisze zdefiniowane,
nie można ich użyć do
wybrania przycisku OK.
Do kliknięcia przycisku
OK należy użyć pióra.
Jeśli pojawi się monit, należy
wpisać nazwę definiowanego
naciśnięcia klawisza. Nazwa
będzie wyświetlana przy
odpowiednim przycisku lub
w pozycjach menu obrotowego
zależnie od zastosowania.
Dla różnych aplikacji można
określić inne funkcje kombinacji
klawiszy. Więcej informacji na
ten temat można uzyskać
w części Ustawienia aplikacji.
Spis treści
Usuwa tylko ostatni wpis w polu
wprowadzania klawisza.
Usuwa całą zawartość pola
wprowadzania klawisza.
Indeks
14
Spis treści
•
Indeks
15
Przesuń/Przewiń. Umożliwia przesuwanie dokumentu lub obrazu w dowolnym kierunku w otwartym oknie
poprzez naciśnięcie przycisku pióra, do którego przypisano funkcję Przesuń/Przewiń, i przesuwanie
końcówki pióra po obszarze roboczym tabletu.
Wybór opcji Przesuń/Przewiń powoduje wyświetlenie
okna dialogowego Szybkość przewijania pióra
pozwalającego ustawić szybkość przewijania dla
aplikacji nie obsługujących przesuwania dokumentu
lub obrazu wykonywanego ręką trzymającą pióro
(na poziomie jednego piksela).
Podczas przesuwania końcówki pióra dokument lub
obraz jest przesuwany w kierunku zgodnym z
ruchem pióra na tablecie. Po zakończeniu
przesuwania zwolnij przycisk lub unieś końcówkę
pióra ponad tablet.
W niektórych oknach aplikacji dokument jest
przesuwany dokładnie za kursorem ekranowym
podczas przesuwania końcówki pióra, w innych zaś
jest on przesuwany w przybliżonym kierunku ruchu
kursora.
•
Otwórz/Uruchom... Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybranie uruchamianej aplikacji, pliku lub
skryptu.
Kliknięcie przycisku Przeglądaj... pozwala
zlokalizować aplikację, plik lub skrypt, który
ma zostać uruchomiony. Wybrana pozycja
zostanie wyświetlona w polu Aplikacja do
uruchomienia.
Aby potwierdzić wybór, należy kliknąć
przycisk OK . Okno dialogowe zostanie
zamknięte, a do przycisku pióra zostanie
przypisana wybrana opcja Otwórz/
Uruchom...
Jeśli wybór dotyczy menu obrotowego,
to zostanie ona wyświetlona w menu
obrotowym.
Spis treści
Indeks
15
Spis treści
•
Indeks
16
Przełączenie trybu... Przełącza pomiędzy opcjami Tryb pióra i Tryb pracy myszy. Po pierwszym
ustawieniu funkcji Przełączenie trybu... dla przycisku pióra zostanie wyświetlone okno Tryb pracy myszy,
w którym można określić szybkość i przyspieszenie myszy.
Pozwala ustawić szybkość śledzenia
kursora ekranowego po wybraniu opcji
Tryb pracy myszy.
Pozwala ustawić przyspieszenie
kursora ekranowego po
wybraniu opcji Tryb pracy
myszy.
Uwaga: Ustawienia trybu Mysz są dostępne w kilku lokalizacjach w panelu sterowania. Jednak dla każdego
pióra i aplikacji można określić tylko jedno ustawienie dla opcji Przyspieszenie myszy i Szybkość.
•
Modyfikator... Pozwala na symulowanie klawiszy (takich jak Shift, Alt oraz Ctrl w systemie operacyjnym
Windows, lub shift, option, command oraz control w przypadku komputerów Macintosh). Wiele aplikacji
wykorzystuje klawisze modyfikatorów do ograniczenia rozmiaru lub umiejscowienia obiektów.
Oprócz wyboru jednej lub kilku
opcji klawiszy modyfikatorów
można zaznaczyć pole Kliknij,
aby naciśnięcie przycisku pióra
powodowało uruchomienie
funkcji kliknięcia myszą.
Spis treści
Indeks
16
Spis treści
Indeks
17
Korzystanie z ekranu piórkowego z innymi monitorami
Jeśli ekran piórkowy jest używany z dodatkowymi monitorami, ruch kursora ekranowego na standardowych
monitorach będzie zależeć od konfiguracji systemu.
Jeśli drugi monitor jest podłączony w trybie lustrzanym, wtedy zarówno na ekranie piórkowym, jak i na
drugim monitorze wyświetlany jest identyczny obraz oraz ruchy kursora ekranowego.
Jeśli ekran piórkowy jest używany z innymi monitorami w rozszerzonym trybie monitora, dostępnych jest
kilka opcji dotyczących nawigacji na innych monitorach:
•
Przestaw przełącznik boczny pióra na funkcję Display Toggle (przełączanie wyświetlacza). Można
następnie nacisnąć przycisk w celu przełączenia kursora ekranowego pomiędzy ekranem piórkowym
a innymi wyświetlaczami. Urządzenie może na przykład być używane jako ekran piórkowy (kursor
ekranowy znajduje się w położeniu końcówki pióra) lub jako standardowy tablet firmy Wacom (kursor
ekranowy można przesuwać po całym pulpicie i innych wyświetlaczach).
Więcej informacji można znaleźć w części Praca z funkcją Display Toggle (przełączanie wyświetlacza).
•
Ustaw jeden z bocznych przełączników pióra na funkcję Przełączanie trybu. Wówczas można szybko
przełączać tryb pióra do pracy na ekranie piórkowym oraz tryb pracy myszy do pracy na innych
monitorach.
Spis treści
Indeks
17
Spis treści
Indeks
18
Używanie i dostosowywanie menu obrotowego
Aby wyświetlić menu obrotowe, ustaw przycisk pióra na funkcję Menu obrotowe. Menu obrotowe wyświetli
się po każdorazowym naciśnięciu tego przycisku. Menu zostanie rozciagniete na cala powierzchnie ekranu.
•
Hierarchiczne menu obrotowe wyświetlane jest
w postaci okręgu. Dany poziom menu składa się
z ośmiu wycinków kontrolnych, z których każdy
może zawierać różne funkcje i opcje.
•
Wybierz dostępną funkcję, klikając ją w obrębie
menu obrotowego.
•
Menu zostanie zamkniete po dokonaniu wyboru.
Aby zamknac Menu obrotowe bez dokonywania
wyboru, kliknij 'X' znajdujacy sie w srodkowej
czesci menu lub na wycinku menu, ktore nie ma
przypisanej zadnej funkcji. Ponowne nacisniecie
uzytego przycisku spowoduje przywrocenie
menu.
Użyj zakładki Menu obrotowego, aby dostosować dostępne funkcje w menu obrotowym.
1. Wybierz menu lub podmenu,
które chcesz dostosować.
2. Wybierz wycinek menu, dla
którego chcesz dostosować
ustawienia.
3. Wybierz funkcję lub funkcje,
które mają być wykonane.
Spis treści
Przywraca układ aktualnie
wyświetlanego menu obrotowego
do stanu domyślnego.
Indeks
18
Spis treści
Indeks
19
Praca z funkcją Display Toggle (przełączanie wyświetlacza)
Display Toggle (przełączanie wyświetlacza) jest możliwe tylko w systemach z kilkoma monitorami.
Ta funkcja umożliwia korzystanie z pióra na ekranie piórkowym w celu przemieszczenia kursora
ekranowego na dowolny ekran w systemie. Po ustawieniu dla bocznego przełącznika pióra funkcji Display
Toggle (przełączanie wyświetlacza) można go używać w celu przełączania kursora ekranowego pomiędzy
ekranem piórkowym a innymi wyświetlaczami. Urządzenie może na przykład być używane jako ekran
piórkowy, gdzie kursor ekranowy otrzymuje pozycję końcówki pióra, lub jako standardowy tablet firmy
Wacom, gdzie kursor ekranowy można przesuwać po całym pulpicie lub innych wyświetlaczach.
Jeśli w systemie dostępnych jest kilka monitorów, po otworzeniu panelu sterowania tabletu Wacom i wybraniu
tabletu dostępna jest karta Display Toggle (przełączanie wyświetlacza). Karta Display Toggle (przełączanie
wyświetlacza) umożliwia określenie sposobu mapowania tabletu na każdy z przełączanych monitorów.
•
•
Po zaznaczeniu opcji Ekran
piórkowy do pulpitu i naciśnięciu
przycisku pióra, do którego
została przypisana funkcja
Display Toggle (przełączanie
wyświetlacza), kursor na ekranie
będzie przełączał się pomiędzy
ekranem piórkowym a całym
pulpitem systemowym.
Ponowne naciśnięcie przycisku
narzędzia umożliwia powrót
kursora ekranowego do ekranu
piórkowego.
Po wybraniu opcji Ekran
piórkowy do innych
wyświetlaczy i naciśnięciu
przycisku pióra, kursor na
ekranie przełączany jest z
ekranu piórkowego na inny
aktywny tablet lub monitor.
Jeśli do systemu zostaną
podłączone dodatkowe monitory,
kursor ekranowy będzie
przełączany kolejno do każdego
z nich, aż powróci do
wyświetlacza LCD, od którego
rozpoczęło się przełączanie.
Ważne: W przypadku
używania ustawień własnych
aplikacji z funkcją Display
Toggle (przełączanie
wyświetlacza) należy się
upewnić, że dla każdej
aplikacji skonfigurowanej na
liście Aplikacje (w tym również
Wszystkie pozostałe) został
przypisany przycisk pióra do
funkcji Display Toggle
(przełączanie wyświetlacza).
Opcje Obszar aktywny umożliwiają określenie wielkości obszaru roboczego
ekranu piórkowego w przypadku, gdy pióro jest funkcjonalne. Dokonany
wybór jest oznaczony za pomocą czerwonego wskaźnika.
• Funkcja Wymuś proporcje umożliwia dostosowanie wielkości obszaru
roboczego tabletu w celu zachowania prawidłowych proporcji w pionie
i w poziomie pomiędzy ekranem piórkowym a całym pulpitem lub nowo
zmapowanym monitorem.
Zaznaczenie tej opcji może uniemożliwić korzystanie z niektórych części
aktywnego obszaru tabletu, zależnie od ustawień.
Po anulowaniu zaznaczenia tej opcji prawidłowa skala lub proporcje nie
są zachowywane, na przykład narysowanie okręgu na ekranie
piórkowym może spowodować wyświetlenie elipsy na mapowanym
monitorze.
• Funkcja Użyj obszaru wkładki ogranicza obszar roboczy tabletu do
wielkości ok. 15 x 20 cm (6 x 8 cali). Jeśli zaznaczona jest również opcja
Wymuś proporcje, wielkość ta może być mniejsza.
Po anulowaniu zaznaczenia tej opcji możliwie jak największa
powierzchnia tabletu jest mapowana na monitor.
Spis treści
Indeks
19
Spis treści
Indeks
20
Ustawienia aplikacji
Istnieje możliwość dostosowania pióra do pracy z określoną aplikacją. Można na przykład określić twardy
nacisk końcówki pióra w jednej aplikacji, a miękki w innej aplikacji. Lista Aplikacja umożliwia dodanie nowej
aplikacji do listy i dostosowanie ustawień do pracy w tej aplikacji.
•
Jeśli nie zostały utworzone ustawienia własne aplikacji i z listy Narzędzie zostanie wybrane pióro,
na liście Aplikacja będzie wyświetlona ikona Wszystkie, obejmująca ustawienia narzędzia dotyczące
wszystkich aplikacji.
W poniższym przykładzie nie dodano ustawień własnych aplikacji dla Pióra, dlatego jest wyświetlona
ikona Wszystkie i Pióro będzie miało identyczne ustawienia we wszystkich aplikacjach.
•
Po dodaniu ustawień własnych aplikacji do listy Aplikacja, ikona Wszystkie zostaje zastąpiona ikoną
Wszystkie pozostałe, a dla dodanych aplikacji wyświetlane są oddzielne ikony. W poniższym przykładzie
ustawienia aplikacji zostały dodane do Pióra.
W powyższym przykładzie, jeśli wybrana zostanie ikona Wszystkie pozostałe i dokonane zostaną
zmiany w karcie ustawień, zmiany te będą dotyczyć Pióra we wszystkich aplikacjach za wyjątkiem tych,
które dodane zostały do listy Aplikacja. Jeśli zostanie wybrana ikona aplikacji i dokonane zostaną
zmiany w karcie ustawień, zmiany te będą dotyczyć Pióra tylko wówczas, gdy używana jest dana
aplikacja.
Podczas tworzenia ustawień własnych aplikacji, tworzona jest oddzielna grupa ustawień dla wybranego
pióra i aplikacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących częściach:
Tworzenie ustawienia własnego aplikacji
Zmiana ustawień własnych aplikacji
Usuwanie ustawień aplikacji
Spis treści
Indeks
20
Spis treści
Indeks
21
Tworzenie ustawienia własnego aplikacji
W celu utworzenia ustawienia własnego aplikacji, najpierw wybierz ekran piórkowy i pióro, dla którego ma
zostać utworzone nowe ustawienie aplikacji. Następnie na liście Aplikacja kliknij przycisk [ + ], aby
wyświetlić okno Dodaj aplikację dla ustawień użytkownika.
Wybierz jedną z dwóch metod wyboru aplikacji:
•
Otwórz aplikację, dla której mają zostać
utworzone ustawienia własne, a następnie
wybierz ją w polu Aktualnie otwarte aplikacje.
•
Przewiń, aby wyszukać plik wykonywalny
aplikacji zainstalowanej na komputerze.
Zaznaczony element zostanie dodany do pola
Wybrana aplikacja, gdzie wyświetlana jest nazwa
wybranej aplikacji.
Kliknij przycisk OK, aby zakończyć proces.
Uwaga: jeśli dwa programy mają plik wykonywalny
o takiej samej nazwie, będą współdzieliły te same
ustawienia własne.
Po dodaniu aplikacji jej ikona będzie wyświetlana na liście Aplikacja, gdy z listy Narzędzie zostanie wybrane
pióro. Wybierz aplikację, a następnie dostosuj ustawienia na karcie panelu sterowania dla wybranego pióra
oraz aplikacji.
Po utworzeniu ustawień własnych aplikacji, dla aplikacji, które nie zostały dostosowane, będą używane
ustawienia Narzędzia określone w opcji Wszystkie pozostałe.
Wskazówka: Najpierw określ ustawienia własne dla jednej aplikacji. Gdy zapoznasz się z procesem,
możesz utworzyć kolejne ustawienia własne aplikacji.
Spis treści
Indeks
21
Spis treści
Indeks
22
Zmiana ustawień własnych aplikacji
Aby zmienić ustawienia pióra dla wybranej aplikacji, wybierz Pióro i aplikację, a następnie zmień ustawienia
na karcie.
Usuwanie ustawień aplikacji
Aby usunąć ustawienie aplikacji:
1. Na liście Narzędzia wybierz Pióro. Następnie z listy Aplikacja wybierz aplikację, która ma zostać
usunięta.
2. Kliknij przycisk [ – ] na liście Aplikacja. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby
potwierdzić wybór. Wybrana aplikacja zostanie usunięta z listy wraz z wszystkimi utworzonymi wcześniej
własnymi ustawieniami.
Wskazówka: Aby szybko usunąć wszystkie ustawienia aplikacji z pióra, usuń Pióro z listy Narzędzia.
Następnie umieść pióro z powrotem na ekranie piórkowym. Pióro zostanie dodane z powrotem do listy
Narzędzie z ustawieniami domyślnymi.
Instalowanie kilku tabletów
Na liście Tablet wyświetlane są ikony dla wszystkich obsługiwanych tabletów wykrytych w systemie,
umożliwiając wybranie tabletu, dla którego mają zostać zastosowane zmiany.
Wybierz ikonę tabletu, dla którego
mają zostać określone własne
ustawienia pióra i aplikacji.
W celu dodania nowego tabletu podłącz go do komputera.
•
W przypadku tabletów USB system przeszuka dostępne porty USB. Po znalezieniu nowego tabletu jest
on automatycznie inicjowany.
•
Jeśli zainstalowanych jest kilka tabletów, jako domyślny jest wybierany tablet, przy użyciu którego został
otwarty panel sterowania tabletu Wacom.
W celu usunięcia jednego lub kilku tabletów ze sterownika, w panelu sterowania tabletu Wacom
wybierz tablet, który ma zostać usunięty i kliknij przycisk [ – ] znajdujący się obok listy Tablet. Przed
ponownym dodaniem tabletu do sterownika konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera.
Spis treści
Indeks
22
Spis treści
Indeks
23
Słowniczek
Aplikacja wykorzystująca funkcję czułości nacisku. Dowolna aplikacja uwzględniająca siłę nacisku przy
wprowadzaniu danych.
Aplikacja wykorzystująca funkcję gumki. Aplikacja z wbudowaną obsługą gumki pióra. Tego typu
aplikacje mogą wykorzystywać zalety funkcji gumki na różne sposoby, w zależności od zastosowań danej
aplikacji.
Asysta dwukrotnego kliknięcia. Funkcja panelu sterowania tabletu Wacom ułatwiająca dwukrotne
kliknięcie przez określenie odstępu kliknięcia.
Czułość nacisku. Właściwość końcówki pióra i gumki Wacom polegająca na wykrywaniu przyłożonej siły
nacisku. Zapewnia to naturalny wygląd uderzeń pióra, pędzla oraz gumki w aplikacjach czułych na nacisk.
Journal. Aplikacja systemu Microsoft Windows pełni zadanie fizycznego notatnika, jednak jest dodatkowo
wzbogacona o zalety cyfrowego wykonywania notatek. Aplikacja pozwala na przykład na utworzenie
szybkich szkiców oraz krótkich notatek odręcznych, które mogą zostać przetworzone na tekst i wysłane do
współpracowników w celu cyfrowego naniesienia adnotacji. Aplikacja Windows Journal zawiera wiele
różnych piór oraz narzędzi do podkreślania i zaznaczania, a także funkcję gumki, którą można łatwo
aktywować za pomocą końcówki gumki pióra Wacom. Dodatkowo aplikacja Windows Journal pozwala na
przeszukiwanie treści odręcznej.
Kursor ekranowy. Wskaźnik na ekranie. Kursory ekranowe mogą przyjmować różne kształty (takie jak
wiązka, strzałka czy kwadrat), w zależności od uruchomionej aplikacji.
Menu obrotowe. Menu hierarchiczne (w formacie obrotowym). Dany poziom menu składa się z ośmiu
wycinków menu, z których każdy może zawierać różne funkcje i opcje. Przyciski pióra można odpowiednio
dostosować w celu wyświetlania tego menu.
Modyfikator. Klawisze modyfikatorów to Shift, Alt oraz Ctrl w systemie Windows lub shift, control, command
i option w komputerach Macintosh. Przyciski pióra można dostosować w celu symulacji klawisza
modyfikatora.
Obszar aktywny. Obszar ekranu piórkowego, w którym jest wykrywane pióro.
Odstęp dwukrotnego kliknięcia. Maksymalny odstęp (wyrażony w pikselach ekranu), o który może
przemieścić się kursor pomiędzy kliknięciami, aby zostały uznane jako podwójne kliknięcie. Zwiększenie
odstępu kliknięcia ułatwia dwukrotne kliknięcie, ale może powodować opóźnienia pomiędzy poszczególnymi
uderzeniami pędzla w niektórych aplikacjach graficznych.
Panel wprowadzania na komputerze typu Tablet (TIP). Dostępny w systemie Microsoft Windows Vista
panel wprowadzania na komputerze typu Tablet pozwala na wykorzystanie pióra Wacom do tworzenia
notatek odręcznych lub pracy z klawiatura ekranową. Panel wprowadzania dynamicznie konwertuje pismo
odręczne na tekst. Utworzone informacje mogą być następnie dołączone do innych dokumentów, arkuszy
kalkulacyjnych lub ilustracji.
Spis treści
Indeks
23
Spis treści
Indeks
24
Piksel. Najmniejsza jednostka miary ekranu monitora.
Proporcje. Proporcje pomiędzy pionowym a poziomym wymiarem obszaru roboczego ekranu piórkowego.
Przyspieszenie myszy. Ustawienie przyspieszenia kursora ekranowego w trybie pracy myszy.
Siła kliknięcia. Siła nacisku końcówki pióra powodująca wywołanie funkcji kliknięcia.
Szybkość dwukrotnego kliknięcia. Maksymalny czas, który może upłynąć pomiędzy kliknięciami, aby
zostały one rozpoznane jako dwukrotne kliknięcie.
Szybkość pracy myszy. Ustawienie szybkości przesuwania kursora ekranowego działającego w trybie
pracy myszy.
Tryb pióra. Metoda przesuwania kursora ekranowego. Kursor pojawia się na ekranie w miejscu
odpowiadającym pozycji pióra na ekranie piórkowym. Jest to określane mianem pozycjonowania
bezwzględnego i stanowi ustawienie domyślne pióra. Tryb pióra pozwala także na szybkie przemieszczenie
kursora ekranowego bez potrzeby wcześniejszego jego odnalezienia, a następnie przesunięcia na ekranie.
Patrz także tryb pracy myszy.
Tryb pracy myszy. Metoda przesuwania kursora ekranowego. Po umieszczeniu pióra na tablecie kursor
ekranowy można przesuwać przez wykonanie ruchu „podniesienia i przesunięcia”, podobnie jak w
przypadku tradycyjnej myszy. Metoda jest określana mianem pozycjonowania względnego. Patrz także tryb
pióra.
USB. Universal Serial Bus. Standard interfejsu sprzętowego pozwalający na podłączenie komputerowych
urządzeń peryferyjnych. Porty USB obsługują funkcję podłączania „na gorąco”, co pozwala na podłączanie
i odłączanie urządzenia USB bez potrzeby wyłączania komputera.
Ustawienia aplikacji. Ustawienia narzędzi i ekranu piórkowego, które zostały dostosowane do
poszczególnych aplikacji. Panel sterowania tabletu Wacom umożliwia określenie własnych ustawień dla
pióra w celu zdefiniowania ich zachowania w różnych aplikacjach. Ustawienia własne aplikacji są używane
zawsze podczas pracy w wybranej aplikacji.
Więcej informacji na ten temat znajduje się również w części Ustawienia aplikacji.
Wintab. Standard interfejsu używany przez aplikacje Windows pozwalający na odbieranie informacji z
tabletu. Ekran piórkowy obsługuje wszystkie aplikacje zgodne z interfejsem Wintab w systemie Windows.
Wkład. Wymienna końcówka pióra.
Zbliżenie. Wysokość ponad obszarem aktywnym tabletu, na której jest wykrywane pióro.
Spis treści
Indeks
24
Spis treści
Indeks
25
Indeks
Display Toggle (przełączanie wyświetlacza),
korzystanie
dwukrotne kliknięcie, ustawienia własne
funkcje
panel sterowania
funkcje przycisków
funkcje, przycisk
informacje dotyczące instrukcji obsługi
instalowanie wielu tabletów
instrukcja obsługi, informacje
kalibrowanie, ekran piórkowy
menu obrotowe
ustawienia własne
używanie
monitory, używanie tabletu z innymi
nacisk gumki, ustawienia własne
zaawansowane
nacisk końcówki, ustawienia własne
zaawansowane
panel sterowania
funkcje
karty
listy
otwieranie
ustawienia
Spis treści
19
8
5
12
12
2
22
2
7
18
18
17
9
10
8
10
5
6
6
4
6
Indeks
pióro
ustawienia własne
przyciski pióra
ustawienia własne
ustawienia
panel sterowania
usuwanie
ustawienia własne
dwukrotne kliknięcie
gumka
zaawansowane
menu obrotowe
nacisk gumki
nacisk końcówki
zaawansowane
pióro
przyciski pióra
ustawienia własne aplikacji
korzystanie
tworzenie
usuwanie
zmiana
usuwanie ustawień
wiele
tablety, instalowanie
8
11
6
22
8
10
18
9
8
10
8
11
20
21
22
22
22
22
25
Spis treści
Indeks
26
Ekran piórkowy firmy Wacom
Instrukcja obsługi oprogramowania
Wersja 1.0, 13. czerwca 2008
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części niniejszego dokumentu w celu innym niż użytek prywatny
jest zabronione.
Firma Wacom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej publikacji bez konieczności wcześniejszego
powiadomienia o takich zmianach.
Firma Wacom dołożyła wszelkich starań, by niniejszy dokument zawierał aktualne oraz dokładne informacje. Firma
Wacom zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich danych technicznych oraz konfiguracji produktu według własnego
uznania bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez konieczności uwzględnienia takich zmian w tym dokumencie.
Powyższa data wskazuje dzień, w którym firma Wacom przygotowała Instrukcję obsługi oprogramowania Ekran
piórkowy firmy Wacom. Jednakże, data udostępnienia użytkownikom „Instrukcji” jest identyczna z datą wprowadzenia
na rynek odnośnego produktu firmy Wacom.
DuoSwitch jest znakiem towarowym, a Wacom jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wacom Co., Ltd.
Adobe i Adobe Reader są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems
Incorporated zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Microsoft, Windows oraz Vista są
znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple, logo Apple oraz Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Apple Computer, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
Wszelkie inne nazwy firm bądź produktów wymienionych w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi
bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wymienione produkty stron trzecich służą jedynie celom informacyjnym i
nie są wyrazem aprobaty bądź rekomendacji. Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydajność bądź
użytkowanie tych produktów.
Spis treści
Indeks
26

Podobne dokumenty

Instrukcja obsługi Intuos Pro

Instrukcja obsługi Intuos Pro Najpewniejszym źródłem tego typu informacji są instrukcje oraz nośniki dostarczane wraz ze sprzętem, systemem operacyjnym lub aplikacją.

Bardziej szczegółowo