pobierz

Transkrypt

pobierz
Gdańsk, dnia 26 listopada 2015 r.
PS-III.9514.30.2015.TB
Protokół kontroli okresowej
IGIELSKI OCHRONA „IGIELPOL”
ul. Św. Kazimierza Królewicza 12
81-516 Gdynia
REGON:192029457
Kontrolę, w dniach 4-5 listopada 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.16.2015
nr 325/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia PS-III.0030.15.2015 nr
325/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
IGIELSKI OCHRONA „IGIELPOL”, zwany dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków
określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje pan Krzysztof Igielski -właściciel.
W czasie kontroli dokumentację udostępniała i udzielała informacji pani Katarzyna Marszałek
kierownik biura.
Siedziba Pracodawcy: ul. Św. Kazimierza Królewicza 12, 81-516 Gdynia,
Miejsca wykonywania działalności:
ul. Hutnicza 4, 81-212 Gdynia
ul. Katowicka 14, 84-230 Rumia
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej jest, zgodnie z PKD, działalność
ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą objęto okres od dnia 1 listopada 2014 r. do 5 listopada 2015 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
- Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni
pod nr ew. 46791,
- Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr D/01/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r.,
1
- Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-1581/00
z dnia 21 września 2011 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: [..]* osób ([..]* etatów), w tym niepełnosprawnych [..]* osoby
([..]* etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[]* osoba ([]*etat) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, []*osoby (80,625 etatów)
ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, 18 osób (18 etatów) ma orzeczony
znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie zatrudnienia na dzień 4 listopada 2015 r.
stanowi tabela V w załączniku nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu:
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu listopadzie 2014 r. (tabela I
w załączniku nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu styczniu 2015 r. (tabela II
w załączniku nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym stanie zatrudnienia w miesiącu kwietniu 2015 r.
(tabela III w załączniku nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu lipcu 2015 r. (tabela IV w załączniku
nr 1 do protokołu),
informacja o zatrudnieniu średniomiesięcznym w miesiącu październiku 2015 r. (tabela V
w załączniku nr 1 do protokołu),
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe [.]*losowo wybranych osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie: []*osób mających orzeczony znaczny stopień
niepełnosprawności []*osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, []*
osoby mającej orzeczony lekki stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do
protokołu).
We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi []*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww.
miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym
kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt
2
1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekty i pomieszczenia w Gdyni przy ul. Hutniczej 4, użytkowane na podstawie decyzji
Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku
Oddział w Gdyni nr rej:.03082/51200-039/K003/2007 z dnia 16 stycznia 2007r., obiekt
i pomieszczenia w Rumii przy ul. Katowickiej 14 użytkowane na podstawie decyzji
Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku
Oddział w Wejherowie nr rej.: 03071-52100-K029-Ao11/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Ww decyzje wskazują, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę w ramach
statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa
i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania
stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz
spełniają wymagania dostępności do nich.
Wyniki ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zakończonej protokołem nr 030825317-K052-Pt/13 z dnia 26 listopada 2013 r., potwierdzają, że użytkowane obiekty są
przystosowane dla potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne są dostosowane do obowiązujących wymogów.
4) Świadczenia w zakresie doraźnej, profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz
rehabilitacji realizuje w utworzonym przez siebie [……………………………………….......
………………..]*
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia
obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym
kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi
rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla
pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin
Zakładowego
Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2013 r.
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za okres
objęty kontrolą tj. od 1 listopada 2014 r. do dnia 26 października 2015 r.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca
wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych –
prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące
spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3
3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – II półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie
zatrudnienia, dokumenty ewidencji środków ZFRON, decyzje i protokół kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od
daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po
odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał pan Krzysztof Igielski, właściciel IGIELSKI OCHRONA
„IGIELPOL”
Pracodawca
Krzysztof Igielski
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy IGIELSKI OCHRONA IGIELPOL
4

Podobne dokumenty